Page 1

Пролетарі всіх країн, єдн.аt1теся/

ЧЕТВЕР

ЗраЗl{ове завершення збирання врожаю і обмо­

14

лоту хлібів, дострокове виконання першої заповіді­ хлібоздачі державі-є найважливішим господарсы<-­ політи.чним завданням, від успішного розв'язання

СЕРПНЯ

1952 р.

не Орган Броварського райкому КП(б)У та райради n,епутатІ8 трудSlЩИХ, Киівськоі областІ

по

Більше корМіВ більше молока

Ціна

НАШІЙ

10

коп.

якого

550

серпня трудящі нашої J(раїни

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 3 бе­ резня 1949 року Президія Верхов ної Ради СРСР наГОРОДIІ.'Іа першою

Військово­

Морського Флоту СРСР.

літрів біЛhше, ніж торік ІІа цей В Москві на водній станції "Ди­ же час. 3начно зросла продук­ намо· в Хімках відбулося велик~ тивність і інших видів громадсь­ свят'). кого поголів'я худоби. Що ж Урочисто вІдзначили День Вій­ СПРИЯ.!lо цьому успіху~ H,~,caM­ ськово-Морського Флоту трудящі Гірлянди прапорів перед, добір і виховання кадрів Ленінграда. розцвічування замайоріли на щог­ тваринників, зміцнення корко­ лах .,Аврори" - легендарного добувної бригади. Ці ЛЮДІІ за­ крейсера реВО.lюції. Тисячі ленін­ безпеЧИJlИ громадськШ ХУ11 0 бі градців прийшли на набережні повноцінні корми.' На зимовий Неви, щоб привітати військових моряків, поздоровити їх з днем період бу ло створено міцну кор­ Військово-Морського ФлотуСРСР. кову базу, з весни й до цього В місті-герої СеваСТОі10лі від­ часу-зелени.tl конвеЙєр. бувся військово-морський парад. Партіtlна організація (секре­ Після нього на водній станції від­ тар т. Рябов П.), правління бувалися показові запливи на різ­

колгоспу (голова т. Хавро Т.), тваринники заявляють: - В нас­

на УкраїНі другоlU

Дня

ЗОЛОТОЮ

ме­

даллю .Серп І МОПОТ· Героя Со­ ціалістичної Праці Виштак Сте­ паниду Демидівну,

ланкову

ко.'!­

госпу імені Молотова, Гребінків­ ського району. Київської обл асті,

над

етав­

лення до ВИlіОШLІІІIЯ своїх

ouo-

в'язків по заuе:mечеНIІНJ ЮІШІ свіжими ОВОЧЮІП МОilіС СіУТІІ колгосп імені :rспіна , с. IIJOCке. Тут дЛЯ ІШВСЗСIIШІ їХ ви­ ділено спеціалыlїї транспорт, яки.tl був за.tlПЯТIlll ІІа І~іп lJOСіо­ ті і в наftнапружсніші дні хлі­ бопостаВОІС І\ОЛГССІІ і тепер все поеИJIОG теМПlI :з;щ.чі горо­

ДИНІІ. Здано також ПОІЇад

і

господарстві, що дають право

на

присвоєння ЇЙ вд.руге звання Героя СоціалІстичної Праці, і одержала

врожай пшениці в 1949·' році

Майже не 6У.10 ще такого ДНЯ, щоб звідси не направили на

по перевалку кілька маШІШ

горо­ дини. Колгосп здав уже пона,); 2500 центнерів капустп, огір­ ків, помідорів. Зовсім мало З;J;ав свіжих ово­ чів великодпиерськиtl колгосп 10 імені Димитрова. Графік овочf,­

центнера на площі 2О гекта­ рів, у 1950 році врожай кукуруд­ зи по 76,9 центнера на площі 10 гектарів і ЦУКРОВИХ буряків по 683 центнери на площі 3,5 гектара і в 1951 році врожай куку руд­

38.3

Військово-

А що

у

плані 4ОО тонн силосу не зак­

3 320 тонн силосу, за планом, є тільки 70, хоч різнотрав'я-в необмеженїn кількості.

