Page 1

По ленінському шn"ху

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І(РАТН, ЄДНАIfТЕСR' ом 8~

(4585)

гордостІ за багатонаціо­ Батьківщину першу

25

нальну в с-віті країну розвинутого соціалізму відзначили ра­ _дянськІ люди 108-у річни-

KBIТНJI

1978 р. Ціва J ....

.,..

~

.

держави,

РОНУ

ком

наших

надійним

'

дІлова ДІлом відповів' робітничий колектив радгоспу «Требу­ хівський. на патр:отичний заклик москвичів ознамену­ вати ЛеН:НСЬЮIЙ комуністич­ З

ударною

великим

пра­

натхненням

трудилися в цей день меха­ нізатори в поЛІ, Інженерно­ технІчні працівники на

п:дготовці літніх таборіВ для худоби, службовці, прац:.вни­ ни їдальні, дитячих садків 1 роб:тниці кормодобувних­ бригад на благоустрої те­ риторії

радгоспу

садівники

!іИl\И

села,

на садінні ягід­

-

ників. На різних

госпного

та

ділянках

виробництва

показували

рад­

робіТ­

зразки

ви­

сокопродуктивної праЦі. Так, трактористи-комсомольцІ Ми­ кола Іванович·(kтровецькиЙ та Валерій Миколайович Листопад на підготовЦі ГРУН­ ту

до

~али

135

Сівби

кукурудзи

своУ деннІ

відповідь пр о центів

виконали

ко

сумлінно

потрудилися

цього дня на п:дготовці сіль­

ськогосподарської техніки. Велику допомогу батькам у проведенні суботника по­ дали учні ТребуХіВСЬКОї се­ редньої ШIiОЛИ. Вони впоряд­ ковували територІю села та тваринницького

комплексу

радгоспу . Адмін!страція ви­ словлює їм за це велику вдячність.

Г.

вико­

завдання

норми

секретар

на

процентів. На 125-140

КЛЕПКО,

парткому

учите­

І

звер'uення

потрудилися

з'Узду ИПРС, успіхи світово­

Політбюро ЦИ нпРС, Го­ лова Р;! пп МіНІстрів РРФСР

го революційного, національ­ ho-визвольНоГо

21

квітня

турами.

гоустрою сіл 1150 чоловl~,

високопродуктиItно

БІльшІсть -

п.рацювали пере-важна

на \ своїх робо­

чих мІсцях. За день було ви­

готовлено

продукції на 18

тисяч : карбова,нЦів.

Великий обсяг робіТ ви­ конали працІвники полів. Вони посІяли 48 гектарІв

лрих культур, підживилИ 81 гектар озимини, вивезли 276 тонн

органічних

добрив

то­

що.

ВзагалІ останнім часом У господарстві зросли темпи сівби 1 садіння овочевих культур. Іх уже розміщено иа площІ 163 гектари при планІ 500. Зокрема, висад­ жено розсаду ранньої капус­ ти на 10 гектарах, кілька

днІв тому тракторист Павло

Максимович Шматко почав садити середню капусту на

першому вІдділку. рІв

посІяно

способом. · На бежа

сіння площі

гекта­

безрозсадним

заплавІ Тру­

покладено в

масиви

20

грунт

на­

моркви СТОЛОВ0! на 26 гектарІв. Значні зайнято

«зеленимИ»

цять

полях

техніка .

arperaTtB

з дня народження

ВО!іИ дружно виишли

ловік

на

були

ньо на пустили

й

В.

свято ПР а ц і.

зайняті

55

чо­

безпосеред­

та

Інші.

німи

виробництві. Вони ви­ продукції на суму

5100 карбованців . п{)лагодили

один

Ремонтники

трактор.

Водії

97 автомашин

перевез ,ш

тони

Автотранспорт­

вантажу .

800

ни~и вив~злн на поля радгоспів

раиону бlЛьше

750

тонн

пожи­

ви.

Працівники райоб'єднання «Сільгосптехніка» виконали та­ -КОЖ чимало робіт по благоуст­ рою м : ста . Вони посаДIІЛИ бага­ то дерев І liущів, зібрали

5

тонн

металолому. Зароблені під час суботника кошти перераховані у фонд десятої п ' ятиріЧки . В. ИОЖА, вачальиИ1( штабу по прове­

денню суботника.

культури

в

ці з дня

народження

дії

займають

члени

Иомпартії

України

1 Ради М і ністрів УРСР, бюро Ииївських lMi-ськкому і обкому паРТll, виконкомів міської і облас-

займуть

гектарів.

235

же половину площі

підготовлено

-

на

ки,

Рад . народних депУта­ правоф.лаИГОВі п' ятирІч­ представники

кості.

З

громадсь­

допов:ддю

р:чницю

з

про

дня

108-У

народження

В. І . Леніна виступив член Пол і тбюро ЦИ Иомпартії України, перший заступник Голови Ради Міністрів УРСР товариш П. Л. По­ гребняк. З великим піднесенням учасники урочистого засідан­ ня приЙ'няли вітальний лист Центральному Иомітетові Иомунlстичної партії Радян­ ського Союзу, Генеральному

секретаревІ ЦН НПРС, Го­ лові Президії Верховної Ра­ ди СРСР товаришевІ Л. І. Брежнєву. (РАТАУ).

зав:

- Це - нащ робітничий характер! Зараз у бригади напружений . перІод . Спра­ ва не в тому, що треба працювати І на муфе­ лях Гусєва хлопці. завжди готовІ підміни­ ти в потрібний момент товариша. Важкі часи настали через те, ЩО затягну­ лася реконструкЦія цеху. За планом уже тре­ ба

якІ

Май­

GTapaHHO 11 О гек­

тарів богарних земель вне­ сено аміачну' воду, мінераль­ ні добрива, закультивовано І забороновано рІллю .

А. ДЗИКОВСЬКИП, головний агроном радгос­ ПУ.

одержувати

Однак

порошок

підрядники

ще

методом

не

розпилення

закІнчили

масу'

робіт. Але ж державний план ие зниже­ но . Ситуація критична. Успіх залежить в!д свідомості,

пе­

почали

бурЯКіВ,

(ТАРС).

у цеху з'явилися хлопцІ зІ змІни «В •. По­ ра приймати вахту. Печовим доведеться пра­ цювати без бригадира: він . уже від'їхав дс) Москви, на з'їзд. Звичайно, важкувато без Гусєва . Ха"рактернИ'Й ПРИlклад. Якось Гусєву дору­ чнли підмінити начальника зміни. Нолектив працював ритмічно, високоякІсно. Бригада заДOlВолооа своїм керІВНИКОМ. Ро­ бітники поважають його. Один з них ска­

на

Шд час суботника зразу на всіх трьох віддІлках меха­ радгоспу

товари­

. Ради

свІтловий

заплавнІ зем­ культури бу­ великій пло­

сівбу кормових

liанди­

ш! М. М. Борисенко, О. П. Ботвнн, О. Ф. Ватченко, Г. І. Ващенко, О. П. Ляшко, П. Л. Погребняк, О. А. Ти­ таренко, В. В. Федорчук, І. О. Герасимов, В. Ю. Ма­ лаичук, Я. П. Погребняк, члени Президії Верховної

Одинад­

щі.

н!затори

і

но! тів,

І.

дати в члени По .l! тбюро ЦИ

Садовський

ремістився на Лі, де овочеві де посіяно на

В.

Лен і на. 18 година . l\Іі сця в прези­

викорис­

ооновному

«Уliраїнаl>

в:дбу лось уро чисте засідан­ ня, присвячене 108-й р:чни­

Фронт роБІт остан­

днями

члени

Леніним

з

21 квітня в Ииєві У Па­

лаЦі

день. Систематично переви­ конують норми вироБІтку ланковІ овочевих меха,нізо­ ваних ла,нок Борис Данило­ вич Дяченко, . Оле.кса,ндр

Олександрович

У

:lомеицев.

(

ИреУІЛівське-

3ав>кди

І . Лен:на.

організовано

марк­

працюють

повний

твореН~ЯI>'

кандидат

техні.каl> взя:'!и участь у прове­

На сівБІ городнІх культур

товується

М. С.

РУХУ.

в

вою-проривкою, буряком­ проривкою та іюuими куль­

БІТНИКИ радгоспу «Зоря». На полях 1 фермах, по бла-

виrтупив

І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"',И!!!!!!!І!!!І~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!П!!!!!!!!!~.!!!!!!!!~е!!!!!!!!!І

Р.А­

кропом,

3 доповІддю «ЛенІнІзм наука . революційна! боротьбИ

ра­

рішень XXV

у І(ОЛЕІ(ТИВІ ДЕЛЕГА,А,ХVІІІ 3'IЗДУ

-

на, Я. П. Рибова, К. В. Ру­

і комуністичного

деННІ КОМУНІСТИЧНОГО суботни-' ка, присвяченого 108-й р : чниці

госпу.

