Page 1

СУБОТА

19 серпня

2000 р. N2 65 (9164)

Виходить з 17 1937

·

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

САМЕ цей день визнаний Прези-

біда непоправної втрати, у 47 сім'ях

дентом України і колегією МВС України як День пам'яті співробітників

Сповнені глибокої вдячності полег-

- сиротами залишилося 60 дітей. А хіба можемо ми забути про жер-

л им героям за їхній подвиг, бажаємо всім працівникам міліції, аби

органів внутрішніх справ, котрі.------------------------., завжди поверталися вони

поля гл~ у боротьбі зі злочин-І ця ми п д час виконання служ-

ВШАНУИ"' МО "І"ХНІИ"' ПОДВИГ _

1

бового обов'язку. Про це усім

ПІД ТІННЮ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ БІДИ За станом на липень нинішнього року в зоні радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи в· нашій країні проживало 2,31 мільйона людей, майже 5 відсотків загальної кількості населення України. Держкомстат також повідомляє, що в зоні відчуження у липні проживало 256 осіб, які відмовились від евакуацїІ, в зоні безумовного відселення 9,4 тисячі, в зоні гарантованого добровільного відселення - 638,5 тисячі людей, в зоні посиленого радіоекологічного контролю - 1,66 млн. За останні роки чисельність жителів усіх зон забруднення постійно зменшується через природне скорочення і переселення жителів. Найбільше людей в забруднених зонах проживає на Київщині - 883, 1 тисячі, або 48,5 відсотка всього населення нашої області.

ПАРТНЕР ІЗ-ЗА ОКЕАНУ ВАТ "Київобленерго" підписало договір про співробіт­ ництво і партнерство з американською енергетичною компанією AES Cilko. Підписано його в рамках програми "Партнерство в енергетиці" за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку з метою обміну досвідом і на­ дання консалтингових послуг в енергопостачанні. До речі,

"Київобленерго" за результатами 1999 року увійшло до лідерів серед українських підприємств за розмірами ва­ лового прибутку, динамікою його зростання.

ВИРУЄ СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК! Понад два мільйони гостей зблизька і здалеку прий­ няв цього року славетний Сорочинський ярмарок. Таке істотне розширення масштабів найбільш популярного в Україні торгу цілком відповідає його новому статусу на­ ціонального, зростанню як комерційної, так _і фольклор­ ної притягальності. Старовинний Жабокрицький майдан зібрав у численних сучасних павільйонах, торговельних містечках і просто неба представників практично всіх регіонів України, багатьох країн СНД, Європи, АзїІ і Аме­ рики. Розкрилося все це гостям Сорочинців 17 серпня. Триватиме Сорочинський ярмарок впродовж чотирьох днів - вистачить і скупитися, і погуляти ....

КАРТА БРОВАРІВ Є У ПРОДАЖУ За активної підтримки міської влади Броварів, праців­ ники науково-виробничого підприємства "Картографія" уклали і видрукували план міста. Потреба у ньому вже назріла давно. Адже за кілька останніх десятиліть кількість населення у місtі-супутнику практично подвоїлася, з'я­ вилася велика кількість нових вулиць, виробничих об'єктів, соціально-культурних та навчальних закладів. Отож за допомогою плану легше буде орієнтуватися як жителям, так і гостям міста. Подано також коротку історичну дові­ дку, розміщено рекламу торговельних, лікувальних зак­ ладів, магазинів, підприємств. Карту можна придбати у книжковому магазині міста по бульв. Незалежності.

З ПІСНЕЮ НА ЖНИВНИЙ ЛАН Працівники культури Броварського району і нині підтримують добру традицію: виїжджають із концер­ тними програмами до жниварів. З піснями;запаль­ ними танцями, дотепним гумором передхлібороба­ ми виступали аматори сцени районного будинку культури та сіл Літак, Гоголева, Великої Димерки.

Часто до самодіяльних виконавців приєднувалися глядачі. Отож хлібороби Броварщини уміють рости­ ти не лише хліб і до нього, а й люблять пісні й танці. (За повідомленнями засобів масової інформації та кореспондентів "Нового життя").

нам, нині сущим, нагадує пам'ят-

товність героїв-пожежників Віктора

жертвували собою заради нашої безпеки та спокою.

Ткаченка, котрі рятували світ від чорнобильської біди? .. ! цей перелік

лічується 1З9 сімей, які опалила

славою, можна продовжувати.

ник міліціонерам у Києві, що є символом скорботи, свідченням всенародної вдячності людям, котрі по-

озимих стоїть на контролі

Основними складовими,

у голови райдержадміні­

котрі вnливають на вро­

50

страції Леоніда Аранови­

ча Вайсфельда. І кожного

жайність будь-яких сільськогосподарських культур, є внесення доб­ рив - 40 відсотків, засо­ би захисту рослин - 20,

зуміло,

тисяч тонн зерна за рік.

якість і сорт насіння - ЗО відсотків. Решта - це аг­ рQтехніка і людський фак­ тор. Хочеться звернути особливу увагу на агротех­ ніку і технологію вироб­ ництва. Ми бачимо, чим

розширення плоrц, а в пер­

обертається не дотримап­ ня їх. Озимий клин у сільгоспnідприємствах району зай­ має 70 відсотків у плоrцах

ротехнічні строки. Так rцо часу до сівби залишасть­

роrцували і збирали по

А значить, rцо ми маЄмо

керівника сільгосппідп­

досвід вироrцування висо­

риємств особисто буде за­

ких

питано, яким насінням за­

врожаїв

зернових.

Треба лише його вміло ви­ Кажуть, rцо nосієш

-

те

господарства

ма істина. Щоб одержати

відстають порівняно з ми­

високі врожаї

зернових

нулим роком з підготов­

господарствах

кою насіння до сівби ози­

культур

у

району, необхідно мати

80

до

листоноші

.. ЦіНА П'ЕРЕАПААТИ fi'E ЗMifitti'~AІr#Ь

·=~~~.~~~~·~·~~~~~~~~~·~~d~~.~д~

про­

ІЮ надолужувати прогая-

репро­

дукцій. На жаль, у

нас є

не.

окремі сільгосnnідnриєм­

Бажано засівати осінню

ства, де зовсім мало уваги

ниву тільки районовани­

приділяють nідготовці на­

ми сортами насіння. Якrцо

сіння до сівби і nоля засі­

вже сьогодні ми сповна

вають будь-чим. І в ре­

будемо дбати про урожай

зультаті

настуnного року, то й ре­

мають

дуже

низькі врожаї. Серед них

зультати матиме~~<ю.

ТОВ "Прогрес", агро­

-

фірма "Дар", ТОВ "Зоря".

Значну увагу слід при­ ділити ~.:ортооновАенню.

Нашому району виділено ЗО тонн насіння еліти. Це, звичайно, мало. При зус­ трічах з кожним керівни­ ком сільгосnnідприємств було

з'ясовано,

rцо

ми

маємо можливість придба­

ти 274 тонни елітного на­ сіння. У даний час є адре­ си nунктів обміну насіння.

Треба сповна зайнятися вирішенням важливого Дещо хочу сказати про nротруювання насіння.

.дfvке якrцо ми не зроби­ мо

цю

Григорій ГОЛЕЦЬ,

начальник районної держнасінінсnекції.

роботу,

будемо

мати грибкову хворобу "сашку". А це небез­ є некондицій­

го

залежатиме

озимі.

валове

ному році. Як відомо, Київська об­ ласть взяла зобов'язання в

8079

гектарів

гектар.

матеріал. Серед них "Бобрицьке", ДПЗ

ТОВ

"Плосківський",

ТОВ

"Требухівське". Хотілося

б, rцоб керівники домови­ лися між собою і вирішу­

вали nитання сортообмі­

ну. Підкреслю, rцо nитан­ ня підготовки до сівби

у тому числі озиму пшеницю- 80ЗЗ

гектари.

Сільгосппідприємства району намолотили 26894 тонни зерна, у тому числі пшениці- 16926 тонн. Урожайність ранніх зернових становить 20,6 цен­ тнера з Г(і!ктара, у тому числі озимої пшениці - 21,1 центнера з гектара.

Найвищу урожайність зернових мають хліборо­ би ВАТ "Рудня" - Зб центнерів з гектара, у тому числі ячменю- 40,1 центнера з гектара.

14

ви­

робництво зерна в наступ­

тарів до збирання. Озиму пшеницю скошено на площі

У

чергу,

за

рахунок

підвиrцеппя врожайності. Вчені рекомендують. у нашій зоні сіяти озимі зер­ нові культури з 10 по 25 вересня -це найкраrці аг­

.

ся не так уже й багато. Оскільк,и однією зі скла­ дових одержання високих

печепня

займають

Тому від того, як ми нині спрацюємо, як зуміємо по­ сіяти озимину, здебільшо­

ц. р. в господарствах району скошено ранні зер­ нові культури на площі 13424 гектари із 14757 гек­

12994 гектари,

шу

тарів

За оперативними даними диспетчерської служ­ би управління АПК району, станом на 16 серпня

8261

певну частку по­ винні внести і хлібороби Броварrцини. Отож вироб­ ництво зерна треба наро­ rцувати і не лише шляхом

урожаїв с внесепня добрив

UIDAEHHИK JКНИВ

при плані

році.виробити 2 мільйони тонн зерна. Зро­

2001

nосіву зернових культур. Так, із 17700 гектарів за­ гальної nлоrці 12ЗОО гек­

Обмолочено ранні зернові культури на площі

завдання.

мають хороший nосівний

або

12

центів. Отож треба негай­

високих

У нас є госnодарства, які

пунхту

мих приблизно на

ріалу

Часу залишилося обмаль.

передплатного

району

відсотків посівного мате­

не nідготовлені до роботи.

вересня,

шається фактом. Поки rцо

й пожнеш. Загальновідо­

наявні машини nоки rцо

1

сіватиме ниву. Прикро, але факт зали­

користати.

nротруювачі зерна і навіть

нашу газету з

3А ВСІМА ВИМОrАМИ ArPDTEXHIKИ

БУЛИ роки, коли госnо­

ним. На жаль, не скрізь є

зверніться до найближчого

Юрій БОНДАР, начальник райвідділу ГУ МВС України в Київській області.

дарства Броварrцини ви­

"сашкою"

отримувати

Вшануймо ж пам 'ять тих, хто віддав за нас із вами найдорожче - своє життя!

прізвищ, покритих немеркнучою

О ПОСІЕШ ТЕ МАТИМЕШ ...

печно. І насіння, вражене

Яхщо зи хочете

втрат.

Ки бен ка, Володимира Правика, Володимира Тишури, Миколи Ващука, Василя Ігнатенка та Миколи

На Київщині на сьогодні на-

І до своїх домівок живими та

. здоровими, щоб їхні сім'ї ніколи не знали гіркоти

господарствах району ведуть підготовку

грунту до сівби озимих. Механізатори зорали грунт на площі 25З7 гектарів. Попереду у змаганні жниварів району йде екіпаж ВАТ "Рудня" у складі комбайнера Олексія Петрови­ ча Кузьмишина з Сергієм Володимировичем Мака­ ренком. Комбайном "ДОН-1500" хлібороби намо­ лотили 1128 тонн зерна. На другому місці - екіпаж ТОВ "Русанівське" у складі комбайнера Віктора Васильовича Волівець­ кого, помічника Олександра Михайловича Соло­ в'я, водїів Петра Дмитровича Вірича і Василя Гри­

горовича Лукаша, котрі зібрали комбайном "Домі­ натер" і перевезли автосамоскидами з поля на тік 1ООО тонн зерна.

у грунт, тому вже сьогодні треба подбати про забе:~­

необхідної

кількості nоживи у кожно­ му сільгосппідприємстві.

Наука рекQмендує фос­ добрива вносити восени, а азотні - навесні. Агрономічна форпо-калійні

служба агропромислового

комплексу району мас ад­ реси, де можна придбати добрива. Хотілося б, щоб у кожному господарстві своєчасно подбали npo це. Найкраnцими nоперед­ никами під озимі зернові культури є бобові бага­ торічні трави, вико-вівсяні суміші і пари. Наука реко­ мендує висівати на кожен

гектар З,5-4 мільйони схо­ жих зерен. Хто недосіває, одержує зріджені, забур'я­ нені посіви. Такий урожай важко навітL збирати.

До речі, в окремих гос­

подарствах вироrцують ба­ гато різних сортів озимих зернових культур. Цього не варто робити. Рекомен­ довано

мати

два-три

ос­

новні сорти різних строків достигання. Ми повинні мати свій хороший по­ сівний матеріал. Агротехнікою nередба­ че'но

зерно висівати на глибину 20 сантиметрів у добре підготовлений грунт. Усе насіння слід протруїти перед сівбою. Впевнена, той, хто пра­ цювати за всіма ви~югами

агротехніки, буде високі врожаї.

