Page 1

міської та

районної рад,

районної державної адміністрації

серпня

Шановні друзі! Сердечно

вітаю Вас із національним

святам

- Днем Незалежності України. Довгі роки боротьби за свободу дозво-

пили українцям не лише жити у своїй

вільній державі, а й стати рівними серед

інших народів світу. Ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії. Ми пи-

шаємося нашими здобутками, і повинні

передавати безмірну любов до України

: : : • : : : : • : '

n

mяжkую мuнуmу ~а неї Г'ocnoga момmь.

Yzapzac Шачевkо. осподарства ра~ону вчасно

та

яюсно

підготувалися

проведення

до

весняно­

польових робіт, догляду за посівами, накопичили не­ обхідну кількість міне­ ральних добрив, засобів захисту рослин, насіння. роведення необхідного комплексу заходів стало можливим завдяки

взято­

му кредиту 13 млн. грн., який дав змогу більшості господарств забезпечити виконання наміченої ви­ робничої програми. Всього під зерновими культурами, в усіх кате­ горіях господарств зайня­

то 26 тис. гектарів, що пе­ ревищує показник 2007 року на 6 тис. га. Під ранніми зерновими та зер­ нобобовими

зайнято

культурами

17 тис.

га. За уточ­

неними даними,

наванта­

ження на зернозбираль­ ний комбайн складає 240 га. Значно зросли площі під зерн~фуражними культурами

-

кукурудзою

на З тис.га., зернобобови­ ми- на 58 га. Під урожай нинішнього року 92 % площ озимих було засіяно насінням ви­ соких репродукцій, а в та­ ких господарствах, як ПП "Русанівське", СВАТ "Аг­ рокомбінат "Калита", ДПЗ "Плосківський", ФГ "Жу­ равушка", СТОВ "Тре-

Броварськоrорайону

тому наш народ зробив рішучий поворот у своїй історії, здо­

бувши Незалежність, обрав шлях створення і самостійного розвитку своєї держави . Україна вступила у світове співтовариство, розпочавши

та м. Бровари!

Від щирого серця вітаємо Вас

незворотний процес власного державотворення, розбудови національ­

з нагоди національного свята

ної економіки,

Дня Незалежності України!

піднесення

культури

і духовності.

Здійснилось

спо­

конвічне прагнення нашого народу самостійно визначати свою долю,

-

Бажаємо Вам сили і наснаги

бути господарями на власній землі, у власному домі. Від імені Бро­

в усіх Ваших справах,

варських районної державної адміністрації та районної ради щиро і

долі і доброго здоров'я на довгі

сердечно вітаємо вас з 17-ю річницею цієї історичної події.

роки життя, на нові добрі почи­

щедрої

нання і нехай мрія про краще

Ми спільно з Вами творимо міцну, європейську державу, яка може про себе

валось легко. Українська незалежність здобута дорогою ціною. За неї

майбутнє окриляє Вас на нові

покладено мільйони життів, прожито століття страждань, перенесено

звершення

заявити на міжнародному рівні. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій

численні війни і голодомори.

демократичної процвітаючої Ук­

жертви. Сьогодні Україна

країні, як житимуть наші діти і онуки.

нована в усьому світі. Українці єднають свої зусилля для подальшого

Маю нагоду у цей визначний для усієї країни день привітати Вас, мої друзі, із

розвитку і зростання могутності нашої країни. Серед них і громада Бро­

всіма складні й великі завдання.

варщини. Ваша непохитна громадянська позиція, самовіддана праця і

Але ми разом здолаємо будь­

цим світлим святом. Нехай слава України

патріотизм є запорукою успіху і процвітання України та її народу. Щоб

які

досягти цієї мети, ми повинні об'єднати зусилля всіх чесних, мужніх і

простому,

шириться нашими добрими ділами. Ми доведемо, що достойні називатися ук­ раїнцями і що ми є гідними синами і доньками своєї землі. Бажаю Вам творчої енергії, патріотиз­ му, успіхів на благо Ваших родин і на бла­ го нашого спільного дому

-

Української

держави. Бажаю Вам миру, благополуччя,

достатку і радості. Хай береже Вас Гос­ подь і дає наснагу на великі звершення. З rлибокою поваrою • rолова Київської обласної орrанізації Народноrо союзу "Наша Україна" Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

1СІАІtсІtкоrосnоаа•сІtкІ

г

Шановні жителі

Дороrі земляки, жителі Броварщини!

17 років

рс:»ку

Проте, як показав досвід, ніщо велике, значне нікому і ніколи не да­

своїм нащадкам.

евою Вkраїну мобіmь. lfюбіmь їі ... Бо врем L.\IOme. останню

2008

'

Ми ніколи не повинні забувати про ці

- сучасна

європейська держава, визнана і ша­

в

ім 'я

незалежної

раіни. Перед

Украіною

перешкоди

на

та

нами

цьому

тернистому

не ­

шляху

відданих українській ідеї людей, мобілізувати духовні і фізичні сили на­

зміцнення незалежності нашої

шого великого народу, зміцнити віру і впевненість у перемозі. Так і тіль-

Держави.

ки так ми зможемо побудувати квітучу, багату, зі справжнім демокра­ тичним устроєм державу.

Зі святом Вас!

Бережімо суверенність нашої держави як

найвищу цінність буття в ім'я прийдешніх поколінь!

З поваrою­ народний депутат України,

Зі святом вас, дорогі друзі! Пам'ятаймо : Вітчизна, як і матір, у кожно­

rолова Броварської районної

го одна. Нехай радість і щастя, родинна злагода завжди будуть вашими

орrанізації Партії реrіонів

супутниками у житті!

Е.С. ТЕДЕЄВ;

З нами Господь Бог і Україна!

перший заступник rолови

З rлибокою поваrою і шаною до вас усіх Микола ДІДЕНКО,

Броварськоїрайонної

-

Юрій КУШНІРЕНКО,

rолова Броварської районної

ronoвa Броварської

державної адміністрації

районної ради.

орrанізації Партії реrіонів, rолова виконкому

С.О.ЗАЙЦ~В.

аи•оаниqтао

Про хліб нинішній і майбутній бухівське" стовідсотково засіяні площ1 озимих культур насінням високих репродукцій. Ярі зернові були посіяні насінням високих репро­

дукцій на всій площі. В господарствах всіх форм власності налічуєть­ ся 40 комбайнів різної продуктивності. Вчасно і якісно провели підготовку зернозбиральної техніки в ФГ "Журавушка", ТОВ "Войтівське", СТОВ "Тре­ бухівське", СВАТ "Агро­ комбінат "Калита", ФГ "Волошкове поле", ВАТ. "Агромарс" і, як результат, вони

своєчасно

почали

збирання ранніх зернових

та зернобобових культур. Станом на 20 серпня 2008 року в усіх категоріях господарств

обмолочено

скошено

15

тис.

та

га

ранніх зернових культур,

ще складає 9_8 % від за­ гальної площі збирання. Валовий збір становить 46 тис. тонн при урожайності 31,5 цjга.

На

675

гектарах зібрали

ранні зернові культури в ТОВ "Войтівське", 1100 га - в СВАТ "Агрокомбінат "Калита", 658 га- в СТОВ "Княжицьке". Активно включились в

збиральні роботи фер­ мерські господарства "Жу­ равушка", "Волошкове по­ ле". У ФГ "Журавушка" зібрано озимий ріпак на площі 550 га при урожай­ ності 34 цjга, намолочено 1550 тонн зерна, у став "Княжицьке" - на площі

360

га при урожайності

29

Аналіз показує, що ріст стійкості і продуктивності зернового

господарства

в

більшості господарств за­ безпечувався в першу чер­ гу за рахунок дотримання

агротехнічних вимог

ви­

рощування зернових куль­

тур,

розширення

посівів

високопродуктивних

тех­

цjга. Першість по урожай­ ності утримує фермерське господарство "Журавуш­ ка". В господарстві, під ранніми зерновими куль­ турами зайнято 700 га, в тому числі під озиму пше­

Серед основних проб­ лем, які хвилюють сьо­

ницю відведено площ, що складає

годні сільськогосподарсь­ ких товаровиробників,

43 % 300 га.

Урожайність озимої пше­

ниці складає 53 цjга. Значно краще порівняно з минулим роком

працю­

нічних культур (кукуруд­ зи на зерно), дотримання сортової агротехніки, а го­ ловне - за рахунок добро­ совісного ставлення до ро-

боти хліборобів.

насамперед, це

·

-

технічне

робіт, тому ми залучаємо техніку для збирання зер­ нових культур з інших· регіонів. Висока вартість техніки, дефіцит обігових коштів ускладнює вирішення цих проблем . Поряд з проведенням зернозбиральних робіт не­ обхідно дбати про урожай наступного року. Сьогодні слід звернути увагу на те, щоб вчасно і якісно підго­ туватися

до

проведення

комплексу осінньо-польо­ вих робіт, підготувати грунт, насіння для сівби озимих зернових культур і озимого ріпаку. Восени нинішнього

року

не­

переоснащення, високі ціни на паливно-мас­ тильні матеріали та засоби

обхідно посіяти озимі на площі 8,9 тис. га . Під уро­ жай 2009 року запланова­

захисту рослин.

но засіяти не менше

1600

ють у питаннях виробни­ цтва зерна в ТОВ "Вой­ тівське", СВАТ "Агро­ комбінат "Калита". В числі

Аналіз стану машинно­ тракторного парку сіл&сь­

Тому керівникам

когосподарських підпри­

дарств необхідно взяти під

лідерів знаходиться і Ф Г "Волошкове поле". Підви­

ємств свідчить про низьку забезпеченість їх до техно­

щення врожайності ранніх

логічної потреби- 60%. Зниження технічної ос­

особистий контроль хід підготовки до сівби ози­ мих і провести комплекс осінньо-польових робіт на належному рівні.