овочами

Черненка, І. В. Капітонова, В. І. ДOJIгп, М. В. ЗимянІ­

дянського народу в боротьбі

Овочівники нарощують твмпи из комунІстичному суботни­ ку 22 квІтня 1978 року ро­

ва, М. С. СOJIомеицева, К. У.

сакова.

ВЛКСМ

СамовІддано

Кулакова, А. Я. Пельmе, М. А. CY~OBa, Д. Ф. Уст,,­ нова, п. Н. Демічева, В. В. Кузнецова, Б. М. Пономарьо­

гeHiє~! осяянІ

за здійснення

Більше 460 trраціВНИliів ра­ йонного об ' єднання «Сільгосп­

Лlехан:затори Григор:й Федо­ ро вич Д і дусь, Петро Мико­ лайович Б:лоус, Олеliсій Олександрович Рогач, Ва­ СIlЛЬ Олекс : йович Хромець, l\1Иliола Федорович Иовба­ синський, Олексій Васильо­ вич п іс часинсыій,' які ван­ таЖИЛIl і вивозили органічні добрива на поля. Ремонтни­ ки Микола Павлович Сом та Анатолій Григорович Иорній­

мудрим

Ленінським

JJ:Р'-ЖНО, ОРГ АНІЗОВАНО

Патріотичному почину­

і

Л...

мико, О. М. Kocвr1вa, Ф. Д.

учасни­

нашим

товаришІв

БреJЦєва, Ю. В. Андропова, В. В. Грвшвна, А. А. грс)­

мисли­

справ,

лем» .

перемоги

суботник

геніального

залишається живим

МІСЬКOJ І Р АПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

цею.

засідання

теля І революціонера. «, .. Ленін, відзначав товарюu Л. І . Брежнєв, -

oprAН БРОВАРСЬКОГО ІУіІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІJ УКРАJНИ

ний

Бурхливими, триВ8.ЛИ~ оплесками зустріли учаСНИКIІ

цю з дня народження Воло­ дими ра Ілліча Лен і на творця І керівника Иомуні­ етичної партії і Радянської

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ

1937

му ПaпaQI в'lІ$ ВlдбулоС) УРQчисте 3&Сідаяня, присJSЯ­ чене знаменній даті.

~ почуттям евою велику

ВІВТОРОК

від

настрою

кожного.

У цьому відношенні члени бригади Гусє­ ва заслуговують похвального слова . СумЛіН­ но трудиться Микола Загорулько, ЯКИЙ у дні

КОМСОМОЛЬСЬКОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

3

роботи

... Юрlй МарК'іН, к'омсорг цеху, саме готу­ вався здавати вахту біля печІ. Піддони з великою неохотою входили в муфель. Опи­

сягнення поточного

ралися. Ставали дибки, або, за термінологією металургів, «козлили». В цеху душно , спечно. Прошу Юрія охарактеризувати дел е г а т а

з'їзду ВЛИСМ В. Гусєва. На якусь хвилину відірвавшись від вогню , Маркін замислився. Що можу СJ<азати про Васю? Земляк мій . з донсьного J<озацького краю. Разом навчалися в Ирасносулинському технікумі. Хороший товариш.

XVIII

з' їзду

заміняє

бригадира

вІдділення.

~'важ ний біля муфелів Борис Альохін. Про­ ДУliТивно працюють брати Бєлови. h О~1СО:vlол ьсько-молодіжний колектив зма­ га є ться за право носити ім'я 60-річчя Ленін­ ського К (Ш СОМОЛУ. Ще рано говорити про до­ року,

але

відзначимо,

що

навіть у такій складній виробничій обстанов­ ці бригада Василя Гусєва виробляє порошку набагато більше плану. За оперативними да­ ни~ш, хлопці випереджають графІк на 5 процентів . До дня відкриття номсомольського

ФОРУ:l1У на

2700 На

вироблено понад

завдання

карбованців.

фото:

В.

В.

продукції

ДОВГИЧ.

ГУСЄВ.

Присудження Ленінських премІй

1978

року

Центра льниil h C:lI'TeT КПРС ! Рада МІністрІв СРСР, роз­ ГЛЯНУВШІІ ПРОПОЗИЦІї IiЮJ : тетів по Ленінських І п6 Державних прем:ях СР.СР У. га:Jузі на У I\И і техн:ки та в галузІ літератури, мистецтв а и аРХ;ТЄ;;ТУРll при Раді Міністрів СРСР, прийняли ПОСТ,ан ови про. .. П РJJёу:\же ння Ленінських прем:й 1978 року. ленІн с ы\ ; [!рс::lІ;1 прису;.:жено групі вчених, діячІв літератури, мистецтва и арх:тєюу р а. (ТАРС).

ЗАВЕРШИВСЯ ВСЕСВІТНІй

профспілок

ИОН ГРЕС

ПРОФСПІЛОК Прага. Тут заliіНЧI1В робо­ ту ІХ Всесвіт.н :іі конгрес профспілок. його у ч аСН И1\11 обговорили широке 1)0;10 пи· тань, зв'язаних із стана В!!· щем ,

На впорядкуванні вулuці Гагаріна добре nоnрацюв.аАU nлаСТAlасівцl.

Фото И.

Ce...~

права~!И

робітничого

й

інтересамн

класу,

з

роллю

~lИр

І

У

безпеку

боро!ьбі

за

наРОДІВ.

Делегати конгресу обрали новий склад керІвних орга­ нів ВФП. прийняли Доку­ ~IeHT орієнтац!У та дій, «За­ гальну декларацію профспілкових прав.

f(YMeHTiB блем

з

І

ряд

інших до­

актуальних

сучасності .

про­

(ТАРС).


Юнаки і дівчатаf Наполег­ ливо

оволодівайте

знаннями,

виховуйте в собі високу ідей­

Учіться жити, працюва­ ти і боротись по-ленінському, по-ком уністичном уІ

HicTbf

(Із

Трудові здобутки НинІшн!й pftк по праву кож,на иа­ авати

I(ОМсамольським.

Адже

молодих

віН

Ставши на трудову

багатий на знаменні подіХ у житті мо­ подих. Це БО-річчя від ДНЯ утво­ рення спіл·ки,

ХУІІІ

з'Хзд

у Гавані.

1

ВЛНСМ,

го року.

працюють

рІшень ХХУ трудовИМи

над

з'Узду

студентів

здобутками

ну

винонанням

НПРС,

трудового

вається

1978

роцІ. У

суперництва

розкри­

прагнення

молодих

19

комсомольсь­

IНlщl прийняття Нонституцll СРСР­

винонати завдання трьох рокІв деся­ тоІ п'ятирlчни. ІНІцІатором цього по­

сьн!й,

матеріалІв

здали . з

на

ДУКТИlвна

вlдзначеttitя

праця

пред­

правопорушень

ня

високопро­

комсомольсько-мо~о­

дитячого

тринота­

інших. БІльше половини продукцІЇ, яну виготовляє свІтлотехнІчний за­

лежить

кІв,

це

системІ

ше двох ТИСЯЧ елегантних і високоякісних дитячих кос­

перемога

нагорода

і

надихнули

нас на нові 11рудові звер­ шення у нинішньому році. В цілому зміна зобов'язала­ ся

виконат·и

за·вда,ння . трьох

років дЄ<:ятої п'ятирічки до

БО-річного юв4лею ВЛКСМ. А Я свою ку до

особиcrу першої

ПРИЙНЯТТЯ І{ОЇ

нової

три,річ­ річниці

Радянсь­

Кон.стиryції.

ХХУ з'їзду

вивчають

нінське

щини

з

вчення.

на

ньому

предстаlВ:nЯЄ

Т АНІ . ти,

хl,рург поспІшає на опе­ рацІю, інший обстежує хворого, а чим займаєть­

ко­

ся

медсестра? Але

дівчи­

на знала, що то лише пер­

;~~TI по успІшному винонанню зобо­

сомопу, делегат ЛКСМ Унраїни.

в'язань 1977 року є пев~ий вклад І

ся напрочуд теплим. строєм :мольцl

видав­

сонячним

І

молодь

мемпта­

щасливі

ХХІІІ

показали

зраз.: І ц:в,

стві.

працювали

села.

Іх

силами

Ha~­

ПРОДУКТИВН.ше . Це В. Б.­ лоус, В. Радченко. В. Де· нисенко, К ЛеонеНI{О. ПІд час комунІстичного

Багато молодих РУДНЯН суботника

працювало на благоустрої

комсомольцІ

РОб;~

на

c:rMY 300

впорядновано ~ільсь~ий стадІон, теРИТОРІЮ б:ля

карбо~аНЦIВ, якІ пе'ре~а­ XOB~HI у фонд деСЯТОІ п А­

Будинну

тир:чки.