мати

Тетяна МОЙСА, головний агроном

управління АПК району.


Neвs

(9164)

19.08

Торіінформ

20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 1-й .НАЦІОНАЛЬНИЙ 6.00Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно! 8.50Анонс 9.00 7 днів 9. 55 Що в упаковці? 10.00М/Ф 10.20 "Інтеграл". /J;Ік. Майкл 11.00 УТН - "Ранок" 11.15 Погода 11.20 Х/ф "Жанна і вовк" 1З.О5 Погода 1З. 1О Закон є закон 1З.15Анонс 14.55Анонс 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15.20 М. Грушевський. Перший Президент. П. 1 15.40 д/с "Останній день". "Коко Шанель" 16.00 Ой, як мило в нас буває 16.ЗО д/Ф "Хто ми". "Малоросія". Ч.1 17.00 Tjc "Дотик янгола" 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- "Вечір" 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.50 Хіт-2000 19.00 У /Ф "Пенсійна реформа" 19.40 Що в упаковці? 19.50 Футбол від "УТН" 20.20 Телевізійна служба "МилосердЯ" 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 "Акцент" В. Лапікури 22.1 О Т jc "Чорна рада". 1 серія 22.50 Нова колекція 2З.25 Погода 2З.ЗО Хіт-2000 2З.З5Анонс 2З .40 Доброї ночі, Україно!

2-й НАЦІОНАЛЬНИЙ

7.ОО Містечко 7.ЗО Телевізійна патрульна служба "Ситуація" 7.40 Т/с "Загадкова леді" В.ЗО Х/Ф "Монстри на Різдво" 10.00 Телеанонс 10.05 Що в упаковці? 10.10 Хіт-2000 10.15 Х/Ф "Оберіг" 11.40 Телеальманак "Основи" 12.1 О Історія Української державності 12.45 М/Ф 1З.О5Діловий канал. Тиждень 1З.50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт-2000 14.00 д/Ф "Українці Північної Америки" 14.40 Перерва 16.00 Т/с "Закон та порядок" 17.00 Т/с "Ксена" 17.50 Т/с "Жулі Леско" 19.ЗОТСН 19.50 Проспорт-новини 20.00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-2" · 21.00 Х/Ф "Вікенд у провінціІ" 22.З5 Телевізійна патрульна служба "Ситуація" 22.50 Т jc "Швидка допомога" 2З.40ТСН 0.00 Х/Ф "Паніка в Нідл­ Парку" УТ-З 14.00Анонс 14.05 За київським часом 14.15 Хіт-базар

14.45 д/Ф "Іншої ціни немає" 15.15 Пілігрим · 15.З5 Схуднення за методом академіка Смєлова в медичному центрі "Довіра" 15.45 Районний маршрут 16.10 Пульс 16.25 На ранковому прийомі 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.1 О Х/Ф "Мій ласкавий і ·ніжний звір" 20.00 "Подробиці"- Час 20.551нтерспорт 21.00 Погода 21.05 Минуле-2000 21.10 Л. Ламас у хjф "Віртуальний поліцейський"

22.50

Ток-шоу "Акули пера".

Д. Малікоа

2З.50 "Подробиці". Підсумки дня

0.00 Tjc

"Нестір Бурма" 1.З5 Погода

14.00

7 КАНАЛ Тележурнал "Бізнес­

ревю"

14.1 О Малий бізнес сьогодні 14.40 Хіт-базар 15.1 О Знайомтеся: інститут економіки,

керування та

господарського права

15.15 Світ

науки 15.ЗО Тележурнал "Бізнес­ ревю" 15.40 Хіт-новини 16.1 О "Профілі". "Студент" 16.ЗО Молодіжна телевізійна служба 17 .ОО Ворота в майбутнє 17.15 "Бути жінкою" 17.50 Тележурнал "Бізнес­ ревю" 1В.ОО Ворота в майбутиє 1В.15 "Профілі". "Митний офіцер" 1В.ЗО "Кувейт. Вчора і сьогодні" 19.00 Зустрічі в прямому ефірі 20.00 Інформ. програма •наш час" 20.20 Адреси ділової уда'Іі 20.ЗО Анонс програм

21.00СІТ Тележурнал "Бізнес­

21.20

ревю"

21.ЗО Ворота в майбутнє 21.45 Студія візажа "Terra

Viva" 22. ОО Хвороба століття 22.35 Публ. програма

"Я?!!

(Людина що йде)" 2З. 05 Створи себе 2З.ЗО Муз. парад від "Катрін" 0.00 Муз. поп-stор 1.30 Народний нічний канал. Інформ. програма "Наш час" 1.45 Програма "Стрес" 1.55 Реклама ЗО КАНАЛ

7.20 Програма передач 7.25 Медичний тижневик "З6,6"

7.55 Християнська програма В.ЗО СТН-тижневик

9. ОО Лакмус життя 9.30 Х/Ф "Весілля" 10.З5 Царська ложа

11.15 Закон є закон 11.20 Х/Ф "Імператорські дезертири". 1 серія 12.45 "Шедеври світового музичного театру". Балет "Рекламні щити" на музику Принца 1З.45 Степ-урок 1З.55 Закон є закон

14.30 Програма передач 14.З5 М/с "Турботливі ведмедики" 15.00 Mjc "Череnашки­ ніндзя" 15.25 "BIZ-ТV" 16.00 "BIZ-ТV" 16.40 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 17.00 "BIZ-ТV" 17.50 "Вікна. Столиця" 1В.ОО Т /С "Селе ста, тільки Сел еста" 1В.55 Програма передач 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.35 Х/ф "Служниця" 21.1 О "Вікна. Бізнес" 21.25 Х/Ф "Немаз вибору" 2З.О5 Великий репортаж 2З.З5 "Вікна. Опівночі" 2З.55 Програма передач 52 КАНАЛ 7.ЗО Tjc "Тропіканка" В.15 М/ф В.ЗО Репортер В.45 М/с "Конан - шукач nригод" 9.10 Т/с "ТАРС уповноважений заявити .. .". 6 серія 10.25 Тетянин полудень 10.50 Х/Ф "Офіцери" 12.20 Тетянин полудень 12.45 А. Будницька

14.00 В/Ф "Дзвони"

представляє. "З життя жінки" 1З.О5 Домашній фітнес "Хауз фіт"

15.00 Х/Ф "Бережи мене, мій талісман" 16.ЗО Закон є закон 16.З5 Таємниці палацу 17.00 "Ім'я". К. Зануссі 17.40 Вдячний доля 1В.З5 Т/с "Історія кохання"

мамо!" 14.00 Репортер 14.10 Х/ф "Один вдома" 15.55 М/с "Інопланетяни" 16.15 М/с "Конан - шукач пригод"

Огляд матчів чемпіонату Англії з футболу 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські новини

19.25

21. 15 Антресолька 21.ЗО Вісті тижня

22.15 Влада факту 22.ЗОСТН

22.40 Х/Ф "XXL" 0.20 Комп'ютер Х З2 канал

7.00 "Територія А". Хіт-парад 8.00 Щоденник фестивалю "Ялта-2000" В.ЗО На сьомому небі М/с "Вуді Вудпеккер та його друзі" 9.ЗО Tjc "Фантастична дівчина" 10.00 Т/с "Моє друг.е ·я· 10.30 Сократ-Свінг. Телемагазин 11.00 Tjc "Готель" 12.ЗО "На всі боки" з О. Котлицькою 1З.ОО Сократ-Свінг. Телемагазин 1З .ЗОТjc "Соколине гніздо" 15.30 Телемедіа. ТV-магазин 16.00 М/с "Роккі та Бульвінкль" 16.ЗО М/с "Вуді Вудпеккер та його друзі"

9.00

16.55

М/с

"Космічні

рятувальники"

17.20 Т/с "Роки молодіІ" 1В.1 О Т jc "Фантастична дівчина" 1В.З5 Т/с "Моє друге "Я" 19.05 Т/с "Вир світів" 20.00 Х/ф "Останній римейк Красавчика /J;Ікеста" 21.ЗО Tjc "Шовкові тенета" 22.25 "Територія А". Хіт­ парад

2З.15 Голос "Перемоги" 2З.40 Програма передач на завтра

З7 КАНАЛ

7.00 Любиш- дивись! 7. 1О Уроки постмодерну 8.00 На хвилі успіху В.10 Диск-канал В.40 Відпочинемо!

9.00 Діловий тиждень 9.ЗО Чинник успіху 10.00 Поради 1О.ЗО Про кохання 11.00 Т/с "Багаті теж плачуть" 11.50 На хвилі успіху

12.00 Гарнізон 12.ЗОХ-фактор 1З.ОО М/с "Омер" 1З.ЗО Діалоги про тварин 14.ЗОМ/ф 17 .ОО Мар'їн гай 17 .ЗО Без питань 18.00 Відпочинемо! 18.20 Стильне шоу "Фаsон" 18.50 На хвилі успіху 19.ЗО Експрес-інформ 19.40 Катастрофи тижня 20.ЗО Як на долонях 20.40 Новини 21.00 Що? Де? Почім?

21.10

Х/Ф "Як втекти з

проклятого містечка" 22.З5 Тjc "Багаті теж плачуть" 2З.25 На хвилі успіху

2З.З5 Новини

50 КАНАЛ 6.55 Програма передач 7.00 Прогноз nогоди 7.05 "BIZ-ТV" В.25 Прогноз погоди В.ЗО "Вікна. Спорт" 9.00 Програма передач 9.05 Т/с "Селеста, тільки Селеста" 10.00 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 10.20 "BIZ- ТV" 12.00 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин

12.15 Х/Ф "Не валяй дурня ... " 14.00 "Вікна. Новини" 14.10Телемагазин

1З.15 Т/с "Я люблю його,

Т jc

16.45

"Маленький

бvрлака" 17.1 О Т jc "Пригоди Ширr.і Холмс-З". 1 серія 17.45 Х/Ф "Кольє Шарлотти". 1 серія 19.00 Репортер 19.20 Т/с "Тропіканка" 20.05 "Оболонь" представляє. "З пивом по життю" 20.20 Новий зір з клінікою "Оптимед" 20.25 Х/Ф "Міцний мужик" 21.35 "Стерх" на "Новому каналі" 21 .40 Футбол. Англійська прем'єр-ліга. Арсенал Ліверпуль 23.50 Репортер

1-й НАЦІОНАЛЬНИЙ 6.00Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно! 8.50Анонс 9.00 Футбол від "УТН" 9.ЗО Що в упаковці? 9.40 Бути жінкою 10.1 О д/Ф "Екскурсія Сеулом" 1О.ЗО Нова колекція 11.00 УТН - "Ранок" 11.15 Погода 11.20 Пригорща 12.05 Т jc "Чорна рада". серія 12.45 Погода 12.50 Закон є закон 12.55 Анонс 14.55Анонс 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15.20 М. Грушевський. Перший Президент. Передача 2 15.40 д/с "Останній день". "Едіт Піаф та Жан Кокто" 16.05 Концертна nрограма "На струнах веселки" 16.ЗО В/ф "Хто ми". "УРСР". Ч.2 17.00 Tjc "Дотик янгола" 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - "Вечір" 1В.10 Саме Той 18 .З5 Захист 18.55 Футбол. Ліга чемпіонів. Кваліфікаційний раунд. "Славія" (Прага, Чехія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН -Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 "Акцент" В. Лапікури 22.1 О Т jc "Чорна рада". 2 серія 2З. 10 Нова колекція 23.40 Погода 2З.45 Хіт-2000 2З.50Анонс 2З.55 Сім нот

2-й НАЦІОНАЛЬНИЙ

7.00 тсн ї.20 Телевізійна патрульна служба "Ситуація"

7 .ЗОТ jc "Загадкова леді" В.25 Х/Ф "Вікенд у провінціІ" 10.00 Телеанонс 1О. 05 Що в упаковці? 10.10 Хіт-2000 10.15 Х/Ф "Гетьманські Клейноди" 11.40 Діалог зі Сфінксом 12.1 О Історія Української державності 12.40 Перехрестя 1З.10 Кобзареві думи 13.25 Діловий канал 1З .50 Що в уnаковці? 1З .55 Хіт- 2000 14.00 д/Ф "Українці Північної Америки" 14.25 Перерва 16.00 Старі й нові "Маски" на каналі "1 + 1" 16.25 Т/с "Закон та nорядок"

17.15 Т/с "Крок за кроком• 17.45 Т jc "Ксена" 18.З5 Tjc "Район Мелровз" 19.ЗОТСН

19.50 Проспорт-новини 20.00 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів-2"

20.55

Х/Ф

"Незаконне

переслідування" 22.З5 Телевізійна nатрульна служба "Ситуація" 22.50 Футбол. "Динамо" (Загреб, Хорватія)- "Мілан" (Італія)

