Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄnНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

Газета ВИХОДИТЬ З

І

РАйОННО'

квітня

17

МІСЬКОГО

1937

РАД

року.

НАРОДНИХ

ом

66 (6522)

ПАР Т І І

КОМУНІСТИЧНОJ

КОМІТЕТУ

ДЕПУТАТІВ

Середа,

УКР А , Н И,

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКО.

1983

27 квітня

року

Ціна 2 І<ОП.

fiiii

У МІСЬККОМІ

КОМПАРТІТ УКРАІНИ,

ВИКОНКОМІ РАЙОННОJ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, ПРЕЗИДІї РАЙКОМУ ПРОФСПІЛКИ -ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І БЮРО МІСЬККОМУ ЛКСМ УКРАІНИ

ПРО ПІАСУМКИ Р060ТИ· КОІІЕКТИВІВ РААrОСПIВ І ПТАХОФА6РИК

РАlону ЗА ПЕРШИЙ .КВАРТАІІ Виn:сН'уючи рішення травневого І IІИС'ТбпаДОБОГО (1982 р.) ПленуМіВ ЦК НПРС І включившись у Всесо­ ю:?не

СОЦіалІстичне

рОбництво

і

продаж

сько,господарської роц:,

партійні,

сомольськ]

змагання

за

держа<в!

продукції

сіль­

в

профСПіЛКОВі

ви­

1983 і

кОМ­

органІзації проводять пев­

роботу в цьому наЛРЯ1МКУ. Рад,госпа!lШ І птахофабриками ра­ .йону народногосподарсыкйй плаи пер: ШОгО кварталу 1983 року по прода­

відзначИ'!и

збережеНіСТЬ

м-)­

великої ро-га то! х.у~оби.

ви.соку

На­

родногосподарсьний

план по

пrюдз­

молока

стано·

жу молока держаВІ виконано на процента.

жу

вить 98,6 проц€нта. Переможцем у соціалістнчному змаганці серед г.:>сподарств району по збl.1Jьшенню виробництва і прода­

держа,ві

виконано

на

107,3 процента, що иа 1164 тонни біJIьше lНуло~о ІНОВИТЬ

рівня ро'!(у.

першого квартму ми­ Надій на корову ста­ кілограми при плані

633

530. План продажу .м'яса держаlВ\ виконано на 103,7 про'цеНТR: що на 372 тонни більше відповіДНО'ГО періо­ ду lIіИ!нулого року, яєць nчроц€нта,

біJIьше

що

іГО«щ;в

і

до,сягли

колективи

«ПЛС'СКіВСЬкий»,

ськиЙ~.

!цТВУ

на 5720 тисяч штук­ 1982 року. Хороших

рівня

результатІв

иа 111,5

і)!е'ні

Щорса

по

продажу державі

рад­

«РусаНіВ­

. ВИРОБНИ­ молока, lM€-

~i Нірова по продажу м'яса. Ни­ Івсьна і' Богд:аll::БСМ<а птахофабрики - по виробництву .1 про-~жаві

м' яса

І

',' . ' .

яєць.

Обговоривши підсумки роботи ко­ лектив,ів радгоспів І птахофабрик ра· йону по збільшенню виробництва І :продажу

державі

тваринницької

дукції в пеРШОillУ кварталі

про­

ро.

1983

ну. бюРО :VIICbKHOMY партії. виконком районної Ради народних депутатів, і!Ірезид~я раЙКО:VІУ ПРОфСПіЛки праДів­

ників

сІльського

МіСЬКкому

господарства.

ЛКСМ

~-lКраїНИ

бюро

постано­

вили:

Переможцем

змагаИнl за

у

серед

збільшення

соцlалlСТJI1:IНОМУ

господарств

району

виробннцтва. і

жу молока державі визнати

прода­

lюлектив

радгоспу

«ПЛОСКІВСЬКИй~

ректор П.

Ф.

Волоха, секретар

(!ІИ' парт­

орга>Іізації П. І .. Погорілий, голова nрофОПіЛКОВОГО комітету П. Г. Ігна­ тенко,

секретар

ко-мсомольської

ор­

га,н:зац!ї П. В. Нубрак). План вироб' нидтва моаока він ВИКОНRВ на 132,7 процента.

Надій

на

корову

стано­

.ви·ть 1355 к:;юграмів. що на 113 ~ілогра\\іів більше, ніж Б 1982 роцІ.

Товарність

чvк,

ка, Н.

.

О.

М.

.1.

П.

секретар

fюмітету

Соло-вей).

му

раку

Переможцем

у

серед

1ІІ0ЛОІ{а

знатн

яєць

кварталу

108,4, 111,1 ВЇДНИ:М

винонав

по

план

виробництву

по продажу Ух державі процента. Порівняно з періодом

:vrИНУ,10ГО

робництво яєць збільшилось на

ТИ!СJfчl rirrYK, продаж на- 7311 тисяч ШТУ;К. Переможцем змаганні серед

7504 -

їх державІ

ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГ.О СОЮЗУІ ВИЩЕ ПРАПОР СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА ВИКОНАННЯ І ПЕРЕВИКОНАННЯ ПО ВСІХ ПОКАЗНИКАХ ПЛАНУ 1983 РОКУ, ЗАВДАНЬ ХІ П'ЯТИРІЧКИ!

ніж

нагороджено м:ськкому

Переможцями

в

1

Закликів ЦН КПРС дО

Тра:вня

присуджено

руднянам Daтаб по проведенню весняних польових робіТ,

1JШ3 пm:~_'lШI'Тахоза!80ДУ «Руд­ ня'> (ланковий. В. ЛИТВ'И­

ненно).

Вони

посадили

картоллю на площІ 36 гектарІв при нормі 30. А всього

лоді

з

початку

рудняни

р{)ку

мо-

посадилн

крохмалисту на 75.,гектар­ Ній площІ.

ВідмІнно працює в третьому роцІ одинадцято! п'ятирІчки колектив JlЬBiвcЬKOГO оРдена Трудового Черво'ного Прапора виробничого об'єднавия сМіХ­ роприлад. імені 6О-річчя PaДJlВcЬKoI УкраІни. У

створеиий при міСЬККОМі ЛКСМУ, в черrовий раз

соцfаліСТJI1:IНОМУ змarаннl

них

екtпажІв механІзат()­

пІдбив

ptB

присуджено

дального цеху ом

КОJlектив

скла·

4.

На знімку: єекретар парт.організаціі складальн-о­ ro цеху Р. П. Кечива (третя. справа) обговорює ПJlаи

заходІв

по

Д8JIЬшому

ВІІКІОваивю

державних

завдань з комуністами иача;пьиихом дІльницІ В. Я. Яремою, майстрами Т. О. ЧаПJIИГіНОЮ, М. І. Безруких, слюсарем-складаJlЬВИКО. М. В. Ханжи­

вим 1 маЙстp.DМ В. В. Девьr1ввм.

підсумки

CTJI1:IHOfO

соціаJlI­

Переможцям етапу

чергового

сynrерництва

комсомольсько

-

серед

молодіж-

пе,рехІд-

змагання

серед ний червоний вимпел мі­ МОJlодіж- ського КОlмітету ЛНСМУ. них еIdпажів механізато­ Г. СЄРІКОВА, рів господарств райоиу.

комсомольсько

За

минуЛу

-

триденку

на.йБагомІШIfХ реЗУJIЬта тіз l{<XJИ' екіпаж механі1зато-

заступНRR

штабу весняних

по

бl~

начальникз

проведенню' польових оо­

продажу

ПРОфСПіЛНИ праціВНИКів сі.1ЬСЬНОГО господарства, міськком ЛНСМ Украї­

райви­

соціаЛі-СТИчному

1983 року).

по

Бюро MicbKHO:vJY Компартії IУкрау_

зма,ганні за Підсумками роботи у пер' шому нварталІ 1983 року визнано операторів машинного доїння А. А.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

лІдирує

і

П.'!аНів

ни, виконком районної Ради наро.:!­ них депутат!в. пре·зидія райно~rу

нонкому.

Лузан,

Вимпел

ногосподарсьних

Почесним,!

партії

хорошу роботу за пер­

~Іолока . державі. рад-госпІв «ABaH~ гард». «ГОГОЛ:ВСЬІШЙ». раДГОСПУ·IiО:vr­ бінату «Налитянський» імені 50·річ­ 'Ія СРСР на невиконання планІв по продажу м'яса державі.

молочно­ «Русанів­

ХАй ЩЕ СИЛЬНІШОЮ, БАГАТШОЮ І КРА­ ЩОЮ СТАНЕ НАША ВЕЛИКА БАГАТОНАЦІО­ НАЛЬНА БАТЬКІВЩИНА І

(IG

В:д:шачено

ший квартал поточного РОНУ по ви­ робництву і ПРОДf\ЖУ державі тварин' НИ:ЦЬНОї продукції колективІв рад­ ГОСп;в «БоБРIЩЬКІІЙ~. «Зоря~, «Жер­ дjвсый~ •. імсн.! Мічур;на. 3вернуто увагу парт;йних коміте­ т:.В і .бюро. l(Є'р:внинів радгоспів «Ве.1I1кодимерсьниЙ~, «ГОГО.'ІіВСЬКИЙ~, «за)30рицы(й~. i'VIeHi ДОІ,учаєва, «Запnавний~ на невиконання народ­

торік.

-

гання

грамотами

Ю. Я.

В. М. Дроботун (Ї\1ені Юрова). пташ­ нипь Г. П. Литвин (ППР «Броварсь' киfj!». О. Д. Видай (Ннївська пта­ хофабрика). Нагороджено їх почес­ В!І':VlИграмотаМIІ M:eЬ!~KOMY парт:! 1 раЙвНlЮНlЮМУ.

грами. що б:.'!ьше плану Від,повідно на 155 тонн і 128 к:лограмів. Колективи ферм-переможц:в зма­

ви­

у соцlаJtїСТНЧНОМУ госn.:>дарств району

(директор

к,варта­

ський~ (З3Jвідуюча М. 3. ПильтяЙ). Він виробив 882 тонни молока. на­ дій в!д 'Корови становить 753 кіло­

н'З

по підвищенню родючості земель ви­ зиати колектив радгоспу «ЛІТКІВ­

СЬКИй.

першому

присуджено: колек'l'ИВУ молочното­ радгоспу «Авангард. В. Рснун). За цей пе­

ІІІ місце колективу товарної ферми радгоспу

~ на В:ДIПО­

ро'Ку

по

продажу

к;логра\I:В.

першого яєць

І

3агуру (<<ПУХ'вськиЙ»). Н_ М. Мельни­ ченКо:> (!'VIeHi 60-Р,'ІЧЯ СРСР), опера' торів по відгод;вЛI 8 ('.'1 11 І(-ОЇ рогата! ХV,lпби Г. І. Анцибор «<Авангард»),

мо·

~IO.10Ka при плані 527, надій на ко­ JЮВУ становить 981 кілогра,м, що бі.'!ьше рівня першого кварталу 1982 року відповідно на 68 тонн І на 79

ВН­

птахо­

p€'Тap парторгаНlзації М. М. Розго' нюк, голо-ва ПРОфКО'М'У т: П. Тагіль. сЄ'кретар KOMiT~TY НОМСО-МОЛУ В. Н.

