Page 1

ЛрОАЄmар( ІfСіЖ

"paf.H,

РІк вцаинв

єднайтеся/

.мr

УКАЗ

29-1

ПРЕЗИДІІ ВЕР ХОВНОІ РАДИ УКРАІНСЬJ<ОІ РСР ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ

65 (2759) ВІВТОРОК

новляє:

ЧЕРВНЯ

1968 Ціна 2

РСР

УКРАІНСЬКОІ

Президія Верховної Ради У<КраІ.нсьиоі РСР поста

4:

Силинати 11ретю сесію Верховоої Ради Унраїн сьиоІ Ра:д51нсьної Соціалістичної Ресnубліки сьоі\іогс силинання 1 липня 1968 роиу в м. Києві .

р.

J(OD.

Голова ПрезиАії Верховної Ради Українськоі РСР Д. КОРОТЧЕНКО . Секретар Пре3ндії Верховної Ради Українськоі РСР А. ЗЛЕНКО . ~~ - Київ, ЗІ rpattня

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ

1968 раку.

НА ПРОСТОРАХ БАТЬКІВЩИНИ

КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

З ПУШКІКИМ У СЕРЦІ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ГОРИ. ПУШКІНСЬЮ Під (Паковсь1<іЗІ область). б.л•аІІ'ОІдаmним покровом гаїв заnовідника П vШІКІі НІСЬІКого

забеапечити далh­ Щоіі продуктивності ріст

шиіі

тваринництва,

потрібна в першу чергу міц­

на кормова iia:Ja. 1\о.тІеиив 1\аЛИТЯІІСhКОЇ ПТ:lХОфаuІJИ/\11 її створює. Певиу кі.ТJhкість асленоі маr~и рахуН()І;

0.1СРЖЮІО

ПО~їііСІІІІХ

і

ГО, ЯК ВИКОРИСТ1l.ТJИ На Під­

ГОДіВЛ/О худоби озиму пше­ шщю і жІrго, :т ільн ен і шІо­

калшноі

0,5

Іпро

ІН·а,~ь·ноrо,

« Пооу Д~НІНаЯ >> , Н.ІІЗВа.лИ 200 ква!д.р:а~нnх "ілош·т.р ів За •поперед н·і·ми щюгнозами її Gamac и ста•новлюь деся т КИ •М-Ї\ІІЬЇЮІІЇ<В ТОі!/111 .

:ве.1е11ня

ЗАРУБІЖНІ

ПОВІДОМЛЕННЯ

луху,

ПЛЕНУМ ЦК кпч

ИЗІро­

ев іто•Бі

11Я.

грунт~· і На nі.1готовці працювали сівбі сумлінІю Микола Ось­ механізатори Петро Сухов, Іван Ііін,

ланкових

азимського від­

О. ЛАПИКІН,

діЛІ'а радгоспу імені Кірова Орина Климівна Приходько - 0.1.на з кра­ щих. ТрудівницЯ очолює дружний, згуртований І<алектив. Включившись

агроном.

в змагання за гідну зустріч 50-річчя

Шпильовий.

ЗМАГАННЯ ОЧОЛИЛИ КОМУНІСТИ Русанівці, ЯІ\ і всі трудящі нашої республіки, актив­ н'о готуються до 50-річчя Комуністичної rrаІУГіЇ УІ:раї­ ни. На від;фшах, в бригадах і данках, сере,1 тваринни­ патріотич не піднесення . ків у ці дні панує небувале Змагання очолили комуністи. В його авангар,1і ід~' знатна доярІ\а району і обдаст і Герой Соціалістично~

ІІріщі Марія Захарівна Пильтяй. Вона надоює зара:~ від

17

кілограмів модока щодоби.

разом з мпартії України, вона своїми подругамн виборює високиn площа ланки врожай овочів. Вся добре до глян ута, в хорошому стані .

За прикдадом комуністів гідні подарунки ному ювілею Rомпартіі У країни готують всі

О.

К.

При-

Ф оrо А . КозаІКа.

Свіжі огірки 1 полукиці На прилавках магазині·в столиці уже :1'явилося чима­ .1о ран ніх овочів. 3аво:Jять в них с вою щюд уІ\цію і тру­ ді вИІнш радгоспу <' І\раси.1івсІ.кІІіі ». і! гnеподарства за

оста нні дні нційшдо і\ільше тисячі кілnгра:~~ів огірків, вирощ~них у с онячних теп.1ицях. У сього ранньnї горо­

.1ИШІ ііуде цано ДО

У J>цгоспі

10

.rІИПНЯ

230

ТОНІ/.

гектарів юодоносної по.1униці. Вона

20

,щJріває. Почади виІJіркове :Jііира.ння врожаю і відправІ\У його в магазини. П . ГОРДІ€НКО, бригадир садово-ягідної бригади.

База украІнського

В ца:рку Михайловеького ~fi · f'ра•НІД•ЇО,З;Н:ИЙ ІВ ЇДб)lВСЯ

пленум ЦК Компартії Чехо

ТИНІf'.

словаччини.

СІЛЬСЬКИЯ ЛІКАР­

ДОКТОР НАУК

Др у:зІі і О,.(~JЮСМІ>ЧЗ.НИ ПО· :щоровилн сільського л.ік31ря

Шоту ТQ!Юуа

з

грузи НІС ьКОІГО

селища

Ван:і уд.оотоєн ИІй цьОJГО ви.оо­ коrо звання за qриrіІнальну м.еюдИІку ·xipypri•m oгo л і·ку­ ·В ЗІНІНЯ ЩІІ'110!ЩДНОЇ ЗЗJІООИ.

АГРЕГАТ сНА ВСІ РУКИ» Перш~ n.a•p-rdю ІІЮВ ИХ агре­

.-

гатів

'jJОзкwд а.ч:ІВ

добрИІВ

ІВ ИІготовлено и.а БСІбр)'ІЙІСЬКО·

'>~'У

«Сі:лЬІГоаnм.а:ш».

ЗаІВод'і

Новиwка mвля€ собою ком­ бінавЗІНу, ВИСОКОІІіJЩ.'1''f'КТИВ.Н)' п.рfІ7lІ•ілну •МашІІ'ну . За зміну •вона

може

вн.ести

1')1КИ

ІНа

reКl'a·pa:x . Без п~­ шести її лемю ви· 'налаrоджен:н;я •ВЗ.ГІНУ· Ю()J>ИС'ГОВУІВ ЗІТИ ·і на В ЗІНН'Ї ІКШ:.lИХ Гр)"НТіВ, а ПрИ

ІІерекличка поколінь

коропа

Своєрідна перекличка по-І му

мікрорайоні,

внуки і

учасників бари-

Донецьк. Найбі.,ьшою ее- колінь відбулась у шахтар- правнуки

базою ській Горлівці, яка урочис- кадних боїв відІ\рили ходм

в Ра- то відзначила своє сторіч- піонерської слави. Він :Jа­ пам'ятник як став До- чя. В цьому місті 63 роки думаний

працівни- укра їнсІ,КІІГО коропа д ннс1,1;о)ІУ Сою зу

з црііеу:джен·

ВІЧеІНОІГО С'ГJ'ІПеІІ'Я 'НІЯІМ ЙОМу докт<JІра -ме,дИ'Ш!ИХ наук. Хі­ р ург

півсторіч- .1скційно-пл емінною

ки господа рства.

ланкова

ходько.

Вміло організував роботи по ремонту техніки заві­

дуючий майстернею І. Кваша, значно перевиконує з'Іін­ ні норми кандидат в чJІени КПРС шофер П. Писаний Чітко керують роботами керуючі відділками Ф. Нікіфо­ ров і П. Тупий, бригадири М. Рябий, І. Смовей, І. Ли­ товченко, П. Соловей. Вони щоденно підводять підсум­ ки виконання соціал істичних зобов'язань, відзначають переможців, поширюють іх_ досвід.

фото:

На

Гарячі зараз дн і у ~Іе ханізаторів. Треба зразково до­ Г.'ІЯН}'ТИ посіви. По 130 центнерів будьб з гектара зобо­

н ец ькиі:f дослідно-rіоІ:а зо виіі тому

очолюють механізовані ланки, які в 'язались зібрати Ф. Вірич та М. Хамбір. Сдово своє вони підкріп.ТJюють ділом . Механізатори підживлюють площі картоп.ТJі амі­ ачною водою. П. Міщенко та П. Пильтяй підживдюють овочі, а Д . Литовченко прокукурудзу, І. Міщенко -

щує і відщ)аВ;1ЯЄ багатьом ІІентрів Донбасу, вступили і священна земдя , доставле­ гос подарствам країни пле- в бій з царськими вій ська- на 'з міст-героїв, а над ним

полює іх. Побувади ми у теплицях обох віддідків. В них і;Іе

·мас овий збір запашних . огірків. Чимало вже відправде­ но іх до столу киян. Нас попросили назвати Іїращих

робітниць: П. Реву, Г. Со.'1овей, К. Топіху , О. Соловей, Г. Рябу.

В. Серед,

Відвідади ми також відда.1ену шосту бригаду. Там в ці дні збирають рясн ий врожай полуниці, ЯІіУ теж

робітники

вугільних

юним денінцям, що ві,цали

рибний кюtбінат в Слов'ян- ру;~ників , підтримані бойо- життя за Радянську Бать­ виро- вими дружинами багатьох ківщину . В ходм насипана Він щороку ську .

мінний

високо- ми. І ось на площі Перемо- майор1rгь червоний прапор,

молодняк

риб

продуктивних

порід. Тут відбувся }:іжнародний

нових ги будо урочисто закдадено Jшитий

:1 галстуків, наді-

пам'ятник героям горлів- еданих юним горлівчанам триденний ~ького збройного повстання дружинами міст, де жиди,

симпозіум

генетики, селекції та rіб-

1905

року.