ВТРАЧАЮТЬ

За допомогою механізаторів

колгоспі імені Леніна? Тут при

Тракторна бригада, ЯКОЮ ке- з першого дня на

'"

рує т. Чередничок, працює в бі перевиконують завдання. колгоспі імені Будьонного, с. Працюючи позмінно, вони вдень Мокрець. При Пактивній допо- сіють по 13-14 гектарів, а

Неприпустимо,

прямо-таки

імені lіірова,390 гектарів-в:кол госпі імені Ватутіна, с. Пухівка. Правління колгоспу

вже

про­

дало з кількох гектарів солому. Повторюють торішні помил­ ки і керівники колгоспу імені Леніна, с. СеМИПОЛКИ,-солома з-під комбаftнів не заскиртова­ на і гнив. В колгоспі «Черво­ на Україна», с. Гоrолів, ще не зібрана солома з 400 гек­ тарів, хоч (; тракторні та кінні ВОJlокуші.

Слід таким

негайно

покінчити

безвідповідальним

з

каже: «МОЛОКО у корови на язиці». Більше заготуємо кор­

мів-більше буде молока.

n

графіком,

вони

~a ни, вночі - підготовляють грунт веf'єр. Сіють не перевіреним в

сім місяців і десять днів трак- під озимі. При завданні 6 гек­ КОНТРОЛЬІІО - насіннШ лабора­ тором у -2 перевИltOНали річне тарів впорюють щозміНІІ 1О гек­ торії насінпям, бо з запі~нен­ завдання ІІО всіх видах. При тарів. Якість роботи-відмін­ няи надіслали зрз,зки його на плані

414

гектарів

виробили, на. Переможців соціалістичного аналіЗ.3атрииуєтьсн також ко­ пання Іtартоплі, де ПОВlIlша

в переводі на м'яку орапку, 445 змагання занесено на Д?~пку

гектарів. Продовжуючи працю- пошани. вати на осінній сівбі, вони засівають щодня 13-14 геК'Іарів озимини.

М. ПОЗНІМ,

сіятись ОЗlIмина.

Б. Потапенко.

об.1 іковець тракторної

бригади н2 4. Колгосп імені Кагановича,

с. Погреби.

•••

с. Ру дня.

у колгоспі

ПІДНІМАЮТЬ ЗЯБ Одночасно

s

завершенням І

підготовки грувту під ОЗИКИНУ . ІtОЛГОСП і проведенням осінньої сівби оранку на колгосп «Більшовик» підіймає зяб. Виорано перші 30 гекта- гектарів. рів. с. Рожни.

А. Довrодько.

імені

З

насінних

ділянок.

імені Кірова почав Хоч вже tt сівба, проте зразків

зяб.

Виорано

В. КарандlOК.

с. В.-Димерка.

50 посівного MaTepia~y на, аналіз І в к.онтр~льно-на~lННУ

І

нестачу

нав серпневе

~авдання

ТОРІЮ звіДСИ

с. Гоголів.

на

2,2

до

заво-

проІ~ента--жердівсыIііi

Жданова, Бо с рппыlїї імені СталівJ., гоголівськпtl імені }[о­

лотова та

І

uогдапіВСhкпfi i~IelIi

Андреєва.

М. Бочко,

старший }оварозна~СЦh

заготконтори раИСПОЖИВСП1J1.01.

ДИВНА

БАЙДУЖІСТЬ Більшість КОЛГОСПlIIЩЬ з ла­

нок Лук'яненко М. та ПРОl\О­ пенко Н. дбайливо доглядають городив у. J~ рожаtl тут- -ІІайкра­ щиtl. Вже здано на оночепере­ валку сотні цеІІтнерів капусти, помідорів, огірків і іншої про­ дукції. Але с T~' T ОІ\реиі леда­ рі, .які ховаються за їх С ІІІІ­ ною. І не тіШ)lіП ховаються, але і розтягують ВllрощеНlIгl урожай.

