Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАЯТЕСЯІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ Газета ВИХОДИТЬ ~

17

квІтня

1937

*

року

*

.м 66 (7353)

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 УКР А І Н ·Н, ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

Вівторок, 28 квітня 1987 року

* ЦІна

З коп.

ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІІ УКР АIПИ план введення в дію основних внробничих фондів, жнтла, ШRіл, ДОШRільних закладів, поліклінiR і клу­

25 квітня вІдбувся Пленум Центрального Комі· тету КомпартІї Українн. На розгляд Пленуму бу­ ло внесеко пнтання .Про роботу М1ибуду У·РСР і М1имонтажспецбуду УРСР по перебудов"! управлін­ ня і господарського механізму відповідно до наста­ нов XXVII з'.зду КПРС, організації виконания будівельної програми в 1987 році». З доповіДями виступн.ІІИ м1и1стр будівництва УРСР В. п. Сало і м1и1стр монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР ~. З. Борисовський.

бів. Однак, говорнлося на Пленумі, це становить усього 3-12 процентів від річного завдання. Основне навантаження заплановано на четвертий квартал, що створює передумовн штурмівщини на­ прикінці року. Не вдалося подолатн відставання на об'єктах машниобудіВНОГО комплексу, чорної мета­ практику розпорошения вах,

нову.

У'Іасники Пленуму ВИС.lIOвИ.ІІИ впевнeиlС'fЬ, що комуністи, працівники будівeJIЬИОro КOМD.IIeкcy рес­ публікИ, йдучи иазустріч 70-рlЧ'1Ю Великorо жовт­ ня, докладуть усіх зусВ.ІІЬ для успlшиоro ВИJCОИU­

коштів по багатьох будо­

поВільно впроваджуються

досягнення

господарського механізму. Два республіКанських D1дpадиих м1и1стерства об'єднаві в одне М1иі­

укрупнено ряд госпо­

дарських ЛВRОК на ~сцях, CKopO'leHO чнсельи1сть центрального апарату М1нбуду. Вжито заходів що­ ДО вдосконалення структури М1нмонтажспецбуду УРСР. Разом з тим перебудова роботи цнх міні­ стерств здійснювтьса ще ие доснть енергійно j ц1леСПРlІмоваво, ие набула глибинного характеру.

Будівельникн республіки викон8.ІІИ квартальний

ня планів і соціалістичних зобов'IІЗ8НЬ иииіШНЬОro року і п'ятнрі'ІКИ В цілому, забезпеча'fЬ СВ06Ч8сие введення в дію об'єктів промислового І соціально­

науково­

технічного прогресу, передовнй досвід. Зазначалося також, що Рада М1иістрів УРСР, Держплан j Держпостач республіки подають недостатньо дійо­ ву допомогу будівельним міністерствам. Партійним комітетам, профспілковим і комсо­ мольським організаціям, керівникам будівельних підпрнємств і організацій слід вжитн енергійних заходів щодо поліпшення внховної роботи В труДо­ внх колективах, зміцнення днсциплінн. Важлнво виявнти постійну турботу про створення належних умов для внсокопродуктивної, безпечної праці, за· доволеlUlЯ соціальних і духовннх запнтів працівни­ ків галузі.

виступив 'Ілеи ПОЛітбюро ЦК секретар ЦК Компартll УкраІни

В. В. Щербицький. В обговореному пнтаниt Плеиув прИЙ11J18 поста­

лургії, внробництва мінеральннх добрив, не зжнто

У доповідях і ви~пах відзначапося, що відпо­ відно до настанов XXVII з'їзду КПРС у будівель­ них галузах здійснюється перебудова управл1иня і

стерство будівництва УРСР,

На Пленумі КПРС, перший

культурного прнзна'lеиня, їх високу _ість. Пленум розгJISШyВ оргаи1зац1йи1 пнт8IIIUI.

У зв'язку з обранн.ам кандидата в uени цо. літбюро ЦК Компартії УкраІни ,В. А. Івaпuca пер­ шнм секретарем Дишропетровськoro обкому оарт11

в1и увільнений від обов'азків секретара ЦК 1(0.-

.

парт1і України. Секретарем ЦК КомпартІї УкраІни 06paнd член Політбюро ЦК Компарт1І УкраІни ю. Н. Єа­ чепко, який працював першим секретарем кнtвclo­ кого мІськкому партії.

(РАТАУ).

~Д~O~Д_А_Т_И~У~_П_Р_А~JL! і .

Напружений зараз час: йде пере­ будова, трудящі працюють над реа­ ЛізацІєю завдань дванадцятої п'яти­ річкн.· За коротний час необхідно забезпечнти якісне зрушення в еко-

лективів

номіці,

ництво,

створити міцні

перспективу_ умові

заділи

на

А це можливо

удосконалення

при

господарського

механізму, технічному переозброєн­ ні виробництва, добросовісній праці кожного на СВОЄМУ робочому місці. Ян свідчить аналіз, доведені зав­ дання успІшно виконують саме на тих

підприємствах,

колективи

яких,

не гаючи часу, перебудовуються у своїй роботі, беруть на озброєння все прогресивне. Приємно зазначити, що середньодобовий випуск товарної продукції промисловими підприємст-· вами БроварщИоНИ у першому нвар­

талі цьqго року зріс на

процен­

3,2

та у порівнянні з відповідним періQ­ дом минулого. Понад пла,н кварталу

реалізовано продукції на 885 тисяч карбованців, що більше, ніж за цей час торік.

Ритміч~о

працюють

виробничники

заводів порошкової металургії. імені 60-річчя Радянської Українн, алюмі­ нlєвих буДівельних конструкцій, ши­ норемонтного, фабрики верхнього ди­

тячоготрикотажу профспілкові, ції

цих на

ПартіЙНі,

комсомольскі

промислових

фабрики щих

тощо..

зуміли

організа­

підприємств

органІзувати

виконання

та

трудя­

напружених

зав­

дань кварталу. УспІх став можливнм і

завдяки

широко

ціалістичному

розгорнутому

змага,нню

на

со­

70-річчя Великого Жовтня.

честь

Чимало

робітників, бригад зобов'язалися пла­ ни двох рОНів завершити до цієї

, знаменної

дати і з честю дотримують

промисловістю

HaafLCaHosuil прибуток, .шиІ­ же 40 тисяч карбованціll дорівнює e"oHoMiWluil e~"T від впровадження раціона­ лізаторсь"их nponosuqia.

8

ВИгQтовлено

товарів.

Успішно почав коле"тив підприємства і другий рі" п'ятирічки. За два АСіс.ацї надnлaновий прибуто" ста­ новиа понад 2 тисячі Kap~

народного споживання на 1,3 мільйо- •

на карбованців більше, ніж торік за ; січень березень. У білЬШОСТі ко- Е добре

організовано

вироб­

робітникам ~TBopeHO

хороші.

умови, ТУТ висока КУЛЬТУра

бованців, зріс

вироб-.

ництва. Все це сприяє високопродук-

тивній праці. Саме тому у порівнян- ; ні з відповідним періодом минулого року продуктивнlсть праЦі зросла

1,7

=

женер

проце,нта.За рахунон цього в ці- е·

8 дукції. А на таки~ підприєм~!вах, ЯК;8 заводи

ПОРОШКОВОІ

метаЛУРГll,

механічний,

MOHTjiO -

торговельного

машююбудування, фабрика верхьного дитячого трикотажу, одержано всі сто процентів прибутків.

вlд,

ЯКІ

стали

nереможця-

ми

Всесоюзного

соціаліс-

тичн.ого змаганн.я за 1986 рік і н.агороджен.і перехідн.им Червон.им прапором

= Підсумки роботи за перший квар- = ЦК КПРС, Ради Miн.~CTpiв тал другого року п'ятирічки були б • СРСР, ВЦРПС ЦК •

апаратного

0_ К. Степанов

. Cepe~ трудових колекти-

ре-

ро.

зав­

На знімку: сrаршиil

на.

лому по району ДОСЯГНУТО 54,5 про­ цента приросту Обсягу товарної про-

обсяг

біт, виконаних понад дання.

!

L

ВЛ КСМ, -

Київський те-

леграф.

План минулого

року тут

викон.ан.о достроково. Цьому сприяло вnроваджен.ня нової техніки, вдосконален-

н.Я техн.ології

ін. цe~,

(СnfЮва).

інженер о. Г. Яковецl, І диспетчер· апаfЮТНО - про­ грамного KOMfLCeKCY· «Тем. граф;, о. В. МойсеєнlСО проводять розбір схеми ввімкнення нових мікроЕОМ.

виробництва.

Фото В. Самохоцьк"го. (Фотохроніка РАТАУ).

27 тисяч карбованців досяг

вагомішими, якби 'план по випуску .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ товарної продукції виконали і пра- І цівники світлотехнічного заводу

та

нього,

а

також

у

робітників

дО ВІ р'я-дос ТО й НИ

8

забодобУДіВНОГО комбінату_ У остан.; заводу

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

алюмінієвих будівельних конструкцій

- борг по поставках продукції. Це 8 Нещодавно в аК'Товому призвело до того, що промисловими і зал,! З/дмін5удинку радгос·

підприємствами міста;в цілому не виконано завдання з цього важливого показника. На шести підприємствах району подорожчала собівартість товар ної продукції.

З

і

цим н як не м~жна

8

пу .Аванга,рд. віДбулися збори робітників, інЖенерно-технічних працівників по висуне.нню кандидатів У дооутати до районної

і Ради народних депутатів.

