Page 1

ПролетарІ всіх країн, єднаt1rесяl

Справа

НЕДІЛЯ

СЕРПНЯ

ПО НАШІЙ

УВАГУ САДАМ

І ЯГІДНИКАМ

року,

за

БАтькrВЩИНI ПАТРIОТИtlНИЙ

На будівеЛЬflій

вої фабрики "Бу­ ревестник·

ського

Левченко. Г. Му­

ників

садо­

ла закінчено спО'"

ягіднпх бригад і .1анок наших

рудження потуж­

З

гідровуз- І

JюлгоспівудоеТОlЛПСЬ бути учас­ ПИКЮШ ВсеСОЮRІlОЇ сільськогос­

иого

подарrькоІ виставки в зоренос-

процеСІ!

де

вадська

розповіда6~1О сьогодні на дру- тиме будові де­ гШ сторінці нашої газстп, наоч- СЯТІ(И кубометрів

.., .. -,,[ЮЮ'lІІ

практи­

сейні шляхи. Тут же будують скдад

вача природи

Івана Володимп- матеріалів.

80лrодонбуд.

На

більшості

Ш.llОзів

судноплавного Волго-Дон­

ського каналу повним ходом іде укладання бетону, кінчує'; ься виїмка грунту і установка щ:матури.

На ;:німку: землечерпалка "Волзька ній дl.т;ьницl каналу.

на решті

гання

ня собlв"ртості продукції на кож­ ній виробничій операції.

за­

ПОГ.шб,lЮ€ дно на голов­

25"

за знижен­

ровича Мічуріна, стахановці доводять, що вже зараз. на вели­

мель можна виростnти по центнерів яблук, груш,

40-50 75-80

тара.

Са;щ і ягіДІШКИ- одна s найбі:IЬШ прибуткових галузей КО.1-

та оранці на зяб 3 пер- '\ па піднятті зябу. R

наприклад, від реалізації еуни­

ці одержано павесні ~80 тис!!ч Jtaрбованців і не менше наДІЙ­ де від pea.lli~aцiї фруктів. Cepi10~HY YBa~y ро:звитку C,~­ дівництва та ЯГIДНlІцтва прищ­

ЛЯЮТЬ і керіВНIlКП колгоспів i~1.

CTa.1JiHa

с. Русаніп, ім. Леніна

с. В.-Дпмерки

і

ряд

інших.

Скла;\ садоягі ;щих бригад, нок у цих

!\ОЛГОСІlaХ

роБОТІІ, які

люблять

.1а­

ета:шП,

ЛlOдп'-з багаторіЧІШ~1 досвідом доручену

ТРУДОВІ

Змагання трактористів на сівбі

госпного виробництва. В кол­ госпі ім. Хрущова с. Требухів,

Тракторна БРllГада :,~

.

в

,'.

оосч гов) ваних

При

завданні

бли;\ько

.

800

колгосПl ІМ. Хрущова-170 ге1\-

колгоспах. тарів. Тракт()риетп Іван

у

Грін-

630

виорано '1е&1\О, МПКО.lа ГО.1ець, ВО.lоди-

гектарів.

мир Гузеш\О, ВаСIIЛЬ

.. '. n пшепищ.

J\онуюrь 1I0р~ІИ

на

~они пр(щентів.

сад і ягіДНIІК у колгоспі

ім.

Ленін!:' с. СеИИІІОЛlШ. В бур'я­ нах тут загпнра

еуниця,

ІІО-

мііК ФРУКТОВlI ми деревами па­ естьея худоба. Не І\раще по

колгоепах е.С. 3аПОРП'lі, Кали­ та,

Княжичі,

які

вмпнулі

РОКИ славилиея ВПСОКИ~ІИ

вро­

120 -130

гектара на

Нещодавно в газеті

«Стаха­

новепь» був па;~руковаlI:ИЙ ЛИСТ

*

лн,-зерно К~НДlЩІіі.не, І доз- лати на неревірку пасіння. Не ВОЛllЛИ НП~І СlRТП. RОЛJJ Ж роз-

А.,

безвідповідально

ШВІ.

олото.ва с.

