Page 1

РІК ВИДАННЯ 32-й

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

Nt 68 (3218) СУБОТА

5 ЧЕРВНЯ р.

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ

КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТП·УКРАІНИ

ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

1.8 ...epbb,,-в.60Р. ДО ВИБОРІВ у Верховну Раду УРСР та місцеві Ради кілька днІв. Активно г ються до цієї видаmої події виборці Броварщнни.

ківський » , «Русанівський» , «Красилівський», Богданів­ ської і Київської птахофаб­ рик, племптахозаводу «Руд­

Нииішня

ия.>.

, ~

TaтiB

трудящих

залиши­

виборча

кампанія

проводиться в обстановці ве­ лнкого політичного і трудо­ вого піднесення, викликаиого

рішеинями

ХХІV

з'їзду

КПРС 1 ХХІV з'їзду Компар­

тії Українн.

МИіНулої

середи в примі­

щенні буднику культури за­ водУ

торговельного

машино­

БУдУвання відбулися районні передвибориl збори пред­ ста,виикlв

трудящих

Бровар­

ського округу ~ 223·по ви­

борах до Верховиої .~paїiRcЬKoї РСР.

'.іступним

В1J.~крив'-

Ради

словом

перший

райкому КП

збори

секретар

України

В.

О.

Кривошлик. ЙдУчи назустрІч

виборам до Рад, відзначив віи, трудящІ нашого району, сповнеиі 'рІшимостІ внести гіДИНЙВКЛад у здійснения величних

накреслень

самовіддано виконанням

року

партії,

працюють завдань

иад

першого

нової П'ятирічки.

Яскравою

демоистрацією

монолітної

згуртоваИОСТІ

го Червоного ПраlJ.ора. Тру­ дящІ району знаЮть Ольгу Яківну як акти,вного громад­ ського діяча, пол:ум'яну пат­ ріотку, яка всі свої сили, уміцня, розум і енергію віддає служінню народу, рідній Батьківщині. Я закли­

-

каю,

сказала

на

закінчення

народу иавколо Комуністич­

т.

ної партії, його иепохитної ріШНМОСТі перетворити в життя рішення ХХІV з'їзду КПРС стали передвиборНі збори в колективах промис­

Броварського внборчого ок­ ругу 13 че.рвня віддати свої

лових підприємств, будов, транспорту, радгоспів і пта­

хофабрик,

на яких

висуиу ли

путатн

трудящі

кандидатами

до

у

Верховиої

де­

Ради

УРСР і місцевих Рад депу­ татів трудящих своїх кращих сииів і дочок

Загальні

зборн

роБІтни­

кІв, lижеиерно-технічних пра-

ВОНА ВИПРАВДАЄ ДОВІР'Я

Сільченко,

голоси

за

-

всіх виборців

K~HдндaTa

в

депу­

тати В е р х о в ної Ради УРСР, комуністку, народну артистку Радянського Сою­ зу, делегата XXIV з'їзду

КПРС Ольгу ЯкІвну Кусен­ ко.

Виступаючі на зборах бригаднр комплексної брига­ ди ПМК-3 «БроварИСільбуд » кої

середньої

школи

воду

пластмас

пов,

І.

бригадир

С.

О.

про

громадську дидата у

діяльність депутатн

ховної

Ради

сценічну

УРСР

Вони

ховної

Радн

успішно виконали план п'яти

де,путати

Вер-

Української

РСР по Броварському вибор-

мІсяців, йдуть в авангардІ соціалІстичного змагання се-

чому округу народну артистку Радянського Союзу Оль-

ред

гу

промислових

ємств району.

Натхненно

підпри-

працюють над

виконанням взятих

соціаліс-

тичних зобов'язань трудlвники сільського господарства.

При складних погодних умо-

вах хлІбороби і овочІвники в стислІ строки і на високо-

Яківну

шення

Кусенко.

підтримали

Іх

рl-

всІ

дівни'ки нашого району.

-

ми

добре

знаємо

сказала

інженер

заВоду

справилися з завданнями по

рального мистецтва вона удо-

жаві молока, м'яса

городжена орденом Трудово-

добре

вироб!нНцтву і продажу дері

яєць.

розвитку

українського теат-

стоєна Державної премії, на-

fПІПппmllllllllІПІІІІІІІІІІПІПІІІПlПlПIПlППllmlllllllllllllllllшt

у IСlilствмі II{Омса:VЮЛЬіСІ>~аї політосвіти Iпі,ДСУ,МIІюві занят­

тя !були :проведені

ІВ

фармі

ленінсЬІ!ШХ ураlкііВ і .в форМі С!ПіlвібеСіД па ,ма!'N~рі.а,лах

ХХіІУ Iз'іїIЗіДУ IfflПPlС і

з''jjздуffП

На

ХХ,ІУ

Укра:іни.

IВИіСОІкаіМУ

'Р:івні

'пра­

_ЙПЮВ ленї,нIсыийй УlраlК 'на те­ му: «ХХ,ІУ :з"r,~ іНlПРС пра під:вищення

СіП:ЛЬонога

ефеmив,наст:

.вироБНИЩТlва

СУ­

та

роль ма'ЛQДl ІВ nашу,нах 'і ІВИ­ i-іаРИСТaJнні 'РЄlзервів Ів И1ра бНИЩІ1ва» ІВ ІГУРТ,НУ «БеСі,ди

пра '~»

,саЦіаЛі'СТИIЧНУ економ і:на :ЗаіВ'ОіДі [[lла,стИlЧіНИХ

дав

clкіlлыии

Іпереві:рити,

Іпраlвильна·

на­

у'с.Ві,дом­

l!юна:НIН1! IПЛaJНУ IWЄlршаго раку

НОІВІОЇ Iп'ятирі'ЧlIШ.

.

Ві'Д/зна'чились :пЩсу:м1КQВі l3а­ .няття 'в ІГУРТІКУ «:Бесіди іПРО соціалLстиЧlНУ ЄlKOIHOMU,V» на .l{ и ЇВ ,С Ь Н і 'Й іптахафабриці, яким Ікерує ,Микола ДМИТРО­

вич Нарсук. ІВани Іпа~шза,л'и,

ПОТім

КП

секретар

України

зачитала

IСів:ідом'а

пьдвищення

ібафються

за

іПроду:юи\Нна,СТ'l

шу:ка:ють

шляхи

ідля

Всі :слухачі Iгу,ртк1:в усп:ш­ СКо1а,ли !Заліки.

О. СМІРНОВА, член

ВЛКСМ.

КПРС У РЕЗОЛЮЦІЯХ І РІШЕННЯХ З'IЗДІВ, КОНФЕРЕНЦІй І ПЛЕНУМІВ ЦК

ВидаВНИЦТIЮПОЛітичної літератури випустило п'ятий том ДОНУ­ ментів «КОМУl1істич.на партія Радянського Союзу в резолюціях і Jl,Їwеннях з'їздів, НОН!lJеренцій і пneнумів ЦК») Це восьме, допов­ ,lне і вмправлене видаННR. до п'ятого тому внлючено найважливіші

nepioA' 3 жовтня 1931

блок

текст

листа

О.

Я.

Кусенко, sкнй вона надісла­

ла учасникам зборів.

му Ольга

свою

Яшна

щиру

В ньо­

передала

ВДJlЧНість

їй

високе довір'я

і запевннла, що докладе всі свої ~ИJlИ для того, щоб це довір я виправдати з честЮ':

На

закінчення

поднвилися

ги

Кусенко.

господарствах району

по' лютий 1941 РОНУ. (ТАРС).

сl'_

оо:.:

:r:Радгоспи

«П.то'с.кіаськиЙ» 'мені :Кі:рова

«JЕТК;'RС!>КИІЙ" і,мен,і· ЩОРJса

14,.1 :12,5 ,11,1 10;1 10,10 9,8

« Бо6РI!1ЦblКИЙ»

9,4

«3 о р я» «3 а'В'о,р,и,цьк ий»

9,2 8,7 8,5 8,2 7,9

«3аlП.1а&НИIЙ» «Т р~б'у1Х 'ІВС !>КИ й»

« Же.р:дlіВIСЬК'ИіЙ» « Го,гол':в,ськи!Й» «ВеДИIКО;:'Иlмерський»

6,9 .'),4

І ~.ci.

+ g§:

+~,5

+0,3

про

11,5

Се,МИIПОЛ:К::ВіСька

ІО"о

IБома:н і,Вlська

ПоlЮllза:вю;J. «Руд.НЯ» !lу,х;'ас.ЬІШЙ <me'Mrrтa ХI:1РЄіІІІРОДУ'КТОР

здачу

парниково-тепличннх

району за станом

31

1971

на травня року (ІВ lIJ1роцвнтах~а нла,ну) овочів

'«ВМИlКQдиме-рс~кий» «Лі'ткі:В,СІШИIЙ »

«'Dpe-бух~в.СІ>КИIЙ »

56,.3

52,1 51.7

«Ру'саН:ВIСЬоКИЙ»

50,4 49,1 48,15 46,1 38,3 33,0

«БОібрицЬоКИIЙ » « ffра,силі'в'сыи1й»

«3 а ,р Я» !:мені Що,рса

«З аlliЛ ав НИІЙ" По 'радгоспах

-0,1 +0,1 -0,2 -0,3 +0,3 -0,5 +0,1 +0,2

9,() 7,9

-0,3 -0,2 +0,2 +0,1

7,5

-0,3

77 ,В 65,8 60,5 Б6,і9

«IплolснїIвIсынlй» • .з.3І!3юрищькиЙ» «ж'ерll{інсыиlй»

« ГО['ОЛі'ВСьки:й»

Птахофабрики :Ка.1Иітянс!>ка

гектара

СИЛЕIiКА закінчує садіиня помідорів. Фото А. ffозака.

садить

та раннІх овочів господарствами

Iгоопо,да,рCfl1В

про середній надій молока

!:-

ланка

півтора

На Фото: агрегат М. ВА­

Оль­

яким керує Мико­

Василенко,

по

розсади помідорІв.

допомогою

ЗВЕДЕННЯ

зведення

НаЗ8В

За

щодня

са­

ХТО ЯК ЗДАЄ ОВОЧІ

фільм­

«ГолОсіївський

господа ['ств

«Красилівсь­ проводить

помідорів ланка

Дяченко.

агрегату, ла

Оперативне на корову в

успішно

дІння

присутні

новий

радгоспі

кий»

вибор­

цям Броварського округу за виявлене

У

райкому

Л. І. Шелест

'«РУlса'Н:IВIСЬКИ,Й»

но

кандидата

парламенту

непорушний

чата

31НИіЖення IВИ11ра'т іна одиницю nраlДУIКіЦЇЇ.

