Page 1

ПРОАєrарl

tJclx "раїн, єднаатгс1і}

І

дотИА ПОШАНИ

66 (341)

ЧЕТВЕР

44. Колгосп ім. Сталіна, с. Требухів (голова колгоспу Р. І. КУНІЦЬКИЙ, секретар парторга­ нізації т. І. П. РОГАЧ) 13 серпня, один з пер­

21 СЕРПн.н

КИЇВ.

ГІДНО ЗУСТРІНЕМО 30-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

ВИКОНКОМ ОБЛРАДИ ДЕПУТАТІВ rгРУ ДЯЩИХ

По темпах молотьби і сівби рівнятися на русанівський колгосп ім. Перше Травня

УЛОВНОВАJRЕНИЙ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІ­ ВЕЛЬ СРСР ПО КИЇВСЬКіЙ ОБЛАСГJ ВИКОНУЮЧlJ свое зобов'язання, взяте хліборобами Київщини у листі вождю партії і народу товаришу Сталіну, колгоспи Броварського району достроково 20 серпня виконали на 100 процентів ріЧНИЙ план ХЛібоздачі д~p­

Вивершеuа молотьба.

жаві по сбов'язкових поставках і натуроплаті за робо­ ти МТС і повернули насінньову позичку. Колгоспи району мобілізують всі сили на успішне

вивершення збирання пізніх культур, молотьби, С~РОКИ і на

ВИСОКОМУ

державі.

15 коп.

КП(б)У

OBROM

дення в стислі

Ціна

ших у районі повністю виконав план хлібопоста­ вок, натуроплату МТС, повернув зернову пuзику

р.

19.ti

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОВОЄННИЙ врожай

Позавчора артіль ім. І-ше! зібрали значно вищий

ВРО-

прове­

ярих КОЛОСКОВИJ{ З площі 270 га

агротехнічному

культур. З га. Ланкові т. т. Гула, зацir (секретар т. Литовчен намоло- Кваша і Ряба зібрали з 24 ко) ланки беруть нові соціа

Ч~1І0 3645 центнерів -в се гектарів в середньому

рівні сівби озимих культур. Докладемо всіх сил, щоб до ЗО-ої річниці Великого Жовтня достроково викона­

по ~ л'стичні зобов'язаННЯ. Ар­

редньому по 13,5 центнера, 19 центнерів жита з га. І ти план по-;:тавок державі всіх інших сі:rьськогосподар­ з ге/пара. Такі приблизно АРТіЛЬ щодня перевико-. ських продуктів j У першу чергу овочів і К<ір~оплі. врожаї колгосп збирав у нує графік сівби. На 19 серп, Секретар РК КП(t1)У /\1. К. РАТУШНИИ. найсприятливіші довоєнні ня план виконаний на 7.1 Голова виконкому Райради депутатів трудящих роки. lІРОЦ. На піднятті зябу пра! І. П. РОМАНЕНКО. Окремі бригади і ланки цюють ІІО одному плугу з' Райуповмінзаг П. В. УСТІІ-ІОВ. ---о

-ЗаКDіПИТИ llOD8MOry на ХЛіЙОПОGтавках ВИС~НИМИ т~мпами на СіВОі

жану перемогу ІЗ

боротьбі ко.тІгос-

Цілком підтримуе~о

трудів-

кому

колгоспі Ім.

ники колгоспів, МТС на ді- лова. лі довели, що вони

уміють

тарка МК-ІІОО працювала

кару.

ся за виконання слова, даного вождю паРТІЇ і наро

ті умови, при яких ці ЗJIОЧН ни стають можливими не

ду товаришу Сталіну. Тим більше неприпусти-

тільки у цих, а і у б а г атьох інших колгоспах, де по

мо, нічим не можна виправ-

рушують

вали

роботу

протягом

;

ОQГОВОРП.'ІИ

гач, а організатор боротьби

1а висо:~і темпи і якість сівба.

киянам

Тро1"ТОрllСl І.

P~-ca8iB

В. !{ОСТЮК.

ЮРЧЕНКО.

городи

НИ державі. Останні незадовільно

сто.'1ИЦЮ

Я. СОЛОВЕЙ,

М.

бов'язання по здачі

артілі

ПОСтr1 чають

УкраіНи

овочами

і картоплею.

19 серпня, коли ми були

МІЩЕНКО

У колгоспі ім. Петровсько­

20 зацН

чі гнили У погребі,бо своїм

***

МІІ_. зобов'я-; вни

транспортом не хотіли виво ;

;'

оо

зити,

оезпереОI!lНУ

а з перевалки

р.оБОТУ І силали.

