Page 1

ПІОНЕРСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ імені В.І. ЛЕНІНА 50 ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРА ТН,

ЄДНАIfТЕСЯ/

.N'v 65 (3372) П'ІІТНИЦЯ

19 ТРАВНЯ

1972 ЦІва

р. КОВ.

2

РІН ВИДАННЯ ЗЗ-А

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІ! УКРАІНИ, МІСЬКО! І РАПОННOJ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИ!ВСЬКOJ ОБЛАСТІ

у rOлови1й

-

колонІ учасникІв

зльоту піонерІв

юи1 сурмачІ.

Броварщнвв

Фото А. Козака.

. . . . . . ...

І. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .а

НА

РАЙОНУ

ПОЛЯХ

ДОГЛЯДАЄМО ПОСІВИ Нолектив .нашої бригади зо­ бов'язalВСЯ виростити на 47 гек­ тарах .по 350 центнерІв кормо­ вих буряків. Що зробили і ро­ бимо для одержМІНЯ такого. врожаю? Буряки рОЗМіСТИЛИ на площі, де Toplrк були овочі. На кожний гerкTap їх давали 7080 тонн органічних добрив, а восени і веоноюв.несли по чо­ ТИірИ центнери аміачної селіт­

ри, фоСфорного лійних.

борошна

і

ка­

тра,вня

року в усіх містах і селах

1972

ніж звичайно, нІж завжди,

чб'ють барабани. Цей день радісне свято ~ей і дорослих, уоlх раДЯIНСI>КИХ людей 50-РіЧЧЯ Всесоюзної піонерської організації Ї:'.lенl В, І. Леніна.

Славний шлях пройшла за півстоліття піо­

нерія нашої країни. В її рядах мільйони ра­ ДЯНСЬКИХ людей здобули перш! уроки політич­ ного виховання. Приймаючи в 1924 роц'l ім'я

Леніна, юні пІонери дали клятву .Чесно І не­

ухильио викоиувати заповіти Ілліча~ . ВІрність

ЦіЙ клятві своїми ділами І вчинками , палкою любов'ю до соціалістичної БаТЬ.К-іВЩИНИ праг­ ну ло довес·ти кожне нове поколі,ння піонерів.

ПеРШі піонери виходили

на бій з непись­

:\Ієнністю, голодом, забобонами. Почувши нові, закличні слова «оуботни~», «ударник», «лІк­ неп», діти поспішали слlІЦОМ за батьками, щоб піД·нявся з РОЗ'рухи за'ВОД, щоб поле заколоси­ лося добрим урожаєм і світло нового життя

прийшло в кож'ну оселю. І якщо

шляху

ворог,

піонери

ставав

безстрашно

на

ПРИЙ'мали

бій, навіть перед лицем смертельної небезпе­ lіН не зраджували вони С·ВОїх переН()Jfань.

Іме­

збі'Р бавовни. ТИСЯЧ.і ді'тей за добрі дІла і смІ­ ливІ вчинки нагороджено урядовими нагорода­ ми і вІдзначено I1рамотами комсомолу.

Сьог.одНі ВсесоюЗ'на піонерська органІзація ~MeHI В. І. Леніна об'єднує у своїх рядах 23 Мільйониді1'ей усіх нацІональностей .

В усіх

школах працюють піонерські загони, дружини.

жовтенятсьН'і групи, об'єднання за інтересами.

ЛеНіНСЬКИй заповіт: все найкраще

-

дітям дІ­

став [ІІра.ктичне здійсненІНЯ в усіх ділах нашо.ї краііни, партії, для якої п~клування про дітей заlВЖДИ було і залишається в ряду найважли­ ВіШИХ актуальних за'ВіДМ,lЬ. У розлоряджеині

дітей тисячі Палаці:в і Будинків піонерів, стан­ цій юних TeXHirкi'B і натураліСl1ЬВ, ТYlристських ба'З і стадІонІв, дитячих залІзниць і річІНОВИХ паро.пла.ВС11В, бібJ1lіотен і театрів. Ножного лі­ та понад 8 мільйоНів піонеріlВ і шко.лярів зміU/Нюють с·воє здоров'я В піонеР~hКИХ табо­

провів

зація пі:Ц кері'ВНИц'llВOМ партН 1 I<ОМеомony ус­ пішно розв'язує ClВОЄ основне завдання - бути ступенем

класового

- ВИJЮВання

ді­

тей, форм~ваТИВИСОКІ моральні якостІ г;poМA~

дянина і патрІота, мужнього і С1'IЙlКОГО борця

за справу Леніна. Своїми ділами юні піО!Нери

сы\муy обов' яз«ові.

орга'Нlізацlя дІтей

Свою внутрішню силу і МіцЬ, мужнІсть, беЗl\орисливеслужіння БаТЬНUВЩИНі показала

ховання KOМY,HapilВ, які прекрасно ро.зуМіють. що вони вчаться І працюють не тІльки заради

пішов на фронт, оточували Пlіклуванням сім'ї воїнів . На гроШі, ЗібраНі Діт ь м и,

це КЛИЧ п1онері·в усіх поколінь.

споруджувались

танки

1

л і так и.

Віт­ хто

Бага­

то дІтей воювало в парти.занських заго­ нах, у І1Іlдпіллl. Подвиги десяткІв тисяч дІ­

тей Батьківщина гідно ві'Д~З'начила орде·нами І медалями, а чет.веро юних патріот.iJВ

-

Льоня

Голиков, Валя Ноти",; ЗІна Пор.тнова і Марат Нозей посмертно УДОСТОЄНі високого звання Героя Рад.я.нського Союзу. І в МИ:РН'і будні піонери, як і раніше, там,

де потрІбна їх допомога, де вони можуть дати

більше користі. Наприк1tНЦІ сорокових ронlв приовоюється звання Героя . СоЦіалlстичної ПраЦ11 Пі'онерЦі з Грузії НатеЛЛі Челебадзе за високий ЗБІр чайного листу та узбецькому піо­

нерові ТУРСУlналі Матказимову

:.-.

за високий

ПіДl1верджують ленінську думн,у

-

про те,

це наЙlRращий

що

шлях ви­

свого благополуччя, але й для щастя всього. народу. Разом з па})11ією, разом з народом .,.....

Піонери 70-х pOKilВ ного часу

-

-

діти свого неповтор­

вчаться саМОВIд,да.ного служіння

Вітчизні на бе3J1'рикладних подвигах старших,

KOMyнtICTilВ, ко.МСОМOJJЬЦЇIВ. Але щиро схиляти­ ся перед подвигами старших

-

значить бути

вірними їх траДIЩI>ям, робити ClВЇЙ

внесок у

сПliльну спраlВУ БУlAllВ'JШЦтва комунізму. СЬОГОДНіШНІ піонери ЦРOДlCi.Вжують важливу для кра їни ,роботу, беручи участь справах

загаЛI>НОНародного.

в· багатьох

значення.

масштаб справ у пlонерlY знаЧlflQ

Тепер

БІльший,

і

В'несок її вагоМіШий.

У переддень підготOВJ(И до ювілею пІонерl'і народився в ЛенінграДі (\fНо.нербуд». Шоне­ ри всього. Радянського Союзу

-підхопили

(ЗакlвчеНВJI на З-й стор,)

до­

одер­

якщо

вона

при

плановому

жить без.платно чотири тонни бурякІв (20 іriроцеНТіВ з .надпла­ нового врожаю) для годівлі

Тепер на

щодня

можна

заrкрlплених

побачи­

площах

.ро­

біТНИЦЬ, яwі приступили до об­ робітку посl'В'ів.

Я. МОРОЗ,

бригадир рlльввчої бригади КаЛИТJlИСЬКОЇ птахофабрики.

МеханІзоваН1 ланки радгоспу «Требу"'іВСький~, якими не­

ротеJqJіЧіні строки, заборонували .

рую,ть ВіlКТОР Бабич і · Олен­ сандр Норнійко, дали слово зі­ брати .по 46 центнерІв зерна ,к~курудзи на кожному з 246

Нині почали З'ЯВЛЯТИСЯ друж­ ні сходи. Нолина рослинах бу­ де по 3-4 листочки, тракто.­ ристи втретє пустять борони.

гектарІІВ .

