Page 1

3

Г8Іеt'8. ВІІХ()JРІ!Ь Di'JIIII 1807 року

17

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МЮhКОЇ ТА РАііJННОЇ РАА НАРОАНИХ_АЕПУТАТІВ .....

<ct·

панорама

підготовки та проведення заходів

по

відзначенню

60-рtччя гододомору в Україні. На засіданні було вирішено, що 10-12 вересня скрізь у нашій дер­

жаві в містах і селах пройдуть дні скорботи і пам'яті жертв голодомору в Україні у 193~-33

роках. Цій сумній даті присвячується багато різио­ планових заходів, серед яких міжнародна науко­ ва конференція, відкриття художньої внстав1ш та

експозиції книг, документів, фотографій. Плануєть­ ся проведення конкурсу на кращий проект пам'ят­

На виконання Закону України <<Про захист прав споживача>>

ванню>,

з

цьких,

англійських,

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ні~~­

Через юлька диш

роботи буде виставлено для шнр?кого ознайомлею~я, а потім проведено ще кілька засщаиь жюрі для nІд­ биття остаточних підсумІ<ів. Іх планується оголосни 18 червня.

СЕВАСТОПОЛЬ

НА

ОСОБЛИВОМУ

і

за

перепустками,

що

видаються

органами

ми, що їх замінюють, з візою для перебування в Ук­ раїні

та

за

перепустками,

які

ВИАаються

диплома­

тичними і консульськими установами в Україні за кордоном, або управліннями внутрішніх справ Рес­ пуоліки Крим, ооластей, міст Києва і Севастопола. Посилено режим заходження українських та інозем­ них військових і невійськових суден.

рою дисципліною і високим моральним духом, який демонструють всі члени українського підрозділу, дислокованого в районі Зеnа>>, говориться у те­ леграмі, яка надійшла до постійного представництва країни при ООН від командира сектора Сараєва

лковннка Валентайна (Франція). Відповідно до реолюції 824 Ради Безпеки частину українського атальйону було пер~екинуто до міста Зепа у Бос­ нії для захист} місцевого населення, а також забез­ печення процесу його роззброєння. ~

зможе

зайняти третє-четверте місце в Євроnі за запасами дорогоцінного металу.

НАВКОЛО РОСІИСЬКОІ КОНСТИТУЦІІ З ініціативи Президента Бориса Єльцина з Моск­ ві, починаючи з 5 липня, проходитиме Конституцій­ на нарада, на якій обговорюватиметься один з про­ ектів основного закону Російської Федерації. Проти цієї наради і цього проекту висловилися депутати різних рівнів, які взяли участь в іншій всеросій­

ській нараді у Верховній Раді і які обговорювали і.нший проект. Тим часом, ще один-третій проект титуції, запропонували партії і рухи комуні­ спрямування.

інших

Торговельним

2.

приємством

є

під-

піДприєм­

ство, яке здійснює роз­ дрібний продаж товарів народного

споживання.

3. Відділу внутрішніх справ (т. Дроботуну М. 1.), санепідемстанції

nідприємств.

-- ~

місті

у

5. Всім торговельним підприємствам незалежно від форм власності до 01.07. 93 р. одержати дозвіл на роздрібну гівлю.

тор­

4. За порушення пра­ вил торгівлі торговельне підприємство втрачав пра-

нанням покласти

на

во на

·голови

міськвиконкому

дозвіл

Контроль

6.

роздрібної

торгівлі.

за

цього

вико­

рішення заступника

т. Гриня В. М.

ПРАВИЛА

6. Торговельне підпри­ ємство повинне бути ос­ нащене необхідним для його діяльності обладнан­ НЯJ\;1

та

ТОРГІВЛІ

користовуються

вельному

в

мати

торго­

несені

в

клейма,

на­

установленому

Закриття

тільки

відділу

по

з

дозволу

ста тільки при наявності спеціального дозволу, ви­

торгівлею,

даного

харчуванням і побутом.

ролю

за

по

конт­

торгівлею,

гро­

мадським

харчуванням

і

побутом.

Дозвіл но

повинен

знаходитись

постій­

по

місцю

торгівлі.

4.

Товарний

ти

піДприєм-

-

для підприємств ко­ мунальної власності відділом по контролю за торгівлею, громадським харчуванням і побутом;

-

mepumopil

за

вельного

торго­

підприємства

винне відповідати ним, санітарним, пожежним могам,

та

техніч­ проти­

іншим

ви­

встановленим

для

торговельного ства

по­

піДприєм­

відповідного

типу.

10.

в

порядку

назва,

nід­

присвоюється

віДображає

вивісЦі,

розмі­

щеній на фасаді будови.

На вхідних дверях або на фасаді кіоску вказу­ ється режим роботи під­ приємства. Забороняється відкриття або закриття ·торговельного

піДприєм­

неузгодженого

роботи

що

не

мають

товарного

з

з

ре­

підприєм­

ТОВАРІВ

Товари,

1.

дяться

в

які

підприємстві, ти

знахо­

торговельному

повинні

встановлені

ма­

документи

форм

·Забороняється

товарів

3. ми

продаж

покупкою

тютюновими

вирv­

бами проводиться при наявності спеціально"о

сового

1.

:Кожне

підприємство

приміщення

пш;а,

TIOTI<J-

вил

2.

ми го

Нонтроль за роботою за

за­

стан тор­

підприємства

встановленим

цін,

вимо­

книги

контролю

за

громадським

нагляду.

Один раз на місяць

скарг,

-

торгівлею,

харчуванням

і побутом; відділом внут­ рішніх справ; з питань якості товарів, дотриман­ ня санітарних вимог санепідемстанцією; з пи­ тань

протипожежних

ви­

мог спеціалізованою воєнізованою пожежною частиною.

У

2.

кожному

вельному

торго­

підприє:vІстві

повинен бути контрольний журнал

в

встановленої

який

про

фор­

перевіряючі

вносити

результати

Про

запи­ пере­

вжиті

заходи

торговель­

ного підприємства робить відмітку в контрольному журналі.

Нажне торговельне під­ приємство

повинне

скарг,

побажань, вується,

4. не

мати

пропозицій

яка

і

печаткою.

Працівники

повинні

і

прошнуро­

нумерується

скріплюється

органа­

санітарно­

пра­

поряд­

побажань і пропозицій здійснюється відділом 110

книгу

державного

і

адІніністраЦія

прилеглої

відповідати

піДприєм­

дотриманням

торгівлі

вірки.

повинне

Санітарний

3.

КОНТРОЛЬ ПІДПРИЄМСТВОМ

ку_ ведення

си

торговельне

обсте­

lV.

зобов'язані

території.

гам,

HatJЩB,

ства

ми,

та

медичне

торговельного

зареєстро­

безпечувати відповідний санітарний, технічний стан

них

ЮfХ

із на­

ІІІ. ОСНОВНІ САНІТАРНІ вимоги

повинен

продаJх\ алко1·J,І'>

через

чека.

говельного

nc я

по­

вані контрольно-касові апарати з о5ов'лзковою видачею споживачеві ка­

r' кої міськ •ї Ради народ­ Заророня..:·1 нєповнолітнім

та

в

порядку

ТОРГІВЛІ

1.

та

ро винні

розрахунки

чином

дозволу (лЦен:-оії), вин~­ но! BИKOHKOMQ,v"! Бровар­ депутатів. r

ЗА

за­

громад­

харчування

проводити

обу­

інших.

1

ження.

суб'єкти

споживачами

одних

Торгівля алкогольни­

·та

власності

торгівлі,

ського

портна накладна та ін.).

2.

ма­

книжки

санітарні

проходити

8. Встановити, що під­ приємства організації

цро їх надходження (сер­ тифікат, товарно-транс­

мовлювати

повинні

ти

установленому

якість.

всіх

продо-

торговельного

підприємства

належного

вигляду,

магазину,

Працівники

вольчого

кінченим строком реаліза­ ції, а також товарів, які надійшли без встановле­ ної документації на

лежним

підпри­

його товарний профіль, його власника, які вказу­ на

даж

назвою

ві.

Забороняється про­ товарів неякісних,

слуг за готівку,

ПРОДАЖ

ll.

з

торгівлі.

сфері

печат­ піДпри­

ця

прізвище, ім'я, по батько­

надається

чи

штампом

ти нагрудний знак продав­

можливість перевірити правильність ваги і міри віДпущених йому товарів - як самостійно, так і за доПС},!>іОгою працівників

7.

