Page 1

'.·

Ь'ГАН·

ВРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Гаеета ІІUОди'J'Іt •

..

t7

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

квітвJJ

1937

року

РАД

К О М У Н І С Т И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РА І Н И, КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

••

J't 65 (6938)

ДЕПУТАТІВ

Субота, 20

1985

квітня

року

Ціва

3

коп.

НАША· ПРАЦЯ-РІДНІЙ ВІТЧИЗНІ! ТисячІ · броварчан І жителІв сІл району вийшли сьоrоднІ на суботник.·

• ТрудавІ ~арунии '

Сввто у робочій • • ·с_п е ц Ів ц 1

nараwиІвців ГіднУ 115-й

родження В.

КожввІ рІк напередоднІ дні народження Во.подимвра ІллІча Леніна ми виходимо на ВсесоюзввІ левІвський комуністичний cyбoт­ RRJC. Цей день запам'ятовується надовго, де б 1111 ве прІЩЮвми: в цеху за в&рстатом, біля uечІ, де епІкаються в єдине ціле деталі а ме­

РадянсьноІ рошк!вці

першого

вість

де­

.

еуботиІй, наповнений новими звершеннями, доспиеИRJІМи в Ім'я процвітання Батьківщи­ ИR. ВSЖJІИВО, щоб повсюди створювалися умо­ ви для. постійного піднесення продуктивностІ праці,

прискорення

гресу,

економного

науково-технічного витрачання

СьогоднІ ми знову вийшли

на Rомуні­

стичний суботник. Традиція, народжена в да­

лехому живе,

1919

роцІ в депо Москва-Сортувальна,

наповнюється

колективної

праці,

новим

змістом.

пІднятий

Прапор

n'ятнадцятьма

хомуністамн-за.лІзничниками, високо майорить над нашими містами 1 селами. Цього дня ми чекали, готувалися до иьоrо. Значить, nіднІ­ мутьс.ІІ в наших містах новІ корпуси лікарень,

Шкіл, дитячих садкtв. Ще красивішою І ряднішою стане ваша прекрасна земля.

на­

В .Є ІІІ Н О І 'І К О

наша суспіJІьна свідсмість,

соціальна

-

актив­

уралмашІвц!

Волгограда. женням ча.ти

мінга

виперед­ вонІf

відnравну

комппентів

для

3

строків

по­

перших

устаткування

ренснсrрукції

_.1150•

вІ;:(Разу

сівбу

ранніх

Разом

із

ж

розпочали

ярих.

директором

сіяти

- Ч-ерез nівгодини. говорить l\Іико,1а Зосимо­ Ос­

ста.1а

1\ІОЖЛИ·

С. КОСМАЧ.

одержати

4 тонни ме­ ції ме:алевих ліхт; с ' 1.8 кубомет­ 4201 ШТУН Цег.:и.

пиломатерІалІв. Протягом nершого

____ ·

ква·

на

NRЛ Е К С І

площІ

Роботі

сі-

вич,

-

ми

роботу, шим

завершимо

допоможемо

юеханізаторам

цю

ін­

сіяти

.:~озаправлення

лос!вни~-r

матеріалом та добривами. Багато

турбот

у

цей

rr.

.1

••

Інженер.

ДОПОМОГА СІЛЬСЬНИМ РАЦІОНАЛІЗАТОРАМ ВалкИ

ласть).

(Харківська сб­

СJІужба

сприя!-Іня

винахідникам 1 раціона .lі­ заторам створена у Вал­

рець. J\І3.йже

кtвському Р АПО. Вона взяла на себе впроваджен­ ня пропозицій у виробни­

Осипчук та

О.

М.

Пе­

Вони виконують по двl норми що­

дня. А на підготовлених площах два екіпажі хл!­ боробів садять картоnлю. Ії вирощуватимуть за Ін­ дустр!а.1ьною

що

дасть

технологією,

можливість

битися значного врожаю. Цьому

1 ко:rективний підряд,/

за

яким

-

-

. працюють

і

1

ві технічної

творчосrІ на

селі. Тііrьни

в мину ло~.1у

році в район!

реалІзовано

340

пропозицій умільців,

до­

ме

Перевіряють глиби- ротехналаг чн

цтво. Це сприяє розвитио­

(РАТАУ).

приросту сnрияти­

У Раді Міністрів СРСР

меха­

Для ни.~

технічної Ссlужби. Вони с~еціал!сти. агроноМ!Ч{!Оl, гакріплені безпосередньо ЄІ,~номlч~ої та Інженерза <·оu·ною посr'вною аІІ но1 с.r.vжб розробили аг"

_______ _ _ _

на оранці комуніст В. А.

чж 1 в працівникІв агро- юзавані ланки.

кою.

:М. КОЛ!НЬІ-"0 .

:-_

. картки.

Рада

Міністрів

постановила:

СРСР

Перенести дні відлону загортання насІння . У вІдповідь . на рішен- чинку 3 неділі 5 травня ширину мІжрядь, густоту ня березневого (1985 р.) 1на n'ятницю З травня 1 бу.1ьб. норму внесення П.1енуму ЦК НПРС тру-І з недІлі 12 травня на туків . ... Кипить

робота

nлощах,

вирощувати- кампанію, пlдгот.vвати ва­

де

дівншш господарства пра- 1 п'ятницю на гнуть на найвищому рівні І 1985 р. провести

травня

10

.

відповіДальну

Взажати 11 травня одІ-!()n!чні трави. муть картоплю. П'ять аг­ 1985 р. робочим днем. бітничих колективіl· з інБезперебійно пwцюють регатів розкидають орга- гамі дарунии XXVII з'ї­ Не використаний робіт­ женерами підпрr:єиства. v полі два широкозахват­ нічні добрива. Механіза- здv КПРС. Вони, зонре­ никами і С.'J,ужбовцями Спільно розроб.1:овані терн в. п. Галушка. п. І. ма, да.1и слово вlдлрацю­ ні аrрегати. Іх цьогоріч­ ~ововведення дспома І ноІ п. к По.1 і- вати протягом рокv два день вІдnочинку 11 трав­ весни застосовують J'"ривсьний, співдружність

l.')ІІ

ро

rJ•оть збі.:ьшувати про- 1 повсюдно: І1У"П'F:І-·іо:r· ~ праІ.і на .•ож : то, вівса,

блю­ НОМУ rобuчому

ааводу

1

зу: !ею завершують виковівсяну су~Ііш.

Свердловськ. 40-рІччю «Нрасн:ьrй Оюябрь \. Бе.'!икої Перемоги при- новою прискорення

ра

вачів І картоплесаджальгоспу •Заворицьний•. Аг­ ників підпорядковані всі рономічній службі госпо­ служби господарства. Без дарства довелося розроб- за тримни пІдвозять у поляти дедатиовІ заходи, ле насіння, паливно - мащоб ущільнити строки сти.'!ьнl матеріали. черїх виконання. Всі агро­ rує «:JJетучка» з пересувприйоми тут проводять у ним зварювальним агрегако~Іплекс!. За нlльна днів то~і. Агрегати в основнохлібороби закрили воло­ ~Іу зупиняються лише для

Журба із сівачами l\I. Ю. Євтушенном 1 Л. В. Зо­

ПА ЧЕСТЬ ВЕЛІІ~ОУ П~I'FJH: ПІ святю1и

внесла рощуватимуть план прове­ 340 rентар!в.

радгоспv В. 1'.1. 1\Іазепою 1\!И СТОЇМО край ПОЛЯ. на я~>ому меJfаніза:тори М. З.

ка комуністиtJний суботt~ик!

ударну роботу над за­ мовленням мlста-геро~

весна

корентиви в дення польових робіт рад­

·

Вість, висока трудова дисципліна.

Всі

Запізніла

гу

ТраднціІ великого почину збагачуються, набувають нових яскравих форм! У безоп.1ат­ нІй праці на благо суспільства проя •.ляєцся

.шсяч

Переможцями у соціал!· етичному змаганні за.

-------зА ВНСОКИА УРОЖАА 19~5 РОНУ------~

про­

ресурсів. Про це йшла мова І на недавній зу­ стрічі в ЦК КПРС з керівникамн промнсло­ вих об'єднань 1 підприємств, ,колгоспів і рад­ госпів, виробІІИ'Шх бригад, з спеціалістами і

...

ЩО дало

додатково

штук цегли, талопронату,

(Фмохронtна РАТАУ).

матеріальних

вченими.

390

лах колекшв БМУ-35 ків винаристапня оп ~. узявся заощадити 43,6 ки та щитів настилу; нубометра бетону, 22,7 тонни металопронату нубометра розчину, 39200 рахунон зміни нонс

Плахаr худоІКВИ}tа. В_. Петревn.

цей

1

на

нарбованців.

