Page 1

Субота, серпня

23

1897

р.

N!65 (8855) ЦІна

Виходить

AOr~lpHa

з

17 квітня 1937 року

Газета

Броварських

міської

та

районної

••

ЗІ

міська та

раііонна радн,

ДОРОГІ

УКРАІНИ •

ЗЕМЛЯКИ.'

районна

щнро вітають усіх жителів Броварщинн ВіД:lНачаючи

цю

знаменну

подію

,

••

СВЯТОМ НЕЗАЛЕЖНОІ Броварські

рад

державна

адміні<.:трація

з наГОДІІ Дня Незалежнщ;ті.

в

житті

нашої держави,

висловлюємо

глибоку впевнені(,'Ть, що працелюбннй, талановитиіі і МУДрllЙ народ України подолає всі труднощі на ШЛЯХ·У творенНЯ своєї су­ вереЮIO(.'Ті й виведе їі в число ЦlІвілізованих і Р03ВІІНУТІІХ країн світу, забезпеЧИВШIІ при цьому людям умови для заможного і повнокровного ЖІІТТЯ. ВіРІІМО В здатні(,'Ть наших земляків докла(.'Ти ДЛЯ цього всі свої сили і уміння.

Вітаючи жителів мі(.'Та і району з ШО(,'ТОЮ річницею Незалежно(.'Ті Української держави, бажаємо усім вам наполегливо(.'Ті й цілеспрямовано(.'Ті в досягненні П<к'Тавленої МСТІІ. Здоров'я вам, великого людського ща(.'Тя, віри В краще майбутнє. Голова міськраДl1

Голова райдержадміністрації

О. ІЩЕНКО. За llIі(''Ть років, ЩО ІІРОМІІНУЛИ від того Україна

(.'Тала

Голова райради

В. ХОМЕНКО.

справді

Л. СЛОБОДЯНЮК. вікопомного

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!

незалежною

1991

серпня

року,

:lДійснює

активно

державою

демократичні перетворення.

'3а ці роки, ПОПрll

Bt:i

труднощі (..'ТановлеНIІЯ нового суспі.'lb(.'Тва, українськиіі народ показав себе цивілі:юваним європейским

народом, ЯКІІЙ може спокіііно, самостійно, без конфліктів і крові ршв'язувати найскладніші проблеми. НаЙГОJJовніше:швдаНIІЯ на майбутнє

-

економіка.

Боляче про це говорити у святковиіі день, але ЖИТТЄВИЙ рівень більш<к'Ті

людеіі :шлишається дуже НІ!3ЬКИМ. Тому першочерговим завданням і :шконодавчої, і виконавчої влади є (.'Творення сприятливих умов для суб'єктів господарювання. У нас в Україні HeMa~: об'єктивних ПрlІЧИН ЖІІТІІ погано. Маємо прекрасних людей і землю, розгалужену промислові(''Ть. І, БС'J сумніву, :lДолаємо негаРЮДIІ.

AlJe для цього потрібна ВОЛЯ, наполеГЛlІва праця всіх членів суспіль(.'Тва. Я вірю в краще май­

бутнє України і всього нашого народу. Сердечно вітаю з шо(.'Тою річницею Не:Н1Лежно(.'Ті УкраїНІІ! Щиро бажаю ща(.'Тя і добробуту всім.

З повагою Ярослав БаРДИIІ,

В а Сlt л и Вечсрсь"ого

MaJI.

ШIРОДНltй ДСГlутат УкраїIІИ.

боту

У напружсному РlІтмі працював-мину­

лого вівторка ІІа конком

t:IЮСМУ 'Іаt:іданні

міськради.

Сві){ЧСНIІЯМ

ви­

цьбйу

жодної

молодої

людини.

одна оt:оба віком до

21

IІІшіШIІЬОГО

склад

року

може t:ЛУЖИТlI хоча б тоіі факт, що ІІа

ШlІноремонтного

цьому

«Світлотехніка», ЧОТIlРИ

'!ібранні

РО'!ГЛЯНУТО

'1

ДССЯТКІІ IlІІтань. кожне

ся ЖII1ТЯ ТllВів,

MЇt:Ta,

понаД

піДПРlІємствах

кo.rlсК­

сган

ОКРСМІІХ

iHTcpet:ll

:шводу,

працевлаштування

Ро:шовідаючи про розгляд ПlІтань на

заt:іданні ВІІКОНКОМУ.

три

більше. що його гостроту повні(.'Тю ще

молоді.

тру­

не

би

знято.

акцентувати

Маю

увагу.

'\

ІШХ

АТ

хотів

іще на одному

працівників

- :lаводу плаt:т­ «Торгмашу». На 19 Mit:Ta, де аналізувавt:я

п'ять

Mat:,

ЯКІІХ t:тоt:увало­

ilого ТРУДОВІІХ

відображало

Трll

Лише

року поповнила

Ю1

Тим

увазі

шкірвеюахворюваності

t:TaH

в

мЇ<.:ті

Нlшішнього року. За сім його міt:яців У порівнянні з відповідним періодом ми­

серед обго­

диться Шlше Іб8 молодих людеі1, ПРИЙНЯ­

нулого

ворюваНIІХ проGлем якусь головну. Та.

тих цього року. Разом із ПIМ тут працює

t:табілізувалаt:я. Доt:ягнуто навіть змен­

на

1448

,ромадян.

Нажко lшді!llІТІІ

мою

думку,

'ІІІ

lІе

lІаіібільш

пенсіонерів рі:IНИХ категорііі.

Подаючи ці

t:(щіалыІo 'ІЮІ'ІУЩІІМ кроком став аналі'!

цифри,

хотів бll

року

шення 'lроБИТIІ

t:IІ1'уація

вензахворюваності

Цього року ВlІявлено лише

І ,б

80

випадків

ра:ш.

захворювання

І1рограМIІ ·шіінятоt:ті. llрацевлаштування

НlIТIІ керіВНlІкові підПРlІємства тримап.. на

торік.

молоді та соціального ·Шхиt:тУ МОЛОДІІХ

роботі

праці багатьох людей. і в першу чергу

що

(іроварчаll

від

t:К!Jaлася

і

і'l

виконанням

HacriJIЬКlI

.

ХТО

аргу­

pO:lKp11Н

YBet:ь

усій

центрі

ц.

р.

У

3900

Вони Прll виході на пенсію ма­

ють ХОЧ якусь

матеріальну

підтримку

боку держаВІІ у вигляді пенсії. Хай і неве­ l1іt:ля ШКОЛІІ хлопчакам і дівчиськам?

t:сред них

року.

50 І IІI1Х 89

Серсд

ВИПУСКllІІків вищих lІавчаЛЬНIІХ ·шкладів. ВlІховшщіu

ВІІПУСКНІІКИ шкіл. lЦо'Ш ЧllІІність

довго

і

нс

ПТУ.,

23-4 --

ЦІІМ KPlH-ТЬСЯ. тре()а

наркоманія.

'!Ло­

"!Невіра

і

го­

'1

навчання не беруп,.

не постуrшять. На роботу ЇХ

Bt:i

or і

а()О:l МО(..'ТУ

-

На

BIlXOДlrгь: або (тl кра(.'Ти.

:шраження. Хворі нерідко

безладне

(.'Татеве

заражаються

в

t:!І'яніння,

тому

а

стані

ЖІІТТЯ.

часто

<!лкогольного

на:lВати

статевих

партнерів ПрО(,'ТО не можуть.

ця,

повторюю,

Bt:i

кубла РОЗПУ(,'ТIf, співробітники міліції Не ведуть боротьби з тими, ХТО ЇХ утримує та відвідує.

наб<1гато

Оскільки ситуація

із

:шхворюваністю

на сифіліс залишш'ТЬСЯ тривожною, ви­

Illllіі

конком

Тому.

ВllНоt:ЯЧIІ

на

:ш­

:юбов'я:шв

головного

лікаря

TOBllit:TЬ на будь-що, аGи !ІІІШСІІЬ ВІІЖІІ­

твердження <шенами ВІІКОІІКОМУ рішення

шкірвеНДИt:шtНt:ера В. В. Багнюка щок­

ТІІ.

'.! ЦЬOl'О ПlІтання, голова міськради О. М.

варта.'lЬНО інформуваТIІ орган влади про

Іщенко

ТС. як ведетьt:я боротьба із ПОШllренням

'~Jl<ша!lоt:я

б.

така

t:llТуація

t:ерііо:шо I.:турбуuаТIІ

цснтр

відділ

t:ім'ї

У

І.:правах

міСЬКВIІКОНКОМУ,

мала

·ші1нятосгі.

що

виконаВЧllіі

молоді

комітет уже восеllll повеl)Н(..'ТЬСЯ до ньо­

каДРОВІІХ

го. Тоді ВIlt:НОВЮI органі'нщіІіного план)'

Н<1 'шt:іданні виконкому також заслу­

та

KcpiВlIllKiB

наголосив.

центнера

:!

гектара.

урожайність ранньої групи

. хліборобІ} 34,7 Ц~HTHepa '!

одержують

«Плосківський»

-

по

:JepHOДПЗ

гектара.

Найнижчу мають у КСП «Богданівськ~»

12

-

по

центнерів на круг.

Добре ВРОДlша цього року о:шм~ пшениця в

КСП «Нова Україна». Тут одержали на кож­

32 центнери :Jбіжжя, в ДПЗ - по 31,5, АТ «Рудня» - по

30,5 центнера: В цілому по району ц~й пока:J­ 22,6 центнера. На ГLIJощі 1568 гектарів хлібороби ВИРОЩУ­

ник сягає

вали о:шме жито. Воно видало на круг у се­ P~ДНbOMY по 21 Ц~HTHepy. А в КСП «Требухівське», КСП «Гоголівське» К(Jмбай­ нери наМОЛОПLIJИ жита в середньому по 3~

Чималу ПЛОЩУ в районі :Jаймuв ЦЬОПJ року ячмінь - 4096 гектарів. ВИСОКУ урожаі1нiL'Ть його одержалll хлібороби ДПЗ «Плосківськиі1»

центнера :і гектара. У

- 36,2

середньому урожаilність по району сягає

t:срііо:шіша, ніж може ВІІдаТIІСЯ Н<1 пер­ погляд.

21, І

центнерів на гектар.

ІЦе одна деталь. Знаючи практично

та В воду.

Проблема

НаЙВIІЩУ ВИХ

«Плосківський»

непокоїть

той факт, що тільки в БІ,2

А куди 1І0діПlСЯ

ЩО урожайність :fернових ~'Тa-

НОВІІТЬ у середньому

ному гектарі по

Але

ведуть

міt:яців

КСП «Требухівське», КСП «Семnполківське»

та інші. Поки

населення.

лено джерела

Нt:вже всі пенt:іонеРIl такі вже не­

останніх гонах працюють MexaHi:JaTOplI КСП «Бобрицьке», АТ «Рудня», КСП «Войтівське»,

профілактичну роботу серед

ж...

найбільше ТРІІВОЖІІТЬ-

IlОяt:IІЮВа111

всіх

активізували

доt:Віду, і професійнііі маіk'Терн<к'Ті. Але

ЛIlЧКОЇ. Шlе підТРИМКIІ.

КОЛШПllіх

сифіліс

половину

городян,

РОБОТУ?

громадян, які потребують роБОТІІ. І що

178

практично

на

може

:Нlреєпровано

21

обстеженнями

наt:лідкаМIІ

заміНIІМj"

mодш!а, МОЛОДша

результат

Вlшадків від загальної ЇХ кількості вияв­

'~a сім

'!аіінятості

--

пенсіііного віку. Тут вїддаєтьt:я перевага і

діях.

самі.

це

якими

оберНуТИt:Я навіть найменша 'штримка у Судіть

що

135

відчути,

повноті

неперебачуваНИМIІ

KOHKpt.'THIIX

'3ро:!уміло,

ВІЗЬМЕ ПІДЛІТКА

НА

блеМIІ, що 'шеllll виконкому в

доt:яг

проти

медиків, які зуміли ОХОПИТИ

трагізм цісї неllРОСТОЇ про:lМОГЛИ

він

у виконкомі міськради

НаЧШIЬНИК

управління еКОlІоміКIІ Л. А. ментовано

К(ШІ

неповнолітніх

Gе·lробітгя.

ГРІІНЧУК

працівника.

Сllфілї<':

в

одне за(..тереження. Ніхто не може 'шборо­

СlІтуації.

на

дещо

Хлібороби господарств району :fавершують :Jбирати урожай ранніх 'Jернових культур. На

хвороБІІ.

21,2

цeHTH~pa, ЩО на 5,~ Ц~HTHepa ~ільше, ніж торік.

Під вівсом цього року було :НIЙ/fЯТО гmощу

2941

г~ктap. КLJжен

:!

НІІХ Вlща~ усередному

по І ~,9 Ц~HTHepa, ЩО на ніж у

1996

році.

А

:Jібра!1ІІ на КРУІ' вівса

4, І

в

Ц~НТtteра більше,

КСП

«)3рйтівське»

в середн"uму

по

3~

Ц~IITH~piB.

служб llіДllрШ'мt:тв ... На ЖaJІь.

усі BOНlI

щодо поt:аДОВIІХ осіб не забарЯТЬt:Я. Хай

хано інформацію завідуючої фінансовим

t:таРИМIІ

це

на

ОДІІІІМ і'! головних ~aBдaHb хліб\Jробів рай­

IІрОДОВЖУЮТЬ

відділом Т. П. ТОЛМ<1ЧОВОЇ про підсумки

ону І; продаж хліба державі. ДерЖ1(онтрактом

робочих

заt:іданні

кадрів

виконання бюджету мk'Т<1 за І півріччя

на нинішній рік передбачено реалі~увати його

Й

ц. р. та про проект цього бюджету на

МИСJІІІТІІ

мірками. І як ре:lультат: на

175

місць. :шброньованих для молоді до року.

!lІІше

1'0

центром

'шіінятоt:ті

21

направлено

22 'lОловіЮI. ПNl цьому до ЖОДНО-

J'()t:1l0дарника.

хто

іПIOРУf'

діючого 'lаКОllодаВt:тва. Не

норми

'HIt:TOt:()BaH()

ІІіяких t:анкцііі. (kI.

IІриклад.

На

тому

ж

:!аводі

а,lюмініf'ВИХ

БУДКОНt:трукцііі

ІОюх

років нс IIJmilшlТО на ро-

ot:TaHHix

)'lІрОДОВЖ

:шстереження

для

завіДУЮЧIІХ

присутніх

відділами

пршвучало, можливо, ДОt:IІТЬ к<tтеГОРIІЧIjО,

rot:TPO

Шlе іншого виходу тут не

може бути'. Мало того, що при проявах байдужості

МІІ

позбаВЛЯf'МО

1997

рік. Вирішено цей проект переД<1Т11

ІІа затвердження сеt:ії мї<':ькради.

молодь

ОбговорюваЛIIt:ь також інші питання,

25~9,5 ТОННИ.

