Page 1

I

Пролетарі всіх "раїНІ єднайтесяl

t

НЕДІ~lЯ 10

Ознаменуємо День Військово­ Морського Флоту СРСР повним завер­

СЕРПНЯ р.

1952 н! Орган Броварського райкому КП(б)У та райради ~епутатlв трудSlЩВХ, Киівськоі областІ

шенням виконання першої заповіді перед

65 (864)

Ціна

ДЕНЬ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО

10

3

коп.

рідною БаТЬJ{івщиною-хлібоздачі!

ЧЕСТЮ BIII~OHAЄMO ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ДАНІ ТОВАРПlІІЕВІ СТАЗІІО' і

ФЛОТУ СРСР 27 ЛППШІ радяпеы1иtt народ і Iloro ;)бройпі СllJИ відзначають ДrIlЬ Військово-Морського Ф.10ТУ СРСР. Це традиційне свято трудящі шtшої країІШ

п'ятирічок, коли раДЯIlс.ЬRиtl народ під керівництвом партії Леніна - Сталіна перетворив свою БатьКіВЩІІІІУ в могутню ін­ дустріально-колгоспн:у J.(ержаву.

Комбаі1нер Броварської ~ITC Г. Тракторист В. Поживіл БоБРІЩhКушка ком6аtlнои C-G збир~с в ко)- кої МТС трактор,>м ІІА ТІ в КО.1ГОСI1 і

зустрічають НОІШМП видатними КОllИ гітлерівська Німеччина дuсягпевнямu на фронті мир- віро.nомно напала ІІа нашу Бать1101'0 б~·діВlIlщтва. І\івщиву, ВШськово - ~Іорс.ЬКIIЙ

РаДЯНСЬRиtl

Союз

-

велика Флот став

го~пі і}lені Кірова, с. В.-Димерка, за імені Леніна впорює за зУіву пі:L день по 20-23 гектари О:ШМИНУ по 7--7,5 гектара при пор­

CBITJJOBlIfi

гідним j віриШI бо­

ОЗІІИОЇ пшениці і

сухопутна і морська держава. lІовпм помічником РаДЯlIСЬІ\ОЇ Наша краІна заПмас шосту час- Армії в смерте.nьuіtl боротьбі

ТІІНУ світу, вона в 3 рази біЛI)ше СІНА (без Аляски), в 90 раз більше Великобританії, в 4 рази більше всіх країн Західної Європи, разом ВЗЯТlIХ. Береги Ha1ll0Ї БатькіВЩІІНИ омива.ють 14 морів. Протягом багатьох століть

з фашистськими загарбникаМІI. Невмирущою славою овіяна іс­ торія оборони Москви, Ленінграда, Сталінграда, Одеси і Севастоиоля, де пліч-о-пліч 3 воїнами армії билиr.ь моряки флоту. Великиtl Сталін високо оцінив боlIові діІ вitlськових

-~O

на.молочн;

ЦСllтперів зерна

по

19

з· KOil\lI0ro

гектара.

мі

6

гектарів.

Трактористи БроваРСЬІ\ОЇ ЛТС М.

Гуаенко, В. Хромець, М. Корнійко

ТраІ\ТОРИСТП бригади ~ 8, Боб- в І\одгоспах імені Димитровi.L та імені РИIlЬКОЇ МТС, В •. Губанов і В. Гулии, Хрущова тракторами хта ВІІОРIОIUТЬ працюючи позміпuо на тракторі С-80 кожної зміни під 03ИМІІНУ по 4,5 - 5

в. КО.lгоспі i~eHi Сталіна на ПіДГОТОВ-1 гектарів ЦІ грунту норми па

ПІд

при нормі

3,4

ОЗИМИНУ, ВИl\ОНУЮТЬ шен з них вже виорав 120-130 процентів. тарів.

гектара. І-іо­ гек-

60-70

І

росНtськиfi паРОА вів героїчну иоряків:«... радянські МОРЯКІІ боротьбу ~ іноземними загарб- за чотири роки вitlни вписали

ХЛІБ-ДЕРЖАВІ

І

Збираємо гречку

никами, які намагались відтіс- нові сторінки в книгу росШсь­ ПОСИJIИВШИ в останНІО п'ятиСьогодні на честь Дня ВійГреЧІ\У сія.:ІИ цього року В вити його вїд узбережжів, кої морської СJlави. Флот до позбавити нихо~ів до морів і кінця виконав свій обов'язок девку темпи ВИВ03КИ зерна на ськово-Морського Флоту СРСР два СТРОІ\и--ранню та пі~шlU.

