Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАйТЕСЯI

РІК ВИДАННЯ ЗО-А .

.Nir 66 (6212) СУІЮТА

7 ЧЕРВНЯ

1868 ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

Ради

за

ВІД МИНУЛИХ виборів до місцевих Рад депутатів ТРУДЯЩІІХ пройшло лише три місяці. Однак за І\ей короткий час міська і сільські Ради помітно активізували свою діяльність. Вони стали конкреТНІше займатися питаннями дальшого поліпшення благоустрою, побутового, TOpfOBeJlbHOfO і медичного обслуговування трудящих, упорядкування

населених

пунктів.

Виконкоми Рад, постійні комісії цікавляться

роботою

культурно-

Міжнародна Нарада

роботою дей, знає їх запити і бажання, завжди поділить з ними радість,

допоможе в біді. Не вперше виборці

села Сві­ тильне обирають своїм депутатом до районної Ради ланкову Героя Соціалістичної Праці К. Т. Дячен­ ко. Передова виробничниця боре­ ться за вирощування високих вро-

жаїв овочів, очолює соціалістичне змагання

за

дострокове

виконан­

робітничих партій 5 червня у Москві, у Веnико­ му Кремnівському паnаці відкри­ nась міжнародна

Нарада комуніс­

Багато років працює фельдшером К. Д. Ващенко. Виборці За-

ногоnосно затверджено такий по­

Взяти хоча б виконком Літківської сільської Ради (голова С. П. Коноваленко). Під його ке-

зим'я знають ЙОГО як чуйну, ша­ новану людину, тому й обрали депутатом сільської Ради. Кузьма

1. Завдання боротьби імпеРіаnізму на сучасному

путатів трудівники села, готуючи

культурно-освітию комісію. Разом

з активістами перевіряє роботу магазинів, дитячих ясел, школи, вносить свої пропозиції на засі­ дання виконкому і сесії.

жено понад 2250 декоративних і фруктових дерев, впорядковаио кладовище, наведеио зразковий санітарний порядок на вулицях і в дворах мешканців, виконано бага то інших робіт. Трудящі села звернулися до всіх громадян району з закликом включитися в соціалістичне змагання за краще проведення комплексу робіт по благоустрою, озелененню і зовиішІІЬОМУ оформленню населених пунктів.

З усією серйозністю ставляться до виконання свого почесиого обов'Язку депутати районної Ради слюсар заводу порошкової мета­ лургії М. А. Байдецький, робітии­ ця заводу електротехнічних виро­ бів О. В. Будочкіна, в'язальниця фабрики верхиього дитячого три­ котажу К. М. Малюга, механіза­ тор радгоспу «Заворицький" П. І. Добреля, доярка радгоспу «Великодимерський» М. С. Постол, депутати міської Ради робітник буд-

Є багато повчального по благоустрою в роботі виконкому Русанівської сільської Ради (голова В. И. Петрук). Він уміло спрямо-

комбінату.Nir 2 О. К. Бульба, зав­ дитсадко.м .Nir І В. Я. Багнюк. ПриклаДІВ ~КТИВНОї роботи народ­ них обранЦІВ можиа навести не­

вує громадські організації, вулич-' мало.

ні комітети,

всіх

трудівників на

В

житті

раДІІНСЬКОГО

Два дні

гості

перебували в

ського народу Льва Миколайо­ вича Толстого. В яскраве свято З вітаnьною промовою до учас­ торжества ленінської наЦіональ­ ників наради звернувся Генераnь­ ної політики, бра.терст~а та єд­ ний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. ,нання російського і українсько­ го на.родів ВИЛИlВОЯ мітинг, який Брежнєв. тут відбувся. На ньому з про­

закупівлю сільськогосподаРСЬКОI продукції у населення.

гіДIlУ зустріч 100-річчю від дня народження В. І. Леніна, виступили в похід за благоустрій та озе,леIlеlIlIЯ. Тут нинішиьої весни посад-

Декада унраїНСЬКОЇ літерату· ри і мистецтва в РРФСР іде по просторах Росії. З посланцями України вже зустрілося більше мільйона житеЛlів міст і сіл Ро­ сійської Федерації.

чих партій.

ня планів п'ятирічки. Незважаючи на свою зайнятість в ланці, Кате­ рина Терентіївна проводить вели­ ку громадську роботу, уміло по­ єднує її З основною.

нині очолює постійну

На першому засіданні буnо од­

:v/Ова,ми

висту.пили

заступник

Голови Ради Міністрів РРФСР В. І. Rочемасов і секретар ЦК RП УнраїНИ Ф. Д. ОвчареНІКО.

рядок дня Наради:

проти етапі

Популярний «Рушничок» Платона Майбороди звучав у ці

і єдність дій комуністичних і ро­

~Hi в СаратовІ, на його околи­

бітничих партій, всіх антиімперіа­ цях, Ів Узмор'ї nістичних сип.

му

селі,

старовинно­

заснованому

колись

Про документ у зв'язку з українцями. Місцевий колгосп, 1ОО-річчям з дНЯ народження що НОСИТЬ ім'я великого Rобза­

2.

ря, один з найкращих у ра­ йоні. Посланці нашої республі-

В. І. Леніна.

п О'ЧU1l М. С. І tJа1l1lU1Сової -

в дії

Нtt{·.;JіД1~С;JIО ")1118.118/1; ГаТУЮ'1І1 гідні ПО.1арунки 100"річчю з дня на'родження В. І. Лені­ ІІа, колектив за,воД'У .. е.1еК1'ротехніЧ'н",х вир.обів ІІа заК.1ИК МОСКОВСЬКОІ ткалі "'\. С. Іванникової

гаряче IвілУ'К'НУ'ВСЯ відпраЦЮВ<lll1 юві­

.1~ЇIllИЇI ДСIIЬ 22 кв'ітня 1970 року на заащадженій сировині і мате­ Рlа.lах.

НаС1і.1\ЮЧИ npffK.laJ: /'І·і. С. ІваННИ/I\ОВОЇ та відповідаючи ,на за­ К.1ИК ](О.lективу Броварської фабрики веРХ11ьога дитячого трикатажу,

народу

В. І. Леніна. Готуючись гідно від­

мож,lивасті, 'виріши.1И

значити це велике свято, виконко­

ціалістичному змаганні за підсумками проведення місячника по благоустрою з вручеиням переХІД-

ми міської і сільських Рад під керівництвом партійних організа­ цій покликані спрямовувати зу-

Нітропродукції та інших матеріалів, на яких відпрацювати 2 дні і виробити додатково до плану світлотехнічного обладнання на суму

1І0ГО Червоного

силля колективі.в

першої грошової премії.

~a

42

в

ДІЯЛЬНОСТІ

щення

вик.онком!~ є

аКТИВНОСТІ

ІНШІ СIЛ~~ЬКl Ради. T~~, зокрема: в. За.~им І при активНlИ ДОПОМОЗІ СпlЛЬВИКОНКОМУ (голова А .. І. КОВак) сил~ми. гpOMaДCЬK?C~1 облад-

КОМІ-

H~HO. ШКІЛ~НІ СПОРТИВНІ

~ІЧНІ

маиданчи~и,

І

геогра-

роджують. Для

цього необхідно

по-справжньому керувати товари-

вільними

!lа O~TaHH~?,- В~БОР~Х. д~ обласМІСЬКОІ

І

СІЛЬСЬКИХ

Рад виборці обрали 1192 кращих

CBOЇ~

і причинами, що їх по-

представники. Народні об-

дружинами,

приділяти

належну увагу вихованню трудяЩИХ,

особливо

підростаючого

коління.

ВИРІшеННІ

належить

aKT~BHY

РІЗНОМ~ИІТНИХ

участь у

питань,

виступають заСПlвувачами тьох КОРИСІІИХ починань.

бага-

йти

в

авангарді

в усі сфери нашого багатограиио­

«Русанівський» Герой Соціалістич-

за

пасівами

Пу.хіВСЬІКага

с·іль­

сыгаa к.1убу пажваВИ-1И свою ра­

мину.l0Ї

ВИСТУПl1ЛИ

з

розгортається з

КОЖlНгч

д,нем.

В. ПЛЕСКОНОС,

_

_ _ _

-раїни тут, я,к і В інших місцях Рoolйської Федерації, вилились у демонстрацію не.рушимої дру;жби народі-в нашої краї,ни.

8 ЧЕРВНЯ -

п'ятниці

директор

заводу.

ДВО\lа

концер­

.1іЯ.lI>НИХ

цією . Закінчилося 'свято соЦіаліс­ тичної )іУЛЬТУРИ братнього ук­

раїнського народу на Далекому Сході. Сердечно

приймали

читання

профі.1акторіем

вака.lьні дуеТ!1

12 у

*

*

*

5

червня івідбулася зустріч учаСНИІ{і'В Декади української .тrітераТіУРИ 1 мистецтва в РРФСР з працівниками апара­ ту ЦR ВЛRСМ. Гос'тей тепло вітав перший секретар ЦR

ВЛRСМ Є. М. Тятельников. Перед присутніми виступили сек-ретар ЦR RП Ук-раїни Ф. Д. Овчаренко і голова BepXOlВHO'i Ради УРСР, драматург, Герой Соціалістичної ПраЦі академік О. Є. КорНіlЙчук. (РАТАУ).

...........

ЙДЕ НАДПЛАНОВЕ МОЛОКО І М'ЯСО На

5 червня радгосп імені щор­

са достроково виконав піврІчні плани по виробництву і продажу продуктів тваринництва державі.

Молока відправлено на приАмаль­ ні пункти 9500 центнерів - на 600 центнерів більше завдання, а м'я­ са ні

здано

600

центнерів

при

пла­

490. Підрахувавши свої МОЖЛИВОСТІ,

тваринники зобов'язались вироби­

ти й продати до кінця місяця щ. центнерів молока. М'яса

2600

буде здано додатково

160 центне­

Працівники ферми

дотримують

дaH~ГO слова і з гідністю несуть леНІНСЬКУ трудову вахту. Надоі молока

номерів:

ВIІ'канаЮlі

ху­ зав­

в супроводі

з

дня

у

день

зростають.

Найбільше одержують його Гали­

Г. П. Сидоренко, і тріо

учасни­

кііВ Деl\ади трудящі Тобольська, Тюменсько'l області.

J

В програмі сачо­

\Іитців

в

ТРуДівниками промислових під­ ПРИЄМС'l\В, творчою інтеліген­

ДЕНЬ ПРАЦlВНIfКlВ ЛЕГКО! ПРОМИСЛОВОСТІ

в полі

В. Ф. Кl11\1ась

у·країн­

мистецтва

рів.

-

д-ожнє

*Декада *

літератури і

""'''-wг~..,г-..:r''''''оС"''''~~.:r-..:-.с=~''~~''''~~'''''''-С-,,;?'''~'''47''''''

людям.

Культармійці

вО'ни

.1аТIІ

лістичного змагання на честь ІОВІ­ лею Вождя, активно втручатися го життя, сумлінно виконувати накази виборців, вірно служити

Т,k1ЬЮІ

.З~!_ага~IНЯ за еконо\!ію сировини і матеріалі,в Д.1Я 'роботи в Д·ні ЮВ!.lСИIІОI

соціа­

Заслуже~ою поша.ною користує-

бату.