20.ЗОСТН

16.20

21.00 Міські новини 21 .15 Антресолька

пригод"

21.ЗО Вісті 22.00 35 хвилин джазу 22.З5 Х/Ф "Пси-2" О. 15 Х/ф "Трансильванці на Дикому ЗаходІ"

"Маленький бурлака" 17.25 Т/с "Пригоди Ширлі

З2 КАНАЛ 7. ОО "Територія А". Хіт- П<І~;щ В.ОО "Час "Ч". Військовий тележурнал

В.ЗО Економічний вісник Мjс "Вуді Вудпеккер та його друзі" 9.ЗО Т Іс "Фантастична дівчина" 10.00 Tfc "Моє друге "Я" 1О.ЗО Сократ-Свінг. Телемагазин 11.00 Х/Ф "Останній римейк Красавчика Джеста" 1З.ОО Сократ-Свінг. Телемагазин 1З.ЗО т;с "Соколине гніздо" 15.ЗО Телемедіа. ТV-магазин 16.00 М/с "Роккі та Бульвінкль" 16.30 Мfс "Вуді Вудпеккер та його друзі" 16.55 Мfс "Каспер" 17.20 Т/С "Роки МОЛОДЇІ" 1В.10 Т/с "Фантастична дівчина" 1В.З5 Т/с "Моє друге "Я" 19.05 Т/с "Гравці" 20.00 Х/Ф "Острів" 22.00 Т/с "Шовкові тенета" 22.50 "Територія А". Хіт­

9.00

УТ-З 7.00Новини 7.05Інтерспорт 7.10 Погода 7.15 Т/с "Тінь та світло" 8.00 Новини В.05Інтерспорт

В.10 Т/с "Арліс" В.40 M-drive В.50 Родина від А до Я 9.00 Новини 9.05 Погода 9.10 Минуле 9.15 Х/Ф "Весільний подарунок" 10.40 Т/с "Висока хвиля" 11.20 Фестиваль молодих виконавців "Золотий Скіф". Ч.1 12.00 Новини 12.05 Інтерспорт 12.1 О М/с "Навколо світу за 80 днів" 12.З5 нло 1З.00Анонс 1З.О5 За київським часом 1З .15 "Шлягер"

... 14.00 д/Ф "Соборна Вінниця" 14.20 Архітектор А.

представляє

Міленський 14.50 Інтер'єр 15.20 Співає Т. Повалій 15.50 Х/Ф "Гори димлять". 1 серія 17.10"Людиідолі". В. Черnак 17 .ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 113.10 Т jc "Вавилонська вежа" 19.00 Х/Ф "Відчуження". 1 серія 20.00 "Подробиці"- Час 20.55 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Минуле-2000 21.1 О Х/Ф "Смертельні суперниці" 22.50 Tfc "Повна безпека" 2З.40 "Подробиці". Підсумки ДНЯ

2З.50 Т;с "Висока хвиля" 0.40 Х/Ф "Вигнання з раю". Ч.1 1.50 Погода

7

КАНАЛ 10.00 Програма "Стрес" 1О. 1О Адреси ділової удачі 10.15 Х/Ф "Автора! Автора!" 12.00 Адреси діловоїудачі 12.05 Програма "Стрес" 12.15 Муз. програма

12.ЗО Х/Ф "Настя" 1З.55 Адреси діловоїудачі

16.00М/Ф 16.45 Адреси діловоїудачі 16.50 "Шлягер" представляє

...

17.50 Ескулаn 1В.20 Адреси ділової удачі 1В.ЗО Х/ф "Будні карного розшуку" 20.00 Інформ. nрограма "Наш час"

20.20 Адреси діловоїудачі 20.30 Анонс програм 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ Тележурнал "Бізнес­ ревю" 21.ЗО Транспорт України 21.55Індустрія здоров'я 22.00 Адреси ділової удачі 22.05 Х/Ф "Мисливці на дівичів" 23.25Інформ. програма "Наш

21.20

час"

2З.40 Адреси діловоїудачі 2З.50 Муз. nрограма 0.00 Народний нічний канал. Програма "Стрес" О. 1О Реклама 0.15 Х/Ф "Брубейкер"

ЗО КАНАЛ 6.З5 Програма передач 6.40 Міські новини 6.55 Антресолька 7. 1О Вісті тижня 8. ОО Християнська програма в.зостн 9.00 Т/с "На вістрі" 9.ЗО Споживач 9.40 Збережемо здоров'я 9.55 Кіногороскоп 10.15 Формуладолі 10.30 Кіноколо 10.40 Київ класичний.

10.55 Х/Ф "XXL" 12 .ЗО Закон є закон 12.35 "Кіно вчора і завжди". А. Тарковський 13.00 Tfc "Історія кохання" 1З.50 Степ-урок 14.00М/Ф 14.1 О Х/Ф "Імператорські дезертири". 2 серія 15.20 Закон є закон 15.25 Огляд матчів чемпіонату Англії з футболу 16.30СТН 16.45 "Усмішка". А. Демчук 17.00 "Нон-стоn ексклюзив. Зустрічі в Китаї в 2000 році" 17.55 Муз. маршрут. "Чорноморські ігри" 1В.20 Телепресклуб

19.00 Х/Ф "Зникла грамота" 20.20 Київські ділові новини. Ексnрес-інформ

парад

23.40 З любов'ю! 0.05 Програма передач

на

завтра

З7 канал

7.00 Новини 7. 1О Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху В.ОО На хвилі успіху

8.10 Диск-канал В.40 Відпочинемо!

9.00 Новини 9.10 Біс 9.50 Що? Де? Почім? 10.00 Катастрофи тижня 11.00 Тfc "Багаті теж плачуть" 11.50 На хвилі успіху 12.00 Прем'єр-відео 12.ЗО Арт-афіша 1З.ОО Рок-архів від "Тинди­ ринди" 14.00 Медичний тижневик "З6,6" 14.ЗО На хвилі успіху 14.40 М/Ф 17.00 Мар"ін гай 17.ЗО Диск-канал 1В.ОО Відпочинемо! 1В.1 О На хвилі успіху 1В.20 д/ф "Істоти" 19.30 Експрес-інформ 19.40 Ток-шоу "Моя сім'я" 20.40 Новини 21.00 Х/ф "Порушення контракту" 22.З5 Тfc "Багаті теж плачуть • 2З.25 На хвилі успіху 2З.35 Новини

50 КАНАЛ 6.55 Програма передач 7.ОО Прогноз погоди 7.05 "BIZ-ТV" 7.ЗО "Вікна. Столиця" 7.40 Музика на СТБ 7.50 ПроїНОЗ погоди 7.55 "Вікна. Бізнес" 8.10 "Вікна. Оnівночі" 8.ЗО Ні пухуні пера!

9.00 Програма передач 9.05 Т fc "Сел еста, тільки Селеста"

10.00 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 10.20 "BIZ-ТV" 12.10 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 12.ЗО Х/Ф "Служниця"

14.00 "Вікна.

Новини" 14.10Телемагазин 14.ЗО Програма передач 14.З5 Mfc "Турботливі мишки" 15.00 М/с "Черепашки­ ніндзя" 15.25 "BIZ-ТV" 16.00 "BIZ-ТV" 16.40 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин

17.00 "BIZ-ТV" 17.50 "Вікна. Столиця" 1В.ОО Т ;с "Селеста, тільки Селеста" 1В.55 Програма передач 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода

19.25 Х/Ф "Норт" 21.1 О "Вікна. Бізнес" 21.25 Х/Ф "Віртуальна зброя" 23.05 д/с "Штормове

М/с "Конан

-

шукач

16.45 М/ф 17 .ОО Т ;с

Холмс-З". 2 серія 17.50 Х/Ф "Кольє Шарлотти". 2 серія 19.00 Реnортер і9.20 їj.; "Тропіканка"

"Оболонь" представляє. "З пивом по життю" 20.ЗО Х/Ф " ... на прізвисько "Звір" 22.00 Реnортер 22.15 "Стерх" на "Новому каналі" 22.20 Х/ф "Сімейка недоумків" 0.00 Реnортер

20.15

1-й НАЦІОНАЛЬНИЙ ранку, Україно!

"Вікна. Опівночі" 2З.55 Програма передач

52 КАНАЛ 7.ЗО Т/с "Тропіканка" В.15 М/Ф В.ЗО Репортер 8.45 Мfс "Конан - шукач пригод" 9.20 Т/с "ТАСС уповноважений заявити ... 10.З5 Тетянин полудень 10.55 Х/Ф "Чужі листи"12.25 Тетянин полудень 12.50 А. Будницька nредставляє. "З життя жінки" 1З.10 Т/с "Я люблю його, мамо!" 14.00 Репортер 14.10Домщuній фітнес "Хауз фіт" 14.15 Х/Ф "Хлоnець з нашого міста" 15.50 "З х 4". Найкумедніше домашнє відео

його друзі"

15.55 Ще раз про ожиріння "Конкурент".

в

О.

Журавко 16.З5 "Родом з України". П. Тодоровський 17 .ОО Балтійська трембіта 17 .ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 18.10Т/с "Вавилонська вежа"

1В.55 Х/Ф "Відчуження".

2

серія

19.50 Національна лотерея 20.00 "Подробиці"- Час 20.55 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Минуле-2000 21.10 Х/Ф "Щиро ваш .. ." 22.45 Tfc "Повна безпека" 2З .40 Вчасно 0.00 "Подробиці". Підсумки 0.10 Т/с "Висока хвиля· 1.00 Х/Ф "Вигнання з раю".

9.ЗО Футбол. Ліга чемnіонів.

1.50 "Казки для дорослих" з К. Виноградовою 2.10 Погода

Кваліфікаційний раунд. "Славія" (Прага, Чехія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) 11.00 УТН - "Ранок" 11.15 Погода 11.20 Хіт-2000 11.50 Не все так погано ... 12.20 Тfc "Чорна рада". 2 серія 13.15 М. Грушевський. Перший Президент. Передача З

7КАНАЛ 7.00 Анонс програм 7.05 Грації від "Гравісу" 7.ЗО Ток шоу "Хто? Що?" В.ОО Вистава "Чарівниця". Ч.1 9.00 "Саме Той" про себе 9.ЗО Доживемо до понеділка 10.00 Канікули для сироти 10.20 Сакура-шоу 10.30 Торгінформ 10.45 Новосел 10.50 "Шлягер"

1З.ЗО Погода

представляє

закон

14.25Анонс 14.ЗО В/Ф "Хто ми". "Наша Україна". Ч.З 15.00 Урочисті збори і святковий концерт з нагоди 9-ої річниці незалежності України. Трансляція з Національного палацу "Україна" 18.00 УТН- "Вечір" 18.15 Погода 1В.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Т/с "Роксолана". Фільм 1-й. "Настуня" 20.00 Що в упаковці? 20.05 Автосапієнс 20.З5 Укрспортлото 20.40 УТН - Панорама 21.10 Футбол. Ліга чемпіонів. Кваліфікаційний раунд. "Црвена Звезда" (Белград, Югославія) "Динамо" (Київ, Україна) 2З.О5 Тfc "Чорна рада". З серія O.Ou Хіт-2000 0.05 Погода 0.10Анонс О. 15 Стадіон

2-й НАЦІОНАЛЬНИЙ

7.00 тсн 7.25 Телевізійна

патрульна

служба "Ситуація"

7 .ЗS Тfc "Загадкова леді" 8.25 Х/Ф "Незаконне пеРі:СJї~ування" 10.00 Телеанонс 1О. 05 Що в упаковці? 10.10 Хіт-2000 10.15 Х/Ф "Вечорниці" 11.ЗО Прогулянка з "Акцентом", і не без моралі

11.45 М/Ф 11.55 Історія Української державності 12.25 Сільська година 1З.15 Вісник податкової служби України 1З.25 Діловий канап 13.50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт-2000 14.00 д/Ф "Українці Північної Америки" 14.35 Перерва 16.00 Ігрове шоу "Як стати зіркою?" 16.25 Т/с "Закон та порядок" 17.15 Т/с "Крок за кроком" 17.45 Т/с "Ксена" 18.35. Т ;с "Район Мелровз" 19.ЗОТСН 19.50 Проспорт-новини 20.00 Tfc "Вулиці розбитих ліхтарів-З" 20.55 Х/ф "Я вільний, я нічий" 22.20 Телевізійна патрульна служба "Ситуація" 22.35 Т;с "Швидка допомога" 23.25 тсн 23.45 Х/Ф "Не на ту напали"

попередження"

23.35

16.05

Ч.2

1З.З5 Закон є 13.40MnUHC

УТ-З 7.00Новини 7.05 :н~зрспорт 7.10 Погода 7.15 Т/с "Тінь та світло" 8.00 Новини В.О5Інтерспорт В.10 Tfc "Арліс" В.ЗS "Смачно" з Б. Бурдою 9.00 Новини 9.05 Погода 9.10 Минуле 9. 15 Х/Ф "Ідеальне тіло" 10.40 Т/с "Висока хвиля" 11.20 Фестиваль молодих виконавців "Золотий Скіф". Ч.2 12.00 Новини 12.05Інтерспорт 12.10 М/с "Навколо світу за ВОднів" 12.ЗО Суnутник "Планети

Здоров'я"

1З.00Анонс 13.05 За київським часом

'

сС>крат-

медичному центрі "Довіра"

серія

8.50Анонс

9. ОО Що в упаковЦі? 9.10 Закиєт

1з.оо

телемагазин 1З.ЗО Т/с "Соколине гніздо" 15.30Телемедіа. ТV-магазин 16.00 М/с "Роккі та Бульвінкль" 16.30 Мjс "Вуді Вудпеккер та

дня

6.00Анонс

6.05 Доброго

13.15 Хіт-ба~ар 13.45 Забута афіша 14.15 Капела "Думка" 14.45 Х/ф "Гори димлять". 2

...

