Page 1

Газета виходить 17 квітня 1937 року.

з

СЕРЕДА,

виборчому окруту .N9 2 та Мокрецькому вибор­ чому округу .N9 18. Депутатами відповідно об­

ди­ ран(): Новицького Ан1толtя МиколаіІ:<>вича, ректора Заліського підсобного господарства, та Вайсфельда Леоніда Ароновича, заступинка го­ лови районно'і Ради.

стверджу-

Економісти

ють, що на У-країні поки­ що немає цілІ.скоі еконо­ мічної інфраструктури, а від уламки залиmиJІИСJІ Радянського колншшкього Вона, я1: правнСоюзу. відnQвІдає

не

ло,

д~р-

суверенної

'11реба.м

nо-

жави тему, що кедостатня

на

розраховувалась

вона

ки,

навпа­

чи,

потужність

їі

багатьох

пот,реби

рес­

Сою­

пубпі.к колишнього

готові

вилусн

масовий

розпочати

ін­ го­

сільськогосподарського вентаря. Враховуючи

nопит населення -на

·Ст.рий

шуру­

встановили

гвинти,

та

як

продукцію,

таку

і у

обладнання необхідне їх тепер nоставляємо

зу.

У

цьом.у

пер.еконавси

торговельну мережу. Хоча

1

колектив

гn~овного

миАиобюро nогічного обладнания, який був

я роз)'Імію, що це не -наш з сnільно рі.вень. тому київськими колегами роз­ робляємо і технічно більш

єдиною науковою організацією на всю вад-

складні зразки проду.кції. Не хочу виnереджати no-

техно­

конс~рукторсько

)'Ті

n

розпадом

дії

що

з

державу.

почали

колектив

мовлень,

науховці,

полишати

ви­

робіт­ сококваліфіковані була по­ ники. Якою б організації, дальша доля економ1-КІІ важливої для сувер.енної У.к.раїни, здо­

не

гадатися

важко.

навіть зачатки ринку

можна тільки т~.

що оуде

розкуповуватись,

а

-

Хочеться вірити, що

ви

включитеся

зро­

r.раму

питання про взаємостосун­

зберіга-

свій головний напрям наукову

дІJІльності

втілення в та розробку зразків метал дослідних різдля мийних машин народиого галузей них Україин. господарства чергу ж у свою Кивни МОЖJІИВіСТЬ

отримують

сучасне

використовувати

вирqбии­

металообробне

в його цтво. Розвивати умовах насиченої забудо­ ви Києва було иеможJІИво

через брак бачимо, це

території. Як був «ш.шоб>>

розрахунком,

за

але

спільна співnраця .показа­ для ла, що він вигідний обох партнерів. На бро­

варській базі вже поч8JІН виробиицтво освоювати

перших

зразків

народиого

товарів

спожнваНИJІ.

•.

кореспондент JJ~ІШ зустрівся М. ГОМЕНЮК ~~

Jj,CтymuutOIII

роWІарматурн•

а.ва

час.тІІRа

директора

(бровар­

u]ЩІр"єм-

столичним

вашим

із

ки

партнером.

З

-

броварчани

нашого

насичення

збіднілого ринку. А тепер

матура».

А

про­

в

Союзу

розвалом

не купу­

прантично ніхто

розробок ... наших вав йшло все Словом, кра­

економічним

ваємо

Тому,

хом.

нази­

ми

що

того,

до

зваживши

і проти, об'єднатися

за

київським

«Промарматура>>,

заводом

який

із

всі

вирішили

ми

ІЗаймається

виготов­

ленням різної сантехніки, - кранів, вентилів. З nаj<>тнерства першюо днів ми отримали солідні гро­

<<ін'єкції».

шові що

це

не

ва nідтримка, і

для

киян

вигодою.

рівництва

Звісно,

подачки,

До

а

діє­

я~а з часо.м повертається

честі

їх

необх-іДно

ке­

·Від­

значити. що вони всіляко підт.римують наші зусилля основного по збереженню бро­ напряму діяльності розробка та ви­ варчан дослідних готовлення зразків мийного обладнан­ ня.

що - Переконаний, біJІЬm!сть читачів •Ново­ rо життя• обізиаиі з rо­ вашоІ ловивм профілем давайте аи дtuьвостl, все

ви

-

таки ваг;щає.мо,

Щмаетеu.

механізмі-в

11

щоб очистити

:'

деталі від масел, стружки.

здійснювався І!

процес цей бензину.

цьому

На

як

процесі,

Ш~.длю~е

чим

_Так го~орять _при зустрІ­

ВІ.

ПОЛІ ТР>:Ді·ВНИКИ рад­

цьогорІчним

раДІють

~во:евих

. на

1

_на хшбюй ни-

шд цими про-

ПлощІ

по­

.культурами

вщними

ви-

Рівняно великі. Лише зер­ робницт:во. Завдяки ж на850 ген­ є мо:жли- 11 н.ові займають шим машинам

автомати- :: таJ!ів. _Бони своєчасно об­

ві.сть повністю

При- 11 роо:Лею, дбайливо догля­ зувати цей nроцес. врожаЯJ~~и чому, працюючи під ион-:: нутІ, щедрими ми ІІ платять землеробам за їх замовлення <Кретні Ножен працю. Іі нел-егку ·

гектар ячменю, nриміром, по

центнерlв.

40

І

вродила

nшени.ця

В середньому на чудово. круг механізатори збира-

по

ють

ліній.

Остан.ні.м часом

вівса

центнерів зерна,

QЗИМа

окре-

і так мими агрегатами, технологічних частиною

центнерів

40

резуль­

Такими

збіжжя.

почали

господарства,

першу

че.ргу,

Завідуюча

ранку

і

зачастили гості, можна ска:за.;и, Одні їдуть з усіх усюд.

тою рукою>>. Дивись, ди­ ректор господарства В. М. Дмитриченко_ розщедри:ь­

'Сільсьtшх консервних цехах. Тепер там без затрат горучної праці можна тувати до

протнгну­

<<З

кажуть

як

!!Становлення в невеликих

інші,

досвід,

запозичити

ною. Отож. придатні і для

консервування 1 ся,_ та щось 1 випише ... в:д:

помідо- ІІ пу~ти:гь ... Б~ тут є все. І яблука, огірки, хлІб, 1 ~о ХЛІба. Смакують ри, а також більш ніжні Божко, М. Г. жниварІ фрукти _ вишні, черешМ. Т. ~учер, Ф. М. Ха,мні абрикоси

--·

, -

бір

створення

технічних

яблук_

мий-

Із розпадом

-

шшl

не

Нухарі

лише

м'я-

радгоспної

-смачні,

готують

їдальні

них засобів.... за межами

та

овоча­ сом, а й різними з .ранніх ми, компотами

Ще одни цікавий нароботи прим вашої

висококалорійні обіди д:Ля

Союзу

України зали- 11 тих,

працює

хто

в

полІ.

Ж~и~а наближають­ шилиоя традиЦійні поста- 11 з гор­ чальники ян готової про- 11 с~ .до ФІ~ІШУ, -

дукції, так і сировини для :: щстю повщо.мляє Василь Та турїІ виробництва. Тому під 11 Михайлович. .

загрозою ПОСТІЙНОГО ву

опинилися

.

ЗРИ-

ІІ бот у нас не меншає. Зби-

r: раємо

ОВОЧі, заГОТОВЛЯЄ-

машинобу- 11 мо •корми для худоби, го­

діви!, ремонтні підприєм-

1: 1:

туємося до сівби ~зимих.

ства. Ми nоставили nеред 11 А разом з цим вир~шуємо с

обо ю

мету

технічні мийні

цілий комплекс сощально-

розробити 11 побутових питань. Як видно. господарство засоби із 11

тих ~омпонентів, яні є в 11 живе непогано, люди вnе­

завтрашньому в це нам вдало- 11 внені керівнидовіряють :: дні, працюють І :rакож 11 ,нові, добре Нами ся. • проб- :: добре заробляють. Одер­ .розв язано бОЛЮ-чу забезпечення 11 жують грошІ і натураль­ лему засобами 11 ну оnлату праці. ПродУнферм мийними Украї.ні.

І

для

молоноnроводІв

пер

слово

ни~ами.

за

Те- :: тами

11 • виробши- 11 11

..

сповна.

забезпечені

вони

А на ток" в ці дні під-

сушують,

J

с

очищають -сотні

Лиш

щодня.

так

... І

на

благословитьс·я,

день

всіх виробничих

об'єктах

мотори

.машин,

гудуть

тракторів, ГОМОЩІТЬ ЛЮДИ. їх нині Особливо багато nлантаціях.

на овочевих

Здається, сама природа над

змилувалася

зубожі­ послала

селянами,

лими

їм і дощі, І сонце. Я.н ні­ коли раніше, цього ,року

- овочеві

Белине допомогу!

за

Вам

Пар­ спасиоІ

М. ІЛЛЄНКО.

копачем, руками врожаr в рад­

зби.рат·н

Важно

нартоплі

ранньої

госnі «Гоголівський». Су­ ха погода ніби зацементу­

на

бульби

нути

вики­

можна

не

коnачем

навіть

Тому

грунти.

вала

поверх­

ляга­ ню. Ра.зом з ними грунту_ глиби ють цілІ Отож 'і доводиться ~рудів­ вигрібати рунами никам як Робота, картоплю. Але мі­ видно, нелегка.

сто nросить .картоплі. То­ му

радгосп­

вимушені

й

ченаючи

·Не

ники,

кращих

днів, збирати врожай. зайняті На цій роботі механіЗатор В. В. Познян і лаRка трудівниць. Вони н!.лька тонн

накопують по

Цього

бУJ!/Іоб за день.

ро­

планта­

ку в госnодарс:nві ви.роще­

ції. Чого тут тільки не­ багато ма?! І, звичайно,

но картоплю на nлощі 380 гектарів, ..Види на врожай

вродили

ють

<< Рус·анівський»

зуnи­

не

допізна

врожаю.