Щоб

-

забезпечити

такий

урожай, розповідає . головний агроном господарства Ольга МИІКитlвна ХОЛОД,- піД нача­ іНИСТУ відвели добрі попередни­ ни, янІ то.рік були вдостатку за­ пра'влені добривами. Нкнішrньої весни

І1ІіД

час

лередпосівного

обробітку грунту на кожен ген­ та.р внесли по 6-8 центнерів а,міачної .води, по 3 центнери фосфорних і майже по стІльки калійних добрив.

Сlвб~ зернової КУJ\УРУДЗИ ме­

цю

двічі

площу

ПО1'lм почнуть міжрядний обро.­ бlток і пlДЖИ6лення качанистої

азотними добривами. На кожен гектар буде дано по 50 кілогра­ мів діючої речовини.

МеханізаТOjpИ

закінчили

та­

кож сіяти НУКУ;РУДЗУ на силос та зелений корм худобі БІльш

ніж на 230 гектарах. Добре по­ тру!itилися трактористи Василь

Цахло та л,нтон Мельниченко, які ЩQДGIЯ засі'Вали по 20 - 22 гектatpи при нормі 12. Тепер механізатори боронують посІви.

А. ГАВРИЛЕНКО.

ханізатори провели В юращі аг-

u

ПОХОРОН о.є. КОРНІИЧУКІ\

Всі ро.ки ового l~ваиня пІонерська о.рганl­

початковим

то

врожаї 200 цеН1\нерів вирос­ тить 400 цеН1'нерів, то одер­

рах і здравницях.

на Павлика Морозова, Нолі Мяготіна, Ничана Джакипова, стали символом вірності піонер­

П.іонерська органІзація в рони Велиної чизня.ної війни. Піонери за.Міщали тих,

а

ти

буркни,

якіс,но

жить 30 процентІв грошової надбавки до основної зарплати,

ЯJКІОно

посіяв

І

площу,

ДРУЖНІ СХОДИ КУКУРУДЗИ

Юне покоління будівників комунізму 19

. сво.єчасно свою

власної корови.

(Фотохроніка РАТАУ).

нашої БаТЬН'і,ВЩИНИ дзвlННJ1іШе, заСI1lі,вають горни, YlРОЧИСТlше,

бі1'НИЦlI тляне

Тра.итористи Володимир Пи­ ЛИПОВИЧ СамодlІЙ своєчасно і

декіЛЬК<liразовий досходовий об­ робіток З'smилися дружнІ схо­ ди . За кожною робітницею за; кріпили гектар бурЯКі·В. Вони їх

Малюнок Ю. ОКУН6ва.

доглядатимуть І збиратимуть У'РожаЙ. Передбачено мате­ ріальне заохочення. Якщо ро.­

КЮВ, (РАТАУ). Столиця УкраїlНИ з глибоким сумом_про­ воджала 16 'l'Pавня 'в останню ~TЬ

lВидатного

драматурга ,

члена

радянського

ЦН

КПРС,

депута'l'<l Верховної Ради СРСР, Голову IВерховної ·Ради УРСР, застYllIНИна ·голови Ра­ ДЯНСЬІКОГО ~оМіІТету захисту миру, лауреата МіЖJНародної

Лен'LНСЬКОї і11рєм1і:«За ЗМіЦrнен­ ня

миру

М'іж

нарадами.,

лау­

·реата Держа.вних премІй ррср, Героя Соціалістичної Праці, а.кадемі,ка, 'секретаря f1'palВЛііння ОПіЛКИ письменників СРСР Олександра Євдокимови­

ча НОРНJIЙЧYlка. На ІІІОХОРОН О. Є . Норнійчука

ністр1в

УРСР.

постаменті

На

високому

ОС1'Зlновлено

.~py:нy

з тілом IJI<ЖЇЙНОГО. Безперер. в­ ним потоком йдуть повз труну тwдящі Ниєва, численні друзі і товариші покійного.

Настають останні хвилини проща:ння. До Іпочесної варти стають член ПОЛітбюро ЦН КПРС, перший сеюретар ЦН НП УнраїiJfИ П. Ю. Шелест, член ПОЛіТБЮро ЦН ,І-ШРС, Голава Ради МіН'іс,трі:в УРСР В. В. Щербицький, Голова ПрезиДІї Верховної Ради УРСР О. П . Ляшко , ,ІншІ нері.вники Ному­ ністичної па'ртlІ 1 уряду Ук­ раїни.

прибули ,делегації СпІлки письменникiJВ СРСР, Всесвіт­ ІНЬОЇ Ради Миру, Радянського

Траурна процесія вирушає на Байrкове кладовище, де іВlд­ бувся траурний ·мітинг.

номlте11У .захисту ·миру,

Труна з тілом О. Є. Норній­ чу.ка ОПУСlкаєтl>СЯ в могилу. Лу­

ці іпиІсblменJницыкхx соціалістичних респуБЛіК.

послан­

організацій

",раїнІ

союзних

У траурному вбраННі нлуб УпраВЛlКНЯ справами Ради Мі-

нають

ту.

залпи

Звучать

військового салю"

державн!

гі· мни

СРСР 'ї УРСР. Нарбуючи IКрок, проходять воїни .


ЖИТТЄРАДІСНІ, РАНО-ВРАНЦІ,

БАДЬОРІ,

тіЛЬЮІ-

,на травневе санце під­ нялась над

сіл да

землею,

Враварів

святнова

з УСІХ

вирушили

принрашені

авто­

буси і автомабілІ, напавнені дзвІнкаго.лосаю діт,вараю. А p~BHa а десятій годині деле­ гати райан нага піанеРСЬ'J{аго зльату, присвяченого. 5Оі>іч­ чю Всесаюзнаї пlонерськаї

СПОВНЕНІ ГОРДОСТІ ЗА СВОЮ РІДНУ БАТЬКІВЩИНУ,

заг~н делегат~ прахадить централ1ОНОЮ вулицею МІста .

ньої шнали Ользі Удод і чле­ ну Всесоюзної піанеРСЬRОЇ арганізації імеНІ В. І. ЛенІн­

ПОР~Нffi!ШИСЬ з нам В. І . Леніну,

на голоВі ради піонерської дружини Rняжицьної серед­

ЮЧИКlрок,

ПІвтаратисячний

пам'ятни­ він зупи­

няється і 'Р~няєт ь с Я на пам'Я1ШИ<J{. З піСНfI;МИ, музикаю кала­

ІНЬОЇ шноли Надії КорчаЗі. Шд ЗlВу",и ГіМНУ Радянсько­ го Союзу вони nIднімають

на кракує , да обеЛІСКу Сла­ 'ви. Вся вулиця запавнюється

прапор.

черванагаЛСТУЧінаю

піанер!-

СВЯТКУЄ ПІОНЕРІЯ БРОВАРЩИНИ

Гримить оркестр. Учні ~оваРСblfЮЇ середньої шка­ ли NQ 2 НаталІя Н е ч и­ паренко, Ірина ГалатеН'Ко і Анатолій Васильченко. запа­ люють фанелполум'ям вічно­ го вогню, доставленим з мо­ гили Невідомого солдата, ща висачить на дніпровськІй горі

в стаЛИЦІ УкраУЩf.Учаснини ЗЛЬОТУ

В.

І.

Лені­

на, зІбралися БІля пам'flТНIІ­ на дарагага важдя, щаб ще

1

ще

раз

сягнути

там

серцем

на

вІРНіСТЬ

Ілліча,

стичнаї

спра,Ві

партІї,

народові.

СіВаїм

при­

заповІ­

Камуні­

радянському

Сюди,

на

піонер­

ське свято , прийшли кері'в­ ники мІста і району, ветера­ ни партІї і комсомалу, пере­ даві вирабничники.

Да Мі,нрофану підходить перший сеКРе1'ар мІськаго Jюмітету ЛКСМУ Віктор Бурлака. Коротким вступним словом

стий падих,

ням

він

віднриває

мітинг. з

урочи­

Затам;увавши

великим

хвилюван­

вислухали присутНІ про­

мову В. І . Леніна «Что такое Советская власть?», записа­ ну на грамофонну пластин­ ну. Потім духовий оркестр винанує пісню «Ленін зав­ жди живий». ПІд її меладію да ПіДНі'ЖЖЯ пам'ятника ІЛЛІ­

чу діти паклали букети бар­ вистих весняних к:вІт1в .

