Page 1

~------------------.--------------.'--------------~ nРОЛЕТАРТ 'SС/Х KPA1H, ' SllHA1IТECRt ом вв

(4781)

Бarато

25 КВІТНЯ 1978р.

2

нізатори

кінчили

_OIL

випробувань озим1lX аа

господарства

сіяти

вал0".

. .

І РАПОННОJРАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

ЗМАГАННЮ­

НАПЕРЕДТРАВНЕВІИ

ПАРТІИН'У ТУР60Т· У

ТРУДОВ ІЙ

- -r-

Наближається п'ят,аесята річниця nершоro 1!'.тирічног6 плану. Напередодні ю81JIею, . · ,ао .",ого roтується 8tя краУна, 6соблива Уйага •• ~ртається .на розвиток соціалістичного зма­ Г~НJII. ·· Новий імпульс живій творчості м.ас

.;.,ц постанова ЦК КПРС .Про 50-у річницю плану

розвитку

Hapoll-

В

А

господарства СРСР.. Сьогодні . парт1я закликає спрямувати . енергію трудов'ого cy~

Х

Т

І

Horo

пёриицтва, РУХУ ' за комуністичне. ставлення ДtJ ' праці на те , щоб працювати максимально

ефективно,

якісио в

ім'я досягненнян~ви­

щоУ'. мети соціалістичного виробництва. ' , .. ~Магаиня і п'ятирічки нерозривно . зв'я3аR1 між' : собою. Тисячі · прикладів дає цьому сЬ9'­ fQlIfЬЦ!Я • . Ініціатива мас · покликана ;lІіДіграти , в.ир1Il.1аЛJ>НУ роль у здійсненні граliдіозннх на­

креслень ХХУ :J'Yзду КПРС. Успішно справляються з ЦОС'1:авленими зав­

lIаНН1Імитрудящі міста і району. Вони зма­ гаlQТI>СЯ за дострокове виконання ' планів 1 30601l'JI~aHb.

В

авангарді

соціаЛістичного: ама­

rUu,'Ha честь. 1ННрічщщі від -дня наРОІ­ _tiПIя

В; І. · Леніна ідуты<лективии

д~pe8P,

о~р'оБROГО . комбінату і р<3,Йqниого. побуткомбі­

иа ту, Дарницького ремонтно-будівельного ' уп­ раВЛіННЯ. Саме у виро!5ничихПідрозділах , цих ~ оргащзацій уперше в нашому місті було

'.nJ,a-

TPK~4HO почиип~Р.едових. ~~еКТивів,.•. ~~JlJ!И~

~ЬJtl'.rp: Союзу

-' до 22К1ііТНЯ . Jg~оро.ку' .ц..

, 8~ршit!и п'ятир!чн~

IJPPrpaMJ.f! , ДоБРИмЙдіJtа·

Xtt ' ~вляться таlltJЖ- .-труд1tunПtИ експеримен­

Т4ЛЬНОГО заводу ' торговедьного . 14аЦІинобу~­ В~НJII, . фабрики 1!ЄРХ!іЬОГО ДИТJllЧоro тpЩtМ't­

ЖУ, , Ріідгоспfв .імені Щорса! ::сТрЄбух1~С"~., Ниїtfької

птахофабрики,

ЖfJlемптахо~ВQ4У

cPy~., раДХ:ОСПУ"l<омбlнату <на.n. итянськlій. Імені 50-рІччя СРСР, райспоживспілки... . Велике агІтаційне значеНн1Імає робота .

випередже:нням

графіка • .зраз!(иякоІ ' JteMQlr

струютьправофлаНГОВі

N.,

. 3

ТРУДСІвоro

суперниl,1Т­

Беру,чи Jfa . озброєння нетрадиційні, ,проСИВИl методи праці, вони все частіше . вІД­

~' lІають особисті трудові каn.ЄНДliрі, Х.РРНО:­ л г1я яких обганяє час на кілька літ. у.раху­ н

H~K

1982

р()ку працює вишиваЛЬ:\іИЦЯ машин­

.

з

J1 ЕДЕ . Н

roдОВ8ІІЙ

rocny

останні

·(nерШI rрафа'

..... ' lІосіяно .ярих .

4pyta -- · ·в · т. ч. ІІчменю, третя В .. проиентах 110 ,ааплаиованрго). 1114. Дохучаєва 104 с ПУХlll~ЬХМЙ" П.іІеЩIТ~ОЗ~IІ~Д cPYДH~~' ім. Щорса '

в'язальниця' фабрики верхнього дитячоrо тр,­

ників. Розпочала одинадцяту , п'ятирічху брнгада монтажників Героя Соціалістично1 Праці М. В. Павленка. Досягнення кращих із кращих н~очно свіД­ чать .про те, що навіть напружені плани мож­ на не тільки успішно реалізувати, а й значно перекрити. Передовий досвід це Ha~ неоціненне багатство. · Це резерв ПОДАЛЬШОro

зростання ТИJiностl Однак

1

Пl'одуктивності, підвищення ефек­

якості праці. в організаці1 соціалістнчного зма­

гакня деякі партійНі організаціІ, профСП1JIКО­

Ві, .' комсомольські комітети : допускають ряд иедоліків. Ділові почннания подекуди не зна­

:ходять· · иалежноІпідтримки. Нерідко керіllНИ­ ки .крізь пальці дивляться на прояви форма­ лізМу

1

.

показухи.

З метою посилення організаторсько! роботи з ,. трудящими і залучення Ух до участі в тру­ довому суперництві бюро міського комітету КомІіарті'і України прийняло рішення -про­ вести ' в червн1-липні районну на.уково-прак­ тичиу ' .коифереиціЮ ва тему . .'СОЦіалістичне змагання,

ру:х

за

комуністичне

ставлення

до

100 . 100 . 93 91 $'7

с~апла8иИЙ. сТребухіВСЬККЙ. сЗор~~.

ТТ'

,

~~

збори"

трудящих.

. питання

СлLд

розвитку

детально

змагання,

об­

викри­

ти. недоліки . визиачити конкретні шляхи 'іх усунення . Первинні партійні . організаціІ ма­ ють оБГОВОJ!ИТИ висловлені критичні заУйа­

Жеиия і інформувати про роботу по Ух вико­

нанию відділ пропаганди і агlтаці'і міськкому па;ртlI до 20 травня.

А. КРУКОВСЬКИR, лектор міського комітету Компартіl YKpaї~.

культур .

брвrадир '

доведени-

брига...

.

завданнями.

Інший

механізатор

Літаки

над полями

гу

трудівникам

прийшли

ля

авіатори.

. Т.

На заводі пластмас шн,. раК0 рoзrорнуте соціаліс­ тнчие змагання за достро­

кове . виконання планів І зобов'яз3.Нь нинішньоіГО

: року.

с.ічень

О

О.Т.

радrcщry сЗап:nавliИЙ. ИРJJМощУЮТЬCJI ' обtдати Кl'ай поля. - РО3КJ1адають

3авдЯRИ '

т,р!лки,

иаJUO!tють

при­

B~ а tМJtьи! . щойио з..ареииЙ борщ. НраЮт.ь евіЖИЙ хліб. Сюди ж 1ТРИЙІПОllrолов­ НИЙ. агроном АИ4рійЯки­ мович Хаl'лаи, який тІЛЬ­ ки · що ПO'lернуlСЯ з roнів. - У важких умовах,­

вої

ка рбова.нцlв.

садити в на

гектарів.

За

поспішили

аг­

50

роном, брнгадир трактор­ ноІ бригади, рільники, всі

р

и

т

нормою для механізовано-,

м

го загону. саджується

ВЕСНЯНОГО ПОЛЯ . .

..

ни rPYНTY. .

вих БУЛЬБ до саджальних

QДJИО . чекати нІКOJIИ, .. Бо якщо - вчасно не ,заJ~ієш хл16ну НИІІУ, ви(Х)кого

ДQlSрийпочаток, _ агрегатів. Не один уже говорить керівник меха- 'рік во.ни вирощують і зби­ нlзованого загону агро- рають високі врожа! кар·

врожаю· не

ном

разку саджальНІ атрегати.

висхlдному

рубежІ

став . трактор ЮМЗ з кар-

р~оти

вич :Карпенко та Олек­ Як розповllІ roловнИJ!t сандр ДмитрОвич Мой­ агроном, механізатори зо­ сєєв.НраЙ поля Іх чека­ бов'язалися за два робо-. ють ланкові механІзова­ чі тижні посадити :кар0. них. ланок Іван Ониснмо­ топл~ на всій 365-гектар... вич ШеПіТЬКО, Олексій ній плоЩі. Денне завдав:­ Якович Шепітько, Віктор ня ..,. 28 гектарів CTaH~

траКТОРИRа

З

тисячD

сехретар .партБJ.Oр~

Петрович Ле нь , які зайня ­ тІ на пІдвезеннІ насіннє­

МИро3мОВJIЯJlИ

випущено

184 .'

За , підсумками

тІ, хто цікаВИВСЯ 'якістю загортання , бульб, роз рМ-

Доки

ВaJlО­

У ' першому КllаРТЗJlі най. кращих показииКів жоби. лися .колективи змін А. М. Єременка, Ф. П. Педчен, ка, В. П. Полякова. С. ВИННИЧЕНКО,

рам. І хоч 'грунт ще не дозрll1 . ЯК . 'rреба 1·грузнуть

ОДеРЖИШ .

ПРQJ~УКЦії

пона,а план : на

СЯПRацюва'tИ механізато- ' все

ном трьох _місяців .

rовориrь віи , - дово.аиТЬ-р Е ПОР ТА Ж ~~!E=!E!E1!

І'іллі ,

наПОJlerливіЙ

праці кожного члена ко­ лективу п1~ПРИQМство ус­ пішно справилось Із п~а

почал:к

агрегатом

Г. І_

женям гpЦUкa. · працюють ще 22 чоловіка.

вирощуватИ!Муть

площі

ФQPQeтеНRО,

. ~. Г. '. Вітер, М.М; Гу'іІ". I~ ВИ1Перед­

tJадгоспі ранню картоплю, яку

У ра.

трудять.

MUfaeQ,

$. · У,1l08И'lевха. .Так

року.

листопада

ся В. Б. Сахно, В. П~ Лarус" ~: . t'. Ткаченко,

32 33 20 .о 1~ 10 .О 14 19 .16 64 12 17

.

1980

хунок

На . фоrq: . М•. ГУ ШАП()ВСЬКИ Н.

картоплі

На кале'идз.рі робіт, ників цеху лиття Г. О.

ко' таВ. І. Горячева з це­ ху пресових внробів-;

SBaHHJI· ya4(JNU/Ca /С()Jtуніс'l'ичної пра­

.ирощуваинlО

МОПСА.

в 'РАХУНОН СІЧНЯ

ці. Сrавши ,на n.eреIJТРМНЄІІУ. трудо.ву . вах­ ту, l'o.6iTHU/C M/(a~Yt. 4P4,3k,a .• су.члінної nраці.

;Члеви aarOHY по

картоп.

..

