Page 1

Пролетарі всІх краІн, єд,наАтеЄА!

1 ОРГА.Н

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

МІС Ь К О ГО К ОМ І ТЕТ, КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 УКР А ІН Н, РАНОННО' РАД НАРОДНИХ ДЕП)'ТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

J

Гааи••ПОА_"" 8 17 квіти.

року •

1937

Середа,

Nt 66 (4998)

23

квітня

Велика життєва сила вчення Леніна У РQзквіті творчих сил, обст.аНОВці загального

будують нове життя народи братніх соціалістич'

ии Радяиських Збройннх СkЛ, представники партій·

ветерани

нини засІдання това&ИШIВ Ю.В. Аидропова, .' В.

ЧИМ далі

вІдходить в

расизму, за збе

реження І ЗМіЦнення ми ру на землІ.

Вірністю ідеям І запо О. М.· Косигіна, М. А. ві там великого Леніна СуслОВа,.М. О. 'ТИхонова,

рев('}люцlонера. твор ця Rомуністнчнnї партії; першої в евіт! соціалlс

діячем сучасностІ товари Капітоиова, В. І. Долгнх, ришем Л. І. Брежнєвим М. В. Зимнніиа, К. В. Ру­ Справа вождя живе у сакова.

равlше постає перед люд пройнята вся дІяльність ством уся грандіозність і КПРС, ЦeHTpa.~ьHoгo Но значимІсть Т1Юрlнь титана мітету партії, Політбюро наукової· думки. полум'я ЦК на чолІ з видатним.

тичної

J;tержави.

З

. ім~Я1If

ІсторичнІ

рlщен

~.,.!: lJeH}.!a-ня ХХУ з'їзду RПРС.

тії

fl.Єро;зривио ~В'JtзаИJ ВСІ !:Jайвеличиішlзвершення 21 квітня в КремлівнащоІ епоXJI ецохн це· ському ПалацІ з]здів. від рехо:у вlд'каrrtтаmзму до булось урочисте засfдав соЩаiJt:іМУ .1 f:iQМуП!;ЗМУ . ня, присвячен~ знаменнtt.t

Сп,р_fjжнtм

трІумфом ле

СРСР ~уСПlл'Ьс'!'ва.... рnзви !4УТого СОl.tіалtЗму, ПІп

прапором ленІнських ~дей

Ч

доповіддю

виступив

кандидат

TpY~OBa вахта

ленінізму. у

чле­

ни ПолІтБЮро ЦН RПРС, секретар ЦН RПРС Б. М. Пономарьов. Доповідь була вис~а­

cei>pe;rap НомпарІлІ . .n.O-рвалан, ерЛиП

Рада МінІстрІв Української РСР присвоїла Ім'я В. І. Леніна середнІй школІ .N2 15 м. Уж­ города. КалитянсьКіЙ. середн!!! школІ Бровар· ського району Ниївської області, середній школі ,N'Q 57 м. Києва. (РАТАУ).

сВелика

сила

!

ший секретар ЦН Номцар· тП.Уругваю-Р, Ар1смен на· з увагою іне раз пє­ ді, Генеральний секретар рериваласьоплесками. ЦІ{ Нарrщноїпартlї Па· Учасники . УРочнст~rо il1fМИ Р. -СОУСІ!, ч,l!~н Ви· :,асідання . СТО.ЧIf співають

датІ. В зал! -перем!ш

нlі!1ЗмУq.а"ІО СТВОР'е1lНЯ F

З

життєва

року).

Номпарт!ї України

• •

орга­

Радянського Союзу. "

У президії~!акож Гене.

ду. який успішно втілює ральний в життя

творчих

.

М. . С. ТорбаЧОS8, . П .. Н. шви. Демічева, В.. В.. Кузнецо· ПІд склепінням З8JIУ ва,: С .. М. Пономарьова. JВУЧИТЬ Державний гіми М. С. С!:І.1ІОМ~lЩеJl_а;.J. В ..

вождя :звершеннях нашого наро

світовог('} 'nролетарlату.

І

1980

Рада МінІстрів Української РСР присвоїли і:.( я Володимира Ілліча ЛеНіна Чорнобиль· ській атомнІй електростанції першІй в респуБЛіцІ АЕС.

нІзацІй, зарубіжнІ гостІ. Урочисте засІдання від­ крив член ПолІтбюро ЦН КПРС, перший секретар ММН КПРС В. В. Гри-

Гриmииа, А. А. ГрОМИRо,

lсторію час, коли жив І пріЩЮВ'ав ЛенІн. тим яск·

HOrO

мадських

Травня

Центральний Номітет

ської партlI, знатнІ тру­ дівники промисловостІ і сільського господарства,

lлліча. ЛенІна.

1

вчення!

Присвоєно ім'я ВОЖДЯ

ленІн­

воєначальники, 17 година. Тривалими ВИЗJlачнl оплесками зустріли учас ученІ, представники гро­

алlзму І

КОП.

-

інтернаціональне

чає радянський народ нальну незалежнІсть, про 110·у рІчницю з дня на· ти імперіалІзму, колоиі ВОЛОДИМИРfl

2

вічно живе революційне

стріВ СРСР, rолови палат Верховної / Ради СРСР, сенретарі ММК І МН

fШРС.

Ціна

марксизм-ленінізм

(Із Закликів ЦК КПРС до

політичн~rо І трудового них держав, мlциlє· соцlа- них, радянських І громад· піднесення, сповнений рІ· лlстична спІвдружнІсть. ських органІзацій. При шимост! успішно викона· Ленінізм надихає мільЙо· сутнІ Іноземні дипломати, ти накреслення партії, ни борців за соцІальну зарубіжнІ гостІ, журна· плани П'ЯТИРІчки, вІдзн~· справедливІсть 1 нац10 ліСІВ.

родження

року •

Хай живе

Урочисте засідання в Кре.Atл; !

1980

конкому

ЦН'

.liOMI'IQj!1TIї rrВ.1!!іЙИиЙrіМg'с1иТер'Йа­

цІонал •. Тут МСТУПJIIИИИ: ro rtotlM SідбуйСя ве.1tИкиЙ .'ІІЗ ПреЗИt!П ВеРХОI!ИОЇ святковий концерт. чі науки І КУJ1ЬТУРИ,. вої- Ради СРСР і Ради МІнІ(ТАРС). КИ

1

новат.ори: 'SIfPО:БIm

Аргент1Юf

!li-В8--1t1'()ЛИЦ! ,. niIX:ll~CKO в'я, ветерани партІї. дІя-

До

р.

r'1qЛЬііі.

перемог!

нових

Урочисті збори 8 Києві Разом з усім

радянсь,

ким народом. трудящІ Р'І' ДЯНСЬКОї . України урочис· то Відзначають 110-y r lч ницю

з

дня

засиовника партії

І

народження

Ком"ніСТИЧНО]

творця

кої· держави.

Радя~сь

вождя СВІТО

вого пролетарІату Во­ лодимира Ілліча Леніна. РоБІтники,

колгоспники

інтелігенція

респуБЛіКИ

зустрІчають ювілей

знам~нний

новими

УСПlхами

в прац!, у боротьбі за ви· нонання рішень ХХУ з'їз­ ду RПРС. У

ці дні тру­

дівникн України ще І ще раз звlриють KpOI( по Іл· лІЧу. заявляють про свою непохитну рішиміСть ЖИ·

ти 1 працювати по-ленін­ ському, по-комуНіСТИЧ' ному.