Наведемо їх прізвища. Це­ Кабан О., Юрченко Н. та Не­ досек П. ВОНН щоразу,

Модотова

затягують обмолот урожаю о~ш-

кини

• • •

переlіРИТИ

плану капустою. ЛlIтвиненку, видно, ді.lа немае до того, ЩО трудящим lіиєва потрібuа не тільки капуста, а tl таl\і овочі, як огірки, помідори. Лише на 7 ІІронентів ВИКО-

колгосп імені Леніна. Не ІІОчали і досі здаваТll поміДОРll княжицький колгосп і'lені Щорса, l\раСИ.1іВСЬКllй імені

БоБРИЦЬКОі :МТС посіли Кирик ром ДТ -54 комбайн С:6, зби­ колгоспі тепер. Досі посіяно А. і Скок п. Працюючи за по- раючи по 15-18 гектарІВ яри­ жито лише на зелений кон­

стап­

ленням до заготівлі кормів, інакше не буде подолано від­ ставання окремих колгоспів у піднесенні продуктивності худо­ бі. Старе народне прислів'я

раються

Голова колгоепу Lмепі Кірова т. Литвиненко 11., дивлячпсь на ділянку озимини, говорнв своєму заступнику Т,ГУ-

нерів. Причина низького вро­ жаю та, що тут сіяли жито то­ Вдень на збиранні--вночі на оранці рік восени з запізненням, не­ Першість у соціалістичному Трактористи Зіненко І. та кондицifiним насінням. змаганні серед трактористів Гузitl М. вдень водять тракто­ Затяг)тють сівбу о:шмини в '

ГОl1ПllНИМ

викопа­

рицькиfi колгосп імені І\ірова,

козі колгосп своєчасно провів ВІІочі готують грунт. Якість весняну сівбу, збирання вро- роботи-добра. Вони 60РЮТЬСЯ за зенку І.: Не можна зняти вину за жаю. Тепер механізатори зма- те, щоб сіяти щоденно по 20- Не жито це, а один сором: незадовільні темпи заготівлі кор­ гаються за те, щоб у стислі 25 гектарів жита. За. прикла­ уродило так, що ледве поверне мів і з керівників МТС, ~OKpe­ строки і на ВИСОКОІІУ агротех- дом передовиків, включи,nися в насіння. ка Броварської. Вона повинна І нічному рівні посіяти озимину. І соціалістичне змагання, щоб І дійсно, ВОПО бу ло кале на була засилосувати в колгоспах Трактористи - комсомолець І посіяти озимину до 1 вереr.ня, зріст, на ltолос- дрібне. Зараз намолочують з кожного гекта1700 тонн різнотрав'я, а поки­ О.llексіП Шевченко ~ своїм на- всі трактористи бригади. що є лише 410. ра цієї ділянки по 6 - 7 цент­ парником Михайлом Мпщенком А. Довгопол. злочинно, але факт,- ще коса не торкнулася 270 гектарів сіно­ жатеtl в заворицькому колгоспі

серпень

ЧАС

ДОРОГОЦІННИИ

осінній сів­

на

ний лише на 3 пропенти. Ан­ тидержавні дії припускає го­ лова цього колгоспу Т. БоGко. Замість того, щоб городину відправляти на перева,;JКУ . за його Р03ПОРЯДіБеннш[ її відпускають на сторону. ІІа rакий же шлях став і голова погребського КО.1ГОСПУ. імені Кірова т. Литвиненко 11. Огір­ ки тут розбазарюють і збп­

РІВНІ ПОСІ€МО ОЗИМИНУ

великодимерськоиу

ладено жодного кілограма. У РУДНЯНСЬКОМУ імені Кагацовича

поставок

-----------------------------------------------------------------------------------ШВИДКО, НА ВИСОКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ

лова.

