Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтесЯl

67 (236)

І

ПосіЕМО озимину в най­

ЧЕТВЕР

15 1946

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ київської ОБЛАСТІ

неділю по

Понпділок - "Д8Р.Ь важкий"

ставок та хід

ких робіТ. Значна більшість зборів

визнала, що не га­ разд у них обстоїть справа­

неприпустимо між тим

молотарки

ють не на всю лише в

Немає хазяйського ока на

в роботі,куди краше було-б. П итаємо иого: чого ЛЮ;ll,И U

а

.

.

б з ираються

ТІЛЬКИ но

працю­

ІТи

ся голова.

З обуренням говорили кра колгоспники

про

тих,

що заважають Ім просувати

ся вперед. І дійсно. Хіба то злочин перед державою,

перед всім

хунок натуроплати за робо

Сівба розгорнулась, а

в ти МТС 301 центнер зерна

BIДP~MOHTOBaН1.

TYT~

е

що?

зацш

вих поставках ХЛl а та док

якомога ладае всІх зусиль до того,

БІльше ПОСІЯТИ СІвалками, а щоб в якнайкоротший тер-

ліхтарем не знайдеш тут тому і не бу дьщо з протипожежних

поспішають. мін сплатити натуроплату В 4-їй бригаді, яку очо- колгосп ім. Леніна, с. Плос

дусь Федір, як Лук'яненко цього не Пfрекопали. В кол виконаний повністю j здано Юхим та Дідусь Петро во- госп і ім. Сталіна тракторис в рахунок натуроплати 110 ЗЯТЬ снопи до скирти і хліб ти броварськоУ МТС Оснач центнерів хліба.

тут же осипаеться.А між тим!

і слова Ум не

скаже

М ихаило та о· ВДІЄНКО

І лля

U

А от

колгосп

.ІМ.

18 -го

щоб' оруть ~a глибину 11-12 с.ан партз'їзду, с. Літки, ганеб­ 'І тимеТРIВ, а в актах, за ПІД- но відстає. ДО ЦЬQГО часу

народом, коли

в

току і в полі ПОЧИШІЄТЬС?! то

лили вози.

12 серпня був

ноІ

перший.

день масовоІ сівби в требу

бригади Дідуся

ПереВІРИЛИ ми

солому, Куницького Петра зазначе-

х.івськи~ кол!ос~ах іМ: Л~-) полову, і на нашу

годині

лише

КалІНіна або гого­

лівському "Червона Украї­ на" люди вже обідати

виїздили

думку, но 18 сантиметрів.

бо

.

U

в щодня В НlИ остаєтся. ЯК би не протруєним

не тільки по поне- ліли

в любий

НайцінНіШИЙ час

трудова

б душею за це зерно,

Аень. так як колгоспниці Оксюта

пропадає"

ДИСIlипліна

."

вже навели б тут ПОРЯДОК.

Про лЮдське

раються.

Кого-ж надходить хліБДf'ржаві з го­

ниць лише інколи виходять на роботу. Робота 3 колгос-

Хто-ж

притягне

твердої

винних

Моця них дописи,

місяці ніхто

не бачив. Рід-

М.ОСНАЧ,

того без \ 110ЛЬОВЮl готова. \

Правила

д.ержаві. 3авто](ом

ІВАНИЦЬКИЙ М.

чим І

Перш за

все

на но частину вусів

(пагонів) або розпушити боронами, НеоБХіДНО стежити, щоб

наші нувших кущів і присипати

час

Не

ШЕВЧЕНКО.

За висо«ий вро-

посадки

I]~oi) забезпечити механі- не були

газе- Тх грунтом для приживлен- ЗО[Jаний обробіТОК міжрядь Навколо

жай -додаткова оплата

І . анка НТОНІНИ алlН з в ДіЛЯНКИ 0,40 га зняла 62

закультивувати росли на маточній ділянці.

заги- розмаркерувати його.

жита.

К·ц іУ. 13-ріЧЧIІ ЖОВТПІІ,С. Треєщипа.

