Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯ:ТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ .м

31-R

66 (3064)

СУБОТА

6 ЧЕРВНЯ р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІ СТИЧНОІ ПАРТІІ УІ\:РАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬК ОІ ОБЛАСТІ

Програма виконується

КосмІчний корабель «Союз-9,. продовжує політ навколо ЗемлІ. 3 червня космонавти Ніколаєв І Севастьянов виконува ·

иорабля в

цюваИRJІ апаратурн для виконання ручноУ орІєитацІУ космі'Іного

районі еuатора проводив експерименти по веденню радіозв's з­

корабля за зорями.

на коротких хвилях з кількома наземними вимірюва льними

привітання

дщда;та,ми в дещуrгати Верхоової

Ради СРСР. НіІдбулаюя

3)1ІС.Тр.іч

вИборціJ3

Крtм того, космонавти проводили різноманітні медичні експе­ Нір<ХВСЬf ЮГО ОRІру;гу (Л<і<'11ВТЙС&Ка

пукктами.

Екіпаж корабля передав теплt слова

зустрічі

Б обстановЦІ велиної полі­ Продовжуючи виконання програми науково-технічних експе­ ТИЧІfЮЇ аІКТИІВіНОС'Ііі 'У ІН:раїІfІі 'DрИ­ риментІв, космоианти Ніколаєв І Севастьянов проводил и опра­ !ВаЮТЬ зу~річі •вибоІРціІВ 3 J!.ан­

тього днц . польоту.

. try

"оп.

2

ПередвиборнІ

4 червня космічний корабель «Союз-9» продовжує політ нав­ коло Землі.

ли програму науково-технічних експериментІв І дослідже нь тре­

Борт-Інженер Севастьянов під час перебуванни

Ціна

рименти і дослІдження. За даними телеметрі! і доповідд ю кос­ монавтів, у них зберігається висока працездатність.

вченим,

консТрукторам, інженерам і робіТННRам-усім творцям кораб­

Екіпаж космічного корабля продовжує

ля «Союз,., З екіпажем пtдтnимувться стІйкий радіозв'язок,

програму польоту.

І( ТАРС).

успІшно

РСР) -з членом ПмJтбюро ЦК .КПРС А. Я. Пельше; виборці ~рас.но~~рсЬІКОГо сжруf1У ЗJ'СТРі­ виконувати· лwся 3 членом Полі:тбщро ЦК

КПРС Д. С. Полянськи,м ; про­ йшли ЗІУС'l1Р'іІЧ:і ІВИ6орфв Совєт­ (м . Гормшй) 3 dІІППОІІІІПІШІІІПІІІІІJПUUПВ СЬІІюго ОК·ЮJГУ •сеwретарем ЦК ІVПР.С Ф. Ка1JУШеВИ!М, Шахтинс ЬІ1юго оору·гу і(РостО/Вська область) з сек­ ретарем .ЦК :КПРС М. С~ Соло­ (ТАРС) .

R.

Всесвітній

-

менцен Ю\1.

На:ндидати в депуІТати Верхав­ ної Ради Івисту.пщш перед ви­ борцями 3 пrюмова.ми.

ФОРУМ МОЛОДІ

• • •

4 че-р.вня у ЛеН'інграді закінчи-

JІ1аІС•я

В'Сеевітня

зустріч

у .МІ•НІСьну ІВі'.дбулася зустріч

моло~і

вибо:рціІВ з ч.леном

Поліrrбюро

[Jрие·вячена 100-річчю з Д'НЯ на- цк ІVПРС к. т. Мазуровим, у

ІЮДЖе'Н'НЯ В. І. Ле·ніна. В ній ІВЗЯ- Ленііl!Г.раJДJі· _ 3 членом Політ­ ли участь шюланці ю!Ності майже бюро цк ·ІVПРС о. м. Шелепі­

~та к·раін·. :Вони ·о,бrоворили

nи-

ним, у Ста~вроою л ьсь11юму _ 3 сеІфе'11арем цк

танн'я 3м'іцнення еднос1'і своїх ~ій у СіП:Fльній 6оротІІбr.

антиімпе•ріал і стичній

Уrчwсяики З}'стрічі 1щсоко

НІраї

КПРС

Ф . Д. Нула,fюви.м.

Н(lІН!дИІдати ІВ ІДецутати

оці- ІВааJиші к. т. Ма~зурОІВ,

-

то,

о.

м.

нили і·Н'ГЄ·РН~іона:льну дія·льнk·rь Шелепtн, Ф. д. ~ІЛаа<ЮІВ ви:сту­

<М•моДііжних

о.рІГаНF3ацій

СЬІІtМ'о ~Ю'ЗУ, піщтримаІЛ·и ціативу .ОNЩОІСИТИ

. Ра:дяя- [JИли на цих 31ус11річаJХ 3 ПJЮмо­ іх і·ні- ІВа..>.Іи•.

1971 р.ік рОК~[ . 6о~отlІби мото,н:і С'Віту :проти імпе-

,(ТАРС) .

-=::==:=:=::=::=:==:=:=::

ріІшізму ПЇ:Д ЛОЗУ'ІfГОІМ « М{)ЛіJІДЬ о6- 8

1BИffY'Ba"Iy6

Командир космічного 1корабля сСоюз-9», льот­ чик-J<осмонавт СРСР , Герой Радянського Союзу полковник Андріян Григорович НІІ(ОЛАЕВ.

Борт-~нженер кандидат

космічного

технічних

наук

СЕВАСТЬЯНОВ.

rmерІащзм ». Палкою овацією ·були зустрінуті р~золюції на 'Пі:дтриnу кораб••

сСоюз-9»,

ВітuіА

Іванович

:

.•

~'

Виступ

..

президента

США

ІІІПІDОПІПDDUІПІІІНQППІІІІЦІІІШІІUUПІІІІІНІQППQІ

ІВШІПІОПDПІІІІDП8ІІВПІІМ+f

На місяць

Bwrni'нгroн. {ТА,РС). Пре·зще-нт США Р. Ні'К.сон ВИІСТУJПИВ по ра­ діо і тел~аче-нню з заявою, яка

3аверmуєтьса

раніше

Ща ·в Ііамtбод.жі . По суті вся заява

строку

збройне В'ЮрrнЄ.JFНЯ а<Ме'j}ИМН'СЬ'ІШХ

Радгосп <<Плосківський>>

НИНЇ!ШНЬ<ОГ()

ЗВе'ЛаІСЯ

вторгне;нні ІВ Ііа!МІбо.джу і нa"'""'1rnn•т 'ВWННИХ діЯ·х · брали

знии Києва відnравлено вже 190 тонн різної зеленІ при зав­

з · них

80

кІв-проривки,

· 31

щавлю та ішвоІ

городини.

На овочевих ПJlантаціях що­ дня . працюють близько 20 робіт­ ників, · які збирають і відправ­ ляють в торговельну мережу до

В ході во6'Нних

Після весняної

nовені

баrа'І'о

радгоспу «Літкі,вс ький» залишилось

полів nід

при планІ

75.

Збирання і продаж овочів "РИ­

Тр уді в ники

сусіднь·ого

Пухі·вського

пт ахарадгоспу вирішиJІІи подати допомо-

нав. Ми почали здавати

свіжі гу літкі-вцнм. Вони. виділили для першого ОJ:Іркн з сонячних теплиць, яинх відділка 60 гектарів своєї землі в тимча­ відправляємо ЩОАJІЯ 5-8 цент­ оове користування, на я~ій уже nоса.дже­ нерів; пішла також рання капу­ ста з поля. Пізніше будуть про­ но картоплю. ривки, кріп, редька тощо.

Овочевий потік зростав. П. ВОЛОХА, диРектор радrоспу.

На цій роботі сумлtнною nрацею

від­

зна чились ланков·ий механізованої ланки

ОлеКІсій Добровольський, трактори.ст Пе'Гро Са~вченко та робітниці, що обслу-

солда­

операцій

у

·КаІМJбо,д.жі, ск·wза·в НіІСсон,

амери-

війська

вбили

кано~с<іJЙ1Гоіrеьюі 914 5 Ч:ОЛО'ВІК.

