Page 1

ОРГАН 5POBAPCb~OГO МІСЬКОГО KOMITETV МІСЬКО' І РАНОННОІ РАД НАРОДНИХ Газета ВИХОДИТЬ ~

*

квіТНSlІ937 року

17

*

•••8 •• •

ВІдбулись урочистІ збори, присвячеиІ 117-й рІчниці з:

дня народження В. І . Леніна.

Оплесками учасники іУрочистих зборіВ вІтали това·

риш!в Горбачова М. С., Алієва Г. А., Воротникова В. І., Громико А. А., 3айкова Л. М., Лигачова Є. к, Рижкова М. І . , Содоменцева М . С., ЧебрикЬв~ В. М., А.,

Дем1чева

п.

24 квітня 1987 року

Єльцииа Б. М., . СЛlQНькова М. М., Тализf,JЩ М. В., Бlрюкову О. п.,

Долгих

В.

:

І.,

Лук'янова А. І., Медведєва В. А. , Разумо~ського Г. п., RапІтонова І. В. . . з доповіддю .ЛеIJ1.Н1ЗМ осlЮва теорlІ 1!по.'І1ти-

ки перебудови. виступив член ПолІтбюро . ЦК RПРС, Голова Ради МінІстрів СРСР М. І. Рижков.

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Хnіборо6н pqrocny .За­

:

.ОРИ.ЦІоіСиА» ширсжим фрон-

• :

том ведут.. садіи". карто,,­ ІІі. Першим .... ї. агрегат у поn. Jlанковмй . підр.дної

• .

=

• :•

• • • ~1 квІтня ' У КиевІв ПалaЦLкультури .УкраІна.

В. · В.

.

ЩерБИЦЬКИЙ,

вони

Н.

: • • з доповіддю виступив каНдидат у члени· Політбю· :

ТРІ

терах

_-

по­

мат.ріеnу·

,аін.то

eaтocaмoclCМAм,

,. кер-

не

.

НА ОРБІТІ

-

с"кому запуск

.. СОlOзі

різних В8)lтажів. Зе · даними теllеметричноі

ному у дві

короБІІІІ

1111 працlOlОТ"

"nрог­

~тy

= •

(ТАРС).

НАЗУСТРІЧ

Виступаючи на 3t11гал .. них перед.иборних зборах ро­ бітникі., .інженерНо -тех­ ttічних пр_щіВННІ<і.і CJlуж­ бовці. · :аа.оду еПlOмікісвих будіВ.IІ"НИХ конструкцій,

N!! 9.

майстер цеху

В.

В.

Аот у майстре цеху

підпри­

О. І. Довгопола · була інше пропозиціll. Він 't1Iпропо­

ГребеННИК08.

запропонуаев . 8ИСУНУТИ

кен-·

ну.ав

дидатом у депутати обllt1lС­ ноі Реди народних депуте­ ті. ХХ СКJIИК8НН. слюсар. ' дlllі.нмці контроn"но - ви­ мlРlOвал"них приледі. і t1I.томет""и

N!! 4

висунути

кендидt1lтом

у депутати об"IІСНОГО орга­ ну

811ади

IUтамnу.а""ницlO

цеху

N!!" В. Г.КуделlO. "'ого підтрима. . і Нt1IЧ4JI .. Н!'ІК ц.. ого цеху В. Д. Мед­ ••ДС ••

КОМСОМОI1КУ

Л. І. Ht1ICOHOiy. Цю кенди­ датуру підтрима. колеге

Присутні

обго.ори"и

ді-

1І0_і якості наз.аних праці.-

бриг.ди

здібнос­

ті, діllо.і IІкості біл .. ш "К с_оїх товериші.. по ро­ 'боті оБГО.ОРИllиучасниlСИ зборів трудо.их КОllекти­

радгоспу

soo

.ів PjliiOHY, IІкl .исуваnи к.ндидатів у Аепутати ра­ ііонноі, сеnищної, <іл ..с';­ ких Рад народннх депута­ ті. ХХ скликанн.. 6іn .. шlс­ тю голосі. каНАНДІтем"! • народні обр.нці станом не

квітн. Ц. р. ·Щl3l.ено

21

передо.ики акти_істи'

264

іиробницт_.1, громадс,"кого

жиn. піАПРИСМСТ•., устано., органі,аціА 6Р08.РЩИНИ.

