Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, 'ЄДНААТЕСSlI

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ.І

Газета ВИХОДИТЬ 3

квітня

17'

МІСЬКОГО

РАйОННОI

РАД

року.

1937

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ПАР Т І І УК Р А І Н Н, КИІВСЬКО! ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

ом

ВіВТОрок,

65 (6521)

квітня

26

року

1983

Ціна 2 КОП.

Під nраnоро.м Леuіuа, під nepiвиицтвo~~ Ко.муuісmUЧUQЇ партії-вперед, доnере.могu nОolпуuіа.му!

(1з 3аКЛJU(ів ЦК КПРС дО 1 Травня 3

Урочисте засідання в Кремлі Мзсква. (ТАРС).' В об станов.ці тичного і

н!щі

високого полі­ трудового. під-

н.еСення в:;:rзначила наша ~paїHa 113-у рІчницю з дня народження В. І. Ле­ П:,~а.

~вітня

22

в

}{ремлів­

сько,му Палаці з'їздів вІд-

булось

уро'чисте засідан­

ня, присвячене

113-й річ-

з дня

народження

В. І. Леніна.

Бурхливими,

тривали-

Дем:чев.а, В. І. Долгих. В. В. Кузнецова. Б. М.

опле'с.ками,.

ПономаРЬО!а,

М.

С.

СО­

стоячи,

Г. А. Алієва, М. С. Гор­ бачова, В. В. Гришина.

А.

А.

Громико.

А.

Я.

Пельше. М. О. Тихонова. Д. Ф.' Устинова, П. Н.

днем

фронт

овочевих

.'ю:\!енцева. М. В. Зимяні­ учасники урочистого за· на, І. В. НапіТонова, К В. с:дання зустріли товари­ Py.ca~OBa. М. І. Рижкова. 3 допdвlддю «ЛенінІзм шІв Ю.· В. Андропова,

ми

кожним

риться

плантаціях

ДИТИ городину в кращі агротехнічні строни, за­ класти

міцНУ

основу

врожаю

вірне нер:вництво до дії'> виступив Ч,lен ПолІтбюро

року

п'ятиріЧки.

ЦК НПРС. секретар ЦН КПРС М. С. Горбачов.

щі

Т'Еорче

вчення,

Урочисті збори в Києві

вже

ви­

третього

Вона

розміщена

на

ШІО­

гектарів, що біль­

126

ше третини плану. Посад· жена 15 гектарів ранньої капусти, у бригадах А. І.

Рябоконя та В. В. Кучми

3 велюшм П~;:І;несенням кв:тня, у святково О.' А. ТитареНRО, О. С. обра,11И ахрИ'Крашеному П~лаuіКапто, Є. В. Качалов­ учасники зБОР:В :культури «Україна,> в:с:хбу- ський, Ю., П. Ко.ломієць, почесну презид;ю в скла· Централь лись урочи,стl збори. при- С. Н. Муха, Я. П. Погреб· ;:І;і ПолІтбюро НПРС н.' свяченІ 113-Й. р:ЧНИЦі з ник. Тут же члени Прези­ ного HO!l!iTeTY

. 22

дії Верховної Ради І Ра­ чол! з Генеральним секре­ ди м:ністрів УРСР, члени Tape~1 ЦН НПРС товари­ П:д 'оплески присутнІХ бюро Ниївських МЇ'СЬ'fЮГО ше:vI Ю. В. Андроповим. 3 доповіддю про 113-у м!,сця в президії зайняли' І обласного KO:vIITeTIB пар­ ТQМРИШ! В. В. Щербиць- t-ії,викон,кО!lіlв міської І рlчниuю з :ІНЯ щ!роджен­ кий, О. Ф. ВатчеИRО, обласної Рад народних ня В. І. ЛенІна виступив 1_ . О. Герасимов, Ю .. Н. :Іепутатів, . ветерани пар­ член Політбюро, сен ре­ ЄльчеНlЩ Б. В. Качура, тіУ. передовини і новатори Т'ЗР ЦН НО!luпарт;ї Укра­ О. П. Лишко, І. О. Моз- виробництва. представни­ їни Б. В. Качура. roвий, В. О. СОJJоIj'б, ки !Н'l'елlгенцП. (РАТАУ).

на рад­

госпу «Красилівський,>. Трудівники усіх трьох овочівницьких бригад по­ спішають посіяти й поса­

сокого

живе

один капусти, тарl,В

гектар посІяно

частину

Під

дн,я наРО'дження В. І. ЛеіН'іна. .

пвіТної гек-

20

столових

ни[{ів.

Приклад

культур.

механізатори

у

врожаю.

роботі

ної ланки щук

В.

М.

сівбі

овочевих

огІркІв

на

торговельнУ

звідси

правлено

Полі-

відзначається

В

мережу

показують механізатори. Так, ланковий механізова­

вже

та перШі

5 цент­

нерів ПО:l-!іZIоріВ.

культур.

від­

центнерів

360

Теплич­

систематнчно

виконуючи

ниці

амінні норми на 120-130

виробітку процентів.

розсаду помідорів на пло­

Картоплю

всій

посаджено

запланованІй

Тут випопра­

СумліННО

Є

та­

в!ДЧ<ритого

20

грун.

ту.

На полі

несуть

пеРЕ;Дтравневу

110 гектарів.

гектарів

тракторист В. М.

Лобко ..

закінчили пік:руваТ!і

кож резерв сіянців на

площі

гектарах.

30

щу

на

сокопродуктивно

-

буряк1в, цював

Пізніх

огірки

ОВ'ОЧІВНИКИ НАРОЩУЮТЬ ТЕМПИ

ши­

робі т

року).

1983

ТРУДОВУ

Іде

збирання

ранньої городини

-

лю

РобіТНИ.

й

цям

петрушки. ПCJдають

щав­

допомогу

внесли необхідну кіль- вахту Г. Д. Шм-иговський учні ~iicцeBOЇ ш к о Л И. ність органічНих добрив. та Г. Ф. Дяченно, як! Вони виходять на план1аа

тепер

проводять

посівний

обробіток

ту.

Напусти

но

35

грун- проводять

пізньої посія-

гектарів при П.1ані

80. По-ударном,у на полі

.

перед-

культи.вацію

ц!у

переДПОС1ВНУ

А в тепличних бригадах О. П. Дяченка та

овочів-

розпочалос~

рази

н-а

тиждень,

як

J

Б. ВОВК,

трудиться М. М. Онашко нещодавно

бl.1ьшість

три

ТРУДЯТІ<СЯ C:rOМ,1:HHO, їх батьки.

ріллі.

головний

зБИ.рання

агроиом рз~­

гощу.

е "

у.щ.CWQШМJ.. ..иОМПАРТIТ УКРАЩИ, ВИКОНКОМАХ М1СЬКОТ ТА РАйонноr РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, МІСЬККОМІ ЛКСМУ

n Е РЕМ0 Ж Ц І

ПРО

ПІДСУМRИ

СОЦІАЛІСТИЧНОГО

ЗМАГАННЯ

ТРАНСПОРТУ,

ЗВ'ЯЗКУ,

СЕРЕД

КОЛЕКТИВІВ

ТОРГІВЛJ

Тюфтяєв, секретар парторган:зацїі В. С. Сафронов, голова завкому В. А. Рожко, секретар KO~I'COMO,lЬ­ ської організац:ї В. Н. Па,в.lюченко).

rовування усП:шF.О реалlзо.вlУЮТЬ про­ ,граму еконоМІччого 1 соц1ально,rо

цента,ПО

РОЗВИТRУ

ХІ

на

відповідно,'О

періОду

щено

ДOдaTIiQIВO

продукції

до

на

плз,ну

ВНПІу­

!<арбованціВ. Поряд 3 цим окреМі піД!ПРИЄМСТ1ва :працювали нери.тмічно. Не викон~ли :квартального

варної

плану

продукції

мента,lЬНИЙ РСС, ІІЮГО

по

по

виробництву

-

:вої металургії

на

-

98.1.

праці

:.....

на

102.6.

секретар

парторган:заЦl'і

здано

ПРОДУ'<.ції

з першого

пред'явлення 98,1. Перше місце серед бриrад прису­ дити бриrаді пресуваЛЬИНRІв Із за­ воду алюміНІєвих будІвельних кои­

План

ви'

конано на 123,6 П.роце·нта, ПРОДV'l(· тивн:сть пр-а,ці 133.7. Перше Місце по другій підгрупі

ОБГОВОРИЕШИ підсумки соц:аліСТИЧ­

промислових підприємств присудити колехтиву ДOCJIlдио-експеримеиталь­

іКо:ІЮінат,

з

виконанlіЯ'М

організації,

раЙl1обут-

райвузол зв'язку.

вого змаг'ЗнніЯ. за І квартал .19831'0І<У, бюро міСЬКЕО,МУ- Компартії украї­ ИИ, виконкоми міської та районноУ

Рад

наро,дних

деатутатів,

бюро

ЛКСМУ постановили:

Переможцем

у

CtзцlaJtl с тичвому

амаганиі серед першо! п1дrрупв про­ мислових підприємств визнати КОЛeR­

тнв світлотехИічвоrо заводу (диреК­ тор ·В. М. Зволь, секретар парторга­ нізації М. П. Дідковсмrnй, голова завкому

Л.

Т.

!КОМСОМОJJJЬCЬІIЮї

МедведЄ'ва,

організаціІ

секре-тар

А.

П.

lПевель). План p€ал1зацП ВНіНонан'о .на 116 процентів, по прод,укти:в.носТl працІ на 103.6, по то:варах КУЛЬТ­ ІІобуту на 102. Друге

місце

присудити

I8В9дУ JШaстмас

ко.ІeJtТиву

(»Фe1CtОJ

r-!

С.

нання (директор А. С. Джума, секре­ тар' парторганізації В. П. Маслов· ський. голова проф~ому А. М. Можа· PI)B. секретар ком,сомольської органі· зації І. М. ВИНН!f'JУК). План по реа· .1:зації на 102,5 проц€нта, по продукгивності праці на 102.

Перше

місце

серед

цехІв

другої

Завдання на 128 процент~в, п() продуrпИВН!Хті праЦІ на 103.3. Серед тран.::портних орrанlзащй

перше місце присудити

АТП

111.163

(в. о. начальника А. І. Дар:єнко, секретар парторганізац:ї В. М. Дво' рецький, голова профко:vIУ В. М_ Васюра. сенретар 'Ю:ИС()'VlОль,сь.кої ор­ ганізац:ї Л. П. ЯКУШЄННО). ПЛ'З11 пе­ ревезень на 1 ОО процен-тlв, при­

вуваиня

заздань

Справилися

транспортні

об'єд­

нестандартного . fюмунального облад­ нання (начальнИ'н Г. Н. Науменко). План на 1 О 1 ,9 процента, продук тивн:сть праці на 100,8. Перше місце серед бригад прису­

сенретар Н'О'МоСОМОЛЬСЬКОЇ ор·

СТРУИЦіЙ В. П. Полlвцева.

