Issuu on Google+

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯ:ТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ .м

31-R

66 (3064)

СУБОТА

6 ЧЕРВНЯ р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІ СТИЧНОІ ПАРТІІ УІ\:РАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬК ОІ ОБЛАСТІ

Програма виконується

КосмІчний корабель «Союз-9,. продовжує політ навколо ЗемлІ. 3 червня космонавти Ніколаєв І Севастьянов виконува ·

иорабля в

цюваИRJІ апаратурн для виконання ручноУ орІєитацІУ космі'Іного

районі еuатора проводив експерименти по веденню радіозв's з­

корабля за зорями.

на коротких хвилях з кількома наземними вимірюва льними

привітання

дщда;та,ми в дещуrгати Верхоової

Ради СРСР. НіІдбулаюя

3)1ІС.Тр.іч

вИборціJ3

Крtм того, космонавти проводили різноманітні медичні експе­ Нір<ХВСЬf ЮГО ОRІру;гу (Л<і<'11ВТЙС&Ка

пукктами.

Екіпаж корабля передав теплt слова

зустрічі

Б обстановЦІ велиної полі­ Продовжуючи виконання програми науково-технічних експе­ ТИЧІfЮЇ аІКТИІВіНОС'Ііі 'У ІН:раїІfІі 'DрИ­ риментІв, космоианти Ніколаєв І Севастьянов проводил и опра­ !ВаЮТЬ зу~річі •вибоІРціІВ 3 J!.ан­

тього днц . польоту.

. try

"оп.

2

ПередвиборнІ

4 червня космічний корабель «Союз-9» продовжує політ нав­ коло Землі.

ли програму науково-технічних експериментІв І дослідже нь тре­

Борт-Інженер Севастьянов під час перебуванни

Ціна

рименти і дослІдження. За даними телеметрі! і доповідд ю кос­ монавтів, у них зберігається висока працездатність.

вченим,

консТрукторам, інженерам і робіТННRам-усім творцям кораб­

Екіпаж космічного корабля продовжує

ля «Союз,., З екіпажем пtдтnимувться стІйкий радіозв'язок,

програму польоту.

І( ТАРС).

успІшно

РСР) -з членом ПмJтбюро ЦК .КПРС А. Я. Пельше; виборці ~рас.но~~рсЬІКОГо сжруf1У ЗJ'СТРі­ виконувати· лwся 3 членом Полі:тбщро ЦК

КПРС Д. С. Полянськи,м ; про­ йшли ЗІУС'l1Р'іІЧ:і ІВИ6орфв Совєт­ (м . Гормшй) 3 dІІППОІІІІПІШІІІПІІІІІJПUUПВ СЬІІюго ОК·ЮJГУ •сеwретарем ЦК ІVПР.С Ф. Ка1JУШеВИ!М, Шахтинс ЬІ1юго оору·гу і(РостО/Вська область) з сек­ ретарем .ЦК :КПРС М. С~ Соло­ (ТАРС) .

R.

Всесвітній

-

менцен Ю\1.

На:ндидати в депуІТати Верхав­ ної Ради Івисту.пщш перед ви­ борцями 3 пrюмова.ми.

ФОРУМ МОЛОДІ

• • •

4 че-р.вня у ЛеН'інграді закінчи-

JІ1аІС•я

В'Сеевітня

зустріч

у .МІ•НІСьну ІВі'.дбулася зустріч

моло~і

вибо:рціІВ з ч.леном

Поліrrбюро

[Jрие·вячена 100-річчю з Д'НЯ на- цк ІVПРС к. т. Мазуровим, у

ІЮДЖе'Н'НЯ В. І. Ле·ніна. В ній ІВЗЯ- Ленііl!Г.раJДJі· _ 3 членом Політ­ ли участь шюланці ю!Ності майже бюро цк ·ІVПРС о. м. Шелепі­

~та к·раін·. :Вони ·о,бrоворили

nи-

ним, у Ста~вроою л ьсь11юму _ 3 сеІфе'11арем цк

танн'я 3м'іцнення еднос1'і своїх ~ій у СіП:Fльній 6оротІІбr.

антиімпе•ріал і стичній

Уrчwсяики З}'стрічі 1щсоко

НІраї

КПРС

Ф . Д. Нула,fюви.м.

Н(lІН!дИІдати ІВ ІДецутати

оці- ІВааJиші к. т. Ма~зурОІВ,

-

то,

о.

м.

нили і·Н'ГЄ·РН~іона:льну дія·льнk·rь Шелепtн, Ф. д. ~ІЛаа<ЮІВ ви:сту­

<М•моДііжних

о.рІГаНF3ацій

СЬІІtМ'о ~Ю'ЗУ, піщтримаІЛ·и ціативу .ОNЩОІСИТИ

. Ра:дяя- [JИли на цих 31ус11річаJХ 3 ПJЮмо­ іх і·ні- ІВа..>.Іи•.

1971 р.ік рОК~[ . 6о~отlІби мото,н:і С'Віту :проти імпе-

,(ТАРС) .

-=::==:=:=::=::=:==:=:=::

ріІшізму ПЇ:Д ЛОЗУ'ІfГОІМ « М{)ЛіJІДЬ о6- 8

1BИffY'Ba"Iy6

Командир космічного 1корабля сСоюз-9», льот­ чик-J<осмонавт СРСР , Герой Радянського Союзу полковник Андріян Григорович НІІ(ОЛАЕВ.

Борт-~нженер кандидат

космічного

технічних

наук

СЕВАСТЬЯНОВ.

rmерІащзм ». Палкою овацією ·були зустрінуті р~золюції на 'Пі:дтриnу кораб••

сСоюз-9»,

ВітuіА

Іванович

:

.•

~'

Виступ

..

президента

США

ІІІПІDОПІПDDUІПІІІНQППІІІІЦІІІШІІUUПІІІІІНІQППQІ

ІВШІПІОПDПІІІІDП8ІІВПІІМ+f

На місяць

Bwrni'нгroн. {ТА,РС). Пре·зще-нт США Р. Ні'К.сон ВИІСТУJПИВ по ра­ діо і тел~аче-нню з заявою, яка

3аверmуєтьса

раніше

Ща ·в Ііамtбод.жі . По суті вся заява

строку

збройне В'ЮрrнЄ.JFНЯ а<Ме'j}ИМН'СЬ'ІШХ

Радгосп <<Плосківський>>

НИНЇ!ШНЬ<ОГ()

ЗВе'ЛаІСЯ

вторгне;нні ІВ Ііа!МІбо.джу і нa"'""'1rnn•т 'ВWННИХ діЯ·х · брали

знии Києва відnравлено вже 190 тонн різної зеленІ при зав­

з · них

80

кІв-проривки,

· 31

щавлю та ішвоІ

городини.

На овочевих ПJlантаціях що­ дня . працюють близько 20 робіт­ ників, · які збирають і відправ­ ляють в торговельну мережу до

В ході во6'Нних

Після весняної

nовені

баrа'І'о

радгоспу «Літкі,вс ький» залишилось

полів nід

при планІ

75.

Збирання і продаж овочів "РИ­

Тр уді в ники

сусіднь·ого

Пухі·вського

пт ахарадгоспу вирішиJІІи подати допомо-

нав. Ми почали здавати

свіжі гу літкі-вцнм. Вони. виділили для першого ОJ:Іркн з сонячних теплиць, яинх відділка 60 гектарів своєї землі в тимча­ відправляємо ЩОАJІЯ 5-8 цент­ оове користування, на я~ій уже nоса.дже­ нерів; пішла також рання капу­ ста з поля. Пізніше будуть про­ но картоплю. ривки, кріп, редька тощо.

Овочевий потік зростав. П. ВОЛОХА, диРектор радrоспу.

На цій роботі сумлtнною nрацею

від­

зна чились ланков·ий механізованої ланки

ОлеКІсій Добровольський, трактори.ст Пе'Гро Са~вченко та робітниці, що обслу-

солда­

операцій

у

·КаІМJбо,д.жі, ск·wза·в НіІСсон,

амери-

війська

вбили

кано~с<іJЙ1Гоіrеьюі 914 5 Ч:ОЛО'ВІК.