миритися,

ВІДкрив

збори

секретар

особливо зараз, колІ.{ йдеться про те, партійної орга.н1зації госщо ~Ci~ нам, кожному на своєму І подарства к. п. Задорож-

місЦІ СЛІд додати у праці. У авангарді перебудови прикладом у всьому мають бути комуністи. Іх іНіЦіатива,. активність, цювати

на

ний. З пропозиціею висунути кандидаroм до ра/іонного органу влади по-

ШУЛЬіГа. Він сказав, що Галнна Опександрівна має досвід депутатської роботи у Калитянськ1й еепищн.іЙ Раді, принципова,

добрОСОВісна пра.цівниця.

:Його ПРО!Іооицію

п.ідтри-

мала Н. В. Шендерецька. Вона відзначила, що доб-

ре зна,є Г. о. СкОІК по спільній праці і ви.словила В1ПевнеН1сrь ··в тому,

НАЗУСТРІЧ ВИБОРАМ стоюватиме

Інтереси

по.

бlТНИк1:в радrocпу в ра­ йоинlй Раді народних де· путатів.

За те,

щоб

кандидатом

висуну1'И

у депутати ДО

районого органу вnaд~ г. о. Скок, .проroпосува­ ла біпьшість присутніх.

В. ЖOJIУДЕНКО, секретар ВИJCOИJCому Ка­

.lIНТllИськоІ

селищноl

Радн иародних AeD)"'fa. ____________________ мІ'Чника бригадира цеху щ-о остання з честю віДтів. __________________________ --______________________ __

новаторство по~иині пра-

загальну

рОсЛИННlЩтва г. о. Окок ВИ'CТy'IlИВ комуК1ст г. к.

t.\

справу.

~.

свого слова. Наприклад, токарі з {це­ ху .м

4

заводу порошкової

металур­

гії та бригада спікальникІв А. Тара­ сова з цеху

N9 5

цього ж підприєм­

ства.

У Зверненні ЦК КПРС до Радян­ сьиого народу говориться:

• СьогоднІ

ми боремося за те, щоб піднести ра­ дян(\,Ьну екоНОМіну на найвищий

світї" рІвень ефеитивності

у

науково­

технічного проrресу. Тим самим бу­ де значно розширено базу для даль­

шого зростання народного добробуту І всебічного розвитну всіх членів су­ спільства, задоволення матерІальних

1

духовинх noтреб людей •. Ось такі

потрібно вирішити. Тому дуже важ­

СЛіД

зазначити,

що

за

тут проф- Е

кликаНі піДвищувати роль

соцІаліс-

тичного змагання в досягненні висо-

ких показників якості

цей

час

і ресурсозбе-

реження, суворому додержанні ципліни поставок.

ПРИ

-

..

Сою з у І

v

ПЛАН ДВОХ РОКІВ П'ЯТИРІЧКИ ДО 70-РIЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

3 УТРИМ" € КРИМЕЦЬ

Перехl.дннй приз МіСЬК­ номсо.молу

утримує

=ного

.

ТРУДЯЩі

= =

Т.

дис-. ,кому

ПаРТіЯ сьогодні заклинає·

УкраІни

оператор

. ДОЇНоНЯ

а «ЛІткшсьниЙ.

Радянського. Кримець.

Ппан

машин-

радгоспу Тамара

березня

ПіД в и Щ у й т е

про - • комсомолка виконала яа нар о _1176 процентів. Щ у й тет е м п и н а у к О В О - тех Друге мІсце У соЦlаnlстичному змаганнІ моnодих тваЯ і ч н О го про г р е с у , в п р 0ринникІв району завоюваnа В а Д ж у й те гос под ар С ь ний е· радгоспу Гапина Шудра, чnек КМК :І «60бриц"кий", яка

ду кти В ніс т ь

праці,

р О З Р а х У нон І

відповідальні завдання

ливо, щоб все намічене винонувало­ СЯ. Аналізуючи працю внро5нични­ ків МІста 1 району у першому кварта­

т,

Велике поле діяльності

спіЛ1(ОВИМ робітникам. Саме вони по-

Пам' Я т а й те І

8икоиаnа

мІсячн, Н'МННЯ

. на 120 процен1'I •. Це г о л о в ні фан тор и при -; На 120 процентІ. ,икоС Н оре н н Я соц і а л ь н О - е ко- 8 наnа мІсячннй пnан І опе­

Я и,

з рос т анн Я

нар {) Д у.

ратор

машинного

- .. радгоспу ІменІ Д О б р о б у т У СРСР Є.а 6аран.

ном і ч н О гор О З В И тку

н раї

= ~

доіння

6О-рlччя

о. НАГОРНЮк,

Б у дівеJlЬИИКИ на марші Багатими на події буnи nepwi міСllці Цloого року Дnl коnективу за.одобуді.ного комбінату. В.едено • дію і кабирає темпі. за.о~ крупкопанеn"ного домобудуаанНl, ст.орено будівеnloно-монтажне упра.nіННIІ N2 11. Його брнгади~ очоnю.ані п. В. Компонюком та І. К. Тип .. у, аже приступиnи

до

монтажу

перших

житnо,их

будинкі.:І

крупнопанеn"них бnокі. ,исокої заводс"кої гото,ності у Обухоаі, Вижгороді. Розпочато НУnloо.иіі ЦИКІІ І н. спо­ рудженні такого будинку • Броварах по .уnиці 60 рокі. СРСР. Випробуваним флагмаком комбінату є коnекти. фор­ My.anloHoro ц,ху N2 IІкиіі ,игото'и. понад план nepwoГО к.арталу 1600 кубічних метрі. :lалїзобетону. Відмікно працюют" і перлітники, щq зобо.'.заnИСI ...конати 8иробничу програму д.ох рокі. поточної п'.тирlч­ ки до 7О-річ,," Веnикого ЖО'ТНІІ.

2,

Інжеееер І

opr..lнцI1

Ао 103N8C. C~...... UIК.


* 28 ювітня 1987 ро"у ••••••••••••••• '

2 стор.

wlf О В Е

ЖИ Т Т Я" ••••••••••••••••••••••• ~ ••iI ••••••••••••••••• 1

Пр.О утворення та затвердження скnаду діnьничних виборчих КОlісіЙ, спіnьних по виборах до місцевих Рад народних депутаТіВ та народних суддів Броварського районного народного суду Рішення райвиnоunо.му .м На підставі СТ.ст. 24,27 Закону Української Радянської Со­ цІалІстичної Республlкн. «Про внборн до місцевнх Рад народ­ ннх депутатІв Української РСР» та ст. 28 Закону Української Радянської Соціал:стичної Республікн «Про вибори районинх

комітетом радгоспу мерськиЙ~.

райониого народного суду. . . 2. Затверднти склад дільничних внборчих комісіЙ, спільних

тетом радгоспу ськиЙ~.

по виборах до місцевих Рад народних депутатів Української РаДJJНськоїСоціалістнчної Республіки та народннх суддів Бро­ 'варського райониого народиого суду, з таких представників

госпу.

Год)ва

коміс:\ї

дІльничнО'ї

Мико.1аївна

1

ТЕПЛЮК

ТЕПЛЮН

тетом радгоспу «Бобрицький,.. Зас-rупник голови дільничної виборчої комісії ЦИБА Лариса Василіваа комітетом комсо· молу радгоспу «Бобрицький». . Секретар дільничної виборчої комісії СВІРСЬКА Наталія

-

Валентина

комітетом

го

Члени

Іва­

«Бобрицький» . БоrLJ;\JПВГJ.. Jt д

-

госп у «Богданівський». Заступник голови дільничної виборчої комісії ТЕПЛЮК ною

цією

первин­

комсомольською

птахорадгоспу

організа­

толІй БОЮ

Миколайович первин­ партійною організацією

птахорадгоспу «БогданіВСЬКИЙ:l>.

Члени дільвнчної виборчої комісії: БОБНО ~натолій Михайло­ вич первинною партійною організацією

птахорадгоспу

«БогдаНіВСький» . БОБНО Ольга Юхимівна трудовим

госпу

-

колективом

-

птахорад­

.

«БогданівськиЙ,._

БОБКО Юрій Миколайович первинною партійною орга­

ДЯЧЕННО

Ольга

лиці

імені

данівка.

Теплюка

ЛУЦЕННО

на

-

села

Людмила

ву­

Бог­

Васи­

лівна ·•..;/довим колективом птахорадгоспу <о: БогдаНіВСЬКИЙ» . ТЕПЛЮf{ Олександр Михаj;j-

кол~к­

КУЗЬМИК Ніна Пе'трівна

ГОСП.о­

ПИЛИПЧУН

-

Марія

Микола­

первинною

комсомоль­

СЬКОЮ організаЦією

. Заліського

лісомисливського

господарства.

ре;шьої

комісії ПЛЮЩ Микола Павло­ вич профспілковим . коміте­ том радгоспу «Великодимерсь­

Внборча дільниця .N2 4 Голова дільничної виборчої комісії ХЛЕВИЦЬНИй Захар Пилипович партійним КОМі­ тетом радгоспу «Великодимер-

,кий».

Заступник голови дільничної вИ'борчоїко,мolсії НУКСА Гали­ на Іванівна :профспілковим комітетом радгоспу «Великоди­ мерський».

' голови

виборчої комісії

дільничної

ТОВСТЕНІЮ

Лідія Петрівна трудовим колективом Великодимерського радгоспробкоопу.