не

над-

зання мол.оти.1ЬН~1 бригади І молотаРІ<И МК-ІIО0 / Ha~101 Так само і у колгоспі ім. ко-:хгоспу I~. ~оюнтерна, с. і лочуваТIІ щодоби по 30 тонн. Леніна. Бригадир городньої СВІтильне, І ЦIЛКО_М з нею і Вчора за 12 робочих го- бригади артілі ім. 2-0Ї п'я­ !ГОДllі. МИ ПОВИННІ буДЬ-ЩО. ДlIН намолотили 15 тонн тирічки Д. Онашко не орга

правило пр~йому

ки на

Біл ьше овочів

лотильну брига;;,у, оргаНIЗУ-' вагар-ссr;ретзр КОIІСО)IО.lьrнuї ор:'ЗПі го (голова т. Гришко) ово­

дати те, що осіння сівба по lІідготовленого грунту від району проходить незадовіль ОР:Jчів і сівач'В бригадирами, но. ПJ1ан виконаниіі не біль- :l від останніх головами кол ше, як на ЗО --32 проценти. госпіl1. Лри чому, за цим!! процентаНеСУМ.тІіНно працюють на ми ховається ряд І<Олгоспів, сівбі агрономи тт. Стріха, які денний графІК сівби вико- Бонд;] ренко, М. Сергієнко і нують менше ніж на поло- Пікож. Агроном не спостері

10-12 процентів.

С_ Р~-сапіВ.

30 тонн.

, зав. ТО"01', C~KpPTap паl'торгзпізац!Ї

УСУНУТИ

вину, а ПЮJН в цілому тіль-

МаШIIП'ст'

Позавчора ми підсилил~ ~IOI

Але важливо

викрити і рішуче

уІ

НИ.

Вороши­

по-більшовицькому бороти-

годин і на\оІОЛОТИЛИ

на .. по 16 ГОДИfI на Д~БУ і і намолочувала по 20-22 тон-І

ВИННі, безумо13НО, по­

несуть

ІНІ-

тарки.Доостанніхднівмоло-, ГОl0ва "о.поrпу ІІІ. Стаз!па,с

викрите гру

па~fИ району першот запові бе порушення агротехніки ді. Натхнені історичним рі- на сівбі у колгоспі ім_Будьон шенням лютневого Плену- 1І0ГО, с. Гоголів. У цьому но му ЦК ВКП(б) llартійна ор- мері-таке ж у впгурівсь­ гаюзація, всі чесні

АГРОНОІІ 11. І. пильтяЙ.

З 8 колгоспів седа лише ціативу молотильної брига- Зобов'язуємося забезпечити артілі ім. Кірова,ім.Вороши ди світи.тІьнівсыогоo кол- таку п[)одуктивність моло­ лова і ім. !{OTOBCb~OГO госпу ім. Комінтерна про тарки до кінця молотьби. своєчасно виконують свої зо круглодобову роботу моло-; М. МАЛЬВІН,

У минулому номері "Ста хановця" будо

тіль ставить собі завдання в 1948 році зібрати на круг по 2() црнтнерів колос.кових з гектара.

Змагання молотильних ОDирад

з радістю і гордіСтю ра- данівських колгоспах, у ,Літ портуємо СЬОГОJtні про одер КіВСькому ім 18-го партз'їзду. за виконання всіма

кожноr бригади. Якість ро­

Травня (голова т. Гура) за-! жаЙ. Бригада т. Тупого на- біт хороша. кінчила об\!Олот озимих і молотила по 15 центнерів За ініціативою парторгаНі

прискорити тем пи

би і сприяти ШВІ

МОЛОТЬ- сочевиці.

му ВИl1сршеннІО нсього сіль

І

когосподарського РОКУ, зок ],арабаНЩIIБИ

. /\1\.

рема осінньиї сівбll. Зобов 'ЯЗУЄ~ІОСН

нізовує

u

успішно-І ~lаШl!пj('т Г. ІВАНИЦЬКИИ.

орга НІЗ у-

своєчасне вибі ран-

І1Я городини.

БІЛЕЦЬКИЙ,

~'чаСПltБIІ сеJьІир;веыгоo рсї!.:І)":

"І. ЛИП'ЯВКА, Г.

НАУМЕНКО. j

І\ОJlГОСIІ іJl ~IOIOTOBa, С.

[orO.liB.

КУ JIЕБА,

Ф. СВИРИДЕНКО.

с. В.-Димерна.