Лу,иає команда, І вмить шикуються колани. Під зву­ ки бадьорого маршу, на'рбу-

єю. ТрІПОЧУТЬ на легеньному вітрі черВОНІ драпори. Всюди [JолуМ'ЯНIЮТь Лазунги, транс­ паранти, кВІти . Віля обеЛІС­

на Слави нолана ся. ЮНі леНІНЦі мавчан,ня

зупиняєть­ хвилиною

вшановують

пам'­

ять загиблих баРЦіlВ за сво­ боду і незалежнІсть Батьнів­ щини. До піДНІЖЖя обелІсна пакладаються

нвіти.

І ась КалинІвський ліс. Шикується урачиста піонер­ ська лІнІйка. ПочеСНі гості займають мІсця у президії . Фанфа,ристи І барабаlНЩИНИ подають сигнал: «Слухайте всІ!». Лунає команда «Струн­ но!». ГолО'Ва районного піо­ нерського штабу Валерій Ге­ ращенко

'рапортує

секретарю

молу

першому

мІськкаму

ВLHTOPY

комсо­

БурлаЦІ

готовність делегатІв

да

про про­

ведення районного пl0нер­ сь'кого зльоту. Вноситься прапор зльоту. Почесне пра­ !во внести ЙОГО надається члену КОМУНIСти'ИlОЇ партії Радянського Союзу, Герою Рщцянського Союзу майстру заводу

нестандартного

кому­

нального обладнання. Федору Кузьмичу БендеберІ, члену Всесою.3ж>ї ЛеНіНСЬкої Кому­ ністичної ОпіЛRИ МолоДІ. секретарю KOMLTeTY лу Бо.гдаНі'ВСЬКОЇ

номсомосер е д-

мовчання

вшанавують пам:.ять чекістів 227 полку

ваїнlв­ військ

доповідають сьогодні

ві

ззвдаInlЯ в ПіДГОТО'ВЦі гід­

наї

ЗУСТlpічі

50-річчя

утво­

ціалістичних

. Республік.

Ба­

гато піонерсьних дружин І загонІв нагораджу ють с Я

Пet;м'ят,ними

Сl1річками.

прикріlПИJIИ

до

прапорів

Іх ке-,

ріВНИКИ райо~у І міста, вете­

рани партії ПотіlМ

1

комсомалу.

у,4асниЮв

з святом тепло . секретар lYfo!cbКoro

КП УкраJни

Л.

зльоту

привітали камітету

І.

Шелест,

ветеран nl0нерсьнога руху на

Бірова'РЩИНl В. М. Соколова, Герой Ра~лнськаго Союзу

Ф. К. Бендебера І жавтенята з міської

го.:

cepeДIНj,QЇ

школи

5.

ЛЕНІНЦІ.

І ту," же зЛl1тає ДЗІВінке,

до

неба

тисячоголосе:

Кля.немось! Клянемось! КЛltнемось! Шон ери! До боротьби за справу КОМYlИIСТИЧНої пар­ т1І Радянсьоо1'О Срюзу будьмо напоготовІ! ~ Завжди напаготовlI -

-

'палко прися:гає

крилата

юнь.

Піонери пов'язують пачес­ ним гостям червОні , галсту­ ни; вручають нВІТИ, пам'ятні су.-енlри.

НІ на XlВилинуне припи­ няється С'В1І'І'О. Імпровізава­ ну

Знову лунає голос ведучо­

ЮНІ

Стати вtpними синами і дач­ нами Нра'j,НИ Рад , завжди бути помIЧни.намИ· старших у велиній боратьбі за поруДову комунroму клянемось!

рення Союзу Радянських Са­

М

до

про

сваю ГОТОВНі(:Ть .. одержати но- '

НКВС, янІ палягли в боях з

направляється

БРОВАРІВ КРОКУЮТЬ

Шанерські дружини райо­ ну

гітлерlвсьними загарбниками угрюному 1941 роцІ, обаро­ няючи КиІв. ДелегацІя зльо­ ту

організаЦії імені

XlВилиною

ВУЛИЦЯМИ

сцену

запОіВНЮЮТЬ

учас­

ники вистави «50 полум'яних лі~. На спартивних майдан-

ману­

мента, спарудженого на вІчну пам'ять про них, щоб по­ 'Класти квіти.

З penPOДYKTnpliВ лунає го­ лос

ведучого:

«Тобі, рідна парТіЄ, любима ВіТчuзно,. цей

ний

святковий

день

pИJf,

paiJk-

ми,.

нери Бро.ар~", panopт~. · А їм є про що рапоP'fY1l&­ 'fИ. В рік 50-рІЧЧЯ ВсесОlOз­ :наї

Пlонерсько'!

імені

організацІІ

В.І. Леніна

п<іонеРСЬіка

районна

органІзацІя

нара­

ховує 9 тисяч піонерів, 35 іЦружин І 270 загонІв. 1600 жовтеннт ІВ честь ювілею по­

повнили ряди пloнерів.

Ко­

жен загІн став активНИм учасником Всесоюзного мар­

шу «Завжди напогатовіІ •. На марші «В краї,ну знань. 3460 піонерів навчається на «4. і 227 -на «5 •. В райані працює 17 клубів інтернаЦіо­ нальної дру,жби . Шонери

ПеРDJИЙ секретар МИ ІСІІ Украlllll Ю. М. COKO~OB І другий секретар М. О. CefI1Є18O .р,,'влюють пам ятІО ювlJlЄЙRI стрІчки цк ВЛКСМ та ~иоУ Ради Все­ союЗJIО'l: піоиерськоl opraи1зацlІ Iмен1 В. І. ЛеІОна до прапорів піонерських дружин Шевq~вкtвcькоУ І Требу­

-

хlвськоі середиlх шкІл.

антивні

учасники

цІї «ПiJД єдиним Країни Рад ••

опера­

прапором

Учаонени маршруту «Шо­ ,нербуд. тільки пl.д час каму­ ніСтичного суботюmа Зібрали 207 тонн металевого брух­ ту, 10 тонн .макулатури, по­ садили 4270 дерев та 7247 !l\ущ~ і перераХYlВали на бу­ ДіВНИ<Ц1'ВО Палацу п'Їонері'в на ЧукатЦі 1100 карбаванців.

Слухай нас, Радянська

-

БатыкІвщино!! Слухай нас, рідна паР11іє ЛенІІна! Ми', :nloнери 70-х ранів, у день 50річчя

Всесоюзної

піоНер­

ськаї організації присяг~єr.ю на ві,рНіСТЬ велиному ЛеніНУ, Ім'я на нашому

чинах

ві,дбуваються

IвІ І'І!:мнастиtJoнІ

псжазо­

виступи шкіл,

ооортивні ігри. А тим часом юнІ кухаріпфиготували смач: ІНИЙ общ. ГосподаРІ свята щещю почастували гостей стра,вами.

На закінчення зльоту ВИ­ ШIШУ'Валася лінійка. Перший

сеюретар МК ЛКСМУ ВІктор Бурлака

вИ<СловИІВ

глибоку

ПОДЯКУ ВСіМ ветеранам пар­ тіУ і комсомолу, піонерсько­ го РУХУ, вчшrелям і старшим піонервожатим району за, їх ноотомн.у працю в піанер­ СЬКІІХ ~ружинах і загонах, за веЛИКУ ДOlЮМОГУ па комуні­ стичному вихованню підра­

стаючого

поноліиня.

Він

за­

пеfl,НИВ рщну партію, що піа-

нери

Броварщини

завжди

буmть вlрЮlМИ великій спра­ вІ Леніна. А КQJIИ сонце СНОТИЛОСЯ дО обрLю, 1 легенькі вечірні су­ тінни огорнули ліс, в небо бризнули JtC~рlади існр тради­ Цl}tнOro піонерського вогни­ ща.

3бу~жеиl

І радісні повер­

талися ,цодР",у піонери . Пам'­ ять. про це незабутнє свята

:ВQНИ

Пtоііер

АнатолІй BacHJIЬ~

ченко запалює факел.

о

2

стор.

О

провесуть

нрізь

усіе

ЖИТ'І'Я.