Секретар дільничної виБQРЧОї номlсії ПОЛОВНО Лідія Воло­ димирівна профспілковим комітетом радгоспу «Великоди~ мерський». Члени дільничної ВІlборчої комісІї: МОСНАЛЕННО Михайло Маркович. вуличним коміте­ том вулиЦі Богда.нівсьної с. Ве­

Секретар дільничної виборчої комісії ЛІСУНОВА Галина Ми­ колаївна

госпу

-

радою

жінок

рад­

«ВеликодимерськиЙ~. дільничної

внборчої комісії: Микола

Іванович

-

лика, Димерка.

партійним комітетом рад­ госпу «Великодимерський» .

УРУПА комітетом

Людмила

НЕДОЗИМОВАНИй ЯКОВИЧ.L

МихаЙ­

профспілковим

Миколаївна­ радгоспу «Вели­

иодИ'мерський» _

радгоспу

«Великодимерський~ . НОНДРАТЕНКО Анатолій Симонович комітетом комсомолу радгоспу «Великодимер­ ський». ло

ЗУБ Надія радою жінок

Іванівна­

комсомолу

школи_

Виборча дІльниця ~ 6 Голова 'дільничної вибор~ої

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ський». Заступник

-

трудовим колективом Велика­ димерського радrocnробкоопу._ ЛИТВИНЕНКО Володимир Миколайович комітетом ком­ 'СОМОЛУ Великодимерської се­

дарства.

ївна

середньої

ГОЛОДЮК Іван Васильавич - . партійним комітетом радГОС­ пу «Великадимерський». ,

колективам

підсобного

ШКОЛИ_

шноли.

лісомислив­

трудовим

Броварського

середньої

пар­

Великоди­

Великоди,мерської

ХЛІВНЕНКО Оксана Петрів­

НАРПЕЦЬ

вуличним комітетом

Олек­

трудовим

первиннаю

СИДОРЕННО Григорій Іва­ нович профсПілковим kOMiтет ом радгоспу «Великодимер­ ський •. ВІТКОВСЬНА Тетяна Генна­ діївна комітетам комсомолу

гооподарства.

Луківна­

КУЖЕЛЬ Наталія Михайлів­

-

ського

Члени

первинною профспілковою ор­ ганізацією птахорадгоспу «Бог­ данівський». на

-

Надія

-

організацією

мерської

ною орг.анізацією Броварського підсобного господарства. .

«Богда­

нізацією птахорадгоспу ківський».

тійною

НОВОКРЕЩЕНОВ Іван Сте­ панович -- первинною партій'

«Богданів­

ський». Секретар дільничної виборчаї комісії 3АБРОДСЬНИй Ана­

димирович

ГОС!ІІОдарства.

сандрівна

хайлович первинною пар­ тійною організацією птахорад­

-

радіоза­

первинною партійною організа· цією Заліського лісомисливсь­

ТИВ'омЗалісьного

2

Галова діЛЬНИЧНQЇ виборчої комісії ЛИХО ГОД ФеДір Ми­

Іванівна

Члени дільничної виборчої комісії: ·АБРАМЕННО Михайло r:ри­ горович партііЙним КОМІте­ том .радгоспу <о:ВеликО'димер­ ський •. ВАСЮН Микола Володими­ рович прафСПіЛНОВИМ камі­ тетом радгоспу «ВеЛИокадИ'Мерський». . 'БАШЮРОВА Ольга Мих8оЙ­ лівна вуличним комітетом вулиці І. Франка села Вели,ка Димерка. :ЛАЩЕННО Василь Васильо­ вич радою BeTepaнJ.B війни та праці села Велика Димерка. МИРОНЕЦЬ Григорій Воло­

дільничної

РОМАНЕННО

СІЛЬСЬКА РАДА

Світлана·

ГУДЗОВСЬ­

БАШЮРОВ Павло ОлексанД· рович первинною партійною організацією підсобного ГОСПО· дарства «Заліське:l> В/О «Київ' ський радіозавод». КУ3ЬМИК Віктор Якович­

кого

.

сьний..

внборчої комісІї:

радгоспу

Виборча АШьниця ~

дільничної

вод».

комсомолу

комітетом

хайлович партійним комі'те­ том радгоспу <о: Великадимер-

господарства.

«Київський

В/О

школи.

ПОЛОВКО

.

комітетом

Наталія

Іванівна

комсомалу

рад­

госпу Великодимерський». ДІАНОВСЬКИЯ Дмитро Сергійович вуличня.м комі­ тетом вулиці ГарькогО' села Ве­ лик·а Димерна.

Лідія

комітетом

-

вич

Георгіївна'

кО'Мсомолу

комітетом

радгоспу

рад­

комсамолу

«Великодимерський».

7

Виборча дільниця ~

(Голова дільничної виборчо! кО'МісП СЕЛЮК Микала Са­ мійлО'Вич парт,ійним коміте­ том радгоспу «Великодимерсь­ кий~_ Заступник г,олови дільничної .ви.борчої KOM,iclї ХИЛЬНО

школи_

Секретар діЛь.ничної виUОРЧОї комісії КУЦЕННО Микола Ми­

господарства.

Ke~

радгоспу «Бобрицький». СІРИН Валентина Михайлів­ на профспіЛКОВИМ номітетом радгоспу «БОбрицький». ХОДОС Анатолій Маркович - ПР0фспіЛковим номітетом радгоспу «Бобрицький». ГУТНИН, Іван Сергійович партійним

середньої

Миколаївна первинною ком­ сомольською організацією під· собного господарства «ЗаЛіСЬ­

. комсомолу

комітетом

3

Секретар дільничної виборчої КОМіСіУ АНДРІЄВСЬНА Алла

комітетом радгос­

середньої

_

госпу «Великодимерський •. ТНА ЧЕННО Юрій Миколайо­

5

Заступник голови дільничної виборчої комісії ГРИКУН На­ талія Григ.орі·вна 'комітетом к(Умсомолу Великодимерської

виборчої

голови

-

Голова дільничної виборчої комісії КЕДЕНКО Микола Ма­ карович первинною партій­ наю організацією ВеЛИ1Кодимер­

,ської

НИй Іван Пантелійович пер­ винною партійнОю оргаНізаЦі­ єю ЗаліС1>КОГО лісомисливсько­

радгоспу «Бобрицький». САВЧЕННО Лідія Миколаїв-

-

дільничної

виборчої комісії

тетом радгоспу «БоБРИЦЬКИЙ:l>. СТРІХА Віктор Миколайович

на

:

.

Заступник

C-ергіЙович

номітетом

«Богда.нівськиЙ».

мисливського

ПОНОМАРЕНКО Григорій Дмитрович партійним комі­

-

госпу

комісії ГУГ ЛІЧ Віктор Микола­ йович первинною партійною організаціЄЮ Заліського лісо­

Віталі­

пу «Бобрицький». ПОНОРМЯК Людмила

птахорад­

«ВеликодимерськиЙ.

СКОРИНА

радгоспу

Виборча дільниця ~

комсомоль­

організацією

Голова

профспіЛковим комітетом радгоспу «Бобрицький».

нівна

первинною

СЬКОЮ

радою жінок

Яніна Михайлів­

ГУТЬ МИ1Кола Єгорович колективом працівників радгос­ пу «Гаголівський»_

ДОБРУХА Світлана Пили­ пrвна первинною партійною орга,нізацією Гоroлівської стріч­ !Коткацької фабрики .

ЖМІНЬКА

лаївна

Ольга. Вячеславівна коміте­ том комсом,олу Великодимер­ ської

середньої

школи.

Секретар дільничної виборчої · ,коміСії МАйБОРОДА Галина Петрівна первинною партІй· ною арганізацією Великоди·мер-

·

ської середньої ШКалИ.

-

Людмила Мико­

первинною

комсо­

·мольською О'ргані'заЦіЄЮ Гаго­ Лівської стр,іЧ'К.()ткацької фабри­ ки.

ський»_

«ВелююдимерськиЙ •.

-

ропу

ДРАНИй Микола. ТрохИма­ вич профспілковим 'коміте­ том радгоспу «Великодимер­

«Великодимер­

«Великодимерський» .

Петро­

Виборча дільниця .М

-

--" . партійним

Олександр

нівськиЙ~.

комсомолу

Іван

на

- первинною партійною орга­ нізацією птахорадгоспу «Богда­

радгоспу «Бобрицький.. . МАРИННА Натерина Михайлівна профспілковим ко' мітетом радгоспу «Бобриць­ КИЙ:l>.

ЄРЬОМІН

Анатолі­

ХИЛЬКО Євгеній Федорович

Члени дільнilчвої виборчої комІсії:

ЛИТВИН ївна

-

вич

Владиславівна партійним ко­ мітетом радгоспу «Бобриць­ кий».

Пріська

ївна трудовим колективом птахорадгоспу «Богданівський» .

партійним комі­

-

птахорадгоспу

« Богданівський».