океанів. У численних морських перед Радянською битвах росіПські моряки здобу- ною».

вали блискучі

перемоги

ворогами, демонстрували

над

Батьківщи­ приtlмаЛЬНІІП пунт

Побідоносно завершивши Ве­

пере- лику Вітчизняну війну, відсто­

(3aГOT~ep- в palIOHi органіЗОВУGТЬСЯ Черво~ но», ~олгоси імені Сталіна, с. на валка хліба державі. ТоP,YcaHIВ, ДOCTP.~KOBO виконав ваРІІші КОЛГОСШlИки 3 сс. ТреРІ чнпй П.Jан ХЛlOопостf1,ВОК (без бухова, ГОГО,,1ева, І\,расилівки,

УрожаП буде в півтора ра;\3. вищий, пііІ\ торік. Тепер ранню

збираємо. ІЦоб за день здати зерно цісї

дпа

-

І\УЛЬТУРИ

IIiL

дове вїііськово-корське мисrец- нвши честь і незалежність Бз.ть­ гречки). Р~порту~али про завеР-1 Іtалити, Жердови і КНЮІШ1l! пункт «Jаготзерпо» і повністю шення ХЛllюздаЧI (без гречки) Рішуче посильте сьогодні темпи виконати першу заповідь пере,1 тво. ківщини) Рd.дннські Збройні

3-поміж росitlських військових коряків вийшло багато видатних вчених, винахіАників, першовідкривачів-д{)слідни-

Сили перейшли до навчання в мирних умовах. Виконуючи вказівки ве"lИКОГО Сталіна, осо­ бовий склад флоту наllолеГ.1И­

ків морів і прибережних pa~o- во працює над тим, щоб ще ВИ­ нів. РосШські моряки В\)J.КРИЛИ ще піднести пи.вьність і боtlо­

новиП катерик Антарктиду. Під- ву готовність кораблів і частин,

заЗ~МСЬКІІЙ

колгосп.

~(.rlI:'1ЯХ вивозки Х,,1іба з токів ва прий~ рідною деРіІ\авою, завтра орга­

IлЛlч~»,.погребс~кий.ІмеНl КlРО- ма.:Іьні пункти, виконайте план нізовуєуо молотьбу гречкu. ва, 'nIткIвсы~~ Ім.еш І(адініпа, ~дачі хліба державі і райов в ЗакіНЧИJИ також збирати ярі РУДНЯНСЬКlltl ІмеНІ Кагановича, . '.колоскові. пухівськиІІ імені Ватутіна. ЦІлому раиортуватиме. паРТll та Т. Єреденко, Останнє

місце

хлібопоставках

в

по уряду про дострокове завершен-

сеь:ретар парторганізації

кня- ня першої заповіді перед Бать-

колгоспу імені ВОРОШlІлова.

palIOHi

займа!:

кіВЩІІНОЮ. с. Троєщина. водні човни, торпедні катери, иовсякденно вдосконалює свою жицькиІІ колгосп і}lені Щорса. ---------------------------------ескадрені міноносці, надводні і військову MaIICTepHiCTb. ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ В 1 953 РОЦІ! підводні кінні загороджу вачі,

броненосні крейсери, броненос-

Мобілізуючи всі СИДИ іресур·

ці з баштовою артилерією, міни, сп країни на дальше піднесеll- На ВИСОJ{ОМУ

торпеди і багато інших видів пя

народного

господарства і

агротехнічному

рівні

зброї і озброєюш вперше в сві- культури, комуністична партія КОJIГ~СП наш ВИРОСТІІВ ЦhОГО 350 гектарів пшениці Лютесті спроектовані і збудовані та- і Радянський уряд роблять все, І року БІЛЬШ високи~ урож.аЙ ценс 17,з ЯКИХ 300 гектарів­ лавовитими росіttськими людь- щоб героічниtt радянський на- озимих ~у.nьтур_, ШЖ ТОРІК, перехресним способом. 450 гекРОД, я[{ий

споруджує

K~~o~дi нашої партії В. І. денін будову комунізму,

міг і далі ва.11I І, оргашзуваВШll молотьбу, иару та пласта КОНІОШИllИ, які

і Н. Н. Сталін зав~ди надава- не боятися за долю свосї краї- достроково, за винятком греч- вже ~ідгот?влеНі, 17 f, гектарів ли виняткового ~шачення про- ни. Радянська Армія і Військо- ки, ви~онали ПJан здачі Х.1іба ШІОЩІ-З-ПІД люпину на зерно

J,ержаВl.. ?~ кожного гектара і гороху, решту ОЗИМIIНИ по­ lIШ~ВИ~І ЗІuран~ на 5-~6 цeH~-1 сіємо там, де збереио картоплю. неРІВ бl.1ьше, НІ.ж у 19J1 РОЦІ. На заПнятих парах, як пі;І.ЖПВ­ ВІІЩІІІІ урожаП І жита. О;І.нак, лення, внесемо по 3 центнери треба,. сказати, що ии не все мінеральних добрив.

