Page 1

ПРОАетарl

ВVДІВВИК

29 т'равня І! .'Ірутій дня товарwш М. С.

IІІУО031У

Орган

Броварського районного

комітету

Комуністичної

партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

м

*

66 (2127)

Четвер,

'*

1 червня 1961 року.

Ціна 2 коп.

ЩАСЛИВУ ДОЛЮ ДІТЯМ

УСЬОГО СВІТУ

половин:j Iлj,c'К, ві~кри'ІО МУ'зей ВШ1волення' ну від усіх інших

XJРIУЩО'В від-' Ки€ва.

гідо .. До берега рі,ки швидко пііДбу- плива€ не'велИ1КИ!Й 'мотор.нИ1Й катер, Ук- на оорту якого перte'&увають Ра- М. С. Х,РIУЩОВ, ке.р:ів'НИlКИ КОМ-

ди

РСР партії і УРIЯ,1У Уікраіни. Р()Ібі'тни-

Української

MiHiiCTj)iB

В. В. ЩеРlБWЦЬКИЙ,секре1а;р ЦК КП України І. П. Казанець, пе1Рший за,СТУПІ!ИК ГОдО'ВИ РадlИ МіHkT'piB У:к,раїнської РСР І. С. Сенін, сеюретар КИЇВСЬКОГО о()кому

батіг у руці наглядача. Це в Південній Америці. А ось виснажена

дедалі більше буду€ться дитячих

стата.

просто

На спині у неї прив'язана

і

ясел, шкіл-інтернатів і

шкіл,

палаців

така сама виснажена дитина. Це консультацій,

3 вte.тичезного

велик:ій

намитого

родавНіИГО ВОlро,гів.

Д;Т!!

Довго тривала друж.ня p03IМOBa

і м. С. ХРlущова з ке,рівниками і

земснар.ядо.м,

було міц­

захисту

робітникшми 6У;JiО·ВИ. Він дав пінні порци, по,бil!Ж(IJВ усьому КО.lеіК-

т'И,ву .г'ЇдlPобуді'IШИlків, лУКі РО3ГОрну .ти соціа'лістичне зма:га;ння за гідну зус~річ ХХІІ З'ЇЗДУ

КПРС,

ста-

піоиерів,

НИ В цьому районі

нер,ала

'Танкісти ге­

КIР,авченка,

на система Пlклування про маТІР

нуте в газету. Це-в Іспанії. А

і дитину, фізичного

оо

".

КиїВСЬКОГО гідровузла. Вже зб,уцо.ва,но гребдю між маlЙбутн'Ї'м П'РИlміще.ннЛіМ ГЕС і су~ноплавним IШлюзом, иамива:,ється ПРОіМlf1олова площа)ЩШ, п,роклащаЮТ'ЬСJI підві'сні КОШІ, а найБJl1и:JЮЧИіМ час{\М П()іЧIreТЬ.СіЯ }'\Кладання бетону. Това,р'ИІШ М. С. Хрущов знайONИТЬСЯ 3 прое'ктаіМИ~, схемами, як'і хараlктеj}ИJЗУЮТЬ інженеРІні ВИ1р,Їшен.ня будіВIНИІЦ'!1ва ГЇдV,О<вузла під KWЄBOM. На BЇi,JJМi-

м

'

і духовного І членом ВІИСЬК'ОВОІ Ращи був М. С.

ось групи переляканих чорношкі- виховання, як і дедалі· кращі умо-І ХР'У'ЩОВ, почали наступ за Вlf1З:ВО­ Бі.ля

них вгодовані,

ви життя підрос'l1aЮЧОГО поколін- дення КиЄ'Ва від ні!м:еЦI>КО~фадll'И­

у дванадцятирічного хлопчика зуби. Чорний дитячий ринок. Спо-

людську гідність. Ш ОВІ. е'ТР'IВЦІ, до,сі доайлIrnО Саме в таких умовах виросли зб'ер,іга€ться кома.щщниМ: ПyRкт

добре одягнені містери і місіс. Та, ня.в сім'ї, ~аб~зпечують ?-ля ньо- С'J1СЬКИlХ за,гаlрlбник,ів. Пор.яlД, ,в сещо скраю, наче у коня, розгляда€ го І здоров я, І знання, І високу . Н . П . . лучені' Штати Америки.

Фотооб'€ктиви не брешуть.

четверо

відважних

Це винесли торік

трагічна доля дітей капіталістичного світу дивиться на нас з ілю-

юнаків, я.кі фронту і б.'lінtдаж М. С. Xplyuцo~a.

сорокаде,в'ятиден- Тут же височить паIМ'ЯТНИlк-обе­

ний дрейф, перемогли штормовий океан. Саме в радянських умо-

страцій. Не дивно, що там, особ-

вах виріс перший у світі льотчик-

Щ

ЛИВQ в колоніальних країнах, по- космон,авт Юрій Гагарі,н. ЛОВИ на і більш~ дітей не до~и-

Радянські діти -

вають дО ЮНОСТІ. А тих, .XT~ ПlДJ>?CTa€, H~ кожн?му КРОЦІ Пlдбсте: plгa€ тои. с~мии голод, згу нии в~л~в КОМІКСІВ! тюрми для мало-

господарі великої

(Уругвай)

МІста

сеюретар

ЦК КПРС,

криття в н,ауці і техніці, завоюе

ного пеvебува:ння в

ров'я,

б

косміч".!

трьох Дlтеи, то все одно, що прокажена Таку жінку або зовсім не

Про

їх здо- раїни

духовне зростання

пік-

спеціальним

Робітники ~РУЖНО заявили, що завж'ди ГОТО\3'і вик'она:1 и {}.уІдь-'лкс завдання Вать:юівщини. Тепло і др'уЖIНЬО прощаючись 3 М. С. Х,р,ущовим, бущівники по­ бажаЛIИ ЙОму успіхів пЇJд час на,с­ ТУ'пноі ЗУСТІ)ічі з преізидентом США Джоном KeHHeJJ;i. Знаите, дорогий Микито Сергійовичу, що ми, р'обі'l1НИКИ, завжди підтрим:а:емо Bac,-I3aJЯВИли &у~івники. (РАТАУ).

икито

С

ергійовичу!

вагОна товариша М. С. Х.рущова.

**

МИ:КИ'І'а Сергійович віта.тьно махає

Хрущова з Кивва

ЇМ руКОЮ. Р(}бітниця Гречансь'кої Га.тя ЦИі~ба­

заlErаничної .тriKa,pHi

столиці Ук-

секрета,р ЦК КП Ук!раїни М. В. ЛЮ'К п1,тtносить М. С. Хрущову ве­ від­ Щд'ГOj)НИІЙ і Голова. Ради MiHkrpїB .тиче'зниЙ б}ж,ет квітів.

пої~дом

УРСР В. В. Ще'Р'бицькиЙ. Протятом кіш>Кох ХВИJI1инМ. С. H€Ba. Ра'З0М з М. С. х'р'ущовим виіха- XpYUЦOB, Перший секретар ЦК КП У міжнародний день захисту І На во~залі товаРИJШа М. С. дітей - І червня ще більш по- Х,р'ущо,ва :про.воджали кер,івники ЛИ міністр заКО[}ДОНН'И/Х справ У'краіни М. В. ШДГОір<ний, Голова

лу€ться

де rp?Bf'J при каПіталісТИ.ЧНОМУ реЖИМІ,. я~що ти заміжня і ма€ш

ІХ

простори.

впевнені С'1'Ь , що ВОНИЗР'Оlб,лять це.

Від'їзд товариша М. С.

. .' _ вирощені небачені врожаї на по- І В'~РИІШ М. С. Хрущов,. якии ІДе у лях, їх розум зробить нові від- BJ:д~HЬ, 30 тра,в>Ня, пcr.С.'lЯ д;воден-

Вільяр

.

ПеIР1ШИ/Й

вані нові електростанції і заводи,

Монте-

Антонія

соціалістичної

М

асливої дороги, дорогий

І країни. Ух руками будуть збудо· ГОШ}Ва Ращ МініІстрів СРСР то-

ЛІТНІХ ЗЛОЧИНЦІВ. Жі,нка змушена приховувати свою гордість - материнство, бо, каже жителька

це майбутні

кер·івникиб:Уlді.ВНIЩ'l'ва

Ф·ОРіС'У,вади Днін- спо,рудже'НЕЯ

санаторіїв, літніх с:мі.1ИВИЙ рейд,

На руках у од- прекрасних з~кладів. Вся держа~- дував гевера:д М. Ф.Ватутів немовля, з:агор-

Поті,м

З'дlИснивши РОЗIIQві.1И М. С. Х,р<ущову про хід І

Hi€Ї З дівчаток

відео

ціка­

Все бlідьш~ і біодьше людей нових ведиких У'Clпіхів у j)'оботі. КИJЄва lJIід зовнішніх ~бираєт'ься наВколо Микити Се.р- М. В. Шдгорний при ць.оМIУ до­

форнщею

піонерських таборів, дитячих на- ро. З,ві;(си ві'йсыаa Пе.ршого Ук­ уково-дослідних станцій т·а інших раїНСblКОГО фРОН11У, яким кома.н­

як

його зупріча-

піщаного вала,' М n.КИ'та н території поБЛИ'JУ ста,рОВИНIНОГО Сергійович ОГ.ТЯlда,є всю кар'тину ~'KpaїHC"KO'ГO села Вишго.р.од. В ве.1ИКОЇ Дніпр о'ВСа,ко ї будови. ГО1РНУ.'ІОСЬ на

в Японії. А ось печера первісної людини. Бі.ля неї напівголі

дітей.

Това,риш М. С. Хрущов

ВИТЬСЯ пі';~готовкою ДО с:поруджен­ ня КаlJlівСЬ'кої гіДіРОіеле:ктростан­ ції, питаннями КОМП.тек'сного ви­ користання ВОДНИХ pNyp,ciB Дніп­ ра.

пекуче сонце і соціалістичного табору.

до краю мати біля ткацького вер- садків

рих

ю бе1р'езі

Київська

гіЙо·вича. Він дружньо РО3МіОВ'ЛЯ€ дав, що 6у,JJiIШИКИ за~У')lа.1И набаВідm,шй :ВІ~ШГОРОД і .в наш час. 3 робітнwк:aм'и, цікаcrJlИlТЬСйl Їх тру- га то екоротwrис'тр'ОКИ будівниц­ тва КиїВСЬІКої ГЕС, і ВИСЛОВИВ В нашій країні з кожним роком В Р'Оки ВелИlКОЇ Вітчизняної вій­ довими ділiVМИ.

дянському Союзі та інших країнах

-

Тут же

БУI~івнwцтво КИіїВСь'Кої ГЕС роз- ють ке,;.івни:ки бу;івництва.

станці'й ДНli­

Ji,3)ск.аш,

ГЕС ЗдпроеК'І(}Бана без машинного заду і вперше в практиці радн­ ського гіlДР'Обудівництва з горизонтальн:им'и Т'),lР і бінами.

ки, що зібра.тися на бе:Р'е'зі, зустр'ічають Першого с:екретаря ЦК КПРС, гдаву РЦ:!lН'сь,кого У;Р:Я:ДУ бурх,ливИlМИ оп.ШС'ка:ми. Микита Сергійович вітально маха.є РУ·КОЮ.

ІШ України П. Ю. Ше.те'ст.

ною

над ,нескінченними рядами бавов-

рахітичні діти.