зернових культур в назва­ них

господарствах

стало

можливим завдяки прий­ няттю

комплексу

ор­

нащеності сільськогоспо­ дарських підприємств зу­ мовлює підвищення

га площ озимого ріпаку.

госпо­

Людмила КОСОВА,

одини­

начальник управління

цю техніки і негативно впливає на якість і строки

агропромислового

ганізаційних, господарсь­ ких заходів із інтен­ сифікації виробництва

навантаження

зеnна.

виконання механізованих

на

розвитку РДА.


УВАГА!

fРОМААСЬІС.А ПРИЙМААЬН.

Конкурс інвестиційних пропозицій

Порядок внесення змін до статутних документів об'еднань rромадян та інших rромадських формувань Статтею

і

здійснення

ганізації для

ор­

ня громадян" та "Про благодійницт­

двомісячний термін.

захисту

во та благодійні організації" також

За результатами

передбачений десятиденний термін

своїх прав і свобод та задоволення

ються такі документи:

та раііону успішно реалізують, і на сьогодні Броварським міськрайон­

-

за­

юстиц11

управлінням

підписана

заява,

уповноваже­

ним представником;

реєстровано: в Броварському районі

-

протокол зборів (з'їзду, конфе­

- 84

структурних утворень політич­

ренuїі) з рішенням про внесення

них

партій,

ана­

змін і доповнень до статуту (поло­

кількість

логічна

структурних аього

на

Бровари

місті

в

зареєстрованих

утворень

ження);

Крім

- 84.

-

району зареєстровано

317

первин­

-

ресу займаної квартири подаються:

ворень політичних партій. міськ­

Броварським

-

та

28

довідка про склад сім'ї (форма

NQЗ);

районним управлінням юстиції за­

46

підтвердження юридичної адре­

У разі надання під юридичну ад­

ри зареєстровано ІІІ первинних ут­

реєстровано

підтверджують

си (гарантійний лист власника).

селишах. На території міста Брова­

того,

шо

реннії);

них партійних осередків у селах та

Крім

матеріали.

правомочність зборів (з'їзду, конфе­

Броварського

території

благодійних фондів

-

заява неповнолітніх членів про

свою згоду, (підписи яких повинні

гро~1адських організацій.

бути нотаріально засвідчені).

Проте. час іде, змінюється зако­ нодавство і до статутних документів

На зміну назви організації та вне­

до

сення змін до статутних документів

зміни.

вносяться статті

11

Закону

Відповідно

"Про

України

подаються:

партія

nередбачені

ня,

Політична nартія

погод­

пропозицій області у бізнес планах.

У разі переобрання керівників ор­ територіального

до

ганізації

уп­

равління юстиції подаються такі до­ кументи:

-

уповноваже­

підписана

заява,

ним представником;

-

протокол зборів (з'їзду, конфе­

ренції) з рішенням про переобрання керівника організації;

Після

отримання документів на орга­

реєструючим

внесення змін

ном проводиться правова експерти­

за, після чого складається правовий висновок про внесення змін чи до­ повнень

та

статуту

до

видається

свідоцтво, де зазначається дата вне­ сення змін.

Згідно із Законом України "Про громадян"

об'єднання

вно­

зміни

сяться в триденний термін з дня по­

Ігри в Пекіні

теку··

10.55 11.00 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.35

Погода Муз.uа Нова армія

що

матеріали,

підтверджують

предків" Трійка, Кено Здоровий погляд

22.55 23.00

··караоке на майдані"

Х(,Ф

··шкільний

0840

мю·

12.45 Факти. День 12.55, 19.00 Спорт ІНТЕР

Об.ОО,

07.00, 08.00, 12.00, 17.05 Новини

Об.1 О Тід країнами світу··.

ВІВТОРОК серnня УТ-1

06.00 ··доброго ранку" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини Об.10, 06.55, 07.55 Спорт 06.25, 08.35 Православний календар

06.З5 Київщина Украіни

перлина

06.50, 07.50, 08.25 Погода 07.10 Ера бізнесу 07.40 Буд. майданчик 08.20 Рейтингова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.05 Аграрна країна 09.20, 13.05, 15.00 Погода 09.25 д!Ф ··священні воїнИ 10.25 д;Ф ··сургут·· 10.55 Служба розшуку дітей 11.00 Ситуація 11.1 О Х/Ф ··марІя Антуанетта·· 12.50 Служба розшуку дітей 13.00 Ситуація 13.15 Наша пісня 1З.55 Муз.uа

Міжнародний фести·

29Efe~~ УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку 1 ""

06.00 Ранкова молитва 06 05, 07.00, 08.00 Новини 06.10. 06.55, 07.55 Спорт

""Ранок з Інте·

20.ЗО :,;с

я кохаю .. 11.00, 19.00 Т /с

··1

все-таки

··вогонь ко-

хання" 12.10 Х/Ф ··школа виживання··

14.15 17.20 20.00

Концерт Т. Повалій ··чекай на мене"

""Подробиці". 21.З5 Т/с "'Афганський при­ вид".

Ситуація Погода

Індиго Іб.ОО "Священні воїни" 17. ОО Погода 17. 1О Х/Ф ··орельєн·· 18.55 Український вимір 19.25 Ситуація 19,35 Діловий світ 19.50 Погода

20.05 21.00 21.25

д/Ф ··магадан··

Новини

Діловий світ 21.З5 Світ спорту 21.45 Погода 21.50 Відкрита зона 22.20 д/Ф ""Академія та їі президенти

22.55 23.00

Трійка, Кено Соціальний погляд

1+1 ""Міс Офіс · З" Об.35 Tfc "Нові пригоди старої Крістіни - 2" 07.00 М/с "Король Лев" 07.25 ··сніданок з "1+1" 09.ЗО ··nес-чемпіон" 11.20. 20.10 т;с ··палаючий лід""

06 05 Tfc

Об.25,

08.35

Православний

календар

06.50, 07.50, 08.25 Погода 07. 1О Ера бізнесу 08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.05 Аграрна країна

12.20, 21.15

Т/с

"Монте

Кристо" 1З.20 Т/с "Дочки-матері"

14.30, 17

ОО,

19.30,

22.ЗО

·тсн··

15.00 Tfc

"П"ять ХВИЛИН до

метро" 16.00 Т/с їак ніхто не ко· хав" 1.7.20 "Судові справи"

18.20 Т/с

"Повернення Мух­

тара" ··тсн. Погода"

19.25 22.55

"ТСН. Проспорт" ІНТЕР

Об.ОО,

07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини

Об.1 О Тід країнами світу" '"Ранок з Інте­ ром". 08.50, 15.15 Т/с "'Каменська 09.55, 20.30 ус "І все-таки

07.10, 08.10

я кохаю

..

11.00 Т /с ··вогонь кохання". 12.10 ""Знак якості" 1З.10 "Любов як любов".

14.15

Т/с "Афганський при·

вид" 1б.25 "Народний суд"

17.55

Х/Ф

"Старики-

розбійники"

ІСТV

14.50 15. 15 15.20

1З.ОО Каламбур 1З.15 ""Міцний горішок" Х/ф 15.55 Галілео 16.35 "'Бандитський Петер­ бург-В: Термінал··. Т/с 17.З5 "Вулиці розбитих ліхтарів-4". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.05 ··міцний горішок·. Х/ф 21.50 "Вікінг". Т/с 22.55 "Будинок воскових фігур". Х/ф СТБ 06.05 "Маргарита Назарова·· 06.50 ··у пошуках пригод"

07.50

Погода "Вавилон хх·· валь ''Фортеця"

"Джек і бобове дере-

ва··. Х/Ф

08.50,

1+1

гейші".

Х/Ф

ром

06.05 ··катастрофи·· 06.35 Tfc "Нові пригоди

09.30 10.30

управління юстиції.

05.55, 08.З5 Погода 06.00 "Щоденник

07.10, 08.10

чаклунство

Вікно в Америку

26

14.25

15.15 ··молода Галичина" 16.10 Погода 16.20 ··священні воїнИ 17.20 Наша пісня 18.05 д/Ф ··NQ 1 у світі" 19.00 д/ф "Ми· укра1нцї" 19.50 Громадська варта 20.10 ··nопередження·· 21.00 Новини 21.10 Погода 21.20 Х/Ф ··тіні забутих

старої Крістіни-2"

Благовісник

результатами Конкурсу будуть

За

-

які

переможці,

визначені

отримають

"Ключовий момент"

09.20 Погода 09.25 д/Ф ··священні воіни" 10.25 д/Ф "Юхим Михайлів .. 10.55 Служба розшуку дітей 11.00 Ситуація 11.05 Погода 11.10 Х/Ф ··марія-Антуанетта"

10.05

·імо

18.55 20.00 21.35

Т/с ··вогонь кохання "Подробиці"

Т/с "Афганський при­

вид"

ІСТV 06.00. 03.20 Факти Об.15, 07.50 Ділові факти 06.35, 08.00, 09.00 Погода Об.30, 08.35 300 сек/год Об.З5 ··медики". Т/с 07.00 "Леся+Рома". Т/с 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05 "Міцний горішок-З".