тор­

підприємства

бових обов' язків повинні бути охайно вдягнені, ма­

цих

і

затверджені

4. Всі працівники

5. Покупцеві

харчуванням

побутом.

норм.

6.

по

торгівлею,

при виконанні своїх служ­

кою

по­

установлено­

яка

дотриманням

за

громадським

вЦ­

ком

і

5. Торговельно:v~у

ства.

Приміщення

ємства.

приємству

жимом

ста­

з

зат-

відділом

хар­

громад­

харчуванням

торговельного

ства,

санітарному

територію, закріплену піДприємством.

побутом,

підприємницької діяльності, які здійснюють її У

торгівлею,

ються

лежному

і

ярликами (Цінника­ підписаними керівни­

ємства без погодження з відділом по контролю за торгівлею, громадським харчуванням і побутом.

му

підприємства підтримувати в

контролю

який

і

говельного

ми ми),

узгодженню

по

Забороняється зміна профілю та режиму робо­ ти

на­

9.

громадським

день,

верджується

і

під­

проводиться

погоджується

статисР·lКИ.

ються

торговельних

тор­

контролю

-

власності по

по­

винні

за

громадяни

ін­

форм

власником

торго-

вельного

ні :.~а

.

усіх

санітарний

5. Товари, на які вста­ новлені норми відпуску одному покупцеві, прода­

за

громадським

в

цриємствах

Виставлені зразки товарів · повинні бути ос­ нащені чітко офор.Ішени­

для _підприємств

з відДілом

контролю

ПраЦівники

8.

профіль

визначаються:

ших

;::ілу

піДприємства для проведення санітарних за­

ремонт або у з ліквідацією

грат,­

контролю

гівлею,

торговель­

можливе

мі­

по

чуванням

водитися

відділом

ділу

порядку.

7.

та

мати книгу обліку над­ ходження та реалізації товару, здавати звіти установленої форми від­

підприємстві,

повинні

виробів

нарт.

4. Торговельне підпри­ ємство нез:.tлежно від форми власІЮ<:ті повинне

Вимірювальні прилади (ваги, гирі та ін.), які ви­

ходів на зв' язку

території

І.У.Х

інвентарем.

товарів торговельними підприємствами може про­ на

ноьих,

ного

. продаж

Роздрібний

3.

бутом.

Міжнародна нарада <<Перспективи золотоносності надр УкраїнИ>> відбулася у Львові. Провідні спеціа­ лісти по золоту з України, Росії і Казахстану від­ значали, що в нашій країні виявлено достатню кіль­ кість місць золотопроявлення і навіть три промис­ лові родовища з вмістом золота в них понад п'ять грамів на тонну породи. Вчені вважають, що вже в недал~кому майбутньому в Україні слід очікувати

'ШОГО

та

підприємств торгівлі неза­ лежно від форми вщtс­ ності.

ським

НЕ ВСЕ ТЕ ЗОЛОТО, ЩО В ЗЕМЛІ

а наша держава

магазинів

ства та режим його робо­

<<Ви можете пишатися чудовою поведінкою, доб­

родовищ,

ти

торговельного

ЦИМ ЩЕ ПИШАЄМОСЬ

відкриття нових

Правила регулю­

ють основні питання робо­

внут­

рішніх справ за місцем їх постійного проживання. Виняток становлять жителі приміських населених пунктів, які можуть в'їжджати у місто, відвідувати підприємства, установи, організації за документами, що посвідчують їх особу і прояшвання у даній міс­ цевості. Іноземні громадяни можуть в'їжр,жати до міста за національними паспортами або документа­

Ці

1.

РЕЖИМІ

Кабінет міністрів встановив, що з 1 липня цього року в'їзд до Севастополя громадян України здійс­ нюється за документами, що посвідчують їх особу,

гівлю.

·~·

.міста

іташиських, укрюись~их, росІ~­

ських та білоруських учасників.

впоряд­

"'\

для .пїдприє.нсто торгівлі незалежно від фор.н власності н.а

ектів для участі в другому етапі коякурсу. до чис­

фран~узьких,

метою

торговельних

Затвердити форму дозволу на роздрібну тор­

2.

.

ВІДДІЛ

(т. Прокопенко В. А.), спеціалізованій військово­ пожежній частині .N2 10 (т. Гутніку П. Г.) здійс­ нювати перевірки роботи

1. Затвердити тнмчасові правила торгівлі для під­ приємств торгівлі неза­ лежно від форм власності на території міста.

ТИМЧАСОВІ

ренню об'єкта <<УкритТЯ>> Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему. Жюрі обрало ~~ про­ ро.~робки

та місцеве самовряду­

кування торгівлі в місті, виконком Броварської міської Ради народних депутатів ВИРІШИВ:

Підбито підсумки першого туру міжнародиого конкурсу проектів та технічних рішень по перетво­

увійшли

керуючись

них депутатів і регіональне

<<УКРИТТЯ•> ЩЕ НЕ ЗНАИДЕНО

кращих

та

ст. 38 <<Закону_ • України <<Про місцеві Ради народ­

ника жертвам голодомору, а на Полтавщині побли­ зу Спасо- Преображенського монастиря в Лубен­ ському районі відкриється <<Курган скорботн•>-

ла

договірна

Про впорядкування торrівпі

ЯК ВІДЗНАЧАТИМЕТЬСЯ СУМНА ДАТА

Під головуванням віце-прем'єр-міністра Миколи s\.tулинського відбулось засідання оргкомітету з

65 (8424)

_)11:111!!

ОФІЦІЙНИЙ

Інформаційна

.м ЦІна

торгівлі

перешкоджати

покупцям робити в книзі скарг.

записи


стор.

2

С.~ре.ца. ~· червJІя .1~}J · року

8

Культурні

скарби

незабутніх ХВИЛИН . СВіТЛОЇ радо-. сті подару~шли учасники с·а.яодіяльішго .народного хору <,1\рИНИЦЯ'-' yctM, ХТО

ЮЛЬІШ

С

11рийшов :того чудо~огоu веС'НЯНОГО ДНЯ На ЗВlnІИИ

ІЮНЦеjрТ, nриевяч~ий йо­

го 20-ІРічному ювілею. До

цієї

дати

.

таланови­

тий КОЛ€КТИВ mрИЙШО·В У роЗКВіТі '11ВОРЧИХ і дУ­

ХО•ВНИХ си,1. Учасники йо­ го

крізь

все

своє

це

плекали

її

в

хо·ру

курсах

пи

під­

хорових

у

нон­

к.олеюи­

На

СЦеНі

1швся

роз:к.вrтла,

.вже

і

-

вкотре

nі.цкорила овіт. дяки

піс<н:я, ІИІвіт.ка,

lЗа:ЗІВуч.ала

-

знову

І це

зав­

ТС!ІКИМ ,віДДаНИМ СВО­

ЇЙ СПІраВі ЛЮДЯМ,

ничани

ЯК Щ>И­

як ЮрІй НузЬІМИЧ

Чміль,' який

останні

де­

ся1'Ь років є незмінним художНіtМ ' керівНИ'lЮМ' хо­ ру. Шд ча·СУ с'І1Воре~.ня <<НриниЦі• їх було юль­ ка. І кожен, починаючи з керіtвНИІ:<а - засновника в. С. КиящУJКа, ІВід,даІВав

цьому колективу свій . та­ лант,

любоІВ·,

душі. Отже,

в

домі·гся

успіху,

хор,

праці

Щ€Др1сть

кJнали дачі

вени запали !\Іені в ду­ шу, що жити без пісні не

можу.

Опівала

у

XOJ;J1, а Щ€ ра-

палацу «УкраІна•. в ін­ ших республіках, участь у телепередачах «Сонячні кларнети• '!'а <<Xoq:JOIВa філарu'\1ОНіЯ>>. І ось звітний ко·нцерт у рідних Нрооарах з на-

ніше ІВ Щаслива,

'У.маос:ЬІrому. що доля при­

яка

чудова

людина,

спеціалі·ст

дожній

наш

кері&НИІ\

є

часточна

кожного,

цював

з

хто

ним.

приемно,

що

пра­

І

дуже

хористи_ па­

м'ятають згадуюТІЬ

і з ІВідЯЧНlіС!ТЮ кожного керів­

ника

кожен

бо

у н~ому

залишИІв

часточку своєї

душі.