21

квітня в

святково

Па.1ІщІ

КиєвІ, У

прикрашеному

культури

«Украї·

ВійСЬКОВО - Мор с ького Флоту. присвячеНі ленІн­ ському ювілею. В залl знатні трудівники Києва і області, ветерани партії, колишнІ фронтовики, вче·

республіканських. стерств і

партП України товариш В. В. щербнцыulй. Учасники урочистих зборІв одностайно прий­ няли вітального листа Центральному Комітетові КПРС, Ген~альному се/{­ ретарю ЦК RПРС, Голові Президії Верховної Ради СРСР товаришевІ Л. І. Брежнєву. УРОЧИСТі збори ОГОЛО, шуються закритими. Іх

Збори відкрив перший секретар Rиївського. ні. представники творчих мІськкому партії Ю. Н. і громадських оргаНlза· ЬJIЬченко. цій, партійні і радянськІ Ве.1ИЧНО звучать дерпрацівники. жавнl гімни Союзу РадІО!' ських Соціалістичних У президІї урочистих Української зборів товариші В. В. Реслублік І СоціалlСтичЩербицький, М. М. Бо­ Радянської рисенко, О. Ф. ВаТ'lеИRО, ної Республіки. ПрисутнІ з великим Г. І. Ващеико, . І. О. Гера­ обрали по- учасники з великим під­ симов, О. П. Ляшко, І. 3. пІднесенням Соколов, В. О. Сологуб, чесну презцдlю урочистих несенням співають партій­ О. А. Титаренко, В. В. Федорчук, О. С. Като, І. О. Мозговий, Я. П. По­ гребняк. Тут же члени Президії Верховної Ради УРСР і Ради МінІстрів республіки, члени бюро

ту

Комуністичної

Радянського

чолі з вірним вачем

м-адських органІзацій мlс­ T~, Радянської АрмІї та

нІ

тури, керІвнІ

Союзу

ленінської

науки

І

куль·

працІвники

3

..

доповіддю' ЛенІна

нутий

безсмерт-

присутніми

які працюють у різних галузях на­

СРСР, розглянувши

уки, спеціалістів промисловості,- &в­

подання Комітету по Ленінських і Державн~. преміях СРСР у галузі науки і техніки при Раді Міністрів

торів новаторських технічних вирі­

КПРС

Ленінські премії вчених,

тень.

На пропозицію IOMiтeтt. ських і Держав~

тец'!в І художНІх

11.0

Ленін­

l]teИЇП

ОРСР

одна

кращих

3

,З заводобудів.

на

підприємстві.

Ударною працею відзначилися вони і в день комуніс­ тичного суботника, перекривши НОРМ!! виробітку на монтажі залізобетоиних конструкцій на будівництві учбового корпусу профтехучилища.

На знімку: виконроб В. Ф. Гаврилюк із ударниками комуністичної

праці

М.

О.

Тараном,

В.

В.

Булахом,

М. І. Біланом. О. Г. Зяблюком, Ю. І. Савіним перед початком суботника.

Фото М. Семинога.

колек­

тивів республІки;

справи

«Ім'іІї

-

комбінату

но концер'!' майстрІв мис­

На

урочистих

зборах

гeнє!'aJtьHi консули соцlа­

,1lстичних

країн

у

член

Rиєві.

1980

(РАТАУ).

року

~ СКdаді

і

концертІ були присутні Надзвичайний І Повно­ важний Посол НДР в СРСР Г. Отт, який пере­ бувае; в столиці України,

виступив тепло зустрІ­

і

1~(I МКУ' великій групі

на

ПРОДОВЖУ-

Присудження Ленінських премій

СРСР, присудили

партії

Генеральним секретаре:\1 ЦК ~КПРС. Головою ПреКиївських міськ}юму І об­ зидіl Верховної Ради кому партії, ветерани ле­ СРСР товаришем ЛеонІ· нінської партії і Великої дом Іллічем Брежнєвим.

дІячІ

Бригада монтажників В. В. Булаха ного

зборів у складі Полlтбю- ний гІМи «ІнтернацІонал ... ро Центрального НомlтеНа закІнчення було дз­

справа

Міністрів

КЦРС,

Радянської АрмІї І· ВіІ1ськово,Морського Флоту.

цтва,

Рада

ЦН

перщий секретар ЦН Ком­

Вітчизняної війни, передо­ вики І новатори . виробни,

Комітет

Політбюро

воїни

на,. відбулись урочистІ збори представників пар· тіЙНИХ, радянських І гро­

Центральний

мІні-

відомств,

автобази ОМ::І М. ХУТОР­ ний та В. Головня, а та­

удариоrо

Фії, письменників, художників, а\И'и­ стів.

(ТАРС).

ІншІ

~країни

у

складІ

ударного

мольського

ПОНRД Пdаи

Всесо­ комсо­

загоиу

110-ї річНИці

іменІ

з дня иа­

мі

На тваринницькій фер­ РОЖНівського відділ­

ка

радгоспу

КИЙj) телят

ського

пеРШО~1У

лісОПРОМИСЛОВОfО

Серед' молодих праців· ників промислових І приємств

різних

респуБЛіКИ стаВНИКіВ Це маляр монтажного

,N'Q

38

сіЛь під'

областей

є І 6 пред· БроваРЩИНІ!. з будівельно­

віком

року. приріст вив

«Літківсь­

утримується

родження В. І. Леніна відправились цими ДНЯМJf на будівинцтво Усть-Ілім­

ськогосподарських

вироб­

М. ГУМЕНЮК.

Понад 500 юнаків 1 дівчат з різних міст і сіл юзиого

молоді

ничники.

ааrоиу

комплексу.

у: галу~і літератури, миОО<ецтва і ар­ хітектури при Ра,ці Міністрів СРСР ,'!енінські премії' цього року при­ суджено групі маіістрів кінематогра­

кож

552

пах

до

300 ОДНОГО

Середньодобович кqжного з них у кварталі

грами.

ветеранів

стано­

А в гру­ вироб~иц­

тва Галини Федорівни Горбахи та Надії Кири­ .1івни Кабиш по 600 - 650 грамів, що значно вище,

ніж

передбачал!!

планом.

управліннГІ

Н. Сорока, водії з

В. ВОЛОДИМИРОВ.


*

2 стор.

2З квітня

року

1980

НОВЕ

ЖИТТІ

На святі комуністичноl праці КомуністичнІ еуботники, історич­ не значення яких. Підкреслив

Ленін,

СТ4ЛИ

ЧУДОІ!ІОЮ

В.

ініціаторами якого знову виступили

І.

колективи

традицією

року

з дня

народження

засновника

району

пІдхопили

ШК1ЛЬНОГО

життя

Завдання двє

за­

клик трудівни·ків столиці: працюва­

11 О-Й річниці

муністичної партії і держави В. І. Леніна.

п'ятирічки,

Трудящі

підприємств

Москви, присвячений

радянських людей, перетворились у всенародні евята праці. Суботник завершальноrо

передових

НОВИНИ

ти на суботнику

Ко­

особливо

тивно, якісно, ощадливо

Радянської

командир

продук­

космонавтів

витрачати

сировину, матеріали, паливо.

На адресу Музею геро­ їзму юних міської серед­ ньої школи .М 2 надійшов лист від начальника Цент­ ру

підготовки

носмонав­

тІв генерал-лейтенанта авіації двІчі Героя Радя'!.

ського Союзу В. О. Шата­ лова. Як відомо, Володи­ мир . Олександрович очо~ лює Всесоюзний полк колишніх синів полкіВ, сформований при газеті

.Пионерская юному

правда,>.

віці

він

У

також

брав участь у Великій Б!тчизняній війні. Пр(). його бойовий шлях розпо­ відає один із стендів шкільного

у день «Червоноl ·суБОТИ:' Відбулася радісна подія. У нашому місті по вулки! 50 років ВЛКСМ

урочисто

закладено

ку, яке виконуватиме ПМК-7 тресту «Броварисільбуд». Це почес­ не

перший

АЛЯ

КОМіІ­ ФУНК­

ціонує лише три місяці. «Червона субота. БУЛil своєрідним

екзаменом

R~

готовність

ко",@ктиву

по.

виконання програми

напружеиоУ року.

квІтня

випущено

М;З.1ИК та Інші.

Ми таliОЖ посадили дерев

майстра

ЯНlЩ!rlЮfО,

яка

Л.

