Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтесл!

Будови комунlЗМУ-8сенаРОАна справа 21 серпня вся "раїна відзначила річ­

ЧЕТВЕР

23

ницю з дня оnублі"ування постанови Ради Міністрів СРСР про будівництво Куйби­ шевсь"ої гідроеле"тростанції на ріці Волзі.

СЕРПНЯ р.

1951 ом

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО Р АИКОМУ КП(б)У ТА Р АПР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

67 (762)

Ціна

15

КОJl.

З честю виконаємо зобов'язання, дані товаришеві Сталіну

Найважливіший обов'язок кожного • колгоспу 1 колгоспника Свято ВИКОПУЮЧИ зобов'я~аlIflЛ, дані в ЛІсті Pi~HOMY і лю3имому товарuшсві Н.В.Сталіну, і\ОЛГОСПИ і КОЛГОСШlИІШ району

рова с. Погрсбп. На 130 процентів викошlВ план м'лсопоставок колгосп «Шлях Ілліча) с. 3азпм'я і завершус постав-

м'ясопоставок і на 40,б-плап яfiцепоставок по с. ЛіlItИ (голова сільрадп т . .музиченко С.). Не краще працюють по ВІІКО­

~OCTPOKOBO вrшuналп державний ки всіх інших видів продуктіп нанню плану поставок ПРОДУІ\­

план хлібозitготівсль (без греч- тваРlшнШ\тва. 3 квартала n тів тваринництвit, мобілізації ки). Натхнені одержаною пс- l\вартал перевИІ;ОНУЮТЬ ('вої зав- коштів ксрівники сі.lЬСЬКИХ Рад ремогою, трудящі району з ще дання по попав ках 110.10ка, сс. 11аЛllта, С'ОШПОЛІШ, В.-Дп­ jільшоJO енсргіGЮ

розгортають м'яса I{ОЛГОСП ім.

зараз боротьбу за те, щоб достроково розрахуватися з дертавою по всіх інших видах посІ'аБОК продуктів сіл,ського господарства і фінансових платетах.

Хрущова

і \!срюt.

індивідуальППli се!\Тор с. Требухова. Ліквідовано недоліки по фіпансових платежах в ес. Красилівка, Бобрик, Троєщина. В цьому значна 5аелуга первинних парторгані~ацій, сіль-

Поелаuпли за остзппifi час ви­ иогливість і І{ОІПРОЛЬ ра!1УпОВ­ ~!інзаг т. ІІавловrькпlJ: і мв­ райфінвідділом Т.3уБРИЦІ.ІШЙ Ф. до окреМІІХ працівників апара­ ту. Невадовільно працюють

КОJГосп ім. Сталіна с. Русанова, наПРИRлад, ОДНИМ з перших у районі виконarl·СВОЮ першу заповідь перед Батьків-

рад, активу цих колгоспів і сел, які по-більшовицькому борються за всемірне зміцнеНlІЛ державної ДИСЦИПJіни.

щипою- хлібоздачу, заltінчив поставки державі молока, м'яса, ЯЄЦЬ, ВОВНИ, із дня в день посилює теJ.ШИ овоче-і картоплепоставок. 3а прикладом комувістів, колгоспного i1KТlIBY ТРУдящі села достроково розраховуються :'І державою і по індивідуt1Льпих по('таВІШХ продуктів

Але поруч з ции в окремпх Гришко О., фінагенти по сс. місцях, по закінченні шану СеМИПОЛІ{И і В.-Дииерка тт. Гу­ ба за успішне виконання всіх інших видів заготівель продуктів сільського господарства. Колгосп ім. Сталіна с. Калити (голова т. Білич В., секретар' парторганізаціїт. Матвієнко І.),

суворої відповідальності агента уповмінз~гу ПО с. Гоголів Іва­ ницького І., який не ті.'ІЬЮJ по­ гано пр:щює, але 11. дозволив со­ бі приховати пеДОЇМRП, що лі­ чаться за його братом.

тваРИНlІИl\Тва, податках. У же другий рік, ш; трудящі Русанова по праву утримують районПИЙ перехідний Червони!! прапор за успішне виконання плапу мобілі~ації коштів.