>

колективу

шУЛЬКQ,

процента,

.

присудити

деревс.збробиого

ОРГАНІЗАЦІИ,

РОКУ

бут"и на 100.4. Серед пІдприємств Сфери обслуrо..

роховсыm,'

1 деревообробний КС'М-

мІсце

1983

підгрупи промпідприємств присуднти мехаио-заготівельн!й дІльиицl заводу

Е. Я. ВасМ(о, голова цехкому В Е. Ротань). План виконано на' 106.8

ПОрОІІІІКо­

6інат. Нижче своїх можливостей працю­ !Вали будl,вель,ні організації. План Л'О

ми силами

Хаменушко.

. и1чиого заводу (начаЛЬНИR В. В. Го­

то,варів народ­

'обсягу підрядних роб~т вИ'К,онали на 97,1 про<цента, у TO:WY ЧИСЛІ власни-

Ф.

Перше мІсце серед цехІв підпри­ ємств першої підгрупи присудитн колективу цеху Drзкриттів свІтлотех-

то­

ПРОМRомбінат за.вод

-

.

Третє

виробничого

БУЩВЕЛЬНИХ

се,кретар парторганізац!ї Т. О. М:т­ ченкова, голова про~о,му Р.Ф. Че­

ТИБ>Ностl

дослідно-експери

завод' і

споживання

випусху

праЦі

про­

ганЬза.ції О. А. СИ!Воголовко). Плraн по реалізацП на 101.6. по rтpOДYK­

мільйона

1,9

проду:кти'вносrі

104,5.

котажу (диреrктор В.

мину лото

року' за 1 кваРТ,IЛ склад~є 3,2 про­ цента, ПРОДУЮИЕНОСТі праЦі 1,9 прощента.

1 00.6

Третє місце прнсудити колективу фабрНRИ верхнього дитичого три­

П'ЯГИРіЧКИ.

Прир;ст проми~ло'вого виробництва

lІІ.рОТИ

на

-

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ,

І ПОБУТУ МІСТА ТА РАйОНУ ЗА І КВАРТАЛ

Перетворюючи в ЖИТТЯ рішення ХХУІ з'їзду КПРС і ЛИСТОl!Iадового (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС, пра­ Ц:ВНИrки промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та сфери 06слу­

Пл;ан по реалізації

ЗМАГАННЯ

иоrо заводу будl..ельнвх

коиструкцій

тресту .БlЮварисlль~уд. (директор В. К В!леНіНО. секретар парторгані­ зації В. Г. Печура, голова за,вкому В. Г. Волілий, секретаn комсомо.1ІЬ·

сЬ«оІ

орган~заЦjУ

План реаліза.ц!У та,

-

ПРОДУ'КтивносТ1

Т. Г. на

Велично).

126,8 -

працІ

процен, на

121.

Друге місце присудити ЛІткlвськfй. фабрицІ худоЖНІх вироБІв IмеиІ Т. Г. Шевченка (директор Г. П. Сенчук, сек-ретзр парторганІзації Л. ва, головафабкому В. Ф. секретар

номсомольської

І. Рого: Бо,ндар,

оргв..нl,зації

Т. М. Вискобчук). План по реаліза­ ціІ на 103.6. продунтивност1 пра­ ці на 105.2, по ТОІВарах ДЛЯ на­

І>О.І1

-

аа

108,'1.

дити бригадІ ткачІв Гоголівсько'і стрічкоткацької фабрики. якою керує В. Г. К1именко. Завдання на 125 проценті'в, по - на 118.

продуrктивності

працІ

Переможцем серед будівельних ор· ганізацій міста визнати КІОлектив БМУ-35

буд»

тресту

«Броварипромжитло-

(начальник

І.

І.

l{уро.вськиЙ.

секретар парторганізації Г" П. РО'КО' ман, голона будкому К П. Рачин­ СЬІШЙ, сС'!{ретар j{ОМСОМОЛЬ,СЬНОЇ орга­ н:зації І. Л. 1{0JіалеНІ(()). План по генпідряду на 102.4 процента. В.1аСНИМI! сила\Ш-на 122.5, по про­ дуктивності праці 11'1 114.5.

Перше місце серед бригад прису­ дити бригаді малярів СБМУ-6 тресту «Броцарипромжитлобуд», якою ке­ рує Л. С. ПилипеlШО. Завдання ви­ конано по обсягу роботи і продук­ ТІІ,ІИюстj

праЦі

на

123

проценти.

Переможцем серед будівельних ор­ ганІзацІЙ району визиатиколектив СПМК-503 (началыІнH В. І. ВласЕ'Н' ко, сенретар парторгаllіЗ8Ції П. І. Норсун, . голОва профКОМУ С. І. Пархо­ менно,

сенретар

КОМСОйlЮЛЬСЬКОЇ

ор·

ганізації М. В. Турчик). План по генПідряду на 100,9 процента, власними сила,ми на 1 ОО. по про­ дуктивності праці на 119.6. Перемож~ем серед бригад визиати комплексну бригаду М. П. Рибака

1а п,м.к.-'l тр~сту«9РOJ,tа}Jис!.пьБУі.·

перше

.1Jективу

місце

присуднти

райспоживспІлки

ко­

(голова

правління Т. В_ ДраJlЮК, секретар парторгані,зації В. П. Сердюк. голова

профкому Н. А. Стус. секретар ком­ СО:VЮЛЬСЬНОЇ

ч()ва).

організації

П,lан

Н.

М.

товарообороту

Бога­

-

на

1 01.4 ПРО·І\еlJта. ПРОДУИИІвність пра­ ці на 101.2'. Перше місце серед комунальних служб присудити комбінату кому­

нальннх

підприємств

(нача.1ЬНИ'К

П. Н. Васькович. секретар парторга­ н!зац:ї У. Л. Захожал). План вико­ НЕНО на 10в.з. приuутон на 1:::1.

Колективам-переможцям

ВРУЧИТИ

перехІдНІ ЧеРвонІ прапори '\'Ііськко­ му Компартії України,' внконкомlа місьКо!)Ї та районної Рад народних депутатів, мІськкому ЛКСМУ та за­ нести на міську Дошку пошани.

Цехам 1 бригадам вручити вимпе­ ли міськкому Компартії України, ви­ конкомів міської та райониої Рад народннх депутатів, міськкому

ЛКСМУ.

Відзначити хорошу роботу завод!в а.lю:vrініЄвих будівельних конструк­ цій

І

нестандартного

комунального

обладнання, БЗБН, ПМН-5. Дарниць­

кого РБУ,_мостопоїзда-814, ШВУ-50,

· СПМl{-580. Бюро міСЬКІIЮМУ Номпа.ртії УкраУвинонкомиміської та районн01l

· ни, · Рад

кому

народних депутаТіІВ, бюро міськ­ ЛНСМУ ВИСЛОВЛЮЮТЬ vпевне·

нІсть. що тРУДЯЩі міста І району кожний на своєму робочому місці ДОRладуть у'сІх ста рань до

~лаНів

1

с.оціалістични~

-

виконання

аобов'яза~


*

! стор

~ квrтя" 198З року. ЖИТТЯ

НОВІ

ЖИТТ,.

РА,.

Обговорили ва ce~11 Важливе

nИТІЦIІ

рое- чиХ 111Jp~зд1лах pa,l,fOalY нJt3I1і1ИЙ

r Jtl!даЛОСil на 'ІеРГО81А ее- <tЖ41t1f!8tм<иЙ.

~:I ЖердівсЬ}(оУ сІльської рі,вен. продуктИВНОСТі Ра~и народних деnутзтІIІ. працІ, пмребує пол1ttШен­ На н:й !шmt мо •• n~() ня оprакlзація побутово­ роботу ВIfКОН!ЮМУ по втl- го І медичного 06Слутову­ леиню ~ життя рішень вищес!оячих раДIІНС"НИХ ортанів по керllНIИЦТВУ д11!.iJЬНіСТЮ установ, ор;т·ltні..зац:Й. розташованих на територІї Ради.

Виступаючи

з

вання. сл!д ЗIДійснИ1:И ряд заходів по благоустрою І озмененlfЮ наСелениХ

nYН1<тIІІ. Чmlfало Ц:Н<НІіОС пропозицlй ПРО3ііучаJІО У ви-

ДОnO'від- ступах

гоJt()~и

дЮ, rO.'10118. сIЛЬ8НКОНі\ОМУ родного 1\-1. М. Нваша проаналІзу· }\JI'1ЩIt,

ВІІВ хід

вими дань

групи

ка­

контролю В. Я.

мех&нІз&тора

виконання трудо-. П. П. Хитрого.

дире·кто-

колеНТИll8МИ зав' ра' цеитралізованої клубі соцзобов'я'зань ної системи А. Я. Нос-

третього року п'ятир,іЧRИ, тенко та Інших деl[]утатів. здіlkн-ення з-а ход ї'в ПО На їхню дyМIНy, ВИlКонко·

торго.вел.ьному. І,У льтос- мовІ сільської Ради слІД медИ'ЧноМ}' об. IнtЦіатМ'ви!ше займатися слуговуван,ню иаселення. питаннями економічного 1

BITHbOOlY,

Зокрема,

зазначалося,

соц!альм-пооутового

тя,

посилити

що останн!м часом краще стали працювати ко-

особами. що тиrро:м,адєький

лектнви

життя.

уставов

І. органІ-

зtщіЙ. дещо з~l.цнlла тру.

На

сесl!

;3

ведуть анспОСіб

затверджено

ДО!& ди,сцИ!Пліна, зменши- заходи по посиленню ке­ лаея кільк:сть правопару· рlвництва в'ИнонавчОГО тень. коМітету Д!JlIльнIСТЮ пLд-

У Т'ОЙ же· час у !ХН:Й ПРИЄМСТ8, устаноо, ортаНіробот! є ще ІсТотНі недо· зац:й. . Jl1Jtи; У окремих виРоонкв. ДОСВІТНІЙ.