Сусіди дonoL'\or ли

3 товв nродукціі. Допомагають водою, я-ка повнІстю не зійшла і до цього з~нрати rородину учнІ місцевої восьмирічиої школи, Краще ор­ часу. Оообливо багаrо таких площ на ганІзовано цю роботу в рільни­ першому відділку. Через це затрималось чій бригаді М 1, якою керує садін,ня кар·юплі, сі•вба кукурудз·и та ін­ Григорій Іллtч Міщенко. Вона ших ярих культур. вже зда.ла 110 тонн ранніх ово­

.,...';J

тис·яча американських

тисячі саігоІНських

тонн цибулі

з відкритого грунту і 30 тонн­ з шіlвкових теплиць, 55 то~н редиски, яка посіJНІа в п 'ять строків, а також багато буря·

ВИІJ'ра'ВЩаТИ

НІМРа1ІЬІН'У КІраіну. ШІОсООІ :Іюв·rдамив, Що у з6ІІtТЙ­

10

10,

оороіби

У'ІJІЄ~Іf;J:і,..~nvвд~пnю-ІВ'єтн:а•lІlІСьких :sійсмt в

до­

строково виконав сезонний nлан ·wодажу державі иарниково­ 'fеnличвнх 1 ранніх овочів, роз­ рахований до липня, В мага­

данні

ДО

СТаН{}ІВИ­

По·обіцJІІВШи, США вив~дуть

що до свої

1 шmня вшеька з

ГОВ)ІІВали а~регат, - Марія Омельчук, Каrмб()І)ІЖі, !Президент Сполученах Надія Савченк:о, 6вдокія Матвієнко. На Штаті!в у той же час заявив, що

кожен rекта,р картопляної планта.ціі в·не­ сено перед оранкою грунту 40 тонн пта­

США :ПJЮдовжуватимуть бомбарду-

ц'і'Єі країни, к·оли ві:н, пре­ шиного посліду, одночасно з садінням зидеІІТ, вmшає це за неооХ<~Не в рядки вносились мінеральні добрива. . Тим са>мим Ніксон на'Маrає.т ься З більшою а·ктивнkтю

іде також

са­

діння карт·оплі і сівба кукуруд;~и й інших wюе защалегідь випраЩ!\ати май­ культур на площах , що тільки-но звіль­ бутні агр.осиюй акти Соолучffіих нилися ·від паводю\. Штатrв в Інщокитаі.

.Робітничий колектИ'В першого відділка

боретьсЯ за те, щоб навіть при несприят­ л.ивих погод:ни·х умовах виконати взяті в

Нmс-он бУ'в ЗМ)'ІІІІенИІЙ виз.нати, що

аме,рика'Іrеьке

нторгнення

в

ІіамбІодіЖ'У викликало оостру кри­

ювілейному році зобов'я·за.ння і будь-що rrи~у в Сnолучених Штатах і в у•сьому c·W/IIi. У храІні, сказа:в ві.н, виростити виоокий урожай всіх культур. існую·rь «:Мибокі н~ю10'ди з nри­ І. ГАПОН, воду війни» у llівдеІШо-Сх~дні'Й rромадський оресuовдевт; Азії.


3 почуттям 14

червня трудящі села Се-

миполки, як і всі радянськІ лю-

пиці,

щоб віддати свої

нращих синів і

ду,

непорушний

на

голоси

ники,

комуніс-

вано і на внеоному

ки,

:ВИН9НІЮМ

агітколектив

масово-політичну

двох

рівні , пар-

сільської

ми ощадкаси.

Ради,

гають

В

...

вулиЦІ

людей.

шляхи.

Якщо,

Хто ростить врожаї, Привітанн~ своє посилаєм!

тисяч

-

нарбованців,

п

кий» вчителька О. Г. Стасюк вибо

« Радянська І й

~ча сист~~~а ~ на демокра-

тичюша в свІтІ».

Потім

задово~енням дотепнІ

А

·гуморески

у

.

присутн~ виконанш

Г. Ше.веля, жартівливі пісні, що їх проспівали Л. Таран і Л. Ів:t-

вторитет

справж

нtй

та

по-

Потрібні

роки .

цівJІика,

оцінили

А от подружжя Раїса

Безус

щоб

як пра-

як

людину.

Михайло та

працюють

в

рад­

rоспі «Бобрицький» недавно, а

люди вже їх шанують, поважають

1

юtцька. '

Раїса спершу трудилася ро-

Працівники віддаленого відділ- бітницею на засолзаводі. Стала

Активно

працюють

агітато­

Г.

М.

Нікітонов,

А.

М.

чук та інші.

Клим-

З почуттям великої вдячнос-

ті партії і уряду голосувати­ муть семиполківці в день вибо­ рів до Верховної Ради СРСР

за кандидатів . блоку комуністів безпартійtшх.

В. РОМАНЧЕНКО.

Б

жній

нізації

інженером

П

знижувалася.

мета

ще

більше

агіткультбригада заві-

горо,~;~ній бригаді. Будь-яку ро­

хімії.

ІПомаrакль одне о.дно~

тав до виборців uідділка М 3. н КРУК

завідуюча

сілІоСьким клу·

бом.

мії у Києві на факультеті · агро­ Тепер працює

в

садово­

боту вона виконує з вогником. Часто заміщає бригадира , коли

дей.

Отже, формується справ-

по

rос­

Ш1!даро"і1цу, .раGом вча'І'ЬІСІЯ і від­ поочНІвають.

А. ЯЩЕНКО,

y'IJI'I'e&.

той відсутній. Сама добре пра-

цює, вміє повести за собою лю-

чик пресів Микола

На фото :

подружжя Везус. Фото

автора.

бітниця Раїса .Калина слюсар Лев Омелянюк та бага~о інших виробничників.

Дбаючи

про

СУНИЦІ

виробничнинів ,

ва виділили

завком

Мічуріна

40

проф-

чоловік побувають в

в районі те-:m·іки та перевірила бою,.;атиість

громадський

nр·отипо~ежноrо

стану

радr·осnів, ша•хофаtбрик

огляд ІІІ~жежнкх д'J))"ЖИН.

об'єктів

Незабаром

-

масове збирання

суниці.

Одночасно ведуться роботи в садах. Механізатори І. Куш!tа та М. Грикун обприскують дерева проти шкідників . За­ nравником отрутохімікатів пра­ цюв А . Ващенко. Діє вона швид­ к~ і чітко. Вже проведено чоти­ риразове обприскування на пло­ щі 200 гектарів. В. ЗАБЕРЕЖНИR, rромадськІfй кореспондент.

Радгосп

« Велинодимерський». О

2 ctop.

О

що в незадовіль­

Ііожеж­

.мисл()ВИХ 'ІІWrІJИGМІСТ'В. Перевіра- ва ТІ:ОО!іка .в ра~ імені Кі­ олось, ЗОJt'ІІІЖа, Jl'lt вони забеr.шече- )іJва, <tSopi» ,п Wlll'.явtь'ltiii

!і ~и По боротЬібі а еоrиех і втах~t иоrо оопере~еннЯІМ.

JU

аМ'ОІІІаmиви

на

огщ ІІРВ6fJіи (jру;ЦНИІІИ, не пов-

За цей перщц nротипожежний нісТю ук1JМПІІЄJtТОВаними ·щюти­ стан об'єктів знаrчно поліпшивtс.я. пІJЖІежним іmІе-нта'Рем. ТО'М}', кми

Н3'Щ)!fКЛ~, У ршдгоепі . «Руса'ІІів-' була да.на кrо~ан;ца наtбрати 1щцу _ськии » 11е1 тва•ринющью та сктLд- з водоймища. а<ВТОМаJmини цих ські nриміщення захищеші блвс- ІІ'ООІІОІдарств . ~о·ка:за:ли !П()Гані ре­ щити,

працює по

про­

орга!Шова•но

попередженню

добровільна

в та·ких

11}"Льтати.

по­

го ГО'СnЩа·рС'J'ва.

tllpи промденні амагань

дружина

добре

зав­

ра.д>го·с·пах,

rпу і•мен і Щорса . Вона заііняла rперше мrсце і наtГQ\)'О!ЦЖена пере-

як х·tдни,м кубком,

грамотою

Киї·в-

жежної безпеки

не nриділяється

Київської обласної ради ДПТ були

'Нале•жної У'ВWГИ. ПожеЖні деІПо в на'ГО'ІJоджені ·пожежні др·ужини за­ цих го СІпода•рствах не будують·с я, •водів пластмас, за·воду не всі приміщення обладнані за­

честь виборів до Верховної Ради СРСР. 1 П~шіми завершили роботу і

коJІt.

Огщ показав,

та про- ному стані абеІ)ігавтьс.я

« Кра>сил·rвсЬ'кИ'Й», « ПЛ()СКFвСЬ'кої об>лак:ної ради ДПТ та тр­ ський » , « 3wплавнИ'Й » , « ЖердівШОЮ ТРОШ'ОВОЮ :преом:ЇЄЮ. ський » та РУІднянському плем­ За хораші УІ~піхи гра~ота·ми ІJІТаХОІза•вщr ·питанням протипо­

на

Т. Ткаченко, М. Лизун та Г. Пі­

Г. АНДРІЄНКО.

