Page 1

УКАЗ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

.N2 66 (3568)

Прези.ціі Верховноі Ради Украінськоі РСР

П'ЯТНИЦЯ

27

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ОБЛАСНО] ВИБОРЧО] КОМІСП ПО ВИБОР АХ ДО КИІВСЬКО] ОБЛАСНО]

КВІТНЯ

1073 Ці••

Р.

2

РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

коп.

На підставі статей 26 і 27 «Паложення про 'вибори да об­ лаСНИХ,районних, міських, сільських і селищних Рад депута­ TLB l1РУДЯЩИХ УкраІнської РСР» заТlвердити обласну IВ~БОРЧУ комісію по виборах до Київської обласної Ради депутаТl:В ТІ?У­

дящих 'у складі т,аиих представників громадських оргаюзаЦІЙ,

РІК

тавариств

і

калеИТИlвііВ

трудящих:

Галова обласної виборчої комісії Тромса Федір Миколайо­ вич від колгаспників калгаспу «40 раків Жавтня» Василь­

ВИДАННЯ 34-й

кіlВСЬКОГО ,району.

Заступник голови обласної

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ,

Марія Петрівна

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИУВСЬКО] ОБЛАСТІ т місьввомі НП Твраі• • та

в.во.воміраВо • • оі

1973

••

ОперiJ,ТИlвн.а Гj>упа при У,к,раїн­

року

Itва'ртаЛі 1973 ,раку, бюро міськкаму КП У;країни і !Виканкам райанної Ради деПУl1атillз трудящих постановнлн:

Прнсудити перше місце в змаrанні, вручити перехідний Червоннй прапор міськкому НП України і виконкому районної Ради депутатів трудящих та занестн на районну Дошку пошани По виробництву молока РАДГОСП «ПЛОСКІВСЬКИП» (директар П. Ф. Валаха, CelfJpeTap партаргані'зації А. Ф. Пана­

Багуш, се]{ретар

иомітету комсомолу Г. М. Гара),яиий >викана,в квартальне зав­ дання по ,валоваму вироБНИЦТIВУ

мала]{а і

пorалі,в'ю корів, за­

безпечив надій на фуражну кораву 956 IКілограМіВ, ща більше проти відповідного, періаду минулого рану на

109

116

процентів.

По виробництву і продажу м'яса -

му

кому:ністиqному

,суботнику

РАДГОСП «ТРЕБУ­

ХІВСЬКИИ» (директор В. М. Вова, сенретаlР парторганізації М. П. ГРінченка, голо,ва рабіТНОМУ А. В. Рагач, секретаlР комі­ тету комсомалу О. С. Харчен]{о), який Івиробив 142 тонни м'яса при зобов'язанні 97 тонн і ,викана,в соціалістичне за'бов'язання по продажу його держа:ві на 156 процентів. По виробництву і продажу яєць державі киrвську ПТА~ОФ.~БРИКУ (директор А. І. Вер6ові'ков, секрета-р парт­

суботник

пройшли

Онищенко Любов Василівна -від іробіт;ників іслужбosфВ Старинської птахафабриии Ба,риспільського райану.

Фіалко Євгенія Олександрівна 'BЇLд робіТНИКіВ, інженер­ ,но-технічних працівників і службовці:в :білоцерківського заводу

«Сільмаш»

Бюр.о місыкомуy КП України та виконком ,районнаї Ради

депутаТhВ трудящих ВИСЛОВЛЮЮТЬ тверду ,впевненість, що ко­ лективи раДГОСПі,В і ПТaJюфабри]{, :ВИКОIlУЮЧИ рішення ХХІV

з'ї<зду НПРС та постанови ЦК НПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС про розгортання Всесоюзного соціалістичного змагання

серед щ~аЦіВ'НИ~іВ сільського .:.аспод'арства за збільшення вироб­ ниц~ва 1 заГОТІвель праДУКЦll земле:робства і тваринництва,

доб ються ще кращих трудових перемог у наступних кварталах l1ретього, вирішального року п'ятирічки.

ститутуселекцїї і насінництва пшениці.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР

І. ГРУШЕЦЬКИR.

кі'в, колгоспник'і'в, інтел'ігенціі, які ще раз продемонстрували свою готовні'сть втілити св життя

ПРО ВІЗИТ Л. І. БРЕЖНЄВА У ФРН

процентів.

імені Першаго травня.

Шамрай Олексій Федорович !Від нау.кових працівників, робіТНИКіВ і службовЦів Мирані,всьнаго haj"kO'bo-дослідного ін­

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

прадажу яєць державі 'ІІа

106

Нізов Петра Григорович -ві,д обласної організації Добровільнаго ТО'вариства сприяння Армії, Авіації і Флоту (ДТСААФ).

ак'тивноС'ті ро,бі'тни­

ГаценlНО, секретар комітету комсомолу М. М. Разгонюк), яна

одержала 15,7 МіЛьйона штук яєць, що становить на курку­ несучку па 63 штуки, 'ви]{а'нала соціалістичне забов'язання по

колгоспу

організовано,

плани третього 'РОКУ п'ятирічки. (РАТАУ).

оргаНlзаЦll Т. Е. Ігнатенка, галава робітнаму прафСПіЛ]{и В. В.

колгоспників

HaropHa Таїсія Нарпівна - від Ниєво-Святошинської ра­ йоннаї організації проФесійної спілки ,медичних працівників.

,неді'льнИ!,

ДРУЖІНО,

при великій

колгоспу

Литвиненко Микола Васильович ;від робітнИКі'В, інженер­ но-технічних прафвників і служБОВцїврефрижераторного :вагон­ ,ного депо залізничнаї станції ФаСТіВ.

і

під ч&с недіЛI>НИк;а 22 квітня. В ці дні :в реопу!бліці вийшли на свої робочі місця, працювали на ()зелененні благоустрої 27,4 мільйона чоловік, з них 11,1 мільйона 'бу,ли зайняті 16е:шосер,ед­ ньо Ів ,Сфері Івwробництва. 311. два дні ро'БОіТИ 'виготовлено продукції на 111,4 мільйона Iщрбованцї'в, із заробле,них грошей у фО'НД п' я­

тичний

від

колгаспників

Корнієнко Віктор Михайлович -Івід обласної організації Ленінської Намуністичної Спілки Малоді України.

'тирічкивідрахО>В&но 25 мільйонів 870 тисяч .к;а,~р'бов.аRців. Повсюдно на Україні комуніс-

иілограмі,в.

Соціалістичне зобов'язання па прадажу моло]{а державі вино­

нав на

Кабалик Ніна Михайлівна «Зірка» Богуславського району.

фес'ЇЙних спілок підбила 'підсу,м­ ки Іудаlрноївахти на ,Всесоюзно­

ництву і прадажу державі проду,иції тваринництва В першому

К

Бойченко Любов Назарі'вна 'віД імені НомінтеlРНУ Іванківського, району.

ській республікансьюій Раді пр,о­

тичних зобов'язань радгаСПі'В та птахафабрик району па вираб­

ГОЛОВа рабіт]{аму прафСПіЛ]{и Л.

СЬНО1'О ,господарства і заготівель.

С-УООТН"

Разг лянувши та абговаршзши Підс'у.МIШ :виконання саціаліс­

маренио,

Білеуш Вадим Олександрович 'Від ТеТЇЇlвськаї р.аЙонної оргаН1заЦll професійної спілки робітникLв і службовцlВ сІль­

~~чеРВОНОI

Про пІдсумки соціалістичного змагання колективів радгоспів і ПТаХОфабрик за перший квартал

Члени обласної виборчої комісії:

внесок

депутатів трудЯщ.х

камісії Гончарен~о

НИlків іслуЖ'бо:вців Ірпінськаї фабрики шкіряно-галанте,рейних виробіВ. Секретар обласної виборчаї комісії Жолуденко Михайла Са:вович 'Від обласнаї каМlуНістичнаїоргаНїзаЦії.

8аrониіі

Рад.

виборчаї

від Іробітників, інженерно-тех,нічних пращв­

-

Я. КОЛОТУХА. М. Київ,

24

1973

квітня

року.

Виставка передвиборної літератури У- районній бібліотеці в читальному залі обладнано виставку літератури« 1 7 червня

На запрошення Федеральнаго канцлера ФРН В. Брандта Гене­ ральний секретар ЦК КПРС, член

-

та проведення виборів до мІсце· вих Рад», свіжі rазети та жур­ налн.

вибори до місцевих Рад». На

ній зібрано творн В. І. Леніна

Виставка привернула особли­

велику YBary молодих ви­ про соціалістичну законність, борців, які вперше в житті оби. СРСР » « і КІратнмуть депутатів до місцевих « К онституЦlЯ онсти- Рад. . .

Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв зрабить візит у

Федеративну Республіку НімеЧЧ!:l­ ну. Візит намічається на період з 18 по 22 травня Ц. р. (ТАРС) .

во

туція УРСР», «Положення про «Порядок орrанізації

А. ЗИМОВЕЦЬ, бібліотекар.

вибори»,

ПЕРШОТРАВНЕВА ТРУДОБА БАХТА 8 СТРОК

І ЯИІСНО

Нолектив комплексної брига­ ди

першого

відділка

радгоспу

«Жердівський» взяв підвищені зобов'язання по вирощенню ви­ сокого

врожаю

овочів,

помідорів по 250 кожного гектара. моркву,

редиску

зокрема

центнерів з Вже посіяно

двох

строків,

на повний хід розгорнули садін-

ня

у відкритий грунт

раНніх

У

розсаДI1

передтравневому

стичному

змаганні

СОціалі­

відзначають­

ся ланкавий механізованої лан­ ки по вирощенню овочів

В.