куJtь"ури,

цент-

хозаводу "Рудня. на Все- ральну вулицю, а також Свято працІ продемон­ союзний комуністичний посаджено 200 дерев, 600 струвало глибоку в.:рність суботник, присвячений КуЩів І зІбрано 5 тонн молоді справі партії, ра­ 108-й

річниЦІ

з

дня

на­

металолому.

Варто

по

~червоної

проведенню

субоТИ.

СJlIlИЯ­

ли успішному початну ра­

б:т. зо комсомольцІв п.ра­

Цl0вали

о

на

посадцІ

2 crop.

кар-

готов-

ність зав'.Кди бути в авав­

комуністичного

гарДі СОЦІаЛіСТИЧНОГО зма ·

добре працював ~Иомсомольський прожентор», який протягом дня оперативно висвітлю­

гання,за успІшне вик~.~ан· ня р.шень ХХУ з lЗДj ИПРС. В. РОГАЧ,

вав

хІд

ництва . назвати

о

вІдзначити,

народу,

що

родження Володимира Іл- під час лІча ЛенІна. ЧІткІ дії суботника штабу

ДАНСЬКОГО

трудового

зав.

супер­

віддlпом

комсо­

мольських організацій мlсьнному комсомолу.

Насамперед слід Імена номсомоль-

о

НОВЕ ЖИТТЯ

шись

життя кої

також

КПРС

ка.ндидата

Тамари

в

ниць

члени

Рябошук

і

училища.

посміх-

цей

епізод

фабрики

дитячого

верхнього

трикотажу.

Скиба

одНА

-

(мовляв , Але

яка

наїв-

для неї

самої

шляху

в

... Сталося так, що Та-

дІленнІ центральноІ йонної лІкарнІ.

Головний

-

пропонував

ДИ.'1ьне

ра-

і ро­

зга-

-

Я, звичай-

-

Миттю

коли

стажування. врахувала,

ла

1.

І

це

коли

Таня

попроси­

довір'я

віру

і

до

піка·ря,

ДО

призначених

методів

лі­

кування. Інакше наймай­ стерніше виконання манІ­ пуляцій успіху не прине.

ce~:

Перш

за

все

пере­

а тоді до­

класти в~іння і знань . І, мабуть, тому невдовзІ па­ латна

медсестра

Тетяна

РудькІвська одержує при­ манІпуляційної.

А в переддень дичних стає

свята ме­

працівників

переможцем

вона

конкур­

хвилини

кожну

роботи

помічати

неточність, найвияв

невмІння,

знання

колективу, автори­

тет. Сама вона вважає, що прийшло воно із сло­ вами хворих, якІ було чу­ ти з кожним днем час­

тІше:

«Де ж моя сест. І тоді , нали Ій, учасниці художньо! само­ діяльності, аплодували глядачі. І тоді, коли їй

раДІСТЬ хунків намітити програму ричка?» .

вони,

.

пере-'

людинІ: «Ти ЗДОfJОВ:1» lІе І ВlДпрацьованого дня й по­ і

ЗУМіти

хворому

су .Ираща медсестра •. досвідчену медсестру С. · Макарюк з першої До дівчини прийшло ви­

боровши недугу, говорили І д!й. З першого саМОСТІЙНО ~іайстерн:сть

-

медсе<:три

значення

три ·. днІ

запаМ'я~ала своїх достоїнств і прорз,­

.невимовну

ЛlкаРIВ,

збігли

вельми таєм- незнання. Ій потрібно бу­ неї закладу . ло скласти власну оцінку

І тодІ вона

для

вселити

конати хворого,

лlнар за­

хІрургІю

вІддІлення,

дує Тетяна.

ня переступнла поріг по- менший

ліклініки ничого для

сягнуто? У Тані rDpOCта відповідь: «Найголовніше

СТАНОВЛЕННЯ

із

'Тетяни РУДЬКіВСЬ-

то початок медицину.

т':(

ВиБІр випав на

Чорнобиль, до ЯКОГО кли­ кала , теж незвичайна, Прип'ять. ЗакLнчила ус­ пішно училище 1 зно­ ву невідоме мІсто Брова­ ри, новий колектив. А потІм був перший день роботи в хІрургічному від-

іронічно, дізнав- но, вибрала х!рургію.

ппо

ність).

і

молодь села вико~али об­

сяг

хто й

Може,

якІ

медиків. Так,

-

як це було з нею в дитин­

з'їзду

неться

ни ВИСОКОПРОДУКТИВНОI працІ. Протягом дня вони посадили 8 гектарів бульб при планІ 4 гектари.

1 рідного

З пІднесеним на­ вийшли номсо­

CBO~

перший сенретар мlсьнному НОМ­

і праЦівНИКіВ ферм НиУвської

н.віТНя

а

ше й поверхове, уявлення.

ВИСОКОПРОДУКТИВНОl

ХХУ з'їзду ИПРС·м . КОРНІНКО,

Радісно

від того, що У велинІй трудовіЙ пе~=

22

зразки

вона

чебто крутоверть яка: один

брига­

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОГО

здалося:

не зможе зрозумlЩО тут робиться . На­

- все стане на свої міс­ ця. Вона обов' язково по­ бачить найголовНіше­ вдячні усмішки хворих і

розвитку масового патрІотичного ру­ ХУ девІз яного сТваринництво­

ЕНТУЗІАЗМОМ

Валентина ПАВЛЮк. комсорг зміии в'язаnь­

ЧОТИ,РЬОХ в'язальних машин,

НПРС,

Варто ввійти в .'. колектив

День

дальший розквіт нашої лю. бимої В.ітчизни.

Фото А. Козака.

ку вірність ідеалам КОМУН1з~у, до­ кладуть всіх зусиль для УСП1шного виконання Історичних на.креслень

3

сити свій скромний вклад у

марксистсько-ле­

праці, продемонструють

птахофабрик

НАТ ХНЕННО,

завтра краще, ніж сьо­ годні. І, та.ким. чином, вно­

Конституції. На фото : Марія CKlI~ БА за роботою.

RОМСОМОЛУ

де

Надії Корчаги, Ольги Вла­ оової, Рити Чорної, Вален­ ти1н'и Метєльської, які пра­ цюють на обсЛУГОВУ'ван.ні

НJeННЯ сьогодні працюва­ ТИ краще, ніж учора, І

статах, вона дала слово свою особисту трирічку виконати до першої річ­ ниці нової Радянськоl

глибо­

топлі,

ком-сомолок

по-комсомоль­

усіх нас об'єдну, благородне праг­

Працюючи на п'яти вер­

покажуть

Велику увагу приділяють комІтети

yд~pHa справа номсомолуl..

вели,ка за.слуга

-

сла·ВІІІИХ

ударно,

ськи. Бо єдине і

МаріЯ

до дня народжеиия І(ОМСОМОЛУ.

І

наших

СЯ

з наймолодших Т/СаЛIІ Гоголівської ст річ ко­ ткацької фабрики. Ал. велика працелюбність, наnолегЛU8ість невдовзі привели її в ряди пере­ довиків. У третьому роцІ десятої п'ятирічки пере­ йшла на обслуговування підвищеної зони техно­ Аогічного обладнання.

лективу печових цеху N9 1 заводу порошкової металургії Василь Гу­ сєв. у дні роботи з'їзду комсомольц~.

будІ­

вельникІв району Із звнликом вико­ нати соцзобов'язаИ1tя поточного року

радгосПІв

тюмів. І в т,ім

подарун­

на

опа.нову­

дир

молодих

ви­

сока

трудовим

п р,икл ад,

І так вся наша комсомоль­

по­

ПМН-7 тресту .,Броварисlльбуд., яка

до . вСІх

ком, ми вит'язали понад план з почаrrку року біль­

в

беруть

сько-молодіжна зміна ЯІС oJJ:Ha дружна сім'я трудить­

органІза­

СьогоднІ в столиці нашо'! Батьків­ щини Москві вІдкривається ХУІІІ з'їзд ВЛИСМ. ИомсомоЛію Бровар­

звернулася

гіДіНИМ

сумі

грошової премії карбова!нців.

них

дівчата

наш справжній правофлаНіГОВИХ.

них р.j,&няються в змаганні, в них запозичують досвід.

вимог

комсомольського

в яких юнани і дівчата

глибоко

дню­

О. ХУТОРНО'і

їнськоі РСР і ик ЛКСМУ та

З

ui

якості.

ШК()4

Широку підтримку . серед будівель­ них органІзацІЙ знайшла інІцІатива номсомольсьно-молодlжноl бригади

малярІв-штукатурІв

в'язаль­

стосується

пе,рвинних

ють матерІали

лія, яка сьогоднІ трудиться пІд девІ­ робочому

наших

літнавчання . НинІ в місті і районі дІє 125 теоретичних семІнарІв І гурт­

Знан

якостІ. Значний вклад у цю трудову перемогу внесла заводська комсомо­

зом «Ножному Знак якостlt •.