провсоького

відав 6у';Jjі.вниIЦТВО КиІвськ'ої рое.те;К'І1роС"га'нції. Разом з ним ли Перший сеюрета.р ЦК ІШ раїни М. В. Щ~()\рний, Гол(}Ва

давнину це посе.1ен.нlЯ

Перед нами кілька ілюстрацій. 'І Ідеалом дитячої долі для людей Ось маЛЯ'J1ав лахмітті схилились усього світу € життя дітей у Ра-

нику. Над ними

Перебування товариша МІ СІ Хрущова в Києві

Рік видання ХХІУ

всіх "ра Тн, єднайтеся!

Комуністична партія.

силиться боротьба всього людства б' за

загальне

розз ро€ння

І

у,в 3

(j'

"

'-

У

аО'МlУ1НlСТIИЧНОl партн І УРіІІЩу

.'

ЗНИ-".

А

І

Г

u

СРСР А. А. Громико, пос(m СРСР Ради Міністрів ~T1~paїНlCЬ.KOЇ РСР в США М. о. Ме!llЬШИIКО<В та інші В. В. Ще])lбищький, МЇHkTp 3акорофіціа.чьні осо,би. донних СІІІ/р:ав СРСР А. А. Громи-

кu

б~рут~ на роботу, або в п.ершии-· щення атомної зброї, за відвер- раlНИ товаРИШІ . . a;lИОВИIИ, ЛІПШИИ момент можуть ЗВІЛЬНИТИ нення нової ві,йни і зміцнення о. І. lващеtDК'О, І. П. Казанець,

~ез будь-яких прав на оскаржен· дружби Ніародів.

Я,.

Героїчна

А ~aд УСІМ ци!" висить загроза

боротьба

Н.

***

Т. Ка'льченко, М. В. Ш,iJ)I'ор-

трудящих нИіЙ, І. С. Сенін, В. В. ЩеРlбиць-

Конго і Куби, Лаосу і Анголи-

о

М

Д В б'

В

ко р'озмомяють З керівника.ми 00-

XJМЕЛЬНИЦЬКИИ,

К

30 травня да.сті.

Пр.оща.1ЬНИЙ ГУдО,к. . ClIIещіальний поїзд, яким Пе;рМикита знищення ДlТеи ... ато~ними бом- людей світу за те, щоб рішення КЛlІІме'нко, А. д. Ска.ба, П. Ю. Ше­ ший секретшр ЦК КПРС, Го- СеlГO,гійович тепло прощається .З бами, якими .паЛI1 віини начиня- ОО Н про повну ліквідацію коло- ЛN'Т, МШІ'С'!1РИ, деllIутати Ве'р'хов­ лова Ра,ди МінЇосТІ)ів СРСР това,риш>' ють реактивНІ боt:tбардvвальники, ніалізму не лишилось тільки на ної Ради СРСР і Верховної РШДИ М. С. Хрущов їде у Відень, зро- 1ИіМИ, іцо зустрічають. Поїзд по­ ще ГІРШОГО .- .ВІ'ЙНИ, поголовного

це боротьба

що снують У неБІ над багатьма

"

краll\.tми

.

СВІТУ.«

папері

.

я··

ІНОДІ

ВНОЧІ

всіх

прогресивних К~ІИ,

Похмурі катівні колоні- "РСР . тюрми ,,'. розвалюються, не-

альної

.

"

та

ШШІ

не можу заснути,. коли чую, як

зв,ажаючи ні на який опі,р коло- ВI1браІЛИС.Ь

гудуть ці лі,таки, і все думаю, що

нізаторів. І це буде великим кро-

буде

ком не тільки до світлої долі ді· .тях м,ї,с.та,

з дітьми».

Цими

словами

щі

u

У' но.вськи:и,

.

Т'

киян ' ИСЯЧІ . ' о'

.

. БИJВ коро'1'КУ 3УillИ:Н'КУ на ста:нції волі відходить від перону. 3від.у-

ЛіКl

Лр,ечани.

на прИ'вокзальНlИ пло­

і приле:rлих до

тЄ[ІІЛО

ісер'дечно ві­ пе,р.оні вокза.ч:у, палкиіМИ опдеска-

дружина американського фермера тей чорного континенту, але й до rа'ли Мики'ІУ Се,.ргіЙовича. Гледіс

Пнк

щасливого

висловила

майбутнього

тривогу усього світу.

всіх матерів і батькІв світу.

-

м,и зустрічають

кожному

якому

питанню

міжнародному

він

присвячений,

дедалі гучніше звучать голоси захист

дітей.

всього

людст'ва,

них -

Вони

-

на

майбутн€

піклування про

його святий обов'язок.

М.

ВI'к, -

ЦК КПРС

ють з своїх плечей чужеземне Під ча.с слі,дува.н:Іfi!I ШJ-Ї3Д11 по ярмо». Трудящих усього світу за- те:риторії У'краIЇ'НИ ТО'ва:РИJШа М. С. палю€ в боротьбі за нове життя

прекрасний приклад Радянського Хрущ(}Ва

Захист дітей - це і забезпе- л:~:н~~и ~:;:~ M~ чення мирного співіснування на- любов'ю і наді€ю родів, і створення для підростаю- звернуті

"1

' .,

..

{

'••••....•.

•.....

(. :

'.'

••

•••

витої, високих прагнень, беззавіт-

світоча

Міністрів

«Про заходи

ку в М. Москві у Великому Крем-

наук СРСР».

ІдіlВ у зв'язку з постановою ЦК КПРС і

і

ної мужності.

; - - - -......... -++- . .

і

І

Рос ті т ь

Р АДГОСП

1:1

3

-

землі,

миру

усьому світі.

, •

жено близько 200 житлових буди'нків, € ХОIРОШИЙ

l

91 •• 111 :] .:• • ' .

КПРС, кол~'Ктиви п"омисло,вих у

'ПіIДПРИ~МС'm Ки<Ї~ського еконо-

і мjчн()го

............-..~

~

ее

,.

••

'0

• __

~ ___________. .+-.._

. . . ._ _ . . . . .

МИН:У'лого рОК'У зріс більш ЯК

на 9 прО<це;нтів.

3

почаl1КУ НlIJнішнього року

ЛО<вої [lIРОдУІкщії і бідьшост[ r....ОП"""IJIIЩ·, "Х виро#в O~P<'Г на'щ .",,,. '" U1. U,-",. пр,омисловorо вцробництва по-

них і ko,hbeM-ЄРНИХ літй, oc:вo€но ('еlрійни'Й ВИІП"ІС"" 87 на.3'"» '. " н,о,вої промисл(}Воі ПIРОIЩYlКЦії.

28

траВНJI,

І еJllЧ1НОГО ІІІлану по .ВШIylску ва-

I(Ліпиніцер'а.

. . . . . .10.

вищих

, за,вершили ВИКОНaJНН1!І IІІ'Я'Іимі-

!

На фото: в дитячих ясла·х рад;госпу «Gвобод-

НЬLЙ». Ня;ня А. Сергач з найменшими ціЛИНlшка,ми.

t

і

на пі'дприемс.'І1Вах ра,,'ща.р;гОClIIУ СТВО'Р>еНО 46 3J)Я""К.їв НО'вИІХ ма· ,....0> шин і ПlрилаДIЇ'В, ВlП1/0Щl;ДЖ'еНО

u

аrДJМіністраrrиlВНОГО

ра'иоНlУ дО<строково,

ліка'рня з родильним відщілеНIІЯМ, школа.

................... ·. . . . . . . . -.. . . . . . ..--.. . . . .

3 .

f ДТЙ~НЮЮЧИ Балті зобов'яХХІІ ' І зання на че'ClТЬ . 3 їзду

клуб, бібліm'ека, їдальня, ДИlтячий садок і ясла,

Б.

комітетів, раднаргоспів учбових закладів.

Іва делегація на чолі з членом І (ТАРС). І П'ЯТИ місячний план-достроково

області. Лише 7 Р'ОІків

фО')10

академій

.!

"-

ТАРС)'.

СРСР,

наук союзних республік, галузевих !lкадеміlЙ, міністерств, державних

На... запр<?ш:ен:ня . ЦК T:~yp.OB?Ї І Президії ЦК К:ПРС, першим за· па'рТlI Кореl І ка6.IНет. у МIН.lс,ог"РIВ СТУПІНИ'КОМ Го,~ов.и Р. ади Міи,jcтрів КНДР 29 тра,вня з Москви у . Пхеньян відбула раДЯ'Н'ська урядо- СРСР О. М. К:о.сИIГІ,ним.

м:н,нуло З дня иого оргаlНlзаЦlІ, а тут уже споруд-

(Фото,"роні,ка

наукових закладів

І

Єсільського Ра.Йону

даlРСТВ ЦіЛИlноградської •

в

ОдіНО з передових rooпо-

,

СРСР

працівники

Академії наук

Від'їзд радянської урядової делегації в КНДР

дор О В і !

«с,воБОД!НblЙ»

К:азахської РСР

yci€ї

Ради Міністрів

В нараді візьмуть участь науко­ ві

--------

тілом і духом, освіченої, працьо- в.ірного друга дітей

до поліпшення ко­

СРСР прийняли постанову про ординації науково-дослідних робіт і діяльності Академії проведення 12-14 червня 1961 ро- в країні

І~~СРП~~Зк~~~:ша А~~д~~іїпроН~~ ІребудОву роботи наУКОВIР( закла-

.

до Ра-

безкорисливого

.

На нараді буде заслухано допо-

чого покоління умов, необхі.дних дянського Союзу-

для формуваННА людини, здорової

і Рада

(РАТАУ).

РадЕ' М"ЕНЕстРЕ6 СРСР

сywpОВО'ДЩ'l'Ь Перший лівському палаці Всесоюзної н,ара., . - - - - -.- -..- -.. Іди ·наукових праціlвників.

Союзу і всіх соціалістичних країн.

Першого червня

{.

\1' ЦІ{ І{ПРС ,у

С. Хрущов,

«Щас,тива путь, 'ДОР'О'ГИ'Й МиКИТО Сер,гіЙ(}вичу!».

появу в две.р.ях І

Щас.'lИВОЇ Вам дороrи, до-

каже товариш рогии' " М1IJКИТО 0'0 е'ргшовичу, всього вік боротьби конгресі людей 1l0брої волі" хоч за свободу, коли народи скида- найк:ращоrrо! - лунают,ь вИlГУIКИ. На

«Наш

дітей

І'іль ду.нають вигуки:

СОТ'ні ЛЮ/дей, Я'кі пер,ебувади на

неї 'маті.стра­

-+_.-...-:.!

P[В'HJEНO З В~)JJПО'В'ЇіД'НИ!М пе~і(}ДОilf

У ВИlР(}ібництво 35 тцпологіч-

(РАТАУ) .


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

[Радянське будіВництво

у

це турбота про людину

ня шкіJIЬНИ'Х п.риміщень, і нова шк:ruРII1lI з I}()1ДИШ,НИМ відділенням, anтelКa, чаlнна, перУ'каРНff, банUI, дюгячі дошкільні закла:.ци на 200

С

П

і

х

червня

року.