С:еред ТНІ, кому .и •• иnн "и

до.ір'.

кандидатами

~

nlOAH .исуну­ депута­

.11.-

р4 pa~oHHOГO органу • 1JIм, помІчник 6рмг.ди~

,акритого

.

фунту

«.Літкі_С"lСиіі»

З. д. скуn .. біде, ткаnll' Го­

. ГОllі.с .. кої фебриkи

стрlчкоткац"коТ

Н. Г.

Бутко, · слlO-

, Сlр-скnедаn .. ник дослідно­ го заводу .. ФакеЛIt А. д'

.

Залозни~, водім радгоспу .Красиnі.с .. IUIЙ» М. І. Мен­ жега, оператор по .ІАГО­ ·дl.llі веnикоТ рогатої ху­

доби РIДГОСПУ ІменІ КіРОВІ Г. М. с:ергіснко на інШІ.

...

по­

.IU(Юч .... с.

також

ІІі.

:

Текст

r.

!!

никі., н

мет ал у р

3t11дали ·ім

запитан­

••

Великим. трудовим п1днесе~м зустрІв

цю з дня народження В. І.

Біл .. шістlО голосі. · учас­ никі_ :аборі_ кандидетом

у депутети

облесної

Ради

r .'І в

•••

= 117-рі'lни·1

Летка колектив

етичного суботника, було

випущено

фото

дані ДIICJIenepcwcol щжби

цеху 8 рвйоввого

arpotфOIIIICJIО­

.N9 4 заводу порошковоУ метздурrІІ іменІ БО-РіЧЧЯ Ра- : ' дянськоІ УкраІни. HaaI~OMI свята, у день комунІ. -ііі воro об вДII8JIВВ продукції на

І

nOJl.08О1.

ЕОперативні

праця,

вро ее

_

понадПJiановоІ: реюподобоВl ва,цОI IІОnО­

25,2 тисячІ 'Карбова1lЦ1в . . ка в I'ОСіІОАарствах рвйонародних депутатів по Бу­ ді8еll .. НОМУ N!! .32 _иборчо­ 22 квітня' на початку робочого дня перед трудя- : 111 за 22 пlТ1U1 1887 щими цеху з nекцlєю-бес1дою' виступив лектор мІсьноІ : РОIC1. му округу _исунуто Насо- . організаціІ товариства.• Знаиня.Ф~ То ШИПJlЛенко. А· ііі !:ІО.У Любов Івані_ну. наприкіНці АНя, ІНа' стику змін, У nеН1ИСьк1й k-.натl. . (Перш, . rpафа - . на­ До_іреною особою Kt1IH· · цеху було проведено тематичний вечір .Починаємося : ДO~HO молока від корови дидата в депутати оБРt1lно з ЛенІна ми . .. На ньому успішно ВИСlУПJfЛИ з коацер- • (у к1лоrpамах), АР1Т8 ~ В. B~ rpe6eHHiKOBt1I. том YqН1 6-Б класу середньоУ школи'"NЬ 5. Їбlльше (+) a(So менше r. SlРМОJlА, А ГАІЦУК, • (-) до 22.04.86 рону). секретар ".рт&оро а••о­ ronова комітету врофсJdUВ цпу ".. 4. .,Плоскіаськиі:. 19,1 +0,5 АУ· сАв8ІКІ1З!Р'Д:' 15,9 -0,7 ~---------------------..., • імекі БО-річчя СРСР 15,7 +2',2 П Р М ·И

=

"

інтереси в Micцe~OMY

ор­

гані Вllеди бригадиру торної ··бригеди Г. Т.

Tpt1lK-

рині те

Чуп­

мехt1lнізіторові А. І.

Венсовичу, Літкі.с"кої діл ..ничнqї nікарні

му

"ікер•• і

М.