:Любов

радгоспу

МИХАйЛОВ Олександр Фрейдонович вуличним ко­ мітетом вулиці Некр.асова села Велика Димерка. КАРНАУХ Тетяна АрсеНТlIВ-

первинною партійною

організацією

виборчої

ВИГОВСЬНА

-

.1Jович

1987

на профспілнО'Вим каМітетом ра:д,І'ОСПУ «Вел.инодимерськиЙ •. ЯЧНИК Микола МИ1К·олаЙа­ вич партійним коміТ'етом радгоспу «Велинадимерський •. ТЕРЛЮК Володимир. Івано­ вич партійним номітетом

СИТЮК Павло Іванович­ ПРОфСПіЛКОВИМ комітетом рад­

громадських організацій і трудових колективів:

БОБРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дільииця: .N2

ДОВГАНЬ

«Великоди­

СКИБА Тетяна Миколаївна профспілковим комітетом радгоспу «ВеликодимерськиЙ~. ПОЛUВКО Марія, Прокопів­ на профспіЛковим комітетом радгоспу «Великодимерський •. НАУМЕНКО Віктор Микола­ йович профспілковим комі­

Броварського

nвіmня

23

-

(міських) народних судів Української РСР» внконком райои­ ної Ради народних депутатів вирішив: 1. Утворити дільничні внборчі комісії, спільні по виборах· . до lIІісцевнх Рад народних депутатів Української Радянської

СОЦіалістнчної Республіки та. народннх суддів

від

117

НАУМЕНКО

нідівна

Людмила Лео­

первинною

-

комсо­

молЬ'Ською організацією Гого­ лівської стрічкотнацької фабри­ ки.

ТРОХИМЧУК Тетяна Юхи­ мівна колективом працівни­ ків Гоголівс'Ь'КОЇ стріЧКО1\каuь­ кої фабрики ..

ШЕВЕЛЬ Олександр Мико­ лайович первинною партій-'

ною організацією Гоголівської стріЧ!коткаць.1Юї фабрики.

Внборча дільниця

.N9 9

Голова дільничної виборчої комісії НАЛЮК Василь Павло­ -вич первинною партійнаю організацією радгоспу «Гого­ лівський •. Заступник

голови

виборчої ко.місії

-

Григорівна

дільничної

КРУК Надія

колективом

пра­

цівників Гоголівської середньої

Члени дільничної

ШКОЛИ.

виборчої комісії: БАГНЮН Віктор Миронович пІЮФспілкови.м комітетом радгоспу «Великодимерськи~ •. БОБНО Вінтор Антонович­ профс.пілка.ви.м камітетом рад­ госпу сВеликодимерський •. НЕЩИМНИй Микола Ми­ хайлавич первинною партій­ ною арганJ.заЦlЄю Вели:кодимерсЬ'Кої середньої школи.

Секретар дільничної виБОР!іО'і

.коміСії

ДЕйНЕКА

Григорович

-

Олександр

первинною

тійною організацією «Гоголівс~кий» _

пар­

радгоспу

Члени дільничиої Вllборчої комісії: БРЕУС

. -

Микола

первиннО'ІО

Григорович

'КамсомОЛЬСЬКОЮ

Михай­

організаці!>ю Гоголівської стрічкаТlКаЦЬ1ЮЇ фабритки. .

лl!вна вуличним комітетом вулиц!і Макаренка села Велика

ДРУЦЬ Святослав Костянти­ нович первинною партійною

ДОВГА

Валентина

Димерка,.

ДЯЧЕНКО Галина Петрівна профСПілкавим комітетом радгоспу «Великодимерський •.

МАРЧЕНКО Микола Тимофі­

йович -'- вуличним комітетом вулиці Механізаторів села Ве­ лика Димерка_

НОРНІЄН:НО Любов

ВолаДИ­

мирівна профспілковим ка­ міт·етом радгоспу «Великоди­ мерсЬ'КИЙ •. СТОЦЬНА Люся Володими­ рівна КОІМітето.м КОМСОМОЛУ Великоди.мерськаї середньої шк·оли_

ЛАНЕЄНКО Юрій Миколайо­ вич

-

комітетом

камсомолу

радгоспу «ВеликодимерськиJt.. 'І'ОВСТЕННО Микола Івано­ вич партІйним комітетом радгоспу «Великодимерський •.

ГОГОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Внборча діЛЬНИЦJl_ .Ni!

Голова

дільничної

8 .

виборчої

.КОМї!с1ї СТАСЮН Іван Іванович - первиннаю партійною аргані­ З'ацrєю Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики. Заступник голови дільничної

виборчої 'комісії ЯШНИК Тама­ ра Яківна .колективом пра­ цівників ГОГQлівськоІ стрічко­

ткацької фабрИ1КИ_ Секретар дільничної виборчої коміСі'і ЯНОВЕНКО НаталіЯ Василівна первинною партій­ ною організацією ГОГОЛ1вської стрі,чкоткаць,к.ої фабрики. Члени діЛЬНИ'lJtої виборчої комісії: БУ ДЯ НадіЯ Миколаївна пер.винною партійною арганіза­ цією ГОГОЛівськаї стрічкат.каць­ кої фабрики. ВИШНЕННО Андрій Вікто­ рович

первиннаю

мольською

організацією

комсо­

Гаго­

ЛіВСЬКОЇ стріЧ1КOIl'кацькоїфабри­ ки.

ДАШНЕВИЧ Олексій Анто­ первинною партійною нович оргз,нізацією гоголlвсы(її стр1ч­ коткаЦЬкаї фабрІШИ_

ГАЦЕННО

.

Ностянтин

Оме­

лянович ·Від колективу працівниtКів радгоспу, с Гоголів­ сьний •.

організацією Гоголівської стріЧ­ ;ноrкацьної фабрики .. ,ЗАГОРІУЛЬНО Іван Логви­ НавИЧ ,колективом працівни­ ків ра·ДГQСПУ «Гоголівський~_ НРОЛЬ НадіЯ Тимофіївна­ !Колективом працівників Гаго­ ,ліВСЬКого радгоспробкоопу. ЛИСЕНЧИК Віктор Васильо­ вич колективом працівників ГогоЛівської стрічкот,кацької фабрик;!.

МОІСЕЄНКО Валентина Гри­

fOpiBH:l -

первинною

номсо­

моль'ською організацією радгос­ пу «Гаголівський»_

ПАШКОВА Людмила Григо­ рівна ,колективам працівни­ ків ГоголІвського радГОСПРоб-

.

·каопу.

РЕШЕТНЯН Та.мара Василів­ на первинною партійною ор­ rанlJзацією радгоспу« Гоголів­ ський». ХАРЧЕННО Борис Михайло­ !вич первинною партійною ,орган1з,щlєю Гоголівської С'тріч­

коткаЦЬНОЇ фабрики. ШЕВЕЛЬ Лідія рІвна

-

Володими­

первинною комсомоль­

ською організацією raroJLlВCb­ .кої стрічкотка,цької фабрики.

Виборча дільнця

.N2 10

Голова дільничної виборчої комісії ЗАНОРДОННИЙ· Ана· т-олій Васильович первинною партійною організацією радгос­ пу «Гоголівський». Заступник голови дільничної

виборчої

комісії

ЛИСЕНКО

Любов Федорівна колекти' вом працівників ГоголіВСЬКОі восьмирічної ШКОЛИ.

Секретар дільничної виБОРЧОі комісії ЛЕБІДli Галина МихаЙ· лівна первинною партійно~ організацією радгоспу «ГогОЛів ський»_

Члени діЛЬRИЧИої виборчої комісії: ДЕРНАЧОлександр Ностян тинович

-

первинною

комсо

мольською органJзацією радгос

пу «ГогОЛіВСЬКИЙ •. НАРПІНОВ Василь ОлеКСіЙО вич первинною партійнок організацією радгоспу «Гоголів ський •.


• . . . . . . . ._ ••• _ •••••••••••••• _ •••••••••• llі,.(

"Н О В Е

*3

Ж и т т Я" ••••••••••••• 1 28 "вітня 1987 ро"у

епюр.

Про утворення та затвердження скпаду дільничних виБОрчих комісіЙ, спільних по виборах до місцевих Рад народних депутатіВ та народних суддів Броварського районного народного суду цією радгоспу «Жердівський».

ГАПОН Людмила Миколаїв­ на колективом працівників Гоголівської восьмирічної шко­

ЖГУН трудовим

ЛИСЕННО Валентина Анто­ нівна -. колективом працівни­ ків радгоспу « Гоголівський». ЛИСТОПАД Микола Мико­ лайович колективом праців­ ників радгоспу «Гоголівський». ПРИХОДЬНО Віктор Івано­ вич первинною партійною організацією радгоспу «Гого­ лівський». САПІТОН Ностянтин Опана­ сович первинною партійною організацією радгоспу «rorqлівсы<й» •.

САВЕЛЕННО

Світлана

працівників

гpoMaдcыогоo

хар­

чування с. Гоголів. ТАРАН Петро Васильович­ первинною партійною організа­ цією радгоспу «Гоголівський». ЧУПРИННА Надія Михайлів­ на колективом працівників Гоголівської стрічкоткацької фабрики.

11

ною

первинною

парт1И­

організацією

радгоспу

«Жердівський» 3аступник голови

дільничної

виборчої комісії ГОЛОМО3ЕННО Євдокія Михайлівна­ трудовим

колективом

ської середньої

ТарасіВ­

школи.

Секретар дільничної виборчої комісії БРУХАНДА Валентина Павлівна первинною партц%­ ною

організацією

радгоспу

«ЖеРДі~СЬКИЙ» . Члеви дільиичиої внборчої комісії: ШВА ЧНО Іван Іванович трудовим

колективом

радгоспу

«Жердівський». БРУХАНДА Алла Вікторівна

радою жінок села Жердова. ГІРЧЕННО Віра Володими­

-

рівна

-

колективом

радrоспу

«Жердівський» . ЯСЬ Петро' Тимофійович. -первинною партійною організа­ цією радгоспу «Жердівський». ПАНЧЕВА 3інаїда . Ностян­

-

тинівна

вом

трудовим

колекти­

Тарасівської

середньої

школи.