тисячі карбованців.

же саме їм, народним обраицям,

ься у. СВОІХ виборЦІВ депутат облаСНОI Ради доярка радгоспу

ку.lьта'рміїщі

козацькі станиці Оревбуржи. ЗустріЧі з представниками Ук­

кілограмів

У вирішенні невідкладних зав­

дань, поставлених партією перед місцевими Радами, велику роль повинні відігравати депутати. Ад­

Під ча~ даГ.1ЯіДУ

800

по­

раllЦl з.. чест~ ?иправдовують виявлене ІМ Д~BIP ~. BOH~ показують зразк~ СУМЛІННОІ праЦІ на вироб-

НИЦ!ВІ, б~ру~ь

Ність своєму 'військовому обо­ в'язкові. Посланці Укр_аїни по­ клали ·кВ'іти на могили героїв Даманського. Велике овято украї-нського мистецтва прийшло і в далекі

огороджено ськими судами, народними добро-

тахетником. стадІОН.

1101, раИОННОl,

порядку

металу,

хаЙ.l0ВНЧ Карпич га інші.

ненню благоустрою і наведеиню чистоти в населених пунктах. 80-

ни і надалі повинні вести бороть­ бу з порушеннями громадського

тонн

N2 2 0.1Ь­ га БУ.10Чhі'llа, заСТУПНIІК нача.11>1Іl1ка меха'Нlічного цеху Мико.1а Ми­

Значну роботу в цьому напря.м- сій, вуличних комітетів по здійс­

ку проводят.ь Зазимс~ка, .РОЖНlВ: ~bK~, !<алин~вська, ЛIТОЧКlвська І

11

тичної праці слюсар НШ,lІфір Небрат , складаЛЬНIЩЯ цеху

Пlдв~­

ПОСТІИНИХ

зекономити

Разроб_lеllі економ-і'l,пі ро'зрахунки доведені до цех-ів і бригад. Акти,в ,но піДТРИ\lз.1И 'на піДП'РНЄ~lстві навий почин ударники камуніс­

Д.острокове

виконання план~в ПЯТИРІЧКИ.

О~ним з. неВlДкладн.их зав.Дань

ВИЯlВИЛИ високу мужність І вір­

РРФСР. У Москві відбулися заключні зуC'J1Pічі посла,нців Ук.раїНИ з

• Т))1180ТltЖНI18IВ

конком вийшов переможцем у со-

райви-

композиторі'в, ХіYlдожник!їв. Близько тисячі кілометрів довелося проїхати учасникам Декади. щоб діетатися до се­ лищ УссурlйськоУ долини. Іман... Назва цього невеликого містечка відома сьогодні всій країні. 3віД)Си з швидкістю блиокавки рознеслася звістка !Тро .подвиги ПРИКОІрдонникl_в, які 2 і 15 березня цього року

ської

ку. Тому й не випадково цей ви-

прапора

безприкладного рейсу у Всесвіт 'Піриаемлився Юрій Гагарін. Найбільші залн Липецька не мог ли вмістити всІх, хто бажав

*

я-кий пе,ршим в 'Раїюні ві'ЛУNНУ,ВСЯ на ПОЧНіН москов-ської тка.lі, ро­ біТIlIf'КИ, інженерно-технічні праціВI1И'КИ заводу, Піідрахувавши сваі

KOIIKOMY і райкому профспілки працівників державних установ та

ки побували також у цехах ком­ бінату синтетичних ІВОЛОКОН у Мlісті Енгельсі, на полях артілі «Ленинскнй путь», де після

Закінчується

иаближається знаменна подія 100-річчя від дня народження

впорядкування шляхів, вулиць, дотримання на ннх чистоти і поряд-

КОП,

тичних і робітничих партій. ТульськІй області. Вони відві­ На Нараду прибуnи представ­ дали Ясну Поляну, вшанували послухати висту:пи україНСЬІШХ учених, письменників, артистІв. ники 75 комуністичних і робітни­ пам'ять великого сина росій ­

освітніх закладів, борються за дотримання громадського порядку і соціалістичної законності, успішно виконують плани фінансових платежів, організовано проводять

рівництвом та за ініціативою де- Дмитрович

р.

Свято дружби і братерства

• КОМУНіСТИЧНИХ

ної Праці М. З. пильтяй. Марія Захарівна часто буває серед лю­

2

ЦІва

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Колектив

Броварської

фабриКи

пи том на

внутрішньому

Mi~Ha-

на Олексіївна Грос, Анатолій Се­ менович Остапчук, Таісія Тихонів­ на Касян і Любов Іванівна Мар­ тиненко, які щодня надоюють по 12-13 кілограмів на корову. З 6 червня вся молочна худо­

та \111 'на те.му «Наш.і мая~ш», пер­ шиіі -на ",O.1bOBO~IY стані трак­

бая,на . СО.1,істки Г. І. Терещен­ ко, Л. М . С",до-ренко .працІвни­

верхнього дитячого TpиKOTa~y до­

торн(}ї бригади, .1ругиЙ ХОГООПО.1арстві.

ІІа пта­

ки

клав чимало старань, щоб довести

дена в літні табори. Це дозволить

Перед поча 1'ка~1 праграми з бе­ сідою на ~іжн~ро~ні теми 'висту­

гО'

світових стандартів.

ТИВНІСТЬ.

пив

с.екретар

-

'партко~у

радгоопу

КОНТОРІІ

та

З'В'ТО'Р

цИХ

РЯ.:І!К'ів.

Зараз ШІ готує\IОСЬ да чергово­ виїзду.

А. ВАЩЕНКО, зав. клубом.

радному ринках.

На фото: головний IH~eHep фабрики В . Я. СИГАЄВА прово­ свою продукцію до рівня кращих дить з ін~енерно-технічними пра-

Тепер

його цівниками

вироби користуються великим по-

якості».

Підприємства ~ДeHb Фото А. Козака.