наприклад, ще досі не виконав план сінопостаВОI(, відстає по поставках продуктів тваршшицтва. На останньому місці в раf!OHi по поставках молока, и'яса,ЯЄЦЬ J{ОЛГОСП ім. Будьонного

У спішно виконати всі ВИДIl: постаВОJ; ПРОДУJtтів сільського господарства, фінансові платежі -наfiважлпвіпшft, першочерго­ вий обов'язок кожного колгос­ пу і колгоспника. Це - наш

100 процентів план

хлібоиостаВОR, послабла бороть- зifi і КРУК. Слід

притягти

до

молоко- ції т .•lJ'ихвар О.). Всього Тіль-І ної могутності нашої палколю­ Iti-

кп на

34,5

проц. виконано план бюlОЇ раДЯНСf.коІ Батьківщини.

За прикладом передовиків Траl~ТОРПСТИ бригади т. Ф. швидко, якісно. Вони засівають Jlук'янснка, що працюють за- щоденно по aO-іЗ4 гектарн

мя

греблі

Куйбишевської

---------~--------------

у Радянському комітеті захисту миру ПреЗИJ(ія Радянського комі· СРСР кампанії тет)' аахисту

миру постанови- підписів пІд

по

збиранню

3верненням

Вее­

ла скликати в Москві 28 серп- світньої Ради Миру про укла­ ня Ц. р. пленум

Радянського дення Пакту миру

J4іж п'ять­

комітету захисту МИРУ. В по- ма веЛИКЮIИ державами; 2. Про

агенти уповмінзагу по с. Літ­ рядку денноиу пленуму такі скликання ВсеСОЮ5НОЇ конфе­ ки т. ГраНОВСЬІШЙ Б., по С.Ка­ питання: 1. Про проведення в ренції прихильників миру. лита т. Швачко П., по с. В.-Ди­ мерка тт. Безсмертнпй С. і РАПОРТИ ПЕРЕМОГ

На 152 проценти ВПКОЮlВ с. Мокрець (голова т. Полив' я- вклад у всенародну боротьбу річний план яйц('постаВОБ, на ний Д. , секретар парторганіза- за дальше зміцнення еRоно~!іч-

і вовнопоставок колгосп іІІ.

На фото: Вивантаження шпунтів

ГЕС в районі будівництва.

СІЛЬКОРИ СИГНАЛІЗУЮТЬ

І

у рільнпчift бршаді .N~ годівського J{ОЛГОСПУ ім.

8 ГО­

у листі на ім'я Голови Ради Міністрів СРСР товариша Сталіна І{еРівнпки ГРУЗИНСЬКОЇ РСР сповіщають, що колгосии Грузії річний план хлібозаготівель (без кукурудзи)

викоиали достроково на 101 про­ цент, план здачі пшениці ви­ конано на 101,5 процента. В поточному році державі здано на 1 мільйон 883 тисячі пудів пшеппці більше, ніж у 1950 році.

Урядові нагороди залізничникам Цшш днями в сесійному за-

Медаллю "За трудову ДО б-

лі Верховної Радп У краІНСЬІtoі песть":

РСР ВРУ'lепо ордени і иедалі д. І. Смагін - черговиfi СРСР великій групі працівни- ст. Бобрик.

по

ків провідних професій, вищого,

. Д. А. Пархоменко-путєоб·

· П IВденно-3а-

К. Й. Литвиненко-путєоб· хіднИІ\ ст. Бровари.

старшого fi середнього началь- хІДНИК ст. Бровари.

H~ЦЬ~OГO ~клач

XIДHOI зашзнпЦІ.

О. В. Рубанка

- путвобхід.

Серед нагороджених орденом ник ст. Бровари.

Леніна:

В. Г. Рубанка

-

путеобхід-

Ф. С. KapaCbOB-Нl1чальник ник ст. Бровари. ст. Бобрик. М. А. Пархоменко-путєобГ . . П. Х. РlнчеНКО-СТРШО'lНИR

хіднИІ\ ст. Бровари.