сти шістнадцяти краін проо зедухали цик.ТJ JІекцій,

здійсниди свої подвиги піо-

А через кідька годин в нери-герої .

ридизації корала. Спеціалі- іншому кінці міста, в ново-

нафто ­

ноан•і стр у ктури .

скар· би , ЯІКІІо:ІІ С}\1 ff.ТЮСЯ беЗ•СМ·ер • в•сьому

дОІВ і ;і

«Пол уденно'й ~

з

Пор-у'ч

·знайuщно ще чот Іtрн

Пу.шк,і ·

нашш1 у

задиши в

що

1,5

ПІІН і ЛЮПННО-1\ВІ'С.

кожної корови по

•пра

гов-орнлн

шnсЬІ~ІеннНІка глибоко і'Нтер·націо­ та російсЬІкого

І\РІІтнера каїніту і сіємо лю­

головний

мон астІtря,

-

на

ІІентне­

солі та

'ІtафТІ родовище Нове ЗНЗІЙ!lІ.ено на пів.ноЧ'і То ~І ·В Алекса•нщ · СЬІКОЇ о.бласті Нафт у район-і. роІВІСьком у ГЛИбІІІІІІ 225С ОД8р·ЖаІІю З меІТрів. Те;р итар ія цієї .наф ­ тrоюсної -п.ющі, яку геологи

су~вІі

щі ПерРОрЮf:\10, ВІІО('/НІО Н а

ра

НОВАКЛАДОВА НАФТИ

біля еті•н якого -на па.rор· окро'.ІІІІІІЙ мармуровий бі на~пн-rом : Олек­ обм:,Ок з са•н.др Сер-гі·їюІВІJЧ Пу ш кін . L"ІЮІГІІЛІt по ета црн ­ Б-іл я

ЖНИВНІІХ !f11СЇВЇВ. Пі<'дЯ ТО­

't:оа:ниіі гектар

ОЗІНЗІМе_НІУВЗН·І LЯ

:Jta

Свя ·югорсЬІкого

за

ПО­

ма:uш:н-.

др ~·roro •ІЮеСОІОЗІНОГ() пу.ІlІ'Кі'Н­ ського свята nоезії. .велJtКого росіЇ!· Земv~ЯІКИ ш:колmР'і і СЬІІЮГО> іfІоета ра­ Пс.ковщІІ'ни, СТ!'денrтп д'ЯІНІСЬІК·і ·і ЗЗ.JУ),бjЖ•Н!і llИICbMeJH· НИІки, дФяаrі культури ори· до землі йш л и сюди, щоб В К.1GН·ІІТИІСЯ і!ІЗМ'Я1Іі ГеН\ЇоЯ. .. .П1018:.rпто, велWІЗІВО лід­ проце ­ НІ:•~ІаєІТься \'рочш:;та схо.да•х кам'я·ннх rпо с іІЯ

ЖОС11Ва

ПОСІВИ

грома;~сІ.І\ОГО

Чер.mіЯ тут ІПірDЇІШЛІІ тор·

2

ПОВТОРНІ

людей.

тисяч-і

зібралися

при разсі>ювалююго зм'іні crnpoю і ·на розкидіан.ні тор фо•rнойових коМі!ІОСТі•в. До к-~ІЩЯ року ·підrпіриєм ТР')'!дів:н и СТІІо воідпр.а:вить такю кам села 2,5 тисячі

(РАТАУ).

ПРОМИСЕд ЗАВЕРШЕНО УСПІШНО

відправдлють трудящим столиці Украіни . На заклик наномилися на місцях з Колектив китобійної фло- винятково вдалим по загокомуністів в поде вийшли ветерани праці - пенсіоне­ :mводським методом інкубари. Працюють вони з піднесенням, не відстаючи від мо­ цінної си­ тилії « Советская Россия » тівді амбри лодих. По півтори-дві норми виконують щодня Варвара ЦІІ Ікри, з ак.rJіматизацією та гібридизацією риб, пере- успішно завершив сьомий ровини ддя парфюмерної Гаврилівна Варич , Антосія Се:~~енівна 1\ова.ІJЬчук, Баси­ промисловості. Ії одержано довою технологією їх про- антарК'І'ичний рейс. лина Андріївна Чернюк. 360 кілограмів. виявився сезон Минулий . ДАВИДОВ К. вирощування. мисдового Шана їм!

закінчивс>

Тут

ПРАГА.

З головною доповіддю н~ nершиІі виступив ПJІенумі секретар цк кпч о. Дуб·

охарак:теризувае Він чек. нинішнє становище в партіі розповів прс і суспільстві,

діяльність органів цк кпч

січневогс після за nеріод дальші намітив пленуму, завдани.я партії по здіііснеи· ню програми дій КПЧ, пє рол і керівної nосиленню

партії в суспільстві. Допові· дач

пнтан·няJі

на

спинився

надзвичаііногс підготовки XIV з'їзду партії.

Пленум прийняв резолю­ цію «Про сучасне станови­ ще

партії»,

дії

і дальші

схвалив сЗвернекнв Цент· рального Комітету КПЧ де до всього і членів партії народу» з закликом активи~

співробітничати в ім'я даль· розвитк~

успішноrо

шоrо

Чехословацької Соціалістич· ної Республіки, приАияв рі· шен-ня

державно- nраво·

про

виіі устрІА ЧССР. (ТАРС) .

СпіІьва заява ФКП і федерації лівих сил рух,

ПАРИЖ . «Широкий

що охоnив трудвщих, виІUІа·

І

студентів

дачІв,

селян,

свідчить про значимість і кевІдкладність їх економіч­ вимоr і них та соціальних проагнен•ня

палке

до

демо­

кра:тії»,-rовориться в опуб­

заяві спільнііі лікованііі комуністичної Французької партії

федерації

і

JІівих

сил.

У заяві намічено широку програму

перетворень у со­

rалузІ, ціально-економічнІіі а також у rалузі с/JІьського господарства, освіти, житло­ воrо будівництва.

«Швидке і повне здійс· нен•ня намічених заходів, в

вказується мо.ІІUІиве

документі,

лише

в

-

умовах

справжньої демократії, яка на всі проrре­ спирається !(раїни. Нитав сивиі сили встановлення

час

д.1111

коrо

ладу•.

та·

(ТАРС).


!IIIIDШIIDШIDDUIIDIUWUIUIIDUIШПIIШOIDIUUПIDIDIUШOUIШШВШIDDIПIIDDШDDUIШDIIDUIППIW

НАЗУСТРІЧ 50-РІЧЧЮ

ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ

ВОДИ ПІВНОЧІ ПІДУТЬ НА ПІВДЕНЬ Відповідно до рішення травневоrо (1966 р.) Пленуму ЦК KttP·C в нашій країні JІронодя­

ться

великі роботи по широкому

меліорацІі земель

них заходів? Так, назріла. Звернемося до фактів. Весною, лід час промивання

для одержання високих І

сталих врожаів зернових та інших сІльськоrос­ подарСJ>КНХ культур . Першорядне значения на­ дається внкоиавв.ю довrочасної проrрами ме­ ліорацІі.

ське море не одержує від неї ні краплини води.

цьому раною.

!'--.

Н.аш інститут взявся за розробку глибокого техніко­ економіч~ого дослідження такої проблеми : як підтрн· мувати рІвень Аральського моря, щоб гарантувати його збе~,~жен.НІя. Треба мати .на ·у:ва:зі, шо , крі'~І ві·дсутності НЗ\дІИІНОЮ 1 ЛОІJ.()ВІН•е!іІНЯ :ВQДНОЮ баІЛа•НСу, З цієЇ ВQДОЙ.МИ щороку ннnаровуєнся близько 60 кубічних кілом етрів во~и . Так на наших очах гине величезне природне во­ •.J.ОІИ'ЮfШе, •ЯКе С!ПраВ.'lЯЄ 'ВеЛИІКИЙ •ВІП.lИВ ІНа ПО.:VІ'ЯКШеНІІЯ клімату в межах великого району.

Нижче публікується йоrо повідомлення. В сільському господарстві зерно голова всьому. Нам треба виробляти йоГо дедалі більше. Сьогодні кож­ ний з ·нас прtля•гом ·року ~nожиІВає в серtщньо\ІУ б.1изь­ ко .12~ к!лограмів .зерна у вигляді хліба, крупи, маІ<а­ роюв 1 бІльш як ПІвтонни зерна, перетворёного в м'яс.u. •Яйця

та

інші

tпродv.кти

З~ідки ж взяти воду для врятування Ара.~ьського мо­ ря 1 шир?ко~о розвит_~У дальших іригаційних робіт у цьому раною? Адже н треба аж 50-60 кубічних кіло · метрів на рік. Відшукуючи джерела води, дослідникн

харчу,ва<н,ня.

~асел~ння ж нашої країни безперервно збільшується,

зв язку з цим зростають потреби в зерні. Збільшую­ ться ПО'І'реібИ :краЇНИ •і •В іНШИХ СіЛЬІС!>КОГООПQ!ДЗ.рСІ:ІКИХ ку.1ьтурах. О!ІіІJJІІІК часто 'ве.1икої шкоtди tврожа>ю за·в­ дає ~огода. Наприклад, на Північному Кавказі, півдні

УкраІни, в Середній Азії та нерідко і в

іВИПЗІдає

дуже

ма;ю

опа,щів,

і

через

3Ве~н:ули nor.л~ на '111\ВІНІі·ч . Тащ nростягаються районн ЗахІдного СибІру, де є величезний надлишок волог11. Бурхливі,_ ба,;ато&~дні ІПЗІВадки 'Грива:ють тут по три­ чотири МІ~ящ на рІк. Десятки мільйонів гектарів земею,

інших місцях

.нестачу

вологи.

