Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ _кРАJн,-·:ЕДНАR.ТЕСЯf

ОРГ А tr

& РО В АР С ЬКОГО

М І С Ь К О І

.taRТ1i BHXO,!ttiTЬ .з

·1'7

'

.

РА

JtBITHR

МІ СЬ К Ь ГО

Н· Н о, І

*'

'1937 .ро~у

ВЕСНЯНИМ rіОЛЬОВНМ­

на

тах

Настич.

тах

Петро

КОМСОМОЛfЩЬ

І.

бІm.ШІОСТі

З

30'-

ГОЛОДЮК, парткому.

Миколайович Набан . на ДТ-75 і комсомолець Се.р­ гій

посіви у хо.роwому стані.

Після fІ'WRИВJІеиня, rtро­ веденоt'о в березні міне­ ральними добривами, кор­

мові ·:КУЛЬІІ'УІРИ :вже Добре посіви. ща займають май­ же 1ОО геюар!в. Іх саоє·

.

.вІдремонтоваt~о,

nідсіяно. Однорtqн1 .кормо­ ві культури зай·мат~ 220 rектаtрІ.в. Номnлекс­ ну підготовку площі кулЬ'l'и•вацію, .борооуван.ия, КО'l'Ку&Іання

вели

-

вчасно

меха~затори

nро­

~ніцtативи

Донцов.

служить

для

наслідування.

Завод дІє

·

Я:ого

як добре на. механізм.

nриміщення. не за.

тарюються, готовоЮ про. дукцією, бо. вона · одразу

ж з Бобрика цоступає в торгову мережу Ниєва. При плані 100 тоян бе­ резового соку його. вже виготовлено майже 200.

Тобто вJІКонано

· ·два річ­

них nлани. Випу~к. про. дукцІІ п~довжувться.

А. ПРОКОПЕНКО.

20.04.1988

· Переможцем у. соціалістичному -ганнІ серед

ся на вИробництвІ

У-кра~нської РСР сПро ВИбори до міс­ цевих Рад народних депутатІв Україн­ сьної РСР• викон.а:вчий .комітет облас­

ної РІІІЦи народ.ци.х Дапутатtв

ВИРІШИВ: за"11Ве'РдИти окруЖJНІ виборчІ· комісії по виборах до gбласноУ РІІІЦи народних де. ІПУТатlів у складІ т.а·ких п~ставн~Ів ГрОМад!СЬКИХ орrанізацІй .І 'l'РУдОВИХ колективів:

-... ЦЕНТРАЛЬНИИ ВИБОРЧИН , ~ ОКРУГ .NR 36. м. ВРОВАРИ · Голова сщруж.ноІ виборчоІ комісії

~ НРИВЕННО Дмитро Дмитрович, еле-кт, !РИК В:іІд первиНІНої па·ртІйноІ органі· заці! Броварс~ого nобУ'}'комбі-на-ту. Заст.уІПНик голави ОІІfРУЖИОІ виборчоУ коміt:іІ ШЕВЧЕНКО Ві"l'алій Володи·ми­ ровНІЧ, слюсар-елеюрик -. від первин­ ноУ JЮМСQМОльсЬІКоІ qрrаиізаціІ Уnрав­ JІіН'ІІЯ 'МехмІІ'за-1(11 і . автотрансnорТ}' тресту сУи.рсtльенерrомонтаж•, м. Бро­

Cekpeтatp <ЩРужноІ внборчоr комlсіt БУНЧА Harranilя · ІвМІІ!Вна, молодпrий nродавець вJ(Д ПфВИВНОІ nартійноУ О;рrаиізацtІ Брава,рс:ькоr -райспоживсnln·

.

ки.

Ч.11евв QкружвоІ внбор.оJ кOid.dJ:· БРИГІНВЦЬ Ірина МаркІвна, .пе.ру·. карка ВІд ·первИН'НОІ партійноУ орга· нlзац\І ~ого побуткомбtнату . . ~ БОБРОВА- ВалеН"І'Ина Петрівна, брнJ'аідИР

Г АЯ:Д'УіНОВ

-

'В.І:д .Щ!jр.ВИН'Но'і ХОМСОМІОЛЬСЬКОІ

оргаRізаціІ

ВроварсЬІКого ·побуткомбіна-

Григорій

СПОШИ'ВЧОГО

Іванович,

ін­

ТОВЗ'J>Ж:Т'Ва.

ДЕНІФОСТОВ

Павло

сГоrопtвськвй•,

яка

. соцlаліст}Іt{ні

зобов'язання по валовому надою мощ:ща виконала на 122,5 про. цента. ·. · ·,

1 продажу

теж домІrея вик:Gта пwщзникІв. На· дій вЇіа корови Тут вищий зобов'язань·

на

'

молока

оду минуnорічної зимі:Впі. У першому кварталі значно зрос,ла його . кількість

1 до вІдповІдного перЮду .минулоІ'О ро. ку. Приріст

реал1заціІ·

молока

277 тонн. Нращим серед господарств,

89 ІШлограмІВ. · ОбНІЦВа колективи нмороджеио .· по­ чесн"Мttи f!РUІО.Т~ми місЬІШому партlІ, ви­ · конному ІРЗЙОНІНОІ Ра-ди народних депу· ~а-тІ!в, ра-йtщму црофопLnкІJ· . ,працJ..вни.ІdВ аrроuромик:ЛІОІВОГО комоІЛексу, мtСЬЮ(ому

.комсомоJІlУ. Та.коІ ж ·наrоJ>оди удостоЄоНа брвrада JІТ•ПІІІИЦЬ А. І. Морrувськоі а

КвІвс.ькоі птахофа5рики, брвrада Г. М. Вороноrо 3 радrоспу сАвІUЦ'ард•, я.ка

.

спщ;Іалізуєrься на ви~иц.тві м·я~; вомсоиольсько-мсmод.Ьвввй колектив

тварввввк:Ів 3 р~ сРусаи:ІвСЬІСІІЙ•,

д,е кер:Іввнвом · '1'. п .. Колом.tвць, rруп· . комсорrом Л. П. Шамрай. Названі коВИ- . лективи визнані кращими серед спорІд­

склав

які

робЛЯЮТЬ·М'ясо, ·вИзнано. колектив орле-

яених:.

·

тут реалізовано nрОдукціІ на

·госпіВ

сБобриЦьІ!Нй•.

на •Звав Пошани• КІРОВА. За :минулий

Радrое.п1 Імені період зиміВлі

38,6

про.

цента більше, .ніЖ передбача.rіося пла.· ном. Середньодобовий приріст свиией-

483 грами, що на 28 грамів більше від; повІ:дного періоду иниупоrо року.

Переможце:м у змаганні серед колек.

тивlв, що . спеціалізуються· на

инцтві

яєць, . визнано

сРУДНІІ•.·

Всі· вищеназвані

вироб.

ппемптахоаавод,

колективи

нагород-

.

Звернуrrо yaaory :п.а.ртІійяих 1СОМіТЄ1'іВ і бюро, кері~ і спецlалістІв рад• сВе.nиаоАJШер-

ський. сГоrол~ський•, сЖеМів<:ький•, сЗоря•. сКрасИлівс&КІШ•. сРусанІв.сь.

юrй•. імені Щорса, «Авангард•, сІlлос:­ кіасЬЮІй•.

pawocny

Броварського·

ППР,

сБоrданІвський•.

пта:rо-

Ни·ІІ!сЬіRОІ

птахофабрНІКИ на нев.икщшннЯ план.Lв

соц1алістИ'Ч!НиіХ

зобов'язань,

.рі!!НЯ nродажу д~1

тВаринницької пе·

жені: п~рехІДиими Ч~воними -npaпqpa. ми t.Jk:ьнкоку пар'l'ІУ, вщrонко.му районноУ Ради ~арод~иас депутатів, райкому

рІодОМ ~лоІ знмІвші. .Партійні, госпо,цареькі органи назва­ ІНИХ rооnqдарств зобав'язано вжити всіх

вого комплексу

майбутньому

црацІвникlв

1'

агропромисло.

1!11~ькко.-у комсомолу.

заходЬJ для ІJ9ДОЛанн:я не

відС'l'аваRІfя. у

знижуваm

темn!.в

ро-

бам по ВИІКОНаН'НІО 30бов~язань тре1ьоrо року і n'ятирічки в цiлQfdy.

присвячен-І-

ють зв'язки між містами- ми мовами, дали святко­ між народами, побратимами Фонтеве.су. вий концерт, в якому з~У­ за мир, прО'l'н Буа та Броварами. Ос- чапи nісні ті вірші фран. дискриміиаціІ.

дружбі боротьбі расовоІ

Воно й адже більше

тавнім часом цt взавмо- цузьких та англійських зрозуміло, стосунки виходять •на поетів. Особливо запам'я. 20 років муніципалітет якісно новий рівень. Бу. талнея всім сцени з вне. міста очолюють комуніс­ ло досягнуто домовленос- тави «Маленький принц• ти. На прохання заступ~ ті про більш · тісні осо. Антуана де Сент Екзюпе­ ника :мера А. БушельЄ

бисті коmактt~ міЖ ЛIOJU>- р1, які майстерио викона­ зараз до відправлення го. виставка · фото. ми, особливо молод.дю. ди уч:і.l 8-А кп.асу Олена тується мІсцевих Так, завдяки сnравжнtм Ященко, брати Анатолій графІА, вироби

Стеnанович.

начальшщ штабу цивlльноІ обороЮІ­ .ВU ПеjрВИННОІ партіЙІНОІ організацІІ ВроварськоІ райспожИВСІПіJІІRИ. ЄВТІФ'ЄВ Опеt«:анщр Дмитрович.,

За

умільців, які займуть гід.