Переможцями стали рожнівці у першому квартаЛІ НН-

нОУ,

с!льських Рад народ­

1l1шнь{}rо РО.!lУ II.н!\oll~O­ М1І Рад народних депута­

них

депутат:в

Т:18

при

ц:.в,

дооомоз;J

член:в

оргаиlв

мадського

Ю'f

обран-

держустанов

ви­

значи.'ти

переможця

со­

значну

рооо·

'завдань

182.2. а 124.8

по видатках процента. на­

на

се.lенню надано ПОбутО­ ВИХ пОс.1УГ і реа.1~ЗОВ'аНО р:зноманіТНИх товар:в 8:)'1rrов:дн() на CY~1Y 273,6 Т8

В

~~'ЛЬЙОН:8

ти<:ячl

929,2

карбованців. Нр:м

того,

державі

1!.1:ЗОRан() 7.244 ри МО.l0ка, 2.122

ри ~(яса. яєць.

519

ре-

центне­ центне·

тисяч штук

одержаних

бистих

в

пІДсобних

осо·

госпО­

дарствах житеЛlВ насе.'l~" них ПУНКТ;ІІ БРО8ВРЩИИИ.

РОЗГ.1Ануеши роботи

зае:даинl. райвинонном І рвАном прОфсп~лки пра­ Ц:ВИНlК'lв

третьото року ХІ-ї п'яти,рІчки. За,вдяни такому п:дходу бюджет району по приБУ1'J(ах виконано

-

с.воєму

гро-

провели

на·

на

самоврядуван-

ту по реал:зації

ПіДСУМКИ

~икоН'Хо~:в

селищ·

ціалі,стичного

зма,гання.

НИ!>І став виконко,м н:'в'ськоІ с~льської

(голова'

М.

Г.

Рож­ Ради

Лисенко,

мет'ою роботи

громаДIlН

удосконален' ПО прийо,му

!

СПРИRКНЯ

оне·

раtИБНОМУ І !(валіф:кова­ ному вирІшенню Ixll!X пропозиціЙ. З8Яв ! скарг, при ВИ!(ОНКОМ! міської Ради народних депутаТіВ створено

громадську

приймальню. ~им

Ії

зав!дую­

З8Т!'Іерджено

тор!!.

ІНСТРУК­

м:ськвиконкому

по

reaprax

І. І. Барбол.:н!!.. Іір:м нього член8.МИ цьо­ ro органу будуть юристи,

праЦ!J!НИКИ

м:ськвиноняо­

Члени ІТРиймаЛЬНі

громадськоТ органlз0'8УВО;'

ВАХТА ПАМ'АТІ

дня

в1Йии

пІшов на фронт захищати

рідну

БатькiJвщину,

фашиСТІВ

нав­

працІ.

УчеНИЦІ

класні кер:шшки. учнІ путІВКIІIМИ. облад- молодших нласів. Ознайо­ М. сив..о. црофе. манси- митись з р:'зними диреRТOР Rомбі~

трудяться

на

тації. Завдання по удоско­

наниі

наленню

ма.'1ЬНО наближених до ви­

навчання,

вихО­

промислоl3'ОМУ в

умовах,

учн:вської

м;ста р·екон{:труЙовано пр!tмlщення, обладН'З.ио цехи І каб:нети ДЛЯ по­ Г.lибленого ТРУДО'ВОГО иав­ чання.і професійної орієн· тац'ї с,в

учн:в

шк:л

рООничих.

молоді

старших

нують

замовлеиня

п!дnриєметв.

ІНШИх

Враховуючи

перcneJ{JТИВУ

розвитяу верхнь{}го дитя­

фа6,ри:ки чого

ТРИf(отажу.

розпоча·

ли навtfання за cnецlаль­ ніс/мо В'Я3аЛЬНИ'ЦЬ. -"КОЮ

кла­

м:ста.

оправи.

з

вручен-

Черво-

ного прапо,ра І грамоти раАеИКОНКО'~IУ І. райно,rу профсnlл!tИ npaц:8HIm{~B держуст&но!'l.

виконко~'!У

Плосківсьної

Ради І трe-rє

му

С:.1ЬСЬКОЇ

-

еИ'Ионхо.

Зззим'ЮfСЬ~Ої

сь'Кої

СілЬ'

Ради.

при'Йом

даватимуть

громадян,

доручення

ке­

з'ж:увати

те

чи

ін­

ше питання. В разі. коли ЛИ'СТИ трудящих не вирІ­ шуватимуться на м:сцях, їх 'розглядом займати­ муться в:дпов!даЛЬНі пра­ ц:вники апарату КОНН()Му.

мlськви­

Прийом • відв1дувачlв у громадськlА п'риймальні проводитиметься

діЛК'а з

8

години.

учні

до

12

-

3

В.

щопоне­

ГОДини

16

до

!

20

ШЕВЧУк.

до

ав1'О­

al3'ro· s набі'

НИ"ІИJМИ профеСlllМИ прохо. дить І в перІод лlтньоІ nРМ<1'И!К1і.. На пlДll1риєм­

навчання.

C'r8ax УЧНі 'вIДчу!&ють ви­ роБНИ'ЧИЙ. ритм, добро­

майбутНі

слюса'р! готуються

неті теоретичного І цеховІ практичного

тут

працю­

I}{ва.l:фікованl

-

В:Д~l:ННИК

май­

зичливу трИІМКУ

народ·

дооомогу І ДОСl3'ідчених

ної осв:ти В. Г. Назарен­ ко та А. М. Новаль. Уч' Н!, набуваючи глибоких

КlОН'анні

теорет!!'ЧJНИХ

жання зарплати.

цюют·ь

piBHwкaM підприєм'ств, у{:танов, організацій Бро­

варів

стаВлЯТЬСЯ

стри

му.

тимуть

з' оообливим Інтересом

ють

с. і БОЧКОВСЬКИИ,

бити

nоверН)lВШИСЬ

знань,

над

-

ли

:VІ:СЦЯ

плакl~.

товується

й

Нер:вники

поповненням

навча.1ЬНО

дорогами Вели- норми,

МІ ВІтчизйлної вІйни В!Д слюсар

робоч;

ченню

автодвигуна 8 )"1<1

.NV 1

нем середньої школи

Є..

Гореловнм, правор" Фес.~ ПРOlВодять'ся тради _ учеНJЩі середньо! sntoo ційНІ конкурси. У 1~82 ли М 6 І. ДАНИЛОВА.

роцІ з.а шістьма проф.ля- І. ПІНЧУК та І. ПОТ. ми нЗ!В,ча:ння ,УЧНі flиборо- РЯХІНА готуються C'r8'l'8 ли призовІ М.сця

на об.

де.в'Я'1'икласнин

Сергій ЗНІмках -

лас.ному

ноннурсі,

продавцями

а.

Н

.

__ _ ....

а

йдуть 880Т!'

ПіД' на·

Запам'Я­

день

одер­

підприємств

для ви· Нер!вники, спецl'алlсти, лаборатОРНО­ роб':1'НИКИ пі.дnРИЄМСТIІ роб!т, 10 частІ гостІ в комбінатІ.

конання 28 практичних стеНДів

БІля,

систе:lІИ

а вт{}'\і о­

Д!ЮЧІ:Й СТеНД

з

ВОНИ беруть уча'сть в ор­ гаНізац:ї 1 проведенн! (ЮН­

поа·

вил дорожнього РУХУ. Ба­ зо,Ві стю

клепками

для

за профеСіЄЮ., з)'\:трl,чеЙ. І, звичайно 11(, цік~лть­ ся потреба.ми комБІнату, ді.'1ЯТЬСЯ ОВОїМ .аосвlдом. ТаБ& с.пі5дружн~~ть rapaHТУЄ уопіх. Комб,lнат є не лише

гальмовних

колодок, знака~и ної

курс;в на з.вання «І{ращий

ПіДПРИЄ~I,СТВН повнІ­ забезпечуються за­

авар:й­

зупинки.

Д:вчата :з задоволенням оволодівають швейною справою. Б:льшість Із цеитр(')м 'l'Pynolloro наВ' них після закінчення нав­ чаН'Ня і профес:йноІ орlєн· чання одержує nосв:дчен­ тацlУ учнІв, а й метОоДИЧ' ня

1IJвачни-мо,тористки.

ві,н нагородщений орденом

ВІтчизняної го

вІЙни

друго­

ступеня.

З

почуттям

хвилювання порошківці

глибокого

відгуннулися на

заклик

ко­

ветерани· війни лишнІх Фронтови.кl,В, вете­

Іван Ност*нтино'

проводить заняття по ВВВО

матеріа.'1ьноl добре дбають про молодь. бази кабінету і цеху, ви· А тому частина учнLв п!с­ практиюr KOHYКnЬ замовлення баЗ0- ля з&нlн'lеп.ня вих підприємств. Власни­ залишаЄться попр&"Ц1()за't~ ми си~ами воНИ обладн. на ча{: лl'І'Нlх наНlнУ л.

Данило Бри.льов. За ВіІн увесь час по-ударному Но,РНіЙОВИЧ ТРУДИТЬСІІ електрослюса­ ратний подвиг на Фронті продунтивну роботу кому­

На фото: вгорі лtаор,. майстер виробllИ'lOl'O навчання А. М. Ko'8AJIIt

_

ставн.икіВ. свою РОЛЬ,,! аи­

пра­

додому, відвагр, слюсар

198іН ОвсІЙович рем на. заводІ. За ВИСОКО-

МОЖЛИJВі,ст.ь

ними &Иt'<YТовлен.о св!тим­ пlдготОВI{У більше 1000 НИІК~В Р!ЗНІ!'Х fИnIЗ " учн:в ІХ-Х КJtaC!B серед· 30000 нарб0lЗ3lfЦ!В. Ва н:х ШКііл м:ста 3 десяти цих вцрооах штамп

Викладачами

завІдуючий загальним ВіЦ~JlОМ райвиконlV:>-

дає

ІІІИ'НІ 75 Но,рнєев захюцав чеc-rь у групах швачок 1 - . , ПРО'тягом п'яти ронін ОI3'ОЛОД!іВають облаС'Гl !На республ;нан- ТР3МОИТ&ЖННЦЬ..е ·:1 комб:нат зак:нчили 2088 стаРШОНJIIIJСКК'ЦЬ. cЬiк0М"J ионкурсІ. 45 БраФОТО П. ro~! учнів, з яких 1675 одер' 120 уч1l1З н8!вч&юІ'ьм

пnисуджеио

м:.сце

nep€x::ДHoтo

їм

Для

Боllt6!наry" Пог лнблеие 8a.Aom-cflО 3 ЦИМИ та !:RШИМИ po~HT­

ням

Ячник).