необхідно 18-20 С'М. (в залежності від переглянути і очистити від

колгоспних зборах, під час розправити на місця

копу

Змагаючись, вони вже намо

посад"н"и n тrлупниD'И U n

ще багато недоліків. Рідко дення цієї роботи, необхід- грунт слід

агітатори, в стінних

щодня

лотили понад 10 тонн зер­ на, яке іде на хлібопоставки

А. КУЗЬМЕНКО, М. КАJlЕНЧЕНКО, М. ЖЕРЕБЕЦЬ.

Така організація масово-по

мало

рейду:

боротьбі за трудову дисцип І прополоти клубнику на ста аіДгр'уНТОВОГО шару) за 2-3 і зай~ог? листя, ~.азправити ліну-це широкu розгорнута рих площах. На зріджених ТИЖНІ перед посадкою клуб і КОрІНЦІ. Садити ІХ с.т: Д на виховна робота. Тут у нас плантаціях, під час прове- IJИКИ,а після цього терміну таку глибину, при якій ВОНИ'

бесід, які ПРОВ::lД\lТЬ

чоловік

відстають від неІ Товкач Марія Васильовна, Дробо­ тун Параска Федорівна.

Ф. ЖЕРЕБЕЦЬ,

до

бригади ліТИЧНОі роботи

коли ім від артілі шось таке J потрібно одержати.

коли ледарів згадують

30

молочує

тоді,

вІ

Жінки ВПНУТЬ ll8DОЛ молотять у нас ціпами. Впе

Лічиться агітатором в кол кращих. Один --два загаЛЬ-І

госпі ім. Сталіна т.

Вони ко коли навідують

зброя

та ім.

п'ятирічки.

2-01

Понад

око

слова КРИТИl<И проти тих, і су робіт. ЩО ледарюють, погано І Учасники

пі для цих людей не ГОЛО В- Галя,проте її тут пока за два jПідПИС У ' і існування,

від

до відповідальності?

20 процентів працездат ліна, тут недооцінюють пар працюють. Не закликають них колгоспників, колгосп- Тійно-масову роботу. Факти. ці польовки рівнятися по!

наша

повільнО

я дохіміка- ім. Ворошилова, великоди-

жувати його

над

Головна

плану.

Неприпустимо

не знайомились з ро- І ІНші агітатори. Про ЛЮДСЬ сприяє більшовипькому зміц ред всіх ведуть жінки-ста­ ке око тут і польовки випус ненню колгоспів, успішному хановки. Дроботун Харити ка ють. Не вичитаєте з них виконанню всього КЮlПлек­ на Петрівна день-у-день об­

Ми

У рожівському колгоспі ботою парторганізаціІ села ім. Молотова, у літкіВСЬКО-1Требухів (секретар т. Лему ім. 18-го партз'їзду, у ВИЦЬКіЙ). Але судячи по кол 6роварсько:,лу ім. Ільїча па- госпах ім. Леніна та ім. Ста

приходять на роботу

центнерів хлі

17

процентів

та стеблевоІ головні не зби»

в І Куц, КОРН1ИКО, вони давно

колгоспах низька.

збираються.

другорядне.

здала лише

керівники колгоспу так бо- тами зерном. Та і обеззара мерськоІ ім. Юрова

ділках, а і

ді, коли в Літківському кол

не джередо для

Олек-

сандра та голови колгоспу ба- 8

НІна та ІМ. с.:таЛlНа ..СІва:I.: і не менше як центнер хліба обдурюєте, питаємо ми вас? голівськоУ артілі ім. Комін­ боронувальники,ораЧI о 9-tи І В обох колгоспах бють терну, вигурівської артілі

такий гарячий час в требу­ поле. хівських колгоспах ім. Ле­ Таке ніна та ім. Сталіна робота на

а щось

лотова виконав ріЧНИй IJлан хлібопоставок і здав в p~­

ки, а о 12-ій годині з'явив- взяли та чим небудь засте писами бригадира трактор- на пункт Заготзерна артіль

під посів.

госп і ім.