На просторІй гаЛJlВинt соснового бору

о

ПРОХОАВть урочиста лlиійка

НОВЕ . житrя

о

ювІлейного

П'ЯТИИЦJl,

19

В. ПОЛОТНЯК. Фото А. Козака.

ЗJlЬОТf.

травВІІ

1972

року.

о


Вірні Чуд()вий,

неповторний

Ілліча

заПОВlm6~

ювілей

нашої

, Y~ вели8ti їi:&~

вчаються без невстигаЮЧlJх,3410 школJl:·

дзвіНI\.ОГ(J.'I()СОЇ, щаС.IІИВОЇ і невгамовної піон е рії відзначаємо ми сьогодні. Піввіl\У

рів 'Іають лише « добрі» і «віАЙінні» оцш 1\11 . Більшість хдопчиків і · ~івча'l'OJt,·-

~х,0І1a1ffПG . ...... П...t!\'t це $

ро с те і міцніє організація юних ленінців. Півв і ку (ОРД0 несе вона по країні червоне

учас ники предметних ГYPTKi~, клубів, товариств, найрізноманітніших конкурсів, те-

знамено

символ вірності традиціям ді-

матичних вечорів, олімпіад, вікторин, усних

ci.x~I.'& шjlltду. Напе,... свята МІСЬКОГО , КОМ.іте ІУ.·'. Л. КCIl .дбило ПiIDI , , І~­

дів, батьків, старших товаришів, які здіИсНШІИ революцію, захищали її завоювання у Великій Вітчизняній війні. У Постанові ЦК КПРС « Про 50-річчя Всесоюзної піо-

журналів, адьманахів. Найзмістов ніш а робота в цьому напрямку . ПРО1l0ДИТЬСl- і Требухівській, Літківській середніх, Тровщинській восьмирічній;М 2 школах.

-

неоської

організації

імені В . І, Леніна»

у кінці року вся наша країна, відзнача-

дана висока оцінка справам юних денін-

тиме ювілей утворення Союзу РСР. В його

дів, визначені завдання комсомолу і піо-

підготовку включились і В)Ш

нерської орfiшізації на сучасному етапі.

В школах району створе.ио 11" Ia1Вl*' ":і.

Червоно галс тучна

піонер ія

ною, ідейно загартованою, У Всесоюзному

піонерському марші «Завжди напоготові!» брадо участь 35 піонердружин, 270 загонів,

протягом

року

cepe,1Uiix

«Завжди

виростили

.....

J,Юltі~

маршрутах

іІапuro..-Щ».

Вони

СТРЇ'tКами

м'"

Haгop()~

дК

ВЛКСМ

ефічки MiCЬKKO~ ЛКQМУ ' од~ржали

та

. n'W-

иtфські дружиН1~ пухівсыtoї . ~.ltoi; ,

~i;кiBCЬKOЇ, .~ісЬКи,l Ji ~ ,f,"'З' середніх Ittki.д;і -~а . '3afони

,II1.:I1'IJIX

шкіл.

Всіма ~воімй доftримисправами юні піо­ нери

підтверджують

клятві

-

вірніеть

урочист.ш

гаряче любити Батьківщину, на ..

вчатись і жити, як заповідав великий Ле­ ніН, 'iit вчить К{)муністиtfНа партіл -Ра~И'< ського Союзу.

експериментального

He~,aHдapTHOГO

комуналь­

НОГО обладнання Герой Радянсь­ КОГО Союзу Федір Кузьмич Бенде. бера - всіма шанована людина нашого району. Ветеран 'Великої Вітчизняної війни проводить ве­ лику виховну роботу серед учнів

та піонерів. Нещодавно учасники військової

нери

гри

«Зірниця» ~піо­

Богданівської

. школи -

з

середньої

захопленням

слухали

роз~овідь Федора Кузьмича про подвиги радянських воїнів під час- боротьби 3 фашистськими

На фото: Ф. Н. Бендебера серед

завідуюча відділом шкІJIЬНОХ молодІ

, піонерів.

І пІонерів міськкому ЛКСМУ.

W.и.иAr6E?JI 5

Майстер Jаводу

окупантами.

Н., ДУБИНЕЦЬ,

здали державі

20 тисяч кролів.

U~!Z!ZirVifilЦI7ZAII'ZiZWZТ.D'AWJJ. ._raIiZlI!Zill1ll7i111I!'II1II7IV.dA".UНA"'~

iamitiB

щш ' _ИСВО6нозватw п,....

пам' JI'l'IIими

кущів, розповсюдили літератури на 3400 карбованців,

.'0

....

Цt!Jтральної Ради" ВсеСОЮ:JltОі піонерCl>Ш &Jtанізації імені В.. 1. 'Леніна. Па1(_

кож чимало трудових досягнень . Піонери зібра.1JИ 207 тонн металолому, 44 тонни ~fакулатури, посадили 4270 дерев, 7247

вели на-

IiioнepcьxlЦ ~b

.'Л~I'IЩJIХ

ІШ дО друзів. На рахунку школярів є та-

rroлегливу боротьбу за підвищення успішності знань кожного учня. Плоди - вагомі. В районі 227 піонерськ}fX загонів на-

а'. ііі-

, ••".ЩlяІ

;~;Ь;=~fS~W~р=і~t!:t=~

також заочні подорожі по братніх ресІіуб..: ліках, містах-героях, відбуваються і поїзд-

у яких налічується 9 тисяч піонерів. Шко.'шрі ста.1JИ учасниками республіканської експедиції « В країну знань». 129 експезагонів

ки роботи

те р національної дружби. Маіже &оЖ~JI. за­ гін здійснює змістовне листУЩИJI.II 311. нерюlИ союзних республік. ЙР&JJ{)Д:ИТЬ'CJ! .

Броварщини

приЙш.1Jа до свого ювілею добре підготовле-

диційНI!Х

_

1іИх, ,t)оЙ.~· 1 ,TiJ1 ~, . ..сі

Фото А. Козака.

1r' 7

у навчанні і праці Тільни,но ступивши на подвір'я Гоголівської серед­

іНі поїздкою в театр

ньої

Ми постійно, розпо­ відають пІонери, листує­ мося з вої:нами~.ветеранами

школи,

я

почув

друж­

нє, бадьоре, запальне: «Взвейтесь

кострами,

Не 'ВСТИГЛИ іВідлунати остан­ ні . слова

пісні,

як

шкільне

подвlр' ,я наповнилося урочи­ стою мелодією про нашу ге­

POЇ';lHY Радянську ~мію. Це спl'вали

нери

-

свою

загонову

піо­

4-А класу.

Наш загJн,

-

роз:повl­

дає голова ради загону Оле­

ся Миколаєнко, - носить ім'я Героя Радянського Сою­ зу ЗLни ПОРТНОВОЇ, КОТ,ра

перед війною вчилася , в 365 школі міста Ле,нLнграда. Вій­ ну зустріла в Б.!ЛОРУСії, де вступила

до

підпільної

гру­

пи , За її вкаЗhВКОЮ ЗІна роз­ ПОВСЮДЖYlвала листІвки, хо­ дила в розвідку, приносила

ЦіННі

В

відомості

чергового

в

ворога.

році, повертаючись з

1944

ла

про

завдання,

засаду.

жорстоко

потрапи­

Ні.мці довго і

катували

нерку, але не

юну

піо­

почули від

неї

ilіОДНОГО слова. Фашисти роз­

стрІляли ЗіIНУ. присвоєно

Героя

Ра­

Загін Імені ЗіНИ Порт­

-

нової, продовжує розмо­ ву старша піонервожата На­

талія Таран, - вийшов п€ре­ можцем на марші «За>ВЖДИ напоготовl!», присвяченому

50-річчю

з дня

утворення

Ни­

-

-

стрілецької дивізії,

ВИЗІволяла шим

Гоголів,

та

Піонервожатим

яка

пер­

школи

30-х рокЬв Ц , М. Шифманом, що мешкає в ЛенІнградІ.

А нещодавно одtWжали

по­

силку вІд бригадира колгос­ пу з Узбекистану Рахіма Ху­ ~айберДИf}ва , брат якого по­ хований в одній з братніх могил села Гоголева.