організацІї уnравл~я механіЗац.іІ і ав­

місце в експозицІІ, ви вчительки фрав- активну участь у тижні не цузькоІ мови середньо! грамот удостоєні шести. присвяченій Броварам. Зміцненню дружби по­ школи М З вашого міста кпасинці .Натя Бабенко

сар від організа,цп

тельки російсЬкоУ · мови Про БатьківщЩІу, рtд. початковоІ ·школи імені не місто, своІ надіІ та Е. Вейана А;-Б.· Сепьваиа сподtвання миру на всій зав'язалося _ листувания планетІ ось такі ос.

винні сприяти І особисті обмінні поІздки, в яких візьмуть участь учні шкіл обох міст. Французькі гості віДпочиватимуть у піонертаборі ЗПМ сЖу.

Вони

равочка•. а

слюса.р

ен-rузіастам

від первинноІ ПtрОфспілковоІ

-

rоrr,раж:по_рту !11РЄС'l'У с УtRІрсільеие.р~о­ монтаж•, м. Бровари. НАРНАТОВ Валерій Леоиt:дович, слю­ первшr-ноІ

. уцравлІJmл

комсомольськоІ механtзацtt 1

авт~ра.нспорту 1'peC'rY с Укрсlльенерrо­ монтаж•, м. Бровари. ОГРИ3НОВА Лю.дми:па В~еН'l'ИНіВН·а, віщ

-

ко! qрганізацІІ бІнату.

ТРОЦЕНКО

nродавець організаціІ жІfВ'ІЮго

-

.первИН'НОІ

Н.аталlя

побутком~

та ачи- та· 'Юл.я Білим.

'-11Ж молодшими

учНями: вовні теми малюнків,, які

пустили стіІU"азету

міськоrо спо­

•Па.

риж•, cлyxanlf політінформаціІ днкторіВ шк1Ль·

живчоrо ·товариства.

rмова виконкому І. плющ. Се~ар .-вовко111 І. СИДОРЕНКО.

Нлепацькі.

І. М. Пристуnко

ках якого учні взяли участь у вікториИ1 с Чи знаєш ти Францію?•, ви-

тов~_риства.

Врова,:юького

cnpa. та Олег

ВсесвlІrньому днJО поріднених міст був np.-. свячений тиждень, в рам.

МккопаІsна.

віщ перsІІВноІ партійноУ БроварсЬКОІ'о М'іського сПо­

· СИТЮК Наталія Микола'fвна. прода­ вець в~ первинноУ профсntлиовоІ

оргінІза.цlІ

авовІ

. надсипають одИн ексnонуються зараз У одному малюнки, розпо. місті-побратимі. Юні бро. відають npo своє шкlльве вар!Ціни вІком вtд 6 до життя. 15 років tз задоволенням 1

комсомольсь­

Б,раварсЬКО·го

,

1

зниження

nродуиціІ порtвеию З ві.цповіДНим

З кожним роном мЩвJ.. ноІ радіогазети іноземни. тосТі,

ЗаСТУ'ІШИІК ГОЛОВИ - Від перsШІНОІ ПрОф­ СПІ,Л•КОВОІ ОtРГанізацLІ Броварського місь­ кого

них ферм визнано. брІQ.'аду Н. В. Лиі:~

дРУЖБА НЕ 3НА€ МЕЖ

шевер в1д парвинноУ nартійноУ opra. нІзацІІ ~арськоІ райСПОЖ1ІВС1ІіЛКИ. ГЕРАСИМЕННО ПЄ'ТрQ МІfхайлович.

каещ>

вари.

.

ту.

ама.

молочнО'l'овар-

Зaempa-B'eecalmнlfl. день порlqнених· ..ttlcm

ДВАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ ЗАМІСТЬ ВИВ)'ЛОГО ПО ЦЕНТР АЛЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .Ni 36

Закояу

колективів

топц. а paдr9eny

роблено 1342 ТОІіНИ МОЛОКа, ЩО на 23,3 процента . біл~оше відповІДвого nepi-

54

план

державі, КОJІеківв рцrоспу сЗАПЛАВНИИ•. З ПQчатку зимІвЛі тут ви.

ПО ВИБОРАХ ДО ОВЛАСНОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ВWІовІдНо до статей 26 і

nонад

Ради народвих депутатів, :Президія рай. кому профсП'lпки ррацtвників аrропро. мисл6вого· комплексу. бюро міськкому J"ІНСМ :Украіни ВfШ.Начили перемонtів. Серед господарств, що - спеціалізують-

82 · ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ С·КЛАДУ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІН ·

відповідно

ВІДзначено. також рЬбdту по ЗбІльшенню вироб!fнцтва І продажу державі

.

р.

·

103;2 процента. За перІод зим1вл1 дер.

РІШЕННЯ від,

.

жаві продано

профспілки

КИ1ВСЬКА ОБЛАСНА РАДА НАРОДНИХ Д:gІІ'УТАТІВ ВИКОНАВЧИН КОМІТЕТ

РОКУ

тваринницькоУ продукціІ радгоспом сЗа. ворВЦІоюtй• та птахорадrоспом сСемв.. поЯJdвсwсвй••

го змагання господарств . району, бюро міськкому партіІ, . ВJІКОJІКОМ районно І

прикладом

лагоджений

1988

пів продажу JІІолока і яєць · . Ксmехтив ферми радtоспу сз8ворвцьРозглянувши пІдсумки ёоціалістично. · icd•, д.е брвrад.вром Б. П. Соаоdов,

деnутата

ця

сІт.кор.

Тарас

За перших три місяці , цьогО року план валового виробництва· · мщrока. виконано. на 106,3 nроцента, яєць ,.;.. на

повідним періодом минулого року :дер. жаві реалізовано · на 358 тонн м'яса більше, однак допущено · зниження тем.

Де.ржаиівська, О. М. Ял­ тихова, Н. · І. Єрешко, М. · М. Шовкун, чия пра.

нола Григорович Донцов ІІ)ракторамк МТЗ-80 із сІ­ .валкаІМи СЗ-3,6 повним ХDДОМ ІВЕ%ЦУТЬ сШбу ВИІКG­ rqрОХО•В1ВСJІНОі СуМіШі. Вони щоденно засівають 45-50 reR'l'ЗJPi·в, що б1Ль­ ше ·змlН'Но.І нqрми. Слі-д також .в1дзначити й с1ва· чІв Івана ПетрQ!Вича Боби­ ря та ГриІ'О!РlЯ Пилипови­ ча Чикиню за їх __~ац~. В. ВЕНДИК,

йдуrrь угору. Є й зрідЖені

часно

Микмайович

І ПЕРШИН· КВАРТАЛ

13,1 процента молока, 15,6 ~ .м~яса· 3,5 процента яЄць. . Порівняно з вІд-

зурик, ·майстра О. Родзи. вІл завод nерейшов на Двозмінний режим робо. ти. Тепер березовий сік з лісництв· нашоІ та Чер. нігівськоІ областей одра­ зу ж поступає в. цех. Тут відмінно трудяться вете­ рани виробництва Г. Л.

Нині Анатолій МИІКола­ .йОІВИ.Ч .. Дарпов, М'И!Кола ~Іtйович Мехед і Ми­

площ

безпе­

сільськоІ Ради Н. В. Сі­ роУ. комсомолон-робіт­ ниць В. Мохнач, Н. Ма­

БУДЕ ЗЕЛЕНИЙ КОРМ . На

працюВала

Є ДВА РІЧНИХ

··

У радгосnі «Літкtвсь­ ЮІІЙ• ЛуtКИ баrаТQРіЧНИОС ~ Т·ра!В займають 580 гекта­

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ КОЛЕКТИВІВ РАДГОСПІВ, ПТАХОФАБРИК · РАНОНУ ЗА. МИНУЛІ ШІСТЬ МІСЯЦІВ ЗИМІВЛІ ХУДОБИ

та

Федорович

секретар

виконують

виго~овленНю

ребійно.

кормових культур. Вони пере~иконують де н н 1

норми виробітку по куль.

рІв.

зробили все для щоб · технологічна

Новаль та Василь Дмит. ровнч Юхта, як1 зараз переключилися на сівбу

Віктор Шуляр, які денні

налагодивши

. по

ланка

завер­

!fОрми виробітку на 50 процентів.

та

соку. того,

планованій nлощі· 560 гектарах. Особливо від­ знач!fлися на цих робо­

Напорин та Ю. С.

площ

М. Ф.

уже

заводу

лінію

шили сівбу овочів та са. діння капусти на всій за.

Ударно трудяться на підготовці площ nід крр. мові буряки та кукуруд. зу молоді комуніFТИ

тиваціУ

та

Механізат01рн

.

господарства

веанJІНу сdІвбу .·

ШуміліИ,

вавши

Ці~а 3 коn.

НЕ ЗИІІУВІ ТИ ТЕІІІІ

використовуюЧи

консервного

*

'·Субота; 2З квітнІJ.: . .f9.88- року

радгоспу « Бобрицький•. Слюсаорі А. Г. Марач та Ю. О. Ну,.1ь. реканструf9-

процентів.

120-140

Л. І. Половко

цієї площі nровед~но

В. О.

ки

.

'

можливість обладнання, трудяться нині працівви­

Зразки високопродуктив. ної праці показують і до. свідчені механізатори

Юсrrодарства • зай н я т о 45-47 тракторів. На ок. ре мих найбільш напру. жених ділянках робо-rа аніЗ'ОВана у дві зміни. ого року під кормові уЛЬ1WРИ та овочі тут відведено 2335 гектарів. Більш як на 70 процен.