Та до Юрія с·тавленн:я

Кузьмичс.. особливе.

Десять рон~в ІВіН талано­ вито, уміло, терпляче ве­ де цей колекТИіВ до ,вер­

шин майс•терності. А що

ХУ­

Юрій

... ІІА ПАЛИВ/10Е/ІЕРГЕТНЧНІ

розлучається

20-річно·го

Мені

МОІВЛІЯ'ТИ

з

нілько,ма

учас­

никами хору, пройнятися їхнім нащроо1м. Хоч вони далеко не н01вачки на сце­

-

ні

не злічити всіх кон­

це:рті,в, ХОІР

з

якими

пере:д

не

·вис·туnав

гляда,чами,

могли

приховати

та

хви­

лювання. Це б~ той свя­ щенний лює

rрепет,

що

СІІ'ра.в•ЖН!ЬОГО

який

іде

-

свою

Щоразу

цертом

охоп­

МИ'l'ЦЯ,

до лю,дей,

подарува·ти

щоб

любоІВ.

перед

кон­

-

го­

хвилююся-,

ворить Галина Карпенко, цраЦівниця Броварського відді·лу

,етатистики,

тому, що укра'інсЬІКа на­ родна піІсНІЯ по природі своїй така, що не може

не

х:витова:ти:

рична,

чи

ЖУІJ>Л·ИІВа,

Ті'Б.!ІИВа,

то

чи

обрядова,

роїчна.

які

лі­

жар­

чи

ге­

слі,вають

на

Особливо

пі,сні,

-

[!Ороз­

JРЮбЛІю

Черкащині. Бабуся моя все жиrr:.гя спІ.і!Вала, хоч було воно нелегке і дов­ ге, ніби t,tумаць·кий шл:ях.

-

Так,

:Купала>>

Ок-

З ним

ніякі

труднощі

не

звучало но,

митЦі

саке

за,воювали

підне•сення

аж

поки

шив сцену.

Та

ся

і

В

раді,сть душі

йшлася

не

зали­

залишила­ окри.леність

КОЖНОГО,

ХТО

<<Автотранспорт>>

5

від

Ниїв­

виробничого об'єд­

нання

червня

ц.

єдину

криття

з

р.,

метою

На

.N'2 1 на -

міських

та М

та

пасажи­

місь­

приміських

7

шрутах, з

Так,

на

міськи)}

коштує

міських один

10 -

крб.,

15

на

чав

проїзд

при­

кр5.

кілометр,

міських

мар­

проїзду

за

на

між­

подорож­

утроє.

му

на

маршруті

<<експрес>> з

крб.,

крб.

місту

проїз­

кінець

до

кош­

метро

Згідно

новими тарифами жирам

332

.N'2

вартість

кінця у

270 240

примісько­

із

поїздка

обійдеться

паса­

(в залежності від

відстані)

від

карбооанців.

30 до 150 Але щоб не

мі.сьних

наращі

маршрутах,

у

голови

М.

при­ на

місЬІR­

:ви.конному

О.

ІщеНІКа

П'р'Иіtня'То

'ріІІіеюrя

в-с'Та-

Таким чином,

ство

несе

енергією

крб.

ЕНЕРГО­

З

підприєм­

збитки

по

за­

тепловою

населення в роз­

232

мірі майже тис.

татів

про

мільйонів

кр5. на

щомісяця.

їх

покриття

<<Броваритепл<r не

отримує.

розглянуто

фінансове

питання

становище

підприємства

<<Бровари­

Постанова•ми Набінету мі­ ністрів України та Мін­

тепломережа»

і

економіки

ємств та

відомо,

1

з

6

енер­

5 разів, 11,5 ра­

газ подорожчав у за,

травня

вартість

гоноеіїв зросла у

вода і каналізація разів.

У

свою

підприємство

за

у

чергу

теплових

<< Броваритепломе­

режа>>

заборгувало

використані

тронергію

та

вже

газ,

елек­

воду

налізацію понад

і

168

ка­

міль­

ста,

організацій

споживачам

енергі'і хунки

за

ряче

водопоетачання пару

ми тарифами. час

на

вимушений

рішено

міста

подачу

газу.

захід

використати

млн. крб. за ра-

споживачів,

-

розраховується сованим

пере-

наседення,

яке

за

фік­

(пільговим)

та­

що

слуг

ного

показують,

еобівартість

(опалення

водопостачання)

цих

і

по­

гаряче

відповід­

.но становлять 129 f\рб. і 2528 rфб. nроти з крб.

до

сезону

ви­ на

метою

опалюваль­

1993-94

р.р.

Якщо ж піДпрйємства, на які,

по

суті,

витрати

рифом. Підрахунки

підготовки

з

р:-!

по

перекладено

житлового

секто­

забезn.еченню

теп­

лом і гарячи;м ~ ~оАоtюста­ чанНЯім, пога~яь;: :З-а'борго­ ваність, котель~і' · в~днов­ лять свою робоуу з 1 лип­ ня

ц.

р.

слухав

ірубрика

01

розвесеJІИМо

ВідчУ'Валося, виконавщв

.як

і в

серця

слухачів

хору, що він обдару.ваов усіх жінок. А на сцену все nідні­ малися і пі~німалися лю­ які

не

словити

могли

слів

не

свого

ви­

захоп­

лення і ВІдЯЧНОС'ті Ю. Чмі­ ЛІЮ,

концертмейс,теру

Стоцнкому,

учасникам

хору.

-

Прослухав виступ «Нриниці>> і ніби капИІВ­ ся чистої джерельної :во­

-

ди,

так

сказав

один

з

виступаючих.

знову

Жо,

Rлод

Мішель приІхали

у

та

голок,

меди­

Ми також nодарували книжки французькою для учнів школи .М 6, які дискети

нашу мову, і для Шкільного

кабінету інформатики. А у диrсадок «Ромашка• ми

завітали

із

ІВеликою

кількістю іграшок. Важ­ ко описати нашу раДість і хвилювання зустрічей.

Відтепер тарного

від

ідея

таких

rумані­

спрямувашш

така

різні:

на­

дитячі

во-гнем,

в

пус­

Н<Jіротке

.магнітофо­

деталь:

оrрапилися

секторі.

nідІПриємств,

вдасниками

і'Н­

тварчото

них

три

в

пожежі

державному

ЛіІОві:Ду.вати 'вдалася

дві

nідручни­

ми засобами до п·риїзду пtдроЗідіЛІв пожежноУ охо-

рони.

j

Ще

хормейстер

гу

народного х•­

РУ радгоспу імені Кірова Валентин Швиденко, за­ відуючий райвідділом культури Л. який вручив

Диплом

Киjjвсьного

ласного

ного

ві,дділенн:я

то·вариства музич:ноУ

народні

ХО'рові

р.адго•спу

би

<< Великодимер­

са.мб.mь районного бу~и­ ку культури, які BJ*~t · ли

величальні

ТИ,

'КО.'ІИШНі

В.

!ВJручені ди,

грамоти,

дипломи

ту

тр.

окре~им

В.

Петухову...

унесь

зал.

Многая літа! Доtвrо і невтомно даруйте людям радіс·ть

зустріЧі з

спраглих своєю

А. ROЗAR~

ва

«Друзі Броварів~. Наостанок ми з вели­ кою вдячністю і задово­ ленням називаємо ІВсіх тих жителів вашого міста, з якими ми зустрічались і Пlд1РИМУЄМО друЖНі стосунки. Це Ніна, Ні­ нель, Лідія, · Галина, Анатолій (батько 1 сІШ), Борис, Микола та іиmі.

Хочемо просити вибачен­ ня fY тих Іброварчан,З якими

ми

не

бачитись часу. що

Але

!)!ожлнвість ми

вас

Члени «Друзі

у вогні не загинуІВ. А от бе.з збитнів не обійшлося, хоч сум.а їх і незначна

40

тисяч

]]р'ичини

-

карбованщв.

ви'н'и·кнеll'Ня

ллк

БІРоварІВ.