во- Морський ФЛОТ, які мають відомі світові неперевершені моральні і бойові якості, володіють всіма видами сучасного озброєння. щоб завдати Нllщівного YA<t-

лістичної реНО:Іюції.

на переК?Н~ИВI уроки ІСТОРІї, редоачали внести па

денні Великої Жовтневої соціа- ру всакому, ~TO, незва.жаю~и те ~ооили, що планували. Не-

Одночасно З здачею Х.:Ііба

всю пл~- державі підготуваЛlІ

посівниП

Зразу лі після побідоносно- знову. ПОСМlЄ напасти на нашу щу ОЗИМІІХ ПО 3 llентнери . ~I- матеріал. ~разки напраВ.1ені в го закінчення громадянської БатьКІВЩИНУ. неральних ДОбр~в на кожен КОНТРО.1ЬНО - насінну .nаборато­ вiitни і вигнання арміі1 інтервен- Тісно згуртовані навколо не- гектар, а .Д али ТІ.1ЬКИ по 2,5 рію на аНі1.1із. Відремонтува.'ш тів за м~жі нашої країни В. І. пrреможного прапора Леніна- центнера! 1 то лиш~ на. полови,- сіваЛКll. Тракторна UРИГ,Lда 1\00

денін і Н. В. Сталін поставили Сталіна, вШськові моряки не ~y ПЛОЩl-19 гel\Tapl~ жита муніста Я. Мирошника заверпитання про відновлення Вій- пошкодують сил і енергії для 1 200 гeKTaylВ І1шеНІІЦ~. шує .підготовкv грунту Травневиtl Пленум ЦК КП(б)У ,. J..' ськово-Морського Флоту. Важли- успішного розв'язання

ву роль у цin

справі

відпо- зобов'язав, одночасно з збиран-

відіграв відальних заВJ,ань, поставлених ням врожаю, забезпечити

BCl. роооти,

ПШЕНИЦІ ТретШ рік І\ОЛГОСП

впрощус

чистого озпму ПШСІНЩЮ аютесцснс

llелику швид~о ЗlБР~Лll його, заскирту- тарів іде під О~ИМІІНУ

веденню революційної роботи в збройних силах царизму. ВИХОвані більшовипькою партією, військові моряки В.lЖllllВУ роль відіграли в підготовці і IІрове-

розширюємо

ПЛОЩУ озимої

ЯКІ чlТ~О

спла-

«у Kpaj'HKa»

або

інші

над флотом.

сорти.

На КОЖІІО~У з 140 гектарів по­ сіяної торік пшснпuі зі6ра.1П теп~р по 19 центнерів зерна. ВраХОВУЮЧlI те, що ,JJoTCCцеве 17 - пінна І1РО,10БО:lhча ку .1ьтура, і ВОНі1 д')6рр, pOJiIТb, РОЗШlIРЮСМО ІІ.10ЩУ її - еінтн­ мемо 250 гсктарів. Під ІШІ'-ШІ­ цю відвеJИ добрі ПОlIt'ІН. ;IlI1l,1l -140 гeI\ТlpiB ЛЮІП1НУ I1J. :H~­ .nене добриво, якого ІІОJОІ~П!!У 3l:tорали, 9И ГСІ\тарін Jl(J IIJШ У на ~epHO і ~O гсктарів І!.JC;щt з-під

ГОР:ІХУ.

IIОСЇt";ЧО ВУЗ!)І\І)­

ви- новаlll на~ш на час СІвби, про­ РЯДНlВI способом

КОМСОМОЛ, ЯКIIП взяв шефство перед флотом нашим вождем, сокоякісну підготовку грунту ведемо на впсокому агротехніч-

17.