11.ЗО Зустрічі в підводному світі 12.00 Хіт-базар 1З.ОО Торгінформ 1З.15 Новосел 13.30 Весняні ластівки-2000 14.40 Торгінформ 14.50 Новосел

15.00 Х/Ф "Уіллоу" 17.00 Торгінформ 17.10 Граці( від "Гравісу" 17.30 М-стиль 18.00 Програма УХРТ 18.ЗО Торгінформ 18.45 Новосел 19.00 Стимул 19.15 Телеуроки німецької мови "AIIes Gute!" 19.З5 Торгінформ 19.50 Новосел 20.00 Інформ. програма "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі 20.ЗО Анонс програм 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 . Світ nідводної фотографіі 22.ЗО Вікно в містику 2З.ОО Програма УХРТ 2З.ЗО Молодіжний канал "М" О.ЗО Торгінформ 0.45 Новосел 1.ЗО Народний нічний канал. Інформ. програма "Наш час" 1.45 Програма "Стрес" 1.55 Реклама

ЗО КАНАЛ

6.50 Програма передач 6.55 Міські новини 7. 1О Антресолька 7.25 Вісті 7.55 Християнська nрограма в.зостн "На вістрі" 9.ЗО Закон є закон 9.35 Світ родини від А до Я 10.00 Х/Ф "Дім на Трубній" 11.05 Телеенциклоnедія 11 .25 Блеф-клуб 12.05 Х/ф "Пси-2" 13.45 Степ-урок 1З. 55 Закон є закон 14.00 Чорний квадрат 14.30 Світ. Україна. Київ 14.50 Х/Ф "Зникла грамота" 16.ЗО Закон є закон

9.00 Тfc

16.35Фішка

17.05М/Ф 17. 15 Розповіді старого пліткаря

17.40 "Я- пам'ятник Собі!" Д. Харатьян 18.30 Т/с "Історія кохання" 19.20 Жінка на все 1ОО% 20.00 "Кіно вчора і завжди". О. Успло 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські новини 21.15 Антресолька 21.ЗО Вісті 22.00 Крамниця старожитностей 22.ЗО стн 22.40 Київські ділові новини. Експрес-інформ 22.50 Х/Ф "Кімната Марвіна" 0.30 Зустрінемося ввечері 0.50 Молодіжна телевізійна служба 1.20 Комп'ютер Х З2 канал

7.00 "Територія А". Хіт-парад В.ОО Вітражі В.ЗО Перехрестя 9.00 М/с "Вуді Вудпеккер та його друзі" 9.ЗО Т fc "Фантастична дівчина" 10.00 Tfc "Моє друге "Я" 10.ЗО Сократ-Свінг. Телемагазин 11 .ОО Х/Ф "Острів"

16.55 Мfс "Джиммі суперхробак" 17.20 Т/С "Роки МОЛОДЇІ"

-

1В.10 Т/с "Фантастична дівчина" 18.35 Т/с "Моє друге "Я" 19.05 Т/с "Команда "А" 20.00 Х/ф "Секрет мого

успD<у"

-""" 21.50 Tfc "Шовкові тенета··~ 22.45 "Територія А". Хіт­ парад

2З.З5 "Час "Ч". Військовий тележурнал

0.00

Програма передач на

завтра

З7 КАНАЛ 7.00Новини 7. 1О Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8.00 д/Ф "Істоти" 8.40 Відпочинемо! 9.00 Новини 9.1 О Вечори в Політехнічному 10.00 Ток-шоу "Моя родина" 10.50 Як на долонях 11.00 Tfc "Багаті теж плачуть" 11.50 На хвилі успіху 12.00 "Моє кіно" з В. Мережком 1З.З5 Радіохіт 14.35 М/Ф 17.00 Мар'їн гай 17.30 Диск-канал 1В.ОО Відпочинемо! 1В.20 Хіт-парад від "Тинди­ ринди" 1B.SO На хвилі успіху 19.30 Експрес-інформ 19.40 Що? Де? Почім? 19.50 Т/с "Шоу Бенні Хілла" 20.40 Новини 21.00 На хвилі успіху 21.1 О Фільм-концерт А. Укупника "100% кохання"

22.10 K.I.S.S. 22.З5 ТІс "Багаті теж плачуть" 2З.25 На хвилі успіху 23.35 Новини

50 КАНАЛ 6.55 Програма передач 7 .ОО Прогноз погоди 7.05 "BIZ-ТV" 7.ЗО "Вікна. Столиця"

7.40 Музика на СТБ 7.50 Прогноз погоди 7.55 "Вікна. Бізнес" 8.10 'Вікна. Опівночі" В .ЗО Великий репортаж

9.00 Програма передач 9.05 Т Іс "Селеста, тільки Селеста"

10.00

"ІDЕЕА-студія" . ..,

Телемагазин 10.20 "BIZ- ТV" 12.05 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин

12.25 Х/Ф "Норт" 14.00 "Вікна. Новини" 14.10 Телемагазин 14.ЗО Програма передач 14.35 М/с "Турботливі ведмедики" 15.00 М/с" Череnашки­ ніндзя" 15.25 "BIZ- ТV" 16.00 "BIZ-ТV" 16.40 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 17.00 "BIZ-ТV" 17.50 "Вікна. Столиця" 18.00 Т jc "Селеста, тільки Сел еста" 18.55 Програма nередач 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/ф "Формула кохання" 21.10 "Вікна. Бізнес" 21.25 Х/Ф "Найчарівніша та найпривабливіша"

Д/с

22.55

"Анатомія

катастроф"

2З.25 "Вікна. Опівночі" 2З.45 Програма передач

52 КАНАЛ 7.30 Tfc "Тропіканка" В.15 М/Ф

8.30 Репортер 8.45 М/с "Конан -

шукач

пригод"

9.25

Tfc

"ТАРС

уповноважений заявити ... "

10.40 Тетянин полудень 11.00 Х/ф "Роки МОЛОДіІ" 12.20 Тетянин полудень 12.45 А. Будницька представляє. "З життя жінки" 1З.05Домашній фітнес "Хауз фіт" 1З.15 Т/с "Я люблю його, мамо!" 14. ОО Репортер

14.15

Х/Ф

" ... на

прізвисько

"Звір"

15.35 Мfс "Інопланетяни" .,_ 16.25 Мjс "Конан - шукач

пригод"

16.55 Т fc "Маленький бурлака" 17.25 Тfc "Пригоди Ширлі Холмс-З". З серія 17.50 Х/Ф "Кольє Шарлотти". З серія 19.00 Реnортер 19.20 Т/с "Тропіканка" 20.00 "Оболонь" представляє. "З nивом по життю" 20.15 Жінка, якій все вдається 20.35 Х/Ф "Острів МакКінсі" 22.00 Реnортер 22.15 "Стерх" на "Новому каналі" 22.20 Х/Ф "Мужики! .." 2З.55 Репортер


19.08 8.1 О Диск-канал

1-й НАЦІОНАЛЬНИЙ День Незалежності України 7.ЗО Анонс 7.З5 В/Ф "Україна, Україна!" В.О5 Т/с "Чорна рада". З серія 9.00 Всеукраїнський

фестиваль дитячої естрадної пісні

"Молода Галичина-2000". Ч.1 9.ЗО Військовий парад на Хрещатику на честь 9-ои річниці Дн~езалежності України.

Сn~вний nарад на честь 9· ої річниці Дня Незалежності України

11.З5 М. Грушевський. Перший Президент. Передача4 12.00УТН- "День" 12.10 Погода 12.15 В/Ф "От така вона, Україна" 12.45 Зірки, на сцену! 1З.15 Не все так nогано ... 14.05 Т/с "Роксолана". Фільм 1-й. "Настуня" 15.00 УТН- "День" 15.10 Погода 15.15 Пісні В. Івасюка у виконанні дуету "Горлиця" 15.45 Альманах "Основи" 16.45 Концертна програма на честь 9-ої річниці незалежності Украіни "Молюся за тебе, Украіно!"

17 .ЗО В/Ф Золотоверхий"

з

"Київ циклу

"Життя, осяяне красою" 1В.ОО УТН - "Вечір" 1В.15 Погода 1В.20 Сnіває груnа "Соколи"

1В.50 Т/с "Чорна рада".

4

серія

9-ої

річниці

Євроnа. Майбутнє". Трансляція з Євроnейської nлощі О. ОО Погода 0.05 Анонс 0.10 Х/Ф "Дорога на Січ"

2-й НАЦІОНАЛЬНИЙ 7.00ТСН Телевізійна nатрульна служба "Ситуація" 7.40 Т/с "Загадкова леді" а.зо Х/Ф "Я вільний, я нічий"

7.25

~ОО Телеанонс

10.05 Україна, рідний край 10.25 Хіт-2000 1О.ЗО Х/ф "Сватання на Гончарівці" 11.50 Крок до зірок 12.20 Історія української державності 12.50 Долі-дороги 1З.20 Хто в домі госnодар? 1З.50 Хіт-2000 14.00 "Життя осяяна красою".­ "Сад мого життя". Д. Гнатюк 14.ЗО д/Ф "Іван Григорович­ Барський" 14.50 "Чарівна Бойківчанка". Н. а. України О. Білозір 16.00 "Від надії до надії". Збірна України з фугболу. Ч.1 16.З5 Х/Ф "Москаль-чарівник" 1В.ОО Х/Ф "Обережно, червона ртугь" 19.ЗОТСН 19.50 Просnорт-новини 20.00 Т /С "Вулиці розбитих ліхтарів-2" 20.50 КВК. Кубок Президента України 22.40 Кордон. Спецnроект 2З.15 Х/ф "Вантаж без маркірування"

"ВВ"

УТ-З 7 .ЗО За київським часом В.ОО "Ой, як мило в нас буває". Група "Цвітень" Державного народного хору ім. Вірьовки

В. 15 Парад nісля nараду 9.00 Інтеранонс

9.05 Погода 9.10 М/с "Пригоди Паnірусу" 9.З5 Прокинься і сnівай! 10.20 Т/с "Пригоди Робінзонів"

за

ВОднів" 12.35 Х/Ф "Сезон чудес"

1~0 Концертна програма "1 ОО% кохання" 16.10 Х/Ф "Д'Артаньян і три мушкетери". 1 серія 17.40 Клуб "Білий паnуга" 1В.20 Х/Ф "Мільйон у шлюбному кошику" 20.00 "Подробиці"- Час 20.55 Погода 21.00 Минуле-2000 21.10 М. Хазанов. Обране 21.ЗО Х/ф "За прекрасних дам" 22.50 Трансляція гала­ до

14.40 Просто собака 15.00 Торгінформ 15. 15 Новосел 15.20 Гала-концерт "Артек". 75 років" 17.10 Торгінформ 17.20 Граціі від "Гравісу" 17.40100 чудес світу 1В.ОО Програма УХРТ 1В.ЗОТоргінформ 1В.45 Новосел 19.00Стимул 19.15 Телеуроки німецької мови "AIIes Gute!" 19.35 Торгінформ 19.50 Новосел 20.00 Інформ. nрограма "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі 20.30 Анонс nрограм 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21 .20 Тележурнал "Бізнес­ ревю"

21.30 Торгінформ 21.45 Міста й столиці 22.00 Кіно про кіно 22.50 Програма УХРТ 2З.20

світу

"Шлягер"

...

