Page 1

міської та

Середа,

(9981) .......

:я-

районної рад,

районної державної адміністрації

27

серп ... я

2008

ре>к:у

......

[1)[} СВЯТО З&ИРАЄ ДРУЗІВ небувалим розмахом свят­

з кували День Прапора, День

Незалежності України, 85річчя Броварського району в се­ лищі Велика Димерка. Сюди з'їха­ лися гості з усіх куточків району. Перед глядачами вистуnали чис­ ленні самодіяльні колективи, да­ руючи насолоду від співу і танців. Право внести Державний пра­ пор України надається П. Ф. Во­ лосі - Герою Соціалістичної Пра­ ці, Почесному громадянину Бро­ варського району, М. З. Пнльтяй-

пор, пишатися і бути вірному йо­ му, бо в нього героїчне минуле . У нас є також підстави сподіватися, що він допоможе нам здобути кра­ ще майбутнє. Адже у геральдиці блакитна фарба пов'язана з небом, означає - чесність, а жовта nов'язана з сонцем - могутність , силу, благородство , шляхетність . У моїй країні зацвіте калина І, хто має силу, до вершин дійде, І розnравить сокіл своїсильні крила,-

Л. А. Вайсфельда, делегацію з м . Бровари на чолі з в.о. міського голови І. В. Сапожком, делегації сіл, селищ району, людей-ровес­ ників нашого району. Для всіх nрисутніх - квіти від облдержад­ міністрації, облради, райдерж­ адміністрації, райради . На сцену заnрошується застуn­ ник голови облдержадміністрації

В. П. Кондрук. Слово для приві­ тання надається депутату облради, голові постійної депутатської комісії О. П. Великодиому. Запро­ шуються на сцену голова райдерж­

адміністрації М. Ф. Діденко, голо­ ва райради Ю. І. Кушніренко, в . о. Броварського

міського

голови

І. В. Сапожко. З вітальним словом звертається до присутніх заступник голови обл­ держадміністрації В. П. Кондрук.

- Шановні жителі Броварського району! Я щиро вітаю вас із потрійним святом: Днем Укра­ їнського Прапора, Днем Н е залеж­ ності України, 85-річницею Бро­ варського району. Віта ю вас від імені голови Київської облдерж-

надцяти років осяває нашу свя­ щенну землю , додасть енергії і .звеличить

духо м

кожну

людину ,

кожну нашу родину! Зі святом! Депутат облради О. П. Велнкод­ ний, котрий проживає на Бровар­ щині , зачитав вітання від облради .

рібне головне - згуртованість сус­ nільства , його nолітичних і духов­ них лідері в, впевненість у своїх силах, дружня робота, віра в м а й­

бутнє України . Хвилиною мовчання пом'янул и тих, хто не пройшов Голодомор , хто загинув у роки громадянської,

Великої Вітчизняної, Другої світо­ вої воєн . Сила нації-· в й єдності . Ми ра­ зом здобули незалежність, пліч- о ­

Герою Соціалістичної Праці, По­ чесному громадянину Броварсь­ кого району, В. І. Черннwенку д иректору ВАТ "Агрокомбінат "Тепличний", Заслуженому праців'іку сільського господарства Укїни, кавалеру орденів "Яросл ава мудрого" V стуnеня, "Трудового

Червоного Праnора", "Знак По­ шани" , С. О. Дзінзіруку - п'ятира­ зовому чемnіону світу з боксу, Заслуженому майстру спорту, ка­ валеру ордена "За заслуги" ІІІ сту­ пеня, Почесному громадянину Броварського району. Як свого ча­

су князі Київської Русі під синьо­ жовтими nраnорами здобували nеремоги у тяжких битвах зі своїми ворогами, так і наш народ

підняв як символ це знамено, ут­ вердив віковічну мрію про дер­ жавність, соборність і самостій­ ність . Наш Праnор - оберіг май­ бутнього України . Ми маємо всі nідстави вшановувати свій пра-

пліч вибороли право на свободу і разом досягнемо спільної мети побудує мо квітучу і сучасну Укра ­ їну. Бережімо суверенність держа ­ ви як найвищу цінність буття в ім'я майбутніх nоколінь . За 85 років Броваршина народи ла дев'ять Героїв Радянс ького Союзу, трьох Героїв Соціалістичної праці, 11 тисяч жител ів району отрим ал и ордени і медал і за ратн і подвиги на війні, обороняючи н ашу землю від загарбників, а також на тру ­ довій ниві . Здобутки нашого району - це

У стрімкім nольоті волю він знайде. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Радо вітають на святі шанованих госте й - заступника голови Київ­ ської облдержадміністрації В. П. Кондрука, депутата Київської обл­ ради, голову nостійної комісії

О. П. Великодиого, голову райдер­ жадміністрації М. Ф. Діденка, го­ лову райради Ю. І. Кушніренка, голову виконавчого комітету рай­ ради в 1975 році Л. І. Павленка, го­ лову виконкому райради 19841988 р . р . І. С. Рудака, голову

одна тонна зерна н а кожного жи ­

- найкращі слова вдяч­ ності, щирі побажання, віра в нові успіхи . Броварський ра йон - це надійна опора Київщини. - Творіння держави - сnрава за­ гальна , сnрава кожного із нас, сказав у своє му виступі М. Ф. Ді­ денко. -Лише разом, лише сnільно

теля і навіть більше. Лише за ос­ танні три роки ми в І, 7 раза роз­ ширили наші лани і вдвічі збіль­ шили валовий збір зерн а за раху­ нок прогре сивних технологій, збе­ ре гли nогол ів'я корів . Зберегл и злагоду, м аємо інвестиції, 8 міль­ ярдів доларів США- портфель за ­ мовлень. До нас ідуть інвестори . Маємо порозуміння з усіма по ­ літичними nартіями, співпра цю ­ ємо з владою міста Бровари . Де nу­ татський корпус зайняв чітку nозицію на розбудову, виходячи з інтересів гром ади, а н е ол ігар ­ хічних кланів . Навели порядок в

ми зможемо звести і облаштувати

екології.