К

Налюк, робітниці: А. О. Ма куш­ ненко,

Г. І. Білогуб, М. О. На·

линиченко та

іНШі.

Г. СRИБЕНКО,

бриrадир бриrади.

комплексної

Змагаючись за дострокове виконання

завдань

ники заводу

«Вроварисільбуд» план пер­ шого кварталу по обсягу бу­ дівельно-монтажних робіт виконав на 105,7 процента. Найкращих успіхів добив­ ся колектив ПМН-7, який виконав квартальний план з

ня по реалізації ВОНИ виконали на

цента.

.усіх техніко-економічних по­ казник,ів: по генпідряду -

чалася

виробіВ.

цента,

по

ті

праЦі

на

-

досяг

баl'ато

перевиконують.

На фото: В. П. ЗАХАРЧ ЕНІ(О та А. П. довгоды(o сІють ЦИбулю-чорнушку. ФОТО П. Теплюка.

про­

Відрадними уСПіхами увін­ кож

наполеглива праця та­

і колективу СПМК-508.

силами

запланова­

собівартості

квітня

25

по

на

-

на

-

Радгоспи «Плосківський>' імені Кірова імені

1973 :;:;

року ~'

';їі

...

8.t;

Щорса «3аворицький» «Жердівський»

о",

....

::1''''0 ::1'''''''''' "'''' "''''1,5,0 15,0 12,6 12,0 11,2 10,0 10,6 10,2 9,6 9,5

.-'«1

'"' ::.::

t: ;>. >.::І:

+I~H

+0,5 +0,3 +0,1

"'''''

+I~?

+2,7 +3,1 +3,1 +:1,2 +3,4

процен­

~a

~'1!.

91 91 84 79 84

праці

процент.

',::r::

:СХ«І::'::

QJC'\:IQ)«I

100,1

продуктивності

101

'" '" ,acfi. '" <:: "'"'".... ,.,,,< ...u _ господарств '~" ~.=. ~~~~ ~ ~'" ~ ,., "'о ~ с:: .5 8.Ц5 "'", о"" q.- '" "''''''' "'о '" О..., ~~~'" о

чениil ОВОЧІВНИК Антон Петрович Довгодько, змінні норми виробітку вони на­

121,3

та,

і

зниження

o~",

ДОСllід­

102,2

процента, а по. продуктивнос­

процента

трудиться

збірного

на

-

План по генпідряду виконав на 106,7 процента, власними

Назви

Сівачем на його агрегаті

продунції про­

101,8

випуску

заЛізобетону

завдан­

на 109,8 процента, власни­ ми силами на 100,7 про­ цента, виробіток на одного робітника перекрив на 6,5

за

багато роботи-треба посІяти понад 100 гектарів різних овочевих культур _

залізобетонних

Квартальне

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління сільського господауства райвиконvому про надій молока господарствами району

редиски, к~пусти, моркви тощо.

спілки,

будівельно-монтажних робіт. Добре потрудилися робіт­

третього,

вирішального року дев'ятої п'ятирічки, }(олентив тресту

ного

Тракторист Васи:,ь Петрович Захарчеико давно працюв на вирощуваННI_О~О­ чlв на третьому ВІДдІлку радгоспу «ЛІткІвський» . І нинІшньої весни у І'.ього

Об'єднаний

ПОПЕРЕДУ В ЗМАГАННІ

помідорів.

«Русанівський» «Красилівський» «Л ітківський» «Требухівський» «3 орю> «Бобрицький» «3аплавний» «ТогаліВСЬRИЙ» «,Великод-имер-

проф­ резуль­

тати роботи будівельних ор­ ганізацій тресту за квартал, визначив

переМОЖЦіів

соЦіа­

змагання.

Пер­

лістичного

шість виборов колектив ПМН-7. Flого нагороджено перехідним Червоним прапо­ ром· тресту «Броварисіль­ буд».

Друге

жено

заводу

місце

присуд­

залізобетонних

виробів, . третє-СПМН-508. До свята прагнемо передати замовникові

ключі

від

дру­

гаї черги Налитянського від­ годівельного

комплексу.

О. ІВАНОВ, начальник відділу пра­ ці і заробітної плати

тресту буд».

9,6 9,4 8,8 8,4 7,5 7,3 6,8 6,7

9,9 9,5 9;0 9,3 8,0 7,9 8,0 7,2

5;)

Семиполківська ПлемзавоД «РУДНЯ» Пухівський

СЬКИЙ»

комітет

розглянувши

«Броварисіль­

-0,1 +0,3 +0,4 -0,7 +0,2

+ 1,1 +0,6 +0,9 +0,9 +0,3 +0,6 +0,8

83 91 92 83 87 86 73 83

&,6

-0,3

-0,1

80

1:2$

И,О

-0,3

+1,3

90

lІі7 l.{)і І

1-1,0 11,0 11,() 9,0

+0,5

+2,3 -2,5 +0,6 +0,2

86 88 89 88

+0,5

Птахофабрики

ППР

Калитянська Богданівська

10,0

9;4

+0,4


Про утворення виборчих дільниць по виборах до обласної, районної і сільських Рад депутатів трудящих Рішеннн J{g

144

На підставі ст. ст. 56, 57, «Положення про вибо­ ри до обласних, районних, місь­ ких, сільських і селищних Рад

58, 59

депутатів

трудящих

Україн­

ської РСР» виконком районної Ради депутатів трудящих ВИРІШИВ: Утворити по Броварському району виборчі дільниЦі по ви­ борах до обласної, районної та сіЛьських Рад депутатів трудя­ щих:

Вобрицьна виборча дІльниця .N'2 1 Центр приміщення 8-річ­ ної ШІЮЛИ 3 включенням тери­ торії сіл Бобрик, Фрунзівка. Вогдаиlвська виборча дlльииця .N2 2

БогдаиІвсьна виборча дІльииця .N'2 3 Центр приміщення будин­ ку УШОСДОР з включенням території села Залісся, Залісь­ лісомисливського

дарства, ного

госпо­

Броварського допоміж­

господарства.

Велинодимерсьна виборча дІльниця .N'2 4

-

Центр

центральна контора

радгоспу з

«Великодимерський»

включенням

території

ву­

лиць: Радгоспна, Паркова, Шев­ ченка, Ворошилова, Леніна,

Щорса.

Нрупської,

ПРОРізна,

Пархоменка, Броварська будинку Селюк Мотрони

ніВНИ

до

будинку

-

від Семе­

Шусть

Мот­

рони ПавлІвни; провулки _Щор­ са і Пархоменка.

Великоднмерсьна виборча дільниця .N2 5

-

Центр ньої

приміщення

школи з

серед­

включенням

би Федора Якимовича до озера

провулок

Петровсьного

-

Пугачова,

до вулиЦі Бог­

данівської, Поштова, Гагаріна, Морозова, Заліська, провулок Богданl'вський, Літківсьна, Бе­ резне,ва, Січнева, ПушкLна від вулиЦі ЗалІської до будин­ ку Щербака Григорія Михай­ ловича, вулиця Макаренка. Велинодимерська внборча дільниця .N'2 6

-

Центр

приміщення конто­

ри відділка ім. Шевченка рад­ госпу «Великодимерський» з включенням

території

вулиць:

Бог:Дзнівська, Бобрицька, ВОI{­ зальна від Бобрицької до озера Горб, Озерна, Городня, Нотов­ ського, Південна, Степана Ра­ зіна, Вокзальна від вулиці Пет­ ровського до залізниці, Пушкі­ на Iві'Д озера Повалушки до озера Гришків, провулок Пуш­ кІна_

Великоднмерська внборча дільниця .N2 7 Центр приміщення 8-річ­

ної

школи

торії

з

внлюченням

вулиць:

тери­

Петровського

-

до вулиці Вок'зальної, Наліні­ на, Євдокїї Безсмертної, Пуш­ кіна від озера Гришків до кін­ ця, Чапаєва, Павла Поповича,

Гоголівська від озера Міхов до, кінця, Ніколаєва, АндрІя Зеленого.

Великодимерська дільииця Центр

-

включенням

території

вулиць:

Ниївська ММ 158--.165, бухівська, Нрасилі вська, ля,

---

Перше травня

до

Тре­ Нро­

NQNQ

16-21;

провулки Перше травня, Івана Франка; вулиЦі Яшника, Нуйбишева, село Зо­ ГоголІвська виборча дІльниця .N'2 1 О Центр приміщення серед­ ньої школи з включенням тери­ торії вулиць: Ниївська від

MNQ 160-167,

внборча

.N'2 8

приміщення конто­

ри віддІлка ім. Юрова радгоспу «Велинодимерський» з вклю­ ченням території вулиць: Пар­ никова, Польова, Івана Франка,

ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ

1 Травня від

N~.NQ 17-22, Воровсько,го, Ча­ паєва, Юрова, Воженка, Дзер­ жинського, Стасюка, Друця, Червоноармійська, Фрунзе, Ви­ нарського, Чкалова, Нотовсько­ го, Налініна, Ватутіна - дО MNQ 11-54, провулок Ватуті­ на, Івана Франка.