1.ЗО Народний нічний канал. Інформ. nрограма "Наш час" 1.45 Програма "Стрес" 1.55 Реклама

ЗО КАНАЛ 6.50 Програма nередач 6.55 Міські новини 7. 1О Антресолька 7.25 Вісті 7.55 Християнська nрограма В.ЗОСТН 9.00 Tjc "На вістрі" 9.30 "Ліри". "Ти одна в нас, Україно". Ч.1 10 .ОО Нас дивлять ... 10.05 "Ліри". "Ти одна в нас, Україtю". Ч.2 10.25 Х/Ф "Кімната Марвіна" 12.ЗО Закон є закон 12.35 Стеn-урок 12.45 Tjc "Історія кохання" 13.30 Т. Повалій "Зірка, народжена Україною" 14.35 Закон є закон 14.45 Концерт О. Малініна 16.25 Закон є закон 16.30СТН 16.45 Х/ф "Максим Переnелиця" 1В.20 Про час і про себе 1В.З5 Столиця

1В.45 Х/Ф "Смугастий рейс" Київські ділові новини. Експрес-інформ 20.ЗО стн

20.20

21.00 Міські новини 21. 15 Антресолька 21.30 Вісті 22.00 Х/ф "Дзеркало

для

героя"

Нічний кінозал. Х/Ф "Стрільця на Канарах"

0.15

Дня

Незалежності 0.25 Х/Ф "Нові центуріони" 2.00 Погода

В.40 Відnочинемо! 9.00Новини 9. 1О Наші улюблені тварини 9.40 Що? Де? Почім? 10.00Амба-ТБ 10.30 Без nитань 11 .ОО Тjc "Багаті теж nлачуть" 11.50 На хвилі успіху 12.00До ювілею О. Табакова. "Театр+ ТБ". "Олег Табаков. Люд~• мого житоя" 1З.ЗО Своя гра 14.00 Прем'єр-відео 14.ЗОМ/Ф 17.00 І. Кругой "Друзі та nісні". Ч.1 1В.50 На хвилі успіху 19.ЗО Ток-шоу "Я сама" 20.ЗО На хвилі успіху 20.40 Х/Ф "Меч Гедеона" 2З.З5 На хвилі успіху

канал 6.55 Програма передач 7. ОО Прогноз nогоди 7.05 "BIZ· ТV" 7.ЗО "Вікна. Столиця" 7.40 Музика на СТБ 7.50 Прогноз nогоди

50

"Вікна. Бізнес" В.1 О "Вікна. Оnівночі"

7.55

В.ЗО Імпреза 9. ОО Програма nередач 9.05 Tjc "Селеста, тільки Селеста" 10.00 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 10.20 "BIZ-ТV'' 12.1 О "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 12.ЗО Х/ф "Формула кохання" 14.00 "Вікна. Новини" 14.10 Телемагазин 14.ЗО Програма nередач 14.З5 М/с "Турботливі ведмежата" 15.00 М/с "Череnашки· ніндзя" 15.25 "BIZ·ТV" 16.00 "BIZ·ТV" 16.40 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 17.00 "BIZ·ТV" 17.50 "Вікна. Столиця" 18.00 Т/с "Селеста, тільки Селеста" 18.55 Програма nередач 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.ЗО Х/ф "Жорстокий романс". 1, 2 серіі 22.00 Х/Ф "Декілька любовних історій" 2З.ЗО Х/ф "Лоліта" 1.45 Програма nередач

З2 КАНАЛ Хіт-nарад В.ОО Економічний вісник В.ЗО Візит. Сіде-Асnендос 9.00 М/с "Вуді Вудnеккер та його друзі" 9.30 Т /с "Фантастична дівчина" 10.00 Т/с "Моє друге "Я" 10.ЗО Сократ-Свінг. Телемагазин 11.00 Хjф "Секрет мого

7.00 "Територія А".

успіху"

20.50 Х/Ф "Дівчата" 22.ЗО Х/ф "Син за батька ... " 2З.55 Х/Ф "Небезnечні nовороти"

2З.ЗО Вітражі завтра

З7 канал 7.00Новини 7.10 Ексnрес-Інформ 7.20 На хвилі успіху 8. ОО Як на долонях

10.30 Хіт-2000 10.З5 Х/Ф "Фучжоу" 12.З5 Відкриваємо Біблію 1З.О5 Право 1З.35 Телеальманах "Основи". Святковий виnуск до Дня Незалежності 14.35 "Чарівна Бойківчанка". Н. а. України О. Білозір 16.00 "Від надії до надії". Збірна України з фугболу. Ч.2 16.35 "Динамо" (Київ) чемnіон. Поздоровлення зірок естради

17.50 Хjф

"Стріляй першим"

19.30ТСН

19.50 Просnорт-новини 20.00 Х/Ф "Родина поліцейських-З" 21.З5 Старі й нові "Маски" на

каналі"1 + 1" 22.05 Х/Ф "Привид в машині" 2З.40 Х/Ф "Така nізня теnла осінь"

УТ-З

"Made

1В.50

"Екстрадиція" Посольство Великобританії в Україні nредставляє. "Британія зсередини"

Tjc 20.00

20.ЗО Т jc "Щастя" 21.25 Ракурс

21.З5 Ексnрес-інформ

21.50 Діалоги 22.10 Телеекспрес 22.20 Хіт-базар 22.50 За лаштунками

ЗО КАНАЛ

6.45 Програма nередач 6.50 Міські новини 7.1 О Антресолька 7.25 Вісті 7.55 Християнська nрограма В.ЗОСТН "На вістрі"

9.00 Т /с

9.ЗО Закон є закон 9.З5 "Кумири". Л. Додин

10.00 Хjф

моди

героя"

14.10 д/с "Підводна одіссея команди Кусто"

12.15 Закон є закон 12.20 Телеенциклоnедія

14.45 Планета Здоров'я 15.15 "Як це було". "Місячні

12.З5 Х/Ф "Підкидьок" 1З.45 Стеn-урок 1З.55 Закон є закон 14.00 Про нас говорять ... 15.05 Х/Ф "Смугастий рейс" 16.ЗО М/Ф 16.40 Х/Ф "Таємничий острів" 1В.1 О Мій Ермітаж 1В.35 Tjc "Історія кохання" 19.25 Концерт С. Нікітіна 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські новини 21.15 Антресолька 21.ЗО Вісті 22.00 Таємниці портретного фойє 22.ЗОСТН 22.40 Київські ділові новини. Експрес-інформ 22.59 Х/Ф "Міс Феєрверк"

7 КАНАЛ В.ОО Тележурнал "Бізнес­ ревю" В.10 Муз. non-stop 9.10

Шоу

самотнього

холостяка

"Дзеркало для

З2 КАНАЛ

7.00

"Територія А". Хіт­

nарад

В.ОО Щоденник фестивалю

"Ялта· 2000" В.ЗО "Територія А". Муз.

Тележурнал "Бізнес­ ревю" 10.00 Великобританія

9.00 Mjc "Вуді Вудnеккер та

сьогодні 1О.ЗО Муз. nрограма

9.ЗО Т/с "Фантастична дівчина"

9.50

"Made іл

тиждень

його друзі"

Ukraine" 11.00 Кіногороскоn

10.00 Т jc "Моє друге 10.30 Сократ-Свінr.

11.45

11.ЗО Світ науки Знайомтеся: інституг економіки, керування та

Телемагазин 11.00 Х/Ф "Викрадення в Північному морі"

госnодарського права

12.ЗО Візит. Марракеш.

Грушевський. Президент.

"Молода Галичина-2000". Ч.1 10.05 Телефільм-вистава "Чорна Пантера та Білий Ведмідь" 11.25 "Життя, осяяне ~расою". Художник С. Якутович 12.00 УТН- "День" 12.15Погода 12.20 Циркова nрограма 1З.20 Х/ф "Тримайся, козаче!" 14.ЗО Зірки, на сцену! 15.00 УТН- ·:день" 15.15 Погода 15.25 Т/с "Роксолана". Фільм 1-й. "Настуня" 16.20 Надвечір'я 17.00 Концерт "Провесна Незалежності" 18.00 УТН- "Вечір" 18.15 Погода 18.20 Тjc "Чорна рада" 19.20 Погляд у світ

19.50 Золота Фортуна

Тележурнал "Бізнес­

nарад від "Катрін" 12.ЗО "Профілі". "Шеф-кухар" 12.50 Буги жінкою 1З.20 Тележурнал "Бізнес­ ревю" 13.30 Хіт-базар 14.00 Малий бізнес сьогодні 14.ЗО Муз. non-stop 15.ЗО Програма "Стрес" 15.40 Адреси діловоїудачі

15.50 М/Ф 16.15 nредставляє

"Я"

14.00 Сократ-Свінг. Телемагазин 14.ЗО Tjc "Соколине гніздо"

15.ЗО Телемедіа. ТV·

"Шлягер"

16.50 Адреси ділової удачі 16.55 Х/Ф "Багряниця" 19.00 Шалом, Україно! 19. ЗО Адреси ділової уд,;~чі 19.40 "Трансnорт України". Регіональний виnуск 20.00 Інформ. nрограма "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі 20.ЗО Анонс програм 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ 21. 15 ДИвлячись з Америки 21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 Новосел 22.1 О Молодіжний канал "М" 2З.1 О Торгінформ 2З.25 Новосел 2З.ЗО Тинди-ринди-новини

50 канал В.ОО Програма nередач В.О5 "BIZ· ТV" 9.00 "BIZ-ТV"

16.00 М/с

"Роккі та Бульвінкль"

1б:зо М/с "Вуді Вудпеккер та його друзі"

"Космічні рятувальники" 17.20 Tjc "Роки молодіо• 1В.10 Т/с "Фантастична дівчина" 1В.З5 Tfc "Моє р,руге "Я" 19.05 Т/с "Вир світів" 20.00 Х/Ф "Підозрюваний" 22.10 Т jc "Шовкові тенета" 2З.ОО "Територія А". Хіт· nарад

В.ОО М/Ф В.55 Х/Ф "Небесні ластівки". Найкумедніше

домашнє відео

10.25 Домашній фітнес "Хауз фіт" 10.35 М/Ф 11.20 Х/Ф "Вам і не снилося ... 12.50 Х/Ф "Труффальдіно Бергамо". 1 серія

із

1З.55 Реnортер 14.05 Х/Ф "Труффальдіно із Бергамо". 2 серія 15.20 Х/Ф "Орел і решка" 16.45 Х/Ф "Королева бензоколонки"

18.00М/Ф 1В.10 Т jc "Горянин· 7" 19.00 Реnортер 19.20 Х/Ф "Домашній арешт" "Оболонь" nредставляє. "З пивом по

21.05

життю" 21.20 Х/Ф "Чудовисько"

2З.ОО Х/Ф "В зоні особливої уваги"

О.З5 Х/Ф "Слідоnит"

9.05 Погода 9.10 Сім бід- одна відnовідь 9.25 М/с "Пригоди Паnірусу" 9.50 Tjc "Діти проти монстрів". 1 серія 10.15 Не час 10.ЗО "Вікенд" зі. Зінченко пошта

11.00 Ранкова 11.40 нло 12.05 Смак

7.ЗО Доброго ранку, Україно! В.50 Анонс В .55 Що в уnа~овці? 9.00 У гостях у Дрьоми 9.30 Зірки, на сцену! 10.00 Пригорща 11.00 Погляд у світ 11.30 Дитяча лінія 11.45 М/Ф 12.00 УТН- "День" 12.10 Погода 12. 15 Що в упаковці? 12.20 М. Грушевський. Перший Президент. Пере· дача6 12.50 Нова колекція 1З.25 Надвечір'я 14.00 Дjс "Світ дикої природи" 14.25 Альманах "Основи" 15.00 УТН- "День" 15.10 Погода 15.15 Не все так nогано ... 15.45 Класик-nрем'єр 16.15 Реліквііі храми Украіни 16.20 До Дня авіаціі. "Аси" 16.50 Нова колекція 17. 1ОТ jc "Служба порятунку "Вечір"

1В.10 Погода 18.15 Вікно в Америку 1В.45 Прогулянка з "Акцентом", і не без моралі

19.00

Х/Ф "Зовнішні ознаки

багатства"

-

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Сеіт сnорту 21.50 Погода 22.00 Телефортуна 22.40 Т jc "Чорна рада" 0.20 Хіт-2000 0.25 Погода О.ЗОАнонс

О.З5 Доброї ночі, Україно!

завтра

2-й НАЦІОНАЛЬНИЙ Програма І. Моляра "Парк автомобільного nеріоду" 7.З5 Ігрове шоу "Як стати зіркою?" В.10 М/с "Бетковен". 4 серія 8.40 Гумор. програма "Повне мамаду" 9.15СВ-2000 1О. ОО Телеанонс

7.00

10.00Т/с "Моє друге "Я" 10.ЗО Економічний вісник

11.00 Модний

час 11.ЗО "На всі боки" з О.

Котлицькою

12.00 Вітражі

в

хто

говорить"

2З. 1О Х/Ф королем" 1.15 Погода

Сократ-Свінг.

14.55 Телемагазин

15.00 Світ людей. Медицина 15.25 Зустрічі з лікарем

17.20 Т/с "Чудесна наука" 17.45 Т jc "Молодість Геракла"

1В.10

"Фантастична

Tjc

дівчина" 1В.ЗО Тjc "Моє друге "Я" 19.05 Т/с "ЗатокаДоусона" 20.35 Х/ф "Підйом з безодні" 22.25 Х/Ф "Останній nостріл" 0.00 Т jc "Поліція Маямі.

