Page 1

Гааета вкхо.-иrь кmтни 1937 року

з

8

СЕРЕДА, 12 СЕРПНЯ, 1992 РОКУ

17

.N'2 65 (8308) Ціна І крб. 5 0 : _ _ . / '

Громадсько-nоn,ітмчна· rазета &роварщмни

ЗОНАЛЬНА НАРАДА

ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ

представників

ПРОЕКТУ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ Верховною Радою Украіни винесений для всенародного обговорення проект нової Консти­

бути стислим.

комісіях Верховноі Ради і п вання до Комісіі по розро

е

·

дІі Украіни. Але формулю слід дотримуватися певних

Пропозиції доцільно в

1.

ретельно постійних

і для врахуно і Ко тит зау

и

вах підприємств, радгоспів, цій міста і району.

л"'"'.....''"/1"'"

обгрунтуванням,

котре

установ

і

в

будинку

кул

тури радгоспу імені Що

са. На ній були прис голови Рад народи путатів, керівники

дарств,

начальники

відділів внутРішНіх праЦівники

організа­

-

ра

'пра

,

говорювались

агропро

вих об'єднань ного,

і

д п

ня

ради

самоврядування

(вуличні

та

будинкові

питан­

завершен­

НІХ зернових культур, ви­ Іюнання держзамовлень.

СТАЛИ

ко­

мітети, рада вуJІИчннх та будинкових коміте­ тів). Бажано, щоб осторонь від обговорення не лишились політичні та громадські організації, які діють в межах міста і району. У разі потреби міське товариство «Знання• до­ ПО!\'ІОЖе організувати проведення лекцій по роз'­ ясненню положень проекту нової Конституції.

БРОВАР'ІАНА/111 Хлібом-сіпю та привітншuи словами

зустріли

мииулоі п'ятниці 95 сімей-переселенців із Полісь­

кого голова міськвиконкому О.

МІСЬКА І РАйОННА РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ.

має

успішного

ня збирання врожаю ран­

Броварсь­

Бориспільського,

Зазначену роботу по організації обговорення проекту Конституції за місцем проживання гро­ мадян повнині провести громадські комітети і

аркушах щодо проекту Конетит ц йосо струІtтуриоі побудови, роз окремо щодо кожної глави. Ц п гшить оп­ рацювання пропозицій у від ідних комісіях залежно від темативи питання. 2. Пропозиції щодо структурної побудови проекту Конституції варто було б подавати у вигляді послідовно вивладених назв розділів, глав, а в разі потреби статей проекту. 3. Конкретні пропознціі, додаткові статті чи пункти статей, окремі поправки треба подавати в такому формуJІЮванні, щоб при голосуванні по них можливо було відповісти «так• або «ні•. Сформульований для голосування текст може супроводжуватися

п ятнищ

хто візьме

участь в обговоренні проеКТУ. иституціІ, внесе свої пропозиції. П оха адсИJІати свої пропозиції і зауваж о т ві статті чи пункти на а е р г з н •Нове життя• та у в п і ії міської і районноУ Рад а д,IJ~l ~еrі)ТІІТ е никам підприємств, профспілкових ко­ м тів особливу увагу слід приділити обгово­ ренню проекту Конституції в трудових колекти­

туції України. З метою організаціі цієї роботи в міській і районній Радах народних депута­ тів створено комісії. Пропозиції, що надійдуть, будуть вивчені, узагальнені у відповідних

Будемо вдячні всім,

Президен­

та України із семи райо­ нів Київської області Вlдбулася позаминулоУ

М.

Іщенко та ке­

рівники відповідних служб. Тут же, біля буднику

:N2 70-Б, що на вул, Короленка, їм вручено ключі від нових квартир.

8/ДНРИТИЙ ЛНС,Т

ПРОТИСТАВИЛИ Ефективно вують погожі

НАЧАЛЬНИКУ КИІВСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ МЕЛІОРАЦІІ

вельники

І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА АНАТОЛІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ СЕМЕНЧЕПКУ

на

система

для

вони

осушуваль-

водного

побудована

одержують

двостороннього

гулювання му

на

рів

режи­

осушених

зем­

480

і

ре­

водного

лях. Радгосп кий>> має їх

<< Бобриць­ 1313 гекта­

гектарів

госпугідь

на

сіль­

зрошуваних

землях із забором води з річки Трубіж. По стіль­ ки

ж

і

угідь

більше

на

сільгосТІ­

наших

землях

мають радгоспи <<Зоря», <Русанівський», <<Заплав­ ний>>. Доки було одне Тру­ бізьке

управління

вальних

осушу­

систем,то

регулювання

процес

водного

ре­

жиму виконувався доб­ росовісно. НИНі стало два господарі на ТрубізькЩ системі: це Броварсь­ ке

управління

зрошувалр­

них і Трубізьке

управління

осушувальних

систем,

радгоспу

КИЙ>>

70

день

регулювання

жиму

лях ня

на

у

першій

декаді

зверталися

до

ному дл!'!

них

води

в

управління зро­

Світильне, з проханням закрити шлюз NQ 13. А час іде. Липнева спека не спадала. Рівень грун­ тавої води на осушених землях становив 120 сан­ тиметрів

Не

і

навіть

вистачало

і

для

лися

липня ц. р . .Ііверта­ до начальнІІ<а уп-

рав.1іння Іван~ Гр. н. Горо­ ича Мосійчу

'з,_ таким

е проханням.

: ц

включит

Ноз лецьКі

\іЇ.

в· роботу

насо _ні

елефонували

Тру

·

ьке

блводгосп. бирають нуть

лип­

систем

А

тим

росту

овочеві

ьтури

у

стан­

також

управління

сушувальних

r

' Ві~ообі-

і

часом

і

навіть

нормові

названих

рад-

началь­

магістрадь­

имоволі

пит ння:

вищшає

чи буде

гап

ар

вод

-повітряного

му

по

регулюванню

осушених

Трубі ької

за­

все-таки режи­ землях

системи?

кінця

у

Налити,

тверде

в

понри

Щорса у Важливим

н

тальний

· ремонт

цьому

молодих

і шноли...

і

же

поп

-

е

Люд

були

е -кі на

на МlЛЩН МІСЬКОГО ВіД

Остапець.

дачних д

прибулих

дово~е~и-~ с~оєю

і

рова~ан, які брали

аварі~ на ЧАЕС.

ю нварt

працюють

ою

у внутріШНіх справ А.

О.

гором із БМУ-3

домобудівного

До речі, у цьому в

0

на

М. Лисо­

комбінату

!О-поверховому

експлуатацію

.

Шпака та опо­

ряджувальники на чолі з виконробам Ю.

здано

За-

старши-

На совість попрацювали тут кияни

комплексна бригада мулярів О.

Завдяки

Ng 1.

будинку, який

місяць

раніше,

вперше

у Броварах встановлені ліфти із електронною си­ стемою

ю. климов, начальник ШБУ-50.

І(апt­

гороДів

Серед новоселів

згуртова-

ритмічно

запитання

участь у ліквідац

ість 1 високу дисциплі­ ну, велинмй досвід 1 на­

8-кіло-

управління.

'

Н. ГОМЕНЮК.

ІІІІІІІІІШПІІІІІUDІUІІШІІНІІППІІІUUПІІІОІППІІПІППОПІПІОІІШІUІІІШІІІІІІІППІUІІІІІІІІІUіІІ~ІІІІІ!ІІІІІІІІІНІІІІІІ

Шалене

всезростаюче

підвищення

Цін

ЗВЕРНЕННЯ

виклика­

ло серед ветеранів війни, праЦі і Збройних Си.ц, які складають чверть ца­ селення області, занепо­ коєння. Всі ці люди, в масі своїй малоімущі, sалишились них

живе

в

багато

поганих

ПІДПРИЄМСТВ,

з

ТА

вах.

рів,

інвалідів,

солдатських

одцноких,

вдів.

всюди

і

не

слізне

прохання

Та

не

завжди

на

багатьох

немічних людей про до­ помогу відгукуються міс­ цеві органи влади, керів­ нини

підприємств

і

ор­

ганізацій.

Це

і

виклинало

необ­

хідність

обласної

ради

війни,

Сил

керівники

вас,

приємств цим

і

працt

1

звернутись

під­

організацій,

з

листом.

На наш погляд, було б nлагородно і справед.циво

Життя

й,

КИІВЩИНИ и

для

сіонерів

С

ДоЛИ

Ків с ров'я с ємвам

ч

ша бла них буде е чим іншим, як поверненням боргу. Вони мають користуватись

нарівНі

ми

всіма

б.т:агами,

з

nрацюючи­

соціальними

що є в колекти­

Ві.

Звертаємось

до

підприємств

ганізацій, оадгоспів

нерів­ і

нолгоспів з

рганізаЦіі

цього

слід

що

Нрім

нимагає

ввести

на

магазинах

скороченим робочим днем.

товарів

Ue принесе

цінами.

ві,

позитивно· ·впливатиме

не.

підвищення

просимо госпів і

ляти

життєвого

пенсіонерів.

Ми

нерівнянів кол­ радгоспів виді­

бажаючим

Ііенсіrіне­

рам землю під городи, надавати їм допомогу в оранЦі землі, насіниєвим

і

посадновим

матері­

алами.