кущів,

1ОО

очистили

тротуарі!!

площею

15 тисяч квадратних мет­ 5,2 тонни ме·

рів, зіБРilЛИ

продуr:·

талолому,

цlї на 7800 карбованціВ. Особливо вІдзначилася

бригада

та І

пlдготувнлн

250':'lетрову

ТР<Jншею

п:д

.:llнію зв'я:шу. У фонд п'ятиріЧКI! перераХОВі1,іfJ

Г.

вlдпресу·

товарного

.500 карбованців. І. IBAHUB,

~юМІнl-євого профІлю. Добре·: ''fЮ'tIjJацювали .р:1'

начаЛЬНИlf планового від­ ділу ЗАБК.

вала ·

7 тонн

1090

робітників,

нерно-технічних

вік працівників сільських спеціа.1істів радгоспу, учнів к.13сів

ків І службовців радгоспу «Требухівський » ВЗЯЛИ участь у комуністичному суботнику. Переважн~

ранніх

на

підготовці

Усього близько

-

РОЗПОВІдАємо

в

1000

ОРДЕНА ЛЕНІНА рУНИ Петра · Іваиевgча знають . рі3Jtий труд. Той, до JlXoro Пl'П­ вчали батьки з дитинства

ну

жорстокістtO. висмокгу­

життєдайнІ · сили з

кожної

мостійними вони етапи набагато раніше. ніж до­

рослими: вміли ХО}ІИТИ БJ­ землі

і

в

господарствІ

хатньому

матері

допо­

магати, дІвчат же не бу­ ло, Пам'ятає J10бру бать­ :ківську

руку,

сміЛИВОЮ }(ою

го

J{M

чоловічою

торкалася

клітини,

висушу­

ляла:

що

Зilбороновано

ще

немов

з

(це

було

серце і

прос­

залИЦІаєть­

бентежно щодня

стискала до

схід

сонця знову і знову или­ нала в поле. до зеилі. Пам'ятає Петро Івцо­

~И~ Ї'10РНУ

праця

-

po6ow-

ним

днем,

завдаючи

за­

гарбникам все нових і нових ударів, наближала час

визволення.

Дев'ятнадцятирі ч ним юнаком повернувся Петро Лобко в рідну оселю. Р:і­ дісним і болісним бу:1О те повернення. Зчорніла від горя мати з ПОХОРОН­ кою на батька (смертю хоробрих загинув п:д Варщавою). Осиротіла ха­ та, а з нею і земля. Зда-

RaJroCb,

не

Чоро зЗ!W!ару6ле

відlгріється

серце

які, працюючи

Вони,

як і

то~аришlв рів, протягом

160

гек·

паливІ .

невиробни­

чої сфери займалися блCl· гоустрпєм територІї ce:tїa- ·' виробничих пІдроздІлів госп()дарства.

З обсягом запланO'Ifa:IOrХ" на цей день робіт требу­ хіВЦі успІшно . справилися. у фОНI1 п'ятирІчки вони

перерахують

1.100 кар­

тарів. Особ .lI1В() відзначи· лися на цій ділянці роб)­ ТИ МО.:lОді комуністи Л. 1. Овдієнко та М. Ф. Мель-

бованців.

Праця в радість

робітників перераховано у фонд десятої п'ятирічки. Особливо високу продук­ тивність роботи продемон­ стрували складальниці

Г. КЛЕПКО, секретар

парткому

у

нашому

склада,1ЬНОМУ

цеху на робочих місцях по-леніНСЬhИ, по-комуністич­ ному трудилося 137 вироб­

ничників . Вони випустили 2000 високоякісних промис­ лових світильників та 50 кришталевих люстр «Гло­ рія». Весь одноденний М­ робіток за побажаНН!lМИ

рад­

госпу «ТребухівськнЙ».

В. Липовчук, Г. Куць, Н. Степанець, Н. Пінчук, Н . Давидович, Н. Ніколен­ ко та багато інших.

РОМАНЕНКО,

1\. секретар

парторганіза­

ції складального цеху світлотехнlчного заводу.

• КОМУНІста

край

тами яких оволодІв Петро Іванович досконало не за таке вже й довге меха­ нІзаторське життя ... Адже головне його cythocTi-робити людям добро. Зба­

І

ді­

тей. На ній І з нею се­ лянин Петро Лобко, хлі­ бороб за покликанням,

зрозумів,

ЩО вручну

Бе.з ТІіХ вражаючих цифр

перенонан­

тепер не обійтися кол:> землІ. Наука І техніка по­

ням, збудував своє щас­ тя. Щастя це знайшов у

тріБНі їй в якнайглибшо­ му розумінні. Попросився

творчІЙ праці. З першога дня його нового ЖИТТЯ

в голови колгоспу на нав­ чання. Нурси механізаrо-' гачувати ним рідну зе~І­ рІв у Степанцях, що нинІ лю, колгосп, ВіТЧИЗНУ.

комуніст

вірним

за

другом

стала

дІвчина

тІльки

вІн

Устя.

вІдчув

душею,

ЗВІІ­

[

згорьо­

скІльни

за

Черкасьної області, стади для Петра Івановича тим науковим

унІверситетом,

тим звичайним було КР2си, ніжностІ, мужностІ ! тепла, Вона народила йо­ му двох славних дочок І

який вІднрив йому небз'­ чені простори. Після за­ кінчення нурсів молодий

сина,

вів комбайна.

а

тепер

тан

материнському

же

по­

мудро

плекає внуків. А він все так же ніжно й схвильо­ вано, ян і тридцять чоти­ ри роки тому, називає її

своєю Устею.

р ОЗНВІТ АЛА

визво­

лена земля, мужнів а з ним зростав і

крлгасп,

від хлі60роб

П.

І.

Лобна.

механізатор так,

їм

впевнено

І працював

завзяттям,

цифру

механізн­

талантом

Hf!

тільки красилІвських ко­ .1ег, а Й бувалих цілинни­ ків, І на новосибірських, і на кокчетавських зем­ лях український х.'tіборо() залишив свій добрий слід.

Гадаю,

Висоно оцінили вклад комбайнера у. розвиток сlльсьного господаРСТЕа комуністи села, прийняв­ ши його_ у свою сім'ю. І зін зиправдзв велике до­ вІр'я трудом. Все-тани назву 0lltP-у

сво­

що . захоплював

торським

по­

цим все СКз'зано.

здобуток

ла"}!­

кового

механізованої

лан­

ки

вирощу,ванню

кар­

по

-

виставку

на

дитячих

космічні

ма­

тем;!.

~опередньо конкурси робіт юних ХУДОЖНJiкІв пройшли В усіх пІонерСЬКИХ класах. Кращі з них riредаавлені на шкільній виставці. Особливу увагу відвіду-

. вачів

привернули

малюн'

!Ш учнІв 4-В К.lасу Л. ту­ рибіди, Н. Гриценко, І. Лахно та В. Гриді ної з 5-А. А позавчора у ШКО.'Іі відбулася КОСМічна вікто­ рина. Вона засвідчила Ш!'­ рокі, рІзнобічнІ знання у '1нів з космічної теми.

Приготувати заходи

ці

цікавІ

піонерським

вістам

акти­ вчитель

допомІг

малювання

О. й. Снобе­

лІн.

В. ДЕМ'ї.НЕНКО, керівннк клубу .Слідо. пнт Великого подвигу. міського Будинку пІоне­ рів.

ланкового

орден()м

пора.

ясно

дружини

но

.'Jюнків

ла

урожаїв, центнерів , гек­ тарІв, кілометрів, без ДОБ­ гого переЛІку марок тра!':­ торів, комбайнІв, секре­

землІ,

рІХ!Н8,

Напередодні Дня косма­ наВПЩJi у l'!іСЬКій серед­ ній школі ,N'Q 7 влаштова·.