поклал в

У тра,вн.і цьоrо року проводився

няла д'РУГе місце. Але

механізатор І. ВезсмеІРтний про­

.r.

yu

них змаганнях серед шкіл зай- да,ннЯІми ІПоЖежна ~ружина ршдгос-

вів дв'оразове глибоке спушуван­ ня міжрядь. А потім приступили ДО vоботи Жінки. Між ними ши­

визнані перем•ожцями в змаганні С. Сукал, Чміль, Г. Товстеn­ ко, О. Вакуленко, Т. Товстенко,

проведУ ь сво.1 відпус ки в

ристських подорожа~ по р~д~і~ БЗ::rьнівщині та крашах 11 р д ноl .цемократ1І. 1\рім ~~· багато трудя­

середньої шкоаи, яка на облас- с.праіВИЛа>сь з mставленим:и

ці. Так і в цьому ІJЮці. Кожній робітниці відводиться ділянка, вказувться строк її обробітку. Перед ручним проп(}люванням

змагання

ват~мут~ в ць~му рощ в сана·

протипожежний or.Jtв,zt;

жеж юна

ванні суниці запроваджувати ін­ дивідуальну систему оп.rшти пра­

розгорнуто

йону ЛІкуватимуться і_ відпочи­

в цьому_ році на

ЩО

но

вже стало правилом: на прополю­

роко

лікарів. та інших трудящих ра-

оздоровлення

Через нооправнЇість зовсrм не цілО';з,обове ч>ерrу:ва·ння в ІІІожежно­ з' явилась на О!ГЛЯД ЛОІЖеж:н·а ав­ му депо :іІЗ чиспа членів дооро­ Т()Маmина &ліснкого мисливсько­ ві,lь·ної пожежної дружини. Актив­

І

імені

вих підприємств, радгосшв і птахофабрик, а також вчителів,

спілни та дирекція підприємст- торtях ~ буд~. ках ві~почин~у:

тИІІІожежн.j

За ВИСОКИЙ врожай відділку

водитимуть вихідні дні в містечку з наметів, що буде розташоване на березі Десни в Літках. С~ди доставлятимуть 'іх і відвоЗитимуть додому два комфортабельні заводські ав­ тобусн та два таксомотори.

Калиничен-

Rа'ВК'овіІдвцдами, встановлені

На

Інженер·

ко. в цьому році лікувалися в Близько 5000 робітників, інсанаторіях і відпочивали в бу- женерно-технічних працівників, дниках - ·відпочинку машиніст спеціалістів сільського госпо­ теnловоза Василь Федонін, ро- дарства. служоовців проми~ло­

процесів

заочно 'вчитися в сільгоспакаде­

культаІІ)мійцям

казували вони йому. Виробни:_ник !.і_lдлі_кувався доб~. _ приимав _сонячн1 ванни - та . інші процедури. Нині перебуJВає на куРQрті в Єсет:уюах заточува.льник інс-трумецт1в Мнкола Липко, в Закарпатті~налад-

по меха­

трудомістких

Спільна

Багато робітників,

сІльськогоспо­

у тваринництві. Sагато він ро­ бить для того, щоб людям лег­ ше працювалося, більше про­ дунції вироблялося й собівар­ тість

почи.нку «Золоті піски», котрий на березі Чорного моря.

::- Ідь, поправляися 1 повер- но-технічних лрац·івникtв і таися з новими силами, на- службовців протягом літа про­

дарського виробництва. Ії чоловік, Михайло, працює в радгоспі

Бол.гарію, де 6 днів Перебува­ тимуть в екскурсіях, а 12 днів відпочиватимуть в будинку від­

воду nорошкової м:тал~ргії.

цього,

за

ка. дякували

хорі, електрослюсаря Бориса Отрощенка працівники завкому, а також його колеги по роботі з цеху контрольно-вимірЮвальних .приладів і автоматики за-

щих по~уваЮ'ІЬ на заводських нерно-технічних працівників та базах · ·відпочинку, Я1Q1 обладна­ службовців підприємства. Крім ні на Десні, Дніпрі і в Криму.

езус

командир

Тепло проводжали в _санаrо-1 туриС'І'ських поїзднах по рідній рій сНомунар», що· в· місТі Міс- ираїні, а 33 чоловіка поІдутЬ в

придбання путівок близько 25 тисяч карбованців. В санаторіях і будинках відпочинку лікуватиметься 1 відпочиватиме більше 150 робітників, . Інже=

з.rурrrовує шJІДружжя. Збиtрають­ оя .вони після робочого дня •вдо­ ма, обм!іНІЮЮТься думками, до­

хороший концерт. Днями

і Олександра

ри О. Б. Грамак, М . М. Бобко, М . В. Павлова. І . Г. Батина.

одружжя

Із 1 люди розгледіли тебе

концерт.

слухали

ни-

вага в лЮдей завойовуютьс8 не відразу.

розпочався

в

Антонова

Євдокимовича Корнійчука.

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ

ГО відділка радг. оспу «fo.голівсьви

то

за·

виступ

Пеq>ед трудівниками четвертоз лекцією

в

пітних промислових і продовольчих товарів на суму 1.677

агіткультбригади ведучі Наталія Логвиненко і Софія Лебідь. і

ступи;lа

наприклад.

році магазинами і .Ларками радгоспробкоопу сем'Иполківцям було продано різнома-

1966

Хто плекає її,

почали

вича

;

Значно поліпшився добробут

прикрашаг,

словами

і

тисЯч кар­

трудових

виборців з біографіями канди­ датів у делутати _ до Верхо~ної Ради СРСР Олега Костянтино­

збудовано чотири магазини, занладено парк , ' благоустрОєно

Всім, хто землю свою

такими

час тут

своїх

збері­

В ці дні всюди моЖна зустрі­

країні від минулих виборів. За останній

вони

ти агітаторів .. Вони знайомлять

відвідувачами з бесідами про радянську виборчу систему, про зміни, яні сталися в наШій

полках.

Тут

ощаджень.

татори. Вони виступають перед

Концерт для виборців

в минулому.

1- мільйон 609

бованців

аІ1ітпуннтах чергують агі-

Ці зміни помітні і в Семи-

радіо­

ців птахофабрики є вкладника­

значну

роботу.

машини,

році населенню продано 116' телевізорів. 1711 робітнин.ів і службов­

птахофабри-

проводять

пральні

приймачі . Тільки

тів і безпартійних. Щоб вибори до Верховної Ради СРСР пройшли організотlйна організація

ш~ ~~®~®ш~ш

тисяч карбованців .

2;158

В побут труді!іників надійно

ввійшлИ такі _речі, як холоДИJІЬ­

дочок наро-

блок

ЛІНУЙТЕСЯ, ВІДПОЧИВАЙТЕ

нішньому роц,l їх буде продано

ди. прибудУТЬ на виборчі дільза

вдячності

собами щжежоrаtсіння.

ЦИІМи дн.mми

районна

,хо·ладиль­

ІІИІffіі'В, радго-спу « Т,ре>бухі·вський » .

ко-мkія

старший

nід,вела 'Пfд'СУіМКИ громаtдсь кого ог­ л·я;з,у те-хна'чног о ст ану пожежн ої

Д. ГУЗІR, Івспек~ор держ·

пожваrJІІІ,Цу внутрJшвІх

раЬІддІJІУ

справ.

............. ............. ............. ...............

------------------------------~ Імперіалісти виго'І!Овляють pi:Joo

ні засоби збройної боротьби. Се· ред них не оставив місце нале·

жить запалювальвим

котрі мають

сильІtі

Куточок

цивільноz

н

а

оборони

п

речовинам,

уражаючі вої теХІІіки, а й цивільного на-

властивості. Ці речовини ДЇЛЯ'ГЬ· селення. Особливого

розповсюд-

ся, rол•овним чином, иа т.ри гру- женн:Я яабули напалмові бомби. пи. До першої

3 .них належ:1тt Напалм легко спалахує, досягаюсум 1 ш 1 , виготовлені на ос.нові чи nри горінні температури ти· б" · в· нафтоtІр.одукrів, так зваnі на- сячу

палми.

Досвід війн у Кореї та в· в.ТН:1•

мі показув, що американська во-

1

шьше

градусІВ·

ш

мав

а

л

·гатоІtІаровий одяг витримує горін-

ня протягом лесяти хвилин. Шар гр.унту товщиною в 10 сантиметрів (або снігу в 20 сан..иr.tетрів)

1\t\

J. •

І.

матеріалами . Людям, що потра-

захищав ві~

вогню споруди і

пили на ділянку, уражену напал-

укри'І'І'я людей.

Невеличкі згустки торючої речо-

3 метою зменшення ступеня б заr!Ірання · удівлі і техніку треба

м·ом, слід негайно покинути її. вини,

що потр-апили б

на шкіру

обмащувати глиною, вапном аб.~t-

.'\юдини, тре а прикрити з таким

властивість прилипати до поверх- розрахунком, щоб припинити до- сумішшю гіпсу, цементу і глини.

ні предметів. Засоби боротьби з р()sбр~зка·

ступ повітря. Вивчеиия запалювальних І}JечоНа УJражене місце треба на- вин повинно щюво,ІІ.итись на за-

брезентом

це збільшує площу' горіння. Ва- ~:~ачальник штабу ЦО району.