АОНУменти партії за

за

,«к,раіСЛЛЇIВ'СЬКИЙ»

праlпагаlНДИlС1' ми,кола Михай­

n~ він

сенко,

ща, IнаlБУlнаючи в lГурrпку ена­ lНомічні КЗінанНіЯ, юнаки і ,дІв­

праЩі,

.ниос :с'воєрідним :з.вітом теаретичній :пLдготовЦі,

за

до

оргаНі'З0ван'Ютю

:,!Б.с, 'ЯКИІМ I~epyє Iда'ClВ'ЩченИlЙ

"1а,ВИIЧ БуФіу:с. ІВ ІГУРТНУ на­ !В'ЧаiJЮСЯ 18 IКОІМСОМОЛЬоЦіIВ. ленінJсыийй УРОК ,став ідЛЯ

депутати

ШllІІlІІlІППllІІІІПllllllПllllm

лює ІМОЛQДЬ :оваіЄ іМ'Їlсце У Іви­

ІВИСОКОЮ

голосу,вати

у

виконує О. Я.

УСПІШНО 13:11!()ГУ

но

ліс», в якому провіднУ роль

склали

всіх внборців взятн актнвну участь у виборах, одностай­

спектакль

На підсумкових заняттях

3алік

лінне ВlI'ROнання наказів ви­ борців. Промовці закликали

комуністів і безпартійних.

порошкової мет а л ургИ В. М. Сlльченко. Оль-

економіст.

Комуніс­

сво-

га Яківна Кусенко людина прекрасної душі, артисткавеликого і ЩедРого талаиту. За видатні заслуги в

також

~жіння

Н8!Шої республікн О. Я. Ку­

му агротехнічному рівнІ провели весняну Сівбу, продали державі понад план 12 тисич п,ентнерів ранніх овочів.

Тваринннки

віддане

тру-

го кандидата в депуТати Верховної Ради УРСР, -

Є. УКРАІНСЬКА,

Ольгу

трнкотажу.

у

мільйонів штук.

і

дитячого

дидатом

19

кан­ Вер­

тиЧНій партіі і народУ, сум­

верхнього

nOHa,l,

Л.Смірнова з теплотою

розповІдали

назвали

фабрики

Високої продуктивності праці добилося і багато ін­ ших іпашниць. Завдяки цьому фабрика ,виконала пів­ річний план продажу яєuь на 96,3 процента, здавши їх

заввідділом райкому ЛКСМУ

голосио

лургії,

ВИКОllаf своє зобов'язання.

ні Кірова В. Й. Кузьменко,

мета-

кан-

116,3 яйця від курки і зібрала їх 1 мільйон 146,7 тисячі штук. Це свідчить Ііро те, що пташниця набагато раніше

Шара­

порошкової

своім

на, добилася Вl-юначного успіху в соціаіІістич'ному зма­

ганні. Зо60в'язавшись одержати в 'нинішньому році по 230 яєць на несучку і довести їх валовий збір до 1 міль­ йона 760 тисяч штук, вона за п'ять місяців .одержала по

радгоспу іме­

пластмас,

порошкової металургИ одно-

Передова пташниця Київської птахофабрИl<И Ольга Петрівна Галицька, неда.вно нагороджена орденом Лені­

2

~

цівників і службовців заводу

заводів

ПЕРША МІЛЬЙОНЕРКА

д. І. Тарнавич, роБІтник за­

Яківну Кусенко, про її само­

колективи

ІКОЛ.

М. П. Рибак, вчнтеnька місь­

З хорошим трудовим подару:иком підходять до дня ви-

борів

2

НА ПОЛЯХ І ФЕРМАХ РАЙОНУ

до Рад

Кращих ре'зультатів досягли колективи радгоспів «Плос­

Ціна,

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

54,5

А BCЬOfO

великодимерці

здали

близько 2 тисяч центнерів ран­ иіх овочів, у тому числі понад 900 центнерів за другу полови­ ну травня. У них є повна мож­ ливість набагато перевнконати

сезонне

завдання, тим більше,

що останнім часом широким по­

током пішла городина з вІдкритого

.

грунту.

Добре

радгоспи

здають

овочі

також

«Літківськ8Й»,

бухlвськнй»,

«Тре­

«Плосювський» та

ряд Інших. ОстаннІм часом по­ силили

продаж

прогаяне са та

і надолужують

радгоспн імені Щор­

«Рус;щlвськИЙ».

здав за півмісяця нера

ПРОДУКціІ,

1124,7.

мають

Перший

1168,7

цент­

другий-

Правда,кияжичанн, які теплиці з газовим обl­

гріваниям, ще мало здали огІр­

кІв

-

усього

190

центнерів,

І тим часом краснлівці з теплиць здали 253 центнери. Гірші показники по продажу раниіх

«Зоря»,

овочІв

мають

рад.госпи

«Гоголівський»

і особ-

Настала пора масової здачі парниково:-тепличннх і раннІх овочів. Теп~р кожноrо ДНЯ в

ливо невтішні «Заплавний». За останнього півмісяця звідси відправлено в торговельну ме­

магазинн Киева раАГОСПН району відnравл.иють сотні центне-

режу лише 73 центнери продУК­ ції. Згадані господарства та рад

рів ПРОДУкціІ. Споживачі мають великий виБІр сЩжоі городини,

інших гальмують виконання плану в цілому по району.

так потрібноі Н ,.....1

в

літній період.

Т.рохи більше .місяця залишилось до кінця сезону по здачі

І аиu льше продУ1ЩіІ продав ранніх овочів. Цей період необ­

за п'ять міCJЩtв радгосп «Вели-

кодниерсьRИЙ». У цьому вели-' хідно раціонально .використати

ку роль відіграли теплиці, що взимку обігріваються газовими печа,мн.

Одних

ТЄJP.III'IIИИRR щнм

.

тільки

вtдпРавиJIИ

СТ<1ЛИці,

653

огіркІв

трудя-

цеитнери.

в

кожному

rосподарС'1'ВI,

щоб

успішно СП:РllВВ'1'llCь З доведени­ ми завданнями. ВлJ.ткутруд.ищ1 uовюші

мати

ВДОСТ8JIЬ свіжих

овочів, багатих ва вітаміни, по­

_ живннх

і cмa~x.


Рішення з~їздів nартії-в життя!

УЧИТИСЯ КоtМ'СОlм,ольці

та 'Не'CIlІЇЛкова

",о.'lОідЬ

ра;дто(щу «Плооків­ СЬКИИ» ,З ВМИікою vщдЇ'стю Й ен­ ТyJзіaJ3МО'М '3}1стріли kторичні рrшеlННЯ ХХІУ з"їщцу КПРС та

ХХІУ з'ї!3І:\У КО'Мlпа,ртії У,краЇНИ. Адже за КОЖ,НИМ РJf~К(Щ JПартіlИНИХ ДОКУІментів МИ бачи­ мо даЛІ>ШИЙ РО3'виток на'родно­ ГОГО>(Jlюда'РIСТlва рад!янсыкїї

Ві'fЧIf3НИ, ПООІмпшення

добро­

буту на,р.ОДУ. 3ара,з ми глиrбо,ко вивчаємо ці рішеюня, у сво'їи і1рактич,н.Й ро'боті пра'гне-мо швидшІ' нере'І1ВОРИТИ ЇХ в жит­ тя.

Я і МО,Ї ЛЩД'Р}'ІГИ-\К'ОМ'СОММІКИ О.шга Какун, 8здокія Ка'кун, Галина Как'УН, Катерина КУІІІ1Уі,Я'Н'ЧУIК на ЗWІМИК КОІМСОММЬ­ СЬfщї ОРlГапt3atЦd'і п1шли Л'рацю­ вати ІНа Фе<J)МУ. Пеоj)ші мkпці р,о,боти, .зв ича'ино , ,були тяж;ки­ ';\ІИ,

тому

ЩО

вимагала

S()1Ha

~Haнь, д(}с'вїlДу. На Д,ОПОМlОГУ HaJМ іПри.йШЛИСТaJj)ші ДОСlв'~че­ ні :доярки :КOIN:уністка Гали­

гра,ІМ,ів на корову. В леРШО'МУ році де:в',ятої ,п'ятирічки .;щат­ ІІа д\JlЩЛtа ІІ,РМ1не вИ'Ити на п'ятИ'ТИ!сяЧіНИlЙ рубіж. Велl\1КУ ;lОIПОIМОГУ 1I'0Ідає нам і І1о.:\1руга­ f:OM'COMI).,'1'Ka, л/!'реможниця Іра­ ііо'нното KOНlKYP'CY ,мОЛО'ДИХ до­ Я,РО'К по М€lхаll'іч.нО!Му

доінню

Галина ВОЛО';І,имwpів:на

ТооІі.ха,

X)JШЛіЮюча

ДЛЯ

е~з~м,ени на атес'тат

за сеРЕ\ДНЮ

ШІЮЛУ.

Цей

ДО!\'У­

,ДЛІЯ

ДОСЯlТИI!\Л<IJС'НИІ!\Ї'В

БУІВ у!\раїнсь!\иіЙ 'l1BiP. я!\иіЙ по­

Нам, МОJI,()іДИМ

чщmам

·винен іПО!\aJ3а'Ти

КО-

МIКТИlВУ; ,прИ/пало до душі те,

що ТУТ ВИСОКО цінується са,MOBi~дaHa праця людей. На фермісистем,жИ'lН'О nlі'дВОД'Я'fЬ­ ся під.суМlКИ сщіаліlСТИЧНОТ()

У

їх ДУМО!\,

мірила

~ребух.:всь!\іЙ

ху·

середн.и

111!юлі твф з україНСІ>!\ОЇ лі'тє­ ратури IПи.сал !! 77 учніlВ два ,дє,сятих ,!\ла,си масової шно­

ли

змагання, вDд';JНачають пере­ l\IОЖJЦ~В пеорехiJдними червони­ ми ВИlМJпелами, ~реміюють, іВру­ чаюlJ'Ь цlH,Hi подарунки. Все це заохочує ЛЮЩelЙ ідО ще натхнен­

і

адинщrЩЯТИій

ючої

молоді.

!\лас працю­

Ім

ІПРОПОНУ­

єтьс:я три 'тоєми: «~pa,ca нчин­ !\ів, щедр:сть душі, благорм­

ство ,Bдa~i геРОіУІв трило'Х-ії О. Т. Гончара «іПРаІПОРОНОСЦі., «Суть IНОНфЛіlНТУ міlЖ Платоном Кре­ че:том і Ap!\a[Дi,EW У л'осі О. Є. КорніlЙ(чу,!\а «Пла:тон Кречет». 1 'віЛЬІНа «:Вми ж .на:с, ІПар­ т:є! Твій шлях до щаlСТЯ

:нішо,ї J]рщі.