присуджf'НО

сіями

фабрwни добре обладнаний кабінет та підготовки її до працІ. верхнього дИ'Тячого трико­ профес:йної орієнтації, свідомого вибору профес:ї тажу вони вигmовлтоть в!двlдування цехl,в 1 на,вуспішно ним виконується. трю\ОтаЖНI вироби, пов­ чальних· кабlнет:.в. На За КОРОГКИЙ час за Н:СТЮ забезпечують хлібо' комБІнаті в період пр.овеуча,стю ПРО'\іи'слових пlД- завод касета'Ми для вИ!П,іч­ дення дво,м:сячника пропри.є:vJСТВ і срга,нlзаЦіЙ ки хлІба, а та,к,ож ВИlКО­ паг~нди . P~I тничих про= вання

спецlа:тьностеЙ.

перше

В.

Лисенко-нинІ ро6!тни.к за- ніст нагороджений орде­ еоду n,орошкової металургl! ном Жовтневої РеволюЦії. імені вО-рІЧЧя Радян,сьної На совість трудяться, УнраїНИ. Шн пройшов значно перевиконуючи важними

трудово,го

чання І профес:йної орІєн­

ним

Ц-eJlТром

трУДо<вого

За прикладом фРОНТОВИКї'В

-

ВАХТА МИРУ З першого

1Ю:.1бінат

Друге м:сце 3 вручен­ иАМ гра.м<JТИ райвиконко­ :му І РАЙКОМУ профСП:JlКИ

Рожнівцям

щочет'верга

му.

д:є в на­ Я1( 1]1 Інших цехах в навчання 1t міст!. На ено щих учиі:в - aк'1W11J181 ооН'Нурсlв ... мІжшкільний швейному баТ8'М часу вІд­ с.к~рсИ до комб!нату ча· У'1'!ІСНИlКі,В приїз.днть ВЧlfТелl. npемL'ЙоВ8lН!. тури.стс.ЬИII8dI - виробничий водиться продyt\ТИ,В'!!'!Й цо

року

елеК'l'РОМОН1'ажнlй справL Як 1 на заводІ, цех об~ад· наний дІЮЧИМ кон.веЙЄРООМ. ТІл'ЬІ\И за МИIfY л!І'Й рl!t

Л.

приймальню з

1977

З

шому м:отl навча л ь н О

жа.1И роб:тничі ро'зрЯДИ. Багато з них попо~нили лави робітничого К,1Іасу. Тепер у КО~'Іб:Н'атl npQXOдять ПОГоlиб,'jену .трудову

сенретар

Створено громадську Н1!

ВЧАТЬСЯ ШКОЛЯРІ НА РОБІТНИКІВ

жит-

БОpo'l'ьБу

ранів

праЦі

І

новаторІв

активіст!в першого ! до останнього 'вич Лапука, на грудях виробництва, уі дня. його ратні подви- "кого ордени солдаТСЬRОї руху на захист миру, який ги в боях відзначені трьо· Слави третьото ступеня і був надрукований на сто· ма орденами Чер.воиоУ Жовтневої РеволюцІї. а рlН1Ках газети «Радянська t1рии. також 6ойо!3а медаль «3а ~'Kpa!Ha., стати на Вах1)'

пам'я'r!

Вахту

-

ничому

-

wpy

'іесть Дия Перемоги. ред

шх.

що

також

на

Се­

тру·

ДЛ1'ься сумлінно, колишнІ фронтовики АрсеНТіЙ Ми­ НИТОВИ'Ч НаРта8ченко, Гри-

ПідроздІл!

заводу

цеху металевих порош­

дів добра

слава Іде

сталевара

відділення

npо по

Ви>nyску металевого по­ Рошку способом розпилен­ ня рідкого ме'rалукому­

НІста Миколу Васильови­ ча Пожидаєва, сталевара Валерія Євгеновича Аню­

горій Панасович ЧynрИН8. Михайло АндрІйович Во­

х!на, портрет якогО

лотников та багато Інших.

таким же завзяття'\і І напо­

Високопроду к т ив працею

жен

-

день

Вахти

Вахти миру

нияи ПО'ВO€Iнного

лодь.

}"

ti О Ю

вLдзначають

ко­

nам'ят!

виробнич­ часу.

мо·

fОМ8ИОМі вироб-

на

за-

8ОДсЬк;Й Дошиl пошани. З легливістю

бригада

трудитьея

печових,

яку

очо­

особливо роБОТІ

СРСР

У

пам'ятІ тих,

Гусєв.

Тут

ВаСИЛЬОІИ'f

Вахту

-

пІд

що не

ФРОнті,в;

ета.7М

несучи

працюючи

1

MeT8.Jliypf

порошкlвцl,в

пра,вилом:

час

Вахту

миру, неІ

:;а

п()вернулИ1СJ't

вони

3 робл.ят.

свої. ГРОШОRІ. внески у Ра1

дянський Р:К,

фонд

наПРИlшад.

миру.

То­

перерахУ"

ва.1И бі.1ьше 5000 К'ар.бо~ ванЦІв, а нині ВЖе I'5лизм

лює ~jОЛОДИЙ КЮІУН!СТ. де­ ко путат м:еької Ра;:tи народ-. ців. них депутатІв Василь ше

Сергійович

Іван

Рябчун.

.

вщзю\чає-ться

почесний

4000 тисяч карбован­ Ще внесуть не мен­

1000 А.

иарбованців.

r АВРИЛЕНКО.


_ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _~_Н___О_В_I!__ ж~и_Т_Т...:...я_ _ _ _ _..о._ ЗА

ВИСОНИА

1985-rl

УРОЖАА

ВЕСНЯ- даоськаа.,Iац1", З л!'tакз урожавв:~ буЛИ ТІХС»К п:l1ЖИ8JJенІ таким дев:З0М 1.234 ГЕЖтари баrt'fО'

на

рІчних Т"&8, 827 геК'І'а,,:ь ЛУ'Г~'І! ' ! пасо.,.ищ. А Ми · готува' им, ВаСИЛЬО8ИЧ ГаЙО8ИЙ

та

Васи.r!ь

ІС:,Й запланованІй

РИСІИ

пло

щІ 54 ге-итарах, а та· кож оброблені гербі цида ~и. Ланна буряководі!) f{атернни Макси'\1:ВНИ ОС нач зnбов'яза,1аСЯ на коїн

під трудяться ХЛ:60РОби pan' госпу «Авангард.. А д:> весни тут по'чали тися ще з осені. А;:rже для створення над:йного запасу КОРМів для гро-

ЛОГВИНОВИЧ

гектарІ

HO·:\fV

ШтаНЬflО обробляють ОЗИ' МІ гер<5:цидами, викону·

1ООО

з:братн

п(\

Петро

ствІ

Михайло·

з

працювали на Т-74 , Нь садІнн і fiартопл ! 'уло заЙ.

пере;:rусlм,

Д:ЄB~CTЬ

І!ЯН)

ал:стнчного

два

агрегати,

д:в.

чис,г!

тонн

ЦІломУ

2.500

С:lНа,

запасти

центнерІв

тах

і!ПЩЬ.

Щоб

плановаНі тянськ!

од, ержати

за.

урожаr,

кали-

хл:бороби

п~1':Й-

,НО працюють щення'м

земле·

та

12()-lЗО

пр<>це.нТlв.

Засл,уговують похвали нашІ каРТОП,lярі. Дружно. злагодж-ено потрудилися

ВО­

внесли близько

стро,ки

іНИМИ

сортами

ЛЮ

ДрУ'ГОоІ

районова-

А

першоУ

сходи,

репродукц~й,

І

при

Посадили

на

вс:й

вже

картоп· Слави

грунту

члени

виоране

посіва!>fЙ.

на

жен

третього

МИКОоли

ь~ддlлку

гоопу

яка

ступеня

на

reKTap

перевИJ\Озавдання рив.

пер

буряки

МІВ, а до кIИІU1 здасть ще не менше н:ло.грамIВ

"оку

3000

..

Aktli'B-НИ'МИ ММока на IІуIН'ТИ, я,ких

здавача~и прий.мальнl У сел! По-

По праІВУ

пеНСіонерка

j,:\f.eH! Юро'ва по- П;раСI{ОВ!Я У лещеНl«J, воБ • І д:" Петро Юхи:моgи"J ЯкоРУЄНК1В ~a- вен,ко, депутат районної іНа Про~оп'овича j ~оФ.~ 1 Сlльсwо! Рад народних Трохим.IННУ .• ~ecь ВІК Ba;~JIeIlYП'l'tw; Галина Микола­ НИ доБРОСОВ.СНО праnюва Увна СергіЄНJ<О . та ІншІ ли у рад'гоСn!, А тепер трУ;:t,1ВИИif{Н сет., якІ що­ перебувають на заслуже· .ДЮІ 3А8Ю1Ь no 10-15 кі,ному . в:дпочинку. СІм'я .10грам!в МQ.l0Щl.

!Курей св:й

ТОЩО.

НашІ сельчани у п1дс06них господарствах

Ви.конуючк мають 192 }(Оро,ви, _

оБОВ'Я'зок

перед

р\.Д- '

ка­

ною державою, яка забез- ж~ голам SИI{ОIi'КОМУ сіль­ сько! Ра,ди KatJO!lHHX де­ печила

вони

1200 .

ща.сливу

старість,

лро;:rали

близько

кілограм:;в

моло,ка

в:д масно! КОРОВИ,

С~рr:,й 'у лещенко Ці,

а

й'ого

ЛеоItт:й о в н q - IfI'вал,lд nрй­

Варва- ра цює

дружина

ВасилІвна

оператором

по

дlвлl молодняка рогатої худоби

пр.· в:дго-

велиноХ на м'ясо

Н3 ЦММУ ж в:дд~л.ку. Вод· іНоча,с

своє

80Н.и

добре

n:дсобне

tосЛCt4ар

стМ, .8 яко.му птиця та Інша Нин!

родина

є Сflиlll, жи&НІсть. Щ(}ДНЯ

на приймальний

15-20

ведуть

кlлосрамlв

"\·таТ;8

моло­

ІВІН

Ма,рухненко, молоко

ГригорС>вич

Поки що

-

продають

держав:

трудящих, та кожного.. дня к:льК\сtь УХ збіЛЬШУ­

156

ється.

осн:11ы!!

корови

IЮмел.ЮI01'ЬС". На сЬОГОА­ ні1 Р~Чl!fltй план реалізацlІ продукц.!І 600 Кілогра­ мІв в середньому ІІ:Д кожно!

-

корови

ви,ко-

IffiНИЙ. -ТрудЯщІ дали сло­ во

продати

не

менше

11 ОО -K!1M'pa-М!I. з~вли ЙОГО б~льwе

8же

570

цен'тнер:'.

здає

пункт по

ВоДIЮ'І&с

продали

пotр~18 Ц І

держа'ВІ

194

центнери м·яса.