у

Центральним завданням номсомо­ лу є ідейно-полІтичне виховання мо­ лоді. Важливе м:сце в цІй робоТІ на­

Мичак та . багать?~

атестовано на дер)itавний

Слово

ниць не РОЗХОДИТЬСЯ 3 ді­ JЮм . З м,ісяця в місяць пе­

Зна.к

в'яжуть вироби, на державний

складають аванга,рд

невинонан­

стаrутних

Насамп€ред,

комсомольських

по пошиттю жІночого одягу з райпо-

вод,

спо­

ревик~нуєм~ свої плани і СОЦlаЛ1СТИЧН! зобов'яза.ння. Щоб день відюриття ХУІІІ з'їзду ВЛКСМ зустріТ1і

Здобута

чо­

змін

р·И, котрі атестовані

цій Літкl:вської швейної фабрики, радгоспІв "ГогоЛівсьниЙ., іменІ Мі­ чур:на, ~Заворицький» та Інших.

жу, водіїв Г. ГрОмового з АТП-09034, 6уткомбінату Л.

молоддю,

комсомольцями

тощо .

діжних нолективів зміни «В. в я­ зальної дІльницІ В. Єрмолаєвоl з фабрики верхнього

по·комсомольськи

комсомолок Тетяни Бари­ люк та Валентини Женже.

Безперечно, досягнуті результати це плоди великої наполегли·воl роботи комІтетів номсомолу, які пІд керІвництвом партІйних організацій стали бойовими авангардами молоді. Однак у нас є ряд нерозв' язаних проблем. Це -:- недостатній рІвень виховної роботи в окремих ком­ сомольських організаціях, випадки

я.влення 96 процентІв вироБІв, ро.ва роБІтники освоІли сумІжнІ професlI. Заслуговує

УДАРНО,

1 Травни 1878 року).

-

3,4 ТИСЯ~і

першого

середнІх

серед

КПРС 1fIJ

лах.

чину став молодіжний колектив це­ ху М 8 М. Царю ка Із заводу порош­ нової металургll. МолодІ виробнич­ ни,ки досягли висоних виробничих n6казнин:,в на передз'їздlвськ!й вах­ тІ. План першого кварталу 1978 . ро­ ну виконали на 120 Іір()центlв, зеко­ карбованців,

НрасилІвськ!й

трикотажу.

ЦК

ріднених підприємств у рес­ публіці , завоювати призове місце з в,рученням Почесно­ го ДIlП .10ма Міністерства легкої промислооості Укра­

600

Багато норисних справ на рахунну

но-молодl)itних колективLв, більше 400 молодих трудІвникІв мІста й ра­ йону вирІшили достроково до рlч­

номили

~Плос­

учнівської молодІ. Готуючи гідну зу­ стріч Всесоюзному комсомрльському форуму, школярі міста 1 району зі­ брали 90 тонн макулатури, переви­ конавши річне завдання на 5 тонн. Иомсомольцl 1 пІонери продовжують шефство над громадським тварин­ ництвом. Зокрема, добре поставлено цю справу в ТребухІ.всьній, Налитян­

працюва­

дитячого

реможцем

комсомольсько-молодіжно­

тував про виконання зобов'язань тирьох місяців цього рону.

ти творчо, з повною вІддачею знань І вмІння, боротися за перевиконання

,взятих зобов'язань.

працю

програму

Це нам !tОЗВО.1ИЛО вийти пе­

кІнський», який до дня відкриття роботи ХУІІІ з'їзду ВЛНСМ рапор­

вІдповІдають

розгортання змагання в

нього

На фермах додатково ство­

го нолективу доярок радгоспу

новими

на Лист ЦІі НПРС, Ради. МІнІстрІв СРСР, ВЦРПС І ЦН ВЛНСМ про ходІ

вахту, сільська

рено шість комсомольсько-молодіж­ них колективів, які· показують зраз­ ки натхненної праці. Насамперед, треба вІдзначити високопродуктив­

Всі юнакff І дlвча't'а нашого райо­ ну, ян J у·весь· радянський народ, на­ тхненно

Броварщини.

номсомолія спов·нена рІшиМостІ при­ множити трудові здобутни ю"ілейно­

ХХІІІ з'їзд ЛНСМ 'Украіни, ХІ Все­ світній фестиваль молоді

тваринників

ВИРОБНИЧУ

ювілейного року наша ком­ COMO,lbCbKO-МОЛО.'lіжна змі­ на перевиконала на 16 ти­ сяч одиниць виробів верх­

ЗаКJlИкlв

вм:ння

Іх

чалося

стан~влення

ме­

вдається підняти в

~Иом­

схвилювали дІвчину, ЦЬО-І дичного праЦІвника. І ось сомольському прожекrо­ го вона ще не могла уже ДB~ рокн. І все та ж р : . важливу тему і вирі. збагнути,

а

иезвичаЙ-· заКОХ8ІНJСТЬ

у

медицину.

ність атмосферн, напруженість цієї хвилини і радість від праф. А потім все було легко І просто. Твердо вирlши-

Щодень проходив у напруженні. Та нІколи не було одноманітностІ, байдужості. Запам'яталися труднощі. Та були І успl­

ла вступати до медичного

хи.

О

Завдяки

чому

Іх

до-

шити. І тоДІ, коли назу­ стріч УІ кожному трудо­ вому

ДНЮ линуть

сонячнІ

промені, щирі усмІшки колег, друЗіВ-НОМСОМОЛh­ ців,· хворих.

ВІвторок, 25 НВ!ТНJI 1978 рону

А. КВІТНЕВА.

О

~--------------------------------------------------------~--~------------~---Ч8.


СНЛАДНІ і несприятливІ погоднІ

умови

Важкий грунт, -

-

нинlшньоІ

яснює

директор

по­

ва Микола Степанович Адам­

біт

тори

У

району. Але той факт, що цІ роботи розпочалися ··Із знач­ ним

запізненням

дять

не

з

І

прохо­

належним

розма­

подолати

хлібороби

радгоспv

імені Щорса. Як тільки доз­

'волив

стан

тори

грунту,

вивели

на

торнІ

а,грегати.

строки

вони

механІза­

поля

У

закрили

в

ньому ,

бо

в

розповідає

про

нинішньому

році

по-новому

ви­

рощуватимуть картоплю.

Ще

трак­

стислі вологу

на зябу І посІвах озимини та

восени вони глиооко виора­ ли на зяб всю закріплену

ранні

площу,

багаторічних ярі

трав,

зернові

п ! дживили

сходи

посІяли

культури,

озимих

мІ­

попередньо

вивши

грунт

добривами

неральними добривами, ви­ нонали інші невідкладні зав­

дою,

а

та на

ам:ачною

третині

трудомісткою

старанно

во­

шар і вирівнявши поле. Та­ ким чином було створено ви­

її через холодну

повільне

сокий агрофон бульб.

достиган­

ще

мо

-

ще не досягали, норми й переви­

ЩЕ

В

ЮНЦІ

березня

року питання про органІ­ зацІю місячника по бла­ гоустрою, озелененню 1 санІтарній очистці населе­ них пунктів району роз­ глядалося на засіданнях виконкомів чи сесіях міс­ цевих Рад, створювалися

штаби, визначалися обся­ ги робіт, які треба вИКО-

садіння

на

увагу

-

каже

НИНі ми

-

з

сади­

під

роб:тниць,

загублені

Вітер

ни

час

під

м:неральиими пояснює

ко.

Нерівники топля

доставлялась

п:д­

стримує

у

темпи

добривами,

лює

виконання

власних

рекомендацій установами села. Територія пошти до цього

часу

не

приведена

в порядок, незважаючи на

Благоустрій

ВеликІ стоять

народному

прислів'ї,

вантаже­

відповідальні

рік

користуються

не

обслуговування

таких

агрегатів

інших

на-

го санітарного стану І ре­

монту огорож, проте во­ ни так і не приведені в порядок. На початку квІт­ ня вІдбулася сесі$! Нраси-

Як

селах

поки

показала

що

перевірка

П. ТЕПЛЮК

0

"Корми використовуються

не по-господарськи"

висо­

Ку' ефективність використання орної землі, варто б усім господарствам ра­

Секретар партійного ко­ мІтету радгоспу .Бобри­ ц&кнй,. А. Бєліков пові­

нам і чених

підвищення

домнв редакції:

м'яса та яєць. Для успішного подолання рубеж і в

необхідно,

міцну

кормову

перш базу,

йону приділяти

за вдо-

площ,

більше

уваги питанням

врожайності та розширення

зайнятих

під

«Критичиий

коренеплодами .

в ТребухОВі І НраСИЛіВЦі, роботи по благоустрою ~e-

дуться повільними темпа-

ми. УТреБУХОВі централь-

ну вулицю прибирати ще не розпочинали. Як були ще з осені поламані, нефарбовані

паркани,

так

вони стоять і нині. На вулиці можна побачит~ будівельні

матерІали,

сок,

смІття.