Я,к j в'сі ІІл()скJі'вські к,омСОМ'О~lЩі Й КQlМСОl\ЮЛ1КИ, ,МИ, доярки, боремось ,аа те, щоб у lПершому році но:воі П'JlТирі'ЧІКИ ІД О'С,ЯІГІ'И'ВИlС ОIКИХ

с.віт

сприймань. через дажніх тварів.

Ів wpо,оошчих

ГО

З'Ї3ДalМи,

всьo.rо

К.

МИКОЛАЄНКО,

член ВЛКСМ, доярка рад­

цьому

-

зараз,

павмо поріг

Депутат t

Ось уже л'ятий ;раlЗ

вчи:ть,

ГО,ВОРЯ:ТЬ Р$FДІ!\И

ливо

госпу « ПлоскіВСl>КиіJO.

життя,

таке

коли

прекрасне,

стІльки иез,віданого, ми ще і ще раз звертаємось до свої>< люби­ мих героІв. Весь час поряд зі мною будуть іти Шура Ясно­ горська, Черниш, Брянський,

Воронцов. У важкі хвилини во­ ни підтрнмають мене, пІдкажуть мені вІрне рІшення».

ЙДУТЬ ЕКЗАМЕНИ Plаду,є те, що ВИ1ПУ1Сll~НИ,!\И У своїх творах 'не просто дають ха'ра'!\ітеРИIСТИ!\И героУІв ХУ!ДОІЖН'іх T:Bap~B, а ВИІОЛОВЛЮЮТЬ оної

життя 1ІРУоДО:ВИХ коле!\ТI!В:В у

ВИlбоРЦі

да цьо,го

твору

учени,

коли

ми

рІдної

пересту­

школи

,1

РОШ~РИ:В<lJЮЧИ

c,y~ь

Ольга ДіДУ,СЬ, IВІ'ДМ,інниця HaB~ ,q,шня.

СJGВИU1ЬOlОО:НО,

сяться lНеозорІ ються

вгору,

якщо потрІбно, бути

жиm. А ще я дУЖе люблю лю-

дей, вІдвертих і щирих

/Вису­ у де-

їх

комувlста -

3 1944

про вико­

наназів.

ЧНlмало турбат ,взяла на себе депу~ат пі,д ча,с буді'ВННlц~ва 'но!вої ш!\'али. Нині

І. ОСАДЧИП,

у вза­

учнтель,

ня ІЙ пращі. Новою IlItНОЛООО за:вIдЯКИ rrypбаrtаlМ Віри А!НjДРИВНИ ПРИl~ра,силаеь та,каж Рож.:IВI!\а.

До iДЄlIJYTaTa :звертаютьс,я ІЗ IРLзних ПИ· ~

тань -

С;ЯТЬ,

зі IСо!\аргаМИ,за IПо.рщдою чи да· прийомний

~

а,ле іВіра AIJlдpHIHHa !ВИСолухає

-

~

особистих

Меш!\анці РОІЖЇІВ,!\И

юшри,!\,лад, щоб .до

~

РОlзв'Я3УІвати

них

пра­

,курсува,в

.1а'не по.зити!вно.

,ві:ра Ан:др!,ївна очолює ПQст1йну мі,сію 'по наР(Jlдн,lIЙ

оовіті облаlСНОЇ

депутатіlВ 'ТРYlд.ящиIX. І там роботи: нове будіlВНИIЦ"l1ВО І. ви 'ВЧИlтелі'в, хар:чу,в,ання В ш!\:льних зожла;дах. Не

ЗООР<IJх:аро IВИlXОіванНlЯ дітей вдома і осо­ бистий приклад батьків завжди кори­ стуються заслуженою папулярністю.

!\а­ Ра,ди

у ,неї чимало ЛООУіТОlві j1cwa·

~ \ ~

шюмах і }дораз ІПІДНімала

\

т. ГсЩдаш цtпитаіRНЯ в р~й()ні, на 'нара·

~

дах іДИР e!\'тopiJв IlItНLл...

\

Ось така !Вона ДЄlIJ,yтaT, ка.ндщц<tт в депутати, відзначена двома урядави-

діти

збори, я!\і IВilдбу.лися З 'lШЩl~ТИВИ Віри Андріївни в будинку І. Тарасенка. Ви­ вони були порушенням

~

.день у

автобу'с. Тран1СПОРТНШШ 1югаджуються. та тіль,ки при тій YlМОВі, :КОЛИ до села б!.Уlде ПРQДОІв'жено QРУ'!\ОІваний ШЩІ.Х. Ра· жівщ: левні. що ще питання буде розв'я­

ро-

т,ерИі ри.си неР:ВННlка Б-А !\ла,су. Ії ,ДOlПО­ 'BllДi на ш!\і.ль'ниJC і І}{,ла,сних Ібать!\ї,всь!\их

кликані

1

,це О/дна іЗ крruщих 'ClПоруддля ,села, де Н<lJвчан-

-

виБОРЦЯ в БУIДЬ-ЯЮIІЙ ча,с.

ВИХОІва,н­ - ха,ра!\·

і

громаДСЬКНЙ

кореспондент.

створені :Дітям IВlсl у,мови

п ЯТНИlЦЮ,

Н,ВClJлJФ:lюііваlне ви,кла;дання предcwе-

бат І>!\ И

палаюче

комунІста

га:то.

п?'магаю. ОФіцііЙно

педа,го,г!чнаї

та, ;!\опіТіка ро6ата З :!\ожии,м цеМ,т!'ений 13В'ЯіЗOl!\ ІЗ Iбатыа'м,ии

це

вІчна душа Прометея».

вминах з товаришами, що я по-

дабробуту трудінни!\uв села. нання

!\онфліюу бо буду йти з КОМУllістами. Сер­

ие Х()'l'іла допускати помилок в

с,rrра,ви наlзинають її у IШ!\Ї.льному !\олен­

Нщцов~о ,зamам'IЯJТали

освlтлю­

Чудовий час, ,в Який мн жввеЕо!\lзамен~ЦjlЙ'Ні ,твори ... У них. моl І діла у нас чудовІ, які ми $F!\ У дзерка'Лі, ,вИ!дно. що ВЗЯВ робимо своїми руками! Я всту- у ш!\олі ВИ1ПIУ1СКНИ'К з с,о.бою у паю у нове жи'l"l'я. Воио склад- довгу ,дорогу життя. А ;в:з.яв не, і пl3llати його нелегко. І я б ,кожен для себе, я!\ бачимо. ба­

ку lВи!\лarдає 'м,атема'ТИ1НУН м:,сцевій ш!\а­

нам Heooxi~ДHi УIllЮ'ВИ [дл,я У'Сlпіш­ ної jЮ&ОТИ. Це дo~a6 ;СЮІ, ТВОl1чо,Ї на'снати. 3а чоrrwpи мkя­ ці я ОСООИJCТО на,ДQ-їла по 1470 кілorpам,іill молока Bi~д корови,

свІточем,

бути маяком, ГОРJТИ,

і громадсЬі!{ИХ.

.с"І1ВО:РЮЮЧИ

сонця.

І на MaMa~lм кypгaвl у Волго"· граді. ЧИ зможу я ось !Іак,

ДОВО\дИlТЬСЯ ЧИіма'.'10 ,СІправ

тивІ.

підніма­

самого

в моїй нpaJв1. Про своє мІсце If. жИ'1'Тl я задумалась вперше Tat\

У Пух;;ВІ!\У В:ра АНіДР:,ЇJша ,цриtбула п()на,д зо POl1\i'B ТОМ,У іІІl'СЛlЯ ,за!\;нчен­

май,с'~ром

степн,

до

та,!\е ІВИlсо:ке до,В'1р'IЯ?

Опра,вжн;м

від

нафтовІ вишки, йде на-гора кам'яве вуrlЛJШ, вар и т ь с я сталь... Щасливий народ живе

р: Іпише: «Чудове у нас житrяl, -

путати КИІЇ,В'СЬ!\ОЇ обла,сиої Ра!ди д,епута­ Т;,В ТРY'дJШЦих. ЧИlМ :ж'е Іза,служилавона

лі.

щира,

Ю'1ші пнше: «Цвіте, квІ т и е моя Радянська країна. Коло·

':t:єcw. ОЛЯ Ду.х;но 'у с'во,єму тво- серце ДШllКО, душа

нець заслужила такаж постійним пік­ луванням про піднесення культури й

Л:ТI!\ів-

ського 'виборчого. ОКРУ,ГУ .NQ 68 вають В. А. Га.ЙJДаш lRalНjдцдaTOM

ня ВИlЩО1'ОУ'чlбовоro !закладу.

ці

піIСЛЯlз'ЇіздJ,ВlсЬ!!\і дні.

це

ці олыги 1ГHaTe'НI!\O: «Хочеться бути такою, як Шура Ясногор­ ська, як Брянськнй і ЧеРIIПІШ, наслідувати їх .в усьому. Особ­

жИ'f'ГЯ.

иове

нсі

cw;ж Пла:т'ОНОCW Кречетам і А!р!\а-

це

Н1iJШО­

в

і

УClВіідомленнlЯ свого. грама­ дянськага абав'язку, щастя жи­ ти і ТВОіРИ1ТИ В РaiдЯlНlсь!\ій нра­ !\личе бaJГ~ТИIЙ сві:т худо ЖІН іх тварі!! цих lIЩСl>меннишів. Про

lПа'РТЇ'іінИ'Ми

вступавмо

навкруги все

я!\

Р~Сlші лщди, л~реБУlВають пЇіД ВJ)aЖ,енням робо'ти ХХІУ з'їзду (кПРС. Ось ЧOlМУ ут.ва.­ рах на 'вlIлынy тему (<<Веди ж на,с, Шliртіє! т.в~й шлях до щatCТя шл.я.х!,» У,Чf!і сХ!Вильова­ но ,РOlЗIПОВ!оДають ПірО наmруже.не

ючи ШЛЯХ іншим. Так, зможу,

Їlн'і

ПР,Оіграмою

IВИlПУОКНИ!\Н IlItJЮЛИ,

ПИШУТЬ ТВІР

Кре­

•.

ду,м,ки, ОВОЄ ставлення до них.

но'го П'IЯ'fИ1Р~Чill'ОГО іІІла'ну, HllIМi­ че'н()го

чета

шлях! •.