1961

Господарство СОфі1 Барбон

КОМУНІСТКИ

ТаЮlІМислова,ми розпючав СВій І КОВО створено 4 нав,ч,а~льні кабі­ виступ на сесії раЙ'онної Ра~и депутатів 'lРУ~ЯЩ1{!Х ГОЛО'Ба колГО'СІП'у і,м. СтаlЛi.на, с. P),!caHis, т. Ха1зан. Далі він 1)<О3[lооі·в про велике JijульrгyР'НО-ШООУТОllе буді'внИ'цтво, я:ке Пl])ове~:но в селі за OCTaНJНi рОIКlИ'. Це і розши:рен-

1

Гідно зустрінемо ХХfI з'їзд КПРС і ХХІІ з'їзд КП України

Г О л о ВНЕ­

11

Четвер,

нети, 7 класів-кабінетів, 4 мам­ crгe'pHi і ('[ІОjYГWВНИ'Й зал. 67 про­ це'нтів всіх УЧіні'Б l!Iaвча.лwея В пеl])ШУ змї'ну. далышм:уy ::ООцнеННіЮ ма'l'еріальної ба'3И в школах 1а успішній піДГОТОІщі до нав'Чальноrо року

Ще до Ве.lИК'ОЇ ВіТЧИ3НJ\lНОІ вій­ ни прийшла на ферму 'колгоСІП,У ім. ВаТ}'1'іна М. Висоцька. Бшгато сил ві')!jДала вона улюбленій ,ClПlPа­

ві. Спочатку пр<ЩЮ,В&l'а~ОЯIЖОЮ, а

-

'тепер

СВИНilJj)КОЮ.

За і1ІРИlміщеіННЯМИ тваринни­ цьких. Ф€РІМ це:н'Щ)іаЛЬНОї са­ диби зазwмського віддіЛ'Ка ра,д­ іlМ. Юрова свіЖИIМ те,сом

rO<ClTY

обнесене по~ві.р ':н.

Ось це і є госп~д:а])стsо Софії Вар!БОіН,- Г(}ВОРИl'ь еек­

lЩРШЯЛО д(}оре ()рігані;юване соВключ'ИlВШИlСЬ ус,оціаліегичне reT,a.p пар"гійн()го комітету рад­ ціалkтич:не ·З!М:'атання. Перемож- змагання за гідНіУ зу·стріч ХХІІ ГО('[lу М. Горобі:й, віДКРИJВаю'чи Цfu'>lИ ВlІ'3нано колекти:ви ВелиJtО- з'ї'зду КПОС" і ХХІІ з'їзiW Ком­ XB1P'l'KY'. На зеле:но,мУ' килимі

димерської і Русанівської серед- пар:jї У кра.їни, МаРіін Зінов'ївна COKOBWTHЇ Тlр,а.ви ~\O'BГ.i ря,щ мLсщь. А коли G залу кwнули .Р8п- ніх та Велик:ощиме~IСЬКОЇ і Пухів- ДОіК.Ладa€ ВClїХ зуси.1Ь, що,б ВИРО- кліток зК!ролематюами, а 'збо-

ліку ІЦРО необ'хідність ('[ІорУ'ДW1И ськоївось.мирічних шкіл. u

бити бї'льшем'нса. іРЯ Тр)"ДjJIIЩИХ

нашої ~ра'їни. ТііІЬКИ в травні ку--лідвищена, вї,'щрита вольАле і в питаIНН:Н·Х народної ос- член: КіПРС, депутат районної єра 3 площа:щюа,ми для відго-

u

жилии ЧОТИРИlюва\lYГИРНИlИ бу;ДWНОК

ДЛЯ лікаlрів, МихаlЙЛО Львович без віти є ЧИlмало неlдоліків. Не,вико- Ра'Ди т. Висоцька здада деl])жаві дінлі молодняка. 3УПИl!I~И сюшав: «060В'ООК080 нано "3;вда' нщ по ноб,nm.у ",чнj,в З . vy J 42 це:нтне,рИ свинини, а ВСЬОІГо 3 У,С'ТРlча€ нас. сама .ГОСіПо:Юуmємо». до 8-10 класі,в та за:R'Oнry ппо ., початку року - 120 це.нтнер,і:в. да:рка, Jliка в цеи ча.с рОЗДlliваСаме цьому, найголомішому,- оБОВ"JIIЗ:КО~ загальне нruвчан:ня в n . б Ма'рія Зінюв'Ївна очолю'є зма- .'1а .зеленwи ~ОірІмвухагги,м. роб . т.у,р ОТІ Пl])0 ЛЮДwну І ула при- сеЛ1\JХ Вorданівщі, 'l1ре.бухо,ві, XO,l;fu\lO п(}Вз .кліТl\)И. Б'і.1і,сір,і, СВJlЧена ce,oi(ff, ям 06гооорила КраС'ИlЛіlщі і В.-Димерці. Тільки гання серЄ\Ц с,винарок і БОР-ЄТblСЯ чор.ні - Я'КИХ тільки тут не­ питання ПIJ}О полИшц.еННЯ медич- на 50 процентів заlбе'ЗlПечені Ш'КО- за почесне звання ударника КО-має кролі'в! Поважні сам'КИ '"

W

u

u

ного оБСЛУТОВУIЩIІН'Н'Я на'селенН'я ли та про п[Д!Гorroсвку шкіл і ДIИIl'ячих'

маис'J'leРНіЯ'МИ', "'б"

неlзадоВl!ЛЬ!НО

U

'

МУНlстwчн.ої

праці.

.

Вона

праГІНе

ворушать ВУС<liМИ,

а

в

КОРИ'fневwх 'з'ЇНИIЦЯ'Х

неr''lокій за

оче'и

.. іДе Нш Ір }"Чнqв до 'клаСІВ C'l'ЛblСЬ- до ДНЯ відк])'ll'ГТЯ :з'їзду па,рriї п.ОТОМСIТВО, щО .мирно спочиває в Jllаточни'ках. У'стмюв район,у до :нового 19·61- !кої молоді та заочноїсер,е:дньої ПонаІ" 12 центне,рів смачного поживноrо ~'яса :lІДалад,1J!Я 1962 н і'ИЛЬнОГО року ~OC'i'POKOBO Івиконати ,річне 3fJn , а13і· ,'. школи. ~У'~ЯЩИХ державі то!рік СоФ1я. Ч,ве:рть тонни здано в магазини вже В допов~дffiX, З ЯltИІМИ ВИС'l'УПИВИlClТУlIIаючі на се,сії ріlЗКО !lфИ- бов'язання. в НИ'l!ішньоч році. На кро.lеФермі зараіЗ 500 юродів, що пі;liУТЬ ЛИ гОЛОВНий лі'ка~, райо,Ніу П. Іва- тикувади KepiBHWKi'B Гоголівської Г. Юрченко, ва ві~о,щі,влю, а :\0 кінця рою)' Їх бу!,"tе на'баrа:то біЛblше.

ненко 'Га з3.:віДУЮmIЯ ві\Щділ·оlМ на- та Лі'l1ківсЬіКОЇ

сеl])едніх шк.іл за

РО;ЩОЇ о,овіти: Є. Прус, вкаЗУllа- недостатній р.ївень ВИХО'вної р.олоеь на те, що за остан:ній час боти сереlД ВЧW1ельеblШХ ко;reкти-

ЗН<'t"ІНО пмїіпшило,сь ме:дwше об- вів.

СJ1ytГову,ваіНН'Я наеелеННЯ,з!росла

кіЛliIсість ліка:nн'яних 3а1Кла п;в та !'

""

ttваліфіюованИlХ

НИХ.

в

вели'Ко:го

наща,ва:л~ся

'

по пл

с

. ~,Н'ня

зна'Ченн.я

П,итан:ням в я'

3 'зку

на.вчалыо-ви--

n

МЄl)IJIIJ)aЦjвниюв,

.л НІ

!'

оела СТОІІІТЬ

понад

В тому

600

""'О б

.

пtдго-

чи'слі товкою уЧНQ.В до Пl])ац! В колгос"О 1,'111'0 "'"ах

пах

більше 100 ліщів.

. . УДІВ:ництв~ -

IСТИJЧНv,

та

Пl'дТТlТ\И"М

-, "'"д"'.: с., ' • на .,,!''' обіСlЛ'УіГО- CTвa'X.()I~pe тРуД!Ять,с:я на ВИj}об-

Проте, В lМeliJjИЧlI.ому

Вуі3а.нШ H&ceJIe.HHIffIffi:IOBHЇ і се,р- ництВj ВИIПYlсюнихи Русааивської, ЙQзні .НСІДІОліки, з()крема недостаrr­

Рожнівської та інших шкіл. Але

ньо в На.1IIИiХ т'карнях ліжок ДЛЯ є ще ВИІПІЩКИ, к·оли O,Kp~МIi уч:ні

повної гоarniтamзаціївеіх хВО>рих.

Не всі лі,каvні

аКryшIiЄl]) I СЬ1сі

пkл.я

заlК:iН!Ч'е'НJrЯ

школи ДОВГИ1Й

'га фе:Лi>J~е'l~СЬiIW- час ніде m пр:ащю·ють, і на. ц~ ПОВlНіс.тю MaUIo У'~аги' ~веlртають пе~М'?",I'ЧНl

ПУІНКТИ

}'I1tOOИIJIf'Ктовані кal1Q)aМR

по:ІЦаютьсвоему

не

від- та

У'ЧНolВСЬКl

колеІКТИВИ,

ЯЮl

ви­

п.рmН<ІІченню' ХО'ВУ'Вtaли Їх.

прИJМ'iЩЄlН!НЯ для tМe(ЦИJЧНих 3~КJIa,. По обговорених питаннях се­ дів в Рожі'вці, Моюреці, РО:ЖJІаХ, сін прийняла ві;vтові!д;нірішення, Калинівці і Троещwн1. Необ,хідно СПРIЯМОБа'ні на даUIЬше поліІІ!Шен­ ПjЮве,сти Дjo'6YIДOBy ліЮI,рень в е,с. ня ме.;щч:но,Г'о о·Ослутов.уБаННЯ на­ В.~ДИh"ерка і З&воричі, РОООІоча'l1И селення, на посwле:ння rri,voToBспо.Р}щження

новИ1Х

на

ВОі}рик, для робї'ПІиків

CТa1lЦll

рЩЩ!'оспу

ки дО НОВОГО навчального року в

школах.

ім. Кі,рова, вreлах ЗшзиtМ'ї і Ви,.

гурівщині.

3.нaJЧ'llО

В

р,іш~н.нях

що ме':\ИІ'(іні

Ікраще

се,сії вї'д;значено,

Пlраці:внИlКИ,

педаro-

пр.сщЮOOJIи в гічні коле:к'J1ИВП, де,путати ра.ио:н-

навчального

на кошти КОЛГОСlпі,в, ра:тгоспів та

до того, щоб

ее

.1

••

ее

j1спішно

виконати

різних KiIНЦi.в

села

з

б~кета·

ми квітів у PYlNa.x поопіша,ли по· завчора вранці діти в рід:н:у шко·

лу. Сьогодні перши,й день ек' за'менів, Ми у У «Іб» одному з СЯ

'кращи,х ,класів, в я.кому вчить· друJЮНИЙ, згуртований колек,

ної Ради депутатів трудящих

Діти ОДЯlГнуті по,святковому. Відчувається за,та~lІ>не пісЦнесенН'я, і, Я'К би переклик'аючись з ци.м на­ строєм, ім запропон()ва'но на.пи­ сат.и диктант з уоораінськоі мови на тему «Рщдісне свято» про

-

40·'річчя niOHePCI>Koi і,мені В. І. ЛеніІНа.

oplГaHi~aцii

Бкза'Мени проходять в спокій· ній, неви:мушеній обста.новці. Вчи­ телЬtка На,дія АфоніlВна Опанасен­ ко

виразно

читає

текст.

