Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН. ЄДНАйТЕСJ/I

*=================

г=================*

СТОdИЦИ нашоУ Ватьвlвщини-.осква

СТЯХАНОВ[UЬ ОрrанБровареькоrо palO}(Horo комітету Ко_уніетич:ноl партіl УкраІни та раlонноl Ради депутатів трудящих Киlве~коl оБJIаеті

67 (1860)

Не.II•• ~~ePBHI 1956 рону Ціва 1. "ОП; 'І

11

11

Посилити боротьбу за зниження затрат праці на одиницю сільськогосподарської продукціі ХХ з'їзд КПРС накреслив величну

витку

програму

всіх

дальшого

галузей

роз-

організації праці

на

цьких фермах.

сільсыtгоo

3а даними

планового

господарства. З'їзд поставив зав­

виконкому

дання-глибше вникати в еконо­

трудящих,

міку з тим, щоб різко збільши­ ти вихід сі.1ЬСЬКОГОСПО)l;арської продукціі на кожні 1ОО гектарів земельних угідь при наііменших затратах праці і коштів на оди­ ницю продукції. Виходячи з цього, партійна організація району провела за час після ХХ з'їзду КПРС певну

равлінський апарат

роботу,

щоб

поверН)'Ти

увагу

кадрів колгоспів і МТС дО пи­ тань конкретноі економіки. Ви­ рішено було покінчити з такою негідною практикою, коли ніхто по суті справи не вникав у те,

скільки затрачено праці на ви­ робниц't'во скільки

одиниці

коштує

продукції,

колгоспу,

на­

приклад, центнер зерна або м'я­ са, молока. А раз не підрахову-

\\али, не аналізували, то ціл­ ком ясно, що не було і органі­ зованої боротьби за всемірне зни-

райради

вімілу

адміністративно-уп­

СКОРО'ІеН'О на

чоловіка, на

184

утримання

яких

чалося

тися'l трудоднів. ~'K·

66

щороку

витра­

повороту

неправильних розцінок тр)·доднів.

ним візи'гом

В результаті цих заходів перед­ бачається з~еншити затрати по

Федеративної Народної Республі­

колгоспах району у нинішньому

Тіто. Разом :.: ним прибули за­ ступник г.шови Союзного впо­ навчого віча Едвард Кардель, Державниіі секретар у закордон­ них справах Коча Попович, член Союзного виконавчого віЧ'а Міял­ ко Тодорович, голова виконавчо­ го віча Народної Республіки Хор­ ватії Яків Блажевич та інші особи, що супроводять Прези­

році більш ніж на 0,5 МlЛьиона трудоднів порівняно 3 минулим роком.

Але це тільки початок бороть­ би за зниження затрат праці і коштів на одиницю сі.1ЬСЬКОГОС­ подарської продукціі. У взятому КОЖНЮІ колгоспом зобов'язанні

наших кадрів до питань

eItOHO-

Проведена

в цьому напрямку

організаторська і агітаційно-ма­

ки

прибув

ЮГОС.'lавіі

Президент

тов. Посип Броз

на

Украіні

}lо ПРИІО.l;У поїзда зустрічати АОРОГИІ roстей прибули тисячі преАставни&ів трудящих кіста і області. СереА зустрічаючих сек­

ретар ЦК КП У.&раїни М. В. ПОА· І'ОРНИЙ, перший заступник Го­ лови Ради Міністрів УРСР М. С. Гречуха, комащуючий військами Київського військового округу,

КИ, якою повинна бути врожай­

дента.

ність

продуктивність

В У нгені і Кишиневі дорогим гостям б}·ла влаштована УРОЧ'ИС­

Марша.'l Радянського Союзу В. І. Чуйков, заступник Голови Пре­ зидії Верховної Ради УРСР С. А. Ковпак, секретар Вінницького об­ кому КП України П. П. Козир, заступник голови виконкому Він­ ницької обласної Ради депутатів трудящих Ю. М. Шевцов та

кожного виду худоби, але і на­

та зустріч. Їх теШIО віта.'lИ ти­

інші.

на

рік визначено не ті.'ІЬ­

1%6

кожної

ської

сільськогосподар­

культури,

5,8 і 12,9 трудодня у минулому

міки колгоспного виробництва. Про собівартість одиниці сіль­ ськогосподарської продукції і шляхи до її зниження пішли серйозні розмови на партзборах, гуртках партійної освіти, лек­ ціях, бесідах агітаторів, а в Літ­ ках, Рожнах, Русанові, ГОГОJlеві, 3азим'ї і деяких інших селах і на засіданнях правлінь колгос­ пів.

червпя в СРСР з оФіціаль­

1

ряд занижених норм виробітку і

ція, що відбулася напр"їкці робництво центнера молока 3,4 лютого у Броварах пройшла трудодня, свинини-5,9 проти різкого

Зустріч

рупнено ряд бригад, перегдян}·то

ТРУil:івники Русанова, наприклад,

знаком

Народної РеспуБJlіки IОГОСJlавП Иосипа Броз Тіто

в КО.1госпах

Районна еItономічна коифереи- зобов'язалися витратити на ви­

пі.в;

Прибуття в СРСР ПрваИД8нта Федеративної

депутатів

жения затрат праці і коштів на скільки повинна бути знижена одиницю сільськогосподарської собівартість одиниці ПРОДУlщіі.

продукції.

Вид на Москву-ріку з боку Москворіцького мосту. (Прескліше РАТАУ). Фота А. Софійського.

тваринни­

році.

30бов'язання реа.'Іьні, обгрун­ трвані, але, щоб вони не залиши­ лися на папері, треба протягом всього

року

пильно

стежити

за

сячі трудящих міст і колгоспни­

ків з наВКО.'lишніх сіл. Із слова­ ми палкого привітання до това­ риша Тіто звернулись керівники МОЛ)l.авської РСР. Відповідаючи на привітанЮІ, Президент висло­ вив від імені народів Югославії глибоку по,.яку за виявлену йо­ му теплу зустріч. Увечері Бєдгрзда

1

червня

в

~IOCKBY

проїздом

з

Президент

3

BaroнiB

виходять Президент

Иосип Броз Тіто

і

особи,

що

ЙОГО супроводять. Бурхливою овацією, теп.1ИМИ словами приві­ тання зустрічають дорогих гос­ тей з дружньої Югосдавії пред­ ставники українського народу.

Від імені

Президії

Верховної

Гади Української РСР, Ради Мі­ ністрів Республі.&И і цк Компар­ тії У.раїни, від імені всього ук­

які

раїнського народу товариша По­

ри, показники по кожній галузі

його супроводять, зробили корот­

господарства і робити практичні висновки.

кочасну зупинку у Вінниці. Бу­

сипа Броз Тіто семечно вітає секретар цк КП У країни М. В. Подгорний.

їх виконанням, аналізувати циф­

з

цього

іх.

Кірова,

с.

і

особи,

динок Вінницького вокзалу при-

Маємо, проте, ряд фактів, які свідчать про послаблення уваги окремих голів КО.'Іlоспів до собі­ вартості ПРО;J;УКЦії. Гмова кол­

госпу

По сип Броз Тіто

Погреби,

крашений

державними

ми Федеративної публі.&И

прапора­

Трудящі

України,-ГОВОРИТЬ

Народної Рес- BiH,~YДYTЬ сердечно раді, .&оли

Югославії,

Радянського

під час поїздки

по

Радянській

Союзу і У країнської РСР. Серб- країні Ви, товаришу Тіто, і Ваші

сова робота дада деякі результа­

т.

ти.

