Page 1

Га:аеп. ВІП~Іа 186'7 року

:s 17

mua:

.м 64 (8423) Ціна договірна

ГА3ЕТА БРОВАРСЬКИІ МІОьКОЇ ТА РАіоННОі PAJl ИAPOJltw..AIOYTATIB ~

Офіці4най

)-· -

Інформаційна

панорама

КОМІСІЯ ПРОТИ

_метою здійснення невідкладних заходів для nо­ u.nання кризового стану, що склався в сільському господарстві, та здійснення реформи в аграрному секторі Указом Президента України утворено Над­ звичайну комісію з питань -агропромислового комn­ лексу України. Основними завданнями комісії ви­ значено здійснення заходів щод'J економічного та фінансово-кредитного забезnечення роботи сільсько­

На Ішлендарі червень. А це означає, що сільські

j

r.осподарських

товарів,

оперативне

вирішення

пи­

тань матеріально-технічного постачання, формуван­ ня продовольчих державних і фуражних ресурсів, вжити інших невідкладних заходів. Рішення Над­ звичайної комісії обов'язкові до виконання ])tіністер­ ствами, іншими центральними органами та місцеви­ ми державними адміністраціями. Очолює комісію ві­ це-прем'єр-міністр Володимир Дем'янов.

сячний труд десятків сотень людей. Щоб уникнути цьоrо і забезnечити схоронність

трудівнюш вступають у нову відповідальну кам­ панію заготівлю кор­

мів.

врожаю

У той же час із по­

рядку

денного

вони

знімають і питання підго­ товки до найголовнішого свого іспи.ту, який є він­ цем хліборобського року,

-

жнив.

Звичайно,

успішне

проведення

рою

Ї:'

значною

залежатиме

не

мІ­

тіль­

ки від якісно відремонто­ ваної техніки, уміння ме­ ханізаторів вправно ма­

неврувати нею, ефективно

КОЛИ УПОРМИТЬ НА ФЛОТІ

виконувати

Підняття російського андріївського прапора на більш як діюхетах допоміжних кораблях Чорномор­ ського флоту викликало значний nолітичний резо­ нанс в Україні, Росії, за рубежем. Міністр оборони нашої країни Костянтин Морозов у З'В'язку з цим заявив, що на території України Н3 повинно бути жодних військових формувань, які не визнають ук­ раїнського командування. Група офіцерів Севасто­

днину,

кожну

nогожу

але й від усвідом­

лення

кожним,

що

виро­

щений

урожай

за

всяку

ціну

треоа

пожеж.

-

від

конкретні

заходи

реженню

врожаю

найбільший ворог достиг­ лого хлібного лану, може

При цьому

звести

га

нанівець

культур

цей

збер.егти

Бо вогонь

зернових

і грубих кормів, Представ­ ником Президента у ра­ йоні Л. В. Слободянюком прийнято розпорядження, яким передбачено здійс­ нения цілого ряду заходів, щu nопередили б виник­ нення пожеж у місцях збирання, зберігання кор· мів та хлібних масивівt Цим розпорядженням зо­ бов'язано керівників агро­ комоінату «Десна>>, відді­ лення пожежної -охорони райвідділу внутрішніх справ та керівників рад­ госпів у визначені строки розробити й здійснити

не

вих

багатомі-

віддІл

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

БАЙДУЖОСТІ

вогонь

КРИЗИ

і

по

зернових

має

збе­

кормо­

культур.

особ.'1нва ува­

звертатися

на

про-

НЕ nРОЩАЄ

філактичпу

роботу

дотримання

щодо

правил

лення

на

них

радіостан­

цій, не допускати викори­

по­

жежної безnеки працівни­

стання

ками радгоспів,

Шl роботах, не пов'язани:{ із гасінням пожеж. Про­

ми

та

дачника­

городниками.

Не менш

важливим

тягом

є

депо

те, що спеціальні комісії мають перевіри·rи проти-

пожежне

комбайнів,

вільної

ни.

ав­

nовинен

. домогтися

встанов-

на

не

дружи­

працівників

та членів

жин

мати

і

охо­

цих дру­

покладаються

обов'язки по контролю за

дотриманням

всіма

нізаторами,, ми, водіями,

комбайнера­ скиртуваль­

никами

У попередженні пожеж в період збирання кормів й урожаю зернових особ­

білів,

пожежних

пожежної

Саме

рони

схематичний план із за­ значенням місць розташу­ вання токів, польових станів, скирт.

лива роль відводиться працівникам пожежно-сто­ рожової охорони. Вони повинні насамnеред забез­ печувати надійну експлуа­ тацію пожежних автомо­

в

чергувати

пожежно-сторожової

томобілів. Уже протягом найближчих днів кожен радгосп

доби має-

техніки

менше двох членів добро­

забезпечення.

тракторів,

пожежної

меха­

протипожежних

вимог.

Збиральна за горами.

кампанія не І підійти

nечити

надійний

від пJжеік

захист

і фуражу,

зустрітися до 20 червня "і розв'язати спірні ни:ё.ни щодо флоту. УряД нашої країни внеловив офіційний протест урядові Росії у зв'язку з усклад­ ненням ситуації на ЧФ. Нарешті, Конгрес україн­ ських націоналістів звернувся до Президента Лео­ ніда Кравчука з вимогою nокласти край односто­ ронньому підпорядкуванню Росії кораблів ЧФ, вид­

Ч umaч

нію.

Ми, жителі Черннховського у

Чорноморським флотом,

і

дали вказівки

ніяк

яснити,

·.по підго­

товці зустрічі відповідним службам. У зв'язку з цим до Києва прибуває міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв, якого делегував в нашу сто­ лицю для підготовки зустрічі Б. Єльцин.

не

що

дуєтьсн

Президенти України і Росії висл:>внли готовність обговорити найближчим часом питання, nов'язані з

за

навпроти

бу­

<<трико­

тажКИ>>. Там, ніби, має ·будуватися учбово-курсО>­ вий комбінат фабрики. Якщо

так,

то

незрозумі­

ло, для чого майбутньому скро~шому о5' є кту така непроникна

яку,

огорожа,

напевне,

ча

в

і

ва обdв'язку, але й спра­ ва совісті кожного із нас.

вертольоти,

сідають.

зараз

все

ви­

об'єкт

там

А може там будується якесь екологічно небез­ печне виробнИцтво і від нас його ховають за ви­ сокою огорожею, а потім поставлять перед фактом, що збудовано і нічого зробити неможливо? Хо­

вулиці Брова­

можемо

мільйони.

ЗАХИСТ ПОСИЛЮЄТЬСЯ

котрі

oii!'Guт?

рах,

А ПОКИ ЩО ДЕЛЕГОВАНО КОЗИРЄВА

здивування

• Секретнttй

ворити за межі наших терИторіальних· вод ті ~ораб· лі, які підняли андріївський прапор, заб:>}Юнити діяльність, передусім у' Криму, партій антиукраїн­ ського спрямування, зміцнити берегову оборонну лі­

ЦiHtlBUIICЯ

заспокоюють:

будується

ральним

за

гене­

планом.

Яким чутка'! нам ти? Хотілося б через ту

мати

чітку

і

віри­

захист громадян,

док чорнобильської катастрофи>> і з метою дальшо­ г вдосконалення механізму його дії Президент УкВ ньому підтримано

іативу .громадської організації <<Союз <<Чорно: "' ь УкраїНИ>> та Українського національного фон­ ду допомоги інвалідам ~рнобиля щодо nосилення

соціальному

захисту,

використанням коштів,

посилити

контроль

б

я.сну

поставила

над <<і>>. То будується?

вкладено

громадян,

які

ніх

неповнИх

учні.

272 них

ж.

там

Для

За

відселяються

проблемам

Латвія 34-е і Зб·е, Федерація і Білору~:ь

Індекс

бере

казники.

розвитку

розробили життя в 173

як

до уваги стан

люд-

індекс краУнах

такі

охорони

по­ здо­

ров'я та освіти, тривалість життя, зайнятість населення, купівельна спроможність і до­ ступ до політичного життя. Перше місце належить Яnо·

-

відно 45·му

37·е і мі~:ці,

-

47-му

на

Російська відпо­

-

38-е, УкраУна на Вірменія і Грузія і

48-му,

Казахпан

... хові

у

роІ{у

88-му

а

"

-

у

у

Великій

на­

він

У перспективі плану­ ється

відкриття

зійних

класів

~івц:І,

Вандаnізм

рада з питань охорони материнства і дитинства, яку

Протягом кількох років у столиці та Уі околицях вчd­ няю'rься напади на пам'ят­

провело Міністерство охорони здоров'я України: На ній йшлося про шляхи виходу з демографічної і соціальної кризи, в якій перебуває країна. Тільки десять відсотків випускників середніх шкіл, гово­

ки І

вважати практично здоро­

катастрофічно

·знижується

ується загальна смертність.

народжуваність

і

Така ситуація й

тривогу учасників наради.

досі

дою

вими, а з кожної тисячі новонароджених 140-150 вже' хворі або мають вади розвитку. Останнім ча­ сом

нашоі та

патуіІ

ці

недавньоі вилазки

ломом

до

залишалися

Історіі.

з

кувал­

кам'яних

безкар­

ними.

Вже

писала

й

про

неодноразово

безпорадніпь

мілі·

ціі, закликала втрутити~:я ~:луж­

бу

ців в той

~:піймані на ~:амий момеит,

розправлялися вою

-

миру

Леніну.

бfІзоеки...

І

от,

нарешті,

своєю

жерт­

Володн·

заявили

про

nриналежність

Спілки rоричн9

дій

зі

гарячому. коли вони

пам'ятником

Руйнівники свою

Однак преса

гімна­

у

Нали­

Шевч~нковому

та Рудні,

у

а ліцейного Богданів)Jі. -

* *

украінськоУ керівництво

до

молоді.

СУМ

кате­

відмежувалося

від

даного

угруповання.

Віталій К·РАВЧЕНКО. («Вечірній Киів~, 2.06.93 р.).

ВИХОВНОЇ робОТИ.

...

на

*

*

цьогорічне

доровлення

дітей

Придеснянської nосиленого ного

ду

із

зони

радіологіч­

контролю

із

фон­

Мінчорнобиля

пла­

нується

витратити

близько

1 ОО

1143

учнів

мільйонів

ді'І'ей

вже

протягом

Так,

540

відпочили

року

торіях

із

зони у

сана­

Севастополя,

Євпаторії,

Івано-Фран­

ківщини, Львівщини та

Пюлтанщини. плануються

*

оз­

Восени

поїздки

до

моря.

на

~:пільиими зусиллями правоохо­ ронних органів у Ва~:илькові затримані одразу ~:ім злочин·

шко.1н

бібліоте­

карбованців.

прямок).

старшокласни к и

шкіл

поглиблено вивчати ок­ ремі

предмети.

Пухівці ка,

у

*

району

До речі, вперше віД­

можливість

матимуть

В столиці У країни відбулася республіканська на­

Ди­

(фі зи­

багатьох

ДЛЯ З~ЕРЕЖЕННЯ НАЦІї

можна

класу: напря-

ліцейному

місці.

із забруднених територій.

рилось на нараді,

програмою

восьмикласники

80-му, Киргиз· Замикає цей

-

р.

МіСJ:ІЬ із ДВО:ІІа

*

розпочали за

83-му.

Таджикистан

корпусу

1020

п'яти-

-

сnисок

1993

кінця

нового

На

Налиті і Требу­

цього

-

на

до

у t<алинівці буде ~за­ ве~шено спорудження

ром

І\ ;-:,::с :'1атичний

на 5t-му, Азербайджан на 62-му, Молдова на 64-му. Туркменистан на 66-му, Уз-

1бекистан стан на

...