В!Н

торів по вирощуванню нетелей О. П.

районно­

ферм. господарств Б

гард»). М. О. Музнченко (<<Рудня»), Р. І. ЩЩ'оль (імеНі Шрова). опера.

місце колективу молочното­ варн.:>ї ферми радгоспу імеНі Щорса (завідуючи.Й А. Н. Гончаренко). За цей період тут вироблено 677 тонн

фабрики (директор І. І. Хлюпка. сек­

Бевза).

в

I{О.'!ективів

Я. Ци. Є. І. В. І. О. М. О. п.

Носко (<<шєрд:всый>>) •. Н. М. Мо­ венко «<ПухJВСМ:ІІЇ!»), Г. Ф. Жмінь­ ку «<Гоголі:всмші\»). Н. В. Іванчук (:МРВі 60-річчя СРСР). В. С. Ткачен­ ко (lМРВі Щорса). ко Г. Кощій (<<за­ П.'Іав-ниі\»), С. І. І1ьомку (імені До­ нучаєва), Г. І. Островську (іменl МІчурІна). О. Г. Євтушенко «<Анан­

11

г{)спо­

КИІВСЬКОІ

Г. Ф. Макаренко (<<30РЯ»),.Р. ,бульську (<<НраСИЛіВСЬКИЙ»), Юхименко «<Ліrn:всьниЙ»). Шевченко «<Р~'санlвський»), Т.:lПчаиюк (<<плоск!пський»).

ком.сомолу

місыіномуy на міськра­

вироБНlfцтва

державі

rpa'VIiB,

соціаліСтнчному

продажу держаВі

колектив

Куксу (радгосп ·«БоБРИ'IlЬRИЙ.), Н. В. Ситюк (<<Велинодимерський,> ),

СіМ­

Луць'

р:од він виробив 613 тонн молона при планІ ";410. lIaДJA на НОРОБУ до­ сяг 1135 кlлогра\!ЇБ, що б!ЛhIпе вІд­ пов-ідно на 204 тонни 1 на 375 кіло­

дарств району по зБІльшенню вироб­ ництва І

серед

.'Іі '19Н3 PO-IiУ і І Місце варної ферми (завідуючий Т.

реалізапlя

птахіВничих

З\Іаганні

збі.1ЬШСIJНЮ

м'яса державІ збlльш~л~. на 75 тонн. Середньодо~ви:lf~nриріСТ жи­ вої ваги худоби на в!дтодівлІ ста­ новить 635 грамів. змаганні

М.

С.

Завдання .першогv

господарств'а, з занесенням

.l()очнот()парнпх

радгоспу

та, що більше рівня першого квар­ талу минулого року на 72 тонни. Народногосподарський План продажу -м'яса державі виконано на 113,6 про­ Д€HTa. Порівнян'о'З вІдповідним пеминулото

Л.

йонну ДОПJl(У пошани. Ви:шзн.о переМОіJШ,я:\Ш

П.lан першого кварталу по виробни­ цтву м'яса виконав на 113,5 процен­

ріодом

комітету

Шульга).

номсомолу

КОМСО')!ОJlУ

Нслектив

секретар В.

сільсЬ!-:ого

Чижик,

секретар парторганІзації В. І. Глу­ ШRК, голова профкому І. М. Степа­ не,НlКО,

профкому

присудити перехідн! ЧервонІ г.ра­ пори мІськкому партії, раЙВIІНОНКОМУ, райко:vJУ профспілки працівників

жу м'яса державі визнати колектив радгоспу ордена «Зиак Пошаии» іме­

ні КІРОВА (директор

голова

нварталу - по вивезенню органічних ;:(обрив тут виконано на 100.9 про· цента. при плаНі 35 тисяч тонн вивезЄ'но 35,3 ТИСЯ'J! тонн доБРИ9. В pO:JpaXYHKY на ОДІІН гентар рІллІ це становить 14.4 тонни. J,олентивам радгоспів-переможців

140.4

:ну

молока

сенретар парторганізації В.

На 100 гемтарів сільгоспугідь його вироблено по 666 центнерів. що БІль­ ше Р:-ВНЯ першого кварталу минуло­ го року на 56 центнерІв. Необх.ідно JIодняка

1983 РОКУ

ни

висловили

що

колективи

рин

зроблять

впевнсНість

радгосп;в

усе

для

І

TO:vry,

у

птахоф~б'

то,го,

щоб

ус­

п;шно виконати завдання і cOll!aJIIстичн: зооов'язання третього року п'ятирічни.

На всІх віддІлках Вивели В поле сівальні

ди нн~ ва.

агрегати

кукурудзово-

ордена «Знак Пошарадгоспу імені КІР0-

Зерно кукурудзи, яка

:заЙУІе

площу

870

гек-

грунт:

вся

кукурудзяного поля. Першими

качанистої Сліпченка

почала Сівбу

ланка В. Я. (Броварський

віДДі,ток), яка в НИН.ішньо­

му

році

працюваТЮlе

за

тарІв, висівається в добре бригадним Підрядом. ЧJIепідготовлений

ни її вже посіяли

40

гек­

ллоща з осені бvла вио- тарі'8 кукурудзи на зерно. рана на удобрена

J

Слідом

за ними включн-

зяб. ретельно органічними та

.'!ася в роботу ланка Г. О. Бруєнка з ТРОЄЩИНСЬКD­

мінеральними добривами, а навеснІ двІчі-тричі лp<J-

го' віддІлка. 3 ножним днем ширшає

ведено П культивацІю. фронт роб!т. Цьому спри­ На пІдготовці ПJIОЩ удар- яє хороша погода. Меха­ но трудяться мех.анізато- Нізатори вже посіяли

ри Г. О. Нрутько,

В. П. понад 140 гектарів куку­ Василюк, М. С. Навроць- рудзи_ А вчора в П. сївбу

кий. А на внесенні гербі- включ~лися

Зази,м янського

ТРУДІВНИКИ та

Погре·

цндів працює х!мзагliн. біВСЬRОГО вІдділків. Тепер Ста'ранно трудяться чл!- на полях господарства ни .Його М. І. БондареНRО, працюваt:имуть сім куку­ А. О. Слюсар та ІНШІ. Во- РУД3J!НИХ сівалок.

ни вже . обробили ОТР)'ТО-

~аТЗJ\4l1

600 rextapLJ

Д. САХНО,

rcмoвввй

arpOBO&


НОВЕ НА КОНКУРС

.НАШ сУчісир ..·

- ... ,""али

ао

таРа.

-

u

ШКОJlа партійво- '

~~" аеPfЮВQ 8 геК-

ШАНА ЛЮДСЬКА В ІСТОРИЧНОМУ масштаб! 80 рокІв - це дуже мало. Та з часу П в'Узду РСДРП, мли в ро-

~ РУ1К

ча,,!).' колгоопl ше

0.1181

неJИCТR­ І

-----ПДЕ МІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ

При допомозі депут.атів

rосподарськоrо активу

бу. пи­

трактор

ЖИТТЯ

авто­

7

машqа. Ті часи ФедІр l1а..!nеаl,lо8И'Ч згадує з y~­

lІІВВулу суботу. eeJlщl КалиТі відБУ~:JСИ аа·

НИТТИ шцолн партІЙlЦ).-fОСПU.РСЬКОfО активу.

МІсце пр·:же~еIDlЯ "вчаВJЦ, сказа. '1 словІ секретар мІськкому lІартВ А. Г. - TOtДI еконОмили все. вступному Траюгор переїжджав т:ль­ Мутнло, - вибрано не випадlV:>ВО, Воно обумовле­ КІІ З поля на поле. В се­ но темою заllЯТТЯ: «СоцІальний розвиток села на ло не повертався нІ вдень, Сучасному' етапІ,). А саме тут I1JIтаНИg соцlальио. ні вНОІ'ІI. Три. к~ло.метри економіЧІЩГО І КУЛЬТурного розвитку в найБІльшІй міхом:

більшовизм, З~іlни- трачала за вого пального.

СлухачІ школи прослухали лекцію на тему: «ВдосконалеННR системи управліивя галузями агро­

ЛOCJf надто багато. Ос06- траІКтори, М<ШІини, б у ває,

промис,л,")вого комплексу в свіТлі ріщеИIІ травневого

Билася нова політична те'

й

А за~,

ливо

в

людях,

,рlалlзуючи

Я'l<I,

ІдеІ

мате·

ан побачиш,

ІС_"

в

що У

Ша"'" І любов •• , дах його будіВНИКів ЙJtVТь ce.ilьцlB (ось уже І

сенlVЗ, а до складу ввійшлндепутати Ради І пред­ ставники . гpOMaдl::ЬKOCTI.

І

листопадовоro

р.)

(1982

Пленумів

ЦК

,Місячиик ще триває, а в селІ вже внконано вели­ КИЙ фронт робіт по благоустрою. Зонрема, проведе­ но санІтарну очистку парку, BiдpeМ:JHTOBaHO І по­

фарбовано паркани, біля' пам'ятника та в ІIIJJJП громадських місцях '1UIсадженй розсаду квІтів. Не забули рожнівцl І про озеленення. В перІод

КПРС .. .

Ле н'і на , uc:r:]ІЦІл\Ьно НЩЯТЬ по сел. ' яку прочитав кандидат економічних наук, старшиl то аж душа болить,

парт!!, будують нове сусI1lщ.ство .

сячника. Ії очолила го.'10ва сільвиконкому М. Г. Ли­

мІрІ РОЗВ'1fЗУЮТЬСЯ у вІдповІДНОСТі з вимогами "Іа­ пІшки, су. не ви-

сlооькому та й у свlтово- додому Я ходив му роб~тничому РУСІ З'Я· щоб авuомашина

чlя -

НаприxtицJ. береавя . цьоro . року JI8 засlдіиR1 ви· &3J1JCому РожвІвсьхоl сlльсьноІ Ради народних деП1. татІв РОЗГЛ8Д4ПОСJl питання про проведения ' В ,KBI~ н1 мfCJIЧННКІ .0 бnагоустрою, озеленению і савlтар­ ..иt очистці сеаа. ByJIВ аатвеРJt;жевl заходи, спра· моват на СВОЄ'lасне 1 якісне виконаиня робіт, за­ тверджено комісію, яка мала керуватн ходом Мі·

перших

ря·

б

.ОДНО-

Іл ьш

е

науковнй спІвроБІтник Інстнтуту економlКІІ CblV:JfO господарства УРСР В. М. Мал ес.

місячника в центрІ РоЖНів І на вулицях висаджено близько 300 дерев, які ще ;бlльше прикрасять Се.

clJlЬ­

ло.

Потім перед Прнсуттми виступили директор І трьох деСЯТИlлlть вІн живе .КаЛИТЯН­ в Шевченковому) ФедіР секретар парткому радгоспу-комБІнату Про одного 8 НИХ Пантелlй,ович заслужив ський,. ІменІ 50·річчи СРСР Ю. Г. Jlаго,инl, М. І. Федора Паител!йовИ'І& ацею на Ковалець та ГОдова B1fKOHRIOMY сеJQIщиоl Радн на­ І(омуністи.