Для відпрацювання ни­ рталу заощаджено 6 ку mшомат ,, нішнього року двох днІв бометр!в на зенономлених матеріа­ завдяни подовженню с

За попередніми пІдрахунками, у фонд Xl-t Іfятврічки броварчани перерахують 114 тисяч карбованців.

'!'ак, вожев ваш оrрудовиА день, як

понад план

ЕКОНОМІУ

посадити

800

вахту.

завданням

сировиmr.

картоплю. Сьогодні будуть висадженІ рев 1 9000 кущів.

трудову

ПІДБИЛИ ПІДС'УJУІНИ

Транспортники планують перевезти сьогоди.І 16 тисяч топ різних вантажів. На сотнях гек­

тарів намічено висіяти ярі зерновІ,

на

Продуктивність

дукції,

сьогод­

Ві. Як повІдомили у штабІ по його проведен­ ню, в суботнику візьмуть участь понад 70 тисn броварчан, які випустять промислової продукції на суму 780 тисяч карбованцІв, причому майже деСJІта частина виробів виrо­ зекономленої

стали

До цієї знаменної дати буде виготовлено товаnів

звання сН р а_щи й за професією'> вийшли печо­ праці підвищено на 2,4 вий В . С. Гусєв, сталевар процента замість 1 за В. І. Жалоба, спlнальнrш п:rаном, на 0,7 процента · м. А. Євенно, токар М . Г. знижено собівартість про­ Марченна та багаrо інших. партії.

Яким •е бу~е винІшнІй суботник? В заrаль­

Із

Готуються дарунюt 1 до 40-річчя Велиної Пере­ моги. Нолентиви цехів

кварталу.

додатновию

вих кущів, квітів. сказати вже

на 53.~rисяч1

нарбованцІв.

спечених виробів. Справився нолентив і з

·споруди, вихо. днли на поля і допомагали сіль­ ським трудівиикам готувати . насінвя картоплІ до садіИИJІ, відправляли замовникам різно­ манІтну продукцію на десятки тисяч карбо­ ванців, висаджували тисяЧі дерев, декоратив­

товлятиметьсs

пtюдунцlї

справи­

товарної продУкціІ ви­ нонано на 102 проценти, по Ії реалізації на 101,4. Понад завдання одержано 19 тонн заліз­ ного порошну, ЗО тонн -

Кожен в uопереднІх суботників заJІИШив у араіиІ І в ~ашС)му місті та районІ добрИй. CJJtд. Ми вщадаJІИ · новІ школи, спортивнІ

комуністичного порошк!вцl

жених сировині та енер­ горесурсах 1 випустять

Унраїни. По­

успішно

карбованцІв

працюватимуть на заощад­

. ну

устроJО вуJІИЦЬ, площ, скверів. Справа знай­ детьСJІ всІм: 1 школяреві, 1 пенсіонерові.

можна

Ію­

Тан, завдання по випус-

Ваrато еьогоднІ буде вроблено І по благо­

це

КПРС

лися з планом та соціалі­ стичними зобов'язаннями

ІDТЬСJІ кои~и нової теплиці ...

про

прибутків. У день суботника

на­

лектив заводу порашнавої металургії Імені 60-рlччя

тмевоrо порошку, в конструкторській май­ стернІ, де на креслярській доШці иароджу­

вих рисах

дня

І. Леніна та

з'їзду

XXVII

з

тисяч!

· rетуе 102

вустріч

річниці

~ІЇСП!.

(ТАРС).

ших

на

Ку .'rЬТ\р .

садінні

сівбі

гopnxv

яч~Іе­ та

ін­

?. 1 ;JІ<~Ж на _.нартоп.'!.і, . яку ви-

щук добиваються значно- дні

.' J

перевинонання

rоИ"{ завдань.

По -ударному

на зенономлених na- ня 1985 Р.. приєднується

доведе- .1'-Івно-мастильних

трудяться

ріалах.

Г.

JІ!ате- до Ух щорічної відпустни,

ПОЛЯКОВА . .

з

оnлатою

рядну,

В

·в

тому

ЯRС"Ау

ж

по·

ОП:lаЧуkіо

ться д1і1 !!Jдnуст_к~ 1


ЗАВЖДИ. З НАМИ, У НАШИХ ДІЛАХ .

· До 115-Т річницІ вІд дн• народження Воnоди·мира lnnlчa ЛенІна Письмовий стІп 1 rепе­

«ВЮАИНА

фонними апаратами. кріс­ ло, книжнова шафа ку­ точок ленінського робочо­ го кабІнету в Нремлі. доб· ре вІдомий :s фотографій і картин художників.

Репортаж 3 Київського фІлІалу Ценrра.льноrо му3ею В. І. Леніна

Володимир

.

ІллІ'І

. вnерше nрийшов у березні 1918 року, коли Рад.ян-

ський уряд nереУхав 3 Петрограда в Москву. По- ·

заду лишилися

заслання,

тюрми

1

величезний

шлях революційно!,

пар-

тійноУ боротьби. поразок і

перемог, у тому числІ найвидатнішоІ, історичного

всесвІтньо· значення

жовтневоІ переду

3ra- даио

ваючого? Сучасники

У сзій кремлівський ка- сьогоднІ.ШИьоrо дня ие до­ бІнет

СВІТУ»

HOBOrO

твори нашого учите­

.цують: ЛенІн уважно сте- mt одиа з найбільших Величезна, титанічна ЖНІІ 3 Горак за всіма по- с.харбниць людства . Ім'я ЛеІІіна ми взнаємо праця. І зовсІм не виnад­ дІями . nостійно nриймав КОВО Серед 'ІИСЛеННИХ фо­ товаришів !І Раднарному. ранtше, ніЖ починаємо чи­ тоrрафій , художніх поло- якІ nриrздили до нього no- тати. Ставши дорослими, тен ми ~Іайже не бачимо радитись. nисав. У цей час уважно вдивляємося в йо· в музеr вІдnочиваючого вtн nродиктував останнt го бі!>графtю. в його nра­ Леніна . Історикам вдалось листи, статті - сЛист до ці. І це не виnадново. докумен-rально простежи- з ' ІздУ•. сДо питання про <ЗрозумІти Ілліча як лю­ ти хвилина за хвилиною нацІональностІ або про дину, відзначала Н . К деякі робочі дні Ілліча. •автономІзацію•. •Сторін- Нруnсьна , значить Спресованість часу диво- ки з щоденника•. сПро глибше, краще зрозуміти, :tн.жна. Повна самовіддача кооперацію•. сПро нашу що таке будІвництво со­ сягнуrа.

перемоги. По- сил, величезне наnружен­ революцІю•. · сЯ:и нам ре- ціалІзму, значить вІдчути надзвичайно- ия розуму. І тільки nізиі­ організувати РобсеJІЬlн· риси людини соціалІстич­ важка робота по будівни- ше з'являються знімки: спенцІю• . сИраще менше, ного ладу•.

цтву соцІалІзму. І музей- Ленін відпочиває в кріслі , та краще• . Баtато з того, як, на ексnозиція нрок За кро- на лаві в парку, в колі що сказано 11 цих, ком веде . нас по цьому сім 'І. Це останній важкому і пренрасному житrя Леніна ...

ленінському шляху.

Зга,цуючи

цей

Звіряючи своє життя по

зрештою, і в Інших ленІн· Іллtчу,

період

ножний

не~tовби

сьних nрацях, має велике моделює для себе цей об­ період, праКтичне значення й сьо- раз. ВІн може бути уза­

годні. гальненим І коNкретним, ·Що незмінно приверта~ М. І. Ульянова писала: як конкретними є багато увагу вІдвідувачів· музею еМи сидІли бІля його ліж­ Мабуть. Re було У світІ Імен соратнинів В. І. Ле­ - це праці В. І. ЛенІна. ка і згадували минуле. lншоІ такоІ людини, 'ІИЄ ніна, героїв громадянсько! Нниги, статrі, начерки сУ 1917 році, говорить життя. боротьба, творqа війни 1 nерших п 'ятирічок, nромов. резолюцІй, запис- Ілліч. я відnочив у ку­ спадщина вивчалися б rv· мужніх захисників Бать­

Володимир

ЛевІв

IJIJIIq 1918

нет!. Кремль,

своєму робо11ому :кабі­

1

рік.

(ФотохронІка РАТАУ).

ttЛ Е Н І Н

конує, перетворює свІт.

. nо nл А н Е т 1,,

У Требу хІвсьній

се­

в япv

з

якю1 сь

С1С\В\І

<< Лвр о р с>>.