Як переконалися на B.1a.CHOJlY досвіді, вона д.іН; на НJ.ШIlХ ;\e~l­ .:Іях значно вищий УРОіІ{аіі. пііІ\

найкращі Д.lН

нас

сіВil.1КtlШI в CtpOK-J

Uсобливо швидко геніальним ПОЛltОВJдцеll Гене. ,. по 30 сершш. стали зростатп Військово-Мор- ралісимусом Радянського Союзу до осшньої сівuи, ~.осіяти о~и- ному рівні. В спіВДРУilшості 3 10Рі.1ЬШl чі БРІІГJ;Щ ;ВlаГ(llOп.ся ські Силп в роки сталінських j товаришем Сталіним. мину ВИСОКОКОІЦllЦlі1НlIМ HaclН- механізаторами ВИРОСТlltlО ви- за те, щоu на l\ОіIШОJІУ ГСКТі1ням раtlонованих сортів у паtl-

кращі для кожного району

колгоспу строки, точно

і СОКllП урожай озимини в 1g53

додер- році.

ЖУЮЧll вимог агротехніки. Цit;Ї Ні1станови ми

Т. Хавро,

Дvтримуємо.

у цьому роні сіятимемо 650 гектарів ОЗІВШНИ, в тому числі

рі зібрати по ющі.

іменІ Леніна.

центнери пшс­

А. Галицький,

ГО.10ва колгоспу

с. Плоске.

24

aгpOIIO~1 К().1Госпу

i~I(,Hi ЛСIlіllа. с. В.-дllмсрка.

-----------------------------------

ОстаННі вісті з колгоспних ланів

.. • ..

• ,. *

Тракторна бригада К. Слу­ На І\ОРИ xy~o6i посіяно 9 На зелений KOHBeftGp посіяценка, в колгоспі імені Щорса, с. Княжичі, присту пила до но 5 геІ\тарів кормових куль­ гектарів ІІОЖІШВШІХ КУ.1ьтур. осінньої сівби. Посіяно перші тур. Приступили до посіву ози- lIочиваmdО сіяти озиме іІ\ІІТО. К. Каленченко. мих культур. І. Мехед. 10 гектарів жита. Г. Лимар.

Колгосп .6іJIЬШОВИК·, с. Рожни.

Колгосп Імені Хрущова.

с. ТребухІв.


СТА

2

з ДОСВІДУ ПРОВЕJЕНПЯ АГІТАЦІПНО-}IАСОВОї РОБОТИ

Ї

А

а

о

в

Е

Ц

Ь

10

по СТ()РІНІ-ах ЩОДЕННОї

На торговельних шляхах

(,аПНСРіНШ, що працюють в КОЗ­ с. B.-дШlерка) виіщено передо­ го('[)і, і стапю, IlРJ[('вячеву ву про СПОРТИВІІо-фізку.1ЬТУРНУ т. І)liбпчу. О;шоч&спо він роз­ роботу в КО.1ГОСІІі. В ній ВІ\а· поніJ,ас I1~0 хі;!. п,)льовпх робіт зано: і ВlII~ОІІаtlНЯ хліБОllоставок у

ні. І\О~lбайн~р ;)аСllЬ ;~., віта:оЧІІСЬ, піднос~пь ліву ГУІ\У і ТРIIчі підіЙilаr. всі п'ят!> нзльuів. -П'ятнадцятиtl I\РУГ, 17гс}ааріР, - понснюс lJaM обліІ{ОВСIlЬ. Персвірнс:\1О які~ть poGOTU. 3різ стерні - ІІизькиft, в ПО.10ВЇ і со-

liО"lГоспі і рапоні, ро;шовідає Ер0 багатогранпе ЖИТТЯ Бать­ І\ЇНЩІШИ, іНФОРМУG про події зd. KOPJ,OHO~. ;(ругого ДНЯ вранці вийшла чергова листівка-блискавка. В llit с аовіща.10rя:

ломі-жодної ::\еРШІНll. 3'1В,JЛІ{11

"Працюючи за погодинним гра-

зеРНОВЛОВ"1ЮВ1чам,

залп-

ue

існує

го товариства "Ко.'1госшIИК". Є і rO.lOBa товариства т. Га.lJЩЬКИЙ.

a.le

робоТІ! не видно: гуртки не працnють. відсутні спортивні майданчики, нема спортінвен­

таря.

Мо.'10.1Ь у вільний від роботи

РівняАтесь на передовикlв'-

ті КО.1СКТИВУ і праВ~1jНIfЯ КО.1гuсп)'. Осторонь від цього і партійна організаціЯ-.

ШИНУ-Ні1 ходу.

~111CTiBК<I,

не організовує. Не сприяє робо­

оглядають машини, змащують, заправляють па.1ЬНИ~ і водою. -Сьогодні прашоваТЮlемо J,O РОСИ -поясшоють ВОНИ -щоб

зіGрав 22 гектари. Зріс виро­ новки з цього д} же біток і інших двох комбайнів: виступу стінгазеТlI '( Ба(шч В. зіб1)'1В 17 гектарів, ~ячеПI\О ІС -12.