дарствах області .. Недаремно У ці дні в

госпо­

в багатьох

током

зерно­ няє ритм роботи очисних машин. Вона ду­ шею вболіває за надійне вирощеного зберігання

виробництво мийних машин для пі.дприємств, що

переробкою займаються Вони овочів та фруктів. цірізні за потужністю,

тицький.

в

і

Л. В. Маркуця з .раннього

огірк!·в,

ся не

профіль _

Петрович

жнива­

для

рі.в.

татами можуть похвалити­

і

Михайло

праців­

для

ників

непритаман-

освоювати

ний для нас

автомаши.ни

водій

нова,

ЛІ()­

Селива­

Миколаївна

забезпечили

виділено

ло

середньому

в

видає

48 ян

їх

виготовляємо

11

Ось

проблеми.

економіст

служби

транспортної

бов

Пет­

Віктор

Нопійка,

тонн різного збІжжя. Чи­ мало добірного зерна бу­ де

.

п:'ІантацІJ!~

здороf!rя.,

д.л.я

ДИІ!ІО,

це-врожай»

здобутк~-м

пра

вило, були зайняті жінки. пожежонебезnечне

«Це-не

ни

шнід·

пам'ятають

які

нещодавно

госпу «~усаювський~. Во-

гасу,

рОЗЧИННИКіВ

син

понійний

мій

маркетингово­

відділу

го

це

заводу:

начальник

рович

імена

називаю

Жнива-94

ЧІ •В

та

за ДОПОМОГОЮ гаНЧірКИ

ливому

!

1

давно ІІ

так

Не

брудУ.

:1

пот.ре-

виникає

ба у тому,

не

ніші. і

3вlско, що обидві сто­ свої рони переслідували цілі, акі в ба.гатьох точ­ ка.х співпnдають. НаІІІРН­ 'RJІад за «шлюбною . уго­

ми

знає.мс ціни на ~омmлен­ Про,·' сировину. туючі, наміри у нас яю;айсерйоз­

Але

били .можливим об'єднан­ ня колективу із потужиі­ киІв­ шим партнером ським заводом •Промар­

nропону.вати

Адже

ляти.

роороб­

плануємо

ми

машин та

рі.знGманітних

вижити

те,

ионкретооу'В<:Іти

І

виготов- ~ ремонту ІІІ

В процесі деталей,

:1

Об'єдналися, щоб почав катастрофічно 3Меи­ за­ портфель шуватися

лення

радгос-

колективу

всьому

пра­

де

<<Стріла>>,

наші

про

Бро-

лікар району.

головний варського

із

людям

чуйним

с Абі

Спа­

пенсіонерам.

1\ІОТнім

Георгій,

СОКУР,

П.

І.

та

Чернишенну

Іллічу

- Ми досить швидно виробництво налагодили коренерізок, м.ас;юбойок, в.орі.т,

Володимиру

директору

Особливо таким, як я.: са-

r~ював

-

колективу

від

до­

глибокої

почуття

працівнинів

людей.

добрих

заводу

повагою

3

подяку

щиру

висловлює

Іванови­ ства) Тимофієм чем НОВИІЮВИМ.

гаражних

цент­ :Іікарні

Броварської ків ральної районної

на­

та міЦ­ стану.

rюлегл шій праці ного фінансового

праЦівни­

медичних

тив

трув

колективу

паливом.

вдЯчності

без

житті

в

Важно

твердим

зиму

на

мене

nаливо помоги

успіхів

Бажаємо довоl\ІУ

колек­

та

Нерівиицтво

корпусу.

ного

договірна

Ціка

З

На кошти, виділені ва­ матеріали придбано ми, на будівництво лікуваль­

коштами

Богданіаському

по

Ради

до районної

.N2 66 (8547)

••• nридбати

корпусу.

Допомоrлм:

де­

Відбулися повторні вибори і по виборах

хірургічного

добудові

у

участь

активну

за

ніій»

Богдановича, раїни обрано. Бардина Ярослава під­ агротехнічного віце-президента спільного приємства •Укратек•.

,, Те пл ич­

пv-комбінінv

На.м пишуть

У неділю, 7 серпня відбулися вибори до Вер­ ховн()Ї Ради України по Вишгородському вибор­ Ук­ \ІОМУ округу .N.! 216. Народним депутатu;'І

пу·:-атів

РОКУ.

1994

ГАЗЕТА І:іРUІАrСЬКІХ ІІСЬНОЇ ТА 'АІОНИОІ PAJl HAJO.UИX ІЕПУТАТ18

ОБР1\НО

ДЕІІ~ТАТІВ

СЕРПНЯ

10

в

які

інших

гос­

не

вмі­

nросто

подарствах

вирощувати.

Майже

40

тонн їх уже

зібрано

на

полі

15

тисяч

і

.реаЛі.зовано

по

нарбованців

за

От і рахуйте, кілограм. снільки коштів мають РУ­

чів.

вони

що

в не

вчасно

радгоспну

в

надходять

біда

Та

Мільярди.

тому,

ово­

продажу

від

санівЦІ

касу.

Щоранку до сходу сон­ ця об'їжджає на мотоцик­ лі овочеві плантації бри­ гадир І. М. Соловей. Під ро­ ОКОІМ ЙОГО ПИЛЬНИМ рос­

розвиваються

СТУТЬ

і

лини.

Він організовує всі не­

рослинами,

за

гляду

по до­

процеси

виробничі

з кома­ щадно бореться хами, гусінню, бур'янами.

nо­

технолог

Справжній

нерівнинів, І таких ля. у спеціалістів більшість госnодарстві. До них те­

їдуть

лефонують. навіть

ники

овочів­

сусІдньо­

го Бориспільського райо­ ну, який .раніше славився врожая.ми

високими

горо­

наш радгосп дини. Тепер став ві­ <<Русанівський» домим

в області.

... Того

ранку над село:\~

пройшла злива. До обід­ ньої nори просто не мож­ поле, в на було вийти доки трохи підсохло. Але дощ

злив

на

користь

се­

лянам. Жаль, що він обІ­ йшов сусідні села.

r.

ПОЛЯКОВА.

непогані.

Г. ПЕТРОВА.

Яке літо Оез квасу? тонни квасу за до­

4,5

цех бу виготовляє нині напоїв безалкогольних Броварсь­ премкомбінату У кої райспоживспілки. липні його вже реалізова­ но майже 40 тис. літрів. і Нористується попитом столова вода «Броварчан­ у 11адійшло якої ка~. протягом

продаж

літнього

кішого

біЛьше них

49,5

найжар­ місяця

тисячі

умов­

пляшок.

освІжаючих ж І все напоїв можна б було ви­ Проте більше. готовляти на комбінат! діє лише од­ на

охолоджувальна

припинено

вач

виготовлення адже

лимонаду,

лінія,

і також На жаль,

яна обслуговує ковбасний цех.

надходить

із

наповню­

Росії

з

перебоями. прикрість. І ще одна Те, що є в достатку у го­ не­ родян, майже зовсім райо­ достуnне жителям надзвичайною ну. Бо ж рідкістю час

є

сьогодні,

під жнив,

напружених

бочка з квасом на полях, та й у сільській місцево­ Даються взагалі. сті взнаки

лі)

додаткові

транспортні

чима­

витрати.

М. ТКАЧЕНКО, JІабораторії начальник контролю виробничого

вромкомбінату.


стор.

2

Ми

всі

роших

зачекалися

змін

дувях

у

всіх:

народного

дарства,

в

Середа, І О серпня

8

в

хо­

ками

і

споживачами

га­

сІння

1

садивного

госпо­

тому

числі

1

насІ:нництві.

Настав

охороняти

законом

'tac

насіння

і

йоrо

виробни­

ків, а також відповіДати перед законом за нае!н­ ництво.

Із

практики

вІдомо,

сорти, наприклад, пшениці, виведені

Інститутом

ниць,

кордоном

за

урожай рів

100

біля

з

гектара,

що

озимоУ Миро­

нівсьюІм

пше­ дають

центне­

а

•Н О В Е

року

1994

сорти

Законом "Украrни «Про насі1Ння• передбачається підвищення відповідаль­ ності за якість насіння. Постає закономірне за­ питання. Хто в господар­

на­

мате­

ріалу.

Законом «Про насіННЯ~> передбачено, що юри­ дичні та фізичні особи, які для

вирощують реал!заціУ,

мати

ствах

насіння повинні

па(!порт-патент

одержали

вод.

ся

категорій, до

пах

виведені

шаєвсьІfим

Немі­

Інститутом

картоплярства,

дають

до

1000 центнерів бульб з гектара. Виведений но­ вий сорт, як бачимо, має великі потенціальні мож­

ливості стю

здатний

повні·

:'jабепечити всі пот­ населення в продук­

реби тах

й

виробника,

сорт

дає

дуже ttизькі врожаї? Причин дуже багато об'єктJІвних 1 суб'єктив­ них. Але головна 1, ма­ буть, найперша причина

-

це

І! урн

ставлення

nід

ня,

час

збирання,

nереробки. рити

до

куль­

вирощуван­

зберігання,

А

якщо

конкретно,

гово­

то

це

ставлення до нас!ницт­ ва тієУ чи іншої культу­ ри. Щоб виnравити таке

становище

вийшОJІ ~про

в

насінництві.

Закон

України

насtиня•.

джени~

постановою

ховної Ради 23 грудня

Містить

новнІ

затвер­

Вер­

"УкраІни від 1993 року.

він

у

собі

положення,

ос­

що

ре­

гулюють виробниц'І'ВQ, реа.ІJізацію та викор~~с­ тання насіння l садивною rtатеріалу

сільськогоспо­

Дарськиrt,

деноратвних,

л}~rарських нультур. Та­ кож затверджені nравові відносини між виробни-

виробників

вирощувати

тільки

для

користання

практика,

гом

Організація

та

ралю

за

~дій·

Одночасно

няттям

прий­

буде

С}ННЯ,

ЯКе

ПОДіЛЯЛОСЯ

насінням

вввжатися

таке,

приблизно

дало

nоказникам

го

І

доб­

спо­

покупне.