Першу :fаповідЬ успішно вико­

налll хлібороби КСП «Бобрицьке»,КСП «Требухівське», радгоспу «3авориIo(ЬКИЙ». На І ~ серпня цього року господарt.тва району відправили на державний ПрИЙМIlflЬНИЙ пункт 1336,2 тонни :іерна, в тому чиt:l1і пшениці -

шматка :!ароблено чесним l'РУДОМ хліба,

від вирішення яких залежИТЬ нормальне

то ще іі штовхаємо їх на 1ЛОЧIШ. ОСЬ над

функціонування міського господарt:тва.

чим t:лід 'ШМИСЛНТIlt:я керіВНlІкам

96,7,

'~

544,~ тонни. Продаж хліба держащ 11>IIBal:.

lІідпрщ·Мt:ТВ

рі'ШОГО

функціонують У

Mit:Ti.

ТІІПУ.

І 07б

yt:ix

їх приііllЯТО відповідні рішення.

ЖlІТа

- 462,2,

вівса

- 232,5,

ячменю

-

що ВОJЮДИМlІр НЕБР АТ.

Галии» ПОЛЯКОВА,

.


Х2

65 (8855)

n ..2

1/fJHE,4IAfJK СЕР/ІІІІ

lS

11.00 РЮ-tЖIWNЕ 11.35 Мy""'~ .f,oo;,u., 12.45 8. 11мс_ І . . . СІ!і,о·

•••

...есерІм ./1opuII nCIЦI-

..""'...

8.00

23.!і5 УТН

8иt:'r_ -еон

• ліfНlО .....

10 10 H8Цjoн_ .ir-_ 10.15 Д""'~ ·з...О8іЙ!(ра-

... я ...... б8ооу IOIlbOPQlll _ _ ""осо«

11.«1 """-.. ,. , • •

12.45~ ............_ _ _ _ 13.45

'3.50

П.38lJ>eбe_іІ

13.«1 д...~

14.ЗО

Одесо!

.Т_·

х_"" Н. H~

flAIi11I8.

.urіи

110І'_

___

15.00

за

15.35

з.ан

с,

._

15.40ДIIo<.~ 18.10~. Ві8срмта ~ у-"'

_niiIC:WU>I _ .

урса :і5.

IстopIjI Ykpe.... За...........

17.65

~ 1'.11І Т..........,.

...

17.45~iloctr·_

17.50 3,qp8cтyji, .Весе_ '1.2 19.15 Ааанщена. Xepcoмcмllr·

. . . . . . 10·

....п.

19.30. 23.10 ТСН 20.00 ІІ",4ІІММ 23.20 Tвpo8<an

011І_

19.4S_

19.50 "

20.20

нo(jj тWooи

......

_.

~-

..,....

19.05_ 18.10 ,,- ММ'",_

..............

1.30 тсн '.00 Т. . . . . . . .1IPOICIPWrte 9.00

Тepмtим

,о.оот_

10.05 M-..t 3ІРІМ

,

Vrpelиоl

ГрицІО. 11 • ма

B.45T~ НІІцІонIlJlbl1ИЙ хl1'-111Р11д Т_"ІІІ INност;

-..

12.05 Дрк.фUw оІс1орі11 к.аа•. ф. 8

Мудьтфlnьм .8еІИИіІ по­

12.20 .,.,.,.... Худо_ І М\І' _To.~

''''ми Соонбl\д.

Зм,," е_

12.50

Тenвuнaл .Праеоо

__

12.55~

10.00. 13.00, 18.00. 21.00.

13.30ДOL~

."",.

..... l18п118" rp81m8. 2 аеРІ8 14.55 .. _ 13.10 ХІ•• а Зuoм

12.ЗО ~a Біб'*' 13.10 x,"'~ .Час~· ntl ......., •. ,О

17.00 0С:!ІІ1МіІ lI8IIfIn. ' " ' _ фpaмцv.мa1 _ . VJ1C)1125

14.57 Все -1ІСім

І

•. ООТ

ціп,.....

18.30 Т8МС8ІІІм ....... 10·

16.15МyIaoT~ 15.45 ~диmpiII

І18ІІІІ-

19.30. 23.15 тсн

11.15 До•. """" '/JIIa ІФМІІ&

20.00 Т........ -к-­

ЛеаfCIIМ~

••• 1 СеРІІ 21.00 TOII-woy М. I!epean1.Ta·

Анонс НацiOнal1W<иА lCiт'nВPllд ФутIЮл. K~ УЕФА.

17.45

17.50 17.55

_ . ................ _

17.55 За"""

16.10 Alюнс

буо

•Дніпро <дi<inp0n8TpDIICIoIC) - .Адан;,. (8IIaдиItaeo831 19.50 Фlt<aнcое"А ornlVl

21.30

__......

х,"'..-м

23.ЗО .ПРО а1ОР1'.

2О.00С-т"';

20.20

Тме""н", .Право.

20.40

Вечір ... О<азrа Націо_й .lir-napм

8.15 8.25

22.0:> CF1 предс........ ХІ. сеplto

1

23.ЗО Нaцioнan>.ниіі JOt-п"Plд

23.45 Atoонс :/З.5О Футбол. Кубок ~,A.

....,.

....- - - - - - - - . . . . . . .

СЕРЕА,А

21

)

8.45

Добрий paнot<. У_іно! Фі.-соемЙ OfЛООД

.... xiT.nopaд

;.ао Сто "УА8С С8ПУ К8p'jC8ПЬ і raП\Юта І_"""*,,

9.40 Т..-амал .Прмо. 10.00, 1;1.00. 16.ао. 18.40.

Гуден .• бо JlМn" мага

12.30 с..no І _ 13.10 ХІ• • Грашl •. 1 CePItO 14 ~l Іу... - вс ..

16 1О AltDttc 18 15 Вмброо... nIc·

НІ -на JIIIИIIIU[ QliтlI3R·

17.46 Дрк.Ф<r-

.Тк",. _е-

ро 8 eopo.мм~.

17.55 H.~"" Ііт·_ 18.00 Iс>абаJ1Ol - _ _ .....,.. 18.30 фінанооемй Cl'11І\ІІ 18.M~. 1 1 i r a _ . •д.u<auo. (КIli8I - .6pmдБІо. (Д8ttIRI ВorчipoN

......

21.40~XIr'_ 22.10 ХІ. ог 08fII0

.......... 2

23.«1 Н8ці""""""'; , n _ 23.55 Аноис 0.00 ВмсТ818 ·Сват_ ... Гон­ чарІвчІ.

П·2 7.00

'*''''''"''''. .....

.2с"'"

То.. -шоу .я сама·

... -.то

23.30

11ро,,,

.......

n·а

::

7.00Т_

В.ОО"". . . . . . '.15 noп.o 1I.2O~

•• ІОТ...................

_._.

Ім'.

,.",..

evc-

11.10

н.

_К-_._1 С8р18

.. Іlиlll' _ _

I1.ЗО 6\'"",е ЩІРОІІІ

I1.ЗО Муз. nporpa.....

11.50 AllтOJOpГ 12.00 8cenвpeмlf8lOЧllЙ

1З.ЗО oocpet,io lІ3ІІТИі ~

12.30 Мym.тфiIwI 13.00 Т_спрес 13.10 зорепад 13.55 PIItfAII8Y ~.

Муз. <піп

0.10

Ху",.'- OCМePrI не­

nopeidpo

""**

_1ІІІ8Оі yДII";

a.or<wti rptфott.

хата

с.."..,..

...... .

2O.2S """""" ііі""""; удачі

ooДI8чw.

20.50 B.. iQнtt ........ Ху.............f11I . . __1•••• 1

20.30 Анонс nporpaoo.t 20.35 т"",':'фор,о 20.50 НоеDC8JI 21.00 СІТ 21. І 5 КінНОСnOP'И"'8 rpa .п"",·tpiйra.

21.00

........

Щоб """'а,,,,,,,

...

с.tlуаuito

23.40 ..д..о nwte6ectteo. цертО.м. ......

ка"..,

Кон·

...... .,., ......

пу

7.00 _ 7.05 ГраЦІЇ оід .ГравіСу. 7.30 Кпinм I.IТV

_..

8.00 МV""'4i- ..cNnc:oни. 11.00 11.10 ~ fV\8НВt.. 11 .40 Т oprittфOptoot Х,д...'- _о

12.00_ 12.1 О просто СО6А"" lIOnti ЦIOIItLY

lЗ.20 Т_

aePOIIjOCa

13.МНО8ОС8ІІ

1•. 05

~ ft8(Ieca'. •КIно

про

_

-

lIeatiiД Трау·

бepr

15.20 pPr'wt:I'/ 15.50 6Pn1IНItt .,.,....".. 16.20 .apcpмr11Нlбec8. -.МW! ДіМ '- .""" ••EttQj Га·

""'~

17.11Ь Док.cepIan ..r1oIIIцIIIcwi. 17.30T~ 17.45 ГP8ЧllIіА oГP8I8Cr

21.20

,Анонс

21.30 21.45 22.00

Просrо со68 ••

22.«1 23.15 23.25

la.35T~

18.20 За""""""_

2O.00Н8w_

1ІI,5ClН-

"",,>т_ Му....тфі.....

IЗ.101lW.-t1II8>teI>I

13.Щ 'iepeQмМM """'"

14.00 кар,·бnв .....

Му............ ЕІе""",,_·

roдa xopoбpcra ~Ag·

фі І його тсеріап І

1756.21.58,22.56 -

17.ЗО Мудьу"""

18.10 ""tor_ 19.20My3.~

Му...

М... . , _

погода

уєnUcy

дна. I.Clазіна

19.00 Tor·way ....

19.26 ГDnoeи. 6сна'1

,~..,.....

19.56: 23.27

23.45 11аоос''''НУС: мс 18.ЗО ХУА•• _

.сто

к18 І одма

..........-

AI....мt&81111

f(лjп

(llA

..1_,.._

Кліп д/lR від

.·РIІдіо

2О.ао Teneat1OН<

з OnЬГОІ().

ПUДlї ДНА

111.30 .іоАм.ф"

оз·

18.00

....,..,.1

•..,.,.

101FN_

20.30 . . . .со.

30 "ана.1

'"

MltcТ8ЦbIUtil lі1НІІІ1 - Тери­ уopill ІУ. Хінарад. 1Іідер

ДНА

23.00 CnQprиeна ата.. 23.30 М1V f1I8ДCтамяв:

--.

1.28 Пporpaма f1IIPIWI'I тра

.Т8"цl АО

11.05,21.10.0.40 Тopri<форм 18.20 Грації l4А .Гр8Іісу. 18.45 к--.~IOTep )( 19.00 Міста ; СТОIИjї C8iry '9.10 т ..._"..,. оМоидрао 20.20 Грації від .ГpaВICY'

20.50 На дРбрані•• діт.. ! 21.30 Tor·woy .саме той. 22.00 Т_necepl ... -ч..vr4:11рМ 8 wnнran; OМASН.

37 ка"и :l:... Тeneaнонс

6.40 6.45

Шість ное""

6.55 Катастрофи fIOIТ""""_f1I ОПУСТ"" 7.3О Анонс 7.35 PмIttCD8i еiд/tocиНи ;

Приеі1 ... заВІра

32

каНtI"

acn

Т•

.......,....

Миcrt>ЦbD4іі rзнan

7.57

....

• Т"",,·

XJy.n&pIЩ

МиКОr'8lltt8

6.45 В

10.00

зо

.01.

~-. TeJМICe9f"

1 0.30 .Гepмaнou ral1088 •• K-tWA- Т8ІІ_pI8It 11 оо Аіц .nepexpoc... - ДО

O~. аз·

_.

Ноем",.. шоу·біз"есу З~ k.aМ""''' J'.-азу

11.30 TQI:'-woy -, . з 0,."..010 ..

1. "'

Домує

12

12.4S

lV·UЮn

12 30

A>W'"'

Губі"" 8

14.00 Т/с .3рІІа'" 1 - - - " 1455 Oбпto_ 15.\0 Незu""й ricTb 15.30 ОмеНн"й .,..6000 16.00 А мм самі 3 8yG81M 16.30 Горище crapбi8. /lPInIДII

• сeni! 17.ао ~" i1иc:apQ j ......

ТV·""",

17.55

18_00

Т .мcept... oC8ttтa­

)'<""'1'

ОО У

cneciнн ••

19.55 20.30

~ AOIJOПI ат

""ДІІ

3 copiany

13.00 "'''''_кИ тор. А,.

.Дот",

..........

Т_-

13.30 .Р_а ~ •. МІс 14.00 .І':аро...."" Муль,серіал 14.30 OКaCnOP і iIOrО друзі •. МІе 15.00 ._трон oбopat4_

-

,

_ТУ'. Му,.,тсeplan 5.30 М"",вцwcиiI <aНaJI • Т_· тоРа

....

ХІт·_

НI.30 OOt~ МК...,д......... МІс Діенео:

-Чо_А ""-'. М/<

11.56.21.54.22.56 - "'""О"""" lUt>A8 18.00 НеІ:Іо 10( СІМ"•. Дory­ МUttJanwtмit сepian

18.30

кpoona

1'......-aзer ••11)'С,_.

21.SS Х/Ф ""'''''_ І <_РІО'

23.«1

То_та .n)'<T ..........

23.45Дoк.~

0.30 0.35

ДіIЮ8ИЙ llicни.

0.45

ТenoдмСКОТІЖа .f'18p11i\и8

Відео"У"И'" _а·

"'

Blkha-,иЖtteВМIt ..

At1anil ....-

_..

'...-РІ." .п.", ""Ід­

7.45

ч..... 12 сері. 8.45 Юt·фабootо<а

T.-.>Ito... lстарІо

lВ.ОО

19.00

П·

х;,--фабрмо<а

.P!u

111.ао Т.д.,,рР ••

20.30

воо.

Н.·

4 CePIIt

•.

_ни

22.00Xl.·~

23.45 Н..... ВІкна 0.00 Хіт·фебри<8

11.30Х'..............

I ...

CttМIIOt.·

МультфInbМ

13.05

13.3011.''''.......

16.00 немм'R3Лltllі nOPajIII 16.ЗО ДinOllllА вісник

16.35 Му,,"ТИlliта..іни 17.00 дІотlІ'ІИЙ С88ИС 11.30 Т.мс:ерІ8І1 ...."'...... 18.00 T......pi8JI .сім'. Кмlп6el1.1е.

18.30 ~ ./0. f1rxкpвмa про мyзиt<y ; НВТЇIWII ...

19.00 є

!дво

19.ЗО ДjПО8МЙ вІсни.

19.25

ВідеоIot)'3ИlC8

19.30 .ЦВ1ТЕР'·РІ!IІІО 19.45; Tenera3ЄTa .nYCт_, Мiнl ... c-TAН

111.00

2О.іІО' Дor.фInbМ ·Г1івстonInII .. Clliті, 30 рао:і. "" С_і. Барі .....ібасов-. 1 СеРіІІ 2О.ЗО ТОІ-WOY .Музиra і пре­

са- -А«уnи rwtpa- -

-nyc_.