6UO

центнерів МОЛОДО} KapTonJi. Таl\ підряд після ПРИСВОЕННЯ ЇЙ звансамо добре зда,; овочі КОЛГОСІІ ня Героя Соціалістичної Праці Хрущова, с. Требухів. ВІІСОКИХ показників у сільському імені

MOpr.bKOfO Флоту СРСР у Влади­ Перед висотним будннком Мос _ зи по 78 центнерів на алощі тупних місяцях доб'ємося ще востоку за традиціЄЮ відкрилось ковського державного універси- гектарів. ВПЩОї продуктивності худоби.-І морським парадом. На ознаменування трудових под­ слова ці підкріПJЮЮТЬСЯ ділок. вигів двічі Героя СоціаліСТIІЧНОЇ Радісними народними гуляннями тет)' іменІ М. В. Ломоносова ствоСкошено і заrкиртовано сіно й в парках, змаганнями з водного рюється великий сквер. Праці Виштак <;тепаНИДlt Демидів На знімку: бригада сапівяиків ни буде споруджено бронзовий конюшина з 800 гектарів, сило­ спорту відзначене свято в Києві, сують 1200 тонн різнотрав'я. ГрузІї, Азербайджані, в Естонії, виса'lЖУЄ квітн j коврові рос- бюст нагородженої з відповідним написом І ВСТ.1новт.ениЙ на поста­ Литві та інших союзних респуб­ лини. Слідом за збиранням зернових . менті на батьківщині героя. ліках. скиртують солому, полову, збоl­ ни. Добрі види тут і на вро­ Район завершує виконання плану жай корінняків. РозиочаJlИ за­ сипати зернофураж. хлібопоставок державі у спішно проходить заготівля 26 колгоспів району рапорту- щиною - хлiUопоставок (без ня річного плану здачі хліба кормів і в русанівському кол­ державі требухівський колгосп госпі імені Сталіна, требухівсь­ вали про дострокове завершення гречки). Сьогодні завершує виконан- імені Хрущова (голова кодгос­ кому імені Хрущова, рожнівсь- першої заповіді перед Б:1Тhківпу т. Ковбасинськпй І.). _кому « Більшовик» і ряді ін­ ших. Перевиконано план сило­ сування, сіно заскиртовано, добре зберігаються солома й по­

усе

Прикладом дсржавного

яка добилася за дальші три РОКИ

ні дистанції. ріЗНИМИ СТИЛЯМИ.

Святкування

громадського

Інтереси держави­

ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧ­ ної ПРАЦІ

урочисто і радісно відзначили все

HapOДH~ свято-день

множення

ЛАНКОВА С. Д. ВИШТАК-ДВІЧІ

КОГО ФЛОТУ СРСР 10

дальше

БАТЬКІВЩИНІ

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬ­

Леніна, с. Плоске, посідає пер­ шість у рапоні по надою MOJlOка. Станок на 1О сершlН тут на,lЩЄНО на кожну фуражну ко­

залежить

багатства J{олгоспів.

ВІД3НА ЧЕННЯ ДНЯ

з початку року колгосп імені

рову по 14~5 літрів або на

66 (865)

~абора-

llOCl не наДіслали. М. Тищенко.

йдучи

~ поля, «прпхваЧУЮТh» ~ собою десяток-другий помідорів, огір­ ків, а то й корзину буряків. Знають про це ланкові, і на­ віть правління знає, але захо­

дів не вживають.

с. Сидоренко. Ко.,госп імені Калініна,

С. Літки.