Шевченка, IrnИ.й народив- довrОJl'lтньою пр , благо людей. Протя,гом ся у селІ РуднІ, і хочеть- 34 ронІ. є депутатом с:лься ,J;оО~ІОуВIСвТИ'ЖИТТІ не CJ4(lOI Ради. 13 рокІв був 1'1

голО5ОЮ ВИКОНКОМУ, 1О гуч- роКІВ заступником голови.

l>

!Вдалося здІйснити них подвитlв. Але

ром у .ИКОIp<ОМі сільсы<!! терІ.

РаАИ.

од~JIыч'&и

.

І.

В.

КУІ'Ь c,вoro депутата І чаCT~ звеprаються д.о нього за дonщоroю, пора;JОЮ Добрим смвом:, напри­ клад, згадує його М. П. Ма,рнуца за допомогу

було вже дев'ять лІт. Можна сказати, що зD:)став вІн І міцНіВ разом

в оформленнІ пеН'СIУ, всі жителІ се.та за орган:за­ ц:ю газИфl",ац!У.

а нашою державою. І цlл}{oмyW.CT Шевченко ном за1<ономlрно те, що в працював там , К1Уди його 1938 роцІ Фед і р Шевчен- посилала партІя. І скрізь 1<0 став к,омуНіСТОМ. Адже Л'ЮJJ:И В!ДIrУКYlвалися про

перет, вореНня . нього

rOA.КO та ІНШІ мобlлlзовують односельців на вихо­

розповlJJ1I

нання

роБІт

по

благоустрою

І

санІтарнІй

очистці,

ио-еКОН,:Jмlчного

цІ,

розвитку

пlдпрнємства

та

m8

сеJlИЩI.

На заRlиченни заИЯТТJI слухачІ ШКОJDI мали ІМОГУ

фільм

про

у иаселений пункт високопродуктивноі пра­ висо.ко! культури, зразкового rpoMaAcbRoro во­

p~y.

радгосп­

Л. ЯЧНЦ

еекретар вихоRКlOМf Ро.lКИЬІОькоІ сlльрвдw.

комбінат І селище Калиту.

ва~ття Н.А ВСІ Броварський цех .м

4

однн Із передових пlд~ роздІлі!! обла<;иої фабри­ ки «Ремвзутти~. Ного КО­

-

лектив !де в авангардІ передтравнелого соціаліс­ тичногв

-

змагання.

Готуючись до вееВJI-

но·літнього пояснює

начальник

Св І тлана'

веJIJIПМ

цеху

ІванІвнаКор­

мн розроБИJDI більше десяти нових 116.целей ВЗУТТJI. ОсоБJlВВО

попитом

тепер

користуються жІночі туф­ ЛІ на наборній таикетці t поліуритановІй підошві, І також 'Іоловічl туфлі І сандалети. При тому Хй­ 'l1 заава1JRТИ, що ми має­ мо вeJIJIКИЙ вибір каблу-

....

сезону,

ним до всього, що вlд6у- ТРУі\ИВСЯ иа совість. навкруги.

ЮСІ

прагнуть зробнтн свій внесок у перетворення Ро.­

ті.'ІЬКИ , доБРИіМI-: нійчук, -

в!дБУВ'8.1ШСЯ на його очах. СЛО88іМIІ, охоче йшли з? І .Він хот:в бути причет' ННІМ, бо бачили, що сам

J!а,JОСЯ

Погрl8иий,

",.

про перспективу розвитку roСПОАltрства, роботу пар­ тІйної органІзаціі над розв'язаивим ПИТlньсоцlаn­

ПO'llажа

На с.воєму ДОIlГОМУ життєвому шляху Фе110РУ ПантелІйовичу довеЛОСIf ,п~ачити , пІзнати І пережити баrаrо. НОЛИ штур· мtY'В8ЛИ З им,овий, йому

величнl

депутаТів

сво'! Чес.НіСТЬ І ск.ро!>шlсть зав' подивнтися документальний

75 "ОК!'В пРожив чесно І жди були го.лювними рцса. Щ. й зараз працює каси· ми в ЙООО роБОТі, харан·

Т'І

родних

у проведеннІ місячника благоустрою значну

кoмory 1IИROНJ(0мові п,:>дають депутати. НаРОДНІ о.бо раив;І М. О. Герасимеико, В. Я. Мехед, Н. К. До..

Одиочаево І цим ваш

_"ЄJlИр в...

Вамрій Ігоро­

Ру.цеико

пpaJgl)8

_ад

7

ЦІ переДСВJlтковl ДВІ взуттьовикlв дуже ве­ JQlКa трудова напруга~ Вй-

-JIeUI ~ oet8Do-8ІІІІО­ вoro ~

UPIбa

'1

111І

W

іишнх. УСі вовІ

взуттьовик В. І. ДЯЧЕIf.

КО за обробкою жІночих туфель, праворуч пре­ сувальннцt Н. О. НЕПР л,. ШЕВИЧ та А. М. ПА~ ЛОВСЬКА lа BвrOТЙBn:eJIr

І всі ІндивІдуальнІ замов­

А - їх

Т. В. Ша. . . .

над усе ціиують "IeCn своє! фабричио'l мара. На фото: ліворуч .....

докладають усІх ста­

neВRII.

t

daraTo

рань, щоб CBOG'laCHO вихо­ на". І план квітня у су­ Мі 36 тнсяч карбованців,

тут бlJЦ.ше

0150.

ВlКе аара8

·РО8роб_01О

CItIARH

СумJdИRО ИР8Ц1OIO'Пt ва·

IUIМ чоловічого взуттк.

IІрlЙИRК В. О. СВ'fIПI1[ов, ваупьових В. І, Дllчевко, ....о'ltвеJIыIJщI. п. Си&-

А. KOSAI\ Фмоа~

r.

ВIРНИіЙ син п.аРТі!, Ф . П .

Нраїні потр:6НI були за· Шевчен:ко завжди був і в, ХИСНИJ\И, І Ф, П . Шевчен- на передньому Нраї.} ко пІшов доброво.1ьцем у бою І 11 труді йшов по­

Fа,динсм<у

Арм:ю,

став пеРеду, І:' В за собою лю

Офlцеро~'І. У б : й з фаши' лей. ТанІ, ян В!Н- зв'я· стами

вСТУПИВ

днІв

з

вІйни.

перших

ЗУ'юча Л/l,l{ІІ<а між народом;

ОБОРОНIfВ І парт1єю.

t

вона Tw..r мllЦ'

МО'СК'ВУ. Шляхами \ втрат ніша, Ч'И'М більша чи'стма 1 перемо,г д:Й'Шов до БєJt· IНJlмнслtв І дІй У та'них

града. Двох орден!в І рядosRX г! біЙЦ:в. дев'яти меда .1еЙ УДОСТОУ'ІІllонад тРидцm;. рокІ!! ся вої, н за мужнІсть. ЗН<1Ю Федора П'8lнтелійоУ

1948 роцІ повернув· В'ича. Притаманні НОМУ'НІ­

ся у р і дну Руд'ню. Фрон' то:еика зразу ж 06рали сенретарем парТійноІ ор· ганlзац:ї І головою кол·

гооп.у.

Номун:ст

сту Шевченну людянІсть, чесн!сть, сумлl,нюсть ІІІ· }(.ол~ йому не 8Р8\дЯ$ували. А це заlJЖДИ на.',ежни'М

ШеВ'Іен· '1И'ВОм

ОІЦlнЮ6ТЬСЯ ОТО'ЧУ­

ко не В!ДМОВН'ВСЯ вІд Ю'lJlМИ. Зt!ідси 1 його ав­ с'нладних обов'язків, хоч торвт.ет, 1 вИltН8RНЯ. іМlг би отримуваТIІ пенс;ю. Але не для його харанте­ 11. КУЩН, .ру QY'B вІдпочинок, коли rpoМВДСJrКИЙ кореспои­ село

лежало

6ЕСІДА

В

руїнах,

ATErCT'

Руська

на

~еll'l'.

РУСЬКА ПРАВОСЛАВНА

пра ВОСЛ8JaRа

ц~pH.a - одна із 15 автонефа.1ЬНИХ (саМОСТІЙНИХ) церкв. Ії створення і оста· точне оформлення відбу-

IІмtцвеиню цер:кви сrrpи- хуроро.м.

и' н С11Ворення в 1589 роцІ МосковськоУ патріархії, & також рефо,рми патріарха Никона . Єдиній цент-

Опра:вжнlм

лося в. перlо~ з 988 по. раліЗОВ8іНlй держав! з еди- керу,вало

1054 РІК.

rJla· 1

крJпocк1й аалежнoctIi

J

вою церкви С' Т8іІ цар . В держаВ'ІЮІ цер~и •. царській Росії пра'вослаВороже зустрlла церн­ в'я займалось веденням ва і Велику Жовтцеву акт,і,в громаДСbllЮГО стану, . соц!алlстич. ну революцію в

початковою

ною державною релІгІєю шкІльною

освітою

Росії.

БІльшІсть

духо-

наг- ВоЄН'ства підтримала ІЮнтр '

Христи,янство прийшло повинні були .віДПОВідаТи лядало за ПОЛіТ~ЧНОЮ . революцію, вела ~:д«риту на Русь Із ШзантіУ. Язи- І загальн! ЗОВНІШН[ форми благонаДіЙНістю віруючих. боротьбу проти Ра.длНСЬ-

чество,

що

ви,росло

на культ'у.

ЦерковнІ

рефор·

грунтІ родового ладу, вже мн патріарха Никон а час-

О

б

со ли,ву

активн

іс

ть

В результаті цього в праВOCJIавнїЙ церк,вl виник торському суспІльству розкол, пройшли ВИСТУ'lJИ (феодалїзму) ПОТРібна була юрlпа;НіВ, міської бідноти така релІгІя, яка виправ' на захист естарої вl;ри.. ДОJlувала б класову нерів­ Опра.вжньою . причиною

...

РОБ I ТН~ЧО' ГО, руху у РОСll в кІНЦІ ХІХ на, початиу ХХ CTO~ ! TЬ. нер,вницт.~ во Русьної правослаВНОl церкви зайняло контрреволюційн1 ПОЗИЦіУ в роки

дящих вІ1Д реліГl1. Частина пр~вославиого духовенства засудила антирадЯllOCЬКИЙ КУРС пат­ рlарха Тихона І Itoro при. БIЧНи'Кі. в, вимагала перехо·

посилення першоУ російСЬНОї револю·

;;.,у цер~ви на поз!щіУ ло­

експлуатації селян І м,lсь- цlУ. СТОЛИП!НСЬКОї p~aK.цIY: гlєю стало християнсТliО в коУ біДиоти, класове роз- ВИПІР8!вдовувало жорстоКІ його грекоправослаВНіЙ шарува'ння суспІльства. заходи цариз.му по при-

яльного ста8лення до 1'а­ дяН'ської влади. Цей рух одержав наз'Ву .06нов,

синам.

н і сть

Новому експлуата­

І

СОЦіальну

ведливість.