Раніше за допомогою літаків . бул() підживлено на значних площах бага~ торічн1,трави,

За допомогою літак1в сільськогосподарсько!

6уа~ваЮtя, За. .і8Яін.,нУ-,; nріlЦЮ: (10ЯУ при­

ПОЛУДЕНЬ. меха.нl301lа.иoro .

радrоспу

рощуватиметься

радгоспів

РЮ~fl;,t!>н.f:lіс ~aBoдy ' TOP~~'~b1l~O AtQ.шино-

Фото

' .J\\ 1

авіаціі тут Il.ИрlшиJtи роз­ сіяти фосфорно-калійні добрива иа полях, де ви.

імен! Мічуріна та сАван­ гард.

Г_ КОРПІУН, тракториоt

імеи! М1'ІУрtиa.

з настанням теплих днів роботи в ПОJlі різко прибавилося. 'На ,l];опомо­

·M./I./«()""~: Гііiu,а7іо.f~"Itи.Й · '-, lUkеаОвu4 вва­

На

н1

ми

з

330

~r

..

нізаціІ повинні в усіх колективах промислових

г6,орити

справлялися

..r~~

UlPOВOMOM, механізатори, пообідавщи, . завели у бо·.

транспорту і зв'язку провести в квітні-трав­

М. Кукса, Даниленко відмІнио

М.'

.

Гаврилюк і Г, Г. СеРГIЄН­

100 104 100 100 100

t'<il 67 "63 c~~'o.· P.U'.J'HIt.~" 100 сf1t~аю.ськd.. .fJt'i 100 ім.'Нlр,.а57 55 с6QCiptЩЬкИЙ., ' 5 3 ·71 ·с1RерXlill,CЬЮlJb,.. . 48 60 сВе.днкЬДнм~рсtlJmЙ. 42 50 .,(:.Огоді8.t.1lюЦt.22 26

працІ . ~ могутній заtі(S розвитку творчоІ ак­ тивноеті мас і виховання нової людини •. Неруючись цією постановою, партійні орга­ пі,априємств, будіведьних. організацій, госпо­ дарств, сфери обслуговування, організацій

.Трактористи

!

сА,вцтар,. ' .

СВОЄНО

піджив.,

Зараа наші мехаmзаТ()і ри ведуть Сівбу овочевих

зернових.

25

сКраСН~і"ськIfЙ.

~

ШмаТКI)

на

раза.

завершили

ранніХ

зернових, овочів.

ім . МічуРіна4!95

•~gc*.~~. '. ' ~~. ,

П.

-

відзначнвCJi

.отру lержеfаfllСfRКВ про хід ПОJlЬових роБІт . У . ра.цrоепах. району

и6І . ІІНШИВКИ . Літківської фабрики художиіХ вп~бів іменіТ. Г. Щевченка А. І. Таран,

котажу Н . С . Пом.азок та багато , Ulшці робіт­

бригади

завершити

Н Я

на ~З КJJІТRJI . Ц. р.

агроном рад­

сТребухівськИЙ••

По-ударному

Jdcькaro · lнфорМ~ЦЦtво-оБЧВСJDOlla.nьного І

.. .

ви,

внесео

В. ЛИСЕНКО,

аа­

єдине прагнен­

механІзатори

Сівбу

Першого п ' ятирічноro

-

швидше

зерно,

ленні 0ЗИМО! пшениці сівбу ярих культур, щоб прикорене,им способом. зустріти. свято IJершо­ Він пере8иконував дов&; травня , як годиться доб­ деНі завдання в п~втора рим господарям. Вчора

oprAН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ}' КОЩНІСТИЧНОJ . ПАРТ.ІJ},КРАШИ,

. МІСЬКОІ

-

иа .

но азотні ,аобрива.

11 ці дні механізатори

В у.сіх ня

сі­

всій 500-гe~­

площі посівів,

д1JIених

наш:оУ тракторно! бршади.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 317 КВІТНЯ 1937 РОКУ

eepHOВJnl,

допомогою

На

тарній

ПО-УДАРНОМУ працю­ ють

JIP1I1ж

Завершено також ПРIf­ коре.еве піджкsлення

приготувала нииішня вес­ на хліборобам радгоспу, Та примхам поroди ванн протиставили організова­ ність, досвід. Вчора меха-

СЕРЕдА

ЦІВа

NК'Н.p8

СІВБА ЗАКlНЧИПАСR

'"""

Валентина

-

Коханкова.

Іванівна ВіДсорто-

вані бульби вагою по 40 -80 грамів висаджуємо

широкорядним

способом.

Ширнна міжрядь при цьо-

топлі. :затори,

ДосвІдченІ яким

механl-

притаманна

особлива lнтуУцlл. Цьогорічна весна дода­ Ла

ХЛіборобам

«Заплавний.,

як

радгоспу

і

всім

.

НартопJtJl іи; в с.в1жопіАГ~ rpYRT, що за.~

товлений бе:шечиЛR члени lRПJЮІ меnніЗ0ваних ланок. Д~

ре працюють на внесеш органічних добрив lМехз,

нізаtори Микола Павт&! лІйович Чередничок та Іван Миколайович Філі­ мончук. На кожен гектар площі під картоплю вони вносять

70

в

сереЮlЬОМУ

по

тонн органічно! пожи­

ВИ. Сщдом за Юl!МИ водi1l

тракторів Василь Івано­ вич :Кощій та Ііа1lFIоси~ пович Музmea оранку ·груиту.

ДаННі

10

ПРОВОДЯТ1l При

reKTal'IB

зав­

вони

трудівника,м полів, бага­ зорюють за ~еиь по 12- .сантиметрів, а то турбот_ Але, сіючи 13 ' гектарlв площі. І бульбами в рист Петро икола ович рядку становить 18-22 добіРне зерно, саджаючи Ділом відповідаючи на Маl'чеико вибрав орієн- сантиметри. картоплю , . даючи поживу тирне дерево, що виднl-' посівам, кожен думою ся· рІшення липневого (1978 ється в_протилежному День видався, як R1Ko- гає дня, коли зазолотІє р.) Пленуму ЦК :КПРС, господарства кінці поля. ПО ньому він ли · раніше, сонячним, . нива рясним врожаєм , ко. хлІбороби

топлесаджзлкою . . Трак'l:Р- му·- ..

.

М

й

поведе аtй агрегат. Опус-

тив ' _ M~pKepHa · землю. Тракторист Микола . ВаснЛЬQІІИЧ БОliдар впра&но запРавив саджалку д06іриимивасіииєвкми 1$'fJ1ьбами. 1 arperaT вирушив ре...

..

70

від,ааль між

теплим ...

Робота веласt-

ли пролунає така ж бен­

гусеничні трактори ' в агрегатах із картоплесаджалками механізатори ГригоріЙ Кононович Кузьмеико, Микола 'кУЗЬМІ>.

битву за хліб .' А зараз до цього дня невтомними руками готується основа тут, на широкому радГОСІЩОМУПОJ1і,

організова·но, дружно. Ось заводять у загінки

тежна команда, як і того весняного дня: рушати на

взяли зобов'язан:ня 8 чет­ роЦідесятоі п'я­

BepTo1ff тирі'lКИ

виростити

1

зі­

брати з - кожного гектара по 170 центнерів картоп­

лі. Є всІ : можливості ДJIJI їх успішного викона.ння•.

. ~ . Jl.QЛЯКОI4,


*

t стор.

25

квlтJUI

рОК)

1979

у РОКИ дєсмсІ II'RТВ­ аастУІІН'ИJ(ОІІ вачam.!ІИКа "f иаРОДИ<8lУ t()~ ТЄХіИl-чнoro вІдділу заводу,

да.рстві все ширше JЮ"ВМ­

начальник бюро проектно­

ваЄТЬСЯ така форма ОЦ1К­ Ю!Іі дІловоl ИВ&JI1фlкац11

конструкторськorо

лу Ю.

В.

в1ддl­

Колесниченко

господарських керІвникІв 1 crrецlалlстlв, ' IfK перlо­

був

дична атестаЦіЯ. ЦІ

вtддlлу, старший Інженер техбюро цеху М 2 А. І. КРliпак зайня-в посаду за­

pery-

лярнІ перевІрки сприяють повиlmlй реалlзац1І тру­ д1ItНИКаи праu. иа працю,

призначений

ННКОМ

заступ­

начальника

ступника

начальника

КАдР"

ДОСJ1!Ilнення

комунІстичного суботника. мо кІлька 3 них у добірці.

ro

це- .

спеЦіаліста

атестується,

С В ВТО

І

зважують

з

творчими

У

нинІшньому

цей

мають йоrо', дВІ

коМlсlІ,

-

проектно

Гайдученко

І

заступник

головного Інженера О. І. Єрош~ко. До сJtладу но­ IМІ~ій

увійшли

ловнl

спеціалІсти

заводу,

представники

партlйноl,

IПрофс.п1лковоl

І

комсо­

мольсько! органlзаЦIЙ. ся

АтестацІя не зводить­ лише до пlд~рджен­

ня

права

на

посаду,

яну

займає той чи J.нший пра­ ц!вник. Вона допомагає внявити

перспективних

опецlалІстlв, вІсть для!х

-росту,

дає можли­ подальшого

пІдвище.ния

квалlфlкацll,

рІвня

засвоюван­

го ' листа

ємства.

1974

но

роЦІ

було

посаду

пІдвище­

кільком

пра­

цІвникам. Майстер цеху М 4 В. В. СОJlІмчук став

роботи

на

що

вона

не

комун!- ~HHO,

номсомо л К и

суб о тни к а. Щикотолlна, Н.

М , А.

[ва нова . , роб і тники

А.

В.

Савицький. М, Г. Маг,:tик,

Н.

високопродуктив- дор.

ної прац! показали пресу-

Давидо- вальниці

вич.

пресового

зм і ни

«А,.

цеху .

де

Ударно ПQlIIрацювали на

з будівництвІ

на-

табору

п і ОН'ерського

комсомольці

пІд­

М, Ф. щети- приємства. Вени підготу­ змІнному зав- вали площадку для зве­

ську АРСР, Чувашсьну АРСР праЦівниці відділу збуту відправили (;в!тильникІв і пускорегулюючої апаратури з державним Знаком якостІ на ' 100 ти-

лІнІї В. Беленець та В , Васянович випустили 11 тисяч погонних метр:в плівки ПВХ для скатерок. З ентуз~азмом працювали передовики внр()б-

І ництва цеху литва К. РІ , - Василець. Г. С. Гаври· люк. О, Т. Фор()('тенко. Г. І. Мамаєва, Г. Г, Сер-

комсомолки Л, ОпанасенЗаводчани провели тако. Г. Куц. Л. Бориспо- }(ож значний обсяг робіт лець. При завданнІ 600, по благоустрою, ОЗЕ'лененвони виготовили 650 лю- ню і санітарній очистцІ

Члени зм і н А . М . Єре· менка, В , А Коновалова, В . П, Педченка взяли на честь вО-рІчного юв і лею

з державним 3наКО14 яко- вулиць Кірова

суботника

Н.

І.

мінесцентних

сті .

На

пло­

Степан~ць, у тропІчній упаковці.