ІГНАТЬЄВА нівна

-

Галина

трудовим

радгоспу

Миро-

колективом

«ЖерДівський».

НУ ЛИНИЧ

Олександр

Фе-

досійович первинною комсо­ мольською організацією рад­

госпу «Жердівський». ПРИХОДЬНО Олег Володи­ мирович

-

трудовим

колекти­

вом радгоспу «Жердівський». ХИТРИй Петро Прокопович трудовим

колективом

радгоспу

«Жердівський». СИМОНЕННО Віктор Яко­ вич первинною партійною організацією радгосцу «Жер­ Дівський».

Виборча дільииця Голова дільничної комісії НАР АНДЮН мир

Охрімович

--

.NV. 12

виборчої Володи­ первинноl;O

партійною організацією радгос­ пу «ЖердівсьК,иЙ». 3аступник голови дільничної виборчої комісії ШЕВЧЕННО Галина Олександрівна тру­ довим

колективом

радгоспу

«Жердівський». Секретар дільничної виборчої комісії ХИТРИЙ Павло Олек­ сійович первинною партій­ ною

організаЦією

радгоспу

радгоспу

-

рович

-

Борис

трудовим

Олександ­

організацією

радгоспу

дівський». ФАРТУШНА

-

«Жер­

НаДія

Петрів­

трудовим колектИІі!ОМ рад­

госпу «ЖердівськИй». ПШОЖ Володимир

-

лович

.

трудовим

Михай­

колективом

радгоспу «/t{ердівськиЙ». 3АВОРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Виборча дільвиця

-

тійною

.N2

13

первинною

організацією

середньої

пар­

3авориць­

го,тІОВИ

дільничної

АФАНАСЬЄ­

ВА Тетяна Леонідівна тру­ довим колективом 3аворицької середньої школи. Секретар дільничної виборчої

комісії

НУДЛАй

Борисович ТійнОЮ

-

Олександр

первинною

організацією

пар­

радгоспу

«3аворицькиЙ». Члени дільннчиої виборчої комісії: БЕЛЯНОВ Олег Анатолійо-

-

вич

трудовим

3аворицької

БОБОШНО

-

тівна

колективом

середньої

школи.

Натерина

трудовим

Гна-

колективОм

радгоспу «3аворицькиЙ». УМАРОВ Микола Васильович· первинною партійною організацією радгоспу «3аво­ рицький». МУ3ИЧНА Іван Григорович

-

трудовим

колективом

рад­

госпу «3аворицькиЙ». НЕСТЕРЧУН Натерина Дмит­

-

рівна

трудовим

колективом

радгоспу «3аворицькиЙ». ЛИТВИН Ніна Семенівна вуличним комітетом вулиці Ті­ това с. 3аворичі. БОБОШНО Петро Андрійович

-

трудовим

колективом

рад­

госпу «3аворицькиЙ». НОНОПЛЯ Микола Олександ­ рович первинною партійною організацією радгоспу «3аво­ рицькиЙ». ЛОСЬ Галина Іванівнапервинною

комсомольською

ор­

ганізаціЄю. радгоспу «3авориць­ кий». НЛИМЕННО Оксана Ананіїв-

-

на

трудовим

радгоспу

колективом

«3аворицькиЙ».

Внборча дільниця .м

14

Голова дільничної ви50РЧОЇ комісії ДЕНИСЕННО Микола Федорович первинною пар­ тійною

організацією

'радгоспу

«3авоРицькиЙ». 3аступник

голови

дільничної

виборчої комісії ДЕНИСЕННО Ольга Миколаївна ~ трудовим колективом радгоспу «3аво с рицькиЙ».

Секретар діль,ничної виборчої комісії БАНЛАН Віктор Мико­ лайович первинною партій­ ною організацією радгоспу «3а­ ворицькиЙ». Члеии дільничної виборчої комісії: ЛИТВИНЕННО Василь Сер­ гійович трудовим колекти­ вам ра.1ГОСПУ «3аворицькиЙ:;,. РІДНОУС Микола Денисович

«Жердівський». Члени дільничної виборчої комісії: НАУМЕННО Микола Івано­ вич первинною партійною організацією радгоспу «Жер­ дівський». НУРИЛО Ганна Микитівна - первинною профспілковою організацією радгоспу «Жер­

кою організаціЄю радгоспу «3,,ворицький». ПОЛЯКОВА Любов Микола­

Дівський».

ївна

БАР ДАШ на

-

Степанида

трудовим

Іванів-

колективом

радгоспу «ЖеРДіВСЬКИЙ». БАЛАН Любов Павлівна первинною партійною організа-

-

трудовим

колективом

рад­

госпу «3аворицькиЙ». НОВОСЬОЛОВА Ольга

Іванівна вуличним комітетом вулиці Нультури с. 3авориЧі. ГОЛОВАТЮН Ірина Павлів­ на

-

первинною

-

"'РУДОВИМ

комсомоль­

ською організацією «3аворицький» .

-

трудовим

радгоспу

комсомольсь­

колективом

радгоспу «3аворицькиЙ». ЛОСЬ Іван Іванович тру­ довим колективом радгоспу «3а­ ворицький». У ЛЬЯНОВА Лідія ВіктЬрів-

первинною

комсомоль­

ською організацією радгоспу­ комбінату «Тепличний».

Феліксів·

МО30ЛЬ

-

рівна

колективом

«3аворицькиЙ».

Валентина

Вікто­

первинною комсомоль­

'ською організацією радгоспу­ комбінату «Тепличний».

3А3ИМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА

-

на

радгоспу

ПОЛЯНОВА Олена

ГУ3Ь

РАДА

Ольга

трудовим

Виборча дільниця .м 15 Голова дільничної виборчої комісії НАЛЬНИН Лідія Ада­

Леонідівна­

колеК'Тивом

ви50рчаї комісії ГАЛИЦЬНА Олександра Іванівна партій­ ним комітетом Юрова.

виборчої комісії БОНДАРЕН­ НО Тамара Михайлівна тру­

мівна партійним комітетом радгоспу імені Юрова. ааступник голови дільничної

радгоспу

імені

-

ською

первинною

довим

радгоCJIУ

Юрова. Члени дільничної виборчої комісії: іСЕРГІЄНКО Василь Мико­ лайович партійним коміте­ том радг,оспу імені Юрова. Яli:ОВЕННО Ніна Володи­ мирівна профСПіЛковим комі­ тетом радгоспу імені Юрава. Р АДЧЕННО Марія Петрівна колективом 3азим'янського відділка радгоспу імені Юрова. ЗЕЛІНСЬкИй йосип Стані­

i!VIeHi·

-

славович

вом

трудовим

3азим'янської

Члени дільничної виборчої комісії:

НЛЮКІН Іван Якович первинною партійною організа­ цією радгоспу «НрасилівськиЙ». БІТОВА НалеН'І'ина Андріїв-

БЕНЕДИЧУН

-

Сергій

-

трудовим

к,ом­

радгоспу

-

Олександр

трудовим

колективом

цеху NQ 4 Р1!Jдгоспу-комбінату «Тепличний». ІВАСЮН Сергій Іванович ТрУ'довим к,олективом Бровар­ ського

тароремонтного

підпри­

ємства.

,ГОЛОВАНОВ

Юрій

Єгоро­

вич первинною партійною організаЦією радгоспу-комбіна­ ту «Тепли:чниЙ».

КО3УЛЯ Олена Євгеніївна­ первинною партійною органі'за­ цією радгоспу-комбінату «Теп­ личний».

ВАСЮРА

Василь

Миколайо­

вич первинною партійною організацією радгоспу-комбіна­ ту «Тепличний».

НЕУШ

Галина

первинною ганізацією

Іванівна­

профсПілковою ор­ НалиНівської овоче­

вої бази оптово-роздрібного пло­ доовочев:ого номбінату Печер­ cыкг,о району мі'ста Ниєва.

МАРТИНЧУН рович

-

Сергій

Вікто­

первинною комсомоль­

СЬJ<ОЮ організацІєю НИївського екоперимеН'тально - досліДНОГ о

ко­

коЛ,ективом

.

Микола

трудовим

-

трудовим

нівна

-

радгоспу

трудовим

колективом

колективом

«li:раСИЛіВСЬКИЙ».

~-

мольською

імені. 50-річчя СРСР.

3аступник голови дільничної виборчої комісії БУРА Ліді'я Микол3.ївна жіночою радою ордена TpyrдoBoгo Чермного Прапора радгоспу-комбінату «Калитянський» імені 50-РіЧЧЯ СРСР.

Сенрет3.р дільничної виборчої комісії ГОЛОВЕР ДА Люд­ мила Петрівна -- первинною партійною Qрга,нізацією ордена Трудового Червоного Прапора' радгоспу-комбінату «Налитянський» імені 50-річчя СРСР. Члени дільннчної виборчої комісії: АШТЕМА Володимир Григо­ рович первинною партійною організацією ордена TpYДOBOtГO Червоного Прапора радгоспу­ комбінату «Калитянський» іме­ ні 50-річчя СРСР. ЖУР АВЛЬОВА Валентина lва,нівна первинною комсо­ організаЦією

Микола

Степа­

первинною

комсо­

організацією

ордена

Трудового Червоного Прапора радгоспу-комбінату «Налитян­ ський» імені 50-річчя СРСР. ОСНА Ч МИКОJIа Петрович­ первинною партійною організа­ цією ордена Трудового Черво­ ного прапора радгоспу-комбі­ нату «НаЛИ'ТЯНСЬІІИЙ» імені 50річчя СРСР. СТРОй Ва,лентина Григорів­

-

на

первинною

комсомольсь­

кою організаЦією дового Червоного

ордена Тру­ Пра,пора рад­ І'оспу-кО'мб!нату «Налитянсь­ кий» імені 50-річчя СРСР.