раДЯІ! СЬ І\0-

ГО на р О,l\' . l\Iaiiil\c по­ лови ну Е.1ощі її заі і :~1 ає сsсп оз иція << .l снін кро­

h·ує_ п о п .1 анеті:» . Tyr :~І ай}!{е 20 сте ндів і а.1ь6о:~JіВ ,

бага т о

інших

:.Іатср іа л і в і

ф ото,

оо з n о в і ;~аю ть

про

я кі іІ\И Т­

тя і р ево.1ю ц іііну д і ял ь­ н ість

творая

і

з аснов­

ник а І\ о~І у ніс т нч ної п а о ті ї і r: c p: u oї ~- світі ;:~ ер;;:ав и po:Ji т ш Ік ів і

Н а од н о:~1у Із стендів прr шер т ає у в а гу п а л ,, б­

но ї на

м узе ю

1\і:ІІН С: ТІІ·

до в го

за трюІ у ­

ються б іля стендів . на шшх роз :~1іщ е ні с п ога ­ ди

і

.'ІІ І СТ И

ТИ Х ,

nр ацював ,

з В.

ХТО

зустрі ч ався

І. :І снін юt . Ц е. в

п ер шу

чергу,

друж и н и

с по га ;щ

В.

І . Ле н ін а

Н . Н. Нру n с ь \і ої, О . М. С тас ово ї , Г . І. І саєва та ба гать о х

ін ши х

су­

ч ас н и к і в до р огого !.1,l i· ча , в ете ранів nar ·л .

Д віч і

бач и вс я

v

.сІ е н і нюІ

з

Н оетявтин

каб і н ет

П е т р о­

С іно зе рсьюи1.

19 17

І.

С:ІІО.l ЬНО:ІІУ .

охоро няв ·його ви ч

13 .

ро ці

він

У

с і '\J На д­

цятир ічн юІ

юн а ІЮ~!

СТаВ б іЛ ЬШОВИRО і\1 . ч е р во н огвард і й це :ІІ, гв и н т і в ко ю в

войоВ\' R 'lВ

р у к ах

ру в з за ­

Р а д :.-> нс ьку

вл а д\;: Учасн и к if{, вт­ н ево·і' · со ні<1 .1 істнч ної ре­ БО.'JЮІ(ії,

воював

на

фр О НТ!J Х

В е л и ко ї В і т­ Bi ii11Jl , !J З ГО­ р о,1 ; f'С!! ИІЇ J 8 t1оЙ ОR И\1Н Ч І І :С Н}!НОЇ

О р,(Є ІІ ЮІ Н

і

1\І С;]а.~Ю1И

Б а т ь к і в щи н и .

нііі ~У

:>с рсьf'ого

-

П етрn F ич. В ІШ в і ,l сторони i l

FJ :; в зв'я:~ но ­ В :J іі оргсько ї Сж> .1Ь ІJИ\1 і

раз

м іж

то го,

два дц ять с л у жи в

на

р окі в

то­

випуск ник

· школи

1\ І шю :rа Сі ре н ­ ко . У св ііі ч ас юні ·сл і­

доп и т и

ш ко.'ІИ

кіп ька

р u з і в G y ~l И ГОС ТЮІ И д е­ ГЄН;!а р!І О Ї . « АБ рор ЬІ:І>

Ось що пи шу ть авро ­ СВ ОЄ:>І у .l i!CTi З

р і вц і у на 1· о;щ

пе редачі

п а:rубн о го

ш~:олі

в рапо р а:

~номандування І екІn аж нренсера . •Аврора• ереда ють ваwій wколі і іонерські й дружині іме· і Олекс;а ндра М а тросо­

t

ва

двічі -

npanop да рно• вол

з

орденоносний nалуби

леген­

«АврорьІ" як снм.

немеринучої

рево­

люц і йно! слави Радян­ ського Військово- Мор­ ського Флоту і ВИСЛО&· л ю ють

уnевненість

у

то­

му , що nіонери і wколя ­ р ; дружини імені Олек­

с а нд ра ГІДНі

дут ь'

Ми х а і1ло

вруч а в

Ео : к .1ю

більш як

-

Но .'!ентив Налитянсь­ ної

середньо!

і:-.tенІ В . тивно

І.

школи

1О мільйонів масу, бу дІвнинів Б АМу -

Леніна ак­

готувався

11 5-ї річ ниці з дня на­ родж е ння

в ождя ,

вел иного

до

номунІ стич­

ного су бо пінка. З гі '! но з nла но 't у школІ орган ізовуються найрізноманІтніші заходи. Зо нр ема, nроводиться «Ленінсьний тиждень• . УчнІ по чаткових кл асІв з а оч но

подоро жу ють

шл яхом

«Ім'я

а ч лени ради · шнільноІ ,1 ен ін ської

зею ,

нІмнати-му­

VII

учениці

кла-

с у Наталка Суnрунен­ . ко , Марія Леонечніна та учні Інших нл асІв вис туп ають з роз nовІ·

1 селах краУни чи не

роrого Ілліча. У

старших

класах

органІзову ються

читан­

ня н а тем И: « Життя І д іяльнІ сть В . І . Лені­

-

на

приклад

безза­

вітного служіння рІд· ній БатьнІвщинІ, н <: ро­

ду:., «Моральний но­ д екс бу дlвника кому­ нізму втІлення в життя заnовітів В . І. •'ІеніН"а•.

ЮнІ

слІдоnити

ли nід учителя

шко­

керІвництвом ІсторіІ номсо­

ІІІОЛьця АнатолІя Васи­ льовича Музичука ве­ дуть

жваве

листування

з Центральним музеєм В . І. Л енІна у Москві, філіалом Центрального

завоюваннІ

1\fонголІУ. НДРй, ФранцtІ, Фінлянді1. Мало не всіма мовами народів свІту ви~

у

стала

Б.

І.

Леніна у

шніл нраІни. У ре­ зу ль таті цього кІмната-

му зей

Налитян ськоУ

шко л и

поповни л ася

но­

вим и екслонатами І ма­ теріалами про творця 1 органІзатора Ному ні­ стичної партіУ та Ра­ дян сько! держави.

До

ювІлею

дорогого

Ілліча активно готу­ ються І юнІ фІлателІс· ти. Вони збирають п ош­ товІ марки. на яких зображено В. І. Лені· на , а також музеІ І ме­ морtаJТИ, що носять йо­ го Ім ' я . З цих марок вони

виготовляють

бом и

Ю . ЗАЯ:ЦЕВ, хор. РАТАУ.

ІЛЛІЧА

НиєвІ та інших мІст, а також кімнатами-музе­ Я:І1 И значноІ кІлькостІ

до­

найголовнішим

роднІ . Є музеІ 11 ПольщІ вихована ленінською пар­ і ЧехословаччинІ. НДР 1 тією Людина нового свІту,

музею

Л енІ .•а

на карті Б ать ківщини•,

тьох мІстах

дями про життя і реио­

до

всІх, чиІми зусиллями nеретворюється наше жит­ тя. ·1. вдивляючись на фо· тографіях в обличчя бІй·

любовно зІбрано музеІ на- нашому

.ТJюцІйну

діяльність

загарбників,

потаном пІднорювачІв цілини 1 кос·

ку;.. новц!в, відомих учених 1 В краІнt близько 50 му- космонавтІв, оцІнюючи на­ зеІв. меморіальних будин- шІ досягнення, ми nочи­ ків В . І. Леніна. У бага- наємо усвІдомлювати. що

ЮВІЛЕЮ

до

ць ог о

npanopa,

відмінно

Добре

nодбали

'!

шнол1 і про організа­ цію та nроведm~ня ко­

мунІстичного суботни· ка. В ньому вІзьме участь б лизьно 1200 вчителІв та учнІв. Во­

-1

ни наведуть чистоту nорядок на тери тор!І шкІльноІ садиби та nрилег лих до неІ ву­

.•'Іиць.

nосадять 50 берІзон . А нласні nІонер­ сьІ\1 загони, що носять імена rероУв·nіонерІв

.

висадять

Цей

лиnок.

20

важливий

буде

приурочений

40-рlччя

захід

Ве.'ІикоІ

1

до

Пе­

ремоги.

Школярі муть

збирати-

також

брухт

метало­

і макулатуру.

аJІЬ­

Ф. АНДРІЄВСЬКИЯ:.

для виставки.

бу ­

в чи т ис ь

трудитись

в

і

ім ' я

ПОПОВНИЛ~ ПАРТІЙНІ . Р~ДИ

комунізму•.

Життя , ді яльні с ть

рев ол юційна В олод имира

Іл ліч а Ле нін а нади х а­ ють мільйон и юн а ків І дІвчат Н р а їни Рад на нові т ру дов ! зве рш ен ­ ня. Іlі кіль н а м о:~ дь на ііп е р ш юІ с в о ї м обов ' яз ко:11 вв ажає від· :ІІ!нн е н а вч а ння, ви х о ­ вання в соб І кр а ІІ ' И Х ри с б і.'І ЬШо вик і в-л ен Ін · ц і в , насл Ідування сл ав­ ни х т раДИЦіЙ RO JІ CO:>IO

Хай же повни ть ся но­ яскр а в и ми

н аташІ

шк і л ь н а

е і<сnо­

кІмн а·

та -~1уз е і1 . Це п ос л уж ить С Пр а ві НО:ІІ' ' НіСТ И ЧНО Г Q

ви ховання 1\ІО.ТJодІ.