скільки н&.в;оєно молока за мину­

ською і українською мовами написані сердеЧ'ні слова привітан­ ня, звернуті до тов. Тіто, наро­

лі місяці

дів ЮГОСJraвїі, як.і будують соціа­

як і скрізь у Радянському Союзі,

тваринництві, але і уяви не має,

.1ізм.

Вас прий~уть я.& дорогих і бажа-

ск.ільки вже коштує арті.тІі ко­ жен центнер. Ще і зараз можна

================*

Посилилась

боротьба

за

впровадж·ення на практиці AOCBi,J;y передовиків і досягнень науки, що є першою передумовою до рі­ шучого підвищення врожайності всіх культур, продуктивності гро­

мадського тваринництва. Будівни­ цтво в ряді колгоспів, зокрема в Русанові, Семиполках, Калиті, Требухові та інших, відгодівель­ НИх площадок, механізація на них трудомістких робіт повинно призвести до збільшення вироб­ ницва м'яса та здешевлення його собівартості. Так, дає належний економічний ефект перехіА на дворазове доїння корів і ряд ін­ ших· заХО,J;ів

по

удосконаленню

••

Бруєнко,

наприклад,

знає,

господарського року в

побачити }' деяких артілях зай­ вих адмінуправлінських праців­ нпів,

застарілі

норми

Слід покінчити проявам;и

з БУДЬ-ЯКИМІ!

легковажного

ставлен­

9

години.

(Опяески). Ми віримо,

що та

дружба в

минулому, яка на!'. зв'язувала ба­

гатьма, багатьма спільними жер­ твами, ще більше зміцниться і що в майбутньому між нами бу­ жуть братерські відносини і спів­ робітництво між народами Радян­ ського Союзу і народами Юго­ СІавії.

Хай живе Українська Респуб­ ша! Хай живе Радянський Союз! 3ак.лючні

CJIOBa

тов. Тіто вкри­

ва.ються бурхливими оплесками. Лунають вигуки: «Хай живе неру­ шима

братерська

дружба

між

радянськими і ЮГОСJlавсь&Ими на­

родами!», «Хай вічно живе неру­ шоа дружба укра.їнського

югославського народів!».

Дівчата підходять до гостей і пі)l.НОСЯТЬ ЇМ букети квітів. Пре­ зидент Тіто і його супутники дя­ кують за семечну зустріч. Під звуки оркестру пої3~ рушає в .l;аJlЬШУ

путь.

Від Вінниці до кордону Росій­ ської Федерації Президента су­ проводять товариші М. В. Под­ горний, М. С. Гречуха, В. І. Чуй­

ков, С. А. Ковпа&.

(РАТАУ).

*===============

*

31 травня в Москві, у Сверд­ ловському залі Кремля, відбулося урочисте

вручення

міжнародної

вказав, що присудження міжна-

ті країн Азії ш!сьменни& Мура­

родної Сталінськоі

мацу та інші.

Акіко

Секі

премії

пані

означає також виз-

Потім була оголошена телегра-

ня миру між народами» видатній нання великого значення бороть-

ма, одержана Ра,цЯНСЬRИМ .&оміте­

громаll:ській діячці Японії і бор-

би всього японського народу за

том захисту миру від Виконкому

цю за мир пані А&іко Секі.

мир.

Центрального хору руху «Співа­

коштів

на одиницю

про­

ти правління колгоспу, ревізійна комісія. Вчити цьому кадри -

обов'язо& партійної організації.

•••

ся ,~ля відвіJl;увачів 4 червня. Виставки працюватимуть щодня з

ВСГВ.

JI щасливий, що можу з цього місця переll:ати палкий привіт від імені югославських .народів ук­ раїнсь.&ому гepoїlfНoMY народові.

праці,

••

Всесоюзна сіJlьськогосподарська виставJtа і розміщена на Il території Всесоюзна промислова виставка 1956 ро.&у віJl;.&ривають­

.&риваються з

рес­

зав:

Сталінської премії

дукції повинні весь Ч'ас стежи­

"0 20 го,I;ИНИ. У неділю

нашу

на привітання,

ня до трудодня, арті.'lЬНИХ кош­ ходом зниження затрат

тів. 3а

Про відкриття ВсеСОЮЗ80і сільськоrосподаРСЬКОі і ВсеСОЮЗ80Ї промислової виставок 1956 року

вi.nьЙони

відвідаєте

На українській землі,

Ві,щовідаючи

ПреЗИ.l;ент Носип Броз Тіто ска­

Вручення .міжнародної Сталінської nре.мії громадській діячці Японії пані Акі"о Се"і

виро­

ІНтку.

товариші

публіку.

IIJIX гостей, з винятковою гос­ тинністю і палкою симпатією.

11

до

23

години, а па­

і в сваткові Ані виставии від­

Продаж квитків провадиться у .&асах

(ТАРС).

«3а зміцнен­

Голова Комітету по міжнарод-

Академік

Скобельцин

вручив

ючі го.лоси Японії», в якій гово­

них Сталінських преміях зкаде-

пані А.&і&о Секі золоту медаль і

риться:

мі& Д. В.

своїй

ДИП.'ІОМ лауреата міжнародної Ста­

Акіко

лінської премії миру.

раАості з нагоди нагородження преміБЮ пані Акі.&о Секі. Мирне співробітництво між Японією і Ра,J;ЯНСЬКИМ Союзом знову стало велиIWЮ силою. Хай живе мирна єдність між Токіо і Москвою.

промові

Скобельцин

у

охарактеризував

Секі як невтомного борця за мир, талановитого

організатора

масо­

3

віта,льиои

промовами

нагородженої звернулися:

Ао

відпо­

вих народних хорів, які об'єдна­

відальний

лися в р}'сі під назвою «Співаю­

комітету захисту миру М. І. Ко­

чі голоси Японії»,

тов,

що виступає

за національну незаJlежність Япо­

секретар Радянсь.&ого

директор

жавної

Мос&овської дер­

консерваторії

прОфесор

мі&

наРО13МИ.

Скобе.lЬЦИИ .lIпоиського комітету СО.lіАарнос-

Японія

сповнена

Хай живе мир в усьому світі».

На торжестві вручення премії з промовою виступила пані Акі-

нії, за збере&ениа миру і ,.ру&­ О. В_ СввПІні&ов, ЧJ[ен делегації 10 Секі. би

«Вся

(ТАРС).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

НеАЇІІЯ,

Калініна-одного з видатних жі­ ячів Комуністичної партії і Ра­ дянської держави, вірного сорат­

ника і учня В. І. Леніна.

чого класу і трудового селянства, зміцненню дружби народів СРСР, справі будівництва комунізму. М. І. Ка,1інін твердо і посліАОВИО проводив У життя ленін-

Всю свою кипучу і плодотворну ,J;іяльність

заХарківського тракторного воду. М. І. Калінін був тісно зв'язаний 3 народом, глибоко вірив у його могутню творчу силу. Він говорив, що тільки сам народ, керований Коиуністич-

ною партівю, зможе до­

М. І. Калінін присвятив

битись кращого, щасли­

бороТьбі

вого життя.

за

інтереси

важ.ливу роль у виховаані дітей ма!> вдність вимог батьків до

Наш Саша вже дорослии і РОЗУJUlии, ТО чому б йому і не

ні[х. Це давня, проста і всім зро­

великим Леніним Михай­ ло

Івапович

у

перших

працював підпільних

марксистських

гуртках,

соратниками

він

і грунтовно вивчати

будував партію більшо­

цю науку

виків,

по

брав

активну

нові

участь в підготовці і проведенні Великої Жов­ тневої соціалістичної рево.1юЦії, у зміцненні перuіої в світі держави

1919

но, не турбує той факт, що еин

Михайло

верховного

органу РадянсьБ,ОЇ держави М.