А

насіння, що із держре­

дуже

дороге,

і

щоб

насіння

лося

в

так,

вирощува­

котному

госпо­

на

ра­

відпові­ друго­

Jtлacy.

головних

агроно­

агрономів-насіннєво­

дів, повинні бути на особливому рахунку. Цьо­ го вимагає не лише За­ кон

"України

ня•.

цього

«Про

ЧисленнІ акти та справи на дозвіл приватних дрібних підприємств, на· вІть торгових лавок,

Нею У Ва.лЮвському районі Харківсько! обпа­ сті визнано мед.прац1вии· цю фельдшерсько-ану­

будову церков

Гонтів Яр Світлану ХО­

ремонт

та

при-

засвідчу-

ють про обачність наших предків,

мудрість

дарювання,

госпо-

естетичну

екологічну

шерського

та

доцільність

пункту

Після публікації в черв­ статті <<Одна пенсія

-

добре,

до

редакції

а ДВі

краще»,

почали

ходити дзвінни

над­

із

запи­

.таннями.

Тому наш корес­

пондент

зустрІ.вся

чальником

на­

Броварського

реrіональ.ного

ництва

з

представ­

страхової

компа­

.вому яким

бізнесі. А девіз, з АСНО вийшла на

роді та людям.

цевої

Про далекоглядність, турботу про екологію тодішнього

керівництва

ворять року

документ

«Про

го-

1784

дозвіл

вива-

рювання селітри поблизу м. Гоголева», адже йшло-

ся про чистоту навколиш-

нього водоймища та ножатей

містечка,

сі-

а

зна-

чить здоров'я його жителів.

Цього

годні про

не

скажеш

сьо-

індустрію

заб-

руднення підземних джерел, що подають воду до криниць. Гоголівська

стрічкоткацька

фабрика

вах

Nюлоді

і

За умовами конкурсу до участі в ньому допус­ кались невістки не старшІ

тридцяти

років, зі

жем сімейного

страхС\чий .ринок

-

ведення

протягом

виплат

«Про­

72

годин», спочатку зда­ вався викликом. Зараз це норма для більшості ст.рахових компаній. Злагоджені взаємодіУ в компан і І ..

керівництві

.Нії АСНО - Ниїв Цент­ ральна Олегом Філ.онеи­

пр()фесійнІ.сть спеціаліС-тів, критичний аналіз

:ком.

масних .можливостей та енономічноrо стану краї­

ЮрійовичІ

OJJe.r

nерше запита.иня, та й чи ue найважлиВІше: чи, бува, не розпадеться ва­ іІlІа ком.па.иія, як тlльки асі броварчани вкладуть oo'l заощадження в по­ ~еупку

ваших

страхових

помс.tв? Робота моїх агент!.в !НИИ!

полягає

вони

за

в

тому,

відnовідають

це

питання.

що

саме

Зараз

дуже складний час, ба га­ то інформації, надмір реклами

і

взагалі

чомусь

біЛьше рекла.М:ується що менш надійне. Страхувания

те,

це аерш за все гарантія ви­ алат. 2 червня закінчився з'їзд страхувальників. Серед велиноУ кІлькості страхових

комп а и і й,

nD'едста.в.ІІ'ених

()собливе АСНО.

Це

місце

ньому,

займає

все це є вирішаль­

ним

в

А чи вірите ви самf,.

що

послуг.

·

страхувания

панацея від негараздіВ? ВіДверто несправедливо ст.верджувати.

вання

кажучи, було 6

що

позбавvть

випадковості,

значно

страху­

вас але

комnенсує

.від воно

пом'якшить

слідки,

це

будь-.и.ких

на­

значні

фінаноові .витрати.

Що ж в такому ви­

-

яка

стра­

своєю

появою піДірвала моно­ оолію держави в страха-

умовами

дитину.

усьому

їх

не

живому

тІльки

Гоголева,

а й дІстає самого Трубе-

во пРивести

Ідкий

конкурс надавалось

На жаль. у ве!й окрузі

лише

п'ять

з

свекрух вважають, що са­ ме Уї невІстка найкра­ ща. Але остаточне рішен­

ня

прийняли жур! 1 чис­

дим

коче-

ку культури,

впродовж

самі поселяни не дбають про села. НолишнІ

конкурсу

стипендію, роду

у

Минулого

Із

тижня

ночей

до

районної

в

од·

централ?­

· лікарю

черепа В.

Але

лікарів цеві

Бог данінцІ

і, нарешті,

-

сказати. вим

з

однако­

задоволенням

що

ми

працю­

ємо як з фізичними, так і з юридичними особами. Для nе.рших можемо· за­ пропонувати

від

страху.вання.

пенсійне

про

що

вже

говорил.ось ранІше, тоб­ то, можливість додатково до державної пенсії .мати ще одну, зробивши на сьогоднішній день разо­ вий внесок; - майно та транспорт - то вс! здобутки нашо-

го потенційного клієнта. І перед кожним у тій чи іншій мірі постане питан­

ня його захисту. Безпе­ речно, вибір за клІєнтом, але

хочу

ще

додати,

що

ми виплачуЄмо в цінах на час

скоєння

події,

же

важливо

для

усіма

за все хочу

умовах

що ду­ клієнтів

сьогодення.

пільгами

та

З

рядом

привабливих умов можна ознайомитись у представ­ ницт-ві.

Ви сказали, що пра­

-

1

цюєте

з

юридичними

особами?

-

страхування

Так,

і

заnропонова­

ні поСJІуги досить об'ємні. Із

інфляції,

захистом

коли

аіД

Це

і

людина

вання,

застра­

-

обов'язкове як

страху­

от:

хувати і свій внесок, отри­

страхува.ння водіїв nідnриємств вІд нещасного

муючи

випадку;

може

одночасно

щоквартально

від-

ноr

ІЗ

без

Романен-

в

стосунках

-

ста­

свекрух,

<<суддею~

1

місце

і

найсуворі молодо

приз

жител!І ПершІ

глядацькИі

еимпатlй завоювала мед працівник фельдшерсько акушерського

пункту

с·е

ла Гонтів Яр Світлаю Холод. В нагороду їй бу .10 вручено килим. Н1 були обійдені й інші учас ниці

конкурсу,

жали

які

одер

пилососи.

-

Подібним

-

сом,

конкур.

сказав

кореспон­

д€нтов! "Укрінформу ди· ректор районного Будин. ку культури ОлександJ: Холодний, ми виріши­ ли

ліквідувати

кримінацІю НіХ

ЖіНОК,

правило,

до

деяку дис­

щодо

зам!

КОТрИХ,

не

участі

допускають

в

конкурсах

краси. У нашому ж ця якість була другорядною. Якби були необхідні кош­ ти,

то

в

цьому

році.

ого­

лошеному Генеральною Асамблеєю ООН М!жна­ f>?дним роком сім'ї, ми із задоволення УІ

провели

б

І конкурси на кращого зя­ тя, тестя

і тещу,

свекруху.

1

згодом

такі

ли

свекра

Безсумнівно, конкурси

б

сприяючи

зміцненню

гатьох сімей ...

Що й

таких кує

каЗати.

заходів

бул.о.

нас

ие

започат­

народжена

ках хороша

ба­

раніше

у

Можливо,

їх

ста­

популярними,

у

Вал­

ідея.

Валерій ПУЗИКОВ, кор. Укрінформу.

всі

страхування

ників

хлохtвияви-

лися безсилими. Через кілька годин хлопець, якого так страшно nоби­ ли

невідомі,

помер

у

реа­

німаЦійному відділенні. По цьому факту поруше­ но

кримінальну

nроводиться

Була

справу

й

слідство.

минулого

тижня

!ще

одна

nригода.

nовнолітнім,

яка

із

не­

на

ща­

стя закінчилася без смер­ тельного випадку. На ав­ тодорозі Ннїв Припу­ кн браварчании ()

Фенота Г А3-24 на

автомоб\~ здійснив наїзд

неповнолітнього

жи­

теля Рудні Г. Т-ка і зав­ дав йому тілесних пош­ коджень.

цивіль­ .влас­

автотранспорту; стР-ахування

-

намагання

врятувати життя

Для вас~ фермери!

вІдповідальності

пасажи­

страхування

державних

майна

.підпр.иє-мств..

Або добровільне:

майна

та

транспор-

ту;

.працLвник!в;

занять;

панія? Перш

незалежно

учасниць

шанобливо

витись до своїх

ко.

Ще одна смерть

Боrданівки

додаткову

вмUІия

кожноУ з п'яти

на

К рu.АІінальна хроніка~~~~~~~~~~~~~~~~

свідомості був доставле­ ний неповнолітній житель

ронІв отримує

щомісячну

в

-

5

по достої.Н­

оцінивши

й багато інших чеснот. Зокрема, кулінарну та швей.ну майстерність, ді-

-

ДО

багатьох

Та й Гоголева екологію

рів;

ДИТИНУ

тІль-

ки їхнім свекрухам.

чоловіків та їхнІх родичів. А кuім того. молоді дuужини де·v:онстрували

18

страХУ.ЮЧИ

невісток на

гарки взагалі не є предметом усвідомлення небезпеки.

переломом

клієнт,

що

ству

-

якого

Але,

було дуже важливо, пра­

розносить

років, робить разовий внесок, накопичує його . Пі-сля 18 років застрахо­ вана дитина за бажанням

падку пропонує ваша ком­

життя:

недержавна

компанія,

запропонуваннІ

реальних

безперечна лІдерка,

перша

хова

на

-

ни

за

ста­

життя ке

менше п'яти років, які обов'язково мають хоча б одну

у

сім'ї. Думка жур! і Валків збіглась.