0здо~овл~ння колгоспу НО ДОВОД8НО ПО КіНця

Княжицький колгосп ім_ Його м'сце у ці дні не у сеЩорса, сеМИ!IО.'ІКівськнЙ i~l. лі, а на полі, ТіНІ, де іде аіН Нещодавно на шпальтах І ріхами, в ОДИН (лід і після і доводити, що обманули лаЛеніна і ім. Ів. Франка цьо за врожай. газети "Стахановець" був цього сіяли насіння і зароб: бораторію, відібрали ДЛЯ ана

го року зібрали самий ниж-

Від

роботи

тракторного надрукований ЛІІСТ про ІІИЗ[, ляли боронами. Ясно-зали І лізу декілька кілограмів чис

чий врожаіісер~д колгоспів пар"у у виріШdЛІ1ній району.

Чому?

Тому, що залежать темпи

тут минулого року сівбу роз низьких тягну 1И дО

са\IИХ

. .

жовтне

- значна

темпів

частина

вих ПРИМОРОЗ{{jВ. На таl{ИЙ не включилася

мірі ку

продуктивнісТІ> тнаРИfl-\ШИВСЯ бур'ян,

сівби.lз-за н.ицт~а

j

брак

обмолО1У д? зимівлі худоби _ ~ вигу-

За.ШШIІВ спої

РІВСЬКОМУ КОЛГОСП1 I~" Во- і Т ~ракторlВ рошилова. Нічого пfС.1Я І\ЬО І т: ~ BepДO~le~,

-

v. сівбу. Галь-

на поверхні/того жита, а Сіютьзасміче­

підготовки грунту-до~30проц.насіння. ним.

На 5 геюарах підгребені

юколоски заЛИШИ.1ИСЯ в ку~ за ЯКІСТ нах і проростають. ДИСIt~I-

-

(')ВОИ на І.'ІСЦІ Н'ХТО дО то-~. , ппліна низька.

серпнн го І зараз не стежить. ІД_ 12-13 . ЛИКОДЮlерський колгосп ім. НІ' ГРУПІІ.\А'Г С.Тl·.'ІЬІ,'іl ~o ОДНІ'и" го. І • . . 48 МО.10ДИХ ОИЧJ<1В вдень ро ї 1 Г010влеНИll грунт, ПОСІННУ б 7-го серпня arpOIIO\f раїI- площу ніхто не приймає від ил;, а ВНОЧІ стояли Г"ол~дJ/eHiHa. За графіком на вчо бобрицькііі ;\1ТС одна трепарку за- сіЛЬГОСІІвідділv Т. О_Стеба- I)ра'тіВ сівачів брига Чlрів НІ, О Ш!С1УХИ не прииш.ш. Р ашній день тут ма.1И вже тина тпакторного t~ , оо' оо Навіть таю! ЛЮ..lНflа як ветже шлях стає ЦІ-.ОГО року ве-

го не змінилося до кращо-

Вf<азіl3ЮI і

мують темпи сівби і ремонт-

посіяти :ЮО га, а посіяли в'язла на МОо1ОТI>ОI, одна I{OB~l ВИЯВИ.Іа тут llе,шісну Не загребении П~РllI не більше 50. Не більше третина ІІРОСТОЮЄ іззз не- КУЛЬПІвацію грунту-цілко. шається на ПЛОЩІ. _

піднято JаііllЯТіlХ паріВ, хоч

якісного

ремонту

і

лише До

20

процеНТіВ

:~еfИ:l

за

треба підняти 240. КеiJіВНИ трегина тракторів'у борОЗНі. лишилося зве[)ху не заробки артілі--го:!Ова т.!{ушнір,

НГРОI!ОМ т. Галицький, секретар парторганізацїі Т_ Безсмертний, ЯКЩО негайно, з сьогоднішнього ДНЯ не збільшать, щонайменше у

.

ЗJР'1-~ наііl<рнщпіі агротех- Іленнм.

нічний стрек для сівби. До 5-го вере:ня снід З::lсіяти всю площу озимих і разом з тим забезпечити :шО.1еву ораНI{у.8Иl<онанню цього зав

. б три ра1И те~11If СІВ и, во 1111 д<l!IНЯ Під.корити

в~ю

пар-

Г

ороДні КУ.1l,тури за

росли БУР'Яf:lом.llіс.1Я від'їз ду т. Стебакової ніхто тут палець об палець не вдарив, щоб випраIJfПИ ці кричущі недоліки. ДНЯМ!! в колгоспі був аг-

3Jо1И- санітар і той знvшдє'ться над худобою. ТИМ 'ТЯГJIО~, що

-,

Часом буває і Tal(e.

Б

.

ри- вдень працює, він вночі во-

гадири "кому-небудr." дору- зить собі сіно.