-

rOnoBHoО. Ткачен­

ку, ~eдceCTpeM Н. В. Шул .. - ·

зі . т' Н. В. 6абич, За,нм'­ IIHc.. Koro .іддіllка радгоспу

. імені

Кіро•• кухере.і їда""ні Н. І. Лихонос та обllік~.ц•• 1 бриrеди по

пред1С0nек"

.і",го",івnі .еilИКОЇ . РОГl1с;1Ї худоби Н. В. Барбон,

ТИІІ. висунуті іІ IieНДи.цета­ ми • депутати се"ищн07,

Kt1IMnaнi. по .исуненнlО кендидаті. у деПУТIТИ міс­ Ц.ІИХ o~reHI. .lІеди три­

Кр.щі ,кращих ста.нмкі. ТРУДОІИХ

органі3088НО

Н. фото: "ек_мА 8. П. цдіННІІ кapтon-

ГІДНІ ВИСОКОГО ДОВІР'JI Організаторс.,кl

аед6Т"С.

rAJ1YWKO;

ВИБОРАМ'

ЛlOбо8і 18анівни по роботі· Сllloсар діл"ниці контрол,,­ НО · - вНміРlOвеJt".них 'ПРИllа­ дів і автом,тики О. t. Стрел"цов.

тонн

AГpete'· M.Xaнiuтopa ОIl8К­ С.НАре Во"ОАимироаl4Ч8 Лагус••

БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

. смст.а

пумкті ,міни.

·8

корабl1Jl'

:aonyclCY

Кораб-.

НОРМ4JI"НО.

8 ...е'l114

100

хід

У госnoдарстаі

інформації:

тичного вантажного

.кпо

сед"lИI кapТOn"1O н. п"ощі "OttaA 50 геит.рів.У ЦЮ

бортові системи.. еатома-.

ван­

150 ....-

cep8~oмy

рімУ.Роботу на сорту.аn,,­

і

на станціlO .и- •

і

~

.,имку·

М."Ш

Н. по.ен

8 8

трачу.аних мат$ріаllі. ·

про.едено

а.то~атич.ного

тажного ресс-29». Метою

С доста.ка

8ОН"

пIДГОТО.КIІ ca,qивtфго мате­

І

:

~ПРОГРЕСС-29»

8

місцевих до6рна.

======================~=============r:8 Відпо.іднодо програми даll .. ШИХ робіт орбітаll"ноі наукової стенції«Мир». 21 кві1НІІ 1987 року .. РеДІІН­

'!16.

.H8.CItМ .

ПtIСТ.aptI

~-T-'

.\ .

ааМane­

.POМC8lO

по 100 тони органік... 11 тuoж фос~іl кмї," і добрива. Н. решту 130

мом .кмх ~щі водії ред-

8 }>АТАУ).

-

3Ор4'дИ НІІ

тектері • •

30

такого

IC4p1OI1JJj. ,

ще восени відид.d "_щі

ма

Тр8нсnoртnaниі

сіамorо

ро ЦК RомпартІІУкраІни, · заступннкГол.ови Ради. М1н1стрlв УРСР . ГОлова Держплапу УРСР В. А. Ма- :

(ТАРС

бу""бм

XfHЇМTOp" .MOC~T' У грумт Мїм.р8ll ..нІ д06pЩli ••

члени І кандидати в члени По.rI1'11SЮРО . ЦК КомпаР'1':lІ УнраІни, .знатН1 ЛЮди. C'J,"OЛИЦl . .реооубл.1ІцІ, предста,виики Збройних Сил СРСР. .

roл.

висеД"ІІИ

пnoщі "~Д

Ч'Лe'RП0JI1:rбюр;рЦК RПРС, періІЩЙ:

:аобо.' _:adмC.

ченн.

Мірошниченком

ОДНQЧ~)Н) із несінн_

секретар ЦН Koмnapт1I . У_р&Ш

Хлібороби

нинІшнього рсжу ,i6pa-rм на кожному і. 280 ,.ктері8

чем

свяченf 117'Й ріЧНицІ З дняиародження В. І. ' Лен1иа . •

в преЗИД1І -

n.

по 180 центнерЇ8 Дп. успіwного

вже

вів м1с. та, області і .. ВОУtИів RиІвського raJ)Нi30. HY, при- :

госп у Воnоднмир 8іро:ау6, МИКОІІІІ МайстреNJCO, Ммко­ С.менчук.

l1анки Віктор Петрович (а­ nушко. Разом і, садж4JI"­ ником Степаном ' ІМНОІІМ-

щд(lynися урочистІ збори представник!. ' паРТ1АННХ, ра' • ДЯнсь1SИХ, громадських організацій, трудових колекти-.

