Page 1

ПРО..l.етарl

Рік видавив

.сlх краlн, єднайтеся!

ВVДІВВИК

IІІVПП31V

Орган Броварського районного

комітету

КомунісlИЧНОЇ

партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

.N! 65 (2126)

*

Вівторок, ЗО траВНА

1961

року. tr: Ціна

М. с. х р у щ о в

XXIV

коп.

2

Пеtpшwйсеік;реТ<lР ЦК

к,ПРС,

ВІдвІдання

Гол(}ва Р<lДИ Мі-

Україні

на

Микитою Серrійовичем

моrиnи Т. Г. Шевченка

Н'і1с'ТрїВ арср М. С. Хр,у-

На моги.ту, де Вlїttним

ОНО'МСіПОЧіИlває всіма лю-

БИI)ШЙ поет, М. С. ХР'У-

щОВ 27 травня ви'їха,в з D D D ЩQв поклав вінок з жиМОСІІШИ ДЛІЯ зу'стр,ічі 3 прое3И~НТ()ІМ М. С. Хрущову. ВінБУ'В<lВ Т'УТ У І ВИХ кВ'і'1'і IВ, на С'l1рї'lці Я'кого ІЗОЛО­ США д. IVеннедї, яка В'і;:фудеться ДОIВOЄННIИІЙ 'І'а,с ів р(}Ки Вел:и'ltОЇ том В'Иlд'іляють<)Я слова: «Велико3--4 червня у Ві;щі (AIBCTP[~). Ві"гчwзняної Івійни, коди йшла· му YKp,a;ЇНICЬKO:МY поетові, ,ре'во­

Разом з М. С. ХРУЩОВИМ У Ві- і битва за РaJДЯНlСЬКУ Укра,їн,у, в' .1юціонеJJ'у~деМQКрату Т. Г. Шев,Д~HЬ ВИЇха.ТИ :.Іінісl'Р закордонних: піс;J.ЯВОЄННИЙ пер,іо'д ві!дбу!дови' ченку 'B~Д М. С. Хр'Ущова». с.прав СРСР А. А. ГР.ОМИКО, посол: зруй,н()Ва.ного війною народного ~ На знак палкої лю,бові і [ІОва-

І С'РСР

В США М. О. Меньшиков: го'сподаРСТlва.

та інші офі~іа.1ьн,і особи.

І ги ,'10 ВИ,'lатного сина України в

У пам'ятний де,нь 18 чеРІВНIЯ ХВИЛИННОМУ Ім,овча:нні 'С,ХИ.ТИЛИ го-

28~рав!ІІЯ Т'(}ва,риш М. С. Xj}Y- 1939 'року М. С. Хрущовб;ув [lРИ- лови всі, хто СТОlяв6і.'lяс,вящен­ ЩО'В і о,сО!би, які йо,го с'упр,ово- с'утнійна тор,жеIСТ'ва,х у Каlневі 3 н'ої 'мо,ги.ТИ.

ДЯТЬ, CJпеціаль.ним пої:зцо'-'l []'рпбу- Нlа,го,'lИ відкриття на мо,гил'Ї ли в СТОЛИIЦ,ю Уюраїни - KWЇB. Т. Г. Шевченка па:м'ят,ника і ме-

КalМИ реопуб.тїКИ пр'я;му'є н,а ши­

поваги веЛИJКОМIУ синові ук,раїІНськогонарощу, сторі'l'lЯ з ДДІЯ п?ащів~~юів p~OIm:iB, с:пеціаліС-1 цetНTHep,iB сухого зерна ,КУЮУР,УД-І 3 вокз'аЛ'У Ми,кита Се,ргійови"'l сме.рті якого широко ,в:ЇlдІЗШ1''Іа" T~B, У'СІХ ТР:У1ЩJJВIНИ~IВ ~:JЛЬСЬК'ОТО І зи ,3 :К?ЖІІОГО гешгара, що Д~CTЬ Хрущов р,азо.М3 керівними ~іяча- ГlрО'мщ~ські'СІТЬ усіх краї;!! (i'eMtНOЇ

МИНУТЬ ІрОКИ, і зашумлять над MOГYТl!lilM Д:ні,пром РО,З.'lогі Д:ylби, ро~пові\'.ЦlЮЧИ м.аЙlб)"l'ні,м [Jоюолін­ ням ПlpОбез'межну народну лю­

В ·М'я I

ВI·ТЧИ3НИ, для блага народу

На вокзалі М. С. Хрущова зу' . . ст іча.1И П€'рший се'·р"та·р 1Т,J(' Тl'П n 3 О б ов язання ТРУДІВНИКІВ сільського У .. " ЦіН.l\, У'країни М. В. ЩДГOrPний, Голова господарства Української РСР Р.ади МіНЇ1стрі,в У,РСР В. В. ЩерУ республіканоыихх і Qбл'а,сних ЗJбору зеРіна є .ЮУ'Кlуру:дза. В 1961 бицький та інші ке,р,івники ресГ<Щета,х :за 28 ТРШВНJI опублї'ко- році на IПлощі 3 мільйOtни гекта- публі'ки, м,і:н['сТj}И, Д€n'утати Вер-

!!'ані зобов'.m3<1НН'Я

колгоопниКіЇв, рів ВИ'Рlіш€но

ЗlОlЛьш:ен,!!ю ВWP,()ІБНИІЦ'Гва І ... п",к . rIЛЬС~КО,ГОlсп~да,Р'СЬ,КИ:Х

3<1 ку-

мо,р,іального музею. року а.те'ю 'KYj)raH,a. Тут в'ін в І ось, через 22 роки, Микита пам'ять про великото КОlо,заря І Се'ргLйович знову IПРИlбув на Та- У кра!Ни • посадив молодий ;І;убок. р.асову гору. Він шриБУJВ сюди, ТИЖlдень тому тут 6уло посаджещоб ві;uати даНИ!lУ нruй,г.1Иібшої!lO сто таких же молодих де[рев.

виростити ПО 50· ХОВІН'ИХ Рад СРСР і У,РСР.

г??по~ruрства Ук,рашеЬКОІ ~CP по, ~оа:лиВlСТ~ одеj)жати

МіШЬ- ми КОіМунkтичнОЇ па.ртії і УРJlДУ кулі.

900

М. С. Хрущов ,разом іЗ К€IjJ:івни-

ио~~ .пудІВ .зерна. Тепе1Р в. ре,с- Укр'аїни у відюритій машині вис

... Машини Ів'ЇЖlд;JКають на ЧерІ М (' Х "б пр·о- і ПУ,ОЮЦІ розгорнул,оClЯ спра'В~11 все- рушив у )11сто. На IНСЬ(IМУ Ш~Я)fУ не"ІУ гору. • ..рущова 1 ош ,

бов до веЛИI\QГО глашатая добра,

пра'Вди і ЛЮДСЬКОГО щастя. ПоrilМ м.е. Хnу,щов ра'зом

J

У

ДYIKТlB. ДІ ,зобов .JJ13а:н:ня 'І заХQДИ і народне зма'~ання за Од'еljfЖаіНtня, слі;l,у'ван н я його 113:.']КО і с'ер,деЧIIЮ які ЙОГО С}lIIР(}ВО~:tЯ'fЬ, зуст,РJічаю'Гь ОСООа.м'И, які його сyn:р,ОВЩ~ІТЬ, РlOlзроб~н~ І .пРПИі~JI:ТО в кож:номry І таких ІУРО'ilШlіВ ку,юур;у'Д\ш, іВ яке вітали КИJШИ. КОМОСПl І радгосlПl 1 БХвалено на і ВК.1ючилwсяпо,над 36 тисяч даУ . ',.

к'е;р'івники Че,рк.а,ськ'ої Clбдасті і м С К'а нінс ьк,о:г о району, Щ)аЩівники ПлеНlyJМі ЦК КП У КР,йIlИ З участю нок, 81 ОО КОЛ'fоcn'Ї'В і ра;діГОшriв. Х 'дР'JlГl'И бполовиНІ ;:НЯ.'.. . М'У'Зею-заllІ(іВЇднИJКa. Щти підиопереlдовиків сільського гаСдІодарПОРЯД 3 к:уку,РІУ';1ІЗОЮ посилює-І ~ущов ІПО~ ував .Іра.и?Нl IOCT<l ся'Гь ГОС'ТЯ,М яскраві букеJТИ Кlві-

С'тва, всіх голів ко'лгос:пів, ДИ1р'е'к- ть;ся ,ува:га дО вирощува:НіНJI ін. . . ТОРІв рЩДГОIСіПqIВ, пеірlШИХ се,Кір'ета- ших зернювих культур І, нra,c(lМрів раЙікомів па'ртії, tГолів рамви-, перед, ОЮliМої пшенищі. РQ3ШИІРЮКOJиwмів, учених і с:пеціаліегів ЮТl>СJl поС'іви гр.е.ЧIКИ і проса. сі.'1ЬСЬКОГО госпа~арства. Поста:влено мету в найближчі У зо б о'в'язаНIНlffJ{, зокрема, го- роки в. усіх КОJ1ГОl)пах ірщvос-

. ,т оо оо ... вори'J1ЬМ, ЩО тр~ЩІ "к;раши, паrx ОСВОІТи правильНQ сшозмlНИ. . • В . як І веlСЬ :ра"ЩНС:ЬКИИ на,р'од, з ве- елика yвara ПРИДШЯЄТЬС;Я пи-

JIJrn,ИІМ ПF~нerсе,н!НJIIМ ЗУС1'Р,іли j ~д;_ ностайно с;~валили іСТОРИЧ,IІJ рішення сі'!'НlеlВorю Плеrн:yму ЦІі КПРС. У Dішеннях Плеrн:уму, У ВИJC'l'Yпах товариша М. С. Хрущо,ва на ПJreliУіМ<1Х ЦК КПРС, ЦК М України і зональних нарадах ПО сільеьком,у ГОСІІІодаlРсrгву, в ЙОГО за,)'ІВАіЖ'е'НiffiЯ1X, друж:ноіх порада,х і поfu:жа.нНІЛХвир,а.жені вом праГ!lенНJI всіх 'рarдя,нських людвй

добитися новото, сення оіль'сыІгоo

та,нням на.сіННИ'Ц11Ва. ТР'Уді'ВlНlllltи Ісіл У'к.раїНIИ ,зо,бов'я_ аалИtся в ЦЬ()ІМIУ році виро,стwrи в celpe~HЬOMY не Іменш як по 230235 цetНТ!НepiB цук;рових .БУ,Р!ll,ків з кОЖ'НО'ГО гектара, ПііДВИІЩити врюжайюс;ть інших КУЛЬТiY'J). ОДНИІМ Із найваокливіших і найвіщповіщалмmших завдань є збільшеlННЯ ВlИlPОІбництва ЛJ)ОдУ'КТЇВ тва'РИНIНИІЦ'тва, особливо м'я,саі

iIIli~He- І молока. В іЦьому рщЇ на.мічено ГOCТIOlДa,pcrrвa, ВИlро'биrrи м' Ніса по всіх кате['о'р,іях

нева на

ернеtЧIи ГОРІ, .JW поШ ' .' . Г~ народу . Г. .еlВЧеі!:ІІК'а, 10~Р~'ІЧЯ з !Д~ c~e~)oТI оояк;го ~ pn~енНlЯМ сеС'В1'IШЬQJ ащи.' іМИi]JJУ вц"ша;'Іса"т~~я в ЦХЬOOlУ !ІЮЦ:І. иховано великого ІСlІІна украшсько-

'.

кита

ер,ГIИОВИЧ

.

,Р,\r,ЩОВ

.'