наш спільний дім, який зветься Україн а . Для цього сьогодні nот-

злагоди їлорозум іння благослови­ ли в обо х основних церк вах

виконкому райради 1988- 1992 р .р. Є. Ф. Томіна , голову райдер­ жадміністрації 1994-1997 р . р. , го­ лову райради з 1997 р. -Л. В. Сло­ бодянюка, голову райради 19921994 р . р . О. С. Рачинську, голову райдержадміністр ац ії 1997-1999 р . р. - В. М. Хоменка, голову рай­ держадміністрац ії 1999-2005 р.р .

адміністрації Віри Іванівни Уль­ янченко. Сьогодні я nобував у трьох районах Київщини. Корис­ туючись

н агодою,

передаю

вам

щирі вітання від трударів Воло­ дарського краю , котрі також свят­ ку ють сво є 85 - річчя, в ід М а ­ карівського району, звідки я сюди приїхав . Ва м є чим пиш атися . Ви сьо ­ годні вже не перший рік є кращи­ ми в Київській області і Україні. Здобутки Броварського району значні . У соціально -економ ічному і духовному розвитку Броварський район посідає перше місце за ос ­ новними nоказниками покращен­

ня життя людей. Звичайно , основ­ ну роботу тут проводить не тільки влада, а в nершу чергу - жителі району. Це - ви , nрекрасні жителі Броварщини . Броварський район м ає най ­ кращі показники в галузі меди ци­ ни, інвестиційної діяльності. Сло­ ва великої вдячності ветеранам , бізнесменам, сільським , селищ­ ним головам, усім тим, хто робить район не лише nерлиною Київщи­ ни, а й України і навіть Євроnи. Вірю і nереконаний, що зоряний час України настає і благодатне їі світло, яке протягом ось уже сім -

У ньому

Наш

рушник

єднання ,


Початок на стор.

1

України . Благочинні УПЦ КП і УПU МП благословили наш руш­ ник, який nрезентуємо громаді. Район зумів надати доnомогу nостраждалим від nовені своєчас­ но і у великих розмірах- nонад 200 тонн всякого збіжжя і одягу. За­ гальна вартість доnомоги складає 1,5 мільйона гривень. День Незалежності - найбільше свято нашої держави. Добра вам, миру і злагоди, шастя, добробуту в· кожну оселю, в кожну родину. Хай здійсняться всі ваші заnовітні мрії і nобажання . Нехай не міліє Дже­ рело нашої Віри, Надії і Любові до рідної землі! З нами Бог і Україна! З любов'ю - ваш Микола Діден­

СВЯТО З&ИРАЄ ДРУЗІВ кожному домі! З святом вас, ша­ новні друзі' Бурхливими оnлесками зустріли учасники святкового дійства вис­ туп в . о . міського голови І. В. Са­ пожка :

- Дорогі мешканці Броварсько­ го району! Дорогі земляки! Сьо­ годні ми зібралися відсвяткувати три свята : День Українського Праnора, День Незалежності і ви­ датну дату - 85 років Броварського району . Неnростий і тернистий шлях nройшов наш Державний

райдержадміністрації М. Ф. Ді­ денко заnевнив: настуnні керівни­ ки району будуть давати клятву на цьому рушникові, вони збережуть єднання мир, спокій, злагоду і

Праnор, наша держава, наш район . Було становлення . Був за­ неnад . Був голод і були війни . Бу­ ли розбудова і розвиток . Сьогодні є відродження . І наш район найкраший в Київській області . Тож прийміть щирі вітання від громади м . Бровари, від мене осо­ бисто. Бажаю доброго здоров'я, усnіхів, радості, мудрості , взаємо­ nоваги . Хай у кожному домі буде на столі хліб і до хліба. Маю честь nодарувати від громади м. Брова­ ри для громади Броварського

ко.

Голова райради Ю. І. Кушнірен­ ко широ nривітав жителів району, ветеранів і всіх nрисутніх із Днем Незалежності України, Днем на­ родження нашої держави і 85річчям Броварського району. Це свято nам'яті про nокоління на­ ших предків, котрі творили істо­ рію, боролися за державність. Ро­ ки незалежності стали виnро­ буванням для всіх на терnіння, то­ лерантність , на здоровий глузд. Нам судилося стати учасниками творіння нової держави- незалеж­ ної України, втілювати в ре­ альність одвічну мрію нашого на­ роду . Це - велика честь і велика відnовідальність. Наша мета - це сильна, nроцвітаюча Україна . Міцного здоров'я , бадьорості духу, усnіхів у всіх nочинаннях, добра і благоnолуччя в родинах . Україні nотрібні ваші руки, талант, nат­ ріотизм. Головний скарб Бровар­ шини - їі жителі . Нехай мир і зла­ год а nанують у сусnільстві і в

різнокольоровими оарвами кож­ ного села, селища Броваршини. Голови вс~ громад приєдналися до

вишитого рушника

-

символу

єдності, духовності, оберегу райо­ ну . Не можна уявити Україну без вишитого рушника. Він, як nісня, виткана на nолотні, заспівана