під час дощу.

спрямована на УСlНшне виконан-

Робота

агітат?ра т.

В~ЖЛИВОГО

УРАЙКУЛЬТМАЗІ

Змагання комбайнерів

йопу, першість у соціаліЄТІІЧНОМУ змаганні посі.1И: В БРОВАРСЬКІЙ МТС В БОБРИЦI)КlА МТС (IОМбаАнами С-6)

250 гектарів БвбичВ. ,,250 r. Ди"ун І. • 250 КомбаАнами С-4

Гудзь В. зібрав

271 гектар Кваша І. 160" Бупах І. 170" КомбаАнами С-4

Wевель В. -130 гектарІв Коворотуша І. -130 "

Лисюк О.

-

ПетреН!ССI В. зІбрав 185 reKTaprB Wпапак В. 170"

Бредак о.

12J •

152"

КомбаАном С-&

КомбаАном С-6

МанзlOК В.-145 гектарів

Урсегов К.-

КомбаАном С-4

Тетерук М.

-95

92

гектари

КомбаАно. С-4

гектарІв

НестроєвиА Я.-80

relCTaplB

"Корови не виннl·-в кореспон­ денції під таким заголовком. взя­ тій з щоденної стінгазети • Юро­ вець· колгоспу імені Кірова, с. Погреби, і надрукованій у газеті .Стахановець" 13 липня під руб­ рикою .Колючі рядки", бу.1И під.­ дані критиці керівники цього КО.l­

роботу.

Кореспонденція обговорена

на

засіданні виконкому районної Ра­ ДІ! депутатів трудящих. Раіівикон­ ком зобов' язав правління ко::гос­ пу імені Кірова, зокрема голову т. Литвиненка, організувати під­ годівлю тварин зеленою масою

В цілому Броварська ~ITC ВІІкопала ПJан збирання ком­ байнами на 60 процентів, Бобрицька-па 42 проценти. Слід ві;!зпачити, що в окремих колгоспах не створені наJlежні умови для високопродуктивної роботи комбаПнів. Так, кормових культур у повному на­ в красиліВСЬІ\ОМУ імені Ліданова 3 ВИШІ бригадирів ріЛЬНИЧlIХ борІ, запровадити на фермі дво­ БРИГіД комбаПІШ часто простоюють. Пересувні майстерні обох змінну роботу ДОЯРОL HaKpech~­ но РЯД іншнх заходів, спрямова­ ~ITC працюють незадові.1ыІ,' внаслідок чого комбайни з-за них на ПО.'lіпшення догляду за дрібних несправностеft іНОlі простоюють годинами. Не ~авжди худобою, пІдвищення її продук­ виконуються графіки і маliШРУТИ, з-за чого втрачають багато тивності. Запропоновано правлін­ дорогоціННОГО часу.

------

....

ню артілі:за беЗВідповідальне став­ лення до виконання своїх обов'яз­ ків зняти з роботи завідуючого

------

Втрата часу-втрата врожаю Вже косарі полуднуватп зби- шиtl комбаttн, С-6, на якому раються, а комбаtlн С-l стоїть нерухомо біля заГJНІШ жпта, яке--:-хо~ .в ОДШІ день збериДОЗРІЛО 1 подеКУJ.И почина\, осппаТІІСЯ.-В ЧО~ІУ ClIpaBi1,-ПUтаємо коибаї"lнера П. JIоб1\а. l\fашина зіпсува.laСЯ? - ІІі ,-від повідає він, - бригадпрu Ko:rrocпу С. IlIuбіІ~а і Ф. ДЯ (1I:~llI\O, на П.10.цах Ш\IJХ МІІ прг.ЦЮ:';:,IО, не ВПС.1аЛll до НЬОГО ча су .ilI\)Д~D для об(ЛУЖУilаllllЯ ко~.lБJ.fttШ. Нє ПОВИРЮСТЬСІі, -- ПРО,10Вжує віБ,-маtl;ке ШОДIIП: Cb{)rOJні ніlіОМУ ~раЦЮВ(lТІІ уа со.и}(окопнуваЧl, пчор~ І\I.1ыIаa годин ПРОСТОЯJll, бо несвосчаено