ста.'!о доброю напередодні

Украіни

з

зала вона ,

Уже традицією річниці

дня

Г АВРИЛ Е НІЮ.

народ­

!.

· Оюm

Я. ТепJІJОІ.

Цей день, -

-

-

ска­

заnам'я­

аа ожним 'ІJІени

:кандидати в 'ІJІени КПРС ОАержують пар­

f

ж ення В . І. д ен іна вру­

тає ть ся

чати

на все життя. Ви. стали ч.1енами nартії Ленін&, добровільно вияв и:rи го­

тих,

товність

механічного заводу С. М.

моJІодrВІ

. комуні­

стам партійні докумен­ ти. Позавчора у залі зас ідань мі ського комі­ тету пар тії відбул а с я ця пам ' ятна д.1 я моло­ д их

Перf'Д

кому ні стів

вр у ч енн ям

nодія :

квит­

ків ч:rе нам ІіПРС і кандида т ських

карток

при сутні х

звернулася

сенрета р

А.

гою. І зовсім не випадко- фашистських

во нескінченним

М атросова будуть

ч е сно

в юІ и

часниками з бІльшою ува- кІвщини в боротьбІ проти

1 по­ ва, Ташкента, Тбілісі, Ба- цІв ПершоУ кtнноІ, стаха·

дя революцlІ. особливо дорогІ для нас цІ свІдчен­ пІдрахували: в томах Пов­ ня простого людського ного з Ібрання творів зга­ життя Ілліча сnогади дується' 16 тисяч книг, соратникІв , його особистІ брошур, ст-атей, nеріодич­ речІ, сімейнІ фотографlУ. Іх зовсІм не<Іагато, фо• них видань, документІв відпочиваючого тощо . Двадцятьма мова­ тографІй ми. Вершина, нІким до ІллІча. А .втім, чи вlдпочи-

вюш,

що

.ly .

Н е раз зустрі ч а вся :1 В і . "·I crr iЧii '.I і СТ<Ір ­ : ;;и ;ї <"і р а т Е. П . Сі Ео­

не

дру а;б и з н ак

вІршах, кІнострІчках

вістях. можна сказати, класичним став образ вож­

СпеціалІсти

нн і і н ра п о р к ре іі се р а. Ц с іі 11 ра п о р кшІа Н,\У . в <, нн я « А в ро рьІ:» п е ре­ д а ло шно.1і на вічне зб еріганnп на з н а к міц­

с с:;а н .

Відв і дувач І

соцІалІстич­

ної революції донесен­

Це

осо б:швюІ

могутньому Ін­

тел ентовІ.

ня. Мих айло Петрович с .1 ужив на леге rцарній

ні:~І ната-юузс іі р с врлю­ uііін ої, Gо!ювої і тру­ ;~о sої

Не nере<;таєш дивувати­ ся цьому

входиш

з авжди

ХВ И .lЮВа ННЮ! .

ЖовтневоІ

рені біЛя Сестрорецька завдяки білогвардійським nрапорщикам; у 1918 з милості nострілу Нап­ лан. А от потІм нагоди

чоловІн на рІк ІДуть люди в ленінські музе! рядок у них пройнятий такоІ не було ... •. І ЛенІнграда, відточено гострою ленінТепер через багато де­ Моснви ською думною, що пере- сятил!ть, коли в бронзІ І Ульяновська, Ниєва , Льво-

КР ОК У Є

редній школі є кі~шата.

кн і замітки, написані швидним ленінським почерком. Відомо більш як ЗО тисяч таних документальних свІдчень . І ножен

Ііо:'оfуні стичноі

до

~Іі ськк ому пар тії

в ажче ,

кожно му

б1·ти

в

в&с

там, де

сл у жити

взір­

тійні

док}·менти. хто

міської

-

Серед

поnовниз

риди

слюсар

Та рабан,

ремонтно­

му .1sp

радгос­

пу-комбінату « Rалитян­ ський » імені 5 0-річчя

пр ивілеїв, в ін лиш е зо­ бов'язаний завжд и бути п о nереду. Хай же зав­

СРСР

че

на

вас

зверш ення

к виток

том І.•ш іча!

з

кли­

сяд у е­

·- - ----------- ---------

М.

М.

3аболот-

ний, столяр,складаль­ ник ДОКу J. П. Омель­

ченко. картк и

ca.p

Ііан;~идатські оде ржа.1 и

радгосnу

ск отар

« ,'І іткі вський »

-

вtвo,nr

emo-

пор ош кової

металургії іиені 60-річ­ 'NІ Радянської Украіни

Г. М. Чайка

парторга.нізаціі,

цем для товаришів. У ко~rу ні ста · не має ніяких

жди

В. В. ОнопрІєНІtо,

та

Одержую'ІІІ

інші.

партійні

д ок1· менти, молоді кому­

ністи і кандидати r членІІ КПРС висловлю­ вали глибокі едячність за

виявлене

ім

довір'я

і говорили про свою го­ товність в усьому бути

І

гідним.и високого іменj · К О МУНІ СТа.

В.

ДОСВІТНІП.

--· .


~но в~

ли

=

І

Н~А ГОР ОД А МОМЄИТИ,. КОЛИ смерть,

єи!dв. ють

трудовому

1942

на

роцІ

дивІзІя:,

де

служив

слІшав

чора Т. І. Бобко Бонларенно

командний nункт ду­ же вже складною була обстановка, небезnеки можна було чекати у будь-яку хвилину.

ка в основному тримали оборону 1 знищували во-

М.

рожу

командир

т.хнІкv

та

живу

ряви

иисунути

одну

роту

розвідників уn'єред 1 тим самюt змІцнити позиції 723 стр!JJецького полку. РозвІДники nІд команзустріти

183

вогнем .

з'яви:mся нові сиди

Лише ракети. на.

Иоли

І

мІномети йшли

мовчали.

ж

зу

день

в атаку,

метІв.

nочаток

Це

го

го-

rромцеький

нІєю

дент;

-

розиtдротою.

Вико-

Г.

варишІ:а

І.

1

дав

Звєрєв. буде.

Багато було Того вечора на

·

трашнІх во ІнІв .. Вечір за­

no

домівках.

кв

обмінювалис.ІІ

~-

одна

НJіИГа.

перших же днІв війни Олександр

усім

присутнІм, він )1!!ке

сподобався. ПроІЮІtВ юк.­

кts на вІйськову

Панте~Jt>й:~юновнч

керував

цією днвf!Р<.:ій проти шнстс•ью~х загарбникІв і

Харt:ові.

від(НJОЇ.

Він

також

otн•p:t!tll

органІза­

нІмецьно-фа­ у ЗапорІжжІ був

«Щит

у<;~асником

1 1\•Іеч•.

І

після ві·йt•и м:,;ю;Ш р,)зЕ!Ідник rJj:юдов­ ж·.-~ав Ol.•pc· ·tї ;;>; пrс-ти ri•.r.~piscн:нx ПрЕб!Ч:ІЕnіЄ ('art::tf'~·· 'c- ! . '!~ І'а T"•J;ІTOЗахідно! Yкraf;m, керував опера-

pir

СJІУЖ~

не

ки

новий комітет плем.пта:хо.­ заБсду «Рудня•, виков-

вшановують мовчання. а

роботІ,

яку

·

про-

ВЄ.'ІИ парТJ(ОМ І профепіл­

о~носельцям

Tonlxв

слова

r·"'нlx

тоnа·

наnуття,

1

Добрі слова винуватців

яке

рудняв

змужніння.

на

аом сtт.ради. поташ. бу ло б таких св.ІІтІ

a-'J)eey

В. n::IEB'In.

торжества r~

BIДfYKHITLCI, ОДИОПОJІ у .МОСІООІ!ІСЬк11 tереавій -.аа •

~

ворить голова· nрофкому КвІтн до nам'ятника аа- ШRoJii М 625 Академ!І зус!'р~ , .• --·· ~ ~~ __ ..R..• племлтахозаво,цу сРудня• rнбпим РУ/!НЯнам кесут~о ае· • nедаrоrічИJП ІІа""' СРСР теранн вІннн П. І. Гу3ІА,І А "_ _.._ •IA<>JD78~ ~.. В . М. Мемрук, адже май­ Ф. n. мовчан та nрн30внмм діє музе 8ой011о~ слави JЮ111d JЮмІте! ветераmіІ

-

бутнІ воїни сумлІнно пра­ цювали nісля закіНчення

Є.