свІ:гильцикі!l території

_

проценти ВИКО-

102

ва.

пІдприємства.

та Чкало-

А. ГАВРИ"ТJЕНКО.

гlєнко

та

першого

багато

Інших.

комунІстичного

тор М. Кара. В о н? у випусках радіогазети розпов і дали про результати ро­ (іоти пластмасіВІ(В. Всього у день Всесоюз-

ного лен!нського комунІетичного суботника на за­ водІ працювало 1403 чо­ лов І ки, Вони випупили продукці1

зо-

тисячІ

бов'язання І ' виконали їх

Л.

на

п і двищен!

бу. Тут матер!али оБРQБЛЯ1И заступник нача nbHI-. ка штабу, головний eKD- ; HOM~CT заводу !. Ю. Анд­ рєєв . редактор рад і огазети М , Данильчук І дик-

процентів.

115-120

на

16,2

суму

карбованцІв.

ШИНКАРЕНКО,

ЗАКЛАДЕНО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛ'ИЩЕ

О. КОРОГОД, СТ.РJJПIЙ Інжевер .ІІ.бо­

.пІННJI

О. А.

бригада

суперництво. П, М. Слюсар~ В. В. Си-

Соку- Зразки

С.llЧ карбованцІв . .крім того, пІдготовлено до вІдправки у В'єтнам і Монголію партію свІтильник Ів

цотворн!й роботі - керlвни­ ~IB І спеціал!стів пщпри­

На ЖJП'nовому м.сивl копек­

то буювельникІв .

науково! opraпрацІ І упр ...

раторІI нІзацІї

нача.lьника

Рєпіним,

Н. І,

ненко,

недо­

сприяє

копродуктивною працею.

' світлотехніч- значилися робітниці В . О . трудове

показникІв домоглися трудІвницІ складального цеху слюсарІ - складальники бригади К. Т. Рома-

ефективно. Проведення атестацll - це трудом!сткий про­ цес. Однак досвІд поt<а­ зує,

У

вказує

менувати цей день 8ИСО- ком

ного заводу день Всесоюз- Василенно,

ник. у день ноr.тунlстичноУ праці на ПОТ9КОВИХ лІніях, біля верстатів та на інших роботах трудилися 1086 заводчан. Високих

ліки І упущення. Вона з'яеовує причини, якІ за­ важають їм працювати

'ТехнІки, економІки, управ­ лІння виробиицтвом. Так, за результатами

атестапlt

до

~MCTBa. На них робітники на цих роботах труді вни­ та слуЖбовц! закликали ни ремонтно-механічного товаришІв по роботІ озна- цеху на чолі з заступни-

них організацій К. Т. Ро- Одесу . Тюмень. МIНсьн. дійшло пов І домлення. що Вся ІнформацІя з цехІв І маненно, Г. Г. Свистель- Кострому! ХаркІв, Татар- зn;шатники коландрової служб надходила до шта-

І.

байдуже,

.N9 4.

ві,:tзначилися

Проценко, начальник шта- кутником випущено ви- 16.'')3 карбованцІ. Жодне досягнення робу по проведенню субот- роБІв на 18 тисяч нарбоНа одина,>:lЦЯТУ годину БІтник і в пl,>:lприємства у ник а М. К УЛЬЯНИЦЬКИЙ. ванц!в.· ранку до штабу по про- день «червоної суботи І> не секретарі цехових партlйЗа «червону суботу. в ве:1енню суботника на- залишилось непоміченим.

пІдходить до He~ творчо, коміс!я усно або у ре­ комендаціях атестаційно­

ня нових знань в облаСТІ

попередньоl ,

хто

корпусу

ги, на яких виступили дукції на 49 тисяч карбо- даннІ 1500 карбованц і в д.ення спального корпусу, ДИlректор заводу В. О. ванЦів. Із почесним п'яти- вони видали продукцІХ на прибрали територіЮ.

Губанчи-кова та іВ­

Тнм,

Особливо

дня в цехах пІДприємства За день трудівнини пlд- чальником вlдБУ,1ИСЯ кС?ротКІ мІ тин- приємства виробили\ про- ніна. При

конструкторсь­

ставнться

йшли в ус іх цехах підп ри-

лася з мІтинг!в, які про- _струкцІї

настіл ь них лективи цехів . МІж ро- В . Г. Кобзар. В . А. Криособливо від- бітниками розгорну.l0СЯ венко, Є. А. Рижков,

Перед ПОЧАТКОМ трудового

Копій­ Інженер центральної техн!чноl ла­ боратор!ї В. О. Крат, на­ чальник бюро техвІдділу

го­ Т. В. шl.

також

~

Великий загін заводчаll був зайнятий на рекон­

робlТНИкіВ,інженерно • дальннць технічних працівникІв та ламп. Тут

стичнаго

ним працІвникам дана ви­ сока оцінка. Серед них інженер - конструктор

якІ очолюють ГОJlОв'!tИЙ LH- кого відд!лу Б. старший женер пІдприємства А. К ка,

р,

ного ленlнсьного

плана­

У J!инішньому роцІ ба­ та службовцІв проводить­ 1нженеРііD-техніч­ ся один раз у п'ять ра­ гатьом своєрІдний екзамен скла­ дають 275 чоловІк. Прий­

'•

.обровільвоі праІІІ

службовців

І

ми, у яких Відображена рацІоналІзаторська дІяль­ спецІаліста, його Радянсько! УкраІни атес­ нІсть тацІя керІВНИКІВ, Інжекер­ участь у вирІшенн! склад­ ho-технl'ІНlfX драцІвникІ'. них завдань вироБНlщтва.

кІв.

....------

сЧервова субота. на заводі пластмас розпоча-

У т чно визначений Овятом ВИСОК О n р 0- нали змІнну норму члени о t( дуктивноі праці став для бригади слюсарlв-скла- час розпочали pOuOTY ко-

на творче ставлення його до роботи. Вони знайом­ ляться

ВмІщує­

~----~----,---~--

труднощІ, з якими вІн , стикається у роБОТі. Чле­ ни коміСIУ при оц!нці якостей кожного, хто

ЕКЗАМЕН СКЛАДАЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ

Натхненно, високопродуктивно

до редакцlі НaJI,ХОДЯТЬ нові А НОllпо­ відомлення про ТРУ.D.9виА вклад наших земляків під час Всесоюзного ленінсько­

Цboro

rapaHтoвaHOГO етаттею 40 ху. І цей список можна :новоІ Конституцll СРСР. БУJlО 6 продовжити. На заводІ порошкова! Пlд час атестаціl вели­ має співбе­ металург1! іМеНі вО-РІ'ЧЧЯ ке значення сІда. У ній виявляються

ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

ОО.УДАРНОМУ

о о ТРУД Н ЛИС R

рlч:ки

.

востliореиого тресту

внробництвом.

~IІЖRТJJобуд.

-

БМУ-35--ИО: . -. - .«Бровари-

і

Мінпромб~~

УРСР 38!пав фундамевт першо­

ro

Знайти СВОЕ ПОИJlиианн" ці ка,вl. 1 рl3110маиlтна 1I1заціУ школи Л. Гряца­ робота проведена в мlсь­ fJ!HO розповіла про те, як J(іЙ середніЙ шиМІ .NЬ ,7 поставлена в школ! робо­ п!д час місячника по про­ та профорІєнтації. школя­ РІв, що зроблено і що паганді профеСіЙ. ОсоБЛИВИЙ інтерес ви­ планується зробити в цьо­ Про свою Rликав конкурс учн!всь­ :lIУ напрямку. ких творів .МОЯ улюб­ профеСіЮ розказала Г. Й. лена професІя.. Причому Мельник, закрІйниця рай­ ДО написаННІ( роеіт стави­ побуткомбінату. В. Синь­ лись доснть високі вимо­ КО, комсорг 10-А класу. І ти: обгрунтувати виб!р розповіла про профорІєн , класноІ \ПТ)офесІУ, розповІСТИ, про тац!ю в рамках УХ

труднощі

ви

розвитку.

для

яких

1

перспектн­

про nюдей,

вона

стала

А

по­ ли

Rликаниям.

Хотілося

уоивки

комсомольської цlІ.

б

з

ТІорІв.

иа.ести

Вови

якими

н.lасні

орган!за­

цlкапами

бу­

комсомольські

бути?

збори:

«Ким

БУТИ?Jt

Комсомольц! пове­

Яким

приваблюють мене непІд­ ли щиру розмову про до­ робною щирІстю 1 юкаць­ роги життя, про радІсть

иим

романтизмом,

словом

всім тнм, чим ,.-х бarата

RpaYHa

дитинства.

Наталя

клас:

Шкурко,

~Знtlio,

10-5 бути

Jlt/(apeJt

неАег/(о. Ам "очу,ати себ, необхідниАС

АюдяАС,

Аю(Jиrи

праці,

про

те

доволення,

велике

яке

за­

людина

одержує від роботи за по­ кликанням.

У класах проводились бесІди «У свІт! професІй., «Ударн!

. номсомольськl

про­

будови П'ЯТИРіЧКИ., .Тру­

феСіЮ, це ща ''',',' ,» Віта KOHOHeil~O к : І К.1ас:

довий подвиг радянського народу у ВеликІй ВІтчиз­ нянІй вІйн! ... ПІд девізом .День ва­ шого м!ста. пройшли енс­ курсІЇ на завод плас.тмас, ДОК, ва будмайданчики БроварІв.

жиrтя,

Аю(J:lТU

АСрtю

Я ХОЧУ,

свою

стати

щоб У

праці наснагою

вчиТЄJlеJt.

щодєннUl

dМl АСен'

БУАи уважні, Clpaoslti ди­ тячі обличчя, КОАи ти ,ід­ чуваєш,

що

АСl%леньких ~8читель.

T80t

коЖне

САО80 знаходить

6{~2YIC у

Clрци.

САОВО Ht,iaaiJlIJH' дАя

АСене відСАова 4')laACaJt, 60 АСОЯ АСаАСа 8IШТЄЛЬ. Я бачу, що /Ю60та вчиrеля нелегка,

8ижuаt

nо"якде/tного

r,орчОсті.

ПОШУКУ,

що

U1ROJlI

І!Д­

є в ній своя радість і своя краса».

У березнІ у булися

збори

комсОмольськІ

на

тему

сЩл1tхи,

як і ми обираємо.. Секре. тар' комсомольсько!

opra-

У пам ' ятІ школярІв за· лишились

зустрічІ

з

тру­

дІвнЙками. Так учнІ 9-В класу зустрІлись з Н. А. Москаленко, в·язальнн· цею побуткомбІнату. Н. В. ПІнчук, мІстом

Інженером-еконо­ шиноремонтного

заводу; учи І 10-А з молодою виробничницею заводу пластмас Н. мель­ ·ШК.

Л. ХОМЕНlЮ, старша п10иервожат.

СШ ом

7.

у Беоварах

професійно-тех­

нІ'ІЦОГО' )"ІИлнща.З наГОДИЦlвУ sажлпоl подІІ на будІвеJJЬНОМУ маlдаИ'IRКl відбувся

коротЮІЙ

мІтинг

1

пр!./!:

ст,вннкі. rромадськос<tl.