Трудового Червоного Пра­

коло коней ходив прі!­ цював до самозабуття, Як в дитинстві. Праця ок­ риляла його. А невдовзІ

до

хлf6

1

тематику

їхніх

8

механізаТJ«червон_уї

працювали·~il

Пр,щlвники'

хоч

И·а космічну

у

дві зміни, виконали ден­ ну норму на 200 процен­

тів.

.

червоних

Орав, сіяв,

ваною

ся для сІльсько!'О· жителя найвищим талантом) ще

довго

А

ниченко,

У

слІдопитІв цікавий, нелегкий пошук.

Але перемоrла в Пет­ рові любов. Свята любов

TOJ1i

промов­

плугом

і

роками,

Попереду

пережитого.

чайна

то по-молодецькому.. Та­ Ra нагорода за ово",одін­ ня майстерністю ·х",іборl'j­ ба

ли

50

.

Батьківщина па­ лас­ ·мукою. м' ятала про них. І з кож­

.Сьотодні, сину, ти

справився

ра, вбивала людську гІд­ ність, Дні, проведенІ Юі заводІ в Німеччині, для 'нього і сотень красилІR­ ців-односельців, тисяч співвітчизників, загнаних сюди гітлерівцями, става­

хлопцево­

тендІтного

плеча,

зие­

~ у

---

його і трьох братів. Са­ вала сонячні пагінці доб­

ля

суботнику взяло учасrь працівників радгоспу І

с. Княжичі.

що

Колі Бєлобрисова.

та

виконана

1еКОНО~1Леномv

пр;щювала. H~

своїх РОбочих міСI\ЯХ. У день суБОТНШ\il ПОВНЮ1 ХОдОм ве.1ИСЯ польові Р" боТ!!. зокре}1~. було посія· но 2.5 гекта рІв ярих зеJ!'

OГlPК!B

А. ГАВРИЛЕНКО.

своєю

вала

«чер­

сї.1ЬСЬКИХ установ. Зароб.lені гроші cy~!i 1.300 карбованців перераховані фоН.'! п'ятирічки.

свавіллям,

Морозов

по продажу

RіДЗ\ІаЧИ.1И

Передній

ПРО ИАВAJlEI'IІІ

М.

пода рства

МехаНі:,і!ТОРИ радгоспу займалися піД;НlІвлеННЯ~1

устаноз старших

сто,'у трудящих близько 4 тонн та іншої теП.1ИЧНОЇ , продукції.

грунту

Микола Іванович Пилипчук та МИ­ кола Пантелійович Ткаченко. Наполегливо ТРУДИJlИСI картоплярі, зобов'язавшись зібрати І цьому ропі ГlО 300 центнерів БУJIьБ на кожному 3 375 гектарів. Вони пі.lтотуваJIIf понад І ОО 'Тонн добірних БУЛ1>Б дЛЯ ~адіння. На цій роботі БУJIО зайн~то понад 400 ЧОJIО-

завдання

!lержаві

В.

суботи»

гектарІв пл()щ.

вону суботу» робітниці цеху заІ,РИТОГ:1 грунту. Вони зібрали і ві.1ПраВИ,lИ ~()

багаторічних трав трактористи Григорій Федорович Лисенко і Гриroрій Федо­ Залозний,

ОRочів

колони

більшість трудівників гос

нових.

школи.

Перевиконанням

у день суботника • радгоспі імені UЦopca всюди паНYlало Іисоке ~pyДOBe піднесення. Добре npаЦIrI.али на підсіВі

рович

середньої

Інже·

праців!ш

посівів на площі

у ФОНД п'ятирічки

муляри

Програма

БІтники В. П. ПО.lівцев, Г. Я. Горбатенко, В. В.

доріг

кращі

Фото М. Семинога.

БУАОВ

АлЮМіНіЄВИКИ проявили Вперше взп rrаетьу Ініціа­ ленінському комуністично­ високу СВідОМіСТЬ, му суботнВlCУ колектнв тивнІсть, На суботник ви· Броварськorо заве~~ ЙШЛО понад 780 чоловіі\, мінієвих будівмьиих кон­ значна частина з ЯКИХ струкцій (ЗАБИ). працювала безпосередньо на робочих мІсцях. 19 Наше підприємство­ єдиний на Україні лекс такого типу -

виконали

В. А. Сокол.

блок фундаменту під будівництво 96-квартирного житлового будин-

АЛЮМІНІЙ

доручення

музею.'

Космонавт дав завдаННІ! броварським школярам простежити бойовий шлях вихованця прикордонників

МеханІзатор продовжу­ вав ПОШУКИ. У важких щоденних буднях. І до­

бивався успіху,

бо йшов

до

мети

поставленої

полегливо

сам

і

вів

на­ за

собою інших. За УСПіХі!, здоБУті в дев'ятій п'яти­ річці, Петро Іванови'! удостоєний найвищої на­ городи Батьківщини -..; ордена Леніна.

Сьогодні комуніст Лоб­ ко

ми.

живе

новими

Зараз

монтник

турбота.

він слюсар-ре­ радгоспу,

І ~'K

п'ять 1 десять років TOM~. вважає

свою

ділянку

РоР­

боти переднім . краєм. Та якщо вдуматися глибше~ то тан воно

насправдf.

~т-т,ани, в майстерні, ку:! є!l'ЬСЯ високий врожай пшеницІ і овочів, сього .... нlшиtй день села, А в жнива сам вийде в ПОJI~~

топлі П. І, Лобка 262 центнери. Такої врожаji­ ності майже через десять

ТІльки вже помічнином комбайнера. Нермо' ж ма­

років

мехаНізаторській

вдалося

IiНЯЖИЦЬКИМ

ДОСЯГТИ

нартоплярам.

3а цей трудовий успіх то­ ді БаТЬНіВЩИна нагOllОДИ-

шини

А з

передасть

ним і СВОЄ

МОЛОЩі1

зміні.

вміння,

~Вi',Ц, доб р ()тv і .1юбо,В. А, KBITHEB~.\

.


"ОВІ

ЖИТТЯ

ПІ.l(тяrти

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

2's ОДНИМ з найбільш по­

ширених

захворювань,

стримує збільшення робництва молона і

ви­ НС­

гативно впливає на ЙОГJ якІсть , є мастити (запа­ лення молочної залози).

• • •• ВІДПОВІдаЛЬНІ .цIЛRВКI

2

Ним хворІють вІд процентів

від

кількості

до

РАДИ МІНІСТРІВ СРСР ИРО

а

серс'Д

Вже минув рік відтоді, як У Броварах був новий

трест

П,1ану відбилася забезпеченІсть

~Броварнпромжитло­

буд •. Ного об'єктн розташовані в різних ку· тиву показав, що поряд

досяг­

Виправляється станови­ ще на заводі пластмас.

неннями є ще чимало недоліків. Як свідчать показники З8 минулий рік, ПМК-15 і БМУ-35, які увійшли до тресту. працювали неритмі'І­

План здачІ цього об'єкту -- другий квартал ниніш­ нього року. Думаємо, що

но,

Вl\ладемося у ці строки. Ми також твердо упевне­ ні, що котельня і каналІ­ заційні споруди будуть введені своєчасно. Негай­ ного вирішення вимагає

ВСТ8иовлених завдань не виконували,

про­

На завершальний рі"

П'JIIтирlчки

перед

об·єктах.

будl-

Візьме:\1б.

.1ише

п"и­

міром. басейн школи Мі 8.

вельниками тресту постая-

Як

лено СК .1адне і віДПО!11дальне заВДilННЯ. По геапідряду у Броварах потрібно виконати будіве.1Ь· но-монтажних роБІт обсягом 7 млн. 611 тисяч

його розпоча " о БМУ-36. У зв'язку З організаціє'о нашого тресту, цей об'­ єкт повинна була завер­ шити ПМН-15. Але ЦЯ <<передача» тривала бlль-

1<ар60ванців. Так, ми повиннІ Rвести в експлуатацію у другому кварта.'Т! ПJlавальний басейн ШКОЛіі .N9 8. У треТЬО:\1У профтех-

ше року. бо попереДН!!j{ залишив багато недор"­ бок після себе. 3 по­ '1атну місяця на басейні вже почали працюва7'И

училище.