*

,спортзалами,

* * *

індек~:у

колишні республіки Радянського Союзу. мають такий виr ляд: Литва 29-е мі~:це, Естонія і

ства, якості світу.

з

дзвоник

гімназійного

повідомленням радіо Америки», автори доповіді оон·, при~:вяченоі •Голо~:

'

цього

тисяч

518

востаннє.

класники

до

та

серед­

11

шкільний

навчання

ніі. Далі nдуть Канада, Нор­ вегія, Швейцарія і Швеція, США.

кою, їдальнею та цент­

крапку

що

середніх

школах

мерці

Відповідно

розnочати nереговори з уря­

тощо. Особлива увага в Указі приділяється забезпе­ ченню виконання запланованих на цей рік обсягів житла для

трьох

за­

навчальний

22

від­

Жителі ву лиці Черняховського.

Викликають

Хто як живе

за

дами держав СНД, насамперед Російської Федера· ції та Білорусі щодо координації відповідних дій

будівництва

в

повідь від офіційних осіб, котра

у районі

газе­

Ці~tава cmamt~cmu"a

коштів для здійснення заходів по ліквідації наслід­ та

рік

мок),

соціал~rо захисту громадян, які постраждали внаслl~ чорнобильської катастрофи. Указ дору­ чає урядові організувати використання бюджетних ків

нині

(гуманітарний

які nостраждали внаслі·

їни видав відповідний Указ.

.. .

пролунав

На виконання Закону України <<Про статус і со­ ціальний

'ІІІ ЗНАЄТЕ ІІІ, -ЩО••• вершили

це

Так,

у

математи­

Літках

-

укра­

будеться виїзд го

ської

ців

історія

України,

-

у

Бобрику

-інформа­

тика,

у

фізика,

Нняжичах

англійська

мова.

дошкільно­ Придеснян­ у

Терно­

область.

мільйонів

ра

та

із

зони

ПіЛЬС\>КУ

5

Русанові

оргаНізований

дітей

віку

їнська мова і літерату­

у

і

хліба-то в ІИе лише спра­

nоля виступила з вимогою до президентів двох кра­

..

до

неї у всеозброєниі, забез­

виділяє

Ще

карбован­ районна

Рада народних депута­ тів

на

лення

літнє

оздоров­

Дітей-сиріт

варщини.

Бро­


2

8

стор.

Субота,

5

червня

року

1993

·« НОВЕ

ЖИТТЯ»

8

64 (8423)

.. ІІ

-.rn

ІІ ІІ

ІІ

J

11 11 · ІІ ІІ

. 11 ІІ ІІ ІІ

ІІ

11 ІІ

11 11 ІІ

ІІ ІІ ІІ ІІ

ІІ

І• І•

11

., ІІ ІІ

ІІ ІІ ІІ

ІІ

ІІ ІІ

11 ІІ ІІ ІІ

ІІ

На ноІJобудовах ..tti~ma

••

Іі ІІ ІІ І

·Не мож·на

нехr}'вати ,;/.

чужою

працею

У районі вул. Ш. Алей­ хема височить· нова 1 О­

ось

поверхів ка. Всього за п'я1'ь місяців бригада · І. К. Сипчу із домобудів­ ного

комбінату

.будинок для

на

звела

квартир

працівників

птахо­

кладання

зовнішніх

і

11

чи дворі.

11

·

коли ми ,

ЖИТ-!JО

на

вул .

:; 11

~:Еgо~~~~Ль, ~~~а~~ер~~: !і ти

вісім

дереІЗ .

11

радість жителям. Тепер же бачу, що нікого з бв.тьнів не хвилює, як їх діти ламають гілки заради

11

Думали ,

ме­

реж та спорудження стан­ ції

чистоту

lt

:;

будуючи

про­

-

за

ВіДПО-

::

порядок у своєму під'їзді Був випадок,

технічні та . сантехнічн t. ро­

а: . головне

11

поділось · у

ПОЧУТТЯ

відальності

фабрики «Ниївська». Щоправда, попереду ще опоряджува.Ль~І. електро­ боти,

заселено.

ку дя

МеШІЩНЦіВ

цей

119

бу ди нок

відразу

тепловодопостачання.

А от поряд . · розташу­ вався будмайданчик дере­

кількох

вишневих

В<?НИ

будуть у

ягод,

як

::

16.40 в об'ПТІІІі. СІрінціІ. Кіноnроrрама. 17.10 оШмх до саба•. МаІІстар, коСпар, бандурІІСТ МІІ«ом &,днмк.

18.05•ФраАЦрІоІСі JІСРІЇ~ Тмемрис:.

18.50 УТН. 19.00 Чемnіонат Україtм

фунДа!'у!е~т

ти . ..

ІІ

Виходить, підприємство чи держава вклада-

::

ведеться

ють

господарським

буткІв правда,

піДприємства. / Що­ останнє

-

не

катего- .

рія непостійtjа, тож передбачати строки завер­ шення новобу до ви бу де справою

невдячною .

Раніше, виконроб ДОКу

говорить Михайло

-

60

власними

квартир

20.45 На добраніч, дітм! 21.00 УТН. 21.35 ДНі культурм Франщї

1 Укра! ні. Худ. фіn.., •Вепмка дороrа•. 23.25 УТН. 23.35 3акрМТТІІ Вс:еуІЦІІЇІІСІ>&ОfО фас:Т1ІІWІІО сучасної та nоnумрноі му:sмкм •Чераона РVТ••· ТраНСJІІІЦіе 3 ДонеЦІоо.

OdAHКJHO

Тепер

все

ко:

стої

міЛьйонів .карбованців, а коефіцієнт П збільшення (у цІнах · нинІшніх) вже сягнув nонад 80 процен­ тІв, · неважко зрозумІти : житло це справді буде · • золотим• ~

· У зв 'язку з цим · хотів би поділитися сво~ми сум­ ними роздумами. · Ми . бу­ діве{Іьники,

як ніхто ро­

зуміємо тих людей , . що роками .. чекАють омріяну

квартиру. І, ,з'вичайно, ро­ бимо . усе можливе. аби

прискорити новосілля . Та

·

ІІ

11 11 11 11

не

можна

чуж ою

працею,

с прав жніми

1,

11

:: 11

:: 11

::

госпо-

11

::

краще і заможніше . Що ж, слушна думка .

11 11

Залишається тільки пого-

::

сильовичем.

::

Н.

із

Михайлом

Ва-

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

11 11

11 11 ІІ

На фото: вгорі спо­ рудження житлового бу­ динку кафе на 50 місць в районі військко­

11

:r

мату ; внизу ва по го.

-)iJ~ ..._ S.

roPGAЧESCbitf;І·;,

УТ-2, УТ-3 ІІlАНАЛ «І'ОСІІІ» Іісті.

12.40 СеnІІНСІоІСе мпаНІtІІ.

::

дарями 1 не станемо жити

дитися

.....

ву л.

-

Час діnоамх nІІІДаіі.

Рамкоаміі к0ІtЦ8рт. Ціп«ОІоІ таІМНОо

Вустам• малmс.

3ор8Н8і дощ.

До3аімtІ.Дом8WttІІ муб. .у смерті дурна ~ааа•. Худ.

фІІІІоМ.

~~:: =~а.

13,25 .сім l8pмat8DI сфраІторІ

36русаа•.Худ. фМwІ.

14.55 Грк аІІСІМ6т. СІ0ІІіс1і8 Ірсутсwсоі фіпароfо..ї. 15.25 nрам•сра Aott. фІ/J..,у .ДМu nрирода АмармІUІ• (CWA). 15,55 Там-там -~~. 16.10 TpattePocaфip; Іідобрu:-. 16.55 Сусіди no маметі. . 17.25 Мрмчнміі фіnІоМ .Оіі, да iiwnм .Хl\ОІІЦі ~ ІІрМаркуо. • 17.50 ТаорЧе об'сднаННА •Громада• оредста 1111 к: •Поttедіnок • 1'-

u•кмІІ•, o&nme до діпа•, оrДобрмІІ 3НІК•, оОстріа .., ..~о 18.45 Кміас:w:аnанор8111.• 19.05 Ві3мnса. кn.р..ІароІ•ІІІСо.• . 19.10 МульТфіІІ..,,* . 19.20 Т~~о~, 3а стіноІо, .....,.чиНІ ; .Wісп. · -.імнат на росіАсиіА термторії. ПосолІtСТІО Уt:раінІІ у ФРН•.• ·

.• '

новобудо­

Черняхівсько-

'

Фото Віталін та Дмит­ ра МЕЛЬНИКІВ .

РеІtІІ8МІ .

ІІ ІІ

11 ІІ

11 ІІ

11

11 11

11 11 ІІ ІІ

11 1\ ІІ

11 11 11

11 І( І\

ІІ

,, 11

19J0 CNN.' 20.00 Таоі МОJСІІМ80СТЇ, АІСДМНО. • ~.10 Tin.,XII'IV\11 чолоаікі&.• 20.40 CairiiO істини. • 20.45 8і3мтіа. 20.50 Худ.фіn... оЩе .одмн ЦІСраТ... 22:30 сtт.з.' .22.40 Німеч'W!І очмІо(а .СімеНСІ•.

ЧасnІна 1!

20.45 НІ до6ранh, д/nІІ

21.00 УТН. 21 .30 Сnорткур'ІР· 21 ,45 ДНі КJА.,1УРІІ Франції І Украіні. Худ. фіn.... .Гра а суп.,.. · 23.25 Тапафан. 00.10 УТН. .

17.35 18.35

Акорди.

16.10 Дntl дітd • • 16.50 ОсаітІІіІІ UНІJ М8ТfіМІТІІЧНІ WK

ак,....аніа ~ фіам

маіІс:тер. Лittol'pj 17.35flpeN'cpa фіn КМЇІСІоІСіа 1 .Я 3 1\Е

"1\J.OO

УТН.

.

ФіnІоІІНtонцерт ооКо:sацькміІ rурт•.

3ІКОІС.Іtміі• (•Киї

•Теж~,•Укрте 18.25 Титр ІІКІІ К1 смарn.... І caiтnt 19.00· ~· . 1SI.10 Twpaдlou• 1SI.55 WануАмосtІ, І

1SI.10 Акцекrи. 1SI.25 ДиОІМ ЧорнобмnR. ЛітмІ.:tІідrІО'ІІІнок дітаІі.

20.00 Р8ІUІ8МІ. 20.10 3а і nротм. 20.35 На добраніч, діnІ1 21.00 УТН. 21.30 Сnорткур'ср. 21,45 Дні QA.,1YPII ФраНЦІЇ

фоnІоІUІОрна npo

' .

І У~tр~їні.Худ.

·

20.50 На добраніч, 21.00 nн. 21.30 Cnoprll'fp'cp. 21.45 ДНі куnьтурм •

x'W?,

УТН.

,

JКFAHJШlQ.

Ноемtм.

05.00 НоамІІІІ. '05.20 РаАІСИІ rімН8СТІІп. 05.30 •Paitoa., . 07.45 Фірма rарантус! 08.00 на.-. ' 08.~ ПрІм'срІІІІJА· плефІпwtу tоІ1роето 08.20 Вес:епі ІІОТ\ОІ. 08.35 Прам'сра ІІJд• темфіт.му .nросто МаріАо; QA. 09.20 Topro811A мІст. .io,iNea та н.і.. C8j1111. · 09.50 .ЛІІWІ.. nацмфід••· наук.-nоn. СКІ.50 ооІІІІІДІІмІІ8ЦІІфWІ•. ttay.••non. Уе.ІІафіІІw. 5 c:epitl. . пмфіnІоМ. 4 сері~!. • 10.50 Прес:•8ІЦ:ІІрІС. 10.50 /1p8c:-cnpec. 11.00 на.- t:o.~). 11.00 Ноu• (а СJРАОfІ8ІІКJІ8ДОМІ· • Хуа. ~ 2 11.20 oiCani'ru Немоа. х, 1U8фintoм. 1 11.20 .К.niml c:epitl. . серіІ. . '12.25 · .К.рnе••· Худ.~· 2 12.35 .ка~. Худ. темфімм. 1

PallltOI8 rімН8СТІІu. .,_,

Фірма f8P81RJ&I Ноutм. оР.-. nioetк8•. Муn.,тфіп....