глину,

Пl-

3апи-

туємо у ГОЛОВИ сілЬВИионкому М. П. ГрІнченка:

що ж зроблено за пеРШl

15 днІв квітня для пок ра-

щення· зовнішнього

вигля-

ду села. Результ~ти покищо дуже скромНі: побудовано

но

80, Вlдремонтова180, пофарбовано 1ОО

поtонних

метрів

штахет-

ника, посаджено

300

д~-

ного

села

жителя.

села

радує

І

тІ

хто дбає про

кожного

громадяни,

його даль­

кожного жителя

ми.

звичкам не зраджують. 3 року в рік як не прибира­ ли

прилеглу

до Ухніх са­

диб територію,

то

це хороші дієтичні, так би

дів

іноді

Але,

скорочують

вирішуючи

їх

посІВНі

питання

площі.

доцільності

вирощування !\ормових буряків, не слід обмежуватися лише собівартістю. Адже

ефективність

виробництва

молока

ви­

зробити

С. ТОВСТЕНКО,

заступник

голови

ви­

конкому райониої Ра· ди

народннх

ло б у ' 2-3 рази зБІльшити виробництво молока на кожні 1ОО гектарІв сlльськогосподарських угідь. Сьогодні це

Торік затрати праці на вирощування коренеплодів на площі один гектар ста­

агротехніки вирощування їх, збирання в оптимальні строки, надійне зберігання та раЦІональне використання для годів· лі тварин.

здається неможливим. Але досвід робо-

У

радгоспах з розвинутим

той

час,

депута­

так іі

тів.

Вівторок,

25 К81ТИJl 1978 року

культур більшість господарств одержу· ватиме стільки кормів, що вистачатиме ДJ•.l виробництва 60-90 центнерів мо-

лока. Нині в радгоспах «ПлоскіI\СЬКИЙ» та <l:Русанівський» урожай деяких ко"!МОВИХ культур 3 кожного гектара становить

100-130

центнерів

кормових

одиниць, що еквівалентно 100 центне· рам молока. Враховуючи те, що кормові ' буряки відіграють важливу роль у виробництві молока, іа набутий досвід по одержанню

НОВЕ

повну потребу в цих ського тваринництва.

і

забезпеЧИJIИ б

кормах

громад·

ВІд ефеКТИВНОСТі виробництва корм:в залежить не тільки рівень розвитку ма­ лочного тваринництва, а й економіка радгоспів. Тому питання виробництва кормів

повинно

постійно

бути

в

центрІ

уваги керівників, спеціалістів І всіх праЦівників радгоспного виробництва , І. ПЕ'l'РЕННU. начальннк віддІлу тваринництва Міністерства радгоспів УРСР.

ЖИТТЯ

подарськи»,

розгляиуто

на розширеиому засіданні парткому них

з участю голов­

зооветспеціалістів,

бригадирів

та

помічників

бригадирів молочно-товар­ них ферм. Вжито необхід­ них заходів по внправлен­ ню недоліків. Нині всі корми

згодовують ся

худо­

бі згідно з рацІонами. Те­ риторії ферм приведено в належний порядок.

,На засlдаині затверджено

створенню

парткомУ; заходи

по

півторарІчного

запасу кормів для громад­ ського

тваринннцтва

період

'стійлового

мання

худоби

1979

на

утри­

1978-.

рокІв,..

* * *

.Шшоходи змушенf по­ рушувати

правила

і

по

ходити

частинІ

руху

проїжджій

дороги

в

районі

вулнцl Кутузова, 69-77, і Машинобудівної, оскІль­ ки

тротуарн

дою,.,

-

залитІ

во­

пнсав у листІ до

редакції Ф. Бабич. Цей лист перевірив відділ ко­ мунального

господарства.

Завідуючий відділом Л. О. Фесенко з приводу пору­ шеного

питання

пояснив:

вказаному автором місці, а також відсутиість цент­ ральної стічної каналІза­

розмірІв, які не впливали б на зниження

недалеко

року під

1978

розширю· до таких

тур

що

березня

заголовком «Корми вико­ ристовуються не по-гос­

«Природне

ЦТВОМ І картоплярством слід вати площі КОРМОВИХ буРЯКів

переконує.

матерІал,

що був надрукований у газеті «Нове життя,. 25

овочівни­

ти колективів названих радгоспів по підвищенню врожайності кормових куль-

першо­ коли з одного гектара посівів кормових' врожайності коренів

лежним чином. Жителі все необхІдне, щоб насе· ВУЛИЦЬ Горького і Гог о- ленІ пункти були краси­ лівської В. Н. Рогач, вими, зеленими і чисти­ та Ф. М . Нривенко своїм

від всіє! кІлькостІ соковитих це не випадково . Адже коре-

ще

иомітету М. Мельниченко) травневі свята І обов'язок на-

-

раціо-

55-60

пі «Літківський». Проте продуктивність працІ найкраще визначати по затратах її на одиницю виробленої продукції. При такому визначенні найвища продук­ тивність працІ була в радгоспі «П.іОС­ ківський». Вона становила 0,6 людино­ години на центнер вирощених коренів. Одночасно в радгоспІ «КрасиліВський. цей показник сягав 1,1 людино-години, в радгоспі «Літків ський. 1,6 люди­ но-години. На кожному гектарІ посІвів корене­ плодІв збирають значно більше кормо­ ВИХ одиниць, ніж на такій площІ Інших культур. Тому керівники І спеціалісти господарств повинні враховувати це І по­ стій но турбуватися про дотримання

очистку

Наближаються

пи'танням

неплоди

в

буряки є найбільш ефективною кормовою культурою. Щоб переконатися в ніхто не брався. Біля тра­ цьому, зупинимося на досвіді роботи СИ Ниїв Прилуки, де колективів ордена Жовтневої Революції були розташовані бурти з радгоспу сПлосківський» та радгоспу коренеплодами радгоспу с РусаНівський». У цих господарствах «НрасилівськиЙ. (дирек­ для дійного стада ~ структурІ соковитих тор Г. І. Довгань), НИН! кормів коренеплоди становлять 57-58 територія знаходиться у процентів. У річному ж балансі кормів непривабливому стані. вони сягають 10 процентів. Торік трудівУ селі Ворошилові гро­ ники зібрали з кожного гектара відпомадяни, які живуть біля вІдно по 1107 і 725 центнерів коренетраси, смітч ВИНОСЯТЬ на плодів, або по 120, 80 центнерів кормооб<JЧИНУ дороги, паркани них одиниць. Розрахунки показують, що, досягне ВІдремонтовані І не нувши такої врожайностІ з інших корпофарбьванl. мових культур У глибоко спеціалІзоваБезперечно, краса рІд­ них молочних господарствах, можна бу-

устрій, озеленення і сані­

тарну

ко)

займаються

проценТів кормів. І

якІ

становлять

новили 55 людино-днів У радгоспі «Ру· санівський» І 92 ЛЮДИJно-дні - в радгос­

народних депутатів, але по-справжньому за благо­

ШИЙ розквІт, не може байдуже ставитися до за­ смічення, захаращення вулиць, парків, скверІв.

(голова

КОjЄнеплодам,

його на державні приймальні пункти . Крім того, в умовах району кормові

Ради

рев. Із 27 вуличних КОМІтетів лише 2 комітети з ВУЛИЦЬ Щорса (голова комітету П. Мельничен-

І Шевченка

кормовим

нах годівлі тварин

значається не лише його вартістю, а й виробництвом його на кожні І ОО гекта­ рів сільськогосподарських угідь.

сільської

РАТАУ).

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «НОВОГО ЖИТТЯ.

И

райо-' ри в окремих радгоспах вказує на

(Фотохроніка

ПЛОЩІ

мовити, молокоганні корми. Від вмісту їх у раціонах залежить рівень продуктивності корів та рівномірність виробництва молока по періодах року, що так важливо для безпереб:йного постачання

лівськоІ

олі.lС­

виробів.

не терпить звоnlкань

водити належний санІтарний стан на вулицях, у скверах ще ніхто не розпочав.

з

сувенірів.

полі.