Медаллю ,,3а трудову від-

Мо­ ет. ВроваlШ. озимих прп завданні 2.(). знаку": Пас.лідують приклад передо­ лотова по пласту КОНІОШИНll, Орденом Трудового ЧервоМ. В. Афонічев - черговий впків інші тракториетп. Воло­ що відведено під пшеницю, сі­ ного Прапора: по ст. Бровари. димир Гузенко ~ своїм напар­ ють жито. Так робптп розп 0І. п. Сєріков-майстер 2-1'0 Г. А. Мовчан-черговий по ником. працюючп в колгоспі ря;щвся агроном колгоспу т. околодку ст. БроваРІІ. ст. Бобрик. «Шлях Ілліча» с. 3а~им'я, вп­ :Москальчук С., хоч він і знає, реводі на м' шtу оранку 11 ОО конують нормп па сівбі на 120 що це йде врозріз з сівозміНА3~ТСТРІЧ РАЙОННІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ВИСТАВЦІ ною. В. Григоренко. гектарів. }' сі робити впконано -1 ~ б процентів. .,. n строки, зазначені в договорі Я. Мінчук,

раз у погребському колгоспі ім. Шрова,-комсомолець Іван Буряк та Іван Грінченко першими в МТС перевиконали річне виробниче завдання на тракторі ХТ3. Вони виора,ли в пе·,

МТС з I(ОЛГОСПОМ, доброякісно. заступник директора Стахановці-J4еханізаторп зо-, по ПОо1ітчаСТlІнІ. бов'язуються посіяти озимину Броварська МТС.

'"

.

Несвоєчасно достаВJІЯЮТЬ во-

156 пудіВ пшениці 3 гектара

Ряд років паш колгосп сіяв пше сніговий пок рів і не захищену ду до TpaKTO!Ja ХТ3, що пра­ цює на сівбі озимпнп у кол­ ницю сорту {( Українка) , аде зби­ від вітру місцевість, добре пе­ госпі іи. Андреєва. Внаслідок рав невисокий урожай - значно резимувала .. Весною на мерзлоталому Трактором і живим тяглом ЦЬОЕ.О машина П~ОСТОЮ6; низь- нижчий, ніж жита. Вкорінплася неправильна дуик.а, що мовляв, грунті на кожний гектар внес­ .' б І ка 11 ПРОДУКТИВНІсть. По 20-22 години на добу ІЗ кожної РІЛьничоІ. рпгади. А. Пархоменко. на наших придеснянсью!х су­ ли по 1,2 центнера су льфат­ працює у пас траБТОР НАТІ, за. Іван КОРСУН, ГРПГОРlfi Грпшко, с. Богданівка. піщаних грунтах пшениця не амонію, а коли грунт підсихав, кермом якого-трактористи Сте- Іван Illульга, Микола КОТ та ...... .,. родить. Восени 1949 РОКУ, за два рази заборонуваЛІІ поеіrш. пан Костюк та .микола Арте- інші виорюють щоденно по 0,60 Не виконує графіІ{ сівби ку- рекомендацією раttеільгоспвідді­ Двічі-весною та влітку-пропо­ мі6В. У деІІh ВОНИ еіють жито, гектара прп нормі півгектара. лаженськпй І,ОЛГОСІІ «30РЮ). лу, ми посіяли 2 гектари но­ лювали пшеницю від бур'янів вночі орють під озимину та Виорано 240 гектарів. Трактор, якого прислала для вого для нас сорту озимої пше­ і один pa~ - від доміШОІ, жита. на зяб. П. 3аТка, цього Бобрицька МТС, ви- ниці «,і.Іютес.цепс 17». На диво Без втрат зібрали і змолоТІІ.1И агроном колгоспу Н а оранку поставлено таІ'ОЖ Ім. Маленкова. користовуєтьrя не за призна- тим, що не вірили в родючість врожай, і вийшло на кожному нашпх грунтів, ии, при зви­ з 7 гектарів по 144 пуди зер­ 1О пар ВО.'Іів і ПО 2 плуги с. СвіТlІльне. чеННЮ,І. В. Проценко. чайному обробітку, зібрали з на, а брпгада І. Гнатенка зіб­ двох гектарів 264 пуди немов рала по 156 пудів. Такого вро­ В ЕД ЕН Н Я переllИТОЇ пшениці. Успіх не­ жаю на наших землях щr. ні­ раllоlльrоспвlдділу про хід посІву ознмнх, оранкн на зяб ТІ збнрання зерновнх культур наче окрилив нас. по колrоспах ра Ао ну станом на 20 серпня 1951 року (8 процентах) коли не було. Q Q у цьому році «Лютесценс 1'і») Минулого року посіяли вже

--------------------------------3

Назва села

r колгоспу

Бобрик. Ім. Сталіна Погреби. Ім. Юрова Рожни •• БІльшовик· ЗаворичІ. ім. Юрова Княжичі. Ім. Шорса Жердова. Ім. ЛенІна Богданівка. ім. Андреєва