~.:1іаІіу 21

..

•.

с:еріІІ.

сері~!

14.00 14.25 14.40 15.10 15.15

СКІ.SО КІноnро6а. 10.50 ФІn...·баnет 12.00 nн. 12.10 Худ. фітом ..J схмІо. 16.00 nн.

:s оркестром фа ма•Ьр.

00.20

СКІ.~'ера

08.!JO КІІіс·ІІІtІіор-15

.rpa

фіп~ ооІІіто на І10ІІ0ПІМJ схмпІ». 2).25 І :SНОІУ раом.

Ноа.. (а CJPA0118p811118A01o).

A!Aoul .....

Са/т rpolllfl Ад8м8 c:мtr.. ІАосмот. ~ ....... Му.n.тфімм. 16.05~_".. 16.15 Уа6кмс:там ...... СІІЇІІМІІА ......

м.

..~о~.......

13.50 .чрrа саато•. yn.,,...,.,_. 14.00 Ноа•• (а сурдо,.раІМДОМ). 14.25 Теммі!Ст. 15.10 5noucn'. 15.15 ~ м.а... Му.ІМtтфіпwІ. 15АО Xir•llllc18p• .S0 І SO.. 16.30 Прем'• муn..тфімму llllfra8old

23.30 С' 00.30 mt. 00.40 МоnодіІІна С'І

05.00 Ноамtм. 05.20 , _

rімІ

05.30 ......... 07.45 Фірм8 ,.,.. 08.00 Ноutм. 08.20 Прам'сра ху, МаріІІо. СКІ.10 У cafri, ТІІРІ сурдоnериnадс

СКІ.ІО ооІ!ІІІД•• nац · 1U8фіІмІ.8са

10.50 Пpac-alcnpt 11.00 Н0881881 11.20 oКantraн-

(!:CJ

-сер~~~.

.12.25 о«артмн8•. )(

. c:epiL

13.45 tІfm.тфІмм 14.00 1loull8l (it q буАІІ~(США). 17.00ttoa... 14.25 т.....-.:т. 17.25 у.........,. о6ст811dмоо np8AC1'88IIIIC 11.00 ....... ,., .~ 'ТuІІІМUІІОmІІІіиоо fiPIN"IЦIII. 15.10~. nporpaly~--· 15.15 toltдJiouМa nporpaмy 4иаІомі --ціа. ,.,.50 . 15.40 . . . _.. ' 17.55 Прем'срІІІІJд• темфі/І...у .nросто 17,50 f'loroAІ; 18.00 nрам•срахр. T8AaфinWІJ oDp0cro 16.10 ' ~ ·· • · м.,... МаріІІоо. . 16.50 • • 18.40 НuyCТJII't МосІоес:wсСІМу 17.00 . 18.45 Mittimopa. . , liмoф8cmlsamo. 19.00. 3а Крампіас-стінсиО• . 17•.25 .. .до lilicmli 18.55 т 19.40 . . . . . . . . . . 1SI.40 . . . . . uиа. 18.05 noroдa• 19.55 РеІІІІ8М8. 1SI.55 Pe11U18111. · 18.10 Прам'сра 11 20.00 ~. 20.00 Ном.. МарІІІІ. 20.40 М8Ц8НІТІІ. 20.40 Прем' ера худ. т~РімУ 18.55 3устрі'ІІІСо 21.25 A36yu МІСJ8ІU, . .r~н та імІІІІ». 21 cepitl. ОсТІІІІСіно ~ 118( 21.40 МаАм Д.ексон po:snoaiдac ... 21.10 lkllaPJQ аустрічас Af!P•· ' ІІІчаспааом lu 23.00 Но8ІІІІІІ. 22.30 ІІІ96оа а napa~oro nоrІІІІАУ· 1SI.40 В..ірНІ u: 23.25 L·IU!Jб. 23.00 на. 1SI.55 Jle11U18111. 00.10 Прес·екс:nрас. . • 23.25 Дluaoul -ААоскоn. 20.00НОІІІН8. 00.20 ооІ!ІІІДІІНІ nацмфідІІа,Н8JК.•ІІОП. 00.05 Прес:·аu:nрк. _ 20.40 llono ..Мint тамфіn.... 5 серіІ. 00.15 ооІІІІІАІІМІІ8іОІФWе•· Наук.-nоn. 21.10 Худ. фІnІоМ Т8118фіп.... 4 cepitl. 23.00 НоuІІІІІ, УГ-2 і КАНАЛ кРОСdь 23.25 ІІеnІІU np VТ-2 І КАНАЛ ~tPOC/Jl» 00.05 l1pac-81'Cf1P 07.00 ІістІ• . 00.15 ..JІІОДІІІІІІ1ІІ .20 Рклама. 07.00 Іістf. темфіп.... 5с 07.25 Час ДЇ/108ІІХ АІІІА811. 07.20 РеІUІама. 07.55 РаНІСоеміі концерт. 07.25 Час: ДіпОІІІХ АІІІДаІі. . rт:2ІЮ 07.55 Му3мu q~ynнмu маном.У nowyux 08.20 Пподм ОСІЇТ11. rармоНІЇ. Піаніст В.сеnіаохін. • 09.00 У Kc111wi. 08.40 6е3 pcnywi. . 09.30 МуЛ..Т1І·fІ!tА..Т11. 07.00 Вісті. 09.35 К·2 предстаІІІІАС: .Знаіі нatUMX•. 09.40 6аnет Санn·Петербурrа . На са'тІ 07~20 Рамама. сакvрм 1 Яnонії. 10.35 Пара/ІеJІі. Q7 ~ 25 Час діnОІМJ 10.30 ДоиіnnА. ДаІІ nапу, дPJJICe. ·10.50 .pj, ocunrт сает 8118 "Р8" 07.55 Муm.ТІІ•ІІJІ 10.45, Худ. теnефіn.., .Санта.І&арбара•. АІІІд-·· 08. 15 C'ryдitl .но.. 11.20 ..naa Toncтot-. Худ. фіп.... 1 176 capitl. · OSI.10 Пjnirp81. саріІІ. 11.35 .Саіте Т1ІІМІІ•, 09.55 о4іурда Мо,! 12.20 Те.тр одноrо·худо.ІІІІu. 12.40 CelltlltCioiC8 11111'1-· 10.25 Вмстаu на В.6ормсоІ·Мусатоа. 13.00 ІістІ. 12.40 СеААІІСІоІС8 nМТІННІІ. 13.20 РкіІ..... 13.00 Іісті. 13.25 ..Лн Тоnстоі•. Худ. фіn .... 2 13.20 РеІUІама. 11.55 13.25 Проrрама..ОЗ•. · 14.55 Тем&іра. 12.10 . ДІІ 13.56 ..Д~ІіІОІіІ•. Худ. фіn .... 15.25 т 11081Ut11. 12.40 U8 15.05 Аам uр'срм. · 15.40 С'rуД. -Роста. ~нміі дмс:к•. 1 1 оо Вісті. t5.20 Ctlrllan. ЧІСТІІНІ, Рем.... 15.35 Т~ JІОІМНИо 16.10 Tpattc:Pocaфip. Мм тарсІо'Кі... 15.50 СТудіІІ оРосто • .СоІUІ'ІІІІІіІ диск•. 2 13.25 .за-нмw 16.55 Ка:sка дnе бап.кіа. Від серце до · частмна. 15.00 НепЬнанмІ 16.20 ТраІІСРоеефір. Далекий СхЩ. 15.30 Тем·там ~ п.;;"х~ніtс1 на~n..ноі nоnітмкм. 17.05 Хрме'RІАНСІока nporpaмa. ПіІНЇЧІЮUІU:ІWІИіі ура«. 15.45 Myn.Т11•fl!t 17.35 ПісНІІ дnІІ ДІО}І. я.nомааська та 17.45 Даааііте 3 1 ІІСусмо. 16.15 ТрансРосtн О.Тмханоамч. 18.00 s:Ік робІІТИ rpowi. 17.00 ІІІІІДМНІ с 18.00 Гандбоn. Відбіркоаміі матч 18.45 Кміес.,ка nанqрама.' чемnіонату Єароnи. Жінки. Збірна 17.30 М·трас1. України • Збірна Поn1ощі. • 19.05 .ХЩІа• інфорІІус.• 17.45 Пapnaмetr 19.25 Прем'сра худ. телефілІоМу •<Санта· 19.15 Муn.,тфіп.., .Р,РУ3і мої, де ам?•. • 18.45 КJІЇІСІ>U Г 6арбара•. 177 серіІІ. 19.25 Прем'сра худ. тепефіп...у .Секта· 19.05 Teneфin.., 20.15 Киїасіока nанорама.· 6арбара•. 176. capitl. 1~.25 Прам'сра 1 20.15 Крмм--ІfрсжіІ\а Т1ІJІUІІІ.' 2о:з5 .Xilna• інформує . • ' 5Ір6ара•. 171 20, 30 C'ryдitl оУкртапафОІІоМ• 20.45 C'ryдitl ;;укртеnефіnw.с· · 20.15 С'rудіtІ•УКІ nредстаІІІІІС: ооІІеrенда npo ~нміі nредстаІІІІtІЄ: •Під І(Орінtо•. Ь цмму

.

,.

..

....

.....

,.pitl.•

"·~~.

.

...,....

камінь•. Каха дn• дітеІІ, 20.50 ПубпіЦІІСТ1ІЧНІ nереде~а оСтм•. •

21.25 фіn~·баn6Т оАІІхімІк•.21.55 Ркпама. 22.00 Вісті. 22.20 мтомm. 22.25 Зіркм roaopm.. 22.30 СnорТ1ІІНІ карус!Іn... 22.35,. Хокеіі. Кубок СтеІVІj. Фінал. 2·3

22.50 Фор1уна; Комарцімний оrJІАд. • 23.00 Джемікс. • • 23.40 Дмаись. • 2.3 .55 сtт.з.. nеріоди. :.;:;.;:::..~...:;.----------- . 00.05 ~:m.~~ Олександр ДоnІtС.,кніі . • ·nередачі УТ·2 і УТ- ~

•.

Сім .я СКІ.35 Худ. фіпІоМ а cyn.... 11.16 3наІІома і Н83НІііомІ 5allpitl. 2 ..астм 12.05 УТН. 12.15 CeJ1o і АІОДІІ. 16.00 УТН. 15.10 Танці, танці. Ансамбп.. •ІІес:-а•. 15.40 Прем'сра наук.·nо:І. фіnІоМу •МолІофер :s роду НечаіІ• • (..Киїанаукфіn..,•)·

ОС1АНКІІ:Ю

05.00 05.20 05.30 07.45 08.00 08.20

08.00~уІ

08.50 3ус:1річ ДІІІІ 8Іс:.

17.00 Ф. Wоnен. Концерт ДІНІ фоj:таnіано

люди, АІобіт..сtt, АІІІДИ•. 19.00 УТН. 11J.10 Украіна і саіт. • 1\J.ЗО Ракп..а. 19.35 Дanynm:wa~A . uкan. 20.10 .т аа Нім...-.мна•. Іідео9їп....

norw.

11 ІІ

благоустрої

інакше ми нІколи не бу-

5

(РОД3ІІНІ(0 І .