поклав

тів. Диrp,еКТQ!j) Л М тт. 'lИ\JffiIМИ російс "'О О "'о . Н'ИJКа . . WJIнилов ВР'У'Ча:є Ми. ьц. г на!' '~Y', ЯКІ киті Сер.гійовwч:у Нll'І1Р'УДНИИ 3'111аК І зryміли в 'с.yrворJ!JЙ чае беоорав',я 3 ба.рельєфНим зображен!Ням іца;Рlськогоре:жим,у духовно підІ Т. Г. ШевчеНlюа. 'І1РИМlа'l1И 'l"КРlаї:НlСЬКОГО поета. Появу М. С. Хрущо,ва на Та!раТУТ же в музеї ['олова Ур'ядо.во-

. О" ТІ' б І СОВІ'И ГОРІ ЗУСТРІчають хвилею . С' оплесКl'В.ОТН1 ЛIIO'деи• ПIjJИИШЛИ

,

заря. При 1ІІ0к.'1аденн'і :ві Ніка були I1РИС'УТ'НЇ Пе'ршии с'ек;ретар ЦК КП УкраїIlИ М. В. J1iдгоPtн.ИІЙ, fюлона Ради М,ініетрів У,РОР В. В. ЩеrplБИіЦЬЮ~Й та lHIJll'Ї ке.рівники Кому:н,і,сТИJЧlІОЇ па,р'Гtiї і 'УІРіЯ'ДУ України, численні трудящі Чер,каської і cyci~нix 'З нею ю,бдаете,Й. ПО'Dі:м М. С. Хрущов ві,,щв[да.в М'У'Зей Т. Г. Шевченка. ... ДНlі~Про.

***

u

сюди, щоб ріаЗОМ з шш: ВllIIa;нy.вaти світлу lП.aJМ'я-ть ген'Їально:го сина україжь'кorо JlapQд'Y. Батато р,окїв минуло J ТОГО 'Іас,у, як приИня;га українеька 3еМ.'ІЯ блаrr orp одне с'ерце 1П0ета. Час іде 6ез ліку, як ли.н:уть вю.щи Дніl1Iр<l, але ніколи нез:гладить'с:я 3 пам'яті нruР~Д;НIQЇ ім'я велпкоро Ко'бза'Р'JI, ПОТОМКИ :JИtОО'0 живуть У сім'ї новій, mльнillй.

реС[JУ'~Л1'""ан КОГО . u 'n' ІСЬ:

cьK ... ~O КО"'I'те

.

О

-~., ту п ет ,ИJi;Ола

VII

У взятих зоБО'В',JЮIСШНЯХ т:рудів- І !lеірів .на 100І1е'ктарів сільс!>!tО- ра.їни доб,ре :mа:йомі ТО!!'аришев.і І раїни. дають слово ГОСдІода,р,СЬКИ>Х

yci~.

ВИРОlБIНИ-

_ _ ~ ......_ _ ....

Е

R

Б

а-

жан вр'учИ'в М. С. Х,ю,'Щову, М. В. Ш!ДtГОРНОМУ і А. А. ,ГРОМИJюо пам'ятні ювілейні М~Дk1лі із з!Убра. женням Т. Г. ШеВ'І'е,нlКа. Після відmД<1!1НЯ МI)'і3ею-зamоmдншса М. С. ХІРУЩОВ orДІШУВ JЮВИЙ г()тель, з6удов8..НіИЙ над ~іпрОіМ ДЛIJI туристів, ЯІкі ЛРЯЇ:ж:діжають на Тарасову го,ру. ~ Канева М. С. Х!р'ущов PдJ30М 3 кеtp<iвниками .КОІМунkтичної 1Па:р-

(РАТАУ).

3.

ВШІравити ДОЩ'lЩе,ні по.милки і З ,І Ц1'ВО моло,ка по 19всіх ка!reГОj)іях

. ше,вчеН'к~'В-

М

МріЯ'в 'Колись Та.рас, що ~ep· тії іуря.щу УКJjаїни та іншими сте[lИ, і жавою УІІр'а'ВіІЯ1'ИІМ'е lНIapOV\, на- офіціа:.'lЬНИІМИ оеоrбами Bil~,YB у

Роздольні

(узабlИНJИ ва,31) або [10 56 цент- кащи,ни. ДІ маЛЬОВНИЧІ'МJСЦJl Ук- поштю ДУМИ ,н:а'родного опівця Ук-

ники сіл України

ГО

~400 тим'І тон..н ЗВИВИСТІ Ш:1ЯХИ КиjlВ:Щ.Ин.~ і. Чер- іРОД~И~ уряд. дійснились ці .за- І\ИІЇВ.

11

план.

т

побува'в у М}'iЗ€'Ї-<3аІП0ВЇ:ДнИ!Ку, ДЕ: оглянув чwслеlнні еКICnЮНа.ти, що

РО'3lІові,цають про тяжке ЖИ'l"l\ll Тар,аса ШоевчreLlliКl8., чого тво,ptЧІЇСТЬ, мytЗleю-заl1I()ІВЇД- про зв'..ооки 13 кр,ащИJМИ пре~C!'I'aJв-

ВІнок на МОТIf.'ІУ ген[а-тьнюго пО'

roPYTOfO

достроково виконати С>еМ,JIIРЇч.нмЙ гооЛо~~?с:':.в

.'.

~

КОЛГОСПНИКИ передової ~і'Лl>гоопаPlі.лі

а

«ІСКіра»

СаДГІРСЬКОГО району ЧерНівецької області ,ВЗЯЛОСЯ ДО:ПО-

'Іеreтю ви'Конати IзаіВДД,ння, постав-' господаРIС'ГВ У ,61 році буде а и е н и В ш R О JI ах ле,ні пер'ед rpеCn}'lблікою січне~и:м ,lове,lе'но що 15,4 мі.'Іьііпна ТОНН, П б 360 В ЖИТТІ шкіл настав в,ажли-· предметних комісіях, апіlДСУМКИ ле ну:мом ЦІІ'1t Тl'ПРС І\;' • ru 'о по· центне.рів .на 100 г,еквии· пеРI'од _ СЬОГОДНІ' почи- по ШКОЛІ. - на педраДІ.. В се поУ на,Йіблwжчі "'ОКИ І'''''''';чено TarniB угідь. СеР'ЙОlзна .увага при- наються переВI"ДНI' та 'ВИПУСКНІ' зитивне узаl'альнити. Що ж сто• • У ......". • '!'

з,м<'l:гаютьоя. П а,ртійна о.ргаlніІ з'ащя КО.JIГОClпусвій « окра» дзержинцям досвідпередає орга-

., ри" ' 700 .' МI'л ЬИ·он·в ІІі ПУІДІВ, М 1Jfс:а і:шицтва, О;ЩЖОЛJЯріства. 28 ОО тисяч тонн ї молока -до 3а.Вl,lан!!1Я ооільшення виробни12 міЛl>йонів 500 тисяч тонн. цтва сїЛЬСЬ'КО'ГО'СlПодruр,сь,кої про-

зна,Й'ти рез'ерви пісд:вищенlНЯ врожайносгі сіЛЬСhКОГОСПОідЗР-

ДО'ОО,сти ЩОpiltЧНl з:а~У:ІІКИ зерна до ДІЛЯЄТЬ,С'Я розвиткові птахіВНИlЦтва

Вже в 'цьоиу .році пеnед~'а.ча,є,ть'СЯ .'УК"'!І· .иО)"!lа У '..

'"

,

'n,

причини ' накреслити шляхи швид .

ніза110РСI>КОЇ і ВИJювної ,робоги, опеціЗ;,lісти ДОПОМ31гають

о"в'.а'.за.ти' кані підсумувати значну роботу, ший випуск У восьмирічних шко'ГІЛЬКИ яку провели педагогічні колекти- лах. Який ШJ1ЯХ обрати, куди пі-

ських І~УЛЬ'ГУР і n,родуктивності тваРИ'Н1ниц'Лва. Ланка кому-

,>,"

..."

екзамени, до яких в школах ра- суеться недоліків, проаналізувати йону проведена всебічна і серйоз"

на

підготовка.

шого усунення

Екзамени в цьому році покли-

оо

ІХ. В цьому році відбудеться пер-

VI

про:д:ати держа'ві 650-700 м-Ї.ть- при умові зна,ч,ното підвищеННJI ви по забезпеченню зв'язку нав- ти працювати або ж вчитись?йон'ів пущів 3e'ptНa, 1700 тися,ч ПР,О;JiУК1'и,вності праці. Том,у ви- чання 3 життям, з працею, з пр ак- такі ПИ1'lіКНЯ постають перед виІ' 671,2 "".' """'1 Т"Н.Н . . тикою комуністичного будів,ницт- пускниками. ДОПGМОГТИ ЇМ пораТ v'"IIНlм',<тса сп .......Лі" р~ше.но всеМІірНО впр'овал''''''"вати ""'''J' ва. Ц еи• принцип має б ути дот- дою, ТРУдівлаштуванням - <х:ь молока.

Істотно

змrnюється

бarraтиlЙ ДОСові'д пе1р'еДОВІИ'ків

Cl1P,Y'!tтypa ГОСІІІНОГО

ПOlС\ЇIВНИХ площ. ПоріIВН:ЯНО З 19160 Н,ИlЦтва, . роком ПOlСlВИ ,КУЩУрУ',!Іізи на ІСухе науки.

ае,р,Н'ов

ЦЬOlМ;Y

році

ВРО'С'Г'У'ть

і

більш як на 700 ТИСЯ'Ч ге K'МIptї В. g'Їtщові

Розшиrpе,н{) також посіви зе,рно.бо- Д'янської

'ра.дго{шнО'го

ДОIС!яГ,не,ння

Готую'чи

гідн:у

кол-

ВИРОlб-

що вимагається від старших то-

так орган,ізувати, щоб учень мав вари~ів,

~ерівниКів

господарств,

ра,;rяНlСЬКОЇ можливість показати не лише паРТIИНИХ І комсомольських ,акти" знання правил і законів з основ вістів.

зу,с'.тріч ХХІІ

КПРС, Тj)удіВІІИ'КИ Ра-

У,roраї,Ни

риманий і на екзаменах. Іх сліlД

наук,

а

й уміння

користуватися

ними в житті і праці.

В

добрий

час,

дорqгі

діти!

Бажаєм? вам відмінних і хор 0-

Що необхідно для цього? Слід ших ОЦІНОК на екзаменах!

запе,В!!JlЮТЬ суворо дотримувати

вимог ін-

Наші найкращі побажання пе-

бових культур. Вж!иtВаєть.СIЯ всіх ЦеlН.тральнИlЙ Комітет партії, Ра- екзамени. струкції Міністерства освіти про даГОl'ам - вихователям молод~х Кожен учитель, його будівників комунізму! заході'в до того, щоб у на,йбли.ж- ДlЯ'нс!жий УРІЯ!Д і ос{)бисто МикИ1')

асистент покликані створити спо-

2,2мJ'ЛЬЯ'"l л а пуmiв. OCIН'OBHa ува-

Їм об'єктивну

чі ІРОКИ дооости щоpJ'!'Ні ва,іГОВЇ Сер!лі,ЙОВlИ''І'а Х'Рущова в тому, ЩО кійну обстановку, уважно вислуЗlбори З€!J}на в реClПlу1бліці ;W2,1- ВОНІИ з Ч'е,стю вико'наю'ть 'взятї в хати відповіді з тим, щоб дати .

"

УА f'I' 'Г])етьому РОЦІ оеми'!нчки зобов'яГа при:діляєтмж підвищенню вро- ;ja~HJI і вне.С'У'І'ь гід:н!иlЙ вклад у жайності

всі,х OO'PHOВJIX культу.р.

ГОЛОВНИІМ

чеНtні

3МЩ1reННIЯ MOfY'NlOCTЇ нашої Бать-

оціІНКУ, правильно

встановити рівень знань діrrеЙ. В ці дні, як і раніше, потрібно

тримати

тісний

зв'язок

вчителів

Iprе1зервом у 3aJбе':ше- К~ВlЩини, в IСПІраіВУ зміцнення ми- з батьками. Вдома дітям повинні і

3алІЛaJЮВ'arНого

!!'аЛОМГО ру.