М.l'аСТОр<)'Є8

21.25 Теnerазета 21.30 Х,,,,фІІ1W .81д.... 23.15 Т_газета .Г1уст_ ••

23.20 д..с.·о<знзл 23.45 .Splash •. '1.1 0.30 IJ)I>otжff вісНИК 0.35 ВiдeoмyJиrа 0.45 Дllco-r.aнan

50 канаА 7.00

e;Кlfa

7.15

Вirнa-cтpT

СТІ

5

с.рІа

Хі,·фабрика

IВ.ОО Те. .сеplan .ас

...... 10-

.8НН_"

7.55~•.a 8.00 .ЦЕПТЕР.·.,..,

ХіІ·фабрика

19.ЗО Т8І18С8рІ811

"І•.

Т..-азеtа .nvcl~""

.,....

н.·

5 .. ріа

В.2О O.C.n.·cтyМl

20.30 lІіІСИа. н"""ни 21.00 Дoк.ceOW' oЗщuaiiмo ті'

9.05 М_....иК ти_ 9.350.-_10.20 Єрам", 10.45 дІос.....НІІІ1

23.«1 2355

8.15

Тос-woy

•...

рок"-

22-00 Ху" ..,..._ ""_.

3 Onw"080-

Hiotнi Бit:на

Хіт·фа6ро.а

8.45 Ja-WOV .. МузиК•• npec:a., ~,... nop~,.

9.40

10' FM.

.....Н088

rol'Ю_

•.

..дмд8С>. Теneceplan

'"

ХіТ·парад. ЛІІІеР

_

Н8ЙМоеірна psanbНlCT_

2'3.00

23.30 M"N ,..,вnсrавЛNt:: }oJits Non S\op 0.30 MТV' np8ДClавпмє. MY,j~

1.28

11,25 Ki...eclЦ.lIl

12.25 Х/Ф .-А .ас 14.00 М~I'.'ф<Л""

.ОJШ."

16.ао

.Splasl\ •.

16.30 16.35

ДіJIUНИ" ui\:IittI(

ч

1

мулы.іlамJttи

17.00

д

.... ,яч .....

с.еанс

Т."керА.А .фдinneр.

17.30

Мeд,t.tчН ..... 'И8:ttAВ".

18.00

18.ЗО ТIС ..сім'. Ke .... ISe""•• КафеДр.

18.20 19.25

Дinc:J8мй Bictм.

19.30

TOIIW8:ttHi .nYСJ8ІІЬМИ".

r»..и

Ко..,'.""" Х

18.45

I9.~ '-Iy'r1(м. ОсOSIQШl1" РО3СІlі-

19.30 Т.nк........

оАпомдре.

Гpшuї еід .Граоіср

20.20 20.50

На до6paotіч. ціrи!

2',.30 Т",,·шау ·Са... rОЙ· 22.00 Т/с .Чорrou cJtYl8IN • шn"талІ .МASН. ХІ. оІСоХ8ОЩІ _ 1

22.30

....

"И·

Те_онс

6.50 Шіс.~ ......"

7.00 N.

"'о

...

.nYCТ8.ll8ltiMIt.

Aнut«: Є ідея

ДinOeМIi аіс",,"

7.!i!jВi~"" Мін_С·ТА/1 6.1 О т.-...ета ..(1ycTOI1W....

8.00

ШОУ

1";

"""".

....

1!Сдво...,,,

19.35 Дuc..фі' ..... ПiВl'lІСУ "а світі. зо put(іи 113 сцеНІ барі

20.05 20.30

Алібі.осuo·. 2 """'"

n.

xru.

ТОІ< -wuy .ПJlOФecio. ЇenQf aзt:1 а

21.25 2 І .зо

J(fф

.Пan........ оОп,,'

.rtycTe....."'r ..

OW_

23.10 Телегilзе'tA 23.15 ~СI('lUit1іІЛ

тІ••••

.Г1ycffUlhl1MK....і"""""

гісТЬ., Mylune Farmef 23.45 -Splash •. 'І 2

Ч

1

О.:Ю Дjnc»ИЙ шем"1( 0.35 8!дtюМY.J",.а

0.45 Д;la.-Ititk&f'l .Нм'- ricт~ "'уі.. ", Far,_ Ч.2

50 "анад

37,.",,1М

8.15

10.10 6и - UЧ~~ 10.40 д"L:К-!!.itНШI

19.00

35 кан""

7.30 7.35 7.50

М.РаСІОР­

t::оxattня

18. оо ,AнOlIC """рам 18.05.21.10.0.00 то"•• ,фо,," 18.20 Грацоl еід .Гравісу·

6.40

-

~ ПідТ8КGl

nporpaмs I~ на ~B'

7.25 TeI.efiQ8Ta

T8д8C8IIIU

17.27 -ПриоІ, • матусю •. 17.30 '1apl_A СІlт

I5ар1\ара.

18.00 T.мcept811 _ _

....ро

Со6ао<а.

cn.... •

моє <і"о

21.05 21.50

19.00

/о1yv.iJННИ

11.10 1 t ."5

_ _'

ХУді. фі.......Мlма, .ОТ·

ра

8.45

...роб.

<ра

Мупьтсеріал

Те_\І38,е ·ПУСТ

18.85

1.4$ Те..ес:ерІм .р•• Н8,Ці1••

Дino8OlЙ оІсм..

11Of"O»

І _о друзі.

19.30

ни.

7.50

РА

6.01l~_K_~",

7.00

робник 19.20 дJiooaнй вlcНl" 19.256ідао"У"И. а

.......

045

d 30 lІеЧіРОО ..сті lnoмopl 11.00 ..дм_со. т.....,.,pIan

а.40 Худ.ФinWt -С8.

• MIc:ro - . - .

. . . . ."". 1'8Jl8C8piany 22.50 мос_А dНIII!·T_,o·

7.ЗО Т Іс -Санта-&.8Р6аРезо ",",уз n ... уза

9

програм

зnc-Рвдю

8.ао 'ІаріонИЙ см д;<:н.... : .Гуфі

щ""Мчon _та...""

".8

ЗS кана..

23.35 """""""ер Х

'орія

КОМn'lОтnp Х

на :saв.

Koмe~""iTe~~

7 оо MICLki НО86*іМ 7 1О АНfр8С()лька

9 IS

НЬ

SCOP

Ноп MТV npeДCtllllll1Є: музика

21.30 8вчірttі lІіСу, (ТІА -Вікна .. ) 22.00 оСІІlд lІІЬІо ЧК'. з.·

СІТ

Пісня ""Я. П.Зi6pou

3""'-

III"'IIII~

ХІ•

iдon.

РиНІСООI відносини і ви-

........... Т• .....,.рІ... 19.56. 23.27 Кniп ДНО Віц 'МІО

2З.55 Т."""еpl"" .Ко6р.·

..1.

Т-.рІм '8irмa')

21.30 ВВЧІРМІ llic:Іі (ТІА 22.00 ....._ .....

22.10

• Т ОnWПТМНСЬІ(М'"

Orлодач

19.00

II1.ЗО

С8П8"КУ-

XlФ .В."ер;;;' .......-

го

18.15

k-дІІІl8І. !8МC8Pj8I1

18.00 Анонс

.8iC'MJ:

...ЦІ#. .....

_.

20.311

23.50 TOfII!IOК(;I1D8C 0.00 худ ..." ..... м."ЩU). . . . .

16.ЗО ~8ИЙ

н..... р.... 3 М.IСия-

6.65 CUt\ДIII1М - . . 7.25 Т__ азета .l1\ют........... 7.30 .Аи0tfC 7.35 казино с"іху 7.50 ДInD8IIй "ОН"". 7.55~... a ·8.ао ТО<,щоу .3роІ!и """". а.50 T.,..-a;ae~ .. ПусТ8lll!flМ':. 8.MII,I• •~_ 10.35 шоу і,.; .~ 06...-

0:30

Ч6tJ8онмм хрест

16.00

16.35 "'уno.тивІ,а.. lни 17.00 Дtlт..tIЙ сеанс 17.45 Ilpotpa ... О.і1оІІі,.овсо.о<О'

50 ка,,1ІА

37 '''l''іІА

20.00

....._

13.00 ХУА.фі,,14.30 МVНЬfфll1ЬМ

7.00

6.5OT_~

19.00

20.50 I1існо _ . П.Зlб!>ов 21 ао ,АнфесOn .... 21 15 Міс... НОІІИІ1ІІ 71.30 муз. ""У""

11.30 "'83nO petLopдa.. '1.55 д..c':-lI'aкan Вище rtnw:.. 3i~ ...

.МASИ •

.. Іа _

23.55М)">. """"...

21.Щ Що? До? п""ому?

lАneР.кспрес

х"ф .м

22.30

21.45 XpcщjI'"" 22.00 х,,,

22.25

npor_

20.30 не ,IIOI\j>tIotJч. AlfМl 20.40 CrWOe О.Розeнбayw 22.00 Т/<: ОЧОРТОМ ~ •

20.55 НАРТ· .....ф·. 21.40 Дoaror" 21 5f) р,,1ІСУРС 2215

3118-

r.uac

l(aHi1"f

Анонс

20.25 Ми і 811а.аа

2205 С""ті .nЗ8OkМ

на

18.05. 21 45. 0.15 т"", ..фори 18.20 Грец/11іА .Гравісу' 18.46 К-.·отер Х . 19.00 Єeponoйc .."" lаІМ1іІАос-

Кі<оJIyt>НIIЛ .Єралаw.

18.00

_

7.25

18.30 вщ.Перв.срес, •• -IIIJ

ГІОДІІПМ

1&.55 1V.WOf1

НtIpyItoМicТb

.0_'.

"Iapiвн.~ світ ДісН8А: -Гу.

17.30

Но_ woy·бі3Н8Су

20.10

.п""віт. матусю •. Му""т,

серіал

21.00 .AнтpllCOl1W:a 21.15 МісЬоі It08ttни 21.30 Ху".фІ_-С"

_ _ _ ronoc

~o

17.00 Т WW838T ••

T8118CepIaJ1

17.27

Iб.ЗО tpaмw

22.05

.enpa. МКор_ .....

111.30

)(

35

rlpcмo.cp. відео

11.05

НItS

тра

Всесеітуо. Мyl1ltTCepian уopill До. Хіl'парад

вvcra- мaneчI Горище скарбів. l1ІОСНі<

17.Щ С8""'-ос'рі'

14.5OT~

ас

ріал

caiTOOOfO r>aлery. Ч.2

14.25 TuIII .

16.30

.~·wor

Те_а. """"""'""ОСТЬ

13.00 T_cnptIC

19.10_ 19.:10 МіСта І сtClJlМЧi C8iry

в У1<раіні

Км",,;

II.ЗОМу3.~

15.00

Му3. пауза

13.ао Концер1

10.5OTe~

11.50 12.00

.дал Ті.... IOnlR гюрд 14.00 .НиllJl1OPtClІ •. Му,.,тcepiali 14.30 • Крихin<а Г "'. Муn"тсе­

8

ЗОреnilд

фес_

15.30 ""'С1l!Ц1о1<міі канап -Терм­

35 6.55

10.35~'"

11.00

13.30 СropltЩWи

14.20 N·won

б

paHry "3 С1Ііт....:у ... 7.10 8арі8Ц/1 ст"., 7 40 en.n дз.!"" 7.50 Т.... соорІ8...ма........... 8.35 fnerтpo' _ 9.05 МуnЬТфinbN 9.50 n..acn......... _

ПриlЩ;l речеііІ. ро3моем

pacnиtt

.'1ереака руУа·97.: <)Ірт

6.30 Ilpofpa"a л_"

KaH/l.f

КОМ8ДІІІи"

1500 .8onbrpo" - обopotl8чj.

Но_од Програм. ухрт

7.ао з

10.00

8еч1pt</ оісІі (l'1О81'орl oД8nмc•. T8J18C8PIм

~cralll1AlOn'. Afreнnoна 13.00 КанцерІ O.f~oro

20.30 ОТ 20.50 ПIctt.

коха""А

Пporpaмa

22.50

8.00 ЧарІ..міі CeIr Діс_: '1<1-

13.00

_т_:

О.ЗО М1V f1J)ttД(;Jааnяє: lIY3Мka

7.57 ММ.О"'''' noroдa

1JO'tOC.

L-кny(I

Комп'ютер

MТV

.Тери·

10.ЗО"'_~•. 1СомедІіІ..... Т8Jt8C8PIP 11.00 .Т.. - МDncwoМ. ~ ДІНО для тебе' •. Ч.5 11.30 Тor-шоу • ... 3 O/lbГ(8)oo 12.00 музична ПРОГI*'8 ·Кма·

............. lCttoropoc"on

Кпі....

25

18.М ТoprIttфOрМ

17.50 Atoootc 11.55Т................-

Ш""Аа !!і..-у Влоео.... ·

O.OOT~ 0.15 Но8осеn 0.25 Му3. "D8ИНИ 0.45 Анонс

10.00 Аноис

19.30~_.alr_

ТоprінфорМ

'01'0 22.20 Ф;н"'СМСТ

_

МlІСтlІЦІоОІОЙ

8.045 Ко-.п·"тер •

23.35 .01, 02.

18.10Т/с.М.......

' ...". 18.30 8rU8ii IoIOJIQI1I" 20.00 'ItIс

О.ЗО f10rQЩt

Теле8J<cnpec

19.00

..

18.4!і І"тервісп

18.5$ Т.....,....

22.30lнт_

КлtI, . . Г"'"""PllУ.

IВ.35 і!аРІа" CfИIIIO

Wynьrфl_

17.00 ГoJloc .Пep1NorМ. 17.30 А .... CaO.tI 311VC8*

7.00

fIPO_ lІ ,

Т_cnpec

18.05

т.мс:ерІ8І1

10.00 оАІн.ф"

8.ЗО )(рещаno<

.19.55 Обл1l'lЧA 20.1 О Все про

16.10 Мv""ТфinIoм 17.20 EneIпpoт-..оу 17.50 Мym.tфilwl

..,.

'.00 ..cnp.. 88IrAIpAIJII• •

8.30

.Антресопьосз

14.35 15.05

23.aoB_ .... ~ 23.30npeдcта8ЛІІЕ: ... NonS1op

ao.oo-r.....-_.

32 ка"lІА

Т8I18C8PIU

17.00 Teмceplll1.Кo6pt. 18.00 Зycrpi. 111.00 т...серІ....3yDaI1I

14.50T~

16.00

PW<a

.1Iitщa.)

111.30 ОАМ+•. Т_ерІІІІІ 1g.56. 23.21 КnIn' ДОІ' . . .МІр.

8.00

7.50 crт 8.10 f1jCNtlднo. ЦАвз.іна 8.15 Міс""і ItOIIИНИ

16.40

14.35 ДiaItOr"

Го_ll1QAl1/11111 (11А

19.26

чині історії •. МyJ1ltТCepl8n

T...ecepIu ....rc. EnenpottlJl .,......

~o

'1.5

19.00 T<*·woy •... 3 Ont.rOlO-

15.З5 гоlЮС

__

~a.

торІя д,.. ХІт·парад

0.00

12.30 Лocoдbcтu

10.06 Сцена - Європа 10.35 Зоре... ста...а

11.50 дIJuo!l'д8'Ii 12.00 х,"' .n. 11І". 3 С:еРІа

""**__ .....