по~.аl3ник~в. Виконання велич­

стало

бачнла в образі Платона

УЧНІ

тих,

хто ,сItЛ<lJдає

Задwеном

кун.

tПОRСЯЮДfШНО пЁКЛУ6ТЬСЯ про моло~их IпраЦ1і'Вlників ферми

Pil')l)roc:rry,

,вона

ІМЕЩ'Т 'зruс:ві~чу;ваТИIМ·е ,не лише освіту, а Й 'l1РОWliд'ЯНСЬі!{У зрі­ ліlСn юнаlRІIВ і діIВЧЩГ. І Ц:ЛJКОМ 3ІРО3У1м'ілим є 'те, ЩО першим ек­

к:іЛОГРаІМів. Не від­ стаютьвЦц Ме'не Галина ТОІПі­ ха, олыаa КЗJКУ,н, Євдокі:.я Ка­

12-014

IF"a вже пращює 'на феРМlі сім РЩі'Ї'В. ;Щ1реКlI(~Я

В КОГО

6

на А'нтонінна Строкач, Галина Т'рохи:міВlна !\акун. РОНИ пе,ре­ і\аВ<LЛИ ЮIiМ СJ!lій ДOC;Bi~ і Зlнан­ нл. А в них Є ЧOlМ'У ,п'()ІВ'ЧИТи!СЯ. TOVЇIK, нашриюла:д, Га~И'На АнТ()!НІЇвпа оде'р,жала на КОЖНУ ЮОРОВУ заrкрilп:леної ГVУІІІИ по 4700 юі~ОІ1Р3.lМ~В молока, а за <rотиримksщі НИНLШНЬorо ро­ ку - ІПО 1641 Rіл(}граму. Що­ ;lрнни;ll нащ'іlи остаНН1М часом во на дО'вела до 15-1-6 .кіIЛО­

ПОРАе~заМ1еніIВ ... По-особли­ ВОМУ

І

, , \ , , \

ми Н<lJГОРОДа.ми і \'ЗНaJЧі!\ОМ е,ВіIдlМ,іннИJК нарм,ної осві:ти». Нем,ш:; С(У1Мні'Ву, що ви-

БО\ІЩ! ОКРУІГУ 13 ,чоеprвНlЯ однос.таЙно ,віддадуть свої галаси за ВІру Андріївну ГаЙдаш.

окреми­

ми учнями шкільнаї дисципліни. Та не тільки за це поважають вибаРЦі Віру

~

............................................................................................................. а

зараз

одержую

за

день

у "оле"тивах "омуністичної праці У РОБОТІ ,МЮlс,арjв ;peMOWГНO­ Me:mHi"lllfor() 0ОІВ'0ІДіУ бував і f1'aке. ,lltрих,оIдИ!l'Ь !Нев~мий шо­ фРР, розповідає сумну історію:

-РЮf3'YlМіGТе, 'Вet3ЛИ бмато­ тонні фе.рми 'в Чapm:ігів. Шд. Бровара~и 3aJКЛИНИJDО мото,р. IfurryтнИ!Ми добрались .що еаJЮ­ ду. ДОШQIМ()жіть, НЇ')IJре'монту'Й­ ТІ'".

-

3ве.ртаЙ'l1есь ідО fioрИГЩj{И­

ра,- IРщд:mгьо6катник І. Ф. Джуман. B~H ва стеll'.ЦіОМ складання двигунів. Прізвище - Друзь. Іван Федорович! ШОфер Ізнаходить б-ригаДИ!ра. ТО!Й lРaJДИИ t1\,ОП!ОМОІГТИ. Але ж цех lс:пr:щіал~зу6'ТЬС.я на ,ремон_ті lДВИ1Гунrв (Чюкават'о'р.ів. ДО Т()ІГО

Ж

...

Не ІМОЖІШО, :BDд'MOB­ ,'МЄ д'Р}13Ь. 3a'HlliДrr,o lІІере­ в atнrrаЖetн і ..3аrм'овл·е.ньна lIliіlВ­ тора Імkщя! Та '}ООЛИ Iне'з.наЙОIМіetць ПOlВер­ таеть:ся \дО' ІПОРo.rа, БРИТlliДИР

-

«:цаЄТIІСЯ».

о

Андріївну.

п{)

Авторитет

нарадний • абра-

- Хлопці, - говорить до слюсарів, треба ДОПОМОГТИ.

в ~И1Гщці І. ДІРУІ~Я

Щ(} lПор,ооИ\ш а'В3іРія! Слюсарі IПрщ:ю'Ють J);J)lYry ЗМlї'ну, а;би не t:tа~ИlIПШГИ люди­ ІІ'У ,в 'біДі. БрwrаlДа вищюбува­

чів Д'РYlзя 'Dпr:щdал'юуєты!яя на peMo'lfГi 'ДВИJГYIRЇВ ffiiJoIW.Ba~()])iв,

"

ро60та

пець llIIВИ;Д!iJО rсrrшв 'ОIСВОЮватись,

В'ЩНJlва.ЦіЖено ~ 'oq)иlгіналынхx

ВИІС~~ооpraніI301в.ана. Люди І!J'OЗ­ lПІощіл~ні lПо rpемоюry 'ВУЗIJIів. ОдИІН Л. М. Жмешшков іВЇДIП()jв4цає lза [lУ'сюа'Ч. Д~у!гий­ В. А. РyJба!н - ІІІО IIaJМ' яті іlюже Н3іJijІН~СЛИТИ БYlдЬ-.mку Ідеталь палиВlН'ОЇ аl!lафату:ри. М. П.

а че'роо IPDK ,стат 'СaJМостiiIro ви­

'Раці она:лїОО'lо.рських ilIP OiILOЗи­ цїlЙ, що д.ають ооа'Ч'Ний e,K'OIНIO-

КlОнувати н()рму.

Я у,важн,о mrамОІМИJIICЯ 11 Іро­

аде ,мож,е гО'Дао чи

ві~новИ'Т.и

маlрікумашИіНИ,

е'К'(Ж3Jвато.р

яку

ММЬіНИJюов

ЗaJв­

...

'КОЖJНИЙ

На rмi:C'jJЦiЬ \ЦWltЯ ІРЄ'МОНТУ дає­ ТЬ'СЯ 1ЩВаДЦlЯf1'Ь п'JI'l1Ь ДВИl'Y'Нів. QпрооyiЙrrе Il1FJLыки ,розібра.ти і 31і6рати сmаЩ1Ні :меха.нИи.

А треба ж ~нamи ПOOD:Iroджеll­ Н:Я, IВИlJ}ішmи, що за:лиши'l'и, а що 9аМЇ'НИlГи. TOlCiIIo(),Цaq>eJli l\ІВи­ гун IПОIВ€,ртавІ1ЬС,я 'ВИJПjІЮбуіва.ним з IIlO'I'IрmнИІМ lНава.нтаЖeRШЯ:М. Інarюше, Інав.іщо ж rrо,щі ,ре,loЮШ? ,IWжнИІЙ Д/!'НЬ цех «ставить на

нo.rи»

'не

слюсар-скла-

да.льнию.

траlК'ГОР

,робітник

З~ТНИЙ

но

вник.ав 'у ~BiT ЇХ життя і i1Wма'в, .яJК JIWУіЖНО Й r.шаТ.Qджеио вони :цюаю'l'Ь IпрозarалЬІНУ

СіВоїIx

lМеншеOrД'НОГО

IКFЛЬіка lМіlМЦів 'СЛЮlсарі rpеиОIfl­ Т}'iJO'ТIЬ іх на п'wrь Ш'І'У'К біль­

о

КожetН

-

lfIеаііем,на

чаСТІі,а IК!ОЛe:Ii/rИJВ'У. КОЖНОМУ життя IПІропО\Нув 'Соо-ї Щ)оО,леІМИ.

ВИірішити.Іх ~іцаИм з;до'ро,вим іКоле-ктивом 'наlбагато легше і

Тут не i!JIРОIСТ{) IПІрацЬО1виті ХЛOlП­ ці il!сі lВ@и I\fДlЙJС'11РИ СВ'О'ЄЇ Сl!l'pа'ви, ,м.atЮть Ін'еаібияку теоре­ ТИJчну lIJ'ідq'О'І1ОШУ. Важливою

-3а Іперший IЮваі>тал, ГОВОРИТЬ І. Друзь, незва­

Взаемна lПовrurа Й0іІ10 членіВ'. КМІ!! 'в цеху з'явивсл Н()іВlaЧОК В. iВY,PЄIН'JWB, йо,му 'IJ'ра,ку,вало ДIOiC<Вi~. ДООІомага~и 'ВІсі. Хло-

окл~o.rо IМeхami!3Ху. ,в ОСТаІН'ні

справу.

НОВЕ

життя.

Q

R,раще

...

«Нее

тач.

-

добре,

Але

.ffiKi

екаже

чи­

ІЖ i!JIоказнИlКИ

н ~га;ІаліИ б'рi!lrа:щі?».

жаючи

зв'я:зані

на

UJ;е'я'кі ІН е'з}) учн'ості ,

з

lПeіJ)etWJ.a'ну'ВаIНJЩМ

цеху, IВИlюО\на.НН'Я 3alВДанн'я ста­

новить 'більше 10'7 lItPоцеюів. к,в'і'l1Не,вий план 'J:!И®ОНalНО на 120 Пl!Jоц€нтів. Гнво'рячи 13а'ГaJЮМ,згадавмо: в ЦfiХУ лише ОС'l'аннш ЧаІСО'М Субота,

як

ефeoor. Брига.,ца а&тив­

~()ІТ}"ЄТЬС.я

аУф.

іК'ОJl1elКlrИ1В

~O

!МИ

[lОіІІо,внен'нл

егад,yвalЛИ,

iдOOOlМa,гaB

моло­

дOlМlY lC:JtIооо'РЮВ. Буре'НlКI()'ВУ в OB'O~~i8'Hi !IlIPофеісією. А ще з 1К()Jlffii.ТПВУ 'Вийшли чуtдOві ВОЇ'Н'П', .ІІІКі &PaG lСЛ'}'І.Жать ІВ Ра-

замінити ,cyci~, аби не вивес­ ти з pWJ1МY 1К0000не>Й-єра. &оЖний знає IILРИНЦИlП ір<ОIб<оти 'ВСіх вуз­ ліlВ, rrеХIНОІЛюгі'ю їх ,ВlfДlновлен­ ня. В цьому, можливо, і «сек­ роеТ» 'У'спіх'У 6ригщци І. ДрУ'3J1.

скл&д()во·ю є \1!;tP:у:жні ділові Вl3а.fJМ!m'Ї~НОIСИJНИ 'В к,о'лerктиві.

. міч.н,ИЙ

біТНИJк!а'ми, l1\'ививСіЯ н.а 'j}оботу,

ВИПРОБУВАННЯ

ше.