Підтримувати

і

жання

пенсіонерів

щувати

худобу,

ба­

·виро­

розводи-

таких про­

найнеоб-

доступними

рада

сподівається, скромщ

знайдуть

систему

продовольчих

за

Обласна наші

корис­

в

інших

хідніших

нів

в

молочних

та

в

продажу

того, життя

придбання

дуктів

користь держа­

були

туванні.

ви іля додаткові робомісця, піДтримувати Радомників, працю зі

рівня

.

бапра­

ор­

проханням

,

в.зутт

і

Для

ників

дажу пенсіонерам речей першої нео ідності, одя­ гу,

у

члена

необ-

хідності відкриття мага­ зинів «Ветеран>> для про­

ОБ'ЄДНАНЬ,

всіх ЙШ.ЦИ

ЧОЇ

вимагає

РАДГОСПІВ

ОРГАНІЗАЦІП

вико<<По-

·

двір'Я>>.

КООПЕРАТИВІВ,

КОЛГОСПІВ,

умо­

До обласної ради вете­ ранів з міст і сіл облас­ ті надходить інформація про жалюгідний рівень життя багатьох пенсіоне­

ти птицю, повністю нувати програму

ОБЛАСНОІ РАДИ ВЕТЕРАНІВ ДО ВСІХ КЕРІВНИКІВ

соЦіально

Резахищеними,

до

регулювання

є

племптахо­

<<Рудня•.

Збройних

за

авили

жева.

у

радгоспі

зрошен­

1

отис

автодорога

ветеранів

ИОВа!Іі

п

Ниїв-Прилуки-Суми по­ близу нашого міста. У числі вже зданих цьогорічних об' єктів

осуше­

для

ні відчуваються усіх галузях витва, будівельники

полеГливість.

автотраси

У

Потрібно знайти робот

до дитсадка

вид!Лення

інші

трудно-

зараз колектив асфа.цьто­ бетонного заводу на чо­ лі з М. Ф. йовенком, а також дільниці С. Б. Ба­ рановського та О. П. Дю­

розширення

зволоження

і

вул.

м по об'є то

каналах

земель

м

рад­

товуют я

та бокових

ня. На жаль, він це не зробив, мовляв, магіст­ ральний канал і шлюзи на ньому їм н:е підпоряд-

для

в

навко-

хати.

суто побутові питання: чи буде тел будинок,_ нуди перенести гараж, к

пронладан­

об'їзної дороги

рідні

1

<< Нрасил івсьний •,

завершують

ло

!и д1теи

ніло­

4-,2

покинути

чима:Ло "турбот~

Броварііз

серпня

здати

автошляху

госПі

менше.

води

зрошення.

20

До

експлуатаЦію

ня

ся

управління

планують

метра

шl, який проживає в сел(

ре­

РЮtа ЗаворицькоJ ді.цьци­ Ф Ярослава Пав.цовича Нупрунця з проханням закрити шлюз Ng 13 на річЦі Трубіж і підняти рівень

гроші.

з'Уздити до ремонтера Івана Андрійовича Ноло­

·д­

повітрі.

не

нан відповідь одержали аналогічну і таку пораду:

На

зем­

вони

шувальних систем Сергія Петровича Мохнача з та­ ким же проханням. Од­

процес

водного

осушених

повне

У

на

кілометрів.

СЕОГОДНіШНіЙ

варського

<<Бобри ь­

розташоване

далі

режиму

Тоді зателефонували до головного інженера Бро­

за

яким закріплено магіст ральний канал річк Трубіж і споруди на нь му. Трубізьке управЛін я

нід

50.

.NQ

реньнl наВІть не приховували сліз, адже донедет метрового

шляхово-буді-

вельного

І

Трубізька

використодні буді-

Ось тан круто змінила долю цих людей чорно­ бильська .. трагедія. Що й назати, не віДчувалося особл~вщ . Радості на обличчях поліщунів. Ста­

ЗГ У РТПВАНІСТЬ

у

ветера­ що

ці

прохання

ваших

сер­

r;;ях благородний відгук ви ням до

з

глибоким

і

розумін­

і увагою поставитесь їх

вирішення.

А. ШУЛЬГА, голова Ниївської об­ ласної ради ветераНів.


8

2 стор.

«Жо,11.ен

гинув

серони

12 народ

ва

ще

земпІ

не

від

за­

меча,

та багато вже загинуло ІІІJІ. асимІляцІТ•. МАКІЯВЕЛІ.

мИ

ЗАРАЗ

живемо

в

Цікавий час, в час, коли йде правове творен­ ня Української держави.

Я підкреслюю, що йде правове творення Держа­ ви, а не історичне. Чому не історичне? Та тому, що ми українська наЦія. Ми були, є і будемо на­ Цією,

яка

ву,

має

свою

історію,

але

яка,

в

наші

не

знайомі,

вагою

МОЖЛИВіСТЬ

ставитися

єдинокровного свого

Хмель­

ро­

1918

ці.

різних

що

читачу

державності.

озна­

Це

ет­

населення,

ВХОДИТЬ Не Ті.і1ЬКИ наЦіональність,

але

й

населення

та

інших

наЦіональностей, що жи­ вуть на території Украї­ та

підтримують

неза­

Українську

дер­

лежну жаву,

яких

політичні термін

означили

українЦі.

я

як

Цей

вперше

почув

від одного із лідерів <<НОВОЇ УкраїНИ>> і ду­

маю,

що

сучасну

він

відображає

політичну

паліт­

РУ

України. Ідемо далі. Потрібна рідна мова, культура, іс­

торія, ні

територія,

правові

уряд,

ка.

герб,

кордон,

І

дер­

парламент,

прапор,

армія,

потріб·

атрибути

жавності:

гім~,

економl­

це ми маємо

створюємо. звати

або

Це можна на­

зовнішньою державності,

ною

сторо­ але є

більш важлива, більш глибинна, · невичерпна енергія, що будувала і

будує

державу.

цаЦіональна

Це

т~

ідея,

тои

наЦіональний Дух, який гігантським, подібно кос­ мічному,

вибухом,

ство­

рює нові галактики.

Це

те почуття наЦіональної гідності, приналежності до

духовної

ної

спадщини.

той

Дух,

від

тих

йонів,

та

що

історич­

Це

також

передається

мільйонів яких

на

Ще

ДО

що

все

ВіДО­

ще

слов' янського

змі­

злива­

масу, в

так

політарний

про­

що

все

вми­

І далі: << ... і на на:: очах Європа, яка

півтора

була

Данилев-

одного,

однорідну

тому

рає>>. ших

Це осново­

все

зрівнюється

цес,

націоналізму М.

до

в

званий

зверну­

і

употрібнюєть­

один

ється

духовним

ОДНОГО

положник

знанні

ся

дже­

енергі!,

окремість

щується,

століття

барвистою

рідною,

стала

тому

і

своє­

всюди

од-

Націо•а.нь:вий '//////////////////////////////////////////////////h'//////////////////.//'. та

повазі

Ці

іншої

знову

і

міль-

вже

немає

на нашій святій Це наші близькі

Землі. родичі

ж

ський,

таки

історії, мови, Держави і че­

знання

до

наЦії,

її

nоваги

культури

без

з

Святої

говорять,

що

Дух,

а

які

«сnочатку

вже

потім

в

має

могутні

держави

протилежність

і

цьому

держави, не

дУШі

люди

чебто,

винні,

вони

не

людей. що,

так

поза

І

а

~

·

не

якраз

розуміють

шизм,

вує, а виховує він людеи на знищення всього історнчного досвіду людства. Тому наЦіональний

Дух, та

читай

творча

будовує має

яка

Державу,

народи.

наших

від-

підні-

а

народовець. одного

з

сійського

філософа

В

І.

хіДної

Ілліна,

·

«таке злиття патріота

му

з

бу віД

законів

ролейських

духовне

них

е-

рево-

коли

зрозуміє

земля,

в

про

пісні Ні,

яку

<<Все

колхозное,

мое».

все

во­

а

Земля,

перепускаємо

через

«Я»,

як ня

єдиного

через чи

<<моя

то

чи

інте­

то

мате­

НАБЛИЖАЄМОСЯ річниЦі

важко нашої

гато

проголо­

йде становлен­ Держави. Ба­

труднощів

ШЛЯХУ

ЯК

на

цьому

ПОЛіТИЧНИХ,

так і економічних. є проблема, без

наЦіональ­

організмах

тоді,

нас

та

до

наЦіонального організ­ му, «тепер руйнуються та вмирають~. у ее в єв­

У цьо-

ототожненні

французької

знаємо

шення Незалежності Укра­ їнської Держави. Бачимо,

люції, яка звільнила осо­

його Батьківщиною призводить до дивного і плідного ототожнення їх духовних енергій.

в

не

М И

За-

,вроnи після

лнкоУ

поко­

еліту

управління

Державою

на

по.ета, циста

украінського

критика і лублі­ Євгена Маланюка,

котрі він присвятив гетьману Мазепі:

шення

якої

будуємо

«втрачає

йому Демона а й намацально страшні насліДки

Руіни, бачив

Руїни

в

своїй

практиЦі,

щоденній

зверхника

Нра­

но,

вже

ріальна, тобто, коли дій­ сно кожний буде володі­ ти не тільки матеріаль­ ними, а й духовними Цін­ ностями. ТоДі можна сказати, що ми будуємо Державу на національній Духовній основі.