І

,рlЗН08идності. період

свого

неспра·

розколу

було

таною релі-

В перший Розкол став формою соЦI- :\ушенню IснуваН'Ня

руська православна

церк­

революцl~ного ЛеН'Ства.. ВІн був Heo~o­

ального протесту І вира- руху. Ось ЧОМУ В. І. Лежав ГJlи6ои! класовl супе· НіН назвав православну

ва повнІстю залежала вІд pe~HOCTi в тогочасному (',успlльствl свселенського. конетанти За роапорядженlНЯМ нопольського патрІарха,

церкву

«віДОJl1СТIЮМ

цейс ьКого

полі-

православ'я., а

священникlв

рlднИ1Й, Значна часТНlНа його ,лІдерІв роз.раховува· ла

на переро,джеНIlЯ Ра­

Д,янськоУ

влащи

в

умовах

у,рядника-

Heny і одержання. певних

ЯНИ'Й призначав на керlВ' Петра І було лІквІдовано ми «ка-зєнного правослаІІі посади в цертіі своїх патріаРЩЕСсrво, а для не- в'я » , ВіКазуючи, що <<Церк-

привілеїв, інші ж дІячі розвивали Ідеї «християн­

була у крІпОсній залюдей. АвтонефалltНОЮ рування це.рквою введено ва орган ле1\,ностl вІд держави, а вона була оголошена Тіль· колегіальниіЙ· Синод на ЧQJJl 3 обер-,про- російськІ гро' мад1ІНИ були ки в 1448 роцІ.

галися довести МОЖЛИlві,сть

-

НіЙ

позиЦії

церкви

ського соцІалізму. І нама­

спlвісну~!ННJI peJllrl~ іна'

православноr

відбу,вся

лlНlвідацlї

в

після

СРСР екс-

плуататорськИJC клае!в перемоги соціал!зму.

на). ІстиН'lШМН ру,сьне !!рео вослав'я вважає тільки ті

положення, я,кІ були зат­ верджені на перших семи

вселенських

соборах. Ос­

І

новНі положення його вІ­ ро вчення сформульоваНі

у тяжкий період Вели· кої Вlтчи з нЯlНОЇ в і йни

У 12 параграфах симІВОЛУ вІри, затвердженого на перо

ДYXOBeHCT~a, керівництво церкви займали патріотич·

борах: створення с,ВіТу бо­ ГOJM, перед<>ачення всь()-

нІ

го,

кої влади, що дискредит,у- бlЛЬШ!сть

не відпо.lдало новим сус- ТИlfа духовенства, вlрую- проявила церква в б?РОТЬ' ~~~~ ~~:;~o в Bf;:A;!P~: п:льно-еkономlчним вІдно" ЧІІ!Х 1 дворян не визнала. б! . проти реВОЛЮЦlй,ног?

уаоаого комуніЗlМ.У. Остаточний перелом у полlтич-

позиції.

православні

православного Проте

деяні

свщценни,ки

ших двох Б,с еленських со­ що

вІдбувається

неДОСТУП!f\IСТЬ для людеА

на Тlli'lfчасово ОН)"І10ваних територіях ,СПіВРОбlтюtчали з фашистами, підтриму'вали окупаційний режим. В пІслявоєнні рони

зрозумІти волю І д\лль­ ність бота, вчення про ТРjfЄДИНСТВО бо,га, бorо­ ~тlлення, опооута, воснр'" сІвня, ~рещення, заl'робне

Ру.сьна православна цернповністю підтримує внутрішню! зовнішню по-

жИ'ття тощо. ПравосJJIЗIВНИЙ культ своїм ПРИ'значенням пови­

ва

лІтику активну

Нраїнн участр

Рад,

бе,ре

векуме·

нен

1

впливати

емоції

на

людей,

ПОЧУТТJIl с. прияти

нІчному рус!, бор&Тьбі за " пос~-,!енню. j ПіДТР!!Jманню мир І роззброєння. ре:аг;ЙносТl. • Для цього Джерелами православ' ного віровчення є Б!бл~ я

ВИКОРИСТОБУЮТЬСЯ боІ'О" служіння, М о лит Е іІ,

(постанови вселенських j Dомічних с()борів, творlН-

ковний спів. живопис, МУ­ зина. ДYXOB€HCTBO вчиn,

та

«священний переказ»

ня 01'ці ,в цеРКВ!і , стародав·

ня

богослужбова пра~ти-

Оф[;Р~1.'Jення

храмів,

цер­

що В і РУЮЧі повинн! систе­

мнrично відвідувати цеі>а-

\


НОВІ! ЯК ВИКОНУЄТЕ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ЗОБОВ'JlЗАНRт

-----------------ПОРАДи

ДоrОВ'р-закон дnя ВСіх

Обсяги продажу с!льсь- 170 І 134 тояни.

держа.вІ

СЬКИЙ., ІМені 60-Рlччя СРСР, «Зоря,. та ІншlІ'М - 517 тстн молока: Понад дorов!рнl зобов'я·

rocnOAaplB

rюгосподарських ПРОДУКТі~

аання

цювал'и

коленти~и

курячих ЯЄЦЬ

цент.

ми по строках І показнн-

~KOCTI.

ЛївськИЙ..

Сл!д

цих зобов'язань є запору- господарств

ро'боТі

всіх

ус.п:ху в

знизили

'І.ае.

п!днрес­

Один:пппе

виробничих де,ржавl

-Rолентив;в.

у

мІль

27

р

УспІшне

пор!,&нлнНI а

у

на

зоБОlв'язання

rOBLpHI

них

го перевиконали к~арталь­

378

тонн. ворів

230

сво!

ва 335 тонн рад-

зав- госпн

данн.л також рщдгоспи «Великоди.м е р с ь ний.,

«ЗаворIЩЬКИЙ., сынй, ...

«Гоголlв­

.

П'

недоЛІКИ. на

жаль,

НИІЦ'IlВа

у

населеНlИЯ

ять триманням' не

1!!Иlконали сво! ·д.огов!,рm оо'оов'язання І за три місяцl недодали державІ 312 тонн м'яса. НаМілЬше заборгували радгоспкомБІнат «НаЛИ'l'лнеЬК'ИЙ. lмeяt 50-рІччя СРСР та сАвантард. ~ вl~ПОВ1Дно

І

.аВ8'нео'!

-

І

350

за

про­

м'лсо

з

а

ц!ональне витрачання них корм:в. -д06итися да.'1ЬШО· пІдвищення

ностІ

до-

. кожие

R'Y9аТИ

-

не

дн!

Це

практичне

господар­

н:льки г:брида

в

ro.ІЮ1ІН1fIt державинй іи­

при

строки

но-раннього

спектор по закупівлях 1 JOCОС'l'1 сіJlЬFOCППРОДУК­ '1'18 во Броварсьхому ра­

ос-

визна чення можнв

Для

ня

строків.

І{Р:М

У~Юв

в

;в.нлючити

в:сl'м

в сlво,зміНу

тисяч

сущливих

гектарІв

На

ГОСПО)l;арств районного arpapbo-промисJЮВОГО

сіJlьськогосlюдарсысхx маlЩfИ. Заплановано викоиа­ ти робі" ва суму 400 тисяч карБО!\8Нцlв на рік.

ОПТИ1-fа.'JЬ­

дают. оБМіННий фонд ДВИГf!llв тракторів.. Фато І. ПаВJIеJlка.

(ТАРС).

,реЛLrlЙНі свята, дні евя­ ТlІХ І 'чудотв-орних ікон. У вl.ровченні ! культ! пра­

вослав'я

в

перекрученій

фоРМl відобразилися особ­

JIивосТі

становлення, фео­

Дlщlзму у

Віз анті!

Rликаного цим

та

ви­

застійного

характеру. CYClII!JlЬHOrO життя, збереження деспо­ ТИЧІНої вл,ади і·МlПераторlв 1 централІзованого дер­ жавного апарату. Все це зумовило

та

консерВlВТИ3М

вІдданІсть

- традицІям

.

Руську

православну

~JЖВУ очолює патріарх МОСНО8СbRИЙ ! всів! Рус1, який обирається Помlс~ ним собором, управляв нею

разом

Сl!'нодом sою,

І

з

свлщеннИ'М

є

ЙQlГ{)

нонтролює

голо­ діяль­

єпархІальних нагороджує титула-

ми

на,городами

і

B~oвiДHO

до

церк~и.

грунтах

БОслазна

Русь­

!

церковного

суду

законодавча, страти'Вна,

'!lдмІНі­

--'

судо,ва

на-

лежить

ПОМ1'СНОМУ сооо­

ру, що К8.Є'r&СЯ

періодично скли­ у складі єпіск(}-

пі,IІ, кліриt!lв І мнрян. При па'l'рlарху дІє дорадчий нодl фующlонують вLддlлlв, ном!тетів,

Р!lД комІ­

Lt!~ношеl'Jиl на

РусЬЮі

цернва

на впархlJ,

юn. хом

право­

РО3lIIод1ле як,1

ОIJ()JIЮ'

ПРИ31lI'!ftпl патрІар­ tmlскми', архІєпІскО­

пи, МRТpanолитн. ЄJ:IlPJ:1J О'Кладаються а 6лаr&'lНtl" них

oкpyrlB,

ох,рyrn

ПРИХf>дlв (rpOМIJI)

у нІ

s

цеРI<ОВНИХ

-

законодавства в питаннях морал:. ДуХQ.в€НСТВО. монастирі

і духовні учбовІ заlНлади утримуються за рахунок дабрОВіЛЬНИх пожертвувань вІрУІО"ІИХ, реалізації

за

культу

здійснеННIІ

б

о рядІв. У'ч60В!

І

плати

Руська

церква

ДУХОвИI

рІ,

є

І

жІночІ

членом

"ади q;epJtoв І

праВО{;.lав' А.

бо,гослови

пере-

більшУ'ЮТЬ його вклад у РОЗ'ВИТОR духовної культури 1 становлення ро-

сійської ;jЯТЬ, щО

держави. твер н:бито церква

завжди захищала БІдних. сп:,вчув!ала с:граждаННЮI

і мукам трудящих. засуд­ ;jіл

експлуатацію,

людей

на

па-

антагонl-

має

свої

заклади

монас'Ги

Всесв!тньо]

ж

православ'я

вело

завжди

непримиренну

бо

ротьбу з Ідеями соцІаліз. ~!y,

прогреСИIiНИМИ

неннlЯМИ

ХРИСТ1-ІЯЧ. тури.

ДУХОБНОЇ

досяг·

ку ль

сьио:У мирної конференції. ПІд впливом ве.'1ИЧНИХ. ПP/IJВОСJllаВ'!І ке Мl88 єди соцlraл,ьних змІн. ід~йно­

Horo всесві'l'ПЬОГО цектру - З Но.исrаптино'псm Ь с !! кИЙ JI~P­ Itarplattt тlпькн кази,ва·

селеJrНЯ нашоr краУни !ТО­

єn.cи .першкм сеР8,ц рівНИХ., ніякими a,цм.lнlcтpa-

р'вала з реmгlІІКІ. Руська православна церква, як j

В!Н

іншІ релІ'гП, переживає нин! ГЛИбоку кРизу. Най·

органІ­

Оll.Иі:S ни% •

ПIЮtЕ'С)М

cfOJIit-"

В,!іховио!