працює П. Осьмак. Тут несвоє­ ЧdСПО забирJ,ЮТЬ зерно, і, щоб запобігтп простоїв, він щоразу рО;lвантажус OB~C 3 бункера прямо Ш.L стсрню_ 6 rOJ.IIHa вечора. На полі­ купп неоолікопаного зерна з-піJ І\омuайuа, З(L яке, фактичпо, нїх­ то не відповіJ.ає, і навіп ніхто іІе може CKa~~aTll, скільки Його. СліJ т;t1\ОЖ :зазначити, що ;)СРНО ви КО~lбаttнів до комори і па Ч'Шllльні ~ОЧІ\ІІ відваllта­ il\УЮТЬ без вагн і ОфОР~lлеI!НЯ віДJюві.1ПИХ документів, пору­ шуюqн ЦІНІ е.1еиентарні прави­ .1it обліку і збереження. ТИМ

заБИРJ.JІІ зерно"S БУНffера. НІ\ ЧliСО:VI: (: тут вагц,рі і 3 Бровар­ наСЛІДОК -наш агрега.т Ішконав СIJl\ОЇ )lТC, і КО.1Госпу. ПЛqН збирання леДDС ІІilПОЛОІ. Михайленко. вину.

КО.1ГОСП імені Жданова,

Раз-у-раз ~УПИВ}{ИЬ('Н

ін-

с. Краснлівка.

Тепер в Румунії широкі на­ родні ~Іаси з веЛІІКОЮ аІ{ТИВ-

фермою І. Сергієнка.

врожаю

овочІв

та картоплІ бур'янам І шкІдникам'. БУ.1а

в

газеті

"Стахановець·, критикувалася тракторна бригада Н! 10 (брига­ дир т. Федоренко). Бобрнцької МТС, за поганий обробіток ово­ чів і картоплі

в

колrОСllі

Румунія бу ла визволеШL

слав- канська преса, «трави на паrо­ ВІІщах і посіви КОРМОВІІХ 'IPJ.B

ною Радянською АрМі(;Ю ... Тепер нашd, країна впевнено Пде ПО шляху соціаJізяу. ~Іи СЮІHj'JII каніталісти ЧНО-~Іоміщпць-

імені

недолікіВ. і\аРТОI1.1Я і овочі на всііі площі третього дня були про по­

.1eHi.

зі з труДнщпм се.1ЯНСТВОМ, на- ярда J,оларів.

род

(;

господарем свосї ,110.1і; він

будує свое світле МJ,Йбутнє».

Нинішня посуха в Сполуче-

НlIХ

IIITdTax- не випадкове СТІІ-

в КL1ІІіталіетично~у еві- хійне ЛІІХО. Демократична пре­ ті НсіРО,1ііі ~ІаСИ не мають }(ож- са IІОВ'язj'С її 3 загальним за­ .1ивості всrавовлювlТU закони і ІІспаДО~1 сі.1ЬСЬКОГО ГОСПОllарст­

HiJ,e

УМОВИ суспільного л\итТя. Цьо- ва країни. Панування монопо­

го иУ.1lI позбаВ.1ені і трудящі Румунії в ті чаСlI, коли при владі стояли буржуазія і ПО~lіщUlШ. Ті.1ЬКИ після того, як румунськиtl народ

лій ~ІРlIвело до того, що через еР~ЗІЮ (руtlнування) грунту об­ рuОJювапа Пlоща в США ско­ ротилась на ОДНУ третину, а

став госпо- площа

лісових масивіз-на

від- процентів.

R країні

«Мп, -говорпть('я В

оу ЛПСЬ KOPlНIIl перетпорення.

демократ:ічuі допопіді спеціальної комісії при президенті ,- переТВОРllЛИ воду

Проект конституції }JУМУНСЬ-/ З СВОГО друга ІІа

кої HapO,J,I10Ї РеСІІуб.lіКlI

ворога. Ми

(; TJ.-

знищ~ли .lіси, відкривши ШЛЯХ

країни.

умовах господарство американ-

кож виявом нового співвіДНО-1 СУХОВІЯМ. ~rи до заГРОЗЛІІВПХ шення І\ласових сил, lL1JЬШОГО розмірів ПОСllЛПЛИ ерозію (рун­ зміцнення народної влади, істот- ту)). Не винадково, що в ТtШIIХ ПІІХ змін в

економіці

Проект констпту ції прогало- СЬКИХ фермерів під

загрозою

Літкн, постаВ.1ені чомусь

ВУ~ІШ\IJ прав.,іІі­

це.

РаЙсільгоспвідді.а повідомив ре­ КО.1ГОСП­

ОсоБЛlIВО сильно

народної демократії, якпft ЯВJlЯЄ Bj;J; ПОСУХИ

владу трудящих.