Лікві~оІВув.ати

цІ

по­

жежі було дуже склад­ но, адже во-гонь за лічені хвилини

Ні

охоплюваІВ

територіУ

~ому

для

гасіння

доІБ-одилося

малу

знач­

наса,дж€нь

і

во!1Ню

залучати

кількі,сть

чи­

населен­

ня. Ось тому~то й зверта­ ємося

-

на

у;ва­

лісових

ми

до

радгоспіІВ

і

наших

зеомл.я­

Лі•СНИЦ~В,

мі.ста

і

-

проХа'Н:НЯМ

більше

лення

Найчастіше

трьох

десят­

в де­

-

виnадках-трапляли­

них вимог,

гос.подар­

С'І1Ві

що

м·асивах,

н:асеJІе'НИХ

непо­

пу1Штів

ЖИ­

району ВСіЛЯІКО

з ДО­

протиnожеж­

а в

потежі

разі

вияв­

'ПОІвіДомля­

ти про неї службу держ­ пожнагляду.

.

с.я вони в ЗалJ.сіЬІКому ліса. мисливському

керівник1в

підприємс·тв,

вже

да.'ІіК

усіх!

товариства Броварів~

Богдані•в·ки, Калити, а КОЦ\ у ДНіІJ1РО:ВОСЬКQму Л С­ НИЦТ:Ві мrста НИЄ 1Ва, чиї л;.си розк·Н'Н_улися непо~а- 1

тримуваТИСЯ

в

така

Адже

Фонтеие-су-Буа.

нів з вогнем та внаслідок сильної спе~и 'іх виникло

ків.

;разу

буде.

любимо

м.

по­

нестачу

сподіваємось,

наступного

водження

сяти

змогли

через

мог протипожежноУ безпе­

весня-ного

жи~ою во­

Н. ГАМАЛІJtІІІі,

.ни. як

броварчан

піснею,

нриничани, хай ніколи не замулить,ся ваша <<Нри­ ниця>>, хай напу.ває усіх

теЛіВ

останнього

.

А коли на прощанн11 Великодимер•см<ий хор за­ сnівав ювіJDярам <<Многая літа•, його під'J1Римав

праЩВНИКі•В

місяця ніхто з

ви-

братам Віро з у б а м, У. Гришиній, С. КоІва­ ле.нку, В. Бугаєнку, В. Во.'Іовику, Є. Селівано,ву,

по­

гом

його

ветеранам

ро­

загибеллю людей, знач:­ ними ·матеріальними з-бит­ ками. На ща.с·тя, -протя­

нагоро­

хору-лауреа­

одному моменті

читачі.в

через.

та

М. Ванаренко й бага~ інШих. Були також

поча11ку

ігнорування, обертається

Кері•В'ІІИКИ

Киящу.к

З

А ·таке пра•вило,

пісні-по·св,

С.

необер.ежне

sи­

спілІки,

колективіГ

ський• та птахофабрики <<Київська>>, юна зміна­ фоль:клорний дитячий ан­

ку

житла

об­

музич­

Всеукра­

їнської

nожежах.

ДИ!Відуального

Дех:тяренко, .нолективу

зосереди11и

на

хоті•в

зле·ту,

репертуару

бажали ювілярам Заслу­ жений артист республіки,

ших наступних зустрічей знайшла відображеНІІJІ і в статуті нашого товарист-

з

одержа­

крин·ичан.

попо,внення

Заслужено назваJВ <<Нри­

вивчають

Во­

дою.

ні. Ще в двох вШІадках Ці причини поки ІЦО з'я­ совуються. ХараR'терна й

пра­

оцінку

мис·тецт.во

Ща•с·тя,

хо­

Ниєва

Хnрт.

Високу

ницю• академією пісНі колишній хоtрмейстер хо-

з

з

к·онавцяом

керівникоІВі

В.

.;ю

наро,~огс

«1::.Іб'Е1Р"

П. то

..

І були ·КІвіти. Море КІВі­ тLв. Іх стіль.ки піднесли

ди,

с.'Іуженого

РУ

хору

єдиному_ по­

за:м·кнення

ігнору.ва.ння

устано:в,

піднімемо,

А ми ·нашу славну Україну, гей-гей,

тощі

нашtи

Цівнинами

каJШНу

по-жеж

Пожежі, що трапилися в Броварах у ·трwнні, ста­ ли ще одни.'~-~ •ПідтверІд­ женням

стоячи.

А ми тую червону

шприців

"дппомозі"

В той же

хор

каменти.

•u

при

і

програми

Бровари із вантажем гу­ манітарної допомоги. Це 6 тисяч одноразових

нови­

котельні

припинено

Цей

за

Вал·е<<Сто­ Онра­

ЗАЮНЧЕННЯ

плюс

Горить ліс

га­

концер·тної

разу

кілька

ця

Служба

розра­

використане

промислову

тому

теплової

здійснити

поточний ремонт

важно

у;кра­

свої.ми .гарними

мі­

понад хунок

і

якнайточніше характери­ зує відноеІННИ між спорідненими містами Бровари і Фонтене-суБуа. Протягом ЦЬого пе­ ріоду наша асоціацІя на­ магається всіляко підrри­ мувати броварчан у тяж­ кі для вас моменти. Так, минулого року Жо і Rлод привезли солодощі для маленьких пацієнтів дитячоІ лікарні. Цього

запропо­

їх щорічні капітальний та

93

душі

Запропонована

JЮКів

новано нерівникам підnри­

йонів карбованців. В т. ч.

було плутанини із цінами лроі'зду по мі•сту на

63

і

Отже, на ХІІ сесії іУІісь­ кої Ради народних депу-

НОСІ! ТА ГАЗ Як

до

однієї людини.

мережі>>

... НА

яка

До наступних зустрічей!

метр опалюваль­

І!\ОVІектив

* • *

мереж

Відтепер

кв.

П.'ІОЩі

109

крб.

10

ної

Дотації

червня вве~е­

ціна

маршрутах

ціна стабіль­

мар­

но нові тарифи. шрутах

9

1

за

безпеченню

по­

рів на міжміських, ких

автобуси

по­

зростаючих витрат

перевезення

цро­

їз.ду в місті 60 ІОрб. Під:ЕОреслюємо: йде мова

годженим із облдержаДІ'\1і­ ністрацією,

Ціну

порадувала

Мости дружби

(.N..<>.N'2 331, 332).

Розпорядженням ського

новити

-

сопра­

хору,

Шестаков

риві.

просили

груnа

ВалерІй

чудо­

майс·терно виконав піс.ню <<Заnорізькі козаки», Дмитро Маляренко

зливалися

твоя,

ліричне

Полонили

на-

пісню.

був

підготУІВав ,у;країнсь­ ну на~родну nісню << Чер­ ВG'На калина• '11 обробЦі А. .АіВtДіЄВСЬКОГО, ЯКУ ЗаЛ

їнсь·ка на•родна <<Цві·те, ЦІВіте черемшина>> в об­ робЦі Юрія Чміля, я.~у виконали Надія ХалаІмо­ ва та Ярослав Норотій.

паRува­

хор

її

глядачі

чоловіча

прихилІ>Ність любителів хорового спіJ&у. І це ви­ ло

а

ВИКО­

нажну

концеіРТ

НА

виконала nісні <<Запо­ рожці•. «HoзalJjЬ.Ra сла­ ва>>, <<Розпрягайте, хлоп­ Ці, коні». Іх підготував конЦЄІРJ'ГМ·ейстер В. І. Стоць·кий, .який працІОЄ і як хор:"dейс·тер. При­

са:моді:яльний народний хор <<Криниця•. За мить зал за!Вмирає. Звучить <<Привітальна• А. Ацдієв·сьного. Уже з перших аІСОq:Jді'В

друЖJПІа

ще і ще! Особливо

nідні:має'!1Ься

про

Адже

звучала

МіЙ СІШЬООКИЙ

А ОСЬ на сцену під бУJрхли:ві оп­ залу

НаВl.І/Я,

НОЖ!НОГО

тів Миколи Боцюна..

Пане полковнику

ву.

•••

якого

я

церти, на які оооо'.яз-ково

ПрО

М. М.

1

Шевер і пов·торив цю ду:-.Іку художній керіІВоНик За­

сна­

nубліканського огляду­ конкурсу читці'ІІ-rумо:рис­

Я козачка твоя,

в·еземо й сценічне вбран­ ня. Але й це не охолод­ жує нашої л·юбові до спі­

онреr.vю

став .вис·туп лауреата Рес­

пісня <<Від села до села•. Зачарувада У'СіХ Надія Ту­ кало . піснею М. Зба.рат­ ського <<Я .козачка 'І1В·ОЯ>>.