до­

є

по­

лектуальна,

звернутися

помітив, що народи

наЦіоналізму

молодого

міжнаЦіональної

власність»,

У середині ХІХ століття

ро-

наЦіональну

ми

із

своє

Філософ _ с л а в' ян 0 . філ Ноетявтин Леонтьєв

За словами

іЗ

лшия

дуже

гостро

уявляв

умирання Нації та при­ гасання історичної пам'я­ Ті народу. І тому його державна стратегія була ширша за чисто військо­ ву, бо обіймала правдо­ подібно передовсім бо­ ротьбу за молоде поко­ ління, яке мало 0ути вільне від вкаліченості батьків і продуктів Доби Руїни. І в Цім змаганні

яку

ля­

фів.

націоналіст -

не

тільки

круг

знову до відомих філосо­

Націоналізм

теоретиків

собі

вувати

жемо.

вокруг

років

та

тувати

ми

наи.іу

Але вирі­

не

роз­

Державу,

ДЛЯ БЛАГА ВИБОРЦІВ

Ми повинні дати нашому поколінню європейську освіту. Ми повинні вихо­

їни. Це була руїна, що­ найменше, Цілого поко­ коління і Мазепа, напев­

співається

nротягом

голови

людей, тому

зволю

у перекладі українською мовою означає народо-

вість,

нам

в

ви­

ЖИТТЯ''

Землю

собі, яким же МОГЛО б бути

ки

кали жупаном українського наЦіоналізму. По­ скільки слово наЦіоналізм ще лякає багатьох

наЦіоналізм, є

сила,

як

вбивали

Ці

душею, що це його Зем­ ля, Земля його предків і Земля наших дітей. Тіль­

визволи-

70 більшовицьких

~

ку,

"нового

прокляття.

та які, дай Бог, ми вже, мабуть, пройшли. Побу­ дувати Державу ми змо­ кожен

л их традиЦіна іоналізмі. Тобволимося полі-

міють інтернаЦіоналізм іоналізм це не по Марксу-JlеНіну. Ні. '-~~D·піЗМ, расизм чи фа­ Вони

нашу

знайомого

інтернащо-

альної

розу-

його так, як він їх вихо-

немо

ладощі~

політики

будУються

ки

яким

е

ми

духовно.

І за двадцять після смерті

та й паралеЛі одити теж, бо всі

ержавних

на-

на

слова: «Національність є зепа не лише поіндивіДуальним буття·"І":,._.-.,..lИ;;::но відчував добре

уван с, глибоац

загаль-

К Деонтьєва, в 1918 роЦі М. Бердяєв пише такі

н

горезвісний комун1стичний інтернаціоналіЗМ, що все зруйновує, нищить

до

цілі,

АН, політичну

той

шляхом

котра

ву зброю, в засіб для до­ сягнення чорних Цілей~.

як

і

опуститься

ної смерті. сім років

самостійні

Німеччини, Англії, ФранЦії та іншим побудувати

однако-

ПОШТА

нового

llокоління,

яке б з гордістю несло НаЦіональний Дух, Без цього покоління можуть знову прийти необільшо­

вики

наступне,

страшним ПОКОЛіННЯ

ПОКОЛіННЯ

БіД

з фатальним иу:rром історії, з самю,~.... їr фату­ мом - C&\l'le 1 полягає титанічна велин---.NІазепи. Виростити пок~ління, здібне перебратJІt::jІ пере­ нести .на··, _qерегоні сто­ літь

1сrоричну

Державної бутнє, хати

бив

пам'ять

Нації

в

виплекати,

покоління,

ховало Нації.

б

май­ вико­

що

пере­

суверенний Дух І _Мазепа це ро-

... >>

· ,

А. ТАМАЛІН,

жавної

адміністрації

заступЩ_.

глави

дер­

Броварського району, депутат Броварської міської Ради народних депутатів.

Двадцять п'ять ро­ ків ветеранн і інвалі­ ди ВелИRої Вітчизня­ ної війни, які прожи­ вають на вул. Леніна, просили, щоб до них провели воду. У від­

- бюрократич­ ні вІдписки і поневі­ ряння. І лише після

повідь

втручання

никає

сумНіву

в

система заходів, з допо­ могою яких малося на

увазі спонукати людей до більш

ефективної

праЦі,

чого

3АРАДИ

тому, що

робництва, а все як його

й перш за найважливі­

чи

переходу

цююча

ша рушійна сила. Так би

раховувати

мовити,

підтримку

що вона будувалася на НЄ:ВіДПОВіДНОСТі ТОГО, ЩО пропонувалося як мате­

лк;дини

ріальні стимули, й очіку­ ваних від цього кінцевих результатів. Хоч і вела­ ся

мова

про

впровадження кове

і

обов'яз­

дотримання

рринципів, і!<

повсюдне цих

перевага

віддавалася

все

мораль­

ним. А вони мають, як відомо, ефект коротко­

часний.

Сьогодні зміну

у

йдеться

про

визначенні

теріїв

мотивації

Іншими

словами,

кри­

праці. усе

має

матеріальна

інтересованість

лі,

а

і

праці.

ну

життєву

трудову

Але

щоб

примусу,

а

ни, все для її блага>>. Хто проти цього мав би щось заперечити? Благо­

лежною,

аморфна в своїй основі. Річ у тім, що це мало б розглядатися не тільки як

мета

суспільного

ви-

Ці

стабільну

підприємниц­

установку

на

СПО·

бути тому,

людина з

пра­

не

власн

вона

о

ає

економ~·чно неза­ що

nерекон

зроб

ою

у

е повер­

неться до не{ відповід­ ним заробітком, на який вена й ... · ··розраховувала, стаючu--'до Цієї самої ро­ боти. Для цього, в умо­ вах ринкової економіки

до

може

них

в'язані них

му

ду

три

між

оЦінки двох

не

даст

тати

до

виключаю ворчого

само·

· -

пра

я

щхо­

ицтво

зо·

і

СЬОГОДН

НЬОМУ

· ови

ільШ детальної. Ст му­ лювання трудівника н й­ маної праЦі є найважл вішою умовою загальноі

мотивації. щоб

не

Це ска­

зати основний, загін пра­ цездатного

населення,

зайнятого у господарстві. Враховуючи реальні процеси, що відбувають­ ся сьогодні в економіЦі УкраІни, механізм заохо-

праЦі рівнях

викорис­

якщо

на

підприєм­

ницької діяльності, за­ охочення до неї на осно­ ві існуючого законодав­ ства, го.

ЩО

не

при

НіЧОГО

має

з

СПіЛЬНО·

хижацтвом

первісному

нагро­

мадженщ капіталу, в'язані вони й з

По­ ство­

депутат

Лемпіцькнй

ЗМіГ>> ... На цьому його помога виборцям

вичерпалась.

форм

на,

як

найму

та­

робітни­

укладання

конт­

рактів, тарифних угод, заходів, що передбачали б соціальний захист тих,

хто

опиняється

тому,

ти.

Адже

що

дає

праця,

робництво товарів ного споживання.

.

праЦі

і

нізму

їх

ристання

ви­

народ· Тому

питанням

стимулів

меха­

дійового

вико­

регулювання

відтворювальних процесів виробництва, маючи за мету забезпечення висо­ кого життєвого рівня усім верствам населення. у цьому можна вбачати о новну функцію держа­ ви.

І

ж,

ведучи

ПіДХОДИ

МОТИВіВ забувати ключає

мову

рення ди

до

створення є

й

мову ДО

без

без

робо­

цього

вести

про

енономічної

годі

розши­

свобо­

особистості.

Форми вації

до

і засоби

та

моти­

стимулювання

праЦі

можуть

бути

різними, проте в основі найбільш ефективних з них має залишатися ідея необхідності працювати не в ім'я абстрактної ме­ ти,

а

заради

задоволення

своїх потреб, піДнесення свого добробуту, а отже і примноження багатства держави.

ВИ­

nраці, - це широке

В. ТИМОФЄЄВ, кандидат

наук.

до­ не

Колись

у старих Броварах майж~ не було ас­ фальТових доріг. До­ щові і талі води легко просочувались

щаний же є

у

грунт.

на

пі­

Тепер

деяких

тверде

вулицях

покриття,

економічних

(УНРІНФОРМ).

в

занижених ділянках якого збирається во­ да. Так, на розі ву­ лиць Леніна і Пушкі­ на, Леніна і Ломоно­ сова, біля середньої школи .NQ 3 і старого райвійськкомату че­ рез величезні калюжі дороги стали непроїж­ джими. Знову мешкан­ ці

звернулись

могою

за допо­

до

депутата

Лемпіцького. Але як зарадити справі, коли

немає

коштів?

знайти вихід вища, А. Г.

Щоб

із стано­ Лемпіць­

кий та депутати В. Шандрик (округ .N! 124), Н. ТкачеИRо (округ .NQ 126) та С. Приходько

(окрУ,

.N! 129)

написали

та

ім'я

на

о ови

міськвиконк Іщенка

М.

і

ч

ьника

ПОШ ОБО • ЗЙО ОЧНОЇ с Ії. 2 60 М. А. авр н а. Згадані вар

на

прохання

ідгукиулнсь.

Тільки

добру

сяч

ПЗЕ

асигнувало

справу

на

ти­

25

карбованцІв.