2 стор.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН.

5

червИJI

~ЯН'ські:й Atpкiї . ВдlSЧlність

за

'НИХFде 'ІІа щп;рееу 'Всього леlЮГИIУУ IПЇ>ДJIIljJИ'ЄІМІС'l'1Ва.

КО-

3 1967 !})оку бригада утри­ мує lПерехі.дінИЙ ч.ер,в,онИЙ 1!ИіМ­ пел ООіООДУ за без~о,ганlНУ пра­ ц,ю. До Іречі, ІЮоли в 'ГО,МУ Ж

та~и

19'67

JJoцi брига,цї

liIP'и­

С,НО'ЇЛИ 3В11HIf<1.l !ІООл~тИ'Ву ,К()іМУ­ ні1стlfЧlНОЇ IІфаці, дехто засУІМ­ ніВaJВІСЯ.' Чи не !ра'Но, м()вл'яв.

Та час пЕ!'РOOt<maв. П' Я'l'Ь lp'o~iB Н<ШІРУ'женої ,роботи 'BP~MO\HTH'O-ЄіІООка,ват®'!І'ОМУ

це-ху

ДОІ Я

рооітJIlИIiJЇ!В 'f)рИІГaJДИ І. Друзя бу­ ли lIlе

лwше

ста~еВIfХ

ВИlПlр,о6ува1l'Н'ЯМ

сер'ДtЩЬ

. elк,ошатц)­ рТв, . а й ВШIIСниХ: ФШИЧІНих і ДУ!Х'ОІШіИХ см. Т,оое:р це оче­ ВЦі\\ІJoO (1\Jl\Я В'Сіх. М. НЕСТЕРЕНКО.

1971 року.


ВИ

R.B ЧЕТВЕРТА

ви:вон:.vЄТЕ

ГОДІШа ранку.

ще

ну тишу, а на околицях його вже почався трудовий день. Декілька гуртів худоби прямують до пасовища, що розляглося иа чотирьохстах гектарах росяннх трав між перед

сходом

сонця лісосмугами. Оце таке культурне

«ТребухіВський»

і

!,рама

лише

молока

заходІв, щоб підвищнти бовІ надої.

ного року.

Ва-

КО.lТИ

він, вирІшено

му доїннІ надій на корову зріс проти минулого дня на

б.

І.

таБІ8 р

на МО-

кІлька

ше пІсля ранкового доlння корІв виганяли на пасовище,

стало вІдомо,

І в

радгоспІ

ванИІХ

вершу~тьс я,

ність.

що молоко38-

ПеревІрка

спеку худоба була змушена перебувати в полі. Тепер запроваджено такий розпорядок. 3 четвертоІ години ранку до восьмоl худоба випасається по росі, з восьпровадиться

лась

розкопана

земля,

я'ке

л)"ка,

що

продаJВатИlМУ'fЬСЯ

ВЗШІІ­

,ку і наве'сні. М. ГАЛЬЧИНСЬКИЙ, агроном-овочівник

радгоспу.

леного льоду. Також не вистачає цідильних матерІалІв та справних

бідонІв. ·МаЙЖе половина Іх використовується без кришок. Сам по собі напрошув-

табір був уже споруджеиий, ми б таки В3JШИ це молоко . І доlли б не менше 13 юлограмів ва корову. А то он дивіться, вона показала в бік, де замість табору видні-

goїиня. ПІсля цього корови J....!'..шаються в оборах. :1 тринадцятої до п'ятнадцятої години доять високопродуктиввих ворІв, потім зно-

роапоч­

У1стаТRу,вання,

ЗРОСТАТИ РОДЮЧОСТІ ПОЛІВ

показала,

немає нІяких холодильних установок, немає заготов-

бич, що молоко на траві тільки берн його! І додає. Коли б лІтиІй

би, нІж на випасання. До того ж у найБІльшу денну

нез3ібаром

ріта тимеrгь,ся ПРI})УІЩія, призна­ чена для !пере'РQl(іки, та свіжі яб­

НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРУ

но охолодження молока, бо

вич Rовбасииськнй, втручається в розмову бригаднр ферми СофІя Єгорlвиа Ба-

раДГI}С­

.~~~------------------~~--~

лока через надмІрну кислот-

ПравдУ сказав директор радгоспу Іван Михайло-

лося часу іНа перегоин худо-

(щоч.еВО-\М()І.'lQoчних

IПіі,в. ОПОР}lдже'НIJiЯ IJIРИJМїщення за­

ство тринадцять БІдонІв мо-

• • •

43:)

ПОj)~ і·з кон, сервниlМ заводо'М Бщі,вНlЩТВО '3alВОДУ п'ро.в.1ІДИТЬ бmу€'ГblCЯ ФРYlК'fО'СХI}ВИ\lЦе на 270 'peMO!lI'1'ho-<бущrве-льне Ylправлі:mня тонн. ВО!НО буде O!бuIа,щнане ХОДО­ Да'РЮllЦЬ'КОГО тресту rпеціаліоо- ідилынмии у'станонка:ми. Тут збе­

водом повернуто в господар-

-

на· оБІд приганяли доїти і знову випроваджували в поле. Словом, більше витрача-

десятої

рі'l\.

що в радгоспІ ве органІзова-

нити розпорядок дня. Рані-

до

годин,

де-

консервний завод и.ОО'() бу'~~вниJЦТВО aJCИГНОМIНО

' вже Зalвезене. Восени цього року [ІОідm:риеМJС'l1Вn стане до ладу. На

продуктив-

Будується

за ТИlСЯЧ ка~б()lва'нщів.

гнув пІдвищити

винагородою всІм, хто пра-

JidЧно-товарних фермах змl-

моІ

ЛРo·e'RTHа ,потужн~сть и.о,го о~ин :ІІ1іЛІ>ЙОН YlМОIІJlНИХ nано.к

IнеТЬCJIмонтаж

ЛІТНІЙ

до-

с,порYlдЖУЄТЬСЯ 1t00lЮellНJНИЙ зав!}). ідЛIЯ пере· р .обки о.вочів і фр}'llt'l'і:в.

300 грамІв. Це було щедрою ність корІв. Та минуло

••

всіх

3а пlдраху~ами головнозоотехнІка при раиково-

го

ський».

3 цІєю метою, далі розпо-

~.aє

з худобою туди-сюдн. Щось

Поставили перед собою зав-

корову.

Мало! Тому вживаємо

немає води. от і гаияємося

дев'ят-

не виходить у иашого ГрнгоріяМихайловича Онишка. - А хто це? - Та викоироб иаш. Звичайио, вони побудУЮТЬ табір, але це вже для иаступ-

по 8,5 кlло-

на

до

у ра'ДJГос.пі «,ВеЛИlкодимер'ський»

надцитоl години. - Думаю, закінчує Василь Степанович, що при такому використаинl пасовища ми скоро пІднімемо иадlй до 12-13 кІлограмІв .

силь Степанович Прудкий,а доІмо

випасають

дання иаздогнати по цьому показник у радгосп (.Плоск.fв-

пасовище маємо, розповідає головний зоотехнік рад-

госпу

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

ву ВИГaRJIЮТЬ їх иа пасови-

Село ще зануреио в безмов-

принишклими

СВОІ

ться вистовок: у радгоспі «Тре6ухlвсьКИЙ. ще не організовано належноІ боротьби за високу якtсть молока. Тим часом тут є все необхідне, щоб у літній перІод

купи

одержувати високІ надо'l мо-

будівельного матеріалу, труби,залізо, корито І безлІч вкопавих У землю стовпчиків майбутнього табору. Досі не побудовані колодязі,

лока І здавати його першим сортом. Я. ВОРОНЕНКО, ГОЛОВlний держіНС' пектор по закупівлях і Я' кості сільгосппродуктів.

W"НAZVANm'".ии/".ии.N7/A""НA7N"U.hYН.h7Л'НЛ'.п:UАУАУРУAVUНAZV.N7/A""/"AV.NAVA'"Н.ииAVAVAVAVН.NAVA'"ННAZVМ

'1

ШШIIlШl1 ДІРJ!3аш Ш(]) ~ШДІРДШШ!ID

ЩОЛRОВСЬRИП РАПОН РІЧНИИ ПЛАН ДОСТРІОКОВО. Тр:у'Дів­ IНИ,ки села раЙJНУ берУ'ТЬ зоБОВ'Я!ЗаіНlНІЯ по до­

C11POKOBO,:vIY

виконанню плану

.першого

РОКУ

нової П"ятирі,Ч'КИ. , Колекти.в p<liдгoony «ВОСТQlН» вирішив РЇЧіНИlЙ ,план продажу м'яса .ви:нона­ ти до 7 ЛИ>СТОІЩlіда, моло'на ІДО 25 ~рудня, значно 'збільшити ·Зідачу тваринниlЦЬКОї дРOtДУК­ ц::і, довести середньсщобо,вий НаД:Й на корову до 15 .кі.l0гра'м:в. КО.lе.К'Ти.в J}a:ДГО.СіПУ «Крас­ НЬLЙ луч»зО!БО1J':я<зався 'надої'ти ,в цьоМіУ році

В:ІД кожної корови Іпо 4360 кіЛО.ГРaJм.іIВ молока. ПО 140 ЦЕН'ГНЕР!ЮВ ;БУЛЬБ З ГЕКТАРА - та:к·е з о6ав'ооан,ня ,м·еха'нізованої лаНIКИ А . Мелеши'Н'а з ЩОЛIКОіВСМЮЇ ,nтах;оФaQрИlКИ. До­ битиіСЬ цього ,вирішено 'за рахунок \Поліпшен­ няа·грогехшї!ки. Площа ланки: Qдержала ,цдо­ ста,ль органііЧНИХ і мінера,льниос до,~ри.в. ЗА ПРИКЛАдам КИЯН. Нещсщавно гру ­ па робі-гникї,в фІрми «Весна» . в:дв~дала епо­ р :,днеНіIШЇ!ВІСЬКі Iпі'дПРIreмства. Вони за.rюзНlЧИ­ .1И тут багато іпов'чаЛ1>Нo.rо. За Л:РИlкла,дом киян ПОЛ:іпшено органііза,цію праці на іді,льниці ви­ ГО'то:влення шаблон;'в, ОІClвоєнотеХ!нологію їх виготовлеН'НіЯ

із

застосува:ННJI1М

каlПРОНОВОГО

сита.