Х/Ф

11.ЗО, 16.35 "Бандитський Петербург". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО ··днатомія Грей". Т/с 1З.55, 19.55 ""Вулиці розби· тих ліхтарів-б ... Т/с 14.55, 22.00 "Вікінг". Т/с 15.55 Галілео 17.З5 ··вулицІ розбитих ліхтарів-4". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 21.00 ""Батьківщина чекає". Т/с 2З.ОО ··хаос". Х/Ф

12.50

Служба розшуку дітей

1З.ОО Ситуація 1З.О5 Погода 1З.І5 д/Ф "Слідами Сезана"

14.10 Далі буде .. 14.45 Служба розшуку дітей 14.50 Ситуація

11.20 11.55

"Вусолапохвіст··

проекту та його можливе фінансування інвесто­ ром.

Склад організаційного Комітету:

Голова- Чубатенко Олександр Миколайович

Х/Ф ··вогнем і мечем"

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т /с

"'Моя американсь­

Київської облдержадміністрації.

Співголова- Власюк Ігор Станіславович

Об.25 Х/Ф ··нема чого дек­ ларувати··

··хлопчина­

Х/Ф

мільйонер"

10.05 11.55

Х/Ф ""Ейр Бад" Х/Ф ""Боуфінгер

·

кльо-

вий хлопець" 1З.55 Х/Ф ··нецілована··

1б.ОО Х/Ф ··няньки"' Т/с ""Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.20 Погода ьський 19.25 т

17.55, 21.25

СТБ

06.15 ""Розкопуючи правду"" 07.00, 08.10 ""Бізнес+" 07.05, 17.00 "Навколо світу" 08.15 Х/Ф ··вогнем і мечем·· 12.З5 "Битва екстрасенсів" ІЗ.45 "Док. детектив·· 15.00 Т/с "Комісар Рекс" 18.00 ""Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Правила жипя" 20.20 "Російські сенсаціІ" 21.30 ""Кулагін та партнери" 22.00 ""Вікна-Новини" 22.20 ··нез"ясовно, але факт'"

НОВИЙ КАНАЛ Об.10 Т/с "Моя американсь­ ка нянька"

Об.З5 М/с "Неймовірне жипя Джуніпер ЛІ

06.55, 07.25, 08.30, 08.50 "Підйом··

07.05

М/с

'"Нові

пригоди

Тома та Джерї"

07.20, 08.45, 19.20 Погода 08.00 Т /с "Триматися до кінця-4""

09.00 Х/Ф ··неціла вана" 11.10, 19.25 Т/с "Дем­ бельський альбом'"

15.00 15. 15 15.20 15.50 17.10 18.55 19.25

-

Пре­

зидент Асоціації "Приватні інвестори України". Секретар

-

Лаціс Юрій Миколайович

-

дирек­

-

голов­

тор.Агенції конкурентного розвитку. Координатор

Єрко Галина Георгіївна

-

1,

-

тел

інвестицій

іноземних

відділу

спеціаліст

Координатори

01196 м. Київ, пл. Лесі Ук­ 286-85-08, факс 286-17-89,

Новини Погода Індиго Пляжний футбол Х/Ф ··орельєн"

Український вимір Ситуація

проведення конкурсу (голова- О. І. Дармоrрай). За додатковою інформацією звертатися: м. Бро­

вари, вул. Гагаріна,

20.25

"Час спорту··

Т/с "Ранетки··

УКРАЇНА

Об.30,

09.00

07.20

Х/Ф

ПодіІ тижня ··щоденники

няньки

Срібний апельсин 10.ЗО М/с "Качині історіІ"" 11 ОО Х/ф ··чоловік за вик­

09.50

1З.ОО Т /с "Завжди говори завжди-2" 15.00 Т/с "Зброя·· 17.00 Щиросерде визнання 18.00 Т/с "Рідні люди'" 19.00 Подіі 19.З5 Спортивні подіі 19.40 Погода 19.З5 Т /с "Завжди говори завжди-2··

21.30

каб.323,

15,

Х/ф "Сахара··

5 КАНАЛ Об.ОО ··nрограма передач" 0б.10, 18.45 "КИ.ІВСЬКИЙ час·· Об. 15, 07.1 О, 08.1 О, 22.45

Об.25,

07.45, 11.20, 14.20, 17.50 ··nогода в Укра·Іні"

Об.ЗО, 08.ЗО ··час-Тайм··

Об.45,

08.20, 12.25, 16.20

"Погода у світі"

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00, 1З.ОО, 14.00, 1700, 1б.ОО, 20.ЗО,

2З.ОО

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

··час

но·

вин"

07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.З5, 22.55 ··nагода на курортах··

07.40, 08.45, 22.10

""Бізнес-

час" 07.50 ""Автопілот-новини"

Огляд преси 09.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конфе­

08.25

ренціІ-

елемент" 1б.ЗО ··майдан" 17.ЗО їериторія закону"

14.ЗО

··5

15.20, 21.30

1З.35 М/с "Скуб і Ду і Шаггї' 1З.55 М/с .. Поліцейська

Об.ОО ··nрограма передач"

академія ..

14.15, 14.55 Тееп Time 14.20 Побачення з мамою-З 15.00 Т/с "Плетуха·· 1б.50, 20.25 Т/с "Ранетки" 17.55, 21.25 Т/с ·щасливі разом"

Спортрепортер Х/Ф "Нічні сестри"

УКРАЇНА

Об.50 Прокидайся Об.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.25 Спорт Об.45, 17.25, 19.ЗО Погода 07.20 Срібний апельсин 08.00 Т/с "Клон·· 09.00, 18.00 Т/с ""Рідні люди" 10.00 Щиросерде визнання 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.35. Т/с "Завжди говори завжди-2" 14.00 Х/ф "Сахара" 1б.ОО Федеральний судця 17.30 Критична точка 20.ЗО Т/с "Жінка без мину·

05.45,

лаго··

19.35 19.50 20.05 21.00 21.20 21.35 21.40

Діловий світ

Об.10,

18.45

··київський час"

Об.І5, 07.10, 08.10, "Час спорту"

22.45

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" Об.30, 08.ЗО "Час-Тайм··

Об.45, 08.20, 12.25, "Погода у світі"" 07.00, 07.ЗО, 08.00,

16.20

09.00, 11.00. 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00; 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин .. 07.20, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.15, 18.З5, 22.55 "По­ 10.00,

года на курортах··

""Бізнес· час" 07.50 ··двтопілот-новини" 08.25 Огляд преси 09.30, 10.30, 11.30, 12.ЗО "Прес·конференцїІ 13.30, 14.30 ""5-й елемент·· 15.30 ··мотор ТБ"" 16.ЗО "Не перший погляд·· 17.ЗО ··чарний квадрат" 18.20 "Час економіки··

07.40, 08.45, 22.10

Прес-анонс

Новини

22.10 22.15 22.45 22.50

Діловий світ

2З.ОО Політичний погляд

Погода "Українці на Колимі"

Світ спорту Далі буде ...

18.20 ··час економіки'" 19.00, 22.00 ··час новин·· 19.15 ""Rе:акція·· 21.00 ··час інтерв·ю·· 21.25 ··час: важлива·· 22.25 ··народний контрnпо ТОНІС Об.ОО,

06.З5,

13.10 Спецпроек, 22.00 Найсмішніша

реклама

07.00 08.00 11.15 12.00 12.20 14.00

Хеллоувін Х/Ф ··55 днів у Пекіні"" Жити смачно ··світські хроніки··

Школа ремонту Зб паралель. Токіо 14.ЗО Красень Київ 14.55 Друзі тварин 15.25 Світ навколо нас 1б.ЗО Вулиця лемурів 17.00 Т/с ·таємничий острів" 18.00 Парад диких тварин 19.00 Народжені вбивати 20.00 Вікові таємниці БібліІ 22.ЗО Вижити

19.00, 22.00 "Час новин·· 19.15 Аналітичний щоден-

Х/Ф "Сволота" 5 КАНАЛ

12.10, 15.55 Tfc "Друзі-б" 13.30, 19.00 Репортер

19.15 22.30

330, тел.: 5-03-42,

5-23-87.

ликом"

ка нянька"

08.15

-

економіки

управління

головного

начальник

альбом"

·ту-

"Операція

Х/Ф

шонка" 14.10 Х/Ф ··луна · Одеса" 16.10 Х/Ф ··сестричка·· 18.10 ··звана вечеря··

19.10

методо­

логічну допомогу в проведенні та супроводженні

В Броварській РДА створсна робоча група шодо

Євгеній КРУТІЙ,

примірниках.

07.05 Tfc ··тато на всі руки·· 07.30 Х/Ф ·п·~.теро дітей і

Аудієнція

компанії)

http:/ jwww.oblinvest.kiev.ua

вому порядку.

заступник начальника

06. 15 ··честь маю запросити" 08.35 ··сімба·· 08.45 Ранкові поради 09.00 Погода 09.05 Хто в домі хазяїн? 09.30 3х4. Домашнє відео. 09.55 ··крок до зірок" в ··др·

експертною комісією

органу може бути оскаржена в судо­

Броварського міськрайонного

06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.15, 08.25 Погода .10, 07.20, 08.30 Спорт.

-

змін і доповнень до статуту (поло­

копія статуту (положення) у двох

УТ-1 "Доброго ранку 1 ··

Визначення переможців

(керівники банківських структур та інвестиційні

ження);

ференції), текст змін і доповнень,

ПОНЕДІЛОК 25 серпня

ти проект на території Київської області.

раїнки,

-

тижневий

Коло учасників- фізичні та юридичні особи, де­ велоперські компанії, що мають намір реалізува­

про відмову. Відмова реєструючого

статуту,

у

Продукт- інвестиційний Каталог області.

внесення

про

рішенням

інвестиційних

подачі

Київської облдержадміністрацїі.

з

ро­

активізувати інвестиційну ак­

відмову у їх погодженні.