і вивезеННJI

на роботу, коли вже СІЮрО знарядь. лює Овдієнко Микола, під ке. ДомІгся успіху КОЛГОС'П Спокійнісенько собі спосте час оранки залишили безліч "Червоне село", с. Пухівка. -Понеділок сьогодні, ба рігає завідуючий током Ді- огріхів, зворотів, але Ух до План обов'язкових поставок

Досі ше хліб з 1200 гектарів чите, день важкий. n Важковатий" цей день незаскиртований. По колгос пахВигурівщини,Красилівки, був і для голови колгоспу Русанова, Калити, Свиноїди Ко вбасинського Якова. Аж від 8 до 30 процентІв всьо­ на початку одинадцятого го лише заготовлено ріллі ЛІОДИ зійшлися до молотар-

не

::;бмолот

хліба на лункт Заготзерна, гоголівський колгосп ім. Мо

9 годин?

колгоспах

розгорнута молотьба ціпами.

щі

Організувавши безперебій Ни»

ТПІНlКИ

гинуть

скирт, ЗМIlUУЄТЬСЯ з піском.

потужність,

окремих

ХЛІБ-ДЕРЖАВІ

ГDупі llОDУIll8~НЯ ароо­

хліба

Центнери

Був-би він таким ПрОВDfJНИМ І безпечність яка! В день з B~eHI

низькі темпи

державі,

Прокіп Оксюта, заступник току ІЮЛГОСПУ ім. Сталіна. колгоспі ім. Лен:н.а д~i сі- -52 проценти належного . голови КQЛГОСПУ ім. Леніна, Площадка не розчищена, ваЛКИ-ТРЗІ<торна І юннаДостроково розрахувався людина вин:}хідлива, за сло не використовуються бо не з державою по обов'язко·· зерно, що осипається t'iіля І . .Н; . авом в кишеню не полізе. 'б

всього комп­

сільськогоспода рсь­

хлібопоставок

строки!

коп.

Втрати хліба, не якісна сівба

всіх колгоспах району від­ булися загальні збо~JИ кол­ госпників. Обговорили стан виконання плану хлібопо­ лексу

15

р.

СЕЛЬКОРІВСЬКИЙ РЕЙД ПО КОЛГОСПАХ с. ТРЕБУХІВ

НН ПАНЬНАТИGЬ З ЛЕДАРЯМИ У суботу та в

Шна

• СТИСЛІ

• краЩІ,

СЕРПНЯ

Л

А

U

серцевини їх цен:г~ери.

Засипані

М'"

.

ЮІ~УСТИ

~аи~е

землею ВДВІЧІ бlЛhШИИ врожаи, НІЖ

КОЖНОГО кущика було

заплановано.

Одну

тах. Наші партіЙНІ, комсо- НЯ та вкорінення. прополе-І на великих площах, сади- обов'язково притиснути п' нту частину врожаю ланка мольські організації, кол- НУ клубнику обов'язково І ти КJIубнику рядками, з І грунт рукою, утворити ямку одержала .як додаткову опгоспний актив мусять утво УТРУСИТИ

перегноєм. віддаленням між ними 80·90 і в неї вилити до одного лату. Для осінньої посадки ви- СМ.та саджене ЦІ> від саджен-j літра води. Поливань во. Правління колгоспу допо могли стахановкам вивезти 4 ку проти ледарів, щоб ім бирати рівні, з південним ия на 25- 30 см. Н а невели- дою робити 3-. і на люди не можна було або південно-західним схи- ких ділянках можна засто І Для заб~зпечення посад. капусту ДО Києва для про. . . \ . дажу. Ф. СТРІХА, П оруч з ЦИМ, лом ПЛОЩІ, показатись. де ягоди СКОРІ-, сувати двох СТРІЧКОВУ по- КОНИМ матеРІалом на весну дїJЬПИЧНИИ агроном проти поруШНИКіR трудовоі ше дозрівають, смачніші. садку з віддаленням: стріЧ та осінь 1947 року, треба в ~ оо с. СеМИDО.ШИ. дисципліни в колгоспі муси Придатні грунти всіх від- ка від стрічки на 1 см., кож HO~IY колгоспі тепер ___

рити таку громадську дум-

мо вжити всі ті заходи, які мі н, за винятком дозволяє нам статут сільсь пісків, солончакіВ

когосподарсь[{ої

аРТІЛі.