19.50T._~

aJ1bIiON 10.10 ХУА.фІ.... ,ДI8ti8.. ЬІ

1(/fIt4A

Ві3lП'. k:лII..... Ч.2. ІІау.

18.30 poee~*'"" .. -

В.40 СіМеА_

10.50T~ 11.00 Te_&3IIfa. HlII'\'XDМicт.

__

Лt!wI ДІІІ

noго~

18.00

ДfflI ,e6e~.

20.00 Т8/1111'83818. ~Ic'" 20.30 Мул.rфiA... 20.50 AIIroTopr 21.00 Му... rфIm.w 2'.45 х",.ф\ІІ"N ........ 1

&.00

НАРТ·88Чір·И

9.10-'"

10.aoT............ - - - -

wni_

1225

yJWi

17.58. 21.58. 22.56 - "'l8I>iИtа

1.0535"КI1I1H~

ТV-кny(I ·хм·

..... Iс'optї•. Му....тсе·

plол

7.00 ~ l1f!PIA8'I

2~.06 вoicnoнy IlliAlepто

l;ОІ>іал 17.ЗО чapiвюtli сoiJ Дiaet:

..с-то.

21.00 ,Анtp8COпЬ1<8 21.15 _І Н08ИtI4I 21.30 "'n· п8'(38 21.45 Xj>eщo.... 22.00 Ху"........ ~ 1:8

7.35

•.

.пpиelr. -..aтyctt>o. """'т,

.кв

30 "ани :І.

21.50 Д8ндi'1IIjI1I:8'

.Терм·

_~

T./I8C8IIIU

а:кй

,

2O.50H~

18.0511porpнoa УІІР'Т 18.35 WOV·таіІм

9.ЗО"-~·.

k;toplя

18.55

..е,1IfЦW<МЙ _ _

.cn.,...

17.27

18.5035""""",,_ 20.30 ClТ 20 50 пit:но АНа. М."""""",,,,"

9.15

12.ЗО

2\.45x"..~ ............•

....

7.30 Xwд, ........15уІ1Т .....

••

f1IIDГIIВ"

10.06 За....,....-

Т/<; .п~ ~

7.30 ТCti 8.00 Т/о

_

17.50 3І<DII Е . . . . . 17.55 /1pontIJ. noroдм 18.00 Т/С ,,"-..І 18.:10 Т/с ..пп- 1QIettII. 19.30. 23.20 ТСН 20.00 т.....,.р.,. .к..

21.00

2

ФесfМ...... _І

20.50

з.DII е

0C1IIn4IiI _ .... Ін""',," ..піllca.col _ . ypoot 2б

Н.ОО

Т._

М

торія А •. Xiy·napaд

li8р118ра.

-...п 10.25 ~ NJID80i 10.30 НІаі...:: 10.45 А мм самі 3

O.~

9 12.1SM...-flll1......... -97 ЧІ 13.25 Ша.... UOYOOI8 IЗ.«ІМу""т ........ '3.50 J(f• • • _ - - "'_ , , - -•. 3 СаРІ8

18.00

~

-

XiY-_'~:!11дep

19.3IIT~~.

ВоесІІІту'. Мyno.тсeplм

10.ЗО

_,_._

8.15 lIDiC1WIV Il\Atl8Pto 9.30 lIiд8oфiIIJoм Of'IOADPOМJ і

23.30

.Іет"";_

CEГA-oc:Тf:i.

СoiJ

11.40 12.10 0бпІІ....

22.45

Км..... ф.

_

,Аудиторія.""Р

16.45

12.00 Дo•. ~

14.55

21.30, 23.45 УТН 10.10 Ноее ....oniot.... 11.ао Ка.... '''''. " ' . - . Ч.2 1'.З5 СП _ _ Роборт

17.15

сері_

\1.45

7.00 З PlНItY·H8 с8'IІНІ'У... 7.10 СИпа і rpeca

npattO~ norоди

11.$$

9.15 9.30

1

11.50 Зи"" є ...""

Анонс::

нац;о..а-

10.~ За .... е""'Н 10.30 Вec"",,~ """"" 10.45 х,...' - .у....-. щacтw8.

6 05 Arpo....ra3иН

8.55

Р_ .....·

10.О5 В\lll<llМТа _

УТ·і 6 15

8-25 r.ty-4nN

8.45 ТV'lCl!Y6.щ.

16.40

10.ООТ_

СЕРIl1t6

....- - - - - - - - - -

6.00

8.OSI1Df_ 3hy

16.15n....-r_~

9.00·ПРО CПQPТ. 9.30 .:.:;: ]

Мytм.,фin...

гржрам

21.00 СІТ 21.20 Аноис 21.30 l1юдм ДnII lWQA8iI

25

7.55 К8м1pт0tll!

15.30

..,ее....

3

д.,-тт..

19.30 lІіІІНО • NIcf18<y 20.00 нaw .ас

••

7.45~opr

..w-.1

17.55 Т.......... 0411_1

17.55111од14 IllfllIIIQA8A 18.15 ~ amIII РеАОН 18.ЗО Камертони 18.35 ростимо М8Iбytнc lІ8ЦІ1

0.20

7.15 МOIIIic*Т8Iit

І О. ОО Анонс т......."..,.

17.50 Анонс

1 2() І 'IДь«М музи"а

[

6.50 Aoqpecм ДІІІОеО1 у.... 8.55 н... ЧІІС

16.00 ...мPS....

• ОЛ8С8-

(Брюссє""l

HWТ--'P·'

22.15 оаза C8PU каосу 22.~ oWJecи AIm8)! уда'і 22.50 ХІ W_8 .....

8.55 Ж"". ~_по 8.30 Т.-.рІм .~­ 10."

.ВopcfCJ13· (l'1от....,)­ .Atщерл

"all41 " ,......

самі

".30 17.15

20.35 Тopriнфapм

_ ....

15.35 6роеарм

М8nopa...

2О.00Т_

20.30 AIюtIс

23.35~ СІІТ ~

15.30

f1oroдa

.М..........

..-",._.Т_

20.25

ВСе ііі><> fll>МП<М

20.25 oWJecи ДinOeOI УА8'1і

,......... 1 22.30"".22.45 ShPPI

14.30 Воі!:тину 81д111рТIІ 14.50 Комцврта ~

Т8/111РО111О1< 8.001"'~

1.00

Вісн•• УР'ІАу

22.00

.

""roтapr

17.50

ПП· Топ А

...

r MorO дру.Іі-,

.ВО...трон

15.00

'1.1

М'''''_Й dll8Л .Тери·

1011

Му,.тсеріал

і_"

1•. 40

=-..

3а/1ОIIJIOCтІ

1•. 30 -Каспер

14.30

19.20 E4>1peeтotopl:

2O.50~_

r

lІеРУХаМІСТ>.

19.OSCnwyn

13.45 N-1U1W6 .хм· 14.15 л."... ДІІІ--"

21.40

.Грошl •.

18.30 fkWiI 0I8IIQAi1D 20.00 чес

23.45 М8r1t: 0.15 ПorOQll

а.

17.30 Муз . . -

11.55 ~ ,IIino1Ol YwН

6.ЗО ~ Д/ІІ'-

13.00 f(opqoм

23.35 УТН 10.10 Фvtбoд о' УТН lО.40Док ......... 11.30 lСаНаЯ .М •. М_. 'і.1 12.00 ~ народу Y1qIaiJ1..!

• ..... Дем.

21.00 x"lд.........1!Imw не

10.45 з.ом _ІІІІ 10.50 lII8Cra. .ОА. не JIIIOIII',

ranoc

<!О.10 Кnlп

саІІІ...

18.20 за .'-м.. _ 18.4511f181111iC" 1L,. Т........ .да..н

~иil

11.00 Муз ..... lLl0 Xq.~

'7.00 .,"' .......npw_

7'ООТ--.....

...",..,т..,.....ХараС!ре

17.00 _ _ _

о.""-tба-

15.10 СімеАмм", 8І8Ібо.. 15.40 І8llКер!ап .КоІ!р8.

а,*",.

І

..... ~-

д- КPМnOejI

-

.11IIar.., _-

C1Iiтoeoro 1Ianeтy.

.~O

.........

J(y".~"N

11.30 Т""""мІі w'tip

14.00

.r..,.......

11.00 ...... '1•. 8 1 _ теурІ"'" II.ЗО T",,-woy .... з0-00. 12.00 Лerо.ІІОСnpec 13.00 .Териropit1 .... ~. _ : trOНЦOPТ АО JI#ftt Не-

"'••

13.00 lV.won 13.15 ВЩ\М" f1исарєе

дianono

16.30

"""

10.IOT/o~

ll~_

9.40

15.00 СМТ. 1IWI!!t"....._ 15.20 Т-"",-.;

_.

nay.oa

чорниіі f<88Дp3T

9.30дYwa",,~

.K.rнl IIІеАсІ •• rocтpoІ:КІ . . . ,""" f'8118C8pJ.,.

1.28

Вечірні вlотІ І"""тар)

8.30

11.00 ..дм/1асо. Тм8С8РІ8І1 10.00 оАм+" Т........... 10.80 r~ •.

. К_8Дillни. т...........

)Cpeщ/Jтм<

1 0.00

МyRt.Tce­

т._рі..,

22.00

роал

......

..

"'р

'"""'" .Терм·

......

20.30 oД8Ntвc•• T•• ~ 21.30 Вечірні вІс,і ІТІА .В"".'Н

22.50

торія"'· Xlт,_ .......мІі с8ЇТ Дic~ .г,фі j його IIOМattД&-

,Ан'ресал...,.

В.5О "'у3.

м"а. пора

15.00

50

8.00

13.аоТ_....-

'''.5ОТ_

.......

8.00

МllCП!lll>ltdi

Створи cвne oII~_

8.30

13.М Му......".,...

1.00

Комедій

..

Т._pI8It

7.05 СІТ 7.25 Пен. ""•. t.I. ~ 7.30 Т_.......с:._

13.10~coiт

11.50 '"'-т .дмrI1I86o\II1. 12.10 1Іу". . . . . . ~ І ..

:rb

Ka"tU

-.n

e.OO~_-'

I1рог.,..... передa'f

630 6.35

Му_..".,...

14.25

32 І(ана.і

& . .,,"'.

_okmo 6",,.,. .-

_oтapr

10.З5~

....

23.50 T8I'tet2ICC"pec

11.30м"a.~ 1'.5O~

'0.5ОТ_-_

Х,,,.фlll_ .!ір.,

23.50 Паі>сап" 0.15 Теneсарі8n .Kodpe. 1.05 ПривіТ .. завтра. L-0слу6

0.00 XlФ ~... _ ' -

~~

1'.00T_.......

13.40

16.00'....

10.00 Cnapт.T_

."--_.

Тeneекспрес

30

101FМ. 20.00.... .rPa.qio ___ '-'.

КОМ_КА"'"

23.35 "омп'"""" х

МО3М І '....",і

б

.....

9.65_ 10.25 Му.....".,... 10.50 T_CJ1P8C

e.15Aмatc •• __

1"""1 8.55 9.00 9.30

--

....

0038r'8A-

7:і5 Дос."_ .нло..

9.30I...

9.35~ 1I.4S ___ _ _

cllh_y ...

Т.....,..,.,.. Н.1ІоСІІоооі

12.20 12.30

7.00_ 7.05......-.

15.«1 M_,4>Iraм _

23.50 H~",n",005_ 0.10 X_~_..д..._­

6.00 Анонс 6.D5 Arpoмar83МH 6.15 ДОбрІй P8ItOI<.

" ,-..... ....

15.35 Амонс

20.«1 ВeOtIPНII .""'. 21.30~';'n·_ 21.35 Cnap~мii .......

.,...-о..,.

0.1O~

,A.~

.....

T~aп .Пра~

ма

9.15~....

~ f1I/I)'nI.

"",,,и

_

7.10Му3._

7.ао Т--.. оМ8РІІІI1

9.«1

23.20 _ДIIJO . . . alD8)8. кан· _ П.змр.е. '1.2

J

арт ......

~ І(аlltIA З

22.05

22.15

.11.,....

.~

8.2$ НАРТ ...,;р'.

~1.50Iot_

22.25 Ас_

22.40 к8у(\

21.Щ Діаnorn

2155 Р..урс

7.(,10

............ ооС1рІІ'о ...

-..-..

ао.5О

20Х/+.Ч

".00 Т............ 1Iepмd _

T"""P8дJoni>o

-Кalwнoel <Х;ТРОІІІІ-

""

__ _

rfl8O"8'. , ....... .............

17.00 OcolntlA _ . 1...-

ЙфeCпt·

_

s_

Х/+"

19.5511porнo3 ПО<'ОДІІ

15.00 Кll8CМI'~'ep 10.10_ 16.15 кафе .~. 111.«1 с.мадо ___ 17.ІS

з.ан

Т8'"

14.М

_ _ ·Yw:-

lla1ни

__

ПponooG

12.158ід '~'-N'

1a.5OYk_ 1•. 20 ........_ ·...оу 20.30 'І..,

і _рас.

2O.~ ~~i удІІ'"

20.30 AtoOltC ~ 20.35 Т_Iнфор" 20.50 HD8OC8II 21.00 ТО<-шоу ."".orpaф. 21.30 T.,.pfIc'" Irpt ..,.,.......,. 1)'.... 5-301»......Qotapaд­ . . . . . ._.1997 а.зs X"..~

П.ОО а._-шау

17.30 1.....,..pan . " " -.... 18.00~~...

Т

3

12.30 ТеоІ ......

Y_1нu!

Cnl8aєн.~

12.10

12.00 c:.v.aт"" бу"" .",..,. 13.IO·~

.........

Nip. ..-... ю.. ()реІ\ •. ФifwI

10.30 ЗipuI соіт08On> Оа.1У 11.05 ні """" мі пера 11.30 Зro~ щоб С8ЇТ}ПИ, пер.

couoa_

1'.05З..онs_ 1'.10Дoк

/Ір­

тур і п.адраJЮ ДМЧ8Рі

... ~ ......

в..єу

10.05

08ИМО

7.М ~ 3І>іЗ

16.35_",,",ат_ ~~..к-

..-.

т"",woy .я 10.00І_

1.4!і Г_ас""",

8.20

С81"

9.00

7.30 д.totc 1.35. 10.00. 13.00. 16 ОО. 19.00. 21.00.

_

~

IЗ.30 l(аммОур

16.30 ....._

7.30Г_

n·і

8Ого бatIe'I'V

т

7.00

21.10 Qona

2Q.ao Haw ...

па

7.00

ВіКШt

7.15

КІН. Н""".... "у"""ІР"

7.45 Т/С

_P!u Н8,Ці1•. 5 СеРІ8 х; •. Фабри •• 1'.00 ТІ• • Ie,op!tt .0......• 19.00 Хі, -ф.бр .... 19.30 Т/Ф .PN.. Н"'і •. 6 с. 20.30 е;"'а. Н..-

8.45

21.00 дlс. .. Зra..QаМмо n fЮ'O'. __

22.00

Х/+

ЩОО'"

2'3.45 Ніч... 6il(lo"" О ОО Хіт ·фаб"".а

КG-А8Н-


X~

20.00 'І8с: 20.50 в..їрм ..... 21.00 _ _ . _ _ . .