керівних органів nартії, їх адреси та :-.1ісаезнаходження

-

ного дня після прийняття рішення

також інформує

програми,

Мета Конкурсу

внесенні змін, про що реєструючий

ренції)

30.09.2008

тивність регіону шляхом

правомочність зборів (з'їзду (кон­

назви,

по

21.07.2008

женні) відповідний запис, або про

Міністерство юстиції України про зміни

Дата проведення- з ку.

орган повідомляє не раніше наступ­

-

партії.

статутом

про

протокол зборів (з'їзду, конфе­

підписана

заява,

ним представником;

партії або інші структурні утворен­

України", ТОВ

"Агенція конкурентного розвитку".·

ний

Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації

центр з інноваційного розвитку",

Асоціація "Приватні інвестори

ження зазначених змін і доповнень,

"Північний

ДБУ

України,

витку будівництва регіональний

дачі документів або відмовляється у

-

інформує

щорічно

у

заяви

розгляду

рішення

приймається

органом

обласна державна

Київська

-

- 2008"

Міністерство регіонального роз­

адміністрація,

уповноваже­

політичні партії в Україні" політич­ на

реєструючим

глядається

про що робиться в статуті (поло­

На зміну юридичної адреси пода­

право громадянн нашого міста

НИ\1

реєструючому

органу про зміни, що відбулись.

них, культурних та інших інтересів.

Ue

повідомлення

для

соціаль­

економічних,

політичних,

нень до статуту (положення) роз­

питань.

Законом України "Про об'єднан­

громадські

партії та

політичні

Організатори

Заява про внесення змін і допов­

у

об'єднання

свободу

на

України

громадянам

гарантовано право

строк після прийняття рішень з цих

КонституіJ.ії України

36

"Київщина інвестиційна

··останній гетьман"' Мегалот Лото, Трійка, Кено

1+1 Об.15 Т/с ""Міс Офіс- З"

ник ··ве:акція··

21.00 ··час інтерв"ю"" 21.25 ··час: важлива·· 22.25 ··особливо небезnечна·· ТОНІС Об.ОО Клуб

700 06.25 Зб паралель, Токіо 07.00, 22.30 Вижити всупе· реч

08.00 Пригоди краплі води 09.00 Історія одиниці 10.10 Шоу Опри Уінфрі 11.05 Жити смачно 11.35 Служба розшуку дітей 12.00 "Світські Хроніки·· 12.20 Школа ремонту 13.1 О Спецпроект 14.00 Вічні джерела енергіі 14.55 Друзі тварин 15.25 Світ навколо нас 1б.ЗО Вулиця лемурів

17.00 Т/с ··таємничий острІв· 18.00 Парад диких тварин 19.00 Народжені вбивати 20.00, 22.15 ""24 години·· 20.15 Маленька людина 06.35 Т/с

"Нові

старої Крістіни

пригоди

. 2"

07.00 М/с .. Король Лев· 07.25 ··сніданок з ""1+1"" 09.30. 17.20 "СудовІ справи·· 10.20, 18.20 Т/с ··nовернення Мухтара


11.20, 20.10

Т/с "Палаючий

11.00, 18.55 Т/с "Вогонь ко-

лід"

хання"

12.20, 21.15

Т/с

"Монте

Кристо"

13.20 Т/с "Дочки-матері" 14.30, 17.00, 19.30, 22.30 "ТСН" Т/С '"П'ять хвилин до метро" 16.00 Т/с їак ніхто не кохав" 19.25 "ТСН. Погода" 22.55 ·тсн. Просnорт" 23.00 Х/Ф "Найманець" ІНТЕР

15.00

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини 06.10 Тід країнами світу". . Чехія й Польща 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

08.50, 15.15 Т/С ""Каменська·· 09.55 Т/с "І все-таки я ко­ хаю .. ."

12.10 "Знак якості" 13.10 Т/с "Любов як любов" 14.15 Т/с "Афганський привид"

16.25 "Народний суд" 17.55 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 20.40 Футбол. "Динамо" (Київ) "Спартак" (Москва) 22.25 "Особливості націо­ нального футболу" ІСТV 06.00 Факти Об.15, 07.50 Ділові факти Об.25, 08.00, 09.00 Погода

Об. ЗО, 08.З5 ЗОО сек/год 06.З5 "Медики". Т/с 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

15.00 Новини 15.20 Індиго 15.50 Пляжний футбол 17.10 д/ф "Олена Юрковська. Ціна золота"

17.50 д/ф ··в пошуках Фіделя" 18.55 Український вимір 19.25 Ситуація 07

08.25

Погода

Ера бізнесу Ера якості Ранкові поради Діловий світ Аграрна країна 09.20 Прес-анонс 09.25, 13.05, 15.15 Погода 09.30 '"Молода Галичина" 10.20 д/ф '"Академія та ії президенти" 10.55 Служба розшуку дітей 11.00 Ситуація 11.05 Погода 11.10 Х/Ф "Марія-Антуанетта" 12.50 Служба розшуку дітей 13.00 Ситуація 13.10 д/ф '"Слідами Ван Гага" 14. 1О Хай щастить Служба розшуку дітей

07.10 07.40 08.45 09.00

:; '~~~l~~~::. · і·•.·•.і·•

УТ-1 "Доброго ранку!" Об.ОО Ранкова молитва Об.О5, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 06.55, 07.55 Спорт 06.25, 08.40 Православний

06.00

календар

06.50, 07.50, 08.1 О Погода 07.10 Ера бізнесу 07.35 Буд. майданчик 08.15 На Олімп! 08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.05 Аграрна країна 09.20 Прес-анонс 09.25 Погода 09.30 д/Ф '"Ми ·українці" 10.20 "Останній гетьман" 10.55 Служба розшуку дітей 11.00 Ситуація 11.05 Погода 11.10 Х/ф ··марія-Антуанет-

19.З5 Діловий світ 19.50 Погода 20.05 д/ф '"Українці на Колимі. Траса" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.З5 Світ спорту 21.45 Погода 21.55 Право на захист 22. 15 Прес-анонс 22.25 Екіпаж 22.55 Трійка, Кено 23.00 Економічний погляд

1+1 06.20, Об.40 Т/с "Міс Офіс" 07.00 М/с "Король Лев" 07.25 "Сніданок з "1+1" 09.30, 17.20 "Судові справи. Злочин і кара·· "Повернен­ ня Мухтара" 11.20, 20.10 Т/с "Палаючий

10.20, 18.20 Т/с

14.00 ··надвечір'я" 14.25 "Ностальгія за ... бО-ми"" 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.10 Погода 15.20 Крок до зірок 15.50 Пляжний футбол 17.15 д/Ф "Загублений флот Хубілай Хана"

18.10 Український вимір 18.40 Діловий світ 18.50 Погода 19.00, 21.10 Церемонія

на­ городження лауреатів преміі "Телетріумф" 21.00 Новини 23.00 Культурний погляд

1+1 06.20, 06.40 Т/с

"Міс Офіс-

З"

07.00 МІс "Король Лев" 07.25 "Сніданок з "1+1" 09.30, 17.20 ··судові справи"

10.20, 18.20 Т/с

та··

"Повернен­

ня Мухтара··

12.50 Служба

розшуку дітей 1З.ОО Ситуація 1~05 Погода Н5 д/ф "'Олена Юрковсь­ ка··

· {.·······CYEiQJA·•••ii··· ······зо•-•серііни.·

. ·.

УТ-1 Об.ОО Ранкова молитва 06.05 Золота десятка 07.10 Паломник. Туреччина 07.З5 "Корпорація Сімба" 07.45 Світ Православ'я 08.05 Форсайт 08.25 "Оріфлейм" 09.00 Погода 09.05 Прес-анонс 09. 10 Екіпаж 09.40 Вихідні по-українськи

3х4. Домашнє відео Погода 10.ЗО "Жипя біля сонця" 10.55 Між нами ... 11.ЗО Король професіі 11.45 Кордон держави 12.05 Зелений коридор 12.ЗО Рейс

10.00 10.25

11.20, 20.10

Т/с ··палаючий

лід"

12.20, 21.15

Т/с

··монте

Кристо" 1З.20 Т/с ""Дочки-матері"

14.50 Аграрна країна 15.10 Погода 15.20 Книга.uа 16.10 Наша пісня 17.00 Кіно.uа

нок"

Т/с "Філ з майбутнього" 08.00 ""Ближче до зірок" 09.00 "Хто там?"