міс-

леннІ глядач!, якІ зібра­ лись в районному Будин

ної

страхування,

спорту

держадміністрації.

всІ брудні вІдходи, навІть з фарбою, випускає

ну

дитяче

його

ше нешкідливість їх при·

nовідні .вj.Дсотки;

-

~най-

організували районна жінрада 1 відділ У спра-

ft~IКФ-IВ!Il!Щ!Ilm ~~1!ІШШІЬ ДФ!ВШРІШ ні

села

невістка~.

поглядами

надто

шю11

конкурс

66 ( 8547)

свекрухою

Тут відбувся незвичай-

краща

лились

а

ЛОД. ний

певних споруд, тим біль-

сто здоровий глузд госпо­

Г. ГОЛЕЦЬ, начальник Броварсь· коІ державноУ иас!ннє­ воі lиспекціі.

КОЦЮБА, с. Гоголів.

невістка

побудову,

.НІ

8

ховання дітей ... Інакше кажучи, мов. йшла пр::> речі, дуже важ лив! в сімейному життІ

І тепер

про­

дарювання.

пе·

Найкраща

насін­

вимагає

нині

смітник.

Екологія колись

жа.

Зараз

питання

у

О.

них

мів,

·

безборонно у канал, який

шкідників.

водоймища

ретворили

неповноцінне, 1 заражене хворобами. Має воно, як nравило, 1 насіння каран­ тинних бур'янів, складсь­

дарств,

буде

яке

ніше

то­

Отож,

А тому насінницькі посІ· ви у керівників госпо­

перший, другий і третій клас, відміняється. Слід nідкреслити, що згідно нових державних стандартів України кон­

диційним

на

дарстві для с1юїх оотреб.

на

ненаr

на

ставиться

поділятися

на кондиційне і на нондиційне. Якість

ви­

насіння,

воно-це чекаємо

сур<:ів?

"України

nідготовленого

посів,

час

насіння

діваємосЯ яке ми

~Про· наоіння», з 1 лип­ ня 1994 року вводяться нові державні стандцрти на нас·іння. Згідно тех­ ніЧних умов якість на­ сіння,

під

ми не маємо свого

Уt<ра­

Із

Закону

пооіви

догляду.

роякісного

обся­

збирання,

підготовки

без

го­

просто резуль­

насінницькі

ках

час

весняно­

рощування,

rни «Про насіння• поJ<ла­ дається в районі на го­ ловного державного інспектора району начальника районної державної нqсі~нєвої інсрек·

ції.

у

залишаються

крит­

Закону

його

робіт

тат

виконанням

прийнятого

з

літній nеріод це не під силу. І як

права

державного

даний агроному

сподарства

продажу.

снення

в

головному

ви­

без

агро­

сурдне рішення до~учИJІи займатися насІнництвом головним агрономам. А як показує

його

власного

радгос­

посади

nодаретв району прийня­ ЛИ, на наш погляд, аб­

нас!ННєво·

жуть

окремих

району

лісту, який знає цю спра­ вv. Деякі директори гос­

го І садивного матеріалу. Юридичні та фізичнІ особи, що не мають доз­ волу на виробництво і реалізацію насіння, мо­

харчування.

А чрму ж, потрапляючи

до

ру

превеликий

подарству займатися цією справою іншому спеЦіа·.

реєст·

ПРО НАСІННІ МУСИМО АБАТИ САМІ картоплі,

у

на

НОМ'! насінІнєводів скоро­ тили. І в той же час не доручили наказом по гос·

заносять·

державного

Але

жаль

доз·

віл на виробництво і реа­ лізацію насіння відповід·

них

району

юридично відповідає за насінництво? У першу чер1'У агроном"насіннє­

на

право реалlзації насіння. ЮридичнІ та фізичні осо­ би. що за наслідками атестації

нашого

луги,

Це цікаво

Ж И ТТ Я»

фінансової вІдповідальності власників під­ приємств

падки

на

за

нещасні

ви­

виробництві

у

відповідності із законом «Про охорону праці>>.

- Безперечно, будь-якої компані'l рює

1мідж ство­

меценатство.

-

Нам є що сказати. Це допомога центру не­ традиційних методів нав· чання і виховання, фінан­ сування концертів у шко­ лах--інтернатах, анції підтримки

талановитих

дІтей. Ми є генеральним спонсором «Ігор Доброї

Волі-94». За страхуванним майбутнє, це безперечно.

Де б ви порадили нашим чнтачам мчерпнути ін­ формацію? - Перш за все це га­ зети «"Україна-бізнес~. а також <<Бізнес~>, одним 1з засновників речl, є також

якої. до страхова

компанія АСНО. Нагадуємо нашу адре· су: вул. Ниївська, 170,

тел.

4-12·13.

Київська область.

1

тваринницьких

Броварський

завод

екологічно чистий, ганням

готового

кО<МІбінормів. шати

до

кормових

За

тонни

Різноманітну продукцію

підсобних

господарств

«ФакеЛ>> з

Серед

герметично

продукту

млин

новинок

захищеним для

для

випускає

-

збері­

виробництва

годину він може перемолоти і змі­ рІзного

зерна

або

комбінованих

сумішей.

Фо1о Акатолlя ПІд.~~убиого

(УНРШФОРМ)


сН О

Ж Н ТТ Я•

8 f.

Jбота

станцtІ

.. юмоги -

це

швидкоІ дзеркаль­

8

м

66 (8547)

житті у екстремальних си­

nlx

туаЦіях

та

може

·1'е відображення всІєї си­ стеми ох01рони з·доров'я району,-цІ слова сказав

дУІже багато.

піД

Під'Ізні

час

ЛіНар

І.

нашої

розмови

ШВИДКОЇ

ДОПОМОГИ

С. Різаненко. Таке високе усвідомлен­

ня

свого

призначення

високий кафІ

рівень

.л!.карів

та

кваліфі­

ДО2•волили

поставити роботу служби на належний рівень. В

середньому

16-20 всієІ

доби

швидІ'ої

на

-

дзвінок

В

станц!І

і

лунає

диспетчер

виклик.

За

-

хвилин

мчить

протягом

допомоги

записує ка

ножнІ

хвилин

кіль­

<<Швидка~

за .сигнал·ом

середнь<Уму

лінійнмми

бІди.

щодоби

брига д а м и

швидкоІ допомоги

говується

від

обслу­

до

80

викликів. Особливо

-

кликів

1ОО

кількість

зростає

~ни,

6

нз,им.ку,

коли погІршуєть­

nогода,

-

ловний

ліка.р

розповіла

Раїса

не вс! ять

ускладнюється

бага-т.ьох

хронічних

:lахдюрювань,

зокрема

кі.сть інсультів та інфарк­

68.

порівню­ пІвріччям кільк1сть

Виросла

ваність

з

15

захворю­

ШЛ}'НКОВ()-,КИШКО­

ВОГО тракту, панкреатитів та і.н. За півроку «швид­ кою допомогою• госпІта­

лізовано 2680 хворих, бу­ ло 59 виїздів на шляхо­ во-т.ранспортні

тенденція яких ся,

пригоди,

до

збільшення

-також .(шо.стерітаєть­ кримінальні

На чергує них ють

на

дизельному

Отже.

а

емами

тя

травми.

станції постійно сім машин, дві з «тойоти•, nрацю­

-

в

паль-

зв'яз.ку

нашого

з

жит-

а.д;мі·ністрацією ліІкарнl

передбачені ·всі варіанти. аfіи <<швидка» завжди бу­ ла

<<.на

ходу».

Ми що

н.аетілЬІкн

звикли,

кри.тичнІ

життя

моменти

наберемо

«03» -

і в будь-яку nогоду, вдень

І

вн-:>чі

що

прийде

навіть

припустити,

на

т.ому

почують

допомога,

не

.можемо

що

кінцІ

.раnтом

дроту

нашого

не

сиг.налу.

І ця наша впевненІсть rеж є пока.зником роботи слvж6и н надійностІ,

беЗІВідм'овност1,

апера­

тнвності. А чи комусь на думку,

спадає що і

<<швидка

допомога»

!10'І'ребує допомоги. з

теж

Нашоt

вами.

ЦЮ»

часом

спало

на

нумерувати справа

не

ЯКОМУСЬ

просто про­

будинки

наліво,

так

само

під'їзди і квартири. Юль­ на разів треба пІднЯ'!'и­ ся нагору, щоб збагнути систему нумераціІ. Нуди

ж

дивиться

комісІя,

коли

прий.мальна здають

такі

будинки? .Часто на•віть там, де є номе~. вночі його знайти неможливо. Згадаймо отарі київські будиНІНи з освlтлени.ми, художньо вимальованими і взятими «під дашок» но­ ме\)ами. Хай :би і у нас W"

•V

NIV

·ниця

був ВіЗИТНОЮ карТ· будин-ку. Така дрібу

ба·

часто

поданої

в

ни до·помоги. Введені в цей час препарати змен­ шують

дає

зону

некрозу,

підставу

що

сподіватися

рідкісних випадках. як за­ свідчують лікарі, п'яні дІйсно потребували ме­ дичної допо:v~оги. Такий виклик,

нк

свідчить

прак­

тика. обслуговується знач­ но

довше.

Бо

лікарі

ні­

не .можна

сказати

го на вулиці

може nІД'їхати до пІД'їздУ. А якщо хворого потрібно

інсульти,

нещасНІ

нести .на

допо,мога

хворим

почина­

пору,

можуть

ється

дорогою

до

т.

а •тому його після

бетонними

-

важко nіД'їзді

бор­

машина

ношах?

не

А

як

в ·неосв!т.леному знайти потрІбну

ки.

Часто ще

ні.:vJації.