особливо в nосушливі роки, врожаї різко коливаються.

заболочеНІ,

У невро~айні роки , якшо порівнювати їх з врожай­

торсьІюму відділі ремонтно - механічного заво­

ду. До виконання доручених завдань дівчата ставляться з усією серйозністю, а томv й за­

воювали славу хороших трудівниць .

.З.іІІТ ТУРИСТІВ обласної ради по туризму було проведено 8-й тради­ ційний зліт туристів Київ­ щини, присвячений 50-річ­ чю Ленінського комсомо­

ласті

громадський тренер.

ристську

полосу

булись

роз­

перевірки

на

лівдень

і

лівденний

по

ци­

знань

пока­

'

ханічної

дільниці,

Л.

очолює

С.

знання

яку

мєєв.

Умілими !\'ІИ

занять

організатора­ і

ка,

кері:вниками

Л.

І.

Тищенко.

Тепер

дружина

готує­

ше уваги прІtДіляти литан­

жов). центральної лабора­

санітарної

вільної оборони і мате­ ріалЬІного забезпечення

цеху

(начальник

Л. Я.

Хорлінова) і ремонтно-ме-

водить

дружини

лікар

Н.

ться до районних З!\'Іагань. ~реба

ням

про­

Н.

сказати,

багато

начальниffів служб і цехів пІ,Дприємства стали біль-

Ро-

пропаганди

знань

ци-

НАРИС хто ПРОЧИТАВ КНИЖКУ ... СКАЗАЛА

семирічній

Наташі, що цієї

осе,нl вона піде в школу.

хоч

Мамо. а можна завтра? добре

знала,

коли

-

запитала дівчинка.

жовтJють

листочни,

лунає

перший дзвінон. А сьогодні цвіте бузок. І їй так хочеться, щоб до шноли він не відцвівся . Тоді вона нестиме першого вересня найкращий букет. Але кожного

ранку

рожевого

шуму

ставало

все

менше.

Наталочка сумувала не довго. Вже ruідростали чор­ нобривці, під лапатим лостям рожі, знинли в~рбові палички, яними вона обгородила кущ ще до сходів . Поливши квіти, діІвчи>нка брёІла вузлик з хлібом

і салом, брала старий буК'ва~р без палітj'Ірок , яю1й Наташа вимІіняла за цукерки в старшого брата Гри­ ші.

Потім

виходила

за

хвіртну,

а

мама

випу~нала

вре.дніоче .теля. Зачу•вши волю, воно трубою зади­ рало хвоста, х;вицяло ногами і ле'ІІІ.ло, не розб•Іраю­ чи дороги. Слідом за ним, підстрибуючи і роз­

вчив писати букви й читати. Вона хотіла бути хоро­ шою і доброю людиною. Дідусь же часто говорив: «Хто прочитає хоч одну книжку, той на все життя За.1ИШИТЬСЯ ХОРОШИМ ЧОЛОВіКОМ». А КОЛИ Дідусь ГО­ ворить, то так воно і є . Втручалась ма!І1а, нагаду­ вала,

що

вже

пора

слати.

Так повторювалось щодня. Одного разу Наташа пригнала додо;.,tу теля. Вже nочало сутенітн. Вся сім'я зібралась на подвір'ї. Схоже було, що чекали на неї.

Батько взяв її на руки, а мама заплакала. Війна .. .

Від то.го слова повіяло на дівчину холодом . На­

таша тепер

зрозуміла,

чому

всюди грають

гар:\ЮШ­

ни, але ніхто не с11і·ває. До сільсьної Ради батьно ніс дочку на рунах. А людей було! Мабуть, усе село зібралося. Гриша і старші сестри проводжали бать­ на до Залісся,

а

Наташа повернулась з мамою до­

дому.

в

З того дня в хаті Мотузкі•в поселився сум. Перед віннами буйно розрослися кущі чорнобривців. Ніхто їх не поливав, а вони, ніби нічого й не с·талося, цві­

Коли разів двадцять лроспLвувався один куплет. на­ томість приходив буквар. Кожен малюнок пастушна

Першого вересня Наташа зробила великий букет і потихеньку пішла до шноли . На ганну стріла ще

махуючи довг.ою лозиною, поспішала Наташа. Десь а.ж за селом, під лісосмугою, вона сідала цроти сон­

юраІяІ,_

В·он? б ~де

на заліках поназа­

саНJітарна

~;~еличезного

каналу

не

порушІІТь

В . ,:rехніч.~~му відношенні таке будівництво під силу

нашІ.и

техючно1

ли дружинниці Л. І. Фе­ дешева, Н. Н. Мокриць­

Варфоло-

такого

створено! природою рІвноваги в Західному Сибіру . Він ІВІ~НІ'~Іе лише ·во.LІІНИЙ ~тік .не більше. В райо~і. звід­ к!l 'В?да illQITeчe 'НЗ; П'іВІдень, 11 ЗаІJШШИТЬІСЯ •ДООТЗ11ІІЯ юлью~ть. для обводнення заплави Обі, для трансnорт· них щлеи та. побутових потреб.

rальська. Сандружина за­ безпечена необхідним ме­ дичним майном. Глибокі

Г. С . На·рбут та інші . Ве­ лину роботу ЛО ПіДГОТОВЦІ

торії

сезону

3АВНТТН

про­

колективи

кату (начальник Н. Т . Ли­

року та т. ворчим зві-

МАТИ

ське море. Вона дасть свіжу воду Ембі, Уралу, ожн­ шп~ n.1ато Уать-Урт, НЗІПоІї,ть Ма:Jігишла,к, допоможе оnрІсненню ~од Північного Каспію. На розробку цієї проблеми Дшроводгосп потратив кілька років. Роз­ р~хуню! показують, що на будівництво такої водної ма­ nс11ра,,,, потріІбНQ бyU.te років п'ІwТНЗІJщять.

схід

Обі, а поті~

учбових груп зарекомен­ дували себе теJ<Jнолог Л. А. Руденька, майстри В . Ф. Норн.k'Іін і В . Г. Кри­ кун, фельдшер медпункту

лись

товності турист.ів Київщи­

1968

заняття

зали, що більшість робіт· ниwів і службовців заевої­ ла учбовий матеріал про­ грам» і набула достаТІніх практичних навиків дії у складі фор~1увань . ІVращих успіJСів доби­

інтересо!\t

літнього

рІки

пере~шнути води з басейну

Чи на:зріла необ~ідн:ість у .зді;йоненJІні таких г,р.а:нді·оз-

вільній обороні. Результа­ ти

ту­

рщйв про їх молодість та nодІії тих буремних часів. Зл<іТ став оглядом го­ до

а ~ Азії -

ві райони Казахстану.

нонтрольно-під­

сумкові

повідь комсомольцІв 20-х

ни

ПІВНІЧНІ

Ір­

в ресnубліках Середньої Азії і в Казахстані. Вода прийде не тільки в Аральське, але і в Каспій ­

f!от~м . в ~вропейській частині треба буде

перекинути

Він перекине зайві води з рік Обі

тиша, Кеті, Чулиму на зрошення та обводнення зе~\1ель

Єн.1сею в реапУ'бл.Іки Сере1дньої Азії і безв·сцні поаушли-

В усіх цехах і дільни­ цях заводу пластмас від­

пере­

схвильовану

десяти метрів.

ЩО ПОКАЗАЛИ ПІДСУМКОВІ

при світлі ба­

гаття молодь з слухала

сячІ юло\ІетрІв, шириною до півкілометра і глибиною до

Створt;_ння

шкод.

Ввечері

Сир-Дар'я.

мет a:ryplli ї.

сто­

долали

Щоб З.діЇ•ЙС!НИТИ Ц~Й :защу~!, n;роеК:Ту1ВадhІІИКІІ п·рО'ПОН)'· ют~ з.будува~и велетенський канал довжиною- в три ти­

подарських та іригаційних заходів в басейнах таких великих рі!К, •Я<К Во:tга, Дон, К)ІбЗІнь, ДаJІіп,ро, Амv,Да.р'я,

.

За<ВО'.J. порошко.вої

Номанди змагались з орієнтува·ння на місцевос­ ті, футбола, волейбола, та

зу­

А. ЗГУРСЬКИИ,

лиці, міст Бравари (завод порошкової металургії) та Білої Церкви.

го,родкі•в

до

лод·і.

Ліс по.близу Боярки , де ~олись Павка Корчагін будував вузькоколійку та · рубав .дрова для замер­ заючого Києва, став міс­ цем << запеклих боїв» 34 підnриємств

підготовці

кра ІНИ,

Передбачається провести цілий ряд великих водогос­

ст-річі ювілею ЛенІнської Комуністичної Сnілкн Мо­

лу.

команд

в

вико­

п~>nовиить. JРИГ"!_ЦІЙНІ ресурси цих рік, а осушення За­ хщно-СибtрськоІ . низовини створить сприятливі умови ~ля швидкого nромцслового. освоє~ня Західного Сибіру 1 у:ворення в цьому .райоНІ ново І тваринницької бази

каналі•В і ,всщоймищ, я:кі забезnечать життедайною ~0'1?ГО~ ·ВеЮІ'ЧеІЗ'Ні .М а•СИВИ Під ЗерНОВі, рНІС, баІВОВНИІК ТЗ ІНШІ СІЛЬСЬКОГОСПОдарСЬКі культури.

том про успіхи молоді об­

Ця вода, будучи

шуваЛЬНИХ ~Иі~, д~оможе .вр!я.тува<ти Ара,,ьське ~1ор~.