На

ці кошти

полотна до­

ріг

піднято,

дещо

асфальтовано. старого

ту

силами

РВУ

прокладено

труби

М.

діа­

300 міліметрів.

Завдяки

О.

для

ливневнх

пластмасові

Г.

Біля

райвійськкома­

відведення

А.

за­

Забеапе·

чено сток води.

метром

впровадженням

Г.

домлялося у статті «А

Ці

ких

А.

Лемпіцького воду для обездолених підвели. Про це на сторінках <<Нового життя~ пові­

стоків

-

народ­

депутатів

ренням віДповідної ін­ фраструктури ринку пра­

жавному рівні не бу­ де вироблена відповідна політика, коли не буде забезпечене адекватне

розробки

омічному жит нт, потребує ро

системи

змоги

сnовна,

принциповим

пор

найбільший,

·

Бо

ідеаль­

систем

"о.ментар

не

собою.

створення

перши;..·

ШОМ~

ек

включати

на

крема вин · раціоналіза · . Проте йма як

пра­

"оно.мічний

елементи

підтримкою

ефективної

Ради

рівн и ц т в о

коло питань. Вони так чи інакше пов'язані з

ріВНі оцінок трудового внеску робітника: особис­ тий, колективний, дер­ жавний. Вони взаємопо­ навіть

своїй

ефективно

переконання,

Але

у

нукати до праці.

м'ять старе гасло. Зга­ даймо: <<Все в ім'я люди­

родна і світла мета.

в

стимулів

ДіЯЛЬНіСТЬ,

знову

па­

роз­

бхідної умови найманої праці. Звичайно, при цьо-

на стратегії соціально орієнтованої економіКИ. Ії суть мала б полягати н тому, що матеріальні мотиви й стимули пере­ творення їх на практиці мають формувати актив­

цювала

на

має

основі вона повинна грунтуватися насамперед

стати на своє, так би мо­ вити, законне місце. І приходить

і

Активна

чення

тва і його постійної і не­

суспільс'l\ва

мотивів

пра­

взага­

Цілому. Звідси й зміщен­ ня акцентів у формуван­ Ні державНОЇ ПОЛіТИКИ щодо

на

неї,

кожної

не

конкретно

за­

до

людина

яка діяла в умо­ вах тоталітарної економі· ки, була неефективною. Чому? Насамперед тому,

система,

ПРАЦЮЄМО?

депутата

обласної

.NQ 60 НІ У НОГО вже не ви­

65 ( 8308)

то

причина, розвиткові

стійність

виховання

Покоління.

.М!

8

Це про­

видатного

перетворюється в службо-

народам

блема

час:

ним

та

т

розбудуємо,

самостій­

вті­

життя

МОЖЛИВіСТЬ

свої

і

себе. Тому .н хотів би закін­ чити цю статтю словами

індивіДуальність,

приймало конкретні фор-. ми. Національний Дух­ це те Святе Слово, що дало

сама

заважає

всюди

якщо

ві уряди, майже однакові закони, однаковий побут, що є невідворот-

рабства, розвитко­ ві народності в етапі по­ .1ітичної залежності, то­ му, що в обох випадках

було слово»-, а потім ді­ ло. Дійсно, спочатку бу­ ло Слово, тобто ідея, лювалася

норідною,

особи в стані перешкоджає й

святих

Нниги,

Та

що

<<Не­

національної яка б заро­ розвинулася

політичної

ності.

зараз пі­ глибинного

тих

пише:

має жодної цивілізаЦії, дилася й

її Держави.

Мабуть, ми дійшли ·до

слів

який

а

на деякий

своїх Хмельницьких, Ост­ розьких, Виговських, Дорошенків, Ханенків, Апостолів, Стороженків, Милорадовичів, Бороз­ нів, lі:апністів, Скорупів, Миклашевських та бага­ то інших, яка б у неда­ лекому часі прийняла б

ду:r

серпня-День незалежності України

24

розуміння

ни

людей

свою

си­

патріот

піднесенням~. Дозволю собі

кож­

наЦіональностей,

базується

уже

частина

творчоУ

всенародним

МОГО автора.

та

українЦі,

є

а

невичерпне

тися

поваги

Що ж потрібно нам для розбудови Держави? Дозволю собі назвати

тобто

до

зміцнюєть­

особистими

патріота,

рело

свого

до

всіма

взаємної

на республіка в

КуДИ

до

ПО7

брата,

земляка,

рез

корінна

З

ся

ної людини, як своєї держави, так і іншої, до

до своєї культури,

група

народу

отримує

продов­

Богдана

нічна

життя лами

дає

ницького, Гетьманщи­ на та Українська народ­

ки

не­

прикро,

єї Держави. Вірніше, во­ на була Державою, але в різНі періоди нашої істо­ рії. Це Ниївська Русь,

відомі

які

ЩО

мо­

часі не мала сво­

період

та

ЖИТТЯ»

сН О В Е

зримо завжди з нами. Це той наЦіональний . Дух,

культуру,

як

історичному

женому

р;

1992

зусиллям

Лемпіцького Іщенка

останнім

час оn,

лись добротні

з твердим

та

тільки

;;t' яви­ ~оІІоги

Ио~р:Ііrтям

(закінчення' .ву.\. Лені­

на

і

частко~;Ю

Єсеніна

т~

на

вул.

Матросо·

ва), а ву.Іі. Макарен­ ка, Сверд'лова та пров Єсенінзt

бенем

засипані ще· згодом будуть

f

заасфаЬьтовані. Ад· же ~епутат А. Г.

ЛемпЩький

доводfь

завжди

справу

кінця,>

\

до

.."

О. МАКОГОН,/

деп':\•.'J:_!іТ

..... _

міськращr: -~-


~но в

Ж И Т Т Я•

F

Чим

довше

дивився

що

щось

чував,

е

художником.

Жн.ива-92

якесь

світлом,

КІНЕЦЬ­

СПРАВІ ВІНЕЦЬ Правильно

відмічено,

що

жнива

Нали

все

одно

механізатори

сельчани

благословили

їх

на

у

успішне

поле,

збирання

врожаю. Зажинки започаткували з косі_!lНЯ ріпака, який нині зародив непогано. Уражан зерна :'а

центнери

2-3

вищий

проти

торішнього.

Пот1м

приступили до збирання оз~мих і paHJ:IiX ЯРИ-:'- А

вони вида.1ися на супіщаних

40 ..'5 на

центнера

З

високоврожаиними. СудІТЬ сам1 зе:\!ЛЯХ в середньому зібрано " по

зерна

центнери

радували

ячмінь

пам'ятають,

зерна:

і

Успішно

кожного

ніж

овес.

щоб

48

по

з

більше,

маиже

Особливо. по­

.1

ТрудіВІ:ft!НИ радгоспу

будь-коли

центнерів

провели

-

гентара

торік.

з

одержували

нинішні

не

спльни

.

гектара. жнива

мехащзатори

господарства за 1 О робочих днів, що на швидше проти минулого літа. Вони вже 3

днів серпня

11

вивели комбайни із загінок. Це тому, що" добре була організована робота. Ножен комбаин?.ви~ екіпаж

працював

енергії

починав

з повною віддачею сил сво1х 1 роботу дуже рано і трудинея до

заходу' сонця. Треба сказати, що і комбайни не <<Підводили>>.

Лише

один

у

перший

день

зажинок

вийшов з ладу, але його швидко полагодили. пер

намолочений

хліб

очищають

Те­

засипають

У

сховища.

)3одночас із збиранням врожаю початкували очистку полів від по

ків,

підготовку

пожнивних

грунту

нультур

під

і

.

озими

вже

сшби

добилис

них

зру-

шень у Цій важливій справі. У добр

підготовл~ний

грунт більше ніж на 100 :ектара вини, вівса і гороху. Сум.~ш зе~е вуватиметься худобі пізньо1 осе 1.

.~ягло насшия 1 маси згодо­

· А коли механізатори вивели

останньої

загінки,

то

затінну ;оапашних сосен і я 3 галявин дарницького лісу

радгоспу, :.tову,

щоб

хто ян

тали

учасн

nідбити

и

он та беріз на однш ний межує з полями

п· сумки

ацював.

роб~:и.

обжиннами

а~л тб~игади

тури. · За · аптован

динку ну вони на

станній аг.І;Jе~ат із дружною СІМ єю . ~

зібра

д вНlм гладдю

повест.и

1х тепло

ю-

радгоспиосо

бу-

народним звичаєм заполоччю рушнику

піднесли 'ї запа й, зарум'янений коровай. жниварі ' і'аяли) його на маленькі сни?очни, а бережно розлам~ вручну на шматочки 1 еман~~ вали святим х ом. Ян було приємно на серц1. Пере:vюжцем га ячої ~нивної пори по праву ви~

знаний еніп ·' пухи помічнина

снлад1 комбайнера. М. .м. Пам В. Г. Борисенка 1 вод1я В. І:

Нра~ченна. у трудовому суперництві . за швидне 1

доброякісне збирання хліба на друг~

третє місця

1

вийшли екіпажі, відповідно, на чо~1 з номбайнера­ ми

М.

З.

Пастухом

і

М.

І.

Гур!НИМ.

Добре

nо­

трудилися й інші еніnажі. А снільни ~шилююч~х миттєвостей пережили вони під час уюнчання ІХ

~інками

з

колосся

золотої

пшениЦі .