ба ще

1000 корів і нетелів -

виве­

?ільше підвищити її продук­ М. ГОЛОВАЩ голавний зоотехн;к радгоспу,


~~~~~,q~~~~~~q~#~,~~~~~~~~~~~~~~~~#~,,~~~~#~#~#~~

І

Парrlй_е

асИ'Z''Z'Н

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~-~~~~~~#,#

РЕКОМЕНДАЦІЯ Ре~"омеllдуючі паР!IИIІИМ.И

I.Іесу!ь .пер.ед [

ОР['аНI3~ЦШМИ

повlдалыllтьb

за

Як бачю!О,

Бюр'О паj)'l'l'Иlноі органї'заЦIl Р~1;:(НЯНіСЬКI(}ГО [lле'!lштахожводу ще

"'ро

J,Y'\\.KY

.1101:'

при

кожнііі

честь

можливості.

ХdрактеРИСТИКIІ політичних, ді-: пер від робіllникі'8

~\ожна

Те·

часто

лових і моральних ЯКОСlей ре-І почути: «Наша четверта», «,Чи

З

'IE'TBrpToi».

комеНДОВl1НИХ.

р СТАТУТУ КПРС).

ДО

поча'l1КУ ве~ня­

ПРО'В(ЦЯТЬ бес~ди брига/дах.

І не без підстав. Коли підбива.

Ті паР'l'іїші збори, як lавжди, прохо;щ.1И а.КТllіВНО. Розглядалась :Іня'ва бри.га-'J.ира четв-:ртої брига· ,111 ІваІІа ІваНОВНЧ<І СО.10В'Я "'ро IlрнїIО\l ііого l,ai!~LlIJ.~TO~1 в '1.1<.'11І1 КПРС. Заяву обговорюва.1Н IJceсі '1!10, с<.'рі·IОЗНО. C.l~}lla попроси,в KOV'Y'HicT з чи\1і1.1И\! партії'НIЮI С'тажем Степан 'І ерентіїlOВИЧ Топі,ха. В,ін ска,за'в: - Івана Івановича знаю з диГИIIСТlва. Знаю як ;ЩСЦИП.lі,ювано·

за';:(овго

ної сі,вби пот}ryрбувалося 'про ОI)гаlJ1}зацію мж(;оо-шоліТИЧIНОЇ роботи ,серед м~хаlніза'fорj,в, fi1llРТОІПШllрj,в, овочrвників. 1\0M-У;Нlі,сти, агітатори в ці цні

?щ- і свого КО.1ективу брига;щр підкрес·

Оu'€КТИВfIIСТЬ і

І

в

ланках і

На ФОТ0: сеlк:ретаlР па'Рl'іfrноі

лись .п.Ї,1су,мки першого етапу веС'· с'ргаllJЇ.заціЇ Н. Й. Нупиро про­ НЯ!ІИХ польових робіт, в змаганні 'ВОЩТЬ бесіду з IIJраці/вника.)1И J п'я ГОЮ четверта бу.1а визнана пеРС~IОЖIlС~I. Вона в сти<:лі стро­ :nrах()ф3!БРИЮI. 1\11 і на ВИСОІЮМУ агротехнічному Фото В. По.l0тня·ка. р:'вні Пlрове.1,а Сі,вбу і са-д,[,ння сі.lьськогосподаР·СIJКИХ культур, UlIIIOlllIIIIIIIllllIIIlIIIIlIlIIlIlJIlIllIIIIlIIlllllIIIlIIllllOllJllllllllllllllillllOlllaalllll1lll1l111111111111111111 добре ДОГ.lядає їх. В брига.ді міцна трудова дисцип.lіна, зраз· 'І,ОВНЇІ порядок і висока орга'нізованість. Степан Терентійович Топіха за-

«ЮВІЛЕЙ ВОЖДЯ БАЖАЄМО

\\

~7;1JI~:аяеР~~~~I~ГНО~'У~~~0~~~0 в T~:~: І ~О~~';~~~\I:l~~:~:Н,1~;:гНаИдЙир НI~~ 10~'Pi~:~~3~~ Д~Я Н~~~~~:~~3УСТРІТИ КОМУНІСТАМИ 11 І іЮ. Пропоную за,ДОВО.1Ь'ШТИ про· І П:,1вів його, реКО:l1е'ндуючого, на- В. І. ЛеІОна в первинНl паРТІЙ:·ШІІНЯ. Певен, що товарпш Со.10веї, ВlfiпраВ;І:а·є наше довіlР'Я.

Іван

Іванович бvв ОДНОГО,10СНО

ПРИЇl'нятиї[

каН;1,идато,[

в

Ч.1ени

,lіі·l. За;J,()t>оле,ниї! Топіха і ідейЮНІ POCTO'~I Т. Солов'я. Рекомен-

;J,уючий дек,і.1ька разів з пропагандистом

ні організації ПЇ!дприємств, радгоспів, птахофабрик все часті-

розмов.1ЯВ

ше надходять заяви вІд передо- мени за 10 клас вечірньої шко- пише в своїй заяві Любов Нось­

початкової 110-

вих

робітниН'~в,

службовців,

ЛИ.

ко, в'язальниця фабрики

_

верх­

кпРс. В:н добре засвоїв ПО.10· ження Статуту КПРС про те, що

.lіТШКО.1И, яку Bi;J,Bil,1YBaB {,ван Івавоннч. До.lаючи труднощі, моло,

спеціаліст~в, інженерно-техніч~ Ч.1ени НПРС також прииних працівників в яких вони І НЯТ1 Р. І. Нульбака лабо-

нього дитя'юго трш\отажу. Ла­ борант за.воду пластмас Ната­

,1.1Я того, щоб глибше о.знаЙОМI!·

над РО][lшрення" свого

Номуністичної партії.

на вироБНИЦl1ві і одночасно на­

к,аНДИ.1.атськи·Й

стаж

необхіJ,!fИЇ1 днй KO:lIYHiCT напол·ег.Н/lВО праЦЮf просять прийня;и поліТIlЧ'

тнся з Програ~юю і Статуто" КПРС і пі;J,готуваТI!СЯ до вступу в Ч.1ени партії. Кожен день, коо.1ІІ І ван І ванович був кандидатом в

ІІОГО СВ~ТОГ.1Я,1\,. Зцово.l~ННЙ· і секретар відділ]<ової парторганізації Іван Павло"ич Рябий.

справжньою ШКО.l0Ю ВІІХОВ2ПНЯ

Ж~ , - каже він,

_

час

РИТИ

якості

Чlен!!

Пlрг:і, ставав

... Чl' l'Ііерта

ОРНГ<lда

,1.1Я нього трива.1НЇІ

відстава.1а. НизькиЇ1

р:веаь

тру .10вrУі ,1НСl\ип.1іни, ві.1сутність 1ГYPT()B~HOCTi hО.1ективу тягну.1!! їі НіШl;J,. І ОСІ, В брнга;J,У Прl!'

('ІШОВ lювнїI [(срівник, якиіі r.apO~1 ('тав

Поча в !І іІО\!)

11

lIeJ3'

За рік каН,1И,'J,атського

_

наша

до

лав рант заводобудівного

«Ювілей ВОЖДЯ бажаємо зустріти КОМУ'Н'і,стами» так пи-

ста-

їюго Р'Е.'КО·\lенд) Ю'IІIЙ Степан

СНОВНИhО:\1 якої був Володимир

-маистер заводу пласт:vrас.

П'іНСЬJ'ОМУ jндустріальному тех-

1.1.1іч Ленін.

товараша

Цшш ДНЯМІІ

Со:юв'я. Разом з нш МИ допо. \lОГ.1И кандидатові підготуватися до всппv В Ч.lени кпрс. Актив.

на

і

за-І вець .?МіЩторгу,

черговому

під·

партійних

тю ,він не \!Оже, а.1е виС'тупи їю.

організаЦій,

ставню.ів інтелігенції

ГО завж,ди конкретні і ділові. Ви.

БОВЦіВ.

наше до-

вір'я.

каЗУ'вав старшиї[ товарищ щоб . кожен відчував вЬдпавіда.1ЬЮСТЬ

.. .1'l'll11[\.·В pjq" У Івана Іваіновича СО.ІОIJ'я закі'нчився кандидатський

ТЮ свого колеКТИIDV.

ХНИ.1юваНIlЯ'М

Цілном

""aTCf;KOfO

ДОРОIhИТИ честю- свого КО.1Є'КТИ-

збори

Розгляда.1,ась

його

стажу довели

слуговують

організаЦій

цює на заводі

зустріти в

Бюро райкому НП 'України за-

НОМУНіСТИЧНОї партії»,--

тверди.'ІО

заява

тракторист

служ-

няття

нін.

СТL>пан ТереН11ії!Ович

В честь знаменної

канди-

правильну .1інію взяв».

Бриг~::J.ИР Зоа допомогою активу

розго·рнув

l:,стичне

'тн к' СО[lіа се l ре,1 ро б І І! І'В'

3І\!агання.

взяв

кон'кретне

да

цi.~OM'Y

Кожен

Степан

ДИП_10МНУ ро

Терентійович

що за , JIe І,а,ндидати в

Леніна

в

виріши.1а

Р

лівсь/юї середньої школи В. О.

"Оо

Бюро раик?му КП у.кр.аIНИ по-

8а ,ІН

С'ООГО

рекомеН,10ва ного,

до­

Пl'\10ГТIІ йому C:1OBOVl, а КОЛІ! по· тр:бно, і прик.lаДО\1 особистим.

В Д'ні гаРЯ411'{ ПО.1ЬОВИХ робіт Степан ТЄ'рентіїювич порадив І,ва· ну Івановичу піДСУ:l\Ю\ роботи підбивати

ця

Так Івзн Іванович і робll'В.

КО­

.111

механізована .1анка в складі Г. Рака га П. Юрченка вчасно і IJlІсокоякісно пасаДИ.1а картоплю, бригадир в той же день відзначив І і ІІа виробнич.ііі нараді. А коли брига;1,а завеР[J[ила IFрополювати овочі, Т. Соловеl"[ похвалив ланко· Г. Рябу, які вих .1\\. Ха\[бір та &мі.10 розста!вилн .1 Ю,1еї[ на обро· бітку посівів. в,і:д,значив він і ро­ бітниць К. Топіху, Л. Юрченко, і'з.ДОвогоко\\,С'(що.',ьця П. Вірича та багатьо'{ інши'{ передови'ків з~!а!'ання. Нс обминув бригадир і Д Рябоrо. - Пі,1ВО,1НТЬ він бритцу, сказав про нього Іван Іванович, не дорожить її честю.

2

стор.

*

Ниївської

птахофабрюш

О. П. Гали.цька, вчителі

УДНЯНСЬКОГО

.

Гого-

Ігнатов і В. Х. Юшковець, пеЧОВИЙ заводу порашкової металургії В. М. Бондаренко, стар-

.

кач:-

ВОl метаЛ.~,РГll, студен.т п ~TOГO

Ікурс у

Нювського

го інституту (Івечірнє

.111.1? РIІІ,еНI[IЯ парторгаНIJaЦl[ про топіДПРИЄМС11ва

відділенякий

ПРШ[[IЯТТЯ Івана Івановича СО.10· вміло поєднує роботу з навчаН-1 iJ

я В Ч.1СШI КПРС. Д

КАЦЕНЕЛЬСОН

.

u

НЯ:\1 У

'.

,вому Te~HiKYMI,

громадськии кореспондент.

PJ,1rocn

НИЇІВСЬКОМУ

-

"Русані,всь,шїl».

У Ш Гор!!

.

Д.

П

исаний

а РЮШ

верхньо.го

старший

/юнтролер

Л. М. Лисенко, інженери

Пла~ат

художника

Г.

ІШЙ>.'>, який зараз складає екза-

П.

рад-

Я.

ПРИЙНЯТИХ в ряди

Ленінсь-

ВОJlОДИ- кої Номуністичної партії з зна-

мира IJlЛlча Леніна - ГІДну ЗУСТРІЧ!» (Вllдавництво «Советскиil художник-,

«PycaHiBCb-1 Москва).

«ГОГОЛі'ВСький»

Процик і Г. С. Бачу,рін та інші.

Ілар!онова

автошляхо- fC\OO-РIЧЧЮ. з дня народж~ння

шофер радгоспу

і

госпу

менною датою

ЖИТТІ тепло

поздоровили ,друЗі по роботі.

(Прес,кліше РАТАУ)

Є. ФЕДЯИ.

D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= -

У шен с ь R О му. серцю руду

'Ген!!.

Талнаха,

;vюлодь І

зеТІ!.

ЦІЄЮ газетою стала «Ис­

кра».

...

І

Час не залишив неЗ!l-1інни­

полИ в Шушенсьне приїхала ми ті місця, де жив Володимир

Нрасноярського

Но