0.45

Програма nередач на

завтра

1З.ОО "З легким ларам!" В гостях уМ. Євдокимова 1З.ЗО Програма "Життя тварин" 14.00М/Ф 14.20 Х/Ф "Двоє nід однією nараською" 15.55 Чекай мене 16.З5 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери". З серія 17.50 Пісня року 1В.ЗО Х/Ф "Біс у ребро" 19.50 Національна лотерея 20.00 Подробиці тижня 20.40 Погода 20.45 Минуле-2000

20.50 Джентльмен-шоу 21.25 Х/Ф "Подивися,

На сьомому небі

1З.ЗО "Родом з Украіни". Є. Яковлева 14.00 Фант-лото "Бінго". Фінал

Відділ моралі"

12.ЗО д/с "Зустрічі nідводному світі"

"Прощання

з

7 КАНАЛ 10.00 Програма "Стрес" 10.10 Адреси діловоїудачі 1О. 15 Оаза серед хаосу 10.40 Ескулаn 11.00 Х/Ф "Багряниця"

1З.ЗО

2З.50 д/с "Остання адреса"

З7 КАНАЛ 7.00 Новини 7.10 Любиш- дивись! 7.20 На хвилі успіху В.ОО Х/Ф "Дівчина nосnішає на побачення" 9.10 Ви- очевидець 10.00 Ток-шоу "Я сама". "Між нами ... дівчатами" 11.00 Т jc "Багаті теж

7.ЗО Н. Яремчук В.ОО На ранковому прийомі В.ЗО Інтер'єр 9.00 Інтеранонс

Смєлова 1З.20 Муз. nрограма

1-й НАЦІОНАЛЬНИЙ 7.25 Анонс

дівчина"

Омельченком 15.З5 Телемедіа. ТV-магазин 16.05 Реве та стогне ... 16.50Мjф

1З.10 Адреси діловоїудачі 1З.15 Схуднення за методом

0.15 Програма nередач

на

...

УТ-З

КАНАЛ

В.ЗО Голос "Перемоги"

9.00 З любов'ю! 9.30 Tjc "Фантастична

12.ЗО Перехрестя

серіі

12.10 "ІDЕЕА-студія".

"Історія кохання"

З2 КАНАЛ В. ОО д/с "Остання адреса"

1З.ОО

Гумор. nрограма "Золотий гусак" 22.20 Х/ф "Насолода" 2З.45 "Доля- Київ". Ч.З 0.15 Х/Ф "Заячий заnовідник"

9.40 Програма nередач 9.45 Х/Ф "Жорстокироманс". 1, 2

0.15 т;с

1В.ООТ/с "Коломбо" 19.40ТСН 20.00 Хjф "І знову трясеться земля

Телемагазин

І

2З.45 Анатомія кохання

рейнджер"

21.45

9.20 "ІDЕЕА-студія".

911'' 18.00 УТН -

магазин

16.55 М/с

...

17. 1ОТ jc "Уокер -техаський

23.З5 На хвилі успіху

1 серія 10.00 "З х 4".

1З.40 Телевізійний центр

21. 1О Х/Ф "Пограбування" 2З.10 А. Мордвинова в nрограмі "Жіночі історіІ" 2З.45 Х/Ф "Дівчина на мосту" 1. 20 Після оnівночі 2.10 Погода

долини"

52

0.00 Х/Ф "Літо, що обпалюз"

2 серія "Брейн-ринг" на "Інтерканал і" 1В.20 Сміхоланарама 1В.50 Добрий настрій. "Елка і кореша" 19.00 Каnітал-шоу "Поле чудес" 20.00 "Подробиці" -Час 20.55 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.05 Минуле-2000

12.55 Хіт-2000 1З.ОО Сnортивний канал 14.00 Блок освітнього телебачення 15.00 Ігрове шоу "Як стати зіркою?" 15.ЗО Х/Ф "Весілля вамnірів"

12.ЗО "BIZ-ТV" 15.00 Шанувальникам індійського кіно. Х/Ф "Вибір" 17.25 Програма nередач 17 .ЗО Клуб "Білий паnуга" 1В.ОО Т/с "Еллі МакБіл" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.15 Х/Ф "Міміно" 20.55 Х/Ф "Принц Єгиnту" 2З.10 Х/Ф "Дошкульний міліціонер" 1. 1О Програма передач

8.20 Сnіває Д. Гнатюк 8.ЗО Автографи 9.00 Інтеранонс 9.05 Погода 9. 1О Зоряна година 9.40 Т jc "Магічні nригоди" 11.05 "Смачно" з Б. Бурдою

17.25

пісні". Ч.2 1В.50 На хвилі успіху 19 .ЗО На хвилі успіху 19.40 О.С.П.-студія 20.ЗО Як на долонях 20.45 Сам собі концерт 21.45 Х/Ф "Дівчина з

Телемагазин

2З.20 Джаз і не тільки 2З.50 Телеекспрес

nерегони в космосі" 15.55 Хjф "Д'Артаньян і три

О. Рибачук, В. Мельниченко 12.35 Телевізійна служба "Милосердя"

"Друзі та

1В.ЗО Концерт за участю груnи "Шао? Бао!"

7.ЗО Оnлески, оnлески ... 7.50 Острів скарбів

11.ЗО Доки всі вдома 12.10 Mjc "Навколо світу за ВОднів" 12.ЗО Хjф "По вулиці комод водили .. ."

1З.ОО Тинди-ринди 1З.ЗО Модний час 14.00 Арт-афіша

1В.ОО Ток-шоу "Хто? Що?"

nарад

М.

іл

В.05 Тільки для жінок В.35 Очевидне-неймовірне 9.05 Представляє Великий ... 9.З5 Старі знайомі 10.00 Студія побачень 10.40 Світ родини від А до Я 10.50 Телеексnрес 11.00М/Ф 11.ЗО Х/Ф "Вибач" 13.00 Телеексnрес 1З.10 Муз. життя 14.05 Здрастуй, мамо! 14.З5 Я вас любив ... 14.50 Телеекспрес 15.00 Х/Ф "Демидови". 1, 2 серіі 17.З5 М/Ф

12.00 Муз.

Передача5 9.30 Всеукраїнський фестиваль дитячої естрадної nісні

0.00 Програма nередач на

маркірування" 10.00 Телеанонс 1U.05 Україно, рідний край

nрограма

ревю"

14.30 Т/с "Соколине гніздо" 15.30 Телемедіа. ТV-магазин 16.00 М/с "Роккі та

nарад

7.00 Кордон. Сnецnроект 7.35 Т jc "Загадкова леді" 8.20 Х/Ф "Вантаж без

КАНАЛ Муз. "НАРТ -ранок" Ексnрес-інформ

7.05 7.20 7 .З5 Муз. Ukraine"

12.00 Планета Земля

14.ЗО K.I.S.S. 17.00 І. Кругий

25

Анонс 7.ЗО "Київ архітектурний". Т/ ф "Владислав Городецький", "Володимир Микола:Ів" 8.20 Т jc "Чорна рада". 4 серія

7.25

Перший

22.40 "Територія А". Хіт­

2-й НАЦІОНАЛЬНИЙ

1.ЗО Народний нічний канал. Інформ. програма "Наш час" 1.45 Програма "Стрес" 1.55 Реклама

Ч.1., Варзазат 1З.ОО "Територія А". Хіт·

9.15

1В.З5 Т/с "Моє друге "Я" 19.05 Т/с "Правосуддя за Свіфтом" 20.00 Х/ф "Викрадення в Північному морі" 21.ЗО "Руст", або Стороннім вхід заборонений 21.45 Tjc "Шовкові тенета"

"Одруження"

10.05 1О.З5 Що в уnаковці? 10.40 Банк ідей 11. 1О Надзвичайна ситуація 11.40 Зірки на сцену! 12.10 "Життя осяяне красою".

nлачугь" 11.50 На хвилі успіху

11.50

Телемагазин

16.ЗО М/с "Вуді Вудnеккер та його друзі" 16.55 М/с "Касnер" 17.20 т;с "Роки молоді•" 1В.1 О Т jc "Фантастична

0.10Анонс

0.05 Х/ф

О.ООМікс

0.40 Торгінформ

1-й НАЦІОНАЛЬНИЙ

1З.ОО Шлягер- бо шлягер 14.00 Сократ-Свінг.

Бульвінкль"

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН -Панорама 21.40 Світ сnорту 21.50 Погода 22.00 "Акцент" В. Лапікури 22.10 Tjc "Чорна рада" 0.00 Хіт-2000 0.05 Погода

мушкетери".

КАНАЛ 8.00М/ф В .45 М/Ф "Кішка, що гуляла сама по собі" 10.00 Х/Ф "Більше, ніж життя" 11.З5 Х/Ф "Альошчине кохання" 13.00 Х/Ф "Закоханий за власним бажанням" 14.ЗО Репортер 14.40 Домашній фітнес "Хауз фіт" 14.45 "З х 4". Найкумедніше домашнє відео 15.15 Хjф "Тільки в мюзик­ холі" 15.25 Х/Ф "Приборкувачка тигрів" 18.00Мjф 1В.10 Т/с "Горець-б" 19.00 Реnортер 19.20 Х/ф "Зникла грамота" 20.З5 "Оболонь" nредставляє. "З nивом по життю" 20.45 "Стерх" на "Новому

52

каналі"

дівчина"

\~М/Ф

концерту

13.15Новосел 13.30 Жіночий світ 14.00 "Артек". 75 років". Ч.2

0.20 Новосел

на Дня

11. 15 Караоке на майдані 11.40 Мелорама 12.10 М/с "Навколо світу

11.00 Торгінформ 11 . 15 Новосел 11.30 "Саме Той" про себе 12.00 Хіт-базар 1З.ОО Торгінформ

О. 1О Торгінформ

Незалежності України "Незалежність.

0.50 Концерт груnи

фотографіі В.ОО Вистава "Чарівниця". Ч.2 9.00 "Шлягер" представляє ... 9.45 Весняні ластівки-2000

nредставляє

19.50 Ток-ринг 2_0.40 Вечірня казка 21.00 УТН -Панорама 21.55 Погода 22.00 Святковий концерт честь

7.00 Анонс nрограм 7.05 Граціі від "Гравісу" 7.30 Світ nідводної

Х/Ф "Будні карного розшуку" 14.55 Питання для Калініна 15.25 Адреси діловоїудачі 15.ЗО "Бульвар" збирає друзів 20.00 Інформ. nрограма "Отже ... " 20.20 Адреси діловоїудачі 20.ЗО Анонс програм 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ 21.20 Тележурнал "Бізнес­ ревю" 21.ЗО "NK club". "Буги собою" 21.45 Студія визажа "Terra

З7 КАНАЛ

7.00 Новини 7.10 Любиш- дивись! 7.20 На хвилі успіху 8.00 М/Ф В.40 Тинди-ринди

9.1 О На хвилі успіху 9.20 Шоу їжі "Пальчики оближеш!"

9.50 Т jc "Шоу Бенні Хілла" 10.45 Крила 11 . 15 Чинник успіху 11.45 На хвилі успіху 11 .55 Планета Земля 12.50 Своя гра 1З.20 Наші улюблені тварини

1З.45 Прем'єр-відео 14.10Арт-афіша

14.40 Що? Де? Почім? 17.00 Гарнізон 17 .ЗО Вечори Політехнічному

18.20 Медичний тижневик "36,6" 18.50 На хвилі успіху 19.ЗО Поради

20.00 На хвилі успіху 20.1 О Уроки nостмодерну 20.ЗО Як на долонях

20.40 Новини 21.00 Що? Де? Почім? 21.20 Біс 21.45 Х/Ф "Хлоnець та

його

пес" 2З.15 Диск-канал

50

КАНАЛ

В.ОО Програма nередач В.О5 "BIZ·ТV"

9.00

"BIZ-ТV"

9.З5 Програма nередач "ІDЕЕА-студія".