І.

Калінін беззмінно працював двад-

Разом

з усією

партією, з усім народом він ак.­ тивно боровся за пер.етворення в

плану інду­

С'I'ріаJlізацїї країни і колективі­ зації

сільського

поради,

змістовні

На відповідальному і поЧ'есно-

ленінськ.ого

господарства.

Iван'ов'Ич

зборах

КАЛ ІН ІН.

великі.іі

справі зміцнення союзу робітни-

виступи

трудящих

і

ську НаІ\іональну політи&у Кому­

помагають

ністичної

тивних, свідомих БУ,J;івників ко­ муністичного суспільства. Як го­ ворив Михайло Іванович, радян­ ській людині повинні бути влас­ тиві такі якості, як палка лю­ бов і беззавітна відданість своїй соціалістичній Батьківщині і на­ родові, .чесність, товариська спай­ ка, соціадістичне ставлення до

стійне

партії,

виявляв

піК.'Іування

про

всіх радянських

республі&,

народів

Він

СРСР.

по­

розквіт

всіх

був

тісно

зв'язании 3 українським народом

давньою і щирою

дружбою.

За

доручеННЮІ В. І. Леніна і Цент­ радьного

ItOMiTeTY партії Михай­

ло Іванови'! приїжджав раїну в давав

1919-1922

велику

на Ук­

роках, по-

допомогу трудящим

у становленні і зміцненні на У&-

році трудящі бачили його на бу­ дівництві

... ..... .. Дніпровської

ГЕС

тепер

вихованню

ак­

мене спитав,

я, не задумуючись, відповів, що краще всіх в гуртку партійної яким керую, працює над

навчального

реможцем у змаганні по колгоспу. Дарма, що весна цього року несприятлива, а бригада одностайно вирішила зібрати більш високии врожай, ніж торік, як зернових, так ікартопді. Виріши-

він ЖОДНОГО не пропустив,

хоч живе

за

кілометри

.:1

від

особистий

приклад

бригадира,

~(аііже всі молоді і дітні госпники ста:ш у 3ЮІОВИЙ

ноферму, якою вона завідує, зростає впевненість, що взяте 11 господарями зоБОВ'язання-виро­ стити по 35 центнерів свинини на 100 гектарів орної землі бу­ де викопано. Щодобовий приріст

час

ЇЗДОВlD!И і набагато раніше, ніж

няття

інші

брю'ади,

ви&онали

грамів.

план

Всього в гуртку партійної ос­ віти,

яким керую, 13 слухачів, в тому числі 10 членів і канди­

Справа в тому, що Василь у стимович-бригадир рільничої

вивозки місцевих добрив на по­ ля. Не)(ає чого гріха таїти-ряд

бригади ;м .:1-ставиться }J;o за­

бригадирів чекав, поки правдін­

нять в гуртку не як. шк.оляр,

а

ня дасть наряд розпочати весня­

я.к більшовик, що відчуває внут­

ну сівбу, а т. Стасюк сам пиль-

Аатів партії, IWмсо)(олець, 2 літ­ ніх безпартійних активісти. Ін­ терес до занять, осоБJIИВО з того '!асу, як після Короткого KYPQY історії КПРС переЙш.'ІИ до вив­ чення матеріалів ХХ з'їзду пар­

рішню потребу

для

но стежив за ланами, почав сія-

тії і питань поточної політики,

того, щоб ЯКО!Іога краще бороти­ ся за здійснення рішень партії

ти вибірково, і тому-то першим

дуже високиИ. На кожному з та­

і уряду. Як пропагандист, я це

ку.'IЬТ}"Р·

у

знаннях

особливо помітив, коли ми поча­

закінчив сівбу З

таким

і посадку

всіх

к,их занять підносяться найважJивіші питання життя колгоспу,

же

вогник@

працЮ!:;

села. У обговоренні цих питань беруть активну участь всі слу­

ли вивчати в гуртку історичні рішення ХХ з'їзду КПРС. Побу­ партії, слухач гуртка Анастасія хачі. Відрадно бачити, що ко­ де т. Стасюк на заняттях і обо­ Олек,сіївна Какун. Вона засвоїла жен з них вважає своїм першим наймолодший

в'язково

дить

якими

керує,

що сам добре вається

ють

того,

сьогодні

кандидат

&олгоспниками,

завдання, які поставив ХХ з'їзд партії перед тр)'дівниками сіль­

роз'яснює їм все,

ського господарства і прагне як­

наступного

бесіду

наш

з

Аня

уяснив, що

люди

працювати

прово­

і

доби­

почина­

краще,

ніж вчора, а завтра к.раще, ніж

найкраще їх виконати на своїй ділянці роботи. Не раз мені дово­

дилося спостерігати, як т. &ун з

олівцем

в

руках

Ка­

Ч'ИТа6

журнали, матеріали в газетах про що стали саме так., наикраще досвід передовиків, сві,;чать виробниЧ'і показники. прославленими майстрами вироб­ Брига.~а М 4 торік вийшла пе- . ництва свинини. 3аitAеш на сви-

обов'язком не тільки запам'ята­ ти

цифру,

дату,

формулювання,

але глибоко засвоїти зміст. Ко­ жен

думає

над

тим,

Яl>.

к.раще

працювати, щоб вивести рідний к.олгосп

у

лави

передових.

п. Рябов,

сьогодні. Що це

пропагандист.

Колгосп ім. Леніна. с. Плоске.

:.

ди неправильного підходу батьків АО справи виховання своїх дітей, Але, думаю, і так ясно, що я хо­

батьки

учня

вчителя

ють уваги.

вони

В

таких

не

зверта­

випадках,

по-моєму, слід активніше втру­ чатися в цю спра.ву сільській Раді, агітаторам, стінній пресі. А це, на жадь, в 3аворичах практикується недостатньо.

Незабаром

починаються

&анікули. Справа

всієі

літні

громад­

сЬ&ості

потурбуватися про те, щоб діти завжди і всюди відчу­

вали, що за ними уважно стежить

пильне

око старших.

Ф. Кукwин, учитеЛЬ.

••• •• КОЛЮІІі ряд,,"

Горілочка тума-може звести хоч

кого

з ума

в давній ГрецІї Існував саоерідннА звичай боротьби про1's пияцтва. В певні дні на .llIОАІІИХ місцях Г.llядачам показували п'яниць, що майже втрати,І" притомнtсть. Як свідчать істо­ рики, це си,lЬИО ВDJlИваollO, застеріг.JIO багатьох від отрувння спиртом.

На жа,lЬ, а,lкоголізм, цей пережиток минулого, не вико­ рінився й досі. От чому Пpo11l НЬОГО слід неустакно боротись. Дуже добре, ааприuа.ц, ро6вть стінгазета колгоспу імені

житиме в

високий приклад самовідданого служіння народові, справі Кому­ ністичної партії-будівництву &омунізму в нашій країні. с. Степаненко.

в

••

пам'яті народній. Ного життя­

KOJ1-

центра села, де відбуваються за­ гуртка.

нав'!ається

ЗВО.'Іяють синові курити. Причо-

Світлии образ Михайда Івано­ вича Калініна завж.в;и

підвищенням свого ідейного рів­ ня lto~Іуніст Василь Устимови" Стасюк. І відповів би я так не .'Іа-і підкріШІЮЄ своє рішення живої ваги свиней, що відгодо­ тідьки тому, що З 32 занять, які конкретними ділами. Наслідуючи вують на цій фермі, 600-700 року,

давав

Такі факти, на жаль, в селі

в'Инним

свого ідейного рівня?