заводу перший зли.вок кри- Ілліч поселився у більш про- них рис будівель того часу, та­ латоІ'О металу. А трудящі Бу- сторому сусідньому будин!(у се- І\і побутові «деталі», як росій­ рятської АРСР - ювілейну ме- .'lянки П. А. Петрової. Ії дочка сьна піч, полаті, лавни. На міс­

З,1ес'["

в

где ТР\~,1Иll0Я, 'ГІде

~\Ьіс.1ИТ Ленин,

ШушеIГСКО\I,

П'РОХОJ,ІІТ

ОСІ,

зе\l.1I!.

С. Щипачов.

В усіх куточках нашої кра­ ЇНИ, та й за її межами відомий Будинок-музей Володи!>шра Іл­ ліча Леніна в Шушенському. За ЗО років ЙОГО іонування тут побувало більш як півтора мІль­ йона чоловік. Думи 1 мрії сво! несуть

сюди

люди,

дарують

му­

зею 11воріння своїх рун, розуму і серця.

Номсомольці з міста на Неві пода,рували музею фарфоровий бюст Ілліча, зроблений скульп­ ТОРО\і В. П. Пінчуком. Цю ре­ .1іквію група "тудентів бережно провезла на мотоциклах .від бе­

даль, ви карбовану на честь ЗаО-річчя добровільного входження Бурятії до с.кладу Росії.

ДрузІ

з

Товариства

корей-

Н.

~:K(~ia H~~~~~~~:aї ~~J~i~~~~I~~Ci:~

Се:1О .до С'та'В,неіі вьюгн за:llелн.

З:іЄ'СЬ,

алюм'інієного

тН НОВОГО типу, детально про­ думав план І організацію видан-

..

першу найдорожчу гіРНИЦI>КОМУ .життєрадісною, іВеселою».

С'НСЧЗ, ЧУТl,-Ij~ ТІ, КО.1еб.lет

r

П

люга

шофер ав-

090З4,

Ф б

дитячого трикотажу К М. Ма-

ПОЛlІтехНlЧНО-

ЦІЄЮ ,1УМКоОЮ. І з~.твер· І ня); І. Я. Топіха _

J

ЩОД·!!Я.

- Оперативнkть, казав т. Топіха, J,опо~юже краще ви­ ЯВИТИ тих, що відзнаЧI!.lИСЬ, під· тягнути відстаючих.

*

ту;

змагатись

Часто бач·атr. В четв('ртій тов. Топіку. Та не всі, мабуть, до·га­ ДУЮl ЬСЯ, ЩО ПРИХО;1,ИТІ, він сю,1U ДЛЯ того, щоб ПОllіка'ВИТIІСЬ С',"'ра·

до ла-в Номуністичної

-

партії вступили також: пташни-

ел~ктрослюса? заводу пор~шко-

че~ьЛеніос~оro юв~~~а броса- 1010"0_0"100000000101010 з сусідньою п'ятою, якою, ;1,0 речі, керу" брат ~IОЛО;1,ОГО ко"уніста ;\tlll\o.~a ! В<lНОВIІЧ.

-

за.'lЬНИЦЯ

з них

зо(іов'ЯЗМIНЯ на

дати

сторіччя з дня народження В. І.

ПОРЦНИК

кожен раз

мо.10,щіі керіВJШК,

виробничнинJв

~:В~дiH~~ePc. Ш~~~:~~:~f~,~~

ЙОТО СТарший товариш і хороший

в','лначав ,в ,1УМlках: «На BipHO\l)' ['оО.1.1І.1Qo~[, Ш.1ЯХУ стоїть

молодих

Со.IОВ'Я В Ч.1ени КПРС знову був механізації ~ Te~ePM з~хищає

:\ Пj)нс\'Тнії, під час [(ІІХ IJOЗ~IОВ Топ:ха. •

первинних

!(а.нди;\атами ,в члени НПРС.

в\'! ЦЮ ДУМІКУ І,в,ан !ваНОВllЧ не про ПРllЙО~! в члени па'рТ'ії. Кому. племптахоза,воду, який успішно раз пі,1l"РССJIIовав на бесідах в вісти О;J,lюстаї1но проголосували навчаєтьоя на заочному віддіпригаді. «за». А серед реlШ~lен,'J,УЮЧН'{ тов. ленні Золочівського технікуму __ .\\11 ,,:іЄ\[!) всі \[ОЖ.1НВОС'1 і r,IІЇПIl iJ 'IІІС.10 кращих, - говорив

рішення

партійних організаЦій про при й-

члени КПРС В. С. Процайло-

партійні

ПОРОШІЮВОЇ ~Ie-

талургії робітником і навчасться на першому !(урсі Ниївського ПО.1ітехніч,ного інституту.

бути в рядах

нінської партії,

3

'на

партійних

довір'я

перІОД

навчається в Ір-

Хороше поповнення прийшло нінумі. Степан Лавриненко пра-

в ряди

ЯІ,і !ЮМСОМОЛУ УкраїНИ

і

.виП'равда-:ІИ

[юмуністів І за

:>а ДОРv. чену оправу, дорожив чес· стаж І знову, ЯК рік тому, він ішов

М. В. Ступко рем і заочно

ааС'ідаННі бюро райкому НП за рахунок молоді. «Я вихован'УкраїНН були затверджені рі- І,а Ленінсьного комсо:vrолу, а шення багатьох первинних тому хочу 50-річчя ЛеНіНського

ниЇІ агіта'тор і Юlілий арганізатор,

_ Починати треба із 3\1іцнення пра'вдав Іван l'ваlЮВИЧ

порядку і організова,ності, -

працює

рішив свою ,ДОЛЮ назавжди зв'я-

\10.10;1,11\1 KO~[YHiCTO~[. В:Іі f[epi,1Ko виступає на партійних прийняли в свої ряди нращих З ТОГО, З чого pa;J,!lB збо'рах. Хва.1ИП!СЬ KpaCHO\IOB'H'j.e- 3 !(раЩIlХ вироБНИЧНИКLв, пред-

ГеРСIІ гі·jroВI!Ч Топі·ха.

контро-

вчається на четвертому курсі Московського університету ми­ стецтва. Василь Волошин пра­ цює на цьому ж за'ВОДі сл юса-

за ти з партією, творцем

партор-

комбіна- лія Хоменко ВіДМі,ННО

ту, А. К Полотняк -

лер фабрики верхнього дитячого трикота,жу, Т. І. Лендел електрослюсар .заводу пласт:\1ас, Л. Я. АВДІЄНКО - прода-

шуть в своїх зая,вах Ті, хто ви-

ганізааія ~\a.1a ~!Ожливість перевіособисті

їх

Н.

А.

С.

-

Нрупська,

Во:юдюшр

Серьодкіна розповідала: Дуже багато вони працю-

{шnіч.

Зникло

багато

хаРа/пер­

ці надвірних будівель виросли сади, розбито квітники. На ВУ­

вали. Завжди можна було бачи- лицях асфальт. У вікнах ти ВОЛОДИ!l-1ира Ілліча і Надію елентричне світло. біля

вікна, весь

В

роки

-

сько-радянської дружби подару-

J{остннтинівну

вали музею твори В. І. Леніна в 47 томах корейською мовою, а ки.тайськІ роБІтники з іПровінції хайлу.ндзян вишиті на

час вони читали або писали Леніна Шушенське було глу­ вдень і вночІ. Жили вони про- хим селом, з кривими, брудни­ сто і CKPO!l-1НО. Ми дали їм свої ми вулицями, розваленими хат­ прості сільсь~і меблі, кухонний ками ,і напівземлянками бідно-

сибірського заслання

шовку художнІ картини... посуд, поставили дерев'яні ліж- ти на околицях та курКУЛ1 Знаків палкої любові до Ле- ка, матраци свої вони самі на- ськими будинками в цеНТРІ. ніна не полічити. Множа:ться били соломою... Єдина школа з трьома десят­ то:vrи відзивів, стопи листів. У найтяжчих умовах цар- ками дітей не мала власного Володимир

Ілліч

жив У Шу- ського за·слання і суворого поЛl-

приміщення 'Ї тулилась

де по­

шенсы{муy СІІочатку в будинку цейс ького нагляду Ленін напи- пало. Зате була каlм'яна цеРІ,­ А. Д. Зирянова. «Ми З дружи- сав у Шушенсьному більш як ва, два кабаки, нілька шинків і ною, згадує він, дали Во- ЗО творів. Серед ннх такі праці, каталажка. Селян лікували зна­ лодимирові Іллічу крайню ма- як «Завдання російських со- харі. Сьогодні Шушенське сеЛJl­ регів Балтики до EJнісею ПО то­ леньку кімнату, в якІй він про- ціал,демократів», «Новий фабму маршруту, по якому Володи­ жив 14 місяцLв... Ів він часто ричний закон», «Від якої спад- ще з населенням більш як 10 !І-1ИР Ілліч був відправлений у разом з нами, по-селлнському, щини ми ві.~мовляємося?», «РоОЗ- тисяч чоловік, центр великого далеке сибірське заслання нап­ з Сlпільного котла, розмовляв, ви то!\. капіталізму в Росії». В сільськогосподарського району. рикінці минулого століття. завЖІДИ гучно смІявся. Дуже Шуше.нському Ленін теоретич- Розвивається прОМИСЛОВіть: є Робітники заполярного Но­ воке простою, задушевною лю- но обгрунтував і розробив шля- молочноконсервний KO!l-1бінат,

,рільська

надіслали

в

музей

*

ДИ/НОЮ

був

Володимир

.НОВЕ життя.

Ілліч,

*

ХІІ створення пролетарської пар-

*

цегельний

Субота,

7

червня

завод,

1969

велика

року

птахо-

*


ЛАННАХ

КАРТОПЛЮ наш віД,Д'і:нн, ВИРОщує бага'то ::ІО,ВatІІИХ

років.

ла аок,

Чдени механіпкі

<l'ОО'УЄТІіСЯ Д() роботи ПO'l'Y1lШиІ lПу,НlКТ, ЯlКИЙ ОДИН зможе забезпе­ чити CJвоечасие COipТY'ВМlJНJI всіх 6уль'б НО'ВОО'О вроЖ4tЮ. Наші ка:ртrmля;рі ,mrOBHem ба­ чить р~ки і полегшить роБОО'у КО1МбаЙ,нЕв. жalНИЯ бу:дь-що IВИКO.Ji1a.ТИ 'Взяте На ,В'mілку у нас є п'ять ка.р­ 3000В' Я'за'НlН'Я і ВИіроститп вmcокИЙ ТO\IIIJIезби:ралlJНИХ К'О1Мбай.н~в. ЦИМИ у'іJiOжай КІа'ртоплі. Це буде іх днями бутде 33Jв~ршено pe)lOHT ТРТДО'ВИ1М ~:ЮД3.lP'УImt()іМ ДО 100-р,ї!ч­ уеіх 'машин. чя з ДНЯ Ю1JPЩЖetНlНя В. І. ЛеніІна. М. ПРУДКИFl, Картоплю ми :ЮИJ>З,емо ШіТОКО­ керуючий першим відділком ВЮf меТі()і,lОМ. К,рім наявних ДВОХ радгоспу «Требухівський». СО'РТ~lва:JЬНИХ пунктів «КСП-15»,

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ-ЗАПОРУКА УСПlХУ

у МЕХАНІЗОВАНИХ

перекла:.1И

ііі.1ьшіСТh тру.домkтких ,р()біт на Л.l('чі )laШИН, .lд()БРIІ великий ;~oсвід у цій ('1праві і ще'ржують хо-

роших шшередниках