У дні підготовки до свята 'ІІІІонери Гоголівсь.кої серед­ ньої школи зібрали 10,000 lКiдoгpaMЇJВ металобрухту ' і посадили багато дерев . Пер­ ше мІсце в цьому змаганні зайняв загін імені Зіни Порт­

Високу активність ляють

піонери

ському пають

ЖИТl'і. з

прояв­

в

громад­

Часто

кОНцертами

худож­

є

член

ради

дружини

Наташа ~роль .

піонери

діляться з ровесниками Узбе­ кистану

і

Наз а хс т а н у'

РРФСР і Молдавії, з котри­

ми

листуються,

не

перший

му, любові до РаДянської Армії, вольові і фі.зичні якості, чуття ліктя і дисципліни, По­ ряд із «Зірницею» в Піонерсьн!й організації набули великого поширення й інші види вій­ CbKQbo-па11РіОТИЧ;НОГО виховання.

виробни­

цтва. Про героїзм наших во­ їнів

їм розповідали

колишні

фронтовики Тихон Якович Ведута і Олексій Андрійович Божно, про радгоспне вироб­ ництво

лина

-

к;раща доярка Га­

Павліlвна

Логвиненко ,

Активно працює загін Іме­

шефс'Гво

над

жовтенятами

І-А класу, допомагають їм у навчанні,

у

ГОЛіікова.

Він

переможцем

вий­

районної

ці піонерські:м звучить марш

«Завжди

напоготові!»

городжений . грамотою

і

на­

міськ­

ному ЛНСМУ.

-

Ниї'вський обласний ко­ .мітет ЛНСМУ, - розпо.відає організатор позакласної робо­

піДготовці

до

святкових ранН'ів.

Чимало хороших СП'Рав У Піонері'В загону l.менl Гулі Норольової, котрІ займають перше місце по вивченню історії піонерської оргаl:liза­ ції школи та крає,зна,вчо'і ро­

теж

нагородив

ську дружину нашо! I'Ірамотою за активну

піонер­

школи робо­

ту по організації літера тур­ ної гри-подорожі «Завжди на,поготовіІ

•.

Друтно,

рік. Четве:ртоклаоники беруть

цілеспрямовано

жиівуть, навчаються і !Іра­ цюють піонери Гоголівської серЄідНЬОЇ, Разом з усіма піо­ нерами нашої країни вони І'!.дно ЗУС'І1р1чають п,lввlновий ювІлей Всесоюзної пІонер­ сь.кої організації іменІ В , І . ЛенІна, прагнуть порадува­ ти .рідну БатьНівщину нови­ ми корисними справами.

М. КОВТУН,

боти, за що були нагородже-

П'ЯТВИЦІІ,

Номсомол і ПІонерська оргаНізація прилус fають ПіонеРів, до спорту, до регулярних за­

ну.

з ветеранами війни і передо­ вика,ми радгоспн()го

-

ле­

!НИЙ м'яч», «Золота щайба», 4Біла тура». HeoцiHeНlHY допомогу У, вих()ваН~і . піонер­

ти Василь Хомич Юшновець,

ОВОїМИ успіхами

праці

публік переказали вже 1 М,іЛьЙ'он 71,3 тисяч К3ІрБОваіЩіtВ. Незабаром на півострові Мангишлан, де нолись знемага'В у засланні великий україН-­ ський поет Та'РасШевчern:ко, ~ttteJ!ee~ - JfИ'­ стям сад. «ШевченкіВСький сад» - це пода, ру нок країні .віlД пlонері,в Уlкраїни 1 Назахста­

гри-подорожі «У кожнім сер­

класу

корисної

радгоспі «Гоголівський». Ц1:ка IВО проходять зустрічі

шов

вчитись.

СУСПlільно

хунок в Держбанку піонери воlх союзних р.ес­

Будинку

стрічко-ткацькій

сіль­

Піонери цього загону зав­ жди пам'ятають, що головне добре

сторону

фабриці,

сьному на

у

50 ·річчю У1\ворення СРСР.

завдання

бойову

СЬКОГО . Сходу, З політичними в'язням!! Греції, ІспаНіl, Kpa'~H Латинської Америки,

культури,

самодіяльності

ні Льоні

ВідмІнні оцінки з усіх пред­ метів мають Віктор Ноцюба, Людмила МІщенко, Євген Стасюк, Олеся Миколаєнко і інші. ПРИlша,дом для всього

(Закінчення. Поч. на І-й стор).

висту­

ні, НІ1радських дітей. Всі разом вони сп6руд.іКУ­ ють у селищі Ана,дир чудового красеня :- Па ­ лац для піонеРЇIВ Чукотки. На спеціальний ра ­

ньої

в

І

Всесоюзної . піонерської орга­ нізації імені В. І. Лені'на і

їх

Юне покоління будівників комунізму

нової.

Ій посмертно

звання

дянського Союзу.

-

-

161

Синие ночи ... »

м.

єва.

учитель.

19

травня

1972

року.

На

карту «Піонербуду»

можна

нанести

«Малі Тімі.рязєIВКИ» І шкlльн·і ліоницт.ва Пово­ лжя, Сибl'РУ, БІлоруСії, КРОЛі'RНицьНі ферми УкраїНи, загони Ка з ах.стану.

рятувалынк,l,вB

рибної молодІ

Завжди і в усьому, відчуваючи на собі піК­ лування

дорослих,

піонери

прекрасно

розу­

міють, що від них сьогодні l3имагаютьс'я не просто знання, а знання міцні А глuбо~і. які б

були ключем для прони.кнення 8 сучаснцй 'CвlT науни і праці. І на перше місце в l'iiioHepCbl<1iX справах

виходять

навчанна

з lIахOll1Ле,нням,

самостiЙlність ' і 11Ворчість 1 Jlа~чаЛ1tfl'ifr '060'1'1.. Одна з чудових Я1Костей радянсь'кої людини, перевірена часом, найтяж'!ИNW lШП'Роб;,с.ванна.~ ми, любов до Батьн,іIВЩИНИ, почуття патріо­ тизму. Любов до Батьні,вщини для Піонері'В не фраза. Вона виявляється у вчинках, діях, у

пізнанні країни, в якій вони жнвуть. Десятки заroнЬв, в яких мільйони піонерІв, беруть участь

в

русі

червоних · слідопитів.

Прекрасна традиЦ'ія нашої піонерії

-

бра­

терська д,ружба з своїми ровее:никами з ,усіХ республік і дружба з дітьми трудящих світу.

З перших своїх крокі'В піОНЕ:'рська організація ростила дітей і.нтернаціоналістаМIІ. ' Виховувати дітей іlнтернаціоналістами -це значить зробити так, щоб вони насамперед добре знали життя своєї країни, розуміли суть національної поЛіти.Ки Радянської держа­ ,ви, ' мали б яонеуявлевня про досягнеинясО' ЮЗ них республLк і свого краю.

Піонери ГН'івно Пlротестують проти акті·в на­ сильства і жорстокості імперіаліс·тllВ . Разом з дорослими вони беруть участь в кампаніях підтримки справедливої боротьби народіІв за націонаЛl>не визволення, у мітингах солідар­ ності з героїчним народом В'єтнаму і Аtpаб-

о

НОВЕ ЖИТТЯ

нять фі з ичною культурою.

Мі.rJЬЙ'ОН·И

дітей

беруть участь у змаганнях з піонерського. чо­

тириборства, маСQВИМIі стали клуби

сько'го

«ШI!{'lРЯ­

подає популярна дитяча " віЙ­

xapaH'l'epy

~.l?~щ>;,~9Р.Т~~

,,~~~ . « ,~JРЩ~Ці1». _ У , биТIЩХ

«ЗіРНИЦі» ДіТИ збагатились багатьма навичка­ ми війсь.нової спр~и, туризму, техні.ни, а го­ ловне виховують у себе поч,уття патрl0ТИЗ~

- ,

Сьогодні

юне покоління стоїть

перед зав­

данням грандіозного І неБУ1валого за розмахом комуніСтичного будlвниЦтва. «Піонерська ор­

гаШ~ція, .