чають одержати в KO:VlOpi посівниіі матеріал і не КОНТролюють по-скільки ЙОІ'О висівають. 31 липня [«().'Ігосп надіс-

3 метою оздоровити кол­ ГОСП тут 22 липня був ЗВЯ­ тий голова--МалиЙ. Але 0:,доровлення не довеJ1И до кінця. Ново()6р,JНИЙ голо-

лав ;ю коIlтро.'1ы-насінньоo ва т. Лt\и/'а[11[(О ще і досі _. .--. працює ГО.ювою ССТ. Ні

ПОС':'аВJ1ЯТЬ ПІд загрозу вро- ТlИІІ?-ПОЛlТ:ІЧНУ р?ооту, ВСІ роном т. Твердомед. Він зно ВОl лаоо~аТОРБII наСІННЯ жита наскільки не по/.;ращала 110жаи HaCTY~_HOГO

року. Так, наШІ сили І енеРГIІО. Це за-

само обсто1ТЬ справа у бог І раз головне. ПЛАН ХЛІБОЗДАЧІ з ЯІ<ИШІ

змагаються КОЛГОС11l1

нашого

виконали план хлібоздаЧі державІ.

виявив

численну кіль- для анаЛІЗУ.

уло

зазначе-

центнерів. Jlабораторія . ДіІ- ретар

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН ВИКОНАВ 16 серпня колгоспи Ки€во-Святошинського

ВУ

кість наНгрубіших порушень но, ЩО це від партії у 59 Л1ТИЧНО-ВИХОВН::J роб()та_Сек

району,

району, повністю

парторгаl!ізаціr;

він

aгpOTeXHiK~I. 5,6 га ПЗРУ, по ла висновок, що жито КОН- же і НОЛЬ080Д т. Коваль не у яком.~ ~ОСІЯЛИ 0ЗИМИНУ: пок диціЙне. На 16 серпня

РИТ1ІIf оув ПИРІЄМ та ІНШИ І ло виСіяно тІльки

ми бур'янами.

Б У -\ ~еНШ"ій мірі, ~';'K 6~ДЬ-XTO

24 цент- ІНШ/Ш, В!lНIІИИ в УСІХ Культивація І нери, а в коморі хоч-би ОДИIl згаданих фактах.

мілка -до 5 сантиметрів,з ог кілограм очищеного. ЗІйве І

нище ,

О. СТЕПОВИИ.


__ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ *#*IIDII_ _ _ _ _ _ _ _... C

L

А

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

21 сершІЛ 1947 рОІП'

.

9<Щ

ПАРТJt1НЕ

ЖИТТЯ

Під час самої напруж(;ноі рnтьби

за дострокове

бо

ві більшовики столиці ДОflО\lОГУ

надісла

пеРВИI1НИМ

організаціям колгоспів

парт

наШ'Jrо

району ряд I{ОГ,1уністів-стаха­ новців піДПРИЄ~1СТВ, кер;вних працівників установ. ВОНИ про веШі значну агітаційно - масову

роботу

серед

liижче.

колго,:пників.

друнує"о

комуністів

листи

членів

-

двох

киівсыоїї

парторганізаціі, які побули по­ над півтора ІІІ;СЯЦЯ по КОЛіОС пах ім. Леніна і і;l. Сталіна.

Радянський народ здобув І

ше одну велику переМОІ'У l1іС.1ЯВОЄІІНОї п'ЯТИРJЧ\{I\: з(J

** *

J(иївське лекцііі~IС бюро влаштовує на ІІіДI1РИЄ\lствах

вершено будіВНИЦТВО і зда· і в колгоспах області леКIlїі, 110 в еКСflлуатаІLію першу В кра'і!Іі далеку газову ~Iaгi

присвячені

cTpa.lb Саратов-:Чосква. ", ';' .,. ';' ';' • ~' сел(]х і містах РРФСР Рада Міністрів Союзу почалася підготовка ДО"ТІІЖ РСР ПnСТ(]НО[JИЛ а: у зв'яз- ня Сllду",нкиіі за р;шенням КУ 3 800-річчям Л10СКВИ СПО У ряду з цієї осені II[ювади-

У тре6ухіВСЬІ{О\\У

заснопниковї Ме.кквн.

Сга.1іll3

балась

секретаря

ІІзрторганізаЦIЇ Т. Рогача і ГО.10В\І колгоспу Т. Куниць­ КОГО. ВОIІИ прзцююгь друж !іО,

<• •х.

!\Іені СПО,10-

роБОТА

оперативно,

своєчасно

:~'ЯВ:ІЯЮТЬСЯ ТЮІ, де потріб­

ЗО-ї РІЧНИЦІ ЖОВТНЯ

І

З .\.\і1ріУП().'І~ спові Щ:lIОТЬ...