9.40

Телемагазин 10.00 Імnреза 10.ЗО Х/Ф "Міміно"

12.05 Програма nередач 12.1 О "ІDЕЕА-студія". Талемагазин

Viva" 22.00

"Бульвар"збирає друзів". Продовження 2З.15 Муз. non-stop 1.ЗО Народний нічний канал. Інформ. nрограма "Отже ... " 1.45 Програма "Стрес" 1.55 Реклама 2.00 Х/Ф "Настя" ЗО КАНАЛ

7.25 Програма nередач 7.ЗО Вісті

. В.ОО Антресолька В. 15 Міські новини в.зостн

9.00 М/с "Кароліна та їі друзі" 9.ЗО Київ класичний

9.45 Х/Ф "Чарівна історія" 11.15 Муз. маршруг 11.45 д/с "Щоденники НЛО" 12.15 Комn'ютер Х 12.30 Право 13.00 Гармонія краси 13.ЗО Світ людей. Медицина 14.00 Телеенциклопедія 14.20 Мій цирк 14.45 Х/Ф "Воротар" 16.00 "Балет- любов моя". Балет "Вікінги". Ч.2 16.ЗОСТН

16.45 Т/с "Ті та інші". 1 серія 17. 1О Економічний еісник 17.40 "Усмішка". А. Демчук 17.55 Лакмус життя 1В.15 Створи себе 1В .З5 Киянин 19.05 Х/ф "Усім nривіт!" 20.ЗОСТН

21.00 Міські новини 21.15 Сnати час 21.ЗО Вісті 22.00 Футбол. Чемnіонат

12.ЗО "BIZ·ТV"

14.25 Програма передач 14.ЗО "Вікна. Сnорт"

15.00 Х/Ф "Незакінчена n'єса для механічного nіаніно"

16.50 Музика на СТБ 17. ОО Автостиль 17.20 Презентація 17 .ЗО Ні nyxy ні пера! 18.00 д/Ф "Неокульти: nолювання відкрите". Ч.2 1В.15 Х/ф "Постріл" 19.00 Х/Ф "Чотири весілля і nохорон"

21. 1О Хjф "Місто терору" 22.50 Х/Ф "Монастир" 0.25 Програма nередач

52 КАНАЛ 8.00М/Ф В.55 Х/Ф "Небесні ластівки". 2 серія 10.00 "З

х

4".

Найкумедніше

домашнє відео

10.30 Світ індійського кіно. Х/ ф "Солдати мафіо" 12.ЗО Х/Ф "Пробач" 1З.55 Репортер 14.00 Х/Ф "Закон є закон" 15.40 М/Ф 16.05 Х/Ф "Свято Нептуна" 17.00 Футбол. Англійська nрем'єр-ліга 19.00 Репортер 19.15 Х/ф "Приватний детектив, або Оnерація "Кооnерація" 20.50 "Стерх" на "Новому каналі" 20.55 Х/Ф "Джон ні Красунчик" 22.ЗО Х/Ф "Американські пригоди"


1-й НАЦІОНАЛЬНИЙ ОВЕН. Неволю та залежний стан, що несподівано виникли, сприймете важко. Навис­ не неприємна відповідальність, проблеми з ро­ дичами або здоров'ям. Варто дати лад у спра­ вах і власному організмі, оскільки усюди спостерігається безлад. Серце, нерви, шлунково-кишковий тракт потребують лікування. Звертайте увагу на слова і важливі дрібниці, що стосуються побуту, харчування і спо­ собу життя, особливо у вівторок та середу. ТІЛЕЦЬ. Тільки за один тиждень з'явиться стільки проблем, труднощів та помилок, що ви не будете знати, з чого ж почати. Але не треба кидатися з одних крайнощів в інші, а в особис­ тих стосунках - від кохання до ненависті, оскільки не отримаєте потрібного задоволення. Намагай­ теся не мати справу зі спільними або чужими грошима спорожніє ваш гаманець. Не беріть на себе зайве наванта­ ження - можете не впоратись. Не кажіть зайвого, оскільки наживете собі ворогів. БЛИЗНЮКИ. Проблемна ситуація якоюсь мірою зробить вас недієздатними і поставить у скрутне становище. Вперше ви зіткнетеся з новою особистою проблемою. Така ситуація може бути пов'язана з роботою, яку виконуєте або посадою, яку займаєте. Якщо зараз ви знехтуєте своїм становищем та здоров'ям, то найближчого року матимете багато проблем.Можливе розлучення або розторгнення

·важливої угоди.

РАК. Опинитеся у неприємному або незна­ йомому середовищі, де вам доведеться доволі важко. Навряд чи всі ваші плани будуть виконані. Навряд чи ви знайдете того, хто вам конче потрібен. У справах робіть скидку на зат­ римку в часі. Якщо прагнете виграти за один раз, то помиляєтесь.

Будете розчаровані в отриманій відповіді, або засмучені І

через відмову - все це наслідки ваших неправильних розрахунків. Справи, розпочаті у вівторок чи середу, на­ довго залишаться незавершеними.

ЛЕВ. Невдале завершення місяця- скоріш за все ви такого не очікували. Поганий резуль­ тат може звести нанівець вашу праЦю або уск­ ладнити подальші справи та подіі. Будь те бе­

режливими у грошах та засобах. Не робіть дорогих придбань- ваш вибір буде або невдалим, або пред­ мет дуже швидко вийде з ладу. Зараз краще користувати­ ся старими схемами і предметами. Не варто влазити у борги або позичати комусь. ДІВА. Будь те обережними. У справах і роз­ мовах схильні хапатися за несуттєве і закри­ вати очі на те, що на наступне півріччя буде найважливішим. Даремно сподіваєтесь тільки на Сf:бе - вам потрібна підтримка як від родичів, так і від начальства, але саме цього зараз й не буде. . Припускатиметесь помилок в документації та неточнос­ тей у розмові. Будете неуважними у транспорті та торго­ вих місцях. Вашу непристуnну поведінку не зрозуміють інші.

ТЕРЕЗИ. Хотілося б нічого не робити

/

О

-

ляг­

ти на дно і зачаїтися. Можливо мимоволі й до­ ведеться відійти у тінь та перечекати цей nеріод

1;:::;7 застою. Будете схильні втрачати гроші та

nотрібних людей. Можливо залишитесь без гро­ шей або зробите вчинок, не врахувавши обставин. Через якусь важливу персону у вас виникне серйозна проблема. Інформація та плІтки - достовірні й не перебільшені. Буде краще, якщо допоможете тому, хто потрапив у біду. СКОРПІОН. Опинитесь у скрутному становищі або будете втягнуті у неприємну історію з дру­ зя~и чи державною органІзацією. Отримає;е не тои результат, на якии розраховували- сериознІ

труднощі залишаться. Вам буде важко довіряти і чоловікам, і жінкам. Не відмежовуйтесь від правди. Знай­ ти покровителя, отримати гроші поталанить тільки наприкінці тижня. Можливо доведеться розлучитися з ко­

7.ЗО Доброго ранку, Україно! 8.55 Укрспортлото 9.00 Шоу самотнього холостяка

9.ЗQ Крок до зірок 10.00 Наше військо 1О.ЗО Телефортуна 11.05 Хто в домі господар? 11.ЗО Мед. тижневик "З6,6" 12.00 УТН- "День" 12.10 Погода 12.20 Сільська година 1З.15 "Саме Той" про себе 1З.45 Нова колекція 14.00 М/ф на замовлення 15.00 УТН- "День" 15. 1О Погода 15.20 Хіт-2000 15.50 Перехрестя 16.25 Футбол. "Ретро-ліга" 18.00 УТН - "Вечір" 18.10 Погода 18.15 Хіт-2000 18.25 Бути жінкою 18.50 Х/Ф "Жіночі чари" 20.40 Вечірня казка 21.00 7 днів 21.50 Погода 22.00 Хjф "Кіт і собака". 1 серія 2З.З5 Хіт-2000 2З.40 Погода 2З.50 Доброї ночі, Україно І

2-й НАЦІОНАЛЬНИЙ

7.00 М/ф 7.20 Х/Ф "Олекса Довбуш" 8.45 Гумор. програма "Золотий гусак" програма "Лото-забава" 10.05 Хіт-2000

9.15 Розваж.

10.10 Реальний сектор 10.40 Золота Фортуна 11 .ЗО До Дня Шахтаря.

Нова техніка для шахтарів "Буран" 11.40М/ф 12.00 Людина і закон 12.ЗО Яхад 1З.ОО Казна 1З.ЗО Відкриваємо Біблію 14.00 Олімпійська панорама 15.00 Програма І. Моляра "Парк автомоб. періоду" 15.ЗО Х/Ф "Там далеко за рікою" 16.50 Т /С "Пригоди

Суnермена" 17.45 Т/с "Коломбо" 19.25 тсн 19.45 Х/Ф "Поліцейська академія-Б" 21.15 Гумор. програма "Повне мамаду" 21.50 Т/с "Таємний агент Нікіта" 22.40 Телевізійна патрульна служба "Ситуація" 22.55 Доля - Київ 2З.25 Футбол. Суперкубок Іспанії. "Деnортиво" "Еспаньол" УТ-З 7.00 Новини 7.05Інтерспорт 7.10 Погода 7.15 Tfc "Тінь та світло" 8.00 Новини 8.05Інтерспорт 8.10 Т/с "Арліс" 8.40 Смачні історії

8.50 M-drive 9.00 Новини 9.05 Погода 9.10 Минуле 9.15 Х/Ф "Біс у ребро"

10.З5 Вчасно 10.50 Пр. "Життя тварин"

11.20 М/Ф 11 .ЗО Джентльмен-шоу 12.00 Новини 12.05 Інтерспорт 12.10М/ф 12.ЗО Телецентр моди 1З.О5 За київським часом 1З.15 "Шлягер

.. 14.00 Х/Ф "Стамбульський

представляє

транзит" 15.25 Крила 16.00 Телегра "Сімейне лото" 16.40 "Нові імена". А. Ахмедов 17.00 Київ діловий 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Сміхопанорама 18.З5 Х/ф "Жінка, що співає" 20.00 Подробиці 20.15 N-кілометр 20.25 Час 21.00 Інтерспорт 21.05 Погода 21.1 О Минуле-2000 21.15 Х/Ф "Незаконне вторгнення"

8.55 Дитяче коло

7 КАНАЛ 8.00 Тележурнал "Бізнесревю"

8.10 Муз. програма "Made in Ukraine" 8.40 Світ науки 9.00 Кіногороскоп 9.ЗО Муз. парад від "Катрін" 10.00 "Профілі". "Студент" 10.20 Т/ж "Бізнес-ревю" 1О.ЗО Молодіжна телевізійна служба 11.00 Кувейт. Вчора і сьогодні 11.ЗО Великобританія сьогодні 12.00 Світ науки 12.20 Хіт-базар 1З.20 "Профілі". "Зубний лікар" 1З.40 Т /ж "Бізнес-ревю" 14.00 Муз. non-stop 15.00 Малий бізнес сьогодні 15.ЗО Програма "Стрес" 15.45 Адреси ділово і удачі 15.50 Оаза серед хаосу 16.15М/Ф 17.00 Муз. програма 17.15 Адреси діловоїудачі 17.20 Хfф "Ви чиї, старики?" 19.00 Ескулап 19.ЗО Адреси ділової удачі 19.40 Транспорт України 20.00 Інф. прогр. "Отже ... " 20.20 Адреси діловоїудачі 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21 .ОО СІТ 21.20 Тележурнал "Бізнесревю" 21 .ЗО Шалом, Украіно І 22.00 Адреси ділової удачі 22.1 О Інновація 22.ЗО Х/Ф "П'ять кутів" 0.00 Адреси ділово!' удачі 0.05 Підсумкова и~форм. nрограма "Отже ... 0.20 Програма "Стрес" О.З5 Реклама

АДМІНІСТРАЦІЯ

КОЗЕРІГ. Вас спіткає розчарування у нових друзях чи отриманій відповіді- очікували одне, а отримаєте інше або втратите перспективу .. ~ вІвторок та середу опинитесь у заплутан1и

історІі, отримаєте помилковий результат, не ма­ тимете вільного вибору, особливо через гроші. З вівторка не починайте службові поїздки - зайва трата грошей. Зустріч з потрібною людиною виявиться корис­ ною тільки у неділю. Судовий процес закінчиться невдало.

ВОДОЛІЙ. Важкий і навіть критичний тиж­

день дпя глави сім'ї, керівника колективу та політика, оскільки розчаруєтесь у чоловікові (дружині), зробите помилку у виборі стратегії і не отримаєте потрібної підтримки. Жінка розчарується у своєму обранці або розлучиться з ним. Можливо ви втратите фінансового компаньйЬна, спільні гроші та довіру. Не варто ставити nеред собою дуже великі завдання- краще перечекайте цей несприятливий період.

судову справу. Вони не будуть усnішними дпя

вас, якщо розпочнуться у вівторок чи середу. У стосунках з іншими виникнуть проблеми через неnорозуміння, гроші, або nрестиж. Жінці буде складно сnравити гарне враження про себе. Поведінка компаньйона може бути неправильно сприйнята вами та іншими людьми. До неділі вам буде важко позбутися нега­ тивних почуттів і думок, а також ухвалити слушне рішення.

·новЕ

життя·­

Броварськuх

міської

ma

раА, раЇІонної Аержавної ІІАмінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

paAu,

расюнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

9.ЗО Т jc "Фантастична дівчина" 10.00 Т Іс "Моє друге "Я" 1О.ЗО "Територія А". Муз.