Над парта.ми схилилася 21 ди· тяча голів.ка. Ось СИlди.ть МИlКооа Оmшасенко. Він yJВ'аЖ!lЮ вислу­ хав речеlllНlЯ і TalК же уважно пи· ше Йоro. МИ:КOJJа в ов,ііЙ час від·

ота,ва'В. Але колектив класу не за­ лишив

його

поза

yJВаroю,

те,

ло_~о.му,

дорученням

мітету

Головного

ко-

йому

на допомогу ЦРИlйшли сестри Люд· мила і Наідія Неіжсало. І сьогод­ ні МИікола, більш впевнений в свої знаlНlНЯ, п.ри.йшов на екзамен.

ДИlКтаlНТ Т:lJИ.ва€. На сторінкн із

за

що

на,городжені

Непомітно

l1авки

досягнень

господарстві

в

45

вручнв дипломи,

грамоти і цінні подарунки учасникам виставки,

стіл

вчи.теля

грошову премію в розмірі

Фото

голоВа

раl1lИ

за,гону

Ка·

ко

та багато

інших учнів.

- Яка ваша щумка про нас­ лідки ДИlктаНf\1У? запитгl1LИ ми асистента Софію Пр<Жопівну Ma-nвіЙчук. -

Хороша,

-

у «6» ще раз свою ДРУ)h]ність

віlдiповіла вона. продемонс-nрував і ЗГYlртова,ність. К. Давидов.

Восьмирічна школа, с. с~.ітнлые •.

нес,воєчасно

доставляють

кор'ми.

і текст

В.

Полоткяка.

ктнву Центральної дослідної станції по штучному осіменін­ ню

сільськогосподарських

тва­

рин її директор т. СІНЕНКО. Грамоти і пральні машини вручені ланковій колгоспу ім. Сталі,на, с. Русанів, О. БО­ ЖУК та доярці цієї ж артілі М. ПИЛЬТЯЙ. Головвиставком

нагородив

також грамотою і велосипедом

доярку радгоспу «Семиполків­ ський» М. БОБКО. Бригадиру

тень», с.

колгоспу

Требухів,

В.

ЧУ вручено грамоту і ську

«Жов­

РОГА­

Що б

читався тень»

К.

з

номер

Інтересом

ВИівішений

черrовИІЙ

но- ці пО

цeнт.H€'piB СУХО\ГО з,еIР­

50

мер стінної газети «Кол.госпне на кукурудзи з ге'і\)l'ара на пло­ село». Дик'тор місцевого радіо- щі 1О гекта1УЇВ, доглядати 5 геК­ мовлеlLIlЯ

ОГО.'10ШУЄ

стінн~.вки.

Чита:ЧіЇ і ра'д10сл),!хаrqі чwrачі·Б і ініціаТИ1lа

цікавл:яться,

мислив­

що

про

нового

ОГ.1ЯД та,р'Їв сьо,год:-

МО.10·ДОГО

саlДУ.

Зацікавила

«КОЛІГ(}ооно­

го села» прос'ГВ()р,енн!Я сільсь,ко­

ні в гаізеті, про .ко'го з пеlредови- го

рушницю.

се:кретар

кож~н

На дішmи:цях КОЖОСІПУ «Жов-' вирішили виростити 'в цьOlМУРО­

музею.

«Такий заклщщ,- ВЇI])­

ків пе'ріСІЩЗ'Їlз;d'вського соціалісти'Ч- но за'значає гаЗЄ'l1а,- матиме ве­ но,го змаrа!ння пише вона, які .'ІИJке виховнезначе,иня, і в йо­

РІЗДНЕНКО, ра,Й:ВИIКОНКОМУ.

н'еДО.'1іки ВИКРИіВає.

го

ство.ренні по,клиханий

відзначити, що вбататьох участь кОЖlен номер:1Х стіННlі,вки кО_1ГОСПШI'КИ Не мlУжна

C:riA

ВаЖоіІива профес\и

знах,одять ЩlУсь нове і ціка:ве. Не бе'з інтересу читався Д~C «Заслужений успіх». В ньому ]Ю3[lовідалось про T'PYдlOBi 6у!дні l'ваjНlIНlШкі,в КОМоСОмольсь.ко-моЛО;J:іжної фер'ми тр·етьої дільниці.

взяти

ТРУДJIIЩИЙ». УЯІВWГИ собі

в ці ДНlі НФlеl} стінної або баrarrотиражної газети, в ЯКQМУ б не йшл()ся про хіщ ве,еIIЯНИХ полыJвихx робіт, ДO\Г~ за 'lIосtвами, під­ готовку до ЖНИВ. А «К()лгоспне rело», на жаль, іноді виосодить

Це ДР'уж нwй , З:ГУljYГо.ваниЙ колек-

беG таких матеріал!ів. Окремі Н'О­

тив, готовий П'Є'ребо,роти всі

ме,ри

нощі.

А вони

TP'Y;J.-

БУЛИ,З0кре'ма

3

під:ве:зення:м Kop~iB. «Тут,-пише

заі1(}ВНЮЮтьсл

статrrЯЮІ. В

НИХ

одного.

Так

ВИlПаДIФВИlМИ

~Ba

-

,велики.х

дописи на другор,я~ні теми, а цро

газета,-тверде

те,

що

хвилює

правило: один за всіх, всі за ків,- ні C.loвa. виховує

зараз

КОJLГОСПНИ­

тварин-

ників завідуючий фермою коДобреЗР,Оlбило бюр.о ла'ртіиної муніст С. Ганжа. 3 вогником орrаНJЇзацїї колт(}сlIIY, об,ГОВОР'ИlВ­

21

терина ЧеРНlявська, Надія Неіж­ сало, Ма,рія Дяченко, Ві!plа Шмат·

коли

1000

працюють

екза,менаційн;у робо'ту з J'КipaїН­ СI>КОЇ МОВИ. Діт.и розходя'Гься.

диктаlНТ

ВИifiа~ки,

карбованців одержав для коле­

ХВИ·

Кожного, звичаlЙlНО, цікавить, як він ви.конав П. Можемо ОКaJЗ'атн, діти: двійок у вашому КIJIaci не· має. Краще за всіх написали

буваюrrь

і

Гра,·

поклаl1lено

що

Ж"е, 3Іа роботою, ми і сфото:графували ЇЇ.

передовикам

сільського господар.ства. Диплом першого ступеня

лнн. ДИ'ктант заlКінчено·.

На

С ф'

а,J(JТИВНУ уча,сть в беручи СТlвцренні достатку цінних ха:р,чо-вих ПРО\4У'К'l'ів ;\ЛЯ населення. Тут

народному

ЛКСМУ.

ПіРОЛе'!'іли

.щено ще не уевіlДОМЛЮЄ тієї ХOl])ошої

р()uить

ке·рі.ВIIШКШМ відділка. Добре діло робить СофіR Барбон,

республіканської Вис-

день

райкому

е.'1ід відмітити:

Щ1l'і IВКОЮ, після

П І ОДІ доводиться оршги в руки сеlJта. IрОте Ш'ltЖати КОІ])м,у для голова райвиконкому П ..Мехед Iriвтисячікролі:в - нeдe,rкa с.пра'ва. На це слід звернути yвa~

за

Т'

зоши.та дитячі Р'у'КИ на.НОСЯ.ть од­ не речеНIНЯ за діРУЛИМ. я'к ба.гато в нихзнайомоro! Мова йде про піонер,ську дворічку, в якій учні класу беруть діЯ-1I>Н'У 'участь, Саме вони віДЗІШЧИ'ЛИСЯ у зборі мета­ мотою

тив.

Вже трет~й рік арацює [Іюна на

справи, Я'Ку К()М'СlУмолка.' о lя не ,на'3И.Ба·Є кон,roj}еТШLХ BWНlyJВaтцiB (може й He,~py'fllo ді.вчині), але вона говориrrь про

....

Перший з

передовикам

-

Проте

року сілраlЙОНУ )!jо'клаАУТЬ всіх зуеИJIЬ

ін'ших організацій зОу'ДОва.но при- за'l~дання 1'ретього ІУОКУ сеIМ'ИІ])ічки, міщень на 25 клаСНИIХ ~IMil!aT, або гідно зустріти ХХІІ з 'їз'Д КПРС на 750 учнівських мkць. Додат- ХХІІ з'ЇI3'Д KoмmajYГiї Украї,ни. ••

закїнЧ'е,ннlЯ 'де'ClЯТОТО K,lacy.

Цими днями на сесії район-

МИНУЛ'О'Му році і пем·гогіч.н~ ко- ної і сіЛЬСbJКИХ Рад депутатів ле<ктиви IJ]ШЛ району. Пl])о'Гяrом '!1р,удящих, трудівниким,іста і

19,60-19·61

Любить своюро,боту ;І;ЇВІЧина.

кр о іІеф ермі , куди ПРИЙПlJJ!3. за комс()~,ольсь,кою

Гра.оти І цінні подарунки

дадьшог{)

З,~.ор{),в'я Т"',. уДЯЩ' ИV ХО.,ВНОІ ро'боти З npакJ1ИXОЮ КОМУ-

На OXO.ni\·H; !'v.

Mї.c"NI. і

црацівнихів

о,соблИ'во

зоотеJl1ніlК.

с. Пухі:вка.

ненко,

М.

ДАВАЛОСЯ б З с,npа'Ва робити

нес.кла.дна

за,готов.ки для комплектів аВТОl'ра,кторних

проводіІВ.

Але

перший ,ПОГЛЯД.

це

тільки на

Від різаЛЬІНlІІЦі

на6а'га.то залежить і Я1<ість продукції, і робота обмотуваJlЬ1J:ИЦЬ,

комплектувальниць

ЛУЩИЛI>ННЦЬ. Саме з цього роз· ПОЧИнається боротьба за еконо· мію провQДУ.

Про

все

це

розповіла

нам

передова робіl'НИЦЯ завQДУ електроте.х:нічни,х виробіІВ, різа· ЛЬНИЦЯ проводів Софія Май­ ло,

ЯІКУ

з'ні:МоКУ. ФО1'О

ви

і

ба,чиre

текст

П.

на

цьому

Вікторова.

доярки

Ганжа,

Р. Дем'я- ши назасі:даJlІіНЇ роботу ре~J(Jолетелятниця

скотарі

І.

'-

.

-

Сом, Г'lІ CТIНHOI га:зети.

Н

.

аКіре·слеш хо-

О. Іnrатенко». В JWWOМ1 HOiМlep,i CТЇHHiB'J(J3, докладно РОЗІПовіла про доевід передової телятнищі Н. КРИJВенRо. Пеij)e'КОНЛИ'ВО і д'Оосі:дливо писала

роті заходи по ПР'ООІИІю її бooroмстї, опера'l'ИlЮlОСТl! цілеспрЯ'мова.но.сті. Треіба ~()бИТИ!c:ff того, щоб всі ЗL~інніреlдколеrії пращювади ініціативно, 3 вогни­

га'3ета, як Наталія ГРИГОj}івна др-

ком, Сil1р'ямовуючиза,раз увагу на

БИJЛа,ся

та

Г.

МаксІОХ,

726

ГРа1",і,в

Щ()ДQбового мобілізацію колгоспників за гід­

приросту від кожної годави за- ну зустр,іч ХХІІ з'їздУ КПРС і крФлле'них за нею телят. ХХІІ з'ї:зду КП У'країн.и, шИ'рок,у

,

Змістовним є той ви,стул ,сті&- прvпага,н:.\у дос:віду маяків.