Horo

будІвenьникlв

вІдкрп

Koro

першнй секретар мlсь­

комітету партІ1

Дмнтровнч ГРЯ38В:._

АнатолІй Він

прпlта. усІх 1з святом

Тj!ПJJО 4<черво­

ноі суботи., побаж;в будівель­

І ннкам успІХіВ у роботІ на бnаго ріД90! БатькІвщини. На мІтингу виступили начальник заводобудlвно­ го комБІнату Іван СергІ­ йович Бєлов, ВИКОНУЮ­ ЧИЙ обов'ЯЗЮI Н8Ч!lЛJoН'Яка ' будІвельно - монтажного управлІння М 35 ЛёОНIД Павлович Буряков. В!д ІменІ будІвельникІв !ІОКИ запевнили, ними

що

очолюванІ

нолектнви

докла­

дуть всіх старань І енер­ гіУ, щоб ВВЕСТИ новобудо­

ву в лави д!ючих у ви­ значений строн. - Сьогодні для нас. будlвельнинlв подвІйне

свято.

-

Буряков .

сказав

-

Л.

Учениця іо нласу м!сь- молоді мІста ноУ середш> ої шноли

N9 3

комсомолі1 року.

Лариса Хорхуи заявила на мітингу. що учнІ старших KJNicIB всіх семи середнlх шкІл БроварІв добре вчитимуться. надаватимуть допомогу будlвельнинам в спор~ дженнl

Професійно - технІчне училище розраховане на 720 місць. Воно готува­ тиме' для пІдроздІлІв МІ· нІстерства ПРОМИСЛОВОІО будІвництва УкраУнськ()ї РСР спецІалІстІв більш

чення навчання в шнолtlх

му

ності буд!веЛЬRинІв.

КСЗЛОJ!ИХ кранІв. електро-

новобудови. а пІсля закlн- як десяти професій. в то­ числ!

мулярІв.

мітингу

виступив зварникІв.

СЯ тим. що нзм доручено СКІІЗІІВ.

що

профеСІйно

СПОРУ.llження ЧЗ.'!ьного

паркетнинів.

технічного зведено

зводити таку важливу бу­ оголошується дову. як професійно - тех- училища і нічне училище . Це дуже КОМСОМОЛЬСЬКОЮ -будовою • складна І вІдповІдальна І комсомольці та молодь : робота. І ИІІШ колектив мІста братимуть активну все зробить ДЛЯ того. щ(')б участь в ' будІвництвІ. ВІк· збудувати училище висо­ тор Рогач ОГОЛОС,ИВ ЗВЕ'р' неННIІ членів ВЛКСМ І коякІсно І швидко.

КОРПУСУ

буде

П ' ятиповерховнй

гуртожиток на

450

лІжок.

великий спортивний КОМП­ ленс ТіІ ряд Інших допо­ міжннх будЬв виробничо­

го І гоеподарського

при­

знячl'ННЛ ,

На будІвництво

технІчного

асигнувала один І

71

тисячу

ПІсля ся

учили­

черги Д<' ржава

мільйон

карбованцІв.

м!тингу

урочисте

Вlдбум­

вкладення

в

котлован перших блоків ('~YHдaMeHTY училища, По­ чесне право винонати цей ритуал

було надано пер­ секре','аРІО мІеького комІтету партії А , Д. Грязєву. головІ виконкому мІської Ради народних депутат!в М. К с!Jесику,

МОН­ шому

підуть вчьтиси в учили- тажникІв . бетонувальни­ ще. щоб набути спеціаль- нів. маI!lИН!СТ!~ авто- J На

сій но

ща ' першої

танож перший CI"Kpe'l'ap тесляр!в та будlведьник;в міського коміте'!':: комсо- Інших спецlа:дьностей, БІ~ П, молу Віктор Рогач . ВІн .'Ія триповерхового . нав-

Ми гордимо­

ПІСЛЯ ВИСТУПУ

двотися'lНОГО

стропальниці Галин1 Кли, менко та кранівнику Ми­ хайлу

Буцуді

В стІнку закладена

ненням МО .'ІСД! до

та

іншим.

училища буде напсу.тrа Із звер­

молод!

рону

1979

ДВОТИСЯ'ІНОГD

року.

Г.

АНДРІЄНКО.

На фото: закладається перший кубометр бетону.

профе-

DлаТ1lТИ 31 ші за еJlеJrтроєнерrlю ЛОвком .Де ощадна каса селища не CBITJlO?: ГАЗЕТИ Начальник Броварсько ПРИЙМАЄ через переВilН В номері г8зети Ilд 28 еlJерrозбу:, таження JtlОТОГО бу. нгАРУКОВIНН. ro вlддlлеИНJI ПРl!цlв"""їв . вирlшt'НО лист мешканця смт. Капи· ту тов. СНlоголоВIt() ПОII· ЕнерrоЗбутом питання. 3 дpyroro тн В. євько., аід 18!'І1- домlUJ редакцlмі, що ((rpo- це

кварталу

шl

і(УТЬ

року

прийматись

.>щадну :н".

цього

гре­

за електроенерrіЮ

касу смт.

бу­

черва

Кали·


НОВЕ 0;0 З23-РIЧЧJI ВОЗЗ'ЄДНАННЯ

Н

А

УКРАІНИ З РОСІЄЮ

ДРЕВНЄ

в

вирlщиrи

буи одним

з

таким ДИНОМ

наЙlизиачнlWИ~

n

мІст НИ!ІСЬКОУ РУСі, фортецею на пlз.ltен­ нихкордои~х. Прикрите з трьох бокІв ВОДIiИ­ ми рубежами (рІками Трубежем, АЛЬТОIQ, ДніПРОМ), місто на той час було спра8ДІ ие­ приступним для lорогlil. , На , пІвднІ ЗіД Перея­ слава,

І степу,

був ще

один

-Р1l4 унр Імень ,

так званІ ЗмІЙО!l1 вали, заЛИШRИ яких зберег­ лис"

до

цього

ПІд час

часу.

визвOJIЬН()У

війни

у~р,аУиського

иа­

з

головнпх

tryHKTIB

ВИРАЖАЮЧИ

воліО

1 ( 11) в

народу,

жовтня

урочистій

1653

року

обстановцІ

ли

Пере"tлавці урочисту

можця.

зазнав

СПУСТОШ1lивоrо

розrl'ОМУ піl1 'час

же

Р().

Перея:слаl!ll на той час пр·оживало понад 30 ти­

сяч чоловІн. Ще наПРIІК!НЦ ! груди", 1653 рому Богдан Хмель, ницький розіслаfl с:нцlв s усІ регіоии, Dизволен~ з-пІд шлйхетськоrо гні· ту , скликати людей на ве· лику ра.ду. На початку сІчня до мІста почали прибувати по>ршl послаНЦІ українського

народу.

наступио!'е йога

товпу

ІОНИ .

иеодмlк.но

ПОПРJlМУlаnи

меЦlкан.ня.

першоУ

ДО

І'ОДИИІ! ДНJI І мІстІ ли

литаври,

lІаро,а

щу.

центральну

Н.

сере~ииу ·

На фото: А. РемИЄВ. УсІ присутнІ

на

радІ

писувалося в к.ни'гу . Прий­ мав IІриеяту сам Бутур­ .nlн.

сlчия було досягну­

10 те

УГОДІ!

про

дО 11I'ИСИГИ

приведення

населення ІН­

ших міст І сІл Унра!ни.

Так завершилася UЯ ви­ да!на подіІ! в Історії ук­ раlНСЬКОГО народу. 3 ію­ rJ1J11ZIY Історичного Пере­ яславська

рада

стаНОВИ:lіі

сМою угоду мІж двома Zjержаlами РосІйською та УкраУнсьною, що сфор­

11

МУВl1лаСJII

процес!

ви­

перед будииком звольно! боротьби У мІСТІ ~a.l(yвaJio l'aJllc- моща проти нез'будження: стр1ляли I'ЄТЬМ,ІIa ТІ усnеиськоJ('J польсько шляхетського rармати, дзвонили. ДЗВQ­ аеРКІОіО була ' sanОlиека панування.

ни. Водиочас

до Переяс-

1ава почали прибувати 'ре.,етаI!lНИКИ nолиll: БІ­

lоцеРХ!ВСЬJlего , К'НlIСЬ­ ';ого, Ни!всьного, Мирго­

народом.

О третІй ГОJ:!пиl

ДНЯ

11

еУПРОІQді , JlозаultкоУ CT~~ шини рааом

:І IІptдста!ии­

f(ами росlйс!окоrо ПОСОЛlt­ ІІЛОЩУ ВIfЙЦ10В НlЖИl;lсltкого, сl'ва на ПолтавсIoКОГ!'J, ЧеJ'"касIoК~ !>OfJ1aH ХмелрииціоКИЙ. го, ПРИJJуц!о,,~е, ЧерМI .. ~IH звернувся до нароДУ s І!'р!)МОІОЮ, в _кlЙ :аа· гівсlоКОГО та Інших. е сIЧНJl, иадlечlр. до Jlликав ,03:'l'єднаТИСIr :І !іе­

')OJtCbKOro,

11риБУІ ХмельницlоКИЙ,

MIC'fa

І

SM.It&JI Іже

nИКRМ

VОС:lЙСЬ!l~

~1I.~0-

Возз'єщ!аиия

УкраІни поворот­

\1 РосІєю стало

ним етапом ІсторІї Інського народу .

мало

' величезне

сивне

значення

шого

укра­ Воно

прогре­

для

полІтичного,

даль­

еконо-

мlчного Й культурного рОЗIИТКУ YRpaIHcbKoro 1 російського иародlв.

М_

1I()М .

НАЗАРЕНКО.

МОВОЮ

в ПАМ'ЯТІ НАРОДНІЙ

Парк Л&иlиськorо ком­ сомолу . В журбі схилили­ ся

дере.а

BoYНIIB,

що

над'

r.10гилами

вІчним

спочивають на Переяславсьи!й Вони до кінця

сном

древнІй землі. виконали

свІЙ Інтернаціональний абов'язок перед БатькІв­ щиною, за

наше

вІддавши прекрасие

ЖИ:fТЯ сьо­

бlJtя села 3арубеnl бата­ cЬOJ'()lIlrt IХС~ЧИn ебеJrtек ,

льйон капітана БалаЯh :а ,ста;НО8JII!ИИЙ

7-fО

гваР1{lйськоrо зо,аиоl'О иорnусу.

Mexa1li-

Пере­

правившис:ь на правий бе.

,er,

бlйщ ~1ворения ltдзцдарму,

започаткували Букркнськоrо З SЦ(OГo ро~по­

чалпся бої радянських віЙськ за ,ЦЗ8олеIЦiЯ сто·

лицІ РадянськоІ

MC11lJlI

героя.

Не можиа 118 :tr&дtТК і ПОД!lИ1" 3I1'я-3кіlцяря,Ut')$!'J·

ГО ІваІіа SОЛАlиа. Трннад­ цять разІв аlх peMolfТYlaB nорвану лІНІЮ 31'Я3К11\(IЖ правим І лІвим берегом.