ви:шачає

потерпі.1И

господарства

,1ріб­

[~ОНСТllтуція них фермерів - іЗJ,ольщпків. lз-

зовнішню

РРІУНН, Ш~ ПО.1іТІІКУ

політику

миру і J,ольщпки-це неімущі

ферме-

ДРУЖ(ІП з усіма МllРО.lІобнюlП рІІ, які орендують землю і

01505

ciJb-

народамп. Основниn закон Ру- СЬІ\огосподарські маШИНІІ у ве­ иунеької Народної РеспубліЮІ лшшх зеЧ.1евлаСIlпків ;~a. певну

твердою гарантією ІІрав гро- частку врожаю. Як повідо~..1J[(;

~lа,1ЯLi Пі1 працю,

па віДПОЧІІ- БЮ.1етень "ФеІ\Т ФОР фаРМСІ)С»,

свобод У C.10I~a,

ДРУКУ: :lБCJріu і ~IiТlIIlгiB. ЯКЩО і3,10ЛЬЩПЮІ стапов"1НТЬ 3\5 пров КОІІСТІпуціях БУР;БуаЗlIUХ дер- Ilепта загального числа ферме­ іІіав усі иі права G пустим зву- рів півдешшх штатів. Їх 111311то в буток ста

1l0Bll ТІ)

мізерн у

еу му,

PY~I~їliї, яка ета.1а ва Ш"'Іях якої невистача(; навіть на нів­ БУ.1іЮIlIIlТШ1 соніJ,JіЗ~IУ, деРіІ{а· rO.lO;J.He іСНУВаННЯ. ва поввісТІО забезпечус ЇХ. В. Харьков. Проект НОВОЇ КОIlСТlІтунії не Зilкріп.11OС 311a~lCHIIi 10-

TiJbKll

сягнеІІІШ

И':\І~'ІІСLІ{ОГО

пароду

в справі БУllівшщтва ФУНJ,амl'Н­ ту соціliлі:зиу, а.1е

tt

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

ПРОК.1адає

Адреса редакції: м. Бровари, Київської облапі, ву .'1. Кірова

оИ

80

~ареи свсеї .ДО.1.і,

KO~I, П УСТliЮ декза раЦlСЮ, в кореспонденцІї .Сlпькори сиг­ налізуютІ." зазнача.l0СЯ. що на пасіці І(О::ГОСПУ імені Ka.liHiHa. с.

ників забрані 3 пасіки.

фа~ТІІЧНО ЗНllщені... в рез у Лl)­ таТі багато фермерів РОЗIlРО­ J,ають за uезцінь СВОЮ ХУJОбу».

B.1alltL Зllі1ходuтьея в 3а неПОВНИМІІ даJШИП збпт­ руках рuбіпшчого кзасу n сою- ки від посухи досягають' 1 міль­

нок, на освіту,

дакцію, що бджолосім'Ї

Посуха в США

поворот у ЖlIтті нашої країПІ!. інших. Як повіДОМЛЯG aMepll-

Дирекція МТС повідомнла, що нею вжиті заходи по .'1 і\-; ві,1.ації

допускає

Л{·JШЯ~.

ської робітнпчої партії Георгіу шк?ди в штатах Алабама, Ге­ -Деж, - відбувся іСТОРИЧllиtt ОРГІЯ, Кентуккі, ~Iic('icilIi та

,;

ня

Bci~1a

1944 року, -вкач'с ге- жаЄВl зеРНОВllХ, U1ВОВІШ, тютю­ HepaJbHuft секретар ЦIі РУМУН- ну, овочів заподіяно ве.1ПІ\ОІ

Леніна. с. ССМНПО,1КII.

окремих коноспників, і

зустрінутий

серпня

ської Народнuї РеспуБJіКll є лад

***

яка надрукована

Він

ТРУJ,ЯЩИМІІ з llе.:1ИЧСЗНИМ за10ВО­

ШУЄ, що ;:(сржаВllиtl .Іад Румун- ОСТJ.ТОЧНОГО розвалу.

в кореспонденції О. Стебакової

"НІ одного грама

Ш.lЯХ до IlОВН()Ї пrреМОГIl сопіа­

лізму.