сталь заQ.езпечити тварин високопоживТРУДіВНИКИ раДГОСПіВ «Бобрицький» ', ними кормами. «Великодимерський», «30РЯ» та «ЛітАналіз структури кормових ресурсів, ківський» вирощують і збирають менш як! тор:к використовувалися для ' годівлі як по 400 центнерів кормових буряків. нати за цей перІод. Про- неодноразовІ нагадування. корів , показує, що найбільшу ефекти в- Низька врожайність їх зумовлює недо­ йшло вже більше полоНе кращий стан справи ність дають соковиті та зелені корми. бір корм і в, підвищує соб:вартість центу коренепл <; дах 'вини м:сяця і можна зро- І в Нрасилівцl. Централь­ 3а поживніСтю вони становлять 40-45 нера кормових ОДИНИЦЬ бити перші висновки. НО- на вулиця села не впоряд­ процентів, а в окремих радгоспах навіть до 16-18 карбованЦів, коли в господар­ ли в одних селах на про- кована, фарбуванням і ре­ більше половини від загальної кlль!\о- ствах з високою врожайністю вона ся­ сті. Причому, влітку надається перева- гає 7-8 карбованців. ведення робі1 по санітар- монтом парканів ніхто не га багаторічним травам, а взимку Через високу собівартість коренепло­ ній очистці сіл мобілізо- займався. Хоча господа­ рям дворів І робили за­ уваження про необхід­ ність наведення належно­

nокуnці8

ну В десятій п'ятирічці. Вони повинні значно збільшити виробництво молока,

все, створити

вано всі трудові колект!{ви, школярів, пенсіонерів, домогосподарок , то в

у

Ulкатулки

На фото: робітниця цеху Веро­ ніка ПИЛИПЧJlК оглядає зразки

завдання І стаБІльно ВИСоких врожаїв цієї культуферм

Вироби,

n ійською СІІ ,\Іволікою. В ниніИlНЬО­ м'У році буде випущено 2 тися't€

во включити в дію картопле­ саджалки, поліпшити техніч­

у

область.

ливою популярністю

го­

дує . Для прискорення сад:н­ ня доцільно було б додатко­

кор Е НЕП Л

перед ,працівниками

Чернівецька

що виготовляються в cY.f}eHipHoJtY цеху колгоспу і,иені Леніна Сто­ рожинецького району, приваблю­ ють барвистuМ,и візерункам'и, тон­ кою роботою досвідчених м'ай­ стрів різьблення по дереву. Особ­

кар­

заход:в, щоб до кінця квітня впоратися з ц:єю роботою. Слід дорожити весняним днем, бо він, як мовиться в

=

ПІД

садІння

топлі. А зволікати далі ні­ куди. Потрібно вжити всіх

неприбрали Недостатньо І ВНИНIШ-'Р03ШИРЮВ' АТИ І . путати сlльськоУ Ради. ди ви=~;~g~т~~;сь~~~т~~~

поле

вальний пункт. Однак підстав для заспо­ коєння немає. Продовжує стояти нестійка погода, що

ньому році.

проводять роз'яснюючу І моБІлізуючу роботу І де-

у

працює механізований сорту­

ні перебраними іпорізаними насінними бульбами, і зси­ пають їх у тракторні заван­ тажувачі. Таких завантажу-

се-

вжи­

без перебоїв. На кагатному полІ зайнято багато робlтни­ к,і,в, які ріжуть бульби, тут

агроном.

автосамоскиди,

радгоспу

ли заходів. щоб насінна кар­

Отже, роботи на полі мак­

ють

не мІг заправити саі\­

те такі випадки бувають рід­

нартопли­ їх

пе­

та Миколи Володимировича Маз:я та машиніста Миколи Васильовича Лу!\іші про­ стояв доброї півгодини. Про­

трак­

засипання

надм:рного

лю частину зайвої картоплі. Через це агрегат тракторис­

Людей

щоб

влас­

жалки, доки не зсипав у р:л­

симально ме ...clнізовано. Не­ подал:к біля дороги, у к і н­ ці гін . стоять дві пересув­ ні естакади . Сюди під ' їжджа­

плантації, аж

рухаються

саджалками .

к:льна

-

врожаю.

розташована

з

бирали

ки

підвищеною

На картоплян:й що

початку квітня цього

для

новинка,

картоплю

го

:конують.

та на

йо­

саджалки та заправляли бан­

густотою по 77-80 ти­ сяч бульб на гектарі. Це за­ безпечить одержання вищо­

рах. Працюють вони повний св:тловий день, але високого виробітку хоч зм;нні

одна

директор.

спарених в грунт 205 гекта­

верхн:й

3аслуговує

-

ня грунту почалося близько двох тижнів тому. 3а цей час

екіпажі чотирьох агрегатів поклали насінні бульби на

ремонтували

УМ і ЛЬЦі

силами . Діють вони але гідросистеми не

витримують

майже не видно, тільки в кінці гін порається одна робітниця. - До агрегатів виділено

закультивували,

розпушивши

швидко

тори

планта­

загін вирощуватиме цього року на ПЛОЩі 375 гектар:в. І

лю

м:неральними

добре

погоду

водії

радгоспні

ревантаження. Нам довелося бути свідками того, як трак­ торист Володимир Іванович

вий масляний насос. 3а лісовою с'мугою по по­

запра­

культурою в господарствІ є нартопля, яку механ:зований

СаДіння

і

вили

ними добре,

го . 3 тракторного парку негайно було доставлено но-

ції І торфо-гнойовими компостами. Навесні ріллю

Дання.

Найбільш

ка,

вачlв чотири ПО одному на ножен агрегат. Ух вигото­

ДОРОЖИТИ ВЕСНЯНИМ ДНЕМ

Такими тривогами живуть і

що

механізатори

труднощІ.

lНині

ють обіди для механізаторів. у тракторі трапилась полом­

те,

Дівників села за долю май­ бутнього врожаю, нестримне

швидше

хопленням

У пеРШі дні трак­

-

«тонули»

Микола Степанович із за­

хом, ВИИликає тривогу у тру­

бажання

розпушений шар не протрях /ІН слід І не ущільнився.

мом радгоспу Миколою Іва­ новичем Стригуном. 3астали там у роБОТі три агрегати, а четвертий стояв біля намету під плівкою, куди доставля­

кович.

господарствах нашого

лом Оленсандр!вкою, ми по­ бували з головним агроно­

господарст­

весни по-різному впливають на проведення Польових ро­

зниження

у

ції у мІстІ призводить до затоплення

Місцевості

і

TpOT~·apiB. Зараз Інститу­ том «ПромтранНДlпро­ ект»

ведеться

проектуван­

ня шляхової мережі і центральної стІчної кана­ лізації в районІ промис­ лових піДПРНЄl\lСТВ пІвден­

ної чить

групи.

Вона

забезпе­

пропуск ст!чиих

ВОД

з вулиць МаШИНОбудlвноl і Кутузова~.


Про славну долю людини У села вечір знаю

Будинку культури Княжичів вІдбувся на тему: ~Я не іншої країни, де

людина вІльно так росте •. На ньому були при-

с

нова КонституцІя УРСР, вІддано не одне життя 1 тому справою честІ мало­ дІ повинні стати натхнен­ ний труд чавня .

вІдмІнне

1

Згоряє вечір малинова, Стрибають коники в стерні. І я знайшАй в степу nідкову­ В житті щасливиАОСЬ мені.

сутнІ учнІ школи, молодь Завідуюча сІльською села, ветерани Великої БІБліотекою Г. І. Лавре­ Вітчизняної війни, вете- ха зробила бlблlограФlч­ рани працІ, передовики ний огляд літератури виробництва, депутати. ~repoijKa мирної праЦі •. На

вечорІ

виступив

депу-

'Іат сІльської Ради О. С. Заєць, учителІ

ВечІр

Княжиць- інІціативи В С госпу і

пІдготовлений па,рткому

з

сіль­

говорили, що тури

країнІ, де

для

села,

дуже

жити і працювати в такій бався молодІ.

м р

сподо­

ВирІшено

працІ етнорено всі необаГУЛЯРНО' хІдні умови, вони вваж М. БІЛОНОГ, ють за щастя.

За право

ва життя, на

ма працю,

нинІшньому

навчання,

яке

гарантує

поколінню

rолова внконкому clJ1Ь­ ської

......

Ради

депутатІв.

•••••••••••••• Спlвае

12.00

народних

заслуженнІ!

РРФСР

Л.

ДовlдltOва

22.20

ВІВТОРОК, 25 КВІТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

9.05 ВіршІ. радянських

поетІв

у виконаннІ московських школярів.. 9.З5 А. Хачатурян. .Уроqиста о поема».

9.55 Відкриття

14.30

15.10

ХУІІІ

з'Узду

ВЛКСМ. Трансляція з КремлIВСI,КОГО Палацу з·їздів. По закінченні концерт радянської пісні. ДокументальнІ фільми про молодь: «Запрошення до творчості», «ГоловннА день ЮрІса ЛІєпника'. М. Островський. «ЯК гартувал ася

сталь..

Теленарис «Ініцlатнва електростальцlв" 16.ЗО Концерт з творів росі йських І зарубіжних компо-

16.00

27.00 17.30 18.00

зиторів. АрхІтектура.

«Аеропорт

-повітряні ворота міста». .Відгукніться, сурмачі!»

ху

до

19.00

кожному сонце-, Зустрічі з ХУІІІ з'їзду

малюнку

делегатами І ВЛКСМ. .

І я

комсомолу.

ХудожніА І

Беру в _ долоні ті зерна житні,

США. (Прага).

«Комсомольськ~.

ченнl

фІльми які

ХУІІІ

ВЛ КСМ. ТрансляKp~ ...liBCЬKOГO Па.