Гоголівська виборча дільниця .N'2 11 Центр приміщення 8-річ­ ної школи з включеННflМ тери­ торії вулиць: Ватутіна від

ММ 13-56, Лермонтова, Ре­ піна, Панфілова, Матросова, Жовтухи, Нольцова, Артема, Петровського, llJевченка, UЦop­ са, Фурманова, Маяковського, Черняхівського, Толстого, Не­ красова, Нот лнревського, Гого­ ля, Остапа Вишні, Чернишев­ ського.

тери­

торії вулиць: Горького, Лесі УкраїНКИ, Івана Євтушенка, Го­ голівської від будинку Ски­ Міхова,

Ноцюбинського, Першотравне­ ва, Номсомольська, Лермонто­ ва, Юрова, Броварська від будинку Нучеревської Натери­ ,НИ ПимоніВни до ,кінця, вулиці Димитрова, Жовтнева, Богдана Хмельницького, провулок Юро­ ва, вул. Ниївська, Зелена. ГоголІвсьна виборча дІльииця .N2 9 Центр приміщення клубу стрічкоткацької фабрики з

ря.

Центр приміщення сіль­ СЬІЮГО клубу з включенням те­ риторії села Богданівка.

ного

винонному Броварсьної раііонної Ради депутатів труднщих від

JКepдIBcЬKa виборча дІльниця .N2 12 Центр приміщення Жер­ дівської 8-річної ШКОЛИ З вклю­ ченням території сіл: Жердова, Нуйбишева, ТараСівка, Михай­ лівка.

JКepдIBcЬKa

Центр

внборча

дІльниця .N2 13 - приміщення

Під­

ліської початкової школи з включенням території села Під­ лісся.

Заворицька виборча дільниця .N2 14 Центр будинок культури, з включенням території брига­ ди NQ 1 радгоспу «Завориць­

КИЙ»

від Бобошко

МіВНИ,

всі

вулиці,

ють до «Леска», включно

станції

Івги які

ко А. Г Угневої

залізничної

до будинку НИЧИПОРівни,

Векли

залізничників,

та

«Трубіжбуду».

3аворицька виборча дільниця

.N'2 15

-

Центр

приміщення шко­ ли NQ 1 з включенням терито­ рії бригади М 2 радгоспу «За­ ВОРИЦЬКИЙ», вулиці Леніна від будинку Ситька Андрія Ва­ сильовича та rvIолько Ірини

Андріївни, лиці,

які

включаючи

всі ву­

прилягають до

серед­

ньої школи, а також будинки Леонтович Ірини Андріївни та Потапенка Якова Савича. 3азимська виборча дІльниця .N2 16 Центр приміщення серед­ ньої школи з включенням 'l'ери­

торії села Зазим'я.

ганнlЯ за вирощення врожаю

всіх

високого

,сіЛЬСl>когосподар-

Наближається всенарод н е ських .культур колентив зобов'ясвято _ Першотраlвень. Ово- за:вся знабчно більше, нІж то­ чівники бригади М. Ф. Онашка рік, БИР0 ити ОВОіЧів, зокрема в теплицях

одержати

з

НОЖІЮГ0

з Юровсьного іВlдділ,ка радгос- квадратного метра 10 кілограпу «Великодимерський» праг- мі.в ОТ"фнів, 6 ;КГ помідорів. нуть Відзначити його

'l'РУДОВИ-

дІльииця .N2 20 Центр приміщення Опа­ насівського сільського клубу з включенням території села Опа­ насів.

Княжнцьна виборча дІльииця .N2 21 Центр приміщення серед­ ньої школи з включенням тери­

торії вулиць: Ниївська від будинку Вітра Володимира Ва­ сильовича до будинку Лисенко Параски Панасівни включно, Поповича, Гагаріна, Осинкова, Марії Ла,гУ'НОВОЇ, Шкільна, Д. Лисенка, П. Гороб'я, С. Пет­ ренка, Глибока, Д. Нуценка, С. Максименка до будинку Нуценко Галини ФедоріlВНИ включно.

Княжицьна внборча дільниця .N2 22 Центр приміщення сіль­ ського клубу з включенням те­ риторії вулиць: Ниївська від будинку Ностенко Поліни Ни­ чипорівни до будинку Насяна Володимира Денисовича, Дач­ на, Номсомольська, М. Стогнія, Я. Залозного, Чкалова, Чел юс­ кіна, Щорса, Лісова, Кутузова, С. Максименка від будинку Мельниченка Григорія Федоро­ вича до будинку Борисенка Григорія Івановича включно.

КрасилІвсьна виборча дІльниця .N'2 23

ської.

КрасилІвсьна виборча дільииця .N2 24 Центр приміщення вось­ мирічної

школи

з

включенням

території вулиць: Леніна, Мо­ лодог~ардійеька, Дяченка до бу­ динку Зінченко Анастасії Тро­ химі,вни ВКЛЮЧНО, Садова, Мічу­ ріна, Дзержинського, Піонер­ ська, Шкільна, Островського, провулки: Польовий, Луговий,

Жданова від вулиЦі Шкіль­ ної до Ниївсьної (західна сто­ ,рона) і .вулиця Новосадова. ЛіткІвська внборча дІльниця .N'2 25 Центр приміщення будин­ ку

культури

з

включенням

те­

риторії кутка Дарниця, вул. Дзержинського, Толстого, Му­ зиченка, Шевченка від бу­

динку Шибіки Федора Пилипо­ вича до БУ'ДИНКУ Нучер Ганни МИКИ'l'івни, вулиця Харченка­ від будинку Лепехи Федора Ілліча до будинку Юрченка Леоніда Андрійовича, Ноемо­ дем'янеької від будинку Давгодька Миколи АlНтоновича

сти,

а у звільнЄlНИХ від розсади

рамах ,садять банлажани, пе­ ,рець. Робі'l'ниці !пар,никової лан­ ки Галини Базир виростили під шістьма наркасамите:плиці

ци­

булю на перо. -Ії та щавлю біль­ ше 1ОО центнеріІВ уже відпрaJВ­ лено

на

:прила.вки

магазинів.

ми подарунками. У відповІдь на Постанаву ЦН «пре, Ради

На повний хід р~~згорнулися роботи. Ланки Надll Ба.зир і

Продаж ранніх овочів т,риває. Уміло !Вирощує у ,розсадОЧНіЙ

rvIiHiCTpllB

Мотрі Апчук уже

теплиці розсаду огІрків та помl­

ВЛНСМ

союзного

о

СРСР,

про

ВЦРПС і ЦН

розгортання

СОЦіаЛі,стичного

2

стор.

О

Все-І віД~рит()му зма-

тари

грунті

ранньої

і

пощдили у

чотири

середньої

гек­ капу-

д~pi'B

Варва,ра

IlВaHeHKO.

На lВLдділку під поліетилено-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

ДО будинку Шевченка Микитовича.

ЛІтнівсьна

дільниця

виборча

дІльниця .N'2 26 Центр приміщення старої школи з включенням території ПЛОЩі Перемоги, вул. Леніна, Шевченка від будинку Зав­ городнього Володимира Ісако­ вича до будинку Гладиш ка Пав­ ла Гнатовича, Харченка від будинку Пархоменко Пелагеї Василівни до хлібопекарні, вул. Базарна, Лесі Українки. ЛІтнІвсьна виборча дІльниця .N2 27 Центр приміщення конто­ ри І-го відділка радгоспу «Літ­ ківський» З включенням тери­ торії вулиць: Ниївська, Гагарі­

на, Чапаєва, Ностенка, Некра­ сова, Ноцюбинського, Налініна, Щорса. ЛІточнІвсьна

виборча

дільниця .N2 28 Центр приміщення будин­ ку

культури

риторії ка.

сіл

з

включенням

ЛіТОЧIШ

і

те­

Соболів­

~OHpeЦЬKa виборча

дІльниця

.N2 29

Центр приміщення сіль­ ського клубу з включенням те­ риторії села Мокрець.

Центр . приміщення сіль­ ського клубу з включенням те­ риторії села Вервиця.

ПлоснІвськв виборча дІльниця .N2 31 Центр

-

школи

приміщення серед­ з

включенням

те­

риторії села Плоске.

Погребська виборча дільниця .N2 32 Центр приміщення ньої

школи

риторії села

з

серед­

включенням

те­

Погреби.

ництво.

СемиполкІвська виборча дІльниця .N!! 42 Центр приміщення серед­ ньої

-

виборча

дІльниця .N2 34 Центр приміщення Рожі в­ ського сільського клубу 3 вклю­ ченням території села Рожі в­ ка.

РожнІвська виборча дІльниця .N2 35 Центр приміщення будин­ ку

,культури

з

включенням

те­

риторії кутків :Хутір, Старе се­ ло, Буслі!вка Центральна і Лі­ сова.

РожиІвсьна виборча дІльниця .N'2 36 Центр приміщення сіль­ ського клубу з включенням те­ риторії кутків Свиноїди, Сибір. Рудияисьна виборча дІльниця .N2 37 Центр приміщення сіль­ ської Ради з включенням тери­ торії села Рудня. Русаиівсьна виборча дІльниця .N2 38 Центр приміщення серед­ ньої школи з включенням те­ риторії сіл Русанів та 1 Трав­ ня.

СвІтильнівська виборча дІльниця .N2 39 Центр приміщення сіль­ ської Ради з включенням тери­ торії сіл Світильне і Гребель­ ки.