І ної газе'ТI{, який О~.~'Рати.вно~іі\-

3а,вдання полягає в тому, щоб

К..1ИI&аЄТЬСЯ на ПОДІІ сьогодшш- кожен H~Me'p стіннюї га,зе'ти «Колнього лнн. Тому, безсумнівно, ГОClПне бело» (реД'акто,р М. Пруд-

чwга.чівзацікаВИl10 життя учні:в- КИlн)бyqз змїсто,вним і чита:вся СblКОЇ виробнИlЧОЇ БРИ1Гади. Діти інтс'р'еС'ом.

3


Четвер,

червня

1

6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

рону.

1961

Силосуємо зелену І

На полі-прополювальні агрегати =

=

масу

саlДЖ<lJIк.а' ми. Це І*зультат ТО>ГО, щО на кожен гешгар внесли по 18-20 тонн тO'J>ФО-lI1НОЙОВИIХ !\.О'МІЮСТЇІВ, У ДО6ре ВИJpОО­

ше росли лИ/ше со,со:н'Ка, та ін­

ші

JТ:e,ний ~PYJl,T поклали здО]ЮВі &}'IJIыw,' .піі CJi'Я по, са.щк;и і пере~

180-200 цеНТlfе:l}ів

к.аРТОІІІЛЇ .

п{),сі.я:нИіХ

норму.

ВИlН.

Колгосп

К(jIl\IIбайнів зелеllУ

ма.су д()ставляють

скидів. як

a1rnJCaмo­

8

Часто ИО'Жіна 6а,чити,

возять

3іБР<liИУ

МИ1кода Да:рага,

на че>рі3і міжрядний обр()&i/roк 1\.11!\.YlPrДЗИ. Цю pooIYГY почне' мо че!j}eЗДва-три дні. Меха'Н,і' затори З000в'яЗ'аЩ!іС'Я ста­

~Tacy

тракторної брига,а.и .

За1(л.а:цаємо

готовили перші

в

тр'З!ншеї

150 ТОнн си­

лосу.

Перша перемога овочеводів ГOPOДi!lї брига.ди

gі)tд,ілк.арадгосIПУ

На площах, ,де зібра'ли ози-,

юшжищьхого І дях МОРК' ВИ, робітн'ЦЦЇ З:НИlЩують

ЇіМ. Щорса ра-І бур'яни в РЯl~ вручну. llропо­

мину, сіємо lПіСЛmylюс:ні КОіріМо­ ві культУІРИ. І. Мищенно,

Hi~e, :нJж. тарі!\.: ЩНilЧОМ!у на ,біль- лені тЗ/!\.()ж СТ?лові 6~Яки, ц~y­ Ш1И

ПЛ{)ЩІ, ЗaJКA'НЧИЛИ

са.дИ!ГИ

по-

ля,

мідори. У,сnіх в ро>60'Іі ре~ультат залровщДже, н:н:я механізмів. Помідори С1liДИли .розсадосщдильною машиною «ОРНУ-4» і '3<1. доПОМ(}ГО'lOmvоБУіJ)a з ОДl!О'ча,с'НИІМ

ВJJleсеіНlММ в

лунки

в~и.

на

ча,с;тиНl

Це .'І'овюr.

mр'и:иє ІІ!РИЖИlЮIеНlJIllO ро, елин. 3 50 гєктар!'ІІ Пl}мідорів на 42 гєкта·ра,х

поеа:дили їх розса, дою, ВИJрощешою

ПЛOlЩt

-

помщо­

ри. О~ночаСН'о з ци!м ві:Д!ПjpaIВЛЯЄ­ МО~И'янам ,padtHi о~ірки, що зби­ р3!Ємо у ПaJpник.ах. У періІШlЙ де­ Italді че; рвlІІЯ по'чне,мо здаваТИI сві­ жу к.апусту, я,к.а в'яжеты.я у ro-

О. Гончаренно, паIРНИКОіЩД.

!

НА

ПОЛЯХ

Р'Н.

госпни,ки зоб~в'ЯіЗалI!lCЯ посіяти

СІВИ. ПІ'СЛЯ 'І'ого, КОЛИ .,ме:ха:t;ИGaТОа

*

t ....................-....--...............................-..'

ри провели 'К·УЛЬТИВ1ЩІЮ В МlIЖJ!IЯД-

На 120...гекта'РНій

тут

не

Фото П. Бойка.

півріччя

ПРОВОДЯ'І ь

роб<УГИ ПО

175 ПРl}центі,в. Його BU;:wt:pa:B.'leHO заIКУіПЇ'В.'lі .тJИ'Шкjв пр ОД;уК'11ЇIВ у 265 тОнн. ГОNЮ;J.аJ}СТВ() Зil,веР:UУі> тр,уцящи,х сілЬ'ські Ради СеМJИ­ також здачу м'яса, ЩО передбпе- rrо:юк і Пу'хівки. Про це {\ві,дчать но за плаlНОМ. 3а, рах.ун(}к привіс:у такі цифри: піврічН'и;й пла:н про­ велИlКОЇ рогат ої ХУДООи і свиней д3!жу мол()ка де,j)ж~і по l!reРШО­ під ,час , \3Іі:lllго';щвлі про~а:но .,(сржаві мус.елу ,вико, на,но на 8,5 пр{)-

375 тОЛН ЯJFОВИЧИІІ,И і СВ.ИНИlНИ. ПР()ВОДИТЬ'QЯ

цента, а пО i ~pyГO·M.y

'відпо.ві'дна ма,со-

BO-іроз'ЯСНіОІвaJЛьна

,р'обота

-

на

19,4.

А. Ковапь,

про

працї,вни:к

ваЖЛИlвkТЬЗ:ДaJЧ'Ї ЛИlшків сільсь-

щержаlВНОЇ

спекціі

по

райін-

заготі,влях.

Жнивам і СінозОираннІО-ООЙОВУ зустрічІ .P()~iB ;пра;цюю

10

***

ХІ}!М,м'й:нером

в нинішньому році доб, ре пратепер. Скоро 'J'I))e16a 'ВИХОІДИТИ в ЦЮЄ бритада еЛЮ,СЗlр,і,в, ре,монтую­ поле на жнива, а комбайн невід­ чи с'Їльсь·когосподаф. ськ,ї машин'и.

і ніколи так

не ХВИЛJO.ва'Вся, як,

ремонтований. Машину :рооі6рали: фОР;СУIНКИ, ! 30ШУГНИКИ, т,Р'Уібки, ЩЮКЛ1l;Д!\.И lІІооабцрали, IfiРОВО~'У ві~зали, .ок.ати lfiоспуека,ли. В та:кому ~игщі ВОна ш~ре,б,уває і

ВWЙДIyтЬ поJ)ЯlДОК

зараі3.

ТЬСЯ ремонт х·mниос І1І}а:блів. ЛІсіс­

3ара l 3

ос.~б'ЛИ:ВlУ'

увагу

чден.и

бригади прЩ\Jmяють 'iIi.wOTOвцj сі­ lІ'()'збиральнИІХ

ММIlин,.mк.i С>КOIJ)О

на луки. Приведені в ,сї.нокоса1'>Юf, заюll'Ч'YЄ­

свою машину і хочу 1JJ~MOHТY­ важлив()ї кalМlIfa,HЇЇ і тракториети,

Не I!IРООІW~ТИ ж МJ)IМ:'Y,

Нема

в мене

будуть лр<щюва'Ги

на

сіно­

І. ДОВГОДЬНО, бри.гаIдИ'Р

А. Денисенно, lКомбаЙнер.

Радгосп

епа:сли.

Жито 'ВIИJ)іїіШИЛи йС1ИЛОС'Ува­

(ФОТОХlроні:ка РАТАУ,)'

план .продажу 'мОлока ,w]}жаві на достатньо

де пооіlllНО ЖИТО корм, декілька .1J)ні'В ХОДИIJIИ ко­

поїеть,- за:явили ТБа])ИІНІН1ІіК.И.

ОвочеВОДИ ,док.л~ють тепер і ще 25 ГЕжта,РІВ гречки. 6aJI'arro 3У'СИІЛЬ щоб до!ГJШН)"і'И по~a фото: заправка агрегату . .' . ' наС1IН1НЯМ гречІКИ.

пе;ршоrо

У Кlj)аїНи, радго с.п перши~ в ,раЙQ- прода'жу мод()ка виК'Она,но Bi~o­ ні достр,ок()во виконав ші\3lріч.Н'ИlЙ відно на 5,4 і 7,1 процента. Не­

збиранні.

-

П.іюща лі,д цією !\.y.nЬ11У,рою

ду КПРС і ХХІІ З'Ї3lду KOМlI1apTiї справі-план

яхі

ДJIя щдоои сіЯЛ,И, хай вона і

ці

Р' О3ШИРIO€ТЬСЯ. Понад ллаіН кол-

До.бре розyмJj'lOть це !\.е:рівнихи С'а виконано на 174 процен:rи. ра.д'ГI}СПУ ім. КіР1)ва. Г<УГуючи гідОднак в сс. В.~ДИ'меjJ:Ка та .мок­ ні п(),щР}lН:КИ на че,сть ХХІІ з'їз- рець мало що зр()бле:но в цій

частини, н:еві.дOlМО.

ПЛОЩІ fЮса;щиши Т8:К()Жк.allF}'iС'ГУ,

С'Оло~ий перець та інmiку:льтУ-

Плоске.

вати її вчасно, а:ле де брати зап­

ТОО;РИНІИ

йде СІвба гречІ<.И1. В цьому ро-

с.

Тут піврічний .план П,рода.ж:у м'я-

Наземним спосоОом

В торфо~еJ)ieгні!Йних горш~'ИШх.! • ко.муніЗIМ» Жито!"ирсI>КОГ~ У ЖИ1ВИ,JJьних куЮИJк.a.Х на ЧАСТИіНі раиону Ж'ИЮМLИРСІ>КОІ 06.лЗ!ОТІ "

всена;родна Qправа .

Радгосп «Б06рицькиЙ».

КО НЮШИ1н:у. Всю мму ОЗИіМ,ИНИ

колгоспу «За

проду: ктів дер-

по- жа:вісе;р:е:д ТРУX/JЩИ'Х

-

ДвасезоJIIИ працював маш1ШОЮ Н'о ВИКОН'УЮть цюроБQТУ І'ван без J)ЄlMOH'I'Y', а 1'еШ'Р ходжу і ту­ Кабиш і Г:Р'ИlГOlр:ій 3а:харче:н~0 . каю, :хто мене' іІІ О Р'ЯТ,ує. Лю6'Л'ІО Не ві'ДClгають У і1ІW<УГОІЩі до

ГОЛОВІний а,гроном.

рови, а пО'11Ї'м IlreРЄ1вел.и Їос на

f.....-...-....-.-------I:I

че:с:на

Го­

біл'я тва. j)ИlН'НИ!ЦЬКИХ ферм. за­

ім. Сталі:н~,

с. РУС3іН'ів.

'ред 'J}і~ною БаТbllсі,вщиlНОЮ

озllXmry

Василь

лубцав, Микола К{lваль і КоcrrЯНТИ:Н Кушка. ПOl,'JJplїJбне'н:у

рослину.

Нваша, ,брига,дир

Ві'н п:е'j)leВИlК'ОWУІЄ :Н ОріМ И,

Від двох

юультива'ГОр-qюсли.ноп,і,д­

проводити.м'еМО КLН1І'И!Ми поді:льни:ка:ми.

І.

до

JroСИТЬ на 1fИ!3Ь'1WМ:у ;J:рїзі.