лацу з'їздів. (М.). кінченні

стулає

18.55

концерт.

-

16.25 «Народні

По за-

таланти..

Ви.

учитеЛів

Іва-

хор

но~Франкtвського педінсти.. ТУТУ. «<lахта трудова. першотравнева. ПОРТ08"КИ Оде-

та їх ніці •.

З·

12.10.У

лів~.

К.

16.00

К.

до

Для дІтей • • В

гості

звірят..

на

пісню.

«По

краТ-

19.00

ні рідній.. • К . т. Інформаційна програма .Вісті..

19.30

.Мистецтво

ЗустрІч ровська

фільм

митців Дніпропетз хліборобами

т~ле-

.Місце у

житті».

20.45 21.00

«На добранІч. дІти!. Програма .Час •. На ХУІІІ

22.00

Художній дівчнна •.

з'їздl

ВЛКСМ.

ченні ПРОГРАМА

(М.).

фІльм «Перша (М.). По закlн-

к. т. Новини . НА ОБЛАСТЬ

16.30 17.30

ської

держави

Роль Рад путатів в

Реклама.

18.00 18.30 19.00

і

права.

народних зміuненні

деза..

конності і правопорядку>. .Дослідження Східиого Сllбіру>. (М.) . 1" 1(\ 1~ ПП ФnаНIJуз .. ка мова.

10.40. 11.40 10 кл. Суспільство· JHa.cr80 . • Ідеологlчна боротьба пі».

на сучасному ета-

(М.).

.Екран

науково· по-

пулярного кіно •. (М.). .Шахова школа..

16.40 14.30, 17. 10

шкопер-

.Чи знаєш ти закон?» t «Моє. ТВОЕ, наше». Для тих. хто вступає до вузів.

Фізика.

на

оптика.

ні

комплекси..

Геометрич,

Лінзи..

20.30

ва,

(М.).

нінська філософія. ,Роль ідеОJlОГIТ в суспІльному розвитку. Роль иародних мас та особи в ІсторІї.. К. т. Чемпіонат СРСР з важкої атлетики. (Київ).

19.45. 'Музичний кіоск.. (М.). 20.15 ВечІрня казка. (М.). 20.30 • Київська орБІта.. 21.00 Програма .Час •. На ХУІІІ ВЛКСМ.

К.

т.

(М . ).

Піснl

про-

21.45 К.

ВЛКСМ.

т.

«Новини

електрозварник

сою:

2,

механl-

вул.

9 кл. .А. Чехов. .ВишневиЙ сад •. (М.). .Весна'. Вірші росіі~ських поетів. (М . ).

10.40, 11.40 12.1(1, 15.30

12.15. 15.45 .М. Пришвіи • . (М.). 13.30. 17.15 Екран лікарю. • Психотерапія І сучасні методи

14.30 15.00

17.55

ного

лікування

алкоголізму>.

19.45 20.15 20.30 21.30

(М.).

,Учительські уроки •. Для тих, хто вступає

до

вузів. Математика . • Перетворення простору. Вектори •. (М.). Екран

студента-заочника.

2 курс.

Фізика.

природа

19.00

хронІч ..

світла.

Хвильова

Інтерфе-

ренція світла. Інтерференція в тонких плівках. Використання інтерференції в науці І техніці'. К. т. Чемпіонат СРСР з важкої атлетики. (Киів). .Київська орБІта •. Вечірня казка. (1\\.). К. т. «Телепресклуб" ДокументальниА те"ефільм

,Роздуми

фесію •. 21.45 Ху дожніll

про

фільм ність». (М.). 23.10 Довідкова l'JIужба.

про-

• Вір-

замов-

на копчення око­

ВартІсть

роз­

0,20

1

Звертатися сою:

вул.

дi~Ha,

22.

адре­

Продольна,

~ ~

...... ,..................... "., . .

ФОНУ

І

харчування

ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ: Інженер по холодильному обладнанню, газоелектрозварник,

кухоннІ роБІтники, натирач пІдлоги В ресторан сПролlсок., слюсар по газооб­ ладнанню (на пІв став­ ки), продавці, буфетники, касири.

Звертатися за адре­ сою: м. Бро!3ари, вул.

Ниївська,

АдмІністрацІя.

....

...,.~

148.

всі представ-

зали. зрlЛ~

техНІЧНУ

гру , xopo~y

1 тактичну

ГOT~BKY. Цобре

обов язки

шд-

виконали головний

суддя змагань-суддя рес­

публікансьної категорі'( В. М. Нукса. головнІ сек­ ретарі судді - судді І категорії А. М. Нілов 1 І. Т. Бурлака. Ю. ШЕВЧЕНКО. Редактор

Є. ФЕДЯН.

..

І

Інженер-rеодезнст, иачальннк виробничотехнІчного вІддІлу. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Металургів, 4. Телефон 19-5-68.

Днрекцlя.

І

АдмІністрацІя.

••••••••••• ,..••••••••• ,." ............................................t

о. O~P~B:;::;:OДI~O_ І телевізійному

··················································· 18 радіотелеательє

М

Київ-

ського підприємства сПобутрадіотеХНіка» пе­ ремІстилося за новою адресою : м. Бровари,

бульвар 50-ріЧчя ВЛКСМ, М

3 (тел . 19-5-13). Ательє. виконує всі види ремонтів побуто- :

: ,: вої апаратури на дому І в майстерні, а60-1 : нентне обслуговування телеапаратури, видає і на прокат радІотелеапаратуру.

.................................................. АдміністрацІя.

~

ательє

термІново потрІбнІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ: радіомеханікн

3-4

розрядів.

. .,

},------

t

ДнрекцІя.

Гуме-

ПОНО4

тресту «БроварисІльбуд»

АдмІністрацІя.

*

М.

В.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

\

І

хот!-

_O;;~~O;:~~~"~;:H~=:;";o::";;";-"1

МаШИІНобу­

Броварське

ши-

(<<Торгм~ш»). Вони пока-

Ресторани сПролісок,. І .Горизонт. Бро­ варського комБІнату громадського харчування приймаmь замовлення на обслуговування пе­ редсвяткових вечорів до 1 Травня І до Дня Перемоги. Користуйтесь послугами наших ресторанІв. Замовлення при~маються заздалегідь.

комБІнату rромадськоrо

-

марьова

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИІ

Броварському

Гумена,

19-3-55.

адре­

19·З-18.

~

пром­

,...,.~.,. ,.~.?~~

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГА­ ЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕ­

АдмІнІстрацІя.

зверта-

контору

~ комБІнату по вул. Бо­ ~ гунській. 22 (б І л я ~ міської бойні), телефон

кг. за

швеЙ80rо

цеху_

переробки

коп. за

вlддіn кадрІв хлібо­

Учням ПТУ. Російська мова. Стилістич-

10.10,

райспожив­

приймає

металургії),

П.

CBOl

в

-

третє

БРО'! ники ДОНу і Т. Баллош

шнн,

заводу.

цІ • . (М.). 9.10, 11.10. 16.15

ресурси синтаксису •• 13 .LIO Німецька мова.

за

пром-

рокІв, грудинок та Ін.

вІдрядно-

Звертатися

8.40. 9.40 8 кл. ФІзика . • Зако-

нІ

лення

премІальна.

(М.).

в

спl.1JКИ

5-ro

4-5

слюсарІ рядІв. Оплата

кІноекра-

на-.

збереження

комБІнат

розряду,

(М.).

22.45 К, т•• Нові мелодІї року». ItPOrPA.'\\A НА ОБЛАСТЬ 8.10, 14.00, 16.45 .Мамнна школа..

Броварський

ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ:

20.45 На добраНІЧ. ДІТИ!» 21.00 Програма .Час •. На ХУІІІ з'Тздl

вої

нападчик 'швейних ма.

За довІдками

розпо-

так: перше -

годсьного (завод пор ОШ ко-

схожа.

економІст

тися

товариствІ.

місця

Серед учаснині~

райспожив.

КОМlрннк

У

лося б відзначити Л. Норо-

спІлки ПОТРІБНІ:

125.

Бро!'!арському хлібозаводу

юності •.

Інформаційна

варської

продук · _

............................,................................ ,...........

тиждень •..Телеогляд.

17.45 КІножурнал. 17.55 Екран студента-заочника. 2 курс. Марксистсько·ле-

з'їзді

т.

ЯRостl

t

Оголошення.

грама .Вісті •.

16.155 кл. Географія . • Природ-

!

допомогу

визначенню

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: Інженер-механік по автотранспорту І завrосп. Адреса бази: м. Бровари, вул. 'Кутузо-

К. т. Екран молодих . • Голосую за профеСіЮ'. .Сільськогосподар с ь кий

19.30

9.10. 11.10

12.10. 15.30

К.

ни

8.10. 14.00 .Наш сад •. (М.). 8.40.9.40 8 кл. Основи Радян.