- , rQ.Б.ОРW:ТЬСЯ

У

Постанові

ЦК

H~ , Тр ~()-ріЧ1f}f Всесоюзної Піоне.рсьної оргаlfll;jсЩIІ' імені Лe'IJ'іна, повинна охоплю~ вати Iв01 <CTQpoHIi життя раlДЛlНСЬНИХ людей,

давати ~ .цo"'JI5,oBi нави'lНИ гlромадської діяльності ' ~ праЦІ на благо суспільства, вихо­ щваm а ~i ..любош. ІДО

щини,

братеРСЬil\ОЇ

Радянсмюї Батьків·

дружби

народІв

СРСР і

пролетарського інтернаЦіоналізму, ноле.ктивізму і

товарИСЬКОСТі».

Рука дорослого

. друга -

комсомольця

. -

опора для юн'их В усіх ділах. Ось чому голов­ ною, ІШЮЧОООЮ фіГJ'lрОЮ в дитячому комуніс­ тичному ру,сі є ПіQнерський вожатий поmю­

важний представник КОМСОМ~lЛу. -герої праці, новатори

Комсомольці

1 передовики

п'яти­

річок-стають сьогодні наставниками піонерів, , З Піонерами безпосередньо драцюють, пере­ даючи їм свій ДOCBlд і знання , найвизначніші радянські вчеНі, письменники, музиканти, нон­

СТРУКТОРИ,lвоєначальники, новатори праці, НомунІсти наЙВlрнtшl, найнадійніші 1 Істаршt ~~i ЮНО~ зміни. , Що може бути

сильнішим і значнІшим для .Дітей, ніЖ почут­

тя єдності з .кЩlІуністами, нІж СВЧlQмІсть того, що вже сьогоднІ юний ленllнець молодший

-,-

помічник

па'РТП,

бот Батькьвщини! заст.

учасники головного

усіх

l3елиl'ИХ

тур-

В. СМИРНОВ,

редактора

ти ~ПионерскlUJ правда~.

'

газе­


••

«В

ВСЮДИ ПОПЕРЕДУ

краІНУ

н.рокуючи маршем «3авжди .напоготові:» , пІонери Русанівської середньої школи доклали

знань»

працювати , наслЇідУЮТЬ приклад своїх односельчан Г€!pоя Соці­ алістичної ПрацІ М. 3. Пиль -

Напередод.ні свята ми з веЛИlЮЮ рад.істю дІзнались п-ро те, що бщро мІського комІтету

багато зусиль, щоб зустріти свято Ві:дМіННИМИ успіхами у

маршрутах ма:ршу «За:вжди напоготові!~ .

ри беруть активну участь в ГРОмадському житт-і, всюди всти-

Дружина під;тримує шефСЬНі ЗВ ' ЯЗІШ з військовими частинами, де служать нашІ випускниКИ М. Ф. Соло.веЙ та А. Г. Си-

проводять КОНКJ'!PСИ на кращий

чинів і дІ,вчаток є колишні уч-

навчанні, поведі!нЦі та праці .

ЛНСМУ присвоїло нам звання праlВофланговоІ дружи,ни по всІх

Нагорода пам:ятними

ЦН

ками ної Ради

ської

ВЛНСМ

Ц

Ось уже п'ять років ми праЦЮЄМО без ДРУГQрlчникl' в . П\оне-

стрlч-

гають , всюди

. ' 1'а ' ентральВсесоюзноІ пlонер-

організації

Імені

В.

1.

Ленl,на 3ОQОВ'ЯЗУЄ ШКОЛ1Ч>l.в вчитися ще краще , в усьому бу-

ні школи нинІ КYlPCаити вІйськових училищ Г. Г . Ностюк та

я-кийсь гурток. ЮнІ ленінці ли-

О . П. Соловей. Багато цlкз:вого

ХI1ІОПЧИfШ і дl·вчатка зібрали

вважаємо

в ЦhОМУ роцІ

20 тонн металевона 200 карБОВ'3нців,

ГО брухту, ;РОЗ~lОвсюдили художньої лlтера-

ках, які дІють в школі, в заго.нах створені пости всеобучу,

рейди- перевірки. Випускається

На фаТ9: f:БРОНЬО8UК .. у колоні

усна газета - «Хочу все знати».

піонерської дру'жини

'

конферен- .А!ерської середньої ШICQЛU.

цlї, диспути; бесіди, нуnьтпохо-

____________

~BK~.~MQ~rycMM

СРСР. цікаво

-

пройшла гра1ПQДQРОЖ .по Mtc'Tax-

п.

той день пlОJlерам

__

FM-_~5.".-

тури, під час оСі'ННIХ польових І]>обіт заробили в радгоспі 1700

Великоди-

стані на екскурсії по місцях бо-

йової і трудової слави

Фото А. Козака . _______ i.f_ _

ського народу. Люблять пІонери

1.1~I.~~I.n~"~~_~)

Бобри- кої школи. На загонових

радян-

3бирає-

гаНlза,Ц'Н присвоєно

мо матеріали про народних мес-

CВli'PCЬHOЇ

збо- кою в ньому стали

ві. Готуємось до с.вята 20"річноІ

зараз

у

СП'рави

їх "ПI"онврбуд"

«Руде право». Peдa.~TOP

роджені пІонери за активну до­

надl- ною Тlpа,ди.цlєю стало свято к,ві­

яке

проводиться

єва. Про'І'ЯГОМ року піонери ло- },кди напоготовІ!» звучала клятва поділився інформацІЄю про ді- осені в шнолі. ~ИОТIЙ тJIIШ1 школярі зачит"JIва-

QQ,#"""Q""""g~g"

ранкв, готують їх до вступу в ли зlбраНlІ ними матеріали, С$lУ- З пІонери . хали висту,nи подруг Наті СВіРПlоиери ~ружи-

впинних

ни вивчають військові ігри, зби-

ПОШУlСtв

3еленіють

Героями

ВстаlНОВИЛИ

ав'язок

РадЯіНСЬ,\ОГО

п~едували

цій }СВилині. Ножен загін

ЯКі проживають в нашому

ра- шими бо6ричанами

І

АА

Е Н Е

,,..,

АА

дос-

на кращу класну

KrfC

газету

жит- ти ме n оиервожата атерина Вlлогуб. що стала для піоне-

І\ОЇ ВІтчи\Жяної ВІЙИ~.. Та цим МИ m'вча:-rаМИ ' ДOllOмагала їм тю.- Ми повинні і в на,вчанні, рівв!рним 1 спра.вжнім ПО'міч. б~' ,не обмежується наша ро ота. П .· РОДУ'ктами, О"" . ",.. а.Нl. зовувала вте- і в кожнІй нашиt . справІ бути ником, організатором, д.ру. гом. З араз гот,'уєм()сь дo~e скласти чі десяткам РЗДі\Нс ЬКИХ людей, підннми імені Наті ОВірської, о. АПУНЕВИЧ. пLд час літнІх канІкул

щоб

.була

головною зв'язк()вою пар­

продов. тизансьного

загону .

«Ностян-

-

звернулась до піонерів ШІ\О­

жити под. орожl по м.tсцях баЙо_ТИН.' ВСЬОГО кІлька мl.сяцЬв дІв- ли учениця 7-Б класу Люба Белехова.

В01 і Т. РУДОВОї славн ра.nянсы\хx чи,на не дожила до перемоги. й З .. Вона померла в застіНJ(ах геСправи піонеріІВ Бобрицької лщде. ахоплюючl ПОІз$<Н че- стапо, не назв3ІВШИ ОВОїХ това- восьмирічноУ школи сві,дчать

нають на Jfac.

ришl'в.про те, що вони зумІють

Л_ БАWТАНЮК,

ЧеРВОНlI слідопити

голова раАН APy1КRIIВ Тре-

десяmи листів до

ЯI\I

с bOГ~)ДНI, к?лн вся краІна

піввіКОВIІЙ

ВІдзначає

ювілей

піо­

нерської організаці

імені

В. І. Леніна, мені прига­ ДУЄТЬСЯ ' ЗlІма

Ми,

року.

1923

група

школярів

~олодшнх класів, гуляли

ІІа площі Шевченка. До нас підійшов юнак Іва­ ницький Іван. Він від­ рекомендувався

комсо­

мо)tьцем і запитав: «Хто хоче стати піонером?»

Ми 'Зацікавились, що оз­ начає це слово. Він по­ ясннв

і

записав

прізви­

ща.