протягом

-

причому в дні занять. Він при-

праці.

х то краще працю€ над підвищенням

відб}"JІИСЯ

дисципліни.

синові гроші Д.1Я поїздок в Київ,

в непоодинокі. Так,

~

освіти,

до

наВlIаки

все нижче і нижче.

на

роки

пресі допомагали і до- V класу Олександра Білоуса до­

М. І. Калінін віддавав усі свої раїні Радянської влади. В 1932

сиди і ЖИТТ6ВИЙ досвід

Якби хто-небудь

праці, ж

ню трудящих. Иого муд- резудьтаті цього син с&очувався:

рі

три

&ласі. Можна б і ще навести прикда­

слова

до

Батько

завжди захищав сина перед ма­ тір'ю, коли Вина починала йому докоряти за погану поведінк.у. В

· гли б ОКl

вже

бов

та.нням розвитку соціавихован­

про­

пускати заняття. Її зовсім, пев­

но. Лише мати прагнула вплину­ ти на сина, прищепити йому лю­

дбав спеціально ДдЯ сина градь-

&0-

Всупереч батьку мати учня­

тів сказати. У тім, що діти ви­ ростають не такими, як треба, часто передусім винні батьки. Це особливо прикро буває, коли і на

Велику увагу приді-

муністичному

лянина.

життя

теоре­

дістичної культури,

лодимир Ілліч бачив поєднанR.Я великого життєвого досвіду пере­ дового робітника і трудящого се-

цять сім років.

поєднання

ос­

&урити потроху.

ший щшклад. Не так. давно учень

ляв М. І. Калінін пи- ні карти і Т. п. ЯБ,ів Тарасович

році за про­

керівника

не

на

&ою.

позицією В. І. Леніна М. І. Калініна обlfPа­ ють Головою Всеросііі­ ського Центрального Ви­ конавЧ'ого Комітету. В особі М. І. Калініна Во-

му посту

а

тичних знань з практи-

робітників і селян.

у

нау&-і

книжному,

пояснення:

-

Марія Артемівна-дозволяє

ко

великої справи Комуніс­ тичної партії. Разом 3

му мати ,l;ав з цього приводу та­

зуміда істина. Але в дійсності така вимога часто батьками по­ рушу!>ться. От беру перший-ліп­

И'JГО

торжество

рону

ке

разом з В. І. Леніним і

за

1956

Думаю, що немав потреби пе­ реконувати будь-кого, наскільки

нашої шкоди Ва.'Іентин Куліш Будучи видатним ле­ був затриманий міліцією в М. Чер­ нінцем, ПОJlУМ'ЯJUП( про­ нігові. Нк він до цього дійшов? пагандистом великих Виявляється, що у Валентина. і ідей марксизму-ленініз­ раніш спос'гсрігалися нахили до порушення дисципліни, бешке­ му М. І. Калінін закли­ тів, дрібних крадіжок. Але бать­ кав радянських людей, ки це осуджува.'lИ не одностай­ особ.:ІИВО МОЛОДЬ, ~либо­

трудящих,

червня

Хuбни4 nlOхід до справи виховаННJI дітей

Полум'ЯНИЙ борець за комунізм 3 червня минає 10 років з дня смерті Михайла Івановича

3

Сталіна, с. Русанів, підАuoчи ~A 'lqJllтицl кожниА ПРОІІВ ПНlІцтва. Робнть газета це оригінаJlЬRO-ооказув всІм на·

С'Кільки поганими буваІОТЬ ВЧІІНК'И п'яниць.

'

От деякІ з цих заміток.

Куди вона _оже довеСТІ А,в;же ж так не можна поступати, В механіка автогаража Ф .. Лев- перебуваючи на відповідальній

к.евича, як розповідають його ТОвариші по роботі, добра пам'ять. І все-таки бувають випадки, 1.0ли він забуває все на світінорми поведінки і обов'яз&И. ,!loходить до того, що Ф. ЛевкевиЧ' іноді по к,іль&а днів не з'являєть-

роботі . С. ПWIьтяй на це відповів:

Що пи :мені допікаєте? Хіба я: о,l;ин такий. Он і другий фуражир Грицько ІІильтяй теж

ся на роботу. Чому? Та тому, що

закричав:

не був на роботі. Про це почув Г. пильтяй. Він

в цей час зайнятий іншим-п'є - А я хіба що? Я поступиз запоєм, а після того спить, ну, так, як і Степан. Я у нього при­

а після сну знову п'є. ТОАі він &ла,J; брав. забуває все.

Не

пам'ятав, що

ПочаJIас-я сварка. Вислухавши,

беШ&ет--це злочин, який суворо ){оярки сказали:

кара.ється

законом;

не

пам'я-

тає, що вигонити свою хати-це варварство.

Бач, мудреці. Того й не хо­

-

сім'ю з чуть знати, що обо!> рябоє і обоо ще й сього,цні, мабуть, кетве-

Кажуть, що наче в останні Ані реві.

НІчна пригода

у Федора Федоровича все пройшло.

Значить,

знову добра.

пам'ять

У

нього

Тому ми користує­

мося цією нагодою' і радимо йому запам'ятати

слів'я:

старовинне

«Горілочка

при­

тума-може

звести хоч кого з ума».

Степан кива8 на Грицька N! 1 трапилася така

На фермі

незвичайна приго)(а-вранці 22 травня не з'явився на роботу фу­

ражир Степан ІІиль'l'ЯЙ. Цілий день аж до вечора не було його. І навіть на другий день С. Пи.пw­ тяи не з'явився. Що з ним? Про це нічого не було віАОМО. Фуражир з'явився на роБO'l'У аж 25 травня. Мав .в;уже змуче­ ний і виснажений вигляд. Одна доярка зразу визначила, ві}; чо­ го це.

-

Степан Митрофанович пив

,цва і{ні. ІНІПі заперечували:

-

Я& він може пити Ава Ані.

А

ще

дивовижніша

трапиластя в ці дні

фермі

на

пригода свино­

Серед ночі в двері

N! 3.

почувся стук.

Відчиніть, біда, треба коня. Чергова свинарка Ксенія Чер­ нюк, нічого не підозріваючи, від­ крила Авері і на влае.ні очі по­ баЧ'И.в:а біду: перед нею ледве сто­ ЯJlИ на ногах двоє-Петро Соло­ вей і Іван Писаний. Що ж во­ ни почали тут робити? Сщршу обpaзuи К. Черню&, а тоді взя­ ли са)(овільно КОR.Я і поіхали на село. Та)( вони пробули ,цо 8 го­

-

дин

ранку,

аж

поки

протверези­

лись. Але через такий вчинок двох п'яниць доставка &ормів на СВИНОферму була затримана. І не .Іише в цьому біда, страшніше

те, що, яи: свідчить цей фак.т, окрекі особи можуть через горіл­ ку втратити зовсім людськ.у по­ ,l;обу .


Неllіnя, З червня

~

1956 року

.. анці

СТАХАНОВЕЦЬ

RОllfніетки

1 ОстаННі Вісті ~

Ніни ДовrО,ll.hКО з нетерпінням чекали колгосп-

ниці ланки

У поле

Ніни Довгодько по-

І

вийшли рано-вранці.

Всі колгосrrnиці працювали друж­

чатку виходу в поле. Все бу.1J:О

но, одна перед другою не посту­

готове,

палися в роботі. А пізно ввечері

а весна

немов навмисне

затримувалась. Та повіяв півден-

заміряли зроблене.

ний вітер, і поча.1lИ сіріти' гребні :lЯбу. Ніна знову зібрала данку,

Норму перевиконали, з задоволеНЮJМ відзна'1Ила ла&­

поговорила

кова.