19.00

цlї

корабе-

по

автопідприємства

«Торгмаш»,

~----~~#_-~

пабораторІєю

і

норемонтний завод

І я така неnосид я~а пригожа! . юща~аМД У7 ь,

Промкомбінату

команда

деревооброб­

виробниче деревообробне б' о єднання, друге

дивлюсь, немов у дзеркало,

РеспубліканськІй базІ по MaTeplaJlЬRO-TeX­ нІчному постачанню І збуту з центраЛЬНОJ'"

колекти­

техніку

ділилися

бо вже пора.

есну

,

ного об' єднання у складі В. Остапчуна і В. Попо­ ва. Виступаючи неповним снладом, вони обіграли су­ перників І по праву зайня­ ·)Іи перше місце. Друге І третє місця за коман­ дами шиноремонтного за­

-----------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ на,

ших п'ятирічок. К. т. Для дітей. Концерт. .Вахта трудова. першо· lравнева.. Металурги

народу..

20.30 Документальний

15.00

На

.

і

виробничого

«Спартак»

до дніпра, Як Батько доню КАиче, біжи.

св!том, зоря кохання,

но­

пластмас .

раз продемон­ свою майстер­

09034.

Біжить десна, біжить в обійми

Бо що святіше є у цьому світі, ЯК хліб і сонце й червоні квіти. _____________ .;._________

Дніпропетровщини •.

т.

18.00 .За " рuшуємо 18.30 Кінолрограма

lЗ.ЗО.

т.

д

ність

воду

коси.

Світи над полем і пізно й зрання.

в тех-

лі. «Комсомол у роки

си.

17.25

херсонських

д

!хо Ь на

По закін-

застосування

покосах,

Зернину кожну на ваги важать.

21 .00 Програма .Час». На ХУІІІ І ПРОГРАМА УТ з'їзді B.1JKCM. , 10.00 Для школярів . • Компас». 22.00 УРОЧИ.СТИЙ коnцерт для де- 10.30 Документальний телелегаТІВ І ,'остеll ХУІІІ фільм ,Подвиг щодня •• з'Узду ВЛКСМ із !5рем- 11.00 К. т. Новини. лівського Палацу з Іздів. 11.10 .Скарби народу». ПРОГРАМА УТ 11.40 Шкільниll екран. 6 кл. Фі9.55 К. т. Відкриття ХУІІІ зика. • Прості механізми з'їзду цlя з

пісні.

1f дівчата чорноокі тут миють довгі

Гудуть машини, зерно вантажать.

Трансля-

заводу

вам. Ще струвала

квіток.

І /(()сарі n'яніють в ромашкових

-

третьому місці

спартаківським

іскриста,

Як намистини вагомі, рідні.

новнни.

-

а

tYT солов'ї витьохкують rzUUЦЮl;нії

рrжом..

всіх сво­

і

Як видно, всі призові місця розподілено між авангардівцями. Наступ­ ний день приніс успіх

гуси талу воду п'ють на десні,

/

Що пахнуть хлібом, серпневим

На

манда

Аастівка черпає в Десні води для діток,. І бдЖОАи nриАітають набрать нектару

виходжу зорі навстрічу,

ДокументальнІ «Комсомол'.

ВЛКСМ.

н

1

І я дивлюся тобі у вічі.

Беру я в руки шорсткі долоні,

«ТІ,

с

з

19.00 • ПіснІ полум'яних ро"'в».: 21 .45 ЧемпІонат світу з хокею: 19.20 До 60-рlччя Ленінського: збірна СРСР зБІрна фІльм

кохаН/іЯ,

Всім світить рано і світить пізно.

з Кремлівського Па.тtaцy з'їздів. Програма «Чар. На ХУІІІ з'їзді ВЛКСМ.

21.00

зоря

е

подолати

набрала кількість гру пона­ зали також теніси сти деревообробного комбіна­ ту і зайняли друге місце.

Вода IJ десні { чиста й промениста, Під сонцем осяйним вона до дна

Горить і сяє, вінчає пісню,

ція

-

світом

Зустрічі з делегатами ХУІІІ з'їзду ВЛКСМ. О. Пахмутова. Увертюра «ЮнІсть •. Адуть попереду». Піонерський рапорт

19.55

над

кохання

Як свічка в небі горить до рання.

«Спортлото».

з'їзду

18.15.У

Зійшла

го поло: «Динамо» (Москва) ЦСК ВМФ. (Київ). «Літературні читання». К. Федін. «Перші радощІ •. 17.00« Піснl І танцІ народів CPCP~. 17.30 «Від 14 до 18. (Ленінград).

16.30

Новини.

18.30

Зоря

15.30 «Шахова школа». 16.00 Чемпіонат СРСР з водно-

18.55

д

Леніна».

Тнраж

зуміла

їх суперників максимальну очок. Хорошу

. І снитЬСя їм пісня -

«Клуб кіноподорожеА». «Твій труд твоя виеОта». Кінопрограма .

18.15 18.25

ПРИЗО81 МІСЦЯ ЗА А8АНГАРДl8ЦЯМИ

І скиби радіють масні, чорноземні. вагомі зерна. І ходить весна піснею солов'їною БіАJI кожної хати над моєю Країною.

служба.

8.00 Програма «Час». 9.05 «ВІдгукніться, сурмачll» 9.35 Художніil фільм «На шля11.20 19.30

І

артист

СЕРЕДА, 26 КВІТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

Номанда

TEНIC~~=

Гойдається сміх біАЯ груші дитячий, Втихомирився день полум' яногарячий, Підсвічують зорі -' , вечір місячний, Сміються плуги сталево місячно.

Сметанников.

змагань спортсме­

колентив

hB-ПОРОШКівців.

Заврунили вишні, оt5Аіnлені квітом, Над синіми шибами, над білим світом. Летять хрущі, як літаки з аеродрому Сnочить на білій вишні при отчім дом.і.

людини такі вечори проводити ре_

ДСТ

друга

Переможцем став

..

)

колективами

«Авангард», .Спа,ртака» .

Нащо мені, скажіть, підкова? мене щастя через край! Нехай приб'ють, де хата нова, І АЮОЯМ щастя буде, хай!

кої середньої школи . . ської Ради, прафвни;ками Шевцов, Л. М. Кочерга. біблІотек і Будинку куль­

Виступаючі

всіма

.v

рад-

виконкому

ЛІТНЯ спартакіа;rа на­ бирає темпів. Змагання з настІльного тенісу відбу­ лися в спортивному залі заводу «Торгмаш». ВсІ колективи. фізкультури нашого міста розподілені на дві групи. Перша гру­ па представлена майже

Підкова

нав­

11 U l ' '1'

Звертатися за адре­ сою : м. Бровари, буль­ вар 50-річчя ВЛНСМ,

(3~o оо оо

.._ _ •

ПедагогічниА

колектив Се­

миполківської ш<коли

оо оо ..

середиьоУ

висловлю€

глибоке

співчуття вчите ..1Ю В. М. сенку

з

приводу

втрати-смерті

його

Ко ..

тяжкої

батька

КОСЕНКД Мнко..1И ПотаПQвича •

~#~~~~~~~~~~~~q~~~~~~~~'~'-'~~~~~C#'14~~'#C."~~~~####~~~,c~~'~~~~#"~~~~~~~'~~~! сНОВАЯ жизнь,. ОРГІВ Броварского горкома НАША АДРЄЄЛ: ТЕЛЕФОНИ: РeJI8КТOD. - 19·3·82; .,стуонкк, РeJllІ"ОР' - і9+41: Газета ВИХОllИТЬ 8 ., 255020. ceDellY, . п ЯТНИІІЮ І СУ('\01У. lіІовета .apoIlHыI І.епутатов Кневской области. М. БРОВ АР И. дента .. І сцевого радlомоме!НIІ 19·3· 18: 8lддlлl. ОРО"ИCJ\овостl~ Обсяг 0.5 формату

-

(омuуиистиqескоА партии VкраинЬІ. ropодского ГазетІ

выодtn

~:O~c:.,~~~.,.~

Індеко

61964.

вВ

УКР8ИНСКОМ

...~".~C'~~-

Броварська друкарня

районного

ЯЗЬІке.

І .Ідповlдального секретаРІІ, а1ддlлу clльського rocnoAapCТB8. Itореспон- І У. віА10РОК,

аул.

китвсыt,'

""4?""~~:~.:.-~~.:-"''''

Київського облупра&ління

ІМ.

..8С080Т

роботи.

ФОfокореСПОН.1еНТI

-

га,ети

19·4·61.

oC'oti?.: ,..,.~.,.~~ "."..,.., g...:'"',...,.~оС'.:"""'~-#"'~ ~ ....,......,..,.#~.".~~.,..

в слраваJ

аидааництв.

поліграфії

І книжкової торгі8.1і. вул. Київська,

154.

.ПраАnа»

..... ,.,.. -..".~C"~

За~І.

2145-11.360.

65 номер 1978 рік  

65 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you