про

1

випад·

реанімаційна

І

хоч

реа­

хворий

JWартиру. В районІ геоло­ горозвіДки з 24-ої години ще й ліфти відключають. І щоб наблизити обстанов­ ку, в якій часто .nеребу­

спілкується з лікарем швидко! допомоги порів­ няно короткий час, від неї залежить дуже бага­ то. За лічені хвилини без

вають

аНаЛ!ЗlВ,

лікарі

швидкоІ

до­

помоги, згадаймо. що чиєсь життя в небезпеці, в кор­ чах

»трачає

маля-

чи

свіДомість

хтось

потерпа,є

.від серцевОІГО нападу. сто буває, ЩО ЛЮДИ приходу

лі.каря

Ча­ ДО

чомусь

забувають зачиняти со­ бак, мовляв, не кусаєть­

ДОДаТІІЮВИХ

ЧИ

ультразвукових обсте­ жень, рентгенів треба по­ ставити діагноз і прийня­ ти правильне рішеннЯ. Ось тому, коли викликає-

мо

<<ШВидКУ>>,

я.кнайточні­

ше потрібно описати стан,

скарги

хво,рого.

м.оже

ся.

лі•карю

Це

ще

допо­

дорогою

чена

-

не виклю­

можливість

охолодження

д.,

пошуків си

в

пере­ холодну

побити

домашньої

відвозять

і

адре­

додому,

а

коли в.становити її не вда­

-

ється, ного

до

приймаль­

.ві•дділення

Уявіть

лоту

лікарні.

собі,

скільки

ІКЛО­

завдає

такий

па­

цієнт там, де хворі і тяж­

ся

щось

на

тятування

-ти

зразок

Ми не

можемо бра­

трупи,

цього дити

-пере­

канату.

адже

пІсля

зобов· я.зані прово­ санітарну обробку

:v~ашини

і

відстій.

ставити

Але

наявних

П

на

кожна

з

машин

трібна для

нам

по·

-

роботи,

го­

ворить Р. Г .. Слободяник. А сжілмш самотнІх людей

рах.

помирає

в

кварти­

Щоб доставити 'їх у

морг, теж потрібна така машина. Тут ми ще оне згадали

про

випадки

суге­

С'І'ії. Та ж сама ·проблема. Як бачимо, лікарям ШВИДКОЇ ДОПОІМОГИ ДИТЬСЯ стикатися 3

ДОВО­ проб­

ко хворі люди, перш, ніЖ

лем.ами, які. здається: і. не

протверезиться

стосуються <<ШВИ.ДКОЇ». І всіх їх, схоже, не перелі­

і

піде

до­

дому. І це обслуговування - безплатне. Чи не прав­ да. сті

гу.манно у нашому мі­ поставилися до алко­

голіків то

і

пияків.

гуманніше,

тей.

Набага­

ніж до

більШість

яких

ді­

·ць<>-

чиш.

- Найтрагічн1Іuа, болюч.іша nроблема -

рих.

най­ ста­

продовжує

з

бо­

л~м Раїса Герасн.мі·ВНа. Вона, як людина над-

"ШВІАК8 допомога'' слухає ... " Не кращі справи у ра­ йоні. ІV1айже в жоднООіУ

гадування

головам

сІль·

-

лікар,

село

пита'!'и,

де

nо­

nовеяJЩеиному

Насамперед: - для подання неrайиоі меди'Шоі

вулиця.

втратили

цілу

потерпілиМ,

руєии~•, •утоплекия•, •·повішеннЯ>~,

виооти, нішиі

уражеин.я

електрострумом,

ВИКJІИКУ є

при

па.діиня з

опіки,

ком,

рів

у

необхіДності

надаИИJІ

иеrайноі

ІІе.АНЧИОІ ДОПОМОГИ.

це

НJрмально,

му

великому

що

у

селі,

тако­

Я"К

Ве­

лика Димерка, де є під­ станція швидкоІ доnGМоги. :2 мі.сяці не працювала .машина

при

вало.

дільничній адміністрацію

1

лІкарНІ радг.оспу

це

Або

мало

те,

подаратв<!Х

турбу­

що

не

в

ВИДіЛЯЮТЬ

беНЗНІІУ д.JUI ІЮТреб тарного

гос­

сані­

транспорту

мед­

амбупа:f(!рій, які обслуго­ вують саме їхніх робітни­ кІв. Можливості лікарні, що забезпечує бензином сІльський сантранапорт, обмежені.

Хіба їхніми

союзника­

ми в боротьбІ за здоров'я

людей

не

повинні

директори

бути

радгоапів,

ке­

го­

тися

ситуації.

в

служби. Ножні п'ять років проходять

зокрема

·сві.дчить:

рювань.

якр<ю

ситуа­

випадни,

де

говорить

Раїса

х.вилина.

Але

го­

дину, і це в той час, коли боремося бу:квально за кожну

хвилину

прис.коренні

вання

виклику. в

З

селах,

де

залізниця,

по1здн,

які

б

цією прохо­

можна

використовува-тн швидка

в

обслугову­

метою

дить

часу

еле.ктро­

зустрічала

допомога.

ІІІ RЕРШІJЇ

IOROIIOII 311Elll111 611111 За минулих півро.ку лі­ ІКарі подали

швидкої

доnомоги

невідкладну

могу потерпілим в

допо­

59

.рожньо-транспортних

годах, хворому,

41 де

до­ при­

інфарктному особливо ус-

в

етані

сп'яніння

в

зро­

саме

дорога

мить машина іНШИЙ ВИКЛИК яка

зацю­

інсультів

Це

окремих

ці.лу

кількість

серцево"судинних

стає.

Слободяник,

інтенсивної

терапії. Але все впираєть­ ся у транспорт. За такою бригадою має бути закріп­ лена машина. Це питання набуває все більшої ак­ туальності. Адже стати­ стика

тІ

кожна

цю

саму

поїхала на ДО ЛЮДИНИ, алкогольного

впала

туарі, розбивши ді·нні брову.

на

тро­

при

па­

ІІІЕ І ФУНІ­ ІІЇ ІІЕІВІ~

TBE1E31/Ill 831111 ян

медвитверезник. ці

rючал·н

<<швидку ким

чином

за

НуЛаСЯ на звернення лІка­

,рів, безумовно, дочка б знайшла свою матір жи; вою.

Я закликаю .всІх

-

говорить

-

нИІК,

-

Р. Г. СлобоДя.

ніколи

не

прохо­

дити байдуже повз таких :';!юдей. Всі ми будемо у !ХНЬОМУ

·Ві'ЦІ

. .МОЖЛИВО,

і,

теж потребуватимем.о ми­ лосердя. Як лікар, кот­

рий нерідко зу.стрічаєтьGfl з подібними гІркими істо­ ріями, порадила б лю­ дям, ких

rкот.рі з

мають

близь­

ускладненими

мамн. склеро.зу,

фор­

приколо­

ти до одЯJГу старих запис­

ки з прізвищем та адре­ сою, щоб їх можна було доставити

додому.

ЕІЕІТРІ'ІІІІ

ону­

Гумові

розшу&(ати

ДіТей.

І таких випа.Цкі~ бага­

А телефон не змовкзє.

Диспе-тчер клик.

записує

ТеJ)щшче

адресу,

пріJ!вище

хворого,

фон

і

прізвище

того.

ви­

розПо!f.ту•

хто

вік

І

теле­

викликає

допомогу. Це явно дРа-ту& пафєнтів на. тому кінці дроту. Дехто обмежуєть­ ся

лише

дня!

пояснення.м

погано.

4ЛЮ·

швидше

Удьте•. дех.то

не розум·іє:

на-віщо

допи.т,

такий

погрожують

Інші

поскаржн'!'И­

са .. Та диспетчер терпля­ ча. Бо Ці дані зібрати

необхідно. Точна номер nІд'ї.зду -

адреса, допомо­

жуть швидше знайти хво­ рого, телефон виклнкак>­ чого потрібен для зво- · ротного зв'язку у випадку У'l'очнення

адреси.

вання, що

ж з

рієнтуватися доn()Могн:

з'ясу­

хворим, зо­

у

характерІ

реанімаційної,

то. Це наша важна, я.кщо

кардІологічноІ

хочете

Тож не дивно, що міс­ це роботи диспетчера в

соціальна,

мораль­

тощо.

називають

наскільки потрібен тра.н­ спорт у цІй службі.

J

ІРІТІІ9НІ 10/ІЕНТІ

Здається, функції кої

допомоги

швид­

зро.зумілі

не .вик..ликають

ніяких

і

за­

престарілих,

куди

без бюрократичної тяrа­ нннн f оббНВаНІИЯ ПОроГіВ лікар міг би привезти ста­ ру людину

менти ного

в нрнтнч·нІ мо­

життя чн

для

постій­

тимчасового

про­

живання. Раїса Гераси­ мівна розповіла ще про один з баrатьох випадків, що вийшов за рамки про­ стого

кільках.внлнн.ного

спілкування з

хворими.

З

питань. Здається, що лікар

вулиці

ШВИДКОЇ

нували

ліченІ

повіДомили. що під пар­ каном ·знайшли знесилену бабусю, я.ку забрали до­ дому, напоїли, нагодува· ли і тепе.р мають Іти на роботу, просять забрати стару, бо мІліцІя зробити

ся з

ДОПОМОГИ ЛИШе хвилини спілкуєть­

х.ворим.

Проте...

Та

давайте по порядку. Ну почнемо хоч би

з життя міста. Що це таке? Це тепло- й електропо­ стачання його, скажете ви, забезпечення функ­ Ціонування

магазинів,

Щорса

що

прізвища,

<<ШВидка»,

але,

на

жаль,

смерть була миттєвою. Лікарі лише констатува­ ли 11 фан:т. 06о·в ·язок брига~ди сповістити про це в м.jліцію і далі їхати на виклик, адже пам'ятаємо, в

середньому

хвилин

кожні

на

добУ'

потребує її допо­ Понад годину ле­

міліцію,

на

виїхала

.машина.