різноманітними вишивками, ме­ режками, безмежною фантазією орнаментів, в яких вкладено nое­ тичну душу майстринь. На рушни­ кові майорить герб Броваршини . Беручи до рук рушник, голова району ікону Святого сімейства. Нехай це буде оберіг нашого квітучого району від великих нез­ год, від всякого лиха . Нехай це бу­ де символ нашої міцної дружби. Ми- єдині назавжди! З святом вас! Багатьом жителям району вру­ чено нагороди, відзнаки, цінні nо­ дарунки від Президента України , голови облдержадміністрації, го­ лови облради, голови райдер­ жадміністрації, голови райради, голови Асоціації міст України . Торік кращі майстрині Бровар­ шини з ініціативи голови райдер­ жадміністрації М. Ф . Діденка nок­ лали nерші нитки на біле nо­ лотно. Талановитими майстриня­ ми-вишивальницями Н . І . Фе­ дірко та Н. М . Лисенко зроблена колосальна робота з вишивання рушника,

який

став

символом

єдності. З Божою милістю рушник освячено Благочинними Бро­ варського району св. отцями Ми­ хайлом та Олександром . Рушник внесено на сцену . Він майорить

двох найбільших в області громад . З вірою в Бога! Рушник зберігати­ меться довічно в об'єднаному nриміщенні двох гілок влади . Мереживо квітів і вишиванок, жартів, заnальних танців, ук­ раїнських пісень - усе це створю­ вало неnовторну атмосферу свята. З нагоди урочистостей небо над Великою Димеркою освітилися феєрверками . Фоторепорта ж

Ганни ПРосяновоr.


"З ЯЮ&ОВ'Ю ДО РІДНОfО МІСТА" На відзначення Дня Державного прапора, який в Украіні було започатковано Указом Президента 23 серпня 2004 року, та з нагоди Дня Незалежності Ук­ раїни у центрі Броварів

22

серпня, перед адмінбудинком відбувся урочистий

мітинг за участю представників міської влади та громадськосwі Учасників мітинrу привітав виконую­ чий обов'язки міського голови , секретар міськради Ігор Сапожко . Відбулося покла­ дання квітів до пам'ятника загиблим бро­ в а рчанам та пам'ятного знака жертвам го­ лодоморів і політичних репресій . Було зачитано вітання з нагоди 17 -ї жителям річниці Незалежності України міст і сіл Київщини від голови Київської облдержадмін і страції В . Ульянченко та го­ лови Київської обласної ради В.Майбо­

рівень артеріального тиску. Як вимірювати артеріальний тиск? Прилад для вимірювання тиску має бути та­ ким же звичним nредметом домашньої аnтеч­

мм.рт . ст . через декілька хвилин вимірюван­

rщвитися наліво, потім направо;

-

не персбігайте вулицю близько перед

четься видіЛити необхідність фізични х вnрав, обмежене вживання солі і алкоголю , відмову від nаління , зниження ваги .

ніхто . Але є багато

Причинами гіnертонії є му навантаженні. nеревантаження нервової системи внаслідок стресів ; неnравильний сnосіб життя (nеревто­ ма, недостатній відnочинок і сон , знижена фізична активність); неnравильне харчування та сnадкові фактори , а також nаління і зловжи­

надмірне вживання солі, алкоголю, nаління атеросклероз (ризик розвитку атеросклерозу прямо " nов'язаний з гіnертензією і нав­

-

· -

Які наслідки гіпертонії? Надмірно nідвищений артеріальний тиск вnливає на кровоносні судини , роблячи їхні стінки товстими і менш еластичними. Серцю важче

nерекачувати

стінки

сnочатку

суму 19902,82 тис . грн . По ярих культура х подано 966 заяв від сільгоспвиробників на отримання фінан­ сової підтримки на суму 27129,75 тис . грн. На даний час комісіями вже розглянуто та прийнято рішення про надання підтримки

на суму 22721 ,62 тис . грн. У той же час проводилось фактичне об­ стеж е ння посівів та інші контрольні захо­ ди. За станом на О 1.08.08 попереджено не­ законне виділ ення дотацій на з а гальну суму2187,18тис. грн . Прес-служба КРУ в Київській області.

ми) ,

а

nізніше

транспортом, шо рух а єтьс я . Запам'ятайте : раптово зупинити його не м ожливо . Авто­ бус чи тролейбус потрібно обходити тільки

ззаду, бути при цьому дуже обережними Пам'ятайте: їздити на велосипедах доз­

воляється з 14- рі•Іного віку, а керувати дво- чи триколісним транспортом з робо­ чим об ' ємом 49 ,8 куб.см. - не раніше !б­ річного віку. З в ичайно, ніхто не хоче шкодити своїй дитині. Але од на спра в а не хотіти цього, а зовсім інша - робити все можливе, щоб бід и не трапилось навіть випадково . Б ать­ кам та усім дорослим нагадуємо : життя і здоров'я наших маленьких громадян знач­ ною мірою знаходяться в наших руках . Батьки! Не залишайте малюків без наг­ ляду на дорогах. Навчайте юних пішоходів і велосипедистів дорожній грамоті. Ваша особиста повага до законів доріг - найкра­ щий приклад для дітей . Водії! Побачивши на дорозі маленького пішохода чи велосипедиста, будьте обе­ режні . Поведінку дітей важко передбачи­ ти , тому ваша уважність при їх появі допо­ може відвернути лихо. Віталій НІКІТЕНКО, начальник ВДАІ Броварського рюїону, м а йор міл іції.