агітнультбригади. в обжинках взяли участь

учасниками

по заготівлі сіна на придеснянських лунах. Вони му для громадської худоби. привітання до жниварів і

зве н вся

директор

ри,

він

біля Веду

мову

В.

Галаган.

Вони

_с.

щиро

спеЦіальної

дирент<Jf>,.,\ про.~ідзначення

, к м г~ош ..

оннl добІРНО! стільки ж\, х~ба за

пшениЦі безплатно і по гроші по собівартості.

.......__,:_

....;

Чужим хлібом всі миО}аР~ довго ситими

_

не будемо і довго не їстимемо ~:ЮГ?-

Ноли мати­

мемо свій хліб, то і не будемо ш вщ ко_го залеж­ ними Прохати його в США, J{ацади та 1нших ~а­

піталlстичцих країн, ставати щ~ред ними »а кошна і прохати простягши руку, подайте Христа ради,­

це не гід~о нашого українського народу. Разом

тапож

з

цим

жниварі

одержать

путівкою,

їздки

як

хліб,

нагорода

на радгоспну

і

за

базу

.

сііsозаготівельники,

премійовані ударну

яю

колективною

працю,

відпоІJинку у

для_

по­

Рибаюнку.

що на узбережжі Чорного моря•,

Учасники обжинок залишили~ задоволеними і концертом, який влаштували кул~~tтармійЩ радгосп­

ного

r•

будинку

1\ультури.

Тепло

~они

дякували

і

праЦівникам універмагу райспожІ(всnілни, що у Броварах, та місцевим кооператораJ\1 за оргаНізаЦію торгівлі товарами. А вибір їх бУ!Зі немалий: одяг,

взуття. білизна, головні уборц тощ~. А під Rінець кухарі всіх

радгоспної

смачною

робітнцчої

вечерею.

їдальні

таt;-нцю,

враиішие

яр

небо

тюрморти,

наnовниться

святом

становище

життя.

художника­

го

таланту,

а

отже,

ючи

наснагу

до

ського

прикладного

на сюжети казок. доробку художника є

пев­

занять

ного

О.

художни-

знаменитого

Пушкіна

роботи

зро­

ресічну,

яких

у

Юпренського.

нашому

вражають

Та

Але ж, диваках

цює художник в тради­ Ційному класичному сти-

в

яких

єство

розри­

вається між творчістю і необхідністю заробити на шматок хліба у ролі тес­ чи

іНженера,

стають

конфліктними, вразливи­ ми або незручними для оточуючих. Та зрозуміти їх можна. Для багатьох з них найвищим офіЦійним ви­ знанням у колективі є тимчасова

посада

худож­

ника-оформлювача, часто передбачена на під­

не

приємстві

штатним

роз­

писом, але в якій завжди була і є потреба особ­ ливо це було характерно для

нашого

вчорашнього

заідеологізованого

су­

спільства. Іх праЦі на­ вряд чи позаздрив би найінтелігентНіший робіт­ ник:

день

у

день

вим шрифтом ти численні

-

зання

вдячна

краси­

розписува­ соцзобов'я­

нелегка

справа.

дожник,

сам

та

не­

ж

ху­

Бо

вихїдець

із

робітничого середовища, добре розумів ціну усіх отих надуманих зобов'я­ зань. Після виконання необхідного обсягу робіт цих людей швиденько повертали на їх фактичні робочі місця, щоб потім знову обернути в <<бійців ідеологічного фронту~. І все ж для них це була єдина можливість, бодай таким

чином,

втілити

в

як відомо, на тримається світ.

Микола жан, хоч

Іванович

людина і

ще

розміняв

Бри-

ті-решт,

їх

душа.

навіть

Вреш­

таке

хит-

серед

му

очі

-

зія.

яні

за-

нина.

в

І

тіль

гострі,

допитл

глядають

денце

ньому

і,

то

на

ду

ті

ро писани

раз

на

самим

ра

сті х нім ат звичайні наші ш рвжитков~ го~ динники,

оправлещ

ажур · . ри,

рев'яні

наю.вають

ко~то~Нl

побачене,

красива,

а

антикварІати,

з~щусш~ за тобою ~ирят~ рlз~блею з дере~ 1 литІ

зізна-

чи то

чи

хма-

краєвид

у пам'яті, а потім

:1>

д в рюється в одній із

в

. про

окрещось

і" сь, може роками <<Ле­

оа

та

не

доля

кинули

повернувся,

1964

у у

лося нелегко.

луччина,

Рідна

-

що на

Чернігів­

з пnсу таємнич1 маски, залу ось-ось прикрасить

вся Україна. Рано помер батько. Мати проста

з гнутими НlЖ~ами та ви-

могла

старовинних. форм трюмо шуканими

декоративними

nрикрасами. Багато ще Ч?Го можна ~глед~ти" ТУ!

цшавого

герб, що

-

СІ;меинии

1

_кр~с~ється на

чіль~ом;v MlCЦl, 1 ~рикра-

ше~1

тащєю

РlЗЬбою

1 ~крус-

та

1

шкатулки,

каз-

кові нічні ліхтарики, ЯКіСЬ ДИВОВИЖНі реЧі все

це

.нією

-

виготовлене

ще і

колгоспниця -

мало чим

витому

у

словами

синові.

художником - оформлюва­ чем. До мистецтва знову навернув його, розвору­ шивши

(закінчив

Ленінградську академію),

яким

пощастило

одному

на

інколи

Була професійним , та

зараз

... я.

гою

до

глядача

картинами чудо-оселі.

знаходжу душі

не просто жінка, а крутосхил. І все ж

у

цю

що

роботі

мить по­

може

Наталі

вона

уже

його

вдасться

працює

словесно-цифрова цього,

ху­

рути­

загалом

ремесла

непо­

не

засту­

можливості

для

творчості у неї куди біль­

ші

за

батькові.

полотно,

зображений

на

якому на

фоні

глибочезний

по­

Із самого його дна вузенькою 'доро­ nіднімається

самітня

Довго дивився на цю загадкову картину і

-

відраду

тільки

дереву.

Адже

неба

поволі

захоплення

пила б молодій жінЦі справжній світ мистецтва.

чимале

вранішнього

усьому гірко

моє

побаченими

на

шкільної

довго дивився на

в

дожником оформлюва­ чем на заводі. Ось тільки

школі

рослий чагарниками яр.

уже

остудив

ки

талано­

дактором якої він був усі

жеврночоrо

мрія стати художником,

реалізувати батькову мрію. Адже у свої 24 ро­

· стінгазети, незмінним ре­

любов - жи­

гурто­

розчарувався,

доньЦі

вгамувати

шпальтах

у

на

новича.

потяг до малювання вда­

валосн

поверсі

А мені в

непереборний

-

з

жити

житку. Оце і усі творчі університети Миколи Іва­

ганого,

ж

юнацьких

художню

б

все

жар

мрш, Григорій ЛапЩь­ кий, броварський учитель, професійний художник

думалось,

од­

господаря,

він доклав своїх рук на багатьох новобудовах міс­ та. П'ять років працював

не те що малювати - пи­ сати було ні на чому. І

людиною.

даровано за свої Іванович

допомогти

11МН-1о <<Промінь-15»)

-

(нині

по

щині, у воєнні та повоєн­ ні роки бідувала, як і

на

молодіж­

знаменитому

для

При­

за­

ну будову. У ролі теслі, бетонника, арматурника у.

Нині

Життя художника скла-

рощ

l:)ровари,

господар

тин.

футля-

думки

треба

як

він сам:

за-

штрихи

задуму, Інколи

і деталі. ється

ним

на

латна

нь-

ки

ся

новні

~ Мик а-

тут

фанта­

За олівец

ху-

спр

і

оли

мист

го

уява

саме

-

очі

дожник Н

багата

ба­

абітурі­

сказав,

лювання

не

худож-

видає

бракує

останнім разом що бшьше ніно.щ і нікуди вступати не буде. Може б і до ма­

дуже

ніколи

не

по­

пе­

-

то

натури, ні до'- етю · , ні до ескізів. Допом ає йо­

за

постійно

і

-

своєрідно

,натрудженими рунами робітника здається ніщо

їх,

в якій

єнтів.

(зрідка

полишає стін своєї оселі. Нізащо не вд~ється ні

вопис. Нартин вдома небагато. Більше 150

ника,

олією

тий десятон: худорлявий, рухливий, запальний, з

люднити себе в тій муче­ худож­

лише

аквареллю),

шае-

Та найбільша Миколи Івановича

іnостасі

лі,

молода,

уже

життя свою любов до ма­ лярської справи, опри-

ницькій

одежині зодягнених

мамі

по­

творче

лі

ській гато

більше

самобутні

:конкур­

що

ще і те, я:к йому було ніяково почуватися у чу­ нях та у благенькій сіль­

О.

лn~на таємнича <<Ук­ раїнська ніч>>, автопорт­ рет, портрет сина... Пра­

а

за

Сказали,

комсомольсько

ків, людину Цікаву і непе-

художньо­

мистецтва.

обдарування. А J.\tшколі Івановичу запам'яталося

силу

і,

училищ

пройшов

сом.

портрета

дедалі все більш і більш меркантильному житті дехто вважає за диванів.