Та­

ального

транспорту

поки

Спеці­ для

перевезення трупів в місті

з майже селенням но(?).

І

1ОО-тисячним

на­ передбаче­

не щоразу

них випадках

в

подіб­

відбу8аєть·

люди

і

це відмовил.ася. Виїхавши на МІ·СЦе, лfкар з'ясувала,

тІв. доріг, санітарна очи­ стка тощо. І все це ро­

биться для людини. І тієІ, я;ка йшла після ро­ боти ! раптом пахитну ла­ ся в неї земля під .нога­ ми, вона впала. Через 1 О хвилин до неї приїхала

зателефо­

милосердні

лікарень, побутових об'єк­

ли лі.карі в

минулих

11 шив її страждання. Нали б МіЛіЦіЯ ·СВОЄЧасНО ·ВІдГУК­

стІльцем•.

З

пі·вроку довелося обслу­ жити 456 викликів до па­ цієнті·В у станІ алкоголь­ ного сп'янІння. Лише в

всІм,

колективі

зрозумілим,

закрили

дзво·нити

вдячна

проявив турботу про хвору ма·'l'!р, змен­

«електричним

стане

жав ІМертвий чоловік біля нінотеатру <<Прометей», кілька ра•зів телефонува­

допQМогу•.

Вона була

~:о

динок

хтось моги.

вули­

про останні дні Ії життя.

зень.

16-20

Не добровільно. звичай­ но. Іх довелося взяти того,

без

року

1994

на .проблема. У місті чи районі повинен бути бу­

що

НІ СЕБЕ після

залишилися

серnня

А якщо до цих 456 ви­ нли.ків додати 189 без­ підставних, 937 переве­

воляє ст.воритн крі.м лі­ нійних бригад спеціалізо­

-

втрачаємо

курси

підвищення к.валіфікації. РІвень підготовк-и лікарів, необхідна аnаратура доз­

У

ми

лІ:карнІ, швидкої

допомог.н Р. Г. елободя­ ник постійно працюють над nоліпшенням роботи

вані,

року

оздоровлення.

Адм.і.Ніст.рація головний лікар

медики

го

по­

бабуся

дорозІ.

намагається

.зорієнтува­

мірою

ображена

яким живе,

на

іНІШИХ певною

не

сім'ї. Подала допомогу, відвезла додому, зверну­ лася до Червоного Хреста,

ження, що людина, Ії здо­

ров'я нікому не потрібні, окрім .самих медикІв. Хіба

:знедоленІ,

ча­ або

стали сигнаJЮм біди: зна­ чить не потрі-бна, зайва в

nологах;

ввпадісах

адреси, і І.м'я,

чоботи у спеку для лLкаря

д:nя термінового перевезеИИJІ в ліку.вальноврофіл&ктичиий заклад хворих по виклику ліка­

лі­ вра­

з

впала

зов­

-

годину.

і не

виснажена,

кровотечі;

-

які .пішли дому

прост.о

допомоги

.коли причиною

ста­

трібнІ дітям. Все Це, зви­ чайно, поза професійними обов'язками. Нещодавно їй довелося виїжджати .на такий виклик. Знесилена,

..погано з серцем•, •болі в .животі•, різні види травм особливо автодорожні і залізничні; •от­

Тан

Небезпідставно у карів складається

1

хворим

знаходиться

пот.рібна

рих,

ж

у долІ

знають сво.єІ сто прізвища

МеАИЧНОЇ ДОПОМОГИ

топало в темряві. В одно­ му бу~·нку побачили ос­ ві-тлене ві.кно. Постукали, щоб запитати вулицю, вибачились, .а наразили-ся на брутальну лайку з погрооою. ,Цовел·ося їха­ ти на ста·нцію, щоб роз­

звичайно

1

бере )'!Часть

ШВИАКОї і невідк.аадної

сьних Рад .не діють. - Якось о другій ночі прнІхалн на викл·н.к до хворого у Бобрн:к, роз­ повів

во гостро

СТІІЕ/111

звичайно милосердна .1 добра, сприймає П особли­

ПравиАа виклику брмrад

селі немає табличо:к з назвами вулиць. Ніякі ·на·

-

<<Мудре­

дуМJку

до

будинків

Герасимівна

Хоч житловий м.а.сив у мі.сті не такий вже й .ве­ ликий, та зорієнтуватися там у пошуках потр!бноІ ЩО

хворого.

дороги

дюрами

-

АЕ ІІЕІ ДІІ? адреси

до

вІд

залежить перші г~и­

коли не залишають п'яно­

ціях,

BYЛJtlll,

ТОМУ,

що сто­

рівники піДnриємств, лови сільських Рад?

Ul

АЕ

ще

лікування

на щасливий кінець. Подіб­

пере-

серцево-судинних, кільІНість яких постійно зро­ стає. Останнім часом значно збІльшилася кtль­

до

шляху

це

наступного реабІлітації

Середа,

го­

час

•виросла

на

перекритІ

Гера­

біг

\.и.:ультів

перешкоди,

гатьох

симівна Слободяник.- Це пов'ЯІЗано з тим, що в цей

тів. Так, якщо вати з першим минулого ;року,

важити

Та і

8

з стор.

стара

не

го

за

якою

свого

..

д.ля

І.нколн

ви­

просто

розважаються.

Намага­

ються скористатисЯ . допа­ могою

ШВИДКОЇ

маНИ», ся

у

І

яких

«нарко­

закінчила­

<<травка»,

алкоголLюr

я.ким Зле пі,сля перепою:

ХІба не

повинна

передати

адреси?

на

ІМіЛіцlя

швидку

Людям

халатах

у

так!

бі'Лих

вистачає

·сердя для

мнло­ Але не

всІх.

треба забувати, що і вони потребують милосердя, поваги 1 вдячності. Вони закликають до більш тJс. ного спІвробі·тництва мі·

ЛІцію,

С<!ЛЬСЬНІ

і

.МІосЬИ,У.

дарств і пІд.приємств. усіх нас.

в

молодостІ.

спІJІІКуваиня

участь

у

Раїса

мівна, зав'язаJВшн на

Гераси­ разом з

дому

гостинця.ми

долІ

вузлик

дорогу,

відвезла її до Світильнів­ ської лікарні. Через два до ліка,рІв швидкої

допомоги

а

всьо­

господарями

місяці

привід

КЛИКУ,

адре­

швидше

з ІМіліцією, яка відмовила­

з

не .можуть сформу­

далека

телефонного

старенької.

кую»,

лювати

Ради, адмінJ.страціІ госпо­

мешкала

.в.зя.ти

привlта­

пам'яті

Во не змогла б вона ді­ статися беа грошей, інших засобів до і.сну.вання до Броварів. РіДних теж не .могла на.звати. ПісЛя

ся

з~бувають

У

ім'я.

збереглася са,

знає

Люди

тн.ся, забувають про сло­ ва «будь ласка», «дя­

зверну л а с я

жінка з Ннєва,

яка

·

два

А

приводом

сання

жив

один

падків

з

НіЙНІЙ

швидкої

.вирішувати

побачила

ряд

nитань.

роботу

Іншому

відмінному

·ВИ­

коли лі·

бригаді

ря дещо в

з

послу­

бата-тьох

неординарних

сі,

напи­

і

на дорозі,

.довелося

до

матеріалу

ко­

ліка­

ракур­

від

нашого

вами ·уявлення.

Тому І

вирІшила

розnові.стн

їхню ·самовіддану

npo

працю,

якій аж ніяк не відnовідає

заробітна

плата

(423

ти·

місяці в усіх лікарнях і моргах шукала 80-річну

еячІ онлад лікаря

матір,

-фельдшера!). А ще щое

та <>пізнилася

Нілька днів. ла на

на

Матір nомер­

у ЛІ.карні. Переповне­ стражданням і болем..

.цочка

хотіла

весь хресний щасно'! матері,

поновити

шлях

·недізн~тися

піДтримати

Ух

~ннти.ся

тнм,

і

і

307

доземне хто

по·

сnІ.Шає.: на. доnомОгу. Н. ГАМАЛІВ.


стор.

4

Середа,

8

серnня

переїздять в· село Морин­ ці, де і народи•вся Тарас. Ось ЇХ!НЯ родина. Батьоко Григорій Іванович ( 1781 --1825) прожив 44 роки. Яюівна Катерина мати. 40 ро­ (1783-1823) ків. Діти: Катерина ( 1804 -1848) прожила 44 ро· Марія· (1808-1810) ки, - 2 роки, Микита (1811 -1870)- 59 рокІв, Та47 рас (1814-1861) (,1816-;Ярина РО!Кі'В, 1865) - 44 роки, Марія 27 р·о­ (1819-1846) -

чи~ уваз-І Пропонуємо досліДження нове

тачів

особисте

про

ГАМАЛІЯ

Г.

Т.

і кохання

жи'І'Тя

М.

Д.

земля·ка

нашого

створен­ Над Шевченка. Шевченкіани своєї НЯІМ дослІдник працював бага­ то років, збираючи мате"· у бібліотеках та ріали

Ця його

архівах У·країни.

праця

закінчена

щойно

вперше.

дРУJКУЄТЬСЯ

ЕJІИКИй Пророк во· УнраІни скресі:Ння Тарас Шевченко. був п<r еланий Богом на землю коли . :вон;;t, в той ча<:, спадкоємиця велнкоІ Ки­ УвськС>У РУІСі. 1 П народ .гинули на сво~й СІюкон­

в

(1821-1878) Насип років. коли пом1'!рла, Мати Тарасові· було 9 років, а місяці того :ж через 2 1823 року батько одру­

58

П

гинули

землі,

ВіЧІІіЙ м•ова,

традицІї.

мовив

на

в Терещенко, Оксаною якої було троє дітей. 1825 р. 21 березня nомирає і батько, з ма­ ~ухою · Зі,іЛИШИ.1іОСЯ 8 Ді­ Тарас, якому тож тей,

Він

Ц~

є

що

весь свІт.