3 такою

скаргою звернувся до редак-

ції садовод I\OJГOCIIY ім. Леніна с. Жердови т. Кондратенко Г. негайно покінчити з таким безвідповідаЛЬНИ~1 став­ ленням окремих керівників кол-

C.JlijI,

rоспів до розвитку садіВІІІЩ­ тва і ягідництва. Потрібно своєчасно і без втра.т зібрати уро­ жа.tt, повністю виконати план поставки фруктів заготівельним організаціям. Особливу ува­ гу приділIlТИ зараз піДГОТОВllі до заК.lадки НОВІІХ садів, ягід-

ників, боротьбі ва ВИСОJШЙ уро­

жай у наступному році.

____ _

е-

І

ставились. до ві/Ібору зразків, будь, П~Сівп. ~ Ц~OMY році бу- І

ЛЮПИН

жпто заСИІ'І,ене І для ПОСІВУ не- ли заСМlчеш оур янами.

Одночасно з сівбою

що

ж

о!олlВ.

по- дарма тут, БІЛьше шж де-не-

скаржився,

дей, тягла, реманенту.

,1анкова,

глянули це жито па місці, то кращ~ ,д ают~ за 91flICTKY та Колгосп і:-І. JlенlНіІ, виявидось, що керівники кол- П~Р~ВlРмІ,У наСIlIНЯ lг в Іt.олгносС. В.-Димерка. госпу, зокрема агроном т. Іщен-