Ледар наносить

лочених щі

сипучих рядок від рядка в стріЧці- завести розсадник. Для цьо та забо- -35 см. і садженеЦh від сад го вибрати найкращу пло­

грунтів.

попередники:

Найкра- женця в рядку 30 см.

озимина,

Напрям рядків краще

ШІ<ОДУ багаторічні трави або ділян- бити з пІвночі

І щу,

ро

удобрити

посадити садженці рядкаl\1И

на південь. з віддаленням між ними 18 нашій загальноколгоспній ки, де росли просапні. Для посадки слід брати -20 C~I., рослина від рослисправі, державі нашій, всьо Перед оранкою площу 3 сортових апробованих ді- ни 5-10 см. му народу. Тому то бороть очистити від бур'ЯНіВ і лянок або сортово-товаро На ПЛОІЩХ клубники ми­ ба проти них є святий обо шкідникіВ,особливо від пї- воІ площі однорічні, з 2-3 нулих років, яка росте су­ в'язок кожного чесного кол

госпника і

ледарями не

рію та личинок травневого лвсточка і добре

колгоспниці. З хруща. На панькатись, а ділянки

кожен

необхідно

примусити сумлінно працю-

30-40

вати.

ку переводити на

гектар' ною кореневою

розвине-

глибину

Перед висадкою садженці

В колгоспі "Нове життя", с. Мокрець, стоІть ню

ЯЧМіНЬ

і

овес,

на кор­ зерно

осипа-еться. Тут лише поло­

вина жита і третина

зібра­

ного ячменю заrкиртовані,а

цільним килимом, треба зро скошений овес лежить у по шириною косах. Артіль не зібрала ще

системою бити міжряддя внеСТИI садженці ВІД маточних ку- 80 СМ.

тонн перегною. Оран- щів 3-річного віІ<У.

ШО хліо на КОDНЮ

перегноєм,

К. ТВЕР ДОМГ:Д, агрОНОlr-саД'lВf)Д Р3В

100

гектарів сіна.

О. НЕДІЛЬКО.


._ ..... 2_ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ С..Т .... А_х ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

А

Н

О

В

діяльності

провідниками

личкий-всього

в усіх

галузях

СОІLіалістичного будівництва, особливо там, де немає

первинних партійних

організацій".

ЧОМУ В РусаНОВі ВСЬОГО

ROJlCOIIO.l • ).

7 комсомольціВ?

в

госпах Русанова.

Передові І організація, яку

4 КОЛ-lдаТів партіІ."Ні Р;іЗУ цЯ парт

дівчата села -ВарQ Соловей, Паша Петренко, Настя

Гура Роман,

очолює т.

не

заслухала

му будинку культури неве­

очолюють

три

Юр- на своїх зборах як та

моло-

живе

молодь

села,

вони працюють

І

НАВАНТАЖЕННЯМ"

Тільки

НІ ЗАЯВИ

но

я

демобілізу-

зовсі~f не потріБНі.

Ні

Д.'І5І. клопотати про ліс Д "Я

бу­

НИХ т. Сердюк А. С. інва­ чого мені також дитячі ку дівлі хати. Подав заяву ДО додав до неТ лід Вітчизняної війни-лю­ бики. Проте і це і друге я райплану, мусив був купити У жердовідку сільради. Де кіль­ дина без обох ніг. НемаЕ серед них артистів-профе­ дівСЬКіЙ

КООIlераціУ. І

все

ка раз приходив сам, а

лі­

тому, що крамник Корчова су так і не ДоUився.13 серп

сіоналів, але певнj здібності

та Пріська без такого .на- ня знов прийшов до рай­ вантаження" не хотіла меплаНі, але )'Ік виявилося, і кол гос заяви моєї там вже нема. пові організувати культурне ні продати СіРНИКіВ. ШЕВЕРУН М. П.