Io.40~~"':'_

.____ . и __CEP. __... ___~" .. !

6.00_

8.45

~

12.30 ()p8tT8 13.00. 16.00.2100.23.50 УТН 13.10 ХІ.....paout•• 2 cepho 14.57 Всо- ..... 16.10_ 16.15 Фанl-notQ .н.д;,.. 111.45 Х,.... фIn... OКarh8Н ...... _. ти

~88acм0Мt"""

11.50

Нa.ц,k)нeJa.н'" xlT-nap8Д

11 55

Фууtloto.

Ку6оо< OOnOДВPIO

Кубоів .Шаатаро ~}

22.30Iиr_

ХТО

22.45

17.55

18.00

НВціонanьним xiT-nвpaд

2J.45

МасlQol·u.юу

ХІ • • Г~I •.

3

I8.ao~="1М " " - Іс"...Ir.

19.30. 23.20 ТСН 20.00 т... --.-...к-· _'. s СеРІе 21.00 п'_ "УТ 21_30 Xy... ~"_ 23.30

_.

ее"..

HaцioнaпbНt4;' XJT-пapaд

б. Л.rowмнсw:и.l

с

...фо-

_N3

"-2 ТІ •

7.00 7.30

T.~" .~088 ••

10.00 ТВnd8нонс

11.00 .8tдIФкJI "е6ес:а- .• ТРІ!І nepioДМ~ ....... -

......

Ім'.

",.,..

• еа.ура-......,.

IS.35T~

15.50 16.10 '6.40

ОДІОеО-.

925MYI1bT~ .Право.

9.40 Te_1Ii8J1

10.00 13.00. 16 ОО. 1900. 21.00. О оо УТН

1О 1Q 1fllWI4

Ф

\lVЗИQ

10.25 Бanelна

м:тма .Дооо:тор

13.05 3аон

12.30 та_

14.57 &е - всім 16.10 At10нc 16.15 Irpa І КІІас;"К" І_І

17.50 Дotc.фiIwI

·Я АО ніг при-

Untr8OI8 г........ 5 ...... 14.55 з- є 8ОН

17.55 з- є 3ІІКОН 18.00 т......... 8/1ep1u1 naчI­ IIYIID"

..........""ОЩІ Іс­

18.30 т

Q""

.скарби історіі.

18.25 Нaцiottanwtий )ljr-f1II)8A

18.30 МіІІ18НІоІі ісroPl ~Tl,

"'4)-

rO _ 6 на к8рТі

18.50 ФittанCOll1OЇ

11.50 х",.,,- ., ~ 17.00 MO/1IIoIJJIIНIIiI Ulian

6" вам не{)о.

17.20 P<WcYЬ' бач","

OfЛIIД

19. t 5 Т РаІ88Ї бiwaнь 19.45 весь СІі1 TBlrpy 20 15 Анонс

ІІІІІІ1.

]

w;r.....

7.30 Анонс 7.35. 10.00. 13.00. lв.ОО. 19.00. 21 ОО. 0.30 УТН 7 45 r...нacr ... a 7.55 Фiнlи:oм1 orЛІІД _

І.

Т.neф; .... 9.35 H8ЦIottaIWtoIA хіт-_ 9 -40 Т ._анал 'ПОО80' 10.10 M;pm-UlОУ 10.45 Ввc....~ рм"".

11.00

Хто.

_

хаз.iIt?

11.30 ()paнra 12.00 К..."

"'1'. . . .

ulUU

.М·. М1IJIЮQI. ~.1

Н8ЦіОНаІІОНИіі i1'-Il8P8A

О.-40Анонс

0.45 Й. Iij)oмc 11001.

.~ ,.-

"-2 ....

......

14.00 т_

1.00 T~ 4ома

"

9.15 _ _ Р

_

.

До.--о

CJd-

nounа

14.15 І(рма Укр8/мІІ.1Jp /lltl1Ii8цji

14.45 ЛIQДМ

і дolll. 451Q18 ра3OМ .... ~ 15.30~

І б.ОО lIБJIY'IIO

'О.ООТ_

1005 Доо< .........СрібнооІІ • . ~.іЗза~.

__ 11.00Сніда H~ ,.;,-_.

11.30 .ЦenTep. ~CT"11.40 Зво:Ott с 38IDН 11.45 ДOO<.4>UI.....1'4m1OПOZ.... нІ4іізuмc.ОНГ. 12.10 Дмpeктopcuмil «opnyt

в.к:ТIІ8І ./1IrQea ....... Д.

16.10 За"'--_ 16.30 ltnep8нoнc стony.

11.00T~~

17.30 ФутбоА.

Orll\д ..-ioot8тy

.......

IWIіі

18.15 T~.eq,oro ...

12.30Cir.o .11.

12.40

13.10 Вистава .Фердимандо'. Ч. 1. А. pyoteno 14.10 ХУД."- .П~

13.-40 змон t 38ІОН 13.45 Худ. ........\Qwu.

20.00 чес 21.00 TмecepIu1 cCrparo . .

Мboot8paцoи1 Т}'IIН~ УГЕЛ СІР. ПonyфjнI/1М 16.00 Ш..". ~

22.00 КІІУб

" .........Ни. }5. 16 Му","тфiпt.u .Прмгодм м""""""",.

15.00 r,,"ic.

16.15 3altон

15.ЗОС"'адо

16.10 Фінанс_й зpi;J 1635 ФесТН8lll1Ь ecтPi\llНoi .tia

1

16.20 ВМХіА. lі<:НІ

JCIIМnO CВnJl3A-

1705 Haцj_I4ii xiT-napeд 1Т. 10 ПJ1aнета mдeo\ 17 30 ви6рмои

1В. ОО

Yrpaiнa

1830 19 15

Ві,но • ""-І<)' від .Перехресто.

CIoCfClQlO

-

до ~-

nix)l

19.45 Бути "'010 20.05 ~an.... "A xtт-~

е закон охорона 3ДDP08'1 •

Украіні

17.00 ~..... "1Н8І1

8/МІе 22.15 шоу ДOIII'UIIOOOI8 23.00 t.l8І1ООоІ8НіІ ..... РІО

,.;,.,_

21.45 Немеро.н.,..і зіPQ ЛаР11С4 Кі1ДО'<НИI<08.} ~ 1

2'2.25 ~TOOJOY

4qI-

19.30. 22.45 тсн 20.00 ХУд.. . . . .a.-..N

Вечі/»tl1 Кlзо:а

Нацioнan....Мй

8Ід

ту буаАар.

2ОЗ5Анонс

20.40 21 -40

8.55 за ""ilCЬD1М'8OOМ 9.20 ЄP8/IIIW 9.3ОIн_",

.БU!иI~. 22.-4010n~ 22.55 lСР8ЩІ ~JZI

23.40 Х"...-м .aм.an. І

n,._

1.10 Пoroдa

16.55 H818p8.QOД/t11l8p8CН1l 17.55 3altон 8 .-он 18.00 .-роее woy .КnIJoIj

...-

19.15 1ip8ilн1llК

..щІІТІО'

••

~·т

/[СІ"и

8.00 l11cwo ..... lIQqIIA

&-20 Адреси Аі.-1 YAI'4Ї &-25 Гоl10C .r1Ipeмa'и.

8.55

IСаомІртOltll

8.00 6мra 11m

9.30 EфtpмтО1ОрГ 9.40 оааа С8РІІД J80CY

10.10 Дeн.qi-М8pr8Т 10.20 ДиТ1l" nporpIМ' .TVI·~' 10.-40 ,t,qpeao lМОеОі YДR

10.45 11.15

~

13.~ ЛIQДМ PIfA

... НаІ:УЩІІ8

8jдвoфiпOlo .Pвc:ny6riota

.ст., f'I8I"

С8І1_

630 ~ nВPeДI'I 6.35 ат 6.55 l1оа1 ~. О.Крокова 7.00 Місlo&l НОІІІІ""

68ре •

1~.OOЄpww 19.11 Т8І1ес.р1м ОАе

s.-

...,.

20.00 Інформе''''' ~

•иТІІ...•

20.25 AДPIICIf . . " YAr'i 20.30 Анонс r.,arPaN 20.50 НОеОС8І1

21.00 СІТ 21.15 ~

rp.8.n,p;-

трііІц.

21.20 МyJloT~

.

110-

21.35 Х,,, ..-м ...... rPCМUI J IIUI. 23.00 Бv/lll1lUll - ... end

2S .'11"" : . 7.00 з рмсу 111 Clfт-.у... 7,10 В8PIВЦj/ ,",/ІІЗ

7.30 CaWТI Д3ІІОНН

1.40 Х"". ..-м .rapoo ...... _.ilcephI 8.00 НАРТ-моір·.

_

0 .•5

7.00 7.<1:5

7.00 11.

8.45

"«.

'~Te....

10.45 ~ . . 3о;аа 10.50 Т""";;/1* 11.00 T __ n&У3І

.....•

л.,.._ Пuoapoпi

19.55 Це- МИ! 20.3001 20.50 Ibtt дliІІ. O.J(pIorcIa 21.00 AtпpecoIlol8 21.15 МЬІІ НОІІІІІІІ 21.30 Муз. l1ІУ.І8 21.40 Що? ~1 noo-y? 21.45 )(РеЩа1І4І 22.00 Xy".+Inwot .К. . . . . .

23.30 'tIpний ЩQpII 0.00 Кow!'lOТep Х 0.15 Т.-.рІм о«оОра. 1.05 f\JмeIr... 3II8fPII

oЦEЛfЕР'_

8.15

TIQI'ItК~8 .I'1ivcT811bН... • Шоу 1..ц,.....дou .обоо. Т",,-woy .Пpoфed ••

.WU-ii

11.30 Ар •• аф;"", 12.00 t.4y.r.r..."...,M

16.IОIoly,.,*-

32 ",,"

17.45 Мy"T~ 18.05 Р8:УРС

.....

9.45 Що? ~?

l1ооо<у?

8.55 В. lЦet:i6aчoII ~T_ 10-21 х,,,,..- 'Т*"!ІІІР

3"'"

12.00 А . . самі 12.30 CI1ir ...... tdIwoцмкa 13.00 KyniнapнI тщоро.:і 3 Боpмcoo.~

13.15 .1

21 (*-

це dtt;)e • ..,.

-.мАІ

_.

nc-:e-

14.15ДOC1oC~

14.451tOмцepr ""0lll1 НІІоПIIEU 15.8ST~.~.

16.30 t.ly!a.тфiIIwI .Cтli_ 16.<\0 !Cow1·..7ep Х

-

. ~I РеДВО<ЦіІІ r'4)IIДC1'a1I'

11.30 КМ.

~.... СІІІТ

1~.00 Т.-рІм ОДІІІ8 . . . .

18.15C-Ii~

1110

18.25 ~-acopri

20-00 JCIНOrgPOC:aOn

18.SOT~

2О.30СІТ

18.00 Темсер4м .........

20.50 l1ІСН1І ДНА. nC:ть f1IЩ>8ММ 21.00 АопPl1QllU8 21.1saoli:w:I ......

......

21.00 X'A-~ ...... Ц8I1fJ' ип 22.~ х". ~.

........к- Ро· ..'

Ш.

7.00 профаооа nePIIДI'I

1.05 3ФІНа /IDPП 1.35~_

8.45 Кoмn'IOJ811 9.00 }(рещаПІІС

11.10 T.necep\8<1 .hrc. Ем&. тpoнмl-r22.40 крещ,а Дll.QЦllIU мтv 23.40 пост

U 1l.lІи

Х

7

""роа

Bil(Нa. Ноеинм до. .ce~an .ЗгадаiUQ 'уі

"""". ........

22.00 XyA•• &n ..... МО... И80, _О

Нічні ВlJ..Ita

23.55 XJ"~PМl:a

17.00 д.."...." сеанс 18.05 Дис, ·'анап

19.00 РоцеlП~ здороо·. 19.20 Дilюeмй віснИК ВіІ\ООІАУЗМКJ1 19.Х! .ЦЕПТЕР.·p8tIЮ

19.45 Телer.зета .ГlycrеIlbНИК· 19.50 Прое«т .10·. ~ llJO ІІ(И!І і не lin""м". . 20.20 Дос.філЬм .П~ на сет. зо ро<і1 на сцені. Барі Мі· ООCOl', 4 CвPtA

20.50 ПоДl'Ok 21.10 ТОІ<-шоу .Зроби rpIЖ' 22.~ 1елerа38Т3 cПyt1е_'

""

11.00 '\(рКуІм І "УдІО81ОС:ІоІІО"

T-..u

.n._

12.30 Inf

~" 3 сері. .Зоnonn1 ііі: ryw-фу.

..

14.00 Вanatтм" щ,.р6а_ 11\ІІІІ'.' 14.30 НеСО хх cтOlimr. fJpq. _at1WI1IiI сaoian

15.00CnopТІІ....

.80_

22.10 ХУIІ.Фu.", .ГенрІо

50 КQНІІЛ

__

16.00 CnopТlll1Н8 ВТIItCI 16.30 npeдcтl8Пl1C: ... тoneper....

СТІ

1.00 ВIPta

1.15 Персона. AaтOQl:Iod nporpaма 6.Портні._

1••

»

т8ІІІІС81*І1 OAnOНДP8O

10.15 Комп'I)Тер Х

1.45 Т .l18С8РіІn .РіІІ НадІІ •.

_.

4 СеРІ ЮI-фaбpиlа

8,45

20.30 rP81/111iA .Гра8ісуе

18.00 T.мcepIaII·k:JOIIII·o20.50 на AOБPa1i't. дil~! 21.30 Тос·uюу .саме 1()11. 19.00 Хi'l·Фаl)pool3 22.00 Т.А_рІМ .Чорт.8 CIIJ1I6•• lII/1Iff8III .МА$Н. 1'.30 Teмcep!u .Plо ".011/І•.

_....

• , ".НІІА

}ЮКИ •

unш

.-...- ......... •• 0/1 19_00

1•. »

Нe/IМr;8IP1Ia ~

.з.-t FКf8IIII •• ІС_­

.Ш~ nPOCТP8C-

1$о.~й,.....,..

u

111Одм. 1нфopt;1aцiї4Но·nyбni­

20.30

ЦJtCi1rчнoМ

_

(11А

·Вісна.,

21.00 ФIIбpмra сні. 21.» ~. X'A-f8118' . . - . І C8jIiI1

U ".lІtIA

_.

11. . .

10.00 At'III1C 11JOГP8М 10.05 rpeцilliд .rpaeicy' 1•• X,~. . . . o8nepeд,

»

17.00 ~ 1IQA8i1. 17.30 Муl1ЬJcepan 18.00 Вorнl цмро

r.teAи_

.c:.onooo-

19.10 "-".,.ер

19.40 Tpal8ll'l

8 СеРіІ 2О.Х! в.на. НOeМtt1I

21.00 Дotc.C8jW1 .Зrwi\МO ТІ

ПП

Х ба.ань

20.1 О не дoбpIнiot.