Сусіди дonoL'\or ли

3 товв nродукціі. Допомагають водою, я-ка повнІстю не зійшла і до цього з~нрати rородину учнІ місцевої восьмирічиої школи, Краще ор­ часу. Оообливо багаrо таких площ на ганІзовано цю роботу в рільни­ першому відділку. Через це затрималось чій бригаді М 1, якою керує садін,ня кар·юплі, сі•вба кукурудз·и та ін­ Григорій Іллtч Міщенко. Вона ших ярих культур. вже зда.ла 110 тонн ранніх ово­

.,...';J

тис·яча американських

тисячі саігоІНських

тонн цибулі

з відкритого грунту і 30 тонн­ з шіlвкових теплиць, 55 то~н редиски, яка посіJНІа в п 'ять строків, а також багато буря·

ВИІJ'ра'ВЩаТИ

НІМРа1ІЬІН'У КІраіну. ШІОсООІ :Іюв·rдамив, Що у з6ІІtТЙ­

10

10,

оороіби

У'ІJІЄ~Іf;J:і,..~nvвд~пnю-ІВ'єтн:а•lІlІСьких :sійсмt в

до­

строково виконав сезонний nлан ·wодажу державі иарниково­ 'fеnличвнх 1 ранніх овочів, роз­ рахований до липня, В мага­

данні

ДО

СТаН{}ІВИ­

По·обіцJІІВШи, США вив~дуть

що до свої

1 шmня вшеька з

ГОВ)ІІВали а~регат, - Марія Омельчук, Каrмб()І)ІЖі, !Президент Сполученах Надія Савченк:о, 6вдокія Матвієнко. На Штаті!в у той же час заявив, що

кожен rекта,р картопляної планта.ціі в·не­ сено перед оранкою грунту 40 тонн пта­

США :ПJЮдовжуватимуть бомбарду-

ц'і'Єі країни, к·оли ві:н, пре­ шиного посліду, одночасно з садінням зидеІІТ, вmшає це за неооХ<~Не в рядки вносились мінеральні добрива. . Тим са>мим Ніксон на'Маrає.т ься З більшою а·ктивнkтю

іде також

са­

діння карт·оплі і сівба кукуруд;~и й інших wюе защалегідь випраЩ!\ати май­ культур на площах , що тільки-но звіль­ бутні агр.осиюй акти Соолучffіих нилися ·від паводю\. Штатrв в Інщокитаі.

.Робітничий колектИ'В першого відділка

боретьсЯ за те, щоб навіть при несприят­ л.ивих погод:ни·х умовах виконати взяті в

Нmс-он бУ'в ЗМ)'ІІІІенИІЙ виз.нати, що

аме,рика'Іrеьке

нторгнення

в

ІіамбІодіЖ'У викликало оостру кри­

ювілейному році зобов'я·за.ння і будь-що rrи~у в Сnолучених Штатах і в у•сьому c·W/IIi. У храІні, сказа:в ві.н, виростити виоокий урожай всіх культур. існую·rь «:Мибокі н~ю10'ди з nри­ І. ГАПОН, воду війни» у llівдеІШо-Сх~дні'Й rромадський оресuовдевт; Азії.


3 почуттям 14

червня трудящі села Се-

миполки, як і всі радянськІ лю-

пиці,

щоб віддати свої

нращих синів і

ду,

непорушний

на

голоси

ники,

комуніс-

вано і на внеоному

ки,

:ВИН9НІЮМ

агітколектив

масово-політичну

двох

рівні , пар-

сільської

ми ощадкаси.

Ради,

гають

В

...

вулиЦІ

людей.

шляхи.

Якщо,

Хто ростить врожаї, Привітанн~ своє посилаєм!

тисяч

-

нарбованців,

п

кий» вчителька О. Г. Стасюк вибо

« Радянська І й

~ча сист~~~а ~ на демокра-

тичюша в свІтІ».

Потім

задово~енням дотепнІ

А

·гуморески

у

.

присутн~ виконанш

Г. Ше.веля, жартівливі пісні, що їх проспівали Л. Таран і Л. Ів:t-

вторитет

справж

нtй

та

по-

Потрібні

роки .

цівJІика,

оцінили

А от подружжя Раїса

Безус

щоб

як пра-

як

людину.

Михайло та

працюють

в

рад­

rоспі «Бобрицький» недавно, а

люди вже їх шанують, поважають

1

юtцька. '

Раїса спершу трудилася ро-

Працівники віддаленого відділ- бітницею на засолзаводі. Стала

Активно

працюють

агітато­

Г.

М.

Нікітонов,

А.

М.

чук та інші.

Клим-

З почуттям великої вдячнос-

ті партії і уряду голосувати­ муть семиполківці в день вибо­ рів до Верховної Ради СРСР

за кандидатів . блоку комуністів безпартійtшх.

В. РОМАНЧЕНКО.

Б

жній

нізації

інженером

П

знижувалася.

мета

ще

більше

агіткультбригада заві-

горо,~;~ній бригаді. Будь-яку ро­

хімії.

ІПомаrакль одне о.дно~

тав до виборців uідділка М 3. н КРУК

завідуюча

сілІоСьким клу·

бом.

мії у Києві на факультеті · агро­ Тепер працює

в

садово­

боту вона виконує з вогником. Часто заміщає бригадира , коли

дей.

Отже, формується справ-

по

rос­

Ш1!даро"і1цу, .раGом вча'І'ЬІСІЯ і від­ поочНІвають.

А. ЯЩЕНКО,

y'IJI'I'e&.

той відсутній. Сама добре пра-

цює, вміє повести за собою лю-

чик пресів Микола

На фото :

подружжя Везус. Фото

автора.

бітниця Раїса .Калина слюсар Лев Омелянюк та бага~о інших виробничників.

Дбаючи

про

СУНИЦІ

виробничнинів ,

ва виділили

завком

Мічуріна

40

проф-

чоловік побувають в

в районі те-:m·іки та перевірила бою,.;атиість

громадський

nр·отипо~ежноrо

стану

радr·осnів, ша•хофаtбрик

огляд ІІІ~жежнкх д'J))"ЖИН.

об'єктів

Незабаром

-

масове збирання

суниці.

Одночасно ведуться роботи в садах. Механізатори І. Куш!tа та М. Грикун обприскують дерева проти шкідників . За­ nравником отрутохімікатів пра­ цюв А . Ващенко. Діє вона швид­ к~ і чітко. Вже проведено чоти­ риразове обприскування на пло­ щі 200 гектарів. В. ЗАБЕРЕЖНИR, rромадськІfй кореспондент.

Радгосп

« Велинодимерський». О

2 ctop.

О

що в незадовіль­

Ііожеж­

.мисл()ВИХ 'ІІWrІJИGМІСТ'В. Перевіра- ва ТІ:ОО!іка .в ра~ імені Кі­ олось, ЗОJt'ІІІЖа, Jl'lt вони забеr.шече- )іJва, <tSopi» ,п Wlll'.явtь'ltiii

!і ~и По боротЬібі а еоrиех і втах~t иоrо оопере~еннЯІМ.

JU

аМ'ОІІІаmиви

на

огщ ІІРВ6fJіи (jру;ЦНИІІИ, не пов-

За цей перщц nротипожежний нісТю ук1JМПІІЄJtТОВаними ·щюти­ стан об'єктів знаrчно поліпшивtс.я. пІJЖІежним іmІе-нта'Рем. ТО'М}', кми

Н3'Щ)!fКЛ~, У ршдгоепі . «Руса'ІІів-' була да.на кrо~ан;ца наtбрати 1щцу _ськии » 11е1 тва•ринющью та сктLд- з водоймища. а<ВТОМаJmини цих ські nриміщення захищеші блвс- ІІ'ООІІОІдарств . ~о·ка:за:ли !П()Гані ре­ щити,

працює по

про­

орга!Шова•но

попередженню

добровільна

в та·ких

11}"Льтати.

по­

го ГО'СnЩа·рС'J'ва.

tllpи промденні амагань

дружина

добре

зав­

ра.д>го·с·пах,

rпу і•мен і Щорса . Вона заііняла rперше мrсце і наtГQ\)'О!ЦЖена пере-

як х·tдни,м кубком,

грамотою

Киї·в-

жежної безпеки

не nриділяється

Київської обласної ради ДПТ були

'Нале•жної У'ВWГИ. ПожеЖні деІПо в на'ГО'ІJоджені ·пожежні др·ужини за­ цих го СІпода•рствах не будують·с я, •водів пластмас, за·воду не всі приміщення обладнані за­

честь виборів до Верховної Ради СРСР. 1 П~шіми завершили роботу і

коJІt.

Огщ показав,

та про- ному стані абеІ)ігавтьс.я

« Кра>сил·rвсЬ'кИ'Й», « ПЛ()СКFвСЬ'кої об>лак:ної ради ДПТ та тр­ ський » , « 3wплавнИ'Й » , « ЖердівШОЮ ТРОШ'ОВОЮ :преом:ЇЄЮ. ський » та РУІднянському плем­ За хораші УІ~піхи гра~ота·ми ІJІТаХОІза•вщr ·питанням протипо­

на

Т. Ткаченко, М. Лизун та Г. Пі­

Г. АНДРІЄНКО.