СТА

2 ОГЛЯД СТІНГАЗЕТИ

А

П

О

в

Е

Ц

Ь

14

Більшовицька агітація є O]~lIИМ з наtlважливіших ~аr,обів комуністичного виховання трудящих. Товариш CTaJill В1ІИТЬ, За останній чс.с щоденна що «одним З ГОЛОfШИХ знарядь стінгазета "Радянський r.aTріот" (КОЛГОС[L jк~пі Rаг,шо-: партії завжди і скрізь є агітапія). вича, с. РУДНЯ) краще П0 11ала І Агітатори в своїй повс.нкденвисвітлювати вир06НИЧ{j ffi:СТТЯ ~ ній роботі повинні виховувати бригад, ланок. Частіше вміщу­ кожного робітника, колгоспниються матеріали про хід соціа­ ~{a, :нтелігента в дусі КОlІуніслістичного змагання. Особливо ги'шого стаВJення до праці, до помітно це в номерах, щО ВП­ ~~ТСIl (.1ьної соціалістичної власходять під час збиральної. НОСТІ, в дусі безмежної любові у статті «Рівняйтесь на І\ра­ і вілд:tності нашій Батьківщині, щих») Чllтасмо: бї.JьшовицькНt партії, вgждю і "Бригада т. Компанця І. посі­ ll'1ителІО товаришеві 1I. В. ла першість на збllранні. Вона

сяць інструктивні доповіді і виїзні консульта.ції для агітаторів колгоспів, радгоспів та МТС, об'єднуючи агітаторів у семіпарах по сільрадах або зонах МТС. Крім того, ЦК ВКП(б) зобов'я~aB секретарів партійних організацій особисто керува.ти роботою агітколективів, щотижня проводити наради агітаторів для інформуванн!( їх про поточні господарсько-політичні завдання, про хід виконання виробНИ'lих планів, інструктувати агітаторів по темах майбутніх бесід. До проведення семінарів ке-

Сталіну.

рівник

агітколективу

партійної організапії т. Сердюк, вміло спланував роботу се»іна­ рів. На ссміпйрах чптаються Доповіlі, .1екції, обговорюють­ ся питання 3 досвіду роботи кращпх агітаторів. До lliGЇ ро­ боти залучається сільська інтелігенція, партійний актин. Пос­ тійне піклування партіfiної ор­ ганізації про піДВІІщення ідей­ ho-поліТllЧНОГО рівня агітаторів, про їх виховання, маПстерність снрпяс господарсЬІШИ успіха~ в колгос[]і, піднесенню якості ма­ cobo-поліТІІЧНОї роuотп серед усіх верств трудящих. Семінарп агітаторів-ваіІі.1пва

lІоже і ділянка

партійної

Агітатори ПРОЧIlтали нокер цієї_ стінгазети по брига~ах. Другосо дня стінгазета розпові­ Сталінгра~ькій партійній оргала про вплив тих бесід, що нізації» відіграла велику роль провели агітатори. Першість на у підвищенні ідейного рівня збиранні перейшла до бриrади політичної агітації і Jlобілізації т. Максименка Ю. Через два радянського народу на виконандні-до бригади .т. КЛIlиася Ф. і H~ завдань ?удівниц!ва комуБатечка І. Нlзиу в наШІЙ країНІ. Газета докладно висвітлює Ця постанова роботу комбайнів. ЦК ВКП(б) 30.. :~:~::,.,

І

Середня і се}lирічна школи нашого села ліЛІ\ОМ готові до нового навчального року. З до­ помогою колгоспів «Ііервона у Kp(tїHa» та імепі Молотова зроБЛСНlIfi ремонт усіх пшіль­ НИХ прпміщень. Проведено об­ лік учнів. ~T чптелі провадять ~аняття 3 УЧНЯМП, нкпм визначені осінні екзймrllП.

Г. Медведенко. с. ГОГО.lів.

роботи. До

них пропагандистіву учителів, спеціалістів сільського господарства та інженерно-технічних працівників. Виконуючи ці вка~івки ЦК ВКП(б), агітко.пективи при первинних партійних органі~аціях багатьох піпприємств,колгосnів, радгоспів і МТС вміло проводять

ба стаВИТlJСН 3 усією п:tртіііною пристрастю. І1іДRИЩУЮЧИ ідей­ ho-поліТllЧНUИ рівень агітато­ рів, ми посилюємо агітаційну р(\боту. А ЧИМ вищий буде ідейний рівень більшовпцької агі­ тації, тим будуть досконаліші IJ форми, тим успішнішою бу­ де робота по комуністичному

семінари і наради агітаторів. У агіТКОJIективі ко.nгоепу ім. Хрущова, Мар'їнського району, СталінськоІ оБJIасті, систематич-

вихованшо· трудящих, яка має велике sначення для прискорен­ ня нашого руху впер~д, до ко­ мунізму.