*

K.OAJYH ІСТИ'ЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, Д Е П )'ТАТ І В · К. И І 8 СЬ КО І О 6 Л АС ТІ

У ПОВНУ силу, ма.кси­

РОЗПАЛІ

веан.яні nольові роботи 181..L?-дгоспі· «Великодимер­ ~й•. Щодня на полях

КОМ І Т·Е ТУ

НАРОД Н ИХ

.м G4 (1557). ·:

мально

ТЕМПИ І ЯКІСТЬ

У

РАД

також

віДві­

дають Москву та Одесу. Змістовна програма про. лонується і дітям з Вро. взяли участь у конкурсі. варів. Зараз у школах СподJ.ваємося, що роботи проводиться відбір· канди. Oni КоЗловоІ, Оксани датtв для поІздки. Карпенко, Іри Цахло, Іри Г. ЦИКАЛ, МацlєвськоІ та інших вІдповJ,цат.ввІ еекре. · сподобаються Іх франтар пpaJUiiRJul · Бровар. цузьким ровесникам та ськоrо вІ..ЮJІенвJІ 'fOIIIa., дорослим. рветва сqРСР-Фрав.. Традиційними етапи у Фонrrеие.су.Буа урочнецІJІ•.

·


2 сте;+нка. · МИНУВ з'І~ ящого

сНОВЕ

рі~ nісля

Ко.мсо.мольське життя: стиль роботи

ХХ

ВЛКСМ, рішення вnлинули на всі

грані

діяльності

цей час ЦК комсомолу n.рийкЯІВ ряд нормат!И!НИІХ надати

з

тим,

щоб

первинним

орга­

більше

са:мо­

ніза:ці'ям

'стійності.

Серед них

-

положенкя ний ф<ЩЦ. га1fізацІю

про молодіж­ ·nраво на орМО.'ІОДіЖЮІХ кооперативів, створюється суспільно--держа·вна

система

І:ГГТМ.

х!Івський• на чолІ з Оле­ гом РОманом, думаєш цро те. що час тут ніби :гу­ іtинився. Була колись у

·

ГОСПОдарс'l'!Вl Х<?РОШа КОМ· СОМОJІЬСЬКО М О Л О!Р,lЖНа брИ!Гада механізато.рlв, та й та на очах :Комітету

-

розпалась . Члени ВЛКСМ нЗІВ1'І'Ь

Згадаємо nередз'їзДІв­ ські дискусtІ. Тоді. дУЖе ГОСТіРО СТОЯЛО ІJИТЗННЯ nраво комсомольсь­

r:.po

ЮІІХ органІзацІй мати с.воХ кошrrи. А що теnер? Мо. л.одь має таже цраво. Та,

.

віk:Ти

не на

можуть

вlдnо­

запитання.

чим

займаQІ'ЬС'Я Іхня органІза­ ція, які nma.юrя ВИ!рlшує. ЗовсІм nо-Іншому Ідуть

CIJfP<UIИ у членІв ВЛКСМ P8ilJ.'ГOC'Il'Y с Авангард.•. 11 се~ар молода комун3.сr­

на жаль, широного ,розма­

ока

ху

бойосвий ·хараІКТер, вона wбни:й органІзатор, nрин­

цей · процес ще

не

на­

був. ЛИІШе члени ВЛКСМ

заводів алюмІнієвих буд­ І}(()НСтрУl<Щій. по.рошковох

металургії, фабрИІКИ Верх­

.•НЬОГО

. жу,

ДИТЯЧОГО

!Радгосnу

'Щ»tКОТа·

<!:ЛlТКіВСЬ­

·ішй• с'І1ВОрИ!ЗІИ Іх у себе. 'У

різних

Qрганізаціях

перебуІдова і;де nо,рІзно. му. Порівит'И. наnриJЧІщд. .nервинні :Комсо.

мольсьа<l радгосn!Ів сПу­ хlвсЬІКий• та «Аванrард•. Обцщві

111.

вони

малочисель-

А ось ж•mтя ·У них .І!де

ПО<-ріЗНОму .. ДИІВJІЯЧИСЬ на СІ1lлчан радгосnу «Пу-

Лариса

Ц!ИІІІОва,

Прищеnа має

вимоглива .

Тому

1 .оЧолювана 'нею nервин­ на живе

зм!сrовним

жит­

т.ям. ПоліІІШилась q>гаН1зацІя •дозвілля, комітет t<Омсомолу ЗІR'І'ИВН<> займа­ mься соцlал.ьиими nробле­ мами

моло.дl.

.цумає

иад

слlідовний у · своіх ділах. Таких організацій, де моле>дь nочинає усslдом­ лювати, що від їІ а:ктив­ ностl залежатиме робота всієУ сnіл>К'и, стає все ня до активноІ ШИJРІЖого !КОла

міськкомІ

членІв

багатьох

ВЛКСМ аmуальне не ли­ ше для первИRНих, а й А/ІЯ мlс:.ьноrо комітету но.мсомопу. Пере,цусім сто­ Іть завдання аRтивlзацlХ

роботи член.ІІв

1 .кандида­

т!Ів

МіСЬ'ІU(ому.

у

члени

А д.ля цього необхідно, щоб ко.мсомольський ак­

ТИІВ б,рав учасrь у n.t,дr(). товцІ і реалізац!У nрийня­ тих рішенЬ бюро. Адже секрет

•.

що

з

них ІКЗ~ні, nармнІ. не вtдповЦЦають запитам мо­

лQДІ.

Тому

сом

. останнім ча­

почали

проводити

озка.йомления

комrомоль­

СЬКQГО

активу

цювати

в

ла

шення

про

СьогоднІ йому доводиться ЗУСТ'РЇЧаТИК:Я З бататьма труднощами. Але він по-

ок:ре.мl

з

усіма

документІв.

Зобов' язу є членів бюро мІськкому

активно

nра­

комсомолі

рІ.

. nроведення

особистих звІтів nеред своУми організацІями. Са­ ме

така

форма

роботи

нам

виявити

ц!Ікавпено 1 nринци,по­ во · обговорювали роботу

своїх

nро€'Н'Т'8ми

;ком!те'l'у.

н.я

nредставників

у

комсом.олу

в

організаціях.

Так, КОМСОМОЛрЦl 'УВТК тресту 4Броварисільбуд"> nрийняли рІшення від­ кликати М. Бабича зl складу міськкому як та­ кого,

що

не

виnравдав

довір'я. Комсом о л ь ц і тресту 4:Теnлицятехмонтаж•. радгосnу-комбінату <Теnличний• визнали роботу членів міськкому В. Ситюка та О. Ящука незадовільною.

Одним з шляхів nідне­ сення

активностІ

членІв

виборних органІв є конк­ ретне

доручення

у ксм.со­

мольськlй оргавІза ц 1 У. Питання поставили так, що кожен може вибрати сnраву до душі . Зараз у міськкомі комсомолу nра­ цює груп, які об'·єд.

11

нують

чоловік.

54

Реш­

та члеНlв І кандидатІв у члени мІськкому nрацю.

ють у

своІх

комсомоль-

членів

ви­

борних органів nов'язана проблема конкретності роботи nервинних органІ­ зацій. Тут також є сут. тєвl зміни. Більшість комсомольських організацій мають конкретні соціапь'lю значимі cnpa. ви. Так, члени ВЛКСМ фабрики верхнього дитя­ чоrо трикотажу беруть участь в будІвництві спортивного

молодь

інформує 11

З no 17 Н.Вl'І'НЯ ц. р. до . .мІськвідцілу внутріш­

нІх сnрав нмійшло

рицький•

По сnравІ учня шкоп.~. М 127 м. Ниєва В. Дер~..., кача, котрИЙ nограбував ·неnовиолітньоrо бровар­ чсmина В. Мозгового, ве­ деться слlдетво 1 грабlж­ НИІК нерабаром буде при­ ТЯЩУІІ'Ий до · нримЬіальноІ

«Боб-

nрацює

створенням

над

сільського

МЖК, райлікарні над• благоустроєм гуртожкт­ ку ,

Молодь

nочала

брати

·

лена

'У місті

система

юнаків

і

жав

шуку,

а

й

часом

конкретних

котрий

nозавІДомчоІ

них злодії-в. НрадJ.жку ово­

чів у · радrоспl...комбLна:тl сТеsіІличний• скоУли ~и­ га~дир М. А. Губська, май:с11РИ-ОІВОЧ1ВНИКИ К. В. ЖигаАло та О. С. Под­

нових,

сnрав.

В. ХИТРИВ,

дене~а.

завідуючий відділом мІськкому комсомолу.

ЗЗJВ!дуюча

r.

у сІDському господарст­ ві. Зараз він очолює пра. вофтutговвй копек. тв в мо.по'іDЮтовариоУ , ферІІІИ

радrоспу •ЛlткІJісь­ кий•, В. Х. Га.пеєв сум­ ntино tшковує також обо­

.Ni 4

в'язки депутата ськоІ сільради.

JJa

ЛЕЄВ.

звlмку:

Рожвlв.

вили

nитання,

містІ

буде

коли

nобудована

автомобільна стоянка чи

у

nланується

та

вІДкриття

ринку для nродажу ре. чей, які бу ли в корнету­ ванні населення.

r А·

В. х.

Фото В. ОНОПРІЄНКА, члена фотоклубу •Го­ ризонт•.

Лист був застуnнику

наnравлений голови

міськ­

виконкому О . С. Коренє. ву, який надІслав таку відnовіДь:

··=en

:про~ DІдприєм.с/І!ВUDІ • (фІевь 1988 року (за даиІІJІВ !ВісьКОІ'О ]RфQp

обчиСЛІ()ва.пьвого центру Аержстатвстивв,

'1

опроцентах)

вІДПрацювала в нових уtМовах госnодарювання.