16.20 3орІІНІІІ1 час. 17.00 Ноамнм . 17.25 Технодром. 17.35 Пuітра. Пан ІІеnмкм~ Но8rород. 18.00 Поrода. 18.10 Гоп. 18.40 Biдnytetll Т1ІJІСНІІ, 19.10 ПреN'сра худ. Т8JІ8С8рЇІАУ .ГоречеІ ТІ імwіо. 1SI серіІ. 11J,40 ІеоtірНІІ U3U. 19.55 Риnам~. 20.00 Но8ІІtм. 20.40 ПреN'сра худ.~ .Г~І ТІ ittwi•, 20 c:epitl. .

шу кати інших втлумачення про-

На-

квартири

істини :

демо

11.20 Що?.Д.? КDАм? 12.20 Гоп. · 14.00 НоаtІІІІІ (а сурдоnар8ІСА8АОМ), 14.25 т-~кст. 15.10 .SД.ОІІІ МаІ... Му.n.тфіІІ.... 16.05 iecWt а СІІІІС- Іас:ІІІІісм

::

нлати­

їх відпрацьо-

на

нехтувати

можливостІ у нас . немає. Якщо зважити, що почат­ кова кошторисна вартість будІвельно-монтажних ро­

Т8118мста81 дnt1 А/ТеІІ. 10,00 Прам'СРІІІJд· ~ .ГорtІІІаа та Інші». 1SI і 20 серії. 11.00 Н08ІІІІІІ (а <:уJtАОЇІар8uІдом).

::

11 11

чаі:тІІна.

16.00 УТН. 111.10 Дntl дітаА • ..В,ІІtІК•. 16.40 ПроrраМа муn.,тфіn..,іІ. 17.35 І cnoao. амрОста3 nІІІбоаі. 18.15 Фіn..,·концерт .МмрітІtСА,

.., cn.-,

07,00 S СІоОІІОІ до

...

Худ. фІмм 6АІІU дoporaw.

11.30 ........ 12.00 )'ТН; . 12.10 3наІІом8 і Н81118ЙОМІ &lupitl. 1

каnітаІІІІJhнrеnео.

і

данодиться

двору, шляхів

тако'і

біт планувалась у . сумі

Бо

оПрмrоди

асоціаціі Марії &ам.о.

09.40

07.00 3 c...Cif до toCtoМOI. 08.00 Саічадо. 09.05

08.50 ДntІ...,....оі камnаніі.

08.40 .nс.ходІІН8Ііu чародіістu•. ·

07.00 07.20 07.25 07.55 08.10 09.05 09.35 10.40 10,55 ·

вуватИ

також

державни­

же

11

прошується ви сново к : потрібно залу чати гроші новаселів на будівництво,

ми капітальними вкладен­

нями ;.

j

і · білhше пор ядку .

майб,тньої

І

зн ачить,

т·и з власної к·ишені .

наших

Причому,

JІ 11

11

носа,

ди'l'Садон.

у

::

заставляти

ристувалнея

кошти

будинки житлових коопе рат ивів: Що не ка­ жи, а там набагато чисті­

працІвників. Це будинки по вул. Нутузова, Нирпо­ спорудили

а

05.00 НОІМНІІ . 05.20 РІНІ(О81 riмнacnto. 05.30 •Ранок•. 07.45 Фірма rарантус! 08.00 НОІІІНИ, 08.20 Подмамсь, noc.nyxall...

ІІ

не бережуть . Інша справа

за

силами

для

цінують,

. ше

Васильович Петренко, ми кожні 2,5 р6ку буду­ вали

величе з ні

споюідженнн безплатного житла, проте люди . цього

способом. за рахунок При­

.

~ футбопу. ..Дніnро• ·.ДМНІМQоо. У nарераї • 19.45 Акценти. ·

21.10 Прас·UJб· 23.00 НоtІІНМ. 23.20 Момтu. 23.40 3драсtуІп. 00.00 ПJІС•Исnрес.

вообробного комбінату . де тільки встигли забити

9-поверхового

08.35 Нayt:.-non. фІмм оКоІІІоОроІі

•'Моu с:тудІІtо nрадСТ8ІІІАС:

розма­

льовують · стіни у під ' їз­ дах , руйнуют ь лави, турнікети, телефони-автома-

цегляного будинку на 179 квартир. Будівництво

НІІІІtСТМ,

8ІІСІММ.. оІ()~.

11 ІІ

07.00 3 ~АО aocw.oi. 08.00 До6роrо ... ааороа'•· ІідnоІіді

1е.оо УТН.

15.10 llllc:tyfiiC Іор801118фЇ'ІНІІА

~nпІІІС • мінус 60•. • 21;25 Несnодіuимм дощ. Телексінкуре WЛІІrеру. 11 тур. 22.00 Іісті. 22.20 Аатомtmо. 22.25 3іркм roao.ptmo. 22.30 Спортмана upycen.,, 22.35 Екран крммінаnьнмх пОІІідомnе... 22.45 На сесїі ВР Pociiic~~~toi Федерації. 23.15 6аскеt6оn.,нміі orn1111. .23.45 Вмстааа на :sадану тему .

nредспІІІІtІЄ:

оІІuід•,

20.51

і nоммпуА •••••

21.55 РакМма. 22.00 ІістІ. 22.20 Aaтolnm. 22.25 ЗірІuІ ГОІС 22.30 Спортм81 22.35 Хосеіі. Ку 00.05 Концарт І


~~В~.Е~·~)f(~И~Т~Т~Я~»~~·~~N!~2~6~4~(~8~4~23~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3~с~т~ор~·~·~~С~у~б~о~та~·~5~ч~е~р~вн~я~1~99~3~.р~о~ку~~

8'~!1. а

18

ІіІ~. а

t:t&::A· 12

ПОНЕдіЛОК. 1

.

07.00

оІ

~. ТеJІенармс.

08.00 ot.06

І ОІоОМОІ АО ІООЬМОІ. МомдІІuu! с:тудІІ• .rарто. · Док. телефіІІьм оДоІІОІІІ ме•

ЦІІІІІПР aywo. 09.40 Му3ІІЧІІІІІ прсщІ8М8• 10.10 Муn~отфіnьм ..._НІІА

11.30 ІнІІІІІ•6еНІІІІІІ, 12.00 nн. 12.10 Худ. фІпьм..НвречеІІІІІ

nonoroмy

110. ІСЇРJІІІІ

.іііди

-.....

на гори

ПОГЛІІДУ І КиЇ І ІЇІ1ЬМ• 1 м•, •УІІрІідео•). оЖмтпІ ••• і есіННІІ •••••

810•·"' онкурсно·

rpe~кoro

\

(.КМІІІНІJІфіnьм•, "'ІІТІІр•)• 17.00 ФіІІьм·балет ttІІеrенди · И'ІІрDUНОЇ арфи•. 17.30 Синте3, Науко•о-інформацііІна Іідеоnроrрама. 18.00 На мЇІСІІародному театралІоному фестиІІІІі tt5ape3inь·93o, 18.00 nн.

(•КІІЇІІІІІІуtсф\пЬМ•, .ч.тмр.), 14.20 КоІІІІСQ, ХреЩІНМ8 ДИТ11181о

19.10 18.40 20.10

17.30 ПлІІІД8 •. 18.25 РеІІІІ8Ма. 18.30 НаІОІІоло. 18.00 УТН. 18.10 Хроніu МІС. 18.25 РІКІІ8М8. 18.30 lcecaintil СІ!ОрnІ.ІІІ Ol'lltiA

рецькоr~

Га~

·

20.40 Petula~f· 20.45 На д~ніч, дІтІІІ 21.00 УТН. 21·.30 Сnорпур'ср. .· 21.45 іІІІГІ Іісn 3·РіІІом JІен..ром. 22.15 ДНі куn~тури Франції 1 Украіні.

..ж..м.тт.,

23.15 Арт·маІдІІІ.

-~~ ІртІ8СТІМІІ УІРІі•

моесомqеа.

Іфіnьм.

3

3

Кпу6 мандріанмі8 (3 СJрдОІІІРІІІІІ8ДОМ), 10.20 Амермеа 3 M.TapalJТOto. 10.50 П~·ІІСnрес. 11.00 НО...нії (3 сурдопереmадом). 11.20 P.Hew • .Продан~ дощу•. ФіІІьм· uм:тuа Москоес~о~оrо театру ім. K.Cnнlcnaec:~o~oro. 13.50 Муп~Тф\пІІМ. 14.00 Но111Ни (3 сурдоnереmадом). 14.25 ІреtдJІ. . 14.50 Іі3МС•КІ!ІС, 15.10 ~опа Маhо. Муn~отфіnьм. 15.35 МуичниІІ nporнo:s. 16.05 іесіде 3 СПІІСКОПОМ 8аСІІЛЇСМ .(РоДцнко).

~~тфіІІьм. t•••

16.20 Potc·JPOII. 17.00 Ноамни. 17.20 f-1811111.0СТ.ІІСІно•

..Час cnotdllнont 0081Цt18.

ІІреАСТІІІІК

І

.

Мои...

і--·· Yropc:a.n Т&.

npeac7UIIIIII

22.20 Му8а6оа. 23.00 ~~о~еам. 23.20 ..... , .

iayк ••

ncm.

і-ІІU·ІІ.

ІІОМУ

U-2/lfAНAII«PO:&./Jh

га-&арбера•.

іІІьм

тво .. каака:s•.

13

сам6о

.меморіал O.Xapnaмnic~a•. 14.50 Тембірu.

17.45 ПарпаментсІtКІ rодина. 18.45 «иЇ8СІІоІа •норама. • 19.05 СтудіtІ•Укртелефіn""• · nредста111к: ФЇІ\ЬМоАстна .Прости ПОМІІІІJм ••••• 2 c:epitl, 20.20 ФіnІоМ· 1чна передача

:таu •Прости

ФІнал. 3111(11.

концерт ..Н~ шатрами місІІЦЬ 111

cepra•.' · 21.05 К-2 предстаІDІtІС: ОФрак народу•. 21.65 Реmама. · ·. . 22.00 8істі. . 22.20 АПомиn. 22.25 Зірки roao!WТ"·

22.30

Cnopт!fllt8 карусель.

22.35

ВечірнЦі· салон.

00.05 Клуб •ОКоатиіі nідаодниіІ чоаен•. (Ес-ен-сі),

і

aoo..r

н......

.

22.30 ctr-3. • 22.49 АстролоrічнІІй

.

npor~

11111

TIIJIД8Hit,'

22.55 ВінЩІр·до •• .' 23.05 СтудіІІ .РА•: .ПОдр06иці».• 23.3.5-8іНІ8р·післІ ••• ,. . 23.45 сtт .з..23.50 Худ.фіnІІМ'о86мтІІ oWa118118•.'

ftoc:тuloriollt ІІОСІІАftа.ІІІ, ICpad irpll НІА.

1111Aettнoi АфfІІІа.

му3ики у м.І(jроІі.

І 8.1 S 1Q.30 19.35 21.15 21.25 21.30

.

Мvn•тфіnІоМ. •1000.:1 раtСІІІІМа•.

~:~ ~~~д~~;Р"~;.'~~%Шді~·)

13.2Q Н.Upytmt ••• 13.J!S O.CyxoJIOoiCa&uUк• .СМ.рn. Т.рсnІіиао. 2 серІа. . 14.45 tc~ ІІІРІАІ'І·

15.00 ХХ С'ІМЇТПІ І кадрІ І аа адром. Ocmtttll pocillcwca імnератрІІЦІІ • 15.50 'І c.m 18.50 'tарі8мАсаІт Дісни. .но.~

.

ІІрІІІ'ОАІІ liltlti-П,U.• .чорниА ПАІІЩо,

17.45 8уСТІМІІ.М8118'П1. 18,15 if8yJC080.notІJЛIIflllllli фіnІоМ "' саіІІІWІІХ wмpo!Dii. :.•.'