У~раІни Та ОСІ> Іона !!ОШИ(lджеиа чотирнадцятий "аз. На

м!ста Києва. БІльше мІсяця ТО'lИЛИ· той час у ав'язювця бу.nи к\.нцI8t(И рук, ся жорстоиl бо1 ка Бук­ 81дlраанl рияському плац.ltзрМІ. Тут оскоJtками мlии ушкодже­ ти. Серец них дев'ить Ге­ ще ра:з проявилися могут­ нІ ноги. Перемагаючи Н8БІль, мужmtt ня сила ленlнсько! друж­ стерпний роїв Рцянського Союзу. ДО іРОТУ t Героїчною сторінкою в би народів, мlциlстIt І Ні· 80ХН пІдnов:} літопис Велиної Вlтчиз­ злам»lс:ть соціалlстичного зубами з'еднаl його кІн­ цІ. Ноли това1)НЩ1 · аlДіцу­ няноІ ,іЙни ввІйшла бит­ лапу. !іолдlна, бо­ В б!'JП ЗІ' r'pиr!'JрІIКУ, кали Івава ва за ДнІпро восени 1943 1з СТНС:ИУТНМІІ битви єць лежав року. Війська Воронезь­ яка була центром IФщяма ДJЮТУ Унраї. а зуба" кого фронту пІд номанду­ за Правобе.режну ванням ГІ!РОЯ Радянсько· ну, ПОВТОРИв безсмертний мертвий. 3В'I!3()К дІяв." Цlиою го Союзу reHep3JIa армП подвкг рядового QJlексаяд. М . Ф. Ватутіна і ніч 3 ра Матросова вірний син влаСIlОГО ЖИТТЯ сим РосІІ 21 на 22 вересня з боями російського H"PO~y єфреЙ. ІИКОНІЗ евій СІJlщенинй О'ТltІСlа· підійшли до Славутича. тор Минала П,туJCОа. HaJJ оБОI'ЯЗ!'JК перед кручами щltllою. Пеошим форсував рІчку дНіПровськими

ГОJ:!ення.

Росіянии, мордвм, вір­ мен, унраїнець, єврей, бі­ лорус... Всіх не перелІчи­

Та_их 1fОДllиrll релічкrrи.

не пе­

В боях 3а Д!іlпро IJ -ра­

_онІ

н&шого

воїнам

мІста

. Рад"нсько!

ПРИСВ"'ЦІО

!lксоке

Герся PalIJfНCbK!'JfO

202

АрмlІ

звання ·

Сою­

зу.

ПрсйдlТJteя сьoroднl ву­ .1КЦЯМИ Перея с л а в а­ Хмельющьнorо, і ви пере­ свlДllнтесь у великіЙ шані І люборl його мешканцІв ДО па,м'яті полеглих вої­ нів. ВуЛ'Кці іменІ Героїв РаДlrисltкого Союзу росі!!­ HllНa Г. Я. Андрющенна, еарея А. Л. 1{аплунова,

8Ірмена Г. Ш. Ба1lаяна, мордвина М. Т. Тумакши · в., украІIЩJl А. К МІ­ рошниченка:

Пройдуть 'ІІІ,

та

Р!'JКИ,

подвиг

ro 1iapoJ1Y

у

сторІч·

раДЯfЩ.КО­

ВеЛИRіЙ ВІт·

ЧИЗНЯНIЙ .IЙцl буде жити IІlчно, як живе, 1 перема, Гаі неПОРУШllа єднІсть на , РОДIВ- братів. осио~а мо гутностl нащо! ба га то»а, UIQИаnьн{)ї SаТЬ!tїj!lЩИНИ.

. М. ЦЕТРЕНКО.

• експонаТІВ

Про героІчне минуле

:

яскраве сьогодеНЮI Пере­ яславськоУ землІ резпо­ відають енслозиц\у музеХв цього ДРеВнього міста. А

їх

с.вlтлЮють дове

дружбу І

суперництво

тру­

трудя­

щих Переяславщини І Мо­ жаltСЬКОГI) району Мое­ ко,сьмоІ областІ. Іх тру­ дo~1 здобутки У виконаннІ рІшень ХХУ з'їзлу НПРС.

нараховується десять. Центральннм з них Є Державний Історичний му­ Вічним пам'ятником не­ зей, де БИСВітлюєтьея Іс­ порушного братерства є торія краю, починаючи:'l музей-дІорама .Битва 3і ХІУ століття І до наши.х Дніпро & районі Переяс­ лнів . Одним з основних лава - Хмельницького во­ розділів є показ IJООВОЛЬ­ сени 1В4З року., ~КІІЙ ної в:Йни українського був відкритий У 1975 ро­ народу 1648-1654 рр. ці. Автори полотна бата­ проти

польсько!

wляхти.

Окремий ~a.it експозиц!У висвітлює хІд Переяслав­

ської ради , яка прийняла uішення про возз ' єднання

лісти воєнної студІї імені

Греко_а R8.РОДНИЙ худож­ ник СРСР П. Т . Мальцев І

~аслужений

РРФСР

художник

М . С. Присєкlн

України 3 Росією. Тут на карти,,1 площею понад зібранІ унІкальнІ експона­ двІстІ квадратиих метрів' ти

т()го

часу.

Зокреr.1а,

переконлиео

висвІтлили

пеnшнй лист Богдана безпримла4НИЙ подвиг на­ Хмельннцького росІйсько­ шого народу у битвІ аа· му царю 3 проханням про Правобережну Україну . воз,з ' єднання, його особи­ . Великий інтерес у вІд­

ста шабля, козацька була­ ва, параднІ шаблІ особи­ сто! охорони гетьмана, переписн! книги, за якими приймалася присяга та Ін­ шІ експонати .

Інтере.сом

3

знаЙом·

ВІДувачів

викликають ек­

спозицП, меморІального музею великоrо украІнсь­ кого ф і лософа Г. С. СБО­ вороди, МУЗ8їа археології, украУнського одягу, народ­ ного

ttрикладнorо

мистец­

ляться 'відвідувачі '3 ма· теріалами, що розповІда­ ють про переБУдання на

лякІв

ПереяславщинІ Т. Г, Шеl!l­ чен на . До речі, в будинку,

Алейхема, першого прези­

де розміщено експозицІю музею , Нобзар написав у

1845

домі

ВІЧНО

заводу.

~. ЩОЛКОВО.

цІлував хрест та сааиrМlє, а його 1r.1'" за­

JlJ{Я

А

А. РЕМНЄВ, тохар насосного

Кожний, ХТ!') складав при­

n.10-

затратами.

в МИJlУ лому роцІ .

e"ry,

СИЛRИаючи

вона

Праж'иути

пnиємству моя ПРОП,ОЗИЦlя

J%ИЯ

грим!­

буде

з меншими

1

TpeT~oI

людина

діло,

це ..;... прямий шлях до рацІоналІзації. 156 кар0 боваlщlв зекоиомила під­

зу­ одностайно висловилися стрlч з царськими посла­ ~a возз'єднання УкраУни З ми. Перег()з~ри стосува­ РОСIt:ю. 9 січНЯ' російськІ лися остаточного уточнеи­ 1І0СЛн з духовенством бі­ ня умов возз'еднання І ля У~пенсьноУ цернви 1fроцедури rrрж:!!ги. 3а приймали присягу від угодою УкраІна (в межах "сього населення міста І теРИТОI'I!, lІизволеlЮТ 3- вІд учаС:ИИКlв Переяслав­ під rrольсько - шляхет- сько! ради. Були заготов­ лені спеціаль-нl книги.

1J..v. :3

«МОНін­

••

того, щоб зрОбити краще,

року

дІлова

товари­

Вважаю, якщо

уепі!рним.

8lдбула~1r

званому

.'Іюби·ть своє

дру­

ВХОJ\ИТЬ де яхіl вІта! росІйських го­ сько! влади) стей і запрошумв УХ до скл~,ау РосІйсько! !t~жа. І Іизнає :'І.ерхністlо мІста. Посланці велиного ви РОСійсьиоrо Hap!'J~Y І зу­ MOCf«()1ICltKOf() царя. 8 с:lчия ІранцІ Ilдбула­ стРІчаючІ Піп урочистий дзв!и цеРК81в міста ни­ ся старшинська рада, яма нішньою вулицею MO~KO!. схвалила yro./lУ та поста­ (!оКОЮ пройшли до Усrrеи­ КОВИЦІ . у другій IІО,10Іmн! ('IoKOro собору. - Потім У Аняпроаести sагаnloИУ ра. на­

так

ському варІанту

а.­

Переяславська рада

великого

по

р!к буде тани'м

1978

вирОБІв на

иормо-rодин.

Як й ІншІ моІ

соцlаJt!­ у

пощастило

ТРУДОмістк!сть

ші, Ir Працюю 3 особ.овим рахунком , ефек1'ИВИОСТ!,

п' ятирl'lКИ JI :'Івання пере­

tЦ! в траВИІ

гостей подІЙ до заУЗl1У, де ДJ1Я ПРItrотовлеК8 по. КОПИ бул!'J

!!1f:tВМЬИО! війни . Jlас:е1lення CTapoдa~HЬOY столицІ' стаl!ОВИЛО .а.есь близько 20 тисяч. ТО в'

ме

Завдя­

майстер­

менІ

знизити

Це

Спедtваюсь, що

JlинlшиlА

са~сьиому П6СОЛЬСТВУ. За п' ять верст вІд міста йоно

cynpolo,U

ностІ

.!Іасягну-

змагания

ГОМ,! роцІ уд~тоеикй

зустрІнуте перейс. собор У1валив було полковииllОМ рІшення про возз ' єднання лавським України з · РосІєю 1 про П. Тетерею Із еОТНИМ8МИ, 1 мозаками. початок війни З Польщею. ота.манами 9 жовтня на Україну ви­ Полко,внии звернувся до 3 промовою, 8 рушило посольство у Бутурліна иількостl 2Н3 чоловік нз чолІ з БМрином Василем БуrУРЛіНИМ.

що

ка

За підсумками етичного

3емський

Взимку р~lйсьне п()СО:ІЬСТВО прибуло на Ук­ раУну. Богдан Хмельниць­ кий Н!lказаl!l склихати на­ родну раду 8 сІчня 1654 року дли вирІшенн" пи­ танн!! про возз'єднання України з Росією. Місцем ПDоведеН'нF! ра~и БУЛQ на1вано Переяслав . За к!лькістю населення тод і шніЙ ПереJlелав, на­ віть перевершував КиУв,

JТрИМУШУfl

влаштува- 1Їра.иці

зусrрlч

ки профеСійнІй

ТОМУ , а йти ,taJ'tl. Д~ив" ТНСJI б1льшого.

середження коз&.цыtиx вІйськ. ЗвllІСИ Б:>гцаll Хмельниц!окий писа! листи росІйським воєво­ дам І царевІ про бажання украІнського наро­ ду возз'єднатися з росіЙСЬК}fМ, ПРОСИ!! подати воєнну допомогу І! боротьбІ проти польськ<,У шJl1IХТИ. Тут 9~H приймав послІд 3 РосП та Інших країн.