ПовННІЙ

госпрозрахун<Щ,

СЗІМофІнансува;ння rra caмooкyumlC'l'ь вJоцкрипи n.pocтl·p !ІІніЦLаТНВі, ·ТВО.р­ ЧОСТJ., запа8wІт.пивост1 ви­ робцnІчни~Lв, але й ВИ:ЯВИ·

ПІдnрисмства

ли

чимало

же,

п.роблем.

Фабр%1<.3

верхнього діИТЯЧОГо

Друка·рня · За'ІІОд алюміні€JВИІХ будівельних конструкцій UJиноремонтний завод Виробниче деревообробне об'єднання

ДОСJІ.іднd~ощфиментальнІІ1А завод буд<КО!rо'І'рукціА Хлібозаоод

.

98,1

99,0

112,3 101,7 103,2

оптових

100,0 100,0

106,3 110,2

107,2

100,0 100,Q;

116,7 103,3

142,3

100,0

104,4

і13,3

129,3

99,7

93,8

100,0

100,9

'100,0

106,0 100,1

100,0

103,1

100,0

106,7

99,\J

. 104,9

МолсжозЗ'&Од

118,0

100,0

' 111,6

ГоголЇІВСЬка стрічкоткацька фабрика

101,8

100,0

116,4

124,4

100,0

117,1

207,7

100,0

113,8

123,8

100,0

.

завод

Разом по району

Разом по ~аАону

місту

111,4

99,9

118,3

107,0

За

1

району

щвартап1

100,0 100,0 100,0 100,0

нестандартного комуна.п,ьного обл·ад;наІІІІІя Завод торговельного 116,3 машинобудування 109,5 Разом по місту

ДослідІУІІЙ завод обладиаІІіНІЯ сФа.кел•

~pUIOM·Y

ТОЧНоt'О року?

Завод

КаJІІИтянськнА. комбі<КОJ>'Мо&ИЙ

у

117,0 105,8

100,5

трикотажу

100,0 100,0

Оr­

nоцрацювала. про­

мисловість мІста За•оод порошко~ї ме11алургії 11S,9 СвітлотеХІН:ічний 100,3 Завод .nластм·З(: І 00,1 Деревообробний комбінат 111,9 ЗаводобудmннА ком-бінат 146,7 Досдідно-еІССnериомен·тал.ькн.А ЗІNІОд 220,0 Ремо.нт.но,механічннА завод 100,7

вІдкрита

nо­

ч.ас вигооовле­ но TOIIaJPHOY П.рОд.УіКцlІ 8

цей

..цllrax

на

98,3

мільйона .кар6оваnщІ/В, що на 6,3 МІіль.йоиа білЬше, нІЖ за вlдnовЩний nері­

од МНІНУЛоr'О р~у. З ріЗ· них nричИіН знизили обсяг

Про!МИІСJЮВОІГО ва

~олективи

ВИ:РО(іниц'r­ заводУ

по­

.роumовоІ меrrалургіІ імені

60..річчя Ра:дRИСЬІ(()І 'У.к­ .J)аІви (на 1,9 цроцента), деревообробного . комфна­

ту (на 0,3 npoцema), lJPOO'tlf(oмбLнaтy райспожив­

спіп!<и (ІНа

1.5

процента).

ПромислОВІСІІ'ю райОІНУ виконЗJНо план з виробни­

.

ЦІ11Ва більшостІ найважли­ вІ!Ших ВИДІВ nроду!ЩІІ. Іх виnуск у порІвняннІ з першим

квартmлом

мину­

лого ро.ку ЯЗJВі'l'Ь збіль­ ШИВСЯ. Таа<, . ПОН'а,д зав­

дання <>МРН<ано залізного

ТОЯІНИ бова!ЩLв

58

оорошку,

то.н.н

32

Ме'l'алокерамічни.х

, виробів, на

автостоян.

на ·по вулицІ Короленка для 120 автомашин. а не-

шІсть промислових nід· nриємств Броварщкни

33

т:исяч1 кар-.

с.ві'l'лотехнlчнОі'о

по

ється

закінчити

плану.

в

1991 рин.ку вивча­

ШТУ'К

.вер:х:нього

дитячого

Сміливо

Чо)Жожупrов, В. М. КамІ{-

л!ІН та іНШі,

дУІК'ТИВІНостІ · ЗіР'ОСла на.

народного

·fl/PO'l'И

що більше, Юж торі.к, на 1,5 мі:льйона карбованців.

Оліц .в:І.~ачи.ти-. що це ЗЗВ!дан.ня вИІКонано всіма

зацдя.ки

дос.яrиуrt

й про­

nрацІ. Вона nроцента

6,4

;вW'JОВІ:дного

знизц­

ли

шщстмас,

го чи іншого JКОле.ктнву. З

шнноремОНТЖ>му. дослtд­ но · - ексnершментальному. сФакел•, а також :на де­ ревообробному коМ()lнатІ та у nромкомб~на1'1.

JІОЧатку року Іх одертано п;ромис·ловістю району nо­

виnуок

заводах

Лише ка 99,9 процента справипися виробннчни.ки MlC'l'a З ІЦОГОВірНИМИ зобо-­ в':ЯВЗННЯМВ. А недоnрацю­ вав

тут

Який

завод

nроду.к.цlІ деними

110

nластмас,

ІН~nоставив

своєІ

ЗІ'І.дно з УJ(Ла­ догов~а.ми

тш:Яч

на

Rарбооа.ІЩ!в.

ПрИІЧНІНа цього тимча­ сові. '11РУідН'ОЩі з сирови­ ною '-- полlети.пеном ви" со.коrо

тиску

та

смолою

ПІВХ. ЗбhпЬШено (на 21,7 nро­ цента) за т;рн .мІ.сяцl nо­ точного рону 1 виробиицт­ во про~І з державІНИ:М

Зна!{ом якості. Пигrома 'IW'& П 8 обся:зt ТОІІарнОІ продУІІЩІІ с.клала 13 nро­ центів.

з

ча<:у

мІШулого рсжу. · І на.-реІlІТі rоловвий ettO· номічний псжазник прибутки, ·.ІІКий сnовна від<JІб.ражає 1111Д1сумни всІєУ виробничоІ діяльності то­

· їх

шли

часу

виробкичими :колектИІВами. на

СІLрав розшукує r.ромадЯІІ Іванову Btpy ІванІвну, 1963 року .народження, та Горохавського ГригоріЯ МиколаАовича. 1941 .ро­ ку народження, КО1\РІ пі­

ствер­

nlдвищенmо

і.

МІськвЩцlл внутрІптd'

дж,увати, що успіхи у nро­

На 39 мl:льйонlв нар­ бованцІв за сlчень"-бе­ резень ви:nуЩеН'О ТОВ8JР1В споживання,

Зва'РЮВалЬНИК

апожносnі.пки В. Р. Єре­ МЕІ!JІКО, nенсІонери І. Ф.

можна

миславості

·

трикотажу.

за­

СПТУ-4 С.

ОПМ.К-580 Д. Г. Варла­ мо:в, зварювальних рай­

..

ТИСЯЧ

т.рансnорtних

учень

чеНІНО ,

ПРОСТІР дnЯ ІНІRІ8ТИ~И 11

65

у · медвИЩезнинУ. ШІсть

ється•

.

обладНаннЯ,

ви-

lз нкх мешкає в Брова­ рах. Це гальваник за­ воду алюмІ'Нlєвих буд­ конструкцій В. Д. Крав~

Питання про створення в мdсті речовоrО міськвиконкомом

тижня

сrrуб.JtltкІІІНської бази В. В. Ярко, рІзальник сТоргмашу• І. С. ПІдгаєцький, житель Б{Х>~ВарІв В .. М ..Чечітка. 13 громадян побуsало

гараЖів,

830

затрима­

КривеІнко, строnальниІК ре­

Е1lоно.мlчнай огляд .\

... І

Однан

•кермом

собів

nро­

будівництво якого

Ярмолюк

зому стані nеребували за

авто.

знаходиться

М,

nорутників nр,авил ШЛ1t). хавогО руху. У нетвере ...

вул.

500

r.

ПроТягом

ектно-кошторисна доку­ ментація на n'ятиповер­ ховий автогаражннй коо.

nератив на

слюсар

явлено· І затримаяо

роцІ.

Майже три !'tlcЯцl бІль­

ВИКОНАННЯ ·ПЛАНУ

од.

машин. В стадіІ виготов.

сВ місті зараз функці­ онує

вІдкр.їто ще

автостQянку

лення

r.

В.

Металургів для

зварювальник Іваиенко,

ні за крадІж.ку субnроду~­ тl·в 1 м'яса.

ну no вул. 50 років ВЛКСМ для 230 автома. шин. Готується nроектно­ кошторисна документація на

А,

в. БлІІн:.ков. А праців­ ники загОткоRТОрИ А. Жук, Є. Я. ПотоЦЬІКа.

н.адрунований щодавно

скла­

дом А. Яр'моток, во­ дії А. І. Оnен17Ко та М. І.

х· оч лист і не був Жителя міста М. Д. Пlдгорного, який написав листа до редакцІУ, цІка­

о

· 1 t дР -

рани затримано

С,

Понад три десятВJdття. Такий трудовий стаж Ва­ СІІ.ІІJІ ХамІтовича Га.певва

~а ··

Сn!JВробlтниками вw?

Суслцк,

лІт,ра

вантажtюmtовl,

леmня

nо­

·

тop­

0,5

виявлено

банцІ . За зберІгання са­ м<ХrоІRу П. Рубанку ошт­ рафоівр.оо на 1ОО карбо­ ва·ІЩІВ.

творчості,

роком

управл1ння

JIIO с . Жердави П. Н.