ка. ВМа еже продала Ао­ більще 2000 Кіnогра·

г. АНДРI6НКО.

ro

ЛЮДИНА І ЗАКОН

, нІчим,

Вони

ТЯlгнуть

усе,

що пІд pyt<y ПO'rрапИ1'Ь, (Х:Ь пише дВа ПРll1Кnа,llИ.

.

КориtТУЮЧt!СЬ

рО.1ІьнІстЮ с,.рацlї

БЄ3КОRТ

З боХУ

радгоспу

:меJCаи:Мtор А.

І,

B"k'3p

J ферми .!СіМ тon

гноЮ.

Не

ПО!еЗЛО,:!атри­

мали на гарячому. Доае­ лОС!!

йс>му

районного

зll.

р!шеJmЯМ

карсудУ

81ІІ11а·

загону б : льш к!ль' доб-

на

ВОЮ.

соб:.

Добре,

І{ОЛИ

справжньому.

І{ННГОЮ,

ля

орган ! чнl

Щодн!!

ТОонн

ГООПОД!рС"I!! М. М. Ар­ темеlШO. ВІВ вО[8 8 фер­ МИ

mаи t1IОЮ

І тa.troж

карбоsаящlв, таке

МОЖJI8ІВо,

вІдчутне покарання ДП" IIIUJRХ .ІСУ­

e'l'ue R

К!В teaYRO!O?

М. САв'lEJlКО,

AL1WUI..... IШ1JUL

18епеиор

.

І!ідмовляемо

бути

ком

_чи

ровесницею

Г.

для до

жувальну

но

ЧИ

гум-ку?

пізно Ти

бригадира

таl{ИХ

члені'в

стан

далеких

p~

кл'убу? Який

здороs'fI.

ДамоклІв

меч рекордомВНії, прироД­ но, не ІІИСИТЬ над жеl{lв, СЬКОЮ оргаи;заuією ,. і то· ~i Y ставну ІІа фі;;І1ЧНО об­ ють .

Лише клуби за !нтере- визнають,

не

Т;,lЬКИ не

а й

засуджу-

вселити

\іікрораЙон!. квартал!, бу· сил! тІла І пуху, що кри­

десь

у

закутках

.'ІВ, щО л;тк:S,

вОІШ ваб.1ЯТЬ під' клітин, ~ такої благо­ прив'язують їх радної мети прагне до

ТlNttих

засад

дем,окра- могтися В. П. Маркелов,

можливо-

У

групі

наЙмо.l0ДЩИХ

стей для са:l-Іоутверджен, \Іені одразу впав у В!Чі ня. За однієї умови . Нали _хлопчик явно дошкlльн(}го ентуз і ас т, вlпу.

-

JtIOДи,на ЩироJ душі . Саме Маркелов,

3

_

Пlдлlтко-

-

В.

ІнІЦіативи

створено

«ЮНіСТЬ.,

вулищІ

!

що

ГагаРІ"'.

З8И-

М.

Л.

1 -

знайти

-

Олен~

підвал,

Виводжу

його

Ів

теслярІ

ЖЕНу, а , ХЛОПЦІ

s

довели

!ІpвмlЩeRJtR

ВlталИ]{

mlpOkY 8.

ло).

та

стук!Іу­

пonyлярИ~ТІ

38,-

жИJm ЗІІа'lliо!. В. П, Мар-

- WlmJf

tee .

JЖода8'lКJl

CJOfII. -

Щотняши

rroc:ь

з.ертається

ро-

до. МС

хаJlІЦ,М ПРИЙНЯТИ

3 про­ /1,0 KJI'Y.

бу,

1111.-

-

r~!(),ить

самІ

дбає

запи-

сують

м а люк І в

І{лубу

члени

«IOH:CTЬ~. Цікаво живуть

І про

зм:ст,

1 про

Чергове тренуван.ня Ва-

У _lер:й почав

!з перев:рют

Н'а6утого. Х,1 0пці ПРО ВОДIlжиття", ли ПРИЙО:\ІИ дЗЮ';:J,О РИБ-І-.а.

старших

груп, серед яких бачиш І д:вчаток. Бес:ди - Ііа 'юр'и-

ми.

Хто розкаже вІРШ?' неспо;:r:вано запитав

-

І

сам

О.

про;:rеХЛЮlував

Непрасова. все

Ви

-

роБІІТИ

плав-

но. Так, Яfi читаєте п о е­ зІю, без пауз' пос ере д слів.

НееПDДіванІ ДОПО:loгагають

асоціаціІ, ЮНи:l1

спорт­

сменам в УСВ:ДО~1леннl помилок. А головне­ виробити ЗВИЧI{У до працІ над собою. ПРИfiлад у

ДИ"lн!, політичнІ, не нажу­ чи вже про спортивні, те­ ми. Випуск СТіНtазети. ее · 'ЮРІ! вIДП О Чf!IШУ І, зви­ чайно, TpeHY-BaHНf! ВСЕ' спрямоване на формуван, ня кращих рис молодої

-

першого на

запитання

ПОЦіl{авився

вико­

місці,

-

тоБІ

рокІВ?

ШІСТЬ.

Що ro61

1ffi.ft61J!ьШе за_няттях?

ШО ж, тре(!а ВlМ1ти не лише

ХOil\ИТИ

та

бlга'l'И,

Боротис". А • садочну за<Sllяка?

а

-

-

-

НІ,

J[

1'1I!re

гаРИQ

воджуся.

Цє

те,

чим

думкою

на1І:ГОЛО&Нlше ,

по-

кІль­

не

Л~В.

має

n: : е

гvчuи~

титу­

Т~НЬ~~~·!lіИ

чаr:

бере уроки ДЗЮ·ДО у ВІІ­ кладача НИЇвсьного i H~ TJf .

туту

Фі:ШУ:Е,ТУРI1

С.

Матвєєва. Боротьба в:.кам жvє

п:двладна.

Ф.

УСі'.l

стверд­

практикою

гpo~;aд­

сЬ'кий тренер «ТОност > , я!шй за.llIшається мало­ ДІМ·І душею. Ней вид сп ~;)­ ту гартує хараптер, 1)0;3виває не стільки Сfiі.1ЬКИ спр!!тн;сть .

СИ,lУ, Не :\1а­

вого

зиЧних

кросу.

Тут

-

ШКОЛЯРі

-

не

-

не

роз·

Сергій

усвідомлюють

УІ

Дивлячись хто. НОЛ1l тренуваннІ.

можна Бправу

. .

впевненості

ЛЮДЮf

дан!!х,

СПОРТО1ену

виклю ча є

п,орядок.

-- ЗаГ.'1и6ИТИСI.

у

Показовий ВИСНОвок де­ сятшшасника. Очевидно, Blн згодиться йому і в

Пар адОIi С

чуже

принизити

нього ми

є

Ось

с о­

ф ;­

():

про С т

егоїстичних

ся.

в

неВllдаПНIХ

пояснюється

ня

часто-гу-

ро.1!.

-.,.

надаючи

БІ

усе п<>будоване агреСЕвніСТЬ .

дисциплІНі,

на

Скі,lЬКИ

них

В І Н ГРОо~Jадський тре­

ло!!ажно й те, що Д :.J Ю·;:10,

на

стрибки

-

про

з

лов. нер,

кох старшокласників, які зак:нчили чергове занят­ тя, ПQвернувщись з лісо­

Ho-рНIЄнко,

нувати 8ІП.раву

вІдповідь

л:пшого

вабить «Юн!сrь., буде стандартною. І все-таки

озираЄТI>СЯ в!н на ще­ сто

JtO nyтrя. It ІМдати. <ЮнІстЬ.. 80ltClм ІОна (ІЙ - А ще?

~ Й

'

ради є бать- витку своєї .особистост!.

часто

ДУ:\fУ,ЮЧИ, СНRзав Жежерун.

Як тебе звати?

Н6,ДLIiи матерl8l1И. Спе­ подо(іається: на цl8лЬнІ. роБО"1і аИJCонали - Падати. Сlмеs:иl.Ки

зі

поговорити.

-

реигу . продовжуючи

на

головного !нжеНf!­

допомогли

строю

п.

таки~ є комун;ст

якІ

оргв' людини . . І{ОЖНОМУ Здавалося,

TBOЄ~IY впевнен;сть у його в .ТRСН\й

динку. Практика заСВідчи· ється

керlв,,' ик

Союзникзми

І{и,

Загартувати

ручити, допомогти, Жек:в- Н:3М,

І

ба-

вирощування

Ubo:vry подає В. П. Марне­

са,ми мо,жуть зарадити, ви-

узами ' ЩИРОКИХ

ие

ПОЕ3ІЯ дзю-до

дарованих

в

для

ПОВИННі

но.

ськ: клуби -

триярусних

клl:пювнх

СВІТ ВАШИХ ЗАХОПЛЕНЬ

РВ-

убивати його. Безжально, безцільно. І рано чи пізно в:н п(}чинає вбивати тебе. /НОРСТОIiО, прнц!.1Ь·

вН)х>щу­

На знімку: старший майстер О. М. Щербак перевіряє ПОЇ.'ІІш. Фото ю. Олійника.

в:,н.

не

починаєш

і

приступить

випуску

М.

відчуваєщ душевної' по­ рожнечІ... А II1\ЩО В'ЛЬ-. ний 'Іас тане пов;ЛьifJще

31\

І

молодняка.

бригади.

Та

птнці

тарей

3900

устаткування

каскадних

400

колектив

утримаиня

вання

добрива.

~ле;менти . щзю-до.

н:кому.

року

виготовить

компдектів

САМОДІИ,

1'ранторноІ

інтерес 'єднаs Ух? Спорт! . Рг;ха к.lубу ПРИЙ:\fає дl­ те!! і п:.дл : тків на одн,ій­ єдин!Й п:дставІ дов:дці лі~'::.ря про норма,lЬНИЙ

із

І

в

КВ:\1И

рове-СНІ:!­

ра О. І. глущеJtRв: Воии ж

Цього

ПОЖИВИ.

.

країнІ_

в усі союзнІ республІки, а таJЮЖ у Болгарію і на Кубу.