вою плівкою є 22 .каркаси по 500 квадратних метрів. Ножен з них доглядає робі'l"НИЦЯ. Очо­ люєколектив майстер овочlв­

ницт.ва :депутат облаСІНОЇ Ради депутатів трудящих Мотря Ан­ тоні.вна ГуОСЬ'ка. Вона цро.во­ дить велику роботу серед своїх виборців І овочівникі:в, особли­ Указу

Президії Верховної Ради УРСР

квітня

серед­

ньої школи з включенням тери­

торії центру села, кутків: лодний і Зименків.

Го­

ТребухІвсьна внборча дільниця .N2 44 Центр приміщення сіль­ ської Ради з включенням тери­ торії кутків: Нучансьний і Со­ мів, вулиця ЗаЙчукової.

ТребухІвська виборча дІльниця .N2 45 Центр приміщення клубу села Переможець з включен­ ням території села Перемо­ жець.

Троєщнисьна виборча дІльниця .N2 46

Цеюр ку

-

приміщення будин­

культури

з

включенням

те­

риторії вулиць: ЛеНіна, Деснян­ ська, Мічуріна, Лермонтова, Нутузова, Тургенєва, Некрасо­ ва, Фрунзе, Боженка, Миру, Польова, Дзержинського, Юро­ ва, Пожарського, Матросова, Шевченка, Пушкіна, Садова, Толстого, Горького, Лесі "Укра­ їнки, Луначарсько,го, Суворова, Щорса, Гоголя, Сєдова, Пет­ ровського, Макаренка, Н. Риба­

Троєщинська виборча дІльниця .N2 47 Центр

1973

-

приміщення

серед­

ньої школи з включенням тери­

торії вулиць: Оболонська, Пар­ хоменка, Пирогова, Гагаріна, lvpупсы{ї,' НосмонаВТ'іВ, прову­ лок Шкільний, Ниївська, Пра­ вобережна, Лівобережна, Пер­ ШО'l'равнева, Зої Носмодем'ян­ ської, Федорова, Нарла Марк­ са, Димитрова, Ношового, Дов­ женка, Маяковського, Івана

Франка,

П.

Запорожця,

Сергія

Лазо.

Троєщинська виборча дІльниця .N2 48 Центр приміщення сіль­ ського клубу з включенням те­ риторії вулиць: HO'l'OBCbKoro,

Ноцюбинеького,

провулок

Че­

ЛlOCкіна, Пугачова, Ломоносова,

ПартизаНСliка, Чкалова, Жовт­ нева, Р. Зорге, Тельмана, Ча­ паєва, Воровсько,го, Черняхів­ ського, Маресьєва, Артема, Піонерська, ПІщана, Налініна, ГваРД1ійеька, Богдана Хмель­ ницького, Проле'l'арська, Орд­ жонікідзе, Енгельса, Нахімова, Лісова, Жданова, Постишева, Ватутіна, Номарова, Нурчато­ ва, НраЙня.

UUевченкІвська виборча дІльниця .N2 49 Центр

-

приміщення черво­

ного кутка включенням ШевчеНКОІВе.

Голова

залізничникІв з території села

виконкому

Р8Йонио'і

Ради депутатІв трудящих

П. БІЛОКІНЬ.

Секретар виконкс1му районно'і Ради депутатІв трудящих К. РІ3АНВНКО.

Мотря АнтокІвна органІзувала дійове соціалістичне змагання мІж о.вочtвНИJКами, а також з колектИJIIОМ lIIЮСТorо 'ВІддІлна. По:переду в змаганні ЙДУ'l'Ь ро­ бітницІ Г. Баізир, Г. Нарпець, КПікож, Є. Велидченко, Л. Ли­ зун, Н. Литовченко, Н. Трохи­ ме~шо 'l'a багато інших. У перед­ т:равневому змаганні lВОНИ знач­ но пе:ревиконують норми.

про проведення виборіВ у міс­ цеві Ради депутатів трудящих.

27

кут­

виборча

дільииця .N2 43 Центр приміщення

лажинці.

П'ятниця,

включенням

ТребухІвська

Кулажинська виборча дІльииця .N2 40 Центр приміщення Нула­ жинського сільського клубу з включенням тери'l'ОРії села Ну­

:ВО лі,сля ,QпуБЛі,ку,вання

з

ництво.

приміщення серед­

ньої школи з включенням тери­

РожІвська

школи

ків: Василенківка, вул. Леніна, Остерське шосе, Літківсьне ліс­

ка.

ПухІвська виборча дІльниця .N'2 33 Центір

виборча

.N2 41

Центр приміщення сіль­ ського клубу з включенням те­ риторії кутків: Деркачівка, Шевченківка, Старий шлях, За­ тягайлівка, Семиполківське ліс­

Бервицька виборча дІльниця .N2 30

ньої

рону

1973

Семнполк1вська

Дмитра

торії села Пухівки.

Центр приміщення конто­ ри відділка NQ 3 з включенням території вулиць: Дяченка­ від будинку Зінченко Анастасії Трохимівни до кінця, Юрова, І\омсомольська, Щорса, Черво­ ноармійська, Ниївська, Воро­ шилова, Жданова, Жовтнева­ від крамниЦі до вулиці Шкіль­ ної, східна сторона вулиці Ниїв­

приляга­

гуртожиток ПМН-9 та гурто-­ житки радгоспу, будинки та гуртожитки

ОпаиасІвсьна виборча

Юхи­

від будинку Тереш­

виборча

дІльииця .N2 17 Центр приміщення 8-річ­ ної школи з включенням тери­ торії села Налинівки та Ски­ бин. КалииІвсьна виборча дІльииця .N2 18 Центр приміщення Димит­ ровеького сільського клубу з включенням території сіл Ди­ митрово і Перемога. Калитяисьна виборча дІльниця .N2 19 Центр приміщення Нали­ тянської середньої школи 3 включенням села Налита.

шлях Замок,

селище

-

КалииІвсьна

нвітlfН

23

рону

В.3АБЕРЕЖНИИ, громадський

кореспоидент.

о


Про затвердження складу Окружних виборчих комісій по виборах до Броварської районної Ради депутатів трудящих Рішення ЛЕ

146

винонному Броварсьної районної Ради депутатів трудящих від

Виконавчий комітет Броварської районної Ради депутатів трудящих ВИРІШИВ: Відповідно до ст. ст. 37, 38 «Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських та селищних Рад депутатів трудящих Української РСР» затвердити по Броварському району окружні вибор-

Заступник голови Окружної виборчої Іюмісії ЛИТОВЧЕНКО Ніна Федосіївна від робітників та службовЦів Богданівської птахофабрики. Секретар Окружної виборчої номіСії ТЕПЛЮК Галина Ми­ хайлівна від робітників та службовЦів Богданівської пта­ хофабрики. Членн комісії:

чі комісії по виборах до Броварської районної Ради депута-

СИДОРЕНКО менович від

тів трудящих

в складі

предстаВНИКіВ

громадських

ганізаЦій

і

таких

товариств

ор-

ВИБОРЧИй

бітників та службовЦіВ відділка радгоспу «Бобрицький». Секретар Окружної виборчої

комісії ШЕВЧЕНКО Катерина Антонівна від робітників та відділна

NQ 2

рад-

-: "'спу «Бобрицький».

та

Богданівсьної

НОНОПЛЯ Іван Нузьмич від робітників та службовЦіВ відділка .М 2 радгоспу «БобрицьниЙ». БІЛО ГУБ Натерика Михайлівна від організаЦії Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України радгоспу «БобрицькиЙ». БОБРИЦЬКИй ВИБОРЧИй

службов-

птахофабри-

ки. ТЕПЛЮК Михайло Охри мович від робітників та служ­ БОВЦі в Богданівської птахофаб­ рики. БОБКО Мотря Федорівна від робітників та службовЦіВ Богданівської птахофабрИlШ. БОГДАНІВСЬКИй

ВИБОРЧИй ОКРУГ .NQ 5 Голова Окружної виборчої КОМ1С11 ХИЛЬКО Федір Івано­

вич нізації

від номуністичної орга­ Богданівської птахофаб­

рики.

,Заступник голови

Члени комісії:

пта­

Михайло Сергійович

від робітників

Ців

NQ 2

слуЖбовЦіВ

БОБНО

-

ОКРУГ .N2 1 Голова Окружної виборчої комісії СИДОРЕНКО Данило Васильович від номуністичної оргаНізаЦії відділка NQ 2 радгоспу «Бобрицький». Заступник голови Онружної виборчої комісії СТОВБУХА Михайло Улянович від ро-

Богданівської

хофабрики.

трудя-

!цих:

БОБРИЦЬКИй

організації

Михайло Сскомуністичної

виборчої комісії

Окружної

НОВОХАЦЬ-

НА Віра Антонівна Від ро­ бітник'ів та службовЦів Богда­ нівсьної птахофабрики. Секретар Онружної виборчої номісії ТЕПЛЮН Василь Івано­ вич від робітнинів та служ­ бовЦів Богданівсьної птахофаб­ рики.