ЦИБУЛЬНО

Валерій

ооде­

на Трудового Червоного Пра­ пора радгоспу-комбінату «Нали­

ТЯНСНКИЙ» імені 50-річчя СРСР. 3АБОЛОТНИй Микола Ми­ колайович первинною пар­ тійною організацією ор,дена,

первинною партійною орга­ нізаЦією ордена Трудового Чер­ воного Прапора радгоспу-ком­

бінату

«На,литянський»

50-РіЧЧЯ

імені

СРСР.

ВИборча дільниця

.Nv 19

Голова дільничної виб'орчої комісії ЖИРНА Лідія Григо­ рівна радгоспу

трудовим колективом «Авангард».

3а:ступни'К

голови дільничної

виборчої комісії АНДРІЯЩЕН­ НО Михайло Антонович - пер­ винною партійною організацією радгоспу «Авангард». Секретар дільничної виборчої комісії ШЕНДЕРЕЦЬНА НІна Василівна жіночою радою радгоспу «Авангард». Члени дільничної виборчої комісД:

АНДРІЯЩЕННО

-

симович

ною

Іван

первинною

організацІєю

радгоспу

«Авангард». ВОРОНИй Федір Григорович профспілковим комітетом радгоспу «Авангард». ГАйОВА Наталія Іллівна комсомольською

радгоспу

ор­

«Аван­

ІВАНОВ Григорій Михайло­ вич первинною партійною

організаЦією радгоспу

«Аван­

гард».

МАТБІЄННО

-

лівна

Ольга

трудовим

Михай­

коле-ктивом

радгоспу «Авангард». ПАРАСОЧНО Олександр' Пет­ рович первинною партійною організацією радгоспу «Аван­ гард».

ПРИМАНОВА лівна

-

ською

організацією

«Авангард». САЛИВОН вич

Ольга

-

радгоспу

Віктор

первинною

Васильо­

комсомОль­

ською організацією «Ав3.нгард».

радгоспу

САМОДІй Галина Семенівна

--

трудовим

колективом

Виборча дільниця Голова дільничної

комісії ШУЛЬГА

-

Романович тійною

.N'2 20 виборчої Володимир

первинною

організацією

«Авангард». 3аступник

пар­

радгоспу

голови· дільничної

виборчої комісії НОСАР Марія Олексіївна

-

первинною

сомольською організацією госпу « Ав.ангард».

ком­

рад­

Секретар дільничної виборчо! комісії АДАМЧУН Алла Ми­ колаївна громадським бу­ динковим комітетом будннку

вом радгоспу «Авангард».

будинку

рад-

госпу «Авангард». ЯНЧЕННО Наталія Іванівна трудовим' колективОм радгоспу «Авангард».

динковим

селища Налита. ЛАйНО МарІя Іванівна-

Васи­

первинною комсомоль­

NQ 24

комітетом

Мак­

партій­

Трудового Червоного Прапора радгоспу-комбінату «Налитянсь­ кий» імеНі 50-річчя СРСР. НИСЛЕННОВ Володимир Єфремович громадським бу­

NQ ·28

Ілліч

-

гард».

дового Червоного Прапора рад­ госпу-комбінату «Налитянсь­

мольською

МОСТЕПАН нович

ганізацією

Внборча дільннця .м 18 Голова дільничної виборчої комісії ШЕЛЕСТ Леонід Гри­ горович первинною партій­ ною оргз.НізаЦіЄЮ ,ордена Тру­

,

ською організацією ,ордена Тру­

дового Червоного Прапо,ра рад­ гошу-комбінату «Налитянсь­ 'кий» імені 50-річчя СРСР.

первинною

КАЛИТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КИ1Й»

СРСР. МАТВІЄННО Галина ВІкто­ рівна первинною КОМСО'МОЛЬ-'

Сергійо-

колективом

ор­

пора радгоспу-комбінату «На­ литянський» імені 50-РіЧЧЯ

ра,дгоспу

радгоспу «Кр3.силівськиЙ». МИРОНЕННО Галина Семе­

CelКpeTap діЛЬН<іЧНОЇ виборчої комІсії СОЛОВйОВА Валенти­ на МихаЙлівн3. первинною

вич

-

йович

Іванович партійним коміте­ том радгоспу імені Юрова. КАЛИЮВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дільниця N2 16 Голова дільничної виборчої KOMic.lї САЄННО Микола Гри­ горович первинною партій­ ною організацією Налинівської середньої школи. 3ас:тупник ГОЛОВ:1 дільничної виборчої ком:сії ЖУРБА Тетя­ на Трохимівна трудо'вим ко­ лективом працівників Налинів­ ського будинку культури.

внборчої комісії: МІЩЕННО Григорій Федоро­

трудовим

радго·спу «НрасилівськиЙ». ТРУТЕНЬ Микола Микола­

імені

партійною організ3.цією радгос­ пу-комбінату «Тепличний». Членн дІльннчної

-

МЕНЖЕГА вич

Юрова.

С1РЕЛЬЧЕННО

'1\омсомольською

«Нрасилівський»

ТРОХИМЕННО Надія Мико­ ла:'івна колективом 3азим'ян­ відділка

первинною

комі'тет,ом

дена Трудового Червоного Пра­

колектИ­

лективом радгоспу «Нрасилів­ СЬКИЙ». ЦИГАНЕННО Віра йосипів­ на первинною п3.ртійною ор­ гаНІзацією радгоспу «Нрасилів­ ський». ЛУ3 Василь Іванович-

СО'.vІОЛЬСЬКОЮ організаціЄю рад­ госпу імені Юрова.

ського

трудовим

Михайлович

Воло­

первинною

-

організацією радгоспу «Нраси­ ЛіВСЬКИЙ». МЕНЖИНСЬНИЙ Григорій

-

колективо'м 3азим'янського від­ ділка радгоспу імені Юрова. ПРОЦЕНКО Олександр Ми­ хайлавич партійним коміте­ том радгоспу імені Юрова. ЩИГОЛЬ Натерина Микола­ ївна колективом 3азим'ян­ сьК'ого відділка радгоспу імені Юрова. димирович

колективом

вом радгоспу «НраСИЛівськиЙ •. НУНСА Олена Миколаївна

колекти­

Саківна

трудовим

горівна

середньоТ

Софія

-

на

рад:госпу «НраСИЛівськиЙ». ІШЕВЧЕННО Натерина Гри­

школи.

БАРБОН

радгоспу

«Нрасилівський» . Секретар дільничної виборчої комісії РОМАНЕННО Натери­ на Тимофіївна сільським ко­ мітетом села Перемога.

КОМСОМQ,ЛЬ-_

:організаЦією

колективом

профспілковим

радгоспу­

комбінату «Тепличний». Виборча дільниця N2 17 Голова дільничної виборчої комісії ПАВЛЕННО .Микола Михайлович первинною пар­ тійною організацією радГоспу «НрасилівськиЙ». 3а:с:тупник голови діЛI;>НИЧНОЇ

нівна

школи.

комісії

первинною

Секретар дільничної виборчої комісії НОВПАН Тетяна Іва­

Голова дільничної виборчої комісії ВЛАСЕННО Володимир Васильович

-

вич

колективом

комсомольською

заводу науково-виробничого об'­ єднання «Будматеріали». СИНЕНКО Лідія Миколаїв­

трудовим колективом рад­

госпу «3аворицькиЙ». ПУ3Ій Володимир Олексійо­

на

первинною

на

--

на

«ЖеРДіВСЬ­

Тарасівської середньої школи. ЛЯШЕННО Віра Степанівна

3аступник

Голова дільничної виборчої комісії СОЛОВЕй Дмитро 4~­

-

радгоспу

виборчої

Виборча дільниця .м

нилович

нізацією

кої

ЖЕРДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

колективом

кий». НУРОЧЮН

Во­

колективом

Павлович­

«Жердівський». 3У!:ШО Володимир Іванович - первинною партійною орга­

ли.

лодимирівна

Віктор

села Опанасів. Члени дільничної виборчої комісії: АНДРІЯЩЕННО Галина

нисінна

-

трудовим

Де­

колекти­

(Продовжеиия на 4-й стор.).


стор.« ~8 Ilвlтня

,.

1987 ро"у

I • • • • • • • ~ ••••••••

.н о в ~ ж НТТ

JI" .....__...................._ .................:

Про утворвннн .Т8 38ТІВРJJ.Ж8ННR CКJI8ДY дільничних виБОрчих КОlіСіЙ, спіпьних 110' виборах ДО lіСКВІИХ Рад народних депутатів та народних суддіВ Броварського. раlонного наРВАНОГО суду КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

(ПРОДОВЖeвJUl. Початок на 2-3 стор.). ГАЯОВИЯ

Микола. Іванович

первинною партійноіо органІ­

-

зацІєю радгоспу «Авангард •. ГРИЩУК Михайло Васильо­ вич громадським будинко­

ЩlМ комИетом будинку.N!!