ЗА МЮЦЕМ ПР,QЖИВAlННЯ. На засІданні РalЙонної .ради по роботі з нaCMeН'НJIIМ за мІс­ цем []jpOQRИlВCl!НJНЯ заrnвеРдіЖffiЮ ман ІНа JliіТІНій пє,рі,qд. Схвалено .rJла'Н л ЄНІЦШ , бесіД, €lKC.HY.pсій, 'вечорІв ЗaJПИlтань 1 в1ідlІОІвідей, зустрічей. ЗaJвершується БУ1ді'вництво літніх а,гі.тма'Й1дан­ чині.в.

ДjВОМ ,ІСЯЧНИНЗДjОРIОВ'Я. В райОНі оголошено двоміСЯЧ'ни.н :щороо'я. За цей час буде 'ПРО,В€iдеоо велИlНИ,Й обся:г ,робіТ ло на,ве­ денню ,з ра:знОІВО'ГО саНітарно,го СТаІНУ селах, їх озеленеНІНЮ.

в

містах

(Газета «3а КОММУИlJЗМI)). КИЄВО-СВЯТОШИНСЬRИП РАПОН ТУRІЮ'ГА >ПРО IІЮPlМИ. ВелИlН~ турботу про ЖJр,ми ПРОЯів:ляють В ра'ДООІСопL «Прогрес».

в іЦьом·у ро.ці тут знаіЧНОРOlзширено площі ПіЛ КУ,КУРУДЗ0Ю, J<ОРМОrвими БУ:РJЯ1нами., мориною.

Розширено та1(ОЖ ПЛ'ОЩl пі,д однор:чними : ба­

гаторічнИ1МИ травами. них

виmаlс lв

'200

п;,джинле,ні

геюrар:в

культур­

,мі,неральни::vIИ

ДОQРИ­

ЖНИВАМ НАЗУСТRІЧ. В ра'дJго~п і

У'спішно ,оправився з ЦШVl за'в,даН'НЯ1М ланковий механі,зованоої лаН'Ни ри:С'Т'Ом В. Ільїним.

С.

ГУТOlВСЬЮIІЙ

З

траlКТО­

ПЕРЕДОВА ТРAlКТОРИО'ЛIМ. ТорЬк Па­ ра'СJ<О'вія ОЛЄонсаl!ijЦ;Рі.вна Новицьна, п~реДOlва траЮОРИС'l1На р~дго:ClПУ «Бучанський», ПРИ пла­ ні 700 гент·арів 'ВИlрооила на «БеларуСі» 860 гекта.р:m .УМОВНОЇ оранни . Цращюючиз'ара'з на мі'ЖрЯідНОМУ обробіТку картоплі, овочів та КОір­ мових Ку\лЬ1"УР, ,вона винонує норми на 180 1Процен:тів.

ІВ НИХ У, Р!ОЖАИ НАйВИЩИй. Ра\д­ ГОСіП «Пуща,Во'дИ1ЦЯ» майже ,ці,лоріtЮно забез­ печує трУ1ДЯJЩИХ Ки€\Вас.віжиUVIИ ОВОЧаіМИ. Теп­ ЛИlчниця К ОНalШКО Qдержала IIlО 6,15 іНіuюграма оГі.ркі,в з .НiBC4!Wa'l'HOrO ,м,ет:ра. По деніЛЬІНа то·нн запа;шних nOMilдOipi,B Імали МaJЙіСтри за1\РИТОГО грунту Н. ТОlVмаиова та К ЛлущеН!но. ОПЕЦІАЛЬНИй НОМЕР. ЧерroвИIЙ номер Кален:даря трудової слави РajДГООПУ «ДИJМер­ СI>НИ1Й» IбуlВ спеціаЛblНИIЙ. Ві'Н nОМОРО:ВИIВ :дояр­ ку г. А. Ш~вчеН!нозвИ1СOlНОІІО наоородооо­ орденом Лені,на і Зо,ло.тою З:LpIЮЮ «Се,рп і Молот». Га,лина AlB.paM~B;нa Qдержує в ЦЬОМУ велик,е

молоно.

НОВІ ЛUСИ. БМРСІ;НЇ '-л;сі,внИlНИ посадили цієї весни. · нові на:са,джеНlНЯ на l!1ІЛощі понад 42 на'сalджеН'НЯ,

НlЩТВЗ сіJlЬCЬRогосподарсЬRО'l продУкціі поршюm:о з попе­

реднІм п'я.тиріччям

«Хо­

ті,в'сьний» ШИ1РОНИМ фронтом b-еlд€ТЬСЯ під:го­ ТОВіНа технііНИ до жнив. КQlЖного ~НЯ на .1J1Ній­ ку готовності С'таВ'ЛЯТI>СЯ ~б~ра..,'Jьні машини.

гє,К'Тари. На

в ТОМУ, щоб зБІльшити се­ редньорічний обсяг вироб­

- 22

ва:vIИ.

році IСIЦРаІщі

«В галузі сільського гос­ завдання . полягав

подарC'l'Вa

гектара,х

109

ОІбса,джено

.

пол]пшенолі,со'ві

ЖИІВоплотом

3 ,5 гек­

тара узліСь та дорl'г. (Газета «Шлях до комунІзму»).

проценти ... »

~ПРС).

Сільс!>ке ГОСПQд,а,РСI1ВО ві­ Ді'l1ра,є осoБJшво в ажл ИlВ V роль у РОI3ВИ11КУ elНоном~ни кра!ііни, пщН'есеНlні життєво­

виробництву

і

ово­

чів радгосп (( Великодимерський » визнан() переможцем у соціаліс-

тичному суджено прапор

змаганні.

Йому

перехідний райкому

райвиконкому

і

КП

при-

Червоний України

занесен()

на

та ра­

йонну Дошку пошани. Чимала заслуга в цьому брига­ ДИ чдена КПРС Галини Іванівни Борсук, яка відзначена перехід­ ним

червоним

вимпелом

радгос­

Щ'.

На знімку: передовики соціа­ .Тfіс'РИЧНОГО змагання Г. Борсук, М. Терлюк, М. Семеног, К. Сте­ ценко Т<1- Т. Ниwенко.

Фото А.

о

Субота,

5

червИJI 1971 року.

о

НОВЕ

Козака.

ЖИТТЯ

на,міче­

СblIЮГО .ГOlDп.ода,РСТlва, ЙОГО по-сл!,дрв:на ,і'НТelНlCИфШ<аЦіIЯ.

Для цієї мети за n'яти,ріЧЧJl буде BJfAlJ1ЄIНO 82,2 ,Ml~a lV<ilрбованфВ ,в лва з лиш­ ком .рази більше, иІж у 1961 -1006 ронах. В !Новій п'яти­ pi~цi село оде,ржwrь ст;iJIыии техніни, С'~і.лЬ}(и Нє тепер в Уlсіх ,колгоопах і радгоспах.

На паЛІЯ К\ра'J!ни на,дій,де 1700 ТИСЯЧ тра1{'Тор1'в (У тому ЧИlС­

лі

у,рм пр~іляlQТЬ неослабну У,В'а,гу ЙОГО нсебічному ро,з­ ВИ\ТІюві.

1,,5 мі,лыйІнаa TpalНтopHНX Щ)И­ чеПі,в, 541 ТИlCЩlа зер,ноr.зби­ ра льних , 230 тися'ч СИIJЮСО­ ~БИ\ральних і 60 тисяч бу.рЯ1{0ЗlбиральІНИОС 1Н00000000нLв. У

ДИ1рентиlВИ ХХІУ З'ЇІЗДУ МРе ПО но.вому п'WГИlріЧІНО ­ му плану 'І1~ре;дба·чailOТЬ зб:lЛІЬШеНlНЯ oБOЯIry cepetдiНьo­ Р;ЧН'ОГО ІВ Иіробн И11lТ'В а сіль-­ С!>КQIГOОПQД<lJРСblНОЇ

ІНа

20-'22

ЦРО,ДУНІЦії

проценти

порі в­

'НІЯНО з поперед~ьою п'іятиріч­

кою.

КлЮЧOlВQЮ

щюблемою

ТИlCяч

705

орниос) ,

1.100

ти,сWl .ва.НJт·аЖlНИJC аlВlТомоб1.лів,

ДІВа ,Р'aJ3И

зросте

ClПОЖИВaJНltЯ

ел'еН'І'Ро енеjЛ'lIІ.

ДУlЖе

ваЖІЛИIВИМ

засобом

піl,':UlrelC€lннясі,ЛblСblIЮГО да рс'Гва ,

3Іростаоо:я

ГООІЮ­

зирООни-­

Ц11ва nPOI~Y1н:тi'B

буде підви-

щення

ХЬМ:іза,цlї.

reмп'1IВ

У

просдовжує~аlJIИlшаТИlCЯ ,вИіРоб­ ЮЩГОО зерна . 195 міЛЬЙОНiJв таНІН -тanшм ПОВИlнен бути його сере:цньорі!ЧІНИЙ ,валоои,й

гоопам .н,раїни буде

збі'р. Це ООНaJЧ,а"є, що· Xjлібо­ роби мають п~двищиrrи 'в,ро­

ВИОС фосфаrг.!в П!ро'1'И' 46 ·міль­ ЙOlні в тонн у МИ:НУ\ЛОМУ ро­

жа,ЙНі,сть

зернОІВИОС

ку льту'р

міIНіIМ.У1М на ЧОІТИіРИ цеНТIН:ери з '}ЮЖ!НОГО ГeIНTa,pa. Двох мі,лЬЙlонів TOНlH ,досЯlI1не в оста!НН'ЬОМУ році п'!ятирі,ЧJ}{И

виробнИlЦТВО рису маіЙ1Же в чотири рази біЛЬІШе, нІж у 1965 році. МiIЦH€

продажу

за,вдаіНЬ

но ВіСооі'ЧінезмщН'ооНlЯ Мalте­ ріально-теXlНіЧlНОЇ бaJ3И сіль­

го РЬВНЯ нарощу. Тому KOL'\IYнilCrrИlЧІНа парті:я і Ра'ДЯНIСЬНИ'Й

зернове

-

QlCНОіВа

.jXJ'3Виmну

По

20

(3 ДирєК'Тив ХХІУ з'·LзІДУ

CТlBO

паРНИI;()ВО-ТРПЛИЧНИХ ранніх

на

поста:влениос

ГОСіПОД;liР­ УiCIIJіШнQIГQ

т.Б<<lJРИІНН ИіЦ11ва

,

на­

,):tіlЙlна ба'за з61.лЬІШення вИlJ)Olб­ НИlЦ11ва ,М',ЯJCа, м-олона та і,н­ шої сіЛЬІСьного:с.подарсь'ної ПPDlду,кф,У. Сере;дньщ>іЧіне ,ви­ роБЮIІЦТВО м'яса бу'Де дове­

дено не менш ян до 14,3 м'і'Jliь\йона тонн ('8 забі.йtніЙ ва­ зі), ПО'J):'ВІЮIiН'О з 12,,3 міл'ЬЙО­ на ТОІНН у 1970 pOlЦi; МОЛQll<а, ВЩПOlВЩно, 92,,3 мільйона і 83м'і.ЛblЙОНИ тонн, я-єць 46,7 мїJIыямa і 40.4 мі,ль­ я-ма

1,975 лооо

715 мілIilioн'lІВ

і рад­

постав­

ТОІНН м[­

нералЬІННХ доб'рИІВ та нормо­

ці.