а6со.люrна

роботи'

партії

бlJJьшІсть

8.Pa~ біЛЬШ оY'ti~вми

на,

n nоиu-

RO-

І

ном

пlщанз­ грунтах

-

150-160. тос­ 110-120, иа-

-

никами

є

впдиву

звІльненнл релігії

гШност1, творення

різкий'

церкви

!10щирення

спо·с06у

жиг­

pe.'J!-

Cfюрочення від­ рел:,г:У в НОВИХ

покол;ння·х. RП.'JИВУ

glд

гpO~Iaд­

ського і особистого тя. зниження рівия

на

с,па;І

мо.'JОДЬ.

атеїстичного

мислення

тощо_

Це пІдтверджується :>меншеиня'Ц' релІгійної

оБРЯД!jОСТі та районі. хрещень у

добрива,

азотних,

в нашому місті Наприклад, рОЦІ в

1982

пор:ВНЯННі з попереднім роком у районі скороти·

ною

в

єдино~rу

8~РУЮЧИХ,' нерівницт' церкви

висуває

кон-

цепцІї (lиомуніСтИЧно-го ХРИСТИЯlНСl'ва» і «соціаль, ного СЛУЩ1НИЯ», твеРДIІ'ТЬ, що для соцlа-LIЬНИХ рево· люцій не06хlдний «хрис-

тиянський фермент», лІ 'І'IlЧН а

революц!ltниtl СОЦіально-по­

нонцеrщія

слав'я засуджує

право­

колоніа­

.'113М і r.ИЦ',Кl

расизм. загарб­ з:ltни. ;'~піталізм

з

пооонами

~oгo

-

без­

р()бlІ1~, 3.'І1I,1ия.ми, сочі-

потоці

11

ро­

гер·

б!.

г;укурудзи

про'водять

Для

цього

на

при

С:В­

поштучна

норма вис:ву гібридногd нас!ння' першого класу

від

необхІдної

-

передзби­

ральної густоти :1б~льшу­ ється на 25проц.ент:в.

Передзбиральна

гУСТОТ,і

г!брид'у Но Л.е кти В­ ний-1 О 1ТВ ПО8инна стано­ вити 70 тисяч. КО.1ЄКТИВ­ но>го-210 60 - 65, а БУ'КОВИНСЬ.КОГО-ll Т не б!льше 60 тисяч росли·я на

один

гектар.

БІологІчно необх!дна глибина заробj{И насІння, при як;й ранньостиг.l1 гІб­ риди дають найвищу 'про­ дуктивн:сть 5-6 сан­ тиметр~.в. Такій заробцІ на,с:ння

сприяє

ність на вання. А

в:дсут­

пос~вах борону­ проведення слі-

дом за сівбою нукуРудзи с:ва:жю!И точного висіБУ

СУПН-8

або

кування

к!.lьчасто-шпоро­

ВИ''\1И

СПЧ-6

nоп;а~1И

О;lе-ржанню Д~B.

гії.%

т1в

спрг!яє

І(l:

за

ТС'\~,;:lO­

peTB.lbHOrO

у.lІОВИ всіх

її

практично

На

схо­

JОГ.1ЯД

пр!!

виконання

f<OT-

др,;'жннх

Пода.IЬШlftl

nOC'BaMlj

e.le~leH­

В';ІПG;1JЄ.

П.l0щах

за

інду­

стрlальноІ. технолог;ї мож­ ливе

також

проведення

неГ.'1пбокого

РО,1пушуван­

5- 6

ня ,!~жря~ь на сан­ тиметрів як засобу бо­ роть6и бур'яна,!И,

3

П. НУХАРЧУК, науковий працІвник'

ст.

Українськ о r о землеробства.

НДІ

альною нерівністю. Мо­ дерн:зм в ідеО_10ГІl ПР-І­ вослав'я проявляється в твердженнІ

ні,сть ва і

про

відповц­

ідеалів християнст­ комунІзму, про то-

тожНість

ХРИ'СТИЯНСЬКІІХ

\lОральних

заповідей

і

ПРlінц,ипlв М,ора.1ЬНОГО ко­ дексу

будІвника комунІз­

му.

Проте

. модернізовані

церквою

ПО.l0:кення

виосить

них

ПРИНЦИПОВО

ЗМін

не

якіс-­

в

антннауновніІ

ідеології,

а

повністю про­

ТИСТОЯТЬ

науково-матеріа­

характер

православноl

янства.

НИХ

виняТ­

Фор~!у'вання ГYCTO~I! на­ саджень

популярність нашої соціа­ ,1'стичної урочистоУ об·

во

за

вносяться

б!т l,з застосуваНfJЮ! б:цидів.

лІстичному

ВраХОВУI9ЧИ зміни у ІІО­ Г.1ЯдіIХ ! настроях сучас·

30

фОРНО-lНал:йнl добрива за­ роБJlЯЮТЬСЯ в груНт вес­

лось 'на 150, а по місту на .50. Відпов~дно зростає

рядності.

по

осно'Вному п:д зяблЄ'ву оранку. АзотнІ туки, а також неДО8несенІ фос­

сl­

опідзолених

фору

захища-

пра'во- стичні клаСІ!. В дійсност:

(семінарИ і академ ІУ) ,ча·

ловlчl

Істор:ю

сучаСНі

п:двищен:1t

.lеflК,ОСУ'ГЛИНЮ18ИХ

азоту

Ідеологи православ'я на­ :'>Іагаються при.сто·сув.атн­ ся ДО сучасності. модер­ н;зують он ре''\I! положеJJ'

чи

при

грунтах

на· cbt.10-Сірих

РНХ

меншу

ня Вlровче,ння і нудьто· вої прааПНI\И. РО3Г:1Ядаl9'

м:кроре.'lЬЄ­

розвинути.м

ну

на

лад, називала йО>Го бо·го­ встановленим. В умовах розвинутого co-ц:алl3'МУ

ре.I!.Г;ЙНИХ· жувала

Броварському райо­ ТИВJfIП~И пере~,гаМ1l ~TЬ правосла&иих не ко,ристуєтьeJl.

«ПOJlошеs- !1РИХО.

нА

Р'!lдян,

Cl>KOfO

славна

IДм!иlстраТИIВilОМ~

стали

порушення

Сннод. При Си­ предметів

opraH -

славна

Пащие,вич

1_

шлях

церква

На

;,

вносити

гектар.

УсІ

рІвномІрному

ти в У!'іlОвах достатнього ЗБО.'Jоження грунт:в райо­

куку­

дещо

при

ностІ зерна 110 55-60 центнері!! з гектара під кукурудзу необхідно внес­

експлуататорський

,'Ja

НО.о1ищній св'ященвІро­ нлад, заворицької цеРIrВИ вчення, церновпого управ- Н'И1( л'і~іПЯ

має

c-rРУКТУРЩIХ

Д.1Я одержання врожай­

один прsцент.

яке

на

краще ;;аробляти ерr-!!икан під КУ.'ІЬТl!вац:ю,

по­

8С.l0Г:СТЬ

з

.1GfOCTi

розчином ПіД­

його

лlТ­

Ух достиганні. ф()м І

Тому кондиційне наое!н­

собором 1971 ща влада в галузі

ВИWJ~х архlє­ зацій.

лі,СТЬ реї.в,

вищить

ня,

М'!СТ!. дев'ять у селах. З деел'ТИ священщИ<ів Пом:с,ним три кандидатн богослів'я. наприироку, ви­ ДеЯlкі з них, ян

управління

затвеРДЖеНОГО

В

ня 11 них елем.ентІв Ірра­ І М!СТIJIКИ.

про

кілограм

насіння

рудзи таким

IIO~ rrpавосла.вноУ церкви.,

сІй. У'ПРаВJJlінь,

у православн()му вl'РО­ вчеННі й HYJlЬTI, пану,ван· ц1-0нал1зму

ня

витра­

один

Обробна

(Фотохрон~ка РАТАУ).

Н В .А ЦЕ Р . ВН'lюну.вати християнобряди, дотриму,ватись по·ст;,в; відзначати

fJас'ння

семи

н:лограшши на атразину (по пре­

насл:дки

ПО.l~мерноlO

:НКО\'­

гектар еРОДИl\ана

УСМН-5,4 або БП-В, РВ!-\-3.6 тlі іНШИМИ зна­ ряддями на глибину 6-8 саНТН'\1етрів, що дає до6р;

неспри­

тонну

р:в Iffi

метрів с.'1ідом за внесен­ ням гербlцИ;jів та передпос'вна. культи,в а ц і я

..'І:віН:.l0ВОГО спи р т У (ГОСТ 10779-78, марки 16/1). два к:логра'l/и фен­ т:ура'УІУ та 10 літр:в води.

Кишкар (ліворуч) І управляючий раЙСільгосптехиl­ кою, застymmн I'О~:lВИ PAJIO А_ А_ Мазиров огля-

по­

f!Y,

чають:

На мінну: голова Овідіопольського РАПО М. Ю.

земель.

оцну

сто,нююго

одееы8 оБJJасть. На базІ Ullіідіош)Л~,С.IКСП 1JtIИСІJlЬ­

ще

СР'Кі

покрити

знаряддями

заробка

парату) боронами БДТ 7 на глибину 10-12 санти­

Tep'l/OMeTpOM

можливих

ПJlОЩ

БП-В. двома гектар

користуватись

біолотlчним

Джамбул. Зоною РОДЮ­

18

п!дготовни грун­ ту при і.ндустр.'альній тех­ нолог~У тана: 8ир:внюван­

сівБІ

ПОСі.Ву.

грун­

кожен

зерно

ран­

Загальноприйнята схема

ВИlмір:в температури ГРУН­ ту,

йову.

об'єдиaвJIJI_ Тут наявнІ понад триста иайменурань вумl. І агрегатів ДО TpalTopl.JI, KOMQajfiliJl, інших

неї

весняної

оптималь­

пл~вко'Ю. в складІ яко'! му­ сять бути отрутохі'l/!кати.

всІх

вирощування

дерново-пІдзолистих т:в є оррнна.

продунтивнlсть

сти'СЛі

ТО

кана­

до

фентlура­

найб:.'JЬШ ефективним спо­ собом основного обробіТКУ

остан­

значення.

і

ятливих

маг:стральним

НО.о10Гії

велике

НО'раННі строни сівби його необхідно інкрустуватн або гlдрофоб:зувати. т06-

лом прийшла вода Тащ­ Уткульського ВОДОЙlмища. Нанал допаміг землеро­ бам Чуйського району

н:лограм"В

При індустріальній тех­

пlзн:ше)

має

реал:зується

ВОРОНЕНКО,

проти

'вим

ГОСТ кіло,гра-

0,5

)ІУ.

ранньостигл:сть ііо,го найвища

зернова

rocuтexвbc8 створево те:ialі1fНИЙ обиlННИЙпункт для

«М»

з до,даннЯ'м

ДІВОХ

(на

це масове цв:т!,ння черешнІ. початок цв'тІння терну. Для підвищення стіЙlКостl насіння г:брид:в

чостІ ста,в напlвпустель­ НIJ1Й масив у ПОНИl3зі ріЧНІ! Чу. Сюди 40-кlлометро­

та

блочний

сульфатно-спиртної

ба.рди

строки

поступається

Дотов:он!

СТJIЮ.

$І.