но, раз на тиждень, ПРОВОДЯТЬ-І

ся семінари агітаторів. ник

агіТКО.11ективу,

Наслідки безтурботності

15

гocпy імені

секретар шенню найваЖДИВlIlIОГО завпання масово - полісеред трудящих

ми і міСЬККОIІИ

-

мінна·.

рідше як pa~ на

днів

збиральної,

молотьби газета, закликає дост­

роково ви конати план хлібо­ поставо·к. В останньому номері сповіщає: «Перша запові;J:Ь ви­ конана!". Газета закликає бо­ ротися проти втрат. На кон­ кретних фактах вона показує, скільки втрачають зерна від то­ го, що окремі нерадпві колгосп­

два місНІй, міські, районні ~бо-

ри агітаторів, а при міськкомах, раІіКО-

міськпх

мах партії, партійних

коміте-

тах великих піД~ І приємств оргаНІ зувати постійно НИКИ залишають на КОЖНОМУ діючі семінари квадратному метрі 4-5 колос­ для агітаторів. ків, возять

снопи на

незасте­

лених возах.

Вміщені в газеті матеріали про органі~ацію змагання на скиртуванні хліба. Газета бо­ реться за те, щоб солома й по­ .nова з-під комбайнів були своє­ часно зібрані. Слід від~начити і ряд серйоз­ вих недоліків у роботі редко­ .11егії. Чому з перших днів зби­ ральної ні разу не була вміще­ на в газеті Дошка пошани? Чому так мало критичних ма­ теріалів, а по тих, що вміщені, так і не відомо, які ВіЮІТі за­ ходи. Рідко ко.11и зустрічаються карикатури Т3о ілюстрації. Пе­ редові в окремих номерах на­ писані без фактів 3 місцевого життя.

1, найголовніше, в стіпгазе­ ті дуже мало ~taтеріалів про xjlI осінньої сівбlI, про підго­ т( вку твариннпцтвrt до зимівлі. Редколегія яе може пройти повз ці питання, які ~араз є головними в роботі I\ОJГОСПУ. UПана передовикам початком збиральної в стінгазеті "Ленінець" (с. Се­ МИПО.11ки) ЩОДllЛ на централь­ ному місці вміщується приваб­ ливо оформлена ДОШКfl, пошани. На неі заносяться прїіівища кращих колгоспників-стаханов­

3

ців, що перевиконують

норми

. . У сІЛЬСЬКИХ )(1-

сцевостях

М. Сапівон.

Не контрактують телят

в польовому стані на

збиранні

врожаю в колгоспі імені

КалІніна,

На з·н і м к у: пересувний клуб колгоспу імені Калініна.

На

пе- вану,

бойову

6.

Кохан.

с. В.-Димерка.

і

винні прово- редньом·у планІ агІтатор Марфа Феодосіївна КУЦА і завідуючий наступальну агі­ Слідами наших виступів дити не рідше клубом Яків Павлович ГУБЕНКО обговорюют. матеріал для на- тацію. ступної бесіди. "ПРОПlrанда nepeAOBoro досвlа," двох раз на міп. Ведерник •

-під цим заголовком бу ла вміще­

на в газетІ .Стахановець· корес­ понденція, в якій пІддано критиці

ДОСВІД ПЕРЕДОВИКІВ-У НАДБАННЯ ВСІМ КОЛГОСПАМ!

недоліки в роботІ правлінь колгос­

Внесення добрив при посівl озимини

пІв .Шлях Ілліча", с. Зазим'я. та імені Кірова, с .погреби, по органі­

Наукою і практикою доведено, ЩО внесення гранульованого суперфосфату в рядки при посіві ярих і озимих КУ.11ьтур сприяє значному підвищенню їх урожаttності.