Перемога

моши 'CYOicJ.HbOMY колгоопові імені ДзеРЖНIНСЬКОГО, з яким

цілинників

Хлі1боро;би ЦілиН'н ог о краю Іна'бата:то раніше, ініж у ми­ нулому ІРОці, НИКОНІали :план с'і'вби ПШ~Н:ИlЦі. Цї6Ю ОСНОВНіою 'I'~T культурюю 3аIЙНЯТО nю,наJ\' 12740 ТИСЯЧ гeKTapiJВ, що стгаНlО>ВИТЬ 101 процент до :плану. Хліборобиращгоспів і КОЛ,ГО'СlПів юраю на 114 проце;JJТЇВ ВИlконали l1IJ1a.нсівби зер,н;об,обових, <l заlВДаІlІН'Я по сівбі .но­ вої іНа ціЛИJНі 'кормової 'ку.'lЬ'J1УРИ - Ц'У~РЮіВИХ бу1рЯ:К[.В пе­ ре1\іРИЛИ в roіЛЬІКа !раз.

бути створені всі, умови для пов-'

торення програмного матеріалу, І для корисного відпочинку. І В

минулі

роки не

лах була як слІд торгівля

в буфетах.

в

уоіх

шко-,

організована І Цього не по­

винно бути зараз. Правлін'ня сіль-

, ських

споживчих товариств і, рад­ 'госпробкоопів зобов'язані зразко110

в

обслужити ці

юних

відповідальні

для

покупців І' них

дні.

Екзамени розпочинаються. Ре­ зу~ьтати ЇХ з кожного предмету слІД докладно обговорити на

ніс11КИ Євorенії Павлюк з артілі

«Іскра» .зобов'я!Зала,ся н'а 'ВИUI:іленій підшефни,м КЮЛГОСПQlМ

деюятигектар:нїоЙ

жати

по

50

ді,ляшці

центнері.в

ощер-

зерна

КІУ'КYlРУ\ЦЗИ з 'гекта,ра, щоб Пlр,ак-

тиЧlНО допомогти

cyci;JiaM щувати високі врожаї.

На фото

(зліВlа

ВИіро-

на,праIВО):

бригадир колгоспу «Іокра»

В,

Г. Піцул, секретар парторга'Нlі-

зації А. С. Щербина,

голова

колгоопу В. М. Якущенко і .1Шj1КОlва €. О. Павлюк. (Фотохрочі'ка РАТАУ).

Фото В. Карлова.


БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

2

Вівторок, 30 травня 1961 року.

в труді і навчанні загартову€ться радянська молодь

* *

Цими днями ві,дбувся пленум райкому Л КСМУ, на якому обговорено питання «Про навчання і комуні­ стичне виховання молоді». Розглянуто також органі­ заційне питання. Першим секретарем райкому ЛКСМУ обрано К. Хомича, другим секретарем М. Барташе­ вича, члена райкому, який працював агрономом-еко­ номістом радгоспу ім. Щорса. Нижче подаемо виклад матеріалів пленуму.

в

I:f

Що це юк, свідчarrь вИlСТYlIIИ І 3 увагою ВИ-, слухали ЩJ'Иlау1'ні секрета:роя КОМс{}ммьськorо комітету завод'У холодиш>Ник,ї.в Ю. ЧИІ!)и:че,нка. - Понад 412 чоловік,- 1'0учаСllИК~В 'ІІле: н'УМУ.

D

Іти в ногу з життям У ової.Й допоВli!ді

cecrtpeTa1J рай-

Ніе

в ч ити с я,

:юеНlі

комуніСТИЧJI'ИlІІ

ЦelНтра:м,и,

культо.с.вїт­

КОМУ.llіС1'IІІ'ШОЇ пращі. Вже за,!)а'з , С~ЛЬСЬІN)J'О ~оспод!арег~а. He~o­ є ряд 'О!УИіГад і чимало J}обіТНИJКів,

81.%НО

:пропаг.уюl'Ь '!JiІшеIllНЯ. ~­

яким дано право здавати фО)WК- Н,~JВ'И'Х П!~1І'У'МЧIВ ~K .кПРС 1 ~K цію без теіХН,їчно,го конrГР'ОЛe'J)а, кн Ук,РМIНИ, ,дО,С'ВІ'Д пе,ре,д<tВИ!К~ГВ. зростає КЇЛb'ltlість !)обіт.никі,в, зОКВИСТ}1Паю'tl С. Кра.вчук, І. К'Укpel~a молодих, які пі,щвищують .1а і рящ інших 'J10ва,риші,в mд-

lВиготовляє продукцію Bi»t4H,HOЇ' ВОРИТЬВLН,- ,parn:іше 'ОУJfИl ох оп- свою wваліфіК<ацію,

кому ЛКСМУ К. Х(}мИІЧ ,дQКЛarдно як()Стd.

*

стали

'dbOЇ і гвихоВll'ОЇ !роботи. ВООІ'И не з:нwйшлисвого ~\СЩ1Я гу .воона.род­ IL1И Iбор()тЬ'бі за ра!зке lIIі,щнєсеНіНЯ

запозичити досвід

-

D

* *

«о

3а<Гальн.QOС- креСЛЮlва.'1И

мжлиrву

роль,

яка

змаган'IlЛМ, ві'ший і поліТИIЧНИIЙ рі1БеНЬ. 3б,їль- на:д'ається КOIМJС'ОМОJfO,ві, ваЇЙ rpo-

розповів про те, як р<Щянеь.к.И!Й На заводі ХОЛО~И'Лhників в од- сер.ед них 93 Rо,'ісомолщі. А 'Ге- myється кількkть ра<ціоналiJза'J1O- мадськості в БQРОТЬ,ОО З поР'УШ­ на,род під керівнИlЦТВОМ па'р'l1ЇЇ ній з бригад, яку о'чолює т. Джу- пе,р ве,сь колeutтИJВ б О,!)еть ся за те,рів . Ком,с,омодьці і Нlеооілкова никами соціа.тїосшч.ного ПРI1iВОПО­ уСіІІіїщно БУ'ДУЄ комуШс'Гичне су- ма, працює 25 комсомолщів. Бо- щоб за,вод С'l'а,в П~lПРИемffl'ВОМ молодь У ВlїЛьний від роооти час РЯДКУ. Якщо доб,РOlвmьні .щру.ж'И­ оої.льство. У всенар<tДНу бщютьбу за.

здійснеНlНЯ

3а:вдаIliПЯ,

цього

а-- ................ ·

" " " .......---....-.......... -+...................... своїми

пеРe'J1воре:НI:il!I

в

;• киш». t

.В,Н,ОСЯТЬ

КОІМіСQМОЛJ..пі

"'"

і

І

вся

UУ Мол01l'Ї e,mmm;ac МОILОJ'o;ТГЬ ·раи·"' , . Щ' "" /~'" В цьо'МУ роЦІ' ви' ти ІІ·r.rn.fiЩУЮ'ГЬ _'V •

V

....

неIПОГa:!f'О

(}рганізу,ВI1JIИ

-

-

_

,.

Мп

в ИЗНlа є I\fО КфИ1ТИ"fНі

УБажен.!ня

на

н'<tшу

І л'овлешв

доповіді,

,ее'к'р.етар

іКо>М'ітету

адресу,

-

т:ри'валий час на вулицях щ! П(lбаlЧиm людей :1 че'РІВО'НИМИ пов':srз-

за -

ками.

вис-

ж,ва,во про%шло <tбrооо"",,,uи,Q ",,",'''1ЦJ

fOBopwrb

1110-

f'I

повіl 'і, в ЯКОМ"J Вl3ЯЛИ уча""'ь та'"

комсомоль-"

сокий вр,ожай 'юу,кур'ущ.m на 2227 КОМСOlмо·пьсь ге,к,,",орах '<> . • • СТВО"""ІІІ' . v~ '• . . -, КИlМИ ор'гаіЮЗЩЬГМИ 21 Мleханізозаний arperaT і 16 латок YJс:піm-

,

н,озавершили сівбу КУКY'IJ'Y1~и за U ·"'РО""'Х·Н· BCIL1 ' 'M"u вимога"и ~ , ;>, (Щ . но' , І·КИ • Наи . -

І школою, допомarn~о доБYlдYвати Н'И ЗОсе<рlеДЖУБаЛи Y'вa.ry н.\ даль• П]YИlм,іщеННJI. 35 юН'ак,ів і дівчат шому поді' І1шен;ні KOM'yHl··"""....-noi'1fО "'n-..nv

!tO'МcOMo.1JЬCbкi

. , І руджуємо

більш

,

CIIlОІУГивн.е містечко, данЛ:вка

І Н'aJД1іЮТЬ дійов}' ДОіп()могу пі,дшеJф- СВОЮ !)оботу, то в інши,х селах, т ню~у радгоCllУ ,«СеМИlllолківсь- В тому ЧИlслі і в Бр()ва!).аХ ВйКе

.іЬ.итrя

фmе;нь січневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України, 3азна,Ці

СИЮ1ІМИ ПРОД1)ВЖУЮТЬ OOIO~ НИ заводу ХОЛОД'JIIЛbilfИіКі'в, с. Вог­

І РУДіЬ.'уваl'И

;IreЛWИlIOГО

наіПОЛN.'іИ'ВО

~ ськ'ої ор['анізаціj радгоClIIУ ;' «В огданівський» А. М'ИР'ошниче:н.ко. _ Вип])авляємю Не,дОЛ'іки. І Взяли шефство над вечіїP'JIЬОЮ

'вже по;щ.ли заяви до школи. Спо- виховаЮіЯ моло;Л,і, РQЗГ()Р'rnlНJli сО-

"а.ду'

гоств ім. Щор,са іЇ «ОеМИіПолкі'вСliКиИ», колгоооів «Жовтень» та В цьому році по путіВк.ах райД,KCM~

ІЗ..--.о

пішли працювати

ІІа 'J1ВaI1ИННИ:ЦЬюі

фе'рlМ.И

.. .. .. .. '-"-",

РЮЧИСЬ за ВИlс.оlOO

званJІЯ КОМУ- І

ПОН3ід mстИlЧНОЇ, вони добиваються ви-

188 юнаків і дівч<l.Т. Десять КОМ- соких вироfuJ:wчш покаroLИJКів, 1І'Ї'д-

сОМОльськО-..'іол01l'Ї ....1tnrV "и.~~_

вів -

'ф"

к.оЛ~Іі!Ги-

ДОЯ,j)OIJt і СВЮlа,!)Ок -

билиСІЯ Виео'ких

П' ціалістцrчното '3:М'а,ганш1Я на чес,ть ОЛlllIшилаCJI

.

С'ГіЩl0,Н.

,ро'бота кдубу і біб.1іоreки. Ком- ХХІІ з'їзду КПРС. ~ С()МО.1ьська ОPlГа.ніGaція зобов'я:заНа плеНJyМJЇ виступив д'І}угиJi

«ЧеJ)IВона Україна».

к.о,ч

вищують сВОЮ ltВ'д.Ш fRallIjJЮ,

до- літичний

[(0-

і заrаЛЬНООБВітній рі-

H<LДOЇB J\fОЛО:J(;a ве'нь, організовано ЩФНОДЯТЬ від-

: лаСІЯ ви!)О,стиrrи на 30 гек-та1J<aіХсеюрета!) раіЙк<tМУ f по 40 цеН11Ire"'ів cyxoгo~' П. Бі.1'ОКінь.

3 КОЖlНИМ днем на ЗaJв'О",і

ХО"'О\дИ..r1Ьін>lІІКів шириrrься комуністичне змага.ння . я.КЩО діва

.8

бригада, яка боролася за з'ван- і з'їзду КПРС. Все робююо для то- І·

ня

колективу

реться за. це ПOJЧес.не зваlНIНЯ. ВИСОКИХ

псжа:з.ників

Оди:н за. O(ДJНИіМ

до6и-

ДУ!Jщію _

НИХ кутків"

м,ол()~их робітнИ'lriIВ ПpiOlМИ!c:JIОВОсті IріmИІЛа в цьому році [(j}()ДО'ВЖИТИ на честь ЩіIс.ТУ\ІІНИIХ ХХУ з'ї:му наDЧaJllНЯ 'у

8 .класі.