до на­

nрацює координаційна рада НТТМ. Як бачимо, nеребудова в комсомолІ nоглиблю­ ється, набуває все ре­ альніших обрисів. РІк, що минув nісля з'Узду,

був не лише

.N2 28

магазину

самогону,

залучення

уково-технІчної

примІ­

щенн.І. rJJВлl

розроб­

діВчат

~rювІдальностl. У nідсобному міського

активнішу участь у вирІ­ шенні не лише соціаль­ них, а й економічних

завдань.

за­

9

Я!!! 1 nавідом.лень про ско­ єні злочини .

комnлексу,

paл.rocn:v

року

1988

Служба- ~.. 02•'

nlдвищен.

активності

квітня

23

організацІях.

З питанням

баласт, назвати членів виборних органів, які не виnравдують довір'я. За.

. робоои ·

ст.восренням МЖК. Сфор­ ІJ\tувавс.я .і свій байовий ЗJКТИВ. Не \8сім у rоспо­ даtрс:гвl подобається ~ос­ актнвнюrь

допомоrла

б!.ЛJьше. Питання залучеН:-

.не

ських

norJІІ&JІЮЄТЬСІ

ПЕРЕ& У ІОВА

комсо­

мольсЬІКИх організацій. За документІ:в

..

ЖИТТЯ»

дому не

1.

до

цього

nовернулися.

Слlда.ми наших виступів

12 березня ц. р. у ма­ терІалІ пІД рубрикою сСлужба с02• інформує• згадувалися факти

над n:лан 2 мільйони кар­ бОІВанцІ.іВ. Це бl:льше, ніж

UІення

!уо:­

антиалкогол~

законодавства

водІ

го

и

у nершому !К:ВЩ>ТалІ тор!Ік,

уnравління

1,8 мільйона. На Я<апь, не на всІх nромнх:лови:х n!Llщриемс-r­ вах знижено соlбвартlсть

таж• Л. Б. Мостіnаном 1 П. М. Настенком. Як nовІдоми& редакціІ

nрод,)'1JЩІ.І ,

начальник

тресту

на

джерел

а

це

одне

одержання

кових ;п,рибУ'!'Кі&. лад,

ція

заводах

.дlнку

на

фабрицІ

дитячосо

місіІ по боротьбі' з nияцт­

вом. Колектив висловив Л. Б. Мостіпану rромад.

·

дУІ<'І'ИВНі

ВІfТІРЗ.ТИ

-

6,2

профвІдnуст­

nеренесено

зимовИй nерІод. А П .

котажу.

тнсfІ'Чt.

ський осуд, ку йому

три­

Не можу'l'Ь ,радувати і цl цифри: втраrrи ІВ!д бра­ !Ку по J>айону за ·сtчень­ березе·ІіЬ станОВ<Л.Я.Ть 20,2 тІЮЯ:Чі нарбоващів, нецро­

nорушникІв обrово.

колективу І засІданні ко.

nластмас,

-

СТjру!ЩІй та

уnравління

рено на збОрах трудового

nродук­

ремоотно-механlчному, до­ слідно експернменталь­ ,нО!Му буДіВельних кон­ верхнього

сТеnлицятеХмоіr~

В. І. Осмоловський, пове-

додат­

Наnрик­

подорожчала

на

з

механІзаІШ...і

·

иа

М.

Кос,тенка на три місяці nереведено пІдсобним ро­ бітником другого розря­

дУ.

йоrо

nовністю

n~

бавлено премІІ за місяць і

вІдnустку

перенесено

на зимовий період.


---- ----· ··- J 23 .квітня

сНОВЕ

988 :>ок1

ПРАВДУ, АЛЕ ДО КІНЦЯ

м

ОЖЛИВО, 1 не виник­ па б така по'11реба СПОІВІдатися душІ, КОЛИ б не збІr обст~ин: про до­ лю сtм'І СнрІЩЬ чwrало­ ся відразу після трагІчних подІй в иашlй ріднІ. по

загибелІ

моrо

брата.

Баrато в нас ще та­ ких cln. РозбитІ. дороги, багнюка... Боляче, • важко днвиrися на те. Та на· вІть таке воно нам (хто тут народи.вся 1 ви.рtс) доросе. Запитайте нас,

m...

Не

ТІІЛЬЮІ найблИЖЧІ ЛЮДИ, _ але й усе село було при· rоломшене. n·нка витІ.вRа НіЧНОГО rуЛЯКИ"МОТОЦИИ~ лlcra КОІІ1'l'УІВ3Ла ЖИ'М'Я 32-річному ба1'ЬRу трьох дітей, 'ІОЛ()ІІф(у, руки кот­

росо

бу ли

хІдН'ИІми

щюсто

иеоб­

ІНе

rово.рячи

вже про · с~м·ю дружіЩУ та матір . можлИІВо

оонсати,

·

Не­

то

тре­

-

одна з кращих тру.

дівввць Вроварськоrо управпіВВJІ тopr1вnt. Вже чо­ тирнадцять років вона · сумпtвво працюв · продавцем у маrазвнl продовоnчвх томрів .N9 20, кмектвв

якого обрав П своім nрофспІтсеввм ватаЖком. На знімку: В. І. XY'l'OPHEHKO.

продовасують цю

Фото М. СЕМИНОГА.

я" ·вас обслуговують?

дав згоду на ремонт. Че.

АллоІ Вибачте, це кооператив сКонтакт?• неріurуче

залитала

рез три rодини роботу було закінчено. Але най~

я.

А чому свибачте?• Ви цілком правильно на­ брали номер, вІдnовІв

більше вразило

.мені приєьший Вам потрі6tна наша допо­ ·мога? Спухаю вас. І далІ я винлап~ своє прохання. Куплене торік крісло ліжко розвали. лося. Куди тіЛЬJ<И я не

пІдтримувати розмову Із моєю · п'ятирічною донь. кою, в прямому розумІн­

-

нІ слова знайшов з нею сп!льиу 'Мову. Дитина розказувала незнайомІй ЛЮДИНІ улюблені Вірші, . читала дитячІ. книжечки, дІлилася своУми вражеи. нями. А~вtн був одночас.

-

зверталася!

На меблевій

фабриці м. Києва, де во.

но

б~по виrотовлене, ме.

но

нІ дуже довго і докладно перераховували суттєвІ

взятися

за

ре.

монт саме зараз. На Броварському деревооб. робиому комбінатІ. .пояс.

свого

на

нестачу

вІДмовився·

IJ

n о с о с,

н

зайвоrо

ма.

...

для

мене

илопо.

Щовечора, тяжко зітха~ ючи, менІ. доводилося

ту. Щодо цІни. Вона бу• ла встановлена за обо­ nІ.JІьною ДОМО'ВJІеНіСТЮ l

влаштовувати

цілком

теріалІв

ражній

в

маломет­

кімнатІ

жнтку

rурто.

рознладушку

дитини.

Треба

було

І тут газета життя• пlдказа,ла

,ну адресу,

куди

моЖна

було звернутися за до­ nомогою. Уважно вивчи. ла перелік rпослуг, якІ nропонує

нас е л е н н ю

еКонта,кт•. проте

не зна.

йшла нІчого, що nрямо· б свІдчило

про

ремонт

крІсла. Хоча неважко бу­ ло зробити висновок: в кооперативІ. 9б'єднапися люди, що Ух в народІ звуть не інакше, як смай­ стри золотІ руки•. І с.nраведливо. В цьому я дуже лася.

-

ШВИідКО

-

поо.

бlцяв менІ диспетчер ноо. перативу. Номер ва­

шого

замовлення

.Чекайте.

.

пов'язаних Із nридбанням необхідних матерІалІв, запчастив, JіН.Ст.рументу,

обладнання. Та вже зараз ·є люди,

-

39.

У зручний для мене час 11рийшов майстер. ВІн уважно оглянув крІс­ ло, визначив nр_ичину 1

котрі

говорять

~спасибІ тобІ, «Контакт•! Отже, якщо хто з вас потребує допомоги по блаГоустрою ІСвартири чи ремонту побутовоІ технІ­ ки.. наберіть номер теле.

фону. вtдь

те:

5-01-96.

ви

У

вtдnо.

неодмІнно почує.

. «Кооператив

тант•

до

ваших

еКон·

послуг•.

Н. · ГОРДІЄНКО, бровар'І8ВК8,

перекона­

Спробуємо.

задовольни.

Кооператив «Контакт• ..пише набирає сипу. Ще багато у нього проблем,

щось

<~:Нове ще од­

мене

ла.

для

робити.

·

не

електрофен та обІгрІвач. ВсІ речІ були полагод. жені прямо вдома, без

замовлення•

на

. звання.

високого

подивитися

,

сМебJІІ

старшим {щрадни.

майстер

нили, що легше замінити одну З ПОдуШОК, НІЖ ВІД· ремонтувати. В майстернІ. посла.1ися

1

ком, і д<>Ородушним спу­ хачем, .. ЩІJрим цІну. вапьником УІ здІбностей. сТа ось чому сКОІН­ такТ1•. nодумалося мені. А на nІДтвердження

для піДприємства. ane нl­ чоrо не значущі для ме. не причини, через янІ. не. можливо

мене те,

що фахівець не тільки працював. ВІн 'Встигав

ronoc. -

Від реАакцtt: Нам за. лишилося тільки nовІ;цо. мити чит.ачам прізвище «ГОЛОВНОГО розповідІ.

rероя• ЦІЄІ Майстром.уиі •

версапом виявився Ва. сипь Терентійович Вану. пов.

npo

Інтернат,

електромонтажник

світлотехнічного заводу.

а

І.

вОІНа

ях

покараmя

.пІ.си,

не таке вже щасливе ди.

ришка

ІІІК

nише

това·

не

чІt

го

бують цього, надавати регулярно, а не час вІд часу, та ще nІд натиС!ІЮМ

громадськостІ? Брудно, звtдащ .цей .