18.30 Обл ........ ДО СТОІІІІцІ. • 18.00 liatmca. ОМна Косаченко. • 19.05 Mym.тфint.Мtt. ~ 19.30CNN.' 20.00 Вi31rru •• 20.05 Мої друзі. • 20.20 Чоs-м по 6іІІому •• 20.25 Віра Saxai. Сuр6и Лотоса. • 20.55 ВЬмтка. • ~ 21.00 Худ.фІпьм ttСенtоАорита•. 7, В -

2t .55 Ві:sІІТJСІ, • 22.00 СІІдИ і ДИІІІС~. • 22. 10 СІітсt.ІІІ Іроніка, • 22.30 ctr.з. • . .22.40 ФіnІоМОСКОП~. / 23.20 Оrі!ІнічtмІІ паРАд. • 23.5о ctr.3.' 23.55 ФормуЛа• І. rpaн-npi Канади.

21.2~м:OO.nfk

.

·

ІІJеІмкрбританіІІ}.

2t41 ...61.FРУ >О!,ТТІ. ~~,:r:юп.цисп (США).

2'1.25 ..Щ.ГО ТА ІіІОГО ДРУЗІ•. ·

МультсеріаІг

(Меоссика). . 21.30 КороткомеJр8Jt(ний худ.фіnьм. 22.00 музични~ АВТОМАТ. 23.10 АІ:!· Тl·ЕН. Міжнар.оrпяд (ВеликобританіЯ).

23 25 Програма передач на ранок. 23.30 .. 03.00 SUPER CНANNEL.

. СУЬDТА. 12 09.30 ВИбІР УЖііі'Пі. Наук.•ПОП.ЦИКЛ

(США) . •

·

09.55 •АМіГО ТА ЙОГО ДРУзі• Мультсеріаn (МеІІСІtка). • 10.00 Коротком...,..ажн~ІІд "';~ ..

ВІА-v-д •1000+1 реклама-. ХУА. фіnІоМ .n:ІPD ту3іа у 3аІІасіо.БоlІо8с; ·

СУБОТА, оо оо з'р..,.ку ~~~~"""""· ·

.

(М811СИ~.

20.45-'1'1· Т1-ЕН. МіJСн8р. оr.ІІІІД

Худ. фіІІWоІ .в- бути бегом•. ФаtІ'І'ас:Іrиа!

--

п'ятниия. 11

09.3EJ ПРИХОВАНА КАМЕРА. ІКаРт·wоу (США:. 09.50 •АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Муnьтсеріаn (Мксика). · 09.55 У ПОЛІ ЗОРУ. 10.05 3 nporpaм Екопоrічноrо ТБ. 10.55 ЦУЗ!t!ЧНІІІЙ4ВТРМАТ. · 20.00 •КАРУСЕЛЬ•. Телесеріаn. 149·150 серії

.

.

21.35 З пporp:w Ексnогічного ТБ. 22.25 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 Ай-ТІ-ЕН. Мі"'нзр.оrІіад (Веnик:>брит:он••) 23.25 Прогр:омз11ередзч Н:І ранок. 23 ЗО .. ОЗ.ОО SUPER CНANNEL

11

.

.

(Меоссика).

21.20 .дМІГО ТА·Й()ГО ДРУЗІ•. Myn•тcepi:on

І ї.ЗО Аигnіі'tе~а Мое:І. Сімейний оnобом США.

18.35 Ескулаn. _18.45 Bisui.

· ЧfТВЕР tO 09.30 ТВАРИнниИсвІТ АМЕРики· (США). 10.00 •АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ •. Муnьтсерtзn

10.05 .нес;КОРЕНИЙ щ;д •. Худ.фіпьм. • 1Ц~ ~ В~ІПІВ.. • 20.00 ·~ЕЛЬ•. Tenecepian. 147·148 серії (Met<eИJC8). • .

.

Ії ОО днrпіііс:•к:о мова· •У нас 1 6рІІТІІНі•. бі06і-сі.

10.30.М.УЗИ'Иіііі 1f!.. 3o ~МАНдРИ rj"R

12

·--· д.:Іі08н0метрut. •

""".NУІ1ЬтфіпwІ. 19.45 ВЇДЕОПОДОРОЖ. . . · 20.00 ГЕРАЛQQО. I.Uoy·/1PC)rPI!мa (CWA) ••

·

рос.мо1010.

МедИЦІІНАдnЯ тебе. Но-и куnотури. 1055~Ііт. 11.10 ~-~ ... 215-00·35.

10 00 10 40

cepilt. 12.40 II.Jicn. СОТОІСо 13.00 'ІістІ.

С~. ЗО Доrи ІСі ІД0М4 .

10.55 ·Пу6ІІіцtІстІІчна !ІрОІ'рІМ8 lf4&•. 11,40 ТІІІ8тuтр Росіі. О.Сухоео­ Ко6мІн. оСмертІ. Тарслкіна•. 1

. ..

.• :

18. ОО ПриІІІmІ3:Іціа аід А до Я. 18.05 •Гоnос, ІІСОІ'О не~·· Фестиаап~ орrвнноі

llim. CYJI&il ttPocт•. До6рі момдц~.

серії.• 4

__

n ЯТНИЦJІ,

ефірі.

08.2& lllltO . . . . . . . . ot.S& A111•5a'nl ... 10.251Cinpec: м..аа. ltlщracla

20.30!о3 1 20.40 Іі:sІІТJСІ,' . 20.45 Худ.ф\пІіМ •Гордісn. ТІ аабо6о·.

(Мексика).

10

16.25..Biole.c:d)'}l~.

07 .оо Ііс1'1. 07.25 С8іА Rllf'и.A .. саІт. 07.&О C'rJдill ttPocтt. 08.20 ПіІііrрІІм. 08.05- СІІІТО СІІОі'8сwсоІІІІСІМІІОС'І'ІІ

17.30 Eian у Tupilct.IOМJ. 18.40 мЕІ:сПОЦІІІТр• nредста-. 18.45 К.іІСІtІ8 nа»ораме.. . 19.05 Ві:sитка. АнатоІІіА iottдaplttlo.' 19.10 МуІІІtТф\пьм. • . 19.20 НімІччиІІІІІ очима ..С::імІІІСІ•, Частина 2.' 18,30 CNN.' 20.0Ь Хіr·рік. •

д. Н;зук.·поn.цикп

· • 12.00 ~рерва. . '20.00 •КАРУСЕЛЬ•. Tenecepian. 145· 146 cepti

.

І 5. І 5 Худ Q111ьt.• ·Вусоnоі'І монь• ,КомедіІ.

rr-~ U-31/lАНАЛ «РОаІ»

1'18.....

{ВеЛІІкобританіІІ).

J: ;;:~~~~~:;;:~ЛАД фрми

12.10Тасмниці Росі. С183811нІ про nepwoгo СІМО3-ЦІІ. . 12.55 Вc/IIIIOODкJIItil СІоОІОдНі. Ангn. МОІОІО.

..ri::2,. U-31 КАНАЛ •POQJЬ ·

1.4.06 МуаІNІІ nрІІМОWІі. . . 14,40 Poc:iiiCiou .8ІЩІІ«ІІ0ІІІА . .n.мІІ8д,8 .Cepril. 15.20 К·2 ІІр8АСТНІІІІС: 4/ptlll

ОГЛЯД фірми

23.25 Пporpawa nередач.на paНOtt. 23.30 •• 03:00 SUPEЯ CHANNEL _ . Cf~, 9

, , 09.3fс~rЕЖАМи

08.00 · АигnійсІоU МОІО дnІ ДtтеИ. 08.20 СrудіІ .Рост•. •Тene-w:oнc•. 08.50 Ectcy11811. 09.00 Анrпійс~оа- •У нас 1 БрИТ8іІЇІ•. Бt-бі-сс 09.30 Анrnійсоа моеа Сімейний аn~бом США. 10. ОО ПрмаатіQаціІ аід А до Я 10.05 [ІМцІр театру. 10.35 Tapa~JНon. . 11.05 ~-ТБ. 11.25 ~ nporpaмo <45•.

nід

07 .оо 07.25 07.56

МоскІі.

1 c:epitl.

~

Цelnpur.o

ДІсентІІІtМІІІІІ 'І 01111, 1о.зо т....."..,.. 10.35 МісІІІ ІІ8а ІСІ:кмаІ. 11.20 ..ДОІІІнмо АО noмeдinu•. Худ. фіІІwІ • 13.00 Вісті. 13.20 КроІІІ •.

•ЖІЛnетт•.

21.55 М~ЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 АИ·Тl-ЕН. Міжнар.оrляд

21..35 ~- nporpaмa, . ' 22.05.•1000+1 ~· 22.10 Хуа. фітМ оСтр8х нед містом•. Детектие. :·

РмпІмІ.

21.20 ............... .........,

16.45 Teaтpanwadi ро:s'іад • ..ц.А нtnІред6ач:еІfИА Даnум. •• .- ГкrроnІ еарато-...коrо АР8МТNТJІr .,

Дммtсо~u irpawu. •НеуІUІНІІМ nрофесора, Худ.

Aitw.narl Сім фуtіІ

~ i'l8pl,uD-............ .

011,21

21.30 СВІТОВИй СПОРТИВНИЙ

2О.І~.-... ~Кр~~!·

21·00~.

IOtiQIImiCIIIf ............. у

t

СЕРЕДА,

~:== :,.:.r::.т~:

. ·

21,45 ~ JЇІ•ІНД. 22.00 loDu мрІl. 10.---.т. 23.00 НоІІІtІІ.

' 15.50 Фуrбоп 6еа JCOpAOtJil• .

Тем-там НОІІІІІІІ. СтудіІ•Рост.. Ми бачимо му:mсу.

фільм.

20.55

АмерІІІІ•.

ТрансРосефір. WпІІІІІ і po:sдopilatnl.

16.35 16.50

а.м.

09.50

Худ. ТепефіІІІоМ мСІНТІ·Еіар6араоо •• '178 с:е,іІ. • 11.55 PocillcІtU ІtІЦІІІСІІОnІДЇІІ. О,ПуІІІіін і . ДОІІІ росІІсІоІОЇ IJIIIttypll; . 12.40 .С.МНС~ІІ ІІІІТІННІІ. 13.00 Іісті. 13.20 Реmама.

15.20 15.35 16.05

18.35 Aиw.narl

IJIIIo'IYI*•

11.05

13.25 ь.с.щ.. 14.05 МіІІнарод•Іі турнір а

Cnopnllll8 npclrpaм8.

......,..

• • •

20,00 •IOOQ+-1 ~--. '

.

,..,.,.. ~ а.е» 11о818, flontal,

08.50 3смота wnopa. 09.20 МуІІІt11І•nуІІІt111. 09.35 ІіІІа 10ро11111. 10.20 КонЦерт ДІІU080і uyикtt. 10.50 ДоиімtІ. ТІі•8ТІІІІоС.

.

Кубоtс РосІі.ФінІп. •TopniAOif (МОспа) ·ЦСКА. 'І nерере~.Нои.... 18.&0 ПоrодІ. 18.&6 .н.род88СіІ :s ІІЇСІ8ІІО циrан•.

l'patl,,.,.,....

2UO Clиmrollll ~ J

оа.~mаери.

му.

ЧерІОІІd

.

•МоііГО ТА йОГО ДРУЗІ•. Му~тсеріаn

(Мексика).

· .. · · · ·· ·. . · • . 17.50 ~ ~А~Я. 17.55 ~-....А фacnjaan• .МО.М, QCIIira, ІСУJІ•!УР8"· . . 11.25 МуМамrО.Каа.мім. 18.40 ~- Т~ •

ІІрІІ8ІІДІМІІ•.

21.30 Що? /llt? Кuв?

07 .оо ІІс1і. 07.20 ......... 07.25 Час Ainollllll-...107.55 Анrрнт, Гри 8.8іІрдо

)НJС •• ,

УІІІtтре-сі.

(США).

21.25

/

11.2\r ~-= 2 JІІІt.