унраїнського

.:\уктивност! працІ.

r;y-

кожному

роБIТИИКУ:

завданнJt

по рОсту про­

ВИГОТОВЛeRliЯ

C:nОJ(оюватис"

ЗІ;)­

"иl!Oнано

п'ятирІчки

209

почуттJt

готовляли І ремонтували зброю. МІсто не:>Дно­ одиим

мною

Адже не секрет, що ва сучаеиому 1!1.аиРИЄ1\(сrВI кІнцевий J'!зут.тат ЗаJJе· жит~ вІд того, Як ТРУJXи­ JjИСіо ЛЮДИ на .с!х етапах 8ироблеННІІ ТlЄ! чи ІншоІ продукцП. СвIДОМіС:ТЬ Вlд­ ПОВlда.nьностl :оа дІло

чаСIІОМУ

майс:терн"х містапушкарі й шабел!>!mКИ lи­ ставало

ЗАВДАННЯ П'ЯТИРІЧКИ-ДОСТРОКОВО!

пише

"КОС:Т1 IIIP~1B.

nритаманиа

роду протн польськоУ ШJ1яx-r'!i (1648-1854 1'.1'.) значна частина переЯ'CJ\~ВЦіll пlW1!а до trОЛК11 Богдана ХМeJI)ИИЦЬКОГО. У вНtс;ькових

раз(')8(')

м&И(иа

дити І дit(j иеlикориеТl.Н1 резерви пlД8ищеИJlЯ про· ДУКТИВНОСТ! І 1fокращеНЮI

велетн,,-печеніга.

Пере_сло

Іх

за ум~ви, JI'lCIte к()жниА І'об!тикк буде иамагатис:я сьorМJII1 :'Іl'6би!и більше, нІж вчора, шукати 1 11110-

походжеННlr наЗІИ Міста розповlі1аЄТЬСJII, ЩО пІд час нападу печеНlг!в ОДИН руськ!JЙ іОlfан, с:ин ремІсиика-ШКlряника, перемlг у поє.ltинку

1

CJ.Co.bO-ИАПl.lII' ,дРУЗ _ _ по з.кАrАJlИ.lO .

nеКТИІІ~М натме заllО)ху 11 Jlииішнlй !!'яткрlчцl. 1

Уперше Пере"еnавзгаllУЄТЬСЯ І Jlot'o.apJ РусІ з Вlза'нтlt:Ю 907 рсжу як одне 3 наЙБІль­ ших мlс:т НИУІСЬКО! держави. В легеи.!U пРО

с:ла!у.

о

з

А

З стор.

ZlaHI!JI CTci1ln.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

.перел

р

!tJ'lИКІ t склад'ld аа.. иеРІ" ко­

МІСТО

иайдужч,ого ,печенІзького во!на

к

І

.*

25 квІтня 1979 року

ЖИТТЯ

І

1859

роках своУ вІ­ ТІІОРИ .ЗаПОIlIТ.,

• Наlказ.,

.НаЙмичку •. Про боротьбу трудя­ щих мІста і раЙо.иу за встаИОіЛ6ННЯ і змІцнення Радянсько! влади розп о­ відають еКСПОЗИЦіІ МУ:'lею

на теми .ВеЛИКі Жовтне­ ва СОЦіал!сtична

реIОJlЮ­

цІя І громадянська вІйна на Переясла.ВЩИНl., .Пе­ реяславщина

в

роки

ших П'Я'rирічок., переяславцlв у

пер­

«Участь ВеликІй

тва ,

космосу,

наших

зем-

єврейськог()

письменника

U10ЛОМ-

деита Академії архітек­ тури УРСР автора проек· ту бу .анину Верховної Ра­ ДИ УРСР академІка В. Г. 3аБОЛ!'JТИGrо . Перлиною !(УЛЬ1'уриої спадщини

ншого

нароцу

є музей народної архІтек­ ТУРИ та побуту. його ек­ спозицІя

розтащована

на

мальовничІй околицІ мІ­ ст. 1 займає ПЛ()ЩУ 28 гектаРіЗ. ТіТ розміщено 128 споруд наР04НОГО зодчества

рішнім

:'І

повиим

внут­

обладн.нним .

скурсанти

мають

прослlдку.ати

Ек­

змогу:

еводюцію

ВІтчизняній війні., "Від­ розвитку нащоХ країни будова народного мспо­ вІд ~ерев'янох сохи до дарства у Післявоєнний штурму всесвІту. перІод •. Ножного року музей Закінчують експозицію відвlдуе .понад 250 тисяч Державного істоРИЧНОГО гостей. Ідуть сюди Зlllду­ музею теми .Святкуванн" сіль, s усіх кінцІв иашої ЗОО-Річчя возз'єд»аНR1I БатькІвщини, друзІ з кра­ України з РосІєю" та. Ін соцlзлlсtичноХ c.nlв­ «Переяславщина на щля. '!u>ужностl. ху комунlстичного бу.t\lв. В. .J1ИТОВКА. ництва.. Тут представле­ ні багаточислениі подаруи. MateplaJlJl InJr сторін ки трудищим м;ста вІ! в. підготовлені КОJlектив братніх респуБЛіК, окре­ мих колеКТИ8ів, осІб, ТРУ:'

ПМІІ

lСореСlІондентам}!

cHoвoro

ЖИТТJl.-газеТD

дящих країн соціаЛістич. ми .КомуИістнчна пра , ної спіl'l.:tружності, мате­ ца. (14. ПереяелаВ·ХМЄJlt.. рІали. документи, фото­ нкцltlrий), .За КОММУ­

граф ії, які

яснраво

ви- иизм.

(М. ЩОJIКОВО).


.,4

*

~ с-тор.

сгоl.ч геснянu.ч гбрання.ч. На свою батькігщи/t/l . мвертаються pi:SHi nташкu. Шпак nриАітає перщий сенаповНені соко.ч, ось-ось ред пташок. Якщо почуєш АОn'НУТЬ, і на дереВ(1Х з' ЯВ­ сnі8 шпака, то гже й

своє

теnАе

Айскаве

"р().ч~ні на nОАЯ, стеnи. Ви­ .итіАи зі своїх СХО8йнок 6д:ЖUIШ,оси, джМеАі. Вони "очинають свої . доггі тру­ iJOlJl . дні. . Оживають поля, н,uви, сади.- На деревах вже

Аи корисну'

.чати-й-.чачухи.

ЩО

80ни

приносять

.

cnортсмеНI<И

ського

Пе­

матqами

lІІерШО~Ті в активІ наших землячок 1 О очок . Як ~Ідзнач.али спортивнІ жур­ :ваm~ти·.

броварчанок

~оби· дь · п~ремоги І за­

моменти

)(1

IВQ.IIИть слабка Ігрова дис­

званІ

палички.

r

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

зустрічають

веснян.их ·

.чогах, для

почи­

т и

Т . Я Ж КО. М У

8сіх 'весна nрин.еСАа ра- З А·.Х В ОРЮ В АНН 10 дість, тема і Ааску. Сашко КУСЛИ8ИR,' учень · 3·А кл-асу місь­ KotCm .мв.

СПОРТ

у .М~талурга. см6ший вІд

наlОТЬ личии

проростати в пата ШВИДКО роз-

аванГард·івок.

Я·юдо . досвідчені ' rpaBul ЗІ.

Медведська і Н.вой-

ВИ1Іикає

нtiВ!ТЬ .

'1'а

01111-

при

не­

под:pimинах,ма­ JCОЛОТИХ

Особливо

раках.

пuи

иезна.чних

значно нападу .

новним

корчІ.

що

проявом

е

ос-

ПОЦІкод-

.шкіри.

женнях загроза

Я'Кщо є забруднення зем­ лею. треба негайн<> звєртаТИСJl до медичноІ установи. T~ потерпІлому

вІдповlДИУ : об­

ючи на нервову систему. ПРОТШ1равцеву викликає

часті

та доШКіЛЬНОГО віку. В зв' язку з циМ треба звер­ иути особливу увагу на травми у дітей. НавІть

яка. ді- робкуранк

та

вве4УТЬ

сиворотку

І анатоксин.

хвор~и.

Іно;хl

потеpnln1

вІдмов­

Cn<>ри правцево! палички . ля:юn.ся з'ЯВJ1ЯТВfЯ В ме­ можуть знаХО;1И1'ИСя' пов- дИ'ЧнІ .УСТіНО!lК ДЛЯ зве­

ною вІддачею ; тоцього не кулих поєдинках. Вlдч:у­ небезпека зараже.ння ви- реННJI УКОЛУ через дев' ять можна · сказати про їхніх ва ється. що в команди никає при пораненнях на - дв~наццЩь міСJЩІв ra-

nOJXpyr.

. ще слабо органlзоваиа rpa ropOJXax.

пасовиськах,

рантує

вІд

захворюваННJI

фермах та полях. на правець протягом п'яти Хвороба частіше ура- рокІв.. . броварчанок В . Носику Заключних матчІв. у коли розСлІд пам'ятати. що до потрІБНО посилити вимог" ЗапоріжжІ чекати дове.о. жає в мІсяцІ. лкв1сть до спортсменок ідеться · . иедовго . .. Тому починаються , польовІ ро- рани не можна ПРИЮІада­

Очевидно.

тренеровІ ' в оборонІ.

БІльше дбати про УДОСКО-кожне

'1'р.енуваиия

необ- боти . ;ЗЦ.воРювання

про- ти

землю.

листя

. подо­

наления lхньо! . майстер- хlдно проводити Інтенсив­ являється через шІсть ~ роЖннка та · інше. Особли­

ностl.ДЛя того. щоб на НО. ' з найБІльшою користКt р!вних боротися

з

такими

ва).

<РостсІльмаш.

(Рос-

ЧОТllриадцять

зараження:. рlод

. днІв

Іноді

п і сля

цей

скорочується

до

результатІ

(3а

гри.

занепокоєн-

правил на бу­

дІвництвІ Т,8. підчас сlль­

кІлькох годин. а ІнодІ за- СЬRогосподарських

.. P~IT.

ТЯГУЄТЬСJl иа декілы$а- мІ- НеобхІдно своєчасно 8вер­ ся:цІв. Першою ознакою татися до лlнаря при по­ тиме мІсце команди '. у хвороби є порушення ро- ранениях. щоб запобігти м · язІв . захворюванню на ~~~ць. турнІрІ наЙсиm.нlшИХ боти жувальних

вому

залежа­

ними прийомами ведення краrни. Викликає'

ВО суворо тр'ебаl.iQТРЩ4У­

пе- ватись . ц~x

тов-на-Дону). треба бути ееRa.л1 якихось такткчних обізнаними І володіти всlаовиИС>к. якІ були б грlз­ ма . технІчними І . ' тактич. гандбольних клуБІв нашо! Потім з' ЯВЛЯЄТІ><:Я беЗСОIІзброєю

правця ' в

часто хвороба

множуватись. Палички ви- зроБЛять

д!Ляють отруту.

НJI І той фа,кт, що захи~т

циплlifа; вІдсутнІсть . у ар­

ВОIO

виниК'Н~

велик! noрмteННJI

Вони ки. Однак

у ВRr.'1ЯД! спор.