цьому

(nри

nотовщуються

до

стінки

серця

nорушення

тоншають,

що

кровоnостачання

тканин і самого серця. Ці зміни суnроводжу­ ються виникненням стомлюваності, задишки, набряків на ногах , що свідчить про розвиток серцевої

недостатності ,

нездатності

тобто

nаління надлишкова вага тіла

·

ожиріння

помагає, існують nреnарати для зниження тиску, які nовинен nризначити лікар . На теперішній час існує багато груп препаратів для лікування гіпертонії. З них найчастіше використовують n'ять : - сечогінні ( гідрохлоротіазид, хлорталідон , індаnамід) -бета-блокатори (атенолол, метоnролол та ін.) інгібітори АПФ (каnтоnрил , еналаnрил та ін.) анагоністи кальцієвих каналів тривалої діі

-

(амлодиnін) - антагоністи

ангіотензину

рецеnторів

11

(кандесартан) .

Діуретики (сечогінні) широко застосову­ ються як nреnарати вибору. Вони найбільш ефективні у людей nохилого віку, з ізольова­ ною систолічною гіnертензією , з набряками, заnобігають розвитку інсульту . Бета-блокатори найбільш ефективні у мо­

лодих та осіб середнього віку, nри ішемічній хворобі серця, nри схильності до тахікардіі серцевого

ритму)

та

аритміІ

серцевого м'язу виконувати свою нормальну

(nрискорення

функцію nомnи. Високий тиск nрискорює nро­

(nорушення ритму серцевих скорочень).

цес, відомий nід назвою "атеросклероз", що

Інгібітори АПФ частіше вибирають nри nо­ чатковій артеріальній гіnертензіі, цукровому діабеті , nісля інсульту. Але в комбінаціі з се­ чогінними цими nреnаратами можна знизити тиск навіть nри гіnертонічному кризі (Kanтon­

означає відкладення жирових комnонентів на стінках артерій і артеріал та nризводить до їх ущільнення, nотовщення і зменшення nросвіту судин. Якщо ж уражуються вінцеві артеріІ, які забезnечують кров'ю серце , то розвивається стенокардія, а nри їх закуnорюванні - інфаркт . При

мозкових

ураженні

судин

хворого

у

з

гіnертонією може розвинутися інсульт, через nараліч ,

виникає

який

nам ' яті.

ураженні

При

nорушення

судин

очей,

мови

і

нирок

і

нижніх кінцівок високий ризик розвитку сліnо­ ти, ниркової недостатності і облітеруючого атеросклерозу.

33%

серед людей

варському районі-

дорослого

страждає

на

віку

в

Бро­

гіnертонічну

pec -

1/ 2- 1 таблетка

Дарниця

Антагоністи

кальцію

n ід язик).

nризначають,

якщо

nацієнт старшого віку має цукровий діабет або бронхіальну астму і не може вживати nре­ з одного Перевагою груn . інших nарати nредставників цієї груnи - Амлодиnіну є те , що його можна nриймати лише

1

раз добу , nри

цьому тиск буде знижуватись nлавно і тривало (Амплоприл -Дарниця 5-10 мг 1 раз на добу) . Антагоністи ангіотензину 11 застосовую т ь nри неnереносимості інгібіторів АПФ, у ражен­

хворобу . Із кожним роком nоширеність гіnер ­

нях нирок .

тонічної хвороби збільшується .

На жаль, не завжди nризначення одного преnарату є достатнім . Іноді необхідно nрий­ мати два, а то й три різних nреnарати. В таки х

6

2008 р . в 297 хворих

місяців

зафіксовано

ДІТИ!

його

судинах,

nідвищується ризик роботи серця з nеребоя·

За

YBArA:

no

кров

надмірне вживання алкоголю

гіnодинамія (малорухомий сnосіб життя). Лікування артеріальної гіnертензії насамnе­ ред nолягає у корекції всіх наявних факторів ризику та в зміні сnособу життя , Іноді цього буває достатньо , щоб значно знизити, а мож­ ливо, і нормалізувати тиск. Якщо ж це не до­

вання алкоголем .

підприсмств та голова асоціацїі фермерів . Станом на І серпня 2008 року на розгляд районних комісій було подано 737 заяв на отримання дотації по посіяних озимих культурах . Загальна сума фінансової підтримки складає 20624 ,37 тис. грн. Ко­ місіями розглянуто подані заявки та прий­ нято рішення про надання підтримки на

інформації про фактори

nаки)

дина налякана чи роздратована, nри фізично­

.. І.ІОНІ + •оІТІ + ІІАІНІ

гяжких наслідків. Шоб запобігти нещасним випадкам , слід пам'ятати : - пішоходи повинні рухатися л ише тро­ гуарами , триматися правого боку, а де тро­ гуарів немає- лівою обочиною дороги, на3устріч рухові транспорту ; - переходити вулицю дозволяється тіль­ ки в спеціально відведених місцях, де є по­ кажчик "Перехід"; - при переході вулиці спочатку треб а по­

мм . рт . ст. і вище.

- 90

Від чого залежить рівень тиску? Залежить від активності людини . Як nрави ­ ло , тиск nідвищується під час стресу, коли лю·

nризводить

Бажано органі з увати в школах семі­ нарські заняття для вчителів початкових класів та класних к е рівників з методики викладання Правил дорожнього руху , про­ вести з учнями додаткові бесід и з правил безпечної повед інки на вулицях та дорогах . Можна навести багато прикладів , коли не­ обачливість , необережність, а іноді не­ потрібне "ге ройство" перед своїми товари­ шами при персході вулиць призводить до

никненню ускладнень. Проте, деякі nацієнти можуть нормалізувати рівень артеріального тиску, змінивши сnосіб життя. Особливо хо ­

них належать:

мм . рт.ст.

І знову про дотації на посіви

лицях.