07.00, 07.35

Х/Ф

УТ-1 Ранкова молитва д/Ф "Бойовий план"' П.Чухрай. "Корпорація Сімба"" Сільський час Укравтоконтинент "Патріот" Погода Крок до зірок 09.З5 Здоров"я 10.ЗО Хто в домі хазяїн 10.55 Погода 11.00 Муз. ua 11.25 Нова армія 11.55 Благовісник 12.25 Аудієнція 12.50 Пляжний футбол 14.20 "Знайдемо вихід" 15.05 Погода 15.15 Вікно в Америку 15.40 Х/Ф "Париж очима ... " 17.20 Діловий світ. Тиждень 18.00 Погода 18.10 Урочиста церемонія nnnonnio

n~n~ni~.~niiAІІЇA

1+1 06.З5 М/Ф "Літаючий буди­ нок"

07.З5 Т/с "Філ з май­ бутнього" 08.00 Бокс по-справжньо­

07.00,

му: Микола Валуєв та Джон Руіз

09.00 "Лото-забава" 10.00, 10.ЗО М/с "Пригоди ведмедиків Гаммі"

11.00 "Караоке на майдані" 12 ..00 Х/Ф "Кука" 14.00, 14.40 Т/с "Тато на всі руки"

"Катастрофи" 15.ЗО, 16.ЗО Т/с "Не-краса по-американськи"

14.50

?n

Т/с

"Монте­

"Няйnn~vмніІні·

nn-

13.55 "Доку. детектив" 14.35, 21.30 Т/с "Кулагін та партнери" 15.05 Т/с "Комісар Рекс" 18.00 "Вікна-новини" 18. 1О "Звана вечеря" 19.15. "Зіркове жипя" 22.00 "Вікна-Новини" 22.20 "Нез'ясовно, але факт"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Т/с

"Моя американсь­ ка нянька" 06.35 М/с "Неймовірне життя Джуніпер Лі"

їСН" Т/с "П'ять хвилин до метро" 16.00 Т/с ·так ніхто не кохав" 19.25 "ТСН. Погода" 22.55 їСН. Проспорт" ІНТЕР Об.ОО, 07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини 06. 1О "Гід країнами світу" 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­

15.00

ром

Т/с "Каменська" Док. проект. "Ігри на кістках" 11.00, 18.55 Т/с "Вогонь ко-

08.50 10.00

хання"

12. 1О "'Знак якості" 13.10 Т/с "Любов як любов" 14. 15 Т/с "Афганський привид"

15.15 Т/с "Каменська-2" 16.25 "Народний суд" 17.55 ··ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 20.30 Т/с "І все-таки я ко­ хаю ... " 14.ЗО,

17.00, 19.30,

"Підйом"

Т/с "П'ять хвилин до

метро"

Т/с їак ніхто не кохав" 19.25 їСН. Погода·· 22.55 "ТСН. Проспорт" 23.00 Х/ф "Повітряна тюрма"

16.00

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини 06.10 "Гід країнами світу". 07.10, 08.10 ""Ранок з Інте­ ром"

08.50 Tjc ""Каменська" 09.55, 20.25 Т/с "І все-таки я кохаю .. ." 11.00, 18.55 Т/с "Вогонь кохання".

12.10 "Знак якості"". 1З.10 Т/с "Любов як любов" 14.15 Т/с "Афганський привид"

15.15 Т/с "Каменська" 16.25 ··народний суд" 17.55 ··ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 21.40 Футбол. Зеніт" "Манчестер-Юнайтед"

Х/Ф ""Кука" Х/Ф "Закохатись у на­ речену брата" ІНТЕР 05.00 Футбол. "Зеніт" "Манчестер Юнайтед" 06.ЗО Х/ф "Щонеділі" 09.З5 "Доки всі вдома". 10.25 "Картата потата". 11.10 ··квадратний метр". 12.00 ··модний вирок" 1З.О5 "Позаочі" 14.05 "М. Магомаєв" 15.20 "Дві зірки" 18.20 "Службовий романс" 20.00 "Подробиці" 20.25 "Вечірній квартал". 22.25 "П'ять зірок"

20.10 22.20

06.10 Факти 06.25, 07.00

Погода

рослі ігри"

19.25

"ТСН. Погода"

19.ЗО "ТСН"

20.1 О ·тсн. Проспорт" 20. 15 Х/Ф "Красуня та стра­ ховисько"

"'Світське Життя" ІНТЕР 06. 15 "Дискавері" 07.00 Бокс. М. Валуєв - Д. Руїз 08.15 "'Крихітні людихоббіти" 09.25 "Городок" 10.00 "Україно, вставай!" 10.45 Х/ф "Владар кілець" 14.25 "Службовий романс" 15.55 Х/Ф "Варварині весілля" 18.05 Х/Ф "Ми одружимось. У крайньому випадку, зізвонимось!" 20.00 "Подробиці тижня". 20.50 "П'ять зірок" ІСТV 06.45 Факти 07.00, 07.ЗО Погода 07.05 ··дль<Ь"". Т /с

22.15

М/С

07.05

"Нові

Тома та Джері"

пригоди

07.20, 08.45, 19.20 Погода 08.00 Т/с "Триматися до кінця- 4" 09.00 Х/Ф "Нічні сестри" 11.10, 19.25 Т/с "Дем­ бельський альбом"

академія" 14.15, 14.55 Тееп Time 14.20 Побачення з мамою-З 15.00 Т/с "Плетуха" 16.55, 20.25 Т/с "Ранетки" 17.55, 21.25 Т/с "Щасливі разом" 19. 15 Спортрепортер 22.25 Х/Ф "Щоденник Бріджит Джонс"

УКРАЇНА

21.35

Фестиваль "П'ять зірок" ІСТV

05.45, 06.50 Прокидайся 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.25 Спорт Об.45, 17.25, 19.30 Погода 07.20, 15.00 Сріб.апельсин 08.00 Т/с "Клон" 09.00 Т/с "Рідні люди" 10.00 Щиросердне визнання 11.00 Грошові хвилини Х/Ф 'Тіні опівдні"

08. 15

зникають

Об.10 Факти Об.25, 07.50 Ділові факти 06.ЗО, 08.00, 09.00 Погода 06.35, 08.35 ЗОО секjгод 06.45 "Медики". Т/с

11.55 "Нез'ясовно, але факт" 12.55, 20.20 "Слідство вели" 13.50 "Док. детектив" 14.35, 21.30 Т/с "Кулагін та

07.05, 10.10 "Леся+Рома·. 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10

15.05 Т/с "Комісар Рекс" 18.00 "Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Моя правда. Лоліта" 22.00 "Вікна-новини" 22.20 "Паралельний світ" НОВИЙ КАНАЛ 06.10 Т/с "Моя американсь­

Спорт 08.05 Каламбур 09.05 "Вулиці розбитих ліхтарів-4". Т/с 11.05, 16.00 Галілео 11.40, 16.40 "Бандитський Петербург-В". Т/с 12.45 Факти. День 13.00 "Анатомія Грей". Т/с 13.55, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-б". Т/с 14.55 "Вікінг·. ТІс 17.40 "Вулиці розбитих ліхтарів-5". Т/с 18.45 Факти, Вечір 19.25 Надавичайні новини 22.00 "Вікінг". Т/с. СТБ Об. 15 "Розкопуючи правду" 07.00, 08.10 "Бізнес+" 07 17.00 "Навколо

22.ЗО

їСН"

15.00

12.10, 15.55 Т/с "Друзі-б" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Скубі Ду і Шаггі" 13.55 М/с "Поліцейська

06.55, 07,25, 08.30, 08.50

Кристо"

ІСТV

мю-

України 19.20 "Пісні моря" 21.00 Новини 21.10 Погода 21.15 д/Ф 'Таємниці долини царів" 22. 10 Наш футбол 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Єра бізнесу. Підсумки

17

12.20, 21.15

13.20 Т/с "Дочки-матері" 14.ЗО, 17.00, 19.ЗО, 22.30

2"

"Шкільний

зикл"

06.00 06.05 07.10 07.50 08.00 08.25 08.45 09.00 09.05

Об.15 "Розкопуючи правду" 07.00, 08.00 "Бізнес+" 07.05, 17.00 "Навколо світу" 08.05 Х/ф "Тіні зникають опівдні" 12.00 "Паралельний світ" 13.00, 20.20 "Слідство вели"

19.ЗО ·тсн·

М/Ф "Літаючий буди-

М/ф "Тарзан-

Т/с. Фінал 23.00 Х/Ф "Мистецтво війни" СТБ

13.ЗО Х/Ф "Чортове колесо" "Криве дзеркало" "Найрозумніший" "ТСН. Погода"

23.00 Енергопанорама 1+1

10.15 11.20

розби­ тих ліхтарів-4". Т/с 10.50, 15.55 Галілео 11.30, 1б.35 "Бандитський Петербург". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО "Анатомія Грей". Т/с 1З.55, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-б". Т/с 14.55, 22.00 "Вікінг". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 21.00 "Батьківщина чекає".

15.15 17.20 19.25

17.ЗО Погода 17.40 Х/Ф "Захар Беркут" 19.20 "Пісні моря" 21.00 Новини 21.20 Світ спорту 21.25 Погода 21.ЗО Х/Ф "Заячий заповідник" 22.45 Мегзлот 22.50 Суперлото, Трійка,

06.35

08.05 Каламбур 09.05, 17.35 "Вулиці

ІСТV

06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00 Погода 06.З5, 08.З5 зао секjгод

06.40 ··медики". Т/с 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

08.05 Каламбур 09.05 "Вулиці

розбитих ліхтарів-5". Т/с 10.50, 16.00 Галілео 11.30 "Бандитський Петербург". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО "Анатомія Грей". Т/с 13.55, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів". Т/с 14.55 "Вікінг". Т/с. 16.З5 "Швидкісний вогонь".

Х/Ф

18.4S Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні НОВИНИ 21.00 Ти не повіриш! 22.00 Голі та смішні СТБ 06.15 "Розкопуючи правду" 07,00, 08.10 "Бізнес+" 06.ЗО Автопарк "Якби краса

07.05

вбива-

ла". Х/Ф

08. 5О Клуб колишніх дружин 09.55 "Леся+Рома" 10.45 Хвилина слави 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 1З.ОО Квартирне питання 1З.50 Анекдоти 14.20 "На розі біля Патріар­ ших". Т/с 16.40 "Виклик полковнику Шарпу". Х/Ф 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 "Переможець ура­ ганів". Х/Ф 21.05 "Нульовий кілометр".