На 'ІИХ площах, де комо,ОПНИКИC<llдИЛИ к.артООІЛЮ ВР)'1Ч­

кожну

'І'іJtЬ:КИ

~бира€мо на CJ{Лое. ДОбре пра.­ ЦIЮЄ : Н'акOМJ6аlЙні Григор~,й ЛИ"І'­

jj,'ИJВлю:вач.

догля.нути

на '3еленИ'Й

200 ге,кщрів. Те:пе.j) ОЗИІМіИНУ

,/О'ТИ:РИР:1ШИ. Ії таllСОЖ підживимо рі,lllКИ'М ()р.ганічни,м добри­

раНIНО

хущобі

К{lIJIМ, ВIIJКi()j)Иlстали

Включив у роБО'Іу агре,гат Фед~ ВірИІЧ, Я'К'wй 1JJJ)' ЩIOO на траlкторі «ДТ-20». Щоб заreзпlЄ<ЧИТИ ' ВI\ІСО~ИlЙ у,РOЖ:alЙ, брита­ .1а ви:ріши.датри'Ч'Ї ПРOlIlО.l011и. ка'ртоплю, ,а де ПО11РНЇ!НО, то й

'НlУ, прОІІолк;у

СОК()ВИ­

К;аIХ до 2,50 це:нтнері'в. 3 4,50 reli!Га;р'Ї'в жита і пшІе,ни!цї,

ВОіНК пильно сте'Ж'атьза тим, щоб не пlї,;ф~заТIf ;ро:слиН, 1!I0ІВ­ н,істю знищувались бур'яни. 3а де,нь iIlРОПОЛОЛИ 22 гешга.ри

но,м. Для цього вже пеl*обладШIJIИ

На

тої мЗJСИ, а на о<к]}е:мих ділЯ'н­

Позавчора, поча'ли міжря;щий 06робіт()!\.. Пе, рши:мИ' 'ВІшели в поле КіУЛЬТlf1ва'ІОр «КРН-4,2», облщ~нанwй наібо;ром ,рOlбо­ чих органів, тра,КТОРI\ІС'l1И Данило Г:улии та М,и:кола тomха.

ПeqJ' евИ'конали

тра' ВИ'.

КОЖН'ОМ'у Гelкта,рі б,У,lIIе не ,менше

ОХО'ДlaiМИ lIJІОЩУ йБОРОН'У'вал' и, ч'им 3а,бе:з«re'Ч'ИlЛИ швидке {1JPoO-

К1ІіJ>ТO!Плі ,і

малопОЖИВЮ

Важлива всенародна справа Ви'Конанн:я своЇх ооо, в'яз,ків пе- І КОГОСIПО: ~РIСI.ких

Хор(}ша, ГУ'С'l'а ОЗИlМИlна ниНІЇ иа t)oл()ТRИX 3e:МJnJtx, ~e ра:ні­

Дool>p'e рОС1'е каРТ()П':ІЯ ,на пл()ща,х, ~ са,дили ЇЇ !\.афФOIlле­

j10c,Ta,Hн!я

озимини

Ко,лгосп

«Бог.roанівсЬІКИЙ» .

С.

Парники

1'palКTopHOЇ

брига.ди.

«Більшоsик»,

Рожни.

без

Батато розм.ов ,ведуть ке~Р'1ВНИ-1 Ївськи:х

ВОАИ

будї'веЛЬіНО-іМонтажнИіХ

ки ра,ДГОI()Щ' «ВЄЛИ!КіОДИlМЩ>СЬКИіЙ» уп:рам1нь IПJрю6ило біля парн,И!Кі» rnpо CfПQРУДження a.pre:Jj.aн~bKQЇ і СвeJpДЛо.В'ИJН1Y, BeтaJIl'OO!iМO mби,

еВі)'j).д!Л(jlВИНИ

і забе:arreче~і'Н'Я во-І одна.к діла до кінця не довело.

ти. На дР.угиЙ день КОМіба,ih!ер Миха,йло .пИНIЩЯ і 'Гj)aлtтОР'ИlСт ГрJIIГО'рїй Дахло почали к.о'сити

ГОСПOJ\'аретва. Про це не раlЗ пи- ПИТУіЮ'ть ке, ріlВ.ників р1li,lllГО, СШ'У': ,ко­

з.еле: ну 'мтас;у. Тут же, у полі, її ,СИЛОC11EJМО На/3емним ClПоео­

КОМ:УНЇІе'І'Ичну працю», б'У'ЛИ від- HIflК:aX, я:кавкрай потр,н3:на при пові:дні наJta(lИ. Пр{)тє й доеі ВИijJощуванні рожJЩи і ра;нніх

бом . Це дасть можливість на­ батато WlеlltШWJ1И за~раll"И на з аІГОТЇ ВЛlі кор.мі,в.

НМfМіН!ИІМ

JOII·О'СООом загото­

вили перші десятки ТОНН , си­ .'Іосу. Продовжує,мо 3а,кла.дати

дою

па,рнИlКliв

сала баl!'аТОТИ'РaJжн:а

майже

В. Шинупа, зоотех'нї,к ,колгоспу «Ж08тень». С.

Требухів .

нічого

, не

відділка

газета

РоБJтющі па,РН:И&QВОЇ ланки 33-

,<За ли Ж, Н<liреш'І', БYlдe 1В0да на і1ІЗJp­

з.рl}блено.

ЛІ К

овоч'ів? HeDih'e і наЩlлі доведеrrьс:я

раніше, так і тепеор ро' біl1н.иці но- її насити за 200 Me''l'p;Ї'B 3 оое­ сять воду Д;lЯ пОЛИВКИ розсади ра? В.

1Ipy,'fНY.

Справа в тому, що одне 3

ВмИ'ке

в

буДЇВНИЩТВО ,розпо-

чал()(';g ,в ЯИН~'ШНЬОМУ

році

в

РЩl1.1'ОClПЇ ім. ЮРQва. В Бр()варах

заВle]JIШ'УЄГЬCJI

3абережний,

Kri-

Збудуємо

Й'Otго. Соковитий !\.о:рмзго,Дов,у­ В'атиме,мо Х!удобї васени:.

'!1Реть()Го

оооруджен-

н:я 16~в<'IJр!І'И}}НО'ГО ж'И:лого 6у-

1961

ро Ц і

ДИlнwу, У По.греlбах ма:газ'И'­ ну та ДИ'І'Я'ЧО,ГО са;Щк.а. На за3ИМ,СЬ'КОМТУ

та

троєщи'Нс.ькому

BiдiIiiJEKaX GaКLНЧИLldО всі роботи по устат,ку'ва,нню водоп()ста-

.___. . . . . ._!щ~д;--.~і~.·. ~---·~-~~---~~-·~~-НУиypjіз~~~~~ . : ~~'~.и~~~r. Менше, ніж торік На

ім.

полях пухівського КOJIгоспу

' І

BaTYTi~a добре роди!ь греч-

ка, але неВІДОМО, з яких МІРкувань

РООІЮБИJIа !Нщ~'Й'Юl;йОПОіСю під-

нішньому році мати її лише на 50 гектарах п!Юти ВО, що було

TOptK.

Настав час сівби цієї культу­ ри, проте посіяно тільки 2 гекта­ ри.Причиною є те, що механіза­ тори повільно готують грунт. Та і як можна прискорити цю роботу, колн на оранці працює лише один трактор «Бєларусь», якого водить Микола ВисоцькиА?

бо:рютЬCJI за одеРIЖA1ПI'JI ное менш ~РИlВа '!'Оді, холи 'Ро.слШIJИ мають геК1'а,р посіву. як по 50 цеНТ.Ireрів СУХ()ТО З~1НJa 4-5 лие'!'ОWв. Шmrimе підЖ;ИJВНа ЧОРН.0і3е<мтах

у три строки

з .ге,кта.ра,

на.

-15

Сall!,\\ИМ€11Р['В з р{)зрахун1І.У

1-1,5 це,нтнера на reKTaj). На

чорнозе:ма:х Д{І'дla11КО'ВО до а:м['З'Ч1ІОЇ водіИ не{)БXJiдно вноc.wrи еупер­ фОСфат, а на lІІідзолистих гр,унтах,

крЇіМ тОіГО,- калііін,у сіль. Піджи.вле1JJНіІІК'У'КУl1УЩGИ 'не тї-

льки mдвищує вр, ожай зе:рна, а й

Лkостепу для по.л:ilПшує

ЯJкість

ЙОіГО,

збіль-

велик.их

На калитянському відділку рад­ госпу «Семиполківський:t тракто­ рист П. Зозуля та с.і,вачі Г. Ма­ каренко і М. Дмитренко у два період і майже ~O oce. H~ 'ВИ'КОрис­ строки посіяли 24 гектари греч­ ТОВУЄ лож.и:вна ре'ЧО'ВИIfИ. Т()му ки. Через 4 дні посіємо ще 16 піджквлеНilllЯ її дає ос06лИ'lЮ д06гектарів цієї культури. облі 'КОВЕЩЬ

аміаlЧJiiy воду lвa;prгo ВНОсмти ро,сли­ нопіДЖИІВлювачlС'М на ГЛИlби;ну 1О

леН1Н~ да.є менше KOPIre'lli. Крім пї!дж~FвлеIlJНIЯре'Коме.Н/дУ6ТЬСЯ 000- ш,УЮЧИ в НЬОМ'У !!L'licr бідка та ПЛОіЩах, пі:щж,иwreннlЯ іМає ()С.()б­ '1'011'0, ВИlсокі ,:РОслини '}'tф:уднюють сити <l:ЗО1'Н:Ї та ф{}СфОр.ні :добрива ЖИ'Р'У. 3аwки пі,щжИJВЛенню Зlбіль­ JlИВе ЗНaJЧeННЯ. Щоб 3іоративи­ роБО'!1У иеm.нiroIiв, ПОШКЩЖУЮТЬ- -.по 20 кїлorра:м'Ї'в .на гекта. р. В ш.уЄТЬ,СЯ кі.'Іькість качані'В на росеоКИіЙ врожай 'К~УіРіудзи, в гР}'ІНІІ'і СЯ посіви. р,айQнах 0re1lFY lo(І}Ж'На обме'жи'ГИlСЬ ШlІнах - до 15-20 npоце,нтів . т.j}elба mгромaщюrи '~Досталь по­ Д'()бри:ва реКОМЄіІЦЦУЄТЬСJI 'll'НОСИ- вне,сеШfIЯМ л,mше фоr;фо,рнlИХ _ Внесе,н:н:!! та:КJlХ д{)брив, як ЖlІІВНш< ,речовин. Адже ця ~уль- ти на глиюину 10-15 сантимеrr- по 15-20 кілогр,а:мів на гектар. ф()Сфорні та ка.l іЙін і , значно при1іура М3ІЄ 1'J)ивалий вегетаційний nl'IB 'H'~ ВІ' л"'...... Н'l· 15' 17 .. ~.umтJ'l..'T СК""ЮЄ ло'зріооння и'аЧ'анів, 3ІМенІ!' , ", . ........... '-<1'11'.''''''''' - . Кр4м Iмі'llералЬіIfИlX добр,ив, для ~l'... .. ni' ",.ищ"" ltуКl}"РУ,дзИ'

ДАНИЛОВА.

Р. ШУЛЬГА, "р3іК1'ОjJIIIОЇ БРl!ІГа,а.и.