поклал в

У тра,вн.і цьоrо року проводився

няла д'РУГе місце. Але

механізатор І. ВезсмеІРтний про­

.r.

yu

них змаганнях серед шкіл зай- да,ннЯІми ІПоЖежна ~ружина ршдгос-

вів дв'оразове глибоке спушуван­ ня міжрядь. А потім приступили ДО vоботи Жінки. Між ними ши­

визнані перем•ожцями в змаганні С. Сукал, Чміль, Г. Товстеn­ ко, О. Вакуленко, Т. Товстенко,

проведУ ь сво.1 відпус ки в

ристських подорожа~ по р~д~і~ БЗ::rьнівщині та крашах 11 р д ноl .цемократ1І. 1\рім ~~· багато трудя­

середньої шкоаи, яка на облас- с.праіВИЛа>сь з mставленим:и

ці. Так і в цьому ІJЮці. Кожній робітниці відводиться ділянка, вказувться строк її обробітку. Перед ручним проп(}люванням

змагання

ват~мут~ в ць~му рощ в сана·

протипожежний or.Jtв,zt;

жеж юна

ванні суниці запроваджувати ін­ дивідуальну систему оп.rшти пра­

розгорнуто

йону ЛІкуватимуться і_ відпочи­

в цьому_ році на

ЩО

но

вже стало правилом: на прополю­

роко

лікарів. та інших трудящих ра-

оздоровлення

Через нооправнЇість зовсrм не цілО';з,обове ч>ерrу:ва·ння в ІІІожежно­ з' явилась на О!ГЛЯД ЛОІЖеж:н·а ав­ му депо :іІЗ чиспа членів дооро­ Т()Маmина &ліснкого мисливсько­ ві,lь·ної пожежної дружини. Актив­

І

імені

вих підприємств, радгосшв і птахофабрик, а також вчителів,

спілни та дирекція підприємст- торtях ~ буд~. ках ві~почин~у:

тИІІІожежн.j

За ВИСОКИЙ врожай відділку

водитимуть вихідні дні в містечку з наметів, що буде розташоване на березі Десни в Літках. С~ди доставлятимуть 'іх і відвоЗитимуть додому два комфортабельні заводські ав­ тобусн та два таксомотори.

Калиничен-

Rа'ВК'овіІдвцдами, встановлені

На

Інженер·

ко. в цьому році лікувалися в Близько 5000 робітників, інсанаторіях і відпочивали в бу- женерно-технічних працівників, дниках - ·відпочинку машиніст спеціалістів сільського госпо­ теnловоза Василь Федонін, ро- дарства. служоовців проми~ло­

процесів

заочно 'вчитися в сільгоспакаде­

культаІІ)мійцям

казували вони йому. Виробни:_ник !.і_lдлі_кувався доб~. _ приимав _сонячн1 ванни - та . інші процедури. Нині перебуJВає на куРQрті в Єсет:уюах заточува.льник інс-трумецт1в Мнкола Липко, в Закарпатті~налад-

по меха­

трудомістких

Спільна

Багато робітників,

сІльськогоспо­

у тваринництві. Sагато він ро­ бить для того, щоб людям лег­ ше працювалося, більше про­ дунції вироблялося й собівар­ тість

почи.нку «Золоті піски», котрий на березі Чорного моря.

::- Ідь, поправляися 1 повер- но-технічних лрац·івникtв і таися з новими силами, на- службовців протягом літа про­

дарського виробництва. Ії чоловік, Михайло, працює в радгоспі

Бол.гарію, де 6 днів Перебува­ тимуть в екскурсіях, а 12 днів відпочиватимуть в будинку від­

воду nорошкової м:тал~ргії.

цього,

за

ка. дякували

хорі, електрослюсаря Бориса Отрощенка працівники завкому, а також його колеги по роботі з цеху контрольно-вимірЮвальних .приладів і автоматики за-

щих по~уваЮ'ІЬ на заводських нерно-технічних працівників та базах · ·відпочинку, Я1Q1 обладна­ службовців підприємства. Крім ні на Десні, Дніпрі і в Криму.

езус

командир

Тепло проводжали в _санаrо-1 туриС'І'ських поїзднах по рідній рій сНомунар», що· в· місТі Міс- ираїні, а 33 чоловіка поІдутЬ в

придбання путівок близько 25 тисяч карбованців. В санаторіях і будинках відпочинку лікуватиметься 1 відпочиватиме більше 150 робітників, . Інже=

з.rурrrовує шJІДружжя. Збиtрають­ оя .вони після робочого дня •вдо­ ма, обм!іНІЮЮТься думками, до­

хороший концерт. Днями

і Олександра

ри О. Б. Грамак, М . М. Бобко, М . В. Павлова. І . Г. Батина.

одружжя

Із 1 люди розгледіли тебе

концерт.

слухали

ни-

вага в лЮдей завойовуютьс8 не відразу.

розпочався

в

Антонова

Євдокимовича Корнійчука.

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ

ГО відділка радг. оспу «fo.голівсьви

то

за·

виступ

Пеq>ед трудівниками четвертоз лекцією

в

пітних промислових і продовольчих товарів на суму 1.677

агіткультбригади ведучі Наталія Логвиненко і Софія Лебідь. і

ступи;lа

наприклад.

році магазинами і .Ларками радгоспробкоопу сем'Иполківцям було продано різнома-

1966

Хто плекає її,

почали

вича

;

Значно поліпшився добробут

прикрашаг,

словами

і

тисЯч кар­

трудових

виборців з біографіями канди­ датів у делутати _ до Верхо~ної Ради СРСР Олега Костянтино­

збудовано чотири магазини, занладено парк , ' благоустрОєно

Всім, хто землю свою

такими

час тут

своїх

збері­

В ці дні всюди моЖна зустрі­

країні від минулих виборів. За останній

вони

ти агітаторів .. Вони знайомлять

відвідувачами з бесідами про радянську виборчу систему, про зміни, яні сталися в наШій

полках.

Тут

ощаджень.

татори. Вони виступають перед

Концерт для виборців

в минулому.

1- мільйон 609

бованців

аІ1ітпуннтах чергують агі-

Ці зміни помітні і в Семи-

радіо­

ців птахофабрики є вкладника­

значну

роботу.

машини,

році населенню продано 116' телевізорів. 1711 робітнин.ів і службов­

птахофабри-

проводять

пральні

приймачі . Тільки

тів і безпартійних. Щоб вибори до Верховної Ради СРСР пройшли організотlйна організація

ш~ ~~®~®ш~ш

тисяч карбованців .

2;158

В побут труді!іників надійно

ввійшлИ такі _речі, як холоДИJІЬ­

дочок наро-

блок

ЛІНУЙТЕСЯ, ВІДПОЧИВАЙТЕ

нішньому роц,l їх буде продано

ди. прибудУТЬ на виборчі дільза

вдячності

собами щжежоrаtсіння.

ЦИІМи дн.mми

районна

,хо·ладиль­

ІІИІffіі'В, радго-спу « Т,ре>бухі·вський » .

ко-мkія

старший

nід,вела 'Пfд'СУіМКИ громаtдсь кого ог­ л·я;з,у те-хна'чног о ст ану пожежн ої

Д. ГУЗІR, Івспек~ор держ·

пожваrJІІІ,Цу внутрJшвІх

раЬІддІJІУ

справ.

............. ............. ............. ...............

------------------------------~ Імперіалісти виго'І!Овляють pi:Joo

ні засоби збройної боротьби. Се· ред них не оставив місце нале·

жить запалювальвим

котрі мають

сильІtі

Куточок

цивільноz

н

а

оборони

п

речовинам,

уражаючі вої теХІІіки, а й цивільного на-

властивості. Ці речовини ДЇЛЯ'ГЬ· селення. Особливого

розповсюд-

ся, rол•овним чином, иа т.ри гру- женн:Я яабули напалмові бомби. пи. До першої

3 .них належ:1тt Напалм легко спалахує, досягаюсум 1 ш 1 , виготовлені на ос.нові чи nри горінні температури ти· б" · в· нафтоtІр.одукrів, так зваnі на- сячу

палми.

Досвід війн у Кореї та в· в.ТН:1•

мі показув, що американська во-

1

шьше

градусІВ·

ш

мав

а

л

·гатоІtІаровий одяг витримує горін-

ня протягом лесяти хвилин. Шар гр.унту товщиною в 10 сантиметрів (або снігу в 20 сан..иr.tетрів)

1\t\

J. •

І.

матеріалами . Людям, що потра-

захищав ві~

вогню споруди і

пили на ділянку, уражену напал-

укри'І'І'я людей.

Невеличкі згустки торючої речо-

3 метою зменшення ступеня б заr!Ірання · удівлі і техніку треба

м·ом, слід негайно покинути її. вини,

що потр-апили б

на шкіру

обмащувати глиною, вапном аб.~t-

.'\юдини, тре а прикрити з таким

властивість прилипати до поверх- розрахунком, щоб припинити до- сумішшю гіпсу, цементу і глини.

ні предметів. Засоби боротьби з р()sбр~зка·

ступ повітря. Вивчеиия запалювальних І}JечоНа УJражене місце треба на- вин повинно щюво,ІІ.итись на за-

брезентом

це збільшує площу' горіння. Ва- ~:~ачальник штабу ЦО району.