заводу

вІдтранспортОоВУ'

помlЧRИК

- , одиН

наЙбі.1ЬШНХ у

його продукція надходить

на по'

ють та вносять понад

об· єднання

з

качани· '

вивозити

підпрИЄМСТІЮ

виробничого

«Ніжинптзхомаш»

400

ведеться оброб:ток

сІвба

«Нlжиисlльмаш»'

головне

За раз «юнІсть. об ' єд­ лише. Д!ТJI':\f прище-плю· форму спіЛfiування 1з НУЄ пон.ад 100 чоловік. ють скромність, не 8ТО~і-сотнею внхованц'в . У них Іх в:к від 7 до 17. люються роз'яснювати, не повинен пр опасти ін­ JlIo за спіЛьн:сть може що вчать Ух самозахисту. терес до СПОРТУ. до роз­

'по­

дружиш

музою,

Н'Вчальни'на

8 . ~itOrO

Не

Причин де-вол!, пояснень теж; а фВfiТ залищається фантоМ: більшість щкl.'ІЬНОЇ (та й не тільки!) ЮНі на;:1ана са'\іВ

кер~вництва /НЕН М

сЗІ,ttanчиtCJI. !Це 04И11

та

до'вжують

п:двезенні

в'яза.1ИСЯ в ниніШНь{).~fУ роДі одержати на кожно­

ня підлітків ц:.liавою спnа­

сlЄнка

мехааlоатор

площу

Петро

цювали

чайна, за дІяльною участю

AJtltt!HI- cnilмf,8CJI. Сума штраФу була солідною - .. 100 «Зоря.,

уНРll8

но-

Пе"ебіJ!ьшення? Ну, дІють гуртки У БУДR-В<іУ п:онерlв. Ну, є секнії на СПОРТlюмплексі «Мета­ .тург •. Ну, працюють fiЛУ­ би в школах... А ,1 е .в ни'х своя специф:ка, я::а, хоч не хоч, обмежує ОХОП Jl ен­

П0

гарячому

кукурудзи,

займе

грунту

-

ХЛІ­

забезпечували

торист

ВЕЛИЮ БРОВАРИ, а пода'тися нlI{УДИ. Шко-ля­ pal~. }' вечер:.

sltй клуб

Спіймали Несуни, а60 дрІБНі зло­ ,!Іі!І. там8 tllI.lТttoplJf людей, якІ не ' гребують

ч.'!еюl внесли

с!вба

Завод

дe~- '

СТОЇ.

Ha'JteCHI площа знО- :НУ гектарІ по 140 цент-

Jf!(OTO

на

бул')

На

порядку

t------...-----------------

дружжя

Бруєинlв має свОЄ ПІдсоб-

мб.

на

гектаР:IІ!. НИНІ передпос:вний

ВОЛОДИМИРОоВИЧil

переорана. Ре- нерів картО'!І.1!. Анатолій ву бу.lа Те- тельно . п:д,готува.1И поВеснянІ польовІ роб0" уже ПОС!ЯНІ ле до саДІння ' тракто· ти у наЩО,\ОІУ rocno;:rap-

рад- вважаються

не гo.cnoдapCTBO~ ПОРОСЯ'Т,

вО­

'калитнн'сыхx

бороб;в

Ф:а JI1КО.

Дооре знають на По.гре- греби чоти"и,

б;~с.ЬНQ>МУ

та·

яку

Вистачає турбот І. трак· Семенович членів загону р а.ДЮЧ ості , !{у;:rе.1Я та шофер Іван який очолює В. В. ПDИ' Вони про­ Петрович Скок, які пра· roровсыій..

Все гат:в

поле

flих та·в достатній І{ОС'ТІ м~неральних

за·

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПУх/ВЦlВ-:=_ _--=____

ВАГОМА ДОБАВКА

трудо-

Переможцям

прем!ю,

Тепер

f/УJ1ЬТИl!ац'У

Велину допомогу в цьому Ва~ильович

1ІІ0дала нам С;ЛЬСЬКО'госпо,

на

пlд­

вручаЮТЬСJII

на

ному

бур"ки IІ'к по 100 тонн орган:ч- картопЛі., Хл~,бороби зобо.

ПІд

механ:зованого

Ув::!tщли ВОни В зиму. Ни- гону. Пост!йно Ні вся площа пІдживлена НlYВз;в доведен! доБРИвІІ.1І1Н.

роб:т,

}(артопляне

ВО"Н ПРИlCТУПИЛН

до догл"ду за

ЗМ:ЦН;ЛИМЯ КУ

:м:нерIl.ЛЬНими

честь

пралор

3~fагання

МИ;:1еНfiа та Володимира ПИ.llиювича Са:\fо;:r:я, ка· валера ордена Трудової

запла.нован:Й

сокlй якостІ

З'Милися ' дружнІ

!

цьому ПОВЯ'стю Унm<Ли Старанно труltИЛИСЯ . Ні родючості стерньо&их ПопередникІв. переДПОСlвиому о~робlт·

СильнИlМИ,

Іх

конторн

слави.

ЛаНИ

50 тисяч тонн органІчних Здається, що ЗО8С~М не· П,10щJ - 100 Г~Tapax /{уд;на та Івана Степана· д06рив, ·Вс! озимІ (640 дааlfО наШІ 1І:Л:~ОРОби ви· 3а 10 рс60ЧИХ дн!в. як і вича Турчина. Ритм!чну вмн В пме 11.'Т" І!есняно· reKTapiB) були посІянІ в ГО ВМI,ву СВО! агрегати. зобов'яз.узз.'!ИСЯ, при ви· роботу саджальних. агре·

iRраЩI

- на

б :л я

Н;:l-І-ається

воУ

,ЗАм а­

встановлюються

ни одеРЖУЮTh в к;нцl М!­

РОДЮЧОСТj ни вже виесли Іх на НЛО­ трунт!,!!. П!Д vрожай 1983 щу. IJOlmn 40() гектар:в. вони. року вони

соц!- '

З:\fаганн",

сяця.

над п!дви- - ючи доведеш завданняиа

КУЛьТури

р06с:гва

ЗА ГОНАМИ-ГОНИ

оди-

висока

гласн:сть

правофлангових

щоглІ

в

по·

цьому,

еприяє

І

вимпели ,

13,000

ttОрмових

кампан!І.

гання

ТОМУ

згІдно

ШДСУМІКИ ЙОого п:.дбиваються щодня. На агрега-

тваРИНR.lЩТЗі механ;затори зобов'ffзали. ся заготовити 16.800 ТОН!!

КОР'\1;'8, у

ДЛЯ ПОТРЕБ ПТАХІВНИЦТВА

про'Ведооня

с:вної

ВИСОfiОЯК\СНО П(YJ'РУДИ 11·fСЯ ек'паЖі у снлад' ;(~1I!Тpa l\Іихайловича Де

Ц~НТHepi1! коренеплn

ПРОВОДЯ'l'ься

планом

вич ЯнчеНfiО та Микола "lеонr:йович ДУЖИН, як:

Maf!Cb·fiOfO

грубих

-__:~--Im-І-т!(_Я_1_9М _ро_"«!_'!і ~ стор.

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

NКY

«НОЖНИЯ НИЙ день -

-

___

прагнгн­ іншого

з

мотивів,

у

де самовира з иш·

ЧОМУ

I{варта л а~IИ

де мешкали та боксери.

б

найтихі ШІI _ були

ca~Ii

б

Т; ,

борцІ

Щоправда, я забув про ОДНУ

агресивну

н!в «!Оності». гольну, Це ДО

рису

Ч.lе­

АнтиаЛІ;О­ всього те

й своєр і дний клуб твере­ житті: в професію теж не зості. Хто Із юн-а'fiін МО;!\(;' за.гли6итися без дисциплl­ поєднати взаЄМОВНК.lЮ­ ни. чаючl навантаження РО-ЗМОВЛЯЮЧИ з члена· ми клубу, переконуєшся в плІдності зуСИЛЬ членів

ФізичНі . й' вакханалійні! Тепер Ba~I зрозум',10, ЧОому

за

«Юність!> батьки,

І

tt

і ради-В : Нолесника, О. Со­ м_!ськрада, рони, .'. В. Скорохода. особливо діти?

П. ють

l{асьяна, якІ їх трену­ на

I'РОомадСЬRИХ

заса­

В дах. Та левова пайка typклуБІ д41О1'Ь S'8гаЛЬНофl- бот. лежить на П.'1ечах MapK~Oв-a. ВІк 3RЧИ'У ttIдlro'rМИУ! а Т&JCОЖ 8. П.

В. ДОВГИЧ.

:zs З,ступ~ редактора А. ВОЛОШИНЕНКО!


.( стор.

'Іі'

26 квІтня 1983 року

'НОВЕ

ЖИТТЯ ;8

ожила:>..

~1.З5 ТелефІльм

16.50.HaYKOBO-ПОDУ.uм"

_JrPOo:...

<рама «Імпульс:>.'·

26

ВІВТОРОК,

І

17.20 ЛІричні меnодll; 17.35 Народинй депута.,. 18.00 Телефільм «Дім». 18.30 Муз. фільм «СВАУО' ні 110ліссІ». . 19.00 Актуальна ",,"мера: 19.30 )киве с.'ово. . 20.15 Муз. фІльм «ФОЛЬКо!ІорR1

КВІТНЯ

проrРАМА

Час.

8.45

А.

Чехов.

цт

«ВИШllевий ca,ll,~.

Фільм·вистава. 11.20 НОВИНИ. 14.30 НОВИНИ.

14.50

Комуністи· 8()-Х. Док. фІль­

ми

«І

СЛОВО

неться',

дІлом

«Бути

НА. КИІВ

відтук­

потрlбни'"

8.00 8.15

~1ЮДЯМ.

Твоя ленІнська БІБлІотека. «Дитяча хвороба «лівиз­

15.35

ни.

Д:

16.00

церт

В

д.

комунізмі

•.

Шостаковнч.

,v.

1

для

з

16.25

Кіноварис «Танзані" С&О­ rодні». 16.45 Розповідають наші .корес­

дл"

Концерт

ніх

і

житт". свІтІ. ~ Наймолод-

рис

s

.

«)1ов

.

ю-

ща.хlв.

"ародното

в

14.35. Тема

22.55

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 16.00 Новини. Iб.Ю .СрібниЙ дзвіночок~_ Іб.30 Те.1ефі"ьм .Земл". що

самб.,ю

постійну

Опла та пращ Bi.:!P~;:!H-a. Один ани забезпечуютЬ<ся

ачите.1А

11:0вича. IВ.15 Карл

~#aKa

ПРОВОДИТЬ

. гуртожит-ном

". . 1 проn:иc·

союзних

двору

на

при

.

жу.

.

паливо

достз.вц!

ва,нта-

невоХ

машин:сг:в автомобільних нран;в, маШИНіСТ:в баштових нран:в, слюсарів по ре:-,ІОНТУ будіве::гьної reхнію!

м:сяців. На пер:од нз.Вчан···

ГУРТО)fШ'ТОК

Та

виплачується

!Рів, м. БОРИСПО,lЯ,М. Яготина, М. ПереЯ<:СІа:в'Хмель· ницького, м. Ірпеня, м. Обухо.в-а. . З питань вступу звертатись на. a~y: ііі; ки113-92. вул. Довбуша, 18, ві,дділ кадр:в. Те.'1ефон: 552-91-00. надається гуртожитсlК.