корпус

акушеРСЬКI1Й

раЙл!карн!.

Biдo:\~",

наш!

будівницт!!о

буд!ве.ТІЬНИКИ.

сяг робіт. яний

96

квартирний житловий будинок. аР:\lатурний цех заводобуді вного комбінату.

ЇМ нал,,­

Думаємо.

ност!

ням справимося.

котельної

промвуз-

ла з 'мазутним

Об·

жить виконати, чималий. У цілому тре6а освоїти 109 тисяч карбоваНЦіЕ.

А в кінці року -- потуж-

що із

завдан­

ГОСПОЦЗТ!-'~ ".'- Затримка із зведеННЯ~1

ством. пусковий комплекс Деснянського водопроводу. Головний наш об'єкт

-- розширення

питання

пускового

Деснянському ді.

--

необхІдним об­

заходи

по

хунок

праці

РіІ­

впровадження

до­

сягнень науки. нової тех­ ніки, скорочення чаСТХIІ ручної працІ. У першому !\варталі нинішнього ри:у

10.:'

процента.

пр:)­

ПлаНУЄ~10

вести укрупнення з 10-12 '10лові!\ ПоБУДУЄМО:\1И і

бриг~л до 30. власну

може вказати строки його постаЧ1rНН:Я. НрlМ цього.

вового року. Як же вико-

рисної документації.

опоряджувалЬНі

заводу nласт-

ладнанням

І

навіть

не

-- Вікторе Іван.овичу, минуло вже три мІсяцІ заплутане питання кошт::>­ вуються цІ плани? -- Показники за

Ли-

ше нещодавно стало відо-

пер-

б

мо, що нам тре а освоїти ший К вартал не радують. 94З тисяч! карбоваНЦіВ.

Так, колектив БМУ-35 виконав план по генпід­ ряду на 88,1 процента. .власними

--

силами

на

процента. А ПМН-15, вІдповідно. на 68,4 та

54.8

процента.

58,8 -

Але. звичайно. не мож­ на

в

усьому

звинуваЧУВі:і­

ти замовника. ПМН-15 незадовільно працювала на

об'єнтl у першому нвар· талі. Виконали робіт ли­

ше на 115 тисяч карбо­ ванців замість 225 за планом . У СічнІ на об'єк­ взагалі вайте зробимо невеличкий ті будівельниКІв невиконанні аналіз роб!т на пускових не було. На

У чому ж прИЧИJIа такого відставання? -- Щоб уявити УІ, д~­

ницю.

яка

ВирІшили бригадний

виконуватиме

роботи.

перевести нз підряд полов!!­

ну колективів тресту. Якщо у

першому

таких бригад У

другому

було

збільшиться до ємо,

що

кварта!11

їх ус!

сприятимуть

становища

5.

то

кільніСть

9. ці

~1О.10ЧНОГО

ВваЖёl­

каза!ну.

з''1-

ЦУКРУ.

знижуєть­

КИСЛОТН1СТЬ.

титах стає неповноцінни~.

у ньому відсутні антибак­ теріальні речовини (ліз:)­ цими). зменшується кіл:,­ кість вітамінів. Воно мІс­ тить багато MiKpoopгaH\~­ мів.

в .. робіток на одного, ПР:І­ цюючого. у порівнянlfi з відповідним періодом \lН­

нулого року. зріс на

кl.1ькlСІЬ особ.1ИВО

Щодо біологічних влас­ тивостей. молоно при мас­

про­

за

:мас:.

площ

ся

розроби.1И технічні

в

то:уту

пат J-

'1ислі

генних для людей. Масове зхворювання корІв сорт

ва

на

мастити

молока.

зазнають

збитнів. молона

дає

знижус

господарс~

від

цього

Зниження при

якостІ

маститах

зна'lНОЇ

шкоди

!

зав­

під·

ПРИЄ:\1ствам молочно! пр·)­

МИСЛОВ0сті,

янІ

перероб­

ляють його на інші про­ дукти. При цьому пору­ шуються технологІчнІ про­ цеси і знижується якІсть вироблених продуктІв. Мастити поділяють !іа дві великі групи: клінічнІ

і

прихованІ

Нлінlчний ляється

(субклІнічні). мастит

прояв­

припухлістю,

>за­

твердінням, болючістю за­ паленої

чверті, почерво­ та підвищеННЯ~1

нінням

за

допомогою

димастину, НОСТУ та

з

ся

і

запаху

смаку.

СубкЛінічний протікає

з

створення

Д 2lЯ

їх

ність

хороших

добре

обладнаних

родильних примІщень, передження

Нещодавно

в

племптз­

ш.1унково-кишftовоro

огляд

у

автотранспорту.

перІод

пІдготовки

Д'>

нього У господярствl бул~ створено

монтну увІЙШли пи,

комплексну

ре­

бригаду.

До неї

слюсарі.

зварни­

токар,

електрик,

а

танож інші спеціалісти. Очолював бригаду меха­ нік автогаража А. Г. MOQчан, а загаЛьне керІвницт­

Профілактика •

маСТИТІВ ині бувають найрізнома­ нітнішими . Серед них -неправильна годівля ;:{оби. особливо перед

мастит

нечітко

вир&-

ху­

or€?-

J1енням

та відразу ж після нього, і погані умо­

ний h!ОГ.1ЯД за апаратурою

--

посудом

шує

доїльною

і

молочним

все

це

поширення

ків маститу. передачі

можливісrь

хвороби

від

утримання .

коли

до­

незадовільні санітарн:) гігієнІчні умови. що сприяють

поширенню

станом вимені. При здою­ ваннІ перших пор цій мо­ .10ка в спеціальний ну­

збудНИНіВ маСТИТіВ. недо­ статній догляд за твари­ нами тощо. Все це сприяє пос.ТІаб.'JеНIjЮ резистент ­

холь

ностіорганІзму,

слизу

кає

викли­

з

доярна

чорним

ситечко~

звертає

увагу

ку зарекомендували себе і члени ремонтної брнг'і­ ди Г. І. Шевчук та В. Т.

підготовкою

автотранс­

запчастин 1 фарб.

НоміСіЯ технічного

по

перевірцІ

стану,

входили

в

ику

представник

Звєрєв, які своєчасно ви­ конували

ремонт

-тоінспектори

ди,

І. Скуй­

перевІрила

техніку

знаJІа,

вимогам

що

і

ви­ eKC~

плуатації відповідають :to автомашин Решта -- 7 автомобілів, яКі є в JIeeподарств1, перебуває 13

на

окремих

Сумлінна праця кожно­ члена ремонтної брига­

оо

А.

замовлення

заміну

вузлів автомобілів.

Державтоінспекції О. Б_ Петренко. громаДСЬКі ав­ біда, А. Г. Сулима, В. А. шишковський. ретельно

і

а

також

мобілів

водіїв

авто­

дозволила добре

підготувати автотранспорт до перевезення різнома­ нітних . вантажів у завер­ шальному рош п'ятиріч­ к

•. С. CТAJfICJIAB0tJ.

На головному підприємстві виробничого об'єд­ нання «АвтоЗАЗ» запорізькому автозаводі «Комунар» почато серійний випуск нової моделі «Запорожuя» ЗАЗ-968М. Зовні машина ніби й не відрізняється від попередньої. Та коли приливи­ тись уважно, помітиш: бі,lЬШ строгими стали об­ риси корпусу, зник.ли бокові «кишені» - забір пО'в.ітря для охолодження тепер здійснюється з кришки моторного відсіку. Вдвоє збільшилась

місткість багажника

-

тепер запасне колесо ЗНd­

й

інших

домішок_

Не допускається здоюван­

мастити.

Практичні спостережен­ показують . що появ!