22.00 J(УА.фIJ1Wo1 .М8I1орд111о1'

17.00 Мv....тфі_ 17.D5 ·На-На •. Г1рмоо:м..... ДІ!'! 19.00IC"iв~

19.20 ДjI108Н~ аісН.. 19.25 Відоомузи.а

19.30 Теneraзeта 'l1\<:Te-" 19.35 Арт-eфiwа 211.05 Xy•• ~ .М_мІ

...........

21.30 Те_ _ та

.l1устел ....... 21.35 ПlдТlІОсr 22.0!lXY/I."- ...... 1Т....

23.-40 Тeлeraзета .Пустenwt ..• 23.4S ЧервOНl4li хрест 0.311 дu.-й вОски. 0.35 ВiдeouY3""a 0.45 Х,д••In....р_ .eod' ТІ'

50 "амlU

m

Nr'"

8.00 ДІж.щіаІ1 -Сто росі. вlі\нм· 20.30 /І,оо:.oepian .l1oIIцeI'Icwci. 9.00 Х/т-фабрнаа 21.00 T8I1eC8PU .Т.........10.00 д.mн>ii серіал .~ ~ ~ ..icIO" 2 С821.50 Ніч. - . Мар. rya>в'

........ аа

22.40 Т_рІм

OCIМ8IU

AAtмc·

а,

""".. ::::...

8.00 To<-woy .Зро6н ocpotI.

12.00 Ooiwi..

СІ_

ГІСТЬ ~

8.30Муз.~

21 . оо

16.35 Мynt.тивіrа"іни

1m

18.00 ПОЬСаІ1М

16.30 Чoo.rttм

8.15Мic101f1_

20.30

23 40

22.30 Худ."" ·8nepeА,

11.10 Т.........КоОра.

16.00Т_

7.50 ОТ 8.10 /lIeн1/Jf«.

Кі, ·фоб.,.. ••

IIJЇ ••

17.40 t.IYII.ТФі/1ЬІІ 11.55 ТV'UIOП 18.00 T~ .с.та-1і8р­

_ІіА_

30 К/lІІ

CePНt

18_00 T8neceplan ...Icтoph lСо •• нн,,·

\9.25

13.45 ГDPllUllt crapБIв.

14.00 1(0_ І 3ipuI. ДOfiI68a 14.30 ДianOnI 14.50 T_c:npec 15.00 )l(мПI • СІ1О8І 15.30 cri888

Т."есepiall .Plllа Н"""а,

18.30 Т8І10оер"" ......... На­

8.00

Xy,,"~

сп

х.т-ФОІІІ-а

19.00

7.55 ВiQe<>Nyoto..

......,.

.со­

Ві_

8

жто..

7.30 Atoоо<с ·7.35 КaФOw>a 7.50 Д,UIO.... вicнм~

8.55

.. МелоАіі

7.15 Шuу A06fUt1OCMIC.ie

6.45 Т"""""",,с 6.50Wlcn._

8.20 9.00

Дж:.«-uкan

50 "анал

37 КIlIlIІА

...

10.30

_.

1щ)в3а

11.00 'вмceplм .1с1оріІ1-

19.00 ДІж.серіал

.H~i

3ItOЧИ... хх СТ.І

19.30 )l(МТТІ1I1!Д8J11ИX ф"" 8.00 Xyд.~ .--. ___• 19.40 Доос.свра!1 .Ка6ум Ка3У'" мі•• 1. С8ІІІ8 19.55 P~ nporp8IoIa 10.15 ~ оЮ'. ~ про .Зpoз-,Wii -.в.

ІІІР«'ІІ Н8 " ' -...

10.45 х"..фіІІ ....__ cw>-

1'ON1I•• 2 etPII

12.~Д---an

13.10 т-.мм

13.-40 мое

...

11:0-

Ч.1

xat+tll-, 'і.2

0801...

1.25 Т--""",,8

д.4СК-IС.3Н&Л .MвnoдiA

23.45 I(itмx:ВЇl!1ИЦW 0.30 д;.лооий Di<.:нмс 0.35 8iд"""'V3М""

Ко"пас _Іно

0.05

.Ш_

т еneгазета .nycTeпw.. uннw.

.. pudt -pe.q

16.311 CItТ МІСИ

9.15~_ OOЄ8PanO а.о-

roдНl.

22.15 Му3. .1IIpu&м і

...,..а,

f1JD

--..

19.50Т..-.20.00 Т0І18Г1І38f1. НlppaNicть 2О.3ОМуз.1<IIinII 20.50 I18JOЩIr'

20.35 ТClpfiмформ

СеРііО\1ІІО

'.00 aCnp8.. _С1рДОІІНІ" т..

8.30 t.Iyз. пауза 8.45 l(оІ81'otер х

1715~y

18.55 Анонс

.МАІ!іН.

фрост.

13.45 ГYloЮPC"'" nPQIJIIIМa

~

22.00 ctrpt6e .........1

... фIn_

х,

сама ..

11«811-2а

23.30 23.35

-Саме тоі!Т--...... .Чарт",

.. я

~.30 т.nесері." .фniПl1ер.

18.55 lV-won

12.ООt.lyl8.ТФ"-

18.-40 Теорісn. ....ДOJ<НМЦi A'ne-

20.30 Г~ ......Гpмk:y· 20.50 на дoI!I>atti-<. діти! 21.30 TU8II:-WOY

самі 3 ~

18.00 Т.-рІ8І1 . ' - n I p

13,OOT~ 13.10 Муз. ~ .Карт­

Концер1ма ~ .н. aanUНICТЬ Уараі... - 100'

21.50

18.45

wry

21.05 сма І '1*8

11.50 АІ,0юpr

.-р­

tcCWIIIП'отер Х НІ.ОО Міст. і cтonмцJ cahy 18.30Т--......_.

Тenerазет, .Пуо:т.-"

......

.)(рум.

1'.00 ItJll.+jl1... ~

Тl, хто ...

21.45

ІРІІІ'МІІІ.

20.25 НАРТ ·еечір·.

о

21.20

15.00 СІмеі1нмА рбом 15.30 ет..... JlllТТI - The Naturlll

.Щедриl' 17.25 СЕГА-остріІ

11 .30 t.Iy:J.

рокіоо на сцокі. Бор;

10.00 ГОРІІЩІІ CQPбia. г1icмi1t 10.30 С8іт ~ 11011.00 Ху•• фІмм 0І&І.118111Оі1

18.10118JOTOjJI'

10.15 T8JIII1ryPIt8/I

30

.ДІМ ctмeII·

16.50 Концерт ДjlTIJtOf'O Щ1f

.1IIpyJтoмicn.

Анонс

рінttJo

~

9.45 Єеромікс

15.30 Анонс 15.35 Aepoбtq

......ep1out ,g.1!6. 23.27 кnin """ ... 'МІО-

17.Юt.lyI1bТ~

7.30 T.118Ce\IIU OC8tn8-&8P-

15.10 БРОа8РІО a.crJWji

~ .Єpanaw. 18.30 "... все ДЛ. , . ; _ 19.00 TC8-WDY •... 3 O~ICJ. ID.ao ......... ~ . .

..,

T()(-t.lЮУ

~'lОтери

1.10 AinpeOOI1bU

lWWIi

ПDr'OДjI

16.15 .K.I.S.S.· -

а. и.1ІА :І.

13.55 Eфipuтoтopr 14.05 о.ре..о ........ РаіІСІІ 14.20 1IoC1IItIV lїДIIIIIInI 14.35 ТV-my6 .)(М. 15.05 ~ ДіІІО8ІІІ у,uчi

МИlliоrмна

'8.00

18.Ю ВcenepeIIЗfIlO'lllllГOllOC

23.50T~

...... 'Щ8/1!1!18'"

'ІОРІеНММ с.п д;с.-.

15.45 А ІІІІ

0.00 х,•...- .м.- К.ІМО

9.00 AsIOflllФ lUII1 -

""""'"

1615 Мy3.1CJIi14

22.05I(apr-ll11lllW 22.40 х,,,.,,- .горм' ...• дwno. 2 gepll

7.30т........ •.......... 8.25 сц8н8 - Єap0n8

11.30

.~. М8JyC1U_. Му".,.

Дinoв"й віс",

19.25 ВІДеО...,.,."" 19.30 Тол.азета .Пус'en......: .. 19.35 .ЦEIlТEP.·peR!O 19.50 Док.фіт.м .ГittroU<y на соі­

l1ІС 1ІІІІІІ'

21.551'а1урС

25 ".11"" ::::.

11.27

Е.с.М)3Не

19.20

12,45 ТV-won

21.40 дianon1

1.00 АІОІ:

""В­

19 оо

ті.

&8tfW1 .Т"РМ·

T~

....._

т._сеplaл

Ani6ecuв-. З t:epM

торіА А-о Хі, ·na~

111 •.0 _ _ - - _....

1 •. 00

20.20

1Iooaoityo. МynьтсePwo

15.30 M..ae~

lо1у""тФО~ Диск "8H3f1

13.00 КонцерТ rpto О.lІІо6чеltl'о 14.00 т.~.зy.ul І

"--

0.15 НОІОС8ІІ

" - на

и.30 XYA-~ оСІоІА

- aCiOI>OtteIU>

МуIlb'І'М8t1і1Міни

17.00 17.35

9.30 enopт_ су3Ір'І

20,10 IUin

23.15 КI1V6 oбinиii ~

'_!рОН

.SpI."". '1.2

18.00 _11PQI"P8O 18.06. 21.10. 0._ Тopn.фopи 18.20 Г_l еід .ГpoeIcor

.~Y'ICiI Г~ •. Му,.,се-

15.00

ДinaнMM '8ісНМIС

міо

11.00 Теr11l'а31П8. ~Tb

18.30 X'A-фіІІ...

0.00 ТорПІформ

fIPOtPIМa

16.00 16.30

Кемпбе"" ....

тре

pian

Q.OO Т.-рІм

18.20 t.Iy:J.lI1in

22.50 Т(JIПIфopм

PDIP1I1fIII

р_

10.35 t.lyJlorфW.м 10.50 те_СІ1РІС

17,00 Тeneraзета.

23.О5Н_

17.10

.• ТМіуІІа

20.00 T8I1I8Н01tC

-0 ......

t.Iy!a.,..-1 _.... _.K~ _ _jlp1)'JJ

16.35

~ ~

KOМn'lDТepм Му.>._

eipyIOчorО

22.20 КJiWe

15.55

W.. ,

ТЬО

1tpO....-І·

2\').50 ,...... _

icrop1•.

Мyr.TcepIan

pian 17.56.21.58.22.56 -

Іа.

.......

13.20 llOAI'OН 13.35 ~ JiJI080i ~

h..--.orop!:Ж'f

1.30Х'/І......... . . - . . . IнЬа0м8'"

.Мм

"_-6

...

en.... .МТТ1І --

20.00 ·K.I.S.S.· -

...1е

.Героі ItI8:мчноі

-к...ti ісТорІЇ-. Муn .. ,со-

15.00 Муllorфiwl't.IaIpoc-nвcт·

MIIJUP<iIo

11.00011.20 PRO-\JКЯAINE 12.00 Х,д........ 'І8с!Со

KiнoropO<:.on КONп'IОТ~ Х

14.5OT~

21.30 C1III1М1f сliry 21.40

11.45 х"'

~""\UlPT Сергіо І Те.,.."

Н.... інМ ..

".10 t.Iyз. 1ІІІіРтan ·Т8'I'IIrIiиt·

11.-40 АДРеаО /ViIOIo1 у""

10.30 l'8НСІІ8І ПОІІІТІ

neм'М111МIC собі •••

-

ваднм ПИ<'.арє8 І :ОіІ*" ArJOIIOf"O бanery. Ч.3

IЗ.ООТ~ 13./0 zooм х 12 13.-40 ()Qo тобі і\ r;JI!

7.10 AЩlтІ

10.00 Дtтeopa

13.зо~

14.00

14.30

А.Д;8:ига~Att

о""""".

12.00 w-..p - СІО 13.00 tIei1МOOiPН8 реаІ8оНісn.

IUШ.-.ut "а nOPO--1oOМW'

ТV-uюn

12.00 t.lynыiJ\loll

21.00 crт 21.20 Al4онс

9.50 nOГOДl

13.30 кanaм6yp

1+'

17.50 Х,,....а QIPII

11.00 I(pona 11.30 Т,.·woy .....

_ _-

11.50 AlТОТорІ'

ТV-кпy6 .)(М.

16.25 ЕФР88IОТOIJI' 16.35 оаза серед МtК:f 17.05 ~" ajl10llli Y,qН 17.10 БроваРІ! a.oroдli 11.30 Камертонм

7.00 З plltсу .. C:IIТ8НItY...

11.301-ПМІ'lII\4IIItco6t ...

22.5S~ .1ІаІ _ _ •

15.50 ~ дiJlDlOi y~

O.45T~ <ДІІІІ-IIIfIIIIUI-

OJt/ТO

14.20 15.00

.r......... rOl1088_,

10.30

-npo.~

1'.ЗО t.Iy:J. nporpaма

0.25 tv-ЩIec8pto

-....

Tenepeнoк

8.00 IlItepotOllWO\l

.... ~ ~r ....._ _ _ _ _ _ _...J

925

..... ..,

І оо ПOltlДll

• . 22.50

....

,

23.35 CМr,'8ЦIII 23.45 НIчмоІА БУДМіІОНІІС

ТWМCePIU

_.

12.00 X!rA·"-

Я

.w_. . ,. "

•. 30 . . . . . ОІС'Іі (nooпор) 8.00~.T~

Щр? Де? Iloчoму?

..... :

1.28

ДисК-lЦIttan

18.30 T~ ..сім'.

т__""

IO.OO~•• ~".

рІа", OOД/n8

10.00Т_on

20.30 Анонс ~ 20.35 Тфінфopw 20.50 Но8осen

.дІІТ.

_.

..

т.".

2О.ЗО ат

21.00 Т."-..а ~ МІ 22.30Iмт~

-Тв6у. .

НС8МНМ

a.45~"'K

20.15

Асор'/і

ЧаріонмА СаІТ д;с ріМ

а.зо Му.>. NrY.!М

На"""

19.50 Ефіраатотopr 20.00 НaUI час 20.25 АдРеси ділoвol y~

22.45 .Все, ЩllIі3Іому • s со6011 •. O~ І Г}7fIIЗ

Mk:wa

Ао. Х/т-_. лідер

",..

.ЧoptнA ntI8Щ-, МуЛЬ7ОО­

18.00 'Т~"'08PМ" -3)'1ІІ88ІІ11

аес

18.55 Пonв '('f1llJl; 20.00 Час 20.50 ее-;рня Іаа

..,....

п

а, 15

18..0

19.35 МОДІ C1oOI'rw<i

.20X,,....-~

CnОТI

oftIн,

18.45 Імтереісті

7.50 Мynlrrфill10м • Т. . .·тере-

1.00

14.50T~

19.25 Адресм діl1lllOl yдn

21.50 T.-.pIu .~ ... lalloc·~·

КІзка

)(',11.,-

-

_О-

..... д....