начало

Не

як оригінальні речі, так і відомих художників. Тут знайдете копії зна­ йомої <<Нозачої левади~ С. Васильків-ського, од­ ного з офортів Ное-Араль­ ського циклу Т. Шевченкопії

МАЙСТЕР

званих

освіти

перемагає,

десятого класів, вступав до Луганського та hиїв­

і

В

ка,

таних

пейзажі,

роботи

справжнім мистецтвом. ця розповідь про од-

із

і

зуміло, роботи, яка б відповідала їхньому покликанню. Часто люди,

подорожня.

зрозумів, що це

сама доля ху дожни ка долає важкий напрям руху всяляє оптимізм яр

-

зрештою залишиться унизу і на верш ииі ~ОР)h.подороІ"!и"І'Іо1j

друзям. Грошей роботи Микола ніколи не бере.

0 1"~V

бачить сонце.

· LJ'-"L

Мнхай.ид ШМАЛЬ.

ВЕЛИКА ІНДУСТРІЯ МАЛОГО СЕЛА

J

прцгостцли

/-~- ГАВРИЛЕНКО.

хоч лист І НЕ БУВ НАДРУНОВАННИ

АДРЕСИ ДОСВІДУ

подякув~~и

жниварів і сінозагот!,Вельни~В-· Що ·!еч1, перемо~~

Ці екіпажі комбаннових Мрегат1 вих винагород, одержать по одНій

акусь

часі

.N2 65 (8308)

роки навчання у школі. Двічі, nісля сьомого та

Тематика бачених мною полотен різноманіт­ на: це і портрети, і на­

вІд­

<:казане

ною мірою тішило їх творче самолюбство, да­

тіль­

в

не

оформлювача було фак­ тичним визнанням їхньо­

конкретних життєвих об­ ставин залишилися без

~асічнии,

їм за трудову перемогу, побажали їм_ нових ycПlXlB у роботі. Голова профспілкового комІтету радгоспу т м Руденко тепло подякув.а_вши за ударну пра­

ц~. ~ачитала ~аказ

ке

художни­

яні

rострІше

наповниться

Ери­

працює

так

самоучок,

гол~в~ий агроном В. г. Нравченко, юдповщаль~ий В.

природа

карти­

як

про

ків-аматорів,

за організацію роботи на луках і проведення СІНО­

збирання

збагну

якІмсь

чагарникамн

майстра.

натхненно

тмм

навмисно

8

тонн кор­

700

Г.

no

ки випаде вільна хвилина.

З теплим~ слова~и кормозаготшельник~в

радгоспу

Цієї

мольберта,

ребувала

і мехащзатори загону

там жили у таборі і надбали майже

ось-ось

що

Важка фізична щоден­ на праця, дорожнеча і дефіЦит необхідних для роботи речей фарб, пензлів, полотна не збід­ нили його творчої нату­

своєрідний

комбанни

І

Іванович

автор

nолотІІо,

nорослий

тіні

почерк великого

зустріли ї"х добре.

вивели

-

це

ни не професійний ху­ дожник, але в ній бачиш

екзамен для селянина. Майже впродовж року пле­ кає він ниву, пов'язуючи з нею свої надії і спо­ Дівання на врожай. Так і трудівники радгоспу імені Щорса. Думами про це жили минулої осені, коли сіяли озимі культури, і навесні, коли у добре піДготовлений грунт клали насіння ранніх ярих колоскових та бобових, під час догляду за посівами. Молили Бога, як кажуть, за долю врожаю під ч~~ підготовки до жнив. Але хоч як було важко у цш

важливій еправі,

зникнуть

на

недомовлене,

митця,

глибокий,

Микола жан

я

тут

Здавалось,

ОАІІІРОВеиик

посвІтлішаtі,

РОБОТІ

стор.

3

12 серпня 1992 Р·

8

Перші тисячі штук де­ фіЦиТІНого гнутого «три­ плексу:~>

і

ста

·

!тового

прямого скла для вітчиз­ няних та зарубіжи ав­

томобілів

виготовлен

малому підприємстві

на ~

о­

вір'я:~>, що розташоване селі Балаклія Смілянсь­ кого району на Черкащи­ ні. Триплексне скло, яке раніше

закуповувалося

тільки

за

валюту,

ляється

за

котра

має

не

вироб­

технологією,

анадогіІЗ

в

Україні. Серед

замовників Набінет Міністрів Украї­ нц (скдо для <<Ікарусів:~>), «ВАЗ>>, який запропону­ вав за бартером вже го­ тові нові автомобілі. А одна з болгарських фірм на

взаємовигідних умовах

постачатиме

тричиї та тажувачі, НИ

ДО

нам

ед

дизельні запасні

-

перспективі цтво

скла

три

квадратних мет­

продукції на рік.

вЖе

нині

випуск

та

ТеХ/НіЧНОГО

потужністю

мільйони рів

будівни­

~ВОДУ

тут

Але

розпочато

скляног.о

посуду

світильників.

дого-

uay

раїни на розробку п ек ·в та прив'язи до місц заводу о виню

не

ш

де-

фЩитно , ніж Rло, кар­ біду по ж тю тисяча тонн прод ії на рік. Нині на бір

одну тонну

карбіду: який завозиться з Р та 1Наза тану, ви­ ма ють не ме сяч карбованців.

ід

з

тиме

Балаклії

е

ко

вдвічі

120 ва-

дешев

е.

Буде використовуватися · супутній газ ян nаливо

н

для

НИХ.

виготовлення

зиту.

Завдяки

керам­

новітній

Уже в цьому: році пла­ нується випус ти 50 ти­

технології утидізовувати­ меться 98 процентів шкід­

сяч

ливих

штук

т

наступному

ого

50

скла,

в

тисяч.

В

токсичних

Взагалі,

директор

приємства

-

няков,

малого

Васидь все

робництво і майбутн не, еко чемо е

-

речовин.

зазна-

nід­

Поз­

аше

-

гічно

ви­

нинішнє, безвідход­

·

чисте. Хо­ тому,

зашкодити

лишилося

«Довір'ю> уклало ір з Академією

готов

чає

від

перво­

анної природи українсь­ кого села. Ми приступи­ ли і до реалізаЦії плану

будівництва

Україні

першого

акумуляторного

заводу,

де

буде

стовуватися

вторинної

Одна оскільки

свинець

створюється

Ціонерне

які

там

зин

і

із

Мо:к­

скаржилися,

за:крили

СТаР,і

збавлені купити ре

Номсо­

ЛеНіна

мага­

ЛЮ

маж навіт

нц

із

ак­

товариство.

<<Довір'Я>>

шукає

сновнинів

нових

ві

що

та

підписів)

( 11 реця,

з головних проб­

яні

льову

вулиць

мольської

викори­

фінансування,

ємств,

канЦів

.1иста меш­

сировини.

лем

ни

в

Нолектнвного пенсіонерів,

від

співза­

.підпри­

бажають

участь

у

взяти будів­

заводів.

М. кор. Черкаси.

ОЗІРСЬКИИ, Укрінформу.

Нещодавно одержали

ВіДПОВіДЬ,

В

ДОМЛЯЄТЬСЯ,

віД:криття го

у

магазину

:wіщення де

ми

від

ЯКіЙ

ПОВі­

ЩО

ПісЛЯ

селі

ново­

старе nри­

преммагу

каПітально

монтовано. там

Згодом

та

дуктами.

то­

nовсякденно-

попиту,

бом

бу~

відре-

торгуватимуть

варами го

нього

в

т.

іншими

ч.

хлі­

nрО­


4 ст&р. 8 12 серпня 1992 р.

8

-...--

Ч umaч ці"авився

ІМ'Я

ВАШЕ

читачів сьогодні ми дРУКУЄМО імена жіНочі, іх походження, значення та дні, в які сваткується

ПаІІІ'ЯТЬ СВЯТОЇ (за НОВИМ СТИJІеМ). Скорочення: С. січень, Л.

-

березень, Кв. Ч. червень, Лп. · Вр. - вересень, Ж.

стопад,

Гр.

-

араб.

квітень, Тр. травень, липень, СР: серпень, - жовтень, Лет. - ли­

грудень;

-

арабське,

грецьке, двн.

аиrл.

-

груз.

д.-рус.

-

давньоруське,

-

ітu.

і І

-

італійське, ісп. іспанське, лат. латинське, молд. молдавське, нім. німецьке, перс. -

перське,

рим.

ст.-сканд. тюркське

римське,

-

АВРОРА танку.

АГАТА

л.

лат.

-

АГНЕСА

-

АЛІНА АЛІСА АЛЛА

прикметника

нім.

-

фр. гр.

-

Бр.

чиста,

ч.

14,

-ж.

1.

БЕАТРИСА

-

БЕЛЛА

БЕРТ А

істина. інша, дРуга;

-

11.

.

-

юсник

-

-

лат.

і

в

і

ід

рос.

-=

всту

Лп.

гр.

і

фр

лат.

нім.

-

-

-

б

ску

слов.

17.

жін.

до

і = ! =

Богдан

до

Богуслав.

= і

. 14.

жін. до Болеслав. жін. до Борислав.

-

_

жін.

до

Броніслав

сильна, здорова

--4 І

•. 29. ЛЕ

s

вірності

лат ..-

ІЯ

ВЕНЕР А

_

ВЕРОНША ВШТОРІЯ

-

гр.