дозвілля своїх

прагне

людей.

За два Місяці, що

чим

як

НІ ЛІСУ/

Чоловік я вже старий j вався 3 ЧеРВОНОI Арміі у 8 осіб. Всі приладдя для пудри мені ГРУДНі 1945 року, як почав по ріЗНИХ

ХИЛЬКО О. В.

колек

тив існує, організовані бу­ ли концертні виступи у Бро діжні ланки ВИС:ОКlJГО вро uює комсомольська оргаНі­ варах, Княжичах, -Вигурів­ жаю. Серед молоді села зація. Ще більше. Не реагу ЩИНі, ТРОЄЩИНі, Погребах, чимало таких, якими п"- вала парторганізація на обур Бобрику :Світильному, Ку ла­ шяються колгоСПИ. ливий вчинок щойно знято- женцях, Русанові і ряді ін­ ченко

року

1946

-

СІРНИК'И

при броварсько­

Понад 500 юнаків і дівчат І У Русанові є партійна ор кожен з них має і комсомольського віку жи- ганізаціЯ з lОчлеНіВ і канди допомогти кожному

вуть і працюють

серпня

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

-

установах району, а ОДИН з

статуту ВІШ(б), році.l ІХ ,ПартІя І

(3

t5

Колектив художньоісамо

державному і господарському будівництві. Комсо­ мольські організації повинні бути на ділі активними директив

Ь

І Наше зауважеННІ

.ВЛКСМ є активним помічником партir в усьому

партійних

U

Е

--

---о

пра­

С. Рожівка ---а-­

ГОЛОВА І РУКА

СКАРГ А.

Голова у ЛI8ДИНИ мусить

ВЕЛОСИПЕДИСТІВ

(знати що рука робить. Л. у нашого голови

колгоспу ІМ.

Ще j досі на наших вело Комінтерну т. Жміньки трош машинах номера 1945 р., а І ки не так получається.НадJс

Здавалося б, що саме го голови -колгоспу Марку- ших сел. Репертуар l{олекти тут і невпинно рости КОМ- цЯ, який заборонив секрета ву-здебільше народні пісні, у багатьох велосипедистів лав зведення,ЩО сочевиці 6 зовсім Іх немає. Потурбу- в колгоспі 1 га,скошено 1 га, сомольській організаціІ. А РІО КСМ організацН т. Гу­ декламація, танці. Вдало за це а заскиртовано lli€I ж таки між тим, воно не так. Ще ра з'явитися на обласну на· пройшли окремі одноактові ва вся б хто небудь було б сочевиці 5 га. минулого року при кол гос- раду секретарів КОЛГОСІІНИХ постановки. У Світильному то велосипедистам краще, і ДО державної скарб ОСIo що получається,коли пі ім. І-ше Травня була утво- КСМ організацій. Оцей твер

рена КСМ організація, яка мала в своєму складі 3 чле нів ВЛКСМ. Майже за ріК організація зросла лише на 4 чоловіки, і то 3 з них при були КОМСО~lОльцями З Чер ВОНОЇ Армії.

долобий висловився між ін­ шим так: -я 6езпартійний і, сам відповідатиму перед камсо молом. Ні, ПІК далі бути не може Парторганізація с. Ру-

вдалося художніми

засоба­

ми піддати гострій

ниці надійшЛИ

критиЦІ

деяких ледарів. села нам

розповіли

після,

ЩО це на

них вплинуло і по

чали краше працювати.

3дав::!лось би, що тив

цей

у

а наша

КСЛ1

мало

організація,

і

нити своє ставлення до мо­

незадnвілыІО лоді

ще працює серед цієї

моло

ді. Не хочу я зняти відпові дальності за це і з райко-

сел::!, відчувати

відальність

пер~д

відпо­

партіЄю

за більшовицьке виховання молоді, за керівництво КСМ

му ЛКСМУ. Але вина тут організацією. не лише і не СТІльки комПРИХОДЬКО Н. В. сомольськоІ

організації.

Секретар Рli лксму

У статуті ВКП(б) зазначе-, з'являються.