пол:стиролу

пo.т:r:стирол

грун­

тоНн гною з мІне­ ральними .:\обрива~ІИ, в яких азоту 1 10.- 120. фОСфору 100-110, ка."J:Ю 110-120 н~логрю(в на

ну­

МОЖЩl танош викори­ стати для ГідрОфоБІзації одн:єУ тонни насіння 1 О _'JiTP:B 20-процентного роз·

в оп­

оптимальних

НЬО:\-!У.

_IДIlІОВ!ДНИХ зоБOlв'язання мусит.ь BIJIКO­

рекомеJiдаJЦlЙ. ЯІК резуль­ тат, за п~ршИ!Й ШIaptl'aJl pa~naM сВеJJИКОДИМЕРський., . cAllaнrapд. ", ~Мt!RlЩорса з'арахоВ8КО у ВИlКЩlаИИJI ПJJ.анІв 54 ТОН­ Ji'И м'аса, а РаД'ГООП_ сЛI't'l(.1:всЬІКИЙ., сПухіВ-

при

три-чотири

продуктив-

худоби.

насіння

суп~щаНIJХ

необхідно обов'язково

-40

п'ятипроцентним

(сере.дньодобо·ва темпера­ ніх гlбркді.в важливо вра­ тура грунту на глиБИНі за­ ховувати таj{ОЖ способи робки нас:,ння 100 С) по оБРОБ:тку грунту. норми врожайно,СТі зерна пере­ внесення добрив. СТРОКИ ! вершують середньо-ранн!й способи УХ ззробни. До­ г:брид БуковинськийЗТВ, с.l:дження по-назаЛIl, що

Отже, т~пер споава сто­

го

тонни

:\іИ~

холода­

ТІНlально-раННі

одн;єї

чину

дерново-середньоп' д­

одночасн,о

КОМІІІО­

г!дрофоб!зац!ї

ма. хлороформ техн;чний (розчинний) 11 'Літрів. фент:ура:'>! два кілогра­

ранньо­

при сlвб~

для

(~! арк а

районованих та

стійк'сть І

зу-

витрат

нентів

20284-74) -

ститлих гібридів кукуруд зи реКО'lендованl в райо ні таНі: Нолентизниіі101ТВ, !-\олективниЙ-210, Бvковинський-l1 Т. Вони

У'ТЬ за ти~!. шоб всю;щ органІзувати наЙб:.1ЬШ ра-

за хорошим се-

ВУЮТЬСЛ

МO.'JОКО

TO!I'Н

реднІм показником прюr:о- купl,ВJJf продуктІв тварин' гоonодарств,

порядку

дні

тах

розчином

наса!!­

П!ДВRщену

ТРИ-ЧОТИРИ

висІву,

к::

-

тощо.

:иають

за

КУDУДЗИ

обр'обітк),

густоту

них

З,ОЛИРИХ

І

Нор~1И

з БJолог;чни:ии

перспектиsних

Докучаєва. даж трав'яного борошна.

імеК!

«ЖеРДі,ВСЬКИЙ., «Зоря., у БIЛDШОСТ1 господаРСта імеНі Юрова. Імені МІЧУ-' району иерtвники при,цl­ р!па, lJМe'Hi Щорса. ляють серйоону увагу заПроте

у

т:сно

Сере:1

СN>~'ЧНОГО продажу' за З;lа­

не

J\олектИів Ниївсько,ї птахо- пустили НМJn(онання дого-

ПереВИ1(онали

-

врожай·

способи

же,нь

1800

них

3

рівень

нукуру~зи

грунту,

ТlJУДОЕІ

конuентrЮВ1-

кором'.в,

тонн

'ГОНН худоби І птиці. Най- НІ завдания 14 г~по' більший BHeCO'R зробив дарств; І І! той же час до­

фабрики

тонн

37990

та відповід· агротехн:ки.

ня.

тал нинішнього року раАналог1'tне становище І дують. Трудlвнини села, з продажем молока. Fforo з,д06утки КОЛеі<ТИВ!В TB~' натхненІ рішеннями. ли- зда·но понад договІрнІ ЗО. ринник!в та rттахівник!в стопадового (19.82 р.) бos'лзаи'ня 1035 тонн. у v Н<J"ТV1ТJЯn'l/У КВ'1JТЯЛ' Пленуму ЦН НПРС, 10- тому числІ з радгоспу ТИМ БІльше. що на цеl! сягли помітних успІхІв У «Плоск!вськи,й,> надійшло перІод району ВИД~,If'НО , соціалістичному змаганнl_ 485 тонн, ;, радгоспІ"! зержявних pecYDcIB

Радгосп! птахофабрик" «русаR~всы(й.. та ІменІ ~айоНІУ продали понад до- ЩОрСа - по 225. А всьо­

вих г:брид!в ної

сортової

на обробляти як ЗЗВ'Іасно

так

:10

H~

СКОРОСТИ'ГЛ'стю, реакціЄю на строки с'вби. удобрен'

пеlJІІЮ:WУ

[ІОвІ

використанням

Q·соб_1НВОСТЯ'\1И г'бридів

'RBaPTaJ'l! дає п~::rставу спо· д~в,аТIJ1СЯ

ку·

зерно оБУ'ИОВ­

пов'язаний

ВИНОН!jНПЯ ;Іо­

ГООППРО!JV'КТ~В

вирощування

на

ності

ПlТУН

ми. Г090P~B контрант:щ!У с'.'1ь·

нулоГ() року. РІзниця СТВ­ НОІВИТЬ 337 тонн.

нології

л-:ю - 140-150 кlло­ грамі·В на гектар. На бід­

вологІсть від гранично' до·

ПУСТИМОї по ГОСТу. мож·

тех­

курудзи

30Kpe'I'Ia.

недодав

тисяч

окремих

Індустр:альної

лене

ЯЄЦЬ.

худоби

вІдповІдним пер:одом

П!дсумки виконання д(}говорів за перший квар-

Удосконалення ланон

радгосп.

«БРОВВnСЬRР·Й.

невиправдано

продаж

5

н:а

плеМnТВХ<J.DРПDО Д у кто

Дотримання лити, що цІ та ряд Інши't держаВ"

!liОЮ досягнення

І

СПЕЦІАЛІСТА

Сортова агротехнІка КУКУРУДЗИ

ра'

йон!в 720 тисяч ШТУН б~льше. н~ж TOP~K за цей

в:Рни.ми ;юбов'Я!заннями ральноу ДОСЛ1ІдноІ станц:І між господарствами та за- СеМИПОЛКівсьноУ птахо. готlвельними органlзація- Фабри~ш І рад,госпу сГого­ ках

господарствами

йону продано також "6 мlльйон~в 667 тисяч ШТУfi

ГІрше

своІх можливостей пonра

закріплеНІ дого-

ЖИТТЯ'

світоглядовІ.

Торкаючись СУТі ще

столітті ЗУВ8JВ,

в

ф, що

ленні

Енгельс вка­ «НОЛlI

мІсця

можна

ХРИСТИ­

МИНУЛОМУ

з

нечис­

Біблії

й

витлумачити

на

комунізму,

то

користь

весь дух її вчення, проте,

цілком ВОРОЖИЙ ЙО~ІУ. яК і ВСЯКОМУ розумному по­ ЧИН<l/ННЮ».

абсолютно

Така

ОЦінк'!

справедлива

й

сьогодні.

Б. РИСОВ, rcерівивк секції науко­ вого

атеїаиу

міс:мсого

товариства ·.Знаиня.,

, .авдидат иаув.

О.

УТКІН,

фІлософських

..


*

.. еТОІР·

!1 квітня 1983 РОКУ

НОВЕ

ДРУЖБА'НАРОДІВ -

люц:йне летіло навок у'сі іІІ:ід

ДРУЖБА ЛІТЕРАТУР

св01м ОСобн.сте ЗIoJa!tОМСТIІО з Мак· ОлексІєм МаJ!'СIJмовичем, рево· яке відбулос'яу .роки QOp.

• НО'.nИ голосом почина,в говорити CWM ГОРЬІ\ИЙ, його

ЖИТТЯ

ський

СТВОРИВ

дожны'J

нов!

п,равди1!1

11081С11

r'J-

4Подарунок

.МихаЙло Ноцю·

ЛЮДСЬІ<>е' слово H~Ї . СТМИП!НСЬКl'Jї реанцlї БИНСЬRИ'Й'>, В ЯRИХ змальо­

швидше від блис· (1909), згодом переросло ,вано знайомство .Коцю. - до в-сіх націй, в .в міцну ЩИРУ дружбу бинського з Володимиром

міста, у сонцем.

вс!

селища

предста'ВНИКіВ

ДВОХ

Розкорінюється дуб та на всі боки, а вгорі гілля його, як

тая

ця

народ:в.

І

щкрість

А

час.

стеля.

М.

менника

Ноцюбинсьн('}гl'J

полонив

Іх

теплІ

ро

зустрі

великим

rру;rяших,

У

вождем

про

ві'ть

далеRl'J

вІ!!

па­

щини, В Італ:У, нищІвно картав росІйський цари\ЗоМ ! його п'рислужник:в, захищав знедолених.

1JOKaX, вказувалося 'на не­ обхІДНіСТЬ боротьби з ним. Саме фальшивого бераЛіВ, їх єства,

організував-

роки,

РусІ

мандруючи

великій

у

пошу·

р:в

:ках кращої долі, ·побував

М,

Горький

видання

тво­

вже вІд

одної

ПІсля виходу першого тО­ стрІчі

ма вІн сьному,.

Полтавщині,

там

воленням, з душевною ра·

аматорський гуртон, який 1Il0ставив Шевченкового .Назара Стодолю~, читав селяна}t .Ко.бзарЯ,> ук· раїнською мовою.

Дістю. Вихід книги М. НОцюбннсьногl'J прихилWfО зустрілаБIДЬШОВИЦЬ}(<І га· зета .Зве'3д·а~, журнали • Ноnaя' жизнь~, . «Conpe-

Високо шанував

порива,вся

весь

ПИС'ав КьцЮБИIf. що книгу Йог.о прочитав. з великим задо­

зі

своїм

вал, что мне

сюжет

якого

«На. ост­

острову

і

чудес,

спокою~.

Друщба М. ГОРЬКБГО ! М. Ноцюбинськorо була

!

ніжною

все время БЬІЛ с Вами душою, - писав він М. Горькому пізнІше, 15 травня 1912 рону, -и· (право, не сентимен· тaJIьиосты) скучал по

Олек, менник'> та Ін.

«Ноні

ПРИСВЯ"Jене' Капр1,

<<Цьому

щирим

время

маскува'

оповfдання

краси

зу­

... .я

Все

винні'>,

сав

друтом.

Вас,

вони

оповіданні

рові»,

час,

ТіЛьки

В

не

вважаючи, що видужав би

НоцюБИНСЬRorо.

в,ін У Києві, Херсон!, Одесі. У 1897,. 1900 роках жив у с. Мануйл!вці на створив

якого

до Пl'JRазу обличчя лі­ реакційного

подібний до сюжету шос' тої казки М. Горьного Із циклу «Русских сказок~. Під враженням горьківсь­ ких .Назок про Італію,> М: НОЦІрбинський напи­

рі,>.

Юlfщьк,і

[10

1\1.

p.oцJ.