Це nожиттєва хвороба, яка nотребує постійного приймання ліків , як для контролю тиску у межах норми , так і для заnобігання ви­

Терміном "артеріальна гіnертензія" nрийнято називати стійке n ідвищення артеріального тиску: систолічного - 140 мм.рт.ст. і вище та

Оnтимальним вважається тиск 120/ 80 мм . рт . ст., нормальним - до 130/ 85 мм.рт.ст. Існує ще такий різновид гіnертоніІ, як ізольо ­ вана систолічна гіnертонія , коли верхній тиск більший 140, а нижній - менший за 90

к•У Ін.ормус:

тись на вулицях з інтенсивним транспорт­ ним рухом. Тому, аби запобігти нещастю, працівники Державтоінспекції в цей час по­ силюють нагляд за поведінкою дітей на ву­

дикаментів?

ризику розвитку артеріальної гіnертензіі. До

Який тиск вважається високим?

громадянина України . Гімн Броварів прозвучав у виконанні соліста ансамблю Прикордонної служби України Юрія Ракула. 24 серпня, у День Незалежності Ук­ раїни , жителі та гості Броварів мали змоrу послухати виступ Н а ціонального прези­ дентського оркестру України на Майдані Свободи . Валентина КОВАJІІВСЬКА.

Закінчилась пора літніх канікул. Як свідчить аналіз аварійності на шляхах міста та району, саме в цей період зростає кількість нещасних випадків з дітьми. Бага­ то з них відпочивали у таборах відпочинку чи просто в селах у бабусь і забули, як поводи­

зивних засобів . Чи можна позбутися гіпертонії без ме­

ляється

діастолічного

під оплески присутніх отримали паспорти

.

nриводів для розnачу немає. Ад:же в арсеналі сучасної медицини є великий вибір гіnотен­

Як лікувати артеріальну гіпертензію? Точної nричини розвитку гіnертензіі не знає

Це nатологічний стан організму, що nрояв­ nідвищеним артеріальним тиском.

Броварів

Постановою Кабінету міністрів України від 21.02.2007 року N!256 "Про затверджен­ ня Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюд­ жеті для державної підтримки виробницт­ ва продукції рослинництва" передбачено на­ дання дотації сільгоспвиробникам за посіяні озимі та ярі культури. Дія вказаного Поряд­ ку продовжена і на 2008 рік. На виконання вказівки Мінаграполіти­ ки України при кожному управл інні РДА створено комісії, мстою роботи яких є виз­ начення персл іку підпри є мств, що мають право н а отримання фінансової підтрим­ ки . До складу комісії входять предста вни­ ки управління сільського господарства і продовольства та управління економіки райдержадміністрації, відділу статистики, контрол ьно-ревізійного відділу, районної державної насінн є вої інспекцїі, голова районної ради сільськогосподарських

ролога або ендокринолога. Якщо ж зуnинили ­ ся на діагнозі артеріальної гіnертензіі - теж

ня nотрібно nовторити. Що ж таке артеріальна гіпертензія?

М . Ф . Бунь отримав квіти і дружні оплес­ ки присутніх з нагоди дня народження, який він святкував саме цього дня . Почесними грамотами та цінними пода­ рунками Київських облдержадміністрації, облради :ra Броварської міськради відзна­ чено кращих представників нашого міста .

виться, хворого наnравляють до уролога , неф­

крові на стінки судин (артерій). Серце nрацює як nомпа, nерекачуючи кров до судин , і кожен удар серця забезnечує nевний тиск

Це

5

Право підняти Державний прапор Ук­ раїни надається Почесному жителю Бро­ варів Михайлу Буню, депутату міськради Анатолію Кривоносу та учениці ЗОШ N2 2 Юлії Лук' яненко . Після підняття прапора

мешканці

Що таке артеріальний тиск?

ки, як і термометр. У домашніх умовах засто­ з фонендоскоnом . совують тонометри Вимірювати тиск nотрібно у сnокійному стані nісля n'ятихвилинного відnочинку . За ЗО хви· лин до вимірювання не можна nити каву, nа­ лити , вживати алкоголь . Вимірювати тиск тре­ ба не менше двох разів з інтервалом 2-3 хвилини. У разі розбіжності результатів nонад

ж е нка .

Шістнадцятирічні

:~·:~. : :ІІ:і:,ІСІіR::::в.іІАіі!і:І:::&~ІІ,іі,:fа~::::;, ;:: АртеріаАьна rinepтeн3iR

Броварському районі з інсультом і 55 хво­

рих з інфарктом міокарда і в більшості з них nричиною був nідвищений АТ. Ознаки артеріальної гіпертензії Артеріальний тиск - не nостійний nоказник. Він змінюється залежно від безліч чинників: сnокійні ви чи ні, виконуєте важку роботу або тільки nрокинулися , радієте або сумуєте. Не ­ великі коливання артеріального тиску nотрібні організму, щоб nристосуватися до різник змін в зовнішньому середовищі, у вашому фізично­

виnадках

nригоді

в

стають

комбіновані

ан­

тигіnертензивні nреnарати, які містять середні

nри цьому їх ефективність вища , ніж кожного окремо. Найбільш ефективним є комбінаціі з бета-блокатора та діуретика (Ди­ норик-Дарииця), інгібітара АПФ та діуретика (Каптопрес-Дарниця, Ноліпрел, Єнап-Н), антагоніста кальцію та бета-блокатора. Оnтимальним nрикладом комбінаціі трьох

дози ліків,

лікарських

препаратів,

що доповнюють один

му й емоційному стані. Причинами для несnо­

одного є Тонорма. До їІ складу входять три

кою за свій стан здоров'я стосовно гіnертоніІ

комnоненти : бета-блокатор атенолол , анта­ гоніст кальцієвих каналів ніфедиnін та діуретик

можуть бути таки симnтоми: - головний біль і заnаморочення - раnтове nочастішання серцевого ритму - "nульсація" в голові - nочервоніння обличчя, nітливість, озноб , набряки nовік (особливо зранку) - раnтова безnричинна тривога , наnруга, дратливість - зниження nрацездатності та nам ' яті

nреnаратом, тонорма, разом з тим , має вира­

жену

nогіршення

Якщо таке з вами відбувається регулярно, негайно зверніться до лікаря - не виключено, що це nрихований nеребіг гіnертонічної хво ­ роби . Не соромтеся nіти в nоліклініку, якщо у вас, окрім свідчень тонометра, ніяких інших скарг немає. Гіnертонія найусnішніше лікуєть­ ся саме на ранній стаді! .