ходом доби;ратися на кон­

лески

Хочеться зати

~иректор

ЗИЧНОЇ ШR-0.111

.1одюшр

1-\расу.'Іі.

сою

оплесками на­ .В/дячні слу­ Сергія Дудникова, у

виконанні

сТІРашНі. 'Уяв~ть собі, ча.с­ то нашій <<Rе·велич:кій сі­ меєчці• до·во~иТІЬ:ся св-оїм

т

ві 1\Іакси:,ювої та Тетяни

гоtроджували

хачі

ру,

на­

родної nісні <<Ой ти ні­ ченька• во·ка.тьне ТІРіО -У снладі Зеї Мітіної, Любе­

<<Душі ·Криниця>>, рій Шеста·ков Ї'ТЬ гора висо.кая>>.

J.вана

Палкими

підтри,мує

СВОЮ JІОДРУ·ГУ СОЛіС'І1Ка хору Надія Ту,кало. Він д..ооо·міг к·оmному з ·нас ві.дкрити себе ,в собі.

ВИКО­

<:<На

НузьмичІ

ювілею.

;пощастило

ЧуДОВИМ

украї:нсько'і

.N2 65 (8424)

8

І

вим.

··~························································· сана Оленіна.

годи

Ж И ТТ Я»

х·ором. А як чу~ово ви­ ко.нали українсь.ні народні Пі·СНі <<Гай зелененьний>> Надія Халаїмова,

са.модlядьного народного хору .Криниця"

про. nримІсьні

РЕСУРСИ

по

не

ІІІІІІІІІDІІІІІІІПІІІІІІІППІІUUІD д 0 20-pilf.fiЯ ПJПІDІПІUІПІНП...............D

У зв'язку із підвищенним цін ...

-

щедро

АНАДЕМІЯ ПІСНІ

Читач цікавився

тує

уто:-.ш

ли зі сцени со.'Ііс~ну Ма­ рію Мельниченко, яка 20

вела мене до «КриниЦі•. Це прекрасний кол·е~ти:в, який

т.ворJ:в. Та гля­

25

без

ро·кJв

ГО,10СЮІІІ,

НаННЮ!

нагс.роджували їх оплес­ нюш. Довго пе нідпусна­

Требу­

хівсь'К·ому

якого

самоДіяльний на­

родний

ду

Ці:rющого

міг

них їНІсмш народна мов дивовижна

на

цього

Rонцертна програма велика. Xorp і солі·сти ви­

Співала більше журли­ вих пісень. І тан глибска

а

з

джере.lа.

СТОЛИЧНОГО·

жор­

.:великий

-

-

так

пере:.'.юга

ні Н. Г. Стеценка, висту­

репертуарі

бути лише .не­ ІВі.дсоток народ­ пісень. Т€пер у~а­

дійсно

ві.В Київської області і.ме­

жит­

часи

коли в

БровtуJщини

тв.ерджує

тя гордо несли любов до нарDІЦНО·ї пісні, берегли і етокі,

с:Н О В Е

і

О. БАТЕ8.·.:.

інспектор

ВООНі:ЗОІВ>а.НО'і

частИни

са.моо

· ·

ІІ'С1ЖеЖ'Н-о

N2 10.

., ·


~нО В Е

ЖИТТЯ:.

8

.Nk 65 .(8.424)

Микола

сом

кож

ІІІІІІІІІ 'І І 11111 ІІІІІІІІІІІІІНІІІ/ІІІІІІІІІ І ІІІІІІ НІІ

СТУАІЇ

НОВОБРАНЦІ Навесні цього внетупав

перед

року я

правдиву

учнями

села, шукають себе у ца­ рині журналістики І літе­

Броварської середи ь о ї школи .N'2 10. Від їх іме­ ні я отримав теплого, душевного

листа

що

приємно читати, додають

JІИсти

бо вони

наснаги

письменнику. Та ще при­ ємніше від того, що ша­ новна Юлія помітила і внеоко

оцінила

nублікації моїх вихован­ ців - учнів Требухів­ еь;:ої середньої шкоJІИ На­

талки Адамович, Світла­ ни КорнІйко, Михайла Жнгуна та Вадима Оксю­ ти. Це ж вони nишуть

бачення зі своїми читача­ ми.

останнім часом на заняття нашої районної літератур­ ної студії «КриницЯ>> приходять зовсім юні, та­ лановиті поети та прозаї­

перші

київ ­

і киян вихованців на­ шої студії , які пропону­ ють свої оригінальні тво­ ри, а також запнен фольк­ лору. Звичайно, я хвилю­ юся разом Із ними, бо вони Ідуть на перше по­

писав веJІИкнй російський nоет Сергій €сєнІн, <<nо­ ловодье чувств>> . Отож відрадно і добре те , що

кожному

багатьох

Сьогодні я з . радістю представJІЯю п-ерші пуб­ лікації юних требухівцін

Сnравді, коJІИ ж твори­ тн, як не в юному віці , дерзновенному віці? Са­ ме тоді , коли нуртує, як

учениці

такі

рідного

ратури .

Юлії Горохівської . Скажу одразу,

історію

учні

ських шкіл І гімназій. Для літературиого попов ­ нення двері редакції Бро­ варської міськрайонио'і газети «Нове життЯ>>, де ми щомісяця збираємось , відчинені навстіж.

Хай щастить вам , любі друзі, на ниві нашої рід­ ної літератури! нерівник

студії тель

та з інших сіл дзвінкого­ лосої Броварщннн, а та-

школи.

ступник міністра освіти Унраїни. Але шановний гість прибув до нас не сам. Він радо представив перед нами своїх дорогих

діаспору ,

су путнинів

с вого

карту

рІдного

відомі

унраїнсьні

пи с ь м енн ини,

серед

яних

Грицьно Чу принна, Оленсандр Довженна , Павло Тичина, Андрій

Малишно,

Ва силь

Симо­

ненко, Васил ь Бондар , Ва)~ иль . Діденно, Юрій Мушнетин, ЛеоніД Нови­ че нно, Олесь Жолдан, Олексій Коломієць. Пет­ ро Засенно. Сергій Пла­ чинда та багато інших .

у

ди н у

я

не

наших

нашого

Т Р ·Е Б У Х І В С Ь К І

Багато

Тихо

в

Весільні пісні

наже:

крас и в ~.

письменнинів ,

Дружечан водити.

*

*

Бачили,

Ой сосанна літо і з иму з еле на , А в п'ятницю була дівчина вес ела ,

-

А

На

• Требухінські

зірниці

люблю.

Квітка ,

МЕТЕЛИК

мет елик

З ус мішкою сон ця .

поназати

про

учи­ важ­

ли в і

с прави національної поділився свої м и т в орчим и планами. А на­

ші зао неансьні брат и ро з­ по віли

про

унраїнсь ку

про

творчість

велиного

роди ча

Минали Куліша , ми б удем о вивчат и

·

вому

яного у но­

навчальному ро Ці .

Від подібних зу стрі ч ей зал ишається добра зга:І­ на

на

все

життя .

Віталій БОРИСЕНКО , Юрій ШИКУЛА , учні

11-А нласу Требу­

хівс ьної

шноли.

рода

є

ють

руїни

ка з ко­

спононвіну

на зна ,

нича

*

В Мавзолей Л еніна прий шла тел егра­

ма : << Вставай , пронлятьем занл ей м е нНЬІЙ! >> . Підпис : << Весь МИр ГОЛОДНЬІХ И рабОВ >> .

Хлопчику , як тебе звати? Абраша .

і с ну­

істоти :

бр о­

ма вни

т інають від Чугай стра . Коцюб ин сьн ий пи са в: « Все нав коло було , нн

І. СОМ.

* *

ду ­

Тут пору ч і з з вичайн и ми

дить лісом щезник .

Таний малий , а вже євр ей .. . Записала учениця 5-а класу

*

людини .

омрія н и м ,

міфічні

Записав учень 9-б класу В. ЧУКСІН.

повн а

і

чуд е с ,

тає м­

страшна >>.