яке

кий

картиН'У 4В. І. Ленін І М. М. Коцюбинський У О. М. Горького на о. Кап­

Дружба з М. Горьким ,Восени 1911 РОКУ Ми­ мала велике зН'ачення для хайло Михайлович Коцю­ Ідейно-творчого. зростан. бинсьний робить ТDетю, НЯ М. КоцюБИ:НСЬRОТО, по­ останню ПОДОРGЖ ніі Кап­ пуляризац:І його ТВОР!:В. рі, живе у Горького, ДО

191 о·

1911-1912

ли солодкими l'Jбщянками, червоними фразами, І звернувся М. Ноцюбинсь­

ЧіСТЬ великого БУ'ревІснИ· ІК'<І революції тіСНО пов'язаНіз Україною. Змалював вІн життя УЕраїнсьного народу дО революц:ї у багатьох творах. Ще В

У

дІ­

баТЬRа­

викриття лібералізму втрачало СВОЄЇ акту'

альності й у

Буревісники· революції та,к говорив В!Дl'JМий ук.раїнськиЙ поет П. Тичина. І спра,вді, життя 1 твор-

страшну

більшовицьких газе­

на не

велику

тріотизм БуреВісника ре· ВОЛЮЦIї, ЯRИЙ, живучи на­

переплівся~,

засуджує

тах, у статтях В. І. ЛенІ·

оцінку В. І. ЛеНі·ним по· В!СТіКОЦю6инського .Фа· та Моргана'>. Художню{ б"тьків- .В. Савін СТВОРИВ чудову

пристрасний

Іменини.,

яльність свого Горького. поліцмеЙстера.

чі на Rвартирl розповІдається про захоп· лення YRpaIHCbKoro пись·

тан

були потр:БНl М. НОЦЮ· БИНСЬRОМУ В ТОЙ суворий

Нор;,нь Горького,У кожному народі, в українськІй він землІ аж

• братніх

теплота

Іллічем,

мистецТВа

на

написаної М. Ноцюбинсь­ ким на о. Капрі, І др~и М. Горького 40станні,>, в якій СИН'гlмназист Пет­

роздіЛи

вона

З:ВОРУШJYи'вою,

щоденно

в дії

виявлялася

в турбl'Jтах

-

здоров'я,

умови

відпочинку,

читаннях

праці

у

і

про й

спільних

обговореннях

власних тмрів, у план~х

чувство­

на

Вас не хва-

м-айбутнє,у

цро

. сій Мак'СИ""ЮВИЧ Т .. Г. . Тим чаСо.м. здоров'я' -тает R много отдал БЬІ за Іllевченка. З його твор. М. Коцюбинського дедал! возможность опять уви' ПОГі,ршувалось. НадмІрна деть Вас •. чістю він ознайомився ще

турботах

молоде

митцІв.

ЯК

ПО1{ОЛіння

найтяжче' ~собисте

горе пережи·вав Макспм Горький втрату сердеч~

у 80-іроки у пІдпільних праця, пєресл:дува.ння Що ж ЕіДНало М. Горь­ гуртках Казані, де ходи· жанда~міВ П:Д!рв,а.JIИ сили Ho.гd І М. Коцюбинського?

ного

.

товариша.

Іс. я. КРАсовськийl 86-0МУ роЦі життя сько.во-повіТряної інженер­ тяжкої тривалої ної академії імені ЖУКОВ­ з'їз,а.! хвороби помер визначний ського.На ХХІІ військовий діяч, Маршал КПРС віН обирався чле· авІацІї, почесний громадя­ ном Центральної ревізій­ нин . мІста Бро'ваРіВ СТе· ної комісії, був депутапан Янимович Красов­ том Верховної Ради. ський. УРСР ІІого скликання. На

. пtcля

С. Я. НрасовськиЙ на­ родився

чарах. М. Горький сприяв цІкавими JТЮДЬМИ

Тепла

І ·ПИ·СЬ·

креслює:.

С.1аветним артистом .Ша. упа яка~ь велика, що ЛЯlI1інИJМ, видатним марк- цІЛКОВIJТО ІХ захоплювала, ДОВГО"1іТНя СИСТСЬКИ'М к,РИТИКОМ, чле • ..moбов .11.0 людини, до

й

чої

М~ННJ:lками: Буніним, Ам. .1 було в них багато ф.театl'l'J~И1М, ЄJПl'атьєвим!. спільного' в основному це ГУСЄВИМ'· ор енбурзь'КИ'м , б .

опадщини

братніх рості

І

Брав

бинського

з

у

Під

час

.

СОВСЬКИЙ

армІя кого

у і

складі

гарбнwкl.в.

За

сJтy'ти перед

веЛИ'Кі

по.казують дочки

•дослід •. ЗВОРУШJIИво

пись.менни-

ГОРДі за ЛЮ·

дину, за все, що створеио

М. Коцюбинський теж:ка І. Коцюбп'нськоУ, В (щ'вжди; цї"авився твО'ра- останн;й декадІ черв,ня

нею •. ЛІ'!'вратурний

г.::1сьменника. уважно про- в товариствІ М.Горького Ч:ІТував їх сам І популя- Н<>~бинськнйне .раз зу· р~зував серед МОЛО;.[Их Лі· с;р:ча'вс:r з В€JIИЮI1М Ле~epaTopїB, дл'я яких влаш- н,ним.

'І'і 4РОЛЬ О. М. Горького в ТВОРЧОМУ розвитку М. J:CОЦЮбинськогd~ пра­ вильно вказує на спіль­

ми

ви'датного

російського

1910 РБКУ

'!овував «суботи~.

;нао.

Нз[!рі

ла

коман;а. фlиаJlЬНОТ гру­ І 2 перІоди.· В перервІ

Jlкщо хочеш. БY'fИ

-

ІІ-

21.00 Час. 21.353-Й пер40Д матчу 'l[oJtaBJI фіНальної групи.Z!.I'5 ЧемпІонат світу s хокею.' Матч коман;а. ФінаJlЬИОТ, гру.

8.0-0 8.45

ПРОГРАМА Час.

Що

може людива.

wко.,ярlв

с.,ужеНRМ Ш.

9.80

І учнів

з

за·

спорту

Карапетяном.

Те",ефільм' «Інженер Пров.

чатов:,. 2 1{).3.; Концерт

Moro

серія. Першого

пока:10ЗОГО

Міністерства Н.2·5 НОВИНИ.

14.30

ЗустрІч

ПТУ

майстром

Новин'll.

14.5() Комсомол І Д(ж.

фі.,ьми

окре-

оркест.ру

обоРони. СРСР.

.

-

моя ;а.оля. • Комсомольсь·

ка площа', .ВІдряджеиня', .Осінь в Дубеика", •• 15.45 Російська мова. 16.15 KOHuepT Державного аисамб.1Ю народного таицю

13.35 16.00 16.1()

ба. (иа прик •• адl .Судис",авськиЙ.

сько'" об",асті). І6.45 СьогоднІ У свІтІ. Чеl\lпlонат' світу

19.00

хокею.

сРоз;"уми

s

Новини.

16.4і! Д",я

-

'22.55

Грають

18.00

ТеJlефlльм

Екрав

юні

BыIoAa~~

втори",

СЬО·

І

гір,ський

вір.

ПЕРЕДАЧІ

ПОЦlави

ЛИВО».

Jlянка

18.З{) Концерт

.ор.. е.стру

АктуаJlьна

2IJ.2()

tелефlл"м

щас-

ВВlЮА'

камера.

А. '6рамс. Симqюв1я .м І. (дО· 15{)·рlч'U! , JlB. варо.жеввя ";)МО03ИТОІ)а). .

s

·аами:t.

.

сдіJlЮ

:Ю.4О Иа ;,,06РІвl.. 21.00 Час.

21.35 23.15

,реда.

ра;а.1«Jo

аlтlІІ

що

МІжиародний фестиваJlь тмепрограм про народну Творчість «Вєс..,ка.. Мнс· тецтво ІндіТ. 19.00 Сі",ьська годива. 20.00 ВечІрня казка. с:ЧарIВНИЙ екран:». 2().15 Екран збирає lI.рузl8. ков. церт художнІх J<ОJl~ктивІв мІст-побратимІв. 21.0-0 Час. . 21.35 ТелефІльм «Інженер ПРОІІ_ чатов,. З ·серія.

трудових

колек-

Броварчани свято бере­ жуть пам' ЯТЬ про ра тн! справи воїнів-авіаторів.

за­

2-01

Ім'я

був

оргаНізаці'! присвоєно

Повітряної

обраний

ар'

почесниМ

громадянином

авіації ..

міста

Бро­

варї'в.

Степан

Помер добрий друт бро­

М!'! ряду окруГіВ. а з року началЬіНИК

1956

НЬ·ОТО

Вій-

ся

але пам'ять

назавЖДИ

в

наших

про

залишитЬ­

оерцях.

Про проведення святкової демонстрації трудящнх підприємств, організацІй і закладів . ' м. Бровари 1 Травня 1983 року

. Початок де.М!Jнстрації -

о

10 годиНі ранну. За.·

,rальниЙ. зБІр KOJ!OH біля стадіону .Сі!Іартак». ПОРЯДОК

проходження

КОЛОН:

. Перша група колон ,) СЕреднІ ШІ\l'JЛИ: MNg 1, 2, 3, восьмирічна N.! 4, СШ М· 15 ...

школа

ДРУІа група колон Cepв,:rнl ШКOJlи: ММ 6, 7, 8, 9, llllio.1Ja-:нтернат, МПТУ М 4. Третя група колон НолеКТИJ3и-пе,ем()жЦ!

1983

соціал:стич,Н'ого

змаіГаlf-

року.

С'в:тлотехнічний завод,

АТП-09063,

рай спожив­

Четверта група колон РаДГБІСП іменІ Юрова, завод пластмас, фаБРИіКа веРХНЬОГб дитячогl'J трикотажу, виробниче дерево­ обробне сб'єднання, завод <'ТоргмаШ1> імен: ХХVІ з'їзду КПРС, за,вод Пl'JроШRОВОї металургії імеНІ

завод, шиноремl'JНТНИЙ завод, КС:l{J'нального обладнання,

тальний

завод,' ~aBOД

ЗЗ.вод нестандартнои ДОС"1ідно-експеримен:­

БУДівел"них

виробів,

рай-

.

побутко·мб:нат.

П'ята група колон

t

УпраМіННЯ ВИРQБНИЧО'!(;ХНіЧНОГО забезпечення І\ОlWlТлектацП, трест <,БРl'JварипромжитлоБУД1>, мое­ тоооїз!!М 814, ПМК-5. трест <,Теплицятехмонтаж!'>',

трест .БроварИСі"lьбуд», Дарницьке РБУ, ЛДБП-2,

ШБУ-50,

райШРБУ, ПМК «Укоопспілки,>.'

.

Шоста

група

Центральна райлікарня, стаlf'.ll.я, райсіЛЬГО'Dпхімія,

ГСКТБ

мийном

ко.'J,:')И

центральна доcлl!Іна райсільгосптеХНlіКа,

облад'нання,

а'втобаз.а

N2 2,

АТП-09014, комбінат громадського. \,арчування:, мунальн! служби.

БРОВАРЧАН.

на

житловому

маСИВі

промвузла,

ко­

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИt

продовоJlЬЧИХ

З 28 квІтня в

прово­

.Ровесиик.