16.55 Фу16оІІ.

20.40 ТОІС<ІІОУ ..... РосІІІо.

2US Xtr-81111111cp.

n,.c

14.50

І

,_

11.о0

ремесеп. .. , ~6.f!O Прем'сра І!JІІ~~іІ.К.С~ І loro дру:sіо, oCnpaDUii МІІСІІІІІЦЇ аа

13.05 Прем'ІрІ муз,."....., ••ші••·.

1!5.30 18.15

• остаНІІіА :s

l(pacJмtoora•.

ПІІІОр8С8 1

20.45 дЙ·ТІ·ЕН. Міжнщ>.оrпад (Великобританія). 21.00 Зд МЕЖАМИ ЗАВТРА. Н3ук.·nоп. циJ.ІІ

20.45 АЙ·1і·ЕН. Мі)ІОІ8р.огляд 10.05 СтИіоу.о. • (Вепикобрита~іА) .. 10.15 ~іІІ •PQCr•............ naІ"t-•.Tene.,tCТ888 21.00 ТВд!'ИННИ~ СВІТ АмЕРИКИ (США). 11.25 3 .,.uy ~Вачорм 110 Ша6опоІці•. 21.30 •АМІГО ТА ИОГО ДРУЗІ•. Мультсерtал 12.00 Ос• JDІТТІІ. (Мексика). • 12.15 *-.і-..wІіГUІRІІ, · 21.35 •НЕС.КОРЕНИИ ЗАХіД•. Худ.фільм. 13.10 Poc!!!CW !llpQ!I!!! к:оsко 23.10 Ай-n-ЕН. Міжнар.огляд Сrудм тeмnJ101118N---;тjf-a-тsr•. ----"1 (ВеликобританІЯ). !4.05 Муnотфімм ~·,. 23 25 Програма переда~ на ранок 15.25 Х)ІІІ. ..... оІ1о·.·. . .• аупнці а еркастром•j 23:30 .. ОЗ .ОО SUPEЯ CHANNEL. .

15.40 ТІІІ8JІОціІІ. 15.55 ..... дерно

16.$5 Чудоu сІмu. 18.00 Ху,....... .eipllf ,.,., 18.40 . . . . . ..... 1S).56 ........ 2();00 .......

21.45 no..n&Dpo.;

OO.JS

15.00

МІІну.nе. Худ. фІпьм ~~ Іусмс...

PJC8110'118"·

........

:ata.•.

....".,

14.00 НоІІІмІІ .(1 CJJWIII8piii'МAOМ)· 14,25 і'1р811'8рІІ tqІІІо'Іфімму оПринц І

І\ІІwІна J'UIIII, 20.&6 11рем'ІрІ' худ. тuефІn...,

.ВМД.

Ceprilllcetiн• ..,.__,

11.35

18.15 АмІр.u І M.T.,.,yroto. 1&.45 nом ..,аес. 18.40 ....... _er,pq. 18.55 ,......, ..

20.00 20.40

МуІІІ'!ІІІІІ ldocl. Що -..~~mo ...Uiiмllta?

f4IOCt'A ..... npoc:nІS.

nрограму ..З. ІКММ 3аКОНОМ нам :кити?•

17.45 ІІ-.наІ ИІ0ІІ.

студії

09.10 09.40 10.50

•Ериеот· у

ЧЕТВЕР,

13.10 Пр8м'ср1 док. ф\пІtму "'*""11111 ОАіссеІ .--atW1 Кусто». • 14.00 НопІМ (а сурдоnІрІІІАІІДОМ). · 14.20 /IJIIIOr у fiPIItiOМY ефірі.

·

nіти

!і~і ~;;;"9?·.Мепо~~

r....,-.

no .:;6отах.

08.4Q C'rfдja 81РаоІІІІІІІС• ~

(Mecc:Иjlta).

21.00 оЧам ти,.. npиilluoa?-> 21.15 ·1000+1 ~. 21.20 Хуа. фіnІоМ •Прадхм•. Комедіо.

11.15 Під аниом .Піа. ·· 12.06 .A:sбyu 1118СІІІІІІ8. · 12.20 Ном .ІІОІСолімнІІІІ&tрас. 13.00 nреМ•сра муn•тфіпьму .Піф і

омні.

07.40 ПofQAI. 07.45 .оІІtарафон-158. ~ .. А8ТОf1І8Ф

'J.k

10,45 ",_,~~ ДІІІ дnА ~

Худ. фільм

8

14...., ~тфinwt!. і 09.55 •АМІГО ТА йоrQ.ДРУЗі•. Мупьтсеріаn 1425 Худ_Фjаом.ПtмІіrнаа~дQQQr~-:· (Мексика).

08.00 Доq ІСІ ІАОМІ· ое.зо т~ .Сnортпотоа, 09.45 Т8ОрчІсn. народіІ С8іту. 10,15 ВіІсІІІом ре110. •

08.~ Прес:·ксіІрес. 07.05 Sолоті рок~~~~~. Н8с .......

08.10

~пу.

Ноu181 •.

ІqІІІtтфіІІьму ..д....Р диноuарі8а.

ВІВТОРОК,

09.30 НАУКОВЕ ШОУ (К...W.). 09.55 •АМІГО ТА йОГОДРУЗі•,МуNІС8Ріаn (Мнсиа) . 10.00 •НЕбЕЗПЕЧНА ГРА•.J(уд.фіnw.І (США) . 11.30JЮ6jРКАВіДЕОКІІІПІВ. , 20.00 ~і(друСЕЛЬ•. Tenacepian. 143-!44 cepti

.

07.00 ГОДІІНІ C111U1 ауху. 08.00 Ценrр. 08.30 3 P8J11Y p8ttltlloiO. Прем'сре

ОСТАНІОНО

17.40 Погода •..

ом

..

в.ІсисоЧІм, n.KOfUUI8U!ІІa•IIIOIO, Т .Мур3ІНС>ІО; 118УJІ88Т lllilol8pcwllll ltOtltJpc:il n.~; КІІіІСІоІіІІІ МуМцІmмWІІІІ аухОІІІА орuстр. 00.45 УТН. •

(Великобританія).

23.25 Прогр~~~ма переда~ ІІІ ранок.

. tб.д6о~~~!І.'!~~о~:~:~. ·111.40 Мупьтф•n·~ьм~:""'--.--.-----l. 19.55 , 1000+ 1 рекn-·· 20.00 Худ. фільм. •Pas y"pas .на. виходить•. . Комедіw~ · 21.15 у маіібуrне • 3 .•ПаІі\·Нет•. 21.30 •1000+1 реклама•. . 21.~ Ху~. фіпьu:':ІУ!\СВИ.~·- rомадіА.

08,20 РІнІоu ,..,._,...., 08.30 АІто-wоу. . 08,4& ТехНQАРОМ.

Syc:'rpiч а 38CIIylllto

•u.-u wкona. КуАИ

Вища

15.~0

tХ:ГАНКіНО 08.00

(Мексика):

· 21.30 •ІjЕб~ЗПЕЧНА ГРА•. Худ.фільм (США) . -23.10 АИ· Тl·ЕН. Міжнар.оrЛІІД

•Тат·а·тет•. 1 23.30 .. 03.00 SUPEЯ CНANNEL

..•. - ·д··.·\5 14·"оочмт:'...-?·Ф· мупот tЛІоМ • ум о•.

оДІІнамо• ·а3орІІ·МАІІС.: 2 ТІАм. 20.45 Муn~тфіІІьм ..nІта-1141

t.

(Вепикобритані~).

21.00 НАУКОВЕ UJOY (Канада). 21.25 •АМІГО ТА ИОГО дРУЗІ•. Мультсеріап

IIIA ...""ruo.ll. І

10.4о

УкраіНІ! І СІІніронtІОГО МІІІННR. 20.00 Чемnіонат УІРІІНІІ 3 фу:'r6олу.

..ТаеріІw ·tДніпроа.

(Ме5(:ика)

Пои1ати3аujв аjд А до я

талаnрограм

1

20.45 АИ·Тl·ЕН. Міжнар.ог.nяд

коч•• [остросtа••тн

18.25 ОпортиІН8 11P0f11811· Чемnіонат

6удиНОD. 24 серіІ. 21.20 КіноnробІ • 22.15 Іуд~ота а-"· 23.25 Cnopntyp'cp. 23.35 Чемпіонат УкраіНІІ 3

5~

1

;9.55 Програма переда~ на ве~Ір. 20.00 •КАРУСЕЛЬ•. Телес:еріап. 141-142 серії

18 ОО · Муп~отфіпьми . 18 2s •1000+1 реклама•. 18 ЗО Худ. фіn•м •дІі стріли•. Детектив. · · · 19 55 Відеомуsика. 20 05 •1000+1 реклама•. 20 10 •КВН nо-укроінськм•. 20 50.. Худ фільм •Білі

трІІ ІqWІІТ8рИ•, 3 серІІІ. 14,00 SІічимо ЩІСТІІ. 15.00 УТН. 15;10 C8no ІІІІОДМ. 15.55 НІ uртІ, 16.40 Концерт ОрІестру ІІІІІJіОДttІІІІ інструмІНТЇІ УІІртеЛерадіоІІОМІ18НіЇ. 17.10 Канап.Д.. 18.15 С1Ічадо. 18.00 УТН.

'

20.30 Рідна моu. . 20.45 На добРаніч, дІтІІІ 21.00 УТН. 21.35 ДНі IJAtypll ФранцІі І 'іІср81мІ.

09.30

'телефіnІоМ.

Прософсау•.

.

7

Cryдta

12.50 Худ; Т8111ф\пьм оД' Арт•- і

І

Худ. фіІІьм •Трос 'ІОІ1О8ЇІіІ АІІТ1ІН8 І~ІІСІ,\Їtt•.

~

~ .моnод8 УІ!р8ЇІІІІІ •

Вікно 1 АмерІІІJ. Cnillloll8 nрограма ..Голосу АмІрІІІІ• І ТІnІІІОМПІніі •'iopiWI8Тit.

06.00 Но8111111. 05.20 ' - - rlмнiCntu. 05.30 ",_._ 07.45 Фірма rapeнrycl 08.00 НоuнІІ. . 08.20 ФіІІЬМ • дtт.. IIC8iolu ІІСІрІn,

ІІМДОМ).

ttayк•• non. ппефіІІьм ..Куnик 181111ІСІІА•. 11.35 Кottцepr аурuтіІ фес11ІаІІІо­

20.00

Худ. ф\пІоМ іtІан ГІІІ». 00.55 УТН.

~ІНТО1f11,

Hвy1 •.'non.

11.10 ДІІІОІUІНІІІ cair nриродІ.

ІІНСІtІІа nрограма.

МоІІодЬкна студіІІ • ..д\поІІ

P8nWtн8 rімИІСТМU.

. lml.

15.00 УТН. . 15.10 Муn~отфіІuом .Кріт та -.......-. 15.40 Дуwі ІРИНІІЦІІ. ,АндРНі Демидко. . 17.00 Кпу6 700. МDІІІІІІІроДІІІІІІІрмс:nt·

УрІІДОІІІіІ аісник. · Му:sичІІІІІ ІUІІсиu на екрані.

Іідомос:тіо.

і 1 Україні.

cnenpui:sмy•. ot.OO "ТІІІІТІІМОИU. 09.20 Тuефан.

ПОНЕДІЛОК

09.55 П_риаати3аціа аід А до Я. 10.00 Телашкола фермерів. 13.05 Якщо 1:1м , пісnа... · 13.35 •Праведний щnах•. Док. іnьм. 15 ее іа. тудtя теnепрограw • ет-е-тет•. 14.00 Муnьтфіnьми. . . 14.25 •35- хаиnмн .ажа~·· 15.00 Худ. фільм •Іrрм ·дnа дітеА.. wкin~oнoro віку·.· Драма. , ~1r;;бс'і.3~0:-..:;В:;;ід:;;:а;;;о;::м.L:.3::.::и;.;к:;а·=:х=:-:------.J • опа•. ene ІЛІом.

mt.