1'ринадuята З'а

вислугу

має

200-220 нр6.

базу

плата

проживають

ро,ну. JIIИіlрrзч;уєtься

Ць<rГo року

над6і1вка

смути

смутах

--:.

Паланга -Каувас

Єреван та·· в інші міста

рично забороняється прмягом 45 диівп1сЛЯ обробки. Районне шЛJttове peмO~(). будівельне управn1ввя. ~ ""'""

.

,

Дирекці.я райпобуткО~tбінату_

з

Н,lасГв

ОСВlТОЮ

муть

за

10

училища,

нутни

на

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТ Р І Б Н І: продавці. ПРОМИСJlОВИХ госпоzr-aрчий магазин; продаВПI

товаРІв

продовольчих

в

універмаг

товарів;

продавцІ квасу, морозива, пива на літній пер!оіХ: УЧНІ

продавпІв

в

уНІвермаг.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Rиївська. 139, вІдділ кадрів. Броварська фабрнка верхнього дитячо.го трикотажу

в пер:од введен.ня В дію ноеих потужностей до за­ к:нчення будІвництва. гуртожитну в 198З-1984 рр. буде знімати жнтло в приватному секторі для ро­

бітннкlв,

направлених

на

фабрику' з

і

Київ,сьk:й

на

розмірі

вІд що

області.

40

від

-

що

нрб.

70

50

до

нрб.,

. . житло,

потребують

приватних

вступити

в

нвартирах

гехн:кум

Внпусннюш

курс навчання підприємств!. в

з

а

нада­

частновою

ЧИ

інститут

УЧИ.:Іища,

яні

леГl<ОЇ

усn:шно

і без;:rоганно працювати· першу чергу забезпечу­

.

гуртожитком.

праці,>, ордено,м

профеСіЙНО'

технічних училищ.

ВJlасникам ·будинкіВ. Я'RІ мають можJrnВ!<:ТЬ зда.· вати житло. звеРТаТИСЬ на адресу: м. Бровари,

FJYл;С:т.

РазІна,

ТРИ1J\отажу,

фабрина

7.

верхнього

віддІл надр:в.

Броварському

дитячога·

АдміНістрацІя.

комбінату rромадськоrо харчування

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ кухарі, кондитери, кухонні працівниЮl. буфетники, інженери по техніці безпеки, 1'овар()знавці, економіст, експедитор. . Запрошуємо на роботу пенсіонерів та до... могосподарок, які можуть працювати неповний робочий день у їдальнях міста. . з'вертайтеся

у

відді.'! кадрів

комбінату,

йкийзнаходиться ІЮ вул. Київській, лефон .'

148.

Те­

18-4-86. ДирекцІя.

Бориспільське міське середнє професіААо-технічне училище .N!

- ОГОЛОШУЄ

3

ІіАБІР УЧНІВ

на 19~~-1984 навчальний рік з

таких

спеціальностей: елеІ-."ромонтажни­ ки, маЛЯРИ-будівельники, слюсарі-сантехніки, сТоляри·будівельники, слю-::арі по ремонту ав­ томобілів, машиністи бульдозерів, скреперів, по монтажу КОНТРОДJ...но-вимірюваJlЬ­ приладів та автомати.(И, електрозварю· вальники ..

Ha~e пі;щриємст1'ІО носить звання «Пі.:!лриємство

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

управлlнию торГівлІ

MlcbRrOMY

~их

«Зразкове.' Тру;:(ова.го

підприємство~,

Червсного' Прапа-.

Вступникам необх:;:tно подати таНі Документи: Заяву на ім'я директора. АвтОО:ограф:ю. . Свідоцтво або атестат про ос-віту. Х'арантеристику Їоз шноли. ДОВіДКУ з мІсця проживання.· Довідну про с~·шад сІм'ї. .

Медичну ДО'відку (форма 286). В. Свідоцтво про народження· (оригінал). 9. 6 фотографій (зх4).

Строк навчання би з 'освітою за

3 роки. 8 KJ1aciB.

Приймаються осо­ Після

закінчення

училиша випускники одержують дІ~плом, який

дає

право на

вступ У вищі

учбові

закла1И.

Учні забезпечуютьtЯ гуртожитком, робочим і вихідним

ОДЯГОМ,· безкоштовним

триразовим

харчуванням.

Особ1f 3 середньою освітою приймаються училище 3 таких спеціальностей:

в

електрозваРЮВ,альники, слюсарі по монта­ ЖУ контро.1ьно-вимірювальних приладів та автоматики,

електромонтажники,

машиністи­

екс~аваторники, машиністи бульдозерів, скре­ перІВ_

Строк навчання ]() міс5щів. Учні з одноріч­ ним

строком

в розмірі

75

навчання

одержують

стипендію

крб. на місяць і забезпечуються

rуртож итком.

ВСТУПН!fКИ подаюТІ. такі Д,окументиr свідоцтво

про

народження

або

паcnсрт;

СВlдvЦТВО про освіту або атестат; характерис­ гику з ШКО.1И або з міспя роботи; довідку з МІСЦЯ

проживання;

довідку

з

місця

роботи

батьк!в; Bic~M фот~карток розміром 3Х4 сщ

.

ня. 34. rхати трамваєм .М 30 до. ЗУПИJИ(и .Вулкця КУТУ'З0ва», або тролейбусом N9 20 до зупинки «Вулиця Цитадельна~. Доиументи псдають.GЯ осо­

...... .

Києві

перу-

cJ1!')capi

Наша адреса: Rиїв-15, вулиця' Січневоrо nO&cТ"aH­

Ka!ero-.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ'" opraa БРО•• ]JCкоrl) \'OP06.cxartl. ~омитета Коммунистической оартии УкраивЬІ. roро.

м.

в

ЮТЬСЯ

дитяча

Умань.

ра.

8Ід­

~oгo и paAoHHoro Советов· RapoJ1Hых nеоутиos ,Ки_ и:оА области. (На украинском ЯЗЬІке). . Редактор Е. ФЕДЯЙ. Газета ВЬІходит С 17 апреля 1937 І'!!..;ІІ. Дuи вь!хода: вторнин,. среАа. Пllтвица. ~БО1'а..

-

революції

ються зарплатою

нагороджене

ВОДУ для всіх місцевих автомобільних· J10plr обр.облятимуться rербlnидами.

Вила.сання худоби на цих

-

Шяуляй

в

НОМУН;СТИЧНОl

квітня

подорожей

ЧрофеСійно-теХнlчне учи.1ище готує високонв.а­ Ліфж~ваних фахіВЦ:.в взуттєвої пр С·МИС.'!ов<JСТ І р~р~йнин:в, заГОТіве.1ь~иКі'В, затяжчин;в.·· Прийня­ ті до УЧИ<1ища, хто заюНчив8 н.тас:в, за!Seзпечу·

. заКlнчать

иа курси СУДОlЮдііВ-JIюбиrеJlі в . 'І1оЙ" хто занінчить НУРЄИ. одержує п:ра~ Y'lI~a.t!­ J'}:яти МОТОЧGвнами потужністю двигунав!Д 50 11.0 75 нlнських сил. З'а Дові;:tнами звертатися на адресу: м. Бровари, БУЛИЦ;Я Гагаріна, 15. Заяви приймаються. пrютягом десяти днів з дня опублі.кування оголошення. зо

бюро

екскурсій

Аштарак

ПР~'МИСЛС·ВО·СТj'.

років.

по

..

можуть

ПРОВОДИТЬ НАБІР

15

HaYK0)30-попу./і"рниА .фlльм .Промені родючосТІ'. 14.40 .Л. Леонов. «На,,·ала~. 15.25· Новини.

оплато-ю. УЧНі ПТУ ззбезпечуються безплатним од­ нора.зовимхарчуванням. Ті,ХИ> заКіНЧив учи,1ище,

11 М:СЯЦЬ.

І надається

-

-

соціалістичної

Ю1'ЬСЯ

Броварська райміськрада . Товариства. рятувamu на водах УРСР . .

З

нарис.

14.25

.

24) жіноча,

ре,спублі!\;

УЧНЯМ

В!Д[l()ЧИl!НУ.

закінченні

заро·біт·на

Теле­

15

бота в слеціа.1:зованому ynраВ.1lнні ексна~.цП К3 бу;:tі.ве.'1ЬНИХ об'єнт~х Rиїв<:ьног об.irз<:'Ті· .М.· Брова­

по

. J1lти'.

До училища приймаються юнанн І д:вчата до 18 РОІ,ів, з освіlТОЮ ~ 8-10 клаСіВ,

авто-,

1

С'шпендія в рсзмірі 75 крб. в м:сяць. . По занінченні курсів вилусющнам' надаєт~я . ро­

t>об;тникам

кл.

5

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ без екзамеНів на 1983-1984 иавчаJlЬНИЙ рік. і'

бульдозеРів-трубОyRладалЬНКНіВ,

Підприємство

Ботаиlка.

АстрономІя .. Соиnе.

«Здрастуilте,

JIOВості Київського ордена Трудового'Червоиого Прапора виробничого експеримеНТ.nИDГО· взутжєво­ го об'єднання ~Київ» ІменІ 50-річчя: ЙеJ1НJCоі' Жовт­

запрошує На нурси· по' підroтовЦі

Заро6:'Тна п.lата -

світі.

.БІ­

ПроФесійНо-технічне училище ВЗУТТєвоІ ПроМRС­

Fri1t·

'\ УчбоВоО-КУРСОВНЙ КО~ІбіНllТ «;КиївоБJШPOмБу~.:

О;:tи,накам

12.35 13.25 13,55

профе-

будинку побуту «ІОвІ ..

.карні, манікюрниit і косметичний кабінети, а . також приймаються у ремонт фотоапарати та електробритви.

З питань оргаИіЗа"ц:ї екскурс;ймго та тур~тич­ ного обслуговування ПРОСЮ10 звертз!!ft:)1 до орга­ н:,з.атора БЮРQ кожного ві,вто·р'ка з 12 до 16 rодИии на адресу: м. Бровари, вулиця: l\(,TjJ.пypr:.B. 22, АТП-09014, в:дд:л експлуатації, Te.l'l. '3-М-1!:

)lJIJI

дис:петчерськоro пунюу: м. Бровари, 13, тел. 5-24-З7.

на;:tається

«Роздуми

на поїздах до Москви; на автобусах в міста: ПОJlтаву,

Розрахунни за паливо і nереве~ння його будуть

учня'м

У

Риrа, Київ

централізованого завезення палнва дод.ому.

i!j:Я

12.05

Шоста-

обраННі

фІльми

Каl'ЗКУМЗХ'.