І що Rl.1.()\'ДО!3НІ!КИ"Пlf'·"·l~[IНОI

<.

* * *

,\' зв'язку 3

ВороВllїхаJІИ працю

';'

*

Кращі майстри вишиваль­

Л;\і1коr,а І{О.lГОСI1У

"Пер-

mpa'v!O-:

Кр()щні\ М:!ІІ1l1lііст

тарки

),[1\-110]

МО.l0-

ПІЧ.

'O.1iRa пrn~Jіпоя про~аl'тl.lі б('реЗIІЯ, С • .11Т~И.

r

лліба на

на

64

i~. 8·ro

На Dіввнь ПВDВДОВИRіВ

сво

ТОІІНИ

У соціалістичао~\у З:-'Іаган

добу.

на Іх особис га допо~юга.

ІІі

за

виконання

річного

плаву будівельних робіт у ліТІ<і ВСЬК1 іі торфа РТі:ІЇ .,l3е­ .1і11<ое" д() 30·ї РІчниці Жовт ня значно зрос.lа кількість

(права чесТі і оБОВ'ЯЗ0И району

Я щодня бував Н3 нзра­ дах бригадирів, ЯКИШІ ке­

за

---о--

f\иївської оnласті, С. Ф.

сталь"впедено до ЧИС.1:: ДІЮ Болочай наМО,10ЧУЄ тужну мартеНIВСЬІ':У

завдання

ннці Ве.1ІІКОІО Жовтня. С. ГРЕСЬ,

КО.1Госпу "Сі

ру для обличкування метро! ЧIlХ ще одну. четьерту, ІіО- їіі молотарці 110 політена.

!Іе внрuбниче

рМіону,.. ВіН!іИЦЬ~ОЇ області, 7 Місяuів. І О. ОЛІІ!ІІИ~{ з:ора.l:! З 10 Дня.\IИ вивершує ткаць­ г~[{ТapI;; по 300 і:УДІlЗ П;JІСіlИ- Ю1ІЇ цех. АРТіЛЬ :~обов'я­ ЦІ. ~:. зується виконати план 110 .:,. * [<СІХ показниках ":;'0 ЗО·r ріЧ

ну.

ло 1000 кубо~етрів

Савченко виконали своє річ

І ше Травня", ЖмеР!іНСЬКОI'О

в(]нтажують ДЛЯ столиці

"дзов-

ного цеху т. т. Н. Ф. Юр­ ченко, А\. В. Рожко, Н, Т.

~,

м'я Чс:рзоних паРТrJЗ:ШШ."С. Худяки, Черк;;ського aiio ·

заподі

СіМ місяцІв

шиловграда вати на ШJХТИ Донбаса.

800-РіЧЧ>І~11 ,'Лі1ГН.ТКИ" З.J,оОу.1И нану ВІ! Москви кар'ЄРИ Урала від- робllИЧУ пере~IUГУ: н!! \Іета

1<0 і ,1ypriiiHmlY

Річний план-за

300 комсомольців

800-р!ччю ;\'оск

рулити в 1\1. МОСКВі Іlам'ят ,ТИ\ІЄТЬСН ЩОРОІ':У. ннк Юрію ДОЛГОРУКО~ІУ'Д' .,. '"

лі і:-.\.

1

ви.

дружна робота колгос

ПРОМАРТІJIІ РАЙОНУ ДО

(ПО МАТЕРІАЛАХ ТАРС, РАТАУ, ЦЕНТРАЛЬНИХ ГАЗЕТ)

винонан

н;! плаl1У хлібопоставок держа­ ли у

ПО НЕОСЯЖНИХ ПРОСТОРАХ НАШОї БАТЬКJвтини

=

рує голова артілі. Бував, ко Тисячі РО.'1.ин КОЛГОСІІНИ­ піталістичній країНі така жін нас ;:;'.1Я того є, щоб це зро ди 6РИГUдliРИ од~ржуІО~Ь на ків заЛИlllИlЗ ПРОКЛЯТІІЙ ні­ ка була б приречена 1Іі\ го· 6И1И. СТDхаllопців. Робітники-бу ряд на наСТУПНIІІІ день І тут

мець без покрівлі над \'()ло

лодну смерть. На допо.\ІО!-У

В

І)

дівеЛLНИЮІ

т. т.