ПІД КАРТОПЛЮ озимих,

Чае занам'ятатп, що чисте, колгосп імені Андреєва с. Бо­ насіння - гдапіВІ\И проводить сівбу люпll-

~~~~~I:e~~i:~H~~c~~~~B~;;I~:ii одна Так і почали тут сіnбу

ЩО

Г. Карпова,

б'

пр.иД~тне. Ного не очистилп на

виділило для ланки, яку він очо:rЮ6, потрібну кізькість лю-

центнерів каРТОПnі

HO-H~ciHHeB?~ лабораторії зраз- СеМІІПОЛКИ аГРОНО)1 т. Тимошен­ 1495 центнерів картоплі, ки ВІД паРТll жит~ .. Пер~ВІРИ- ко не спромігся ще досі надіс- здаІІа державі.

T~IЄPl, а «пере~нали» ~a по~ама- ВИСОКОІ{ОIlДицitiне

не

300

з гектара ІІа Шlощі в 4 га зіб­ рала ланка Г. ГРИШІ\О, З акою

КО.'lгоспу іи. Щорса с. Квя-

Пегоди

правЛІННЯ

І\арбованці.

Вже сівба n повному розпа- змагаємося. Ланка, яку я очо­ жичі пристаВ!ІЛИ . до ІИНТРОЛЬ- :Іі, а з JїОЛГОСПУ ім. Леніна с. люю, зіuрала в :ншні ;1 :, га

3

еадовода колгоспу ім. КІрова с. якиfi

200

Г. ОnександреІІКО.

Грубе порушення агротехніки

Погреби т.

С ..'

І(ОЛГОСIIl

;Іекономив

2

ппрішальнпх уков для ну на зелене. Аобрпво під уро-

3 такии заБС3ПСЧСlIНЛ nІІСОКОГО врожаю жаtl. каРТОIIЛI настrппого року.

насінням, що є грубим пору- ОЗИ~lИх. шенняи агротехніки.

ПОСІЯНО

ArpoHoM

60

гeKTaplВ.

М. Тищенко.

В. Григоренко.

ЗВЕДЕННЯ раА сlльrоспвlддіпу про хІд аl!ираиня ознмнх та ярнх культур, мопотьби і оранки пІд ознмину по колrоспах раАону станом на Назва села І колгоспу

.'="""

оо

м

Погреби. Ім. Кірова

Зазим'я. "Шлях Ілліча" Троєщина, Ім. Ворошилова ЗаворичІ. ім. Кірова Пухівка, ім. Вату тіна

96 95 95 93 93 92 90 89 89 88 88

Бобри", Ім.

88

Кулаженці. "Зоря" Рожни •• Більшовик· Требухів. Ім. Хрущова КняжичІ. ім. Щорса РусанІв. ім. Сталіна Плоске. ім. Леніна

Cra:rIHi

15

серпня

1951

року

(В процентах)

'С:>

0= 'І"

Виорано

ОО

пІд ОЗlІмі

>с"

Назва села і КОJlГОСПУ

80 05 71 73 76 90 61 68 З8

53 67

63

63 З9

77 87 52 68 32 50 18 35 49

66

Літки, Ім. КалІнІна Жердова. ім. ЛенІна СвІтильне, ім. Маленкова ГоголІв. ім. Молотова В.-Димерка. ім. Леніна Калита, Ім. Сталіна Мокрець. ім. Будьонного Семиполки. ім. Леніна Красилівка, ім. Жданова Богданівка, ім. Андреєва

РУДИ)!, іМ. Кагановича

С:>

,СІ оо:

'"М""

'О ..

;; 87 87 85 83 83 83 82 80 78 78 77

:<"

o~

67 53 72 61 79 48 56 57 59 53 БО

готуються

навчального

року

про­

тери­

надають

педко­

uaTb'

І. Красницькии,

кілограмів пального, ЗІІИ:lIlВ со­ бівартість збllрання ~ кожного

По

ко

жаями фруктів і ягід.

веЛIlко;щие рському

ЩО

до ПОВТОРНИХ ек:;аменів з окре­ мих дисциплін. Проведена та­ кож значна робота по забезпе­ ченню учнів підручникаМIІ. Вся робота по ніДГОТОВІ\і до

директор середньоі

ПЕРЕМОГИ

Стахановець

Хромець

У ЧllТелі надають активну до­ помогу УЧНЮІ,

ківський комітет.

іlll. Деніна !;омбаfiнер т. Киріtt.

ЇМ справу і уміють боротися за Не так, ва жал, дбають про

~піjL'зпе'lеІІі

ЛОЮ.

ну ,допомогу

КО.1Госиі !\ультур ~аиість 340-згі;щ() ~o­

змагаються за те, щоб ПОСІЯТИ . О. Горохівська, озимі за 10-12 днів. , агроном-;щспетчер. Частппа. тракторів працює ' Брсварська МТС.

ВlІсокиfi УРОіІ,а 11.

повністю

паливом.

леКтивУ CiJbCbKa Рада й