08.30УІІ8ДІІІІО ...... С$.30 ІJр«. фІпьм ..д.Ін Чорно611мо. 10,20 Срі6нІ саі1'110. ЧехоісІІІі АНі І

08.30 ttayк.-non. фіdьм .Wiolla

· ' 10.06 І101 це тем6аче- .... . 12.00 До6роrо І8М ~оро8 1 І. 12.30 КонцІрт фом.а•WОJ•rурту оІ<амарОІ!іс•. ·. 14.00 Прем'сра IIIJIC.•ПOn. фіАму ...., ,.., EiJIOPIIO•

16.30 Прем'сра ІІІІJІ.·ПОП. фіnьму .д.ое•

О ІСТJПНІІХ

08,10

08.10 ....,........ l'llllllmaca.

nlc•.

мор!ІU а6о ІІІоОТЧІІІ8а, 16.00 УТН. 16.10 Три норди.

08.00

УТН.

08.00

~і ;; :,..

iW:li!W

20.45 ВИЖИВАННS_І. У СІіті ТІ8рІІН (84tлиІф6~). . • • 21.10 до6ІРКА ВІДЕОКЛІПІВ.

21 .ЗО .~ІІДІІІІ!48

-t;;V.~!!:!:!~in".,..,.-----;__o-J

.

РЕВ !О. УкреІна: економіка, noniТиra,

: 21Д~~СТРіТ Б/1103•. (США).

. •

ТелесеріаЛ

22.30 СЮЖЕТИ З ЧАСОПИсіВ. . 23.10 РЕВІО. . 23.25 Програма nередач на ранок. 23.30 •• 03.00 SUPER CНANN&l.

НЕДІЛЯ, Анrпомоамий

13

6noc:

11

08.25 ПР<І('р:ІМ:І перед:оо< н;І рзнок. 08.30 СІ·БІ·ЕС. Недіп•ниА ранок. За

~1

09.00 Ай-Т1-ЕН. МІ)І(Н:ІJ).ОГМД

11 і1

t.i:Jтepi:vt.:~Мм u~нуnих еиnускіа.

(_8епикобрит:онія). • УкраІНОМ08НИЙ \Snoк; . 09.30 •МАНДРИ ГУЛІВЕРА•. ПоенометражниіІ

S0.45муЕ·. В ПОДОРОЖ. 11.00

АЛЬ-аО. Woy·nporpaмa (США)

••

рос.МОІОІО.

11.45 ВИЖИВАННЯ.

У саіті теарин

(ВепикобрмтаніІІ). · ?2.1 О ДОБіRКА ВіДЕОКЛІПІВ. · 12.30 РЕВЮ. Україна: КономіКІІ, nолітика, куnь1)'ра. . 12.45 ·ХІЛЛ-СТРІТ БЛЮЗ•. Tenecepian (США).

.13.30 СЮJКЕТИ З ЧАСОПИСіВ.

.

14.2511pgrpaм~ перед:.ч на ~ір.

Ангnомоаний блок: 14.30 SUPER CНANNEL.

УкріІіномоаний блок:

18.25 Прог~<,:ом~ перед:>ч на еечір. 18.30 МУЛЬТФІЛЬМИ. • 19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 20 ОО В,!ДЄQМОДД. . 20.25 ДЖОА}І RІВЕРС ШОУ. 21.15 БАСК~Л. КR,:>щї ігр_и НБА. 2t.45 •ФРАНЦУЗЬКИИ КВАРТАЛ•. Худ.фіпьм. 23.25 Програм:. передзч н:1 3:18Тра. 23.30 •• 03.00 SUPER CНANNEL. 1


Субота,

4 стор. •

5

червня

року

1993

сН О В Е

ЖИТТЯ»

.N2 64 (8423)

-...~..~~~~~-.а..а~--~----~~R8_.._._._._._._~~~--~-q--.w.-~•==zз.--.---~-_.~---~--~~-.м~~~-аsє~~-~~--•-~-Т7Z7Т-.-..-.ТЗЕЗR_._. . .м.--.а.~~~~~.--.~.-~~~~~~~ рактерио,

що

:художиmс,

зображуюч:и конкретну іс­ торич:ву особу, не ста­ вить перед собою мету подати

докумеитат.Щ

ПОР'!Рет,

Іа

иамаrаєтьси

показати· характери

цих

тодей, переважна бІпь­ шІсть Із ІІКІі:х мапа не .пи­ ше тапавт вІд природн, а

нерідко JПО.

Живе у Пorpedax

Зоtвсі.м не виладкОІВо >1;1зявся ЛеаJко ЛеоніДович

Левко

цьому,

і дортрети

інших

сподвижників

родного

У

мистецтва.

неділі

чергов·е

лї:тературно

ЛітстуДієць llіоІр.ницький

своїх но~1ег про перg,

біг

виїзного

засідання

на

і

у

якби

j.\ього

юна

пое­

J1еся

усі

слухали

особлшо :великим ресом. Адже в·ОНИ

Чи.

з

інте­ віДо­

аналі'з

зазначИІВ,

Володимира

люка

в!дчу.вається

т~ма,

вільна

порад

що

дах,

чи,

Со.и,

А

д<lJВ

YJGІlX

може,

діюЧІ!

СЛі­

сОІВісно

.занони

працЬв-

Р.Яд

хаюч:ись

ні,

поетичної Микола

зас·іДання

.

у

rуС'Іому

працІвнпк

пр!і-

Ж:ИТТSІ•

-

кародких

rааета

тися,

що

,незабар·ом

'Ііа

ми

Т.

злочинця

ледь

дом.е,

не

·попла.тилася

за

виnадкУ

личчя

.нападу іНШі ж

-

потерпілі

тИІвно-р·озшукових

тепер

Д.

сторІвnх

при

ск·о­

і

скаже

с·воє

·визначить

міру

опера­

·Суальних утіх. Але не­ ппк·о'іть одне: чому непов­ нолітні дівчата П. та Р.

мLсьної

Адреса предстаВництва: ріна, 6, теп. 5-53-02.

шукачаи

(ІІ:різ.вища ли

лянки

них

служ­

своєї

а

на

не­ Ці

ПРОДАЄТЬСЯ 3-НІМНАТНА КВАРТИРА пло­ щею 55 кв. метрів (загальна 75 кв. м). Є під­ вал, на подвір'і rrапітальнИЙ гараж. іОппата у ВНВ. Ten. 5-67-29.

иик заІВодУ сТоргмаш» С._ С-о і його неповнолlт­ ·ній партнер В. М-к пору­ шили вже ДІВічі. У ніч на 5 травня ц. р, вони

то•м свого нападу обрали магазин <<Урожай» опто­ во-розДрібного плодоово­ чево.го комбінату. Т·еж

фон:

потрапили

підвальне

КУПЛЮ БУДИНОК ському районі. Форма фон 5-04-84.

через

не В·іКНО Б аДl\fіН'іlрИі.."dі­ ЩеННЯ дослІдно-експери­ ментального

розжилися

заводу,

пристаВІнами

до

вИІрішили

повторити

але

ЗдОДЇЯМ

·

деТЬСЯ

ДОВе­

СУ'Д

об'єн-

ся

в

5-36-99; 5-67-39

(домашній).

у Броварах ч:и ІВ Бровароплати будь-яка. Теле-

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ .N2 026259 від р., 2-га категорія,, видане на Ім'и СКРИННИК Людмили Анатоліївни про евакуацію із зони відчужеІUІя ЧАЕС у 1986 році, ВВАЖА­ ТИ НЕДІИСНИМ.

розплачуватис.я,

22.02. 1993

обов'•ЯЗКО·БО ВіЗЬ­

Ме до у.ваги ту об.ста.в!Іk ну, що вони самі зізнали­

її.

разу

приміщенн.я,

МОЛО•ДИМ

музич;них

ІМіКШе\РСЬ-

Наступного

вікно іrоТІРапюш в

звід~tи винесли близьно банан айвоі!ого соку по 3 л,ітри кожна. , Що ж, за свої вчинки

де

• • •

ПРОДАЮ ГАРАЖ- у кооперативі .М 2. Теле-

20

пі.Дсилюва ч;ем,

Київського

17

ІІЇІІТОJ>ОІІ:,

тувала ~t~еmкаІЩеві кої Димерки.

Ного

скоєному.

Щербак ного

І з

монтував попомку. НІ га­

кістю

рухавеа

баритних вогнів

ве

зІ.

Звісно,

з

не

міг

ні

самим

І

ре­

·він

пІхтари

світпом

не ·ви­

поруmнвшн

статтю

тим

пра­

13/1

безпе':DІість

&ромрсu:п

дороrо

мІомІ

ra '

кош-

t

UІтJІІІ

•етаер,

І

ного

М.

rase:rи.

не ·зважив

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ учасНІІКа ЛНА на ЧАЕС, А , .N2 204851 українського зразка, вндаt~е Київською обпдержадмІнІстрацією ва Ім'и ОБ­ РАЖЕИ Валентини Марківни, ВВАЖАТИ НЕДІИ-

•по

доро­

тумані

помітити

РубащІ

він

зіпсова­

автомобіmІ і

А.

на

високою швид­

у

ТеJІефовв: ЖИТТІ

, 4-02-12;

-

хо­ во-

індивідуального тих,

nори

фрукти:

ово­

двофантурну електрич:иу

ну машину МПФ-4М, рах 42-3-08.

пам'ятайте,

БРОВАРСЬНІИ

руках.

8-го

М.

ВОДІВ ЛЕГКОВОГО Теп; 5-20-36.

ГРАБОВИИ,

сnівробітник В·і,дДілен­ н,ядержавтоінспекцІї

райвtмілу

І

ЯnтІ.

Те­

ппосков'язальну

класу.

в'изаль­

у

Ten.

Брова­

ІНСПЕКЦІІ

потрібен

АВТОМОБІЛЯ.

В!Нутрішніх

сnрав.

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. ' -

в

стаціонарну

НАСІННЄВІИ

·терміново

4·03·78;

sастумвка

4-04-81; 8\ПОR\JІ.8.11ІоВОГО секретара соц\аJІьввх

питань,

реАU:ТQІІа,

С·21-34;

•ІААІ.ву

8\АJІ.І.ІІ\R:

австІІІ

8\.U.IIJ}' раJІ.\ОІнфоркацІJ ,.;.

P:r•o~~~~tla 88 8011tiPТU80·

ПРОДАЮ нову, напівавтомати'Шу

квартир~

92-2-70.

ваша 'безпека у вашнх же

завдав

реJІtактора

суОота.

однокімнатну

лефон у Броварах

~хто

1

ПРОДАЮ

·

везтиме

на продаж полуницю,

чі,

СНИМ.

транспорту

насамперед

будь-~кої

пор}'ПІеН-

промвс-остІ

Ane

застерегти

томобІльного

тяжких

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

ще

слідство.

і

правип

зараз

б

Г. М. Щербака також ква­ ак

справі

тілося

тілесних пошкоджень. Дії JІіфІкуютьси

11/1 руху.

триває діїв #

метереоJЮгІчнІ

\957 IJOitJ,

•ІАПіWІ ва ІU.8АВ ао.&\488 воsвцІІD аатор/а ЇQ>СІо~ІnцІІ.

М.

Із київських підпри­

-

У цій

працівник од-

-

умови

зупн:нку

Г.

статті

шляхового

Ве.пи··

земляк

вимушену

ВОЛОШИНІ!Н)(О. S

ня

Гага­

реалізує за низькими цінами:

були в такий пізній час?

через, відчине­

вуп.