Посіян()

34 33 31 25

ВlІора· 110

14

28

Зазим'я. "Шлях ІJlліча"

20 18 18

Літки. Ім. КалІнІна

17 20 14 8 7 4

18

11

Плоске. ім. Леніна ГоголІв. ім. Молотова

РусаНіВ. ім. Сталіtlа

20

15 15

11

18 4 14

"

оо

оо

'"М

99 96 95 92 93 97 79 89 87 91 9з

94

Назва сеilа І КОJlГОСПУ

Посіяно

Виора . 110

"'" '"

оо

м

Рудн>!. Ім. Кагановича СвІтильне. ім. Маленкова Тро€щина. Ім. Ворошилова Пухlвка. Ім. Ватутіна Мокрець. ім. Будьонного В.-Димерка. Ім. Леніна Красилівка. ім. Жданова Семиполки. ім. Леніна Калита. Ім. Сталіна

Кулаженці. "Зоря" Требухів. Ім. Хрущова

14 12 8 8 8 7 7 6 4 4

3

21 3 4 4 2 16 12 14

83 92

91

88 87 90 80

84 87 98

93

1U гектарів цієї ж пшениці, з міцно ввійшла в сівозиіну на­ них 7 гектарів на- площі на­ шого колгоспу. Засіяно нею шої бригади і 3-в бригаді, яку 40 гектарів. 3апроваДИВІІШ під­ очолює І. Гнатенко. Сіяли по вищенпfi Rомплекс агротехніч­

нориа них ~axoдiB, ии в наступному гек­ році матимемо з кожного гек­ тар. Внесли на цю площу 20 та ра не }!епше 30 цІ' нтнерів цептнерів суперфосфату . До пшениці. Г. Ковапь, осінніх ПРИJ40розків Ilшенпця картоплищу

сівалкою,

висіву -1,8 центнера па

бригадир рільничої бригаДІІ

добре накущиласл і, недивляколгоспу ім. Ворошилова. 1J.ИСЬ па порівняно не!3еJIикиlt с. Троещина.


2

СТА КОМСОМОЛЬСЬКЕ

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

серпня

23

1951

,оку.

ЖПТТЯ

Всемірно поліпшувати культурно­ Важлива ділянка комуністичного виховання молоді побутове обслуговування трудящих ----

Партія

більшовиків,

раДНІІ- ної :\lОлоді.

Тідькп цим .\ІОilша ініціативу ВПЯВПJа

ський УРЯД невтомно піклують- поясш!ТІІ те, що в тю,пх селах, і ська органі:\іщіj{ колоrп\-

ся про

(Листи а с. ГоголІв)

1,11)IСII}!0,11)­

і}l,

всемірне підвишення пк Го~олів, Тр@бухів, В.-Димер- І Ста.1іна с. Русанів (секретар т.

ві;,\1 1 ИО.-():ЩО

Г'1ГІІ.1ів,ЯК

наііGі.аЬШI1Х ее.! у

З

Трудящі наш~ого еела ВИСОІ\ОЇ

нашому ра- думки про

:lагальноосвітнього рівня ро- !ta, ЛlТlШ, де е значна l,іль- Соловеfi А.) і нсдколеJ\ТИВ шко­ ВУЮШlН Нlсс,тепня організnвабіТНIІ'10Ї і колгоспної молоді, кість молоді, що прагне ВЧIJТи- ЛІІ (ДIlРСКТОР т. .ІіСНИЧIlП Іі,). но НСЗil:ховільно. яка під час Великої Віт'ІИЗНЯ- c~, не ?уло організовано ВСЧір- Взято ІНІ облік усю )ІОЛОДЬ, В обох ПРО~IИСЛОRПХ артілях ної війни 1941-45 років при- НlX ШІОЛ. }іка хоче ВЧIlТПСЯ, проведено по IlОШПВl(і It jlеионт~' одягу, )(ушена бра :lалишити школу. Окремі педагоги і первинні відкриті КСНIСОМО.1ьські зііори, По всій країні створено вели- комсо)(ольські організації не нараду агітаторів, бесіди 110 чезну сітку вечірніх шкід. ве.lІІ належноІ боротьби за те, БР!1гаДі\Х. Ішвішено оU'.яви. виі-