ВНОСJl'l'И Пj}ОЦ~Нті'В 'рО(l'ЧИ'НУ аміаку. Він дУже' JreI1KO вивітрю~тьoCJl, тому

ГaJi1ЧНИіХ та міJНерал.ь,нИіХ до:БІ]}ив. на .гектар по 20-30 к.ілогpiaiМlї'В ВIf1ЩЄ<1:fJRЯ врожаоо .сіль:с.ьКОГОСII](JtПja.р­ Д(jI('л'і(ДИ УЮj)аїНIСЬКОГО Щl,yJКiОВО- поживних J)ie'ЧОВИН' мїIНІЄ.J)aJlь,JШX СЬ<КИ'Хj}()CJi'ИJН _ IlIi~ИlВлemня. ДОС:Jlідню:го іН~ТИ'l1У11У 3'ЄіМЛероБСТБа )Ірбрив - .а!ЗOfГНИ:Х, фОClфО))Н:ИQ( і о Вперше иого було В'И'П:JЮ6увано п()хазали, що на ЧОІ»Ю3ЄlМli ОіІІilдзо- к.аюиН'и..х, особниіВО В 'І'().1\!;У БИна цук'рОВИlХ буlРЯк.а1Х в 193'5 ро- деному приріст У1Р{)жаю з.ерна :к.у- na.дк.y, коли мало .було внесено ці. 3 того ча'с;у пі~ивле:ннlЯ за­ юуру,щзи (1І'Ї16]}ИlД ВІР-25) іІІ'])И mд- ОІрга.ніЧ'них добриІВ . Лкщо ж внеС1'()С(}ВУ'ЄТЬCJЯ для підвищення 'ІІІР()­ жпвле-нн<Ї C'IlaJfОВИТЬ 4-1 О цеllТ- сен{) ЇХ достатню :кількість, то жа:ю багатwх .к.ул.ьтур. нерів з ге кта-ра.. мож.на пі),~ЖИВЛЮ'ватИ' JIИШе а.зотВ ни:ні'ШНьому році, коли ТіР:у­ Коли :краще пі~ИlВЛЮIВаІГи: КУ- Н'ИІМИ і ~ліЙн.и:.ldИ - по 20-30 ,lliівники ,сільcoык)гоo fI}CIlIO)lJa.:PC1"вa КУР}'!Д3у? Нa:Йlдоцільнime ,вRОСиrrи кіло:грамїв поживниос ре;tЮ1lИіН ца ,

керівники артілі вирішили в ни-

€.

перапу чергу ВЩУI' О на ТИІХ ГРУН- 'l'ИIIУІ1рунту. На біДItИiX полLcьJt'rn(

рАДЯНСЬКА aJI1PООІОІМІЇчн-а н.a1}"Кa тах, де іЗ ОСС'.НЇ мало ВНGC.ИIJIИ: ор- землях .ре,комеЦД:У'Єть:ея

І

рі ,lfаслідки.

Пі~ИlВлю.вати

кyпtУ.J!IY'AG:У

рів BЇtд , гнізд. В цей 'ЧilJС KOpeJIIЇ

РОЗРОCllаJOO1ЬС:Я і д06j)iИJБа по-вніCl1Ю пі'~ивлеНilfIЯ доцільно ВJI1КО'РИСТО-

ВИ!КОри:стовуються рослиною. вувати міщеm добрИ!Ва.-'ГНОЇВ1і;У, Я:к,і добрива J СЮЇЛЬіК.И ЇХ П{)Il'-1 cєqy, кур.ячи:й IІІО.слїд, а т&кож в рібно ВНОіСЯrrn? Це залежить B~ аміа'Ч1lУ ВОДУ, ЯJк:a ,має II собі 25

ШУЄ БОлогі'сть

BMkT

зерна,

' СУ,ХИХ ре'Ч(}вин.

М. 6уцерога. доктор сіЛЬСblюгоcrюдарськи,х наук.

,,,


БУДІВНИК КОМУНI.3МУ

4

Четвер,

червня

1

рону.

1961

ВСЕ НАЙКРАЩЕ-НАШИМ ДОРОГИМ ДІТЯМ *

* *

*

Піклування про підростаюче покоління

* *

Т ИХО

УООaJIьrні. ПіCЛJI емач-, У нашо,му к(}ЛlГОООЇ т~и такИіХ ного ОІбі)l)У'ВIІ'ХО'Ванці дитя- д~шкї.'1ЬНIfХ уетаlНО'ВИ. І всюl,JJИ

чого садка С!ІІлять. Не віДДН)ЧИlва- І ма;тята почуваю'!ь се,бе дооре.

ю·ть тільк,и цращі'ВIНИ'КИ ці,єї до-І

ШI(.;'1У ваJШЯ про lПіДРQстаюче

lllIКiJLЬJl~Ї УС'l'ано:ви. Ваіга.тооора'в поколін:ня відч,уваєтьreя У нас і у заіВідуючо,ї г. Мирської, ВИ'ХО- І в ТJlрБОТі про тт", хто заЛИШИВСJl ваrreЛblltи г. Веl3ЛЮДИ, ~Rюні о. го- без батькі,в. Діти-шроти знахо­

лець та :пова·ра п.

Сало.

Треба дяться на по:вном'у

3aJбе3ІІечеНіНі

ПрИіЩ!сти 'у ПОорщrtO'К ігра.шки, одержати .ІІр{}дУltТИ, зва:рИ'ІИ , ма-

колгоCillУ. Не ~аіб;у'Ва€.~О і нмrіВ~И'J)іт . Гро-

mятaм іПолyщrни,к і вечерю.

мадський

і н, апе'КТОР ,

ВЧlитгеЛі>Ita

сеve,щньої ШКОЛИ Марія Борисівна кроці відч·у!ВаЮТЬ ВМи СІІ;]ЖІвжUlЄ П(lJс1чна разом з дооутатwми сіль­ батьк;'в,ське lПі,1tЛування III,!W них. ської Ради ~ГУJllЯ]рно B~ДBЇJДyє та­ 11 IJtOЖil10ГО ОЮJ)eIМе ліжко 3 біло­ юи'х ді,1'еЙ ,gД<Ш:а, ціlJta'виты\я ЇDl: Добре

тут ДЇ11ЯlМ.

На cr\ожному

У D;ИТЯЧОМУ садку

ЩодеНJllО в ca~'Y пе,реобуває Д()

,Юте'Й. Тут Щ!()БИJllИ 'свої lПер­ ші кроки брати Володя і Вітя Ок­ сюти" Шу.ра і Грита Х'ромці. 3ві.~си іх YlPОЧ!ИІОТОВИlПрова:ДИЛИ у ПЄіРШи4і IКЛ!іС.

о

по

тyrpизму

за сходкнкам.и ЮНІИ'Х піонері'в. Ді · ти

JlЧИМlСЯ

СОМ,

користуватись

РОЗ'кладаликостер,

компа·

ста·вмли

на,мет, а на ЛРИІВ·а·лі ЗВЗlPи.ли кашу'l

яка

ВИ·Яі8\1.J1ась

Район

Лав

Багато

щуже

сма,1JfIЮЮ.

'ЧУідове

-

місце.

Ц~Kaoвoгo дізналися про'

І;ІЬО'ГО юні

туристи.

д1>yrий похід був проведений за'гоном VJIкласу . Ді'!'и ЗУС1'рі· .1ИСЯ з семи,клаоника,МIІ Петрів· ської школи аусі!дНЬОЇ, Черні,гів, ської обла.сті. Тут, на КОІрдоні двох областей, .они грали у в.о· леЙlбол, танцюваlЛИ під баян, про· вели urаховий і шашковий тур.ні·

Піонери

життя

дітей

нашій

ваки.

Виконуються

юні

ШИlкуваlЛИСЯ

«Піеня про

шкільна», «Песенка

словом до ви,пуск-

никі,в

різними іграми. старша піонерlюжата . СередН!я школа , с. Руса' нів .

.

ЗУПИНЦІ

Геннадієм

ШКlЛhНо/го На

Боб-

лищали сльози ра-

дості. .

ПОТІМ вручили

,менші С!~'ршИІМ

букети

'

ті,

КВІТІВ,

в свою

а

чергу,

ка.рпеНКО·1 пі:ц,несли ,подщру,НіКІИ своїм малень-

ким друзям. Тут же були в,ручені гра 'моти і похвальні листи тим,

ІІІЛ'ЯХ у

хто відзн,ачиБСЯ в піонерській ро·

веJшке

жи;гтя .

подя.кувалн

за навча,н,ня і

r

1

вчителів

вихова,ння,

оре

боті.

запев-

...

ЦЬОМУ вперше

році

,наша

ВИlпускає

УІІ І

дітей

щасливе

закі'нчен.ню

навча­

навчанця відбулася передача пра­

пора.. ХіВилюючпй моментІ Пра.по­ .д.натоліЙ

Руба 'нка

стає

країн

ПОТімпере;дає пралор юній зміні стаlРШИХ. Номер піонерського за­ гону УІІІ класу і заГOJювillЙпра·

життя

народної

демократії.

порець передано ';"ЧIItЯМ

нів

марок

уряд

на

6:;

асигну€

літнє

мільйо-

дітей.

ПОЛЬЩА. При ВаршавС'>ко­ му

університеті

створено

і·н­

ститут дитячої літератури. УГОРЩИНА.

Недавно

від-

значив своє десятиріччя один 3

• і . ХУДОЖНІХ зaк.nад в для Дlтеи

краіни

училище.

-

Державне балетне

КИТАRСЬКА

РЕСПУБЛІКА. 93,9

\!lІl{ласни.ка-м

щороку

оздоровлення

НАРОДНА процента

ІІІ

класу.

Привітання , Обмін букетами. Право дагги ОСТ~liНній ДЗlВіжж вось­

НІМЕЦЬКА ДЕМОКРАТИЧ­

НА РЕСПУБЛІКА.

учню І

ОДИВИСЬ уважlНО, товарИlIlfY, П на цей знімок. Так ЖМlВуть

або

залишають

її,

ВЗЯТИ З собою на

бо

І ДJI.Я Ж'WrТЯ бз'РШItaх, в Т()Й Ч8.lс, як маю'ІЬ притулок

в нearpида.ТНИІХ офіціальними

З.

()Hi;l;aHoK,

даними

в

Злиднями

к;ращому

нічото

130сьмиріttяа школа . зсс

АНТ ЛІя. Що,щні Я

e.вi.д'oмJi,cть ді-

ц. р. у країні не виетача:ло бщюь- тей отjхуюєтыя РО'ЗТЛЇ:ННОЮ гаlШ'-

. с'!е~сыоюю 150 '!И'СJlЧ клаС:JIJi'X ІКІШІа,Т, .БіІІаслідок чого за;tИlШИJЮСь п<>.за В о)Щому

нашої

ро.зповіли про

ЧІН практиЦІ, ОВОІ плани на майбутнє. Зустріч ,на короткій зупинці до-

помогла

зміцнити

дружбу

двох шкіл .

учнів

.

М. Синільник, УЧР'тель середш,ої школи.

с. Літки .

літера""'"'ою

і ·кіно.

' 1 '1 '

І

Четвер:

ЧЕРВНЯ

.nереда.ча

11.00 -

«8

київських здравницях»; 11.15~o Мі.жна,родіНОro дня захисту д.ітеЙ. «Хай світить». Ко,роткомет­

ра,жни,й художцій фільм ; 18.00перetда:ч·а, присвячена Між:нарО(Ц­ ному дню за'хисту дітей; 18.10-

«Новини дня»: 18.20 - «Два Гав­ роша» . ТелевЇ'зі'йна постановка; 19.00 - «ПалаК1ЧИЙ острів». Но­ вий д.ок),мен.таIЛЬН:Н'Й фіЛhМ; 20.15 - А. Хел.лЯlНЩ -, «Він ска­ зав нjl». п,ре;м'єра телевіізіЙ· ного

теа11РУ .