Конопля,

Овч.зроаіі"1 приі\ш.l:! дер;,каИКОНКШІ аі1раДIІ депу- Костенко, Юрченко, Рожсекретаря п~рторгаНlзаЦII.1 ріла БогданіІша, Б06РПІ<. ва-вона да.ll ліс, К().1Госп татів ТРУ·1ЯЩІIХ з 2-5 серпня ко, О,\н:~.lЬЧУК і баl':lТО ін­ Голова при~має а[{Тивну Троєщина і ряд інших се.1. ДОПО\1іг всім останнім і Єв 110 25 Be~eCHH оr;ан~з()ву€ ших виконують 1І0РШІ на участь у рОООТІ аГІтколек· '.' . докія Л\аrжівна живе \" нп- ще ОJЯН МIСiJЧШШ ОУДІПНІЩТ 150 lІроцентів. ТНВУ, У випуску стінгазет. ПаРТІЯ "ЛеНІна -Статна, rзііі хаті' с.1авно ІіDаl~ЮЄ Вlва.хат Д:1Я КО.1ГОСПНИЮВ.По Врівень з передовикаМIІ

завжди МОЖ1!а ПОЧУТИ.ГОЛ~.СІ ВОЮ. Від краю до крзю зго

Як і т. Рогач, ТilК і т.Куниць

раДЯНСЬКІ!Н

кий, СЮlі

шща,'!и ІІотерПІЛИМ ве.lичез·

ЗilВЖДИ ПРОВО!lЯТЬ

УРЯД, КОЛГОСІ111

бесіди, голосні читки газет ну ДОПО.\югу креДИТО~I, бупо бригадах, JТaHl\ax.

.

.

' ..

оочою

l\IClТер!а.lа\ІИ, ро

СИЛОЮ, тр~нспортом.

ні таких, ЯІ, Оачар, і сьо- ЛЯIJкаХ:ІlроведеНI ЗООРИ,Н~І(. Зараз не~IЗ:':: Т31\11Х, які не ГО_1ні пони ЖИВ\'ть В доб- реС.1СIIl заходи І СТР,ОКІІ оу- виконують НОрШI.

УСПlШНl!! Ті.1ЬКИ завдяки цьому до ротних б\·дІ!і1каХ. ')'С' • '" -:ОСТРОКОВО 5000 РОдІНІ поі)удовали со­ _О травня КО.1Г\.)СПІI,

~ce. це . С:lРИЯЄ

РОООТlа~ТI.ll,як.а

~lВельними

аРТІлі, dіТИ ВЧ:lП,СII' В шко-, ВСІХ JР~ІЛЯХ, де oKiJe~11 кол- ІІОчаJіІІ працювати ро6ітни­ лі. У нас бу.ІИ ІЗ раііоН! сот І ГОСПJlИКИ Ще жи.ву}ь в зе~І- ЮІ, які раНіше відстаН3!1і!.

виконал,\ своУ 3000В язання бі, за час після звіЛhнення Ilеред державою. району, нові будинки. Біль-

П. ТЕЛИЧКО.

--

О

--

шість з них

війни.

Серед тих, що спору ДИЛИ нові хати баг~1ТО РО.J,ин ін­ ва,1ідів Вітчизняної віі\ни,

ї

ся побувати у великоцимер- міУ, які

дах,

ланках.

!(олгоспники

С ..11>- ЛІС. СпрзtJ1 зараз в

тому,

селі.

'{орфК!)}I),.

___ о

Ф

____

"Виготовлено у

!

Бров арах

"

Підготовлена до відправстолиці

Ук-

і~ШIІХ сел. За цеН час по. роль. 5=l1рава чеСТІ, святиrІ раїни ІІерша партія-2 тон-

наш ОО03'ЯЗОI< раДЯІІС)JКИХ І ни-високонкісного яблоко се- патріотів зроБИТІІ все дilЯ\ Н .

попернулися додо' ред них ЗНilчна частина з са-

крихточки х.1іба -в,е, з ЧІІ~І

IOJOBa

інІціативу піДХОІIИ.1И ряд КОЛГОСПНИКіВ ІІІд C~:II КОНТ- КИ трудящим

\IУ ПІ'сля перемоги над во­ ~IaHY· _. РОГО\І. Проте те\lПИ ОУДIВНИІlтва ... Попе.шще, семеро дітеїІ не мож!ть .нас З(J.10ВО.,'lЬН~"' -О;::НО ДР;ТОI'О ~Іенше, Ііі ІИ., В Р<lИОНІ, щ~ Є деІ,Iлы,jj

проявляють ВlІк.1I0ЧНИЙ ін- за.1Ишилася вдова Євдrжія терес до питання внутріш- Марківна Овчар на день,