Що робити, якщо у вас виявили підви­ щений артеріальний тиск? Просто Це - не вирок . Не nанікувати . nотрібно ретельно обстежитися у лікаря, який nередусім з'ясує , чи немає захворювання ни­ рок або ендокринни х органів. Коли щось вия-

та

nротиартимічну дію.

гіnертензіі, стенокардіі, nорушеннях серцево­ го

емоційна

nротиішемічну

Тому Тонорму nризначають nри артеріальній ритму,

а

також

для

nоnередження

такого

грізного ускладнення , як інфаркт. Оскільки комnоненти Тонорми належать до різни х груn антигіnертензивних nреnаратів, їі застосуван­ ня особливо важливе у nацієнтів з вираженою гіnертензією, яким для зниження тиску не­ обхідно приймати декілька nреnаратів. Зазви­ чай , тонорму nризначають no 1 таблетці 1 pa J на день або no 1/ 2 таблетки 2 рази на добу . Запам'ятайте! Преnарати та їх дозування nовинні nризначатись лікарем nісля детально­ го обстеження, самостійно nриnиняти або змінювати лікування не можна . Іван БАБИЧ, завідуючий кардіологічним відділенням,

Олександр ЛИТВИНЕНКО, лікар-санолог Броварської СЕС .


"Y](OIHICIIIt

)JС5ШОШШШ [)CP[3C5G3Шl1® 0®[f@)CP@йj[J][![J0a ш@0 [)[3[;)~ ШCP[3QQ[J]CS1J~ 28 серпня

християни відзначають

свято Успіння Пресвятої Боrоро­ щщі, або, як кажуrь у народі, "Пер­ шу Пречисту." Це день смерті Бо­ жої Матері. За переказами, Діва Марія попрощалася з усіма апос­ толами, ломалилася і відійшла,

тихо спочила, ніби заснула. Тому це свято й називають Успінням. Потім з'явився Ісус Христос і взяв їі душу, як маленьку дитину, на

руки. Тіло Богородиці поховали в Гетсиманському саду, а· душа їі опинилася на небі разом з ангела­ ми і продовжує день за днем допо­ магати люлям.

Протягом осіннього періоду є три Пречисті. Друга Пречиста (21

вересня) має назву "Різдво Прес­

вятої Богородиці". Це день народ­ ження Діви Марії. Відомо, що на­

родилася вона в місті Галілеї в родині побожних Анни й Іоакима. Уже в лохилому віці за їхні ширі молитви Бог послав їм цей дар майбутню Богородицю. Третю Пречисту християни відзначають

4

грудня. Це свято запроваджено

на честь Матері Божої

- захисниці

усіх віруючих. Вона завжди моли­ лася за християн і покривала їх свої покровом. Запорозькі козаки також поклонялися Богородиці і вважали їі своєю захисницею. На Покрову, 14 жовтня, ми тепер святкуємо День українського ко­ зацтва.

Пречиста Діва оспівана в народі у піснях і псальмах. Про свята на

їі честь народ склав такі при­ повідки: "Перша Пречиста жито засіває, друга - дощем поливає, а третя снігом покриває". Казали й так: Прийшла перша Пречиста одЯгла природа намисто; прийшла друга Пречиста - взяла комара не­ чиста, а прийшла третя Пречиста­ стала діброва безлиста. Прийшла Пречиста - на дереві чисто, прий­ де Покрова- на дереві голо". Після Першої Пречисти дівчата в селі звільнялися від тяжкої праці. Тому в народі казали: "Прийшла Перша Пречиста - стає дівка речиста". Тобто у неї з'яви­ лося багато часу на балачки, бо поменшало роботи в полі і на го­ роді. Після Успіння Пресвятої Бого­ родиці родини, що мають дорос­ лих дітей, готуються до весільного

УсnіннА,

а6о Перwа

Шановні громадяни! м. Бровари в nриміщенні ВАТ "СПМК-509", вул. Щолківська, з

Пішла у вічність Мати Божа

В

Обрана Богом жінка гожа

рузїі

з м.

відпочинку на морі,

річках та

озерах.

Зв'язок людини та води

-

спо­

канвічнии 1 сягає в глибину віків. Особливо коли йдеться про воду, як чудодійний засіб оздоровлення організму. Ку­ пання дає людині фізичне та мо­ ральне

задоволення,

настрій,

допомагає

чудовий

позбутися

стресів. Але, на жаль, для деко­

го відпочинок біля води закін­

чується трагедією, і Броварське

управління ГУ МНС України в Київській області вкрай стурбо­ ване кількістю трагічних ви­ падків на водних об'єктах райо­ ну.