ст ДХДНОВЦІВ 387 reKTapiB 09НИИХ і ярих

Механізатори приеТУIІИ.іІИ до та інші ІІа сівбі та оранці ви-

СІвби жита

вчителі

торіальноІ парторганізації.3нач­

ПІОЮ в МТС переВИКО;і<tла план, ім. Кi~OBa бригада. ВllораЛ<L 60 rФtлістичного :lобов'язаюнr--31б­ підготовки грунту під озимину І геК'fаРШ.. «.ШJlНХ IJlЮЧ,Р) -.;.140,в рав комбаЙНО)І «СталіIlеці:,-()~ ~

посаджр­

ходить під керівництвом

Вчасно і високоякісно посіяти озимину, розrортати оранку на зяб

і більше I~eHTHepiB ягід з гек­

огороджено,

но понад 300 декоративнпх де­ рев, розбито квітникп. Школа і

нового

з честю B~KOHaЄMO зобов'язання, дані товаf?ишеві СталіНУ

ких ШІОщах наших ПОЛіських зе­

подвір'я

чу­

соціалістичне зма

шо­

ці вчення великого перетворю­

на

року

пропози­

кої промисловос­ ті розгортається

но ПОЮl:1УЄ, 5ші пеличезні ~ож- бетону за зміну. ливості у нас є для BeeМlpHoДо заводу про­ ниц'!

виступи­

новою

довою

вироб-

КJlадаlOТЬСЯ

навчального

Нами проведено повторнult облік дітей 7-15 річного віч, цією. На їх зак­ які підлягають загальному обо­ лик на Підприєм­ в' язковому семи рі чному нав­ ствах шкіряної. дитина цих взуттєвої та ін­ чанню. ні одна ших галузей .1ег­ років не ~а,:шшить('я позJ, !lIlt\J-

ли з

всі

ній Москві. . ництва механізоДосвід передовиків, про ІШИХ вано. Завод дава­

го розвиткv садівництва і ягід­

М.

ханов і старший бухгалтер пошив ного цеху П. За­

бетонного

заводу,

виконання

у повній готовності зустрі­ ПОЧИН чаємо новпй навчальниtl рік.Від­ Стахановцl мос­ ремонтовано прикіщення шко­ ковської взуттє­ ли, пофарбовано класні меб:rі,

дів, Jанковпх, рядових КОJГОСП­

К·ОЛГОСПНИЦЬ

повне

Школа до нового

площадці Кахов­

і

радянських

планv підняття зябу під весь ярий клин.

ЗАВОД

високпх УРОіІшІв фруктів і ягід, Ще в до­ 50 садово­

наступного

НОВИЙ БЕТОННИЙ

Багатьма видатними стаханов­ цяии - справжніми И<Lйстрами

славен наш раПон. воєнні роки понад

.1(11

коп.

15

і

госпників і механізаторів в боротьбі за ВРО­

19Б1 р.

JA 66 (761) Ціна

партійних

організацій, спеціалістів сільського госпо­ дарства-очолити трудову активність кол­

19 ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО Р АІІкому КП(б)У ТА р АЙР АДИ ДЕІІУТАТІВ ТРУДJIЩИХ, КИЇВСЬКОr ОБЛАСТІ

честі

Виорано під ОЗlІмl

24 58 49 Б8

63 50 46 З7

54 53

50

ШКОЛ!!.

с. ГОГО.lів.

АВАНСИ НА ТРУДОДНІ І\О.:ІГОСII

"Зоря»

дострокоnо

виконав Jlлан Х.:ІібопостаВ(іК, повніетю забезпечив себе по­ еівним: ~Ia те ріаЛЮІ і рmmочап видачу зерна в раХУ"ОІ{ впроб­ ленпх трудо;щів. Понад 800 кілогра\!ів 3CPHJ, одержав авансои ІІа вироблені трудодні КО.'lГОСПlllIl~ Кіндрат Соболь; Іван І\оваленко, l'Тt'ШIJI Козюба, Петро ТкачеП1\О і рщ

інших-більше я" по

600

кі­

Jограиів кожний. М. Ткаченко. с. КулаженцІ.

---

СІЛЬКОРИ СИГНАЛІЗУЮТЬ Ще нічогісінько не ЗjJобплн для підготовки

тва РИНІІІІЦЬКИХ

приміщень до зюш на феР~іі ]і 1 колгоспу імені ЖдановCt. Станкп не ПСРСІ,опані, крівля протіl\ає, стіни не обиазано; по­ чали будувати короварню, але не квашять('я її ~акіНЧllТІІ. М. Чуняк. с. Красилівка , >І<

Ще іі досі·в ];;лоспі i\l. Ііа­ Гll;нови,а не 5аІіінчеllО законтрактованого