24

села Опанасів. ГУЛЯ

-

АнатолІй

первинною

організацією гард

Михайлович

!(омсомольською

радгоспу

«Аван­

•.

ВАСИЛЮК ЗінаІда ПетрІвна

-

первинною

організацією

.

гард..

комсомольською

радгоспу

ДЕ,:РУГА Галина

.

«Аван-

Михайлlв-

на ..:.. ТРУПовим' колективом радгоспу «Авангард •. ЛИНДЯ Надія ІваонІвнапервинною партійною органІза­ цією радгоспу «Авангард •. ПОСВЯЩЕННИЯ . Григорій Васильович первинною пар­ тійною організацією радгоспу «ABaнrapд •.

PEt{YH

Тетяна Василівн.а

ТРУДОВИМ' колективом «Авангард

•.

ТРИКQЗ

-

Василь

-

радгоспу

Васильович.

профспілковим

комІтетом

радгоспу' «Авангард •.

КОНЧИЦЬ НіНа ПантелІІвна

-

Виборча дІ.пьJIIЩS .NiI 21 Голова ДільничноІ виборчоІ .ком.іІсlї КУ ЛАК Олексій Яоси­ п()вич первиин'Ою партійною оргаНізацією БроварсЬіКОГО до­ IСліДНОГО заводу «Фа.кел •. Заступник

голови д.lльничноl

ви6Qp,Ої комІсії ЦАРИК Мико­

-

ла Павлович

первинною пар­

тІйною органliза.цією Броварсь­ :кого дослідного заводу «Фа.­ кел

•.

Секретар дільничної виборчоі комісІї СОЧЕНКО Мотрона

ДанилІвна колект.ивом пра­ цівників Княжицької середньоі

дослJднoro заводу «Факел •.

Заступник голови дільничнОої виборчої КОомісії ПАМПУХА Микола Маркіянович пар­ тІйним комІтетом радгоспу Іме­ ні Щорса. Секретар дІльничної виборчої комісії ВІТЕР Ольга Михайлів­

МИРОНЕЦЬ НаталІя Михай­

лівна первиннОоЮ профсП'1л­ 'ково.ю організацією БРОоварсь­ коого ДОослl:Дного заводу еФа­ кел

•.

організацІЄю слlдного

БРОоварського до­

Ч.певв дl.пьввчво! виборчо! ко.Ісіі:

.Факел •.

заводу

-

-

ПЕТРЕНКО ГРИГОРіЙ

до­

.

Федо­

рович партійним комітетом радгоспу іменІ Щорса.

КРАВЧЕНКО Натал.J.я Васи­ лІв.иа первинно.ю проф<:П1л­ ковою організацією Броварсько­ го AOCJIiAHOCO завОоДУ «Факел •. ГАНЖА Олена Іванівна -

ВОВЧАНОВСЬКА Катерина Федоріьна профспілковим комітетом радгоспу імені Щор­ са.

ЛИСЕНКО

о.р­

НадІя

-

.

.NiI 22

Голо.ва дільничної виборчо! комlсlІ ВАНІН Анатолій Івано-

МАЗІЯ

ЄВТУШЕНКО O~ьгa АнДРі­ ївна профспІлковим комІте­ том радгоспу іменІ Щорса. СТРИГУН Олександр Мико-

Тамара

громадським

Михайлівна

вуличним

мІтетом вулицІ Київської КняжичІ,

ЦАРИК

Петро

комітетом

ко­

села

.

Павлович

комсомолу

-

радгоспу

іменІ Щорса. НЕЧИПОРЕНКО Любов Іва­ нівна громадським вуличним комІтетом вулицІ Київської се­ ла Княжичі.

КРАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча ДіЛЬІІІІЦІІ

.NiI. 23

ГОоЛОова ДільничноІ виБОорчоІ комlсіі МОСКАЛЕНКО Григо­

-

рій Петрович партійним ко­ мітетом радгоспу «Красилівсь­ кий

•.

3aJCтy'IJнИІК голо.ви діЛЬНИЧНОоІ

виборчої комІсІї МОСКАЛЕН­ КО Наталія Петрlвна.,- комі­ тетом КОМСОомолу радгоспу сКра­ СИЛіВСЬКИЙ

•.

Василівна

- партІйним комІтетом радгос­ пу іменІ Щорса.

ганізацією Броварського дослід­ olЮГО заводу «Факел •.

Виборч. ~JD.ItНЦ..

Пав­

лович комітетом комсомолу радгоспу імені Щорса.

перв.и,нноюкомсомольськОоЮ

IКОМСОМОЛЬіСькою

ВОолодимир

комітетом КОомсомо­

-

лу радгоспу Імені Щорса.

КАРПЕНКО Галина ІванІвна профспілковим комІтетом ЧЕХУНОВ

•.

органІзацІєю Броварсько.го 'Сл~диоro заводу ~Факел •.

лайович

радгоспу іменІ Щорса.

РЕВЕНКО Любов Дмитрівна

первинною

КОомітетом КОомсомолу рад­

госпу імені ЩррСа.

ОСТАПЧУК Світлана Андрі­ Івна первинною комсОоМОЛЬ­ ською організацією' Броварсь­ кого дослідного заводу «Фа­ кел

-

на

КОСТЕНКО ВІктор Степано-' вич первинною парТ.іЙною

-

УГ ЛА Ч ТаІс1я Григорівна lПервинною профспілковою ор­ ганІзаЦІєю Броварського до­ сл1дного заводу «Факел •. КИЗИМЕНКО Григорій Іва­ нович перв.инно.ю профспІл­ ко.вою органlзац.1єю Броварсько­ го дослідного. заводу «Факел •. ЗАЛОЗНИЯ Григорій Фео­ досійович первиино.ю партій­ ноою органІзацією Броварського.

вич партіЙНи~ комІтетом радгоспу ІменІ Щорса_

комсомольсьною

організацією Броварсько.го ДОо­ cлd.дного заводу «Факел •.

шко.ли.

Ч.певв д1.пьввчво! виборчо! КОJl1сІ!:

.первиннОоЮ

Секретар дlльиичної вибоРЧОої коміСlI ГАЛАГОЗА Іван Лав­ рентІйович партІйним КОомі­

тетом

кий •.

радгоспу

4: ~расилівсь­

(Даn1 буде).

Про затвердження силаду дільничних виборчих комісії І. Брова.ри, спіJlЬНИХ по Виборах до Місаввих Рад народних двпутаТіВ Т8 до Броварського Міського народного суду Рішення Jflїсь",вu/"онхо,м,у (3aIdвчeRIUI_

Початок у :М

65).

Чаевв д1nввчвоі виборчої .оJl1сі!: ,БOJIІЛИЯ В1:кТОр ГplJ.ropo­ вич, слюсар

-

первинною пар­

т~ною органюац1єю експериментального

досл1д:н<>­ заво.ду.

:ВОЯКО ОлександРа Федо­ рівна,' ~ЧитеЛЬ'Ка fiервин·нОоЮ профспілковою органіЗаціЄЮ се­

З8С'1'Упник голови ДіЛЬНИЧНОоі іВиборчоїком1С1І ПУРИК Люд­

обробного. ко.мБЖату. ,оПАНАСЕНКО Любов Ана­

'мила . Андріївна, інженер­ первинною профсПlлко.вою ор­ ганізацією деревообробного комбlНату. Секретар дільничної виборчоl KOMicl!ї ШУЛИКА Володимир МИ'КолаЙ'ОоВИЧ, сортувальник первинною lПартійно.ю органі­ зацією .деревОообробного комбl­

тОЛІіана,

-

пJ.о.нервожата

НОЮ

'ко.мсомольською

Ч.певв д1JJЬВ11'D1Oi виБОР'lої Koмklї: БАБИЧ МаріЯ Павлівна,

первин­

організа­

цією середньої школи М 6. КУЗЬМЕНКО BliКтop Мико­

-

лайОович, водій комсомольською

первинною організацією

ДОСJIlдно-експери.ментальноro за-

.

воду.

ПОНОМАРЕНКО силіВна,

ноою

вчителька

прGфcпlлRовою

-

ЛІдІя Ва­ первин­

організа­

цією середньо! шко.ли М 1. ПОНОМАРЧУК . Валентина МихайлІвна, вчителька пер­

винною :профсПіЛКо.вою органі­ заЦіЄЮ середньої школи ні 1. СТЕЛЬМАШЕНКО Людмила Васил~вна, вчитеЛЬ'Ка пер­ винною комсомольсько.ю органІ­ зацією середньОої школи М 6. СЕМЕНЕЦЬ Марія AнTOнt,в­ на,

-

вчителька

первинною

парт1йною органtзац1єю серед­ НЬО! шко.лн М 6. СВЄ·ТЛОВ Аркадій Іванович, мaйcrе.р первиино.ю партій­ ною

організацією

периментanьно.ro

,ЧЕРПАК на,

-

комсомольською сеQедньої школи

Виборча

.

Михайлів­

організацІєю

N!! 6. . д1JJыDщя .NiI 25/25

Голова ДlльНИЧноУ виборчоІ иомl..clї ДНЮМАН Борис Сергі­ йович,

. paдiOTexнl.к -:-

первин­

ною партійною організацією де­ реВООобробно.го. !КомБІнату.

ro

організа­

деревообробНоro комбіна­

ту.

ДЕСЯТНИК нович,

Олександр

-

електром·еханlк

Іва­ пер­

винною .партLйно.ю органJ.зац.1єю районного вузла зв'язку.