ня

перших

цівок

логії: недостатня Підготоь­ ка корів до доїння, пе­ ретримання до!льних ста­ канів на вименІ, неПОВllе видоювання, під вищенН'я

не

допускають

ня

молока

молока

на mдлоrу. Один раз на Місяць всіх дійних корів маститів сприяє непра­ перевІряють насубкліні ч· вильне і невміле застосу­ вання машинного доїння 'ні мастити. Хворих кор:в і порушення його техно­ ,ДОЯТЬ в останню чергу І ня

вакууму, частоти пульсІв, деформація дійl\_QВ_ОЇ І:У." МИ. Тому тваРііЩIИI*І~ треба добре знати TeXHJ' логію машинного доїння. вміти

правильно

лювати вок,

контрІ')­

роботу

YCTaI~

виявляти HecnpaB~1l

Ті 1 неполадки в роботі. на ня

При переведенні корІв безприв'язне утриман­ відбір тварин пров'.)­

WIТЬ ЯJ{ за вимені,

анатОМічними

так

ознака-

і

за

ре­

зультатами обстеження на субклінічні маститlI'.

дукціі

змішуван­

рештою

ферми.

реному локо

3

'І!иrляді

В

-таке

зг.одовують

нам.

Такнм: ",Я

чином,

виконан­

комплє'КСу заходів

лікування їх сприятиме фдвищенню ПРОдYRТИd­ !lості корів. поліпшенню якості

молока.

І. ГІЛЛЕР,

М.

ГАВРИЛЕНКО,

наукові

працівники

УНДІ розведения та штучного

осіменіння

велико! рогато! xy~o· би.

нШо! стандартам відповідають нові фари типу «європейський промінь». Ліквідовано '10ТИРИ точ­ ки змащування. збільшено періодичність техНічно.

го обслуговування. є зміни в бамперах автомо. біля. в компонуванні .'Ііхта,рів на задній панелі.

у завершальному рОці п'ятирічки запорізькі ав­

томобі,lебудівники зобов'язались випустити пона!! П,lан 400 машин нової моделі. Колектив об'єднан­

ня «АвтоЗАЗ» прагне того, щоб нова модель як

і попередня, була удостоєна .1ержавного З~ака

На знімкаХ:,1іворуч - в конструкторському бюро заводу. На передньому плані -- інженер­

3-5

процентів знижує питому витрату паль­

Авroмобіль оснашений сучасним електроустат­ куванням. майже ПО.~ови'На електророзйомів пере­ ведена на надійні штекерні з'єднання. Міжнахюд-

конструкт.ор МИКО.1а Іванович Яланжи; праворуч готові до відправ.,ення мікролітражні автомо­ біт ЗАЗ-9б8М. Фото О. Красовського, О. Зборщика. (Фотохроніка РАТЛУ).

-

б/)­

ротьби з маститами, про­ філактика та своєчасне

якості.

НОСО.

мо­

твара­

Змінилась пере.1НЯ панель, у зв'язку з чим зме!{­ на

про­

перева.

ходиться в перекомпонованому моторному відсіку.

шився аеродинамічний опір машини при русі, що

':Іа

КО.1ір молона, на ная'З­ ність в ньому' пластіВЦі!3,

ки автотранспорту. Це, в першу чергу. правофлан­ говий соцІалістичного зма­ гання депутат обласн()ї Ради народких депутатів

вав завідуючий гаражем В. Г_ Житницький. ВІн відповідав 1 за доставку

во

од­

нІєї тварини до іншої. пуснається переохолод­ Важливе зна чення 'І ження вим'я на ПРОТЯГ1х профlлантиці маститів має або на холодній ПіДЛ'оз!, постійний контроль за ви

ПІд час ОГЛЯДУ члени комісії відзначили, Щ" БІльшість водіїв сумлінн:) підготувалися до перевір­

ІІЮРТУ дО огляду здійсню­

З:\1еа­

збудНі!­

капlтаJ!lыlo­

В. Ф. Пономаренко, водії господарства Г. П. Сl\ЛЯ­ ренко, В. А. Топтигін, М. І. Скоробагатько та ІншІ. 3 найкращого 00-

тра!{­

щень. належний догляд за вим'ям та Ін.), дотри­ ~1ання праВИ.l особист )Ї гІгієни. хороший санітар-

На конвейєрl- новий «Запорожець»

плановому та му ремонті.

по­

захворювань

добре відремонтовано хозаводі .Рудня. відбув­ ся черговий технічнил

У:\10В

УТРИ~lання. наяв­

- - ---=--

Автотранспорт

пра­

твариСІ,

... СПЕЦІАЛІСТИ РАДЯТЬ

ми

справити­

і

маститіі' усунення

і Фізіологічними

тресту успішно

соціалі­

годівля

вань. Поліпшення санІ­ тарно-гігієні чних умов н' Фермl (чистота примі­

ВЮІиннеНН1.

допоможуть

планами

вильна

входять:

реактивlI3

Профілактика їх

профілакти­

маститів

ту, пІсля родових захворю­

карточок.

причин

у систему ки

можна

~lаститодіаг· Індикаторнах

В цей 'Іас різко знижуєть­

стичними зобов'язаННЯМ!і 1980 року.

вияр­

Швидко

МОЛОНО

температури Шl\іри вим'я.

п!дрозділ;в

на

змін.

дослідити

заходи

колективам із

ленні цих

виправленню

ся продуктивність корІ", мо.'юко набирає невласти­ вого йому забарвлення,

j

грунтується

вибрану­

знежиреного

.'Тишку.

-

зростанню

дуюивності

тів

МОЛО;Іняна

ється зага.lьна сухих речовин. сухого

молона,

хімІчний склад його, під­ вищується :(уж.ність. кіЛЬ­ кІсть лейкоцитів. Діагнос­ тика суБЮІlнічних масти­

ат­ з ';,

При ~таститах значно З:\1інюється хімічнаі1 склад ~10.10Ka. його фІзич­ ні та біологічні власп~­ востl. В ньому З:\1еНШj -

жиру,

но-розчинний вузол, оргз­ нізували навчання кадрів будівельним профеСіЯМ, незабаром утворимо діль­

чих

хворюва.ння:tl

недо­

або З:\1і­

з стор.

тваринницт,>"

та передчаСНИ:\1 ванням корів .

становнща?

-- у тресті організаційно

завдає

тратами на лікування. рофією '1асто!{ вим·я.

ліки у діяльностІ ПМК-15, БМУ-35. Якнх же заходІв вжито для ви­ правлення

якІсть

женням надоїв пІд часІ піс .1Я захворювання. за­

Керівиицтво трестом всі

нюється

більші еКО.80:\1і 'Іні зБИТКI!. ніж всі інші хвороби в:­ лико! рога то! худоби. Ці збитки пороДжуються знн­

на

профтеХУЧИЛljша пояснК'­ ється ТШІ. щО замовнш; виробничу базу. Вже оде()­ не може забезпечити п\~­ жали від комбінату бетон­

ВИРОБНИ- . pSIдilин.lн,

МО.10ЧНО:\1У

водопрово­

проаналізувало

ознанами При ньому

починається

Захворювання

створення

комп.1ексу

женими без них.

переходять в хр·)·

нічнІ

матеріалами.

дуктнвність праці у ннх була ннзькою. Це прнзвело до того, що пусковІ об'єктн 197~ року не булн зданІ в експлуатацІю у наміченІ строкн. Якнй же зараз стан справ у цнх ор­ ганізацІях, Із таким запнтанням наш корес­ пондент звернувся до головного Інженер" тресту В. І. РЕЗНІЧКА.

--

погаіВ об'єюlв

колек·

певиими

мастити

1

rочках області. Перший рік діяльностІ із

тва­

рин хворих ще більше -до ЗО процентІв. Прич')­ му, ян правило. гострІ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ

створений

15

загальноі

норів.

високопродуктивних

ЗА РЯДКОМ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС І

Щ:І

*

кв:іТИ1l 1~ року


4 стор.