НИІІИ частк.ами напалм.у та.кі: їх класти асеnтичну а.б· о . пр.от.иоп.і- \. НЯ'М'ях з цивільної і протипожеж­ запалювальні ІJрос-то заеипають землею, піском, ко ву пов' язку. Не можна розма- ної підготовки. речовини не тільки для уражен- снігом аоо накрщшютц одягом, щувати напалм по- поверхні А. ЄФРЕМОВ,

.яччина застосовує

ня військових підрозділів і оойо·

о

чи незапалювальюош НОВЕ. ЖІІТТЯ

о

Субота,

6

червив

1970

року.

о


========СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХО ВАННЯ========

ВІРНІСТЬ БАТЬКІВЩИНІ -

}А~~ ~~~ ©ffiJ~/Ш001r~©rnJ

~ ~ (!} dil ш lli (!) 3

Степан Роммювич Станеной наш земшш. На'Родmюя він

На урочисті проводи призов­

в селі Юр.~і·ВіН'а Ст.ЗІІІищеосьно­ го району. в сім'ї .nершого голо­ ви нолгоопу. Мріяв С'rеПан ста­ ти ооещіаліс·том сільсlіИого гос­ пода:рства. Та, як 1 багатьом юнак.ам, віІйна .n~е10реслила :ооі ІПлани і мрії. В буремному

ників

його

В

«ЗіІрннІця• nроходила там, де в

rpiщfi дні осені лесві ІВОііНИ 227

доб­ іВІІЙСЬК

1941 pORy

~Червона З.і.рка•. 1ві:н на.гормже­

ний

за хСІробрі•с.ть,

nри звільненНі

п.роя:вл·ену

міет

Ковель і

Седлець. Орде<НаJми ВітчизНІЯJНої 'Війни першого 1 друmого СТУJІІе­

-

ня

за участь у знище.нН:і во­

рожого

угруповання

у

Східній

lІ.РУІСії, орденом Червоного Пра­ пора

-

за JІап.іJШне фqрсУ!Вання

Qдера . ПІ:Wеможний салют лов­

ІНОІГО ІрооіІ1рОМу фашИІСТСЬІШХ За­ rарбн.НJН:і'В солдат Ба'І'І>R-і~щини зустрів на Ельбі, у лігві фа­ шистської Німеччини.

Не раJЗ дн:виооя Степан Рома­ новНіЧ у ві•'fі смерті. Однак .він

Серед юн&~рміійців «синіх• ІУЧІНJі. Ка:лиwвсьаюї восьмирічної. ІОнани і ~іовчата цієї ШІRоли '1\ри­ мають мі\Ц}ИІЙ зв'язОR з ветера­ нами

двісті .дв<ІідЦЯ•ТЬ

сьомоrо,

знають його бойову історію. Не­ щадашн·о вони тепло п.рий.ма:ли у себе адиого з бІйці·в цього потrу РЯІдового у в ~дс тавці

туркотом

фронтових

побратимів.

І ось зараз <<сині >> .в об01роні. У

них червоний праnор , нама.гатиму:ться оволDjДІ·ти Б•О:Ні>>.

я.ким

Він

сІюї сліди

Ірав'ї Сrr<ІJн.ев:ого,

Юрій Бузю.н,

-

призов­

Сергій Ча­

заушажнв

ма

ша.новruна лщди.на,

ІІюмуИЮтичної

«!Червоних~ до Пірапора .

Вихо­

ваlЩі ВеJІИІНодимерсЬІRої, Семи­ пол:ківсЬІКої ооредніх, Ка:лннів­ смюї ВОСЬІМИjрі:чної в'і~н:вають одну атаку за одною. Та у «ч•ервони.х• вНІСоний Н·СІІСтулаль­ ний порИІВ. Вже вИ;ДНо ЇХ перших юн арм !ІЙJЦіІВ.

Про.йшли буи:валЬІно хвили:ни, .і зав ' я:з алась ру<копашна . Ось

знО\Ву оволодІли ним. Та нена­ до:вrо. Прапор захош~в учень ШевченНІЬвс ьної се;редньої Ан­

Сокуренко,

праці.

-

ВСі­

У'дарниІК

Ві~

чуй­

по роботі.

.в ць~ раЦі за високі ви­ :робнИЧ'І rюн.аЗники Степан Рома­

новНіЧ цреміІйаваний ТУІРИІСТ­ ською путі:ооюю по Ра•дяІИсьно ­ му Союзу.

'11ак живе і працює .відваІЖІНий

ІВої,н, пе:ре:довий робітнИІК Степан

Ро·ма.нОІВ!fЧ СтаневОІЙ.

.ПолковІUІК

запасу

Олексій

Іщенко,

Д. Ф. Негруза та ·робітниІК заuю­ ідУ пластм·а~ С. Р. Станевой. Фото А .. Козак.а.

ОПЕРАТИВНІ

"БОЙОВІ ЛИСТКИ" ПІд

час

військово-спортив-

ної гри с31рниця• у міській середній школі NQ 1 оператив-

но випускались «Бойові листки». Вони повідомлЯли про інlціа-

тиву і кмітливІсть юнармІйців.

ків, побажали їм великих успі­ мати мІЦний зв'язок

підприємством,

після

повернутись

завод.

цІннІ подарунки. ДОвtо в залі

які

на

з рідним

служби

тори

-

шана! Хlорошу СіПіРа!ЦУ ;з;робнв па:р­ тИіІнИІй номітоо- зЗІІІоду · порошно-

1ВОЇ металурГИ. З його і.Н1і.Ціаrrи­ ;ви оформщ~но стенд <<Вони би­ ·ЛИІСЬ за БатькіІвщицу» . Зліва 1стенда qрдЄІНІ Ві.тчmНЯJної ВІ~йни, оцрава мону•ментальна скульптура нашого воїна-nере­

.

На стенді

-

портрети

В . ГАЛИЦЬКJІИ, се,кретар комІтету комсо­ молу заводу.

ни ·

з

бойовими

орденами

і

СЬІRО'ВІіІЙ формі. Тут пІдполковник

у відстав­ ці С . Сюсюкін, п~пол.ковник за­ пасу О . Анфімов, майори запасу Д. Ані•кеєв Іі Я . ФІсу·н. старший лейтенант у ві.дотавці Л. Свен­ ТИ'ЦІ>КИІй, старші се.ржа:нти у ві:д­ ста•вці А. ЛЯІШенко, А. Бойчис, сержанти ry віІдставці І. Ла.пун,

К Мотущю та інші. ,Ветерани ВІШнн -

передови­ ни :вцробнищт.ва, ба-гато з них УІд<rрвJіКИ;_ комУ."JJіі9l'~ї праці, aк'l'"ilafctи: Іttйсьнов<rrtатрІотично­

ro в~~ МоЯо.Ді.

П!рацюють ш~~-

прапор

Юрій Зинунов

тим,

що захопив

«синіх•.

Змістовні «БойовІ листки» аипустили таRож юнкори 5сВ»,

6 «А».

7«А~ та 7•Б• класів. М. РОЗУМЕНКО,

старІПИЙ ШКОJJВ.

пІоиервожатвА

Б.а\тьк.~ВІЩннQю .тих, з . ним вони lнЬфатИІва

па.рТно.м,у

пункту

тим.

уважно

стежив

як розгортались

ди.

З фрОНТІУ «червоН'і >>

З!!

сбойові • наступа­

ли СfРЇ<МКО, ·ПрНІRрИВаіІОЧИСЬ

ДИ­

МО.!іОЮ заІІі1сою. Шдомості про розташування «синіх • , про міс­ це З'берLгання чернаного nраІІІо­ ра донесла їх розвідка. Але і

«СНІП! » не ~др1мали. Вони JІВЗо~тНО

с11ежнли за .дLями протилежних. «Міцно 11РИІМЗJТИ оqорону!• за.клина.в «Бойовий лоотон•. що його ВИІЦУотили уч.ениці Літ­ кі'вської шооли Лариса Сл.іnко в Надія Пась. А Ліе ТИМ ч.асом КЗІПОВІШОВав-

о

*

*

*

урочисто

· провели

своїх

моло·

були присвячені збори трудІв·

никі~r . села. В своІх вистуnах капітан за­

пасу П.

Забережний,

парткому

радгосnу

секретар

І.

Заболот­

ний, батько призовнина С. Гри­ кун дали наказ майбутнім вої­ нам вірно служити Ба-тьків­

справу,

пильно охоро­

радянських

вір'я, сказав призовник · Ми­ кола Семеног, свій обов'я­

зок перед БатьківщиноЮ вико­ наємо

а

чес1'Ю.

Майбутні воїни відзначені: М. Семенагу ВJі>уtче.но гра·моту, М. ХутЬІКу г.ра.мо'11У !:грошо­ ву

винагороду.

М. ЧЕРНЯЄВА, rремцеЬкий кореспов,цевт.