КПРС і ХХІІ з'їзmv K()МIIIa:тvmї УкТакИс"{ ПР,ИJКЛ<аДЇ,В можна Harв~c"" '1"· раїIН:И. ти багато. ЧИІМ вища свіl,щIJiМЇсть

шій 'Іаідано праІВО зда,ватИ! про-

м'ЯlКу мєбель _ без

контролера . Бригада бореться

зна:ч:н'У

!)оботу серед мате pi,a.'1b:Ho-те хн,ї'ЧJlОЇ ба' зм КО:МУ-

y,c[J.]xiB в цьому ДООИІЛИС,я ва~ш ;!tшрксоому-ленінШ3ІМ'У,

за те, щоб до днявv~рИ'Ття

зовуютЬС'я бе'cU:ди,

по :сгruюреlillюкроле-

фер.М, фактlІІЧНО Н'ічого н:е роб-

ля,ть. (Із ,ВИС11j1ПЇів на пленyrмі).

леlКЩ:iї, те:м,а-

r ІЗ

Фото ,"1. ЛаJНДО.

'Ч.ому повчитИІ.CJЯ в ~луібаіХ ~-

<гли­

як ~!!.~~ч~8~~И~~!~~Н~.~~. ~~H~!ДO~~oї І праЦІі ?

не IДбаюrгь ЩJlO pkT за ня'М'я ПОI к.am.ли, що МОЛ'(1Д'і, добре засв<tїли прorра.м­ біриrад, )'.'~<IilYmJ.К,;B :комуністичної бі:ООlРТОC'l1і пр ОдУ'!ЩЇЇ, поліlIIше.н- ний мате'ріал, Н.lбуті зна.НIIl.я 33- ПJJаlЦ1Ї. Чmr, як ;не беlЗДiяЛМІІЇ,СТЮ !lя її якості, за економію і бе- ;,:тосовують у своЇЙ повсЯ'КдеНlНій К()МСО:М:ОЛЬСЬКИІХ коотетівв 'радj)efЖЛивість,ку'льту!)у на вироб- р,оБО'1'і. Багато 3 НИІХ НІе тіЛЬКИ гомах «30'])л» Т<І. «,])orб,РИ;ЦЬКИіЙ»,

ти комсомолу .в сс. Требу~ів, Пу-

В комсомольських організаціях paJДlГоспу «30,DЯ», КОЛТOOnїIВ ім .•

Ватутіна та ім. і-го Травня було І вкра'й погано ОDга'нd;::юване [!(}лїт­ навчаННJI. Неее,рИозно вї'дНleIСJfWСЯ до роботи ве' Ч'Їplllї,х шкіл коміте­

нdчн,ий прогре'с, пі~ВИlЩення про- (Y~"KOBi прщі, З'ни:женпя со- с.1}'Х(l' чі

X'ЇВIRa,

iIYKTWBHOCTi

lІ'ищтві.

(собистим П:НІ.tlНl;І,(1М, а й палким

Бorдаmвка.

Тут тqpiк

реСПYlблік'И' пр.о

рО3ГО1У!'а.н-

змжаН!НJI.

ву;ва.ти

3

ТРУ~ЯЩИlХ

виконаНІНЯ

на

за'в.да.нь

можна :11'ОЯСІНИІТИ факт, що ІВ :НИХ му

кла,сах

на.вч:а'єтЬіСЯ

])0-

кожним )JJHeM збільшується кіль- ку се.ми!)ічки. кість бригад, por&i'I1НИlКliв і колУ,спішно за'Беrpшують на,вчапня ГОСіПн~ів, Я'ІСі БОірЮТЬCJI за зваlН- 664 молодих !)ООО'l'ники і ко;І­

ня коле'IС'ГИВj.в і У'дзрJiИJКЇв

ко- ГОCП!lIИIКИ У двох ooч.j,рnх mкo.'1i1'X J

му,НlїСТИJЧ:1І0Ї ~pa:цi. Ce'jJle~ ню і 14 кл&сахр,обітнИJЧ~Ї і сільсь­ IWршіс,ть lIIо.о.ї'дає IбрИІГа.да П. Риr-1ООЇ J\fOло.ці. wa,TO ММО.щj про­

ЖОВ()Ї іЇ:3 за' ВОДУ еле,ктrютex:нliЧІН'И'Х мисл{)вих п~с:І1В, рщцгоспів !ВИlробів. Ій врyпreно 1!reIJ)IeOCі,щни:й і KOJlГOOOЇB ІІ(І)OIJW,ІQИіJІИ ВИ1Роб. ничо­ КYlбок ра:йкОІМ'у ДКСМУ, а 6рита.- reхнічне на.вчa.1ШШl, Iri~ували да, ,ще rpYlI'KO' M,COP«'O'М Д. A:нТOH'O~ ШiШНJl /Ifa .mjЮ3ЮОВІеТК'YlPООХ тав

ва, пр.ащюв 'I'ЄIIreIP' без К()IJТ:I}олevа. ШКОЛ&'{ пєrpєдов()го досвіду. I:f оо •• о. оо оо •• • . . . о '

БУВАf! І ТАВ...

ВИlконую,чи

поста;нюву

І' К'П:РС пфО заJ8Ідa.1liНЯ прооа.г&НДИ

поміТНіО

в

партійної

оучаснИіХ

n-еp.eiбyJ.ЩOвують

ЯЛЬ1liі.сть юультоОвї'l'JIIЇ

ЦК

умо:БаіХ,

,СІВІОю

іЩЇ­

OOдtЛiIJДИ­

МYlби і ,БUБJl!i.оreки. ПоJllїIПШооасlЯ і СіПОJ}ТИІВно-оборонН'а. ро5юта.. І ........... ее •• ее ее ............. 1:1 На иарадах він б'е . себе в груди Ще й промови даруе гучні. Про діла ж rtеодміино забуде І згадае про нИх лиш у сні.

Ок'ремі клуби,

Зауваження і ПРОПОЗИції

19

лише

міста

і'

в

1

р'айцен''І1РУ

юлька чому заЦJЯ

са,М'QГОНIНИХ

апа,раті'в.

~ ,К.ОМСОМі()лЬСЬІК,а IВІДДІлка ращrooпу

із

колектив,

саlМQroНОВЗlріЮМIМ,

(Із ,ВИlCТjlпів на ЛWJену.мі). Наша мати, н·аша ненька

Це Параска Jlитвииенко, АЗагура - це кума

_

В них горіlЛКИ тьмуща~тьма.

Чи не час оцнм кумам Добре датн по рукам!

ударник

комуністичної праці повин­ ні бути урочистими. Там же їм слі'Д вручати відповідні по­ свідчення.

***

І

Налагодити випуск "Вікиа І

сатирн»

при

районному

штабі

добровільної. :r~жини' Частіше

І

культурні,

організовувати змагання

спортивних

в

___

-:.-::.::~,~~~~;;n,~~

фіз­

низових

колектнвах.

А

орга,Н1і­ не 600-

збори робітників, колгоспників, де присвоюеться бригаді, робіТННI\У почесне звання,-

вик­

р~ли У ~РOlмад.ян с. 3аr.шм'я ~_

Р~hСЯ

Поновити в Броварах роботу школи громадських профе-

сій.Загальні

ДРУЖИ'ННИКIJ

,

л Я'НИоЦями?

сільських

*** ** *

клубах.

бібліO'reКИ ще

Кролефер,мою їх звуть.

t:I ........~ • ..................

НеоБХFДНО, щоб райком ком­ сомолу разом з відділом куль­ тури, шт,абом добровільної дружини внпускали світлову газету, яку можна було б де­ монструвати на екранах кіно-

театрів

Ще й нема чого гризнуть. А красилівці у звітах Всюдн пишуть гордовнто,

як В селі КQлгаоони- І

КІВ не мають сереіЩНьоj оевіти.

Д()СТJ)ОЮOrве

третього.

Засмутилися вухаті': Іх лиШилось сдвое в «хаті»

тіЛЬКИ доо тИ'ж.ні ПO\ПlpalЦJOБаJШ вe"lip;нi класи, а потім Р()3lIалис;к. У Гоголеві в де.в'ятому і дeCl!lТo­

Юнаки і дї,вчата гаряче під- словом атітатор<\ дonoмa.rашть HeМ\1lЄ Ж'!Wюго юнака, ДliВЧ:ИIІИ, чоло,вік, в т<tй ча,с х'onи:ли заклик знаггних ЛЮlД:eЙ 1П!І.,!)l1Ї,ЙнИh" 'ЩlГа'Нії'зщіям 'М' О!6іЛ['ЗQ­ ЯJЮi б IВКЛЮЧИ.'1ЖЯ 6 боротьбу за ~1Нaд 200 !молодих ,комуні'стИJЧНОГО

.

оргаНІ

біОліо'l'ЄК. Po:moJ3lї:Дa-

з(}сер.е:джували у, ва11' на ДИЛЬНІщroВ, елеКТJ)' отеХНJLЧ:НИІХ ВИ· стало необхі,п;ністю ДЛН на:ШИfХ виявленні Не'доліків у роботі, вНО!)О6і!в, ра'діГОСIПЇ'В «Се,МИIIIОЛК].В' СЬ- радянських людеІЙ, (}с:облиIВО мО­ сили KOH'к;peТIНi пропозиції по їх кИiJЇ», ім. 1Ц0J)ca та інших. Мо- доді. В системі комс(}мольської усун;е, нню. Окремі ком'Їтети к()мсомольсьЛОДЬ цих пі.ДПРИJЄМ'СТВ і r ОСІІІ 0- політосвіти праЦЮ,БаЛО 70 гурт­ ких о.рганіrnщіЙ calМоу,СУ.НТУЛИС'Я дa~CT'B гдиlУо'ко ВіНИка Є у виvоб- юів ої політmюіл, в Я'КИХ н~вч<l.­ НИіЧУ діяльність, боретьСІЯ за тех-І ЛОrя 16(}8 юнаків і дівча1!'. Під­ в~дюеlJ}іВНИlцтва змаганням серед

ня

за'НIІЯ

ІЗ .

КОМООМОЛЬСЬКІ

' . взявши ' зо6о , школи, . в'я-

ють, як в JDЇ1'НЇX умовах ОРlГані-

політики партії паючі

КО1dіте'Ги КОJIС1mОЛУ зав()ду холо- боке ро'3'УМ'ЇНіН:Я

HaI'illOЇ

і колг~cпriв ють. А це прискорю{> с'Гворе,ння 1..............................._ ................... -+• ..! .'1ИН1ВЮf, ПогреJБІВ та І, НШИХ сш.

ММ<tді, ВИІОВУЮ'ЧИ в неї ІКО'МУ- нvзму, пі)JВИlЩУЄ матe}Jіальний )\0ністпчнестанлення до праці. По- б])обуТ народу. ОООЛО)JJЇННЯ осно­ мітнИІХ

"'"

ХХІІ з'їЗідУ КПРС ВИlи;она:ги. , десятимісячне виробниче за,вТIfЧЮ веч~ри, З},!СТРІчі з пере.цодаIННЯ , вика.МизмаганIНЯ. Саме в цьому

К(}мсомодьсьюі ОJ)Га,н-їзації пJ:д- людей, тиМ к,раще. во.ни пра~ю-

пров()дять

.

еяlКJ

зації,

ВИСТУІІІають .

кожним днє,м ШИіритьея змагання ві~lлка РМГОCIl1У ІМ.

0'PIca. ви-

Д

комунісТИ'ЧIІОЇ

пра'ЦІ', то за'ра'~~ весь за'во."г п боО , . що'·б ДОТР'ИJМlaти' даного сл. ова. І

У'Ч<!ен'ИіКИ плеН'У'МУ. Вони )JJlJl'ЯТЬся дocвi'iWМ роб<Yrи кЛ}"бів, чеРlВо-

Щ

роки тому була лише мна І де н'аш 'I1Jу,д()ВИIЙ лодаРУ:Н(lК ХХ11 .~~~~~e J)lїmeillНЯ.