ЄТЬСЯ V всіх

.с-бІ.щ.ше

залишеНІ

.

nишете? А бруд почина·

хатах,

норми•

дітей та

на ·самотІ

1 я~мlчнt?

Чи

де

з

житель

того ·

ж села Василь Онопрtєн.

ЦІями. Згодна ·з тим, що не треба поспіrі:Іатн · nоз. бавпяти батьt<Ів · ІХНіх nрав

на

виховання

дітей.

не знала.

чи так я ІдУ.

Рожни...

ВІДНЯ1И ЙО·

1

'

· Нlч

Що

додати

кашо­

міма·

тичному поясt? Скіпьк~ треба всього! Та, навіть

·

Н'ість, за яку та·к -ратува.

ла л. БоНІЦаренКо а

пи­

сті? Чи мали пра'ІІо

а!Д­

пустити

з

nl&<apнl

н.аnlв­

божевЩЬНv ІВІД горя ма· ~ір ІІІ>ЕЩСТаВНИКИ медпер, соналу? .. Правда, що nю· дmостl, добра

(ооІльни б

ми ~ро це не говорили), навчити, на жаль, вже

неможливо.

А

СирІЩь, як

от

дІтей

1 дітей загиб.

лаго Вороб'я МикОJІн Іва­ новича та 1 багатьох ІІН·

маючи грошІ в pyJ<ax, не '19к просто було куnит11 до ц1єі зими взуття лю~

сім"У,

ечорноr.о

входу•

було зробити

щойно

народила?

має

яка

А

м..v те боліло? Хто

ко~

nри.

що не

ся СирІЩЯм зІв.

зустрІло­

д~ИХ дРУ·

HJJX

зате є вже в

друrи багато

-

реказують

скарг

даренко. ки

ЩО

пе•

на

па:дку; тиМ більше,

щонай­

більша ,

1

грома,дсЬІКlсть

повинна

су.воро

Із лІкарів,

питати

школи

роботи

батьків,

вpenrri,

з

та

так 1,

·<:.ar.tиx

.

Си-

Коли

-

ж

1 цриха:

дити у тaart сім'ї, то вар.

то

по-

заз,дапегtдь

вуватись змtсrовну

КОНR·

ножно.му

ВідnовіДальнІсть

с1м'У.. .

· Бон·

Не будемо

З:УПИИЯТИСЬ

ретно

не.

одиосельчани

на ~~АРЕСУ &<олег Л.

щоб

риць-старших, СирицьгосподарІв , нерівників своєr м&'loJ держави

лІкарІ. До речІ, слІзних

акт

та

покладатися

ян

йшов, запитав, як ан ту,т? llpІЩPQ,

галочки•

долю.

те

матерІ,

сво­

зняти Із себе вІДnовІ. дальність за дальшу Іх

{суд•

жу по собІ). Де вже

на

щоб скласти

сДJJя

дям, що не .знають дoptr Із

господаРювати

Ій землі . І. може, сnра,в­ Ді, не треба Уздити v таЮ

налашто·

·На се,рйозну, ,розмову: як

ви-_

попаrодити

що.

ром ІВ хаті Вороб'Ів (над

авторна цих рядків сама. потерпала від байдужос.

ЦНМ

nруби,

nримІ­

З3\ltУМУЮТі>СЯ

ОДJНО­

сельчанн, бо то най­ бо1UОч1Ше питання в сlм'І

ровнча Кацtона. що за мо­ rо дитннсТІВа був гоповою колгОспу. В1и знав не

'1'1.. мецперсаналу ... Не тю те t.JОВЗ. та 1 бупо усе ' ~

тільки кожноrо

сдаВІІо•. у часи rак з1!~­

виорати

ноrо езастою•. Та t: сві­ же, ЩО боЛИТЬ ИаМуж­

везти nаливо... А далІ, можливо, завести серйоз. ну розмову 1 буд1в· иицтво ftOВQY хати для ба·

свого ро­

бІт.нина чи ,робіmвцю,

ane

Ух дІтей, що .мапи б не. вдоВЗJ. стати доброю змІ­

1

ною

батькам,

КОЖНОЮ

дорожив

IМQJJOДOIO

ЛЮДИ•

ною, залучав до роботи школярів 1 обов'ЯЗІКОво за­ охочував цінними пода­ рун~<ами та екскурсІями

...

нас

села до­

пя.

ба

Може, І теп~ не тре. поопlшати

джуватR

Прочитала · в газеті сНосве життя• статті сБатькlвсьних прав по. збавити•. сА як же бути з милосерцям?•. сНавtщо ж ламати Описи?•. Я ду­ же схвильована публІка.

иесвІдоІІ!ІИХ

неможливо.

погнапа

тоІ

Ферми, де працює мати Сириць, та npo яку писав нещодавно

ще

То вже не йогО вина, що

старІ

не

карасн·

рим славом МИ!<опу nет.

1 вигляд ~уДІ.вJіl вІДразу

Чи не пора матерІальну допомогv усt·м. якІ nот.ре·

ПрииаNдно вrадуjо доб-·

nрофкому,

ЗМІІНИJТЬСЯ. Але Ж ЧИ тlль:ки о~разща допо. га ІНалщкить ' такИt сІм'І?

озера

ДНІв · ЖИТТЯ,

ви·

стачає в домІ Сириць. то - мн~разова доnомога

Р&ДГОСПУ ·

і

перших.

А що тане в наш час нo'l'poro

на

нами. 1 дитячІ забави на .вигонІ,- впевнена ... Бо те nерейшпо до . них Із най­

БондЗ,ре&сО.

ганчІр'я,

визначена

все життя. Не знаю, чи ПJЩrЗіАЗUJИ б . ВОНИ J мІ· ськомv д~rоудинку хо­ подн.І. зими (до речі, я.к мати двох дітей, я зазд. рю такому заЕартуваиию), але що в пам'ятІ запи­ шитЬІСЯ 1 рІдна Любич, 1

для дитини. Знач.ить, не такий там Уже А мед, І. тинство,

вже

1 Я

ших, можна 1 варто вЧи.

повернутися, щрб ХО'і померти на батькІвщинІ. У дІтей Сириць батькІв.

щина

ішла додому. . ..

до цього? Хіба '11Ільки те, ЩО Уї підібрали «ХЛОіЩІ з міліц1У~ 1 до&езли до­ дому? А м же душев­

теву.

J<И ... І то не снить .тим АНем. абн виростити дітей

в сльози: еВи ж не знаєте. я.кt вони помlч­ н.mtи в домІ, 1 спухнянl ж ...•. Де тут правду подІ· неш всІ отt державнІ зЗІКЛади і сьоrодКІ епри.й· маються

Є КОНТАКТ! -

ріт

в

далі

чи не на

ти

'НИ? .. ruсля по~орону сmв­ чутливt одkосепьцl вже нат.вкали бабусІ трьох .си­

-

д~аsа,

примхливому

А

що його нема,

пІдняТься....

ви.

бата.·

реІ І. найпифнІІШ перини тепло ма'ТерИоНСЬІКОІ ру­

Віра Іванівна Хуторвенко

бать·

му

що

кричала...

здоtхr

...

за в квітня ц. р . ) Amna по.пемЬса ЩОАО сІм'І Св· рвци; .з Ліrок. СьоrоАВІ аубnІкує110 ватер1апв, JІК1

вони того?

замінять · гарячІ

рук

за· т1 грошІ~

не

ne.

його

щоб

rп.vxa 1 ноги nече пеном. Думаю, сяду, роззуюсь щоб бІ.JІьше менІ 1 не

Нещодавно JІ двскусійвОМJ ІШ)'бІ raзm~ (.Nir 58

доо.исувачка

діІrей, хоч~ Чи

свого

«IOBOfO 61111»

ПрИ

н~ає вишука·

шановна

1

...

ІІСІУСІІНІІ ІІУ6

ності в домІ, занавІсок 1 скатерrиrни? А чк сnита· ЩІ

механІзатори, пacltn~RКH чи

ппачує

ЖиВи.х баТЬіКах тІльки че­ що

шофери

во

сказали,

1

шті, розриватися мІж ІК·ащ>тцрою, улюбленою роботою 1 селом, де че­

лею чужих дітей. Л. Бон­ дарекко. 3аJUІШНТИ ДОВІЧ·

рез те,

щоб я

uto

рев'язуВали,

потрібнІ

ну

омtливо розпо.рЯД'Илася до­

НИМИ С·RрОТа'МИ дітей

дт1 села 1 доярки,

наАдуться такІ

рЩнею. чи легко нам, вре­

кають наших

ба бачити і чуrи; як nоби­ ~ись ді'Ти за батьком ... І ось я читаю в лист! рр реда!<цlІ. як легко 1

зали дівчата,

часу до мІста, чи етапи ми мlсьаmми титепями. чи не болить се.рце за

<~:упросився•

·

xsopy

Доnо. могти. nридивитися, .в\і.ЦПравити на навчання, 1 певно, що помІж них вtд­

мабуть на совІстІ де. nутата, школи та nроф­ кому одяг і взуття дІтей. Чи можливо одягти дити­

хто

як .на фермі, де

црацюваІВ,

стеріика.

3

ЖИТТЯ:.

до

·

виправа·

:ИІста

Д1тей?

На СЬОГОДНі,

•КОЛИ

городи,

На очах у матерІ гине син. Що може бути стра.

·шн1ше?

машина

Випадкова вІдвозить

rатодtтноr сtм'І Татарина В. М., в цьому ш сеп~. TQ давня І. безрезультат-:..

авто­

потер­

на тягаНИІНа по tнспекцІ· ях. а вІ.з данНІНі там

пlJІDГО а лікарню. Треба вІддати напе.жне, пеДІатр ЛіткJ:всьНоУ пtиарвІ з'я­ виласЯ миrrєво. nоране­

...