ауетріdнеь

за•во.ду

nорошноІЮї металург-ії заслуго­

·ву є аІrТи.sної ntД"І1римки на вс1х

ПЇ\ДЩ>ИЕJМІС'І1Ва.х, в радгоспах пта.хофаібрІffіа.х рЗІйоцу.

Іижеиер,-пІдполвовник запасу П. КИРИЧЕНКО, заст. го.nови комітету спри-

яиия при райв!йСІоКкомаТІ.

ІІWІUІUІІІІШІІШІІІІПІПЩ.ІПІІШІПВUИШІІmоUUDІmmоІІІ8

і

ветерани Москва. Площа Маяковсько1'0. Тtт нещодавно вtдбу.nас~ зу­ СТрІч ветеранів БерJdиського ор­

денів КJТУЗОва і Олексаадра Невського авІаційвого ПOJJRY да­

лекоі діі.

Славний бойовий mлах про­ ЙІПJІа ц• частина. ~акtичивmи

вІйнУ в 68pottl, у стеькоrо звіра,

Jlh'ai

·

у

активну

учасtь.

поJІК

фашибрав

, .ВОЄJІІІІІХ

JФП. )Іа Далекому Сході, пІ,цтрВІІІую'ІИ вазе!ІІІІ вІйська,

що звl.ІІЬЩши від ЯІЦtІІсьІІіП са­

мура!в Пtвдеиввй Caxa.JiiJL І оеь . ми. у стоJПЩІ 118DJOI ВиЬківЩИІІR.· З баmьма Ji'e ба­

ЧИJІИсь двадцять І більше рокІв.

Тут колишні командиР полку Лафазаи, иачалJ>НИк оuеративво­ го віддІлеНИJІ Ким, розвідки Григор'вв, командири ескадри­

лІй Пушкін, Терещенко та 1вmІ.

Всі давно у запасі І у вІдставці. Чимало ветеранІв прибуті на

зустрІч з своІмІJ дружииами, дітьми 1 онуками. По командІ мИ вишикувались ..

ПоТІм в1дбувси ·мітинг.

Було

що згадати

колиіпИ1м

авІаторам. Запеклі боІ з воро­ гом у повІтрі назавжди залиmи­

JІИсь у пам'ятІ кожного з вас. Ми

домовWІИсь

і

вадалІ

Тримати міЦІDІй зв'язок, братв активну участь . у військово­ патрІотнчному виховавв1 · моло­ дІ.

кореспондент.

Майор запасу

... Частина

«ч~рвоних~ НСІІСТ!У­ nала оо фра~ту, а частина обхо­ дила ~СІ:ІНіХ» з .ти~. Керhвнин занЯ'!'ь генерал-.майор артилерії у :відста.вці Митрофан Дмищро­ вич Божоо .і:з ·спостережного

і

дих односельчан в ряди Радян· ської Армії. Цій nодії у нас

Ба:гато 3 ни•х у вій­

лов,

загону

Тепло

великодимерчани

:нсіх

уча;сниІf\tв Великої Вітчизня:ної ІВіійни п:Ьдприем•С''l'Ва. ФроИІТови ­ :мещал·ЯІМИ.

ама ·

присутні.

людей. - Ми виправдаємо ваше до­

~ РобІ'І'юr­ ;Іш і с.ІІjужбовці ліJДцриЄІ!Іtства ~іІзнаютьм npo зас~ги перед

Ірина Пурик . А командир

всі

няти · мирну працю

ра Гришна, - Леоніда -СєДого, про те, як стріr.tко настуnалИ

Люба Дроботун, Михайло Пав-

і

заводські

щині •. наполегливо вивчати вій­

Фронтовикам

можця

лунали пісні ,

виконували

ськову

д. КАЦЕНЕЛЬСОН ,

громадський

призовни­

по~~:;~ 6~::.в~і~~У д~ви:о~~ пр~б= . ~J= :віДнНІRfuв Сергі\Я Смщди, Шнто· наІЩИХ АЗО~ Сйл.

Як і належить у бойовій об­ стаоовці, ·ті, що обороняютЬІся,

~nоране ­

в.ітаючи

хів у службГ і навчанні, три­

ний. 3а'ВЩЦИ СЛОІВОМ і ОСобИСТНІМ

цього

- ,в окопах. Ретельне м аоку­ вання Пильне з піснею опоІСтереж ення ;вто:vtлені, юна,рмі.йці за ді.ями наступаючи.х. І << ч ер­ .nове.р;талнсь з гри. «31-рниця- IV >> воні >>, 1 ФСИ'Ні>> озброєиі, як ка­ фін!щу,вал а. жу;rь, до зубіІВ. У хлоnці·в «а<в­ Як вж е пов~домлІя.лось , пер е­ томати», «Пі•столети », ~грана­ можцями. :ВІ~ЙСЬІRОВО"'СПОртИІВІН'Ої ти». С ере:д юна;рмій;Цjі:в чимало r1ри визнані команди м ісь•ких ІПершої, дру:гої, 'J1ретьої, ВелИІко ­ д:ІВча.т. На :рУJка•вах їх одягу димереьк.ої ·і .червоні хsрести, через плеч·і Семи:пол·к і·всЬІкої сані·тарні сумки. Це санітар­ •середнІх та Н!алині.вської в<Jось­ ни. Іх обов'язок надати пер­ МИ'Річної шкі л .

теран війни майстер цеху м. м.

ІІІрикладом допоможе то:варишам

при::юнник

генерСІ1Л.

Сшu-.СІ.}J Григорій Васюн, який вміло виконував роль Василя Тьоркіна, прочитав вір­ ші О. Твардавсьного про служ­ бу солдатську. А директор за­ воду О . Г. Большеченно та ве­

НОМ <<ЗНаJК nошаНИ>>. На заводі

відзначився

допомог.у

здо­

вLн і зараз на

і!ШаІСТІМСІІС ветерЗІН •ВЇІЙіlіИ

Треба В'~ддruти належне <<си­ :ні•м» . Вони міщно у;rрИМУJВ<али сіборону. •В1дбі.й . Зб,у1джені, ПОМЇІТНО

м едичну

на

роботі, як в бою. В 1966 році Степа.н Ро.ма:навич за доблесну ІfІІР<ІІЦЮ був ШІІГОРQДЖЄНИ>Й орде­

<<чер­

ним».

l:>o

Нез'БІажа.ючи на те, що війна

іЗалишила

дрій Дужин . А бій ще тривав ...

шу

вистояв .

вибухів

Петра Федорович а Lва'Нова. Ще 1пра:по,р :в ·W'JRaX Лі.ди Ва.Rуленно і ще .раз 3 захопленн.ям едухали з ВелИІко,димерсь.Іюї восьмиріч­ діти його розnовіщь про бойове ної. <<Сині» ·виХіоп.и.ли nрапор і минуле

її перемі·r .

знсІІв, за що :він воює і глИбоко вірив у перемогу с.вото народу.

Р, ЛИТОВЧЕНКО. «сиаря­ На фото (,злl:ва напра:во ): ро­ ціІВ», ооалаха;ми ранет. - Ян в ап.ра:вжньому бою, - бітники за:воду «Торг.мащ~ до­ ся

ПОЛКУ . Вмілим мruн.евром «червоНІі• НКВС разом з бійцями київсько­ а61йшли «синію~ з обох бОІО.в. го ополченnя обороняли столич­ Ось вже ч:у:ти перші· вИІГу;ни Ж переnра~ви. Саме тут, де «У,ра! ~. НастуuІаючі ·все блИІЖче оборонялись «<:НІНі», проходив і ближче. А оборона .'l'рнмається nередlіІІй R\рай просла:вленоrо МііІЦно. ГолОІВ·не - не ДОІfУ!СТНТИ

DОЛІКУ.

ряду

певнив присутніх, . що майбутні

воїни виnравдають · виявленЕ довір'я. Юнанам були вручені

ші.

Там, де обороивJІись чекісти Симлюлі"ІІно: nіІдеумнОІВа <!ра­ йонна вНtськово-спорmвна гра

першому

ники

ча­

су. ЕвакуюваІВся · з пі.~риє:м­ ством на У1рал. АЛе nрацювати довелось недовго. Після зак1н­ Ч.ЕШНІЯ IfY'PoJiв ,радlотелеграф1<:тів СтеПЗІН Рома'Новнч бут 1Іащра:в­ лений в одну з часmн діючої ·ЗІрм!Ії Волховеького фрон'l'у під Ленікгра:д. Ту1т. rriд станцією Мга, рядовий Станевой одер­ ЖаІВ пе:рше бойове хрещення. І т01д1 він Qyiij УІдОС'І'Оєний пер­ шої бойаво'і на~ороди меда­ лі «За відвагу». 3 тих nLp ~дИ тільки не за­ кидала фронтова доля цього вІідвШюіого воїна! В JІRИ.Х тільки бойових сwrу~ціях не побу.вав він! Про це св.~дчать його бойо­ .Ві нагороди. Двома орденами

робо­

Від Ім.ені призовників словс .взяв Микола Роговий. Він • за·

лий , Олег Нудрявде/3, Григорій Пікож, Микола Горбань та ін­

нелегкий

ЖИІТІТЄВИІЙ ШЛЯХ ІВіІЙСЬRQВОГО

ме­

ті.