Гу3ІА;

roneo~~

nneмnтaxo:saвoAY

чизні. він вручае: Ім nода­

-

електробритви

захопленкю ват!Жка

plзlв Стеnана

8 М м;ятн"r

Мемрук

8-ro

ВВИИщуfІ.,ІІWІОJ"О

•РуІІІня• 1 .корпусу

Di4·

·

215-t utaдRJtaii 8t3-ro авlаnолку просить

Бандери, який утік за

40 років пройшло з тих рІр, як вlдгри~tlли останн! nострІли ВелиноУ В!тчизняноt вІйни. але аетеJ)ан 1 за­ раз у строю. ВІн nе-редае СІій до­ свід молодим захисникам БатьнІвщи­ доступній

фо-рмі

~

розnо­

вісти присутнім про СІ«ладиl, заnлута­ ні ситуацlІ. сnогади. участь у не­ безпечних операц!ІЦ усе це зро­

-:-

било розповІдь О. П. Святогорова за­ хоnлюючою. За неr ми щиро вдячні відважному розвідниковІ.

Л. ЯРОВА, працівниця підприємства сКиїв­ облтепломережа•.

еручас

wумnят~о бІnонрнnІ бері3кн, taвtanoлxy роаmухап t08 бу. .-ноа. 17, Ж>рпус 2, ее-

nосадженІ 10нанамм.

о.цноnоJІЧан.

Фо>rо м. Семкноrа.

1

'Учн1 і ичителі Погребt.всьноt се­ редньо! школи nровели велику робо­ ту . по органІзацІІ сМузею бойо!ІОІ 1 трудово! слави•. Вони зібрали чима·

.!Jo

матерІалІв

учасників

ни.

про

В~линоУ·

органІзаторІв

односельчан

ВітчизняноІ нолгосnного

-

вІй­

руху.

У музеІ знаходитьс11 сИнига пам'ІІ­ тl•. Юні слІдопити nід керІвництrом вчителІв Івана Григоровича та Вар­ вари Іванівни МарухненкІв, старшоУ пІонервожатоr ЛідІї ІванІвни Решодь­ ко оформлЯють еЛІтопис ВеликоУ Вітчизняної вІйни•. У ньому ветера­ ни заnисують свої сnогади про бої з нІмецькими загарбниками. МатерІали сrЛІтоnису» широко використовують­ ся у виховній роботі з учнівською молоддю.

8-9

ивнІШm.ого року

Музей J'OJfoso-

кордон.

1!1

nрофкому

na-, ' Ш -• nодаруммм маАбут. І 813-ro авІапо.mсу. кt- щJО'УМІ;уТИСЬ ОДJІОПолчав ШJІo.rrn, колентни ~таз для штаб сПоmук• 1 на. а.-ресу: 119449, Мо· НИХ друrИМ рІ.t{НИМ ДОМОМ. нІм аоТнаІ!І; дівоча хустина .льний на теhду аrа111ну У ІІІНІІ nолковнА комітет 813-го СВ., »улиця Швернина Бажаючи призовнинам с:~~уж6н; на цr.ому мІсцІ :sa· · ' завжди бути вІрними Віт­

УмІння

· иражен­

нями вІд вечора. Ім, та й

Зустріч з <<Майором Зорвчем:.)

3

Молодь

готовчІ.й

рунии

не

nо­

зав­

вийшли на славу. А це найвища оцінка тій велиnо­ кН! організаторській 1 nід­

ноrо кеба 1 теплого сонця, nовернеRНя у рі,Ане село.

коресnон­

no

адресу

nобажала ВИХ1)ваицям мнр­

ГУJШНИЦЬКИП,

цією

1

сказано дОбрих слів.

вt~~тоятн не· Батьківщини.

s

зростання

Червоно-

Велиний Інтерес у .nрацtвнииІв nІІІ­ nриємства <~:Ниївоt'ілтепломережа• ви­ кликала розповідь Почесного чекІста СРСР. ветеран<~ Велиної Вітчизняно1 війни О. П. Святогорова, який трива· лий ч<~с перебував у тилу ворога . Це про нього, 4'Майора Зорича•. під Іме ­ Н€о1 якого дІяв Святогоров, напнеана

призовних

І віриться: так

у nризабуті дні Іхнього дит~:~нстваl зrадала про Іх

nІдготовки . А незабаром одна з найпам'ятніших 1 розnочався І бlй-страш- найдорожчих нагород ноний 1 жорстокий. мунІста-фронтовина. Михайло Лун'янович одержав наказ змІцни­ ти позиції дивlз!У ще од­

винонаємоІ•. Таху клятву вІд 1мені CU21x то-

n.

них

це

сНаказ односельцtв вірно с.-уужити Батьн!вщи-

ветеран ВелиноУ Вlтчиз· няноУ atAJщ о. Стуnа· ков. А nерШа вчителька Г. О . Бон.ааре~~ко немовби знову nове~Кул~ хлоnців

друж-

Нині

славні

дає Ім вi.rt імені

Олексієнко через

Праnора.

не­

будні.

вернулося 4Jронтовнх доріг. Іх nам'ять учасни-

ра

був деякий час буз нагород­

артилерійсько! жений орденом

nокли­

жителі села

ришlв

встуnив ний вогонь нашнJІ; воїнів

З'явилися 1 бом- М. Л.

СОЛД&-ТСJ?КІ

до­

у

ХвадІ011),.8JУ'Іа'ВАМ

у своУ nрава, повітря, 1 змушенІ були вl~стvnи­ Здалося. здригнулося вІд ти. За вмілІ дtr по команду ианню б! .. ЦRМИ ЛОЛ'"" . nострІлІв гармат 1 міноn лv бар;хувальники.

легкі

отчого

серця

МПRОJ!И Цощ,на, . Во.іrодИ· мира НОІ!!mуна, Володими·

але Щйра­ на

до

кОрзину. Dіті».

стояти на смерть.

наривалнея

студенти

загиблим

подекуди злітали Протягом н1.'1ькох дн111 чу.1ася стрІ.'!яни- фашисти десятки разів

Артилерія

ворога

1

Іх

зІгрІвала

призо.вшuс. Є. Гузій разом

Хто з солдатів зразу, а

НІч nройшла сnокійно. товність

му,

з ве~р~ам_и ~tйни П. І. ГузІєм. Ф. П. Мов-чаием rrоkладають до nам'итпика

хто mсля секундних JЮЗ­ думlв повернувся назад. Бійці nолну знову за.йня,,и свої позицtУ, хоч для в

Ішинала

1 кружлял:а у танцІ. а бать­

nродовжити

І!!Єчора хвюmною

<~:Стій! На­

що

nризов

вtйни йшли на бій з во­

зад! Я ваш новий номандир! гукав вІн. Гітлер!вцlи бити треба, а не тlнати вІд них. За МНОЮ, В атаку!•.

фашистів ВІДчувалося.

А

кІнчився, та nризовники не посnІшали розходитися

про

рогом, що6 залежнІсть

дуванням старшого лейте- цього 1 довелося вибива­ навта Трифонова готува- ти з траншей загарбників.

.1ися

В. О. Гузій.

рони СРСР

традицІї руднян, я!tl 44 роки то~ у rр!Зf!Ий час

розJ;Іідни­

.'!и nовертати назад, вІд- ноправильне рішення. чувши на собі міць ра- Вихопивши з нобурн nlдянсьної зброї. Але 1 сто.'!ет, вІн нинувся цазу­

части- стрІч 'бійцям.

матерLв

батьки вручили Ім рІ,Дну зем.'Ію, щоб завжди вона

бажань

канІ

k1e щоразу змушені бу- Лук'янович приймає єди­

передозим

ськІй кляrn!. Так. 1 сказа· ла синам в1.д Імені усІХ

райвійськкомату, який за­ читує наказ мінІстра обо-

с.'!юсар!,

fdв Трифонов 1 доnовів, що бійці полку nонину,'1И nереднІй nрай оборони 1 стихійно вІдходять назад, а командира їхнього уби­ ків 1 бомбардувальників то. nровели до десятnа атак. ЦієІ миті · Михайло

нашим

мlськ­

ву службу. Тепер зони вчорашні механізатори

силу. В один Із вересневих днів на дІл.янцl, де тримала оборону 395-а стрі.1ецька дивІзІя. гІтлерівцІ при підтримці тан-

нам було · завдано значних втрат. Ось чому старшому лейтенанту ОлексІєнку було наказаНО nід ПРИnРИТТЯМ тем-

хочуть, щоб

були вони вірними солдат­

сло·

юнан!в на дІ.й.сну війсьно­

1 сталося. До Олексщша nідбіг роти

Г . О.

1

надають

во nредставникові

на

М. Л. Оленсlєнко, тримала оборону в передr!р'ях nавказу в районІ станицІ Гарячий Нлюч . Це був nеріод. ко.'Іи н·ашl війсь-

Так Л.