н~му_ і КаршІІІНІСЬКО.'ІІ'У ст61Іах, в зоні дії Караку:мІСького, ПІВНІчнокримського каналів, у Молдавії, І(раснодарсь· кому, Ставропольському краях та в багатьох інших міс­ цях нашої країни. Буде розгорнуто будівництво сітки

Фото А . Козака.

Нещодавно з ініціативи

сушливих, але родючих земель.

кип розв~ток зрошення 1 осушення земель._ Партія і уряд наМІчають у найближчі десятиріччя освоїти бага­ то мільйонів гектарів нових зрошуваних земель в Голод­

-

сільськогоспо­

вндобутку нафти,

риста.ною в пониззях Сир-Дарї і Аму-Дар'ї на зрошен­ .ня, 'ТІЛЬКИ За pa.Jey~ ВQД, WKi ПОВЩНаТИ<МУТЬОЯ 'З зро­

широ­

-

розвиткові

рекІUати 'ИЗ обвQдJІеuшя деоятюі'в мілІ>йоtн'і•в гектарів по·

fi

?дин. з важливих захо~ів на цьому шляху

nерещкоджає

Бу\то ІПі•д;рах· овано, ~о 120-.130 юубічІни•х ІКіломеrрів води в за~<д;ному Сиб<Р'У ІМОЖ'На без шкоди шо.рDІ~у Пt'·

НІ. Тому партІя ставить питання не тільки про послі­ довну інтенсифікац!ю сільського господарства, алеj про те, щоб врожа1 були стабільними.

що

дарськог~ виробниЦтва, розширенню газу та Інших природнІІХ багатств.

ни~Іи , Т;рудІВІНІtЮИ :КО.'ІІГООПі•В ·і •РЗ!дJГООГFііВ <краЇНИ, 'НЗІПрИ­ КіЛад, нещобирают11 tвіл 20 .до 40 процеІні·в зеріна. Чи м_ожна допуст~ти, щоб це тривало й далі? Зрозуміло,

Комсомолки Валентина Гуща та Галина Лола працюють копіювальницями в І\ОІІструк­

~~ ма·

сті.к двох велІtких р~к. •які жІІв,,ять водою tнай-старішні1 район вітчизняного бавовництва. використовує'І'ься пов· ністю. Ось чому nочато великі роботи по перспектІІR· ному лро~ктуванню та використанню водних ресурсів у

вання комплексних водоrосподарських заходів державвоrо проектно-розвідувальноrо і науко­ во-дослlдноrо Lнстнтуту водноrо ~подарства І. ГЕРАРДІ розповісти про найбільші і наиціка"ішІ об'єкти іриrаційноrо будівництва в найближчі десятиріччя.

М 1 Олоко,

грунтів ши·

ловодні роки весь стік ріки Сир-Дар'ї йде у зрошу· вальні системи, в - Аральське море перестає лопадат11 вода і з цієї ріки. Таким чином, уже сьогодні водн11іі

Кореспондент Прес-бюро «ПравдЬІ» попро­ сив керіІІІПІКа відділу перспектнввоrо проекту­

·:мас.то,

засолених

рока могутня ріка Аму-Дар'я, наприклад, нерідко пов · ністю nерекривається дамбою в своіх лонизз·ях , і Араль ·

розвнтку

яка

·М·З.Є

потуж•ну

m.:rним ІВКЛ·ЗІJ.{ІМ ~

бази комунізму.

занять. У кожному цеху, на кожній дільниЦі облад· нані кутки. Кращий нуток цивільної оборони об­ ладнано

пресавому

це­

ху, яким керує М. О.

Мі­

щенко. Поповнилась і на­ вчальна база. На заводі є

9

фільмоснопі:в,

плентів

30

плакаті-в,

землерийну

техні,ку .

С11ВОрое!НІН.Я ~Іатеріа,1ЬІНО·

при:vІірників

400

літератури, одяг, майно.

різної

спеціальний

П€ред К·олектива~и сто­ їть завдання досягнуті довжувати

ти

-

зак-ріпити

у·спіхи

і

про­

вдосноналюва­

цивільну оборону.

ком­

Р. ЛИТОВЧЕНКО,

понад

робкор.

зелених машин. Поповзло селом незрозуміле й брид­ не слово: <<окупація:~>. Воно принесло з собою неви­ мовні страждання

чила,

як

1\~~хайла

фашисти

жнтеля!VІ

Богданівни.

повісили

д~итровича

дядька

Хоменка,

який

вшни вчителем. Серед вішателів був рант>> . На столі в нього було багато чинка не могла зрозуміти. Дідусь, лився. Он фашист скільки прочитав, а вішає! Забув просто дідусь добавити: ВС•ЯНі породжують

героїзм,

людяність,

а

Наташа ба­

Федора,

брата

працював

до

і їх << кварти ­ книжок Дів­ мабуть, поМІІ­ <наших .Іюдей є книги. Одні

інші

вихов у ютІ,

звІрів, садистів. Пізніше Наташа са.ма цього дійшла. Через три роки г.ітлері<вці тіналц ·з села. Спош~­ ліла школа, майже повністю Згоріли ха'!'и колгосп­ ників. Від Гриші не було чуток. Flo.ro як по!'нали німці в фашистсьну неволю, то ні слуху ні духу. А мама говорила, що ось нарешті наша армія по­ гнала недолюдків. <<Аби руки були та воля, все від · будуємо. Ти, дочко, в школу nідеш. Ще будемо жити щасливо:~>. Так воно й вийшло. З 'І'рудом, ал е будували шнолу, корі)внини. Жили поки що в зем­ ляннах, багато чоловl·н;і:в не повернулось з війни, але

ті,

що

залишились,

працювали

з

тани~1

завзят­

тям. немов хотіли швидше наверстати згаяне.

ли собі з Іюжної гілочки.

В 1951 році Наташа заІ\і•нчила 7 нлаоі•в . Ій хоті­ лось бути вчителем. Про це мріяла давно . Але жит­

розгляДала Довго.· Так швидше проходив час. Теля,

двох незнайомих

свою дорогу . Ді•вчині тоді пішов оімнадцятий рін, і довго роздумувати ніноли. Поступила в Київський

звертає уваги, приймалося посnішно щипати

поклали на приступни бj'Ікети й розійшлися.

ця,

мугикала

пісеньку

про

молмоrо

козаченька,

якого залишилась всьоrо-на•всього шабля та люлька.

побігавши довкола, помічало, що на нього ніх1· о не

Вечором

Наташа

приставала до

Гриші,

І'раву.

аби на-

дІ~вча'!'ок .в

з букварями і К'Вітами. Через нілька дні;в

новеньких

Всі троє

платтячках,

мовчин

лостояли,

село здригнулось від

гурноту

тя склалось так, що треба було швидше знах ,щитн

нультосвітній

техІНікум

вернулась в рі>дне село.

і

вже

через

три

рокй

ло-

Молодого культпрацівника

гостинно зустрів її колишній вихователь, а в тоі


НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ Ще раню,ою весною в радгоспі «Требухівський» бу­

.1а

проведена внутрігосподарська спеціалізація не тіль­ ки відді .жів, а і бригад. Так, двом бригадам першого відді.1ка доручи.1и вирощувати фрукти й ягоди і одній - тваринницькій - вироб,1яти молоко, другий відді­

.1ок спеціа.1ізувади по садівництву і ягідництву, виро­ щуванню мо.1одняка ве.1икої рогатої худоби і так да.1і. Створено таБож бригаду по Бормодобуванню. У всіх ви­ робничих бригадах створені

спеціалізовані ланБи, які

вирощують окремі сі.lІ,ськогосподарсьБі крьтури або групу споріднених ~!Їж собою крьтур, які по оfісягу і по періодах робіт повністю завантажують робочу си.1у протягом року. Та1:а організація праці дозво.1и.1а мак­

сюш.lьно застосувати механізацію процесів виробниц­ робітників кожної га:1узі. Характерним щодо цІ,ого є третій відді.1ок. Ке.;;­

тва та матеріа.1ьне стиму.11овання

руючий від;йш>ом Федір Олександрович ОвдієнІ\о розпо­ відає: - 1\юектив відді.1ка сш'ціа,lізується на вирощуван­ ні овочів. Кожна бригада, .1анка має своє завдающ. Так, третя бригада Івана Бабича вирощує огірки на JO Гектарах, бригада Ганни Орловської на 30 гектарах -

Минулого року

щуванні

ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ--ГОЛОВНЕ

на виро­

овочів

не

була

повністю запроваджена ін- недобору і втрат врожаю. відрядності дивідуальна відрядність Господарство ма.1о збитки. ванні. праці. Значна частина

біт

ро-

У радгоспі

Характерно, що в брига-

на їх вирощу- жить найвищий врожай .

По-новому

можна бу.1о проконтролюва-

ти якість виконання

дання

окремими

індивідуапьну

відрядність ства, передониками змаган- но Посіяні і посаджені. За­

зав- праці, там були і результа- ня розроби.lи заходи по ви- раз організова·но старанний

людьми.

Бу,lо й таке, що одні дан-

рощуванню

щ1ос а п ни х

ти добрі. Прик.1адом у цьо- кvльт'.'Р· 3робаено так, щоб догляд за ними. На міжряд-

б б' · · му є бригада комуніста картопля були заІ\- ному о ро І'ГКУ 1 ПІдживленки сади.'!и або сіяли овочі, О. П. Качанова з четвертоні рослин трудяться меха· · В она зібрала ріп.1ені за .1анками, !)Обіт- юза'Гори, . "" І.ІІІІІІ' дог '1 яда ·11 и , збира"и '' го вщдшка. а там, де це неницлми з моменту садінння їх. Така організація праці найвищий врожай овочів. і сівnи дn збирання вро- обхідно, робітниці оброб-

приаводила

до

знеосібки і

' -' овочі,

Успіх

справи

виріши.1и жаю. ВизнаtJено матеріаль- ллють посіви вручну.