не Малоросія, УкраІна, словом і захистивши П

~кобзар• життям .. Ного - став Єван-гелією УкраІ·

·період

віть в

Чого ж ти, брате, защурився? «Я не журюсь, поход

в

пропала:~>.

книгами. К.И­

1840 рік О. КаваленІЮ вийшла зам•іж за Карпа Сороку і жила з сім'єю в селі Пединівці, маючи двох дочок. ОН!сана зали-

НОЮ,

старшою

яКа

утирала

Вільно.

.ку

релоlІf,

з

ма­

Про ttохання Т. Шевчен­ ка наnисано багато і вод­ ночас мало. кохаlІ'Нn «ДQСлідження

-

1

в~личезие по

селянина

валеи.ко, ,дівчина4сусідка, його перше, нrчиІІі не за· враження

вlдиашеиию

до

м'Я'І'і

не байдужий

ніяк

Одружи·мо їх. Не вгадали.

до

Стар! зарані ;повмирали А ми малими розійшлись, Та вже й не схОДJ&Лисr.

його

любив життя,

ніколи

добро, радlсrь, красу, прагнув До() сімейного ща­

порятунком від са­ мотності, що мучила ве­

цінавий і допитливий,

е

Жовте

е

3еАене

шe,

дещо

знати

точно

один

висновок

ж

господарств

та

водії

них

засобів

сНОВЕ

райокної

ЖИТТЯ•

Рад

." Засновники ніська

і

-

народних

районна

газ,ета

Ради

ми

впоряд­

автомаlІLИН,

й

nрогрейдерова­ визна­

польові дороги. можна

ПОрТ,

від

на

тік.

аВТотранс­

зайнятий міської

Броварських

народних

дісtатися

масивів

ПЇ>ДТОТОВЛЄ'НО

депутатів.

газети.

депутатів.

на

жни-

та

Броварські

на сторінках

не

r·азетн.

защ"JІН

DОJІІ.ІІве

Сошенко...

RY -

'Fapac·a;

ника-портретисtа

позицІ10

авторІв

на

до

що

цих

гос­

закінчаться. скирту•вання,

було в подарств і найбільше претензій.

нас

кормів

момент

нас

не

дивно,

працівників

сам·е

один

Іще

-

непокоїть водіlіа ред

чи

наУхав

напідпитку,

ло

доручати

бе3nечноі

Телефони:

ня.

-

-

запо­

їзди.

І

І Аамі!Іістрація, nрофспілковий комітет завоау nластм.а~ Ннt!

висловлюють глибоке сnіВЧУ":!Я З

rригоро:ви•і

її

чолові~

~-04·61;· еІдnовІJІ~льноrо

промис.1овості

і

секретаря

соціальних

пита11ь,

-

листів

радіоіиформацІ!'

Листувания s РукоnисІв

не

читачамн

-

nоверта€МО.

реаактора.

4-21-34;

-

І

ТЯЖКО\

nрююду

бухгалтеру

ВТраТИ

-

К~БІ(~Л

тра.ГtЧНОІ

смерТІ

МИХАПЛА.

рай­

внутрішніх

заступника

14,

Дирекція: м. Бровари, бульвар Незаяежиості, тел. 5-57-05.

шляхо­

держав·тоінспекції

4-03-76;

Незалежно­

Наша адреса: м. Бровари, бульвар сті. 4а, те.п. 4-06-86, 4-23-29.

!Не

по­

забезпечує вотаріальні оформленИJІ договорів; rарантує кваJdфіковане правове обслуговуван-

Заступини редактора В. НЕБРАТ.

crrpaв.

І>едактора

rаражів;

умадевням уrод;

з

І

АДРЕСА РЕДАКЦІТ: 255020. Київська область. м. Бровари, вул. Київська, 154. 4-02-92;

пубпІкацІА.

особ­

ві•ддlлення

відділу

дальній люди.ні?

-

дішІНок,

дачних

надає пос.пугн по відrотовці документів,

в'язаних

АНТОНИК,

начальник

авто-

-

вони

це

адже

руху,

С.

безвідповt­

такій

буса

рука

дників,

найменших

правил

порушень вого

- приймає за.ІІВкн 1 здійснює nocepeдllk., послуги по купівлі, продажу, обміну кварткр, бу­

дорученої

ні

допускати

салоні автобуса був тіль­ ки один паоеажир. А не дай Бог їхало б там біль­ ше людей? Як можна бу­

Броварському районІ:

і

СЛовоМ,

відnовідально,

сЮКАМП•,

про банк даних маючи в своєму розпорядженні бажаючих оридбати нерухоме майно в 11. БpOJSap•

ферм­

поставитися

справи ливо

ПІДПРИЄМСТВО

УКРАІНСЬКЕ

не

готуJ'Jа­

Тому

до

повинні

на

жнив

транспGртника•м

вис-rачатиме.

автобуса, щастя, в

кермо

запрошує ка БРОВАРСЬКИR МОЛОКОЗАВОД ос~ роботу економІ.ста-u.роір&М.k:та. (ка коккурсній (ее­ нові), робіт.инків .будівельних с.пеціальиостей зонна робота). Наша адрес.а: м. Бровари, вул. Божеи.ка, 5 .

... •.

ЗИМИ

ДО

турбот

буду наво­ фактів, об­ одним. B<r радгоспу Кот, буду­

дерево. Водій підкреслюю. На

крупо-бобові, борошно, консерви, баси, ·м'ясні макаронні кондвироби, крупи, мояокопродухти, тваринне, цукор, мaCJJo вироби, чай, кавоиапоІ, олію, томат-пасту, dця, бакалійні товари та інші. Можлива доставка uасиим автотранспортом. Довідки по теяефовах: 42-077, 51-426.

й Ітиме й збирання

СЬКі прим•іщення.

ее,

трансnортних

за.собів. Я не дити чимало межуся лише авт()буса дій ~зоря• О. К.

вольчі товарИ в широхому асортименті: м'ясо, ков­

ВЯлаявш.и

овочів,

та

тимуться

пияцтво

н:І."­

господарстві

в

через дрібно­

Орендне відприємство «Меркурій•

приЗІІ'Іався

заверш~нкям

Із

роботи

сЗаворицький•.

ч0.11.

оптовий магазви .Ni 5О проnонує за безготівковим розрахунком ДJІJІ відприємств, організацій прод9-

(Далі буде).

у

останнього

2

-

розрядУ

ДО УВАГИ ПІДПРИЄ,СТВ, ОРГАНІЗАЦІИ.

АкадеміІ

квартиру

нову

VI

РАДГОСП «ЗАВОРИ!ЬКИН• повідомляє, ща­

я виrІfав його з квартири. Маша (Амалія) почала ходити до Тараса

худож­ nрофе­

відомого

-

плани,

мої

стосар-ремонтник

у зв'язку зі зміною пІ.дпор.идкуіІанИJJ і назви гtJс­ подарства прохання до орrаиізацій та пlдприємст~> провести розрахунки та зробити взаємоперевірки. в МіСJІЧИИЙ строк з дня пуб.nікаціІ. ПретеизіІ ДИРЕКЦІЯ.

виборзь­ Амалією

була

4-12-<58

Заробітна плата за домовленістю.

зла,мав у·сі

Тарас

~Але

(1762-'Рустема 1835), а по nриїзду до Міста у ЖОВ'ІІНl 1829 p<r у

-

художеств.

вича

життя

Зо1 точнІстh ІІНІІJІа.:ІеІІих· фактів вІдnоаІдвnьність несе авrор. РедакцІя

nри

тру­

що люди

Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ\0. Газета виходить з Ії квітня 1937 JХЖУ. Дні виходу: середа, субота. тІnьки

п·е­

Але не СН!різь с·посте­ рігаєтьск. таке вболівання врожаю. Чи не за долю найг.tрше в районі будо

колектив. редакції

BEJRa

й

ше

збирання

до

Клодберг. турницею

малювання

Тому

хлібних

ханізатори з усією вІдпо­ поставНJІися відальнІстю до підготовки транспорт­

nро­

уні­ Віленського фесора верситету Іwана Франц<r

уроках

потрібні

хлопЦі, •ІrJПJ доч­ сиротОю,

кою колишнього кого · бурмистра

сБРОВАРСЬКИИ товаристві В акціонерному вакансіі ЗАВОД• є такі ШИНОРЕМUНТНИR д.пя робіТJППdв аисокоJ кваліфікації: - електромонтер по ремонту і обс.пуговуванию 1 чо.п.; еяектрооб.паднаиия VI розряду -

:квар-

господарки

ницею

7ири, де німкекею,

дружини Павла красуJІі Еиrельгардта Тарасов-і fJyno дозволено бувати на

тацІю.

но

ме­

під­

завдя.ки

покровительству

та

чено, якою дорогою швид­

.

1

тримці

ний•

ковано

можна зробити. Маю на увазі, те що •В більшості

ПОВі'СТЯХ. У Вільно,

вах, у радгоспах «Заплав­

зови

ni:m~­ усе

ТсІ

про .подбали зернових, експлуа­ безаварійну Хх

наполегливо. П1:>­ дяться д:бали вони й про те, щоб від врожай зберегти втрат. Із цією метою бу­ ло ущільнено борти і ку­

тати ~х можна буде оста­

( 1798Енгельгардт 1849) вирушає до Віль­ призначе­ куди був но. віленсь­ ад'ютантом іНИЙ кого ·~СЬКОВОГО губе~ иатора. Слідом за паном потяглася валка обслуги Тоді ж Тарас кріпаків, :у~перше побував у наших Броварах, які згодом зга­ дав у поемі еКатерина•

від'їздУ

реконалися,

резуль~

і

завершення

1829

rара­

із

взимку

ПІДПРИЄМСТВУ на постійну роботу спеціалісти для виробництва мебяів. Звертатись по телефо!Q': 5-10..09 та (з 9 до 19 год.).