з-пil лю­ них, ICpїIМ ооновн-ої (ш~ати. Не менш серйооне значення ста'ра,нно }~ДОUРИЛІІ, внісши на ко­ мала і оргашзація IlIраці на полі. жен Г€'ІПар ПО 20 ТО'НН торфО­ Оціння провадили двома aгpЄlгa­ !1НОЙО'ВИХ 'КО)nlІост1в та ПО 13 та)1И .щютягOk" усь.ого 'світЛОItОГО ЦРнтне,рFВ мінера.1ынхx добрив _. ,ІНЯ. ОБСЛУl'а агрегаllів працюва­ ХШfЧНОЇ се.1ітри, СУifieрфосфату, .1а у ;~Bi змі:ни 3 6 години ранку Х.10'РИСТОГО І\а:rію. На внесенні с)'­ до 8 години ·вечора. Кожен агре­ "IJlіші ,]rtбрив старанно IПОТРУДfВСЯ гат ВИСЗJJ;ЖYlвав бульои ,на площі т.р1tJI\ТОРИСТ )IИКО:Іа ОМeJIЯНОВИЧ 10-12 гектаррв щодня при нор­ ДVД'сь. м,і 4,6 гектаlра. Д)'же важлИlВУ pOJI. в у,спішноЗаlве.J}ШИВШИ садіння каJ}топлі, му П1рО<веl~(\lI'ні СЦПНПЯ відіграла Mex,aHil:}~Ba'Hi :Іанки зразу ж роз­

-

лину ,на зерао та О.ш,мих. Грунт

р()ші Rрожаї по 130-150 це'Н11нері'в бульб з rNiTapa. Topiti. наlПРШ,:!ШД, 'ВОНИ аібра;ІИ по 129 центнеріlВ про,\ущ.ії на кожнощ' 3 220 ге!,та,рі'в. у цьому році ,під !,артопдею В на-с :заЙНЯТІ) 200 ГЄlіта,рів. I\OJe,Kпr:в ві.ці.1'lіа зобов' ЯЗ31ВС я вирос­ авоєчас'на пrдготов,ка іПОСЦК'О'ВОГО' ТИТ!! і зібрати на K'O~i;H(}MY по 17;) )1а:теріа:І),. Пе'ребира;ння на'с,юнної ЦРIН'пнерів Орьб. 'l\аРТОІплі )ІИ 'розп()ча.ll1 2;) берез­ Щоб дотримати .1а,ного С.10ва, ня і заJtiінчили ;\0 1і) Кlвіпrя, 'fоб)Іеханізовані ла,НlКИ ЛИКОJИ Ми­ 1 о бі.1ЬШ я/\ за тющень до почат­ хаЙ.'10вича ДУЦІіка та OJeKeaH,\pa '11'), СЗ:l.~інIНЯ. На перроира,нні бро l'ваIНClВИЧ3 І\ОІрнj.!'юка вже багато 3atІІ!ровwджепо аlКОІIЦНО-lл;реміальну і!J)обили. Насамперед вони в к'ра- оплату праці. За кожною жіlНIКОЮ щі а:лрот'ехніlчні СТРОКИ ш}са!.'ИЛИ )ІИ 3а'IVріпи.1И ОДИН кагат в І))

'іоmуеmесь ДО жнив?

ви

горнули догшц ш)с,Рвів. ПіСJЯ в,не­ се\нн'Я гвр(Нци~і'в прове.'1И «,слі,пе»

'СIЩ'ш),ванtfя між'ря.'\ь ;з наСТ),'I1JНЮI

бо'р'он')'ваНЮFМ. ті. Р()~почали !)ЯІ'\Ь

ПО

Зараа по'с'і,ви чис­ ОПУШ)'іВання між-

До .'І,а ря

схсцах.

Ш.\ ча'с І1ЮТОГО Р(}ЗЩ'ш}'в1tJННЛ мі,ж,р'Яl,1Ь про<ведемо підживлеЮlJl

затягнувся, але Ч'ітка nрганtзщія чували

15 проце'НТFВ

і

Ilрипа­

ку. За час своєї роботи в механіч­ ніймайстерні рад­ гоопу «ЗОРЯ» Іван

ка]ноlП.1Ю Іна всій ПJощі. Цього- тонн. КРЬІ О'сно:вної ак (іIЦНОЇ '!JO'сшrн РF:\I\ИМИ коп'центрова'НЮІИ ріЧІна весна вида.lась ,IaТЯЖНОЮ й 0IП.1ати, ,ро&і11НИЦЯlМ, які :rаl\інчи- .:\,оо.РИівами - СРlіішшю гноївки,

_,О Л ОIД,Н'ОЮ, IпО'ча'fОК с<ціння ,1уже ли ;ПЄlре-бираНlНЯ В Сl'!JOК, ВИ;П,lа- фосфору

душі

професія тока­ І. С. К)химен,

Степанович

ка;юrю, як(}ї дамо 1110

заіре­

IlЮменду,вав

с.пеціаJPістом

нацбавки. 3 тонни на гектар.

себе

висо­

кого класу.

прщі ,,(О'3іволила IlІО<вністю впора- 90 процеН'!іі'в жінок, що працюКартOlПЛЮ ми не підгортаємо, тися 3 цією роботою до 5 травня. вали тут, дос'l1Р(}К(}ВО ClПРIІІВИШ~СЯ І але зам;їсть цього пе,ред зои,ранІ\а1РТОШІЮ п(}сцженlО на всій 3 'ДОВf'I.'\~ни\{и Зalвда'ннями. Ім ви- ІНЯМ IItрожаю npOBe;\e'~fO Г:ІИб(же площі nрв6неВЮІ ()пособо)! по хо- П.1аченn ~3~ І;арбованці лремjаJЬ- Clпушування долотами. Це визна-

В ки

дні до

дищат

підготов­

жни,в у

кан· члени

КПРС т. К)химен­ ко

ВИ'!'Отовляє

де·

талі для ремонту збиральної техні­ І

ки,

ЛЮДИНА МИСТЕЦТВО

ні

Чи є потреба доводити людині, обізнаній на музиці, ту велику естетично-піЗllавальну роль, відіграє в нашому житті це стецтво

-

мистецтво

краси

яку мн­ люд­

бак. Не розумію, не захоплює». А чи кожен з нас уміє розрізнити співацькі голоси, назвати сучаСНі

коративне і прикладне мистецтво, художня промисловість. Та як бн там не було, пропа­

музичні інструментн, не кажучи вже про знання нотної грамотн,

ганда видів і жанрів ми~те~тва і, зокрема музики, в ШКОЛІ ПІднесе­

ських голосів і музичних інстру­ ментів? Немає. Бо музнка, пісня,

засобів що?!

таки є один з визначальних фак­

танцювальна мелодія в житті кожного з нас -- незрівнянне свято, друге народження; бо світ музичних образів, якими прони­ кається людина, здатний піднестн думи її й помисли до казкових вершин, пробуднти найокриленіші мрії та ідеалн, сяйнути найпо­ таємніших струн серця. Хто лю­ бить слухати музику і, головне, має потребу слухати -- удвічі ви­ грає від того, хто «не В ладу»

Чому ж ми не в ладу з музнкою? Дуже просто -шкільні програми раніше не передбачали му-

торів гармоніЙного .. естетичи~го фор~ування ЛЮДСЬКОІ повноЦІН­ НОСТІ. Цьому пнтанню надає вели­

знкознавства у школі, як і мистец-

Koro

твознавства

обме-

зокрема педаГОГlчна, шляхом ство­

ви-

рення музичних кафедр, в~еден~я

з

нею.

Одверто кажучи, більшість до­ населення має поверхові музичні знання або зовсім не має Їх. Закоханість цих людей музи­ рослого

кою

обмежується

народною

піс­

lІею, танцювальною мелодією, тоб­ то простими творами. А спитаймо про відмінність оперн й оперети, про розуміння симфонічної музи­ ки, вони відкажуть: «Оперета цікавіша, бо там співають з перер­ вами. А загалом, признаюся щиро, ІІа симфоніях і на операх я сла-

музичної

виразності

взагалі.

Вони

жувалнсь тільки поверховим

то-, на на небувалу височінь,

фабрика, комбінат побутового nбслуговування, будівельний трест «Шушспецбуд»... Рад­ І',':;П, який носить ім'я Леніна, ~!aЄ 17 тисяч гентарів земель­ них угідь. В селищі кілька ШI~і.1, сільськогосподарський

технікум імені В. І. Леніна і Н. К Нрушської. В технікумі

бо

"

це

Та н з .ВУЗІВСЬКНХ каф~др не дуже кому часі наше иаселення невпіз-

ни~

факультеТІВ.

Зате

тепер загальноосвітньої,

ШКІЛЬНОЮ програll!ОЮ передбаче:о, рокої мережі

крім

створення ши-І

музичних

шкіл

у

у табеЛІ школяра значиться таки

предмет,

як

лінарня.

уні'Есрмаг, готель, Будинок зв'я­ зку, Будинок Рад ...

ЦінаВі

і

такі

циФРи.

До

';'Новтня на всю Шушенську волость передплачувалось сім примірників газет. Сьогодні шу­

шенці

одержують

тис'{ч

примірників

близько газет

і

6

жур­

HaJ_~. Районна газета «Ленин­ сная иснра» друкується п' ЯТИ· тисячним

тиражем.

Шушенське нагадує сьогодні ве.1ИКУ. кипучу будову. В зв'яз­ ку з l;OO-річчям З дня народ­ ження В. І. Леніна 11 селищі створюється меморіальний за· повідник «Сибірське заслання Н. І. Леніна». Він внлючає ме­ моріальну зону з будинками· музеями В. 1. Леніна і пам'ят· ними місцями: «Піщана гірна». «Журавлина гірка», «Сосновий біР», «Березовий гай», «Ну­ рінь» та «Озеро Перово» .

*

Субота,

ЗБИРАЛЬНІ МАШИНИ НАПОГОТОВІ Через ТИJЮде'ИЬ-lп]втО'ра Іпочнеться сі,нозбирaJННЯ. Ддя механіза­

TO'PfB це буде пеlРШИlМ ІВІшрооутваНlНЯМ сил перед ЖНИlвами. І ми по­

виклад~ння НОТНОІ грамоти, теп ~ І містах, райцентрах, навіть селах.

Три роки існує музшкола і в Бро­

«О~разот.ворче ми-, варах з денним та вечірнім ВіДДі-1

,1ба.1И :ПJ)'О те, щоб зустріти його в lПовн}й ГОТОІВІН1()'сті. Воі з,на'РJЦ'ДЯ у на,с готу'валися з,а'іца.1Іе!1ідь. Оіноко()з:рки PeIJIIOH-

стецтво». ~ОЛИ~НІ «СПlви» стали леннями. Отже, ласкаво просимо, «Музикою І СПlвами». «Фактнчно,! і діти і батьки -- до вашнх по­

T')lBaB ДО<СВ,Dдче,ний мех'анізатор КОСТЯlНТИН lВВJ}ЮВИЧ Слуц еооо , який

СІВ,

'вич Стог,ніЙ. 1'ешеср

недавнО' ille,реЙШ(JВ на пенсію. Ио'м-у Д()lпомагwв слюсар Іван Данило­

~ кажуть учителі молодших кла-І слуг музичний 'заклад нового ти­ - образотворче мистецтво -- пу! Більше того, музика поволень­

це те ж саме малювання. Уміння читати живопис». Фактичио, та не

ки протоптує собі стежини і сільські школи нашого району

зовсім

зажеврілн

CTeЦTB~

адже --

образотворче

мн-

значно шнрше понят- Троєщині,

тя, воно охоплює

такі

види,

як

аф' а ежнвопнс, скульптура, r Р ІК, Д

Провадяться

.

велию

рестав,

робота їх

студії

Пухівці.

у

--

уТребухові, ,

Безперечно,

А;. поруч з старо виною,

дбаиливо

охороняється

освіті донедавнього не

кінця торжества. А це,

самблі

Номсомол оголосив Шушенсьне всесоюзною ударною комсомольсько-молодіжною будовою. Влітку 1968 року тут працювали студеНТСЬrіі загони МосІ,ВИ, Ленінграда, Харкова. Іх зміНИ.1И ентузіасти з Ростова-