*

2-3 к.вітня 1980 року

НОВЕ

ЖИТТІ

J(-

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

Музично­ літературний

вечір У РУАні

ЧЕТВЕР. 24 КВІТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

14.30 Новиии. 14.50 Док. фільми

*

родного молоді.

до

дня

15.25 Шахова 15.55 Концерт

Міжиа-

солідарностІ

школа.

народної артист­ РСР І. Грау6інь (фортепіано). 16.25 Чемпіонат Європи з клаки

Латвійської

сично'і

боротьби.

17.05 Ми БУДУЕМО БАМ. 17.35 Творчість народів світу. 18.05 Ленінськи/і університет мільйонів. «3 іменем Ле . . ніна».

18.33 .Хочу

все

знати..

Кіно­

журнал.

18.45 Сьогодні у світі 19.00 Прапороносці . трудовоі слави.

19.15 Хокей: Цей весняний став для десятків

вечір сятки інших музичних популярнІ в РУДНЯ!І творів дуже

справжнІм

ЗУСТРІ­

.

святом

чі З прекрасним. У гості до сільських трудівників приїхали київські митці

-

співаки

і

літератори,

народі.

Як і всі раДЯНСЬ.'і1 .1ЮДИ, ми, митці, ска· зав Платон І,1ларіонови'І, - живемо і діємо, звj·

-

чиї кращі твори увійшли золотими сторінка~ш в історію української ку ль­

життя з ІллІчеві

тури.

сятки

Відкрив зустріч завІдуючий від.:\іло:vI пропа­ ганди І агітації міСЬКОі'О комітету Но'\шартії Укра­

яких

ряючи свої

творів,

про

пошани

в

соціалістично-

народження те

В. І. Леніна,

високе

піднесення,

політичне

яке

панує в

колективах міста

і райо­

ну.

Як тільки А. Ф. Стель­ махов

оголосив

літературний

вечір

народного

артисrn

Держав·

ної премії СРСР та Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка ком·

позuтора Платона роду,

зал

Майбо·

вибухнув

Руднянам

0:1·

добрЕ'

8lдOl'4e і1і'я цього прекрас

ного

музичні

твори,

ли важливу

які

композитора.

Иого

.Шеня про рушНlШ!>,

де·

зи торів-класиків чав

роль у його

яка

Де б не Ульянових, звучали

жила сІм'я там завжди

пІсні,

твори

ви·

значних композиторІв. Од-

Платон Майборода здоровив

руднян

пп

зі

свя

том і побажав їм нових успіхів У праці, запевнив присутніх. музиканти не

раз

за

краще

життя.

театру

імені

у

те,

що

ного

перед

жителями села. ЦІ слова трудівники зустріли га·

ДІлова

конкурсу, заслужено­

го артиста

УРСР

у

ногу

пісня:

звучить віра

трудящий

ЛЮj!

бі тникн бій.

і

піснl_

ро­

ма

Конкурс заводських

фото:

криває

«Iд~ на кан •. ~ серія. Довідкова служба.

До

огляду-конкурсу

дожньої

п'рисвяченого ниці

ху­

са:vIодіяльності,

з

дня

110-й

річ­

народження

бінату. а третє цеху труб і дільниці енергопо­ стачання. Нолектив во­ Rально- інструментальноГQ

В.

І. Леніна, культармі:1-

ансамблю.

ці

заводу

позиції

п.lастмас

готу­

виконавЦі

у найБЛИЖЧі дні на більшій частині територl'і УкраїНи випадатимуть ко­

вгорі

концертну

-

служений

артист

за­

А.

на секунду. Температура J повітря в північно-захід­

них

областях удень 914, уночі 0-5 градусів тепла. місцями 1-3 гра­

солістка

дуси

«Вишиванка»

ня~и.

валися дуже старанно. Н"

читці-декламатори

l\Iашинін іКС. Погре­ бінський УДостої.1ИСЯ пра-

приємства

вони

стрували

ську

за:JУ під­ продемон­

свою

виконав­

майстерність.

. Перше су;щло

~!icцe жюрі при­ колективу

вого цеху. друге

-

діль­

матики

та

дитячого

ком-

легкоатлетичного

му

О.

ва взяти участ'Ь у :Іо!іськз­ ~y огляді художньої са­ модіяльності.

кореспондентів

газети «Нове життя».

невеЛI{­

Україиське бюро погоди.

Козака.

тя школи громадських

ників. 3а цю перемогу йо­ вручено

золоту

Редактор є. Н. ФЕДИН.

кореспондентів.

ме­

даль.

Інша

авангардівка

3

представники

АдмінІстрація,

партііІна

і

профспілкова організац І ї Брова р с ь к О r о пlд~обного сільського сосподарства ви· СЛОВЛЮЮть глиБОКІ! співчут­ ТЯ

старшому

зоотехніку·

комплектатору Ячнику М. Х з приводу трагічної загибе­

лі ським

Понад 3 тонни насіння 25 ви;tів квітів чорно6рив­ ців. жоржин. маків, гвоз, дик. айстр тощо відпра­ вили в Москву за ОJ!імпій-

слухачка школи громад­

ських

кросу

На пітввкв Олі_піаАВ

Н. ХАРЧЕНКО,

прес::>­

ниці нонтрольно-вимірю­ вальних приладів і авто­

О.

подекуди

кий дощ. Вітер східний, 7 -12 метрІв на секунду. Температура ПОВітря 914 градусів тепла.

газети «Нове життя» відбудеться чергове занят­

Броварів Л. Рябуха в Броварщиии. заБІгу 'дlвчат на дистан­ На дистанції 8 кіломет, ції 1500 метрів Фlнlшува­ рів броварчанин А. КoJIЄ­ ,1а п'ятою з результаТО~1 сов зумів правильно ,роз,· 5 хвилин 16 секунд:

іа

сцені anТOBOГO

поділити свої сили, і по­ долав опір свОїх супер­

і

морозу.

У Ниєвl та по обласrl буде хмарно з прояснен­

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ 25 квітня о 16.30 у ПРЮlіщенні реданції

Третє місце заЙИJlЛа команда Київщини в pe~. публlканському фіналі 3

ступали

ОПd­

тер по респуБЛіці переВ:1жатиме східний і північ­ но-східний, 7 -12 метрів

кова.

Фото

області

дів не передбачається. Ві­

УРСР

державної Філармонії Т. Вінниченко та заслу жений артист УРСР В. Гуров; внизу ви­ ІЮНУЮТЬ пісні трІо бач· дуристок народні ар'тист­ ки республіки Нінель Москвіна, Ніна Павлен­ ко та Ва,1ентина Третья­