З 300 мо:,юдих робітників, КОЛГОСlшиків, службовців району,які вчилися минулого навчального року без відриву від впробництва, 1оо чоловік О,іержали свіДОЦІва про :І&кінчення семирічної школи і атестати :Ірілості. Багато :І них виріши-

щоб У вечіРllіх школах не було відсіву учнів. Внас.ліД\lК ЦІ,Ог~ в Броварах з 220 учнів Ш1 КІпець мпнулого навчального року залиши'пОСЯ тіЛЬІl1І 1і 3; в с. Погреби-ll з 21; в е. дазим'я-25 З 31. Серед тих, що ~аЛІІШИЛИ ш~олу, Є, на жаль,

щено в ЩО:!t'І!нііі ('тіІІГilзеті :'Ііі­ міп;!! па НЮ ТС\І)'. РОЗ' неню­ 6~льпа робош далtL чудові нас­ ЛlДки-понад 200 )10,'lОДПХ КОЛ­ го(· Пlшків і колос ПIІІI!1 Ь 1юда­ ЛИ заяви про ПJJllііОИ до вечір­ н[,ої ШКОЛ!l. ~'КОМIІ3СКТОВ;ШО ;~ н'ЯТllх !і.1аси, по ~ ,нюеТIІХ,

лп продовжувати навчання в вп-

1 КОМСОМОЛЬЦІ,

г.ьоиих І

!ЦИХ учбових заК.1адах країнп. Молодий робітник Броварського лісозаводу т. Зеленський О., який закінчив 1О-й клас вечірньої школп а срібною медаллю, прийнятий зараs у Київс.ький державний університет Ї)(. Т. Г. Ш8вчеНl,а. Прийнято

але

питання про

ВОСЬМИХ кл{]tlВ.

них не обговорсно в КОШ·О~lОлJ.3пачна робота ПО ОРГ<1пі:!tLських органі:lаціях. І\ії вечірніх шкіл, К.:Іаеів проt; випадкп, коли окремі 1,е- вадитьен Й в іншпх се.МХ. рівники піДПРПЄМСТ}f, колгоспів, Але :шову - такп не ВСІО­

установ не сприяють тому, щоб МОЛОДЬ успішно ВЧИ.1ася. Так, наприклад, комсомолка Щербі1!, Зіна, яка успішно ВЧІІ:1аея в 8

роооту

сіл,гького

fiопі. ПРОТ!', но(іутове обслуго- СПОЖИВЧОГО товариства. А.1е та­ ки.х товарів! як крейда, вапно, ГВІЗДКИ та ІНШИХ будівельних

)(атеріалів мадо. Не виявляе ССТ ініціативи і в оргапізаl\ії

взуттн веього ЛlJше

10 майст- віДlІовідппх майстерень по по­ piR, та іі ті часто п[югулюють. бутовому оБСЛУГ()R}'ванню пасе­

Справа в тому, ('ТПЛI,швеl1пром

що і

(,UG.:ттек- .'Існня. IІблшкірІ ще ilДне І1ИТ<lНАЯ,

ЛІ\С МІ[

промспілка\\ нІ' заб('зпечують хочемо по(:r;tвити,-,-це про иа­ ці артілі, ЯI;і Ім підлеглі, в дос- ню. Вже кілька років точаться татнin \!ірі потрібною сирови- розмови про обладнання бані

ною.

а ПОМИТІІСЯ і зараз ніде.

Наведо[() ОДИI! факт. Потріб-

'

"За Вlтчиану",-редколегlя

)[0. за раз пошпти ЗШl чну кіль-

щоденноТ стlнгааети колгоспу Ім. Молотоеа.

• .•• стерні ш' бсрутьсн :!а І\е, 60 у Наш ~ІЛЬСЬКИЙ клуб потрених He~Iaє СИРОВИНІ!. ІБІ)l.'G .кашта,Пьн?го рем?нту. Але ЮСТЬ :ШІІОВОГО одлгу

для учнів. Наші

та в:зуття

сі.1ьські май-

:

СІльрада, НІ

праВЛlIIНЛ КО:!-

,е все па-руку ВС.IЛfll,ИlI без- госпу ім. Молотова взлтпся за

ДІІ. Не ,(бають, як і в МИНУ.10- п~теІІТ)[ПМ ~равцям 1 шевцям, I~e по-діловому не хочуть. му РОI\і, про навчання ИО.l0:(і Ш,ПХ rt'.ll!le О;ЩН десяток. І Може, виконко)( Райради де­ ССI\ретарі І\ЩІСОМОЛЬСЬКИХ ОРГ;1-

f:

r

)[a~lТ!. т.аК,І, щО Т~ШI\ОI4-IІШП- путатів трудящих укаже їм ІІа

нізацНі і директори шкіл у Тре­ 1,011. І ~ шюр) вироuл~ють. До це, бо інакше тут не можна, в лісогосподарський і медичниЙ І і 9 класах, заЛПШІІ.1а ШІ,ОЛУ, бухові , В.-Дпмерці, Дітках, Пу­ реЧІ, иагато .з ЦIlХ ОСІб мешк~- буде провадити будь-яку куль­ інститути т. т. Петренка М. (на- бо адміністрація Броварського хівці. Ilе-надзвичайно серйоз­ ЮТІ) У l\еН.ТРl села, порн.Д a~o турно-масову роботу в осінньоССТ і чайної, де вона працює ний He;(0.1il, у їх роботі, ва 1І0б'п~ЗК ,СІльради, а:IС НІХТО ІХ зимовий час. рахівником, не ДОПОМОГЛІІ ні ш;иtt ПОВІІнна :mернути увагу НС Т) Р ~ Є. правильно сполучпТІІ jiоботу :\ партійна організація. навчаННЯIІ. Факт цей ааС.1УГОПіДВllщення загальноосвіт­

ГОРОДiRf'ниfi золотою медал;но), j-;Рllоленка М., Фаfiніцького Б., (нагороджені сріБНИМІІ медаляМП) і ряд інших. ~IO,10ДOГO КО,1-

госпника

артілі

~Більmовик»

с. Рожни Т'. ,я чпшtа.

\ ВУС

того, щоб ЙОГО оБГОВОРИ.1а нього

рівня )!олощх ро(ііТПII­

Г. приl1- первинна. парторганіза ція рай- І\ів, колгоспників, ('ЛУікбовців

llЯТО В техНІКУ)(.

Але слід визнати, що райком І

СПОіБИВСПlЛКJI.

складова частина

і-го жовтня -

Н. Крук,

зав. клубом.

Bcit,ї

-

нашої

почаТОI\ нав- робоТІІ 110 кочніСТИЧJlОЧ ВИ­

ко)(сомолу і особливо раfiвідділ чаль ного року в вечірніх юко- ХОВ,ШН!!) молоді.

народної освітн, директори РЛ-І лах для молоді. В окреМІІХ селах

В. Чесноков,

ду шкіл .ма.10 приділяли уваги проведено вже

секретар раі!кому

серйозну пі;J.ГО-

навчанию робітничої і колгосп- товчу роботу до цього.

Слово керівників ПО:lавчора в редакції

хановець»

відбулаея

.

.

«Ста-

бесіда ~

групою учасниКІВ сеМІНару рівників гуртків

ке

чального року,

пeTьcя в жовтні.

ВОДнл, приклади

лоді. Цеll недолік

а

деН0 бесід сере", неспілковоУ мо-

художньоУ

всІх комсомольцІв, але

11

намагаємося

зараа усунути.

кількість

лоді".

неспілковоТ

.Минулого року,-аааначнла в госпі «Більшовик»

воричl),-партllІна І комсоМtльсь'

50

шІсть слухачІв добре засвоТли

знач-

piтrypTKax, встнгаємlстю

е.

М.

у

МО-

Рожни

своему

окре-

кІв І дІвчат, якІ вчилися в гурт-

колгоспу,

ПотрІбно, щоб І партllІна opra- I1бо І

що у нас була обладнана кlмна-

готовча робота до

ТІ для роботн гуртка, малн вдос-

бl

як

товці до

нового

сі щі

llолітосвіти

навчального

_

оu"ов'П,"ОI,'

разом з оранкою, слід внnситп мінеральні добрива. Так роблять уРусанові, Требухові, Рожнах, і це uезумовно спрпятиме підвищенню

РИІ\ЬКПЙ ]{олгосп ім. Сталіна, заворпцькиti ім. Кірова. До речі, на базі сільгосппо('тачу r. зараз понад 300 тонп добрив. 3а рішенням уряду

11 ,

ІН

тракторів і тягла,

довести

кожного тракториста

Й

до :Іябу, :lораного понаJl

використати

на

І

10

МИ

.

вам пояснимо

хати нашої колгоспниці

на

пар,

восени

переорюється

не за­

своїх, сівається.