Члени KOll-Іісії: НЕГОДА Вікторія Вінторів-

ОКРУГ .N2 2 на-від робітнинів та службовГолова Окружної виборчої ЦіВ Богданівської птахофабри­ комісії ПОНОМАРЕНКО Гри- ки. горій Дмитрович від комуБОБНО Вінтор Михайлович ністичної організаЦії радгоспу від робітнинів та службов­ «Бобрицький». ,ЦіВ Богданівської птахофабриЗаступник голови Онружної ки. виборчої комісії ДАРАГА АнаБОБНО Микола Васильович стасія

Нузьмівна

ників

-

від

робіт-

та службовЦіВ відділка NQ 1 радгоспу «Бобрицький». Секретар Окружної виборчої комісії ДАРАГА Христина АнтоНівна від робітників та службовЦів відділка NQ 2 радгоспу «Бобрицький»...

Члени к~:.пісіl:

-від

комуністичної організаЦії

Богданівської птахофабрики. НОВОХАЦЬНИй ФедіР Карпович від робітників та службовЦів Богданівської пта­ хофабрики. БОГДАНІВСЬКИй ВИБОРЧИй OKIJYf .N2 6

Голова

OJ?IYX ОЛ~КСll~.. Григ.орови~ ком.ісії

ВІд. орга~.1заЦl~ ЛеНlНСЬКО~ КОМ~:IlСТИЧНОI Сшлки МОЛОДІ

-

УкраІНИ

радгоспу

кий». ШУЛЬГА

«Бобриць-

оо Михаило

йосипо-

Окружної виборчої ТЕПЛЮН Оленсандр

Петрович організації хофабрики.

від комуністичної Богданівської пта-

Заступник голови Окружної виборчої комісії НЕУШ Ніна

вич від комуністичної орга- Миколаївна .... ,ізаЦії відділка NQ 2 радгоспу та службовЦів

«Бобрицький». БОГДАНІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2

-

від

3

комуНі-

стичної організаЦії Богданів­ ської птахофабрики. Заступник голови Окружної виборчої комісії МУЗИР А Ана­ стасія Григорівна від робіт­ ників та службовЦіВ Богданів­ ської птахофабрики. Секретар Окружної виборчої комісії ТЕПЛЮН Галина Фе­ дорівна від робітників та службовЦіВ Богданівської пта­ хофабрини. Члени комісії: БОБКО Пантелій Михайло­ вич

-

від робітників

бовЦів

Богданівської

та служ­

птахофаб­

РИКИ.

ГРЕКОВА Валентина Семе­ нівна від робітників та служБОВЦіВ Богданівсыїї пта­ хофабрики. ДОЦЕНКО Василь Пилипо­ вич від робітників та служ­

БОВЦіВ

БогдаНіВської

птахофаб­

рини.

ЦЬОМНА Тиміш

-

від

Євменович

комуністичної

організа­

ції Богданівської птахофабрики.

БОГДАНІВСЬКИИ ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 4 Голова Окружної виборчої комісії ЧИСТЯН Галина Анто­ нівна

-

ганізаЦії фабрики.

(')

від

комуністичної ор­

Богданівської

робітників

Богданівської

птахофабрики. Секретар Окружної виборчої комісії БОБНО Семен Панасо-

Голова Окружної виборчої комісії ФЕДОРОВСЬКИй Микола Петрович

від

птахо­

вич БОВЦів

від робітниКів та служ­ БогдаНіВСької птахофаб­

рики.

Члени комісії: МУР АВйОВ Сергій

Михай­

лович від робітників та службовЦів Броварського допо­ МіЖного господарства.

ОСТРОЛУЦЬКИй Михайло Михайлович від робітників та службовЦів Броварського до­ поміжного

господарства.

ОВСІЄННО Галина Іванівна - від робітників та службов­ ЦіВ Заліського державного лі­ сомисливського

господарства.

ЗДОРОВЕЦЬ Ольга Михай­ лівна від робітників та службовЦіВ БогдаНівської птахо­ фабрики. ВЕЛИКО ДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 7 Голова Окружної виборчої комісії ТАРАБУН Іван Андрі­ йович від комуністичної ор­ ганізаЦії радгоспу «Великоди­ мерський». Заступник голови Окружної виборчої комісії ТЕРЛЮН Га­ лина Миколаївна від робіт­ ників та службовЦіВ відділка NQ 5 радгоспу «ВеликодимерСекретар Окружної виборчої комісії ГЕРАСИМЕННО Хари­ тина Григорівна від робіт­ ників та службовців відділка NQ 5 радгоспу «Великодимер­ СЬКИЙ».

П'ятниця,

27

квітня

1973

року

Члени комісії: ЮХТА Петро Мусієвич­ від

комуністичної

організації

радгоспу «Великодимерський». СЕМИНОГ Петро Якович від робітників та службовЦів відділка NQ 1 радгоспу «Вели­ кодимерський» .

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 8 Голова Окружної виборчої комісії ТАРАСЕННО Марія Федотівна -від комуністичної організаЦії Великодимерської середньої

ШНОЛИ.

Заступник голови Окружної виборчої комісії ГРИШНО Лі­ дія Панасівна від робітників та службовЦіВ радгоспу «Вели­ кодимерський» . Секретар Окружної

комісії

виборчої НУНСА Володимир Ва­

сильович

них

від

учителів

праЦівників

сьної

і

техніч­

Великодимер­

середньої ШКОЛИ.

Членн комісії: НУЗЬМИН Микола Михай­ лович від робітників та служБОВЦів радгоспу «Велико­ димерський» . ГРИНУН Іван Олексійович­ від робітників автогаража рад­ госпу «Великодимерський» . ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 9 Голова ОКРУЖНОЇ виборчої комісії ШНАРБУТНО Никифор Олександрович від комуні­ стичної організаЦії Великоди­ мерської

середньої школи.

Заступник голови Окружної виборчої комісії НРУН Марія Сидорівна від робітників та службовЦів відділка N2 5 рад­ госпу «Великодимерський». Секретар Окружної виборчої комісії ЛЯХ Ольга Павлівна­ від профеСіЙНОї спілки праЦіВ­ ників торгівлі Великодимер­ ського радгоспробкоопу. Члени комісії: ДР АНИ й Григорій Артемо­ вич

-

від робітників

та

служ­

бовЦів відділка N2 1 радгоспу «Великодимерський». СКИБА Василь Оврамович -від робітників та службовЦів відділка NQ 1 радгоспу «Вели­ кодимерський» .

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 10 Голова Окружної виборчої комісії ТОВСТЕНКО Михайло Тихонович від комуністич­ ної організації радгоспу «Ве­ ликодимерський». Заступник голови Окружної виборчої комісії МОНОСІй Ма­ рія

Олександрівна

- ' від

ро­

бітників та службовЦіВ відділ­ ка N2 4 радгоспу «Великоди­ мерський». Секретар Окружної виборчої номісії МИРОНЕЦЬ Пріська Андріївна ,Від робітників та служБОВЦіВ відділка NQ 1 рад­ госпу «Великадимерський» . Членн комісії: ГЕР АСИМЕННО Микола Михайлович відробітнинів та службовців відділка N2 1 радгоспу «Велико,димерськиЙ». ЄВТУШЕНКО Трохим Івано­ вич від робітникі,в та служ­ бовців відділка NQ 1 радгоспу «Великодимерський» .

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 11 Голова Окружної rвиборчої комісії МИРОНЕННО Нестер Нестерович від ,комуністич­ ної

організації

відділка

NQ 2

радгоспу «ВеликодимеРСЬІШЙ». Заступник голови Окружної виборчої комісії РУБАН НА Ганна ОНИСЬНівна 'Від ро­

бітників та службовців відділка N2 2 .радгоспу «Великодимер­

СЬКИЙ».

Секретар

Окружної виборчої

комі.сії ДВОРСЬНА Софія Гри­ горівна ,від ,робітників та

службовці'ввLдділка" N2 2 рад­ госпу «Вели.кодимерськиЙ». Члени комІсІї:

НОНОНЕННО Іван АндРійо­

вич

-

!від робітників та служ­

бовфВ Івідділка NQ 2 радгоспу «Великодимерський» .

ЗЕМЛЯН

-

Павло

від робітнинів

ців відділна

NQ 2

27

нвітня

ГРИГОРОВИЧ та службов­

радгоспу «Ве­

ликодимерський».

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 12 Голова Окружної 1\0МІС11 ПОЛОВКО

виборчої Микола -від комуні­

Олександрович стичної організаЦії ,відділка N2 2 радгоспу «Великодимер­ СЬКИЙ».

Заступник голови Окружної виборчої ком'ісії ЦАРИН Надія Силівна від ,робітників та службовці,в відділка N2 2 рад­ го-спу «Великодимерський» . Секретар Окружної виборчої комісії ПРИМА Микола Федо­ рович від робіТНИКіВ та службовців ВііЦДілка NQ 2 рад­ госпу «Великодимерський» . Члени комісії: МИКАЛ ПарасJtа Федорівна - від робітників та службов­ ЦЇіВ відділка N2 2 радгоспу «Ве­ ликодимерський» . ПОЛОВНО Григорій Денисо­

-

вич

від робітників таслуж­

бавЦі.в відділка N2 2радго-спу «Великодиме.рськиЙ» .

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N'2 13 Голова Окружної ,виборчої комісії ЛЕБЕДИНЕЦЬ Михай­ ло Лукич ,ВіД komyhi-СТИЧНОї організації радгоспу «Велико­ димерсьний» .

Заступник

голови

Оf{РУЖНОї

виборчої комісії ЛАХНО Мари­ на Олексіївна від робітників

та службовців відділна NQ 3 радгоспу «Велинодимерський» .