П. І. ТРОХИМЕНКО,

КОШТОВНО ВІДПУСТІ1JIА

НІІЦІ )Ковтня покіНЧllТ1І З коми взяли БУ.1.івниц.т. во хат

";е\ІЛЯНК3МИ у своєму

- , 631 б' ~ За час,ЩО мені прийшло. вдів, воїнів Радянської Ар­ О'vДОВЯНО у~ИНОI{,

СЬІ\ОМУ колгоспі ім. Леніна, я двічі виступяв з ДоповlДЯМИ про біжучий MO~IeHT, проводив бесіди по бри:а-

r

ВІІІ<ОНКОМ С. ~.~.дИ\lеРКIІ вия щоб наша громаДСьКіСТЬ на ВИЛИ 1~IHHY Ін:шаТіШУ. [Зони ce.li-партіі J ні і КОМСО~10ЛЬзначно кращі ЗОб?R язаЛIlСЯ до ЗО-о! РІЧ- ські організщії, сі.1Ь\ЗИКОН-

ніж ті, що були до

МОї заVВ8ЖВВНН

ДIBHIIЦTB~, ДГ:РЖАВд. БЕЗ-

;

-. .. J І вого IJовид.ла,джему. а тарІ того, щоб ВСІ, до ОДНОІ,рО- маока: Виготовлено в Бро-

Ідини інвалідів [ЗітчизняноІ паРах.х'~РЧОГlром!(ол[6інат".

віі'ІНIІ, вдів, сиріт, до ЗО-Оїl Частина продукціІ надійде

ріЧ~fl:lі Жовтня п;ре~Е'.тrИJI}I ДЛЯ реа.1ізauії у місцеву ся з ,землянок у .10 в І дао торговельну м~режу.

СО1 зеМ.1ЯНОІ,. ,\11 ПО~ИННІ РОТНІ хати. покінчити і з НИМИ, І100УДУ-

u

ПромкомбіlJат готує тару овочів, виго-

для засолки

вати нові сотні ЖИТ.1ОПИХ Г. Б. ЧУ ДНОВСЬКИИ, ТОі3лення ТО11ату. Працівни ньої і зовнішньої політики кол!! наша г~роїчна АРМіЯ будинків. Завдання складне, завп!дфо!! сІАьсыігоo і KO.lГOrIlHOro ііІ' ки КО~Ібінату- (керівник т. \ІашоІ КР()їНИ. ПарторгаНіза- звіЛЬНИ.1а В.-Димерку. В ка але МІ! може\ІО і У~10ВИ у lівництва. Камінський) запевняють,IUО

аія колго~пу, як ц; я вста-І нови в,

те,

маІІже

не

доає

щоб запросити

в

КОЛ­

госп лекторів з району а60 ~IicцeBoT

річНий

про

інте.1ігенціТ.

Боротьба

Чому б парторганізаЦІЇ не У Сполучених Штатах Амери залучити більш активно ін­ ки дедалі ширших розмірів на­ телігеНllію села-учителів, бирає рух протесту проти внут ріШНьої і зовнішньої політики а гроно\\ і в до випуску сті Н­ уряду. На думку деяких амери­ газет, польовок? Адже під канських оглядачів, вже в 1\14:" час збиральної вони охоче році в США буде створена тре допомог ли внr.усти,:,и 2 CTJH- тя велика партія. газети, 9 польовок, вигото­ вили гасла. Під керівницт­ вом учителів шко.1ярі рали

понад

зіб­

півтонни колос­

ків.

Дуже

мало уваги

приді­

ляє КО~Ісомольській органі­ за ції

колгоспу

р а ІЇ ком

ЛКСМУ. Секретаря органі­ зації немає,

а заєтупник ні­

чого не робить. А. ЦИГАНКОВ. ---О---

ОЛіННН кем ОDгннізипії Комсомольська ція

організа­

красилівської

"Червоний Прапор" ла роботу бригади

артілі

визна­ "Ком­

СОМОЛЬСЬКИЙ контроль" під час збиральної, за задовіль-

ну.

В.

МЕНЖЕГА.

ЯК відомо, в США є дві вели

кі партії. ці партії-республі­ Ka\fCbKa і демократична_Колись, років 50 тому, між цими впли­ вовими політичними партіями існувала деяка різниця, зокре­ ма демократична іноді вважала ся більш передовою. За остан­ ні 30-40 років стерлася різни· ця між ЦИМИ партіями: обидві вони надзвичайно тісно зв'яза ні з промисловими магнатами і реакційними ко.r.ами. Вони фак тично перетворилися на прикаж

чиків промисловців-міліардерів, які плекають божевільні пла­ ни "американського керіБНИЦТ ва світом".