:Jрівнндівки, до безвідпові- чітка організація праці на не заохочення д.1я тих, хто дальності за долю врожаю. догляді за посівами, запро- найкраще доr.'ІядатимР ово-

Г. ·МЕДВЕДЕНКО, громадський кореслон-

Це ста.1о однією

дект.

з причин

вадження

індивідуа.1ьної

чі та інші ІІу.'Іьтури, одrр-

Лідія

і врожай

Овочеві ку.lИУJНІ, продовж~·є він, ~ІИ посіяди і поса­

молока

своеі пиць

ди:ш за всіма ви~Іогами агротехніки, в стрщ; і ш;існо.

зем.1ях, а

не

ко,

сіви, а й під час вегетацШного періоду тримати відпо­

20

ТІ! хоч би механізовані ланки Олександра Корнійка і

Миколи дуцька. Ці дружні колективи зобов'язалися в нинішньо~ІУ році виростити по 17 5 центнерів картоплі. :{а кожною .1анкою ~акріп.1ено 110 геr;тарів земаі.

Бульби посадили в строк

і

якісно. Провели кілька­

разове боронування п.1ощ до і після сходів картоп.1і. Вперше цього року випробувааи гребневий спосю _садіння будІ,б. ІІереконадись у його перевазі. Адже. це да.1о мож.1ивість проводити глибоке спушуваиня грун­ ту в міжряддях, боротися з бур'яна~ш до з'яваення сходів картоплі. У ці дні механізатори О.1t>ксандр lіор­

нійко, Петро Ме.11.ниченко, Петро Рогач зайняті на міжрядному об1)0бітку картопаі. Одночасно вони вно­ сять на кожний гектар по

10-12

М. ІВАННЦЬКИИ.

час голова сільської Ради

Михайло Дм111 ро вич Хо-

2\Іенно. По-перше, любив її за старанність у навчан­ ні, а по-друге дуже потрібні були тоді грамотні люди.

Прий!VІай, Наташа, бібліотеку. Робоrи буде доволі. І са:vrодіяштість, і конференцй та л~кції.

-

і, зрозу!\І,іло, нниги. Треба, щоб .1юди не лише нар. топлю вчились •ростити, а й саМІ! росли. А без <і:НІ!­ rи

пе

3

нам

тут

хоч

НІруть-верть,

хоч

верть-круть.

обійтися. Пра•вда, бібліотека біднувата, тисячі, але на перших порах і це добре.

ніяк

нсього

книги,

акура11но рознлала

в

шафи

і

зdвела

каталог. Того дня до неї навідалось всього два чи­ тачі: дівчина в нуцень:ному ситцьово!VІу платтячку і сусід, що жив поруч бібліотени. В~н нічого не брав 'Штати, може, й не вмі•в. Поцікавився, чи сноро но:-.t­ со:vrолія виставу покаже.

- Якщо хочете, то можна і в моїй ха'І'і сільбуд встановити. Просторо, тепло. На полатях сценd бу­ де. А ми і.з старою з печі дпвитимемось ...

Наташа подянувала старому, і він, хитро посмІ­ хаючись, пішов. Дівчинці вибрала дві нниж~чни і повторила слова діда:

-

Запам'ятай, хто прочитав хоч одну книжку, той залишиться на все життя справжньою людиною. Але й книжка повинна бути ~расивою. На другий раз я дам тобі Леніна. Добре?

оповідання

про

Володимира

Ілліча

У тому ж таки році бібліотекаря вибрали еекре­ гарем комсомольсьної

оргаиізацп

колгоспу

імені

nеніна. Доба•вилось турбот. Зранку дівчина заходи­ ІІа до

своєї книжкової кімнати,

меться

RАНАЛ СТАНЕ Майже на третину зро­ сте

зав'язувала

в

пла-

пропуснна

ність

каналу

-

Донець цього

спромож­

Сіверсьl\ий

Донбас.

вирішено

його береги.

Для

ПІідняти

На

двох ді­

лwнках розпочато роботи по реконструнції воДІної мапістралі. Для пролусну додаткового

під

потону

Горлі·вною

кладено тунель

води

буде

про­

залізобетонний довжиною

три

з

половиною кілометри.

Після закінчення усіх робіт донецькі міста одер­

системи в Миколаївській областd. Це буде складна гідротехнічна споруда. Пе­ редбачається зросити 60,5 тисячі гентарів і обводни.

ти

134

тисячі

гентарів

посушливих земель.

насосної.

і

оглядом досягнень місце­ вих хліборобів у справі ~tалого

Близько

восьми

над шLстсот тисяч .кубо­ метрів води щодоби.

ЗРОШЕННЯ Посланці всіх колгос­ пів, делегації з Ирасно­ дарського краю, Воронезь­ ної і ДніПроПе1'рОВСЬКОЇ областей були учаснинами традиціЙlНого овята дня

ток з десяток юшг і йшла на ферму. Доки доярки придивля.1ис1, до заголовкІв, Наташа читала цJкаві газетні стат'І'і, розповідала про НС\ВИНИ в механізато­ рів, го·родниНJів артілі. Весною разом з ниигами брала в поле й сапу, допомагала жіннам полоти кар­

зрошуваних

До неї йшли люди не лише обміняти книгу, а й за

порадою життевою, чи просто посидіти й поговори­ ти. Чомусь приваблювала ця дівчина до себе одно­ сельчан і молодих, і літніх. Мабуть, таку вда­ мала

господарства району з до­ по:\югою шефів-робітни-

ків

Донецька,

вона

продуктивності

-

невелика,

лі район жує по

з

гладко

зачесаними

завжди

ру­

очима.

бралась в простору НІімнату нового клубу. и~шжtюве царство виросло майже в три рази. набагато :збіль­ шився перелік періодичної кореспоН!денції. І най­ бі.'Іьше радував Наталію Микитівну читацький склад. По•перше, їх стало 700 чоловік, по-друге це вже були читачі перебірливі, вимогливі до книж­ Іювої продукції. З числа найактивніших вона ство­ рила раду бібЛІіотени, залучила собі в помічСІпни учителів, учнів, сільських активістів. Появились у Вогдані.вЦі заочнини. В бібліотеці вони знахu~или затишок для навчання. Відшук)'Івала для них потріб­ ні книги, навіть в Вроварах брала на себе і при­ возила, аби допомогти студентам. Правда. зимою до бібліотени навідувались люди зрідка. Протягом восьми роn'ів вона зовоім не опалювалась. Довго обіцяла сільсьна Рада поставити батареї. В тані зи­ мові вечори Наталія Мики'ІІівна Теплюк часто зга­ дувала Хо~tенка, людину щедрої душі, справжнього

МИІНулої

осені

·

nродовжено ·дорогу від

було

асфальтову ~інцевої зу­

пинки «Ионтора» в глиби­ ну села. Наприкінці зими, недалено

від

гаража,

ну­

ди пройшла нова дорога, було встановлено вивіску: зупинна автобуса <<Га­ раж».

Та ось уже літо, а ав­ тобуси тільки іниоли за­ глядають сюди. Водії по­ яснюють,

що,

'1Іаказу

мовляв,

зверху,

не­

там

ніде розвернутись ... Та це непраІВда біля зупиюш великий майдан.

цілому одер­ 500 з лишком

Від імені мешканців села

центнерів молока.

Б, ШЛЯХТИЧЕНКО.

(РАТАУ).

комуніста. Нинішній же голава сільськоУ Ради Рідкий гість в бібліотеці. Иоли й зайде, то лиш для того, щоб оголосити чергове громадське ДОРУ'Іення

.

завідуючій.

·

Нарешті в минулому роЦі клуб і бібліотеку від­ двері

-

І дійсно, нині приемно ·зайти в кожні

чисто,

затишно.

виготовищт-ттенди,

Нат.алія

показові

МиюtТІівна

вітрини

для

сама

агітаторів,

спеЦіалістів сільського господарства. Щодня листо­ ноша приносить багату корес.понденцію, журнали, популярні брошури. Окремо. в кут-ку стоїть стодИК;

прикрашені

голубими,

:далеко.

має

тваринни­

у

В 1958 році бібліотека справила новосілля. З тісної намірчини в будинку сільської Ради пере­

з

га­

цтва: на сто гектарів зем­

а на ньому

Н9сами,

стали

рантією не 11ільки чудо­ вих урожаїв, а Й ВИСОКОЇ

усміхненими

сими

зе­

мель, шіс'Гь десятКІі,в став­

ремонтували.

топ.1ю.

-

тисяч

сосних станцій, водороз­ поділЬІні басейни та інші споруди, що їх збудували

тисяч кіловат.

майже все населення жи­ ве по одИІн бін вулиц!. Ба­ гатьом до автобуса дуже

зрошення.

біля

села Иостянтинtвни запла­ новано спорудити водой­ мища, а в греблях гід­ ростанції потужністю 48

СВЯТО МАйСТРІВ

Розпочато бущі,вництво ОчанІівсьної зрошувалЬІної

в

стало

ків і майже стільки ж на­

жувати!VІуть додатково по­

ОЧАЮВСЬRА ЗРОШУВАЛЬНА БУДУЄТЬСЯ

Воно

на

станції

Південно:vrу Вузі

-

П!роведеного

гектарів

Для безперебійної робо­ ти

паливу,

Мар'їнці.

маршруту,

орайцентр з Вулиця Бо­

риспільська, по яній нур­ сують автобуси, цент­ ральна вулиця села. Але

Гідроспору ди на У країні

вищим

воно

що ·зв'язує Иняжичами.