І тягалп з криниці воду й доли-

Надії

Ткаченко. Вже декілька років, як навесні ця площа ореться

Доки Ж,

ДОЗВО.1l,те

('питати,

nКоли rолова не знає, що

підпнсує". Під таким

був уміщений в газеті

рука с. Погреби т.

заГО.10ВКОМ

Литвнненка Й. та

рахівника т. Гринька І. до

.Стахано- дання

зяб.

На

TPynO;J.lli.

зароблені

cesoHHe

на зяблевій орапці, рекомендо­

40 трудоднів.

ГО.10ВНИЙ агроном райсіл ьгоспвідділу.

Редактор С. поrРЕБlнськиА Розшукуємо сина 3абеліна Івана

1940

ІваНОВІІча, року народження, якиіі серпня вийшов із дому й

11

досі не повернувся.

Прикмети: в синьому костюмІ, без взуття. J:осту-малого, волос­ ся-темнувате, на верхній губl­ шрам, біля лівого вуха-родимь:а.

Про місце перебування його прохаємо повіДОМИТIІ на адресу:

хут.

Калинівка,

В.

-

Димерської

'" * " роботу

Відновила свою

графія артілі Ім. ПанфІлова.

07836

нІзацій та

колгоспІв

виконуються

Д.1Я

замовлення

за перерахунком

держбанку. Групові водяться на мІсці по

знімкн

ЗІМ.

виклику.

808-2312

у

про­

Бровари, правління артІлі.

сільради.

іроварська районна АрукаРНIІ Киї,ського обласного управління в справи оолlгра(! ІЇ та видаВНИЦТВІ

фото­

державних і кооперативних орга­

Адреса редuцП: 11. Бровари, КиІвськоl області. вул. Кірова БИ

скла­

зведень про удіЙ молока на

поміЧНl1кам і оuліКОВЦЮI-за­ вець" від 29 липня .1ИСТ т. Руба- фермі. Правліl\НЯ колгоспу визнаправлюваЧі1М тра1\ТОРНПХ бригад. . ло критику правильною. Оголошеу яких yti трактористп, що нІка К. про безвІДПОВІДальне стаВ-І но догаl\У рахівнику т. Гриньку І.: лення ГО.10ВIІ колгоспу Ім. Кірова т. Литвиненка Й. попереджено. працюють па. зяблевiIl оранці.

гектар КО.1ГОl;пниками-причіПЛІОвачаМIІ

план оран ки ЖИВ[JМ тяглом ,ВІІЗ-

Під :lяб, що ПРИ:lначена під начають премію до

те,

б

Тракториета~[' причіП:1юва"Зоря комунІаму' , лоші й Магдичу старе народне колгосп Ім. Андреєва. ча~. JlI,і викона.1l! протягом IІрислів'я, що ({ не завжди коту с. Богданівка. п'ЯТllденки П'ять ;!~Іінних нори ----------------впробітку, нараХОВУЮТЬ ДО,Іат· СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПlВ ково 40 процентів Діі трудоднів,

орача завдання, нараховувати трудод- ван о ВІ!давати натуральнпй га­

оранці.

"ПАРО3ЯБ"

ця sемля 6уде парувати, зябу­ вати і ніякої користі не да­ Прохання до еудово-слідчих органів району, - нагадайте Ка- вати?

добові та сезонні завдання. Трак- ні в подвійному розмірі. Брига- рантоваІIlIЙ ~lіні)ІУМ-О:ЩН кі­ тори, що вдень зайняті на сів- дирові ріЛЬНІІЧОї бригади, що .чогра)( зерна на трудодень. бі озимини, ВНО1іі обов'язково внконала в установлений строк В. Торгунськии, слід

І

колго('- ВІІКОНCL.1И за п' ЯТlIДf'IІКУ не мен­

треба негайно пару волів, премію в розмірі кожннй

с. СвіТIІ:lьне.

ваЛII в бітони.

пам рекомендується нарахову- ше, як п 'ять JMiHH1JX пори ВН­ вати колгоспника'l. Jlкі ВІІ1ї,О- робітку. нараховують додатково на.ли се:lОІШУ норму зяблевої 40 ПРОI\ентів до трудоднів, за­ оранки на І,ОЖНОГО коня або роблених нюlИ за оранку на

кількість трудоднів. За

'11

ДІ-

:ювсі:'1 знпкл, якбп не

І,'(І.''''·НО·І' їхні, не ШКОJУЮЧИ сил

під увесь ярий ({ЛИН

І картоп.'lЮ,

праця".