знятт ff

иолодняку

в@лпкоІ рогатої худоfiи. При завданні 10() яа фер~1И псре)щ­ по тільки 40 т~лят. А. Компанець. с. Рудня.

Слідами неопублікованих листів Група інвалідІв

с.

B,-ДимеРКіІ

сповістила редакцію газети .Ста­ хановець· про недоліки в роботі майстерень кас!! ВЗІЄМОJОПОМОГИ

у колгоспі ім.

Леніна.

РаЙвlдді.1

соціального забезпечення встано­ вив ПрlІ перевІрці, що БІльшість наведених у .1истІ фактІв підтвер­

дились. Запропоновано сільраді та правлІнню колгоспу ім. Леніна провести перевибори керівних ор­ Гlt.ll\В каси взаЕМОДОПОМОГИ.


СТА

Х

А

П

О

в

Е

Ц

Ь

серпня

19

1951

,ОЧ.

НАЗУСТРІЧ РАЙОННІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ВИСТАВЦІ

ВКРИ€МО НАШІ ЗЕМЛІ ПОЛІСЬКІ ВИСОКОВРОЖАЙНИМИ САДАМИ І ЯГІДНИКАМИ "Ми не можемо чекати милостей від ПРИРОДИ; взяти Тх У неТ-наше завдання". (І. В. МІЧУРІН).

За вченням великого перетворювача природи Наш ПЛОJ,орозса;ЩИІt був за­ ю:адений у 1935 році. Тоді придбали дичок у .J10ХВПllЬКОМУ районі, Полтавської області, і посадили на ділянці 0,25 гек­ тара, заокулірували їх. Було кілька місцевих сортів яблунь: Антонівка, llепенка, БОРОВІІнка, Ренет Сf\иеренка. Тепер плодорозсаДІІІІК нашо­ го колгоспу заfiиає 56 гекта­ рів. ВИРОЩУЮІО саДil-іанці 15 високоврожайних ранні х, серед­

ніх та пізньостпглих сортів яб· лунь і б сортів груш, переваж­ но мічурінських, виведених вітчизняними науково-доелідпи­ ми станціями. Серед них: Сдо­ в'янка, Бельфер-Китайка, Пе­ пен шафранний, Зеленка дніп­ рова, Першотравневе, Бера зи­ мова Мічуріна.

Збір ранніх сортів яблук у У.олгоспі ім. Хрущова, Вінниць­ кої області

Багато уваги приділяюlO ви­

Нові сади та ягіднини рощенню саджанців чорної та 'ІІервоної СМОРОДИНП сортів Сан­ На 33 гектари зросда минулого року по колгоспах району площа під сади і на 60 гектарів - під ягідники. иього року навесні по­ саджено 62 гектари ягідників і 3 гектари саду. 3 10 по 20 жовтня заплановано посадити 30 гектарів ЯГідників і 60 гектарів плодових

дерс, Боскопськиfi велетень, Кенті, Замок Хаутона і інших. У вас значна кількість сад­ жанців впсоковрожаПних сортів суниці-НІ! 32, Коралка, Ран­ ня київська, Рощипська, Ноб.llЬ

дерев.

лакстона, ма.JIИНIl,

На першому місці в розшнренню п.~ощі

районі по

під

сади

та

ягідники-великодимерський кол­ госп ім. Леніна. Минудого року тут посаджено 9 гектарів суниці і 6,5 гектара пдодових дерев. Ни­ нішнього року навесні посадили

Три РОКІІ тому

агрусу.

взялпся

м

вирощення абрикосів і перси­ ків. Керуючись вченням вели­ кого

перетворювача

природи

Івана Володимировича Мічуріна, 15 гектарів суниці. а восени на­ провели певну роботу по аклі­ мічено-1О гектарів суниці і 10 матизації цих дерев, щоб вони гектарів плодових

дерев.

почували себе у нас так, як на КаВК:1зі та в інших ~licиeBOC­ тях 11 теплим кліматом. У роз-

Прибутки віД. суниці Понад мідьйон

200

тисяч карбо­

ванціВ прибутків одержали цього

року колгоспи району від реалі­ зації суниці. Найбільше-колгосп імені Хрущова с. Требухів-280 тисяч карбованціВ; ім. Леніна с. В.-Димерка -198; ім. Андреєва с. Богданівка-95 тисяч карбованців.