з

час концертів, то у БОБРИ-\

кам

Невідомо, де

було. У

За 7 місяців цього РОІ<У

к о л гос піпогребський

Україна" концерт. Д есна

"

сільрад

створюйте дЛЯ

і

липня. Побувши один ~

.

.

_,'

~ІСЛЯ цього 1 не

з явився.

Иого можна зустріти де зав иому

дано ДО

_

...

Рад

раизаготконтора,

пром"виконала

го кварталу

Зав. ВI;ЦI.llО!! культоеВIТ. РОНОТІІ РБК

КУЧЕР

_

П. М.

но-масову роботу.

Вигурівщини,

ла надрукована стаття в га

від 8 серпня ц. р. про по­ рочний стиль роботи голови жердіВСЬКі)ГО колгоспу

ніст живе, як що не працює.

101 ОД

Птахо-

року

птиці і

по яйця

процент.

нак,

r дося НУТІ

Невідо-І го.\IУ кварталі

те

він

саме

де

О{реМI

. УСПІХИ

робота

дру-

кеРІВНИКИ

стали

..

антидержавнии

шлях,

не ЗДдl6ТЬ продукuію Хівництва в рахунок

птавико-

нання державних зобов'Язань, а ро~~базаруюгь і"і, Від пускають

по

різним

записка~l.

особам

Бобрицький

по- колгосп не виконав по здачі державі

факти, наведені в статті, при перевірці

За розбазарування ТІВ

птахівництва

зань

плану

понести

Однакє давно

зобов'я- В

R цьому

НilС такі,

р01рахувал~ся

жавою,

а

тепер

Райп рокуратурі

повин-

покарання.

в

Гришко знятий з роботи.

продукі невико­

державних винні

підтвердились.

з

що дер­

здають I1ТИ­

цю і яйце l!Онад план. Це­

Секретар

сільради с. Л і­

ток Лебединець

Г. Н. зро­

бив прогул тривалістю ДИНИ, а інспектор

4

го

райторг­

колгосп ім. Ільїча, с. Бро­ відділу броварської райспо­ вари. колгосп "Пролетарсь· живспілки Дідусь К. В. за кий шлях", С. З:}3им'Я і ін­ пізнилась на роботу більше ші. З них треба брати прик як на півг·одини.

сільсько­ лад всім.

За порушення Указу Пре ніде і виконаний план по заготів- господарських продуктів, Залишився останній вирі­ зидіТ Верховноі Ради СРСР 'ІЛі продукціІ птах вництва. проте голова артілі. тов Бог шальний період заготівлі

Це сталося тому,

можна

заl'отівельні

що деякі данович

органи

стали

розбазарив

ЗАО штук яєць. Він

понад продуктів птахівництва. Го­ також лови сільських Рад і кол· курей. госпів, агенти УПОВ\lінзагу,

сказати і про таких ч.1еНі.В: менше ?риділя~и уваги Т~Кій І видавав по заПИСЮ\~f спраВI,як заГОТІВЛЯ Аналогігні факти у колгосВКП(б) ,як Б ондар М аксим :. важливlИ птиці та яйця Мляво про..

Степанович, Гуцалова Ніна І довжують працювати заго- п1 ІМ. Шевченка, ц~~гo ж . . Я [{оненко Г ри- тувач т . Ковшун В ., агент села. Голова аРТІЛІ тов. Ф еДОРІвна І асильович.

Ім.

зеті .Стахановеиь" N!!64(234) Леніна, Гришко.

ні

..

план першо· на

мо також з чого цей кому- І слабшала,в наслідок чого не

уповМінзагу т. Тарасенко та Матюшко намагається задо

сільські

заготувачі

від

26

червня

1940 року

гульники віддані

про

до суду.

повин

ні організувати добре робо ту, домогтися того, щоб в найближчий термін вико-

Відповідальний редактор

С. А. ПОГРЕБJНСЬКИЙ.