І тут, Людмил о Анато· nllВifo, я з Вами нзрештl згоджусь: справдІ, дШІай.

ного nерев'яза.пи, навіть встигли nостав~ кJ>а. пельницю . .. Вже вдома зчорніла ВІД rо'Ря мати

розказуmапа:

~Мен1

те

говорити

правд.v.

М. ВОРОВЕП. Соболівка.

с.

ска·

якщо дитина

хвора, то це

біда не тільки матері, це біда

вихователів,

учите.

так вlднеспиtя до пІка. рів, ІІКі хотіли Ім доnо.

лів, це

народна

могтИ?

всl~У нашоУ держави.

тільки · особиста. несуть

nовну

не

Батьки віДповІ.

дальнІсть за виховання дІтей. Чому все.таки батьки

ни -

Здаров'я

люди.

біда лікарів,

це багатство нашоІ

нраІии. Це багатство тре.

робітВВЦJІ

ба

сnІльними

верхвьоrо

.

котажу.

здобувати

зусиллями.

Я

але

говорити до JСІІНця.

Адже в нашій .краУні ви. ховання дітей це .все­ а

Я·К за·

npo

Че.

Біда не тільки матері. справа,І

1

чим

вважаю,

біда

r.

шишко. фабрвкв ДВТJІЧОrо 'fpB.

"О и а" 3 б е р е r І в о к и ·

·

У староаннному мІстІ ДмитроІІf на аатоnоnІгонІ Центраn ноrо науково-до­

сnІдного

..

аатомоСІІІІІ>Кого

автомоторного

(НАМІ) аа.ннІІ

досІІАднІ

акnроСІ-,.

~ра~км

коаоrо аатомоСІІnІІ мanoro

на

nрнаІд

коnеса,

кІст..

120

сапонІ

чоnоаІиа,

на

100

nІтрм. АО

6

на

Маwи•

nереднІ

максимаn.,на

-

на

wанд­

rодмну,

1 ро:амІщуст..с:ІІ

витрата

КМ а

км

WІІІІХУ умовах

4

nапква

-

3,5-4

мІста

-

nІтрІа.

На ~нІмку: АОСnІднІ км аат-оСІІІІІІ •Ока•.

\

nег•

осоСІnиао

кпасу ..Ока•.

мас

І

Інс~туту

npotiwnи

~

(ФотохронІка ТАРС-

РАТАУ).


М. СВИІ'аJвсwаІй.

спали

щасливим­

JJк ПОНИНі ЖИВ.' Попрошу лиш . вітер, березневий вітер, Щоб з nорагу твого змtв .розлу~н оиіr. Бе.реисно несу я в серцІ· днвоц:віти

ще окочувалися м раптом з-за

ХІмарнни

'виrлянуло сон-

це,' :В•дарило nромінням по віях і розбУІдИЛо П.

«Невже

задрІмала?

nоду.маJіа здИ!ІЮВаНо . Це дощ -мене зак.олисав.

Але ж м шви.дко він ми­ нув!'>. Ко·ли

реальність

точно дійшла

оста­

д.о П

сві­

~ИІвувалася

ще

домостІ .

бІЛьше : «Ян

я

могла

заснути

!В Taf<OMY шумі?'> На;вІКоло і справді ло

га~іороо.

н-ому

В

бу­

nереповне­

авт-обусі

сварилися

nасажи.р.и. Почалося все з

дрібниці. з яко-го·сь n 'яrra-

1\a.

·на

проплнвало

1 -ryr,

ща•м,

рувало,

чи, не торкаючи П. Усві­

ла

здригнуrrися.

Це вониt · всьому!

-

ж

можна!

але

ГаJf<ІЛОСЬ

з них

6

зачепити

Вояа

за

болючіше

живе .

сиділа.

притулив.

шк чоло до скла . Floro холо:д остаточно привів 'ії ~до тя•мн- . Шум в автобусі дратував, ·заважав

було

зосере­

ж . не •ВіН П стану.

дитися. І ІВСе був nричиною чомусь

дуже

зл(! .

Цричина . Вина

Досить вже!

цІй

Окlль­

...

Вмите.

оновлене

АБОНЕНТ

місто

.

нувся · на

моє

оголошен­

ня. Прошу листів на мою адресу більше не надсн­ JІати .

АБОНЕНТ .Nil 34 ІЮЛИ<а 29 років . реднього

льна

зросту,

до

баглива

J;Іе

схи­

повноти.

1

се­

неви­

практична

JЧІ.ра,ктером . Освіта

не

кінчена

-

середньо

за

за ~

роюв.

ПрожИваю

Бровари,

щитлом

4

в

м.

..nоки

що не- забезnечена . · ·. Хочу Познайемитись

ЧОЛОВІJ<ОМ ВІКом

29 -

з

35

Перед нею в одну мить

промайнули всІ

поокаржнти­

на

З

робит·и.

нетерпІнням

чекала

своєі зуnинки , а коли ав. тобу~

заrальмував,

терnJІяче

не.

nідштовхуючи

nаса~ирів, вибралася на ПОВІ'І'РЯ і Відчула ДНВО­ внжце nоле~шення і ба­ дьорtсть. Сnішити було

l1

беЗра.

1

дією, що він нарешті зрозуміє, віддасть на. лежне \1 терпінню, доб­ роті. щирості. вірності

Вона чІтl<о го ,

хто

в

цю

...

уявила то­ мить

ntдні.

має телефонну трубку на іншому кінці міста . Ось він, гордий, красивий , по. чувши її голос, вкотре по'І\lшивши своє самолюб­ С'ІІВО,

торжествуючи,

nо­

просиш

чинила

двер1

звичним

ТІВЄРдо

сказала:

nізній

весіняний

і

тихо,

вовано

І

не

розумІв,

серцем

трагнула

1

--

що

ТаІК

вона

мшь

·

дов­

Ще мить! «Прийди! Прийди до -мене! ви­ ДІШІе вона в тру&< у. -

не

нижче

«-Що ж це я роблю?!•­

ту

''

серед­

чупям гумору, ЯКИЙ хо­ тіІВ би мати вірну подру. гу надійного това.рнша, а сам зміг би стати моє ­

прикладом йо_му в жнт­ 'JІі . Погоджусь на виізд.

в

рах. і ВШJад:ково дізналась

п.ро

клуб

~омств.

В

оошQму мlt:ті такого кnу­

бу нема ,, та і чи буде ко-

жизнь• .:... орган Броварскоrо, горо,Jtс:ко· . ro сНовu комитета коммунист.ической nal~t%1~• · Украивw, городекого и. райоккого Советов .. йі.родкьrх депу.

татов Киевской облаС1'Н . (На украниеком явwко). • ГазеТ(\ Редактор ВЬІХОДИ'І' АС:· ВОЛОШННІ!:І!КО; anpeJi.Іt;.- 93'7 rода.

ху-

АллоІ Я слухаюІ­

nочу ла

в

трубці знайо­

мий голос. · Затамувавши nодих, . обережно nоклала труб. ку на важІль. Навшnннь. ках., забувши, що Уі вже ніхто не зможе почути, пішла на кухню

...

на ~рай світу, дІлити всІ труднощІ і радощі

AБOHEFlT .Nil З6

. Доля склалась тан , що досt не зміг ЗІНайти собі подругу життя. НКиву в nоруч

з

Броварами.

Мені ЗО років, зріст см, ніх

179

,руся-вий, без . зовніш­ вад і шІdдпивих зви.

Мабуть, як і всі жLн:кн, мрію зустрі1'н благород­ ного.

ня якоr г;tрантую.

езією; шити.

музикою,

люблю

в ' іrзати.

високого.

струНІ(оrо

-

*

*

* Я т_ропинкою

К nолДню потом

То

умьшаюсь.

К

вечеру

-

рьІвоо ,

как

опурт

... .

·

И со мною не

· ка1<

оnорьІ,

сорваться вдруг.

нак

*

"'

надо ,

ЗвездЬІ не надо Золотой! Мне чуІВСТво МерЬІ ~ак награда.

Совести Земно.йІ

Нужнь1 мне друг, жена дети

-

Дни мои, вь1 мне

-

'Богатств и славЬІ :\!Не

и

руІКи ,

Что~ьІ

альnинисто:\1

Нак Орден

вервЬІй

-

друг.

Его

Нелегко. И я nорою Устаю на ·nолnути. Не рожденнь1й

.

те.рнистой, то nолзком,

РЬІвками,

По1<оряю дни , нак . rорь1 ,

День мне кажется горою, На которую взойти

(С по.дстраховко.й

-

не знаком!)

Утро:\1 в · гору поднимаюсь По ступенеЧ!<ам мкнут.

горЬІ

...

* И ломоть хлеба на столе . И .к.раІЙ родной, где я· в

ответе

За боль и радость на

земле.

Нужна любимая работа И ощу:rнмЬІй результат. И вера до се.дьмого nота. Ч'!'о замра 'J'Оже будет

танІ

.

Александр ЧЕРНЬІШЕВ.

В. КОВАЛІВСЬКА.

чок. Освіта сереДІНя · тех­ Н1чна; Бажаю познайоми­ тись З ХОІРОШОЮ , доброю 1 fіІРЗСНІВОЮ ДІВЧИНОЮ V Ві­ ці 25:'-30 .рокІ.ц. яка б хотіла • жити в селі . . Буду адячнкй за лист з фотографією. повернеu- ,

-

'

-

1

ДОНЩЬОЮ' літературою, по­

Брова­

ІІ сил.

чоловІка з .мужнLм харак­ тером, віком 26-35 .ро­ ків. за яким можна nІти

при.