торні зерно-буряко-комбіновані «2 СК-16», якими можна одночасно висівати ~epHO і добриво. В останні роки ряд колгоспів, у тому числі і требухівський імені Хрущова, вно-

ма.11енькі частинки. Приготов­ лені гранули сушать, розсипа­ ючи їх на підлозі чи току ТОН­ КИІІ шаром. Щоб не ~абивалися висівні апарати сівалок, гранули су-

Вперше в цьому році першим у нашоиу районі сіяв ярі колоскові-ячмінь та овес в суміші з гранульованим супер-

сять в рядки гранульова.ні добрива звичайними зерновими сівалками, в суміші з насінням, і це дає добрі наслідки.

перфосфату і органо-мінеральні добрпва обов' язково повинні бути сухими та міцними, мати розмір 2-4 міліметри. 3мішува­

фосфатом--50-60 кілограмів на гектар -требухівський колгосп i~eHi Хрущова, і урожай на 33,5 центнера вищип, ніж на ;ілянках, що без цих добрив.

Органо-мінеральні гранульовані добрива можна виготовляти в усіх КО.11госпах. Для цьо· го використовують порошковиft суперфосфат, перегній, торф і

ти насіння з гранулами треба перед самим посівом. Норма гра.нульованого ~&BOДського суперфосфату піп зер­ нові при внесенні в рядки -0,5

l~олгосп буде також сіяти на інші органічні добрива. Все це центнера на гектар, органо-мі­ частині площі і о~и.мі культу- подрібнюють і просівають через нерitЛЬНІІХ граНУ.1ьоваНІІХ доб­

ри 3 гранульоваНИМІі добривами. сито 3 отворами 8-1 () мілімет- рив -1-1,5 центнера. Під Для підвищення врожаю ози-

. мих культур нео б ХЦІІО, за при. клаДОIІ передовиКІВ, вносити . . б оргаНО·МІнераЛЬНІ до РИБа, ви. . ГUТОБ.іlеш власними си.nами, 1 гранульовани

. Й супер ФосФат ВСІМ

P~B

і старанно змішують

-

час

на сівби слід стежити ;\а тим, щоб

.. .

.

't:.O-~О -' u Кl·лограм.ів оргаПl··НИХ добрив. СУUІ'ш зволо~ • О:УУІОТЬ до TaL'oro стану, ПJоб .m 1" \ при стисканні її в

руці

в раЗІ потре и переМІшувати її

Суміш

обкачують

ривом. Ії необхідно щодня після

в

б

трактор- ших апаратах до того часу, по-

роздрібниться

понденція

обговорена на

них зборах,

засіданНІ

партій­

правлІння,

де визнано правильність

зазначе­

них фактів. Вжиті заходн, щоб поліпшити обмін досвідом роботи між

передовиками,

зокрема

01506

6РОlаРСЬК8 РІЙовва ДРlкарп КкiJcькoгo об.11асвого )'Dpau1llвJl

на

трирічних агрозоокурсах.

***

Критику недоліків у догдяді за посівами овочів по семиполківсь­

кому колгоспу іменІ ЛенІна та погребському Імені Кірова містила

кореспонденція під заголовком "НІ одиоrо rpaMa врожаю овочІв Т8 К8ртоплl бур'янам І шкІдник •• ", опублікована в газетf "Стахано­ вець" . Як сповІстили правління цих артілей, третього дня викр,,­ ті недолІки були усунені.

Редактор

С. ПОГРЕ6IнськиА.

між ну HOP~y впс1ВУ насіННЯ з доб-

бінованими сівалками - кінні пристосованих бочках або ів- до рив. ні зернотукові «СК-24», трак- ки. вона не

С·

в ящику СІВалки. lВалка перед цим встановлюється па загаль. .

l{ОJ!'оспаи району. Висівати ре- ПaJIЬЦЯМИ виступали кра.пельки роботи

Б оиендує'Тьсл ~пеціалыlиии ком- рідини.

.