цього та · з А П О Б І

ol<pe- комапдЗ:ми,.яа< <Спартак. для кожно! спортсменки: команду під­ (НиІв). <Промінь. (МОСК- Адже - вІд ЦЬе!ГО в кІнце­

п-а,иу · до.СИт.ь. але в .

правцаі

так

випадки праВЦJl зу~тр!ча' ЮТІ><:Я у д!тей шкlльного

Всі

)!Іатеріалами газети.) • .

• СПОРТUИGї

ПРИРОДУ

НайБІльш .33J"розливкми Д'ЛЯ

СвідчеННJI цього ~ 300 сюди. але .особливо часто денияпра'вцевorоанаток­ зустрічаються в сину повторно; Дворазове ~ намагаються у м·ячів. якІ .побували у .Brr вони rpl дІятИ ' з пов- ротахброварчаиок у МИ­ грунтІ. Тому найб ! льша введення. І потІм повто­

бровар­ молодих

<Металурга..

заключними

нолович кожнІй

ц!єХ ХВО<роби.

збудники

трa.nляючк ііі рану.

них

АЮ-

САМОГО БА'ЖАННЯ3АМАЛО Дев'яте місце пІсля т:рьох турів . чемпіонату СРСР з гандболу серед Жіночих к.оманд займа­

знаходитися

Повітря наnoєне · гесн1/.ІІ.ОЮ

оЖиває.

краСУ8атися

СПОРТ

ране.нкя:х. У земл! можуть

пор!зах.

весну і слаВАЯТЬ' ЇЇ ' на . сіз-

сережки, і ' бу­

дуть . ' берези

внаслІдок' .забруднення ра­

ми, п13н!ше п()СКJtЮються ' і можуть пр~ до

надцяТь рОКіВ. Спори. по­

землю, · і. ttia

БЕРЕГТИ

ва­ НІ! буваЮ'l'Ь Ke.loвr~

виникає

ни землею. ІнодІ (lавіть 1 Po;JPИ1ІУ м'язів; перелому призоВС1мнезначних по­ K!~'I'OK та смертІ: .. . .

деяких існують

!Зоре, чиате. Весна ро:sбуди-

Почали Аітати різні АСІ!­ теАики. На березах ось-ось

з' Я8АЯТЬСЯ

я:ке

дзьобуєіззе.чАі черг'якіг.

Аа

роботу . . Te~p

дя.ч користь.

тя:2Itке

-

ВОАог істю, І тому воно nро-

.чурах треба охороняти, то­

СПОРТ

За.чету-

Цlи.ltися .чурахи, вони 8UAіз­ Аи зі С80Їх до.чі80К і noча­

.чу

сніг . г

ПР АВЕЦЬ DОРЮВЗ1ЦJJl,

.чісця х розтає. Гракltогаж, що дає МОЖ.1ивість збер!- значних 11.0 ходить nOnОАіоі. ги- гати~ ї:м десять - п ' ЯТ­ леньких

перші квіти. Уже :жовтіють перші ХУАьбаби, зацвіли грицики. З' явиАись листоч­

ки

наБУХАи .бруньки, . а ' на каш­ ~aHax вони 8еАикі l . липкі,

знаєш, щq

АЯТЬСЯ ·ніжні, · .чОАоді лис­ точки. На сонечку зацвіАи

"ро.чіння на зе.чАЮ. В он() nробуджуєгсіх тварин і pOCAUН. ПосиАає АаскаВІ

ред

Ж . НТТ",

ВЕСНА

nрuцтиа шиРО/ClJКРUAа .гена. П O:SeAeHUAa 80на АУ­ "и, сади, nідНЯАа із :sе.члі JtOAoдy ЗеАеltу травичку. H~" riіднм.ося вище ; гано етам гОАубе-гОАубе. Сонце

ють

'ІІав!

JZz.r:ВРА.2'7рии:lt ВО • • 7Р 9

ЕТЮД

nосилає

ф_

25 хвlтия 1979 року

ня • . болІ в ранІ. го.10ВНИЙ БІль. пІдвищення температури. Виникають корчІ ВCboro Т'lла. Споча тку во-

О: ЛИТВИНЕНКО,

.п1кар-епідемl0,JJОГ · райоВRОУ саиі'fарио-протнеп1дем11fИ ої станці!.

Кри.чська оБАйСТЬ. Корис­ ну роботу по охороні при­

роди . проводить

ський

~KapaT-Дaг", понад

з

феодосій­

туристський чоловік.

250

співробітниками

ського

наАічуг СnіЛЬ/jО

П римор­

Аісництва

оберігають

клуб

який

туристи

унікал ьний

.ча­

си8 від вітрової ерозії, ви­

саджують

у

важкодосту'!­

них .чісцях саджанці дере8, очищуют,ь джерела. На

знімку:

проектної

сnівробітник.

майстерні

по туризму

ради

та

екскурсіях

М. С. ПОАіщук саджанці.

висаджує

Фото О. Обухівського. (Фотохроніка РАТАУ) .

~-==!!-~-------~------------~~~--!!-~!!!!!!!!!!!-!!! . '!!i'!!!!-!!-!!!!!!-!!!e~------!!!!!!-!!!!-~~~IJ-!!!!!!!!!!!!I!!!!I!II!!!!!!!!!-!!!!!!I• •!I!!'!!-!!!: • -~!!!!==~===!I!=!!!==!!!! НОВІ КJlИГИ · ВИДАВНИЦТВА .ДНІПРО.

Ваєи.JIЬ ШВЕЦЬ. ТВОРИ. у . Двох

Morк

рік

томах.

сла.ветНої · пере­

братнього

радянсь-

.по Тичина редагува.в зБІр­ ку . молодого поета . В. Швеця. '

Життя мого

1 творчІсть вlдо­

Уlфаїнського

поета

злилися в одну магістраль ВСЬОТО поколІння. сурма.

народу . над фашис.т­ чёмякоІ І з'йвився Василь ~кими зага рбниками Па8- ш_ець.

1Jt6ro

почуття , простота вірша І

глибока.

дУХОвна

сlлля на війнІ.. В цеитрl

спорІд­ ~ваГИМИТЦЯ

неНІСТЬ : :! .свІтом думоК- І

прагнеНЬ'радянсько!

-

подвиt

.ра.цянського народу у ве­ ЛЮ- лиК'1й ВітчизнянІй віЙНІ.

РеcnуБJiiкаНСЬКІЙ базІ !МатерІально - технlчного *і;,.мання, t збуту МІнІстерства сlльсl.КОГО госпо­ дарства УРСР ПОТРІБНІ НА ПОСТІПНУ РОБОТУ: бухгапер, 1DОфе:ри, краи1вникн ва, прИбираnЬВlЩі : адмІнкорпусу.

козлов()го

кра­

3.вертатися иа адресу: м. Бровари. вул. НУ1УЗО-

ва.

125.

·

.

~po.apcысм1 DIИВоремонтвому заводу ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