Батато уваги ,в нинішній п' Я)'шрlіЧЦЇ буД€ ЦРИіділено м,елl0раlЦl:і земель, з6ілыше:: ню вИ\рOlбнИlЦТВ'а зерна на З'рІОІШ!у!ваних 3еМ1ЛЯХ. У 1971 -,197'5 РО1\:аіХ нам,ііЧ'ffiЮ .ВIВ€­ сти веКClILЛУаІТащію 3 мІль­ йони ,reктapi'13 НОІВИХ зрошу­ ва,них

земель,

осушити

5

м:ільйоні,в ген.тЗ!р1в с~.льсьно­ гооп()ДарсЬІНИJC Y'~1iд:Ь в зонах HaдiMipHOI'O 3ВОЛОIЖе!Н!НЯ, .nро­ вестиpoбqrи. пю ООоо.дне:НіНЮ пасовищ на площ! 41,2 мі,ль­

йона гектар:в. НaJКреслені ла))'l'ією плани роовнт.ку дарства

сіл·ьсыltlгоo в.иlражають

гоcuю­ корінні

іlнт·ер.еси P~CЬHOГO Ha'POlдY.

І .нє,має cyМlН1:BY, БУідУ1ГЬ уопішно

що вони втіЛ'ені в

жи:ття .

Щрес-6юро Фоro­ ХРОНі,ка РАТАУ).

lll'I'YiН.

Для .у!СПїШНОГО

році HOJlll'OC[laiМ

здійснення

СІльськІ новобу,!l.ОВИ гІрникІв ДОНЕЦЬК Колектив тресту «АртемшахтоБУД:l> взявся за нову для себе справу спорудження номплексу по виро-

імені Першого травня Артемівсьного району виросте НОМбlнат з нlльнома великими корпусами із залізобетОну.

щуванню

Вже

і

відгодівлі

свиней.

Щороку звідси в міста області надходитиме 10 ТИСЯЧ тонн м'яса. На землях радгоспу

о

вий

600

споруджено

завод і перша голів свиней.

номбtкормо-

ферма (РАТАУ).

о

З'

C'l'Op.

О

на


Кубок ОГЛ'Я!Д

ХУІДОЖНЬОЇ

Ді,яльності л e-Н;ТИі8і,в ,

знов

са,ма-

н ам,панії до ,кампанії або ,зов­

учительськи.х ко­ ЯКИЙ .не-щодавно

сі!У!

жн:тті,

ставлення

щюпа­

гую,тьсцен :чне

мистецтва R своїх населених пунктах, по­ сті.Йно дбають про естетичне виховання

й

в

ОІ1ЛЯ!Д ця

ще

робота

раку

р· а :з нага:даіВ,

де

рік,-а

щих іВ

де-від

не

останню

ця !Школа

оргаНі:зOtвана

раIДГО(Ші,

т еж Івважа,етьсн одним

ведеться ,ПОС'ТІИна в

лека

.р едню шкалу. П'лти:й р.ік тут іlСН'УЄ хор учителів. За йага :\1:,сцевому

ра!Йоні.

Ді·ЛЯlЮТЬ

увагу

естетичному

хар

50-р:ччя

Найкращі ми­

га

огляд

с амодІяльності ,

ощер­

арга'~aJціrі за·во.цу· парашко­ ІВОІЇ металургilї . бaJГа.тороб­

учительськогО'

Іколектн:ву ,

лл,тьідЛЯ IдалЬІШО'ГО пал.і,пшен­

ня ,ві,дIЮЧИННУ робіТНИКів ПЦi:gПРИ~МIСТВ'3. З ініціативи іюмі'l'·ету tl{ом,с омолу ' малод і лаРОШКОIВИ,КИ з,дriЙ,сни.ли не один реЙ.zt с"гежками ревалю­ ційнаї, бойавої та трудаваї

варської N Q 1, БОІ1даНівсьнаї та Пух;,в,сь] , аї с е р едні х шкіл. ГРaJматами на,гаРОlджено :ди­ р ектора Бровар·сыаїї серед­

художньої нкий

ПарТіlЙ:.на Та прафОПілкова

'З':\1аганні

раджен: гра,мата:\1И . Кр ім т'а­ го , жюрі ,8'і.дзначила вакальн і ан са,м1бл і Нняжицькаї, Бра­

Р~дянськаївлади.

Загалом

'ст еЦ!>І, і на·сЛ'Щки ,м,ає й учн і'в-

у

тр етє Гогол lв.ськаму хару вчителів . Ці кол е,){тиви .на,га­

при­

жала пер.еХі:ДНИЙ 'Ку1бок райа­ ну, івстанов·лениЙ на честь

кра-

стежками

са,ма­

ми,с тецтва.

Друге місце

сам·е

ВТ,ретє

Туристськими

присуджено хору Літ.кі'В,СЬКО­

школярі в, у,же

, вчительсыогаa

!діяльного

вихо­

Таж і не дивно, ща

Яlкий З

,витку

реJЩЇ!Я і lКЛоснікеріВНИIКИ да­

ху­

Іванню

у

.коле-кти,вах.

розвит,ку

АОЖНЬО'Ї сама,ДіяльнаС'Ті мож­ на на:3іваIТИ Тре6ухі.нськусе­

при:кладом

учн:тельськаму

уЧНівському

П0і3итивногО'

до

у с'ічні

і ~pa;BН'i ІЦЬОГО рону, пона­ зав JJlн,іIСНИЙ паворот у ра.з­

ська самодіяльн'і.сть цієї шко­ ли IсВі,дчення тога, що ІДИ-

за.Н~Дбана .

,прикладом

bi-дБУ'ВОЯ, покаlзав, кат.рі шко­ .1И беруть активну участь у гpaMa,дcыо:\1уy

Требухові

у

-

ол ,Двома ТУРЗJМИ

слави .Цро,варщини. Малоді рабітники побу:вали біля []ЗJм',ятника барцям за

ньаіі шкали робіТНичої мола­

ві,Д1буІЗ-

ІдіМ

М.

3

А.

РЗJД у

С еменець (за

N9 1 М.

' МИНУЛОЇ НЄlділі бжата май­

У складі Є . І . Бі­ Г. БаНjдар, Г. С.

стр:в в·о,гняної прафесії 1\0'.'ІЄlКТИВIНО в:~вЬдали авіян<"

Н едаШкіВ.Сl>КОТ, Л. В. Яхно.

Сувенірами та

сла,ваю нарОІдНОЇ i'ClTOplї M;:C'rt~. У,:\1ань . Вони ,з великим інте­

падарунка­

мивіl~знач е ні оргаНі:затор ла­ за,кла,сної ,р060'ТИ міської се­ р едньаї школи NQ 1 В . Х.

М і'хава

(х у'дOtЖнє

вчителька

Шсvrіла.вич к е р і,вни,ка cep ~ДHЬOЇ

ресОс'\1 ознаlЙОМИЛИСЯ з слав­ НОЗВЇ'СНШVІ денс:\ропа рка :vr

«Саф:іlнкаю», , Вклонили с п браварча:ни па.:\1 ' ятни.],у ви-

читання),

цієї школи

С.

(вакальне

В.

датнО'го

сала),

Цьоса ж гру:па

ДІТЕЙ

ТЕМА - ВИХОВАННЯ

Ра'З0'?! ,;І баТЬІ,(JL'ІІИ на цю на'ра- 'РО;l'Ного суду, заслужений юриrт

Тут ще і ще ра~ з п~дкреслю'ва-

ЦьоЩ'

питанні,

,тріО'

сь:кі ле: кторї,ї, зу,стрічі :J ветера­ нами війни і праці, повсякден­ ний контроль-ці та інші заходи

громадськнй

, На

фа'та:

во,ка­

Ha,Heвt, пам'ять

р аід'ян:сыK ага

п НіС ь­

Перші ,стежки туристсы\­ га

.1:та ПРОЙІдена.

но,ві

:краю.

маlн!дріВ1КИ

Днями

пер~давиків

:вИlїЗlдИIТЬ у

кореспон­

ВИСТУПає

в

:вшану,вала

в идатн ОГО'

Болгарії.

дент.

r.ВWC.ТУlПаючі Вl\азува.1ll на необ-

інша

ві,дв:да­

М'Єlнни,к,а Ар.кадія Гайдара, но.трИЙ .похаваниЙ ~ут .

,'Іі!сто.к НраваРСI>JЮї шноли­ і'Н'тер.на"гу у !Складі , М. СЗJМОЙ­ лович, У . Гришина,ї та М. Ілляшенко . О. БОЖКО,

На ло

часі

р ідна,му

велика

ГРУlПа

виробни Ц т ,в а

ГOtCTi ідО братньої

БроваРСЬКі

мета­

ЛУРГИ повезуть ,друоом щиру

хор

аюва, гу і тепло ,сердець рабіт­

У:ЧИ'телі'8 с . ГОlголі!в.

лась в~~п(}відальнЇість батьків за ХЇіДніl СТЬ органі: ;юва:но KOtp И'С НО виховання і навчання дітей. На IІІрове'сти літні ка.ніtКуIЛИ, забе'зпе­ IНИіВіСЯ старий б

!У!алощь

Ці), учи'Гельку Літкі,Вtської школи Л. І . Дончеюю (ху-

;'\ у, ск.гrИllану районною комісією Y'~OP С . ffiравчYlК, :заеТУlІІНIІІК про­ '\f<l;ЮТЬ ·ДОІП'ОІмо.гти У,С1П'Ї-ш,но виріши­ в с.прамх неlПовно·літніх, були за-IІУ'РОlра району і. Шептун. ТИ це завдан·ня. прошен·і голови ВИlКОНКОl\fів ci,lbСЬ'ІІИХ Рац , ДИР elf\,Т, ОРИ шкіл, голо'ви ,сіль.смOfХ ·КЮlkіИ СІТрИ'Я:ННЯ ро­ ~OTi з НtlПОВНО.тгі'Гн~,1И і f\aTыкв-­ (' 1>К ня 3iKIf и'в.