вається 6ригаіда т. Онашка, яку ви ба.чите на фото. Ій пер-

.

КП Украіни

v ~}ЩU ПО о'б,говор.еню~ пи'Ганн,ю плекуку'рудзи. ВИіріщили, що це 6у-.

від за:КJ)'Ї1IJIJe:НИХ корів, Hi)JJГo~- п(}'tШ[Нок. Ко,мС'ом~льсько-'молодj.Ж'вали ПОнад 2 'І\исяч.ї евИ!lreЙ. 31 на 'брИІГЩ1І)а ЩОlЯ:рQК КlRЯжицьu;;o:rо

Jl1РИЄМСТВ, ращГО'СlІІів

няєва,т Д. Бро"н, В. Ящук, Р. ОсJ

нач, . БарИіLO, інструктор ()бкому Д·КСМУ М. П!росяних. У,о.ї ВО-

працЮвали

<t"Г3ІНіаац. ії v

кож М. Крук, І. Новак, М. Че:!)-

І

-Не

розумію:

сті,lЬКИ

п'яних,

а

я

лише чвертку

прмав ...


ВіВТОрок, ЗО травня

року

1961

БУДІВНИН КОМУНІЗМУ

110

ПоглЯ'неш на овО'чевий

центнерів картоплі на

кож' ному з 325 гектарів зобов'я­

ще

картопля

ще

росте.

пе, ршО'ї КОМІІІлекснО'ї брliГади, яку І оч()лює бригадир С. ВИСО'ЦhКИJЙ, і , нас'ерц:і ])Іа,;ukпО'. РаlНlЮЯ ~:II'~m'a, чиста ВЇ'Д ,бур 'янів, добре іде в кра­ ріlСТ. Рі, ВНИІМ<If РЯЦК!ШМИ .РО'ЗJJIЯгла-

Тепер ПОЧaJJИ обробіток по­ сі'вів. Трактористи Володимнр Мозговий і Григорі'й Кравчен­ ко

щодня

розпушують

грунт

і знищують бур'яни у між­ ряддях культиваторами, облад­ наними набором робочих і,н­ струментів. Якість роботи добра.

В. КАСЯН,

ся

ЦИJбуля,

Л ро:п О'JIIК У

І ф:ії

М'и;кал.

Ста:ра,ннО'

зеленим шатром

f

за- ТЬО"Ї

БРИl!'ади

в тО'Й

чаlС, ко- т

садити ПО'Ю'ДО'- І

'ка,ртО!Плі, щО' боту? Ві,щПО'IВідь одна: пО'ганО'. На І 'ВК'Рила ЛЛО!Щу. пО', са;J;КУ вийшлО' б.'llfЗЬКО' 50 КО'Л- І

В ниwішньому 'РО'ці КО'JLГ(}()ПІІИ- гО'спниць. ВО'ни ' мО'гли б дО' О'бі,щу І ки а J)'Тi лі іl М . BaT~ilia, с. Пухїв- посадити не менш O'~O'ГO' . гекта- І ка,

ви;рішилиБО'-

З'а

11 О

130

ра

ІРе й д r а зет и

цетне:рів К'а}Yl'()ІПлі та

Під

*

доглянута ри. ЯК же бу.'1О' О'р.га.нJзО',ванО' р.о- f

'Ра.нIНЬО'Ї

РО'ТИlС'Я

робіllНИ1К.

ЯКО'Ї

ПОМ1IДО',р!'В,

І запізнилися

"Будівник комунізму"

головна робота -

цент-

дИ',

заНlІЯ не та:кі вже Й ВИСlжі, але,

1

зу та картоплю і цим самим розпушили грунт в міжряддях

т{}улівнИJ, ки а:ртіді до.бре YCB~O'МИ.1И' ,заВДIа Ніня , як~ егО'ять пе-

ли проростати. Городні брига-

Рейдова брша:да., пО',буIМВШИ ,на

та знищили бур'яни, що почади прополюють капусту, моркбуряки.

закінчуємо

сівбу

пізніх культур _ гречки ,і' проса. Приступили до заготівлі

місцевих добрив під урожай наступного року. Цю роботу проводять

перша,

друга,

шо-

ста і сьома бригади. Вони компостують торф з гноєм. Скла-

дені добрива у кагати зверху поливаЄМОсечею,

боків

іх

На

ста.вили

не

на

пішектара,

16

а

потім

прикриваємо

з

шаром

грунту. Виготовили першіl 2000 тон!! торфо-гиойових компості, в. Завдання на заготівлі добрив доведені до 'всіх бригад. . 3 а ЛІТО виробимо до 10 тисяч тонн компост.·в .

ред НИJМИ.

гО'р-О'дній площі ТРЬО'ОС

,р}'ками

тО'ва-

на ДОІбу .

•. "

В.

ПОЛОТНЯlка .

а

Борюся за пудові надої молока

Як і всі радянсь",і лю~и, тва-І' н()м вимені, (}с()блИlВО' піС,lЯ О'телу П нашО'гО' кО'лг()cnу вклю- КО'рО'ви. ере'д к()жним ДО'ІНН'ЯМ

ринники

риші. Між тим ЦЬО',ГО' леIJ\О' М'О!Ж- .ЧИ.'lися вБО'рО"гЬіБу за ДОСТ'РQкО'ве піl~Иlваю вим'я чиетО'ю на булО' б зшпО'бігти. А.щже зра.нJtY

'!{()млле'КіС- на брооо, р,ську дільницю

викО'нання

зав~ань

треТЬО'ГО'

reплО'Ю

ро- ВО'ДО'Ю, ВИТИlPаю сухи:м руШlLИКО'М,

в~щправ- ку С1е'МИJPЇIЧКИ. IIrpAlГHy і Я внеcrrи масажую

ни~ БРИJГад, а такО'ж і .на. ка])ІТ()ІП- ленО' !сіль' ка колгО'спників з ТРЬО'-

лі, встанО'вила, етапі доглящу

кращих доя;рок за.зимсыгоo ВІдділка раЩГОСI1У

Фото

на 0,25 t....... _-_·· [юса,iJ;ИЛИ І

KeplВН<!

одна з

кілогра,мів молока від корови

як,

Не вистачає автО'.маш. ИН,- і·

_

рО"звО'дять

фото:

ім. Кірова Марія Тимофіїlвва Галицька, Яlка боІреться за одержанН!я

догляд за І СИЛ. Дружний . вихіlД КО'Л.lГО'слнищь І розсаду з: ПіВТО'р'~ ,гО'дини і на І на рО'боту С'ВІДЧИТЬ ПРО' те, ЩО' ЦьО'м'у j}OflO'ry заКlНЧИ.1И. t

ка раз заборонували кукуруд-

Одночасно

! !

pO'GOOм, алО' щО' f

Гоголів,

посівами. Механізатори декіль-

ву і

З

піl~еl~енням

І щоб Ї,х успішнО' викО'нати, дове- плантувадО'ся, а лише Тепер у колгоспннків артілі І деться затратити неІмалО' прщі й гектара. КО'J1ГО'С'lIНИlЦЇ Украі,на», с.

aJre

нерів О'в'О'чів ІЗ геюга.ра. 3О'JОов'я- булО' зроблє-нО'. Крім ТО'ГО', її д'О- І

урожай

наступного року

«Червона

t t

цими днями КlЛhка ЗМІН ПjW<CТО'Я- І ли ДІВа тракто.ри. Це й ЛР'Щ~8елО' , дО' тО'.гО', щО' затягнули пііД'ОТОВКУ плО'щ лі~ пі' Зllі (}вО'чі. МИ П'Рибули на п.1О'ЩУ тре- •

І в,е'РlшуютьколгО'оониці л.анки СО'- ли тут почали ддянка

І

клин 'ГрудО',ву АИJ(JЦИJ~ЛЇ,НУ. 3 . ВИІН;И Й,ОІГО

ЗaJJИСЯ зібрати бригади кня­ жицького відділка радгоспу ім. Щорса. Після триразового боронування, яке провели ме­ ханізатори,

,

Заспокоєнню не повинно бути місця

Почали міЖрядний оОроОіток картоплі По

з

ПОСИЛЬН'ИЙ вклад 'в цю велику за- цьО'го

.

й()го і тільки

Jl1I)ЧИlнаю

за

,дI)IТИ.

.після

х.ШI'ЧИВ-

ЩО' на пеJJllllQМ'У ма автОіМашин3JМИ КО'сити зелеНІ}' галь:ну оораву . В минулому !}О'Ц1 ши ЙО'го, ,:ШОВ'у ВИ!ТИlPаю і За просапними ма:су. CJючатку слід булО' б на- надО'їла від кож.нО'ї з 15 зал;.J)liп- змcwую ,вим'я 'с.в1Ж'И..\І сал'ООІ. Це

КУ.1ьтурами зр~б.'Іе,н'О' вже ЧИ1Ма- П,РaJВИТИ дві машини, а ПО'ки кО'- лених KOPUB пО' 2241 К:ЇЛО'гра:му ваЖЛИВО' р()бити влітку, в жа.Р,КУ ЛО'. С(!''Р,і IЗaJ'ОТО'ВЛIЯ,1И м,асу для т,ретьО'ї, молО'ка, а в НПіНЇіlШlЬОМУ борю,ся і вітрян), ПО'ГО'дУ.

2400

3

.,

Однак заcmокО'юватись аж ніяк її викО'ристаггина дО'ставці роо- за . а ЧО'ти,р-и мqСЯЦІ вже ДО'ЇJl,НЯ пРОВОІДЖУ тричі на день HeC~1iд. ПрО'йшли ряені тpaiRНe,вi сади. Та ЦЬОГО' не З'Р~билИ'. ДО',с.і IJде'Рlжала від кожнО'ї кО'РО'ВіИ ПО' З О'~на'КО'$И1МИ прО'міжками ча;су

дощі, насталО' п OТЄ'IIJIЇ.нн я, і О"д- пО',садженО' тільки 5 гeIКTaIJiї'В пО'- 680 кі.10грамів

молО'ка. ВзИlМ1t)' між ним. Корови ЗВИ'КJ!И ДО' цьО'-

І -б . 15. наї(,О'І у ЛИ низькИlМИ, І це 'ВWКЛИ- ГО' і ca,~i чекаютьев(}єї черги. І мО'жна6а,чити У тр'етій брига:ді на Настає га'ряча пО'ра дО'rЛЯ1ДУ за кало в мене сумнів: ,чи Тут дО'р'ечно зробити З'а'У'ВЗJЖ'енн'я каlpтО'плі, де ilIлО'ща дуже за:СlМіче- . ':ЗМОЖ'У викО'нати взя'І'е з~БО',в я- на адре' су пра,вліШI.Я: Ч8.!с вже на пир1єм. Вже заростаютьбур'я- С1Льс~к(}гО'с.пО'да1)СЬк.И1МИ ку.1ьтура- заЮlЯ? ПО'чинаю'Чи З кві'rR'Я, кО'- по'д~ати про ВТFPовадженняме= m'опли в .рll·СТ бур' аu· и. ра VJ '1U.,..'

Це

.

M~ДO'PIВ з плану

нами і посіви КУ'КУіР'У)І)3И.