ще

раз

з

-

колгоспни-

цими. Підвели також реЗУ.'lьтати

Кожного днк темпи роботи на­

роботи за зим)'. Р()зподі.'lИДИ між собою

обов'язки:

хто

ростали,

накопува-

тиме .'Іунки, підсипатиме в них

посади.1И

Ланка минулого року одержа­

100

кожному з

гектарів. Зобов'я-

10

7

каліброваним

зуміють, що доведеться попрацювати

ще

Щоб

добитися

краще,

вони

заготовили

по

на

площах,

де

М. Журавель, агроном.

с. Плоске.

*** ім. Андрєєва.

Комосп

жує артіль, закінчили сівбу ку­

тонни

rною і торфу на гектар.

курудзи.

у

співдружності

Бригада

М.

Всі уqасники і екскурсанти пробудуть на Всесоюзніи сіль­

Рі.'ІЬНИ-

тракторною бригадою, яка обслу­

Г. Пищай,

бригади

годько-веТфельдшер цієї артідї.

Пищай та інших; зараз КО.1Госп­

редактор щоденної стінга­ зети с3а комунізм». І(олгосп «БільшовиК», с. Рожни.

госпу ім. Леніна, с. Плоске, П. П. Голець-бригадир рільничої бригади колгоспу ім. Хрущова,' с. Требухів, і О. С. Ковбаса­ ланкова цієї артілі, Г. В. Донцова-свинарка колгоспу ім. Калі­ ніна, с. Дітки, і О. Ф. Костенко-завідуючии теплицею цієї ар­ тілі, В. І. Петрук-завідуючий комплексною фермою колгоспу ім. Сталіна, с. Русанів, А. С. Гулий-бригадир комплексної бригади цієї артілі, І. I~. Кабиш-механік по сільськогосподар­ ських машинах колгоспу «Вїльшовик», е. Рожни, та В. П. Дов­

загинула

ланки Євдокїї Карпенко, Любові

врожаю,

63

курудзу

К. І. І\лимеНЕо-доярка цієї аРі'іді, П. Ф. Строкач-доярка кол­

озимина.

чі

сівів.

Т. А. Кришин-свинарка кодгоспу ім. Щорса, с. Княжичі,

сал», при HOP~Й 12 щодня сіють по 18 ге&тарів ку&урудзи. Кон­ ТРОJlер Г. Лях забезпечує точні квадрати. При ІШані 170 посія­ ли 175 reKTapiB. Тепер сіємо ку­

ків, закінчили садіння кукурудзи

наполегливіше.

такого

сівалки «СШ-6» І. Фесюк разом

насінням

зання вю~окр, і колгоспниці ро- ниці готуються до обробітку по-

В столицю нашої Батьківщини Москву на Всесоюзну сідьськогосподарську виставку виїхала перша група учасників ВСГВ та еІ,скурсантів від нашого району. В скдаді делегації:

Машиніст

з трактористом Г. Какуном, який працює на тракторі «Універ­

Наслідуючи приклад передови­

центнерів на

Сільськогосподарську виставку

*====~'

Коnrосп ім. Леніна.

но-мінеральних добрив.

гектара, а тепер бореться за те, щоб зібрати по

площа, А на

В Москву на Всесоюзну ~~

з колгоспів

======*

з ІІЇдсипкою в лунки с)'міші орга­

центнери КУКУРУдзи з

72

кукурудзою.

день колгоспниці повніс'ІЮ за­ кінчили роботу. НіІ всій ділянці

суміш ОРГliuо-мінеральних добрив, хто класти~(е насіння. 'ла по

збільшувалася

засаджена

3

ськогосподарськііі виставці

з

Знищені

3

перших

бур'яни

Новими будова,\!и :1багач),ються МТС і колгоспи Москов­ ської та Київської областей. З~lагаючись між собою, будівель­ ники обох об.'JастеЙ борються: за прискорення СПОРУдження НО­ вобудов першого року шостої п'ятирічки, за дострокове вико­

на

грктарах.

нання своїх сuці;}лістичних зобов'язань.

М. Шевель,

д,'Ія об~tiну передовим досвідом у Києві цими дня~ш побу­ вада делегація ~Іосковсшої області, яка відвідала і наш район. В ск.lаді її-завідуючий відділом будівництва, будівельних ма­ теріалів і міського господарства Московського обласного комі­ тету КПРС т. Алматоп, начальник обласноrо управління по бу­ дівництву в кошоспах т. Баришев, редактор газети «Москов­ ский строитель» т. Вахонін, rоловний інженер «Моссельпроекта» т. Бершадсьюій, завідуючий районним відділом по будівництву

агроном.

з

в

ЕДЕ

Н

Н

с. Богданівка.

Я

***

про хід ПОЛЬ08ИХ робіТ по колгоспах району за станом на 31 травня 1956 року (в проц. до плану)

.

;;-

. :.:

v

оо

Сем:иполки, ім. Леніна

ІІІ

Рожни,

110 107

«Більшовик»

Богданівка, ім. Андрееаа Плоске, ім. Леніна Русанів. ім. Сталіна Мокрець, ім. Будьониoro І(расилівка, ім. Жданова

70 115 103

127 99 125 100 82

.~

98

98 94 93 93 93 91 91 89 89 79 76 76

О ., С: Q

69 69

104 101 103 102

72 48

99

58

103

75

100

58 78

103 104 105 102 іОО

75

55

100 100

100 100 100 100

88

100

61

100

74 66 55 47

90

100 100 100

Княжичі, ім. Щорса Гоголів, «Червона Україна» Гоголів, ім. Молотова Пухівкз, ім. Ватутіна В.-Димерка, ім. Шевченка І(алита, ім. Сталіна Літки. ім. І(алініна Погреби, ім. Юрова 3азим'я, «Шлях Ілліча» Троєщина, ім. Ворошилова

68

По БобрнцькllІ МТС По Броварсь'КllІ МТС

104 94

86 95 100

99

97

69

О

142 110

100

104 101

ім. Димитрова

u

76 76 87 77

125 114

105

B.-Диме/JIКа, ім. Юрова В.-Димерка. ім. Леніна Жердова, ім. Леніна

о

t: :

132 121 119 114 113 111

І(улаженці, «30РЯ» 3аворичі. ім. Юрова Бобрик, ім. Сталіна Рудня, ім. І(агановича Требухів. ім. Хрущова Світильне, ім. Маленкова

-. ..,

~ а ~о оо ~

..

о А

~

В.-Димерка,

о

Посіяно:

Q

НаЗВJI сіл і колгоспів

І(олгосп ім. Мопотова. По

100

84

100

100

100 47 51 81 109

97

84 73 63

82

66

94

47 18

100 99 99 100 96 98

55 18 69 60

-250

,цорів, столових буряків та інших

бригада.

зобов'язалася наша

reltTapa

Колгоспниці

ПО

РАПОН}'

65

.,

l[БТБЛюгрА§Я11 ЦІННИИ ПОСІБНИК ДЛn КУКУРУД30ВОДІВ

Недавно вийшов в світ перший номер щомісячного вауко-

во-виробничого

журналу

Міні-

стерства сільсыtгоo ГОСПОАQCтва СРСР і Міністерства радгоспів

вітчизняну та інозекну літературу, присвячену цій культурі.

пололи

6

гектарів

ранньої ка­

пуC'l.'И, посадженої у торфо-пере­

гнійних горшечках. Тепер вона ще краще росте. Вчора закінчи­ ли 'га!tож шарувати столові бу­ ряки.