товарів,

ЗО-квІтня, в суботу, на РИВRY, ЩО на ЖИТJlОВОМУ

торгІвлі,

райспоживспілки

БІнату громадсЬІЮro харчування.

1

иьоі школн теJlьцl М. І.

cм~pT(

У

І ВИСJlОВЛЮЮТЬ ..,иБС)ке спlвчутт. .чи­ I1цreНИШНій 3 ІфНВОду ТRжкоі JrТP&ти

.Ni<

Івана

Петровича

Адреса .pe.tl.8КЦШ

255020. вул.

ТeJlефQНIІ:

редактора

-

19-3-82;

ПШЕНИШНОГО.

11.

БРОВАРИ

І(ИІВСЬКОІ

,

19-4·47;

реll.акт"ра, BIUIJI)I

KACOIIOЇ

РОБQТи

!!!!І

19>4,67.

обслуго.

вокально-інструментальних

ан-

сучасні мелодії радянсь,ких ізарубіЖ'

Індекс 61964.

ОБЛАСТІ,' партlАаого

.

І в кафе

наші

закл-ади,

там

В1І

зможете добре зустріти свято в колі своїх друзіВ. Наша адреса: кафе «Ровесник~ вулиця Вl'JЗ< .з'є!!наННJI. 3; рестора,н «ПролIСОН1> вулиця Ки­ ївсьна, 129. Комбіиат rp.nмадськоrо харчування.

KklYBCbKA. 154_ 9аступника

-

них композиторі,В. Запрошуємо відвідати

еідnовlда.1!ЬНОГО секретаря. BiJIJIiJlY ~ільськоrо rOenC>llapCTSa кореспондента мІсцевого раді~МОВlleJШJl ___ ~~~ ~ III)Ollj!:.!lOlO>:il.

_

репертуарі

саlМблів

І

11 батька

иа

До послyr в-ід,відувачів святкове меню, Г'аР'\ но оформлеНі ! зі сманО<М ПРИГО'F-овлені страви.

Jroм·

ДирекцlR.· партІйва І ПlЮфСПlлк;)ва органlзацlТ сер&;а.

замовлення

ремоги.

У ярмарках візьмуть участь пІдприємства' мІсь.

коrоуправлІння

рестораНі «ПролІсок»

прнймаються

вування СВЯТJЮВИХ вечорів до 1 Травня 1 дня Пе­

М,а~ИВl ПРОМВУЗJlа, з 8-і годинн проХодитиме перед­ святковий ярмарок ІИ) продажу продовольчих това­ рІв, а також товарІв beCHJlHo-лІтнього асо)nІІМЄНТУ.

«Kyтyso .... Новивв ..

сУб~tа;

ВІДОМА

дитнметься вечірній продаж овочІв, картоплІ. ,

ФІJlЬМ

ПJlтанu.а,

бував

школах БроваріВ, піДТРИ;\lував 3 жителЯМИ мі,ста дружні зв'язки.

варчан.

'квІтня, в п'ятницю, з 17-ї годИlЦf на новому

ринку,

иих ІнструмевтllІ І трІо б"н.а:У1'ИСТОК . YKpaiHcbKoro теJlебачення , ра;"lо ...

19.00 19.3'0

по. Иевськ;)му:о.

18.30 V

9.&5

29

УкраТие.

,Жи.lть

бlJlьпіене-

ньо'" самодія.,ьностІ .. 18.00 НОВ41ни. 18.2~ Док. теJlефlJlЬМ «Проry.

АJlтаЙ..

Л.

Він

вО'РіЧ.fя РаДЯНСЬ.RОЇ України, завод алюміН:Єви:с бущвельних . КОНСТР'У~ц:й, деревообробний комБІ­ нат, заводобудіВНИЙ комбінат, ремонтно-механічний

17.35 KOHUel'T Учасникl. худож-

8.35, 9.35 Природознавство. '4 клас. . 8.:>5 Науково-популярний фІльм

у

С.

тивах,

сила­

.

pe~aKTopa

меНе

також

Йо·го

І

~=".-~-~---~--=---=-~----

«ЮТ·ВЗ'.

кого теJlе6ачеИВя.

що

НрасовськиЙ.

Лкимо~ич командував вlй­

opraнi­

волоmИНЕНКО.

має •.

ОБЛАСТЬ «Пlсня про

ДО

МУЗИ1(анти.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,. opr8B БРОВ8]ХКого. roрСІАСИОfO _ОМІІтета Коммунист.ическоА партии УкраИНЬІ,ГОРОIІ' ского и районного Советов иародны'. lІепутатов к.в_ !;КОЙ области. (На . украинском 113Ь1K~). . Редактор Е. ФЕДЯА. Газета выодитT С 17 аПРeJIЯ. 1937 юда.

)~.

ЦТ

НА КИІВ ТА 8.15 Док. фіJlЬМ

ПРИ80.У:о.

школярІв

17.15 17.45

paдгm:ny костром­

,

В. перервІ

.СрlбниЙ ;а.зВіВОЧОИ:О. 16.:ЮФI",ьм-концерт сl1иваки:о.

Азербайджанської РСР. 16.45 Уроки ·х_,іба. Передача 2. 17.30 ВеселІ нотки •. 17.45 Шахова шко.,а. Клас IЮЗ­ рядників. ІВ.ІО Ленінський унІверситет мІ.,ьАонів. «Духовний світ JlЮДИНИ'. .Колектив І осо·

А.

«Менська пуща.. HaYJ<obo-популярниі! фlJlЬМ ГОАні у світІ. . сАвачинський BYJlKaH'. 1().Об Учням ПТУ. В. МаяковПРОГРАМА УКРАІИСЬКОГt) СЬКИЙ. Поема «Володимир ТЕЛЕ&АЧЕИИjI Ілліч Ленін:., Н).О-О АктуаJlьиа камера.· 11.00 Для вас. батьки. 10.35 ЛюБИТeJ\ЯМ xOPOlКlro eиf· 12.10 ФІзика. ІО к.'. ВУ. 12.40 ПоезІя МІРЗ0 TY1'cyh-заде. ІІ,:Ю НаУКОВО·ПОПУJlярвиl. 411 ....м 13.45 Я. Гашек. СторІнки життя сНа UlJlЯХУ до оке"Ну'. І творчостІ. 12.<f5 Мальовничий свІт ДИТ1Rl·І4.:Ю Фільм .1з субтитрами «Нества.

пи.

ЦТ

новели

ЗАI'АЛЬИОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

ЗАОІЮ'

вим.

ЧЕТВЕР. 28 КВІТНЯ І ЗАГАлЬНОСОЮЗНА

моти,вів

Заступннк

відкриттІ

црисутній

сько'во-пов;тряними

зації товариства «ЗнаіІ-

.

На

був

партІЄю і на­

Шслявійни

муд­

ня», вчит~лька.

армії.

мії. А С. Я. Нрасовський

.МихаЙлl'J Ноцю6ин-

мІської

вста­

своєно 'звання Героя Ра­ дяжь'Кого CoКJ,jiy, а в 1959 :...- з·вання Марша­

).

лектор

було

Піонерській ШКО"lИ ,N"g 6

Н. ГРИГОРЕНКО,'

КРИТИІ,

Є. О. Ненадкевич у стат.

ПиоьменнИ'КЛ. Ом:л~. ність Матч пи. І

ський,>

місті

Р"ДБМ у 1945 роцІ С. Я. Красов'Сьному. БУJJО при­

сп:лка ..

.Як

вій­

сила­

фронтів брала участь у визволенні України від нlмецько·фашистських за-

жеиня

передовІ

нашому

Воронезь­

люди

України.

1973 року з нагоди 30-

річчя визволення Бровар­ шини від загарбнИЮВ У

І-ого· Українського

ня за І к,вартал

усі

ходився штаб 2-0Ї ПовіТ­ ряної армІї. У вересні

ми 56-бї армІї та 2-0Ю ПовІтряною армією. Ця

це чудрва тема,JЩа ном РСДРП Луначар- створеної кращими JIЮДЬ· СЬRИ!М, відО!Мим. росій •. ми свІту . культури, до вмІЩає в ;е:ооlвсю .друж­ СЬКИМ скульптором г!нз. ВСЬОго свІтлого І прекрас­ бу YKpaїI!{!WiOl'O .на1'б:О;У з рфсіЙ.riьк-·и М'>. б:у'ргом!'а Іншими. ного. Вони обидва були народом

Росії,

1943

коли точ.илися бої

за звІльнення' Києва, 3Ha~

Віт­

командував

СЬКОВО-ПОВіТРЯНИМИ

дружба зв'язувала Горь:кого з Коцюбинським, До в·еликого пролетар· СЬJЮГО письмеННИ1lа линули серцем

3

новлено пам'ятник авіа­ чизняної вІйни С. Я. Нра­ торам 2-0Ї Повітряно!

М .. НоцюМ. Горьким

(П. Тичина. Михайлович

РОНУ.

. Великої

Якимович

в жовтнl,листопаДі

громадян­

Жуковського.

С·Н8fИ.

.... Дружба

участь

зв'язки підтриму-.

Степан

трудівниками Броварщи­ ни, адже в нашому м!сті

ській війні. В 1936 роцІ Степан Яниairович закін­ чив ВіЙСЬRОВО-ПОВ!ТРЯНУ інженерН'У академію імені

велетнІв

джерeзr

вав

ської області в сім'ї се· лянина. 3 1918 року в лавах Радянської Армії.

лІтераТУ'1) як до

неоціненних

МіцНІ

1897

року в селі Глухах Бихов­ ського району Могилів­

ля по руках списки забо- письмеНj-lИ-ка, ! в:н 1910 'Юнорежисер Ю. А. Желя· Пізніше, в радянсь;кий ронених в;рш:в україн. року робитьдрyry подо·· бужський, що був свід­ час, М. ГорькиЙ~р·а.дI:l:!3 мб­ сн!юго поета. У Нижньому раж на о .. КапРі (ІТ<lЛ:Я). ком 'першої ;,у,стріЧ! д,вох лодим літераторам ВЧИТ\!­ Новгороді декламував' На квартирІ M~ 'ГБРЬ- митц:в, а потім не раз ся у М. Кl'JцюБИ;НСЬRо.го. 'т,пориШевченка на що- кого 3У'стр:чався М. НО- БУ'ва,в у Ухньому товарист­ І . радянська МО.'ІОДЬ ір;чних шевченкі'всь,ких ве- uюбинський з багатьма Ві, у своїх спогадах під­ опрагло припадає до твор­

БІfДанню TB<JP;B - Шевчен· на, Ноцюбинського та ІнТП""х українськи письм н ;~~;B. . Х· е -

серпня

19

ЖИТТ,.

19-3-18; ,nистїВ

Друк

~исокиА.

Обсяг

,

I1PyIC~

ваннА аркуш. Тираж 12.560 "римl!,никі •. Зам. 1704. Броварська друкарня Київського оБJlасвого упраВЛ;Н14Я у справах вид•• ництв. полlгрвфlJ І КНИЖКОВО! торгівлІ. Адреса друкарнІ: 255020. 11. Бровари КиївськоІ областІ. BYJI. КIІЇВСЬКа, ~ 1'еilефои 19.4·37. _ .

#66 1983  
Advertisement