ве.1~чезні ІІОlіТПЧllі і ГОСІІI)]ар- тягом двох місяців стоїть СlIЛЬ­ сью досягпенuя КРlїJlИ, заво- ІІа посуха. ДесяТh штtLтів ого­ tlOBd.Hi ~a Мllнулі ~ РОl\ів. «23 ..10ше!fі (раfiонами лиха». Вро­

~лідами наших виступів ке ярмо,

госпу, зокрема завідуючий фер­ мою І. Сергієнко, за незадові,lЬН),

НаАменше а10рапи:

Всенародне обговорення проекту новоТ конституціТ в РумуніТ

lIісТІО обговорюють ПРOt'І\Т но-

За останніП місяuь ку льт- включа(;ться в РОЗ)ІОВУ агіта- нового агрегата зобов'язання. маг раtlспоживспілки продав тор-комуніст т. Сом М. -lіомбаftН. Мінчук, .. трудящим на 15 тпсяч карбо­ новий агрегат Бабпча В. з заСТУПНIІК директора Бговарсь.кOl ванців політичної, художньої, , МТС по аОJIітчастиН1. сільськогосподарської та іншuї яки}( змагаєм.ося, перегнав нас КО.1ГОСП і:'Іені Хрущова. літератури. Продано також 70 н3. 12 гектарІВ. с. l~ребухів. веломашин, 2~ МОТОЦИКЛИ, 6j ра;vопрвПиачів, 3 яких 15 те.1е­ вїзіПних. Н. КаИдан. Серс;! ]{омбаtlнерів, що ПРі1ЦЮЮТЬ на лапах колгоспів рі1-

Лось П-зlбрав

МІЖНАРОДНИЙ ОГ ЛЯД

вої І\онституції. Цеfi іСТОРlIЧ- . На пів;ші і піВlенному схоний ДОІЧ~lент СПJlра(;ться на ІН СполучеНllХ ІІІlатів уже ІІРО­

-**-

Сома

- Так, потрібно надолужити, ня взятого КО.1еКТlIВО}( комбай-

(иомбаАН8МИ С-6 І С-1)

О:ЩОСТОРОIlніtl рух.

переХО;:(И.1а з рук

Може, хоч 3 значним ~апі;з­ ПіВГОJ.lllша з)"ппнка. Трак- У ру],и, і 'ісрез ГОДllllУ ця звіст­ ненняМ', керівпики партійної і ториет Дем'яненко М. і КО~lбаtt- ка СТСі.1а відома по всіх брига­ комсомольської організаціtl I\ОЛ­ нер :1at:Uu д. з ПО:\lіЧІшками пах. Наст}'нного дНЯ Т. йаєць госну зроблять належні вис­

наДО~УіБПТИ IШ~lушеlllltl ~РОСТОПI

і

СПОРТІІВНО­

фіком, учора комбаilновиА arpe-

uaftH

праЦlOL; бс;шсребіtlно, розваНТilіБеНН5І бункера в автома-

колектив

час прагне займатися фіЗКУЛЬ­ турою і спС,ртом. але її ніхто

гат ЗаАця д. зlбрав 21 гектар пшеницІ. намолотивши 3 кожноГО:10 22 центнери зерна.

,. шаиься зерна і па ;~e~I.1i. nОМ-

"У нас вже довгий:час

низовий

анг"ііlcькї

інші Зііхl:що-€вропr!іСЬІ\і РИНКІІ свої\1И товарами. а ввозу товарів з цих країн в Америку перешкоджають.

ІЦе ~даl1еку Ч~ ТІІ рівно;,і рниft РОЗГОРНУВШІІ щоденну КО.1- ЗАНЕДБАНА ДІЛЯНКА­ РОБОТИ гуркіт тракторного чотора, І у- г()сІіIlУ стінгазету, т. Co~ saдіннн бараб(1па ~олотаРI\ІІ. ~~:'и- ЧИ1-УС зведення про хід соціа­ в газеті ,,3а сталінським ЛІша, і па ІІi:lгорбок IНI'\OJ,llТI) .1іСТll1Iиого Зf;Clгашш між ком­ урожай" (КО.1госп іиені деніна, Tpal~TOp HATf, вt'JУ1JIІ:Ш соб(tIO краС~"lІЯ-І~ОМJаііllа С-6. ПРОїЖ;J.jJ\JJОЧІІ ною пас, J.1гегат залншас за і',оG,)ю ЧОРНОЗОJIстаD), c:\lyry :3.1ущеноі пер-

року

1952

AMepHKaIJCb~i і:'lПеріfl.,істи заПО.lОНЯЮТЬ

СТІНГА3ЕТlI

у боротьбі за першість

серпня

БРО8арська раАовва друкарва КвiaCbKoro оБJ1аCJIОГО упраuівв8 в спрuu поліграфії та видаВНИЦТ8а

3ам.

1046-2348

65 номер 1952 рік  

65 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you