~~,~~~~~~

чу

Почала молода бібліотенарка з того, що перебра­ ла всі

ПРОДОВЖЕНО

гербіци-

ди.

нара­

комуністичної

Дозвольте через газету «Нове життя>> вирішити одне питання. Стосувати­

центнерів гноївки.

Д.1л боротьби з бур' яна ми застосовано також

районної

ХОЧ МАРШРУТ

сантиметрів.

Требухінці набу.:ш значного досвіду по вирощуванню картопді з мініма.1ьними затратами ручної праці. Взя­

ви­

~~

кіп. Для цього придбали три навісні тракторні площад­ метрів

Хиль­

високі

На фото: Л. С. ТЕПЛЮК (зліва) і К. В. ХИЛЬКО. Фоrо В. Полщнс~~•ка.

рядному обробітку помідорів, моркви, цибулі та інших t;y.lЬTYJ), піджив:Jюють їх. 3аюановано ~ІаІ\СШІа.lьно механізувати і збір врожаю, зоt;рема помідорів і огір­

11

кор•ову

Василівна

яка теж мае

ди ударників праці.

Мнко.1а Сом <ra інші успішно зараз працюють ІІа )!ЇЖ­

Садово-ягідні бригади теж помітнn по.1іпши.111 свою роііоту. ІІерtщепдено 300 яб.1унь раннього сорту на пізній. Проводиться міжрядний обробіток, боротt.Gа :1 • садовими шкідниками. Добре догдянута по.lушщя. На першому віддіаку, наприк.1ад, її є 15 гектарів. Почали збирати врожай. Перші центнери полупиці уже здано в магазини Києва. У сього буде відпрамено до 80 тонн ягід."

кожну

учасниками

ііі.1ьш

інтенсивно використати механіз~ш на вироІщ·ванні про­ сапннх. Трактористи Іван Грінченко, Антон Прудкий,

ЮІ з шириною захвату

,на

робничі показники. Недавно обидві трудівниці були

відний ВОДШІЙ рІ'ЖИМ.

мож.1ивість

Теплюк

групи. Серед пташ­ правофланговою йде

Катерина

значить, шr зможемо не ті:шш зразково дог.тядати по­

Погюtб:н•ння спеціа.1ізації да.1о

Семенівна

друrиА рік посідає першість в соціалістичному змаганні доярок Боrданівської пта· хофабрики. Нині вона вже надоїла по 1430 кілограмів

І;ожна робітниця набуває величезного досві.1У, уміння

~'ся городина розміщена на по.1ивних

успішнощ·

«foгo.liB- дах, в котрих уважніше по- досвід, диреІЩія ·радгоспу і проведенню польових робіт ський>> викопувалась, так стави."ІІСЯ до до г.ТJ я дУ за партко·"1 разо•t П росапні ,, " з спецІ·а"t.·а першого періоду. би мовити, скопом, тому не стами сільського господар овочами, де аапровади.1и • · - культури своєчасно і· якіс-

помідори. Така спеціадізація ~tає ведикі переваги. Адже

вирощувати ту чи іншу крьтуру. 3начитt,, Gуде вищий.

організована

Використавши передовий праця сприю1 а

з

рІзнокоJІіq>ного

паперу хат.ка.

Це

книжчина лікарня. Діти охоче «лtкуЮ'І'ь:~> зач.іітанl книжки без нагаду.вання. Стіни просторої кімнатп портретами

кла,сиків

україІНської

і

ро­

с·ійської літератури.

Знайшли до бібліотеки дорогу й письМеНІНини. Зу­ стрічався з читачами Володимир Иашин. На ЗІ'адку він залишив свою повість <<На вечЬрнім црузі:~>. Ан­ тивісти бібліотеки знаЮ'І'ь, скільки довелось затра­ тити енергії, умі•ння, щоб такий зв'ооок народився.

Часто Наталія МикитІJВна задумується: чи вірно вона вибрала шлях в житті, чи не марно витраЧ~но

14 рокІв праці в бібЛіотеці, в постійНій боротьбі' за

читацьку масовість? І вона переконується в овоїй повноцінності, коли говорить з дlівчиною чи хлопцем

ГІро добро і зло,

npo

щастя і горе. йона душею вtд­

чуває неухильний ріст своїх читачІв nоетійно, що­ дня. І слідкує за цим ростом, радіє йому. За!Jжди в такі хвилини приходять слова: «Хто прочитав книжну, той на В~'е життя залишиться д.оброю лю. диною>>. Г. БРАТЧУН, с. Богдаші.вка.


ПРИЙНЯТО

ЕСТАФЕТУ Вподовж наридору дру­ гого поверху школи виши­ ку.валась

ністерства Ум лише вру­ чають довідку про те, що

чотирирядова

шереІНга . На правому флан­ зі одинадцяті класи. Про­ тн· кожного

-

класу

вчи­

телі,вихователі.

Особливо

<<прослухали

Тетяна

Віктор

Галина Шеве­

Дивишся

на

перехоплюєш

лінійку

погляди

і

уч­

ники. Сьогодні вони прий­ нів. На тих, що відмічаю­

мають естафету навчання від найстарших. - Найкращі показники успішності й поведінки,­ оголошує підсумки jіа­ вчального

1шюли

·рок~·

М.

директор

П. Мироненко.

-

мають такі учні: Олена АлщрієвсЬІна, Віра Федо­ сеонко, Минола Булигін. Вони закінчують нинішній рік на відмінно. Понад

ться

нращими.

глядають

з

ОСУДЛИВО

На

вони

по­

погордою ТИХ,

ЩО

і

ОПИ·

нились в <<ХВОСТі>>. І ду­ маєш: цей прикрий і, вод­ ночас , гарний досвід бага­ тwх

учнів

розум. Це

наиrтовхне

й

на

зрозуміло.

Куль11урна. кажу, нині молодь пішла . На кого не

ШІЮЛІІ

Раніше,

иласу

дзво­

му,

і

хто не

засудить

тих,

в пам ' яті.

Але, на жаль, протяrо~1 року були і такі учні, що

Будочкіна, ВаЛя Сизонен-

нини

ко,

виступили

Люба

Віра

·

побутували

-

екзамени

в

уч­

бові заклади, е~замени на відмінного труді.вника , на відмLнного сім'янина, на відмінного товариша, ріота ...

-

пат­

Тож ·не зупиняйтесь, дру­

ріал:

навчання,

щасливих

О. БОЖКО, вчителька .

чення

школи• .

не

У

З меl'ОЮ забезпечеНІня бе:шере6Иіног.о та безава,р·ійноrо райопу, ІНа ІПідстав.і ст.

У:~<!раїнсмюї РСР від

4 15

У;к аІзу Др~ІЦіі Берхавної РЗJди

rру,дня

1961

·року «Про .дальше

обмежеНІНІЯ ЗЗІСТОСУ,ВЗН'ІtЯ Штрафів, ЩQ НЗІКЛЗІД.аЮТЬСЯ В ап,м~нЬраrгив-ному порЯІдІку>>, Броварська райо.нна Рада депут.а:т.і•в т,рjmящих постановляє: І . з аі/)Q]>О.НИТИ:

а) ІС'ПОІр]'дЖJ1Вати на 1'р асах nі~земної .газової мережі nооті,й;ні .і 11fМІЧ·ЗІСОВі будЇІВJіі, га•ражі, .в.1а.ш11оtвувЗІти с.кла­ ідИ, С·КІЩати СМ·ЇТ11Я, 3.1НВЗТИ •рідИНИ, ЩО 'М'іОТ.ЯТЬ КИСJЮІТИ. со.,,і та луги, виснпат11 штrк, ·ву:гі.1.1я тошо; б) вис~ж)'ІІІати, .а також звалювати дерева і сто.DІПІІ lНа трЗІСах rа:з<JІВої ·мереЖі;

В) СПQр)ЩЖу1ВЗ•ТІ! 6JІД У&1і S ОХОрОННіЙ ЗОНІЇ rПЬдзе~І'НОЇ rазової 'М ереж•і д.'ІІЯ 'Над1ІИЮОІкоrо тооку на .вuдота.нq І 5 м-етрів, .!ВІ-Іоокого - 9 метр1Ів, середнього 5 метрі·в. НІІ.ЗЬІ<'ОГО 2 Mel1pll, Л·рОІВ'ОДИ11И бу>дЬ ·Я~і б.у>діВеvJЬІН.і ·ро· боти я.к л ост.ійоноtо, тЗІк і ти:vrчасоІЮго ха•рактеру;

r) •СКІ!ДЗ'Т\1 бі.1Я

rазореІ"уЛЮІВЗ,1!;НІІХ

ПуНКТІЇ•В С.~ІЇТТЯ,

.в.:1аштоtв~~ти вбира.1ьні на 11ідста~ні менш я.к Ід)

заrороджува:щ

п,роходи

до

10

метрі1в ;

га•щрегулюваІльннх

П)1І,К1'ЇІВ ; е)

пр()Вадитн

монтаж

газових

мер·еж,

встЗІнов.1ювз:ти

гаво&і прИVІадІІ і rnідключатн до .rазових ~Іереж об..1щз.­ на.пн.я без аі.дповjр)ною дозволу уnрав,1 іІ ІІНЯ га:зоВОІ'О гос· є)

самовільне nі'дJк:rючатись до г.ЗІзав н х

>Іереж;

ж) •n•роводити будь-які ДІіЇ, що ІПРІІВ.ОідІЯть tдо пс.ув.аІfня

гостнuЗІрстrва, а

'.ca:vre:

nош:коджен11ня і сnилювання

ono<p,

з:рІІВаонн.я юріпіІІ6НІІІ'Я зов-нішньої га,зов.ої мереж.і і т. ·ін . ;

ІЯЩІtКІІ

rна

nерюшкаючих

музика

.nрис11роях,

особи відшкодовують 11

партою

-

то

Перша

16 40 - Наша афіша.. 16.45 - •Листи з В 'єтнаму» . .<дніnро­ nе~роас ..к). 17.15 - сДуиайсr.кі будови». Про д~_ужбу 1 сnІвро· бі~ІІИЦ~ао краін у'Іасииць Ради Економі'Іиоt Взаєм~щоnо­ Nоnt.