Ч.2

12.ЗО Х/ф "Останній постріл"

14.00 Ноїв ковчег пливе .. 14.ЗО Модний час

14.55 Сократ-Свінг. Телемагазин

Військовий

15.ЗО Телемедіа. ТV-

наука" 17.45 Т/с "Молодість

ріна, 6, міський клуб, з12.00до 19.00, крім понеділка. Тел.: 5-60-69. ТОВ "Черемош-М" надає такі послуги:

- розпиловка лісу; - виготовлення віконних блоків та дверей з дерева, монтаж та демонтаж; - ковальсько-зварювальні роботи.

Реалізуємо: цемент, шифер плос­ кий, хвильовий, метал різний. Виготовляємо та реалізуємо дошку різного розміру за замовленням із власного матеріалу чи матеріалу за­

Украі'н?ьке ~омеR1,Іійно-виробниче підприємств<:> '~Укооnтромторrу" ·

мовника.

Звертатися за адресою: Бровар­ ський р-н, с.Зазим'я, вул.ки·івська.

PEA.Jlf$Y~ ЗОШИТИ

ТОВ "Черемош-М". Тел.: 29-3-06.

учнівс~кt віtчиЗ~н~Хвиробників та.ви­

робництва Уехїі 3(). ррздрібними ціна-

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!

. . . . · .. ·

. 12 арк. (кл~; лін,, коса) -0,20 грн. (Kf1K f1ottiнк~}~ 48 арк;.(t<.(Іітинkа) -1 ,ОО грн. (КПК

....... .

Усалоні-магазинІ АТ "Софія" за

адресою: бульв. Незалежності, 16 (трикотажна фабрика) відкрито стіл

1,85 .грн.

замовлень. До ваших послуг трико­

Виробниц-r.ва Уехїі (І<Jlітинка, лінія)~ 12 ~рК~-: 0;40 Грн.; 18 ар~ . .,.. o,so rрн.:

Приймальні дні: вівторок та п'ятни­

(Хар~ів) .•

тажнівироби для жінок та молоді.

·....

ця з

9.30 до 17:00,лерерва з 12.30 ДО 13:00.

24 арі<~ :-:- 0,60 грн;; 48 арк, - 1 ;7Q rрн,; ·.~о арк~ ,- 2,.ООгрн.; .. 96 арк. -:- 2,5() грн.

H~wi. мІ'іrа:ЗинИ: "СЮрприз" М;І3рО!Jар~;бульв, f:fезалежнОСТі •. 7, маrа~иІ-t Ne 1 ..2м,Бро~ари, вул.Кугу­ Зова,

127. · · ·

ни. Дзвонити

на мобільні телефони:

825618954, 80502572866 Хто знайшов документи на ім'я ГОЛУБА Біктора Григоро~!1Ча, просимо

О, 12га. Є колодязь, сара й. (у робо­

повернути за винагороду.

Тел.: 7-62-33 (після 18.00).

чий час).

і

Кuївська обл., м. Броварu, бу ль!'. Незалежності,

2.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu: соuіальнuх

сільського госпоАарсmва numaнь,

лuсmів

і

4-02-92; nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + +

1\истування з читачами

-

КАНАЛ

16.05 М/Ф

8.ЗО Великий репортаж

9.00 Програма передач 9.05 Т jc "Селеста, тільки Сел еста" 10.00 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 10.20 "BIZ-ТV" 11.40 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 12.00 Х/Ф "Чотири весілля й одні nохорони" 14.00 "Вікна. Новини" 14.10 Телемагазин 14.ЗО Програма передач 14.З5 Mjc "Турботливі ведмедики"

16.ЗО М/с "Конан - шукач пригод" 16.55 Tjc "Маленький бурлака" 17.20 Tjc "Пригоди Ширлі Холмс-З" 18.00 Ф. Англ. прем'єр-ліга. Астон Вілла - Челсі 20.1 О Х/Ф "Ейр Америка" 22.00 Репортер 22.15 "Стерх" на "Новому каналі'' 22.20 Х/Ф "Леді Дракон-2" 0.00 Репортер О. 1О Живий звук

Оrопоwуєтьсяконкурс щодо придбання квартир Умови: 2-, З-кімнатні квартири у новозбудованих будинках сучасного

nланування

у

межах

Броварів; квартири відповідають вимогам ДЕ)Н (державним будівельним нормам). Продавець­ юридична особа; nридбання шляхом укла.дання договору купівлі­

продажу.

Термін

конкурсу:

з

19.08.2000р. по 29.08.200Ор. Звертатись письмово: м.Бровари, вул.Гагаріна,

15,

міськвиконком.

22 серпня 20QO рокувідбуДетьсЯ прямий телефонний зв'язокзаступни­ ка голови адrіМнісtрації Сергія Івано­ вичаЛУКАЩЕВИЧА з··наgеленнЯfv1ра~ йону з 13.00до 15.00 за телефоном:

5-20-86. ПРОДАЮТЬСЯ: земельна ділянка під забудову 0,25га (приватизована) у с.Се­ миполках. Госпблок, колонка; авто­ мобіль «ГАЗ-53» бортовий. Т. 5-84-89.

;,:

Втрачену круглу nечатку "ПП Лисунов Ва­

лерій Олексійович" вважати недійсною.

і Втрачене nосвідчення учасника бойових дій АА

N2 320529, видане Броварським міськвійськкоматом на ім'я Пархоменка Петра Михайловича, вважати недійсним.

ду глибоко сумує з приводу передчасно'!

площа 43 кв.м. Земельна ділянка -

V

50

ПРОДАЄТЬСЯ новий опалювальний водо­ грійний котел для твердого і газового опа­ лення з автоматикою та інструкціями. Звертатися за тел.: 6-46-99.

с.Шевченкове (ст. Бобрик). Житлова

. ААРЕСА: 0741)0,

12.ЗО Стильне шоу "Фаsон" 1З.ОО Шоу іжі "Пальчики оближеш 1 " 1З .ЗО Модний час 14.00 Як надоланях 14.10 О.С.П.-студія 17.00 Ток-шоу "Я сама" 18.00 Наша музика 18.50 На хвилі успіху 19.ЗО На хвилі успіху 19.40 Вино-шоу-кур 20.10Амба-ТБ 20.40 Новини 21 .ОО Ви -очевидець 21.50 Х/Ф "Замок Домініка" 2З.25 На хвилі успіху 2З.З5 Новини

52 КАНАЛ 7.ЗО Т /С "Тропіканка" 8.15 М/Ф 8.ЗО Репортер 8.45 М/с "Конан - шукач пригод" 9.15 Т/с "ТАСС уповноважений заявити ... 10.25 Тетянин полудень 10.50 Х/ф "Подвиг розвідника" 12.20 Тетянин полудень 12.45 А. Будницька представляє. "З життя жінки'' 1З.ОО Домашній фітнес "Хауз фіт" 1З.15 Т/с "Я люблю його, мамо!" 14.00 Репортер 14.10 Х/Ф "Приватний детектив, або Операція "Кооперація" 15.45 М/с "Інопланетяни'

квиток за на ім'я Гон­ чарука Петра Дмитровича, вважати недійсним.

У м.Бровари продається два магази­

4-23-26

~

ПРОДАЄТЬСЯ піаніно "УКРАЇНА", недорого. Тел.: 4-02-99 (з 9.00до 14.00).

І•Щ•l!М§іі!:'Іїі;І половина будинку у

Довідки за тел.:

7.00 Любиш- дивисьІ 8.00 На хвилі успіху 8.1 О Рок-архів від "Тинди-

Міський клуб оголошує набір дітей з 6 років у гуртки: англійсько·,· мови, розвитку мовлення, логічного мислен­ ня, шейпінгу, сучасних та бальних танців, ізостуді'і, театральний, вокаль­ ний. Звертатися за адресою: вул. Гага­

ня за адресою: м. Київ, вул. Краківсь­ ка, 17, кім.4, тел.: 559-63-03.

Селеста" 18.55 Програма передач 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.20 Х/ф "Якось у Китаї-2" 21 .15 Випадковий свідок 21.45 Футбол. Кубок Берлусконі. Мілан Ювентус 2З.40 "Вікна. Опівночі" 0.00 Програма передач

7.00 Прогноз погоди 7.05 "BIZ-ТV"

тиждень

16.00 Шлягер- бо шлягер 16.50 М/Ф 17.20 Т jc "Чудернацька

державній інспекціі з енергозбережен­

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські міська і расюнна

8.ЗО "Родом з України". О. Яковлева

9.00 На сьомому небі

магазин

РИ БИ. Ризикуєте через когось потрапити у

· погану й конфліктну історію, а також у складну

З2 КАНАЛ

М/с "Черепашки-

ніндзя" 15.25 "BIZ-ТV" 16.00 "BIZ- ТV" 16.40 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 17.00 "BIZ-ТV"

17.50 "Вікна. Столиця" 18.00 Т/с "Селеста, тільки

ринди"

8.00 Це твій день І

ЗО КАНАЛ

nрироді"

22.05 Х/Ф "Детектив

9.1 О На хвилі успіху 9.20 Про кохання 9.55 Лe-Go-Go 10.25 М/с "Омер" 10.50 Як на долонях 11.00 Х-фактор 11 .ЗО Ні пухуні пера І 12.00 Поради

6.З5 Міські новини 6.50 Антресолька 7.ЗО Вісті 8.00 Це надприродно 8.ЗО стн

ПОВІДОМЛЯЄ:

Малин): 96 арІ<; (клітинка}

150~ Мпп. твлеслужба 15.З5 Світ. Україна. Київ 15.55 Споживач 16.05 Т Іс "Ті та інші". 2 серія 16.ЗО Джаз-степ-танцКЛАСІ 17.00 Зі стелІ 17.З5 Нове кіно 17 50 М/ф 18.00 Х/Ф "Волга-Волга" 19.45 Блеф-клуб 20.ЗО СТН-тижневик 21.00 Спати час 21.15 Царська ложа 22.00 Атлетик-ревю 22.ЗО СТН-спорт 22.50 Х/Ф "Пригода - є пригода"

15.00 "Час "Ч".

20.З5 Х/Ф "Добре на

З7 КАНАЛ

14.ЗО Збережемо здоров'я

14.45 Кіногороскоп

6.ЗО Програма п·ередач

згідно з Постановами Кабінету. Міністрів Укра·іни від 15.11.95р. N2911, 15.07.98р. N21094тарозпоряд­ женням голови Київсько·і облдержад­ міністрацїі від 23.11.98р. N2643 підприємства, установи, організаціі, які складають звіт за формою 11 МТП та мають річне споживання ПЕР понад 1 ООО ТУТ або 300 Гкал і більше тепла або дозволену потужність електрое­ нергіі 100 квт і більше, зобов'язані от­ римати енергетичний паспорт підприє­ мства (ЕПП ), заповнити його та за­ реєструвати в Ки'івській регіональній

ми:

1З.25 З5 хвилин джазу

14.00 Комп'ютер Х 14.15 Формула долі

....

ханою людиною.

СТРІЛЕЦЬ. Втрачаєте увагу! Через помилки і затримки з вашого боку існує загроза залиши­ тися без гарних умов для роботи, вигідної проnозиції або довІри важливих для вас людей. Замість кроку вперед, можна зробити два назад. У кінці тижня зіткнетеся з таємними ворогами або кон­ курентами. Будьте конкретними і послідовними, оскільки можете ускладнити собі життя. Утримайтесь від зміни ро­ боти, реєстрації шлюбу чи довготривалого союзу.

12.50 Фішка

11 .ОО "Реве та стогне ... 12.00 Візит. Марракеш.

Геракла" 18.10 Т/с "Фантастична дівчина" 18.ЗО Т/с "Моєдруге "Я" 19.05 Т/с "Затока Доусона"

Медіган" 2З.50 Т Іс "Поліція Маямі. Відділ моралі"

художника

теп&: :у~; ;ал

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ· НА

9.15 М/с "Кароліна та ІЇ друзі" 9.ЗО Людина і закон 10.00 Світ родини від А до Я 10.25 "Ім'я". О. Образцова 11.1 О Х/Ф "Два бійці" 12.ЗО Театр одного

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальнІсть несе рекламодавець.

;,: Втрачений nартизанський N21798 серїі В N2 0845049, виданий

Колектив Броварського паливного скла­ смерті колишнього начальника складу

Миколи Григоровича ОСЬМАКА і вислов­ лює щире співчуття рідним і близьким покійного. Колектив управління праці та соціаль­ ного захисту населення глибоко сумує з приводу трагічно'і смерті нашого праців­

ника Олександра Івановича УКРАіНСЬКО­

ГО і висловлює щирі співчупя рідним і близьким покійного. Арук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформації Кuївської

облАержаАмінісmраuїі.

Зам.· 2989 Тираж 1945 прим.

#65 2000  
Advertisement