Потім

у раЙКОМі КОМ­

сомолу нас урочисто при­

ймалИ в піонери. Там ми поклялися

протягом

усього життя буТR вір­ ними справі Леиіна . На­

шим вожатим був І. І. ІваНИЦЬКIІЙ. З НІІМ збира­ лись

у

кого-небуть

вдо-

ма і. чнтаЛIІ політичну літературу, дитячі жур­

Plшов ШОСТИЙ дянської

влади,

рік

Ра­

царська

Росія ~алишнла велику відсталість і суцільну не­ rрамотиіСТь . Мені дору ­ чили

виявити

неграмот­

них людей серед суСідів і

навчити

їх

чнтати

та

писати. хатах тих.

Ми і

хто

не

..-е....,. '8ІІ8ІІ

М_

на

всіх

трудящих .

новні друзі! Не хочеться вірити, що з нами

.

погано розуміла, чому до

стояли

..

цьому

всім

нам,

що

ми

диви­

промовця і теж

плакали .

Цей день став для ме­ не днем поліПІЧНОГО про­ зріння.

ВіДТО,l(і МИНУЛО майже півстоліття. В день юрі­ лею мені хочеться сказа· ти піонерам: «З гордіс­ тю носіть червоний гал­ ~TYK! ДО боротьбll за справу Леніна завжди будьте готовіІ»

в

першій шерензі. Далі учні і робітники . Від­ окремлено від усіх три­ малась купка добре зо­ дягнеиих куркулів і неп­ манів. Одии з промовців, ВІІ­ мовивши перші фрази: -

О.

БОЖКО,

вчителька-пенсІо­ нерка.

м.

БроваРІ,.

ІНДЕКС Газета

у

__

••

..,..

611164,

ВИХ.АИТ.

BIaTOPOII, ;., с:ереАУ,

n'BTH.QIO І с:,бету.

1I8IIIIIIII8JI~""

Броварська друкарня, Ккі8СИоі ~aCTi, вул. Киїаі:ька,

154. Телефон -

-

ківсЬ'1ЮЇ ШI\ОЛИ,

Шевчен­

це тІ перші

І\РОКИ, з яких починається

лю­

бов до праці. Вихованню трудових .навичок сприяють і 'ЗУСТРlчl-бесіДИ з п'редставниками людей р~зних професій. Серед гостей школи ­ тракторист радгоспу «Бобри­ цький» І . В. йовенко , доярка

..

чен а

5О · річчю

.

Всесоюзної

піонерської

12.30 -

оргаRізаці~ iMelli'B. І. Леніна . .Відгук.іітЬся. ·. Сурмачі!. Піонерський

-.

18.00 -

- Художній 20.45 - «На Програма

~aЦbKOMY

17.30 -18.00 -

І/а,

Нева

тистів

ної

і ...

про

-

22.30 -

9.45 -

22.5іі

Вечір

театру

му з ич,

СПОРТІ/вна

-

ар­

J1[Ю­

По закінченні новини. Друга прЬrрама-УТ

Перед ача. присвячена 5О·річ­ піонерської оргаНі з а· ції iM~Hi В. І. Леl/іна . (Трансляція з Хрещатика та Київського Палацу спор­ ту) . Наша афіша. Для д ітей Жили собі та були собі (Дніпропетровськ). «Піонер· чю

.КО­

перевод у» .

6РОВАРСЬНІИ САНБАНЛАБОРАТОРІІ

•.

кохання..

-

21.45

нема

Редактор Є. ФЕДJlИ.

17.15 -

Ленінградського

комедії .

грама.

22.30 -

роду

.ДокументальниЙ ІДуть У каПlта-

21.15 -

21.45 -

фіЛЬ~1 .Срібні добраніч . діТи!' (М) . ~

«Час . .

Роз важальна програма . (Донецьк). В перерві о Вечірні новинн . Програма передач .

концерт . 13 .ЬО · ~ Документальний фі .,ьм .· I:НО : Иовнни . КО­

."bopo~e тед еба.чення. телефільм .Х./lопчаЮI

18.30 19.00 19.30 сурми • . 21.15 -

ПОТРІБНІ ОАНІТАРКИ 3вертатися на адресу: м. Бровари, вул. Київська, 290. АдмІнІстрація .

Всесоюзної

16.55 . •

17.30 -

17.00•.

У

СПРАВАХ

ОБ'ЯВ

ДО ГАЗЕТИ Д3ВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

19-3-18.

'-'-'-'-'-'-'-'-'_'_'_I_'_'_'-'-'-'-'-'-'-'-'~ 20 ТРАВНЯ, В СУБОТУ, О

\5

ГОДИНІ В СЕЛІ ВЕЛИНА ДИМЕРНА

НА ЦЕНТРАЛЬНІЙ

ПЛОЩІ

від6удеТLСИ

:аеУlрвlіі врмарок

~mm...,........

, ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82, з.ётупивка ре; l"08.lle.HH~ - 19-3-18. .ІцІnів промнсловостІ.масо,оТ І дактора 19-4-47. вlДDОІІдвл.вoro секретар•• вl.u.IлУ реботв 4ІотокореСПОRдента _ 111-4-67, Сlnьс.кого ГОСПОАаРСТВІ , коресlІОІІа.та MIc:цeВOr8 ра"о• ~

шок, "ЗІбраних учнями

салют.. фі .lьм,концерт «Десять паперовнх голубів.. Телефільм .Ми комуністи. . Інформаційна програма «Вісті..

П'ЯТНИЦЯ. 19 ТРАВНЯ Перша програма-цТ 10.55 - Кольорове телебачення . Мое­ ква Красна площа . Передача . присвя­

-

БЛIІЗЬКИМIІ

традиЦії

талевого лому, 1,5 ТОНlНИ маку­ латури, пів'l'ОННИ соснових ши­

20.00 -

настіЛЬКlI лись на

...»,

Історію,

Ідучи маршрутом «П10нер­ буд » , пІонери села вже зараз роблять спроби у виборІ май­ бутньої спецІальностІ: читають і обroворюють книги про рІзні цр9Фесlї, пишуть на них від­ гуки. Виставни дитячих. роБІт ~СВОїМИ руками~, 12 тонн ме­

ни > . «Польова пошта .Подвн<Гоу •• .Салют , піонерієl. Свят­ ковиіі концерт. (Трансляція з Крем· лівського Палацу з'їздіВ). Ре· Стояв, дивився на лю­ Ifортаж про святкування 50-річчя Все­ дей і не ховав своїх союзної піонерської організації іме н і В . І. Леніна . ПРОГІ,ама .Час сліз . його почуття були Кольорове телебачення. .Вес·

-

154.

".

СЯ ВІРИТИ заплакав.

СНОВА Я жизнь. оргаи 5ро.арскоro rOpKO.,a Коммуинсти.ескоА партии УкраииЬІ, городского н райоииого Советов депутато. тру,ц1llЩИХС1ll КиеlСКОЙ области,

БРОВАРИ,

лю·

бимого вождя" : ". І . Леніна Тяжко. fїe' хочеть-

У

Бро.варах Відбувся тра­ уриий міТЩIГ. ~ балкону другого поверху тодіш-

дванадцять),

HaJ1loro

немає

Q

2lI502O.

'JrYл. Кн;ївська·,

вже

нього райкому партії ви­

ВІДВідувати лікнеп (ве­ чірню школу по ліквіда­ ції неписьменності). З чеРВОНIІМ галстуком не розлучались ніколи, і скрізь було видно по вулиці йдуть піонерн. Багатії ненавиділи "нас, залякуваЛІІ . Тоді я ще

~

НАША АДРЕСА:

,

велИКИМ сумом звалилась

ступали промовці . Сум­ но гув паровоз на заліз­ ничніir станції. Ми, піо­ неРIІ (нас було чоловік

ЗМОГІІ

почесною сторін-

«Шановні товариші, ша-

по

мав

і

лі. Та невдовзі прийшло прозріння. Смерть В. І . Леніиа

грамоті

нас так ставились курку-

нали.