Поєдна ння в ду ш і гу цу­ лів глибоної р елігій н о­ сті і цих давн іх яз ичниць­ них віру вань , нап евн е , і винлинало форму ва нн я та­

ної поетичної душі . Люд и самі створили дл я себ е

цей

світ, де

па н

таному

1-\ о­

тіл ь ни

середови щі

Бог ви-

свою повіс ть << Тіні забут и х предкіВ >> .

Героїн я

твору

Марі ч на

вражає мене с воїм умі н­ н ям с иладати сп і ванни про все . що вона т ільн и бачить . Ця д івчина засі п­ ла с піваннам н ус і Карпа­ ти . Зв ідни ж це в мі нн я '> І

звідн и така

простої відь

ду же

виросла

поет и чні с ть

дівч ини ?

В ідпо­

проста :

в

л іс і ,

вон а

за вжди

жил а у по вній гармонії із р іДною природою . Вона зна є мо ву л ісу , мову к ож­

н ої пташ ни.

В ідта к ,

наро­

дила ся в ду ш і д і в ч ин и с в ітла музина, влаr.:на пі с­ ня .

І

ті л ь ки дв і тані

т ичні та

дУші,

ян

пое­

Марічна

Іван ,

здатні на

вел и к е

людсь не

ноха ння .

Але

воно не м огло три вати в іч­ но, бо в ічного на с віті

н емає н ічого . Усе прохо­ дит ь і м инає. Тільн и ху ­ дожній обра з чар івн ого світу

ний

ноханн я ,

в елини м

що

ст воре­

пи сьм е н ни ­

ном , буде жити вічно . Катерина МАНІЛОВА , у чени ця 11 нласу гу м а­ нітарн ого ліцею пр и К и­ їв сько му у н іверситет і .

Усмlш~в------------------------------------------------------------• Дев'ять муз На уроці геометрії тільки двоє . Бо сидять во­ ни

за

передньою

янраз

а ша

вчит е льна

-

о с о­

героїчна . Ви ж тіль~и ляньт е .

як

чайдушно сер ед

весело го

во на

юд-

тримається гал а су.

ян

на т яжно-важно з ітхає, гордо стає біл я нла сної дошни і знову (У нотрий ра з !) п о я с нює пр остеньне дома шнє

за вдання.

·наст ирл иво в инресл ює ге ом етричні фігури, ян са ма соб і доводить просте

Ц е ж т реба бути зак ін­ ч е ним телепнем , щоб не

в ир іше нн я

задачни . Що ж трапило­ ся ? Де п одівс я учнівсь­ к ий гл узд? І тут я нареш­ ті поміч аю, що май же ні­

домашнього

завда ння . А як вона гор­ до пропагує Піфагорові шта ни! Ну хіба це не ге­

зрозум іти

р ої зм. н е са мопожерт ва? А гол овне те , що нашій

ного

ша новній учител ь ці зда­ єтьс я . ніби ми все зрозу­ м іли і на віни затямили

не ма

пронля тущі

площини,

ну­

ти і квадрати . Ось і т епер питає

со м : ни ,

на с

лас навим

<< Діти ! хто

голо­

Підніміть

чогось

не

ру­

зрозу­

м і в ? .. ». Я тут же оз и­ раюся і по міча ю , що ні­ хто із мої х геніал ь н их но­ лег н е піднімає жодної ру ни. І тоді натхненна вчительна

нує :

<< А

радісно

т е пер

вигу­

під ніМіть

~ · хто у се зрозу мів! » . -О~У Ні ОДНіСіН~!_<ОЇ р~ НИ

-

ТІЛЬКИ

друЖНJИ

репт.

Наша rept>Nнa вчитель-

ма .

з

учнів

Ні!

у

Вони на

простої

нласі

є,

ал е

у році .

риб ' ячим на

таної

оном

нла с ну

аж десь

ї х .. .

Хтось а

Броварах,

с ам

а

учи­

т ельни . То нуди ж їм д і­ ватися? Треба сІіухати!

Вони

теж

-

страждають

герої,

бо

ус іх.

Я

за

у пе вн е ний що вони о 5оє стануть с ільсьними земл е­ м ірам и і з геометричної зможуть сотну

розумінн я м пропорції

нарізати

з емлі

бо ва нців.

за

А

пр езидентами, генера.1ами

мост ійної

і

лишню сто

ми

кар­

будемо

Унраїни.

са­

Тож

А

тим

рога

і

часом

рідна

обережно

наша до­ вчительна

нладе

нрейду

і

підніміть руну , хто зрозу­

в чора

м ів цю зада чу ? .. >> . У нлас і за падає мертва , майже нос мічна тиша . Ли­

ладно дрімає , ходи в

бо

зал ицятися

до

д і в­

чат у Кн яжичі . Навіть м ій сусід-хорошун у цей в ідповідальний час малює на папері людиноподібну мавпу . А дівчата, яні си­ дять позаду , зай мають ся дуже мирною роб отою , себто вони грають у хрестики-нулики. Хто ж

с.тtу'хає

учительку?

Таких

про

них

це збагатить Ух стане шій

ніжним

ше на

за

материнсьним

питає :

<< А

те пер

передньою

ув есь

нла с ,

го­

партою на

всю

шнолу , на увесь Бровар­ сьний район, на всю Ун­ раїну і на увесь світ під­ н імається дв і руни ...

Юрій ДОНЕЦЬ, учень

11-Б

бухlвс·~f(о1

класу

школи .

Тре­

особливо

абітурієнтам. у

прац і

і

в

і

под аль ­

н авчанн І.

Нижче подаємо лік в алфавітному

ЕВТЕРПА ка

Ад же

ерудицію

при годі

пере­ порядку.

Jx

покровитель­

-

музики.

ЕРАТО КЛІО

покровителька

-

ліри чноf

поезіJ.

спочатку

-

покрови т елькою

лос ом

хтос ь

знати

нашим

пісн і ,

гео метрі я?

со­

ще

но

я нась

го

а

них опікала певниА вид на ­ уки або мистецтва. Корис­

міністрами, поетамн

хтось нрізь розчинені він­ на вивча є нрає види рідно­ села,

У давньоrрецькііІ міфоло­ rіі є дев ' ять муз. Кожна із

навіщо на м яні сь теоре ми,

див иться

дошн у,

у

н е­

партою

навпроти

а

КАЛЛІОПА телька поезіt

була

ге р оУчн оJ

-

згодом

іст о ріІ .

покровикрасномов­

і

ства .

-

МЕЛЬПОМЕНА яка опікала і творців трагедіі

навців

ролеА.

f1

ПОЛІГІМНІЯ на

муза, н адихала та вико­

гімни) ,

-

( багата

покровн те ль ка

танців і пантоміми . ТАЛ ІЯ комедіТ.

-

ТЕРПСИХОРА танців

та

УРАНІЯ

-

співу .

(небесна) ,

кровителька

по­

астрономіТ.

Укладено іншомовних

муза

хорового

за

•Словни ком

сл ів» .

А.

У Дніпропетровському історичному музеї Імені Д. Яворницького відкрито виставку, присвячену по­ буту та етнографії Придніпров'я. В експозиції представлено вишитий одяг, глиня· ний і дерев 'яний посуд, дитячі коJІЯскн , хатнє на­

чиння. Все це вміJІИ робити наші предки.

покр.!)внтелька

ЗАРІЧНИR .

місце

у

мі г

цюбинсь кий

ро м аtt т ичну

вим світом . живими ,

нажу чи ,

п р ироди ,

цей рай­ на унраїн­

і

ступає добрим духом .

і не з баг­

шу гуцулі в, для яних при­

анекдоти

розгл ядають

* *

учениця 3-го нласу Київської школи-гімна­ з ії N2 117.

природи

людьми

Записав учень 10-б класу О. ПРУДКИИ .

Леся СОМ,

зок

МОВИЧ.

- Тату с ю, звертаєть с я син до б а тьна, це тут наша ма ма вчил а с я н одит и автомобіль?

що літає .

П ольо вий

Батько із сином

голівці.

ТребухІвськоі школи Наталка . АДА­

середньовічч я .

м етелик

віночон .

Записала учениця 10-А класу

Жовт енькі

Польовий

таємницю

сьн ій землі. Серед таних улюблених письменнинів - Гнат Хотневич, Леся Українка , Іван Франно , Юрій Федьнович , · Ва силь Стефаник і, зви чайно , Михайло Ко цюбин с ький . Нещодавно, побувавши у Карпатах, м ені здало ся , що тільни Михай лу Коцю­ бинсьному вдалос я ро з­ ирити дивовижний зв 'я­

матінко. два вінці

Ол енчиній

в суботу русую носу чесала ,

А в н еділю йшла до шлюбу , плакал а :

саду.