невимов-

1

А тим часом ведучі ве­

не по­

повертатися

тепла

виnа­

nалені­

шевнІ сили,

.

що так багато людей зlб· н1

фровтt -

він

від

долю

Юнаки

ралося, щоб лровесm Іх на солдатську слу1Кбу.

начал-ьника спецtалtзовавоІ інституту •ДіпропромтеnJІИ­

стрілець- навши наказ.

на· чию

фронто­

дих за своІх дітей, за те,

ЦЯР. Ось його спогад про один із таких епізодів. У

на собі за­

ної ніжностІ, .янt виnро­ мІнюють очl матерів. гор­

Чимало таких випробувdkь випало на ~oJIIO ве­ терана війни члена· КПРС М. .'1. Олексієнка, який

ва·

рушиикк. Тим самим во­ ни нІби nередають їм ду­

ла вІйна.

перемог~·.

перебуває

І ось вони. щасливі і трішечки схвильовані. на сцені будинку культу­ ри nлемnтахозаводу «Руд-

мішки кодишнlх

адаваJІосJІ, ДlІВНJJася прямо в о'ІІ І до заrибелІ JІИШаJІИся лічені хвилини. Не злякатися, взяти се­ бе в руки_ в складній обстановцІ, м(ІбІJJізу!!.атн всю BOJIIO і CИJLH значило перемогти смерть, здобути

нинІ

саме вони найрІднІШІ люди - пов'язують дітям

здрісні nогляди мслодШих друзів, пtдбад~оорливt ус-

'У життІ чи не кожного з V'laCRJПdв ВеликоУ ВІт­

працює заступником проектної майстерні

рофона nІдходять учасни­ ки художньоr самодІяль­ ностІ. t зал слухає у вико­ ианнІ дІвочого дуету nІс­

обов.'язон стати на за­ хист їІ рубежів.

ня•. ловлять

ЗА М У>КНІСТЬ

І

рюкзаки. За мить АО мік­

р~ nримlрЯJІи кітелі 1 кашкети старших братів 1 Не товаришів, у юначи.х снах ню <~:Цветет сирень•. встигли стихнути остаю;! марили еlйськовою служ­ анорди мелодН, а на сцебою-. А теnер УхнR мрія матер! стає реальністю, 1 завтра ну вже виходять призовників, щоб дати Ум вони вже будуть воІнами. Батьківщина-мати кличе свій, материнський наказ. символічно, що Ух виконати священний Глибоко

- - - • СОЛдАТСЬКА !!ОБЛЕСТЬ---~

'ІИзняиої ВіЙНИ буJІИ такі

Цlєt подІІ хлопці чека­ з нетерnІнням. Ще

в шкільному віці вони не

І

І·•••СТОРІНКА ВШСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО вих:::::аіі&

~ стор.

ПРОВОІІАJІІ В АРМІЮ СИНІВ •••

І=

ВІДВАГА

*

20 квfтвя 1985 року

ж и тт Я•

у

..

траваs ~дІ'ІЯ

школа

М

•t.ІІС'Уде- JDТЗCS •Пошук•.

625,

шк ол і У Погреби а фронту

не по~~­

лось

214 воІнlв. 21 Житс1ь се.1а був по-звІрячому · закатований фашист­ ськими заrарбнвиами у 1942-1943 роках.

Пам'11ть про них свято бере­

жуть односельчани.

матично вІдвІдують доnом~гають

по

дам, учаснинам

Слідопити

сІм'ї

госnодарству

Великої

систе­

загиблих, ІнвалІ­

Вітчизняноr

вІйни. Ветерани розповідають Ум npo своr фронтові дороги, дають цІкаn1 факти для сlльсьного музею . Матеріали.

зІбрані

слідопитами

ІІ!fЮ.ІіИ, ь·ш:~.т;ящr, у nланується розмістиrи

бу динну.

май6УlІіЬО'І1V в O!ipe~юi\ll

В. ВЕРЕС.


сно . вє

жпттn

JI І ЧЕНІ

Ідея єдності вождА: І aapyr. мІ затmmли­ . була провідною у 8 рааваnмнах меnькаnм ся до 40-рІччя вІко­ нaponv ...., ЧЬМ •ТО ТеМИ;

..

nо м ноУ Перемоrи радян­ творчостІ бататьох nисьського · народу у ВеликІА менників у роки лихолtт-

n.oJioнemrй

то nартмаань•, 3амь•ма11

солдат

nередс:.мертиий

нІнс~окм думасмо

час доручЮІ малому хлоn­

ннм фашизмом. За · смерть JІ С ВИННИХ ЛЮДеЙ, За

тя. М. Рильський у вІршІ

Шnм

на

враrа._

з

сn люндровану рІдну зем· т о , за зруйновані м!с.та І (·~л а <"<на смертний бІй r и вийшли всtм наро­

Геній Леніна

;::) м~ . -ntдкреслює М. Ба­ : r·а н у віршІ <"<Ленінський

в

r-п r>>.

в

1:0д !в непохитну вІру в :~<; р ем огу правди над крив-

' ,1о ю :

душі ностІ

На емертимА бІй мм вмйwnм

труд вІАн=~І=а н~:;::~м

1-Ja

в бо11х

І

Еаш ленІнсьмкА

Леніна сІльської

довІму вІн ...

380 дмм

&о сnово .ІІен. Ін в світІ

непереможний . ст11r... В і н в ноненІм серцІ · чеснот

<!Невмиру щого нниги• . Сторож

nporpммlno. дорогим 1

НаскІльки

ІІІQАМІ!М,

б

іІ

1н·

до

простуючи

хати,

t:хор.ону ча. і

3~:.~::.м

&о у . серЦАх жмвмА

-

над собою непохитно ·

рятув4.nи

хати

руін

nортрет ....-

Roro

запроданців,

бібліотеки.

nonenl

від

давав

на

жІнки до

Кожен

АН

том,

ським

маnем~ому

га з еТІ

УкраУна•

квітня

20

КОМ·

хsалу

леиІ:в­ що

многотруднИй

до­

шлях

Ве;~икоІ Перемоtи вtд стІн rероУчноІ БрестськоІ

«Літературна

вІд

вІрним

солдатам,

_,а ,,и

дитину.

У

було

СnІваючи

·

rрудеА

Є ' н в партмзанс~окмх ЛОТр НИМ · ув J ен на- 1962 року nовІдомля л ося , фортецІ 1 Стал!1rr'рада до Aoro у фа­ впевненмх руках. шому иародовl, свІдчать як робітники-ветерани за· завершеннІ! у nо­ У вІршованому •ОповІАан- без. JI1 . ч rероУчних летенд 1 водУ Ім. ЖовтневоУ рево­ шистсько~у .rriГf!l .,; про стАr• А. Маnмwна верженому Бер.'! lнl, ~, .1етьсА npo вІрнІсть воТмІв переказІв , nов'язаних з люцl'і мtста-rероя Одеси

jJновськИА у вІрші '" '' н і нс~оному ст11rу "" най- його · Ім'ям . Н Іби неско­ цІною власного життя вря­ ю . Єзроn~• утверд­ б'.,ьш І й І найдорожчІй см. рен _ ий міфІчний Прометей, тува л и па!'.і 'ятник ЛенІну , еСтара ' І І ~ Ні .

Під

час

жорстокоrо бою ,

оживав

Ілл Іч

1

уя.вl

вІв

Іх

лю·

є якому заrмнуnо баrато во_-

дей,

і прапороносець:

свящ~ну · битву проти фа-

·.,..і в,

кликав

В

на

не

дозволивши

гІтл ерІвцям

жує безсмерті! ленінІз­ м::;;, .що. є . нцlйІJПМ, 1-~ео:І!О·

nlдлим

поглумитися

r1Чним

над образом любимото ВОЖ ДЯ . І КОЛИ В КВІТНІ Л : 1шивсь босц~о, nробиткА шнзму. 1944 року над містом за· в rр~ди, . т, стАr у поnІ поnковмк. . 14 серІПІЯ: 1941 року В майорІв червоний праnор r:: н бивсь крилом , "" nтмц11 .«Правде• був опублікова- ви з волеНня , на nостаментІ 3 боnем, ний вІрш С. Щипачова знову був nам ' ятник · Ле­ Н і де

був

тяжко

не

порамен ни

nроданнА

опритомнІвши,

чужим

соnАат

n <? ршу чергу зrадав

GJ дь-що

ВРАТ)'ВаТМ

в «.11ен1н•.

в

якому

бо- . розnовІв Про те ,

npo

й с; внй прапор, АННА

...

що

nоет ста­

усІх

ДОСТа·

.: : ·. ти у ріднии поnи:

rородськоІ

областІ.