Так, з почату року вже загину­

ло

10 людей, з них - 2 дітей. Особливо вражає те, що 8 із них -загинули за два місяці, червень

та липень, тобто, за період літнього купального сезону. Ця сумна статистика вкотре підтве­ рджує незаперечний факт: щоб не трапилось біди, навіть той, хто вміє добре плавати, повинен

району скоєно

55

незаконних

заволодінь транспортними засо­

бами, з яких не розшукано 29. Протягом серпня місяця на обс­ луговуваній території скоєно 9 незаконних заволодінь транспо­ ртними засобами: в м. Бровари 7, а в Броварському районі - 2: "БАЗ - 2107" - червоного ко­ льору, дjн 503- 75 КН; "ФОРД­ ЕСКОРТ" - синього кольору, д/н 998 - ІЗ КН; "ВАЗ-2101"

ЦІКАВО ЗНАТИ 99 % живих істот, шо жили

на Землі, вимерли. Щоб зробити кілограм меду, бджілка повинна облетіти 2 млн. квіток. Кров коника-стрибунця білого кольору, лобстера - блакитного. За останні 4000 років не була одомашнена жодна нова тварина.

Пінгвіни можуть підстрибнути у висоту більше, ніж на півтора мет­ ри.

•ІІОВЕ ЖИПВ• газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив Броварські міська і районна

вишневого кольору, д/н

598- 91

КВ, "АЗЛК-2140" - бежевого кольору, д/н 002- 07 КВ; "ВАЗ210994" - чорного кольру, д/н

J Тут мрії дівочі у досвітках ночі,

комІрник на. склад ветери-.

11~ ш (I(j)®L7J) g)tl}.~~~ Шліфування

ватись правил поведінки на воді. Вода помилок не прощає.

Знання та виконання правил запорука

безпеки вашого життя та ваших

Юрій ГОРОХОВСЬКИЙ, старший інспектор

Броварського управління.

Віталій НІКІТЕНКО,

начальник ВДАІ Броварського району

Стежте за своїми автомобілями, не залишайте їх без нагляду, об­

УДАІГУМВС України в

Київській області, майор міліції.

Слони й люди - єдині ссавці, які можуть стояти на голові. Крокодили ковтають каміння, щоб глибше пірнати. АДРЕСА:

ТОВ ""Газовик" має автомобільні

2200

39,9

градуса. А єхид­

на (Австралія) задовольняється

22

- 24 градусами. Курка породи леггорн за спромоглася знести

07400,

371

364 дня

яйце.

8·098·274·

25-1 з. Офіційне

При

свідоцтво

N2518958

серія ВО1

собі

треба

від

знахарства:

20.05.1992

мати:

З

р.

яйця,

З

свічки, святу воду. Якщо негаразди в

-

господарстві землю обов'язково свят во

з

сараю

та,

.

рік. За результатами розрахунків, забруднюючих

речо­

у Київській обл., Броварський р-н,

них

за адресами: м. Бровари, вул. Ку­

обГрунтуванням

тузова,127,

встановлено, що найбільші конц

та

м.

Бровари,

вул.

і

у

ході

проведення

робіт

обсягів

з

викиj

...

нтрації забруднюючих речовин, які

здійснює

находять від стаціонарних, у при­

зберігання та заправку автомобілів

земному шарі атмосфери на межі

скрапленим вуглеводневим газом.

санітарно-захисної

АГЗП за вище вказаними адре­ сами

належить до

об'єктів,

для яких

документи кидів.

з

Згідно

третьої

групи

розробляються

обГрунтування з

розділом

ви­

"ОВНС"

зони

значно

менші гранично допустимих конце­ нтрацій

(ГДК).

Таким

чином,

діяльність АГЗП ТОВ "Газовик" на майданчиках

існуючих

АЗС

не

спричиняє небезпечного впливу на

робочих проектів, розміщення ав­

стан атмосферного повітря, що на­

томобільних газозаправних пунктів

дає можливість отримати

на територіі АЗС, розроблених ТОВ

новленому порядку Дозволи на ви­

"Газовик" м. Київ, данчиках

кожної

2006

р., на май­

АГЗП

стаціонарних джерела,

діють

З

киди

забруднюючих

речовин

Пропозиціі

від яких в

надсилатІІІ

до

варської

руднюючі речовини. Сумарні валові

адресами: Броварська РДА,

викіди становлять

0,765495

3 1.09.2008 р.

1,55

sa 1 м2

Колектив фірми "Північ" сумує

6.

Ng

з приводу передчасної смерті на­ шого

Марії Андріївни,

НеДІИСНИМ.

слюсаря-мон­

rPOMOBOrO ІІеоніАа Анатоnійовн11а

Ng

на вважати

працІвника,

тажника

Івановича, вважати недійсним.

ім'я. Сторожук

за

07400, Гагаріна, 15.

~Втрачений атестат КХ 24376674, виданий загальноосвітньою школою 1·111 ступенів NQ З м. Бровари 21.06.04 р. на ім'я Концевич Ліни Валентинівни, вважати недійсним.

:::::Втрачене посвідчення учасника бойових дій АА 346470, ВИfІане Броварським ОМВК 18.11.04 р. на ім я Шевченка Олександра

!::; Втрачене пенсійне посвідчення се.11ія ААБ 228011, видане Броварським УПФ у 2007 році

Бро­

райдержадміністраціі

м. Бровари, вул.

rрн.

Будинкоуправління М

в

Ng

в в/м

Семиnаnки кв/nnата сuадатиме

тн. за

в уста­

атмосферу повітря.

атмосферу надходять чотири заб­

крилом у секунду.

ратура в кіз-

грн.

Телефон для запитань

вин в атмосферне повітря, викона­

змахів

Серед ссавців найвища темпе­

45

розсіювання

гусені.