м.и. J!КЩО ПРOlгаяти б1х"О'ч день, ТТО ли виведи кО'рі'в на пасовище ,і Х'анічаorО' ДI)Ї.НІ1І!Я. Це дало б ВІн Н<lдТО'. ~O'poгO' 0". идетьм. 0- jПід.гОдОВУ&\ІО' 'зелеЮIМИ ' IN)'Р!Мам.и, змогу ДО'Я"КaJ~ І)б'с.тruroвувати Між ТИІМ не мО'же не дивувати б m !" <о, му . неО' ХIІ"нО' О':р..га!Jlj.'ЗУБаТИ ..сп~а- С'ПІ , ра:ва зна'чН<о пО'лШшилаlСЬ. На- більще кО'рів, пО'лemилО' ,б П'Рацю

Для зБІльшення виробництва добрив завезли у загороди,

О'КlPемих в"', так ., щО'б .. BCJ рО'БО'ти . ,,,,"'Ш зБІГ-. доюю пО' 13" КІЛОІІ'РalМllВ МО'лО'ка і зн:изилО' co6iBapтLcть ~О'ЛI)Ка. брШ'а~ос. Б(}Р&rьбу збу;р'янаМR mrся, закшчити в установл~ш ,від КО,рови, а ОІК])е!Мі дають і У~ажнО' стежу за аовчаснпм по-спра,вжньому не О'рганізували. строки,. H~ висО'ко'му aг.poтe~.pl- більше. БО'рю.ся за те, щоб '00- пар, у 'ванням KO'pIi~. Якщо будь-

де перебувають

КО'лгО'cm такО'Ж спізнився

тонн

коровн,

торфокришки

для

400 піщ-

СfiО'КШ,

ЯіКиН панує

в

з ПО'ПрИ!Ч'Иllf' цьО'му

садкО'ю поміДOlpQ,в.

ному РІВНІ.

стилки. Через деякий час це немалО'. Г'О'ЛOlвна, з 'них та, ЩО' в добрнво скучимо. А. ВАНСОВИЧ, О'станн-Їй час мrеХlаJIIЇ!зiJ.ТО'РИ пО'чали ззступни.кЮJЮВИ КОЛТ()CJПу. І ВJVрай пО'гано пращЮВarI'И. Бриrади'р А.

КО'н, о,'н,tЛrк ч

"

бригада:

колективний ,кореспондент гавети «Будівник комун.ізмр - РeдJколегія баrатоти.раЖIНО'Ї

са'м Л"Р'",шу" v'

реДНЬОДOlОов'ИІЙ

РеЙДQВа

газети

"

«Колгоспна

правда».

16

Н<JJ~Й

до,вести ДО'

кілО'грамів.

Пр ""'ЯТО"М '" Y'Cbor.o рО',ку гаюся тримати кО'рі'в У середній вгО'дО'ваНО"Dті, бо від цьО'.гО' в знач-

.

u

.

'

fI!1ИМфl

зале'жить

О')JJe'РlЖання

•• " " " •• _.............. " ••• _ .................. _ _................. .--... " " " ............... ~ ...............--... .........Jсталих .наДО'Ї1В. Сере,дня lііГО"дО'ваНії'сть,

аООВЕТСПЕЦІАЛІСТИ 3

NМ'ОЮ п(}си.ленн'Я

контролю

дення на веіх без ВИНЯ:Г' КУ фер-

лі:цнення

рекомеЩО'llа.нО'

3 'них не прихоN\ТЬ 'в охоту

дО'веденО'

праК11И1КО'Ю,

д()ю.

НаикращО'ю є

сО'КО'ВИJТі

їжею

корми:

3aCJТOcy-

маса­

ча,с

NДую,

ВJIIПУ'Clкаю

на

пр'огу­

для

KO'pilВ

взимку

КУ­

-

КУР'УД:З.я.ниЙ силО'С, влітку - rзеле­ Ііа маса . Дуже важливо щО'Дня да.вати ;,О'нце,нтрати. У мене бу­

на'ЙlдО'цільніша. І\OJрі'в утримую в ЧIreТ()Ті, щО'Дня в О'ДИН і ТОЙ же ла МО'ЖЛИlвість

ВЧАТЬСЯ

і нaJДaІШЯ доонmorп KO'J1Гй'OIIaIМ та мах тільки штучногО' О'сіМе<1ІіlИiiЯ. вати ткаНИlНні прооарати,

Я'К

srюа

на прО'тязі 1,5-2~x місяців, :нама- 3ВelJ)'ТаЮIСЯ ДО' ветmкар'Я за ПО'іра­

ПОІЗИ'ГИВн о'

'сп остер.і гатИ,

ВПЛНrвають

як

надО'ї

H<l

ляпку, дО'Ю. ІЮни звикли ДО' вста­ ,розмО'че' на О'лійна ма'куха, БО'рО'ш­

НО"Вден, огО' j)e' ЖИМУ, і тому не бу­ ,НО' З кОРМО'ВО'ГО' .'1ЮПИНУ та ГОР'І)ХУ. ЖУ'БаНня, сінес')'j)ОЛ та I'ХТlО'Л, ва,є ВИlIlадilciв, щО';б яка-н.е,будь кО'­ ГМОВНИМ у збільшенні Ha!~O'їв вживати СИ!ВОР'О':Г'КУ жер.еlбнИІХ КО'голї:в'я веЛИ:КО'Ї J)О'ГшrО'ї ху~оои 'Ієні лИ"NllНня: ректальне та ва- БИ"1 ( << СЖК») та а'В1'О'гємат,отера- рО'ва не ві;Іда:вала всьогО' мО'лО'ка. МО'.1О'ка є якіс.н.а і дО'статня ГО'­ 3а о~аlН і Ній ЧЗJС доо'Идася, ЩО' ЩЇв'ля. Недар'О'мка,жуть, ЩО' мО'­ pajfвиlWН'К()М та ЦентралІ>на ДО'С- гі,наЛМlе дос;ліщжеН1{Я ран'ньО'ї пію. в I1p.ymi не буває яліЕО'К. 3а 2 ЛО'кО' В к.оро:ви на язиці . Д~же .1ідна станщія лО' lIlТУ"Шо.:му О', сї- тіль:ності та патО'лО'riї ПОЛOlГов.о­ раЛГОOllа,м у пО'ліnшенні стада та ліх'ОО!дації яловос11і матО'чнО'гО' по-

На

ce'MiHa'j)IaJX

практично вив-

***-

ме.ніJl'НЮ тваРИН. О'PlГаніз~али О'д- ГО' апарату КО',р,іIВ, rreocнi:к:a ВИJlВ-, н.о:денні

семінари З зО'~ве'1lспещіа­

лі'Стами та техніJi.alМИ ПО' DIТуч­ ному О'СООJlні:нню 'l\вар,ин. 3анЯfI'l'Я відбулиСІЯ бemIоеередньо на фєv­ ма,х раiQГоспі~ «сеюшІо'лJvївсыкif>>,' «'ВелИ'кодимерськии», імені Щ()р-

лення

О'JtОТИ у

маток,

пра'В'Ила

О'СдlМЄlніння і К<МІТjЮЛЮ за зашllїlД­ ненї.стю маточнО'гО' пО'гО'лів'я.

Проведені СeJМінари ки

початок

j}'OБО'ти.

ще тіль­

3abi1-lУЮЧИІМ

ооец-іал.істі,в.

Практичною

Твари:на

кО'жну

віщпО'ЧИIВaЄ, на­

бира,є сили ЇС'l$О'рює в opjГaJllїз­

ДИ'Ні,

ДЮ~Нlка,

булО'

звеРIНУТО

яловО'сті

ПО'Л'ЇI1IiIllЄоIlR.я годі' вlЛї худоби, ВИJВе-

J)'О'ботою се:м , ї,нарі,в дення

режи;м:у

дО'гля:дІУ,

чис­

тоти.

нО'му О'сім'ені:НіНЮ

і

тваірИrН ПО' пи- ГОДИНИ

кО'рів та reлщь в JIЇ'l1Hi

МИlнулО'

б!ілыIle

Д)нів пісJIJЯ

нал~аю

теплО'ю

водою,

~O' якО'ї дО'даються КО'JЩе,юграти.

В п,єрші дні НО'ВО'О''ГЄШШ'Иlм тваіринам згодО'вую виеО'коЯJciене сї;Н<о.

ти штуЧНQГО'

допускати

О'сї,меініння, щоб

перего.нів

корів

Н'е та

roП~С і ХХІІ

з'їзду І\іП Y' КlIJa.Ї-

ни- JfаДО'Юіва/J1ИJМy

щО'ДНЯ

М.

_

ЛУ­

Таран, доя'рка.

К:олrосп «Червона Укра,іна», с. Гоголів.

Х тон а в еде

НО' телиць, О'б.лі:к ШlPу.вaнJIJiЯ не D'р'а',з пе'ріl'''Д D"",,O' п,·р,wи оо v Ma~OI, " .""'" веіЩеть'ся. lfu пл!)сківсыtмуy від- мання мО'лО'ка. УС'ІІЇ"'"'"' прове'де Н <UiДJt;

пО'

ду мО'лО'ка ві'д КО'РО'ВИ.

цих за:нять, О'днак не скрізь спе­

Ватутіна, де не осіменяють штуч-

пере)JJ ТРУ~'ВНИКМfIf сіль­

такО',ж дотримува,ти Піра­

вєт- мі дО'статок ПОЖИlRНих ре'ЧО'IВ,И:Н з ДО'СЯіГJlЄння мої ще не виоокі, в HacтyrIНy лarктащію пр,оте :докладу всіх ІСИЛ ДО' '1'0'1'0 , юількість мО'лока . щО'б зроб' итп і С'ВІИ СК'Р'ОМ!!ШЙ П{)'д,alрунокна честь ХХІІ з'їі3ДУ тех,віками та тех!ніками ПіО' штучПісля отелу ко:р1в че,рез пі.в­ ра)IjГО'сл,і,в

Потім ПОl1РО'ХУ дО'даю ішні КОJ!IМИ, керували кандидати вете.ринарни.х таБО'ри і від,веденн;я для НИХ ЦІаЛІСТИ вз.!fЛИСЬ за робату ПО' а че'р,еіЗ 1О ~н:i1В - но'рмалыl'йй наук Деm!)'аЛЬНОЇ ДQСЛЇДНО'Ї CTa;J!- кращих ВИІІІаеів, годівлю достатращіО'н. УваЖНО' стежу за станьо'ю Ісіль!сістю зелен.ої маси. ліКIВiїJДащії ЯЛ'ОВОІС'1'Ї корів. Цє', зО'ціі ПО' штynmrому осішнінню тва­ Телиць КОJШ'Оспу ім. слід J)Oзмї,стИl1'И по іГРу­ крема,СТО'СУеться рин '!Т. Бородиня І., Дю).еНІКО' В . па,х за BЇli.OtМ. ТрООа поБУДУ'Вати 3 ДООй'ві;wo про зМ!~а.НlНЯ, які в літні-х таБО'рм. перееувні пуіНК­ О СТО'ять

важливО'

ВИЛЬН<ОГО'

ве'l1ДiЛІ>НIЩJlМИі та ГО'ЛО'ВНИІМ

Ру'сані,в. ВсьО'гО' ВЗЯЛО' уча,сть в І і перетулів матО'чнО'гО' пО'гО'лів'я, та нн я.'< , пі~нятих на семінарах.

116

ДО' отелу 3аП Ylс;каю

кО'лгоспів тИІМ, щоб На ПJ)'актIfЧНИХ за н'.Я'М'ях , як і сліlД прО'довжити Jiавчання з з(}О'- збільшити в дО!Повіщя.х 'l'I', ДнорО'вО'іГО', БорО'­

са та в КО'Лlfоепі i~. Сталіна, с . увагу на профілактику НИХ

місящі

КОРОІВУ.

пор я док

?

~

сере,д

провеС'rи вііЩІОІві',!Щfy

ро'боту.