Х/Ф

партнери"

ка нянька" 06.35 МІс "НеймовАрне життя Джуніпер Лі"

06.55, 07.25, 08.30, 08.50 '"Підйом" М/с "Нові пригоди Тома та Джері" 07.20, 08.45, 19.20 Погода 08.00 Т/с 'Триматися до кінця-4"

07.05

Х/Ф "Щоденник Брід­

09.00

жит Джонс"

Т/с "Дем­ бельський альбом" 12.10, 15.55 Т/с "Друзі-б"

11.05,

19.25

19.00 "У пошуках пригод"' Х/Ф "Тіні зникають опівдні" 1З.ОО "Слідство вели" 14.05 Т/с "Кулагін та партнери" 14.50 Т/с "'Комісар Рекс" 17.00 "Навколо світу" 18.00 "'Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.30 "Анекдоти" 20.00 "'Кубок гумору" 22.00 "Вікна-Новини" 22.20 Х/Ф "Шизофренія"

07.05 08.15

НОВИЙ КАНАЛ

ка нянька"

06.З5 М/с "Неймовірне жипя Джуніпер Лі" 06.55, 07.25, 08.ЗО, 08.50 "Підйом"

М/с "Нові пригоди Тома та Джеррі"' 07.20, 08.45, 19.20 Погода 08.00 Т/с "Триматися до

07.05

кінця"

09.00 Х/ф ""Бріджит Джонс" 11.10, 19.25 Т/с "Дем­ бельський альбом" Т/с "Друзі"

12.10, 15.55

"Еники-беники" ""Улюблені м/ф" 1З.ОО "Анекдоти" 1З.45 "Кубок гумору"' 15.50 Х/Ф "Ягуар" 18.00 "Історіі кохання" 19.00 Х/Ф "Вій" 20.50 ""Зіркове жипя" 21.50 "Моя правда. Лоліта"

10.50 11.25

"Нез'ясовно, але факт"

НОВИЙ КАНАЛ

Х/ф "Нескінченна історія" 07.20 Х/Ф "Цунамі" 09.З5 Корисна площа

05.50

10.30 90-60-90 11.00 Профешн 12.05 Будинок, закритий

на

ремонт

СТБ 05.55 "Цариця Савська" 06.40 М/Ф "Марія Мірабела" 08.00 ::У пошуках пригод" 09.00 "Імо вдома" 1О. 1О "Вусолапохвіст"

1З.ОО Х/Ф "Як вийти заміж за мільярдера" 15.00 Х/ф "Молодий Шер­ лок Холмс" 17.15 М/ф "Спірит. Душа прерій" 19.00 Х/Ф "Гарфілд"

"Виклик полковнику Шарпу". Х/Ф . 09.55 Квартирне питання 10.45 Ти не повіриш! 11.40 Галопом по європах 12.45 Факти. Світ 12.55, 18.55 Спорт 13.00 Надзвичайні історіі 14.20 "На розі біля Патріарших". Т/с. 16.50 "Переможець ура­ ганів". Х/Ф

15.ЗО "Док.детектив" 16.00 "Правила жипя" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20..10 Х/Ф "'Вечірня казка" 22. 15 Х/ф "Ігри дорослих дівчат"

07.40

18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 "Опустити перископ'. Х/ф 21.05 Т/с

"Секретні

ма­

теріали"

СТБ

06. 1О Влада терору 07.00 М/Ф "Русалонька" 07.40 М/Ф "Королівські зайці"

08.00 "Навколо світу" 09.00 "Їмо вдома" 10.50 Х/Ф "Вій" 12.20 їаємниці України" 1З.З5 "В пошуках істини" 14.З5 "Слідство вели"

НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф "Як вийти заміж за мільярдера" 07.45 Церква Христова

06.10

08.00 Запитайте у доктора 08.20 Найхудорлявіший 09.20 Руйнівники міфів 10.25 Алла, гараж 11.15 М/Ф "Спірит. Душа прерій" 12.55 Шоуманія

1З.З5 Ексклюзив

14.10 Аналіз

крові 14.551V-таблоід 15.55 Лише правда? 16.50 Х/Ф "Гарфілд" 18.ЗО Х/Ф "Син маски" 20.ЗО Х/ф "Маска" 22.ЗО Зірка концентрат

суддя

19.З5 Т/с "Завжди говори

-

завжди-2"

Футбол. (Загреб) (Донецьк)

21.45

5

"Динамо" "Шахтар"

КАНАЛ

06.00 "Програма передач" 06.10, 18.45 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 ·пагода в Україні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

06.45, 08.20, 12.25, 15.20 "Погода у світі"

07.00,

07.ЗО,

08.00, 09.00,

1З.З5 М/с "Скубі Ду і Шаггі" 1З.55 М/с "Поліцейська академія" 14.15, 14.55 Тееп Time 14.20 Побачення з мамою-З 15.00 Т/с "Плетуха" 16.55, 20.25 Т/с "Ранетки" 17.55, 21.25 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 22.ЗО Х/Ф "Бріджит Джонс. Межі розумного"

УКРАЇНА 05.45, 06.50 Прокидайся 06.ЗО, 17.00, 18.ЗО Подіі 06.40, 17.20, 18.45 Спорт 06.45, 17.25, 18.50 Погода 07.20, 15.00 Сріб. апельсин 08.00 Т/с "Клон" 09.00 Т/с "Рідні люди" 10.00, 18.00 Щиросердне зізнання

без

минулого" Т/с "Завжди говори завжди-2" 16.00 Федеральний суддя 17.ЗО Критична точка 18.55 Жеребкування Ліги чемпіонів 2008-2009 13.ЗО, 19.00 Репортер 13.З5 МІс "Скубі Ду і Шаггі" М/с "Поліцейська академія" 14.15, 14.55 Тееп Time 14.20 Побачення з мамою 15.00 Т/с "Плетуха" 16.50, 20.25 Т/с "Ранетки" 17.55, 21.25 Т/с "Щасливі разом" 19. 15 Спортрепортер 22.25 Лише правда?

13.55

УКРАЇНА 06.50 Прокидайся 17.00,.19.00 Подіі 17.20, 19.25 Спорт 17.25, 19.30 Погода 15.00 Сріб.апельсин

06.40, 06.45, 07.20, 08.00 Т/с "'Клон" 09.00 Т/с "Рідні люди" 10.00 Щиросердне визнання 11.00 Гроuюві хвилини 12.00, 20.ЗО Т/с "Жінка без минулого"

1З.ОО "Сміхота" 16.00 Федеральний суддя 17.ЗО Критична точка 18.00 Т/С "Рідні люди" 19.З5 Т/с "Завжди говори завжди" 21.ЗО "'Льодовиковий період" Х/Ф "Кейт та Лео" 2З.ОО Х/Ф "Пропащий""

20.40

УКРАЇНА

06.ЗО,

09.00, 19.00 Подіі 07.00, 09.ЗО, 19.35 Спорт 07.05, 09.40, 19.40 Погода 07.10 Х/Ф "Король повітря" 09.50 Срібний апельсин 10.ЗО М/с "Качині історіІ11.00 "Льодовиковий період" 14.30 Х/ф "Хто б уже казав" 16.ЗО Щиросерде визнання 17.00 Суботній вечір 19.45 Х/Ф "'Зворотний відлік" 21.45 Х/Ф "Гроші на двох" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10, 18.50 "Київський час··

06.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20,-14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.30, 08.30 "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25 "Погода у світі"

07.ЗО,

08.00,- 09.00,

УКРАЇНА 06.ЗО, 09.00 Подіі 07.00 Спорт 07.05, 09.40 Погода 07.10 Х/ф "Вже хто

час" 07.50 "Автопілот-новини" 08.25 Огляд преси 09.ЗО, 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО "Прес-конференціІ1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 15.ЗО, 16.15, 19.15 "Rе:акція" 17.ЗО "'Велика політика" 18.20 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Резонанс" ТОНІС

21.00

"Сміхота" 5 КАНАЛ

06.00 "Програма передач" 06.10, 18.45 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм" Об.45, 08.20, 12.25, Погода у світі" 07.00, 07.ЗО, 08.00,

10.00,

15.20 09,00, 12.00, 15.00, 18.00,

11.00, 14.00, 17.00,

1З.ОО,

16.00,

20.ЗО "Час новин" 07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.З5 "Погода на курор­ тах"

07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.З5, 22.55 "Погода на "Бізнесчас" 07.50 "Автопілот-новини" 08.25 Огляд преси 09.ЗО, 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО "Прес-конференціІ1З.30, 14.ЗО "5 елемент·· 15.30, 16.15, 19.15 ""Rе:акція" 17.30 "Особливо небезпечна··

5

КАНАЛ

06.00 "Програма передач"' 06.10, 18.45, 03.50 "'Київсь­ кий час"

06.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

06.45, 08.20, 12.25, 15.20 "Погода у світі"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

20.ЗО "'Час новин"

07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.З5, 22.55 "Погода на курортах"'

"Бізнесчас" 07.50 "Автопілот-новини" 08.25 Огляд преси 09.30, 10.ЗО, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ1З.ЗО, 14.З5 "'5 елемент" 14.20 "Страва від шефа" 15.ЗО, 16.15, 19.15 "Rе:акція"" 17.ЗО "Феєрія мандрів"' 18.20 "Час економіки"

07.40, 08.45, 22.10

10.00, 1З.ОО,

11.00, 14.00, 17.00,

16.00, 21.00 "Час 07.20, 10.10,

12.00, 15.00, 18.00,

новин"' 1З.20,

17.15

"Погода на курортах"

07.40, 08.45, 21.20

"Бізнес-

час"

"Турист.путівник" Огляд преси 09.ЗО "Код жипя" 09.40 "Гра долі" 10.15 "Час тепла" 10.ЗО "Не перший погляд" 11.ЗО "Автопілот-тест" 11.45 "Час купувати" 12.ЗО "4&2" 1З.25 "Новобудова" 1З.ЗО ··драйв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Ви практично здорові"" 15.20 "Будь здоровий" 15.ЗО "'Зверни ,увагу· 16.20 "'Арсенал" 16.40 "Бістро- ТВ"

07.50 08.25

"Погода в

"Погода у світі"

"Зворотний

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16·00 • 17·00 • 18 ·00 "Час новин" 07.20, 10.10, 1З.10, 18.50, 22.55 "По-

Х/Ф "Вже хто б гово­

07.40, 08.45, 22. 1З "Бізнес-

Х/Ф

Прем'єр Ліга. "Шахтар"(Донецьк) "Металург"(Запоріжжя) 19.00 Подіі тижня

Х/Ф відлік"

года на курортах"

час"

рив- 2" 17.00 Футбол.