падає? і

.

рвку була у нас тоді недостат- партіl1ної О!,!':illізапії,

-

•СоцІалІстична

колгосп i~l. Маленкова.

КО~IС(1МОЛЬCf,КОЇ иа.1И з молока вершки, а ЖІНки на зяб і ніколп нічим

нищення урожайності всіх ярих врожаПноеті. Завезли мінера,ль- :Jароблt'НИХ за П'нтидеш,у на І\УЛЬТУР. ні добрива для цієї мети боб- :шблевitt оранці. Брига;щрам,їх

потрібну

та

навчального ШI,ідливі, щоночі по дорозі sпі-

----------------------

виділиТll

падаr,

' Контроль і допомога Ko~rcll- лися між с060Ю- Г. К,tлошу та Н IU (, В МОЛЬС!,І,i!l організації в підо. шагдича.. они, як коти

комсомольськоТ органlаацl1. Під- року в

в навчанн сприяло те,

його виконати,

вс'е

сомольцlв І молоді".

БІльше. Винні 11 цьому перш аа все ми cami-члеНIІ комітету

І

ЮТЬ зяб, орють тракторами і живим тяглом. у кожному колгоспі е графік оранки на sяб. Щоб успішно

МОЛ()JШ

ве.1пкпit

«Парозябом» зветься площа н зац я КОМ&СПУ льше при- ЗЛОВИJІІІ на гарячому о ох діл яла YBarH полІтнавчанню ком- наших МО.10кововів. що злига- в 2 гектари землі, що коло І

наш, де молодІ в декІлька рааів

ку, вступили до комсомолу.

вівському ім.Андреєва-підїй)rа-

ЯНИЦЯ

Щ

шла повз це.

І комсомольц в і молоднх кол-

мало для такого

магляпиця, -буває іі

Пl·СТ>}.

Вя знаете, щО T31\~ «паР>' лінно ставились до занять, і Хто йпго знас, наскільки та і що такс «зяб», але не ІОНіЄ­ :омсомольська органІзація про- жирність IІО:lОка ще знизилась те, що таке «Парозябl\. і\ОЗВО'пЬ­

госпннків та колгоспниць. Це

матерІал аа програмою. 6 юна-

Одночасно :І сівбою ОЗИМІШІІ В ряді колгоспів району ,-роженському «БіЛЬШОВIІК», русанівському ім. Сталіна, богда-

СЛ

роль комсомольськоі орrllніза- О сталося 3 нашими коціУ над якІстю навчаиня в по- ровами: що ІІі день-жирність

•Мннулого року в гуртках комсомольськоТ полlтосвlтн вчипося

уваги роботІ полІтгуртка, І навчан ня проходило успІшно. Не було жодного ариву аанять, бlль-

Ще торік партія Й уряд постави:ш :lавдання - .'lіквідуватп веснооранку, сіяти ЯРИНУ тільки по зябу. 3яб-це о;щн :\ наfiваЖЛІІвіших заходів для під-

МА

НедостатнІм також був конт-

ка органlаацlі придlлялн багато ВПСТУПОВІ зазначив:

Зяб

НЕ ЗАВЖДИ КОТУ

мих слухачІв. Ось, наприклад, Б ') 8 4 ' У гуртку, якнм Я керував МН- у,'Ю ",' - процеНТІІ, а Керівнпк поліТГУРТI,а в код-' НУі10ГО року, 6 слухачів несум- ШЛО ;10 2,7!

ну

lЮЗПОЧ-

своєму виступІ т. Снта Г. (с. За- т. Макаренко

У сп І ху

щоденних стjнгазет

ньою, зокрема мало було прове-

Цього року намічаємо залучнтн до полІтнавчання не тількн

нового наВ-І

який

По шпальтах колгоспних

ПОЛітгурТКіR

таль лІтературн, наочне прилад-

лІтературн, а життя нашого колгоспу 11 села.

-

кої політосвіТИ,СКЛlІканого райКОМ ом комсомолу. Мова йшла \ІРО шдготовку до

К()~IСО\!ОЛУ.

дя. ПІд час аанять я часто на-

ко)(сомольсь-

.

Цінну

67 номер 1951 рік  

67 номер 1951 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you