2

ЧЕРВНЯ

П'ЯПlиця: 11.00 «Новини дня»: 11.10 - "Палаючий острів». Документа л ьний фільм; 18.00 «Казка про дзигу». Постановка сщдка

N2164· 18.15 -

ХХІІ .з'їзду· КПРС

і

ХХІІ з'їзду КП Ук;раї,ни. «Новини дня»; 18.25 рішен:ня січневого Пленуму ЦК КПРС у дії. «Три­ буна голови колгоспу»; 18.50-

І.

Кальман

рета за

СРСР

-

«Баядерка».

учас.тю народного

Георга

Отс,а,).

(Опе­

артиста

(Москва).

3 ЧЕРВНЯ Субота: 10.00 - назустріч ХХІІ

з раймів К'Р<l.ЇJIiИ за з'їз.ду І<ПРС

тИ'Ж~ь ilIіщ час теJrelВ1зійнИІХ пе-

і г(}рем

учнями

C~9Ї ~піхи. в на~вчаННі, виtр06ни-

Н8зуст,річ

'·· ..__••..-_·_..._"......._ _ _ _ _ · _... _ ......_ ........

січ;ні

З

РУL1IlIfЯ'НЦ~

ДИТЯЧОГО

Грабар,

ста,рша ,піонервожата.

уряд витрачає колосальні ·оytМи на ко

о:з6рооння б УIІЩеС'БеРУ.

",а~ається

класу Віті Оl1ашку ...

Їм ніч()гО

ді' l1И і їх батьки ' В м:i~i lteльсте'Р­ (};tIfI'ТИ, а іноді навіть нема мила, бах, в бага.тьох містах і селах 3ащоб випрати т()й О,1;яг, що є. За хі:щІОЇ Нї1dle'ЧїЧИНИ. ТИlс'ячі лющеі!:

ЗУСТРІЛИСЯ

школи.

мас.

на коліно і цілує червоне 3'на-мено,

n ОНjlЧНЕ,

ти

школа

і ВРУЧ€'НJН1Я пода,рУIlIlI~j,в ві,п.міНlни;ка,м

[)СЮfосець

K~POТ'КY

Дивіться

слова дирек'ТQр.а школи о. Левіна

К. Прокопенко, старша піонервожата. ВОСЬМlІ'річ, на IІІк о.lа , с. світилые •.

зрооила

mє.лєnєрєдачі

***

присвячена

школи

УЧИlТель .

:ЛЬ'ІЮГО рок'У. Післ·я npНiBiraVIbHOГo ст()ли ­

річної

Q-"~~_A_A_~

Тому так урочисто пройшла ліній­ ка,

ма,рщруту _ Лі'ГКи учнів РУДНJlJНСЬКОЇ ВОСhМИ:

група

В . Забережний,

СередіНЯ ШКОVIа.

В

Подорожуючи по Рудня-І<"чїв-Бровари

пра1П, ора . учня. м І зупинку ,~ Ліl1ка·х. Тут юні>о тур. ис-

оча.х ПРИСУТ:Н1Х за6-

n

шкоnах А.

майдан­

ону.

Він бажає їм успішно скласти екза меlliИ, .обрати для себе хор.ошиЙ

f!аль га.ряче

Злидні

***

школи

ко'м

у ВВnИКlJДИМВРСЬКUХ

80сьми.класниця Валенти.на Топ'Іій та десЯТИіКлаСНИіЦ9 Марія КО-

Г. БОЖУК,

Всі загонИ нашої школи були на екскурсІЇ в ЛІСІ і біля річки. Піонер,и вивча,ли дерева та лі·

звертається

ди'ректор

весе­

лыx друзе й». Закінчується збjр

с. Заворичі.

учні

І-ІУ-УІІІ і Х Імасів. З теплим

спі­

на

чиках відпочиватиме в цьому році близько 3 тисяч дітей рай­

Зайцев, робітник.

УРОЧИСТИМ був момент пе,редачі

І класу.

І

ристських походах,

день

В.Иl{лика€ і СYlМ, і радість.

ви-

по­

На короткій

д.есЯ1'ИlКл.аеНИlКQМ

лінійці

перебуватиме дітей.

Бровари.

дзвіжJiК! У серцях ТИХ, хто неза-

На

підро­

маленького барабанщика», «Ве­ села

В.

У

В піонерських таборах, в ту­

доме.

Над сграною МИГНblЙ деllfb ветает. Твой П(JlКо.й и со.н. РО,],Jная Тома, Весь народ совет()кий бережет.

м.

баром залишить ріДIlу. школу, він

поколіния.

виступають

зори,

шокласНlИЦЯ Оля ЛИЗ)'ІН. Останній

країні,

про

racHY'f

установах над тисяча

Голуба.я, неЖllая волна. Спи, дочу.рка, в теплом, светлом

держава

У нашому районі в ниніш­ ньому році· в 25 дошкільних

Волго-Дона

довгий дзвінок ... вил.и, що завжди і всюд... високо його зр06ил·а пег- нестимуть честь рідної школи.

Сьогодні

розповідають про в

за'риида,

Роют зкска:ваТОРbl KaHa.~ .

Д ОВГИЙ,

«а» кл,асу на тему

Радянського уряду Потім

о,гоньки . мерцают на ветру. Мча:тся с древесИJІЮЙ зшелонЬІ . Ночь . Но мирно ТРУДИТСЯ страна , Мерно бьt'ТСЯ в шлюзах

Незабутній

турботу Комуністичної па,ртії і стаюче

Сад шумит зеленою листвой. Ласково н нежно УКРblвает

Перший збір юних

«Щасливе дитинство» розпочав­

з. Гадкова, піОН1рвожата.

карські рослини. Попереду екскурсії ІВ ню РаДЯllСЬК()Ї У,країни.

, Нео­

ся.

соснами

Далеко в степи гудят МОТОРЬІ,

КОвих голові ради загону ленінців ІІІ

над

наша

вихованні ,..ітеЙ. Збі\llЬШУЄТЬСЯ сітка шкіл-інтернатів. Кіль­ кість учнів в них на кінець семирічки стаНОвитиме близь­ ко 2 мільйонів 500 тисяч чо­ ловік, 1!. вихованців дитячих садків збільшиться за семиріч­ ку від 2 мільйонів 280 ТИСЯЧ до 4 мільйонів 200 тисяч.

КЛ у6итс Я ,

Проседью рассвет чуть засв~ркал,

лан­

Рябій.

каСТРОIВ

ОТОДВИlНУВ ЗВeзJ(ЬІ В выоту,' Над Каховкой ВСПblхнула

Спи, дочурка, в небе

звучать рапорти

нілі

подає

е

R

СЛОВІ/О из вишни, ротик а.лый свой. В теМІ!Оте у самого окошка

горы' реки, ШУМНblе леса, ясли,клуБы' интернаТЬІ-ШКОЛbl, Фабрик 11 за,водов корпуса.

с. ТребухіІІ .

ри .

СТllр.ш8 Сере;дня школа,

колгоспу

«Жовтень».

Чітко

дыM

ПРИОТКРblВ

Вишен цвет дораги·, словно онег ... Дочь моя 60г·атством обладает, Что не снилось раньше 11 во сне. Все ее: поля. луга ИДОЛЬІ,

Перший з б і р

План походу склаі8 туристський штаб школи. Загін N23 (У клас) ви'руши,в у район Лав \4іс.це лісів за нашим сед.ом . В по,ході навиЧіКИ

голови

дочурка,

р

ч

немно.жко.,

.м. Прудкий,

ПОХОДИ, екскурсії

набува.лися

Спит

будіВНИ'l\ів ко~.у:нdзwУ'. 'заступии, к

ім. Сталіна. с. PycalliB.

в ЕЛ И КУ допомогу матерям

С'Нї.жною п()етіллю, ОІОре:МИИ руш­ п()буто,вИ1М"И' У'мовами, хтО і ,в чо­ ник. До Їх lПоt:JJyТ ЮillfЖlКИ та іг­ МУ' має ПО~j)e'бу. Ті,ЯJJtі мають ЇЇ, щ(}річно за,бlJiзпеч,уютьея ОДЯіГом раШІКИ. н'&вколо ПРИJМіЩЄiR'ІІЯ та взу'Мям. qy){ООИІЙ щ()к, ~ МОЖlпа ПОогуля­ Все ДЛЯ наших чуд()вих дітей, ТИ, поїсти і пОСІПати. д.тя підр()стаючого покоління -

40

КО.1ГОСIlУ

і ХХІІ з'їзду І<П

УкраІни. «Новини дня»;

10.10 -

CllIО.ВlНе,не школою ПОН<lJД 2 мільіі:они ді'І'е'Й. реJдач ДЛЯ діreи було показано «Стрибок на зорі». Новий художжитгя дітей 11j)IYlдЯЩИХ у JtWПїтаЛАТИНСЬКА А,.'ІЕРИКА. У Вра. . ф. 18 ній фіЛI>М; 18.00 - МУЛЬТlllпліка'вистави , юн() іЛьми, В Я'Ки:х ційний фіЛhМ; 18.15 - «Кіностріч-

дітей шкільного вІку краіни . ліCТИJЧНИХ ,к,рІЗ.ї'на:х. зяті ЩОРОКУ від Г();lO.~y і чис- чод(}вік було вбито, на 23 K~ минулих років». Фільм Ч. Ча-пві-двідують зараз школу. ОША. Є дi'm, Яlкі roЛ()іДIУЮТЬ. ле.ННИХ хмроо вмирає 700 'Іисяч вчине,ні н,wпадн, 11 - ДЇСІГaJIИ ЛІна «Парижанка». (МосК'ва); ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБ-

ЛІКА В 'ЄТНАМ• П опад

60

процентів бюджету республіки

Є діти,

cl[кі страждають

від Jre- дітей, не ДОЖіИ!ВШИ до року, а в

ПО]J'aненНіЯ в жwвi.т. Так же «ви- І 19.15 -

.

о .

.

«Трембіта». Телевізіi'rний

спект,акль;

1М-"П"НН", п·отрє;;"'ють .... д'тІн'ОЇ д'О- Па'nагваї сх<рИ1ТЬ У могилу 70 ховують» ДIl1'еИ

шши'х .к:аlП1- розлучення».

по'моги, але не (}держують

,~итячої зло-

f\V""

л

"'1

"''<О ",-о.

1 ' ' '

її.

1 ПРОоцентів дітеимолодшє дєс:яти дить дО зрос.таН!lЯ

\~а=с=и=г=ну~є=т=ьс=я=н=а=п=о=тр~е=б=и=ос=в=l=т=и·~~.:є~Д1~·rr~и::.,~я~К~і~н~е_'В:і~~.:ві~.дУЮ~'ть школи І}()ків. «СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

-

_1 В тал\с'Ти'Ч'них КjYашах,

чиннос.ті.

що прив 0-

21.20 -

«Справа про

Нов,ий

фільм.

художній

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Редактор В. ПИНДЮРА.

орган Броварского ра.Акома КП украи.ны и райсовета депутатов трудящихся . Гор. Броварьt , Киевской об л асти. Адреса редакції: м. Брова,ри, Київської ооласті, вул . КИЇВСhка, N~ 158.

----------------------------------------------------6РО»Зрс.!ока

районна

друкарня Qблаоного

управління

КУЛЬТУРИ.

Зам.

2470 - 3300.

66 номер 1961 рік  

66 номер 1961 рік

66 номер 1961 рік  

66 номер 1961 рік

Advertisement