Секретар Окружної виборчої комісії ПОЛОВКО Людмила Федорівна від робітників та службовців ,відділна N2 3 рад­ r оспу «Великодимерський» . Члени комісії: СУБОТОВСЬНИИ Василь Гаврилович rвiд робі тників та службо,вців відділка NQ 3 радгоспу «Великодимерський» . МИРОНЕННО Устин Данило­ вич від, .робітників та служ­

бовЦів

відділна

N2 3

радгоспу

<, Великодиме.рськиЙ». ВЕЛИКО ДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 14 Голова Окружної Івиборчої комісії ЗУБ Іван Трохимович

-

від ,комуністичноїорганіза­ ції радгоспу «Великодимер­ СЬКИЙ».

Заступник голови ОКРУЖНОЇ виборчої комісії ВАСЮН Мот­ ря Са,ВКівна !від робітників та службовців відділка N2 3 радгоспу «Великодимерський» . Сенретар Окружної виборчої комісії РУБАННА На.ція Іва­ нівна від робітників та службовців відділна N2 3 рад­ гocпy «Великодимерський» .

Членн комісії: ЛИЗУН Іван Никонович від робітників. та службовців відділка NQ 3 радгоспу «Велико­ димерський» .

НОРНІЄННО вич

Іван

-від ,робіТНИКіВ

бо,вЦів :Ві'ДДілка. N2 3 «Великодимерський» .

Григоро­ та

служ­

радго-спу

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 15

рону

1973

ВЕЛИКО ДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 16 Голова ОКРУЖНОЇ виборчої ко;;\ісії ХУТЬНО Василь Пили­

-

пович

від

комуністичної ор­

ганізації радгоспу «Великоди­ мерський ». Заступник голови Окружної виборчої комісії СОТНИЧЕН­ НО Галина Володимирі:вна відробіт,никі,в та службовців відділка N2 5 радгоспу «Вели­ кодимерський» . Секретар Окружної виборчої номісії БАЛА Петро Євтухович - ,від робітникі,в та -службовців відділка N2 4 радгоспу «Вели­ кодимерський» .

Члени комісії: ФУРМАН Мотря Макарівна - від робіТНИКі,В та ,службовців ві.дділка NQ 4 радгоспу «Вели­ кодимеРСЬІШЙ» .

ЄРМОЛЕННО

-

вич

Іван

Андрійо­

,від ,робітників

бовціввідділка NQ «Великодимерський»

та

4 .

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 17 Голова О~ружної виборчої KOMICll НОВАЛЬОВ Вінтор Олександрович від комуністичної організації радгоспу «ВеликодимерсьниЙ». . Заступник голови Ок,ружної

виборчої номісії ОВЧАР Гали­ на ТРОХИМі,вна від робіТНИ.

ні,в та службовців rв,іДДілка NQ 5 радгоспу «Великодимерський» .

Секретар ОКРУЖНОЇ ,виборчо"! комісії МИРОНЕЦЬ Зінаїда СавLвна ві,д учителів і тех­ нічних працівників Великоди­ мерської 8-річної ШКОЛИ. Члени комісІї: НРУН Минола Ничипорович - 'Від робітникївта службовців відділка N2 4 радгоспу «Вели­ кодимерський»

.

СИДОРЕНКО

-

нович

від

Федір

служБОВЦів sідділка госпу

ЛоJ'ВИ­

робітників

N2 4

«ВеликодимерськиЙ».

комісії РИБНА Іван Іванович - від комуністичної організаЦії радгоспу «ГОГОЛівський». Заступник голови Окружної виборчої комі-сії ЛЕНЬ Ганна

ЄВДОКИМі'вна

та

від робіт,ників

-

служБОВЦів

лів-сь,кий»

радгоспу

Сен,ретар Окружної виборчо"! комісії БУТНО Галина Васи­ ліВ<на ві,д комуністичної ор­ ганізації КИЙ».

,раДІГОСПУ

«Гоголівсь­

Члени комісії: СТАСЬНО Галина ІваніБна­ ві,д

робітників

та

службовЦів

філії Гоголївсьної фабрики ху­ дожніх виробів ім. Шевченка.

ШЮЛЬ вич

-

бовців

Григорій Михайло­

від робітник1вта -СЛУЖ­

радгоспу

КИЙ».

«Гоголівсь­

ХАЄВ Максим Степанович­ від робітників та службовців радгоспу «ГОГОЛівсьниЙ».

ОСЬМАН

Іван Петро,вич

-

від робітників та службовцІв радгоспу «Гоголівський».

ГОГОЛІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 19 Голова

Онружної

виборчої

ло;вич -від комуністичної ор­ ганізаЦії ,радгоспу« Великоди­ мерський» .

організації Гоголівської коткацької фабрики.

НОВЕ ЖИТТЯ

«Гого­

.

комісії

ків та службовців відділка N2 4 радгоспу «Великодимерський» . Секретар Окружної виборчої комісії ХУТЬКО Ганна Давидів­ на -від .робітників та-служ­ бовціввідділка N2 4радго-спу «Великодимерський» . Члени комісії: ВАНУ ЛЕННО Павло Юндра­ тович Івід робітників та службовців віlдділка NQ 4 рад­ госпу «Велиноди.меРСЬКИЙ1>. ЩЕРБАН Микола Павлович - Івід робітників' та службов­ ців відділна .N2 4 радгоспу «Ве­ лико димерський» .

та

рад­

ГОГОЛІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 18 Голова Окружної виборчо!

Голова ОКРУЖінОЇ виборчої комісії СЕЛЮН Микола Самій­

Заступнин голови Окружної виборчої комісії НУЗЬМИН Ніна Па,ВЛі,вна -від робітни­

служ­

радгоспу

Іванович

ТОМІЛІН від

-

НОСТЯНТИН

комуністичної

ст річ­

Заступник голови ОКРУЖНОЇ виборчої комісії САВЕЛЕННО Віра Андріївна від організа­ ції профеСіЙНОї -спілки працїв~ ників вищої ШКОЛИ та наукових установ Гоголівської середньої ш'коли.

СенретарОкружної ,виборчої комісії ДРУЦЬ Святослав Нос­ тянтинович від komyHi-СтИЧ С ної організації радгоспу «-Гого-

.

Лівський».

Членн коміСії: ХАРЧЕННО Тамара Петріі!С на

-

:н,ідробітнинів,

,но-техНІЧНИХ

службовців ноткацької

ГоголiJвської

3

4

стор.

стор.).

Q

та

стріч­

фабрики.

(Продовження на

Q

інжене"р~

працІвників


Про затвердження скnаду Окружних виборчих комісій по виборах до Броварської районної Ради депутатів трудящих Рішення Л9 146 виНОННОJlУ Броварсьної раііонної Ради депутатів трудящих від 27 нвітня 1973 рону (Продовження). ПРИМАК Катерина НикОНіВ­ на від робітників, інженер­ но-технічних

праЦівників

та

службовЦів Гоголівської стріч­ коткацької фабрики. ПРОКQПЕНКQ Павло Григо­ рович від ,робітни.ків, інже­ hepho-теХНі чнихпрацІвникІв та службоJЩів ГОГОЛіВСЬКОЇ СТ,річ­

і1Юткаць,кої фабрики. ГАЦЕНКО lVlикола lванович - віД робітників та службовЦів радгоспу «Гоголівський».

ГОГОЛlВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 20 Голова Окружної виборчої ІюМісії ВЕДУТА Тихон Якович

-

від

,комуНістичної

організа­

ції радгоспу «Гоголівський». 3ас'тупникголови Окружної ,виборчої ,коміClії ПQПКQВА Га­ лина Денисівна від медич­ них працівників Гоголівської дільничної лікарні. Секретар Окружної виборчої

'комІсії

ШЕВЕJIЬ

карович оprанlзації

Дмитро

Ма­

від комуністич.НQЇ радгоспу «Гоголів­

ський». Члени комісі!: ШЕВЕЛЬ Галина Григорівна - від робітникіІВ та службоВЦіВ Гоголівського JIобуткомбіна ту. МАРЧЕНКО, Григорій Оме­ лянович від робітників та службоВlців радгоспу «Гоголів­ ський».

КAJЩЕНКQ Марія Олексіїв­ на ,від nрацmників торгІвлі Гоголівського радгоспробкоопу . СМІРНQВ Михайло І'вано­ вич !ВіД робітників, інженер­ ho-теХНlіч.них прац~вників та служБОJЩіВ .гоroлівськоїстріЧ­

коткацької фабрики.

ГОГОЛlВСЬКИR ВИБОРЧИП ОКРУГ ом

21

Голова

Qиружної ,виборчої КРИВQНQС Микола Іванович від <КОМYlніСТИЧНQЇ організації радгоспу «ГогОЛіВ­

KOMlCll

ський».

Заступник

виборчої

комісії МИШІЮРІ3 Юрій Юрі­ йович

-

від ,комуНіСТИЧНОї ор­

ганl:зації кий».

PIiiдГOC1IY «Гоголівсь­ Члени

KOMiciJ:

МQСКQВЧЕНКQ Qлександра

-

Андріївна від медичних пра­ Цівників ,Гоголtвської дільнич­

САДЛІНСЬКА Марія Qлек­ санДРіВна 'ВІЇід ,робіТНИКіВ, lН­ женерно-техніЧНИХ пращів,ник1В та слу,жБОВЦіВ ГоголiJВської стрічкоткацької фаб,рнки. Т АЛАШ Василь Терентійо­ вич

-

від ,робіт.ни,к1В та служ­

боІщllВ ,радгоспу «Гоголівський». КQНАХ Олексій Юхимович - від робіТНИКів та службоВЦіВ радгослу «Гоголівський».

ГОГОЛІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 22 Голова Qкружної виборчої ,комісі'ї ГУТЬ Андрій Григоро­ вич !Від ,комуністичної орга­ нізації ,ра):(Госпу « Гоголі:всь­ ннЙ». 3аСТУilllШК голови Qкружної виборЧОї комісії ГУТЬ Галина Ваеилівна від робі'ТНИ~lВ 'Га служ60ВЦіІВ радгоспу «Гоголів­ ськИЙ~. Секретар Окружної ;виборчої коміСії ДЕРКА Ч Григорій Сте­ панович вLд ,комуністичної органІзаціІ РаіДгоспу« Гоголів­ ський». Члени комlс1і: ПИВКQ .ольга ДаниЛівна від робlт,никlв 'та службовців радгоспу « Гогол1іВськиЙ». СТ'УКАЛЕНКQ Микола Т,ро­ Х8МОВИЧ :від організації про­ фесіАкої ,спіл<ки працІвників roргlВJ11СПоживчої нооперації ГОГОЛllвc.ького ра,дгоопро6коопу.

СТАСЮК

JИЧ бовціВ

«Гоголівський».

кого ра,дгоспробкоопу.

ністичної організації 3аступник

радгоспу гівлі села

іголови

Qкружної

виборчої 'KOMi~iї ТQЛ~ЕЮНА BapB~'pa ,панаСlВнаоо - .ВІД орган~,заЦ11 профеСі.ЙНОl СПlЛКИ пра.~

3аворичі

СЕМЕНЕНКО,

Бобриць- І вівна -

Катерина

Ю~~Мі~на від працівників торгівЛl ,села ,заВОРИЧІ Бобрицького радгоспробкоопу.

ЦLВ:НИКів ... ТОРГl.влі ,СПОЖИВЧОl НЕСТЕРЕНКО, Микола ПеткоопераЦ11 ГОГОЛі'ВСЬкого рад- рович - Івід номун~стичної оргоспробкоопу.

.. ганізації .радгоспу

..

Ce~peTap QНРУЖНОl виборчOl

«3авориць-

КИЙ».

номlСll. ПРИХQ~ЬКQ ~льга Федоровський Пет.ро Денисо­ Ст.~паювна --:-:. вщ комуюстич- ВИЧ - вїдробітнинів та служ­ HOI організаЦll радгоспу «Гого- 60вц1в ,радгоспу «3аВОРИЦI>КИЙ». лі'воькиЙ».

Члени комІсії: ТИМQШЕНlЮ Марія Кузь-

ЗАВОРИЦЬКИR ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 27

Мівна IВід органі,заці.ї професійної спіл,ки працLвників освlти, 'ВИЩОї школи та наукових установ ГОГОЛіВСЬкої середньої

Голова Оиружної ,виборчої ,коМісії ДЕНИСЕНКо. Микола Федорович .від номуністич­ ної ОРГ8lнLзації радгоспу «3аво-

школи.

рицькиЙ».

КОРQТУН

Іван

Никонович

-від комуністичної організацП радroсну «Гоголівський».

ДЕЛНЕКА Валентина Петрівна - !Від організації професійної спілки

.працівникі'в тор-

3а,стулнин

голови Qкружної

виборчої комісії ГЕРАСИМЕН­ Ко. НатаЛія ЛОСИПівна lВід

робіТ:НИКіВ та службовцї:в рад­ госпу «3а'ВорицькиЙ».

,гівлі 'споживчої кооперації Го,голівського радгоспробкоопу.

Секретар Ок,ружної виборчої комісії МУСІЄЦЬ Василь Ро-

вич бовців

о.рганtзаЦіїрадгоспу ,рицький».

СИВQКІНЬ

Вікто:р Федоро-

від робі'l1НИКі'В та служра,дгоспу «Гоголlв-

ський».

ЖЕРДІВСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ .N!! 24 ,Голова Qкружної виборчої комісії ПЕТРОВ Герман Єлізарович від ,комуНіСТИЧної організації радгоспу «ЖеРДіВ-

'ський». 3аступник голови Qкружної Виборчої ,кОМісії ТУ ЛУПQВ Петро Нкович

,ків

т,а

від

-

службовців

робі~ни·

манович

від

-

на -

ПІ>НQЖ

«3аво-

НЕСТЕРЧУК Катерина дМИТ'І1івна від робітників та слу,жбовців радгоспу «3а'ворицький». ПЕРЕМQТ Галина КасянLв­ на від організаЦії профеСіЙ­

НОЇ спілки праЦівник1в ос,ВіТИ, :вищої школи та 1Н8!У,кових установ ,3авОірИЦЬКОї середньої школи.

радгоспу

Ганна

,комуністичної

Членн комісіі:

КQНОПЛЯ

«Жемівський». сандрович Секретар окружної виборчої організації

комісії

Василів­

Микола

Qлен-

від комуністичної радгоспу «3аво-

!Від :робітникtв та служ- рицькИЙ».

бовців радгоспу «ЖемLвськиЙ».

ЯСЬ Галина ТИМОфіївна від робітникі:в та службовфВ радгоспу «Жердівський» . ШИЛ0. Григорій Іванович­

,від ,комуністиЧІНОЇ організаціі радгоспу «Жердівський».

БQРОВИК Михайло Микито­ вич ,в1д робітників та служ­ бовЦів радгоспу «Же.рдlвськиЙ»

ЖЕРДІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГОМ 25 Голова

но'! лікарні.

Микола

Qлексійо­

від ,робітнинів та служ­ ра!дгоспу «Гогол1всь­

КИЬ. ГУТЬ Лідія ДмитріВlflа­ .t,д іЮбіт,иикІв та слуЖБОВЦі'В 'радгоспу « Гоголівський 1.>.

Члени КОМlсіі:

Члени комісії: орг,анізацїі радгоспу « ЗавоКQЖУРА Катерина Макси-. рицькиЙ». мівна .від праціВНИКіВ ТОР-' ЖИТQВІ3 Катерина Са­

БQБQШКQ

Пет,ро Андрійо-

Окружної

Юлія ПанаСі,вна заЦії професійної спілки пра­ Цl<вників торгl:влі Гоголі:вського радгос:nроБКООПу. Се.иретар Окружної виборчої

ЛИТВИНЕНКО, Ва'силь Сер- від комуністичної

1 гіЙОВИЧ

Голова Qкружної виборчої комісії ІВАНИЦЬКИЛ МихзйЛО Qлександрович ,від ком'у-

Члени комісі!: .вич в!ід робітникі:в та служФЕСЮК Галина Кирилівна QОВфВ ,радгоспу «3аворицькиЙ». ДEPEBEЦ~ - .від робітників та службов- ЗАВОРИЦЬКИП ВИБОРЧИR від оргаНі­ ців ,радгоспу «ЖеРДі'ВСЬКИЙ». ОКРУГ ом 28

голови

комісИ

ГОГОЛІВСЬКИR ВИБОРЧИП І рівна - від ,робіт,ників таСЛУЖОКРУГ .N2 23 бовцїВ радгоспу «3аворицькиЙ».

Qкружної

і'" БQБКQ Г л ком С11 а ина ї,вна

-

нізації

виборчоі

Р3ідгоспу

«Жерд!всь-

голови Qкружно Ї

3аступнин

,виборчої <Коміс1ї СЕЛЮК Мико-

ла І,ванович

HOl.•

-

1"

оргаНІзац 1

Д1ВськИ'Й».

Секретар

вищої школи та

ли. ВИ

3аступник .. БО

Іван

.

,КОМІС 1 Гшврилович

3

-

,. n від ,кому-

організації

й

радгоспу

Ж

,радг,оспу

«Же,рді'J!lCЬКИЙ».

ВІТРQВА Валентина Васи­ лівна ,Від робітників та службовців радгоспу «Жердів­ ський». НААПЕНКQ Василь Андрі­ йович ,від робі'тникі,в та службоВІЦ!В ра:дгоспу «ЖеРДіВ­ ський». ЛQ3ИЦЬКИЛ Микола Лев­ кович вЬд робіТНJЦ<іВ та служБОВЦLВ радгосП1У «ЖеРДі'В­ ський».

ЗАВОРИЦЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ом 26 ЄРБМЕНКQ

мович ,від зборіВ громадян села Калинівни. 3аступник 'голови Окружної виборчої ,комісії БQЛКQ Полі­ на Ан:црНвна ,від ,зборі,в гро­ мадян села Налинівки.

'від :комуніСТИЧНОЇ орга­ 3азимського ,відділка

радгоспу ім.

Юрова.

3аступник ;ГОЛОВИ о. кружн ої виборчої комісії РИЖЕНКО, Софія Григорі,вна від ро­ бітників та службовці:в 3азНlМ­

Секретар .окружної виборчої комісії ГЕРАСИМЕНКО, МусІй Петрович 'в'ід зборіlВ грома­ дян сеЛа Калині'в.КИ.

ського :в1дділна .радгоспу ім. Ю­ рова.