БоБРПI\,

ГОРДІСТЬ

ходили

ВЧИЛІІ

ла

цро

~ ЬЮІЙ

~ле5аченнSI

ті ОВIРСЬНОї. Вони склали літо-

rАЛСТУК -

ЧЕРВОНИЙ МОЯ

Бобриць-

'зналися

nlArOT08Ql ма-rерlалlв номера вз"­ . участь Чllенн· rpoMaACbKoro вlддlllУ деноносець Г . Ф. Нарасьов. М. КУ ЛИКІВСЬКИИ. шкllІ rазетн • Нове ЖНТТЯ» . .

не-

................................................................. на адресу

дже­

Г. Ф. Радченко. 'заЛIЗНИЧНИIК-ОР­

у

бухlвськоl сереARJaOI ШR6-знали Натю. ЧНlмало матеріалІв пи.с пІонерської органІзації се­ ЛИ,наДIЙШЛО

невичерпного

1<НИГИ.

ІІН

написали сти, як прапор. овітле ім'я На-

людей.

до

-

піоне- дитячих органl~ац1й цих країн.

в Союзl, хто і .коли вперше 'вала в ОК"JIIIОВЗікому Н1мцями ротьбl, комунlСТ.Кою Анною « а З'нання:» , і про групи взаодержав це високе звання. Вкв- ~ecbltOMY МltcTI Габлонськ. На Шшдловою. ЄМ()ДОПОМОГИ, що СТіВорені в "1D.nД1 д'~чина вет'ано,"ила з:в'я кожному загонІ, і про спілкуmn ОЗДIЛИ чалн, янІ є J11...... З""""й.3аок ..,...., JJD' ... . Л'О' БІ- вання ;з пtдшефНН1IfИ "!'" і лІ '" ф ~ нервожата Натерина ж()втеняних Сил, роди В.lп"'ськ, 3ВаБ;НІІ. СЬНОЮЗ оргаН'~"п.IЄЮ ДіІ1-шЬНОЮ антиУ'" ашиС1'- логуб знайомить мене Із куточ- тським!!;, l'pynами .. . Взяли участь у В1ЙС"IФ80-СПОР- . J:.Зg,ф • як о,олю- ком Натl ОВірської у піонер.. в в РіХ""е М Н і І б Рапорти з гордІстю приймаТИВНlіЙ грі «3ірниця», р, роводиа . .' р- анс . · · еподал к в Д сь1\1IЙ кl,м'на·ті. з аль омом, приі Н

пере:вtд;нl еl\·замени з тим,

таються рела

маршрута­

·~pam. Під час заочної гри-по­ ДQРОжі дО НДР. Болгарії, Поль­ ЩІ. Куби, В'єт,наму піо.нери ді­

було виве- лагодили листування із сорат- «3авжди напоготовl!., І про кон­

ЗІ' . В заводу були табори вlйСЬІКово- свяченим П пре~расному и устр Ч1 З учасниками елн' полонених . Натяразом Із Інши-

П'lонерськиol\1И

Щонери 7-А І 7-Б класі~ догля-

р~ми , ;запалає · вогнище . Голови

бо-

школи

пере'l1НУТИ нордони, познайоми­ тися ближче з молоддю р1ЗНЩ(

ИИХ тополь, С'Гівореному

йонІ, довІдались, Сlflльки їх Є зено в ро;ки вНlни. Вона працю- ницею Наті по пІдпільній

л

кличе

тани ,- ялини, дуби, посаджені у

день комуНіСТИ·ЧНого суботника.

.тами стали всІ пІонери. зети, в яких розповідалось про не. Піонери говоритимуть І про ... Натю ОеіРСI>КУ разом з ін- героїню. П10Нери 6-Б иласу на- походи М,аршрутами ма р ш у

3-

Союзу. .

-

Ннига веде не лише в сучас­ не й МИНіуле країни, а дозволяє

Ірають матеріали про mlcta-rе- лlДЖ"'/lВа'в певну сторінку б10l\ра- ' ... '.:-#.:-I.Q",.QI'Q'., Ра·д загонІв складатимуть ра­ рої, "'ро бойовІ літа'КИ, кораБЛі, фії героїнІ. Червоними слlдопи- загоні «Ностянтин». вислав га- порти про зроблене , про впвче­

та.нки.

wc

на

,,.., д~ють за па'рком Слави, щороку садять тут ~вlти. ГЕР О І. н І СЬОГОДНі У парку Пlрамідаль-

;Виховааня патріОТИЧИИХ по- сьної - ниНlі лІтнІх жінок з чут.тI'В теж стоІть на оАному 3 посивlлими скронями. Роки не-

перших місць.

кожної

БаТЬRI.в- яльКіСТЬ МУЖНЬОУ бобричанки в шкільному поДВір'ї ТOJJолі, каш-

тенятам, rllpовели з иими багато Щиu;и . таRИМИ, як Натя. В уроІ

вlBCЬKOX середвьоХ школи.

ми . У пошу~ах ~HaHЬ вони звер­

ською, яка вчптелює

У пlонерсь.кому. салют! «3ав- сла'В листа. в SlКOMY докладно тіВ,

давали шефсl>К.У допомогу жов- бути гІ,днИlМИ сииами

R. ПИЛЬТЯП,

старша пІонервожата Руса-

героїні писали до чехословаць.кої газети помогу в збира:нні овочів . Гар­

Наті

Велиної ВlтчнзияноУ віЙни.

дружби з 94-ю школою м. Ни-

В. І. Леніна : «Вчитися, вчитися і ще іРаз вчитися» і СіВЯТО

ЦЬКОГО радн)Спу, котрими наго­

і,М ' Я

НИНіВ, Я:Коі заги'нули вТ:ребухо- Відlважної КОМ!СОМОЛКИ,

Багато добрих справ на ра-

хунну юних русаНі,вфВ . Та вони завжди пам'ятають заповіт

Упевнено к.рок'ують піонери ДРУ'ЖИНИ імені Молодогвардій­ фв ШевченкlвсЬІІЮЇ середньої

їх односельчанки, школІ. ЛИlCт,звернення RОНИ на-

-

нерами Русанова.

~_z~~_~z

«Чу,ття єдиної РОДИНИ», фото- врочистому зборі ДРУЖІ:ІНИ У працювали поряд з Натею , а В ,піонерсь~l<й к,і.мНаті збеРlга­ виста'вну «Наше рідне село День ПереМОГИПіонерсЬНіІЙ ор- також з її сестрою Н. В. Свір- ються грамоти дирекції Бобри­ БатькLвщини~.

ЮнІ піо­

.карбоваНЦlв, які будуть викори- його виконуют •.

героях Москві. Ниєву , СевастоцьноУ вось,мирlчної ШIiО- рах І зборах дружини ПіонеРIІ пtьнерського поколІння . В друполю. Учні виготовили альбом ли за,пам'ят3ІВСЯ назавжди. На зустрl,чались із людьми, які жинl два пра,вофлаНГОВі загони. частина

Частими гостями хлоп-

·нерами, дружать Із ровеснина- нерської органІзації села, проми всіх союзних республі-к.ВОДЯТЬ зустрічі з першими піо-

маршрут «В к·раїну знань» . НашІ учнІ беруть участь . в 17 Гурт-

БаТЬК1вщина

мо,"ов .

Т,Вlр, вІрш, малюнок, загоновий збір. Ножен пІонер відвІдує

Основним МЗй>шрутом маl]>ШУ

Проводимо читацькі

Вони

них у гості.

стуються З болгарськими, нl- РОЗІювідають вони дІтям. мецькими, чехословацькими піо- .1Jенінці вивчають історІю

ти лрикла.дом.

«3а'вжди напоготові»

попереду.

тяй, П . д . Писаного , А. Г. Соловей, котрі часто заходять до

= ..

19-4·57. Зам.. 2246-9075.

До поспуг покупців...wирокиЙ .ибір промиспових та ПРОДО­ .опьчих товарі., страв украінськоі кухнІ. у ярмарку .Візьмуть участь пі<д.ПРИЄМ!СТ. ва щргЬВЛі і І'РО­ мадського харчуванняспожи,вчої ноооераЦії району.

ЛАСКАВО ПРОСИМО /ВIДiВIДАТИ ВБЧІIРНIй ЯРМАРОК . ПраВJIЇINfЯ раііспоживспіJlt<н . ~"_._._._._._._._._._._._._._"_._._._._._._.-

65 номер 1972 рік  

65 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you