НИІІИ частк.ами напалм.у та.кі: їх класти асеnтичну а.б· о . пр.от.иоп.і- \. НЯ'М'ях з цивільної і протипожеж­ запалювальні ІJрос-то заеипають землею, піском, ко ву пов' язку. Не можна розма- ної підготовки. речовини не тільки для уражен- снігом аоо накрщшютц одягом, щувати напалм по- поверхні А. ЄФРЕМОВ,

.яччина застосовує

ня військових підрозділів і оойо·

о

чи незапалювальюош НОВЕ. ЖІІТТЯ

о

Субота,

6

червив

1970

року.

о


========СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХО ВАННЯ========

ВІРНІСТЬ БАТЬКІВЩИНІ -

}А~~ ~~~ ©ffiJ~/Ш001r~©rnJ

~ ~ (!} dil ш lli (!) 3

Степан Роммювич Станеной наш земшш. На'Родmюя він

На урочисті проводи призов­

в селі Юр.~і·ВіН'а Ст.ЗІІІищеосьно­ го району. в сім'ї .nершого голо­ ви нолгоопу. Мріяв С'rеПан ста­ ти ооещіаліс·том сільсlіИого гос­ пода:рства. Та, як 1 багатьом юнак.ам, віІйна .n~е10реслила :ооі ІПлани і мрії. В буремному

ників

його

В

«ЗіІрннІця• nроходила там, де в

rpiщfi дні осені лесві ІВОііНИ 227

доб­ іВІІЙСЬК

1941 pORy

~Червона З.і.рка•. 1ві:н на.гормже­

ний

за хСІробрі•с.ть,

nри звільненНі

п.роя:вл·ену

міет

Ковель і

Седлець. Орде<НаJми ВітчизНІЯJНої 'Війни першого 1 друmого СТУJІІе­

-

ня

за участь у знище.нН:і во­

рожого

угруповання

у

Східній

lІ.РУІСії, орденом Червоного Пра­ пора

-

за JІап.іJШне фqрсУ!Вання

Qдера . ПІ:Wеможний салют лов­

ІНОІГО ІрооіІ1рОМу фашИІСТСЬІШХ За­ rарбн.НJН:і'В солдат Ба'І'І>R-і~щини зустрів на Ельбі, у лігві фа­ шистської Німеччини.

Не раJЗ дн:виооя Степан Рома­ новНіЧ у ві•'fі смерті. Однак .він

Серед юн&~рміійців «синіх• ІУЧІНJі. Ка:лиwвсьаюї восьмирічної. ІОнани і ~іовчата цієї ШІRоли '1\ри­ мають мі\Ц}ИІЙ зв'язОR з ветера­ нами

двісті .дв<ІідЦЯ•ТЬ

сьомоrо,

знають його бойову історію. Не­ щадашн·о вони тепло п.рий.ма:ли у себе адиого з бІйці·в цього потrу РЯІдового у в ~дс тавці

туркотом

фронтових

побратимів.

І ось зараз <<сині >> .в об01роні. У

них червоний праnор , нама.гатиму:ться оволDjДІ·ти Б•О:Ні>>.

я.ким

Він

сІюї сліди

Ірав'ї Сrr<ІJн.ев:ого,

Юрій Бузю.н,

-

призов­

Сергій Ча­

заушажнв

ма

ша.новruна лщди.на,

ІІюмуИЮтичної

«!Червоних~ до Пірапора .

Вихо­

ваlЩі ВеJІИІНодимерсЬІRої, Семи­ пол:ківсЬІКої ооредніх, Ка:лннів­ смюї ВОСЬІМИjрі:чної в'і~н:вають одну атаку за одною. Та у «ч•ервони.х• вНІСоний Н·СІІСтулаль­ ний порИІВ. Вже вИ;ДНо ЇХ перших юн арм !ІЙJЦіІВ.

Про.йшли буи:валЬІно хвили:ни, .і зав ' я:з алась ру<копашна . Ось

знО\Ву оволодІли ним. Та нена­ до:вrо. Прапор захош~в учень ШевченНІЬвс ьної се;редньої Ан­

Сокуренко,

праці.

-

ВСі­

У'дарниІК

Ві~

чуй­

по роботі.

.в ць~ раЦі за високі ви­ :робнИЧ'І rюн.аЗники Степан Рома­

новНіЧ цреміІйаваний ТУІРИІСТ­ ською путі:ооюю по Ра•дяІИсьно ­ му Союзу.

'11ак живе і працює .відваІЖІНий

ІВої,н, пе:ре:довий робітнИІК Степан

Ро·ма.нОІВ!fЧ СтаневОІЙ.

.ПолковІUІК

запасу

Олексій

Іщенко,

Д. Ф. Негруза та ·робітниІК заuю­ ідУ пластм·а~ С. Р. Станевой. Фото А .. Козак.а.

ОПЕРАТИВНІ

"БОЙОВІ ЛИСТКИ" ПІд

час

військово-спортив-

ної гри с31рниця• у міській середній школі NQ 1 оператив-

но випускались «Бойові листки». Вони повідомлЯли про інlціа-

тиву і кмітливІсть юнармІйців.

ків, побажали їм великих успі­ мати мІЦний зв'язок

підприємством,

після

повернутись

завод.

цІннІ подарунки. ДОвtо в залі

які

на

з рідним

служби

тори

-

шана! Хlорошу СіПіРа!ЦУ ;з;робнв па:р­ тИіІнИІй номітоо- зЗІІІоду · порошно-

1ВОЇ металурГИ. З його і.Н1і.Ціаrrи­ ;ви оформщ~но стенд <<Вони би­ ·ЛИІСЬ за БатькіІвщицу» . Зліва 1стенда qрдЄІНІ Ві.тчmНЯJної ВІ~йни, оцрава мону•ментальна скульптура нашого воїна-nере­

.

На стенді

-

портрети

В . ГАЛИЦЬКJІИ, се,кретар комІтету комсо­ молу заводу.

ни ·

з

бойовими

орденами

і

СЬІRО'ВІіІЙ формі. Тут пІдполковник

у відстав­ ці С . Сюсюкін, п~пол.ковник за­ пасу О . Анфімов, майори запасу Д. Ані•кеєв Іі Я . ФІсу·н. старший лейтенант у ві.дотавці Л. Свен­ ТИ'ЦІ>КИІй, старші се.ржа:нти у ві:д­ ста•вці А. ЛЯІШенко, А. Бойчис, сержанти ry віІдставці І. Ла.пун,

К Мотущю та інші. ,Ветерани ВІШнн -

передови­ ни :вцробнищт.ва, ба-гато з них УІд<rрвJіКИ;_ комУ."JJіі9l'~ї праці, aк'l'"ilafctи: Іttйсьнов<rrtатрІотично­

ro в~~ МоЯо.Ді.

П!рацюють ш~~-

прапор

Юрій Зинунов

тим,

що захопив

«синіх•.

Змістовні «БойовІ листки» аипустили таRож юнкори 5сВ»,

6 «А».

7«А~ та 7•Б• класів. М. РОЗУМЕНКО,

старІПИЙ ШКОJJВ.

пІоиервожатвА

Б.а\тьк.~ВІЩннQю .тих, з . ним вони lнЬфатИІва

па.рТно.м,у

пункту

тим.

уважно

стежив

як розгортались

ди.

З фрОНТІУ «червоН'і >>

З!!

сбойові • наступа­

ли СfРЇ<МКО, ·ПрНІRрИВаіІОЧИСЬ

ДИ­

МО.!іОЮ заІІі1сою. Шдомості про розташування «синіх • , про міс­ це З'берLгання чернаного nраІІІо­ ра донесла їх розвідка. Але і

«СНІП! » не ~др1мали. Вони JІВЗо~тНО

с11ежнли за .дLями протилежних. «Міцно 11РИІМЗJТИ оqорону!• за.клина.в «Бойовий лоотон•. що його ВИІЦУотили уч.ениці Літ­ кі'вської шооли Лариса Сл.іnко в Надія Пась. А Ліе ТИМ ч.асом КЗІПОВІШОВав-

о

*

*

*

урочисто

· провели

своїх

моло·

були присвячені збори трудІв·

никі~r . села. В своІх вистуnах капітан за­

пасу П.

Забережний,

парткому

радгосnу

секретар

І.

Заболот­

ний, батько призовнина С. Гри­ кун дали наказ майбутнім вої­ нам вірно служити Ба-тьків­

справу,

пильно охоро­

радянських

вір'я, сказав призовник · Ми­ кола Семеног, свій обов'я­

зок перед БатьківщиноЮ вико­ наємо

а

чес1'Ю.

Майбутні воїни відзначені: М. Семенагу ВJі>уtче.но гра·моту, М. ХутЬІКу г.ра.мо'11У !:грошо­ ву

винагороду.

М. ЧЕРНЯЄВА, rремцеЬкий кореспов,цевт.