Майборода,

томирської

програ­

виступають

про грим­

На Волині. в Ровенській, у більшості районів Жи­

від-

-

дощі,

ЛЯТЬ перші весняні ГРОЗ!f.

~~~----------------_.~

иа призи газети • Прав. да». -. складі комаиди ви­

ком­

вул.

ПОГОДА

роткочаСНі

УІУ заслужений артист УРСР Г. КраСУЛ8 у су­ проводі солістки Ниївсь­ кої державної Філармонії л. Марцевич; зверху

ЗОЛОТА МЕЛАJЬ А. КОЛЕСОВ!

культармійців

Київщина.

21.40 Те •• ефільм

В. ДОСВІТНІН.

їнську: «Ой у гаю при Ду

СПОРТ

документальних студІї «Укртеле-

Вечірня казка. Наш огляд.

20.00 20.15 21.00

--------------------------------------------------------------------------------------------______2 •

ЦТ.

стрічок фільм •.

22.45

Р.

Майстерно виконала ро­ ~!aHC П. І. Ч"йковського рячими, оплесками. «Розчини вІкно» солістна Довго не вщухали В(}НІі Київської, державної Фі· в 38,11' і після виступу пор· .1армонії Тетяна Вінни та Миколи Сома, який 'Іенко. Цей po~!aHC І!vжr розповів про історІю ство .1юбив С.1ухати В. І. Ле­ рення свого вірша «Ленін нін у короткі хвилини від­ і ll1евченко» та прочитав починку. У творах КОМI10-

мололі.

.акінченнl

19.00 ТелеОГЛЯJl

якою

сійську«Пряха» та укра· наю!>.

По

НОВИНИ.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.10 Мамина школа. 8.40-ІЯ.0О Навчальна програ-

враженнями.

вниз

Міжнародни/l

-

солідарності

«Інтерклуб..

-

нІ.,JИ вручені гостям квіти, рудняни жваво об~·ін.юв'l­

На

період).

Сьогодні

День

селяни ішли на

«Дубинушка» у виконаННі

солІста Нкївської держав­ ної Філармонії Василя Пазича. Тріо бандуристок у складі народних артисток УРСР Ніни Павленко, Ва· .1ентини Третьякової тн Нінель МЬсквіНої викона·

(І 11

ДО,.

22.10

не стиха,1И оплески, qepвo­

.1ИСЯ

Кі­

(J і 11 періоди). «На добраніч. діти! •. -Ча.<». ХокеА: «Сокіл. «Торпе­

Музично - літературний вечір дуже сподобався жи­ телям Рудні. Довго в залі

пісню

на

Д0.

20.45 21.00 21.3;

році ро­

1917

музей

ровоградщині.

Т. Г.

з

шко­

18.30 Актуальна камера. 19.00 Хокей: .Сокіл. - -Торпе-

«Сміло

рушайте!>.

ДЛЯ

3. фольклорно-

етиографічний

заслуженого

державної консерваторІї Людмили Марцевич. На закінчення вечора

прозвучала

Передача

18.00 Липнязький

Майбороди та співака цьо­ ж театру

телеграма

лярів.

Романа

тиста УРСР Георгія Нра­ сулі та солістки Ниївської

у liій, го­

послухали

Шев·

Шевченка заслуженого ар­

здобуде у борнІ своє щас· ливе майбутнє. Учасники вечора

Спору джу€Ться другий судиоплавниіі шлюз Дніпро­ гесу ім. В. І. Леніна. 17.15 !<ібернетичний фітотрон.

ченка, лауреата міжнарод­

ри та балету імені

ворив 6ін,ід~ться про си· лу народну.

Г.

про

Леніна»,

опери і

Т.

УТ

17 .00

ста Ниївського театру опе­

слухати і співати Володи­ мир lллі~, була пІсня

«Дубинущка».

ПРОГРАМА

У виконанні соліста Н..!­ ївськогс

-Дина-

-

16.00 НОВИНИ. 16.10 -СрібниА дзвіночок •• 16.35 Док. фільм .Слово

артиста УРСР В. Гурова також прозвучали улюб­ лені музичнІ твори ІлліЧ,I. Тепло зустріли трудів­ ники Рудні виступи солі·

пісеЕ:Ь, яку любив

;Ш. народні

шо київські спІваки ше

1

виступлять

нією 3

нарівні

нІмати народ на БОРQтьБу

у далекому СНОВНИRа Радянської дер­ жави, щирої і доброїлю· дини. 3 цими творами ар тисти Києва наЙом.1ЯТЬ широкі народні маси. Не залишилися осторонь цієї справи 1 ми. члени секції музики УнраїНСЬКОГО TOB~ риства охорони пам'ятон історії та культури. Тапі вечори. який проходить сьогодні У Рудні. Відбули ся· напередоднІ леНіНСЬf{О го ювілею в багатьох мі стах і селах респуб.lІіКИ.

величезну

здатна

ЦСКА

(Москва).

21.00 -Час>. 21.35 Музичне життя. По закін­ ченні Сьогодні у світі.

Із закличним словом під­

балету

житті.

мо.

вІн вба­

приховану

силу,

зіГР2-

від­

СРСР лауреата

лесками.

І за-

в Нідерланди». Після цього музикозна­ вець Л. М. НОРОТіна роз­ пові.1а про любов до му­ зики В. І. Леніна, про ті

музично·

критим і запросив на сц.:­ ну

творця

і

ду

Мелодії, • ЯКІ ЛlOбив Ілліч

до­

му змаганні за гідну зу­ стріч 110-ї річниці з дня про

до

з

любовІ

«Не поl·

го

сягнення трудівників Бро­ варщини

своє

кожен

частка

-

їни А. Ф. Стельмахов. Він розповІв гостям

кроки,

життям Леніна. присвячено де­

поетичний ж?рт

.

замовленням

колгос­

пи «МаяоК», «Дніпро:., «Но­ ва зоря» Черкаського, іме· ні Щевченка Чорно6аївсь.кого, У'Ібового радгоспу . «PQі!никtвка» Уманського районів Черкащини. М. ГУРІН.

.

його сина Во.10димира МИКОJlаИовича.

Педагогічний П~,осківської

срредньоj'

JlИ тя

виtЛов.,ює директору

ку

М.

С.

з

колек ти в шко­

шире співчут­ школи Бузни·

приводу

смертІ

його батька БУЗНИК ..\ Сави Тимофійовича.

.

Адміністрація. профспілкова радгоспу

(ької

глибоке

директорv

середньої

"ику М. С. ко)' втрати

батька САВИ

А

організаUії

В(fСЛОRЛЮЮІЬ чуття

партійна

«ЛлосківсьJol и А'1

з

-

спів­

Плосків

ШКОnИ

приводу смерті

Бу')· тяж· його

ТИМОФІИОВИЧА.

ВИКОНКОМ ПJJосківської t:ільськnї Ради народних де· путатів ВНСЛОВЛЮ~: г.пиБОkf­ спіВЧУТНІ депутату Бузник' М. С. 1 приводу тяжко', втрати - cMeprj ltorn батька БУЗНИКА

Сави

Тимофійовича.

!

...,...:-".:оС'~~.,..~,....,.....,.."..~~.,.~ ... ..:-~.:r""..,..,.,. ,.оС'f7.,.I~~....,.....,. ~~~ ~

І

«НОВАЯ ЖИЗНЬ.

[(оммунистичес"оА

партии

орган BP81<8p~,,"1'8 roР"·іІ8

~краинЬІ.

roР8ДСКОГ8

я

раЙонв.ro

Советов народнЬІХ 4епутатов [(невскоil обпасти. Газета

...

выоди11

на

украинском

!!зые..

НАША АlIРЕеЛI м

вул.

.... ....

<tI'....:-о.,..,...,..,.,.~.,.~.,.~оС'~~.,.~.."..~·~_r- ~~

!trдeкc

І

Друк високий

# ....._~-..... _ ....... ~ ... , .

251102О,

БРС!)RАРИ. КиУ""""..

Обсяг

1114

2

І

ТЕЛЕФОНИ:

peJl8KTOp8 - 19-3·82; ,.ступник. РeJlаКТ"Р8 - 19·4-47: 81дП08148. "ыl..... сек р е1."Р ••. RІ4111лу 'ІЛЬ. СЬКОГ" "' ••.·п.. n.рС'Ва коре,·п.?', aeRТ.. "\c:ueBoro Р84!ом.алЄННIІ _ I~ ..~_I~; foilIlIlnl& rtpомнсл"востl. .. ac"RoT J)8lЮти. ф..то"..ресnондеllТ. - 19-4-67.

полоси формату А2.

~..,....."...,..,..,~~ ."..~~

І

rt!Зf!Т~ вн".nить

у вlвт"рок. еереду п'!!тниuю

І

cy~

. .

___ O&,~g...:;ra..,~.:-,~,..,~--.p_~~.,..~...,..~.."...,..,...#_..I_

61964. Броварська .lfp.YKapHJI Київського Об~раВЛіННJI в справах видавнИlt'l'В, tюJlіграфії і книжкової торгівлі, В"!л. Київська, ~54.

Зам.

2379-11.80Q,

#66 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you