саднику заклали маточну план­

тацію європейських сортів ви­ нограду. Наша мета - після ря­

ду з

ДОС.1ідів них

для

відібрати масового

кращі

НЮШ. Праппчно це зробюи І рінсьч,-центра.іШІОМУ плодо­ так: rа.l.И.11! 5 РЯ.1,ків ДІІ'ІОК яб- розсаJ,ІШ lіУ СРСР. 3 г ЛІІбокою ЛУІІі і ОДІШ РЯДО]і груш, після чого їх через ріl\ заокуліровуваЛІ!. Наслідкп чудові: груші ДО(Іре ростуть, ('тіЙІіі ПрОТП заХВОРlОвання.

Знають Ш1Ш П.l0Дltрозса;щик їЗДив. також на Мліїв~ьку пло­ не тільки в

patloHi,

але

n

да-

;,?-лгIДНУ haykobo-дое.1lДНУ стан­

леко за fioro межами. Тількп за післявоснпі роки МІІ відпусТИ.llІ іншим liолгоrпам понад 75 тисяч дворічпих яблунь і груш, 150 ТІІСЛЧ саджанців СМОРОДИІІІІ, 2 ~Іільnони-суниці. Щепамп з П.іодорозсаДНІІка посаджено у нас 133 гектаРІІ колгоспного саду, відпустили щепи більш Ш, ~O районам КИївщинп. За саджаНЦЯШІ ПРПЇЖДilіа.1ІІ до нас і;1 ЧерпігіВСЬКОї,О.lЦЬІ\ОЇ, Дніпропетровської, ЖИТОМІІРСЬКОЇ, МИКО.laївської та інших ОU.1ilстеП УкраїШІ.

ДІю. Часто наш плодорозсаДІІIІК від­ відують садоводи інших колгоспів. ~III знайомимо їх з нашпм досвідом :!астосування мі 'Іурін­ ської агротехнікп. Ця агротех­ ніка полягає в слідуючому: своє­ чаена підготовка грунту, удоб­ рення, 3 - 4-разове піДЖlIвлен­ ня Есіх І1лодоягіднпх саджан­ ців, систrматпчна боротьба з шкіДІшкаШІ і бур'яна~ш, рих­ .1ешш і ряд іншпх заходіВ\ Під чергове поле оранка проводиться на глибпну 40 ск.

ПлодорозсаДНИl{-джерело великих артільних прибутків. Маfiже щороку від реалізації саджанців у колгоспну касу надходить у середньому 300 тисяч карбованців. У ЦЬОМУ році за саджанці та фрукти і ягощ 5апланува.nи одержати понад 500 тпс.я:ч карбованців. Вже надійшло 32.0 тисяч. 3 року в рік У нас все більше міцніє зв'язок із вченими з республіканського плодоягідного інституту. Вчені відвідують плодорозсадник, буваємо у НИХ в іштитуті. В 1949 році я виступав на заеіданні Вченої Ради інституту, де розповідав про свiIl досвід роботи. Учені елухали мене 11 увагою. На 3асіданні Вченої Ради інституту був присутнім і в цьому році.

Склад лапкп, що працює в П.10ДОІ}QзсаДНIІКУ, стабільний. ТаІ" наприклад, Вівдя БіJlОус і llрасковіЯ Бабич працюють тут ПО 12 років, інші-по 5-10. В плодорозсаднику запровадже­ на восьмипільна сівозміна: перше поле-ярина з підсівом бобОВОЗJаковпх багаторічних трав, Jруге-травп першого року КОРIfстув:tННЯ, третє-трави другого РОКУ користування (4:!5 ТОІІН перегною і 60 кілограмів діючоl речовини фосфору та ка­ лію на Г~JiТap), четверте - по­ садка ДІ1ЧОІ, (наприкінці літа окулірування), П'нте-одноріч­ ні, шосте-дворічні дерева, сьо­ ме-однорічні трави (посів лю­ шшу) і воське поле - овочі (:l5-:ЗО тонн гною і 60 кіло­ грамів діючої речовини фосфо-

Сцовод, який 1І0-справжньо- ру та калію).

розмно­