Є комар, що робить

•--енІн-

Вартість індивідуального nрийому

вані на майданчиках існуючих АЗС

Полярні ведмеді можуть бігати

зі швидкістю 40 км/г. У людини менше м'язів, ніж'у

232 _83 _99 •

(О 67 )

газозаправні пункти, що розташо­

рирайсимгазхімія",

цях, шо охороняються.

рулонах.

за домовленістю.

-

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Чкалова, 7а, на територіі "Брова­

пристроями та зберігайте у міс­

противоугонними

Ціна

порчу,

2.09.2008 10·00 16-00.

6.09.2008 .

вання та відпочинку на воді!

водії!

означає

зняти

епілепсію, допоможе при захворю­ ванні ніг, голови, шкіри та багато іншого Прийом буде відбуватися з кожною людиною окремо в с. Пухівка, бу­ динку культури з р. по З ДО

римаєте задоволення від спілку­

рантуємо.

джунглів". Ему португальською "страус".

допоможе

перестріт, вінець безшлюбності, роз­ в'яже сімейні проблеми, пов'язані з алкоголем, nроблеми бізнесу та осо­ бистого життя, вилікує не вроджену

дітей. Дотримуйтесь їх, і ви от­

були обладнані противоугонним

Єдина свійська тварина, яка не згадується в Біблії, - кішка. Шимпанзе - єдині тварини, які можуть упізнавати себе в дзеркалі. Слово "орангутанг" означає на деяких мовах .Африки "людина із

Вона

...

Пам'ятайте!

5-05-26, 5-14-27, 4-04-80, 5-3404, або 02, конфіденційність га­

ладнуйте

і

проточка блоків. 8 (067) 75Ten.·. 8 ~2~4~-~3:7:1:·:8:(:0:9:7:):5:1:0:-:88:-:1:1:·~~::

циплінованим і суворо дотриму­

го кольору, д/н АІ 1560 ВВ. Усі викрадені автомобілі не

Шановні

коленвалів

Продаю еопому житню в

нахарка

АІ3801 ВВ, "ВАЗ-21011"- синьо­

час.

-1

поміqнии livxramepa.

бути обережним, уважним, дис­

ками без нагляду в денний та

Ten.: 8 (044) 221-59-04, 8 (050) 478-55-98.

досвідом роІіоти та

Вплітають у коси зернисті гілки. -О Діво Пречиста! - Заступнице-мати! - Схили до них з неба щасливі зірки. Таїсія МЕЛЬНИК.

-

ranтep і оФіс-менеджер.

N2

11ФШ оо ~lr ~rn rоповний Ііvхrаптер а

калину на свята,

Якщо ви володіt::те будь-якою інформацією, повідомлийте за телефонами: 6-49-94, 6-71-76,

нічний

серія АВ

віА

3/n

rрн. Потрібні §в:

3000

і_Т~л~5: 7]]_ а.б~~6~3~-~~7 j

. Ламають дівчата

поведінки на воді

nаwтуваннА,

nрацев­

• •І во~ій катеrоріі В, С, 1 зарплата - 2000 грн.

Калиновим полум'ям щічки горять.

пристроєм та залишені власни­

України

І2о8оихн.препарапв, зарплата

ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯ ПОВІДОМЛЯЄ За період 2008 року на тери­ торії м.Бровари та Броварського

сколіоз

радикуліт) лікар

rаран­

офіційне

потр{бен на постійну роботу

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЖИТЕЛІВ БРОВАРЩИНИ Літо добігає до кінця, але час відпусток триває, а отже і сезон

уУ(МО

317615. Вартість одноденного сеан­ су 35 гривень. Довідки за тел.: 8 (050) 304-49-70, 5-30-1 о.

.

В обрядах весільних, що з хлібом і сіллю, Сплітає калина весільне вбрання.

МОЗ

U!i1o ~[;дІ

комірників.

Кобеляки Полтавської області.

Ліцензія

'{/

~

[;]G]

:1 їов НвЦ-:-іе";;аіф". :1

як в свята кутя.

дисків,

~

[;]G]

Йосип Володимирович Островський

завирує життя.

Кущиться калина по всій Україні Як СИМВОЛ, ЯК ПіСНЯ,

І

міжхребцевих

хребта, люмбалгія,

Я дубчик калини садила Під ТИНОМ В надії, шо в ній

І

fu)[j]~

1

по О вересня проводить nрийом хворих із захворюванням хребта (ос­ теохондроз хребта, грижі та прот­

* * *

4,

1

Оречиста Діва, Діва- Мати Пішла у вічність спочивати.

сезону.

Етнограф Олекса Воропай у книзі "Звичаї нашого народу" заз­ начає, шо в період Першої Пре­ чисти, коли в садах України зібра­ но урожай і залишаються тільки "зимові" сорти яблук та деякі rатунки груш, дівчата співали: Пречиста по груші ходила, Пречиста мішок загубила, А Спас ішов, мішок знайшов. "Спаси ку батьку, Віддай мій мішочок, Не буду ходити у твій садочок ... ". Підготувала Валентина КОВАЛІВСЬКА.

Пречнста

і

висловлює

щирі

співчупя

рідним і близьким покійного.

2. 4-03-76. ГООІІШІІ:ЬКО-ІЮІІітиЧІЮГО ЖИТТЯ 4-21-34; промисловості і соціальнИХ ІlІfТЗНЬ, Київська обп., м. Броварм, бупьв. Незалежності,

ir

Друк офсетний.

Редактор:

4-04-81;

ІІИСтів і масової робоm

Обсяг

4-02-92;

1 друкований

аркуш.

Відцруков,ано в ЗАТ

==~=~:::::~~ог~олошень 4-23-26. з І Дні

виходу:

середа. субота.

#65 2008  
Advertisement