проти

реакції

прогресивного крила демократичної партії, sший був одним із найближчих співробітників

Якою повинна бути програма нової, третьої партії? На дум­ ку багатьох Ініціаторів ство­

Рузвельта, і нині веде успішну кампанію по ВИКРИТТЮ злочинНИЦЬКИХ планів а\1ериканської

рення такої партії, основою її програми мають бути настано­ ВИ покійного президента Руз­ веЛl>та. А як відомо, Ру,звель,!: проводив в галуЗІ ВНУТРIШ.НЬОI

реакції,заявив недавно,що уряд США прагне стати жандармом всього світу, активно підтримує реакційні сили і веде шалену боротьбу проти всіх прог ресивних, справді деМОІ(ратич· них елементів.

політики курс на заХИСТ.lІне­ ресів рядових америкаНЦІВ ВІД зазіхань монополІстичного _ка­ піталу. В гаЛУЗІ зовніШНЬОI по літики РузвеJЬТ пров:.tдив твер­

УGллес та інші aM~ риканські

дий і рішучий нурс.на зміцнен

прогресивні політичні діячі. я!{

ня й РОЗll1ирення

м:жнародн.о­

ців з вимогою утворити в США

кими .агресорами,

на створен­

нову третю партію

ня

ЖОВТНЯ.

до

ЗО-ї

ви­

річниці

Г1.СЕРГІЄНКО.

Учні - БаТЬКівщИНі Учні требухівської

шко­

ли за час збирання врожаю

зібрали і здали

КО.lгоспам С.ела 1290 кілогра~lів КО.юс !{iB~ Ними керували вчителі Т.Т. Мельниченко,ЖеребеIlЬ ЯР~ІИлкіна, Івашева. Jlук'я­ ненко, Оксюта. Учні заявляють: -Це наш перший пода­ рунок Батьківщині до вели­ кого свята ЗО-ої річниці Жовтня. Основний наш по­

наПРlІклад сенатор Пеппер,Тей го демократичного спІвроБІТ­ дарунок буде- відмінне нав лор, одержують десятки тисяч flИцтва, на заб~зпечення пере­ чання. листів від рядових америнан- моги демократll над фашистсь Учні одержують зараз но яка могла

МІЦних,

непох~тних

пlдва

б пр'отистояти рес~ублікансь- ~ин .тривалого! ПІЙНОГО миру кій і демократичній партіям.

В

<;:ll!A

є

т~кож

І

I\lІжнаРОДНОI

ві підручники. зошити. Пе­ дагогічний

колектив

готує

б~зпеl<И. Руз- дітям радісну зустріч до по­

. вельт провадив І одстоював роБІТнича політику дружби США З СРСР.

величезний авторитет президен/ ку прог~есивНІ, спраВДІ дем.о: та, мовчати. Але після його краТИЧНІ елементи. OnoJ:Y щеl

napTit

США

задають тон в поліТИ'IНОМУ жит І США надзвичайно прихильн~ ті країни. ставиться до створення таКОI Генрі Уоллес- представник партії.

парТІЯ І КОМУНІстична. Проте, За часів Франкліна Рузвель- КОJlИ тепер В США говорять про та, який був впливовим керів- створення нової, третьої парником демократичної партії, І тіі, T~ насамперед повинні мареакційні елементи З цієї пар- ти на увазі, що нав.коло неї ма тії змушені були, враховуючи ють Об'еднати~я ВСІ бе.з винят

смерті реакцfонери В США, в тому числі і з демокр~тичноі

в

план буле НИ\ІИ

І<онаниіі

Ось та програма, яка об'єднує в США всіх тих, що вима­ гають негаЙного створення но вої партії. І<ампанія за те, щоб ця партія була в найближчий час організована і виступила в 1948 році на парламентських

чатку

року.

нового

навчального

І. ОВДІЄНКО, rOJona

MicцeВl,OMY ШКОJ 11.

Відповідальний

редактор

С. А. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

3arYOJeRO Кj1)'rJY печатку початкової партії мають становити мільйо і президентських виборах вже ШRОJП С. Плоского, ВВЗЖЗ1И ва не д:ї! ЬІі рядових ам~рикан~ів. I<epi.~ розпочалася. спу.

підвели голову І тепер ництво КОМУНIСТ~И~Ч=Н~О_I~_п_а~Р_Т_II~~~~~~~в_.~П_Е_Т_Р_Е~Н_K_O_.~~~~~~~~~~~~~~~

БИ 01473 и. БроварІ КиївськоІ обл., вул. Кірова. Друкарня райгазети "Стахановець" • Телефон-редакція

3 дзв. Тираж 2500.

66 номер 1947 рік  

66 номер 1947 рік

Advertisement