Ланки завершують садішrя по­

перегнійних горшечках, і 9 гек­ тарів сорту «первенець». Добре виконують свої обов'язки, обслу­ жуюtш машину, кодгоспниці О.1Ь­ ra Деркач, Марія Іваницька, Га­ лина Конах та інші. При нормі

1,2 гектара щодня садимо маши­ ною 1,5-1,7 гектара помідорів.

рує Л. Петренко, СПОРУДЖУЄ чо-

де споруджуватись чотириряднии

тирирядниіі свинарник з шлако-

корівник. На місце роботи завез­

блоків. Вже виведені

ди шлакоблоки та інші будівель­

стіни.

На

будівництві використовуються за-

імені Молотова, Гребінківського району, Київської оодасті, С. Д. Виштак розповідає, як вона в

тарів виростила високий врожай кукурудзи. 3 двох гектарів її

117 центне­ решти 13 гектарів

у своЇЙ статті наводить цікаві дані, які свідчать про велике значення кукурудзи в створенні міцної кормової бази для громад­

.вітлюватимуться і пропагувати-

ково-дослідні

виробля-

ського тваринництва і підвищен­

муться досягнення науки і передового досвіду з агротехніки, селекції, виробництва гібридного насіння кукурудзи, механізації її виробництва і використання врожаю, а також з питань екопомі-

тимуть насіння сомозапильних ліній у розмірах, які повністю забезпечуватимуть виробництво насіння простих міжлінійних Гlоридів. Спеціально відібрані насінницькі радгоспи виробляти-

ня НОГО продуктивності. Вироб­ ництво молока на сто гектарів орної землі, лук і пасовищ у цьому господарстві становило в 1953 році 149, а в 1955 році-240 центнерів. Свинини на 1оо relt-

тарів орної

1953

році

земді

24,

а в

вироблено

1955

в

році­

праці кукурудзоводів. Тут ВIIІ1- госпи займуться ВИlЮщуваНRffМ 41 центнер. Грошовий доход колщуватимуться матеріали про ви- подвійних кіжлінійвих rібрців госпу «Світанок,»

яких

оргаНІзовано

на

у

зоотехнік. І(олгосп ім. Ватутіна.

минулому

с.

Пухівка.

ського району, Чуваської АРСР,

С. А. KOPOТltOB. -

КОЛГОСПИ Семилуцького райо­ ну, Воронезької об.1асті, в мину­

Темі «Найкращі ділянки-під посіви кукурудзи» присвячена лому році одержали середній стаття Героя Соціалістичної Пра­ врожай кукурудзи в переводі на ці, rолови ltОЛГОСПУ «краеный зерно по 32,9 центнера з гек­ О&тябрь», Вожгальського району, тара. Кіровської області, П. А. Про­

- Вирощуванпя КУКУІ>удзи в нашій місцевості-справа не но­

зорова

..

ва,-пише П. А. Пустовалова, ланкопа кодгоспу імені Молотова

Секретар Ліпканського райко­ му Комуністичної партії Молдавії А. В. Селєзпвв знайомить читача

цього раИОНУ,-але, щоб одержа­

з тим, я& районна партійна ор­

ти 'гакий врожай, 'греба терпели­

ганізація очолила боротьбу кол­ госпниItiв за круте піднесення сільського rосподарства і насам­

во і наполегливо працювати. ~' 1953 році данка Пустовадо­

вої 3 діJIЯНКИ В два гектари зіб­ ра.l;}, по 69 центнерів зерна в ка­ чанах з гектара, в 1954 році­ ПО 75 центнерів з кожного з 15 гектарів. ~. МИНУJIОМУ році було

зібрано :3 гектара по ри стиглих KaqaHiB.

центне­ У переводі

104

на зерно це становить 70 цент­ нерів з гектара. Повідомляючи про ці результати своєї праці, знатна ланкова розповідає про ті агротехнічні ПРИЙОМИ, які дали змогу її ланці досягти таких ус­ піхів. Із

змістовною статтею,

спря­

мованою про'ги шаБJIОНУ в агро­ техніці кукурудзи, виступає Ге­

рощуваНШІ кукурудзи в зарубіж- на своіх ,цілянках rібрцизаціі.

році становив 16 МІJlЬИОНІВ кар­ рой Соціалістичної Праці, голова бованців, у току ЧJlCJ[ї вц твз-

ВЇА-

П. Хоменко,

спе­

нп краінах ї вїД8ИВи про ВОВУ

3вачву частину журнuу

ні матеріали.

дізобетонні KOHCT~YKЦiї, ВИГОТОВ-І

ванців.

не виробництво TaKoro насіння буде доведене до 300 тисяч тонн. Встановдено порядок вирощування rібридного насіння: нау-

інші насінницькі радrоспи і кол-

Підготовлено площадку, .це бу-

рпнництва-5,2 мільйона карбо­

рела збільшення виробництва зерна. і створення м:іцної кормової бази ,цля тваринництва. На сторінках журналу широltовис-

.

якою ке-

ведено пропаганді передового до­

вою доходів дасть можливість до 1960 року перейти на сівбу &ук,урудзи в кодгоспах і радгоспах основних районів виробництва її на зерно переважно насінням гібридів першоrо покоління. Щоріч-

гібридів,

колгоспах.

Виробництво залізобетонних Rонструк~lй в КОllгоспl Будіведьна бригада,

свіду. Двічі Герой СоціаJIістич­ ної Праці, ланкова колгоспу

рів зерна, а :3 -по 440 центнерів зеленої ма­ си і по 231 І\ентнеру качанів МO.1J:очно-воскової СТИГJIості. Де­ путат Верховної Ради СРСР, го­ лова колгоспу «Світанок)}, Кіров­ сь&ого району, Моrильовської об­ ласті, БРСР, К. П. Орловський

простих

Л. Беркович. завідуючнй райвідділом по будівництву в

ціаіІЬНОМУ поліrоні в колгоспі.

що журнал ставить своїм завданням подавати допомогу колгос-· пам, МТС і радгоспам у виконанні Директив ХХ з'їзду КПРС по розширенню посівних площ і підвищенню врожайності кукурудзи, яlt найважливішого дже-

ки і підвищення продуктивності муть пасіння

району.

лення

бригадир городньої бригади. с. Гоголів.

до читачів редакція

заклади

району т. Толунов.

Гості побува.'lИ в кодгоспах ім. Леніна, с. Семиполки, імені С1адіна., с. Русанів, ім. Хрущ(ша, с. Требухів, «Червона Укра­ їна» с. Гоголів, «Вїдьшовик», с. РОЖНИ, 'ra ім. Іtалініна, с. діт­ ки, і докладно Оilнаиомилися 3 досвідом будівництва культурно­ побутових закладів, жилих будинків, тваринницьких приміщень, 3 виробництвом місцевих будівельних матеріалів, роботою кра­ щих КОЛl'оспних будівельних бригад. Московські будіве'ЛЬНИКИ І10ділидиrя також CBOЇ~[ досвідом З &ОЛГОСПНИМИ будівельниками

.

А. Гуть,

:Іанка одержала по

Р1ДЗИ гібри,цним насінням». 3дійснення наміqених цією постан 0-

колгоспах Кунцевського

розсаду якого виростили у торфо­

У .журналі наДРУItовано поста- минудо~!у році на Ішощі 15 гек­ нову цк КПРС і Ради Міністрів СРСР <~Про заходи переходу кол-

в

мідорів машиною «СРН-4». Поса­ дили 8 гектарів сорту «маяк»,

СРСР «Кукурудза». У зверненні госпів і радгоспів на сівбукукуповідомляє,

закінчили

шаровку моркви на 5 гек'гарах і цибу лі на такій же ділянці, про­

. ~

200

центнерів капусти, помі­

овоqевих культур зібрми 3 кожного

днів.