дорожні велосипеди «Україна»; чорно-білі телевізори «0ризои-50ТБ-311Д»; протиугоині дистанційні пристрої <<Камертон•; сіВТОМОбіJІЬНі ПаЯJІЬННJІИ, НАША АДРЕСА: м. Бровари, вул. Київська, 294. Телефон 5-68-81.

обра­

прогуляння

Бровари,

правНJІ

ЦЕНТР "ОРИЗОН"

проГу­

чатУ'вати

нових

Техно-торговельний

сек­

мі.сця, · де

такі

могла

безпека,

третього

змінено)

місцем

щ.

ряд

адже

пок(lІрання

заходів

Прізвище

неві­

непОtВ­

Це водій одного з піД­ приє.мств Броварів Г. та пра;ців.нин

що

крапку,

суд

слово

•В:ДаЛОСЯ ВС'ТаRОВИТИ ПріЗ­ ВИЩа двох на-сильників.

би

- пропонує своїм клієнтам по ;страхуванню" майна ..

гваJLтівника.

ставити

--•

агентами;

У названих історіях ра-·

но

'

чекає своїх клієнтів, застрахованих до 20 жовтнл 1992 року, для відмітки десят:нкратноі ін­ дексації .ва попісі; - починає передплату \На шщіі «Омета фонд»; надає ·можливість працювати страховими

чиїх

єннt злочину було темно і потерпіла не бачила об­

н,асильни­

нолітні. При проведенні

оскіль-ки

те-

· "ОМЕТА-ІНСТЕР"

ГУЗЕННО,

пони

буль-

кадрІі'в,

Броварське представвицтв9 -~

ви!Іу'СRJниц.я Погр,ебів:еької середньої школи.

землячки. А ще одна теж

за т;;нІсть - •в:'nаІІ.еввх фuтІа вІАПО8\JІ&ІІьвІсn веса автор. JІвсТ)'ІІаввsr а •втачамв wІльки

на цьому світі? І баТЬІНів .ми ді.ти?»

14, відділ

ті, то пошук с;вого ба­ Ч€ННя реІJ.Лій життя і ни­

зможемо по заслугах оЦінити нові його твори.

скпаднl

».еnутаті8.

А.

8ІІХОАИТЬ

аихо.~у:

Незалежн10сті, лефон 5-03-77.

. ле ко за її межами. І кожен день, прожитий ним, то муки тв·орчос­

стерІІі'сть мол01дого художника, можна · епод»ва-

ка посеред дороги вробив

ставив,

'У.

тума­

ЗасІЮаК'ІІКв к~ ре,~аІЩіі rааетв. В.роsа.рські міська І райоІІІU Ра.ан ааро.v.ІІІІХ .ІLІІІJ'МТі8. РеА&КТОІІ

вар

нішньото, і призабутого. із цього циклу, і з трго, - То пошук 'відпОtВіді на ян ШВІW\О з·ростає майзапмання: <<Хто ми є.си

радіозаводу ;м. М. Рубан­

червоним

А. ЗАРІЧНИП.

Дні

кожна

нартина якого будить >НаШу пам'ять, заповнює· прога<JІин:И у ній. Судячи

Ру­

вил штаового руху. Така

Гаита

с11Вqрює

У·краї:ни»,

ємств

засвітив,

після

·Відбуде·ться

порушень

ил штп:ового руху.

канікули.

РаА

)Іери

му.пярів ( «каменщиков»), теслярів. Заробітна п.пата 40-60 тис. крб. Звертатися за адресою: м. Бровари,

.ІІПІІІІІІПШВІІПІІШІПUІШІІПВІЕі8М-8В.мm..-ІІDІ ...dІІ.-аІІіЬіНИІІDЬІІ-ІІІІ-.о

А почалося все з 4 еле­ ментарних

вересні.

сНОВЕ

місяці

теслярі

-

тріб!но молодому поколін­ ню.

ЗІТКНЕННЯ В ТУМАНІ

вдо­

ого­

раАонІЮІ

ПО

Прагрд•

на

31д0-

перерви

лічені

КИМ ПУЛЬТОМ «Нарат». Опе:рація ВІдалася, тож

ви­

літстудійців,

Перше

виховне значен­

У

Пі.дСУ111У'Вавши

літні

має

мулярі,

МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО <сАЛЬТА» (колишнє БМУ-35) для споруджен­ ня об'єктів у Броварах запрошує на роботу:

ня, адже .виховує в дітей

Ноєдила в члени Сnілки ху~ожниній! СРСР у 1989

ці ·самі цриЙШJLИ до міськ­

лосив, ЩО <<І\;рИНИЦЯ» йде на

Що

іНС'ЕрумеНТіВ,

майстерності.

бу11ки

чете,

і у глядачів.

Потрібні.

розмалюва~

ли

стало за скоє·не, але хлоп­

Пав-

щодо

закінчення

ІDраЦівники ,~І­

ЙДУТЬ

гарна

вказав

сконалення На

картинами

схвальну оЦінку у фа-

ЛЯРІВ 4-6 ОПЛАТА НРБ). ТЕЛ. 5-59-69.

преІСрасними

респубЛіканських виставнах і його твори знаход'Их.Lвців

СЛЮСАРЯ-ЗАТОЧУВАЛЬНИКА ІНСТРУМЕНТІВ, А ТАКОЖ СТО­ РОЗРЯДІВ. ПРАЦІ ВІДРЯДНА (70-100 ТИС.

11ВОР­

думка,

окремі недоліни,

що

ліЦії

разніс.ть і глибоRий зміст.

Цінних

зупи­

відділу внутріІІШlх справ і зізналися про злочини.

чості початківця зробш Борис Жорницький, як!\Я.

він

м·оло~ий

якими

НА -РОБОТУ ВИСОКОКВАЛІФІ­

ви-

Лооко Леонідович вести­ бюль, стіни ШJ!РидорLв, їдальню! Це теж, коли хо­

ДІВОЄ

вони .вже .вLдчу­

ro

вали,

бражають наше недалеке минуле й сьогодення.

Водночас

тут

А

· Л. Воєдило брав участь у

ки обрали ,для 23-річну жінку,

у «гріхах»

БіЙіНИ в Афгані'с:тані Воло­ дrюмир павлюк. Цикл йо­

віршах

критям сІІІРавж.нього СО'!Ю'Го мпсrецтва..

·

КОВАНОГО СТОЛИРНИХ

.

'' н ом ф орт ~~

nІДП риємство

ЗАПРОШУЄ

сер.ед­

лишнього світу барв, від­

ви-

Так О'Т, іще в час навчання

Доrребівської

ньої школи. Це зай3дяки художникові ножен урон длІЯ його .вихованцLв є ·В-ідкриттям таїни до~·ко-

тих майстрів nензля, кот-

Р'і створили десят.ки сокохудоЖІніх тво;рі·в.

ному

зізнаються

СВОЇ перші Бі!РШl сЗірНИ­

,зокрема,

ня

·

ся. Причому тільки в. Q'д­

Злодії

прочитала

Детальний

Шев-

.... ІІІІ*--11818~18181ПІІ8 ____ ПІІІІІІПІnІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІDDІІ ..ІІІІІІІІІІІІІІІ

8

дебютуrва­

поетеса

Вона

вірШіІВ

Г.

ДlЯJІ'ЬН'lСТЮ.

учитель :.талюван­

-

молqд­

Ці» та <+Осінній лист». Потім взЯІВ слово учасник

го

Т.

своє блукання вул·ицлми НіЧНОГО Міс·та, JЮЧ без побоїв і тут не обійшло­

Броварах стали дві наші

сДніПІро».

Сом.

не .його

та'Нньої денади т,равня жертвами . гвалті:внц:кій! у

дю КИЇІВ'СЬRОЇ ЛіТ'СТУJlЇЇ, .яка працює при журналі

ла

імені

ченка. Затим буі3 НиІвський державний художній інститут, з якого вийшло чимало таланОtВи-

подальшої

творчою

Після

Лео­

би ху-

потреби

тів і проза"ікій! та Іх співс з

став

нів, але факт залишає'l'ь­ ся фаwrом: протягом ос­

крИничан

почат.куючих

працю

така

Левко

не

Немає

зупинився

питаннях

роботи

І

нятися на всіх подроби­ цях і деталях цих злочи­

нульту.ри.

Сом

Воєдила.

ВЇДQМЇ

будинку

Нерівник

що Ш{Q­

гвалтівників

імені

·вав

Микола

іс.тqрією,

Прізвища

в·ідбу­

Борис поінформу-

Нняжицькому

дитя.

хр~НІІІІІ

мистецької

-

провів

Нр8.АtlНІІАtІІа

засіДання

студії сНриниц.я» f'!ригорія Чуn;ринки.

ПОо

СТО,РЇJНКОЮ

дожнико.м,

КАНІКУЛН Минулої

1

МожЛ'ИіВо,

КРИІJИЧА/1-

лося

П€.ДаГОГ!ЧНОІО

згадуваний у:же цикл еГо-

ніДович

Ха-

рес-

гатющою ЗОЛОТОЮ

так

усього житт.я супровод­ жує_ цю тво,р.чіс:rь.

на­

В

художню

чі рони -майбутІНій худож­ ник, з Уї елатною 1 ба­

зараз

любов до рідної землі, до її ІМШІулого протягом

r.

ш.колу

ВСТупу

Живе в Потребах ху­ дож.нин. Молодий, тала­ навитий, знаний не лише на Ниіівщинl, але й да­

Чість Л.

сJUІВІВо­

Ві.н

ДО

• ·

м але

3

!РОЦі. 3дай3алося б, вершини досягнуто, але -художник продовжує наполегливсr- ПІРадювати і за

що

ДИТЬ в Історію ·У.кра'LНи, також наклала свій віД­ бит.ок на подальшу 'Nюр­

звісвого Остапа Вереса.и, 1 його побратимів по Му­ зІ Ф. Холодного, Ко­ жушка, М. Кравченка та

публі,кан·сь.ку

ХJЮПЦІЯ

А ще творчість Л. Воєпо:в'.яза~Jа

почуття краси, що, згодь­ теся, в наш час так по­

те,

нарqдився

варто тппе озиайомитисв Із цикпом його вепересlч­ них картин «Гомери Ук­ раїни• про вародних коб­ зарів. У цьому цикпl ба­ чимо

ка·ртин

тр1бне молодій СУJВер€н­ Ній державі в час, коли Іде її ста.номення? Та .й Чернігівська земля, де

Воєдило. Щоб у

написання

ДИ.'Іа Т!СНО

це дійсно так, свідчить фа.НІт щрийнятт.я .JI. л.

не

І художник той JПО­ дина своЄрідного світоба­ чеННJІ 1 світосприйвя:тти

-

за·

'На цю тему. Адже жит­ тя кобзарів при.нл.ад .служtння Україні, гіДНий наслІдування. А хіба це

ХJАОЖНИК переконатиси

й трагІЩ. до­

-

·

зустріч із В. П. ВічерсьНИ:':1, КСУІрий і підготував

І

Індекс

суспІ.вьво-по.вІтмчвоrе

СІІІЬСІоІ:ОГО

ГСИ:ПОАарсТІІ&

мас080t . роботи

.-

КованиЙ

-

Броварська АРУК&JІRІІ КиУвського обпасвого уnрвuІнвІІ у АРУК8Рв1І

ПОІІ)ГР!ІФІУ

К.tк~оп

І

&ИН:ІКХОВОТ

обас:ть,

Обсвr

аркуш.

Тираж

Q'f•

8,512

примірІІ'ІІХіD.

4·04·81;

5·13·91.

ААРеса

61285.

Друх вн.сов:иіІ.

•·

Замовлення

торr\ІІІІ,

&роаqв,

ara.

cnpaFU

N2

3401.

аІІАИПЦВ. •

КвУІІСМАо

ІМ.

#64 1993  
#64 1993  
Advertisement