ауетріdнеь

за•во.ду

nорошноІЮї металург-ії заслуго­

·ву є аІrТи.sної ntД"І1римки на вс1х

ПЇ\ДЩ>ИЕJМІС'І1Ва.х, в радгоспах пта.хофаібрІffіа.х рЗІйоцу.

Іижеиер,-пІдполвовник запасу П. КИРИЧЕНКО, заст. го.nови комітету спри-

яиия при райв!йСІоКкомаТІ.

ІІWІUІUІІІІШІІШІІІІПІПЩ.ІПІІШІПВUИШІІmоUUDІmmоІІІ8

і

ветерани Москва. Площа Маяковсько1'0. Тtт нещодавно вtдбу.nас~ зу­ СТрІч ветеранів БерJdиського ор­

денів КJТУЗОва і Олексаадра Невського авІаційвого ПOJJRY да­

лекоі діі.

Славний бойовий mлах про­ ЙІПJІа ц• частина. ~акtичивmи

вІйнУ в 68pottl, у стеькоrо звіра,

Jlh'ai

·

у

активну

учасtь.

поJІК

фашибрав

, .ВОЄJІІІІІХ

JФП. )Іа Далекому Сході, пІ,цтрВІІІую'ІИ вазе!ІІІІ вІйська,

що звl.ІІЬЩши від ЯІЦtІІсьІІіП са­

мура!в Пtвдеиввй Caxa.JiiJL І оеь . ми. у стоJПЩІ 118DJOI ВиЬківЩИІІR.· З баmьма Ji'e ба­

ЧИJІИсь двадцять І більше рокІв.

Тут колишні командиР полку Лафазаи, иачалJ>НИк оuеративво­ го віддІлеНИJІ Ким, розвідки Григор'вв, командири ескадри­

лІй Пушкін, Терещенко та 1вmІ.

Всі давно у запасі І у вІдставці. Чимало ветеранІв прибуті на

зустрІч з своІмІJ дружииами, дітьми 1 онуками. По командІ мИ вишикувались ..

ПоТІм в1дбувси ·мітинг.

Було

що згадати

колиіпИ1м

авІаторам. Запеклі боІ з воро­ гом у повІтрі назавжди залиmи­

JІИсь у пам'ятІ кожного з вас. Ми

домовWІИсь

і

вадалІ

Тримати міЦІDІй зв'язок, братв активну участь . у військово­ патрІотнчному виховавв1 · моло­ дІ.

кореспондент.

Майор запасу

... Частина

«ч~рвоних~ НСІІСТ!У­ nала оо фра~ту, а частина обхо­ дила ~СІ:ІНіХ» з .ти~. Керhвнин занЯ'!'ь генерал-.майор артилерії у :відста.вці Митрофан Дмищро­ вич Божоо .і:з ·спостережного

і

дих односельчан в ряди Радян· ської Армії. Цій nодії у нас

Ба:гато 3 ни•х у вій­

лов,

загону

Тепло

великодимерчани

:нсіх

уча;сниІf\tв Великої Вітчизня:ної ІВіійни п:Ьдприем•С''l'Ва. ФроИІТови ­ :мещал·ЯІМИ.

ама ·

присутні.

людей. - Ми виправдаємо ваше до­

~ РобІ'І'юr­ ;Іш і с.ІІjужбовці ліJДцриЄІ!Іtства ~іІзнаютьм npo зас~ги перед

Ірина Пурик . А командир

всі

няти · мирну працю

ра Гришна, - Леоніда -СєДого, про те, як стріr.tко настуnалИ

Люба Дроботун, Михайло Пав-

і

заводські

щині •. наполегливо вивчати вій­

Фронтовикам

можця

лунали пісні ,

виконували

ськову

д. КАЦЕНЕЛЬСОН ,

громадський

призовни­

по~~:;~ 6~::.в~і~~У д~ви:о~~ пр~б= . ~J= :віДнНІRfuв Сергі\Я Смщди, Шнто· наІЩИХ АЗО~ Сйл.

Як і належить у бойовій об­ стаоовці, ·ті, що обороняютЬІся,

~nоране ­

в.ітаючи

хів у службГ і навчанні, три­

ний. 3а'ВЩЦИ СЛОІВОМ і ОСобИСТНІМ

цього

- ,в окопах. Ретельне м аоку­ вання Пильне з піснею опоІСтереж ення ;вто:vtлені, юна,рмі.йці за ді.ями наступаючи.х. І << ч ер­ .nове.р;талнсь з гри. «31-рниця- IV >> воні >>, 1 ФСИ'Ні>> озброєиі, як ка­ фін!щу,вал а. жу;rь, до зубіІВ. У хлоnці·в «а<в­ Як вж е пов~домлІя.лось , пер е­ томати», «Пі•столети », ~грана­ можцями. :ВІ~ЙСЬІRОВО"'СПОртИІВІН'Ої ти». С ере:д юна;рмій;Цjі:в чимало r1ри визнані команди м ісь•ких ІПершої, дру:гої, 'J1ретьої, ВелИІко ­ д:ІВча.т. На :рУJка•вах їх одягу димереьк.ої ·і .червоні хsрести, через плеч·і Семи:пол·к і·всЬІкої сані·тарні сумки. Це санітар­ •середнІх та Н!алині.вської в<Jось­ ни. Іх обов'язок надати пер­ МИ'Річної шкі л .

теран війни майстер цеху м. м.

ІІІрикладом допоможе то:варишам

при::юнник

генерСІ1Л.

Сшu-.СІ.}J Григорій Васюн, який вміло виконував роль Василя Тьоркіна, прочитав вір­ ші О. Твардавсьного про служ­ бу солдатську. А директор за­ воду О . Г. Большеченно та ве­

НОМ <<ЗНаJК nошаНИ>>. На заводі

відзначився

допомог.у

здо­

вLн і зараз на

і!ШаІСТІМСІІС ветерЗІН •ВЇІЙіlіИ

Треба В'~ддruти належне <<си­ :ні•м» . Вони міщно у;rрИМУJВ<али сіборону. •В1дбі.й . Зб,у1джені, ПОМЇІТНО

м едичну

на

роботі, як в бою. В 1966 році Степа.н Ро.ма:навич за доблесну ІfІІР<ІІЦЮ був ШІІГОРQДЖЄНИ>Й орде­

<<чер­

ним».

l:>o

Нез'БІажа.ючи на те, що війна

іЗалишила

дрій Дужин . А бій ще тривав ...

шу

вистояв .

вибухів

Петра Федорович а Lва'Нова. Ще 1пра:по,р :в ·W'JRaX Лі.ди Ва.Rуленно і ще .раз 3 захопленн.ям едухали з ВелИІко,димерсь.Іюї восьмиріч­ діти його розnовіщь про бойове ної. <<Сині» ·виХіоп.и.ли nрапор і минуле

її перемі·r .

знсІІв, за що :він воює і глИбоко вірив у перемогу с.вото народу.

Р, ЛИТОВЧЕНКО. «сиаря­ На фото (,злl:ва напра:во ): ро­ ціІВ», ооалаха;ми ранет. - Ян в ап.ра:вжньому бою, - бітники за:воду «Торг.мащ~ до­ ся

ПОЛКУ . Вмілим мruн.евром «червоНІі• НКВС разом з бійцями київсько­ а61йшли «синію~ з обох бОІО.в. го ополченnя обороняли столич­ Ось вже ч:у:ти перші· вИІГу;ни Ж переnра~ви. Саме тут, де «У,ра! ~. НастуuІаючі ·все блИІЖче оборонялись «<:НІНі», проходив і ближче. А оборона .'l'рнмається nередlіІІй R\рай просла:вленоrо МііІЦно. ГолОІВ·не - не ДОІfУ!СТНТИ

DОЛІКУ.

ряду

певнив присутніх, . що майбутні

воїни виnравдають · виявленЕ довір'я. Юнанам були вручені

ші.

Там, де обороивJІись чекісти Симлюлі"ІІно: nіІдеумнОІВа <!ра­ йонна вНtськово-спорmвна гра

першому

ники

ча­

су. ЕвакуюваІВся · з пі.~риє:м­ ством на У1рал. АЛе nрацювати довелось недовго. Після зак1н­ Ч.ЕШНІЯ IfY'PoJiв ,радlотелеграф1<:тів СтеПЗІН Рома'Новнч бут 1Іащра:в­ лений в одну з часmн діючої ·ЗІрм!Ії Волховеького фрон'l'у під Ленікгра:д. Ту1т. rriд станцією Мга, рядовий Станевой одер­ ЖаІВ пе:рше бойове хрещення. І т01д1 він Qyiij УІдОС'І'Оєний пер­ шої бойаво'і на~ороди меда­ лі «За відвагу». 3 тих nLp ~дИ тільки не за­ кидала фронтова доля цього вІідвШюіого воїна! В JІRИ.Х тільки бойових сwrу~ціях не побу.вав він! Про це св.~дчать його бойо­ .Ві нагороди. Двома орденами

робо­

Від Ім.ені призовників словс .взяв Микола Роговий. Він • за·

лий , Олег Нудрявде/3, Григорій Пікож, Микола Горбань та ін­

нелегкий

ЖИІТІТЄВИІЙ ШЛЯХ ІВіІЙСЬRQВОГО

ме­

ті.