Московські будівельники в Броварах

ДужеНК,1

приступила до прополки ранньої

картоплі.

7

RОJlrосп}" їкеиі C'l'UЇHa,

3урна.р-

перед за ки

поліпшення

вирощування

агротехні­

кукурудзи.

у журналі на.друковано статті з питань агротехніки і механіза­

ції-про обмолот і к.алібрування насіння, про підготовку його до сівби, про агрегати з двох сіва­ ло& «СКГ-6» і пристрій для ме­ ханічного перенесення мірного дроту.

В розділі

«IWPOTKi

повідомлен­

ня» надруковано закітки агроно­

мів і наукових працівників, ін­ формацію про нові книги і філь­ ми про куr.урудзу.

Обсяr журналу-чотири дру­ кованих аркуші; тираж-16 ти­ СЛ'! примірників; ціна окремого Jlокера-2 &арбов&Вці.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

r-I

~...................

НеаіllА,

3 червня 1956 року

u

РАИО Ну····················

<::>

СТРІЛЕЦЬКІ

За

розвиток

радянськО­

югославської дружби

вариства «КолгосіІник»

Візит президента Федеративної Народної Респуб;Ііки Югославії

пішнй ліквідували майже все те негативне, що набралося в ми­

товариша Носипа

в

нулому, ~!И взаємно зробиди вис­

по­ Він

;шамсиує новий етап у розвит&у

новки з цього і НРОК.1а.1И ШЛЯХ дО всебічного співробітництва н економічнііі, подітичній і ку.lЬ­

дружби та співробітництва

турній галузях».

Броз

Тіто

Ра,~ниськии Союз-важлива ;lін в ~[іжнародному житті.

між

радннськю[ і югославським наро­

дами.

Але значення цього візи­

ту виходить за межі наших кра­ їн. Зміцнення дружби між Ра­ дянським Союзом і Югославією буде великим вкладом у забезпе­

чення ЗаІ'1їІЬНОІ'0 миру і даль­ шого ослаблення міжнародної на­ пруженості. Рік тому в результаті відвідан­ ня Югославії радянськими керів­

ника~!И була відновлена традицій·· на братерська дружба наших на­

родів. Підписана

2

червня

1955

року в Бєлграді декларація уря­ дів СРСР і Югославії визначила шляхи

розвитку

радянсько-юго­

славських відносин, поставила їх на тверду основу. Завдяки зу­

силля~! обох :країн всі заходи, намічені в Бєлградській деклара­

ції, вже успішно

здійснені.

За

мину:ІИИ рік дружні зв'язки на­ ших народів значно розширились

і зміцніли.

Радянськиіі Союз, В

дусі

доброї

ЯК

волі

сприятливих

строковий

для

довго­

закупки

сировини і для ПРО\lИСДОВОГО бу­ дівництва. Між СРСР і Югосла­ вією підписано угоду про науко­

споруджений

реактор

ддя

Народи

ві югосдавського агентства ТА-

СРСР

Ю

l'

...

гослаВll,

стави бути задоволеними тими і приналежність до світового та­ добрими відносинами, які знову бору соціа.'lізму, сердечно віта­ нашими

кра­

їнами». Президент ФНРЮ Иосип Броз Тіто в заяві Itореспонден­ тові ТАРС, зробленій перед від'­ їздoM у Радянський Союз, вка­

зав: «~Ііж нами більше не існує ніяких великих проблем, як.і бу­ ,'10 б важко розв'язати.

3

люди, впевнені в тому, що радян­

чийого дозволу

заболоченій долнні

:

діния потужних моторів. Гідромеліоратори 3 «Трубіж6уду. день

3

на

ню

На

3 нім к у:

у

При пухівській медичній дільниці обладнано зубоді&у­ вальний кабінет, я&им завідує досві~lfений лікар Леонід Дмитрович .нхно. Він обслу­

жує також населення

собаки, як кажуть, друзі ДІОди-

задовольнила

просьбу

першого

лава' Михайловнча про увільнен­ ня його від обов'язків Міністра закордонних справ СРСР.

воляв робити.

ШОфери

ють самовідьно, проте

поступа­

ніхто

іх

не зуп·инить.

БІльше

уваги

вІдвІдувачам Мене турбує таке питання. Чому в нашому сїJIьвикоН&омі немає

твердо

встановленого

поряд-

Це дІло ВИКОНКОМУ сІльради Правильну

Броварсьюtіі: знищення

постанову

райви&онком

бродячих собак,

&ою 'lЧ)чно зважується, що

.ОЖJIИвість щю.а:укціі~

поліпшити

..ае

облік.

0llУlаlТ8 по раАIО а

А. Т8ПlllOК,

3u

І

.,..

а8сlАІІ І Jl8кцlї

Бесіда професора Фогельсона Бесіда академіка М. В. ЦїЦВlla «Всесоюзна сільськогосподарська. сlкф8рТ міокарда»-6 червня о виставка 1956 року»--З черви. о 18 roJ,tJllli 30 хвилин по І про­ 6 годині 45 хвилин по І програмі. грамі_

П'ята лекція ів серіі сНа дonо­ могу вивчаючим економіку сіль­ ського господарства:.. Виступ ди·

ректора радгоспу сАрженка:.. Там­ бовської області т. Панських «Шляхи знижения соБІвартості продукціі:.-- 5 червня о 12 годині 30 хвилин по станціях І програми.

в

Передача ДmI батЬіКЇв--4 черВ. ВSI о 21 годині 20 хвилин по І програмі.

Бесіда «Видатний англійський мехаиік -- винахідник Джорж Стефенсон:. (до 175-річчя з дня народжения) -9 червня о 17 го­ дині по І програмі.

Передача «На цілинних землях Казахстану:.--8 червня о 5 годині 45 хвиJIИН по станціях І пporрами.

Бесіди на міжиародні теми--З червия о 17 годині 15 хвилин по 11 програмі, 6 червня о 21 годи­ ні 20 хвилин по І програмі, 8 червня о 20 годниі 45 хвилин по І програмі. 9 червня о 19 годині 50 хвилин по І програмі.

Бесіда сГ азотурбінві uroмобі­ лі»--8 червня о 18 годині по ІІ програ.і.

ніШНЬОПOlJlітичних питаиь -3 червня о 17 годині по І програмі.

Внступ раді<Жоментатора з зов­

постанова поки що не виконуєть- сільвикоН&ому в разі невід&Лад­

бігають десятки бродячих псів і пово переходять і до інших уста­ ніхто 3 ЦИМ не бореться. Особди- нов та закладів. Так, у загально­

"Виlвсь••• КО.С • •ОdЄЦЬ"

ву загрозу становить бродячий собака, що

Слід

виніс

ве.'1ИКИЙ сільській ветлікарні часто-густо належав порушується трудовий розпоря­

уже

че .розуміти,

Відкрита передплата на нову газету ~рган

треба

В. Н'ауменко.

перІодичнІстю три рази на тиждень.

*

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА: \

на І міСIІQЬ на

притягти до

3

А С Л у

у передсвятковий вечір 6 лис­ топа.да минулого року в Жердів­

цього Вітров зник. Вжитими за-

ський :кдуб зібралося багато мо­ лоді і літніх колгоспників. З'я­ вився сюди напі,ll;ПИТКУ і всім відомий в селі М. Вітров. :3 бруд­ ною лайкою він накинувся на громадян І. Перерву, Л. .пстре)!­

тованиЙ.