сЖаба-маидрIIИИЦО. · 21.35 Коицерт . _рти(тIІ фран'ОИТРОJlерв віддlJl1 техвічного контролю, лаборан­ 9.35 BI.l.ryulr..(B, сурмачll . цуз.коl е(тради. тв, CJJJOcapi ПО ремонту обладнаиня. електрослюсарІ, 10.05 Худо*-вlА телефlJl.М . 23.05 ЧемпІонат СРСР а футб&робlтlIIIJЩ у. Diвворемовтвий цех І цех 4Iзолу •• Проrрама еЧа(> . (М . ). еДеіІІ. беа чнма. . лу: сШахтар> _ сНефтМузичннй . тел_ФІльм е Пl4 .10.35 Концерт . Із Т80рlв радинчІ •. 2 тайм. По аакlнченнl Звертатися на адресу: м. Бровари, промвузол, Аахамн Монмартр,>. ' По .(.. "нх комnознторl.. 'по аа_ во."нн. шииоремоН'fИИЙ завода віддІл кадрІв. закІнченнІ новннн. . кінченнl Н08ННН. ПРОГРАМА НА ОБЛАtть 14.30 Новннн. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Адміністрація. 8.10 М·амн.нашкола .. (М.) . 14.50 ' сПо ФранцІ! •. Кlиоnраrpа- 8.10 HaYK080-ПОПУЛRрнl фlл.~ET~EP. 28 КВІТИ,. 8.40 •.9.50 7 кл. Зоолоrlll . С.IЙ. ма. ' . мн. (М.).· ПРОГРАМА ЦТ l;"кl .тварннн. (М.). 15.25 МОсОІ ' 1 МО(ОІІ'ІІ. 8.40. 9.40 6 кл. М. Сер.анте(. 9. !МІ РосIАс ... а народи а ltaSK" 15.5& Ч~мrilоиат (1lту І . 'ІакеІО. сДои - КІхот.. (М.) . Ао yвarвltepїIBвкiB пі,l,прввмств, 8.0().·nporpaMa сЧа(. . 8.30 HaYllOao-попул.рнl фlл ..Матч учасинid!l фIНU.IlОI •. 10. 11.10 Учн.м ПТУ. ~lмlи. 8.40 rlllиасТНllа; . ми . ' (М . ). . срупн. . Синтез бlЛlll8. (М. ). r орrавїваllїЙ, уставов і населенн,.! '.05'.ТворчІст.. IOHHZ.· 10.10.17.00 Іспан( .... а · мова. 18.30· ВІршІ -. Аlтвм. 10.10. 17.00 АнrлIАс ... а мо... 1І.85 .ХУ40JКнIЙ 'фlл"м еБлиз- 10.40. ·11 .40 10 "л. Зlrал.на бlо· 18.45 СС ..осоднl У . ~8171.. 1040 11 40 8 А П Чеха. Якщо вам' потрlБИJO' провести будь-якІ землянІ ро­ . 118та.. лоrlя. Бlоrеоценозн . (М.). 19.00 ЧемпІонат (.Іту а ' КО"81О. .• 8 К;" '(М) . 10.55' сП\с;нl (тепlв І ' сlр •. Му- 11.10еЧуДова посаАа •. ' ПереАа. Матч у"IСlІнкІI фlll ....llоl с ншневн сад>. .. боти, . з·ясуЙте у ВИ.КОRкомl Ради народних деп у та­ анчвнй телефІльм . . Па зача ' З. (М.). . срупн, 12.10 Студентам-заочннкам . ВитІв. qи не ПРОХОДІІТ& на мІсЦІ намічених робіт під­ IІlнченнl _ новнни. 12.10 Студентам-заочннкам; в,- 21 . !МІ Просрама еЧас.. . ш. математика. 1 "ур(. земні кабеЛЬНІ лін1І зв'язку і кому вQни належать. !4, ЗО ' ИОВННИ. ща математнка. 2 курс. 21 .35 Кінопанорама... Па аакlИ- 14.15. 17.30 Дл. тнх. хто 8(ТУ'4.ilO ·· ZlOIlY"~HTaJl.HHA тел.фlл"м Л і нІАнІ 4НфереНцlал"нl . ченнl ~ . Інформацl_НИА па. Ао 8узlв. ФІзика. На заміських ділянках траси пІдземнІ лІнії зв ' яз­ сП.ршопраХОАцl> : . рlвн.нн. З n!lCTiAHHMH внпу(к сСюrаАнl У (81тІ . . 14.45 Е"ран ..,.. лlкврlO. · CneIXHІ!У позначені· . замlрии!Ми стовпчиками 1 попереджу­ 21.50 Шах08а ш .. ола. . "оефlцIЕнтами_ 13.25 нау- . . . ' ПРОГРАМА у'т фlчна т.рапі. lІ.ІІерrlчннх sальнимg знаками. аS.20 ВІАсу"нітьс •• .' сурма ..1І ".овиА "омунlзм . Духовна 10 . !МІ НОВННІІ. захворюв.н". (М.). ВІдповІдно сПраВИJl охорони л1НlЙ зв·язку •• за­ 18.50 Лl!нlнськиJI унlаер.ите'l кул.тур. (оцlвлlСТИЧ Н 9rо 10.15 К&ра4 и l таланТИ. ХУАО.- 15.45 Учити"с"кl урокн. Школа MI" ..AOflla. сВнхо.анн. мосуспIЛ"СТ8•. (М. ) . на саМ04lА.ІІ"lІlcть . м. 1(0І Т80РЧlсть. (М.). тверджених· постан<>вою Ради МінІстрІв СРСР ВіД . ральн.н:' ІдеалІ.. . . 14.15, \7;30 Дл. тнх, хТО .сту.'С08а . l.aha-Франкl.( ....оТ· 16.IS'CTapIBKH ІсторІІ. Курс на 22 ЛИIlRЯ 1969 .р_ М 567. на виконання робіТ в охо­ .7.20 ·rjl&. .Іолончелі(т А. "ао па. 40 вузlв. Математнка . Логарифмlчнl рlвн.нн.1 областІ. IНАу(трі ... lзацllO. • арра (Фрвнцl.)_ роннІй з<>нl' пІдземних кабельних лlн!й міжміСько­ 17.J1i Інформаці Ан. ПРОСРАма. нері8востl . (М . ) . 10.45. Hmh•.Y.,'080-ІІопу".р.ні фt,. ••. 18. !МІ Е .. ран (TY4ehta-.аoqннк •. го зв ' язку' ПОТРlбио одержати письмове погодження 14.45 ХУ4' ОJКИlй фІльм Із (уб2 курс. Вища ' математика . за адресами :. . . ·По · за .. lн"ениl -- еВесцl тнт. рамн .ЗОР8 прн.надлн- 11.40 Шкl':.ькиА . еlкраи .. IОlUI · ·_ 19.!МІ Докум.нт ..... ннй тмефlл"м т вотки_ . ·Pocl.. chKa .11 тература. . еСДlа 4нІ в квІтнІ . Ре· . М. Київ,ЗО, буnьвар ШеВ1Jевка, 18 (ТВСМ4), те­ '11.45' СС .. ОСЬ4нl у С8Iтl •. · восо шаст.> . 2 сері.. J\& · в~лн ..от . ВIТЧRзнilнсй' портаж про реВОЛlOціlO •. лефов 25-90-84. 19.!МІ · Под.нr. . 16.00 УчителlO - урок МУЗНl\Н. ві llнн • творчостІ су.а(ннх ~8.30 до Дн" · проroлош.ни. 18.!МІ Екрвн студента-заочнн .. а. . РКДАні:itXИХ пис"меиннкl. 20 . 00 Вечlрн. ка,ка. (м . ). м. Козелець Черв1гівськоl області, ' ВУЛ. Комсо­ ДемократнчиоУ республіки 1 курс. Вища мат.матн"а. (Ю . БондаР.8. .Гар.чнА 20.15 КнУв місто мо •. мольська, 10, те.пефов 2-14-73, виробнича дІльниця А-фrанkтаи. Проrрама ' те- 19.00 СпІває заслужена артнст(нlс.). . 21.00 Музнчний філ"м сПортрет .Nt 9. . JlеО.чеIlНIІАфrанlстану. ка РРФСР Р. воnкова. 12.10 lифОрмацl. І haYlo.o-теJ:- . мнтц... 11.0() Проrрама сЧае> . (Ленінrрад). нічннА' пjюrре(. , 21;40 ХУ40Жній тел.фlл"м сВ(е Без дозвму викоl-IOКОМУ ~ вІдмІткою в ордерІ ви­ ' 21 ~85 ШНрш.е . коло. ECTpaJlHa 19,25 ЧемпІонат .віту з J:океlO. 15.55 д ... ' М"'8Т. СрІбна. А'81спочатку> . (М.) . ро6ниqо,Х Дlль~ицl І ВИКJIику представника пІдприєм­ програма. П'о закІнченнІ Матч укасникlв фlна"ьноl НОЧОК. 22.45 Д0814кова CJlужба. ства. : яке обс'луговує кабельну лІн І ю Міжміського _ інформаціЙний . внпу... rpynH. 1, .2 перl04И. В liе- 16.25 ХУ40",иIА телефl.ll.М ; СТІІз.в·язку, в~конання робіт в охо,ронній зОНі кабельної -С"огоднl У ' (llтl.. рервІ '- 20.10 ВеЧірн ... аз· хон.. . , ка. (М . ). 17.40 'Наукоао,попул.рннА фlл.м лІнії забороняється. Заступних редактора ПРОГРАМА УТ . 21.00 Кнївшина. . сГолоси ПРНРОJlИ>. : За пошкоджеиня . кабельних лІнІй мlжмlського В. ДОВГИЧ. 15.55 .!lла мала... СрІбний дзвl- 21.35 Чемпіонат С8іту з ~о"ею. 18.!МІ С.Прокоф'tiв. Сьома (ІІМзв'язку Указом ПРl!зидlУВерховної Ради УРСР вІд вочок. . Матч учасннків ' фІнальної .фонІя . ВИ"ОНУ6 . Держав18.15 Республlканс"ка фlзнкоrрупи. 3 nepi04. ІМ.). ннА " за(ЛУJКеннА снмфоніч· 15 · грудня 1969 р. встановлена кримінальна вlдпоматемаТн.на ш .. ола. 22.10 ХУ40жній телефІльм еТеннЙ . оркестр УРСР. . Уча(никн' ху 40ЖН"ОТ (амо- , вІL\аЛьнlсrь. · . . . 41 • .ІІ ..ностl KpaclQJllc .. Koro 18.45 .в.снян\І. ОА.' дл. дl_ л"rрама>. (М . ). 18 .ЗО Дл. 4Iт"й: Паро.ll. теА.. 22.45 Рl4нІ наспІви. Концерт. .Дру&ба>. сlл"с.,коrо клубу r.ІІнбо"о .. ТexнJ'DIВЙ вузол союзlПП магІстралей '7.15 К08церт естрадно-снмфоо 23.20 ДовI4"О)8а службв . 19.00 ІнформаціАна . · nporpaмa (УМУIOТ.. 3 ПРНВ04У смертІ . ЗВ'ІІЗКУ і телебачення М 4 • ветерана саМО4іяльностІ .. нlчноТ музикн. П'ЯТНИЦЯ 27 КВІТНЯ сАктуал"на . камера> . . ' РогАЧА І8.!МІ Кlнопросрама сПо краІнІ . ' . 19.30 Вртні ' ·paMnH. Театрал"но, рІднІА.. ПРОГРАМА ЦТ Лlт.ратурна 8IК10РНН" Петра ФеДОР08нча І . 8ИCJI08ЛЮЮТЬ спlвчутт. 18.46 ЛlОбител"м балету. 8.!МІ Програма счас_. 20.20 МалеиькніІ конц.рт. Заrубл.инА . ItfI;TIT А Н, 557353. IІНJlIRи!l иа Ім'" Черка~а рІдним І блнз"ким покlЙноrо. .!9.15 IнформаulАна nporpaMa 8.40 Гlмнастнка. 20.45 НІ .Аобраніч. дlтнl Івана ЛІвренrіАовиЧ'а Броsарс.кою заоqною ШКОЛОЮ в 1964 роцІ, сАктуал"на . KaMepa~. 9.05 'Мул"тфlл"мн сЗ8 nanyr.. 21.00 Проrрама ' еча( •. (M~ ) . ВВАЖАТИ НЕдrИСR"М. . ~ і-. -4fI7~4r'V#.,:1''''''''''''~-':>':--=-~''''''''''''''''''''~--'''''''''''''''''''~''''''''~'''''''''';''''' #.0- ---~ ...........,....",...,.,,~ . . """"""",,,:,,:--,,,",,,~..:е:"'~....:J"~""''''.~'''''~4'#'''''''''''''''1 сНОВА Я ЖИЗНЬ,. ...;. оргав Броварскоrо roPKOMa НАША AДP!~AI ТЕЛЕФОНИ: р.дактора - 19·3·82; ,аступника ре.8кТора _ 1"4·47; r.зе'fа 8ИХОJlНТЬ .. . .. ' '. 255020. .. reCnOAIPCT",J(OP .ec . . .. РОВ Ри. . .. ' . . D ІІТННЦЮ І суб.ту. Совета нароАиыx AenYTarn8 Квевской ебласти. .0 Б А ' . .аеіта .,lcIIeвoro радlОМОВJIеНIІЯ - 19-3·18; a!uIJlI. про.,.словocтl, Обсяr 0.5 форм." Газета выоднтT ва украннском ЯЗЬІке. "УІІ. K~T8CI>Ka. 154. , маео.оІ роботи. фотокореспондента 19-4-67: . rазетв ·сПра8J1а •.

ГОЛУБИЙ ЕКРАН

. , ..

J

_

_

19.45 20.45 21 .00 21.35

До першого тому творІв ДJfИИ такІ основнІ риси JXBOTOМHoro пере­ йorо поезlI. видання ввІйшли вибран1 До друтого тому ввІ­ віршІ. -пІсні та бамди. ЙШЛІИ ПOl\МИ < Галька., Нонкретність І щкрl~ть сЯросмва Троян.. .Ве­ нового

СторlНI<ИТlорчостl. ломIЕЦ",

О.

КО-

На доllраНіч, дІти І

_

ХОММ. УІІИС.Т. ИЧ.С. КОА. па.РТИIІ УкраинЬІ тородскоro н райони.orо

..., · _o,..,.~~~~"" ~"''''''4'.,;-,и..:-~_

І ВlдriОВідальноrо. секретаря, вІ4дlлу сlльс "оro

...."',_

cC":'~"" #:'oC".~~.:t".,.cg.:J"'~~I"~"..:r'"""~''''''''''''''''''''''#'"

lєдекс 61954. Броварська · друкарня .київськоrооблуправліИИIІ а спрuаХ' II!AIВIilШТ8 •. DOJIіrpафіі І книжкової торгівлі, вул. · .КиrВ~ltа. ~M.

ПОВ- І

. у; вІвторок. середу.

...,~~~

.. - ,

_~~

.......

ааи. 248Q-ll ,З20.

66 номер 1979 рік  

66 номер 1979 рік

Advertisement