ши.ми :роб!rrНИІШМИ СТОЛЯІЧНОГО заІВаду «:Б1лЬІІ1ЮВИR• жmав оою­ nи і СІЮЮІдЩУІ!tаІВ ун.р.і.nлення на ,підсrrуІПах до Києва.

Так ПОЧЗІВІСЯ.

порошков.ої

професіями, товариші по

роц;L СтЗіневой разом з tн­

1941

заводу

талургії в ряди Радянської Армії прибули ветерани праці, янІ нещодавно навчали майбут­ ніх воїнів оволодівати різними

Л. ПОЖИВІЛОВ,

иачальІUІК коктори «Бро­

НАГОРОДА

вариrаз•.

ЮНАРМІЙЦ.ІІМ На урочистій

лінійці,

Читачі нашої газети знайомі з Петром . Федоровичем Івано­ вим, колишнім бійцем прослав­ леного 227 полку військ НКВС. Нещодавно т . Іванов на запро­

ям

відбулась нещодавно у Велйко­ димерсьнІй середній школі, сек­ ретар

шкільної

nарторганіза­

ЦІІ В. К. Драний вручив номан­ ді юнармІйців Грамоту район­ ного штабу «Зірниця», якою вона

участь грі.

відзначена

у

за

шення громадського відділу в.ійськово- патрІотичного вихо­ вання райг:;~зети « Нове життя >>

активну

відв ідав редакцію , а потім nобу­

військово- спортивнІй

вав у Калинівській восьмИріч­ ній школі. Тут гість ознайомив ­

Грамоту одержали Павло Матвієнко , Віктор Ярмолеюю, Сергій Красавін, Анатолій Ге­ расименко . Олег Скиба , Анато­ лій Лебединець та Василь До­

ся з експонатами шкільного музею про двісті двадцять сьомий. .

На знімну: П. Ф. Іванов се­ ред учнів Калинівської восьми­ річноУ школи,

линсьиий.

СубО'І'а,

П. ВОЛОДИМИРОВ.

6

•ервва

1970

рову

Фото А. Козака.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

О

З стор.

О


Конкурс стіннівон

СЛОВНИК А ТЕЇСТ А

На

!ремонтно-механічному заводі nроведено копкурс стінних газет цехів 'І'а · відді:лів. Перше місце і грошову премію 30 кар­ бованців присуджено «Ремонтни­

ку», ,щруге місце (премія

ІСТИНО - ПРАВОСЛАВНАl

ЦЕРКВА (ІПЦ) -

,мона,рхіст.ів, Яrке неле-rаІЛь-но ви- ,колі.на Ііуди.но.го)

rках

крб.)

20

кращим

СЛ·Ю'са·ря

-

1 ще одно

Т<J'ді

п

тепер -

її єврейськИІМи :п-леменами і ·ви-

з аНТИ<ІJ;(jjДЯНІСЬІКИ .НаС'І1рОЄНИХ еле-

TOn..

у дує,

руинує V

•••

-

імені

ти.

ВЛОСНИЦЬІІЮІГО

благоустроєний мікрора- працівники

комбінату зруйнува­

йон. ·За це дякуЮть будівельни- ли перехресток вулиць імені Ле1\ам і місцеві житеЛі, і ' водії ,~~- ніна та Пушкіна. Чи. полагодили?

<КЛаJСОІВоrо рабо­

СУ!ОП.Ї\lІЬСТВа.

,меНІті·в. ШІВ~!дио знаrйшли сnільіВ основІ Jtудаї!Зму '-'tежцть. вt­ художником :ну м01ву. Доочи незаІНонн?, во- ра :у собрМJі<СТЬ• ЄВіреА~rо

монтник»), кращим

V

Чапаєва, Гор11кого, Некрасова, Та руйнівна ,в;іІльиість комбі..; Іу!даї:зм ок.лащав-ся на грані Геол~rів і Пушкіна. Раніше тут нату цим не обмежилась. Мину­ 1 1 ТИІОЯЧОJІі:ть до .нашої ери було бездgріжжя, піщані бархави, лого року при прокладанні труб

Оби:дві секти, що скла~далися ни:юіення '!'ЗІМ

(«Ре­

б

ои

ЄіВіреїв.

церковне у.груповання

{.ІПХ).

т

вулиць у нашому місті

ШИІJ)ена, іГОJJОіВНІtМ чиrном, .серед

-,іс:тино"ІІтра<воола:ВІюrх християн :в Палестині, rпtс· ля завоюва·ння

редактором

Є. МиrУІЛь·ка

<СТОJІіТТІЯ.

"_« .на базі цієї оекти з'пвилося

тивістом заводської преси визна­ но фрезерувальника Вячеслава

Вшивкіна,

нинішнього

tРелrігія, ІІІо­

-

СМІХ,

Кілька ІЮКЇВ тому механічні ні май~mрні буnи змушені за майстеvні заасфальтували кілька свій рахунок виконати й ці робо­

з намtль­

церковних шиос отароєврейських ІПлемен­

'НИк,ло в нашіІЙ rкра:ї-ні в 20-х ро-

«Складальнику». Кращим ак­

-

ІУДАІЗМ (від ІЕJГУ):(И, ро.до-

rtюН"ІІррево- нач·SІльпика О.ДН'оrо

люційне об'є~на~ння

z

z саРа м

то машин.

Отже, 'зроблено до.бре- ,.!іЛо. Теж лагодять ... обіцянками. У ОрганізаЦі;sм міста, . усіМ, і1'о березні-квітні нинішнього po:tty А,щМіініІстрщія, партійна і проф­ користується аефаm.то-б:етойвц при · проюіаданні ·тра~шей . :n~ony спілкова о~ганізації висловлюють ['О розпово~джуівали .забороне- це :треба неухильно до.держ.ува­ ПОІСІРJІТ'Ї'П. ТЇJJЬ.ІtіІ 0 пЦ'І'ріОІ}R• нашкодили на . вулиці Чапаєва: ну МОНарХ1ІЧНУ та Ї<Й іJlО.Ді?ну ТИ ,велІJІЧ•Є'ЗНОЇ ІНІЛЬИОСТі (613) поі()Іку численному загону допи­ майстра м: Пархоменка.

-

е-у'В' ачі·в, УІ6М, хто уча<сть

у

ви:пу:с.ку

Є.

бе~е

активну

ни: .виношували rплан~ вщродження етаJІИХ tІюрядtнв, дл~ чо-

народу, ~~~~у. rмовмв, бог. обІ­ цяв ·~цб!тQвану• землю. А за

лlтерату:ру, стаQрюва~ли пі-длмь-

заnовідей,

ні -ц~~ркв~. мо~а~тирr..

-~пlвали

о.брядІа,

rrr

ти

ХШІИ'ЮВ,

свят, ІІІРШJ.ИСі•в, ІSІКl суворо. . ~ аІИафlСТИ ,1 реЛl:ГіІИНі іШСН>І, <;ПрЯ- ла:ментують ІЖИТ'М . ВhруЮЧ()І'О, гати

газет.

мо.ва1ні своїrм :віст-рям дроти со-

тц

ту. <Все це подавалаоя шд <<со.:

підnривмсrв,

заклRКають :жити за.мкнуrою ЧИТа.1ІІ J\ac1'010, ІПІ~'І1РИМУЮТЬ :В НЬ()І\fУ

ЛАДИЖИНСЬКИR.

пepJЦC)Jt,

та 1<нших

церков, 15і>К'1

. :нібито антихристов 1 >>.

<<;продwшсь

po6Jri'ЬQ,

7

.>' '

·

·~,

19G7 ~ці коt~біиа~ ~~'Q-і8_h

ціа,ліСТИІЧ'НО'Ї ~€ІрЖа:ВИ, прапо.віІДі антира;дянськог? змlс- дJУ.Х смИІрення •і •покQІри, неуцт­

•у.со~>> заперечення ІП~а~·ославноr

~~,--~ проїжджа частина розвалилась, розмивається водами, в .кмі ва-

Aoro. 111 • .... ·· '·. '

во.

ремо-нтуУОчи

ляються .бордюри...

Дивна картина. Організація,

во,в;о;; яка покликана займатися благо­

провід, зруйнував частину твер- устроєм,

,головні д:оомаrrи Іу.даІзму ви­

дого покриття на

,клад,ено в Торі, ·або П'tЯтиашИІЖ­

вулиці імені

сама

дотриманням порядку,.