ПОЛЬОВИ:й

розповів

у чням

народитися хвилюю чий образ нар пат сьного Ромео і кар патсьної Джульєти . про я к их написав М . Ко­

в ідвідавши

про незвичайну

Вийди, матінно, пр оти нас, С питай, матінко , усіх нас : . -· Де ви, дружечки бували, lЦо ви , дружечни , видали? - · Були, матінно, в церновці ,

Подержи, подержи , моя матінно, цей

їх

та

шнол и,

ротше

нрасу синіх гір, розповіли

* * *

Світи, зірно , з н еба, Бо н а м тебе треба П о сел у ходити ,

забу­

Карпати, оспівали чарівну

рож о чсж ,

Поки я зношу ру м' яний

В н ебі павиели Я

незабут­

був танож хви­

Григорович

відвідали

унраї нсьних

я ка створила сьний нуточон

ЗІРНИЦІ

У ее завмирає

Це

тел я м

драма­

(Читаючи «Тіні тих предків >> )

ненн у

tч наступає,

села,

-

словом

.кохав в в

СХОАИ

знав,

та ка

славетного

Фіро­

наш ш

л юючий уран рідної мов и і л ітератури . Анатолій

турга Минали Куліша . Це вель ми си м пат ич ний пан Володимир і не менш сим патичний па н Минала - син та ону н незабу т­ нього дра матур га . Вони ознайомил ися з житт ям

ОСІННІИ ЛИСТ

осінь

ним

ня .

даленого

америнанського м іста ладельфії чудову

А

із

у

'Чарівний світ

Ма .'Іенькії жабки По полю ходили. Маленьнії жабни Сапки носили. Перша сапка Першої жабни. Дру га сапна Другої жабки .

-

Таку з ус тріч

відали

турну

шно­

шнол і можна назвати єди­

щої школи Унраїни . А головне перший за­

поета-зем­

з вичай но ,

...,

жабки

Що

і,

року

·1993

.1 у.

ла. Відомо , що у різний час наш Требухів в ід­

відомого

1Маленькі

Пада на землю Осінн ій лист, Пада на землю й

цер к ву ,

зустрічі

се­

теля.

ляка Ми нали Даниловича Сома м и nишемо літера­

за nи сах з'явилося нове ім'я Анатолій Григо­ рович Погрібний . Це доб­ ре з наний критин і літе-

літературної

<< КрИНИЦЯ>> , учи­ Требухінсько ї

червня

9

ратурознавець, донтор ф і­ лологічних наук, профе­ сор Київсьного ун іверс и­ тету ім. Т . Г. Ulевченна, заслужений працівник ви­

Іlід орудою нашого вчи­

А нещодавно

Микола СОМ,

ки, обдаровані школярі Із мого рідного Требухона

Незабут~І

Середа.

8

з стор.

Чільне

займає петриківський розпис , яким прикраша­

JІИ свій побут багато сімей . Є тут і унікальні речі , які збирав по прнднІпровсьннх селах знаменитий історик, етнограф І фольклорист. У залах виставки.

Фото А. Красиожона.

( УНРІН Ф ОРМ ) .


4

8

стор.

Середа.

червня

9

року

1993

сН О В Е

Хочете-Одеса,

Ф/Р/11

а хочете-Кра~. Можна й- Киівщаву

СПМК-580 спеціалізується по монтажу елеваторів, ком­ бікормових заводів, млинів, підприємств пе­ реробки сільгосппродуктів. Робота пов'язана з відрядженнями, бо ве-

деться

в

Київській,

Одеській,

газоелектрозварювальники

роз­

5-6

звертатись

за

адресою:

Бровари, вул. Красовського, І6, Ухати авrобусом

м.

СПМК-580.

33І до зупинки «Торг­

N!!

ВІД

ЦІН

НА

20-30%

АНАЛОГІЧНУ

маш». Те.1ефон 5-І4-86.

5-6

розряду,

токар 4-5 розряду, слюсар-екладальник 4 розряду. Оплата відрядно-преміальна.

Доставка працівників ється

транспортом

Звертатися за адресою: с. Княжичі, відділ Адміністрація .

НАйВИЩІ ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ на всі види вкладів у нашому місті в ощадбанку АК «Промінвестбанку», бульвар Незалежності, І4-А. І. До запитання - 80% річних.

2. Термінові, з терміном зберігання: З місяці І50% річних, 6 місяців - І60% річних, 9 місяців - І70% річних, І рік і більше- !80% річних. ПРИ ВІДКРИТТІ РАХУНКУ НА .100 ТИС.

КРБ. і БІЛІJШЕ З ТЕРМІНОМ ЗБЕРІГАННЯ:

З місяці І60% річних, 6 місяців - 170% річних, 9 місяців -І80% річних, І рік і більше - 200% річних. З. Накопичувальний вклад - І70% річних.

снює

ПІДПРИЄМСТВ

(галантерейна,

меблева), - брюки чоловічі.

Товари реалізуються оптовим покупцям за портом

Доставка

взуттєва,

за готівку, а також безготівковим розра­

товарів

покупцям

транс­

магазину.

Адреса магазину: м. Бровари, вул. Юро-

сНОВЕ

ЖИТТЯ:» Рад

-

аа.родвих

rаз~та

іроирськнх

мІсІо80Т

та

деnутат~.

Ре.~~оактор А. ВОЛОШИНЕНІ\:0. Гаита ВВХО.ЦНТІо З 17 авІТІІВ \9S7 PltltJ, Дні виходу: НТОрох, четвер, суОота. За

точність ва

,,А&ІІІІІІ

усіх

питань

звертатися

госпу по телефону:

вккяадеввх

сторінках

фактІв

rазети.

ве ЗUЖАИ ПОАІ.ІІВІ

аІJІ,nовІ.цаяьвІсть

ааавІІ!ІІ

UТOPI.t

несе

&ІІТор.

QІ.ІІUІІіІ.

І

АДРЕСА РЕДАКЦП: :а~иттв

9І-5-54,

в

контору

КОJІектив

промвсяоаостІ

в

чвтачами

ВІ 8WIP1J18...

Броварської

І

-

Керівництво

ВВАЖАТИ

НЕ­

N• 2 висловлює

глибоке

Михайлівни.

Броварського

-

п-ередчасиої

міського

смерті

Ганин

І(о~fерц;йний л~є ЩИ)Jе зв язку ІЗ

в'дділу

внутрішніх

центр

його

І'"'

дружини

Михайлівни.

«Ма.гістр»

глибоко

сумує

і

вислов·

сnівчу-м-я КАРПЕНКУ Мнкоді Мюоолаііовнчу у тяжкою втратою передчасною смертю його

дружини

Ганни

Михайлівни.

Колекти-в учителів середньої школи N• 2 м. Броі!а.рів щиро співчуває вчительці НОВІЧКОВІй Св.ітла,ні Анато­ ЛІЇВНі у зв'язку з п-ередчасною смертю її батька НОВІЧКОВА АнатоліІІ ТрохимовиЧа.

КодИШІІ"і

чор.нобнляни

nеІ>едчасною

рад-

і

смертю

глибоко

соого

МИРОНЕНКА співчуття

висловлюють

І

року,

співчуття начальнику Броварського МРЕВ ДАІ КАРПЕНКУ Миколі Микол,айовичу та його рідним з nриводу тяжкої

255020, І(иівська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. соцІаяьввх

489947, виданий дирек­ 6 -на ім'ІІ ДЕНИСЕН­

спр.а•В, сnівробітники, колеги та др-узі висловлюють щире ~ _:~·

А.

4-03-78;

незручно­

Адміністрація.

автобази

lt~&aOJt

редактора . -

причинені

сумують

у

зв'язку

з

земляка

Олексія Васильовича його рідн-им і близьким.

радгоспу.

звстуnвика

-

питавь,

ре.цактQСІа,

аі.ц.цІяу

4-21-34; аІдJІ.і.ІІіа:

австІв

аіцІ.ІІJ радІоІиформацІt -

Листуааввв

Р:rаоавсІв

за

91-6-57.