му, по-радянському любить свою професію, повинен ІІевтомДовгий час нам не вдавалося но вчитися як по книгах, так і на більш анаЧIlИХ діЛЯІІКах ви­ на практиці. Я особисто читаю Виноробні рощувати окремо саджанці літературу ІІО спеціальності; 3 тисячі літрів вина виготовила садоягідна бригада колгоспу ім. груш. 3аважада саДіБанцям гриб­ lІеоціНIІМЮI наставником ,порадСтадіна с. Русанів 3 відходіВ фрук­ кова хвороба-парша. Зверну­ НИКОИ для мене е ТВОРИ Івана тів. Організують виробництво ІИСЯ по допомогу до вчення Володшшровпча l\1ічуріна. По­ плодоягідних вин і соків КО.1ГОС­ І. В. Мічуріна. Поча.1IJ ВИРО­ ііував я fi на батьківщині ве­ пи ім. Хрущова с. Требухів щуваТil саджапuі груш з яблу- ликого вченого -в місті Мічу• Ш.1ЯХ І.1ліча" с. Зазим'я. ження в

КО.lГоспах ІІолісся.

75

На допомогу садоводу ОсіННІ переорювання міжрядь і перекопування прнстовбурннхсмуг плодовнх дерев спрняє макснмаль­ ному

нагромадженню

вологн

в

СУВJщю В наШD:lІУ

рева.

урожай рогами суниці.

її збпрали весь час ІШ3ЬІ'lІfi. цього встановилася шкідлива думка, що грунти наші бідні, і СУШЩН на них погаН0 рОДИТЬ. Так би воно було, мабуть, і досі, коли б ваша

не розвінчала Цl'. Вступаючп в соціаJістпчне лlтнllІ перІод сумІшІ оргаиlчннх І урожаl1, мінеральннх добрив пІдвищує вро­ змагання за високпl1 жаllність плодовнх дерев до 70 ми да.1lИ слово ВИРОСТІІТИ на процентів. кожному гектарі по 30 пентне.. рів суниці. Своє зобов'язаННJI **• Трира80ве внесеиня аа весняно­

у молоднх

садах.

до

тури. КУКУРУД8У І соняшннк, бо во­ НИ внсушують рІст дерев.

rpYHT

:;: * *

.laHKa

І затрнмують

Мульчування rpYHTY приштамбо­ вих KpyrlB соломою, rHOEM, тор­ фОМ пІдвищує врожаАнlсть пло­ дових дерев на 25-50 процентІв, сприяє приживленню саджанцІв.

На КОЖІШЙ гектар внесли по тонн перегпою, виорали грунт і двічі заборонуваЛІ. 1\0лп він трохи стужавів, ;J.іляпку розмаРІ;ерувалп. Riддалення рядок від рядка 8О СМ., між рос-

ЛПШ1МИ в рядку-25 (',І. Сорт суниці-«ІІІарплес» c('pe;J.lIboСТИГ.lIIЙ. Саджанці uраЛlI з вп соковрожаfiноі маточної плаптації. Во нп ма.:Ш 2-3 лпсточки,

Ріст врожайності Більше ніж

утроє.

порівняно

з минулим роком. зросла врожай­

ність саду в колгоспі "Більшовик"

с. Рожни. На кожному з

8 гек­

тарів-по 40 - 45 центнерів яблук і груш. С::тільки .ж плодів збирає колгосп ІМ. СтаЛІНа с. Русанів на площі в 52 гектари. Минулого року наЙВIІЩilЙ уро­ жай суниці по району був у лан­

ці т. Карсим 0.з КОдГоспу .Ї11.1ЯХ

Ілліча- с.3аЗИ/ol'я-35 центнерів 3

одного гектара.

иього року най­

вищий урожай

виростила

ланка

неРІВ з гектара

на

в

т. 3інченко Г. з КО.1ГОСПУ імені Хрущова с. Требухів-по 80 цент­ площі

щоб виростпти такп!t урожай, МП не робили. Грунт під еуницю лопоміг нам впбрати агроном. Це була ділянка, де близько до верхнього шару не підХОДИТЬ вода, без ознак

ЦЮ, чиста від

Пnощі під виноград 3(100 виноградних саджа!lців ВІІ­ рощує КО.1ГОСП 3азим·я.

На

,Шлях І.мі'lа" С.

25 СОТІІХ закладено

градник у КОдГоспі

с. Требухів. Готує площу в

ім.

ВІІНО­

Хрущова

4.5 гектара під

заВ.плuдорозсаДIlИКОМ.

Коиосп ім. Хрущова.

колгоспів. у садибах КО.1госпників. уздовж доріг по селах району по­

саджено

25

тисяч

декоративних

ФРУКТОІІІІХ

і

дерев.

с. Требухів .

На допомогу садоводу і\ОПУСТИТП

молодих

ви­

НаАкраща rYCTOTa посадок пло­ дових дерев у нашому раАоні: яб­

саджанців лунь (8х8)-118 дерев на