і баяиісти. Звичайно, не всі

бандуристок та бая'ністів, солісти -- скрипалі, піаністи, ще так легко

і вправно володіють інструментом, не всі так самостійно, по-доросло­ му тримаються на сцені, як Тама­

ра Середа і Оля Саковнч, Валя на-Дону, областей Поволжя, Си- Білокінь і Тамара Печура (клас біру. фортепіано), Вася Якуша, Володя Символічно, що за 60 кіло- Туровець і Оля Дерев'янко (клас метрів від Шушенсьного, у гра- баяна). Та все це прийде з рок а­ нітних міжгір'ях Саянськогб ми, знаннями і досвідом. Важли­ хребта, обриси яКих бачив Во- віше те, що иаше молодше поко­ лодимир Ілліч з вершини Пі- ління, зміна наша мае можливість гірки,

сьогодні

БJЛДУЄТЬ-

опанувати музнчну грамоту,оволо­

ся найбільша у світі Саяно-Шу- дітн музичними інструментамн, на­ шенсьна

гідроелектростанція,

вчитнся

давати лад арсеналу ладів

животворна енергія якої під- і ритмів, тембрів і висот, ПОЧУТТІВ німе до життя незаймані багат- і образів. Іншими словами, ·спізна­ ства величезного сибірського тися з багатою мистецькою скарбІ<раю. А.

НИЖЕГUРUДUВ.

Шушенське,

ницею, аби бути гармонійно обізнаними, широко ерудованими

особистостями цивілізованої доби.

Красноярсь'кого краю.

7 чеРВНJl 1968 року

*

С'l1РОІки. Ось, наIПlРИіКЛШД, Мик,ола Фесд'ОІРО'ВИЧ СОК()Л ве<с.ною ЩJaЦЮВ8JВ ІНа ІЩУІ~)!плеС3JДжа~щі, яка за нИІМ заюрmлена, і :встиг піlСЛЯ ЦЬOlГO 1II0лаГОІДИТИ CJв'ій «СК-4)) і теlпе'р peMO'ffТYЄ <КrWРТОИІОІеооираОІЬНИЙ КОМ­

яка серцями слухачів і який ие спа-

з пам'ятником В. І. Леніну.

щаної

розпочат'о за,<Цалетць, з цією !J}о'ботою цд,алося IВIlIIOратиея 'В liJp'aЩі

ності, як:й володів душами й до

М. ГАБРIFlЧУК.

*

«НОВЕ життя.

обслуrОВ'YIlaIl'ИlМе

,вии, який доВ'~рили ДОCJВlFдченом'у механїІ3arroру Олеwоію OrеmшOOl'ИЧУ ТетЯІНИЧУ, а інші дооре Bi~p~M()HTOBt)J!fi. 3а коМібайне1раlМИ ЗlІІк'рilплені не тіщ,іКИ зеРН'ОІві, а й iїiНmї оое­ ц,іМlІті КQIМ,6айни та рkші знарц;ця. І С3іме тoory, Щ'о рем'(}нт іх було

надавалось належної уваги.

для І дав

сам

агрегати в ПОіІі, т'очитиме КОСИ.

в МД'Д і,llКа , 'вони хо-ч сьогодні можуть вийти в поле. Один 3 них ню­

Мало, бо-ще раз повторимось--

рацій ні роботи. 'в меморіальну ... До всіх цих міркувань спону­ зо~у ВК.l.ючено 33 саДИб:'lа тої Ікав огляд звітного коицерту Бро­ му чис.'l.~ БУ~IfНКИ 3иря о варської музичної школи, який Петр.овOl. ВІДтворюєтьс~ етно· нещодавно відбувся. Важко пере­ графІЧJ:Iе обличчя С~бlРСЬКОГО дати той исокий прибій підиесе­

се.lа юнця ХІХ стошття.

Юсі ч3іС К'О'СОlВиці СІї/на Костяштин Lвааювич

Повні,стю готові ми ,і до зБИlРIІІННЯ врожаю зеlРН-ОВІП культур. Всі чотири caMoxi',JJHi І\омбайни «СК-4» СТ(}ЯТЬ на ОО'дИlбі пе-ршOlГО

великій залежності

від наявності і фахового рівня викладачів, а їх, на жаль, мало.

І музичиій

iItci чотири ко'С'а'р'Ки tПолаГ(ЦЖelні. Отоmrь на лі­

нійці ГО'l'О'вності Т3іКОЖ двює пошре'ч,них грабель і Д'ва стогокла.дIl.

в

навчаються представники lС :lІайБУТНlх поколінь, бурхливо дійсно, було торжество, бо досить наЦіональностей народів Сибі­ росте нове селище, в центрі кваліфіковаио виступили юні вихо­ ру. Є Палац нультури, п'ять якого незабаром з'явиться парк ванці -- і кількаголосий хор і ан­ полінлініка,

Фото

значення т~кож вища школа,

густ? СІЯЛИСЯ. естеТ~ЧНI знанн~ в І нан но омузикальннться. ДУШІ студеНТІВ .наВIТЬ rYMaНlTapОмузикальненню спрняє,

І. С.

В. Полотняка.

учителів. Тож є надія, що в близь-

.

змін·

завдаНІНЯ.

На фото: Юхименко.

кладанням співів та малювання. І музикознавства в курс манбутНІХ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

бібліотен,

систематично

IпеРе>ВИКОНУЄ

І

баЙіН. Вригацир 'l1paKToj}Hoї орига,ди В3ісиль ГрИіГO'j}О'ВИЧ Ма.зїй, як і КОЖilЮГО літа, Іпіц ча'с ЖНИlВ праЦЮlваТИlМе як ю)'м6а'Йнер. Иого машину В<ідремонтуl3a'В помі-чник 'к,о.м,баЙlнера ВО~О:.'\И1МИір ФеlдO«lОIВИЧ БОРИJCенко. НМІОГОТОІві с.тоять та/ко'ж три жатки «ЖРС-4,9)) та О.ЦІНа

«ЖВН-6, яку Н3Jв,Fcимо на СПИlсwний 'К'Оlll'ОаЙіН. Вони у по~ній Milpi заБЄlзпе'чать КО'СОВИЦЮ озимих і JlJj)ИХ ІНа звал. Пола.г()~Же!Ні Та.ІООЖ Ів'сі П'Ї::Ібирач'і, чотири СИЛ'О'СoQlзбираЛЬНJі комбаіЙии.

33іраз в ро'зпаJJlі IроБQТИ ПО ремонту КЗJj)ТОІIl'Лез'БИ!ріаIЛI>НІП lІІашltИ.

3 п'яти наявних ПOlки що полаГОДЖ(jНО діві. До ~нших не вистачає ТР3.lНCJпорте lр,і,в, IПЇіДШИІІІІНИК'lВ, зїр'чаток та інших Де!І'алеЙ. Лкщ() рай­

об' ~на,НlНЯ «СіlJIьг(юптеХНl1ка)) ДIОПOlМооке нам неоБЦДlНИIІІИ 3liШIQСіНИ1М1I чаСТИНIІ!МИ, то р'емо,нт юомбаwНJ]В бутде заК'Dнчено до 15 чеіjJIOOfЯ. М. БАСКОВ,

головний інженер радгоспу імені Щорса.

WUUIIIIIUППIUIIUПlIIIIIIIIIIIIЩUlIIIIIIIUUIПUIІІUlIIIIIIUПIDВI

РОБІТНИКИ ВДЯЧНІ ренко, я!Кий прочитав лекцію . " «Таким був Лені,н». Слуха1Jlі з ін5 трЗl~НЯ. ,роБІТНИКИ Брова'Р~ЬКОI І тересом знаЙОМИJШСЬ з фактами

~pYKap'HI. З'lбрались

ку,Т!,У хати

ао

ПІДприємств.а,

чергову

них

.~еюЦlЮ.

за,вітав

червоному яюі свідчать Піро простоту, <Жром~

щоб

послу·

ЦЬОГО

сек'ретар райо,нної організації тоl'ІаРИСl1ва «Зівання» Ф. д. Гонча-

*

ність, людяність Вождя.

разу.

віщов,ідальниЙ

.

РоБІ'ТНИ,КИ вдячНІ

парторганіза-

ції друкарні за ЗІмістовну лекцію. А. СЕРДЮК.

* 3 стор. *


з ЖИТТЯ

На Броварському стадіоні-мотоболісти

Цікаві

ШКІЛ

змаrаВВJI

В!дбу лись шкільні змагання В особистій першості вlдзнзюних технін:ів по авіамоделізму чено таних авторів: Михайла та автомоделізму. Подібні зма- ОлеlшіЄН!іа, Анатолія Платоно· гання проводяться вже шостий ва, Володимира Тимошечніна, рік. Мета їх розвинути ВВіктара ОСТaJПе<нка. Особливу шнолярі'в інтерес до сучасної науки і те:юніки, піднести на якісно новий ступінь роботу технічних гуртків, залучити молодь шн:ільного Івіку

1: 1.

чилась з результатом

грама

З

кольорового

.Казка

Ilерша

програма

900 ГімнаСТIІ"а \І-і:; - НОВИНИ. (М) JЦЗСЛl1НІ}~

(М)'

11

МОСКВІІ МІІ

для

1000 -

-

оо

ІО :\0

(М)

«Бую,," lIe~

Передача

-

«Зустрічі

т('атру».

всіх.

розп8ажзльн()

!v\\"НІЧIНl

І,,'дача

ЧЕРВНЯ

з

J

майстра­

(І!ародна

аРТlIстка

СРСР І АРХllпояа) (М) 12 оо Наша афіша 1203 «Дунай - ріка др}жбн». (Одеса) 1250, - .Турис~· ське літо» (ДОНСЦЬК) I.J 20 - .ІОВІ­ .1E'i1 великого іспаlJl~И» До :j70~rі.ччя з ДНЯ народження X~ ДОЖlІика ДІЄГО Веласкеса

(М)

1420--

(Кишинів),

і425

Д.чя

--

;,0 -

ІЗ

.Здоров'Я»

Прnrрам'а

передач,

юнацтва. «Квант».

«J\\узнка.

JjjBa'~"

1450

Фі.'1ьм-концерт

1;) ~5 ~ «На меридіаllах Украіни» ІЬ оо Т<'ЛР'".1.1С нзродів СРСР «Бурятсь"а АРСР" ('\\) 16 зо - .Ми на OДHOM~ ре'lОртаж (М)

l І J,lltIHi»

Bt.:i

1745 -

lї ,Ю

Програма

бачення

І

-

ВСССОJ(}1ВИЙ НОВИНІІ (М)

кn,ьороеоro

Для

ді гей

К.

теле­

Чуковсь,

кш1 «'\іі(Ю.lIl» Л\у НІчна казка. 2 «Ці і"ена З'НВ:ІЯТІ,СЯ на афіші», (М ) 19 І:' - «Ранкові ДНОНІ/» Художній фі.'!!." 204;, -- ІІОІІІІН'І (М) 21 оо -МіжнаРОДНJ програ"а. (М) 21 ЗО Програма

«Ідемо

fiолгарl.'ЬК()ГО

ДО

моря»

телебачення

І:.\,,"'тrЗДlшіl

1>.011

церт (Соф'я) 22 11) ЗаКЛЮЧНIІЙ концерт КОНКУРСУ ла) реатів радян­ сько. пісні. (Польща) Друга

Наша

17.55 ефірі

програма

афіша

«МолодістtJ»

11100 -

«РовеСНIІКИ

.

хи'>, (ДніПРОП('ТIЮВСЬ"). 1845 вас, чекайте» Телефільм «ВIІС'J1Шf' 11:1 тЄ'левізійному

2(1 15 -

(.ІІ,.ні!!)

«У

світі

.Чую

19 15 ('крані»

пр<,красно-

.Мармур Кое"гі» Т('.1РН"I"IС «ІІа добра"іЧ, діти'»

1'0».

20.10 -

НЕДІЛЯ, Перша

ЧЕРВНЯ

8

програма

9 ОО - Р:1нкова гіМІІ3СПШ3 для ДIТСЇt (М) 915 110ВІІІІІ1 (М) 9ЗО Д."Я школярів «GУДИЛhНИf(» (.Iv\) ІО оо М\'ЗИ'lІl1lіі кіоск (М) 1030 «t.J.Р:1ТОВ"LЮlіі

дсржаНІІIІЙ

музС'і1

ім

О РаДІІщева» (Саратов) II оо - Для f()H31~lBa «ЛУКIlМОР'Я» Літературний альманах (М) 12 оо Для IІІко,ярів «Роuи З lIa~III, роБІ{ нк МИ, роби кра­ щ~ lІас» (IІДР) ІЗ оо .Сі.%ська годнна» (М) 14 оо Д.1Я во,нів Ра­ дянсько. Арміі і Флоту (П01гоград)