4-04-&1; вІвові,~~;ал~ового сеаретарв

-

4-02-82;

вибачити

співчуття н.ачальн.ику МРЕВ міського відділу внутрішніх справ КАРПЕНКУ Миколі МикОJІайовичу з nриводу пе­ редчасної смерті його дружини

650 крб./кг; 600 крб./кr.

-

ІІ.ТJаново-попере­

ДІйСНИМ.

6ЗО крб./кг;

Адміністрація

Телефони:

виконанням

і бичків, і теличок

5-48-94, 5-12-23.

ЗасвовИ"ИКи ко,зrехтив ре.J,акціі rааетв, Sроварські міська І раАевва Рцк иарояип ,І,епутатІа.

•Іл~оки

З

з

ЗАГУБЛЕНИй атестат зрілості .М цією Броварськоі середиьоі школи .М КО Оксани Валентинівни 16.06. 1990

РАДГОСП «АВАНГАРД» приймає від населення в необмеженій кіль­ кості молодняк великої рогатої худоби ( ВРХ) по ціні за один кілограм живої ваги: бички вагою до ІОО кг - 700 крб./кг;

раі!оиної

буде. Просимо

втрати

бички від ІОО кг до І50 кг телички від 100 кг до 150 кг

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОПОНУЄ МЕБЛІ: сстІ.нки•, жИJІl кімнати, м'пl KY'fO'ID, кухнІ, спальні. Розрахунки і готівкою, 1 беаготtвковl.

зв'язку

джувального ремонту котельних і теплових мереж з І по ЗО червня цьоrо року гаряче водопостачання в м. Броварах здійснюватись

Адміністрація.

телички вагою до 1ОО кг -

..... ~

повідомляє своїх споживачів: У

сті.

в

осо­

буде~ 11

не

води

Ганни

приватним

ПІДПРИЄМСТВО fЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «БРОВАРИТЕПЛОМЕРЕЖА» .

здійснює перевезення цементу на бензи­

Приймаємо

і

Гарячої

ні замовника.

ва, 88, телефон для довідок 92-5-60.

Тел.:

пакетованих,

підприємствам

бям кисень. Форма оплати будь-яка. Наша адреса: Київська обл., Бориспіль­ ський р-н, село Мала Олександрівка.

Наш телефон 5-ЗО-54; 5-ЗО-59-

шкіра штучна

хунком.

пропонує

не

УВТК ОП «Броварисільбуд»: - здійснює прийомку на складські майдан­

плити газові,

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОТ»

метою створення сім'ї.

До відома підприв.мств

-

.

Ному треба кисень?

зразками:

нмтки бавовняні .Ni 40, лінолеум на теплій основі,

Слюсарі-ремонтники.

5-53-88.

том;

Проводиться розпродаж таких товарів за

тис. крб.

450

Газоелек:тро3!Варювальник.

3. 4.

контейнерах вантажів цілодобово з наступ­ ною доставкою їх клієнтам власним транспор­

ТОРГІВЛІ І КОМЕРЦІЯНИХ

-

автома тич·--­

температури

За довідками звертатися за адресою: місто Бровари, вул. Красовського, 22. Тел. 4-02-48,

чики залізничнцх, штучних,

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ

також для

ІІЗ; тел. 5-З8-99.

купівлю-продаж валюти.

ком­

ПРОМКОМБІНАТУ БРОВАРСЬКОІ РААСПОЖИВСПІЛ КИ на постійну роботу потрібні: 1. Машиністи холодильної компресорної. 2. Оператори газифікованої котельної.

З-вертатися за адресою: м. Бровари, вули­ ця Гагаріна, 28, готель «Спорт», кім. 1І1, І1З; тел. 5-З8-99. При фірмі «ФБ Інтернешнл ЛТД» ство­ рено центр здоров'я, Якщо ви хочете почувати себе краще, скинути зайву вагу, мати молод­ ший вигляд ми допоможемо вам! До ваших послуг масаж, травотерапія, гол­ котерап,ія, лекції на тему: «Як стати здоро­ вим», а також препарат для покращення об­ міну речовин і значного зменшення ваги. Звертатися за адресою: м. Бровари, вули­ ця Гагаріна, 28, готель «Спорт», кім. І11,

Ощадбанк АК «Промінвест» також здій­

а

Вартість еле-ктрокаміну

де працює бюро служби знайомств з інозем­

ними громадянами з

ЕКПС

створення

Адреса: м. Бровари, бульвар Незалежно­ сті, 7. Адміністративно- виробничий цeu:t «АВЦ». Тел. 5-30-85,

Зверніться у фірму "ФБ Інтернешнл ЛТд",

кадрів заводу «Факел», тел. 7-5З-З2.

для

ного підтримання необхідної повітря в приміщенні.

на роботу здійсню­

заводу.

призначені

венти.1яції теплиць,

Адреса: м. Бровари Київської обл., ву.1ІІ­ ця Гагаріна, І2~а (гуртожиток БЗБК). З м. Києва їхати від станції метро «Лі­ сова» автобусами N!!N!! ЗЗІ, З32 до зупинкr1 «Універмаг» (жилмасив). · Тел. 8 (294) 5-20-59, 5-13-43, 5-13-92.

електрозварювальник

центрі

електрокаміни

фортНІ-ІХ умов· у жилих і службових примі­ щеннях і використовуються для обігріву і

підприємство -

що

2.00/220,

ЗАХОДЬТЕ, ПРИУЗДІТЬ ДО НАС, ТЕЛЕ­ ФОНУйТЕ. БУДЕМО РАДІ ВАМ!

БРОВАРСЬКОМУ ДЗО «ФАКЕЛ» потріб-

адміністративно-виробничому

«АВЦ» є в продажу

ДЗО ·<<ФАRЕЛ>>-надійне

ні на роботу:

* * *

В

Комп'ютерна видавнича система забезпе­ чить випуск продукції найвищого класу. Можливе використання ескізів замовника, ілюетрацій, фотографій. При необхідності, текст може бути набра­ ний українською, російською та англійською мовами. Термін вююнання-мінімальний, при потребі в присутності замовника. Зн"імемо ксерокопії з будь-якого вашого документу формату А-3, А-4.

слюсарі-монтажники 4-5-6 розрядів. Оплата відрядна від 50 тис. крб і ви­ ще, виплачуються командировочні із розра­ хунку 506 крб. на добу.

-

довідками

.

ПРОДУКЦІЮ ФІРМ м. КИЄВА.

рядів,

За

АДМ ІН І СТ РАТИ В Н 0- ВИР О Б НИ ЧОМУ ЦЕНТРУ «АВЦ» на постійну роботу терміново потрібні: - закрійник широкого профілю; кравці. Оплата за домовленістю. Адреса: м. Бровари, бульвар Незалежно­ сті, 7. Тел. 5-ЗО-85.

..

ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРИ ЦІНАХ НА НИЖЧИХ

-. }!:.

Пропонуе центр "АВЦ"

ВІЗИТКИ, ФІРМОВІ БЛАНКИ, РЕК­ ЛАМНІ ПРОСПЕКТИ, ПОЗДОРОВЧІ ЛИСТІВКИ, ЗАПРОШЕННЯ НА УРО­ ЧИСТОСТІ, ПАМ'ЯТНІ АДРЕСИ ЮВІ­ ЛЯРУ І Т. П. НАША ПЕРЕВАГА ОПЕРАТИВНІСТЬ,

Кримській

областях. З апрошуються:

-

.

.Nil 65 (8424)

УваrаІ

ttДEIIOCJJ

НРОНDНУЄ

о&ратн

.

Ж И ТТ Я»

І

сусnІльво-по.аІтвчвоrе

сІяьс~окого

масоаоt

rосnо.царства

роботи

-

І

-

ІІОЛОШИНІ!ІВКО,

Індекс 61285. Друа внсохиІ. Обсяr І АРУ·

~ І

кова'ІІий

а.ркуш.

Тираж

6.012

nрикірнвхів.

4-04-81;

Замовлення

5-13-91.

N•

3456.

Броварська .црукарвв Киtвськоrо обяасвоrо уnравлІниІІ у справах ВКА&ВВВ____f8..,~~~ААРеса

JІ.Pyup&l:

ПОJІІграфіt І uвакоаоt торrІвяІ, КІІТКІоаа

об.uсть,

•·

&puapa,

ауа.

ьт...."

ІМ.

'•. .

#65 1993  
Advertisement