~имою, ділянку утрусили пе­ регносм-40 тонн на кожний гектар. Весь ча.с .Іанка старанно до­ Г.1ядас КОЖНУ рослину, не до­ пускає, щоб з'яви.lисяшкідни­

reKTap;

груш - (8 х 8) - 208; вишень­ (8х5)-333; така ж rYCTOTa П8садки череwнl, спиви, І персик Ів.

абрикосІв

•**

Мульчування rpYHTY, де росте суниця, 'берlгає волоrу, аначно ,атримує рІст БУР'янів І абlльшує вражаА ягlд на 10-15 центнерів

ці РОСJИ на ~Іаточніі1 плантації. ІІИJЬНО стежили 1Іа TI1~I, щоб не ПОШІ,ОДПТIl серцl'ВИП, пе присппати їх. Навколо кожної рослпни прптиенри грунт,

солон- зробпли ЮІКУ і в неї

а

І'И, Rпрізавши зайві пагінці, * * пі;щшвИJИ її. Густота насаджень суннцl - 90 До осені проведемо ще роз­ саНТtlметрlв рядок вІд рядка, 25пушення міlI~РЯДЬ і знищення 30 Сlнтиметрlв-рослина вІд рос­ Загущення ПDсадки зменшує бур'янів. На зиму Є'уницю при­ лиии. врожаАнlсть на 50-80 процентІв.

ВИЛІІЛИ труспмо переГН06М.

потім

її

:ІОвне, тут майже не uуло за- прптрусилп сухим грунтом. .lягання ЛІІЧИНОК травневого Щоu зберегти вологу в грунті,

Г. Таран,

ланкова садоягідної .1анки.

Колгосп ім. Леніна. С. Жl'РJl.ова.

Редактор

С. поrРЕБlнськиА

Адреса ре.uкцП: 11. Бровари. КиІ8сьхоl області. вул. Кірова

07834

с.

ки на плаптаціІ. Веспою, до цвітіння суниці, згребли сухе , кожного reKTapa. :;: * * ЛИСТЯ, підживилп ЇЇ, дві чі про­ Внес,ння на кожниА reKTap суполо.1И: ПОЧ1ЛІІ збирати ягоди ницІ З центнерІв мінеральиих даCl­ ~) 10 червнл, КО..'ІИ частина з НПХ рив пІдвищує врожаАнlсть а кож­ доuре розвпнуту кореневу сис- ~iiie зачервопі.lа. 3бирали про­ Haro reKTapa на 20 центнерІв.

бур' янів. І, го- по 1 .1iTPY води,

-------------------------------------ВИ

2.5

гектара.

Весною цього року на подвір'ЯХ

В. Роrач,

~[ерзаІІПЯ

60

Молдавської Р{'!18

перевиконалп - iJіб- тему-6-8 С)І. Посадку про- тягом 10 ;J.HiB і не допустпли * * * прополювати Суиицю потрІбно раЛІІ 75 центнерів. ве:ш на всій площі швидко, на БУ;LЬ-НКIlХ втрат. Потім суницю 5-8 paalB аа літо: два-три рааи Нічого осоБJИВОГО ДJЯ того, таку Г..'ІJIБІІНУ, на шtіl1 ('(lДіБан- ПрОIІО.10:lИ знову, IІрорі;ЩЛІІ ряд­ до цвІтІння і сті/1ЬКИ ж-пІсля.

nOBHoro значно

вступу Ух у пору плоДоношення, в мІжряддях треба культнвувати тІльки овочеві та баштаннІ культу­ ри. Ні в якому рааl не можна куль­ тивувати в садах колосковІ куль­

сад.

КОJlгоспі хруща, ЯІtі є наtlлютіШПМlI ВО- а ГО.10вне-не

вирощують давно, але

Сортування абрикосів у радгос­ пі "Червоний ВІІНОГI,Jадар".

Мрія ИОSI-В найближчі роки виноград колгосп Ім. Сталіна Русанів. ВПрОСТПТП стільки саджанців плодових дерев і ягідників, 25000 фруктових і щ()G весь район, і Ве тільки декоративних дерев наш, перетворити у квітучиП

центнерів суниці 3 гектара

rpYHTi, покращує аерацІю, забеа­ Внаслідок печує абlльшення пожнвннх речо­ вин, що пlдноснть жнттєдіяльнlсть кореНІваТ системи плодового де­

увагою с.чхав таи ОІІовідання екскурсоводів про те, як пра­ цював ве.1ПlШП перетворювач ПрllрОД,П, НІ, віп вирощувая кожне деревце. Кілька разів

&рОВІРСItХlраЙОННI друкарня КиіJСЬКОГО обllасиого управління І справах по.,іграФlі та IИUlииаТВI

ЗІ',

840 -2312

66 номер 1951 рік  
66 номер 1951 рік  

66 номер 1951 рік

Advertisement