8.10

17.55 18.2:5

IН5 ~ дJDюі уда'і

1.00 .6нанс 7.Cf> НІРОБІІа 1.25 ДOL..,...

19.30, 22.45 ТСІ1

14.05 "'у",тфiIuo 14 35 ДiOIIQn<

17.40 .......8Т

8.00 Пlwt8r1 /rONIIt 8.20 TIIНДII1МfAII

21.45 В'l(:lаеа o3aItрн·

[

10-

20.00 Х,..фiIqoм CМUI _ . ... 1..........

Т8І83_ .ПраllO·

20.-40 ВеоОРН.

10.30 T.~.w-I

23.00т-.11І

21.40 HaцїVНil/1loflllї m-ПІРІ\ІІ

8.05

..

СІ'

3 ее-

РІІ

16.45 Ap1МliiдaH.

_.

10.00 Al4онс 10.05 3a111ЇlllUllМ часом

22.00 CnOII]-тailм

IЗ.10 Муlloтфtм.м lЗ.30 ДoLфім,ІоІ .~

12.10 вv- пана С881с"

і_ IЗ.4Q lІаріацої с.""'"

IS.ЗО Лtoди дIIIl1IO,II8~

СеРІІІ

8.00

13.10-""

15.55

Це-МИ!

16.00 3apt1 ... 16.30 єpanaw 16.40 Муm.Тфin.....Tpмcynt.... 17.00 Т.Мceplall «Ко6ре.

~тфin ... Iз.ООТ......,..._

8.20 СМТУВЦІІ '.30 T.мcepI8J1 ,.дІ8оІмн. н8

Ч8СОМ

Е_

1tipjVp'0

12.30

12.35 АНОІС 12.40 Х'А-+І- .8IInpнмI'

18.20 за QIЇICIOIIIII

-.ГІд Н81'/IIIADIoI> П8ДllrOf

.01.

11.00 1ВlІ8Газета.....P\QCoмicт... 11.30 м.,... nporpa... 11.50 Aaтoтopr 12.00 _ _ _ ronoc

12.20 Єралаш

9.05 ДJc8lfТ_-woу 8.35 Т.-рІм ooCl1lдcno, -

7_05

12.45 13.00

19.00Т_

Ім'. Дом.

~~

TopWo

14.15

16.35

Ммc1......~ qнan .Терм­

2З.ЗО MТV ~'8INЄ: аа.. -

7.35 "",-",,,,,,,,, 7.50 ClТ

...іщ,і

TeneaнOttiC Му,.,фin ....

..

23.00 c)nop6on

•. JUY -IІ8Род

7.57 " ' _...... noroдa

12.ЗО

HAPT-_р'W

10.50Т_m_

~.-:~;.~) 22.50

,"""".,...,.

х,,,.фIn'"

Н8 КІІода Дanlt8C8a

А.......,.......

Т...........

Г1PO<J>8_ ~.

-.rтy'

8.151Юrода

12.20 Воіст""у нapQAltМЙ

AЖIon1I1Ь' 11.40 Реanblicть нeмo~o еічносn 13.10CFI~. ХУд. ........rpowl ••

11

_

10.OO~ 10.25 T~

ІС"

~r~·r0aa88

MCТ8ЦWIМA uнan .1epм~ ТОРіА д

9.50~иЙIUl"10.20 Х'А.фIn... ооІ(ароІ1іІ

18.30Р_

.cnor.... ~

1І. 20 3аон s 311Cgн , 1t .25 Пp0пt03 l1ОПІАІІ 11.30 веа. СІІіТ T8IJIIY 12.00 Д!ж.фі_ 'lcтopll Кмщ',

I1rosст"""'"

16.00

7.00

е.З5 Комп'отер Х

7.20 С-Пі"""""" 7.30 X!rA-,.an ...........

9.15

:І.

ні.

"IIHIU

7 10

22.00 ........Іп•• rocrpoclD.

7.00

9.30

7.оа з P3НКV "Н сеі.аИkY •.

111-40

..........

УТ1А. ~I lOIO(\UI8>

Анонс

0.30

30 І{.tlНtlА

8_00

18.20 Св""-'"

17.50AtoIc 17.55 Т.,........

10.05 ДoLфіІІ.м

палац

с.а.-. ~-

17.35 Му3. IМp~ !t"f~~$8f.

.r.,.... .......•

10.00T~

2S

ухрт ..

1I1.10T...~ ...........

кllillа ІІОС

Т"""'"

Тор;нформ

НО8О<>еI, Пpor-peм8 УХРТ До< • ....". 1D.OO ТopriнфoI>м

18.00 18.30

.Пejlwl noцI.

......_ .

22.tоСеП~~

16.25 Аа1orpeф .....

.I1Jf811OU Д,ІІІОО••• 2. 3

ІІУКІІІ'

репі. МIlCalqXJ8CЬІиА

20.20

НІ

22.00_...

22. . . C.Ir lІІОД8І1. ~

23.05

23.45 І .. ••.

Г.*--

12.30

•.

20.00

a.oo..c:nt>- ~_

ropr1нtq1м Міст. і С1ОІ884І ЕІОІТУ

23.20_ 23.30 l1porpaмa

__...

011.15 MicWII_ 21 ..0 Х_""- .w.-""іІ 23.15n8C "КOIta. _,_

32 КІІІ/ІІА

21.0000 21.151C8oooo>r..,,::_rp8 21.30.f18pi_ ._

16.10

Kaмn'tor"P Х

17.IOГ"",,"""''''~

17.50

7.30 ТСН 8.00 T.1I8C8IIiu .~

геро"""

.ма·

-

17.30T~

за П4іllCbD8N часом

УТ.2

8.00

фitt8НСІІСТ .1I\Дoq)мтt . . -..

_IзН_.

7.00 T.1I8C8pIan

845 Фінанс08llil 01'l1llД 6.55 НaЦiOttanW1МA xiT-napaд 900 l1anaЦI1 /IIдв1tнoro )'$бе.

Po3cni.

.....

к"-"

--.----

wrrOl

Чynuo. c..uaanм.

д

за Dlі8с ....... Ч8CDМ

~:~=::r" 2O.5Oh-..

Вс

14.40 гроцоl ..... .гpиlcy. 15.00 ,Qoot.cepIan .~.

10.00_

18.20

...О

Ноеосon

14.10

9. 1О l\iТPIUd

_

~ ді",""", удачі

ч_

oc:млom. тоа

14.00 ~ Iimo

0.15 х,

6.05 ДГРОМЗfа3МН 6 15 Добplil раІІОІ:. У.раіно!

2

'.30 T.nкepl8n ~ на

нa ... ·.~

"-1

Ч.I.

«"" 13.30 КnIWe

[ rrlТlllflll l' (!1INI ] ~i~=~T~ •...- •.,..... 600 Анонс

......

Тopr;нформ

"""

18.5 Iwтepeicti 18.55 T.....pI8n

900T~""

моеІ

10.30

19.50_ 2O.00Н8tu

20.25

>ї.-Р.,,;о101l'М.

21.00~

Ig.41i~

0.00 'fynoo.

IЗ.ОО~~­

--

2~

r-.r. .... ·г.-,у.

7.25 с.п ~I ФОТО<і>ВФі 7.55 IІо<нІ ЦIIPIt'f 8.50_ 8.00 x!r....._ ...._чІ

12.50

17.55Т~.Ш_

ТСН

8.00

7 . . . . . .·

r-pwpe..

Ананс

12.20 ~

17.50_

~"-'

n

"lІfllІА

7.00 7.05

12.00 ДаМОСТРОіІ

'O.30T~_

1+1

_ ..."

I10rQДII

'fYiIeC ","ту 19.зоr~

19.15 ІВО

21.:15 21.50

_

.ДPtr

815 1'1ог""" 8.20 Cитy8цjw

10.05

.... ,.....

RJТi·

8.00kr_

AlФ .Сімо ... , баТ .....о і СММ-

0.55

__

Т..___..

7.00Т_

000_ 05

..--.-.. ""-"1 __

-

ХХІ CТOI1/rno.

Зuон е: S81CDН т

T""-~ o'IopнмIIlIIr

23.211 С..Т,аЦІОІ 23..30 ХУА-..-м

1.20

n-3

~ _а3«а

21 40

О

__

0саітнІі1_.

Т lInIIW8Нan _Г1ре80_

20 ..0

23.45

ДОМІ .-Ін?

фj,.....с..,....,,_·уpoor

01'' ' '

22.20

26

- cЗiwбpp 1"""'-) 19 50 -..:oe..~ 2'0 оо с.аме ,ом 20.20

МОІІ сім'.

м,,- ГanМ'Мtl8-97. Ч.2

14.55_,,_ 17.00 _

.

_.

21.45

12.15

13.20

Бof"ородицо

І

•.•. 10

РІ8

"".ROt>ooA

8.50 ФінаНC08ld Of""~ 9 00--12.30 YCf1iн.... Прес8'ІПоі

крсму.::

До«._ .lст","

_

.13.50_ Х"д."-" r___ 4C8-

6.05 NpoooanIзин ДО6роо" р8Н0«. у_,,,,,'

_.

If/IIOO•••

Т

12.00

6.15

~

dtyn_

2.3-...,.

Т

:::~~.--

-

I

I8.35T...........

O

10.05 Дос.фiItoм 10.35 381:"" , , -

t

]

C

'ІЕ11ІЕР

[

65 (8855)

..........

.іно 3 8.МереIDQ

14.25 д.rr1l't"" eutc 15.00 ЮносІІт_ . 16.30 Д)І1оеиіі 8існмК 16.35 Му","т"';,,,,,,,,

20.30 f1epcoнo, AI,opcwa лpor­ paua ВЛортніlоеа 21.00 ДІж.щian .3r8дaйwo ti

22.00РОКИ' _ _ . Віо<на·

днam....a

'1JOfpaua 3 M.Кнo""ЦWUOМ

22.45 ФІКС. Xpotti.. розaar 23.15 )(,д.фiJ1... oW-"",,"


Х!!

fDSB/J I3fDiJiJD

65 (8855)

'МІМ ] і::Е::= [' - - _J1t111*1 .... ____ ,.-.

8.45

1О.50Фм-~

11.10

НІ

.--........,.

7.00т...........,...,-

П·І

8.00 ДаІ.серІм

Н"

15.00 ~ IIIIPWPYJ

10.05 У....на 8ГP8PfOI 10.20 Аа,owoу 10.45 шоу C8IIOТt<OOro ІOIIICIIU 11.05 Нaqjoнllloltllillliт -NP8A Ук.

16.ЗО 1н'8I8tOНC

..

Пora".,...

16.35 МyN.1C8pIan ""_"'" тур і UIIWIIТIi lИ\ІІІі IW' ІІОІ'О c:rony.

РІ"". Мо1..,

11.3531оонс_

11.40"'_ ІІІІ0/11 110_ 11.5S"-- _ _ ~

Степан,ов. Ч.1

13.10 8истаеа 0Фердммандо" '1.2. А. ручепо 14.10 ""'''ailAaН 14.40 Aнot.1C 14.45 waxтapcыd гopм3OНТll 15.:10 Мyзмчtta пошта 16.10 Aнoote 16.'5 дr!w 16.45 CiмeAтtмIi, ДОІТор 17.15 одмн Ь ТІІСІІ'і ypode 17,45 Зд/ІІІст'ііІ. '~" '1.3 18.25 Н8ц1 _ _ й 1Iiт·~

14.30 YrrpaJнa.aв то 15.00 Теніс. МiIDtapo,Itrий crounт

_.

19. 15 Мaлeнt.«иr1 ІОН\ІІІР' 19.25 Т_ницІ вiчнocтl 19.55 Сто чудес С81ту 20.10 Націонвлwwї lIiт·nвp8Д 20.40 Ввчіpнtl Q3Q .21.40 НeIIepr<JCy'4 . . . . Л8j:JIIca

IIoIcYJI1I1iн1crp1 ос·

..'" Уа:реlrel

"

....... _ 17.55 ЗаIOfl' __ 17.00Мо

r....rtI .........

18.00 Х'А..-м оКІІІІ..... 21.00 .гOjlOДlll8

=

9.00 за

lиl_ ЧICOМ

9.2OЄparwa

8.50

.-

25 К/lIІILf

niC..

.........}k:1IЦfI ""ри.

м,..

6.25

вom ДICte1~: 9,00 'PycI/IottI.a" Мynb'cepIan

1I.30~""'~

_.

.-....

8.30

...,.

6opcyrIoмw. к,

........... 2 .... 10.30 .WI8JIICWII npмcrp8C'

....... ...-.рІ­

T.JI8CIPIIII .с..м.18р-

тІо. к-

6Іре.

м

11.00 .3ueм! ~apттo.

ЧОРННІі fC88.II)8'

10.20 Кnrпaa I'iInOIpвтa

8.00 к..,'отер

10.5OT,~ ~

9.30 Aтoeт..·pearo 10.00 Му,.,фinbII 1015 д.<ннcoвмil """"

11.00 ТlІІ8Гае,а. 11.30 Муз. nay:lll

38ресо

РІІ/1У .Дотн( 11JIOPO,QМ'

8.30 фаброока СІ1і8

6.50 Антресо"",.

10.151о1у11.,,,,,,,,,

12.05 Анонс 12.10 Дос.фіиІ .Ilpиoowoo 12.35 т--..,..д..-

lІІІІІ8ОіІ

Х

к-­

...... f'8IIIC8PIU

11.30 l1IIL все ДІ1І xdttoк 12,00 1!і:ІІІт. k:n8oia. Ч, І, Аастре­

,.,

Від щирого серця вітаємо

Броварська міська рада Я Х Н О

вій·

ни.

Про lіно

11.30 ФІКС. хроніха po:мrar 10.00 ДImNНI CePIU .Jler..•

" ..

11.15TUICIIIiU .T...... IIU-

~!!pO ~ 3 cephr

терІмм.

12.00. 15.35.0.00 Тopriнфcpll 12.15 т8ІІІСІРІІІІ OC1М8irr8

10.30 дOl.фinbм

"*'-.

·МафіА·.

7 со·

pitr

АІІІ*'

15.30 Aнoote f1IDfIIII'I 15.S0 CIrjpb-woy

18.00 Tenec:eplalt O\CmIPII 110-

18.00 ВOnII ЦІІРС8 18.00 ЛrInI.oo 19.30 IJPr·UJI1V 20.00 Кп,,,,,, 20.30 ДоІcePan .Iloniцel\cwl· 21.00 t • ..-рІаІІ·Т_мІ ..-

19.00 Док,серіап

ІІН""

19.30 8і1сна.аюрт 19.55 Шоу Аoвrоносиrd8 20.30 КІН. ное.- «уІ1Ьтурн 21.00 ДОІ.соріan 03rадоАIІО ті

nrp/aII••

21.50 ~ .6inм/i nanyra. 22.40М·с..... 23.00 cnio8e О. ~баУІІ

.7 ~

KOIIQ.,t

.НaliГ'f'ltiwl

3ІІО'4МНМ хх СТ.·

РОІН'

22.00 саYl\ll,Парк

22.ЗО

ІТАІ

UlJІІІ

1('.........