19.45

"Бізнес-

06.45, 08.20, 12.25, 16.20 б гово-

відлік"

15.00

но­

курортах"

07 .40, 08.45, 22. 1О

17.50, 21.50

Подіі спорт Срібний апельсин М/с "Качині історіІСуботній вечір

1З.ОО

"Час

Україні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

рив"

09.30 09.50 10.30 11.00

2З.ОО

вин"

07.40, 08.45, 22.10

1З.ОО

07.00,

20.ЗО,

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00,

курортах"

11.00 Гроuюві хвилини 12.00, 20.00 Т/с "Жінка

05.45,

10.00, 13.00, 16.00,

07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.35, 22.55 "Погода на

17.ЗО Критична точка "Рідні люди"

18.00 Т/с

06.ЗО,

06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Т/с "Моя американсь­

22.50

Т/с "Жінка без минулого" 1З.ОО Х/Ф "Сволота" 16.00, 05.00 Федеральний

12.00, 20.30

"Зворотний

21.45 Щиросерде визнання 22.20 Футбольний уік-енд 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10 "Київський час" 06.15. 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20,

07.50 їурист. путівник" 08.25 Огляд преси

06.00 Клуб 700 06.25 "24 години. Спорт" 06.ЗО "24 години. Життя" 06.40 "Банкнота" 06.50 "Погода" 07.00, 22.ЗО Вижити всупе­ реч

08.00, 20.15

Маленька лю-

дина

10.00 Шоу Опри Уінфрі 10.55 Жити смачно 11.25, 1З. 15 Спецпроект 11.55 Служба розшуку дітей 12.00-"Світські хроніки"

12.20 Школа ремонту 14.00 Йорданія 15.00 Друзі тварин 15.30 Світ навколо нас 16.ЗО Вулиця лемурів

17.00 Т/с 'Таємничий острів"" 18.00 Парад диких тварин 19.00 Народжені вбивати 20.00, 22.15 "24 години" 18.20 "Час економіки"' 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "'Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 їериторія закону"" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25 "24 години. Спорт" 06.ЗО "24 години. Жипя" 06.40 "Банкнота" 06.50 "Погода" 07.00, 22.30 Вижити всупе­ реч

08.00, 20.15

Маленька лю-

дина

10.00 Опри Уінфрі 10.55 Жити смачно 11.25, 1З.10 Спецпроект 11.55 Служба розшуку дітей 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 1З.55 інші землі

14.57 Друзі тварин 15.25 Світ навколо

нас 16.ЗО Вулиця лемурів Т/с

17.00

"'Таємничи

острів"

Парад диких тварин Народжені вбивати

18.00 19.00

'22.15 ""24 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Чорний квадрат ТО НІС

06.00 06.25

Клуб

""700""

"Спорт""

06.ЗО "Жипя

06.40 "Банкнота" 06.45 "'Погода" 07.00, 22.ЗО Вижити- всупереч

08.00 Маленька людина 10.00 Шоу Опри Уінфрі 10.55 Жити смачно 11.25, 1З.10 Спецпроект 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 1З.55 Трипільці

14.55 Друзі тварин 15.25 Світ навколо

нас

16.ЗО Вулиця лемурів

17.00

Т/с

"Таємничий

острів"

18.00 Парад диких тварин 19.00 Народжені вбивати 20.00, 22.15 "24 години·· 20.15 Вивчаючи час 17.ЗО "Своїми очима"

18.25 "Час за Грінвічем" 19.00 "Час новин"' 19.15 "5 копійок"' 21.30 "Хроніка тижня" ТОНІС Спецпроект Трипільці 07.ЗО Вічні джерела енергіі 08.00 Магія краси 08.ЗО Зелена варта 09.00 Вижити всупереч 10.00 Школа ремонту 11.00 За сім морів 11.ЗО Шлях до успіху 12.00 Діносапієнс 1З.ОО Сім див світу 14.00 Х/Ф "Імперія тигра" 16.00 Народжені вбивати 17.00 Т/с ··таємничий острів" 18.00 Вікові таємниці Бібліі 20.00 Х/Ф "Дванадцять стільців" 22.50 Секрети Маріі Маг­ дапіни

06.00 06.25

17.10 "Палата" 17.ЗО "Не перший погляд"' 18.25 "Народний контроль"' 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Майдан" 21.00 ··час: підсумок"' 22.25 "Велика політика·· ТОНІС

06.00,

04.ЗО Спецпроект

06.25 Трипільці

07.10 Магія краси 07.З5 Зелена варта "Світ" 08.ЗО За сім морів 09.00, 11 ОО Дикі та великі

08.05

09.ЗО "Вікно в Америку" 10.00 Школа ремонту 09.50 "Улюблена робота" 12.00 Діносапієнс 10.15,"Час тепла" 12.ЗО З6 паралель. Токіо 10.ЗО "Феєрія мандрів" 13.00 Сім чудес світу 11.ЗО, 12.ЗО "5 копійок" 1З.15 "Світ нерухомості" 14.00 Х/ф "Імперія тигра" 1З.ЗО "Мотор -ТВ" 16.00 Народжені вбивати 14.25 "Страва від шефа" 17.00 Т/с "Таємничий 14.40 "Зодчий" острів" 15.20 "Код життя" 18.00 Секрети окультизму 15.40 "Гра долі" 20.00 Хф "Дванадцять 16.ЗО "ВІП-стажер_"______сс:..т..,іл-'ь-'ц'-'ів_·_ _ _ ___,


ВАТ "Сnецбу,Амоиnuк-503" nо1рібиі на nостійну роботу: 1. Токар 12. Інженер-конструктор із знанням 2. сРрезерувальник програми "АвтоКАД" З. Слюсар-інструментальник 13. Інженер-технолог по мехобробці 4. Слюсар механоскладальних робіт 14. Трактористи, грейдеристи, екс· 5. Водій автовишки каваторники (збирання, сервісне обс­

б. Водій автонавантажувача на склад 7. Зварювальник В. Електрик 9. Електрики з ремонту станочного обладнання 10. Автослюсар 11. Начальник механо-складальної дільниці

Наш славний і рідний, найкращий на світі, З тобою нам завJІЩи і затишно, й світло. Ти гарний господар і тато чудовий,

Даруєш турботу і море любові. Живи, радій і май здоров'я на довгі сонячні літа. Тебе з великою любов'ю родина вся твоя віта.

ful[i]~

Хай твоє щастя, мов сад, розквітає, Нехай тебе радість, мов дощ, обливає. Живи нам на радість, у щасті та. мирі

-

У дружній родині усі ми щасливі.

З любов'ю- твої рідні.

[D(!]

1fi 1~

~

~ ~ ~

~

ЩИрО ВІТаЄ З ДН~М .народжеН~Я КОЛИШНІХ ВОІНІВ-

афганцІв, ІмениwниКІв серпня:

Туманова КостІнтина Борисовича, Гнатка Павла Олексійовича,

Manawa Олександра Петровича, Дупю Володимира Петровкча,

morn [jfU) ~uw ~ш

~

rоповний ovxranтep а

~

~

Бажаємо усім здоров'я міцного, щастя рясного, настрою гарного, неба~

~ безхмарного, успіхів у всіх ваших добрих справах. Многіі літа!

1 ! 1 . 1 ! 1

не дай пропасти

-

в часових тенетах.

на власний розсуд. Прошу про послугу

- лише одну:

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

8 (096) 324-80-58, 8 (095) 285-29-08, 8 (068) 102-59-28.

Тел:

-

за домовпеніст10.

Свіча любові до землі. Щоб жити нам і працювати В законах Правди і Добра! Свою Держазу будувати, В якій родилась дітвора.

R081AOМIIRC

npo npo88A8HHR

Куіі6иwе•сі,

7,

1. Звіт правління про фінансовогосподарську діяльність за 2007 рік.

2.

Дзвениш міцним блискучим ланцюгом, Із глибини у синь небесну виглядаєш, Бетонний круг твій став у світ вікном. З яких доріг, з яких країв вертаємо, Завжди йдемо і спішимо сюди, Бо тільки тут,

З.

Звіт спостережної ради. Висновки ревізійної комісії

щодо річного звіту та балансу ЗАТ. 4. Затвердження річного звіту і

по

вересня

10

проводить

грижі та прот­

рузіі

дисків,

міжхребцевих

сколіоз

хребта, люмбалгія, радикуліт) лікар

прийти на допомогу. Вислов­ люємо глибокі, щирі співчут­

тя рідним і близьким у зв'язку

цю

людину

Завжди хочу бути там, де Ти.

Заблищали квіти, мо~ зірки.

пелюстки ніжних квітів

УпраWІіння освіти

Броварська міська рада та їі

з м. Кобеляки Полтавської області.

ким

Ліцензія

МОЗ України

N2

серія АВ

317615. Вартість одноденного сеан­ су 35 гривень. Довідки за тел.: 8

(050) 304-49-70, 5-30-1 о. на ро6оту смадаІ\ьників виро6ів 3 ПВХ. Інформація 1а ТЄА.:

8 (067) !l43.0o-351 91-447

13·00.