14 ЗО -

.Камертон

15 ОО -

(Одеса)

го телебачення.

Кінонарнс ІІа

2.

і

з

З

ДНЯ

«Казка

3СМ.1Я».

«Я твій»

композиція,

IїО-річ t lЮ

Пушкіна

настрою>} КОЛl,аров"

«Море

1.

(БО,1гарія)

Зllчно·поетична О

доброго

Програма

Му·

ПІНІСВЯЧС· наРОДЖС'IІНЯ

про

фільм

Європи

з боксу Фіна.l. (Румунія) Міжнародна програма (М) До 100·річчя з дня народжсння

22,00 2245 -

(М)

19 ОО -

дожиій

Ч~мпіона г

В І Леніна Фестиваль самодіяльно го мистрцтва УРСР 3вітуе XMe.luHIII\I,· ка область (Чернівці). Друга

1723 -

програма

афіша lї:Ю Музич нз MOlaiK3 KomlcpT самодіяльних ест· радних колективів 18,0 - К, Федін - «Старий» Т('лесп('ктаl(ЛЬ 1945 - «3 пkll('Ю ПО життю» Фі.1ьм·к()нцерт 20 ЗО - «ІІа добраніч, діТIІ' ПОНЕДІЛОК, 9 ЧЕРВНЯ lІаша

Перша

17 з:; візійні

lІаша

вісті

програма

1740 -

афіша.

18 оо

Теле·

Те.lеагентство

18

-

.Піонерія» (ФІ'} нз(') ЗО .ТВОЯ nеніllс[)ка бібліотека». «В І ЛС'він «Дві таКТIІКИ соцін.1-демократі і в демо­ краТIІЧllій

ревоЛ/оці.».

(М)

19 оо '-

Програма передач 19 15 - «Майстри мистецтв. (Народна артистка СРСР А. Тарасова) (М) 20 ЗО - ІнФорма· ційна програма «Чао (М) 21 15 Зустріч з композитором Д Клебано­ внм. (Харків) 2230 - Дн, болгаРСІ.· ко. КУЛІ,ТУРН в СРСР «Бесіди про .1і·

-

шкільників і молодших школярів «ТіПIl і Тятт». Лялькова вистава (Таллін) Телевізійні вісті

1230

1755 -

І [аша

18 оо -

афіша

Екран

СТ) Д("ІJТа·заuчника Перший курс Істо­ рія КПРС. .КПРС у період розгорну­

того КОМУllіСП-ІЧIlОГО будівництва. Ча му вчиТl, історія КПРС». Німецька "ова «Підсумки за семестр [нфіні· ТИП пасшнlОГО СТ31IУ». 1940 Теле­ фі.1ЬМIІ

Владшюстоцькоі

студії

«На добраніч, діти'» ВІВТОРОК, 10 ЧЕРВНЯ Перша

програма

-

Телевізійні вісті, 11.10 Те· лефілuм «Латвія IJ калейдоскопі», 17,35 - Наша афіша 1740 ТелевізіАні вісті 18 оо - .ІІаші гості», (Аflсамб.1Ь пісні і танцю Нововолинського Палацу піонерів). 18 зо «Іде запорізька сталь». Репортаж (Запоріжжя). 19.00 -«Кам'ЯНИЙ гість» Художній фільм

11 ОО

20 зо -

(М)

Інформаційна

21 15-

«Час», (М) (Любов Орлова). ключі». Музична

програма

.МаЙстри екрана». (М) .ЗОЛО1і передача. (Львів),

2245 -

Друга

програма

1755 -

18

-

lІаша афіша оо студента·заочника Другий

МаРКСИСТСI,ко-ленінська 4І:Мзrксистськ()-лсвїнська \fСl0ДО/lогін

ііі}) К» IНПТя

про

рух

Рух

20 зо -

Екран KYJТC

філософія філософія -

IJР"РОДННLІІІХ

ТеОIН'>ТlJfша

точку.

і

с\'('піЛI.IIІIІХ

меХЗllікй

ті.13,

ll~O

Rільного

має

«По­

ІН"РУХОМУ

твердого

тіла»

«На добраніч, дітиІ» СЕРЕДА, 11 ЧЕРВНЯ Перша програма

1555 -

Наша афіша Іб ОО Для «Один день А стародавньо· му Римі» ІБ З5 Для дітей «Дуда­ рик» 1715 - Програма ~'Kpa'HCbKOГO ШКО~lярів,

КО~ll)ОРОПОГО

телебачення

«Україно.

пісне МОЯ» Філ"м,концерт, 18 зо «Пропагандисти ленінськоі школи~ (В Куйбишев) (М) 1900- Телевізій ні вісті, 1920 Міжнародний огл.д 1950- .ГеЙ. на високу полониву» Те­

.1енаl"'С,

(Ужгород)

Художній

філ"м

21,55 --

редач ма «Час», .,0діСТI,»

13 23 зо 2З

2О Iб-сПо

.

(Ленінград). Друга

програма

-

ІО оо Новин,", (М) ІО дошкільників МОЛОДШИХ

15 -

Для ШКО!1ярів

пе·

22 15 -

Першість світу з шахів !іОВIІIІИ Комеllтар (М) Друга

(М,)

програма

Те.lеа.,ьманах «Подвнг» (М) Телевізійні вісті 1755 - На· ша афіша, 18,00 Те.1евізіі!ІІі підготовчі курси Математика «Поняття

фУlIкціОШ..t~lbtюі мова

залеЖIЮС1Ї»

Пора ДІІ

куль'!ст

вступникам

іноземних

ДІІЧНІ заКОНІІ» діти'»

lliмець-

МОП

на

Хімія.

, 2030 -

«ІІа

фа.

«Періо­

добравіч.

ЧЕТВЕР, 12 ЧЕРВНЯ Перша програма

ОО-Телевізійні вісті, 11 IО-«Співає Єрме!( Серкебаєз». Фільм,концерт 1725 - Наша афіша, 17 зо - «Музи,. Н'

картинки.

174U

Му.1ьтфільм

ТелевізіІЇні вісті 18 оо - «llаука вироБНИI\ТВУ» 18 ЗО- МіЖ1Jародні зма· гання з бігу ІІа "риз газети «Прав­ да» (М) 20 ОО СторіН!(1І музичного калеllдаря,

ЦIO""Л»)

(П,

Дегейтер

-

«Інтерна.

20 зо - [нформаційна .Час», (М) 21 15 «.\М!,ТО­ (М)

програма рв 3 трубомеханічного» Друга програма

lІаша

5::; -

II~PYTaMII 'ХІД

на

народження В

шос! «ЯкІВ

20 ЗО

афіша

п'ятирічки»

змагання

"ому

«Ритми літнuого концерт, (Львів)

-

І

18 оо

lOO-ріЧЧЯ

Леніна

TeKCТlI,~ЬHOMY

18 ЗО

-«Мар.

Репортаж

честь

на

про з

ДНИ

A"iOTYC~

комбінаті

(Ві.11>.

КіНО,1ітопис СГО.1іття Свердлов.. Художній фі.1ЬМ .lІа добраніч, діти'.

П'ЯТНИЦЯ, lІерша

17 З3 -

lІаша

13

ЧЕРВНЯ

шкіл

та масовість.

17

-

Те,1е-

візіііні вісті, 18 оо - Театр _Дзвіно_ чок» (М) 18 зо «є така сторона» Творчий вечір поета М ;"шакова 1903 ,CTapT·G9» (Харків) 19 ЗО - Програма передач. 1950 «Київські каштани» КОНК)'РС ІІа краще ВlІконання ба.1U­ них таllців Показові вист} пи 20 ЗО Естафета IIОВИН (М,) 21 15 «Творче ОU'єднання ПРИГОД і фантаСТИhН». Г. Даніельс .Справа мертвого тиг, ра» ПреМ'єра телеспеl(Таклю (Оде· ~II ••

програма

друзів».

КОlщерт

СУБОТА,

ЧЕРВНЯ

14

програма

9 оо - Гімнастика ДЛЯ всіх (М) (М) 945 Новини, (М,) 10 оо Му· зична розважальна передача «Будьте щасливі» (М) 10 зо .Стандартиза­ ція і прогрес», (М) 11 оо Наша 11 О5 до lОО·річчя з дня на­ родження в. І Леніна, ,Два місяці в КlІєві» .РозпатланиЙ горо· бець» Муm,тФі_1ЬМ 55 - Програма

I1 35

11

переда',. 12 оо .Зваиня» Науково­ пізнаваЛhна програма, (М) 12 ЗО ДЛЯ МО.IIОДШНХ школярів Є ШвС'рц­ «Два клени» Сп~ктаК.1Ь ]\.\ОСКОRСМШГО T~aTpy юного глядача (М) 14 оо -«Погляд» Мо.10діЖНd програма 14.00 --<<СпінроuіТНIІК ЧК». Художній фІЛЬМ 1(;;Ю «На меридіана>.. Украіни»,

17,00 -

Програма

КО.1І>0РОВОГО

теле·

бачення Дні болгарської КУЛІ)ТУРИ в СРСР, І. Мультфільм для дітей, 2 КіllОIlЗРНСН «Студентський аНС'Jмбль» і «фіЛJтеліСТIІЧНЗ хроніка». ;). «Кро­ кн по землі» ПреМ'єrа тслевізіііного художнього фільму (М) 18;Ю Но­ вини. іМ) 1845 для юнацтва, «Кожном~ щось миле» (М) 1945Пер<,дача з Москви 20 оо - .Ленінізм - прапор нашої еIlОХИ» (М) 2030.Таланти ТВО,, Укра іно» . (Львів) «Украінська

21 15

2245 ма

«Зорепад».

(Прага),

кінопанорама».

Музична

23ЗО-ТіЛhКИ Друга

програ·

1825

факти

18 1900-

(М)

програма

Ранкова гімнаСТІІка для дітей (М) lІовини (М) зо Для шко.,ярів «Будильннк» (М,) оо «Музичний кіоск». (М) 10 зо- «Скар· би Ленінграда». «Офорти Рембрандт;! в Ермітажі», (Ленінград) оо -Для юнацтва «Ш,1ЯХ В науку». Другий тур олімпіаДIІ з біології (М) «Привіти нашим друзям». Днтяча концертна програМа. (Вільнюс),

-

9

-

10

11

12001245

-Наша дина

афіша

(М)

-

ІЗ оо

14 оо -

.Сі"ьська

Для

воїнів

го·

Радян­

сько. Ф.10ТУ.

Армії і ВіЙськово·Морського (Мурманськ). 14,30 - Для шко­ .Ліра». 15 оо Сьогодні День медичного працівнн, ка, .Здеров'Я» Науково,популярна Телеальманах

15

-

програма, (М) ЗО Концерт само· діяльного колектив} клубу Управління внутрішніх справ м Києва

16 10

Програма передач, 16,15 -Камертон доброго настрою». (Херсон), 1645Інформаційна програма .Час., (М) 17 оо - ПРОI'рама кольорового те.,еба­ чення 1. «Клуб кіномандріВНJlків» 2 «МУJlьтипанорама» З «Співз€ Шарль Азнавур» (М) 1930 Чемпі· онат СРСР з футбода: «Динамо (~\OCKBa) ,Чорноморець». В перер­

-

Н'

передача

21 15 -

.Телегачок»

.Набат мнру» Міжнародна програ. ма (М) 22 оо «Відпочннок біля мо· ря», Кінокомедія 2З ІБ-сМ} знка, віва '» (Бер.1ін)

Друга

Наша готе.1Ю»

зяйка ми

-

Георг

програма

афіша 18 оо Кінокомедія

1755 -

Отс».

«Варіаці.

- .Ха· 19 зо на

те­

20 зо­

рококо», Філuми,концерти .На добраніч, дітн'»

)о' пр"граМI телебаqення МОЖJlНВI змlнн, тому стежте по -радІо за що­ денною

передачею

15.55

та афішею дl'і телебач.еННJI.

програм

Про можлнві зміни пов1дом."ять диктори чеиня,

і

телефони

о

8.20

республікаJlСЬКОЇ

для

76-74-81.

у

програмах

І

сту­ вас

1

тедеііа­

довІдок:

46'05-76

рад[о

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . I . . . . . . . . . . . . . .........