б

.

передового дос­

віду. Редакцію повідомлено,ЩО корес­

.

40-fЮ кілограмів суперфосфату РІВНОМІРНО ВИСІВалася СУМІШ, а

береться

заціі пропаганди

очищати

від

решток

В. Торгунськиіі, головний агроном райсіль госпвіддiJIу.

на

Загублене пенсійне оповіщення за 16 029592 від 5.11.1952 р. на ім'я Піддубного ІллІ Михайловича, видане Броварським райсоцзабе­ зом, вважати недійсним.

Адреса редакції: М. Бровари, Киівської облаt:тf, вул. Кірова

іИ

кол­

Більшість

з'ясненню ріКолгоспник Лебединець С." шень партії і привів на подвір'я колгоспу радянського уря імені Леніна здорове теля ва­ ду, внутрішньої гою в 120 кілограмів і попро­ і ~овнішньої по- хав, щоб теля це законтракту­ І літпки ~PCP, пи вали. 3авідуючий фермою т. тань МІжнародСеJlЮК Т. відмовився навіть по­ ного становища. говорити 3 колгоспником. Невтомне пікМало надії на те. що КО.11лу вання партійгосп виконає план контракта­ них організацій ції телят, і тому тільки ,ЩО прав­ про ідейно· полі- ління доручило цю справу т. тичну озброє- Селюку , який не дбає про ріст ність агітаторів поголів'я худобп. дніпропетровська область. Добре організована політмасова робота - це піклуван-

зернотукові «СК·І0»,

виробітку.

Щорса.

О. Кас'ян.

Г.11иБОКОIlУ ро-

Васильківського району. Під час відпочинку агітатори проводять з ня про конкретрай- колгоспниками бесіди, читають газети. пу і цілеспрямо

~оми партії по-

комбаft­

с. Княжичі.

роботи

бов' язує райко-

З першпх

4

багато вища, якби створили ме­ ханізitторам нормальні побуто­ ві умови. Ми ВИJlушені витра­ чати багато часу, щоб піти в село обідати. Кілька разів правління кол­ госпу обіцяло організувати rpoмадське харчування, але даJlі розмов не йде.

"Першість у соціалістичному змаганні серед комбайнерів по­ сів денисенко A.-маШИНОIb С-4 вІн зібрав за день 12 гектарів зернових. Якість роботи-від­

систе;tатично проводити, не

і

па ланах

з них виконують, а окремі­ перевиконують норми виробітку. Продуктивність праці бу ла б на­

Треба добитися того, щоб се­

тичноі

трактористів

нери праПЮЮТh

Ііерів- мінари агітаторів ?прияли вирі-

,.,

року

1952

ГОТОВІ ДО НАВЧАННЯ

Зрозуміло, що ці почесні ~aB- повинен ~алучати кваліфікова- цієї відповідалыlїї еправu тре­

дання може в повній lІірі викоНаТИ тільки піДГОТОВ.11ениЙ агітатор, політично грамотний, озброєний марксистсько-ленінською теорією. Прийнята в лпстопаді 1947 року відома постанова ЦК ВІ~П(б) «Про недоліки і заходи поліпшення роботи s агітаторами в

серпня

ЛІІСТИ до РЕДАКЦІЇ

СЕМІНАРИ - ШКОЛА ВИХОВАННЯ АГІТАТОРІВ

Газета на збиральній

зібра.lа сьогодні понад план 4 гектари жита. Колгоспниці Неб­ рат В. і Онашко Г. при нормі 0,10 гектара зжали по 0,120,13 reKTapd жита, а Рогальська Г.-О,16. В'язаЛЬНllці Шлапак Г. і МатюНlКО Г.понад норму зв'яза­ ли по 90 снопів. Косар Касян Я. ВИ косив 0,60 гектара жита при зивдаНJlі 0,40. Рівняйтесь на передовиків!"

Х

• cupuu

по~граф1ї та видавництва

ЗІМ.

1073-2348

66 номер 1952 рік  

66 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you