Для участі у зборах при собі мати

документ, що посвідчує особу. Для

доручення

Основні

на

показники

фінансово-господарсько"і діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показників

звітний

році пішла з життя заступник Броварського міського голови,

Горнеться до Божої Руки.

-

Wecтonan ІІІОАМиnа Петрівна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійної.

комітету

П

виконавчого

висловлює

щирі

співчуття Шестішалу Віктору Васильовичу, родині та близь­ ким з приводу тяжкої і непо­ правної втрати дружини,

смерті його

-

заступника

Бро­

варського міського голови

Wecтonan ІІІОАМИІІИ­

Петрівни. Добра і світла пам'ять про Людмилу

2007

Петрівну

надовго

залишиться в наших серцях.

51ЗЗ.7

2509 2619.6 99.2 198.2 2078.4

Продам 2-кімнатну квартиру по вуn. Незаnежності.

Te.n.: 8 (096) 436-58-70. ~Втрачене nосвідчення учасника бойових дій АА N2 334001, видане міськвійськкоматом 14.02.97 р. на ім я Хісамутдинова Віля Маскуровича, вважати недійсним.

Так душа людська, сльозою вмита,

що

Колектив Броварської місь­

балансу за 2007 рік.

представника.

сповіщають,

кої ради та

ІаrСІІІІоННХ щорЇ'ІНИХ І6орі8

представника

сумом

після тяжкої хвороби на 45-му

член виконавчого комітету

ТОВ «Вінсо-Вікна>> 1anpowyє

осіб

-

зали­

Броварської міської ради.

208З.5

412,2 1З7,1 197З,З

66,7

66.7

185,5 105,1 266920

169,5 55.5 266920

Броварська районна дер­ жавна адміністрація та район­

на рада глибоко

~Втрачене посвід.чення пенсіонера МВС, видане ГУ МВС Украіни в Київській області в 2002 р. на ім'я Кулика Олександра Олек· сандровича, вважати недійсним. ~Втрачене свідоцтво на nраво власності на житло, Вk1дане 9.11.2000 р. на ім'я Хільчука Анатолія Иосиnовича, вважати недійсним.

95

сумують з

приводу тяжкої і непоправної втрати

-

смерті

заступника

міського голови м. Бровари

Wecтonan ІІІОАМИІІИ

Петрівни та

Що бажає світла й висоти.

назавжди

шиться в наших серцях.

Марія ВИЛЬОТНИК.

Що здається вже несила йти,

завжди

виконавчий комітет з глибо­

справжньої води.

Лину я до Тебе, наче пташка,

безко­

готовою

Йосип Володимирович Островський

Напитись можна

Тож коли у серці сумно й важко,

щирою,

рисли·вою,

прийом

теохондроз хребта,

про це напевне знаємо,

Дощскропив

Й бальзам душі, той покаянний плач.

залишиться

Добра і світла пам'ять про

ІаІІ ІаСіАаНІt фа6рики. nо .. аток ресстра"Іі о

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

думців, друзів вона назавжди

з непоправною втратою.

ак"Іонері•, •кІ •ІА6УАJТІоСR 9 жо•тн• 2008 року о 15-QO :аа а"ресо10: 07452 Киі•с~ока o6n., ІроІІарс~окиіі р-и, с. roroni•, •yn.

Ольга ЩИГОЛЬ.

Так і я, Господь, тягнусь до Тебе, Та чи стане сил мені дійти? На землі я рідній прошу неба,

Ні земної слави, ні удач.

.

ЗАТ ВТФ "rоrоnівська стрічкаткацька фабрика"

КВІТИ

Дарував мені життя Тц, волю,

. .

хворих із захворюванням хребта (ос­

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Не прошу здоров'я, щастя-долі,

60..,180

комІрник на. склад ветери-.

Ten.: 8 (067) 232-83-99.

В моєму рідному селі. Нехай одвічно не згасає

Єдиним оком дивишся у світ. Синів і дочок звідусіль чекаєш,

Заглядають квіти у віконця, Зазирають ніжно мені в очі, Стебельцями тягнуться до сонця, Ніби щось вони сказати хочуть.

~C!IIIIIJ8~ . . . . Щщк.івсЬІЩj 2; тео(.:

····:Ц"о/ІfіJК.иза.··аіJре~ою:м "' • ·•· •· · · . ••.. ·•·•· · •· · ·.· •·•.. ·. · ІіfНJ~ · · · ·• . · .

І2о8С/ихн_препарапв, зарплата ~І

Ціна

КРИНИЦЯ

кринице мила,

,~.~~:~:щ~;;;;~.~··

JКитню в рулонах.

Лелечий край любили свій. Наруги зроду не терпіли, Жили в полоні світлих мрій. Нехай повагу відчувають

\.·.·.·.· · •· ·.· .·.· ·

1 потр{бен на постійну роботу 1

Продаю еопому

МОЄСЕЛО

Усі дороги, кажуть, ведуть до Риму. Людина йде туди, щоб помолиться. А в мене є вершина незрима Дзвінка, глибока вічна моя криниця. Скількох людей, рослинок напоїла, Води в тобі стачає на сотні літ. Ти невичерпною стоїш,

•7~~!Р~~''ІІ~•·•.:(

У

вдячній пам'яті колег, одно­

Шановні громадяни! В м. Бровари в приміщенні ВАТ "СПМК-509", вул. Щолківська, 4, з 1

УСІ коиеіі аа аисокмми цІнами.

Марія ОВДІЄНКО.

України,

Європейської спільноти.

•••••Імист;·····

АТ3Т "Ритм" аакуnО'!'У• ВРХ

не дай народу виродиться в осад,

Моє село, чарівний краю, На Придесенні запашнім. На Броварщині полум'яній, На Руси-Київській землі. Моє село, моя колиско, Дитинства, юності літа, Історії жагуча низка, Легенда пращурів свята. О мужні предки, волелюбні! Ви все робили до пуття. Ваш поклик вірності могутній, Окрилює нас для життя. Плекали землю, хліб ростили,

теренах Київщини,

~ їов Нвц-::-ве;,;айФ ~

і_Т~~S: 7]]_ а.б~~6ZЕ_З~-~~7 j

Дай сяяти живим серед живих, дай українцям бути на планеті.

у гоя між народів світових,

ву освіта міста Бровари здобу­ ла незаперечний авторитет на

• во~ій катеrорії В, С, 1 · 1 зарплата - 2000 грн.

* * *

порадником.

Завдяки їі мудрому керівницт­

l1tВJru ш (l(D®ZJ)) @~~Мfі~

Я не прошу у Бога талану Господь його дає

наставником,

nоміqник ovxranтepa.

~

ради

Петрівна була

досвідом роОоти та

Музиріка Віктора Гриrоровича, Шитоrо Володимира Миколайовича. ~

міського голови з гу­ манітарних питань, члена ви­ конкому Броварської міської

Для освітян міста Людмила професійним

nрацев· a/n віА

~

Кобка Володимира Михайловича, KopwOI(.a Воподимира Васипьовича, ~

~

'{/ U!ilo ~lj)(II комірників. . rараи·

~

~

(04494)

ника

~

3000 rри. Потрібні Ш: ran11p і оФіс·меиеажер. Те11о: 8 (044) 221·59·04, 8 (050) 478-55-98.

~

Іваwковськоrо ВітапіІ Воподимировмча, Западька АнатопіІ Опксійовича, ~ ПрокоnіІІ АнатопіІ Яковича, Кравченка Микопу Петровича,

риJ. вул.Шолківськ!!_,4, тел.:

5-;s0-16, 585-04-1 {.

1~ серпня перестало битися серце доброї, чуйної, високо­ професійної людини - заступ­

~

тусмо офіційне nа111туваиив,

1 '

1 ! 1 . 1 ! 1 ~ Спілка І!Іетеранів війни в Афганістані м._&ро~ари ~ ~

[D(!]

луговування) 15. Автокрановщик 16. Головний енергетик Оплата праці висока (за домовле· ністіа ), своєчасна. Звертатися за адресою: м. Брова­

ПАМ'ЯТІ KOJIEfИ

висловлюють

щире

співчуття рідним і близьким

покійної.

І!і;і Втрачений сертифікат на земельну частку

(nай) РН N2 37?387, ви,о,аний Бров?.рською Рдд~ зареєстровании в книзІ реєстрацв за N2 40:, на ім'я Юрченко Анастасії Іванівни,

23.10.2000 р.

вважати недійсним.

Працівники та батьки вихо­ ванців дошкільних навчаль­ них

закладів

управління

~"Втрачене свідоцтво про реєстрацію екс· каватора 70262113·3 N2 АК 099569, держ. N2 20· 29 УМ, заводський N2 678981, номер двигуна 9М4383, рік випуску 1990, видане КП ПМК-15, вважати недійсним.

ди глибоко сумують з приводу

~Втрачені nриватизаційні документи на квартиру за N2 1·12401, видані на ім'я Шевченко Тетяни Віталіївни, З!!_rублені в ніч з 19 на 20

Wecтonan ІІІОАМИІІИ

серnня, вважати недІИСними.

~Втрачене посвідчення ветерана військової служби серіі АА N2 1094941 видане військ· коматом 25.03.03 р. на ім я Зайця Віталія Івановича, вважати недійсним.

освіти Броварської міської ра­

передчасної смерті заступни­ ка міського голови

Петрівни та висловлюють щирі спів­ чуття

рідним

і

близьким

Друк офсетний.

О.бсяг

1 дJ>Yr<:OQaH"!Й аІ>куш . .ЗАТ

#64 2008