ши.ми :роб!rrНИІШМИ СТОЛЯІЧНОГО заІВаду «:Б1лЬІІ1ЮВИR• жmав оою­ nи і СІЮЮІдЩУІ!tаІВ ун.р.і.nлення на ,підсrrуІПах до Києва.

Так ПОЧЗІВІСЯ.

порошков.ої

професіями, товариші по

роц;L СтЗіневой разом з tн­

1941

заводу

талургії в ряди Радянської Армії прибули ветерани праці, янІ нещодавно навчали майбут­ ніх воїнів оволодівати різними

Л. ПОЖИВІЛОВ,

иачальІUІК коктори «Бро­

НАГОРОДА

вариrаз•.

ЮНАРМІЙЦ.ІІМ На урочистій

лінійці,

Читачі нашої газети знайомі з Петром . Федоровичем Івано­ вим, колишнім бійцем прослав­ леного 227 полку військ НКВС. Нещодавно т . Іванов на запро­

ям

відбулась нещодавно у Велйко­ димерсьнІй середній школі, сек­ ретар

шкільної

nарторганіза­

ЦІІ В. К. Драний вручив номан­ ді юнармІйців Грамоту район­ ного штабу «Зірниця», якою вона

участь грі.

відзначена

у

за

шення громадського відділу в.ійськово- патрІотичного вихо­ вання райг:;~зети « Нове життя >>

активну

відв ідав редакцію , а потім nобу­

військово- спортивнІй

вав у Калинівській восьмИріч­ ній школі. Тут гість ознайомив ­

Грамоту одержали Павло Матвієнко , Віктор Ярмолеюю, Сергій Красавін, Анатолій Ге­ расименко . Олег Скиба , Анато­ лій Лебединець та Василь До­

ся з експонатами шкільного музею про двісті двадцять сьомий. .

На знімну: П. Ф. Іванов се­ ред учнів Калинівської восьми­ річноУ школи,

линсьиий.

СубО'І'а,

П. ВОЛОДИМИРОВ.

6

•ервва

1970

рову

Фото А. Козака.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

О

З стор.

О


Конкурс стіннівон

СЛОВНИК А ТЕЇСТ А

На

!ремонтно-механічному заводі nроведено копкурс стінних газет цехів 'І'а · відді:лів. Перше місце і грошову премію 30 кар­ бованців присуджено «Ремонтни­

ку», ,щруге місце (премія

ІСТИНО - ПРАВОСЛАВНАl

ЦЕРКВА (ІПЦ) -

,мона,рхіст.ів, Яrке неле-rаІЛь-но ви- ,колі.на Ііуди.но.го)

rках

крб.)

20

кращим

СЛ·Ю'са·ря

-

1 ще одно

Т<J'ді

п

тепер -

її єврейськИІМи :п-леменами і ·ви-

з аНТИ<ІJ;(jjДЯНІСЬІКИ .НаС'І1рОЄНИХ еле-

TOn..

у дує,

руинує V

•••

-

імені

ти.

ВЛОСНИЦЬІІЮІГО

благоустроєний мікрора- працівники

комбінату зруйнува­

йон. ·За це дякуЮть будівельни- ли перехресток вулиць імені Ле1\ам і місцеві житеЛі, і ' водії ,~~- ніна та Пушкіна. Чи. полагодили?

<КЛаJСОІВоrо рабо­

СУ!ОП.Ї\lІЬСТВа.

,меНІті·в. ШІВ~!дио знаrйшли сnільіВ основІ Jtудаї!Зму '-'tежцть. вt­ художником :ну м01ву. Доочи незаІНонн?, во- ра :у собрМJі<СТЬ• ЄВіреА~rо

монтник»), кращим

V

Чапаєва, Гор11кого, Некрасова, Та руйнівна ,в;іІльиість комбі..; Іу!даї:зм ок.лащав-ся на грані Геол~rів і Пушкіна. Раніше тут нату цим не обмежилась. Мину­ 1 1 ТИІОЯЧОJІі:ть до .нашої ери було бездgріжжя, піщані бархави, лого року при прокладанні труб

Оби:дві секти, що скла~далися ни:юіення '!'ЗІМ

(«Ре­

б

ои

ЄіВіреїв.

церковне у.груповання

{.ІПХ).

т

вулиць у нашому місті

ШИІJ)ена, іГОJJОіВНІtМ чиrном, .серед

-,іс:тино"ІІтра<воола:ВІюrх християн :в Палестині, rпtс· ля завоюва·ння

редактором

Є. МиrУІЛь·ка

<СТОJІіТТІЯ.

"_« .на базі цієї оекти з'пвилося

тивістом заводської преси визна­ но фрезерувальника Вячеслава

Вшивкіна,

нинішнього

tРелrігія, ІІІо­

-

СМІХ,

Кілька ІЮКЇВ тому механічні ні май~mрні буnи змушені за майстеvні заасфальтували кілька свій рахунок виконати й ці робо­

з намtль­

церковних шиос отароєврейських ІПлемен­

'НИк,ло в нашіІЙ rкра:ї-ні в 20-х ро-

«Складальнику». Кращим ак­

-

ІУДАІЗМ (від ІЕJГУ):(И, ро.до-

rtюН"ІІррево- нач·SІльпика О.ДН'оrо

люційне об'є~на~ння

z

z саРа м

то машин.

Отже, 'зроблено до.бре- ,.!іЛо. Теж лагодять ... обіцянками. У ОрганізаЦі;sм міста, . усіМ, і1'о березні-квітні нинішнього po:tty А,щМіініІстрщія, партійна і проф­ користується аефаm.то-б:етойвц при · проюіаданні ·тра~шей . :n~ony спілкова о~ганізації висловлюють ['О розпово~джуівали .забороне- це :треба неухильно до.держ.ува­ ПОІСІРJІТ'Ї'П. ТЇJJЬ.ІtіІ 0 пЦ'І'ріОІ}R• нашкодили на . вулиці Чапаєва: ну МОНарХ1ІЧНУ та Ї<Й іJlО.Ді?ну ТИ ,велІJІЧ•Є'ЗНОЇ ІНІЛЬИОСТі (613) поі()Іку численному загону допи­ майстра м: Пархоменка.

-

е-у'В' ачі·в, УІ6М, хто уча<сть

у

ви:пу:с.ку

Є.

бе~е

активну

ни: .виношували rплан~ вщродження етаJІИХ tІюрядtнв, дл~ чо-

народу, ~~~~у. rмовмв, бог. обІ­ цяв ·~цб!тQвану• землю. А за

лlтерату:ру, стаQрюва~ли пі-длмь-

заnовідей,

ні -ц~~ркв~. мо~а~тирr..

-~пlвали

о.брядІа,

rrr

ти

ХШІИ'ЮВ,

свят, ІІІРШJ.ИСі•в, ІSІКl суворо. . ~ аІИафlСТИ ,1 реЛl:ГіІИНі іШСН>І, <;ПрЯ- ла:ментують ІЖИТ'М . ВhруЮЧ()І'О, гати

газет.

мо.ва1ні своїrм :віст-рям дроти со-

тц

ту. <Все це подавалаоя шд <<со.:

підnривмсrв,

заклRКають :жити за.мкнуrою ЧИТа.1ІІ J\ac1'010, ІПІ~'І1РИМУЮТЬ :В НЬ()І\fУ

ЛАДИЖИНСЬКИR.

пepJЦC)Jt,

та 1<нших

церков, 15і>К'1

. :нібито антихристов 1 >>.

<<;продwшсь

po6Jri'ЬQ,

7

.>' '

·

·~,

19G7 ~ці коt~біиа~ ~~'Q-і8_h

ціа,ліСТИІЧ'НО'Ї ~€ІрЖа:ВИ, прапо.віІДі антира;дянськог? змlс- дJУ.Х смИІрення •і •покQІри, неуцт­

•у.со~>> заперечення ІП~а~·ославноr

~~,--~ проїжджа частина розвалилась, розмивається водами, в .кмі ва-

Aoro. 111 • .... ·· '·. '

во.

ремо-нтуУОчи

ляються .бордюри...

Дивна картина. Організація,

во,в;о;; яка покликана займатися благо­

провід, зруйнував частину твер- устроєм,

,головні д:оомаrrи Іу.даІзму ви­

дого покриття на

,клад,ено в Торі, ·або П'tЯтиашИІЖ­

вулиці імені

сама

дотриманням порядку,.