М

БРОВАРИ

. ,

~

І

АДРЕСА:

вуя. Київська,

f

11

сНОВАЯ ЖИЗНЬ,. -

комнтета І(П

ерган Броварского районного

УкраинЬІ и районного Совета депутатов

трудящихся

І(иевской

обпасти.

154.

; ІНДЕІ(С &1964.

масово! ро-

Богдан

,ракеТОНОСЦІ,

човни,

,:,~:ери,

п!дводю

креисери...

а

Михай­

піоне­

колегія

наГОРОДIІ­

ла переможцї:в Іномандного ро­

окреМІ учаснини 11 з~ виготовлеН1~Я чудових моделеи нагороджеНІ грамотами.

зиграшу

грамотами райвно, ,переможців особистої першості - ДИ'ШlOмами та цінними пода-

Переможці по авіамоделізму Перше місце зайняла команда Бу,динну піонерї!в, де капітаном

руннами. На жаль,

школи NQ 1 Дмитро Яхна. Між іншим, цей нолектив третій рік утримує першість на зональних облаоних змаганнях, він наго-

багато середніх шніл не брали участ,і в змаган­ !Нях майбутніх інженерів, нонCTPYKTOP~B, пілотів, морян,ів, l\Осмонавтів. Насамперед, це стосується Требух;Lвсьної, Вели­ l\Одимерської, Богданівсьної,

ми. Друге місце належить місьній школі NQ3 (капітан-учень 7-го класу Вінтор Агеєнко), тре-

У цих та інших шнолах дуже мало працює технічних гуртнів, надто слабо ,розвивається тех­

тє

нічна творчість шнолярів.

міСЬНОЇ

середньої

команді

-

NQ 2

(капітан

та нубна- І Зазимсьної, Завори.цмюї

м.ісьної

Віктор

шноли

Остапен-

шн.іл.

Ф. ІДАШЮНА,

НО).

методист Будинку

піонерів.

ЕКСКУРСІЯ В СТОЛИЦЮ з

нетерп1нням

ченали

вихо­

'Банці двох четвертих класів нашої школи цІєї поїздни. І ось незабаром, після остан­ нього дзвінка, вона збулася. Незабутнє враження залишила у дітей ек,сну,рсія до Ииєва. Діти ВіДВі,дали музеї імені В. І. Леніна, довго заТ,римува­ лись біля енопонатів, котрі роз­ повідають про дитячі рони Володі Ульянова. В іСТОРИЧ,НО­ му музеї вони подовгу стояли

біля

зброї,

яною

доблесні

ра·

дянсьні воїни громили ,ворога, уважно слухали розпоніді лро геРОЇВ'ШИ3lволитеЛіВ нашої рес­

пу6ЛіНИ. Приємною і захоплюю­ чою була танож поїздна «ране­

тою»

ПО

ДНіПРУ

до

шлЮЗіВ

l{иїtВСЬНОГО моря. Д. вихователь групи

ПОТУРНАК, подовженого

дня.

с. Се\1 ИПО.1'Кf1.

•••••

СПРАВА КОЖНОГО Настала броварчан хідні дні

в

-

літня пора. відпочивають

Сотні у ви­

хто на ,річці, а хто

Броварсьному лісопарку.

жен,

хто

ЛУЄТЬСЯ

ПО'J1рапляє

'СЮДИ,

навКОлишньою

Ио­ ми­

красою,

лісовою принадн1стю. ПраЦіВНИ­ ки лі,СНИЦ'l'ва потурБYlвалися про те, щоб було де посидіти відпо­ чиваючим, щоб було ,де схова­ тися Bi~ дощу. Під «грИбном»! Та, на жаль, !всю цю красу, створену .пРИІродою і людиною, деякі громадяни споганюють,

бавни, недоїдни. Тимчасом, у лі­ сі є міСЦЯ для відходів вириті ями. А скіЛЬЮІ понруче­ них і поламаних дерев! Шановні броварчани, дотри­ муйте чистоти і порядну в лісі та його онолицях. Чистота, со­ нячне проміння, свіже повітря запоруна

-

вихідних ДНів

бачите

клапті

здоров'я.

дьорістю і здоров'ям.

О. ЛИТВИНЕНКО, санітарний лікар.

за6руіДНЮЮТЬ. «ПереНОНЛИВі до­ нази» найбільше вражають піс­ ля

вашого

Санітарна нультурніс.ть, як вес­ 'НЯ ний промінь, оберігає люди­ ну від хвороб, сповнює її ба­

снрізь по­

-

паперу,

РедаК1'ОР Є. ФЕДИН.

газет,

:~~"""""_~"""""»"""""""""""H"""~""".: : ; : : : : : : :

t : ; ; ; : : :

НА БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГІІ

t

в зв'язку з введенням в експлуатацію нових цехів

: ; t

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

токарі, слюсарі-ремонтники, фрезерувальники, шліфувальники, наладчики, верстатники по дереву, електрослюсарі, пресувальники, газоелектрозварники, крановщики електромостових кранів,

учні вищеназваних професііі,

робітники без спеціальності (чоловіки і жінки).

За'робіток становить 100-150 крб. на місяць.

Ж:итлом завод забезпечує на загальних під,ставах. Робітникам ,нашого заво~у за постановою ЦК КПРС і Ра-

ди ,ЧініС'l'рів СРСР, як працівни,~ам чорної металургії, нада-

ються щорічні оплачувані відпустки до 6 днів, крім ОСНОВНlJ і ,3,одаткових відпусток.

Звертатися у відділ кадрів.

Іхати автобусом

пинки «Завод порошкової металургії».

~

N2 1 до зу-

Адміністрація.

t

t : : : :

t t t ; : і

: : : •

~Ц"""""""""""""""""""""""""""""""~~ ТРИВА€ ПЕРЕДПЛАТА газет і журналів на друге півріччя 1969 року.

Стро'к оформлення передплати закінчується: респуеліканських газет -- 18 червня, обласних газет -- 22 червня.

Зам. 1675-6779

(Будинок

СуддЬвсьна

також

центральних газет

.. 3·18, вІдділу сіпьсloКОГО rосподар-:тва -4'47. ••••••••••••••••• 'І ............................................................ 8' ......................................... , •••••••••••••

Олександр

Божно,

рів).

І

CyOOTJ.

(Шевченківська

5 .. Це були ЗІ ~Ma~OM ви: ло СеРГ,іЄНКО

готовлеНІ

піонерів.

школа),

четвер

реа>а,я

Броварська друкарня, Кнївської області, вул. Київська, 154, Телефон -- 4-57,

Пінчук

виходить

вІвторок,

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3·82, заступника редактора, І боти) І фотокореспондента - 4·67, вlдповідальногu сек,

вІддІлІв {llартlйного жи~t'я, IІромисловості,

Юрій

газеТа у

Будинну

ПЕ'ре~южці особистої першості: Млечко,

-

2030 -

9009 15 -

районного

еНТУ31асти ~ICbK01 шко-

програма

І [dша афіша ЗО Те.1е· фіЛuМIІ Д.1Я дітей .Приборкан· НЯ непокірної». Кінокомедія для до­ рослнх «На добраніч, діти!» НЕДІЛЯ, 15 ЧЕРВНЯ Перша

Переможці по автомоделізму

серед'нЯ"

роджений грамотами

-

афіша,

со-

~ринес-

випуоннин

са "одіЯЛuІІості Російсuко, Федера,\і. (М) 20,О «ІІа добраніч. діти'» Перша

між

зокрема,

Иома~да ЦІЄl шко.~.и,

ХУДОЖНl,ОI

=--

НАША

ли NQ

вечора»,

школярів «Сто витівок «Катамаран-б9». (М,) 1100- Для школярів «Жайворонок. (КраСllодар) 11 зо -- ТелевізіїІні вісті 175:> - І [dша афіша 18 оо - 'ЖИТТЯ видатних ..1ЮДС'Й. «В. Бєлінський». «Рідні всі місця», 1 елефільми 1900Передача з МОСК/ІІІ 19 ЗО .Екран збирає

змагалися

редН! .. Багат~ модел.еи

Д"Я друзіІІ»

.Співає

програма

афіша

Друга

гуртка

Авіамоделісти,

Пух;~~,ська 'та Шевченк!вська се-

1030 -

двох

лярів

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r:; тературу»

Русі»

Програма

21 50-

Інформаційна програ· (М) В ефірі «Мо­ «Горизонт» (Ленінград)

I1 151225 -

К<1

са). 2245 Естрадний

теле­

2030 -

бачення

ЗО.10ТОГО

П,АНІ/ка» Муm,тфіл"м (М) 16 ЗО «Клуб КlІюмандріВlІикіR» (М) 1725/-Іови ни (М) 17,13 Фести"аю. бол­ гарських фільмів .Н"Йдовша ніч» Ху­

І

театр

12

В еПО·

-

телебачення.

Золотого півника.. 2. Те­ мініатюр «Тринадстільців» (М) оо Для до·

Цягь

7

Про·

про

.,евізіЙниЙ

СУБОТА,

10 30 -

член

бою.

НІ школи ,N'Q І, NQ 2. та NQ 3,

Фото нашого читача В. Трикоза.

(М)

одержав

СЬЮІХ

м.олодих штурманІВ взяли M1Cb~

На фото: один з моментів гри.

нами»,

ван ню

юних авіаторів Будинну піоне­ рів Леонід Іі\1шенецькиЙ. 3:'tlaгання з авіамоделізму проде­ ~'!Онструвало р[ст майстерносТі

ли ЮНІ «Грайтеся

до посиль-

ної haYI,obo-дослідницької ро· боти. 32 юних авіамоделісти та 14 автомоделіС11ів місьних та сіль-

пр.едс.тавили 37 різноманітних Су,Щійсьна нолегія (головний аВІ~ЦlЙНИХ .,та ракетних моделей. І су~дя М. І. Хархун) перше та НаиантивНlШУ уча.сть у с~яТl друге місця присудила номанді

класу «А» «Старт» і «ХОРОЛ». Гра закін­

Мотобо"'l дедалі набирає все більшого РОЗВИТКУ. дНЯМИ броварчани спостеріга­ ЛІ! за ходом змагань на першість Украї­ НІ! між ДBO~la найсильнішими командами

за.цінавленість ,присутніх виявив старт моделей одноступінчатих ранет зі зниженням на парашу­ ті. Перше місце по ракетобуду­

-- 14

червня,

Передплату приймають: пошта, відділення зв'язку, громад­ ські розповсюджувачі преси підприємств, установ, радгоспів, птахофабрик, шкі.~ .

Броварське агентство «Союздрук».

66 номер 1969 рік  

66 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you