Члени коМісії:

Секретар Qкружної виборчої комісії ЛИТВИНЕНКО, Qлек­ сандр Овра:мович !Від робіт­ ників та службо'ВЦіВ 3азимсько­ го відділка ,радгоепу і,м. Юро­

ПАЛАМАР

-

Qлександра .ВаСИЛl·О-

на

-

в:ід органІзації ПРОФСПіЛ-

ки працівникІів

освіти,

3 24

8-ріЧНОї

шио­

КАЛИНІВСЬКИП ВИБОРЧИ~

орга­

ОКРУГ ом

нізанізації 3азиМІСЬКorо 'відділ­ ка :радгоспу ім. Юрова. МЕЛЬНИК Qл,ьга ГригоріВ­ на від ,робітників 'та с.rnуж­ 'бовців 3а:зимського !Відділка радгоспу ім. Юрова.

Голова

32

Qк,ружної

виборчої

комісії БАБИЧ Петро Демидо­

-

вич

віlД IКОіМуністи'fНОЇ орга­

,нізації Ві[ДДілка.м 2 радгоспу «Красилівський» . 3аступник ГОJЮВи Окружної Івиборчої комісії ГАЛДАй Га­

3АЗИМСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ом 30

лина Са'зоні'вна

від

-

зборІв

громадян ,села Димитрова.

,Голова Qкружної виборчої ,комісії РАДЧЕНКо. Григорій Андрійович від комуністич­ ної організації 3азимського від­ ділка радгоспу ім. Кірова. 3аступник толони Qнружної

Сенретар Qкружної виборчої комісії ГУСА,К Михайло Лу;кич - .ві,д 'НОМУlНістичної організа­

ції

відділка

«К,расилівський»

виборчої 'комісії 3АГУР А Ган­ на Qнаніївна !від робітників

2

.

радгоспу

Члени коМісіі: ІВАШКО, Надія Іванівна

та службовців 3азимського від­ ділка радгоспу ім. Кірова.

,від

зборіВ

громадян

села

Ди­

,митрова.

Се:кретар Qкружної ,виборчої комісі'ї ,ЩИГОЛЬ Вячеслав Ти­ мофійович від робіТНИКі'В та

ЛОБКQ Михайло Васильо­ 'вич !Від зборів грома\Цян се­ са Димит,рова.

службовців 3азим'ського Івідділ­ ка :радгоспу 1м. Нірова.

(Продовження буде).

сень.

Інформаційна

21.00 -

програма

.Час», 21,30 І(омічна опера Г. До­ ніцетті ,Дон Паскуале». Прем'єра те­ левізійної музичної вистави. 22,50Спортивна програма. 23.40 Новини, Програма

П'ЯТНИЦЯ, 27 І(ВІТНЯ Перша програма ЦТ 9.30 - Програма передач. 9.35 -Новинн. 9.45 _ Для школярів . .,Лети, наша пісне». \0.15 - «Молодість землі І(омі».

дії

Програма

телебачення.

Сиктивкарської

сту-

«Людина

11.00 -

«В

І

Чернівецького

музично-драматнчного театру ім. О. І(обилянської. В перер­ ві .На добраніч, діти!» і програ­ ма .Час». (М.). 22.30 - Мультфільм для дорослих «І(римська легенда». 22.50 - Вечірні ІІОВИНИ. Програма пе­

ляльковому

магазнні». «Тигри иа дорозі •. 17.\0 «Об·єктив •. Передача для фотолюбителів. 18.00 Новини. 18.\0 «Ану, хлопці! •. 19.40 І(ольорове телеба-

чення.

Прем'є~а

чення.

«Сузір'я

телевізійиого

Гагаріна».

uвіmuя по

редач.

доку-

Цикл

передач.

програма УТ Телевізійні вісті. 11,15 -Ху­ дожній фільм «У тіні смерті». 16.35 Наша афіша. 16.40 «Сільські об­ рії». (Львів). 17.10 «З поглядом У завтрашній день». (Харків). 17.40"7 Для дітей. «Посади і своє деревце." (Чернівці). 18,00 Фільм-концерт «Ук­ .~iH тобі, І(иеве'. 18.30 - Реклама. Оголошення. 19.00 Інформаційна програма «Вісті.. 19.40 М. Себа­ стьян. «Безіменна зірка». Вистава Друга

11.00 -

3а- 1 ~~;:::~~~~020~.:оль~у І(О~~~~~~:Ш Te;:g~:

вищої

Калині'вської

ТQВСТЕНКQ Іван Васильо­ вич вї:д IзборіВ ГРОМCl'Дян се­ ла Калині:вки.

Члени комleіl: iВilД номуністич.ної

Гордіївна

ЛИ.

МЕЛЬНИК Іван Qлександро­

.-

Марія

ві,д учителів та техпрацівни­

кі,в

ва.

.вич

виборчої

Редактор

пі­

Є. ФЕДЯП

uвіm'l-l'Я

30

ва ривках міста прово".тьс. ВЕСНЯНІ БАЗАРИ. 27 квІтня, в П'ятницю,3 16 години на ринках міста­

ИУd. КОРОdеНИ8 (житловий масив) і ИУdНЦJl Фр-унае (центр)

., орzанїзовуеmься ПЕРШО ТРАВНЕВИИ ЯРМАРОК. АдмІнІстрацІя ринку запрошує радгоспи, птахофабрики, трудІвникІв мІста

І

торгоаеn"нl

пІдприємства,

усіх

сln району взяти активну участ" у переДОВЯТКІвlй торгlвnl.

ЛАСНАВО ПРОСИМО ВІДВІДАТИ БАЗАРИ І ЯРМАРОН. АдміністрaцlJl ринку.

Мииола

виборчої комісії ГЕР АСИМЕН­ но. Qлексій Юхи:мович від ,комуністиЧІНОЇ органl;зацїї госпу «За;ворицькиЙ».

рад­

Секретар 08РУЖНОЇ виборчої БQЛГАР

'вич нізації

Q'кружної

виборчої

Васильович в'Lд комуністич­ ної орган~зацlї радгос,пу «3а,во­ рицький». 3аСТУl1НИН голови Qк,ружної

\Комісії

Голова

KOJl,liC!ї МИНАЛ Микола Трохи­

Голова Ок,ружної !Виборчої lЮмісі'ї ДУДКА Ва'силь Петро­

лебачення для дітей.

Члени комісі'і:

ЧАЛА

нічних працівників Жерд1вської 8-річної школи. Члени комісll: ХР АНОВСЬКИЛ Микола Митрофшювич віД <КомуНі­

нам ісИ

КАЛИНІВСЬКИR ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 31

ЗА3ИМСЬКИП ВИБОРЧ ИП ОКРУГ .NiI 29

комісії НАКАЛЮЖНА Людми- ментальннх фі.~ьмів творчого об'єднання «Екран.. 12.50 Передача для ,від робітників трудівників села. 16.15 - Програма пета службовці,в ,радгоспу «3аво- редач. 16.20 «Наука сільському риць:киЙ». господарству». 16.50 - І(ольорове те-

ер-.,

Ок,РУЖНОї виборчої

Qкружної

ДQБРЕЛЯ Петро Іванович від 'комуністичної органlзації радгоспу «3аворицькиЙ».

-

ла Андр1ї.вна -

ко'місії ХQМЕНКQ 'Галина Фе- школи та нау,кових установ - B~Д вчителів т,атех- ІВорицької середньої школи.

Голова

«3авориць-

наукових уста­

голови Qкружної і" МІЩЕНU'Q

РЧОl

.ніс'тичної

вЬд ·комуністич

радгоспу«

'Організації

Рliiдгоспу

,кий».

НОв 3аворицької середньої шко-

дорівна

стичної

ві'Д робітників та сщуж-

бовців

Андрі-« аворицьки ». її справа •. Теленарис. 11.30 - .,Шахооо· _ ,Сен,ретар Окружної ,виборЧОї ва школа». 12.00 - Програма доку­

вl'д .комуніСТИЧНОl орга

<кий».

Голова Окружної виборчої ,комісії ДЖЕЖЕЛІЛ Володимир Данилович -.від організації ПРОфСПіЛ,КИ IпрацІвників освіти,

СУБQТQВСЬКИЛ Трохим Іванович Івід ,комуністичної організації 3азимського відділ­ ка радгоспу ім. Юрова. ДЕЛЕЛЧУК софія Юндра­ тівна ВіД :робітників та службовців .3азимського відділ­ ка радгоспу ім. Кірова.

Марія

Пет-

НАША АДРЕСА: 255020. М. БРОВАРИ,

вул. КиУвська,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ.

І(оммунистической

партии

Советов депутатов

-",орган Вроварского ГОРКGкйа краинЬІ.

трудящнхся

І(невской

н

ра

І

ониого

области.

154."===================

ТЕЛЕФ()НИ: редактора 19-3-82, .аСТУDника ре· дактора 194-'7, вІдповІдального секретар", вlддlnу с:lльськоГ9

городского

господарства,

Броварська друкарня.

кореспондента

мІсцевого радІо-

\

ковлеННlI 19-3-18, вІдділІв роботи, фотокореспондеита _

Київської області, вул. Київська,

154. Телефон - 19-4-57.

ІНДЕІ(С у

61964.

Газета виходнть _І_торок, сере..,.

.п'КТ1ІИЦIO І

промисловостІ.

суботу.

масовоІ

18.'-67, Зам.

2147-9884.

#66 1973  
#66 1973  
Advertisement