.ОСІ". СОІІ'

це'

Від щирого сеРЦ1l вітаНН1І прийми, І сонце, і зорі, і даль журавлину Усі твої рідНі дарують тобі. Нехай буйним цвітом жиТТ1l твоє квітне, А день HapoДJКeHH1I приходить знов і знов,

Наш рідllllll, Ilаliдоро,m:ЧIІІI в світі,

Хай буде дOвгltм твій безхмаРllllll ві

із 100-річнuм ювілеєм!

ЯСllll.М і щедр"м, lІа'lе сmще в літі.

Бажа('АІО щастя, здОРО6'Я

І ДОЛ1l хай дарує 3 кожним роком, Міцне здоров '11, щаСТ1І і любов! Хай сонце ласкаве силу дає, А сива 303УЛ1l сто літ накує.

Нехай тебе хвороб(l оБМIllItI,

і процвітання, щоб ще

11 тт

pOOJ8

з ювілейним днем народження.

Наш JlIоБЛЯЧlll1 батько li чоловік,

ТИМОФІЇВНУ

до 6 иІ В а UI 3/С

Х,''' т_·

СТІ

.С.о

КАСЯНА Івана Миколайовича

ветеранів сердечно по­

.

50 канал 8.00 ДОІ.Серіan

КАСЯНА ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА

люблячого батька і чоловіка

здоровляє

23.30 Т....... 38'" .Пуст.........

Сердечно поздоровляємо

з ювілейним днем народження

ЄВДОКІЮ

_о.

... 8ІІ08М......

дм

9.00

3s "/Іни

7.30 rO/ll8l8 С/ІІІО 8.00 кн.. З ДOIyIIeНтan.trOro се-

:2

Tuecepial1 21.00 V вирі мо.... 21.30 оСтредІмрІ •.

"'"

Ч.2

~•.

0. 40 ПІоІа ІІЇСІЩІІ 7.ЗО

KOllIU

21.55 Х,д.Фu.- ......

........ 2С8р11

8.30 1rOqXJOrI.... У lІОІі fIPf*.

Пporpaмa ~Ч

6.30·Мicwd

7.35С8""_

WeiI" lІуд. .IIII>tIмм ~.OO .Кp8cyмтr І "'II/IIIICW<O"

.Терн-

тор.""

ClIР'

30 ''''Н04 :J.

7.00 З ренву на Cliт8Нly... 7.1 О Му..'фinIм

~ .10 Д1U:НТІ.Н8НЦ'kII8C 21.30 Що? д,,? Почому? 21.40 )(роща. .

6.00 lOfТV ~,_:

CePItt

8.25'10"",". 9.1SfuttI 9.45 E'm<po-у

........•

..-0_,

9.301нт~ ...

=:

110m ДjQre/I F1I'W'тa."..: 18.30 oPycaпoнwcao. Myno.roep1l11 10.00 .11. &OrЦI, 160 ДІД

32

1 С8РІІ

0.20 Муз. lI1in 0.30 Х,д."-

7.45 TutcIpIм ......,.••

9.00 Ycrix 10.00 TOI-WOY .АаIOJ1)llфo 10.30х...-м

r_.

оЄpanaш.

II1.оа Х'..........1'o6or.....

..

pнxc:wrмM'

17.45 КїнoJI'jpНIII

20.00 ет-. ІІА .е-. 20.30 ClТ, lIIД/IYttНI ,"""я

23.40 Т.мс"*,, «<о6р8. 23.25 ПіІм"' *'РІ

22.25ЦеМИ_

.,..rтp. 1 С8РІІ 18.00 К83ІОНО СІІЬ.У

17.00 llerO«enpeC 18.00 Миcтeцw:иA _

22.00 11'......... OAIrТ 1f1I8d1.

22.55 ху.......... .зи.........

0.10 ТV-цуб .хм·

СІІІІРІіО

те_І pelqaP' 23.15 Срібна rtYIII

JТ-3

22.10~8I

• С8РІІ

....pllJllІІІ.

...... (ТК

ДN!.

20.50 ПісНІ! lIicwця

20.40 хрум 20.50 Т_щж 21.00 Т.nвraзe,а, нерухомість 21.30 муз. пауза 21.50 Аато,opr 22.00 ВIД/1YННrI .барка lНOf'O со­ зому. - .~. д.o~·

22.20 lbIirOН 22.35 АФеаТ ДЇIК8JI удачі 22.40 XJ...........МII ..

.Місу"l

16.ЗОДит..... фести_.На-

........

меТМ·

19.3OTe~ 18.40 T'~I/I 20.25 діалог.

rТPOrP808 .о

3810110'

1•. 45 Му""'ФU15.00 Кіиосlir_ 16.30 ДЇІ1ОІМІ1 ВiCНIr• 16.35 Му,.ТІОІіт.. і<" 17.00 ДитwчooA 088НС 17.25 с.а_ ти..." 17.55 ТIІІ8СІрІм ............

rWIIC:IIIOI noniцIi

18.00 My:Johto-інфорІІ8ціІіоо.

ІІІ",.

...ЗОМу......... 18.40 НАРТ -.ір·я

саПу-

13.45 ДоІ.серіел •ТеоріІ

(ТК .мJc,.,

Нotr-c,on-""",",

18.00 Т........ oC8on8-11р­

18.00~НIЇcoriт

..•

'5.ЗО З icтoPl

18.15 Гljllfi3Dlr 16.30 вуста. ..."..; 17.00 "".

17.10 ~'фin.... 17.25 духооно бесіда 17.30 T~.~ ма·

тpiAra.

.Топ_·Xarс·

.)I(иmo

16.45 все J'4IO _"И

12.25 д/IcI·raнaп fJIffI Д/fOН 13.15 ДоІ.серівл .Вenмri ~тi

.Терн·

13.30 .......... 'ІМ ДРУЗІВ. '1.3 (тк -Міст., 14 зо l1port)au8 "'У,.тфin­

la.86~

17.00Т......,нс

21.30 Лroди ДІ1І /1ІОД8Й 21.50 /V1PгCIt дInoeol yfJIН 21.55 6YQ1oтe.,poli

....,.

",

8.00 Aнoote 8.05 AaP06Ir:a 825 Дос.фinIм

1•. 00 т.....,... .r8I*JМC.

21.30"""22.15 Т........У..,,­

к_.._'1.2 22.10 cnopтapeta 22.55 Нa\iOНaI1Wt111\ ,,;,.П8РІд 23.00 Тепес:epIaIt .ЦapIrorI8.

11peoot·єp-Ilira.

,..... .............

16.05 _ _ lIiCta 16.25 lIWЦInI ТrbI . 16.45 дr!w а. хто .мtIoCII1

_01..-.

18.ЗО Над/ІІІ'ір·.

20.40 Пoroдa 20.50 1(811:-97 23.00 Фyт6an. _ IIW'" 1.35 Пcraдa

rjpНIp

)'ТЕЛ ClР. ФIнanм 16.00 3uoтt с _он

1•. 00

"*""""'""

12.30 Cт~ ....... pyra-97. 13.00 MhC..-а ха_ ЩИ""

".00 ...".oфiua

_а .Зeu·

""*"IJII'

~ ЦIIЖU1II .

16.35M~""'"

20.25 A,ttI8CМ /IiIJOIAJi УДаЧі 20.30 Анонс ~.. 20.35 ТорінфорІІ 20.50 нoeocen 21.00 СІТ 21.15 КIННOCnOP,._ гра oIlapI.

17.30 т--..,. .ncм,.... 18.00 ЩасІІненіІIfИll8ДОІ 18.50 YlI_ 19.20 ДіаІнт_·шоу 20.00 вісті .......

12.ЗО в.:- .ІіІова _'. д. 2,3 І •. ООЯщ

'1.2 12.30 Вс. '!рО .іно. Кос,.." .."

.Ітак.

17.00 Дoвr--wov

12.25 3Іоон с _он

ІІ.ЗО МУI1bТфіІ1ьм 12.00 Кан ... М•. t.IaIнoo<и.

14.25~-~

14.50 Т..,.,.,.,.. 15.00 Му........КоІІИ

СеІІІ

11.30 СІОІТ ~ РО3ІІ8І' 12.00 І.ІІІ- МИІ 12.30 Chop_ су31р'я 13.00 l'eweтo. rP\f18 .меч,.~. 14.00 пп-Тon

13.50 Ху_ 118НС8Ма

19.20 Стммуn 19.35 E+iPмto,opr 19.45 Мода сього"" 20.00 lttфopмaцjН ~.

15.ЗОШIВ.ОО 1000 мінус...

13.00Т--... 13.10 місс

17,..' хУІІ............. "'''.'.

1•. 30ВW-

10.40 1b.rIopa ••АНОІО. 11.00 rlJI)III8 ~ ~

ром

17.35 ~ ДinOeOi yдl'i

1•. 00 lCIIiIcwd ........

ріо

11.50 Мтотopr

12.00 liI18ra 1Ic~ • PIr.... , , - .

.....

13.30.~

10.00Т_

10. 10 11~ ";НОІр.,. 10.15 c"f1t:f "'РОДУ Vlреїии! 10.45 П'moй &УТ 11.15 Кзpyt8l1b І капуста

Id_

1'.40~_

.ДІоІ8 fТIII'PQAA

9.00 М-.ІІ.

паао

12.20 ~ - н8АмОІІрне 12.50 ДaI.Cll'. .·.rIJIeoдн. одІс. ceo_KI"'fO'

..•

··u

..пу.

7.30 Анонс 7.35. 10.00. 13.00. 16.00. 19.00. 21.00. 0.10 УТН 7.45Г_,и.. 7.55 Уlра1нс"". cnoprlll1Q 8.00 Х,д."- 0/_.0 І ЦІР

13.20 TI8jJiiIa.Ii iJIМ 1ІрОІІОНу' 11'" 8·3OPfItIIIl1Uat8poA...а ФеС1Ма/ІО. 1997 15.25 Анонс 15.30 /1IQAМ ... lIQII8iI 15.45 ~ дJл0e0l YJII'fI 15.50 S-. Iic~ 16.20 ЕфіраатОТopr 18.30 0... С8РІІА lf80CY

Пoroдa

9.55 на nePUМII_ 10.15 V С8ІТІ J8IIIIrtt

Пе'lШlі всі підуть З(lllеlО,

('в 11 іі

А кеЛIlХ Щ(lстя вlllllU1ШІ до дll(l

до С6 ід, Ва UI а .ІНУ дріст Ь

В З(lтllШllім колі з дру,JI('lІ010 сіЛ'1 'ао.

зігріваЛIІ БЛIІЗЬКIІХ і рідНIІ

Брати Василь, Костянтин,

Дружина, дочки Тетяна, Наталі

Григорій та їхні сім 'і:

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТР'АЦІЯ оголошує конкурс на заміщення

АТ «КАМАЗ - УКР AЇHA»---~-I оголошує

додатковий

конкурс

на

завідуючого

заміщення

при

наявності

посвідчення) до

заяви

від

молодих

районної державної адміністрації з вересня

спеціалістів

19

серпня по

19

року.

фахом не менше

серпtfя

Звертатися за тел.:

1997

обліку

продовольства

УМОВИ КОНКУРСУ: освіта вища. Стаж роботи за

відповідного документа (диплома,

26

вакантної посади

бухгалтерського

управлінн!,! сільського господарства і

вакансій продавців продовольчого магазину. Приймаються

відділом

1997 року. 5-31-29, 5-24-99.

5

КУПУЄМО натуральне волосся довжиною від довше. Чекаємо вас

та

серпня з

29

1О-ої

30

см. і

17-ої години за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, будинок побуту «Ювілейний», 2 поверх, перукарня. 28

до

років.

За довідками звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна,

15,

кімн.

228.

Тел.:

4-11-74, 5-32-46.

Втрачене посвідчення інваліда війни" групи,

серія

Б

видане

N2 385169,

Броварським

управлінням соціального захисту населення року

на

ім'я

Сивця

Володимира

міським

17.05.1997

::::~:)~р§щ#.рр§кию.::fijАЙ9ННИИ~:§УАИНQtф~у'jj§[МРИП~:

Олександровича,

вважати недійсним. ПТУ-4 оголошує набір на денні та вечірні курси водіїв

Втрачене

службове

видане

посвідчення

N!! 002377,

санітарно-епідеміологічною

службою

вантажних

року на ім'я Лохматової Наталії Петрівни.

12.07.1996

автомобілів

категорії

навчання з 1 вересня 1997 року. вечірні курси водіїв категорії «В».

«В.С».

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ: бульв. Незалежності,

вважати недійсним.

Тел.

3агублені технічний

номер

номерні

талон

53-28

на

Початок

Проводяться також

знаки

53-28

екскаватор

КВ

і

14. 4-01-22.

загублений

ЕО-2621.

державний

K~. який належить кооперативу «Енергія».

вважати недійсними.

Загублений державний

технічний номер

талон

53-27

на КВ,

трактор

ЮМЗ-6Л.

який

належить

проводить набір на

--

роботи з комп'ютером;

----

крою та пошипя одягу;

перукарів; домашньої медсестри з практикою роботи у відділеннях райлікарні; -- художнього в'язання всіх видів (машинне, ручне. макраме) . . Після закінчення курсів видається документ на право робот.и за отриманою спеціальністю. Початок занять -- 1 вересня о 17.00. За довідками звертатися за адресою: вул. КИївська, Тел.:

ПРОДАЄТЬСЯ ГАЗ-69

роботи. Тел.:

5-45-62.

районноі зленовники:

pag .

колектив редакції

газети. Броварські міська і районна ради. Свіgоцтво про gержавну

реєстрацію к/ /'#117 Big 1712.1993 р.

IнgeKc 61285

1971

розукомплектований

АДРЕСА:

ir

255020, Кuївська обл., м.

Вlgglлu: сільського господарства і соціальних питань. бухгалтерія

• •

4-02-92;

листів і масової роботи

промисловості

4-04-81;

4-23-26.

Pegaкц/Jl не _gu пoginRe ПО31.щію авторів. зо точність ВJ.клаgeнnc фактів вIgnoв/gac автор.

" читачами - на

4-23-26,

автомобіль крім вихідних.

Друк офсетний.

Броварu, вул. ["UI .."':D~.".

PegaкTop: 4-03-76. Вlgпoвlgarn.нuQ секретар: 4-21-34,

4-15-48.

року випуску, з документами. Тел.:

«НОВЕ ЖИТТЯ»

газета Броварськux мlськоі та

рік на курси:

235, районний будинок культури.

кооперативу «Енергія», вважати недійсним.

ВИКОНУЮ сантехнічні

1997-1998

секретарів-друкарок, з викладанням діловодства та

Обсяг

1 друкований

аркуш.

BiJJдPYKOBaHO в ЗАТ «Броварська друкарня» Київського обласного комітету у справах преси та інформацїі.

Зам. Наклад

2595 2885

прим.

#65 1997  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you