ІНШІ • •

ГО'СПI)~Р~, •

ЯК\fИ

них

Нетелиць на CTaцiOHaVHi ПУ,НіКТИ, ділку рЗJдгоcrrУ «ЗО'ря», В к.олго- НЯ цієї роБО"rи в ЗRaч.ніЙ міРі за- О'б.хіднО', щоб в цій справі ДІЮОsбільmенlІЮ погО'лі~'якО'р~в та пО'ліi!IlШИ'ТИ ЗО'<Yreх:нічний О', блік на шах ї'м. Кірова та ЇіМ. 1-гО' Трав- лежить від ,щїнльності ІМОЛО'КО'.I.... е- ппИlЙ,мальнlЮC . П'll:НіКтів . На жаль, М'О'ГJlИ дИіРеJ\цая і паJmlЙ:на О'рга8И'j)Oi6Ji'ИiЦ11ва 'І'ва·ринницькО'ї про­ Фе'рмах. ня п~нкти ПО штучнOtМу 'Ш!' , СЬКОГО

Г(}СПОДар,ства

дуКції,

вис.т~И·В

райО'ну

ПО'

Ос

секретар

рай­

КОМ,у КП України Т. ДворО'вий А.

ВWКІ)НЗJННЯ

Особ.'1ИВУ увагубудО' ПРИJ,щїле- ні1lНЮ, НО'

обгО'воренню

роБО'ти

що ВИ!Ве'3elНі в ЛlТIН'l та-

техніків БО'ри, .не О"БЛаі,ЩН1tні. НеО'хо,че за­

н'з. ПУ.JI1К'J1Ї, В яком'У щуацюю, ,не н!їзац~1Я радго,с,пу

«,])QБРИЦЬКИIЙ»,

створеНО' належних Y:МI)B'. МО'локО' ДО' ЯІіИХ неО"дно,ра.зовО' зве'ртала, ся.

IIJ)ИЙ~МЯГlJСЯ тіЛЬКИ вр,а,ніЦі, а в,ве-

ХО'чу О'днО'часно нагадати ЇМ, ЩО'

ЦЬDlJ'О' В з.начніЙ мірі ПО' штytЧному О'сі'ме.ні!Н'ню тварин. прО'ваджують шту'чне О'сіме'нін- че,рі ні, БО' немає еле,ктр:ооевітвЖе на п<ротязї ЧОТlфЬО,Х місяців залеж'Ить від рО'боти ЗО'ОВЄ'JIспе­ На оомін:арах де'тальнО' вквчеillі ня телиць і 'С'lIещіал~сти !КО'ЛrI'О'- JreiН'ІІЯ. не о:держую заробітн.ої плати. цia.'licтїlВ, дО'корінного пО'ліпшення захО'ди пО' mкУ'В'а.Н<НЮ патологіч- спу ім . Калін:іна. В селі біля 200 коріІВ, а 1110.'10'К. Wвачій, відтвО'ре,ння ста.да, ліквідащії IRJIО'­ них проце.оів у кО',рів. Дл,я сти­ Ф. Буяло, ко !II()C'l'}'IIl'aG тільки від 90. Охо-, завідуюча Mo.~OKOnYHKTOM. BOCтj маточногО' поголів'я, вве- муляції О'ХОти та юращО'гО' запГОЛОВІний ветліlкар району. че [Jj)O')JJa'ВаЛИ БМОЛО'lіЮ дерЖ'аm й С. Жердова.


в І Д П о в І ДА Є М О

~Тctlбр'r j Спартакіада· ! ;М:Г~:~~~~Оі~:~КИ середнІх

шкіл

по

ниця міської школи Теплюк

м

(4

Nt І М.

см) та

88

учень

цієї школи М. ДеНИСe1lКО см).

26

бігу

3

на

100

мет­

міськоі

школи

І

Nt

(14,2

сек.) та Л. Балло 3 Зазим­ ської школи (14,8 сек.). 3 ча­ сом 12 секунд на цій дистан­ ці'і серед юнакІв пеРР.'міг П. Хоменко (с. В.-Димерка). 3 БІ­ гу на 400 метрів серед дівчат перше і друге місця поділили

учениці міської школи Суменко

та А.

Nt

Негода

І С.

(І хв.

І.

Nt

Вона

чани.

Слабо виступили на спар­ такі аді і не по всіх видах вис­ команди

міська

ті, залишивши вдів і сиріrг. П'ята

на «Аірсена.lі», скільки вон<; має

ташова,не військо у Слобідці та

чаСТИІна населен'НЯ залишилась без корі.в та іншої проду:ктивної ху·

зброї, хто керує ним. Але катува,ння не допомогли...

к·раТИЧlна революці" осоБЛlllаих змtн не принесла. Та ось ПIРОЛYlНдlВ rptM Великого Жовтня ... Щастя і ра(Дість прИ'ніс він трудящим. Безз~мельші і мало· земельиі селяни бе3пла·тно одер-

п:ри, везли у поїзд Пеl1ЛЮРИ, я.ки,Й стояв на ст. Брова: ри. Зио· ву допит. Вів його са,м ПеТЛІора. І знову катуваil!lНЯ. Розстріляйre цих більшовицьких соба'к, _ на.каза;в Петлю-

Лютнева

місце і Літкlвська-9. М. ЯХНО, голОва райра,ди Союзу спор·

буржуазно-демо·

було

ра:зу

пішли

шля·

веселіше.

і

від­

C'IlpaBH Шлях

на

території другої 6рига\цн вже при·

ведено в належний стаІН. PeMoнrr­ ник М. Батюк зрівн:яв

ююаJlКИ,

вч,аено обрізав декора,тивні насад­ ження,

а

3dраз

очищає

І.

К8'на.вн.

щастя.

п,равліl{НЯ

Рожни група

колгоспників

СИll!!а.1ізувала у редакuію про те, що М. П. Ячник та Л. Г. Хав!>і.> заЙМііЮТЬСЯ самогоноварінням.

Лист за прохан:ням реда/Щії пе­ rевірявся сільською Радою. Ії го· лоВа т . .І\\ехед І. повід'Омив. шо громаДЯ,IЮК М. ЯЧНИК та Л. Хав­ ро виконком сільської

Ради

життя

Радянського

республік, ннй

і

в

Союзу,

міжнародний

робітничий

рух,

леми міжнародного

керіВНИlКа

черіВонorваlР-

KOMiTeтoB~

чува,в

«Арсена·

.-ї

в

покоління

посуд,

БОіРОТИСЯ нати

з

8

у

міль­

nраду кти.

xa-РЧОіві

з

мухами

весни

аж

до

мід

почи­

повного

їх

з,нищеНIН'Я. Засітчуйте вікна ма·р­ Ж'Ю або. ж оіткою. застосовуЙ're ІІИПУЧІКИ,

дуст

мухомори,

ДДТ.

до

Не

проду,ктів

кривайте

Їх

хлопушки,

допуска.ЙТе

мух

хаРЧj'IВання:

салфе11Ками

на­

і

маlр­

лею.

Головне

КРЄ\ЦИ"

держа·ви

не ДОПyQКати

-

роз­

.10 зник.ненНlЯ личИ'нок. Гину:ть ВО· !НІ

та,кож

r.'ятком,

при

ощпарюва:нні

ки­

uбпаlJlюва'Нlні розжа~еНіІ.М

Г!іском.

Знишуйте мух, запобігайте зах­ К. Могильова, лікар.

і

розпоВіли

про

мету

Украї1lСЬКОЇ

хто спів-

кола МИlкала,йооич

Ю'н:чались а.

ее

ее

роз-

За,раз одна з вулиць міста ,но.сить

на

його ім'я. М. €ремеико. ............................... .....-...........

3

КОЖНИМ

РЮЄТЬСІІ

роком

розши­

медична

мережа

у нашому районі, медичні

ли в юй час запеклі бої в ра­ йоні Полта,ви. Бригада Щорса різко вису:нулася меред в КИЇВ­ CbIКOMY наарямі. Відчувалась віді'р­ ва.н.ість частНlН від тилових баз фронту .

ОСИІПОВ,

стріляний деНlі'кїilЩЯМИ в 1919 році.

Qригада

дивізії

Хтось :JOлюцію, правили на Киів. при:була.

бінети

оснащуються

ка­

новою

апаратурою.

На знімку: районний рент­ генол()г М. НевмержнцькиА за роботою. Фота В. Полотня,ка

БO€!ЦJИlПаси .

у

же

делегації

ц.

В. ГаЦ8НКО,

добробуту

Велике місце на сторінках "ПраВДbl» займають ідеологічні, пи-

"ання: теоретичні проблеми будlвиицтва комунізму, статтІ та інші

матеріали на морально-етичні теми, з питань літератури і мистецтва, життя вищоі і середньої школи та інші. Широко висвітлюються в "Правде» життя соціалістичних кра-

їн і діяльність братніх комуиістичних партіА.

музично.ї

школи

дня»;

21.30 -

балету». Ху.цожніЙ фільм; «Думи мої ... ». Музично·

літераrгурна передача. ТРАВНЯ

31

І

Середа: 11.00 -

до початку га­

стролей Московського ХУJIP'ЖІньо­ го а~адемічнoro театру i~. Горь­

В

ДА"

сивиі

громадські діячі

жав,

партіl

Радянського Союзу

народу.

(3.а заЯ.вками мя\ца­ Кl)!шерт вихованців

«Новини

лістка

радянські

налісти,

В ·"Правде» докладно висвітлюються питання роботи партlйннх орга.нізаціЙ, проблеми розвнтку промисловості, сільськorо rocпо-

-

N2 2; 18.15 18.25 - спор­ тивна перещача. В а'нтра,кті міЖlнарО\Цний огляд; 20.15 - «Со­

Орган Ценrрального КомІтету КомунІстично'

підвнщення

ту'вати цей місток.

ні.Й фільм. чів); 18.00

і

і'нших

зарубіжні

письменники, діячі

та ,інші документи партії і уряду.

назад.

30 ТРАВНЯ Вівторок: 11.00-сНовиии дня»; 11.10-«Солістка балету». Ху.цож·

р.).

найважливіші рішення

повертаютьсlЯ

Час, на .нашу думку, ві,цремон­

вчитель.

знову

пар-

і культури,

машини

тє.лєпередаЧі

"

На сторінках "ПраВДbl» друкуються всі

валю ються, коні бояться с'!'У­ пати на хиткі дошки, вантажні

Дuвіться

союзних проб-

вона Україна» і не ду\має. Шдводи .на цьому містку про­

свого

ПРА

кра-

не можна, бо він вже давно '110ла,ма.ниЙ. А реМOOfТ}'1вати його шляхОВа 6ри:гада колгос:пу «Чер­

ра·

(Продовження. Початок див. "Будівнику комунізму» від травня

місток. Та проїхати чере:з ньОГО

с. Гоголів.

защ>опонуваtВ хитру ре­ за якою арсенальців ві:д· з дел~гацією від полку Одна,к да Киева вона не Це була провокаlЦія ... скла,дом

На межі ДВОХ районів

'~~~.1+

На другий день КаЛИНОВСbllШЙ з ти·м

ворюва.нь!

зраJl\.·

Центральної

життя І зов-

царства, транспорту, науки

НЮЮЧИ

В той час помітно активізувалися

, чолі з М . Щорсам наступала з. ЧеJ)нігова через Козелець на Київ. Частини УкраїllІІСЬКОГО фронту ве­

Завда,н:ня: схилиrrи цей полк на

ВИК.рили

всіх.

більшовикам.

*** ПОЧАТОК 1919 року.

бік більшовиків. длsr цього за до· ручеН1ІЯ,м Революційного Jюмітету «Арсеf',зJlУ" у Брооари відрмжа­ ються тт. Ка'лИlНОВСЬКИЙ, Гріншпак, Лllсенко і Єгер. На окликаному тут мітНlН'ГУ посла,нці apceHalllbCb' бі,льшовиків

розстріляли

nOJ1K,

В. КалИ'нов,

лry» стало відомо, що до Києва на допомогу ЦеНl'раЛl>ній рад'і з боку Пo.тrтаВIt--<Гре6і'Н!Ки підходять азброєні до зубів ба.ндити пет· люрівськOtГо «куреня смерті» . BOНlI підуть через Бровари. А в Брова· рах ДИC.1l0ку.вався j'1країНСblКИЙ полК ім. ,гетblма'на Нали,ва·ЙlКа.

комуністич-

ніwню політику Комуністичної тіі і Радянського уряду.