ж порушує його, нівечить

боЖест.вен- Чапаєва. На неодноразові вимоги те, що іншими руками зроблено. Сюди ж s.хо­ полагодити до:рогу комбінат відпо- Лк все це можна назвати? дять рtзні ·міфи •староєвре.йськl відав лише обіцянками. Механічп. ПАНАСОВ. ' . . ' . жі

яна має н~бито

. . О~но·ани:й . же нацрЯІМ діт<я..ль~ не' походження.

ностІ ІПЦ

r lПX

боро ьб

J •ПРОТИ ра~ДЯНСЮіОГО його ~а·лів. Тан,

На'роду Та ІКері•ЩІиии

лtтОrписи,

«rИ'НИ<ГИ

ІПІрQрою.в•

і

секти аrнтивно за~кmшали вфую- т. д. Після зру<Йну.ваноо старо­ чих ~о і['НQ_rоrва:ння f1ІЮМа;дя·нсь- єврейської держави, в умовах

них обов'rЯзнів . . ВОІН~ ЛІРИ~шу- р01зоелення

вали :свою ІІІаст,ву юдм~вл<Яти~-~ ,кра.їнаос

:від слУJЖібИ

·в Черв01нl:и А•nмн,

бойtКотува ти

•вибори

'Г.

до

євu>еїв по

'І'ЛУІМачення

ухилятись .від роботи в р~щя<н- ,инИІтжія, зібрані сьиих

1

у.станова:х

,ствах,

на пі>дприє.м-

у КО<Л['Оапах

в\д навчання

в

·t

~адгоспах,

школах тощо.

Весь уtкла.д .нашого життя ого-

ГОІГолmсмшй рИ!нок обслутовує ся будівельники, що вимурували сві·ту, П'а·ти- не тільки мешкан:Ц'ів с-вого села, стіни і J:lСТановиди дах, на·крив­ ~ сюди приїrздять з на- вкмишніх ІШИ його TO'JFnю. І 11се. Решта бу­

Старада~в.нього

з'явили'СЬ

Рад.

Т.алмуд

в тан ·званий

зб\:рник

-

,догматичних,

ЩЕ РАЗ ПРО РИНОК

різних

населених -nунк'І'і-в

·рел!Jг.і.йно­

лобутових,

етич­

них і пра·вових прИІІІисів rіудаїз­

жинець,

му.

гі·вці .

тер. НаJПірИІнлаІД, віровчення про

-

«винаходом ~сатани•.

<<а<браtний -HaJIQД'>,

цро «землю

мали уепlХІУ серед т.рУ'дящих. ють .с\оніrс·ти для. вихова,ння ві­ Не •допомагаІЛи •ні ІПогрозн, ні ,руючих в Ідуеі Цуржуазного на­ заЛЯіИІу:вання, ні шан!І'аж ціЩу- ціоналl•з-му і ворожосТ1 ~о ішuих вання-м :бли.змюго СІК~нця ові- !На,родtв.

<<·страшного су.ду•.

Дове-

Вудучи

офЩЬйною

мало,

,снити свої міри.

Ще

d.мперіа.лісти'ІJLІ. ·за­

Друга

KflPC:o.

азної

тей. «Казка з продовженням». Малень­ кий спектакль. (Історія перша). (М.). Музично-розважальна програ­ ма. (М). і0.30 Кольорове телеба­

10.00 -

чення

-

для

Загадкіно» .

дітей .

(М).

Телефільм

10.55 -

сВ

селі

Кольорове

телебачення. Документальний фільм «.На Далекому Сході» . (М). ІІауково-популярна програма «Здо­ ров'я». (Ташк е нт). «Від Білого

11.30 -

До

Чорного

12.00 Програма (М) . 12.45 -

моря».

для

сільської молоді. Назу­ стріч · виборам до Верховної Ради СРСР. (М)• ІЗ.ОО-Театр юного гляда­

..

ча. «Хлопчик з сірникової коробки». Тел еспектакль. (Л'енін,рад). і4.20

-

-

Н.овини. (М) . н.:зо Народний теле­ університет. Заключна передача. (М). 15.15 Для школярів. «Будь силь­ н·им , будь спритним » . (Львів). •Південно-Західній років». -•На меридіанах України». «На Міжнародному конкурсі ім. П. Чайковського». Концерт. (М) . і8.00 Новини . (М). і8.05 Літопис півві­

- 100

ва

Телефільм

«Рік

1938• .

Фестиваль самояіяльного УРСР. Звітує Ровенська

(М)'.

19.00

мистецт­ область.

20.25 -

(Львів). Програма еЧ ас•. (М). 2і .ОО сПівгодини у Вільнюсі•. Ест­ радний концерт. (М). 2і.ЗО «Майст­

-

ри

мистецтв•~

.._;рср

-

-

(Народний

артист

23.00 -

М. Охлопков). (М) . Першість світу з мотогонок на гаре­ ній доріжці. (Чехословаччина). 2З.ЗО­ Новини. (М). Друга програма і І .ОО Екран студента-заочника. Другий курс. Марксистсько-ленінська філософія . «Кри~ика сучасної буржу-

Марксистсько-ленінсь­

ка філософія методологія nрирод­ ничих і суспільних наук•. Фізика. «Сnеціальна теорія віднос­ ності~. Теоретична механіка. •Поняття про рух тіла, що має не­

12.10 -

13.20 -

рухому

точку.

Рух

18.55 -

вільного

твердого

19.00 -

тіла•. Наша афіша. Кольорове телебачення. Дж. Піре.1;1і «Маріанна к;оллі». Телеспектак.ІІЬ. (М). сНа добраніч, діти!~ Українське кольОрове телеба­ чення . сУкраїнськніІ романс».

20.30 20.45 -

7

НЕДІJІ.Я, ЧІ!РВН,. Перша програма 9.СО Ранкова гімнастика для ді­ тей. (М) . Кольорове телеба­ чення. Телефільми сДімка розсердив­ ся• і «Дімка велогонщик~. (М). сМ узичинА кіоск». (М). В ефірі сМолодість». (Ленінград). Наша афіша. ІІ.20 сСвіт ваших захоплень». (Донецьк). Мультфільм сДорожче золота», сМова сердечна, музична». (Хар­ ків). іЗ.ОО сЛетять, ніби чаІІкн•. (Донецьк). Для воїнів Радян­ ської Армії І Флоту. (М). 14.і5 Для школярів. сЛастівка~. Матч з стрибків у воду. (Київ Львів) . Чемпіонат світу з футбола: СРСР Бельгія. Кольорове теле.бачення. сКлуб кІномандрІвииків. (М) . Новини. (М). На­ зустріч виборам до Верховноі Ради

-

9.15 -

10.00 11.15 -

16.0016.30 17.00 -

lV

ку . -

соціології.

СРСР.

-

і8.45 грама.

(М).

-

-

18.00-

17.00 -

18.00 -

сДобрИ!і

сСІм (М).

20.50 -

вечір,

днів:о.

19.25 -

хліборобе!•

МіжкароАНа ПрG­ Художвій 4NJ!ьм.

Кольорове

теІІе6мевии.

Чемпіонат світу з футбола:

БразіАІ!І­

Англія. 22.45-Кольорове телебачеvни . «Карусель:.. ТелеоfлЯд. (М). ~-311 «Камертон

доброго

і

18.45 20.45· -

виконує

І

БРОВАР И

1~

настрою».

-

(УЖrо·

род).

cHOBASI

ка•итета

м. • вул, Київська, 154. ТЕЛЕФОНИ:

відділів

_... r

редактора

(партійного

-

життя,

19-З-82,

оскільu ди­

наш

ринок

здав

державі

ЖИЗНЬ•

-

заст.

ре..актора,

масової

ро•

·,. СІQтн),.

реtаря

-

Київська,

154.

М. ЖАБІНСЬКИИ, депутат Ради.

. Гого.лівськоі

сільської

Заст. редактора в. полотинк

N'2 3 Мі:н<істерСТВЗ ЩЮМtИСJЮВОІГО буді•ВНИЦТВа

N'2 39

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

муJІярі, бетонни: ки,

Іхати автобусом

N'2

І до зупинки «БМУ-39» .

Адміністрація.

------= -- _.. -= --= •••

r, .. , ..... , .. ,._, ..... , ..... , .. , .. ,~ ................ ........ ,._, .. ,

7

-сЗапрощуємо на веснянкн•. (Львін).

Друга

10.05 -

льорове

«Втікач з Янтарного•. Кольорове телебачення. кестру

10.15 - Ко­ фільм (М). 11.25 -

народних

Концерт

інструментів

і

ор­

хору

росіАської пісні ВсесоюзІЮго радіо І т-елебачення. (М) . За .безпе­ ку ,руху. сПравила без винятків». ТелевізіАні вісті. На­ ша _ афіша. Оперета І. Дуна­ евеького сСолом'янніІ капелюшок».

12.25 -'-

12.35 -'-

111.55 -

19.00 -

Црем 'єра телеспектаклю. сНа добраніч, ді~иІ:о.

n.o

(М).