Понад голова сільради т. Мистипан во.']ьнити своУ власні потре нати ріЧНИЙ план по заго-

місяць, як ці товариші взя- І с. Рудні. Немає

лися на облік, але після цьо' рим похвалитись до

І

Під таким заголовком бу

агента- заготувачем т. Кас:ч: а ~гeH нання

ручення провадити аГlтацlИ і не були закріплені. В

го

колгоспник-рибалка Гринь-

"Коли голова не иамlспі"

~цo до!

ЗМІС'!,У самих концеРТІ в.

броварська

1946

здачі державі

годно, тільки не в колгоспі на . І -" І де

риби

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПIL

У1>IОВИ

В наслідок добре і вміло тувачем т. Ренський і керів

раз сjл.~ських

ВИIlадково на партзоорах ВІН

В

здав

Виконати план птаХОПОСТ8ВОК

риторіальної парторганізаніі кими заготувачами,

горій

та

НайбіJ1ьше виловив

колективу

с. Бровари став лише 2511 ми уповмінзагу та головами TO~I уповмінзагу т. Шусть.

Майже

рибколгосп

виловив

колгоспів­

потрібні

діяльнОСТі

Але на партійний облік те- організованої роботи сільсь НИЮІМ с.

лыа,'

*

електромотор.

*

Редакцію повідомили, що

Горохівсь­ Григорович

вже

зовсім зірвався. державі 86 центнерів добро- ко МихаЙJІО. Наше зауваження керівни якісної риби.

Червоної Ар­

ЮІЙ Олександр

Збудовано

НОВІ камНІ,

*

ків, забезпечили порядок під

місяців, як демо

міІ член ВКП(б)

с. В.-Ди-

ху~OB}!~~~~~ у~~~~д~~ляьн~~~~ ~янсы<гоО Союзу Костенко І при~іщен~я, придбані жор-

тупів, запросили КОЛГОСПШJ І РИГОРІЯ Васильовича.

ВИ\ІОГУ.

білізувався з

ІМ.

Сільськогосподарська ар-

ке ставле~ня до к?лектив~ для свого земляка Героя Ра тромлин.

ганізац:Й. Проте є у нас, на І партійні обов'язки. То я Х.?­ дl-'!ових зауважень,

6

ГАЦЕНКО В. Д.

ні відчувалось товаристсь- ~Ьвзибl~у~а:нио~Онбі~т:~:н~~~ мерка, почала будувати елек

.Черво:~а

жаль,такі комуністи, які за чу цим дописом нагадати ІМ б Л . с С ' . про це. ули оцю еНIН ько- талІН М. СТРУНЕВИЧ Понад

що рука

с. ГОГО.lів

Колгоспи С. Літок: ім. Ка

но, що член партії ~IуситыонІІ,іi що вони роблять. Мо художньої самодіяльності. працювати в ОДНій з партор же забули вони про свої А від вас 1<0ле;{Тив чекає

ську

знає,

що у Світильному і Троєщи- .ТІініна та ім. 18-го партз'їз- тіль ім. Леніна,

гоголівському

Нпо твких, ШО ТіЛЬКИ лічи тьсн в П8Dіl ОDганізвпії

не

району

По

колек-

кожному

І ку вже такого не

---о--

голова

робить.

РАДЕНКО О.

Зайве доводити, що вин- сановl,J (та не тільки Русано наших сел матиме гостинну на в цьому не молодь села, ва) мусить раз назавжди змі зустріч.проте це не так. Як яка

б відповідні

нарахування. Керівники

паРТОРГ:JнізацН

не

чим

доб- би та інших сторонніх осіб тівлі птиці та яйця.

керівни- ніж в першу чергу викона-

кам с. Троєщини, де

заго- ТИ державні

завдання.

К.ФЕДОРЕНКО

БаХІI~ТЄВ В. М. ВИRJnкає свою ДРУ­ жину Бірюкову Н. ~I. ДО Броварського І нарсуду в справі рО3lучеппя.

-----------------------------------------------------

БИ 05253 м. Броварі, Київської обл. вул. Кірова. Друкарня райгазети ~CTaxaHOBeЦb". Телефон-редакція 2 дзв. Тираж 2500.

67 номер 1946 рік  

67 номер 1946 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you