Ска­

могли

_

з

полА

битви

вмруwас.-,

я пронесу тебе додому-.

я не вІддам тебе : нІкому, .-. дас

ВІН

НІІІІТВу.

.1и

з

n

,

єдесrалу

·

І

.

І

с

•·

ДоК,

І

еоnдат

мети

дос11r.

по ет з rордістю rовормть,

•ЛенІн

рам ят- фашистській неволІ , дале­ Батьківщини . об·

u·o він на вnаснІ очІ

..

> ачив:

рушмnа

частИма

у бій за три-чотири дмІ , 1 с тяг , ян макова хустина , Гt ~плив над нею вдаnмнІ .

Кам

nJ>ежде

ського

nам•ткмм

смnой

поднІІТІоІЙ

рет•

.

рІчницІ

НІІ

цІІІ

В.

3

nацу

20.30

про

яким командував дв1ч1 Герой Радянського Со· юзу ОлексІй Федоро­ вич Федоров, трудящІ нашого мlс'Іа 1 району д об ре зна19fь tз книг 1 кІнофІльмІв. щодавно,

нулася

А

коли

от

ие·

розгор­

ntдrотозка

святкування Великоt

до

40-рlччя

Пере}'<Іоrи ра•

Д ЯН СЬRОГО

народу

НаД

нІмецько

ПІ.іt час хвилюючих зустрІчей з учнями 1 трудІвниками Калити ;

Великоt Димерки 1 Се·

миnолон

вlн

розnовІв

батато цІкавого про бо­ йовий

шлях

парти~ан­

СЬ1!оrо 8'єднання, rеро­ tзм І вІдвату народних месників, якІ нещадно

.

8'"* · 12 4n Новини.

12.55 16.00

З Лен і ним Новини.

не.аtлю,

~тІ

Початок

·

ма

ТрадицІйний хnІб-сІІІь ро

стіn

працІвнкцІІ paдrocny Іме. нІ МІчурІна .ІІЮАММІІа

І

о

-

ЯРМАРОК

воді!,

ма

ЖОJІСТІСОЮ

теке-r

мраnВІІь

мащатмро

автоелектрик,

А. ЗАРІЧНОГО.

доІіJнньоУ

сохне,

ммтмм .

·

Коnи

· треба

костюм ··

через

вonory

І

(на час декретноУ відпустки праців• . '( Адреса nІдприємства : м. Бровари, •ул. 8ot

НИUІ),

гунського,

12.

....

ДирекцІІІ.

ви­

nJІo-

rаи.

ПартІАна орrанІ:sацІІІ, аnарат аммонному мІсьмот Ради народних деnутатІв 3 rnмбонмм сумом сnо­ аІщають , що пІСІІІІ тІІжкот трмваІІоТ хвороби noмepna

ПІІІІММ вІа ф~мтовоrо ео- ' на

бІІІМ3НІ

можна

nротерти

амр.

Тх

s

ма.

~РІ

чІть йоrо · 1

а

nриводу смертІ

Гаnмни

ПетрІвни

81\~ь.

сумус

І вм~nовnюс щире сnІвчуТТІІ , рІдним та СІІІмзьммм

АдмІмІстрацІІІ, nартІАІІа та

nрофсnІnмова

opra.

мІ:sацІТ тресту •ТеnnмцІІтехмомтаж• вмсnовnюють rnмбоке сnІвчуттІІ 3астуnнмку меруючоrо трестом Аосмnу Саму І nовмчу ПnІсському в 38'ІІ3му аІ смертю

Aoro

матерІ

СОФІІ МНХАА.ІІІ8НИ.

АдмІнІстрацІІІ,

комІтет

nрофсnІnмм,

аесь

мо­

nектмв paдrocny ІменІ КІрова rnмбоко сумують nриводу т раrІчнот смертІ ветерана радrоспу ме­ ханl3атора

8асмІІьовмча

ІІІUІІІІІа

ХМЕЛЬОВА

амс11овnюють щире сnІвчуТТ" сІм'ї nокІА~оr..

:

Теnефонм: редантора - 11-3·82; аастуnммма Р8РІІТОра, аІ,UІІІу nартІАноrо ЖМттtІ - 19·4-47; аІдnоаІдаnьмоrо семретарІІ , аІАдІІІу сІІІЬСьМОrо rocnoAІJІCTBa - 11-3-18;

,.. 11-3-05;

1 rnмбомо JtKOBEHKO

вчмтеnьнм-nенсІомермм

Al1PECA PEДAHUif: 255020 •. НмТасІtМа oбnacn., ·м, : &роааом, ayn. НмТвсьма, 154. ,.

р Ідним та

ПедаrоrІчнмА ноnемтмв СШ Н.

Оnексамдра

~

РАШ!8СЬКА

Редактор Є. ФЕІЯА.

морвсnондемта мІсцеаоrо радtомоаnеммІІ

року

покІиноТ.

no.

насухо.

3 1928

Мартинівна

nонІкноІ ,

ро3чмм1 маwа­

ма ма три nІтрм ІІ!Одм), а

· витрІть

КПРС

Євrен І ІІ

вмс.nов'!юІ<!ть щире спІвчуттІІ

тмрноrо сnирту (одна СМІІІІМ· тІм

чnен

І

ним

·

випрати.

nnaщl

бухrа~р

. еко~оміст

моrо сnирту у аоАІ. Чистити цr• у маnj)ІІмІ 80JІСУ ·1· nо­

Фото О. Копитова.

9

rоловний

бухгалтер по нарахуванню заробітноJ nлат~

Довrо меноwеммА мтаеро дІnмй nnaщ . можна aNOIY 3робмтм еnастмчнмм : камо­

roJІa.

Рада об'вдвавва.

ТЕРМІНОВО ПОТРІ&НІ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ

3

1937

12 rодин1.

Броварському автотрансnортному пІдqрие~• . ···· --·

.

ФІ!:дЯЯ .

l

r •

ству облспоживсnілки

Aoro

чметJ<ІтМ

ПроrумовакІ

аnІ)е.ІІІІ

'

магу.

nepy:r~oc11 у ро3чмм1· маша· тнрмоrо спирту (одна сто­ nова nткка ма ааа Іі І три ао­ ди) доnомоrою неІІСорсткоі щІтки.

1!:.

Новини.

nередача.

Ласкаво nросимо завітати до нашого унІвер•

щІткою, 3мочемо10 ро3О.ммом

~111ьмох

nотІм бІІІМ3КУ

17

23.30

·

Естрадна

21 квітня, у неділю, уніІ!Іермаr райсnожив• сnілки проводить виставку-nродаж nромисло• вих товарів весняно-літнього асортименту.

wатмрнмм сnиртом,. рuведе­ нмм мапоnоамку воаою, а

с

ВечІрнfІ казна. Міжнародна nанорама. Час. •Ласкаво nросимо••

«КРИНИЦЯ•

НА·

~Звц­

·

noмnaCTI4

nити· , · ІІМЩО

Реnактор

Сою3уІ

20.00 20.15 21 .00 2.1.45

IICMBMJ

Костюм , IL\0 ІІМСМІС, моаr; nоноемтм таісмм чином.

Треба

аручас

ку

вwхоnит

сnужба .

18.00 Новини. 18.20 Му3кчнмА мІосм. 18.50 •СибІр на екранІ• . К1· ножурнаn. 19.00 Сnужу РаДRнсьмому

ЗАПРОШУЄМО

•••

Газета

СпІІІ•

нм комnозиторів Украіни, В перервІ - ДовІднова

зети.

·-

домі ·

ц~оому фото ви ба· О. Ф. Ф!Д~Р~8А

ч рму,

тородекого 8 районноrо СоВВ'ТОа aaponswx JІІПУ• татов КиевекоА области . (На украмвском ааЬІJСе).

Кмівс~омоf

орrанІ38ЦІі

квІтня, в иримlщеввl редаJЩІУ

21

у вашому

nr.acyaaтм

• ro с~~:~т:<~~~:~;::z::ее=-:.с::.' ~=:::

nравnІин.ІІ

МІСЬКОЇ

Чергове замття об'вдв&JІRJІ вtдбудетьея

.· ·· ·

Хімія .

·

nІд час rостмннот ау. стрІчІ у СеммnоnмІвсько­ му будиику муnьтурм.

sовшнк.

театр,

- ---

сурми

ІІ1і товари~тва

пускали ntд уніс · воро­

rостевІ

І

-~--------------До 'УВАrі· ЧлЁюв ЛІтов·єднлння

ма• собою

армІй

ва•, ..цrтеJІЬtса~

щQ

жІ ешелони.

роrому

му

&астІ·

у серцІ.

ДраматурrІІІ

15.05 Новини. 15.10 ХудожнІА фІІІІ>М •&е:s­ біnетна nасажирка• . 16.15 З ноkцертІв VII Плену.