р. 16. улоговина - Вр. 3 ..

гр. -

лат.

гр.

_ -

богиня кохання

_ _

дини

nід

ливих нути

лат.

переможна.

-

ВІРИНЕЯ (ВЕРОНІКА)

_ ВЛАДА _ ВЛАСТА _ ВІТАЛІЯ

слов.

-

ВЯЧЕСЛАВА

вроди.

лат.

людини.

багатьох

слов.

спокій, тиша -

Бр.

Нвr1~нА _ д.-євр. _ Божа благодать -

23

захо-

сnрямовані на про­ неврозів, попе­ нервово-психіч­

розладів,

зміЦнення

курортне

лікування,

здо­

ровий спосіб життя, Ціональне харчування.

плазкии,

тростиновим,

бою бі.'Іою. Ефективнп:-.1

дають

нах,

безсонні,

тракту

ється

використову­

валеріана

лікарсь­

ка. На Україні зустріча­ ється 9 видів цієї ку,ль­ тури. Для лікування ви-

д:ІЯ

заспокоєння

них

цент­

нервової

системи

вегета­

тивно-судинних

різної

парати

трава жабника польового, дягеля JІікарського (дуд­ ники), копитняка євро­ пейського. Надзвичайне Ціняться спиртові настой· ки, порошки та таблетки

ста­

церебраль­

вазопатіях,

нях

листя суниЦі лісо­ вої, ревеню, квіти соняш­ нику, умину піскового,

засобо:н

неврастенічних

вого

мою

думку,

до

ра­ На

останньо-

порушен­

етілогії

є

пре­

· незвичай-

півонії

з

Це nечатка князя Всево­ лода Андрія Яросла­ вича, що походить з Ви­ та

свинцеве

боярина

Ратибора

змін,

що

проходили

руському

них

з Х ХІІІ

-

першо1 століття.

тільки

з

Новгорода

Пскова. висла

тиянські

і

в

вико-

дохрис­

часи,

на

них

зображувався знак того чи

ІНШОГО КНЯЗЯ і ЙОГО умов­ НИЙ портрет. З прийнят­ тям

християнства

стовуються

1

викори­

печатки мит­

рополитів. Після

р.,

1113

коли Великим Ниївським князем став Володимир Мономах, ських

і

чатон

князів­ nе-

уніфіковується:

на

перших

І

система

митрополичих

присутній

русь-

користаву

коmрви

(2,

с

ро

ть

одрібнені

з

вої

н

корінням

ложки

склянку

си-

окро-

у) живають по 2-3 толових ложки 3-4 ра­ з на день через ЗО хви­ л н

після

їди.

Валеріана складу

входить

відомих

: 1

до

комплекс­

них лікарських форм настоїв, настойок, екс­ з

пустирником,

м'ятою, конвалією, гло­ дом, заспокійливих засо­ бів, крапель камфорно­ валеріанових. · Валеріана

-

компонент

валакорди­

корвалолу,

тощо

валідолу

.

У

ної (мар'їного собачих кропив ної

у

народній

пасльоном

цвітом

медицині

валеріану чорним,

весняним,

з

перво­

полином

звичайним (чорнобилем), звіробоєм, латуком диким

та

кореня], звичаи-

волосистої

(пус-

напис

(до цього існу­

вали як руські,

так

і гре­

ко-руські) і патрональне зображення князя, на дру­ гих, церковних, зображен­

ня Богоматері. В останні два десятиліття ХІ сто­ ліття з'являється ще дві великі

групи

печаток

-

дією

ни.

щі

близькі

Відомості

до

валеріа-

ПР<;?

властивості

Цілю!

цих

1

довго

з

вівсяних

крупів.

При

редніх

них

віків.

Lварто

Згадки

про

зустрічаються

і

·,

в

рослини

лення

їжі,

робитR

питво,

з

її

приго­

хвої,

ак•ив­

речовини

якоі

П'І;>ЗИтивно впливають на чутливі нервові занін-

використовували

покращення

вітамінне

·:rовлене

~о діючі

АвіЦенни. У традиЦійній і тібетській медицині ці для

регулярно

лікувальні ванни ~ сосни

рос- ~ звичайної. А яке корисне

лин відносяться ще до ее-

чення!

трав-

лин

До

цієї

групи

належать

рос-

також

ме-

поліпшення

ліса· дікарська, м'ята пер­

апетиту. Рослини відзначаються й декоративними

цева '1\а польова. бобівник трилистий, золототисяч­

якостями,

ник

тому

ширше

вати

в

їх

нале-

впроваджу-

асортимент

ма,лий,

коріандр

сівний. \нудьбаба

зеле-

ка,

мат~инка,

по-

лікарсь-

мати-й-ма-

ного будівництва. До стимуляторів нерва-

чуха, соm:щка гола, фіалка триколірна та багато

вої

інших.

системи

жать

також

нале-

елеутероиок

чий,

ехінацен

·., -.. :..

нолю-

пурпурова,

.:В.

_..

БЕНДНІС

'--..

.-·

ДО УВАГИ ВІДПОЧИВАЮЧИХ!

діння Ратибора, нотрий прийшов до Ниєва разом з ним з Переяслава в 1113 році. Становлення і розвиток вотчинної си­ стеми повинні були ви­ кликати

до

різних

життя

масу

документів,

що

оформляли

це печатки Новгородсько­ го протопроедра Євста­ фія і боярина Ратибора.

землею,

турпутівки

в'ІІІІ

Новий Афон на узбереж­ жі Чорного моря. Строк заїзду

15

днів, триразове

харчування,

проживання

у три- і чоrнримісинх но­ мерах із зручностями.

Вартість 1 путівки крб. Фірма забезпе­

документи

3000

відповідни­

свинцевими

<<Бровсервіс~

пропонує

користування ці

скріплювались ми

Фірма

'

чує

вислами.

квитками

на

поїзд

в

обидва кінці. Найближчий заїзд з 19 серпня. Зверта,тнся за адРесою:

м.

На Ратиборових вислах вперше використовується для напису руська мова. Цей високий сановник некнязівського походження був переяславським

до ін

и

(хрис

кн~.

м

ян ьк м

Ратиб

бу

іменем

Климент,

яке й чит ється на «ПОгреб1всв ій> Знахід

сі,

для

неї

року: в Ниєві. В Броварському краєзнавчому ·музеї експону­ ється фоrt>графія свинце­ вого Раmборового висла - рідкісtfої і цікавої зна­

належала

Ниївсь-

з

виключається,

що

посе·

працює

Кол-ектив

1

І<а

"

сумує

з

Jlен•інськоrо К:иєва глибо­ перед-

час.аої

смерті працівн.ик.а ВЕЛИЧЕН КА Якова Івановича

О і ви_~л,овлює ТЯ р:дним КіЙНОГО.

.в. МЕЛЬНИ'"),

Відділ

.?'•

співроб_l~'ик

щире

і

Погреби

БроварськlЛ'І:r -уq5!ієзнав-

співчуття

дано

Мономахом

чого

ВЕЛИЧЕНК:О

ністрації

июго

музею.

ні

спіnчут.

бJІИЗЬКИМ

ПО-

оев:ти Броварської д·ержаІВНОЇ адмі-

районної

села

воло-

години.

приводу

науковиІ(

у

Рос­

Кали-нівського

лення на місЦі сучасного було 1 пере-

20

до

овоч~сховища району м'ста

~ер lloгp66u..,

кому князівству, ,отже, н.е

10

дня з

1906

хідки

у нашому стадіону

ПЕРЕСУВНИй ЗООПАРК. Ви побачите рідкісних тварин та птахів різних країн. ·~ Зоопарк працює що­

чити, що одІlа ; з! J}ечаток

ток на котрамусь із руських поселень вказують на наявність тут оргавів суду та управління. Як відомо, вузька смуга землі вздовж Десни і

серпня біля

<<СпартаК>>,

, ідзна-

з написом ~<От аР<Мибора» була знайДена близько

Гагарі­

товський

асле-

та тощо. ПотJІіфн~

печатці. таких пам'я-

Дніпра

З 11 місті,

Х<уJа~рного

склюіЦг

вул.

5-22-70.

ицією 1979 року г ебів був знайовідний археоий матеріал: кераепохи України-Ру-

уламок

Бровари,

на, 26, будинок побуту <<Ювілейний», фірма <<Бровсервіс>>, телефон

На жаль, ми не знаємо, чи існувало в районі ни­ нішніх П гребів укріпле­ не посе ення того часу, хоча г· отетично його натут необхідна.

боярином, посадником князя Всеволода Ярославовича у Т утаракані, воєводою ладимира В волод а, посло Й"'"'''lL.-""iKa

висловлює

щи.ре

ди•ректору

Будинку

район­

школярів

Наталії

Яків­

з

приводу тяжкої втрати смерті П батька ВЕЛИЧЕПКА

машнца з РЕМ. ЕJJектро­ монтери В. М. КоханИй,

Якова

ІвановІ!ча,

В. І. Сом та водій О. Г. Земляк швидко, майстер­

моє

дворі обірвався еJІеІС що

захворюваннях системи у дітеіJ..4

слід частіше вживати ка­ ші та супи, приготовлені

Розповідають ек.спомати музею кий

до

• • t l l l 11111 ІІІІІІІІІІІІ 11'11 ІІІІІІ І ІІІІІІІІІІІІІІІІІ І ІІІ ІІІ8ІІІІІ::ІІ ІІІІІІІІІІ ІІІІІWІІІІІІІІІІІ 111111 ............11111 І І. ІІ ІІІ

но

провід. Я одинока тому була дуже с

вана,

організму

ситуацій.

rирників), хмелю, які З'}.r, ~ІЩіональних захворю­ своєю фармакологічно!6- , ва#шях нервової системи

жить

СПі\СИБІ ЗА ОПЕРАТИВНІСТЬ Нещодавно

неврастеНії, підвищенню

При нервової

актових

д?.