Під­

·

хто вка ·

тому,

винагороду

викрадених

місцезнаходжеиWІ

aJc

відує класи Академ!У ху­ К'Вартирує ра­ дожеств. художником Іва­ -зам з Со­ Максимовичем ном шенком (1807-1876) не­ ака.демЦ. :Від далеко разом з вони Прожили па жовтіІ.я 1838 року 1839. Несхожість січень у способі Життя, зви·чках, стала причиною роЗбрату 1 незгоди. Крім цього, СО­ шен.ко збирався одружи­ ·ТИСR з 15-річпою п.і'Іем:і'Н­

року Васильович

ЕСНОЮ Па-вло

в

вільним.

с·тає

ченко

5-QЗ-36.

жа побJІИЗу стадіону (р-он cToprмam•) 2 осей <tтележки» від пересувиоІ побутівкн, а також 4-х безкамерних вантажних ко.піс. 439. Адреса: Бровари,

майстерні в працюючи Павловича Брюл­ Карла лова ( 1799-1852) з рук Василя Андрійовича Жу­ ( 1783-1852). ковського На 25 році життя Шев­

Одну хатиночку в гаю, Та дві тополі коло неї, Та безталаиную мою Мою Оксаночну ... (Оренбург, 1850 р.)

ве.пнку

ПРОПОНУЮ же

віДпускну,

отримав

ченко

хату.

довідок:

дJІJІ

ПОТРІБЕН автокранівник на базу села Шеаченково :<ст. Бобрик, ОП сУкраrромаитажкомп­ JІект• ). Те.п. 28-2-31.

1838 року квітня Григорович Шев­ Тарас

Тільки

Бога.

·у

Благав

асортименті.

в

.'Ііс кругJІJІк

Теяефои

22

шись до рідних країв, (ве-

державтоінспекц!І,

на Бр<r жнива й наближаються

норазово до образу с·ку­ черЮІої Окса·ночки». Я так мало, не багато

rариому

в

5-22-51.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗУЄ:

майстрові тербурзькому Васи­ цеху живописного дю Григоровичу Ширяє­ ву (1795-?).

неод­

повертаєтІ>Ся

життя

• • • •

паркет дубовий в асортименті;

-

пе­

навчання

Незаяежиості.

бульвар

5-20-70.

Г АЗ-21 ПРОДАЄТЬСЯ автомобіль стані. Двигун і ходова з ГАЗ-24. Тея.

Шев­

Тараса

для

ченка

дитя•чих літ поета. Через nовер~ув­ років багато

У ходІ рейДЬВ, які nро­ співробLтНИ'КИ водили

П'инии за кермом автобуса

за­

відкривала

сльози,

мість матері сві'Т тіночоі ласки, доброти і любові: свого протЯІГом Поет

сора йогана Батісти Лем­ пі ( 1775-1837), ВіДВІ:Ду­ вати його студію аж до

Це був портрет

добриЙ•.

ні. Це засвідчують і «Ре­ візсьні сказки•. У 1810 р. з с. Кирилівин Шевченки

Ч•рвоне

бо­

замурза­

ний, обірваний і пустот­ ливий, але розважливий і

Родина Шевченків, ЯЩі иалl"Чувала 13 душ, про­ живала у певеликіА хати­

до

часто

соногий,

душу.

8

зов-

малого вигляд нішній Тараса: ~білявий, оклець­ ку.ватий, ~ий хлопець,

життя,

Хоча варщині

(1836-1900}

змальовує

так

...

Шевченка Ко­ Якови·ч

Біограф Олекса"Ндр ниський

стя, але доля не дала Ао­ го. Ві!Н кохав і був коха­ ним. ]{охання для нього і наймогутн-Ішим було стимулом наІkвітлішим

.'Іику

собі любились,

А матері •на нас дивились Та говорили, що колись

Тарас Григорович ІПев­ чен~о

поета. росли,

крЗІСи•.

JJ{lнoчoi

па­

в

лишилося

Мален~tкими

був

серце,

Це

ва­

Ми в купочці колись

Івакін ~о­

враздиве

кохання.

дитИНС'ТВа

плямоване

важливе

дає: « ... Ніщо людське не ІUІ­ рулС> йому чужим, тор «Катерини• мав нlЖ-­ ре,

Ко­

Оксана

була

завжди

Ю.

Єди­

осиротілого

втіхою

це

А

се­

з

Діброва.

Зелена

Тараса

Тарас11 Григоровича Шев­ пиt:ала М. Ша­ ченка • -

гінян.

сицького,

Особпиво

завдання... вірно

матері вийшла Кра­ Антона

ною

творці'іJ

людей,

великих

за життя заміж за ла

загадкою.

залищалося

ще

Катерина,

Сестра

ОсобИСте серце. Тараса довгий час

палке житт.ІJ

ШевченІfіВ.

ла·СЯ· родина

ніяs.не,

1

дУШУ

чисту

ла.

був

яка

людиною,

простр

чужих

в

людей і потрапив до дя­ ка <:ела Кир:·ІЛівка, куди ще в 1815 роті ПQверну­

•водночас

і

nророком

nІшов шу­

років,

притулку

кати

вга­

Шевченко

ТаІС.

11

було

спрагу.

духовну

«Во сне видел цер­

трак'І'Ував

дже­

люди

якого

мовували

за­

Адреса: м. Бровари, стоматполікліиіка, тел.

У наступному, 1832 ро­ закон­ ЕJнгельгардт ці.

за­

не

чистим

ро­

(моЖJІИво за сумісництвом).

хову справу

не. и в. зтой цер:кви мо­ лодУю милую Дзуню, чер­ Гусиковс.иую». .нобровую

режи­

Іх

куди

доля,

TOBAPJ{CTBO сНА­ СТРАХОВЕ МЕДИЧНЕ ДІЯ• запротує ва роботу людей, які знають стра­

ковь ~вЯтой АннЬІ в Віль­

для ук,раІн­ залшuалося ців ·ЩІ. всіх куточках зем­ цулі,

поет

пише:

реалізму• при замов­ перекрученнt і чуванні

кидала

1859

щоденнику

вересня

5

гою.

сестрою,.

. . .

у

1831

прислу­

дворовою

своєю

ІІJІаксуну

енергійних людей (на конкурсвій основі). стоматпояі­ Адреса: буяьв. Незалежності, 10, клінlка. Тея. 5-20-70.

поки

лютого

9

ТОВАРИСТВО •НА СТРАХОВЕ МЕДИЧНЕ ДІЯ• (м. Бровари) запрошує .на роботу діяових,

не~ бу­

перебував

помужніти,

-

ДРУЖИНА, сім'я ЧАИКИ.

Тарасів пан переїз­ Петербурга зі до

року дить

го

ноІ

В дев'Яносто

А про стар1сть нагадати, Як 100-річчя зустрі·чати.

вони

але

час,

увесь

тривали

люди-

дорогою

рідною,

Довгих днів щасливих, радості й достатку Нехай буде вдосталь у житті твої'М. nомолодlти, В шістдесят -

естетику та В своїх бесІ­

Шевченко

в пам'•яті Тараса

Шилася

Хай обходИть лихо твій гостинний ді•М,

читаючи

закоханих,

у

ЛИ

~~~~

здоров'я,

зичимо

серця

усього

Від

ВіЛЬНО

і

окрім польсько!. Нам ВііЦОМD, ЯКі СТОСУ'Н}(И

за

церкви

риліІвської.

Щиро й

дах з Тарасом Д3уня не мови, іншо/і допускала

з

згідно

дійсності.

У

знав

Міцкевича Лібельта.

За москалями та й

метричними

ПаНі

Шевчеико

МОВУ ПОЛЬСЬКУ володів, нею

помандрувала

ОН!саноЧ'Ка

За!МОВЛеН!fЯ

Софії.

МИКОЛАИОВИЧУ ДЕРКАЧУ с. Богдаиlвка. серде"ІІІо вітаємо з 50-річчям вjд

народже.иня.

бу­ ви­

конуючи

66 (8547)

АНДРІЮ

польською

сиковською,

швачкою,· яка була в Енгель.гардта, динку

~соціалJстичн<r

І. його

му

бо крJ!Пака, ланОІвитого йому потрІбен був влас­ ний художник. У Вільно пООІНайоМивея Шевченко з Ядвигою (Дзуноею) J:'.у­

КОJІИСЬ.

Ота

та­

свогр

''''''' ,,,,,,,

заперечував

не

навчання

проти

кохаюия:

кому·Jіістич­

тоталіта"РНОГО

ного

.

жива ота Оксаночка?» питаю У брата тихо я, «Яка?» Ота маленька кучерява, UЦо з нами гралася «Чи

на­

СЛОІІо

Тарасове

ни.

удовою

з

вдруге

жується

•КУЛЬТура,

ТИСЯЧОЛі'І'НЯ

першого

Еи­

року.

1830

червні

гельгардт

nочуття

щемке

те

згадав

поет

рІ:к)

1843

ресень

років,

трьох

з

сліпа

ків,

ЖИТТЯ:.

сНОВЕ

року

1994

сусnІльно-nопітичиого

вІдділу

віадІлів:

масової

сільського

роботи

-

госnодарства

4·U4·81;

Індекс

·

-

відділу

Друк

кований

Обсяг

нисоjшІ!.

аt>КУШ.

3 и мов.~еtnн я др)·к.,рня

Адреса

КІІївського

дР\'КЦ>нІ:

nоліграфії

І(иТвськІІ

обпасного І

уnравпІння

кннжковоі

обпасть,

м.

торrІвпІ.

Бровари.

у

вуп.

сnравах

pef.

61285.

І

Тираж

nримірники.

5-13·91.

Броварськ:~

Свідоцтво щю державну стt>ацію 1(1 .V• Ії.

N•

ЗSОО,

вид .. dництв,

Киівська,

154,

дру­

~

G73

#66 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you