20.30 -

--...••І sмІии у nрограмах аа.:

~ · АИктори Т~ И AJ18 І 71-11-81.

,......,

...

ра,ІІ.Іо І ,ІІ,ОВІАDК:

телеба­

деuутатов

19-З-18, -відділу сІльськ.

ІНДЕК{;

робітнШ<и в цех безалкогольних напоїв,

ТеЛефон-19-4-.57.

шофери, уч-ні продавців.

З:вертати•оя у віtцд·іл •КЗ:дІРЇ'В ЗІМЇ<Штор< rу що,ц,енно

Дирекція змішторrу.

cek,

rосподарства-19-4-47.

2408 -

~--~~~~~~~~~-~~

~~~~~~,~-~~~~~-~~

~"~~"""~"""~~""""""""""""~""""~~ммr

~~НА БРОВАРСЬКИИ ЗАВОД ПОРОШКОВОJ МЕТАЛУРГІІ 1~\. НА ПОСТІННУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

J•

:

І 'І%..,...J* .# !' •

токарі, слюсарі-ремонтники,

електрослюсарі, мулярі, покрівепьники,

:

: "' ~

&

:. : :

J'f

шту.катури,

робітники без спеціальності (чоловіки і жІ~к~)-

Звертати~я ·на а.щресу: м . Брова,ри.• rпро:мвузол, ·В1ддtл кад-

:рів ЗПМ.

7050.

1

t

І

: : : : :

д.ІІ.міністрац.,_ заводу'................................................ ......................t БРОВАРСЬНА МЕБЛЬОВА ФАБРИКА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: оздоблювачів меблів (фарбуцаJІЬнвкІв ),

веретатавкІв деревообробки,

J lt1a1opcuc.

чеТІІер І ~.

За<м.

з 9 до 18

год. (~роі<М ·СJ'ІбОТИ .і неділ-і).

теслирів д.пи циrотоц.пенни тари,

61964.

Г.М. ІІІІХDАfІТЬ

вІ,JІ.ПовІАПЬІІОТО

"'~

вантажники на продовольчий склад і в магазини торгу,

nрограма

Новини. (М). телебачення. ХудожнІй

ІІІІІІІІІІІ"ІІІІ . . ІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІ88111 . . 11111111111818118t . . . . . ІІІІІІ8ІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІіІ811111ІІІ""'tt . . . . . .~

Б,ров,арська д1Jука:рня, Київсько-ї обла.с-rі, вул.

діщ­

і де·ржа'ВЇ.

., w • _ _.,.,. -~· • • 16.50 --. наша аФіІJІа. 16.55 \ \ ~· БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ сФізкульт-привіт!:о. 17.40 - .Телевізійні ~ ' / ,. •На пос11і<йну ,ро<бот<у вісті. 18:00 - Програма передач. І8.і5 ' / ПОТ р 1 Б Н 1: - Чемпіонат світу з футбола: БолС, гарія - ФРН . .(Відеозапис). 19.00 ~ ...JІ п•родавці продово.льчих товарів, сІх друга професія• . 19.ЗtІ сНа .,... Р варті порядку - громадськість•. 19.50 ка-сир.и-конт о.лери,

~екта-19-4-67,

-

ДИJ)е!ЩіЯ

бут<Ук. А це вигFдно і насешmню,

теслярі, різ-норобочі. Одинакам нщдається пуртожиток.

ПOf!~~;:~~·:rp~==BH,.

орrаи БpoeapcJCero раІонаоrо

а районноrо Соаета

ТРУА•щвхсs К..евскоІ о6.частв.

промисловості,

tl'f

оперного театру) .

.._71

КП УкраинЬІ

J)'()Ку

вигшrд мав би ,білwrе відвіду­ ·вачrв, отже, мав би більший при­

будівельно-;монтажного тресту

\

./.. f•

Е.

....................................................................................................................................

НАША АДРЕСА:

\~

Хі.•ь. (М). Художній фільм «Безприданниця». 20.ЗО сНа добра­ ніч, діти!». сНаші гості». (Артисти Ленінградського Малого

~

~

ви_щно,,

~\ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛІННЮ

мова.

10.30 20.20 - сВід понеділка до неділі». 20.30 - Програма сЧас• . (М). 2і.ОО - Художній фільм «Перехідний вік•. 22.ЗО - Спортивна передача. 23.15 12.10 12.25 Телевізійні вісті.

13.45 -

15.30 -

Англійська

композиторів

МИНуоІt>ГО

ющ:і М 7 для спQ>рудження м' яс­ ното іІІа· вілЬІйону. Що ж · зробле-но ва рі·к? Тільки н.а те. опром.огли-

бачення. ЕстрадинА концерт. Пісні ра­

Дянських

літа минулото

сь'Кm р~mонrFно.,будівешшій

12.40 - Німець ­ ка мова. «SІк працювати над газет­ ним матеріалом» . ІЗ.І5 Вища мате­ матика . .«Невласні інтеграли». 18.00Наша афіша . 18.05 ·- · Кольорове теле­ лекція».

3

т&вари

ринку відтrу;стИІЛа кошти Вровар­

програма

12.05 -

l}оокла,дають

проІСТо на зе:млі.

(Далі буде).

-

люди

ро:ку ринок не ос:вітлюєтЬ<Ся.

т·е-лі І~раіїІЛЮ .нама' rаютЬІС:Я здіІЙ­

«Оглядова

nрограма

не

600

за ~опомогою якої прави­

11.00

Перша

це

,ною,

з, 4, 5, 6, 7, 14, 59, 60, 62, 65).

9.00 - Гімнастика для всіх. (М). 9.30 - Новини. (М) . 9.45 - Для ді­

не вцр:ішувалося

заІЛиШИІЛись тепер лище otq)eмl

(Продовження. Поч. в .М.М 2,

ЧЕРВНЯ

.зрушень

року держав­ лит~>ся, на території грято·ка, яку

Екран студента-заочника. ПершніІ курс. Історія КПРС. «КПРС у період розгортання комуністичного будівництва . Чому вчить історія

6

сусіди-че·рні­

Скіль-ки

питаннн на с·m61!ИК<mк.О'Мі, проте

ка·рбоrваІЩіІв nрВJбу'!1ку. 3ви­ ною реліl'і€ю І:зраїлю, іудаїзм в чоботях нмегко перебрести. :править Й()~У ча:йно, якби ІВЇН Nав n:ристойніІІІІий за ши::рму для Прила11ки ІПоламані 1 ІХ зовсім

фа<натиии.

СУ.ІЮТА,

Жердови,

в:аш РИНО'Іt

пі­ ва·ля­

лось їм лі:ти по шл.яху пристосув&ння 1до у,мов :Ра.дяН~І>Кої діrйеоності. Але й це :не цря11ува-

а:гресН проти а;раібських ІИІраї.н, ло вtд І~раху: число членів ІЛЦ BlfiipaJtДyє жоrрстстість і на-сНІЛь­ ,щ JПХ катаат.рофіч.но па,дало, ство, є тією 1дуооовною оболон­

ЦВІТУТЬ РОМАШКИ. Фотоетюд А. Козака.

дівельних матерІіалів (rцетла,

реіЩія І).ІІ'J!К}' Да.Jl:ІЩНЬКО від Щ~С l(e СВЇДЧИ'l'Ь 111]}10 те, ЩD ])ИІЮК - у ~IJ~- В іі руІtах к.-rТfІ - ІІЮТрібна і ВШ'lДНа Л•ЩJІМ Ор­ ha р~~НТ і ЗЗІОУ\~ОІJу, З НеЇ rаН'ізація. Та нагано, що тут і до­ слід питати про іх використання. сі н.е,має порядку, що ринок і до­ За nерший Х<Ва~ал . нивішиь-ого сі не впорядкований. Ощрожа 1!а-'

Секти .1ПЦ та ІПХ ні>НОЛJІ _не обІ:rовану• широко ВИК· ОрИ'С'ТОву­

ту»,

Кра:си~mки,

- Ідеї, що ..Л•ежать .в основі rу:да­ Шдліс-ся. .Відвідують

а їзму. мають ·реакційнИіЙ харак­ брава·рчани, кияни,

лошуtвали антихриrатови•м, :будь-яиі :досІmНення fІ!Раї:НИ

В. Ста-рІЩі,

-

Пе,ремоrи, ДУІДаркова, Ру,сано·ва, сок, це:ментоваНІі стооои) Св-ітИUІьнавоrо, Плооко·го, Кула­ ються, РООТJІІГУ10ТЬІСЯ.

вавтажввків, підсобнвків, токари по металу 5 розраду, токари по дереву 4 розраду.

Адреса

фабрики:

Ухати автобусом .NQ

41

м. Бровари,

вул. ЗалlЗвWJна, 5.

до кінцевої зупинки.

66 номер 1970 рік  

66 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you