імпотенЦії,

стресових

зареєстровано

належить

які

сприяють опірності

суспільстві

1/3

женьшеня,

комендовані при лікуван­ Ні гіпертонії, перевтомі,

часів.

2300

кореня

є високоефективними то­ нізуючими засобами й ре­

с

ВОГО часу на тери­ торії Броварщипи було знайдено дві внелих свинцевих печатки періо­ ду України-Русі (ХІІ ст.).

та

роже­

ва, розмарин справжній. У поєднанні з ними доб­ рий терапевтичний ефект

прн

шлунково-кишко­

звичайний родіола

бедринце~І великим, бе­ ладанною звичайною, білозіром болотним, вер­

спазмах

'ІІІІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІ811.'11ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Свинцеві

(Закінчення буде).

чебреЦіv

аїром

ральної

поєднують

санаторно­

ристовувались

І

си­

(салатою), липою, любист­ ном,

стеми (особливо в клі­ мактеричний період),

відпочинок,

або

16, 23 Нв. 8, Ч. 25, 26, Лп. 18. Ср. 7, Вр. 10, 22, ж' 15 Лет. 4, 11, Гр. 3, 22. ·гЕо'РГІНА жін. до Георгій, або жоржина. г ЛАФІР А - гр. - струнка, елегантна - Тр. 9. ДАРИНА (ДАРІЯ) гр. nеремагаюча Нв. 1, 29. ння ДІАНА лат. богиня Місяця. і полюна · ДІНА гр. сила, міЦь, могутюсть, влада. ЄВА д.-євр. жива. ЄВГЕНІЯ гр. благородна С. 6. ЄВДОЮЯ гр. благовоління, добра слава - Бр. 14, Тр. 30, Лп. 20, Ср. 17. ЄЛИЗАВЕТА д.-євр. шануюча Бога Тр. 7, Вр. 18, Лет. 4. ЖАННА фр. жін. до Жан (Іван). ЗЕМФІРА молд. саnфір. ЗІНАІДА гр. божественна Ж. 24. ЗЛАТ А слов. золота. ЗЛАТОСЛАВА СЛОВ. ЗОРЕСЛАВА слов. ЗОРИНА слов.

~ерцево-судинної

ну,

дять

Л.

зах

психотравмуючих факто­ рів, масові фізкульту­ ра і СПОрТ, ПОВНОЦіННИЙ

Більшість печаток нале­ жить до ХІ - . початку ХІІ століття, вони харак­ терні лише ·для дом он~ гольського періоду, вс1 пізніші ооахідки nохо­

вітчизна.

включити

центральної нервової си­ стеми при безсонні, нер­ вовому збудженні, невро­

трактів

періоду третини

свіжа, квіт;у-

слов.

-

неврасте­

нія, особливості яких лежать від характеру пси­ хічної травми, типу ви­ щої нервової діяльності

з

володіти.

гр. -

чи

т­

виник­

свинцевих печаток, що походять з різних тери­ торій .Руської держави,

фіалка.

слід

прий­

несп

може

невроз

близько

життєва.

-

слов.

ВСЕСЛАВА

ГАЛИНА _

-

лат.

-

-

дією

умов

Всього

1

за

сучасному виробництві, грандіозним збільшенням частни розумової і ско­ роченням фізичної праЦі негативними ефектами банізації (скупчені ю, вібрацією, шумом і д.) й іншими причи Практично у кожноі

тих

та, що приносить перемогу.

заходу

.N'!l 65 (8308)

..

няття рішень у складному

в

царе твен-

го

й травопрофілактику. Як заспокійливий засіб

Ж И ТТ Я:t

зростанням

відnовідальності

ряд

ВІОЛА (ВЮЛЕТТА) англ. ВІР А слов. Вр. 30. ча.

життя,

з Погребів. Подібні речі є важливим матеріалом для вивчення історії Ру­ сі, вони відображаю:rь

сильна, здорова

ВАСИЛИ ВАСИЛИ на Бр. 23, Нв. 28, 29,

ВАССА -

пом

висло

. 20. В АВАРВАР

частіше їх виник·нення по­ яснюється підвищенням навантажень на психіку людини в зв'язку з вели­ к,им потоком необхідної для перероблення інфор­ маЦії, прискореним тем­

гурівщини,

Л.

-

травматизації. Це найбільш nоширені . нервово­ психічні розлади. Най­

них

:• :

фр.

і виснаженням в результаті гострої або довгодіючої психічної

філактику редження

І

-

цент­

женням

дів, що

і

4,

діяльності

Серед

:

БОЖЕНА­ БОЛЕСЛАВА БОРИСЛАВА БРОНІСЛАВА: -Вр. 3. ВАЛЕНТ НА В

і

.

воскресення

БОГУСЛАВА

23,

--

гр.

БОГ ДАННА

6,

-=-

23, 26.

АНФІСА Гр. 21. АРІАДНА -

Л.

-=

·

непорочна.

винагорода.

гр.

-

·

:=

скороч. від Ангеліна, Аделта.

АНЖЕЛА, АНЖЕЛША АНТОНІНА

-

10

шляхетна, благородна. сильна, міЦна.

гр.

-

АНГЕЛІНА

добра

-

с

і•

сві-

-

-

-

Лет.

23, 28,

-

<<альІЙ>>.

АНАСТАСІЯ

.

прикраса.

-

араб.

-

гр.

гр.

-

д.-євр.

АДЕЛІНА нім. АЗА д.-євр. АІДА

..

-

(АГНІЯ)

-

І•

угорське,

богиня ранково1 зор1,

-

(АГАФІЯ)

18.

АДА

українське, yrop. -

французьке.

-

І

російське,

-

староскандинавське, тюрк. скороч. скорочене, СJІов. сло­

в'янське, 'укр. фр.

рос.

~

І

дав·

nо­

рушення

і

-

грузинське, гр.

оборотні

ральної нервової системи, обумовлені її перенапру­

.=• -

англійське,

-

давньоиімеці.ке, д.-євр.

-

ньоєврейське,

лютий, Бр.

-

фующіо-

-

нальні

:

.:= .!= -.:j .:=:

Свого часу наша газета опублікувала список чоловічих імен, як сучасних, поширених, так і тих, що вживаються рідко. На прохання наших

Н ЕВРОЗИ

сН О В Е

лікв ·

вади

О.

аварію.

А

Редактор

ЬЧУК,

довед

А. ВОЛОШІП!ЕНКО,

f!ЛOj3a.

~~~~========~~~,====~===-~--~--==~---=-~~~==-=~~~~~·~=--~-~==~=--=--~·~~~-=-~~-=--~=-~~·~­ АД?ЕСА РЕД,АКЦІІ: 255020. Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. сНОВЕ ЖИТПІ» громадс&ко-політкчиа газета .. І fІДЄІ(С 61285.

Засновники коЛектив редакції rаз~и.. Бро~арськ.! "іська і районна ~аJ.н народких J,еnутаТІІ І<ювськоІ

1 е.аефови: реJ.акто,а 4-03-76; sастурвнка реJІ.актора, ІІІJІ.АІау сусnІJІьно-ІJолІтиqноrо - 4-04-61; вІдпоІ(,!І.&JІЬНОГО секретар& - 4-21-34; ВІдділІв: СІ.ІІЬСЬІІОГО ГOCIJDдi!PCTJ\!1 С-~3 ?6; ароммсаовос,.І І соцІааьинх питань 4-02-92; лнстІв І масовот роботи 4-04-81: BIJІ.J.fay раJІ.ІоІиформацІі 5-13-91.

Редактор Газета

тоqиість

І'І.nмrи

на

А.

ВОЛОІІІИНЕWКО.

виходить з ДнІ виходу:

вккла~оеип стооівк-ах

РеJІ.а.аІк

не

квітки 1937 середа, субота.

17

ф&JІ>ТІІ

року.

вІАнеІІJ.а.а&ІІісn.

•есе

U'f011.

JІвстуsа•••

s

••,.••амн

-

rазет11.

ІUJІAR

подІлав

Роsвц/ю

автоо/в

Друк

ЖМ~'NІ

ебласті.

ауб.ІІІкаа/1.

•увиІІсІв

ве

ІІDНСJтае.Ю

Броварська

АРУК&РИІ1

КиТвського поліграфІТ

Адреса

друкарні:

КнТвська

а·ркуш.

Обсяr Тираж

примірщrкі!!. Замо,влення

обласиого

управл/НИІJ

І киижковоі торгІвлІ .

область,

високий.

кований

м.

Броеарн,

у ауп.

справах

N2

4001.

видавиматв.

Кнівська,

154.

4DY

4.88.1

''

#65 1992  
#65 1992  
Advertisement