КЛИМЧУК

Іван Євгенович,

голо.вний енергет.ик первин­ ною партійною організацією де­ .ревообробного комбінату.

КОРНЄЄВ

.

вич,

Олексії

начальник

Гаврило­

-

цеху

пер­

винною партійною .Оортан:1:зaцlєю

деревообробного комбlНату.

крюко.ВА верстатнlЩЯ

первинною

перв.инною

1(ОМ~ОМОл.ьською

ці€ю

дослIДНОо-екс­

заводу.

Наталія

·вч.ителька

верстатни·ця

профсПіЛКОВОЮ організацією 'де­ ревообробно.го ·комБІнату. ГОРОДЕЦЬКА Валентина ДомІнlківна, Інженер пер­ винноою пpoфcnіЛ'КОВОЮ о.ргані­ зацією .деревообробного ком­ бlJlату. ГОЛОД Наталія Михайл.1вна, оброблювальниця первин­ ,но.ю

слюсар-електромОоН­

тажник первииною партій­ ною організацією світлотех.ніч­ ,ного

заводУ.

Виборча д1.пьнвц& М

-

Любов Іванів.иа, первинною ком­

СОМОольсьною органІзацІЄю дере­

ВОоОобробного :комБJ;нaту.

·КУРОЛАП Тетяна Михайтв­

:на, старший бух.галтер

-

пер­

винно.ю ко.мсомо.льською органІ­

зацією райо.ннОоro

вузла зв'яз­

ку.

ОСИНСЬКА ARТOHiHa· Яоси­

Півна, бухгалтер первинною партolйною о.рганізацІєю дерево-

26/28

Голова ДІльничнОї виБОорчОої Н!омlclі ШАТРОВ Валерій Ми­ КОолайОович, С.ІІюсар-е.ле.ктрик первинною партійною організа~ цією заводу

на.ту.

редньо1 школи .N!! 1. ЗАРИЦЬКА Оксана МИКОола­ ївна,

від

JV9 112

торговельно.го ма­

шинобуду.вания ім·ені ХХУІ з'ш­ ду КПРС. Заступ.ник голови дільничної вибор~о.їкомісlІ ЯЦУК ГригОо­ рій Васильович,слюсар-елект­

-

рик первинною профсrnлко­ вою організlЩ1єю заводу торго­ BeJlЬHO'ГO машинобудування Іме­ ні ХХУ] з'ЇЗду КПРС.

Секретар Дільничної виборчо.ї HOМlC1ї ДЯЧЕНКО Валентина ОлексІІвна, операто.р пер­ винною партІйною органІзаціЄю

ЗallодУ

TopГOBe~ЬH()ГO машино­

будування ЮІРС.

Імені

ХХУІ з'їзду

Чnевв д1.пЬJlll1ПlOі

вибоРЧО! комісії: КОМА,РЕНКО Микола Анд­ рійович, різальник металу­ первинною партійною Оорганіза­ цІєю заводу торговельного ма­ ши.н06уду,вакня ІменІ ХХУІ з'їз­ ДУ КПРС.

ЛЕБЕДЄВА Світлана Іван.1в­

-

на, то.кар первинною проф­ СП1лковою організацією свІтло­ технічного заводу.

МОСJЮВКА Микола. Андрі­ йови~ начальник діЛЬНИЦі ком­ плектації первинною парт.1Й­ ною Оорганізацією заводу ТОоР­ roвельногомашннобудування ·1мені ХХУІ з"ї'3ду КПРС.

МАРЧУК

МихайлОо

21

nвіmня

верстатниця

.

первин,ною

ПАНЧЕНКО

лівна,

первин-

секретар

комітету

КОМСОМо.лу

-

первииною партійною орган1зацієlO заводу ТОРГОовельно.ro машинобудування імені ХХУІ з'їзду КlПРС. ХАЄ ВА Тетяна Михайлівна, економІст

-

первинною комсо-

мольською органІзацією заводу ТОорговельного маши'нобудуван-

'1'a'1VВ киевсной oбпIac!rи. (На ~ 113_).

Г&Н'1'а· B~P 1~' :'~'I9З'1 1'ОД8І.

дин ВЬІІХОДа:

.

8'1'QPН111К, QPeДIt, ~,

Суббo'l'a.·

ТепефОНН: редактора

4-64-81.

-

ТОокар

J1eGНiA ПаIlД~-

первиннОоЮ

пар­

тЮною організацією світлотех. нічнОоГО заводу. .ІВАНЮК Тетяна ВіКТОорl·вна, МaЙlCтер первинною партій­ НООЮ

Оорганіза:цією

свІтлотехніч­

ного заводу. МОВЧАН Галина ПетрІвна, керІвник держnриймальної слуmб.и первннною партійною ОоргаНізацією світлотехнlчно­ гОо

заводу.

МАРТИНЕНКО ОлександР Григорович, електромонтер первинною

ган.1Зац:ією деревообробнОоГО ком­ б1нату. ,МАЛЮГА Нат·ал1я Михай-

лотехнічногОо заводу. Івна,

контролер

-

комсо.мольсьною Оор-

лівна, гальваник

ЩЕТИНІНА Тетяна

-

первинною

Геинаді-

lПартІйною

організацією

первинною

теХ!нІIЧНОоГ·О

заводУ.

партійною організацією завОоду торговельного машинобудування імені ХХУІ з'їзду КПРС.

Виборча дInЬВВЦ8 .NЬ

27/27

світлОо­

НАЛІМОВ Віктор Якович, робітник первинною партійною органІзацІєю світлотехНіч-

НОоГо. .заводу.

Го.лова д4ІьнИ'ЧНої виборчої комісІї ДІДRОВСЬКИЯ Минола ПетрОоВИЧ, іюкенер-конструк-

ЛРИКА3ЧИК ВІра БОоРИClв-. на, вчителька первиннОоЮ профсПіЛ;КОВОЮ о.рганізац.1єю се-

тор первинною парТійнОоЮ організацією світлотехнічного заводу. Заступник гопови дільничної виборчо! комісії СОБОЛЬ Анатолlй Михайлович, електромон-

редньої школи М 2. НАЗАРЕНКО Надія Іванівна,

тер первиннОоЮ профспілковою органІ'зацІєю свІтлотехнІчного заВОоду. Семретар Д1льнично.І внБQРЧОоI

комісі! РОМАСЕНКО Світлана АндріІвна, КОНТРОолер первинною партійною Оорганізацією

АнтОоНО­

rOJJOBa

вlмlпу napTIAHoro жнтт"

-

оператор первиннОоЮ партІйНОоЮ органІзацією пересувнОої механізованої КОоЛОНИ .N!! 5. ХЛИПА Валерій Миколайович, майстер первинною :К'ОМСQМОЛЬСЬЩ>Ю Оорганізацією свІтло.техн~чного заводу. ЮДІНА Людмила ІванІвна,

заступник начальника цеху первинною партійною організа­ цією св1тлотехН1ЧНОro заводу.

виконкому місько! Ради народних депутатІВ В. ЗВОЛЬ.

Секретар виконкому Місько! 'Ради BapoдRНX депута'1'1в 8. ВArНЮК.

Редактор е. ф ЕДЯ н.

- 4-04-11;

BIAnoBlдan~Horo

секретаРІ', вlмlпу CIIl'llC~KOrO rocnOдapCT8a - 4-03-92; кореспондента Мlсц••оrо ра. AIOIlllOlllleHHII - '-13-91; _cTYnHHK. редак.:ора, вlдАІІІ18 "ромкспо.остl. lІистlв І маС0-

воТ РОСІотк -

ГРИЩЕНКО вич,

ЧЕРНЕНКО Юрій БоРИС0вич, майстер - первинною КОомсамольською о.рганізацією світ-

МаксимІвна,

- 4-03-71;

Чnевв д1.пьиичиої ввбо.рчо~ комісіі:

ня і·мені ХХУІ з'fuду КПРС.

сНОВАЯ ЖНіЗнь.-oprан Вров8!РСИОI'O ropoдСNO-ЛДРЕСА РЕДАІ(ЦП: 255020, I(lІівська область, м. Бровари, вул. І(иівська, 154. l«JМИI'МI8 ~ П8lprии }'Iф8IIIIRЬІ,

ropoдcнoro и Р8ЙОИН'Оro coвe-roв иIІІроIwi'ых А8ПУ'

овlтло.т.ехнічнОоГО ааводу.

Михай-

-

но.ю профСПіЛКо.вою органlза.цією деревообробного комбінату. 'СУПРУН БQРИС Іванович,

машиН'Обу дуван­

НеОоніла

Ольга

верстатниЦЯ

ня Імеиі ХХУІ з'Ізду КПРС.

НИЧ

роху

профспlлко.вою Оорганізацією деревообробного камб1нату.

вич, робітник первинною парт.lйною о.рганізацією заводу торговельного

1987

.

.

..

І[

Індекс Др)'К

друкованнй

14._

61285.

офoerJnlЙ.

.аркуш,

06сят

1

'hIР8111

ilpнмlРНlЦСlв.

Замовлення

.Nr 1000.

---------~8~~~M~~~~~дp~~~~pu~~~~~~----~~-----~--~---ши~ка---у--~--а-~----~---.--·--,--~---.~--ф-П--і-юмm----~---І-~-----.--------------------------~ АДРеСа дp~:

~~,

...

1ро88рі1.

Brn- КsrI821 .... 1&6.

#66 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you