Не откладЬІ:Вай на 3аВ!І'ра, на nотом

не

Досить! Скіль к и можна! Набридло, чуєш?! Чути цього вона б не змогла. Це було 6 вище

селІ

Црацюю

тІ ж са­

-

24

з01111Ішн1сть

-

мІ слова :

вона,

д.щкником модельєром , ЦlКавпЮІСЬ ЖН!ВОПНСОМ, ху­

.Ni1 35

на~оІlJКу.льнІше

житт.я.

ваблива.

Не оrгкладЬJвай на завтра, ~а nотом Доброе скежи сегодня Ми~ой, Подари а% утром рооовЬІЙ бутон. УльІб.нись ромашкой, георги.нойІ ..

.. .

Ні, вІіІ скаже інакше. Кине різко , вороже, як.

пи. невідомо . Але роки йдут~. · 1 все більше почу­ ваю себе самотньою. НКи­ ву ~ батьками в місті бі­ ля П ' ятигорська. Ме&Іі

редиtй,

му сину за бат~а і бути

буsаю

н.риннула

роки . росіяя-ка. одру­ жена не була, зріст се­

1

АБОНЕНТ

не

НАДІЯ''

нього зросту, бажано вІй­ сько13ИМ, з добрим , cno. кІй:ним ха•ра.ктером та по­

Часто

без­

енло опустИлася. мало

ИЛУВ років.

Чекаю тебе• . Та враз П рука

Назавжди . в

тн.

no

назвати

ду:Мала

...

зуст ·р і л а

затишком,

нулася м 'якому кили. му до телефона.' Нервово набрала номер, затамува. ла подих.

- ·

му наза!!ЖІди.

крилах .

шею . Це завжди драту. вало П, та нинІ було .не до того. Ледве nepecty. пивши rюрІг, як була ~­ вологнх босоніЖІСах , ки­

кого всім

rwотяrом

на

Квартира

але

- Досить! Скільки ж можна! НабрJЩЛоІ І,дн ... Він ,д1И'В'И'ВСЯ на неІ зди­ сталося . . ВІн - той. вона т~ любила і

мов

*'

*

Доброе скажи сеrодіНя Лю.qям! Пусть с тебя nролькrrся- сем~ и сто потов Рааукрась Ульrбко-й серость. бу.д.не4:!! ..

них хвилин радостІ. Хо­ роша знайома? Кохана? Дружина? Ким вона бу. ла для нього? НКила на.

дому;

тех­

нічна. Одинока. маю енна

жІноче сер­

Самотності. Таких рідкіс­

має

*

·

ІВечІр, за вІЮІом мороснв дощ, а вона рішуче ві.д­

.Nil 8

Висловлюю щиру вдsч­ н:ІсТJ> клубу знайомств «Надія• за допомоrу у ·виборІ супутннцl життя, а також - всlм, хто · відгук­

змучене

nрозріло.

кати;

комусь

Фотоетюд А. К0381Са.

Снігурі првлетіJJИ.

ПАЛІRЧУК.

дісні роки, сповнені че. кання, чекання чекання .

що

'

-

листочки .

нікуди. а вона . летіла до.

... Був

гих, безсонних , самотніх н.очей mдІій l чекання. Іди.. . nромов-ила зачІtНила за нИІМ, роз1\уб:лени·м. дв~і свого до­

собІ

шелестять

блажлИІВО скаже ій : - Що ж, коли ти так

все

С)'ІДЖеяим

тіла, не дозволяла зробити це?

Орися-мати

де моі коточа<н? На вербі нова краса

це

'11PQIXY опам'яталася . На ~уші ВJІЯГлося. Вже знала.,

тиші pa:rrroм лри­

малися •куmи. НІЯJ< не мог­

ла! Вона не могла зга­ дати П. Чи ІПJРО'СТО не хО­

,

котики,

ротики:

ПОГОДуВаТИ .

лене,

ми с!лізьмн тІльки nодив. НащЬ !80ita таи еюізалаІ Кому GрІобила легше? По.

Набридло!

Розх_ристані дуМRи не три­

ла зба!'ну'І'и: що з нею? Але ж ·причина була. Бу­

умивайте

nрийшовши до тями. Збо.

овою гірку ·долю. сrрнмалася, .розу­ м\ІОЧ}І, що ВИКJІнче своІ­

ІфОМОВИВ хтось ЗОВСІІМ n~уч спонИ\но, але го­ лосно 1 твердо . Пристрас­ тІ n.осТу;пово вга•му.валися, в

Прокидай~ь.

Олекса

II!po'l'e

Від про­

зрін·НІЯ зайшлося серце. Ось! Це були ті ж слова.

ки

може, КОТИЮІ без МЗ-МИ і сидsrrь rолоднІ? ·

І ось :»ІОВУ ці слова. ВонІt. як n<Jeт.plл, обnек­ ли .1\УШУ· Захотілося пла­ ся

на зо:всlм поруч, nрИІМуси­

чиему

якою

через

зачІпаю.

домлювати це було гІрко . Ратом фраза, ви)!овле­

1

боцІ ,

І

в автобусІ. ви­

хтопал.о

хто

бу~

за вікНом .

Щ>ай життя, .не

Вже й не .аід,о:-.~о ,

взаємні абрази не стиха­ ли . &і ніби змагалися.

А

.

-

ЖНІВОrИ!(И .

Котнии-коточ-ки вСІ ІНемов КЛу00ЧfСИ.

Altaтontl ЛУЦЕНКО.

Етюд ПІСЛЯ. J!ОІІІУ

вО-, м і nочався. Останні

під

Тt.лькн що за чудеса?

лу.нко .

І весна на. крилах Іхніх тріnотить, .З губ '1\ВОУх нап'Ю(Я молодого труіІІКу. ПИ'І'Нму тихенько. щоб не _розбудить.

ДОЩ• за.ю!JЙчІtВС.я ратто­

маленькі

Коти~и . кОJ'НІКИ лаnки

вас

зберіГ .

ПрИJІетlли згадки, б'ються в серце

Фотоеrюд М. Осики.

коти-ки

на в~рбоВім гіллі.

йде

для тебе

'

року

Мопока із масrtвцями я взяла сьогоднІ:

Почуття гарячі ще не роогубнвІ Не скажу тобі я. що. менІ журливо, Що . мене тривожить,

-

1988 '

квітня

І пухнасті. 1 легенькі, і сріlблясто-білl,

Прилетіли зrа.дки з березнем, з вітрами, В пам'Я'!.11 далеке 3НОвv ожИJІо ... Приrорну.сь до тебе голубими снами, Защемлю у грудях нlJІоНlстю. теплом. Буду біЛя тебе хоч на. мить

Всі, що н:Іс для СВ1ту,

23

котики

Все, що для світу,­ для тебе зберіг

крw·лІННи по склу,

ЖИТТЯ»

cHOJaE

с.то,Ннка.

4

л о с

пам·ят~ мого дtда. А тиша забі<rла сполохаІНим оленем, І JІІЧ роотанула ІВ nioнl.

І шома, 1 сnрага, моо коні nlJU<opeнl , І голос, обJLИЧ"ІЯ Taf< схожі,_ тан різні.

Ще пьв.дороrи до Черкас, А!втоколона сnочивала в чИС"І11м І .віяв вітер, як МільІйІонй раз,

nолі .

І голос осе моrуrrнішав на вол'l.

tllll ""

Мій ДІщ опів~. і пlевіІ зависала нщд -вІКами, І ожИІВав старий ЧумаЦЬІ<ИЙ ш.лях. , ДалеJ<і пращуtРИ. роз ' еднан:І роками , Зус'І\РіЛИ'СЬ 1 з'єд.на.лися в n'Існях .

,

А голос лИ!Нув, ге.н за обрій JІ.ИJІув, ГубНІВСя в хм~х І тулився до землІ. Дрижав і плакаІВ, СТИХJНуВ, та JІе згНІНув .. Помер і п~родиюя у мен1 . Алла

ТОПЧІЯ.

РеАактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

АДРЕСА РЕДАКЦІJ 26502 · ·: ·. О, К кіКЬка об.Іасть, м. БроварИ, ву... Київська, 1.54. ТоІІофонк; JМА&КТора - 4-0S-71; аасtуnнмка редактора. вІдАІІІу nарт1ftного жмn,.,

І ИАекс 61285. Друк офсетний. ОбСJІr !

ВІАnовІА&ІІ .. ноrо секретар,. А-~ІІ ВІАдІІІу сІІІІtС ..коrо rocnoA&pcTN •23·21; друкований аркуш. Тираи . ВІАдІ ІІУ n ро ММСІІОИСУІ І СОЦІ &II .. HMJC ПМУам .. - 4-02·V2; ВІМІІІ у . ІІИСТІВ І масоВО І рОООТИ 15.745 nримірників, дни вЬІхода: вторник, среда, !JВТИИца, суббота. -~: А-04-81 ; _коресnонА...-rа мІсцевоrо РААІомоuоииІІ- 5-13-tt. ЗQмовлеиия' м 2394. · Вроварс.І;ка ДрукарІUІ КJdве..иеrо -:об:_;:л:аси:::о: _ r:o--:;yn::pa::u:: · ;;Іи:u::--::у-с::п:р::а::в:ах:-.:-:и:-:д:-:ав~-=ик:-цтв:::: . -.-:п:-:е:-п-:-Ігр-а-:ф-::ІІ:-:-1-к-ивж--НІ-,в-о~У_то....:.,р-:rІ:-вл-1:-.-·--;_----------­ ~еса APYJ.!8PHI: ~~~ ..~ olfлaelflo, м. Sровари, Вf.ІІ. киrве~tка, 154.

17

1

#64 1988  
#64 1988  
Advertisement