ж порушує його, нівечить

боЖест.вен- Чапаєва. На неодноразові вимоги те, що іншими руками зроблено. Сюди ж s.хо­ полагодити до:рогу комбінат відпо- Лк все це можна назвати? дять рtзні ·міфи •староєвре.йськl відав лише обіцянками. Механічп. ПАНАСОВ. ' . . ' . жі

яна має н~бито

. . О~но·ани:й . же нацрЯІМ діт<я..ль~ не' походження.

ностІ ІПЦ

r lПX

боро ьб

J •ПРОТИ ра~ДЯНСЮіОГО його ~а·лів. Тан,

На'роду Та ІКері•ЩІиии

лtтОrписи,

«rИ'НИ<ГИ

ІПІрQрою.в•

і

секти аrнтивно за~кmшали вфую- т. д. Після зру<Йну.ваноо старо­ чих ~о і['НQ_rоrва:ння f1ІЮМа;дя·нсь- єврейської держави, в умовах

них обов'rЯзнів . . ВОІН~ ЛІРИ~шу- р01зоелення

вали :свою ІІІаст,ву юдм~вл<Яти~-~ ,кра.їнаос

:від слУJЖібИ

·в Черв01нl:и А•nмн,

бойtКотува ти

•вибори

'Г.

до

євu>еїв по

'І'ЛУІМачення

ухилятись .від роботи в р~щя<н- ,инИІтжія, зібрані сьиих

1

у.станова:х

,ствах,

на пі>дприє.м-

у КО<Л['Оапах

в\д навчання

в

·t

~адгоспах,

школах тощо.

Весь уtкла.д .нашого життя ого-

ГОІГолmсмшй рИ!нок обслутовує ся будівельники, що вимурували сві·ту, П'а·ти- не тільки мешкан:Ц'ів с-вого села, стіни і J:lСТановиди дах, на·крив­ ~ сюди приїrздять з на- вкмишніх ІШИ його TO'JFnю. І 11се. Решта бу­

Старада~в.нього

з'явили'СЬ

Рад.

Т.алмуд

в тан ·званий

зб\:рник

-

,догматичних,

ЩЕ РАЗ ПРО РИНОК

різних

населених -nунк'І'і-в

·рел!Jг.і.йно­

лобутових,

етич­

них і пра·вових прИІІІисів rіудаїз­

жинець,

му.

гі·вці .

тер. НаJПірИІнлаІД, віровчення про

-

«винаходом ~сатани•.

<<а<браtний -HaJIQД'>,

цро «землю

мали уепlХІУ серед т.рУ'дящих. ють .с\оніrс·ти для. вихова,ння ві­ Не •допомагаІЛи •ні ІПогрозн, ні ,руючих в Ідуеі Цуржуазного на­ заЛЯіИІу:вання, ні шан!І'аж ціЩу- ціоналl•з-му і ворожосТ1 ~о ішuих вання-м :бли.змюго СІК~нця ові- !На,родtв.

<<·страшного су.ду•.

Дове-

Вудучи

офЩЬйною

мало,

,снити свої міри.

Ще

d.мперіа.лісти'ІJLІ. ·за­

Друга

KflPC:o.

азної

тей. «Казка з продовженням». Малень­ кий спектакль. (Історія перша). (М.). Музично-розважальна програ­ ма. (М). і0.30 Кольорове телеба­

10.00 -

чення

-

для

Загадкіно» .

дітей .

(М).

Телефільм

10.55 -

сВ

селі

Кольорове

телебачення. Документальний фільм «.На Далекому Сході» . (М). ІІауково-популярна програма «Здо­ ров'я». (Ташк е нт). «Від Білого

11.30 -

До

Чорного

12.00 Програма (М) . 12.45 -

моря».

для

сільської молоді. Назу­ стріч · виборам до Верховної Ради СРСР. (М)• ІЗ.ОО-Театр юного гляда­

..

ча. «Хлопчик з сірникової коробки». Тел еспектакль. (Л'енін,рад). і4.20

-

-

Н.овини. (М) . н.:зо Народний теле­ університет. Заключна передача. (М). 15.15 Для школярів. «Будь силь­ н·им , будь спритним » . (Львів). •Південно-Західній років». -•На меридіанах України». «На Міжнародному конкурсі ім. П. Чайковського». Концерт. (М) . і8.00 Новини . (М). і8.05 Літопис півві­

- 100

ва

Телефільм

«Рік

1938• .

Фестиваль самояіяльного УРСР. Звітує Ровенська

(М)'.

19.00

мистецт­ область.

20.25 -

(Львів). Програма еЧ ас•. (М). 2і .ОО сПівгодини у Вільнюсі•. Ест­ радний концерт. (М). 2і.ЗО «Майст­

-

ри

мистецтв•~

.._;рср

-

-

(Народний

артист

23.00 -

М. Охлопков). (М) . Першість світу з мотогонок на гаре­ ній доріжці. (Чехословаччина). 2З.ЗО­ Новини. (М). Друга програма і І .ОО Екран студента-заочника. Другий курс. Марксистсько-ленінська філософія . «Кри~ика сучасної буржу-

Марксистсько-ленінсь­

ка філософія методологія nрирод­ ничих і суспільних наук•. Фізика. «Сnеціальна теорія віднос­ ності~. Теоретична механіка. •Поняття про рух тіла, що має не­

12.10 -

13.20 -

рухому

точку.

Рух

18.55 -

вільного

твердого

19.00 -

тіла•. Наша афіша. Кольорове телебачення. Дж. Піре.1;1і «Маріанна к;оллі». Телеспектак.ІІЬ. (М). сНа добраніч, діти!~ Українське кольОрове телеба­ чення . сУкраїнськніІ романс».

20.30 20.45 -

7

НЕДІJІ.Я, ЧІ!РВН,. Перша програма 9.СО Ранкова гімнастика для ді­ тей. (М) . Кольорове телеба­ чення. Телефільми сДімка розсердив­ ся• і «Дімка велогонщик~. (М). сМ узичинА кіоск». (М). В ефірі сМолодість». (Ленінград). Наша афіша. ІІ.20 сСвіт ваших захоплень». (Донецьк). Мультфільм сДорожче золота», сМова сердечна, музична». (Хар­ ків). іЗ.ОО сЛетять, ніби чаІІкн•. (Донецьк). Для воїнів Радян­ ської Армії І Флоту. (М). 14.і5 Для школярів. сЛастівка~. Матч з стрибків у воду. (Київ Львів) . Чемпіонат світу з футбола: СРСР Бельгія. Кольорове теле.бачення. сКлуб кІномандрІвииків. (М) . Новини. (М). На­ зустріч виборам до Верховноі Ради

-

9.15 -

10.00 11.15 -

16.0016.30 17.00 -

lV

ку . -

соціології.

СРСР.

-

і8.45 грама.

(М).

-

-

18.00-

17.00 -

18.00 -

сДобрИ!і

сСІм (М).

20.50 -

вечір,

днів:о.

19.25 -

хліборобе!•

МіжкароАНа ПрG­ Художвій 4NJ!ьм.

Кольорове

теІІе6мевии.

Чемпіонат світу з футбола:

БразіАІ!І­

Англія. 22.45-Кольорове телебачеvни . «Карусель:.. ТелеоfлЯд. (М). ~-311 «Камертон

доброго

і

18.45 20.45· -

виконує

І

БРОВАР И

1~

настрою».

-

(УЖrо·

род).

cHOBASI

ка•итета

м. • вул, Київська, 154. ТЕЛЕФОНИ:

відділів

_... r

редактора

(партійного

-

життя,

19-З-82,

оскільu ди­

наш

ринок

здав

державі

ЖИЗНЬ•

-

заст.

ре..актора,

масової

ро•

·,. СІQтн),.

реtаря

-

Київська,

154.

М. ЖАБІНСЬКИИ, депутат Ради.

. Гого.лівськоі

сільської

Заст. редактора в. полотинк

N'2 3 Мі:н<істерСТВЗ ЩЮМtИСJЮВОІГО буді•ВНИЦТВа

N'2 39

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

муJІярі, бетонни: ки,

Іхати автобусом

N'2

І до зупинки «БМУ-39» .

Адміністрація.

------= -- _.. -= --= •••

r, .. , ..... , .. ,._, ..... , ..... , .. , .. ,~ ................ ........ ,._, .. ,

7

-сЗапрощуємо на веснянкн•. (Львін).

Друга

10.05 -

льорове

«Втікач з Янтарного•. Кольорове телебачення. кестру

10.15 - Ко­ фільм (М). 11.25 -

народних

Концерт

інструментів

і

ор­

хору

росіАської пісні ВсесоюзІЮго радіо І т-елебачення. (М) . За .безпе­ ку ,руху. сПравила без винятків». ТелевізіАні вісті. На­ ша _ афіша. Оперета І. Дуна­ евеького сСолом'янніІ капелюшок».

12.25 -'-

12.35 -'-

111.55 -

19.00 -

Црем 'єра телеспектаклю. сНа добраніч, ді~иІ:о.

n.o

(М).