дати

йоні,в комах, які на своїх лаlllках несуть мільйони мі~робів, забруд­

Між .наши:м e.e.1~M і с . Дущар­ міщеві органи влади . Одним з іх о.РlГа,нізато.рів і кеРІвників був Ми­ ково, на weжj ~ox ра.Йоні'D, є

«Спогащах про бойове члена Сл06ідськOtГо

Вllсвітлюt;

подЕ і

може

ких козaкtіlВ «куреня с,мерті». Вони за'ЙЩІIllИ містечко, РОЗ' зброїли

1l0пе­

наw;и

широко

ко­

ходимо у минуле»

щоденна і найбільш

розповсюджена

брудні

Ку; ркулі на,мага.1ИСЯ скр.иТlНО експлуатува.ти біL!l.НОТУ, ПРОЛІЗТИ В сільську Раду, споживчу коопера­ цію. Висока пильність тр,у:цящих перешкоджала ЦИІМ на,ма:гаIННіЯМ .

11

-

сталося

і

містечку. Після від'їзду арсенальців 16 січня до Києва, до полку, який стояв У Брова:ра.х, приїхали якісь військові. Від,ра,зу ж почаnися ар~шти. А вночі на ст. Бро-

редив.

газета

господарськнй

пі)t~дставників «АРСelналу».

листів

"

raH по-

ггрибуття. На мітингу стало 3РО' з>умілим. що сол,даТСblка маса під· тримує більшовиків. Але коман:д, ний склад датримувався і'НlШа·j дvмки: він наполягав на а ренн і

СлІдами неопублІкованих

їні

що

llJ1кі:!lливі

махи. РозповсЮ!І.ЖУЮТЬСЯ вони, ик відомо, там, де відсутня 60Р'ОІТІ>ба з брудом і н~истотами ПjЮТЯГОМ літа ОДНа пара мух

Через Брова,ри проходили різ' f!'О!кольорові бан\Ци. Іх метою бу· па - разом з ,в.н.угрішньою і зов, нішньою контрреволюцією пова· лиrrи владу трудящих. Про подіі

ди

с. Рожни.

П РАВДА» -

розповіІВ,

Знищуйте мух! Мухи -

кий і Богунський по.лки, іменами \ll!оження мух. Тримайте буди,н­ яких названі В'Улиці нашого міс- І<И, д~ори, вулиці, вби.ра.льні та та . одна з ВУ\llИЦЬ названа іме- помийні ями у чистоті . для зни­ нем легендарного. комбрJ1.га, і,нша щеНIНЯ ЛНlЧИ.НОК мух візьміть пів­ іменем кома.!!ідира-героя одного з СКЛЯНКЧ гасу на 10 склянок 1'10щорсівських палків - Боженка. .1И абu ж на цю кількість води ПіС.1ЯРОЗI1РОМ'У і,нтервенті,в і бі- СI\.1ЯНКУ СОЛЯ'рки і зали:йre ни­ ЛОl1вардійців з допомогою Радян· М!! аміст вби,ральні. не залwваю­ ської влади почалося піщн.есення чи її деревної чаСТИIІІИ . ТакиlЙ бідняuьких господарств. Сільсь'КО' обробіток слі,д робити ЩOJден'но

товариство.

з8, своє

f!ИUЬКУ політи,ку

колгоспу «Бі.'!ЬШОВИЮ>.

с.

особливо віідзнg,чились Тараща'нсь­

варах)

ких

Макаренко,

член

ки. Шс1ЯХ на Бровари був відкритий. 3 лютого 19і9 rOKY Микола Щоrс виступ ІІа у Броварах І!а міти.нгу пеrед тр,удящими. В боях за Бровари і Київ

ротися

Се.редИ1На січня 1918 року. Ре-

доручен06рll'Гада.м

ром щорСЇ'вщі за'хОІПИЛИ Семипм-

зві.1l:JНИВ їх '6ідкуr'~УЛЬСI:JКОЇ ка­ бали. 3начну ДОllOмоrу селянам н.а,да,ва, ло оргаlнізоване споживче

волюці.Йному

шляхи

приголомшені рап­

хаll1И мЗ'й)Юе до еаlМо.го села. Рі­ шучою атакою і сміливим маlНев­

ра. не одержавши ніяки'х ві\Цомос-

Гріншпак і Лисенко нід

були

мерли . Згодом ліка,р ФелЬДМЗlI! (гітлерівці розстріляли його в Бро-

дійського за,гону М.

Впорядковуємо

виді.rr~но ремонтн.икі.в,

ніякі

В ніч на 18 січ.ня арсен.альців

ського.

ха,ми

люріВці

ТОВОЮ появою червоних, які під'ї­

го цeHrгpa. Багато бlрова,рчан пішли доБроволыцімии в Червону Ар· мію, щоб зі зброєю в руках бо·

райкому,

товариств.

Піс\llЯ ТОГО, ЯtК догляд за

йон на сани і рушив на фланг петлюрі.вців біля Семиполок. Тем­

тих часів u:і,каIВИЙ ма:геріал зна·' вари прибув ешелон петлюрівсь-

школа

Nt 2-8

тивн,их

н' а І!іч і сильна завірюха сприяли просуванню богунці,в. Ра/н,ком пет·

шувався в ПРИМІщеНіні школи на базаір'l!і.Й площі, арсена.%ців до.пи·

06ійшлавона ! нашого. раЙОНІНО'

заАмае перше місце і в ком­ плексному залІку. На другому місці в пьому заліку - требу­ хівці, на третьому зазим­

тавили

тували так, що вони знеп'ритом.ні ли. ПетлюріВЩіВ цікави.l0, як роз-

B.~IM тр~дящим цapC~Koi Роса, так І нашоrо МІста

lЮЮЧИ за це палку пО\дЯКУ Ра- теЙ . ДЯliськїR ВЛа\Ці, партії бі.льшоГолі і пока\llічені а,рсенальці м()ви:кіlВ, рідном'У Іллічу. р03НИМ ранком один за одним В Броварах С11Ворюється перша покотилися пі.д укіс. Єгеря було сільська Ра,Да, комітет бі,д:ноти, вбито, ГріІншпака і Лисенка тяжякі провели значну rоботу 110 ко пора,нено. КаЛИНОВСЬКИIЙ дісз:міцнен.ню Радянської влади R та,в наскрізне пораненмя в шию. мі<Jтечку. Він доставив своїх друзів у ліНffiабаром, я·к ві:домо. поча· І<аrню, до Jрі, каря Фельдма,на. Калася грома\ДЯінська віЙн. а. Не ЛИ,!jОВСЬКОГО вдалося врятувати, а

школи Г. Карпенко виАшов переможцем з бігу на 800 мет­ рі,в 2 хв. 21 сек. В командному заліку з лег­ кої атлетики першість за

школою

П~РUlа, імперіалістична війна принесла багато горя і страждань.

Ни І

року.

ПОШТИ

МІста В таких умоаах щорсіацям нале· жало вступити в бій з ГОЛОВІНИМИ сила,ми пеlVlюрівдів. 23 січня, після взяття Козель­ 1lЯ. Щорс посадив ОДИН баталь-

жа.ли поміщи.цьку землю, вислов·

10,8 сек.). Учень РусанlвськоТ

міською

нашого

1961

з редшщlt1lWl

приїхав у Брова,ри. На базарній площі коза.ки петлюріВСI>КОГО «КУреНIЯ ()M~PTi» побили і арештуваVIИ делегаrгів «ApceHa.1Y». В польовому штабі Петлюри, який роз'та-

в роки громадянської війни

доби.

(5 ~.

рів серед дівчат ВИГpa.llИ М. Теплюк (13,5 сек.), В . Рябуха 3

Історія

ЧимаllЮ людейзаги~уло н.а фрон-

Хороші результати по стриб­ ках у довжину показали уче­

ЗАПИТАННЯ

НА

----------------------------------

програмІ

район~ої спартакіади показа­ ли РІСТ майстерності ЮНJfХ спортсменів.

з

Вівторок, ЗО травня

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Мl'стецтв,

партійні,

радянські,

кого; 11.25 - "Вище наАвищих гір». ДОК' УМeJМ)алЬІНя, А фіJJI&; 17.30

дер- вчен,I,

жур-

проф-

спілкові, комсомольські працівннки і господарські

керівники,

робітники,

колгоспники, предстаВНИКIІ всіх кіл

інтелігенції. «Правда» має ПОСТІИННХ власннх кореспондентів у союзних і автономних республіках, краях і областях країни, в усіх соціалістичних країнах, а також в багатьох інших державах (США, Англія, Франція, Італія, Греція, А'встрія, Фінляндія, ФРН, ОАР, Ірак, Куба, Мексіка, Японія, Індія, Індонезія, Гана та ін.).

Щоб читачі віддалених від Москвн районів мали можливість одержувати "Правдр

якиаАраніше, друкування її з матриць, llкі

Ленінграді, Мінську,

Тбілісі,

достаВЛЯЮТЬСЯ літаками, організоваl{О в 20 пунктах країни: Києві,

Баку,

Львові,

"Рамананда». ПерєщаlЧЗ ДЛЯ школярів за моти.вз,ми іидійських казок; 18.10 lJ;азуurpіч ХХ"

з'їзду КПРС і ХХ" з'їзду КП України. «Ширше крок, сусіди!»; 18.25 - СПОРТlllil'н.а пеPtЩаlЧа, В ahtpaK1'i-«Новини дня»; «Телефоністка». П~реда,ча ральної СТу\Ціі телебачення.

20.15Цент­

Редактор В. ПИНДЮРА.

Марченко МlІ!Кола Кузьмич, якиА живе

в

С.

Поrpeби,

порушуе

справу ПJРО розлучення з Марчен-

Дніпропетровську, ко ОлЬІГОЮ ТерентііВIЮЮ,ЯlКiа жи-

Одесі, Куйбишеві, Свердловську, Новосибірську, Іркутську, Ха- ве там же. баровську, Ташкенті, Ростові-на-Дону, Харкові, Алма-Аті, Омську, СПірава олryхатиметься в ,ааІРСталінграді і Красноярську. суді Брова,рського раIЙОНУ.

r

.

.

3 крб. 60 коп., на 3 м Ї'Ся ці -

рубlжноf лІтератури, ІнформацІї з союзних республl,к, соціалlcтич-. иих краін, а також з усІх Інших держав свІту. У сПравде» виступають державні' діячі нашої краіни, висту· И&ЮТь державні І партіАнl керІвники соцІалІстичних країн, прогре-

Передплата на сПравдр приймається в усіх міських і сільських І ком Іваном Пили:повнчем, нкид вІддІленнях зв'язку, відділах "Союздрукр, а також громадськими живе там же. розповсюджувачами преси на підприємствах, в колгоспах, радrocОправа CJlух.аIТИ:Меться в IНЗIРОУпах, установах і учбових закладах. ді Броварськаго району.

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА» -

азета"

П

. . ко респоидеНl!, 1"1 У " П равде» систематично пу бJ1IКуються стаТТІ, ЛIlC1'И читачів, нариси, фейлетоии, дорожнІ нотатки, міжнароднІ огляди, оповІдання, вірші, уривки з нових творів радянсько' І за-

равда» 'виходить в УСІ ДНІ року.

Бобко

СУМА ПЕРЕДПЛАТИ НА РІК -

орган Броварского ра,ЙJ(ома КП УкраlШЬІ и

Га·Нlна

Д,мИТ:РІ':вна,

райсовета депутатов трудящихся . Гор. БроваРbl, Киевской области.

Адреса редакції:, м. Бро.ва,ри, Київськаї області, вул. Київська,

----------------------------------------------------Бровар6ка райониа друкарня .бла~ног.

ЯК"р

7 крб. 20 коп., на 6 місяців- живе в с. Ж~рдова, порушуе І крб. 80 .коп. справу /Про розл.учен,нlЯ з Боб-

уп·равлі.ння

культури.

NQ 158. За'м.

2451-3300.

65 номер 1961 рік  

65 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you