ля підніЖЖIl Тельпосlз~_ О. ТвардоIlCЬ~ИЙ. «ВасилЬ Тьоркlн.. 7 кл.

орфі-

д.

Маркс.

при

гоград; Київ

від Інвалідів Ве;IJИКОЇ Вітчизняної в1йюІ,працl,

6

д.

в

Ви мо·жете здійснити заХОіІІJТЮЮЧl· ПОДОРОЖі на JtITaнax по маршрутах: Київ Волжський-' Вол·

.

ПРDИ.QМ

пенсіонерів І населення талоmв

-

фІЛЬІІІ

запрошує . иа екскурсlйиl поїздки в музеї мІст: Переяслав-Хмельницького, Києва, Канева, Кор_ сунь-Шевченківська, Черкас, ЧерН1rова та інших.

Броварський диспетчерський пункт КТЕП 09798

на,вча.ння

«Весна

та

БУЛ. RИЇВСl>на, 290-а, відд:л на;(рів.·

!Моб:.'!ів. Строн

HaYK\')B;'-ПОПУJl"flииА

8.15

Переяслав-Хмельницьке

Звертатися на адресу: м. Бровари, RиІвськ6'! обл.

ilV!ашиніст;в

ІМ.

сl\·. 18.45Сьогодиl

Росіі.

:ltі!)Ю.

Полова,

Кудлай.

Н.О5 Науко"о-пnпу.,ярні

Концерт симфонІчного кестру оо Ленінградської

лармонll

на,сгуопним навчанням в наFiчальному НОоМб~наТl;

A;:tpeca

ім. м.

. ·17.35

роботу потрібні

господарем

Па.,а-

автозаводу комсомолу

ту ·Ш. Карапетяном. 17.20 Адреси молодих.

нача.1'!ЬНИ~ будла60ра,тор~ї, начаJІЬЮrnи д1.'tЬНІЩh, паркетнини, маляри, ро6:тнИ1<И без спец:алЬНОС1і з

nрС'Водитися

А.

У новому міськ·ому -лєйний» (вул . .гагаріна, працюють чоловіча,

І! ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА проrРАМА NТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА,ОБJ1АСТЬ 8.00 Гімнастика.

Фольклорноrоаи-

«Росіяночка»

цу' ку_,ьтури Ленінського

Тресту «БроварипромжилбуJXto: на

..

М. Х. Савченко) Корисні поради.

18.00

18.ЗО Співає

дО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА

Азвlночак-.

П\lацl' в ~а.l"СЬlllil 19.00 'Відбірковий матч чемПlОдраматурtії. .. иату €вропи з футболу. 15.35 НовННИ.· ЗБІрна СРСР - збірна Порстуд~вт.а~Sа<!чиика. 15.45 Муз. фі.'ьм. тугалІї. В перерві Якщо 15.30 Екран І ~ypc. Хlм!я .. ВИluа мате­ 16.15 )10К. теneфlльм .ЧарівииЙ хочеш бути здоровим. мат-ика. край, ·очеll вIАраАа.. 21.00 Час. 16.З5 ФI.,ьм із субтитрами '«Вер- 21.З5 дОК. телефІльм .Худож- !7.:!О ІНТ~РКl1уб. І на'ТХltеНIІЯ~. Сі" . по.,кавника .)opIHa~. ник книги Дементій 18.15 «І Пl'аця КонцеРт аl'тиt'Тіli·· Одеськото 18.00 «КІl"iа . крокуе у майб)'ТWмарино~,. театру опери. та' баJlе'і'у. HЄ~. 22.30 СЬОГОДНІ у свІтІ. ColO19.00 ВідБІрковий матч '1еJllпlо- ПРОГРАМА YKPAIH\:bKOro 19.00зу!С.,ужу ·РаданськоМу . • нату €вропи 3 ф)'Т/!ОЛУ сl!ТЕЛЕБАЧЕННЯ 20.00 Вечlрвя .. 1<~3Ka. «ЗдрасТуЙре.l молодіJlj:НИХ команд. 10.00 Актуальна камера. те, тьотю ЛRСИЦ". •. Збірна СРСР ,_ 3б1РIl8. 10,35 Живе· слово. 20.15 Міжнародиl!. .панорама. ПортуrаЛlї. У . верервl 11.20 Фільм «Мертвий сезон». 21.00 Час. . . .. Вечlр.н. Ка3ха.· сЧаРі1Uiий . І І 2 серії. 21.35 Тмефlль" .•.Інженер Провекріll.. . .' 13.35 Старти над'Й. чатов •. 2 сері". . . 21.00 Час; 16.00 Новини. 22.40 ДовlДКОllа ·с.1ужоа.

хокею: збірна

-

про

маРКСИ5МУ

ви· можете.

Чемпіонат світу ЗБІрна Швеції перервІ світі.

Концерт

15.25

телеФ.ільм"lа· '1ІРи-

СРСР Ж. Утур'сва. . - . 14.05 Істор]... Робітнич/(іІ· рух 70-80 років і" nоширенн.

Співа. заслужена артист­ ка Казахської РСР Р. Рим­ бабва. 2О.М ДО иацlонаJlЬН"ГО свята Афганістану 5-ї річницІ Квітневої революції. Дo~. те.,еФіJlЬМ «В об'єктивl Афганістан' . 21.00 Час.

СРСР. В Сьогодні У

ЗАГАль'НОСОЮЗНА

Хастн'.

13.З5. «Формула ЖИТ'F"~. Телева-

19.10

Це

«СрІбний

Коицерт орrаниоl И"ySRКИ. ОJlівець-маЛlOllець. C... ~ і люди. (До т()-рl.­

чя s ди" иарод.еии •. двІчІ· Геро"СоцlаJllс.тичної ПрацІ

КВІТНЯ

ПРОГРАМА ЦТ

Гімнастика.

ДОК.

'12.40

Сьотодні у Мультфільм ший дощик~.

21.35 22.15

17.30

<=>

.27

8.00 Час.

ОБJ1АСТЬ

хот.. 6 кл. Зоологія. ОхоровІ.

худож-

колективів.

Наука

18.15 18.45 19.00

всІх.

дитячих

ТА

1І.()5 Шахо.Jiа школа. 12.10 М. Сервантес.

понденти.

Ста'діон

І

16.10 16.30 16.5.5

служба.

.Ска.l-'би торф·яноУхащі •. 9.05, 13.05 Французька мова. МОскви. 2 рік вавчан!!.. '. ,. 15.45 Образ. В. І. Леніна в ра- 8.35. 9.35 Музика. 7 кл. 9,05,12.55 . HIMeЦ~Ka . мова. 10.05 Учням ПТУ. fCте1кчне . Д"вськіА ,lJ,PaMaTYPrlї. вих·ованн". ·Три но!!елв про 16.35 Що може ,'юдина. ЗустРіч [0.1)5 ~\а,,<Ина. . школа. 10.35. 11.35 ltTor:III .. 9 ах.· Куль­ красу. . . школярІв і УЧНів пту з турна рево.,юnl,,·· в СРСР .. 10.35, 11.40. Ф.Іsика. 8 u. заслуженим майстром спор-

оркестром.

17.1.5 17.45

«Інжеиер Прон-

серlА.

,,';РЕДА,

ручити ,ОЛОТУр.кбку.. 8.З5, 9.35 Історlа. 5 кл.

Кон­

фортепІано

І

19.00 Актуальна камера. 8.45 Му.,ьтфільми «ПлаС'1'илl- 19.30 ЗустрІч з піснею. М()ТИВИ2. новий їжак-, «Остання ва .. 20.30 Прем'ера 40кумеИ'FаJlьнаrtl 20.45 На добраиіч, 'дlти! речеиа Змія Горинича' . .МаШНlІlсу~. 21.00 Час. 9.15 Т,лефі.,ьм «Інженер Прон- 20.40телефІльму На добранІч, дІти! ча тов». І серІя. І 21.00 Час. 21.35 ФІльм· «Меporви сезон», 2 10.20 Очевидне _ неймовірне. 21.35 Вперше на. екраиl УТ иа­ серІя. 11.20 Новини. YKOBO-ПОDyЛllрниА фІльМ. На 22:40 Новини. 14.30 Новини. ш"яху ДО· OKeaHY~. 11 ЗАГАJ1ьносою3t1А. • .- .14.50 Док. ф!льми ~ТУРбота НОПРОГРАМА цТ І' ПЕРЕДА.,І мер о.ll,ин •. «Весни Степана 22.20 Новинн.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.00

чатов:>.

·22.~ ДовІдкова

бпсто' до учбової частини ПРОф,гхучилища ДО 28 серпня 198З рону в прИЙ\Мальну номlе1ІО sзут' тєвого об'єднання за адресою: - вулиця Січневого поветзНня, 34. Початок наВЧamIЯ 3 1 вересня 1983 року ..

автобюграфlЮ; ДОВІДКУ про ,:кла.п сім'ї; дові,ll. "У про стан здоров'я

Початок занять

~дpeca

;j

(форма

NQ 286). 1 вересня 1983 РОІ..:у.

училища: м.

KO~ обл., вул. Ушакова, НОI:станції

3-02-19.

.Бориспіль

Киівсь"!

17 (в районі залізнич­ Бориспіль). Телефони: 5-22-30, \

Дирекція училища.

.

А4рес&

ptдaxцlїl

255020.· вул.

Тlllleфаии: ре4актора -

11.

БРОВАРИ

КИТВСЬКА.·

КИІВСЬК"І

ОБЛАСТІ,

.54.'

19-3-82; заступника редактора, віддІл, napтiAs(Jr!) життя секретар".. вІдділу ..сlльеького ТОСПОJlарсте. 19-3.18; xopec.DOB!';ena Місцевото радіО!olовлеВlІв ... 19-3-05; ВWілів ПРОJ4ксл.аосrl. оІІисТjВ і lIaCOllQl po~ )ти 19-4-67. .. . . '.-

... 19-4-47;

відповlдаJlьноrо

Іидек<: 8!984. Друх високий. ОБCJIr І друхо. О:ЗRиll аркуш. Тираж 12.560 IІримlрнИКіR. Зам. 1840.

Бр08"рська

упраВJlIИИIІ

у

КRижковоf 111. Бровари

(

друкаРRЯ справах

КиТвського

обласного

видаВRИЦТВ.

оолlrpафll

торгІвлІ. Адреса друкарні: 255020. КиlвськоІ областІ. аУл КaiacIIU.

154, Телефон 19-4-37.

#65 1983  
#65 1983  
Advertisement