20.30 -

--...••І sмІии у nрограмах аа.:

~ · АИктори Т~ И AJ18 І 71-11-81.

,......,

...

ра,ІІ.Іо І ,ІІ,ОВІАDК:

телеба­

деuутатов

19-З-18, -відділу сІльськ.

ІНДЕК{;

робітнШ<и в цех безалкогольних напоїв,

ТеЛефон-19-4-.57.

шофери, уч-ні продавців.

З:вертати•оя у віtцд·іл •КЗ:дІРЇ'В ЗІМЇ<Штор< rу що,ц,енно

Дирекція змішторrу.

cek,

rосподарства-19-4-47.

2408 -

~--~~~~~~~~~-~~

~~~~~~,~-~~~~~-~~

~"~~"""~"""~~""""""""""""~""""~~ммr

~~НА БРОВАРСЬКИИ ЗАВОД ПОРОШКОВОJ МЕТАЛУРГІІ 1~\. НА ПОСТІННУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

J•

:

І 'І%..,...J* .# !' •

токарі, слюсарі-ремонтники,

електрослюсарі, мулярі, покрівепьники,

:

: "' ~

&

:. : :

J'f

шту.катури,

робітники без спеціальності (чоловіки і жІ~к~)-

Звертати~я ·на а.щресу: м . Брова,ри.• rпро:мвузол, ·В1ддtл кад-

:рів ЗПМ.

7050.

1

t

І

: : : : :

д.ІІ.міністрац.,_ заводу'................................................ ......................t БРОВАРСЬНА МЕБЛЬОВА ФАБРИКА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: оздоблювачів меблів (фарбуцаJІЬнвкІв ),

веретатавкІв деревообробки,

J lt1a1opcuc.

чеТІІер І ~.

За<м.

з 9 до 18

год. (~роі<М ·СJ'ІбОТИ .і неділ-і).

теслирів д.пи циrотоц.пенни тари,

61964.

Г.М. ІІІІХDАfІТЬ

вІ,JІ.ПовІАПЬІІОТО

"'~

вантажники на продовольчий склад і в магазини торгу,

nрограма

Новини. (М). телебачення. ХудожнІй

ІІІІІІІІІІІ"ІІІІ . . ІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІ88111 . . 11111111111818118t . . . . . ІІІІІІ8ІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІіІ811111ІІІ""'tt . . . . . .~

Б,ров,арська д1Jука:рня, Київсько-ї обла.с-rі, вул.

діщ­

і де·ржа'ВЇ.

., w • _ _.,.,. -~· • • 16.50 --. наша аФіІJІа. 16.55 \ \ ~· БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ сФізкульт-привіт!:о. 17.40 - .Телевізійні ~ ' / ,. •На пос11і<йну ,ро<бот<у вісті. 18:00 - Програма передач. І8.і5 ' / ПОТ р 1 Б Н 1: - Чемпіонат світу з футбола: БолС, гарія - ФРН . .(Відеозапис). 19.00 ~ ...JІ п•родавці продово.льчих товарів, сІх друга професія• . 19.ЗtІ сНа .,... Р варті порядку - громадськість•. 19.50 ка-сир.и-конт о.лери,

~екта-19-4-67,

-

ДИJ)е!ЩіЯ

бут<Ук. А це вигFдно і насешmню,

теслярі, різ-норобочі. Одинакам нщдається пуртожиток.

ПOf!~~;:~~·:rp~==BH,.

орrаи БpoeapcJCero раІонаоrо

а районноrо Соаета

ТРУА•щвхсs К..евскоІ о6.частв.

промисловості,

tl'f

оперного театру) .

.._71

КП УкраинЬІ

J)'()Ку

вигшrд мав би ,білwrе відвіду­ ·вачrв, отже, мав би більший при­

будівельно-;монтажного тресту

\

./.. f•

Е.

....................................................................................................................................

НАША АДРЕСА:

\~

Хі.•ь. (М). Художній фільм «Безприданниця». 20.ЗО сНа добра­ ніч, діти!». сНаші гості». (Артисти Ленінградського Малого

~

~

ви_щно,,

~\ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛІННЮ

мова.

10.30 20.20 - сВід понеділка до неділі». 20.30 - Програма сЧас• . (М). 2і.ОО - Художній фільм «Перехідний вік•. 22.ЗО - Спортивна передача. 23.15 12.10 12.25 Телевізійні вісті.

13.45 -

15.30 -

Англійська

композиторів

МИНуоІt>ГО

ющ:і М 7 для спQ>рудження м' яс­ ното іІІа· вілЬІйону. Що ж · зробле-но ва рі·к? Тільки н.а те. опром.огли-

бачення. ЕстрадинА концерт. Пісні ра­

Дянських

літа минулото

сь'Кm р~mонrFно.,будівешшій

12.40 - Німець ­ ка мова. «SІк працювати над газет­ ним матеріалом» . ІЗ.І5 Вища мате­ матика . .«Невласні інтеграли». 18.00Наша афіша . 18.05 ·- · Кольорове теле­ лекція».

3

т&вари

ринку відтrу;стИІЛа кошти Вровар­

програма

12.05 -

l}оокла,дають

проІСТо на зе:млі.

(Далі буде).

-

люди

ро:ку ринок не ос:вітлюєтЬ<Ся.

т·е-лі І~раіїІЛЮ .нама' rаютЬІС:Я здіІЙ­

«Оглядова

nрограма

не

600

за ~опомогою якої прави­

11.00

Перша

це

,ною,

з, 4, 5, 6, 7, 14, 59, 60, 62, 65).

9.00 - Гімнастика для всіх. (М). 9.30 - Новини. (М) . 9.45 - Для ді­

не вцр:ішувалося

заІЛиШИІЛись тепер лище otq)eмl

(Продовження. Поч. в .М.М 2,

ЧЕРВНЯ

.зрушень

року держав­ лит~>ся, на території грято·ка, яку

Екран студента-заочника. ПершніІ курс. Історія КПРС. «КПРС у період розгортання комуністичного будівництва . Чому вчить історія

6

сусіди-че·рні­

Скіль-ки

питаннн на с·m61!ИК<mк.О'Мі, проте

ка·рбоrваІЩіІв nрВJбу'!1ку. 3ви­ ною реліl'і€ю І:зраїлю, іудаїзм в чоботях нмегко перебрести. :править Й()~У ча:йно, якби ІВЇН Nав n:ристойніІІІІий за ши::рму для Прила11ки ІПоламані 1 ІХ зовсім

фа<натиии.

СУ.ІЮТА,

Жердови,

в:аш РИНО'Іt

пі­ ва·ля­

лось їм лі:ти по шл.яху пристосув&ння 1до у,мов :Ра.дяН~І>Кої діrйеоності. Але й це :не цря11ува-

а:гресН проти а;раібських ІИІраї.н, ло вtд І~раху: число членів ІЛЦ BlfiipaJtДyє жоrрстстість і на-сНІЛь­ ,щ JПХ катаат.рофіч.но па,дало, ство, є тією 1дуооовною оболон­

ЦВІТУТЬ РОМАШКИ. Фотоетюд А. Козака.

дівельних матерІіалів (rцетла,

реіЩія І).ІІ'J!К}' Да.Jl:ІЩНЬКО від Щ~С l(e СВЇДЧИ'l'Ь 111]}10 те, ЩD ])ИІЮК - у ~IJ~- В іі руІtах к.-rТfІ - ІІЮТрібна і ВШ'lДНа Л•ЩJІМ Ор­ ha р~~НТ і ЗЗІОУ\~ОІJу, З НеЇ rаН'ізація. Та нагано, що тут і до­ слід питати про іх використання. сі н.е,має порядку, що ринок і до­ За nерший Х<Ва~ал . нивішиь-ого сі не впорядкований. Ощрожа 1!а-'

Секти .1ПЦ та ІПХ ні>НОЛJІ _не обІ:rовану• широко ВИК· ОрИ'С'ТОву­

ту»,

Кра:си~mки,

- Ідеї, що ..Л•ежать .в основі rу:да­ Шдліс-ся. .Відвідують

а їзму. мають ·реакційнИіЙ харак­ брава·рчани, кияни,

лошуtвали антихриrатови•м, :будь-яиі :досІmНення fІ!Раї:НИ

В. Ста-рІЩі,

-

Пе,ремоrи, ДУІДаркова, Ру,сано·ва, сок, це:ментоваНІі стооои) Св-ітИUІьнавоrо, Плооко·го, Кула­ ються, РООТJІІГУ10ТЬІСЯ.

вавтажввків, підсобнвків, токари по металу 5 розраду, токари по дереву 4 розраду.

Адреса

фабрики:

Ухати автобусом .NQ

41

м. Бровари,

вул. ЗалlЗвWJна, 5.

до кінцевої зупинки.


66 номер 1970 рік