(М. ).

17.45 Телеаізіііиі віс~і. 18.10 сНа ШКІЛ ЬИи.х ІJІНро~ах» . 18.50 сМолоді голоси». Коицер~ виnускникІв льаІвськоі коисерва~орії. (Львів), 19.30 - До ~. рІччи ..Кому­ вісТИ'ІноТ napтlt Украіни. « КомуиІсТИ'tна ПВР!.! А Украо ни -:організатор розгрому виутрІшнІоОі коитрреволюцІІ та Інозем но ! інтервенції на Украіні». 20.00 В ефірі •Молодість». еМи з тобою, В'єтнаме!•. (М.). 20.45 ІнформаціАна nрограма «Час». (М.). 21.30 - «Серце .в.руга•. Ху.в.ожніА фільм. Друга

nрограма

ТелевізіІні

новини. (М.). 111.15 Длк дітей. Кон­ церт. (М.). 10,35 Д.о• ,ІІ,ОWІІіJІЬНИКі8 і МОЛОДШИХ ШКОЛЯрів. сСоицеворот» . (Ленінград). 11.05 ТелевізІАні вісті. 18.00 Програма иааrіальноrо телеба•ени•. Дл• студентів другого

10.05 -

курсу .

Вища

Техи0.11огІ•

металів.

«Обробка на ф резерни х верстатах» .

математика. • По.в.віАні та криволінійні Інте грали». (Дві

клас ичної

•У•· КІІІ8еІ.аа, 154. ТЕЛЕФОНИ: рцактора -

му­

сила,

грам­

<<Чорний

кіт»,

малозрозумілі

сенЬR и,

яким

чомусь

1

Газета виходить У вівторок,

че~вер І суботу.

І

...__________ ..................................................................................................................... 4·87, відnовідального секретарк госnоАарстsа 4-47.

З-18, вІА­

~_

-

4·57.

клубу

ГО;{і

Починаючи

з сьомої години і кінчаю­ чи п1взніч:ною порою, за­ хлинається

г учномовец ь

від верес ку . Недарма ка­ жуть люди в Ди'\!ерці: << Коли включат ь музику в БогданІвці, в нас мож­ на танцювати ». І нікому не прийде в голову серйозно поставити питан­

пі­

Партія нас у чить цін у­ вати

народн е

прищеп люва ти,

мистецтво,

внховува­

ти в молоді пошану до р а­ дянської пісн і і танцю .

І щоб це було не .111ш е !І іі папері . l\1a~1a змалечn.У привчає дитин у , абн пока­ зувала, як вона Ії любить.

Хороший приклад.

Подумати культури,

і

і райвідділ у громадсІ,юш

організаціям <' іЛ. Не мож­ на

доп ускати ,

щоб

везло

важк·о придумати, а то й лише << Чорному ~-<оту>>. По ­ просто такі ливІ

<< траляля».

І ось

розважалнні, галас­ до цукерності мело­

дії

викликають

ди

поділись

не

дуже

трібно

давати

дорогу

в

першу чер гу пісням, кот­ рі· здатні прище питн моло­ ді спра·вжню культуру,

оптим і сти чні роздуми. Ку­ син\.всьну любо в до нашої

ські

наш і

радян­

щедрої

та ланта ми

композитори? Може,

зешІі.

Г. НАЗАРКО.

Заступник редактора в. полотняк.

НА БРОВАРСЬКИй ЗА!В.ОД ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГ! І в зв'язку з введенням в експлуатацію нових цехів JІ.а п.оаті.f!.ну роооту

ЗАПРОШУЮТЬСЯ: токарі,

слюсарі-ремонтники,

слюсарі-сантехніки, наладчики,

верстатники

по дереву,

електрослюсарі, пресувальники,

крановщики

електромостових

кранів,

учні вищеназваних професііі,

робітинки без спеціальності (чоловіки і жінки) . Заробіток 100-1 50 карбованців за м-іоя.ць. Одн.ІІаІКІІ :~а.безпечуються г у ртажи'tком і пропн с · кою.

Робітника:v~ нашого заводу за ластановою ЦК КПРС ,і Ра:Іи .Мі.н~атрі1в СРСР, я к Пф а.цівника\1 чорної омет.ал у•рrії, .над·ають:оя щор'іІ!jн і оплач ува ­ ні від.nу<:l'КИ до 6 днів, юрім основних і додатка· '3ІІХ .відп устак . Звертатися у віддід кадр::,в. Тх а:ти ЗІВ Тобусом N2 І до зупин.ки «Завод по­ метал у ргії:..

БРОВАРСЬКІй РАйGПОЖИВС ПІЛЦ! д,1,Я ВІnКОНЗ\НІНЯ 6уІд1В·еЛЬІНИХ ро·б іТ ПО"ТРІБНІ : тесл ярі, муляри ,

У ПРОГРАМІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ МОЖЛИВІ ЗМІНИ . ТОМУ СТЕЖТЕ ПО РАДІО ЗА ЩОД ЕН НОЮ ПЕР ЕДАЧ Е Ю ПРОГ­ РАМ О &20 і 15.55 ТА АФІШ Е Ю РЕСПУБЛІКАНСЬКОІ СТУ­ Д ІІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ .

Телефон

біля

столяри,

про грама

За.м .

не

заголовок

муз ІІ кн.

курси. ХІмІи. сТеорІи будови органічних с nолук» . Математи­ ка. •Основні відомості про границі». Фі зика. •Коливання і хвилі•. 19.40 «Влада музики» . Музн чнніІ телеві зіііний фільм. 20.35 - сНа добраніч, діти!•.

154.

А ОТ

прислухатися .

Адміністрація.

\0.05 ТелевізііІиІ новини . (М.) . 10. 15 Медичні nоради . (М. ) . 10.30 Концерт. (М.) . 11.50 •Тобі. юність!» . (Орен­ бург). 12.20 ТелевізІАні вісті . 18.00 ТелевізІАні nідготовчі

броварська друкарня, Кнівс.ькоі області, вул. Київська.

ЛюдіІ

~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Наша афіша . 17.15 •З берегів Дніnра». ЕстрадинА концерт. 18.00 Дли школярів. •Жайворонок •. Музична про· грама. (Мінськ) . 18.30 ТелевізіАні вісті. 18.50 ТелевізІАна реКJІама. 1·8 .55 Першість € uponн з футбола : Італік - С РСР. (Неаnоль) . В nерерві телеві зіАні новини. (М . ). 2 1.35 Про­ грама кольорового телебаченн•. ( М. ). 22, 10 Першість €вроn и з футбола : Югославі• - Англія. (Флоренція).

.в.Іл у сільського

шо

мнстецтва

різноробочі.

17.10 -

ре.в.актора, від·/ токоресnоидеита -

.в.ІаІ8 (nартіІвоrо JІІиn•, оромиuовостІ, масо801 роботи) І фо-

така

пере­

-

СЕРЕДА. 5 ЧЕРВНЯ Перша nрограма

комитета КП Украиньо и раІІонного Совета депута:rов трудящихся КиеаскоІІ области .

З-82, sастуnника

ногами

рошкової

·········~·~~:·~·;~~~:········· ····:~::::·:::~::··~··:~:::··:::~~::~:;~··~:~:~::~:······-·····:~~~~~·~·~·:.·······"\" "РОВАРИ М. D •

учен ь

везе,

депутатів тр·удящих П. БІЛОЮ НЬ.

Концерт

а

Нью­

завжди

установлено)ІУ

Секретар виконкому Броварської раАонноі Ради депутатів трудящих К. РІЗАНЕНКО.

хвилі».

закон

якому

Голова виконкому Броварської раАонної Ради

Друга

за

приму­

асортименту

запису .

дІ!і:;в пі.с..1я його .опуб.1іІ<!~~ван.ня 'і д;є 1На терито·

4 ЧЕРВНЯ

nрограма

та

танцювального щодо

ріЇ qрО&З.р.СЬІІ<ІОІ'О р3!ЙОНІУ ІІТJJ>ОТЯ!ГО~І ОД:НОГО року .

(Ленінгра д ) .

ота

хапає

розповідає,

.1екції). 19.40 Телеві31Ана реклама. 20.00 - • Ти ждень У ~е· .1 нкобританІї» . Докум~нтальннй фільм . 20.30 • На добранІч. діти! » . 20.45 •Теодор Залькалн». Те.•евІ зІйннй · фІ.1ьм. 2 І .n5 П. Вальо •31 відділ» Телевізі й ний сnектакль. (І сері к).

ВІВТОРОК,

-

воно

Не перебhрливі любителі

Це заг.а.1ьнообов'.язкове рішення Іна•бнрає чинності

22.1 5 -'- •На муз ичнііі

жите­

ротися.

Коатроль за вИІконаJн,н.ям цього рі шеІІ'!ІЯ Іrюкласти на контору « Броваtригаrз:. , .ра~від:д·і•1 міл~ції.

в.:vrикаrи

а

прямо

танцювати,

газових кому1Ні"а!LІІій ІПід чак: nрmвед•еНІня роб іт лід~приемсl'ва, арганіtЗІщН, у;станови, •У'Пр аізлі1НJІІЯ будин·

10

голови

радіола.

люблят ь хорошу м уз ику . І не лінуються ради неї обходити всі магазини.