ходами він згодом був заареш-

29

1'равня виїзна

родного с. про

суду

Жердові

2-0і

сесія дільниці

розглянула

хуліганство

і

нав

справу засудила

М. Вітрова на 5 років поз,бавлення волі.

На

4

3

Ціва

Передп.. ату

роки позбавлення воді

засуджено також хулігана М. Ко­ валя, який

7

травня цього року,

будучи п'яним,

конторі

підняв ,и;ебош

жердівсь&ого

в

колгоспу

Н:

Барабашу

кр6.

60

коп.

арб.

80

коп.

крб.

60

коп.

номера

*

20

коп.

----======

ПРИЙМІЮТЬ: районний відділ

.СОЮЗдРУКУ·,

фlJlії, агеНТСТВІ зв'lЗХУ, вІдомчІ. ХО.Ігоспві листоиошl та громадськl уновноваженl ва піАПриемствах, устаllо.ах. МТС.

......................................... ................... РII'lІіддіА "Союздру"у". ~

0,...1....

Парті.ва оргulзцll і С. ТР08Щ.Ва, ••С.О ... ІОІОТ.

та

А. Швачію.

з

ПРИВОАУ

пере.цчасноі смерті

ОЛЕНИ

Г. СтраwниЙ.

ко.посау

імеві

Ворош •• ова,

r ...60Ke саlВЧУnl ч ..еву орав.IВВІІ ОлексаНАРУ Івановичу КОВАЛЮ

ім. Леніна, а також наніс увіччя

громадянам

OKpeMoro

======~-

І

- 2 - 7 -15

міСlщі

3

до ківЦІІ року

~

х у л І ГАН А м-п О

обкому і міськкому ЛКСМУ.

Газета починає ВИХОАИТІІ з 1-го липня 1966 РОКУ,

відповідальності. М. Гриrоренко.

...... .-

щО

•• •• ••

врешті-решт роз- жати. А тих, хто цього не хо­

про в'язати цю «проблему».

сьмго, Н. Перерву, В. Климен­ ка і наніс їм ножові рани. Після

сільськогосподар­

puurop с. ПОГРЕВIНСЬI(ИR. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

Журавлю Микиті. Він не раз &у- док, бо години праці тут нечітко сав людей, і вони змушені були визначені. цілими тижнями відриватисл від Все це не дрібниці. Відвідувароботи і ходити на укоди. чів установ і закладів слід пова-

Г. Медведенко.

уся

ська ПРО.J;укцїя пере,!!; відправ­

учбо­

Бесіда «Роль електрифікації

CTaBIty. СЯ. ПО селу вночі і вдень вільно ної потреби. ці звичаї посту­

Цього звичайно їм ніхто не доз­

Тепер

1-1 О

розвитку виробничих сил країни:. --6 червня о 19 годині 20 хвиJIИВ ПО 11 програмі.

ни, що вартують добро, господар- ку приймання відвідувачів. Тут

воду в

піАручників ДЯ учнів

вий рік. Надійшла в продаж велика кі.1ьsість зошитів.

ХРОНІКА Президія Верховної Ради СРСР

ство. Аде їх треба І'римати на навіть не практикується такого, прив'язі або в намордниках. я& вивішування оголошень про На ЖіШЬ, у нашому селі ця те, де слід шукати працівників

і

Комосп і.. Jlеиіна., с. Плос­

: ••• А. Новохат, редактор щоденної стін­ завідуюча книжковим від­ ••• учитель. ділом культмагу. газети. •• J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

жадь, ця новобудова зараз знахо-

нюють береги

АВТОМАТИЧНІ

ке, придбав автокатичні В&ги.

1956-1957

райощадкасою.

ВАГИ

А. Поnlш"о,

диться в занедбаному стані, забруднена. Щодня до ставка шофери підгонять автомашини і ми­ ють їх. Цим самим вони забруд­

1000-5000

.агазині

жівки.

ра Трохимовича Міністром закор­ донних справ СРСР.

Звичайно,

виграшів.

&ульттоварів є ведикий вибір

класів на

с. Ро-

карбованців

ПРИД6AJ1И

ПІДРУЧНИКИ

бровзрськом:у

69

тисяч

завідуюча

*'-----НОВІ

по­

мільйон

року-1

С. Боrусnавська,

Фото М. Строя.

СТОМАТОnОГIЧНИИ КАБІНЕТ У ПУХІВЦІ

370

а з

чат&у

Багато з них по карбованців.

екскаватори «Трубіжбуду:. за роботою.

------*

позикодержцям

тисяч карбованців,

Трубежу на сотні метрів.

Гоголева

багато клопоту.

П.lачепо

не стихає гу-

му. Тільки за другу половнну травня вони просунулися вгору по

часто 6 носіями такої хвороби, я&

Але,

Трубежа зранку й до вечора

***

В. Харьков.

Державних пози&. ТіJlЬКИ в минулому місяці ви­

у день нарощують темпи робіт, споруджуючи осушува.1ЬНУ систе-

сказ, і взагалі завдають населен-

Не так давно в центрі нашого се:Іа збудовано ставок.

тиражах

За три кілометри на північний схід від Русанова в широкій

: :•

сь&о - ЮГОС.'lавсь&і пер~овори зроблять великий позити~ниц Президія Верховної Ради СРСР вплив на дальший розвито& між­ призначила тов. Шепlлова Дмит­ народної обстановки.

mu

це робиться?

шилася кілыtстьь виграшів по

ють візит т. Тіто в СРСР. ці по- Заступника Голови Ради Мініст­ чуття поділяють і всі миролюбні рів СРСР тОВ. МОоІІотова Вячес­

Ми ус-

Лис

у цьому році значно збіль-'

• ••

вико­

НЮГ підкрес,'ІИВ, що «тепер обид- яких об'єднує гаряча любов до ва братніх народи мають всі під- миру, давня братерська дружба між

•• ., •

шими країна.ми.

цими днями заяві &ореспонденто-

ДСО

ВИГРАШІ ПО ДЕРЖАВНИХ ПОЗИКАХ

ристання атомної енергії в мир­ них цілях. Дедалі бідьшого роз­ витку набирає торгівля між на­ Добрих результатів досягнуто і в гадузі співробітництва між СРСР і Югославією в міжнародно­ му житті. В та&их надзвичайно взждивих питаннях як роззброєннн, мирне співіснування, ко-

очка, .н. Хам­

43

голова оргаНізації «Колгоспник».

во-технічне співробітництво. З допомогою СРСР в Югославії буде

ле&тивна безпека, Югославія зайГолова Ради Міністрів СРСР має позицію, схожу з позицією М. О. Будганін в опублі&ованій Радянського Союзу.

встановилися

.'Іивих вибив

бир і Г. СО:ІовеИ-Пfl 40 очок. А. Рябий,

віДМ()ВИВС>l

умовах

кредит

руса­

нівської сільгоспартіді i~!eHi Сталіна. В них взя.'lО участь 35 ЧО;ІОвік. Перше місце по­ сів М. ?llищснко-з 50 мож­

Bi,~OMO,

від боргів з Югосдавії, які ви­ никли до 1948 року і становили близько 90 мідьйонів додарів. СРСР надав Югосдавії на винят­ ково

ЗМАГАННЯ

Відбудися в організаціі Добровільного спортивного то­

його

матері

ЗАХАРІВНИ.

Адреса peдuцil: с. Бровари, l(иІвськ?1 області. вул. I(BIВCIaU, 16

Броваpc:ьu раlО88а д,рукари I(:вІвськоro облас:воro

138. --------------------------------------------.... rJ"""" упрuлlJla

з

~1-2600

67 номер 1956 рік  

67 номер 1956 рік

67 номер 1956 рік  

67 номер 1956 рік

Advertisement