П€ребу;ваючи

шноли

П. І. АНЧalкаsа (наlродні тан­

'ІДQЖНЄ чн:тання),

вихі!днаго

паРОШКОВИlкLв

е~СIПOlЗlщі'Я М'У'З€Ю Нобзаря справили на робітників не­ забутнє враження.

О. І. Су.БОООВСblКОї та О. О. Додрогорсьікоro, учи'те.t:I,я Тре­

Батькj,в­

армії

ла Нанів, де ознайомилася ·і'з ДеРJ)fшвни.:vr заlповіднино!У! на ЧернеЧій гар! «МаТИ.1а Тараса Шев'ченка», Чудаві І\раєви,ди Дніпра, з!V[;і'СТОВН<l

серejДНЬО'Ї шкали Г. М . На­ сяненка ·( ,ХУДОЖНЄ читання), 1В0·кальниЙ дует Пухів,ської с ереЩНЬ'аї школи у снладі

ХО1В.Н()Ї РОlботи з д,іть.~и.

паєна-

.генера.'Іа

Черня:хів,ськога .

Мищкорі.за, піонерважа т у Гогал:'ВtСl>КОЇ .ВОСbl:\1нрічної шк оли Н. Г. Гард'і'ЄНI!Ю, гQ ­ .'Іов у міоцевкому ннIяжицы!її

.................................................................,

радянськО'гО'

чаЛЬІНИІка

хару Гаголі,всь){ аї ІШНО Л И Ю. Ю.

бух і.вtсыоїї середньої

Владу

вклани,лися

сві'тліlЙ паом'яті воїні,в-чек і ­ стів, що поля,гли під БРQlва­ ра,ми у бою іІЗ фаши,етами.

оргаНЇізацію культурно-маlса ва:ї робати) та вокальний квартет міської середньої

школи ,1QIК;НЬ,

ЗаIЗИМ'Ї,

никін ра,дянсыІїї України. А. СОБОЛІВ.

Ф·ато А. На.за.ка.

зокрема, зупи- чити ціка.ву і 3MkT01HHY ро, боту У

r.l ьшо:вик ,

п.ол· ко· в-

'Вlї 1ИСh'1І0' ВО-іСПOlРТИВ'НИХ та районно­

На Hapa~~i ЙШ.lа се'рио:зна РО;l- НИІК У ,ві,дпаВЦ1Ї М. ПОJIіщу.к, про '~IY ліонерсыомуy табо'рах. 'Іова ЛОРІ) заюаННJI батыі:вB ло по- це ДОІііІадно говорив робітник заШ:ДI С)lМlКИ цієї КОРИСіНОЇ наради

неРt!ДЖСННЮ

правопорушень

;J.lОЧИННОСТЇ серед

та ВОІду ХО:Іоцишmиків

В. Чугу,нов. І 'П':I,lві,в rO.loBa р.аИонної

І,омЬсії в

Н~ПО:ВНО:lїтніх. РаіЗ' о.:\l З тНІМ у'чаі СНИlКИ нара,ди на- . справах неПО, ВRо,літніх, аасту, ПНИК

По цЬС,\IУ питаННЮВИ~Т}1ПИЛИ ін- ГС·.lошу,вали на IП~'Д'ВИ!lЦенні ·ро.1і голови виконкому районної Ради ('Іпектор ДИТЯЧОЇ !i'ЇLl\[нати раионно- ГРОlмщ~ськ(}сті,баТЬК!ВСI>lШХ комі- депута'l'і'В ТРУіДЯlЩИХ С. Товсте'н­ ]'1} віlд'ді,'1У внутр,ішніх с·прав Н. теті'в, дешттатів, ПРОфClпііJШОВИХ ІКІ}. МЮt!сИ!мова, Г(}І.']ова ра;ЙОННI}ГО на- О'j)та'ні:заці'Й у 'll~~HelCCtlIl[fi рі.вняви-

К.

ДАВИДОВ.

w

БЛАІtнтнніі ~==E Н РА Н======: НЕДІЛЯ, Перша

9.05 (М) .

~

6 ЧЕРВНЯ програма

Гімнастика НОВИНИ.

ДЛЯ школярів. (М), 9,30 Для (М). 10.00 -

9.15 -

ш колярів . • Будил"ник, .

«МУЗИЧИИЙ к і оск» . 1( 3 с"огодні •. (М).

Т С~1(~баqення «Мільйон у

ІМ) .

10.30 - «Нау· 11.00 - «Кольорове

для дітей. .~\У.llьтфі.I]ЬМ мішку» . (М). II , ЗО­

Il а ша «ПриНl~

а фіша. 11.35 Для дітей і з лидар » . Ви ста В а Ризького ТЮГу. 13.4~ Назустріч виборам до Верховної Ради УРСР і місцевих Рад трудящих. 14.00 ,Зустрі­ май страми сцени » . (М). 15.00 воїнів Радянської Армії і Фло­

д е путатів

чі з )J" .1Я

ту, ти.

(Одеса),

.Народні

15.30 -

талан­

Концерт. (YepHiBI~i). 16.00 Між· н а родні змагання з художньої гім. настики , IlДР СРСР. (М) . 16.45 -

«Рубежі П'ятирічки». (М) . 17.00 Кольорове телебачення. «Клуб кіноIІОДОlюж е К » . (М). 18.00 .Му з ич­ ний турнір». (Кіровогра д ). 18.45~$.E KpaH молодих» . «Здрастуй, товариш пісне., 19.45 Художній фільм , С мерт" філателі с та». (М). 21.00 _ . Програма .Час •. (М). 21,ЗО Всесо· ю з не Пушкінськ е свято поезії. (М) , Друга

КУТОЧОК Непрошені

Гете

(Уастина

-

.Фа уст»,

Тел еспектакль .

щ)уга). 20.30 .На ніч, діти!» 21.00 - Художній ,Дворян~ьке гніздо».

добра­

фільм

спостереження

І uюстий

дає, що

за ними,

звірків п'ять

розпові-

штук, а

загинув при переході че­ залізничну колію. дл я здо­

рез

де випасалися коні Мокрецького відділка радгоспу «Заплавний».

буття їжі і перегаток бобри «рі­ жуть» верби, осики,

Коні швцдко збіглися в коло, захистивши від хижаків лошат .

Оберігаймо бобрів! Ц е ніший водяний звірок.

Правда,

одненьке

дістало

А от у сусідньому села Ярославки вовки

сан! четверо. За останніх ві­ сім-десять років подібних випад­ ків у на с не було ,

таким

.

гостям

у nриnисне господарство Бро­ варської райради Українського товариства мисливців і рибалок,

цієї

розміщено в Семunолківсько­ лісництві «3аворицькі дачі»,

весни

завіТiVlи

поселилися

в

урочищі

Вl!одовж канави .

Єгер

А,

В.

бобри.

Вони

Крежінь

_.

Ситько,

який

За

літа

.мисливськиЙ

участю єгера А. В. Ситька , бригадира мисливської бригади М. І. Соболевського та лісника Заворицького лісового обходу В. П . Скакуна в лісних дачах

веде

Крежінь та інших мисливці заго­ товили 750 листяних віників, ви­ готовили

чотиРIJ

підгодівлі

диких

диких

годівниці

кіз

кабанів

і

для

лосів,

посіяли

а

на

підвищених місцях ріпу.

П, громадськнй

ЖИГАЛО,

м. в·ул.

БРОВАРИ, Київс,ька,

154.

• НОВАЯ ЖИЗНЬ:. -

opraR Вроварского районного

ко м итета КП УкраннЬІ н районного Совета трудящнхся Кневской областн.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заст. редактора . І відділів (партійного життя, промисловості. масової ро-

депутатов

+--~

ІНДЕКС

Газета у

61964 .

виходит"

вівторок . і суботу.

четвер

ботн), Фотокореспондента - 19-4.67, відповідального секрет~ря - 19-3·18, відділу сlльськ. господарства - 19-4-47.

........................................................................ ................................................................... ~

зробили собі хороші покупки Реалізовано товарів на десятки тисяч

карбованців.

На фото: продавці броварського

райунівермагу

обслуговують

покупців.

Фота А,

Казака,

редактора В. ПОЛОТНЯК.

....................................... ....t., + ~

Броварській фабриці верхнього дитячого трикотажу НА

:

t

ПОСТІННУ РОБОТУ

+

потрібні:

+ +

інженер-будівельнlП<, швеї та учні wвей,

~

1

в'язальниці та учениці в'язальниць, електромонтери, лаборант,

бригадир-комІрник.

І>равари, вул, Ст . РаtSiпа, 7, віміл KaAljJiB. Адмінlcтрцціа.

r + t

.........+++++++++++++++++...+~ ~ ·O-·~· _;,;~~~;~~·H~~,~;:;;;;;;T···-M··~~-c --.0--

~

1

кореспондент.

. . . . . . . . . . . .-' •••••••••••• 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

НАША АДРЕСА:

3астуПННR

колек­

тив С. Заворичі проводить заго ­ тівлю кормів для підгодівлі ди­ ких звірів зимою , Так було і в неділю, 23 травня.

для

Минулої суботи у зеленій зо­ ні відпочинку відбувся ярмарок. Майже всі торговельні організа­ ції райспоживспілки вивезли ве­ лику кількість llpoMur лових та продовольчих товарів. Покупці із Броварів та навколишніх сіл

традицією кожного року на

початку

.3

раДІ

що ~Щ

дJЯ кі;з, .Іосів, кабанів

колгоспі знищили

троє коней, у колгоспі Старої Ба­

А

найцін-

пора-

нення від вовчих зубів. Воно пе­ ребуває під наглядом ветлікарів.

[кран

11.

гості

Тиждень тому в нічний час вовча зграя «завітала» на луки,

програма

студента_заочника. ДРУГИЙ курс, І І ,00 Марксистсько·л е ні нська фі· .10софія. .Критика сучасної буржуаз­ ної соціології. Марксистсько-ленінсь­ ка філософія м е тодологія при р од­ "ичих і суспільних наук.. 12.10Теоретична механіка, ,Поняття про рух тіла, що м, Є нерух о му точку . Рух вільно го твердого тіла ». 13.20 Фізика. «Фотоеф е кт. Еф е кт Комптона та інші прояви квантової теорії світ­ .1а». 18.55 Наша афіша . 19.00 -

МИСЛИВЦЯ

.......

..

НА ГЮО'І1IF1НУ РQБОТУ

'

!

!

потрібні:

преС)'lвальники та учні пресувальни.ків,

електрослюСа.рї і слюсарі-реМОНТlНИJ{И,

токар,і, рі3іноробочі.

ОДИінаки за6е:зпечуються гурта·жит.ком.

,.............................................. ......... -

Адміністраціи,

~

...................-..................................-......................................................

!

66 номер 1971 рік  

66 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you