душу, а ноги самі по зем­ лі: човг-човг. І не хочеть­

•1 ад;нання

через

репро­

будинку є

проти неї дуже важко бо­

j ІВІІІ~Інкати зов~ішн~ nеремІDкаючі щнютрої, за внн.ят.ко:vr ІІ'ВдріЙН.ИХ ВІІПЗ'ДК іВ; 11) зрЇЗУ'ВЗ.ТИ, ИЗОНПЗІТИ і Н<І':ІІІІВЗТИ Гр~1НТ !ИЗ трасах nіщІЗеМ'НОЇ r.ЗІЗОІВОЇ мереж·і без ЛОІ!'ОджСІІtня з кештарою « Б•роВ8ІрИІ'а!З»; і) ІВСТЗ1ИОІВЛ'ЮІВЗ'ТИ •1ЮКІІ •КО.Ю;J,~ЗЇВ і КОВер ;,в ДЛ.Я КОН· тро.пьних трубок та прові.діникЬв, •rюверх·н.я ЯІКІІХ висту;лає за рівень 11роту8f!JіІВ і доріг. 2. При 'вняrвле.нні nід час бу;д ь•Я!ких зем.1я,них робіт підземної га!зоrвої мережі 'ІІегай.н.о при п инити роботи. Виконоощі рабіт зобов 'язЗІн.і поtатаJВИ'ТІІ охорон•у і опов-іс­ титн .п р о це ІІюатору « Броваригаз >> . 3. Гро:vrщд•ЯJн.и, винн.і в п·QJJу.шен:НІі цього з агальн.ооб.о· в'яз.ко\/Юю орішенн.я, пЇ!д,1·Я•гають Ш1ірафу в ад!~І·іІНі•Сl'РЗТИІВ · :нo:vry ,nорядку в розм.\рі д·О 10 карбованці в , а сJrужбопі особи до 50 карбованців. 4. Осо.би, nіІдІдан;і ш11раф у ІВ аІДІм.ініотра•тив:ному поряд ­ ·юу, м.ають ІП,раІВО, ,ві дrnоаід•но до ст. 20 у,казу ПrрезиІДіЇ Ве~рхаВІної РЗІДн У.к ра·ЇІИС ЬІІЮЇ РСР в і>д 15 11р)'діНrЯ 1961 •]ХJІКу, у 10-деНІН·ИЙ СТ,РОК З ДІИЯ ІВр ученн.я Ї~І ПООТаІНОВИ л:ро .накдадання штрафу оскаржити її до райо11ного на· родного су:ду за м•і.оц·е~І ІПрожи,ваНІня. Под~а<ча ска,рти до 'СУІду В ЗЗІЗ'Н3!ЧеНІtЙ С'ГрОК ЗУІПИИЯ € СТ.ЯІ1Не!НІИЯ Штрафу. 5. В ·разі пош~си.ж енн.я газових мереж та І!}Ї!з.ного об-

З) ІП.рІІ>СТ<І:ВJ1ЯТІІ Д.О ЗОІВІНіШНЬОЇ ГаІЗОІЮЇ ·мереЖі бу:дЬ-ЯКі предмеl'и, яавантажуІ&ЗІТІІ газову мережу, :в;jди;риваrти і зиЇ'Мати .'JЮКИ газавих КО.ЛО..'ІІЯ'3іrв та Іюверrв, rві!дкри;ваТІІ захисні

пов-ітрям,

зика

раконної РаАи АеnутатІв труАнщих

7.

на

сип-

з

ук раїнсьnою Адже .в кожн о ,, у

пJснею.

лям сіл Русанів, Богда­ нівка. Семиполки та ін­ ших. Скільии тих інших, п олі чити важко. А як грає ! Вийдеш ввечері по· дихати свіжи м калиновим

6.

та поруше~іня норма..1ЬІНоі роботи ко~Іу.нікації газового

оця

вечорами

дукторів

rriд

На фато: е •м б .1 е :vr а І · Всесоюз­ !НИХ ігор сіль­ ської молоді.

окрем,і

ман ію

бирає . Одне слово

JЮдіі.

ка·:vrи та

творити?

почастують

про

сказати .

ПродуІЩія ле ться

ЗЗІКОІЮМ пqрядку ЗбИ'ГК ІІ , ЗаІПО.!Ііі·ЯІНі га:завій Мереж•і.

подарс.11Ва;

можна

тона

оя І Все­ ,союзні ігри ІСі.1ЬіСЬКОЇ ~10 -

Семиклас-

постач&НІН·Я газу та охороНІ! та,завих мереж на теритс1рії

вище

гра м пластинчату

Учитель про

[ti віІдбудуть­

Від

Jf! 2 Броварської

з

А

по сусtдству влаштувався.

рО·

ПРО ОХОРОНУ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ ЗаrаІІьнооdов'яаиове рІwевин

лише

фрази .

з

І!Н'!!ЇШ·

ІНЬО\ІУ

диви­

мі-

вони стомились

сить лиха година. Та що ня про нультуру пісні, там говорити! В Богданів­ про добір грампластинок, Послухаєш радієш . ській восьмирі~ній школі щоб. не співав хлопчин ч и Ходить молодь (робимо останні )'!роки на балет діІв чинк а .дошкільного ві ­ висновок ) в театри, слу- перетворюються. Веселий ку << Не плохо бьІЛо б і невтомний репродуктор иметь три женьІ».

лись на заняття яn на роз­

нового розпорядження

друже,

знаю

дещо

ся

Е-е-е, тієї опери.

семинлас.нинtв з привітан­ ням до випуо~mи~ів звер­ вагу, без nричин пропус­ нувся Віктор Гашенко. кали у.рони, внаслідок чо­ Поздоровляючи Іх з серед­ го їх до екзаменів не до­ .ньою освітою , ві·н запев­ пущено. Таких :не зали­ нив: << Естафету навчання шають на повторний рік, ми щиро rтриймаємо і до­ як було раніше, а зг·ідно стойно донесемо до закін­ звол інали

Пе­

добре повезло. В обіг пі­ шов найс учасніший мате­

зі, ідіть в ногу з життям!

ва)t

Годі виступати .

реміни пластинку. І останнім чaco:vr в цьо­ му відношенні нашій мові

Життя не стоїть на міс­

клади

с казаної

такі діа­

- За1'КНИСЬ, а ТО В морду дам! Тепер такого не почуєте. Натомість прийшли слова з радіолексикону:

Ольга

Артеменко .

підтекстом.

за старого режи­

виnуск­

Чала.

з

Попереду еr:замени. А по­ тім? Потім знов і знов ек­

З словами подяни вчи­ телям

гово­

логи:

ЗО учні·В закінчили школу що п.роявили байдужість Бажаємо на «4» і «5», зокрема до навчання і безвід:пові­ доріг! одинадцятикласнини М . дальиісrь ?! Такі заходи Клочкавський, Сизоненко, залишають глибокий слід О. Сулима, М. До6роволь­ сьІшй, В. Артемешю, В. Гуц, В. Різаненко, Ю. Демченко.

І

літе ратурно,

нить їм на останній урок.

Бо кому з учнів не хоче­ ці і переганяє того, хто не ться бути на . місці відзна­ рухається, не йде вперед. чених відм'іН'Ників •В нака­ зі

блискавки.

теж

естетичним

випусНІники, сьомого

Олександр Сердюк

замени

не

рять

мерні

староста

грампластинки,

СТрОЄМ

-

тора .

Перед

хає

дарм ує часу. Правда. від­

1\Оманда дирек­

Одинадцятикласние кам два !\роки вперед! прол унала

ТІльки чорному коту... і везе

В тім-то й річ, що пісен­ та ЮІ.нь опереток оком, всі при гал­ носно опер ний ужинок в них щед­ стуках, через плече спідо­ наполягати не буду, бо рий: Зайдіть в будь-як у ла, на пальцях яН'ісь хи­ npo культпоходи в ці за­ хату села Русанова. і вас

проходять

рун .

сьогодні ІВипусжники шко­ ли. Зворушені і семиклас­

ншш обдаровують квітами старостат випусruниКІі·В.

серед­

Зайцева,

Трубанов і

підтягнуті

курс

ньої ШКОЛИ». В ЦЬОМУ ро­ Ці такими <<везучими» є

ФЕЙЛЕТОН

2073- 6500.

За д·ов tдка,ми зsерrrа~пюя уКа11і_1:"',в;іь.1как, а1.д4,р9;),в.. Р. а й••-••• S ~ ___ .~

сл о жшюпІ.1ЮІ (БрОІВ·З'])И , •В у.1. *•

*w* • •

.......................................... ................ ~

на поотійну роботу:

ливарники,

!

учні ливарника,

!

пресувальиики,

і

учні апаратника,

і

слюсарі-ремонтники,

і

апаратники,

!•._

слюсарі-інструментальники, слюсарі-наладчики,

l

фрезерувальники,

і !

f

!

~

j

.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

! !

і

".''·· ··~~· ·· ·· ··· · · ·· ·· · ····· · ···· · · · ·· · ·· · · · ·

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВ·ОДУ ПЛАСТМАС

!

токарі,

прибиралькики цехів, робітинки анутріцехового транспорту.

Зоверт·атося •на ~ресу : м. Бр овар н, промвузол,

t::~ • '-"І'ова.рськи·и зав сщ rмасrмас.

Відділ кадрів.

t

, .,, ... І .ІІ.ІІ.ІІ.ІІ..,.~. .ІІ.І. . . . .fІ."·Іf·ІІ·N·ІІ.ІІ.ІІ·ІІ·ІІ.ІІ.ІІ .І' •Іt·ІІ·І І ·ІІ·ІІ·ІІ .,І .ІІ· ІІ ·Іі·І• •N

65 номер 1968 рік  

65 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you