митІ• .

10,00 Новини . 10.20 Дон. теnефІnьм . 11.20 Муз . фІn~ом ·.з чистих LІІКеІ)еІІ•, 11 .40 ШнІn~оммА екран. 8 КІІ. ІсторІІІ . 12;1·0 «Доброrо вам sдоро·

Оnек~анАРІВНУ

Знай І умІА.

anR

тромили гарнІзони .'Іер!Вських окупант13,

На чмте

Па·

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННJt

--аля ·доw..... ·сім·t

rtt--

• фашнстськи·

ми загарбниками, ле· гендарний партизансь­ кий командир завІтаз до . нас у тостІ.

КремnІвс~оноrо

Марію

Тема Веnмкот ВІтчМ3НІІНО1 війни на сучаснІй сценІ.

ТрансnІІ·

з'їздів.

Пере.

УІІЬІІНОВу,

народжен­

21.00 21.45 Філ~ом •Перша . ІІІІІ•. 22.50 <:~ооrоднІ у свІ тІ.

пектор мtськоІ орrавtза­

ХЛ/6-С/116 ДОРОІО/1'1 - ГОСТЕВІ Про ратнІ nодвиги народних месникІв nар­ ти з анського з'єднання ,

днА

3МКМ прекраснІ Час .

Н. ГРИtОР~НІ(О,

оnовІ·

те,

з

І . Леніна.

ннмrа•.

13.20 13.50

Камерні вечори . •І му-

дороrа

.

громадянина.

мовиться

народно-

•Червона

Аача 1. . 10.05 РосіАс ~ома мова. 10.35 11 .40 Сучаска .ІІенІнІа­ на . Про художнІ твори, прнсв11ченІ 8. І • .ПенІну. 10 мn . 11.05- Наука І жмтт11. 12.10 ФІ3мма. 10 мn . 12.40 •Веnмч матерІ•. Про

3асІданм11 І

·

nод•мrІв

воТм

8М3ВОІІІ>НМХ

даннІ П . Воронька «Порт­

мз праха.

Затороnмnмсь офицер~о~

серцІ

І ПЕРЕДАЧІ

8.00 ГІмнастика. 8.15 Дон. теnефІnt.м. 8.35, 9.35 ІсторІІІ. 8 МІІ . 9.05 Про що розповІnа

концерт, приевАчені 115-й

·

вІнопоммих

гідність радян­

У вІршованому

в саду стОІІІІ,

НезрммоА

1

в

15.5';У'"Урочмсте

ЦТ

НА КИІВ ТА О&.ІІАС1'Ь

рІдинА , .ІІем І меІ>ммА СОІІдатІ Стара Європа · чус

,

ти честь

вождя:

ПРОГРАМА

orn11 ..

10.05 ФІnьм - ДІТІІМ. •Ко· манАа s наwоі вуnмцІ•. 11.30 Новини. 14.30 Новини. 14.50 Комун Істи 80·Х. Дом. фІnьмн . 15.40 Грає К. Саранцева (фортеnІано). 15.00 •Учмтмс~о у ЛенІна• . 16.30 . Р. ЩедрІн. ОраторІІІ

(!оАовІ, надлюдс~оним 3усмnn 11 м вноч , :в~важаючи на не- раз ЛенІна був символом І nJІапор маw nІ•месемо· · п .~ ремагаючм бІnь, неп рм- безnеку, знову поставили мужності 1 стійностl , до­ · · до бою то мніючи «ВІд кровІ згуб- на місце бронзову ПОСТаТЬ nомагав в'язням відстоя­ О rекІА .ІІен1на, • се.Щ•:іі' · л -. ної » ,

фіІІІоММ,

церт.

neJІeмora

сnавммх ,

·

заляка­

Час. Футбоn~онмА

•Як ме nюбитм менІ цю земnю•. ФІnьм-ком­

' .

&nаrосnовемна

НИК ЛеНІну. Жителі мlста ко від

l

.. .

Початом

Н'! груди ст11r· nonкa ·ховас жені· фашистські nси зби· ти радянсьних людей. І в І

.

Весна ІдеІ · Веёмг

НІ концентрацІАнІ табо­ не

Щи-rом в . руках

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.35 9.05 9.40

творІв

8

&етховема.

людей

ВlйнН :

· н!ну .

катІвні

І

жмае­

17.30 ЮТ-85 . 18.00 КІнопроrрама •Наш су­ часммк•. 18.30 ФІnьм • концерт •Краю мій ріднмА•. 19.00 Антуаnьна камера. 19.30 Дом. теnефІnьм. 20.30 •Сnово ревоnюцІТ•. Му3МчнкА фІІІІоМ. 20.45 На добранІч, АІТМ\ 21 .00 Час. 21.45 ФІльм «Шосте nмnнІІ•. 23.35 Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

22 KBITHJt

ПОНЕДІЛОК ,

· доtіро'І~ so~t. mtl . борюrь~я ..nроти nри­ ЗБtдннкtв :иомІ ЖахлиJІоІ

треба лося у МІСТі Со . .'lЬЦИ Нов­ ри смертІ . нl rестаntвськt

Й

Л.

школу.

суnроооджував РаД;1[Нську АрмІю . брав участь у свя­ щеннІй битвІ з . . фашиз­ м ом, надихав надією й вl· рою в перемоrу благород­ ноУ сnрави . визволея­ ня народІв вІд фашист­ ського · рабства. ·

томи творів ІллІ­

Прнгортаnм

наказ

nасом дій 1 вчинкІв. Ніби ВОЖдЬ , ЖИВИЙ І ВеJІИЧНИЙ ,

злякавшись нІмцІв і своІх

теnлом надП , .муж­ 1 вnевненостІ:

Мм бережем І в

·

руками людськІ

nолтавську

ВЧеНИJІ

Так, прапор Ленtна І в r р п м ому , і в образному

:J;; аченні був провІдною льозими квітами :; ~J ре ю, вселяв у серця на- дітей, сnовнює

виконав

І за кордоном ntд час визвольного nоходу . Ра­ дянсьноУ Арм1У ленІнське

живе

серцях

честю

бійця. У радісний День Перемоги Івась . приніс llopтJ'eT любимоГО вождя

.----ЛІТЕРАТУРА І ЖИТТЯ---~

Концерт

17.00

круr, веn мх

Н

І

мо•.

чиковІ. який теж каравСJІІ у rtтлерmськІ.й катІвнІ. .ІІенмw. п л rа з засвідчила, довела с ортрет еніна• наголоСвІтлий образ вождЯ зберегти n<>ртрет ІллІча, в цей грІзний ІUСИЙ вlJii свин\с ... 1з пожа­ Рс !м н а родам свІту жи'!'­ шує, що Час, «коли киnить за во- був великою надІєю й мо­ рlв ПоЛтави•: т єдайну силу ленІнІзму . лю бІА великий• , nортрет ральною оnорою для -ра­ 8 3нам сnави ІсторІя людства не знає щобимоrо вождя , якиt! дянських людей, що пере· І ВОІІІ т ~ш их виnробувань, якІ ви· можна було бачити 1 в бува.1и на ти м часово оку­ В 3мам nеремоrм Верни йоrо шм011І. Jl 1л и н а до л ю нашого на­ «селянськtй хатІ скром- лованШ території. Володи­ Безстрашний хлотrчик году в тяжкий час заnек­ нlй•. І в «ЗемлянцІ у мир В!.1ьний розловІв про nерейшов .'ІінІю фронту 1 .~о ї б о ротьби з rtтлерІвсь- бійця•, 1 заквітчаний п о - те, ян ко л госпники, не

В!тчизнянНІ вІйнІ . яка ще

С:рІбммІ ..вІмочом. · Пропаrан•мст. •ПО·ІІ ..

18.10 1&.30

J)a,varQIQIЙ

у

nромисловостІ,

ІІМстІа

Індекс

81285.

J(рук високий. Обсаr f ~укований аркуш. Твр~

13.415

nJ:ІимІрникІв.

··

днн вЬІХода: втораик, срвжа, ІІІІТ1І_н_qа~·-с.;;.у_ббот __•_·_ _ _ _ •_•_а_с_о_во_т_ро_б_о_т_м_-._~ :_!:_ _____ - - - - -~--:-~-:-----:---:-~---3-а"'м""о_в_n_е_нн_,._· _н. __2_1_1_7._.. @pou~ ІР)'КІР. . КнtасІ>ІСІОІ'О облас&оrо _уарам!ава

.

.

у

сnравах

881188811!11'1'8.

ІІСJІ\rNФІІ

І ІЩ_gJ\О_ВОІ "9PI'!Jщt.

~ ІРJмаРі'і: ~. К•••• ~·· М. 8ІЮNРІJ, ап. JC81...- . ІМ.

.

65 номер 1985 рік  

65 номер 1985 рік