.

КОП.

3

КПРС~В ЖИТТЯ!

• : •

:• 1-..:..._ _ _ _ _.,......_ _ _ _- -_ _ _ _ _ Соколова С. Л., • ДобрИН1на А.Ф., • .

Н.,

*Ціиа

РІUIEННЯ ХХУІІ 3'138)7

. 8 квІтня в МосквІ в Rремл1вському -ПалацІ з'Уздів •

Шеварднадзе~.

П'Я'1'ни-ця,

УРОЧИСТІ ЗБОРИ 8 МОСКВІ І КИ€ВІ 22

.N9 84 (7351)

КОМ V НІС ТИЧ НО, ПАР Т Н V КРА' Н И, Д Е П V ТАТ 18 КИ,. СЬ К 01 О 5 Л А СТІ

сіn"с"кнх Рад . на·родних депутеті. , Тек, праці.нмки редгоспу .. 60брнЦ.. кl:tli. до­

.ОС,

РУЧОIQТ" "fМAC1"~~T~ ~.qr

. се..-т-р "","~"

О.РАЧИНСЬКА.

JI

.

=

It

:

: сПухilвcьккА:.

tЗ В'" tЗ О К"

О.

. ... о. СьоroАВ1прак'rIl'lJlО кожиа сім'. користувnса 'Іе'" nевlЗОРОlІ, IIarв1TO=_. радlопрllЙllа.ЄІІ Іа 1Вm01O

рад10апаратуроJO. . диак ИJdC'rЬ )юб0'1'В Іх не 3811Жди відповідав п1двищеввм ВВІІОГ" 1 :saдo.om..... всіх. Haцri . ТЄJlев1зорв• •arв1'1'Офоіо1• . р.дlопрllЙllа.... ва жаль. вер1дко ВИХОд.!l'11, з ЦАУ. І тоді Іх ВJlaeJЩ" ки ВllМYшев1 звертатиcs

8

_Cn!

Во? Чи .З8ВЖДВ В,IWII'rовyюn В'С стро. . 1 ре. 1I0Ji'1'y? Що иеобxl,Цво З~1I'rJI дц . тoro. щоб поn1пmитв роботу мвйстерень? На ЦІ 'І8 1вm1 1DI1'8IIU . . MC'rЬ 8ЖАПoвt,цJ., аспухав ваші процозвц11 1 e.apra и••~... Вро..р·

ськоro цe~ КиІвС!ькоro oO~acвoro авробвnoro об'·

8дВ8ВRЯ •

обутрWcneXВ1Jc...

·

: ппз сРудня:, : імені· Кірова

8,,50БРJщькнА:. •

«ГOoГo'JJ:iJв1:ьKHA.

• = птахорадrосп . • «Красилівський:. = . ВелиКОДlfмер .:.

саeцJlUdЗОВав1 ."стерт.. «,Богдаll'і~с"",КЙ:.

Чи зцж,u зуетрl..юn. lЩf '1'J' пр"''' 1 )"Веж-

УДОВІКА

•=імені Що,рса cPycaH.iВCbIКHA:.

- АватоЩА 1В8В08" . 10 ДО 13 І'С)ДІІІПІ по ма.

. У еубо!у, 25 ВJiI!JUI. а фоН)' 5-15-16 .еваеllО ВIIDQ д881QIa.

________- -_________.....

13,0 11,8 11,5 11,1 11,0 10,0

-0,3 + 1,3 +0,1 +0,2 -0,3

9.2

+ '1,.

9,0 +2,7 9,0 +0,2 8,7 -0,1

: IІІтахорі.цroon сСе· • "'НІ10JU<itвcькиА:. · 8,6 сЛіП<Ї8СЬtmА:.8,З І сЗаI!Oj>ИJЦ«иА:. 8,1 • «Зоря. 8,0 • ж f А 76 • < ~pд JtC:М(,И • • : c3enЛI!ІННА:. 6,8 S По раlону 9,78

=

+2,0 -0,1 +1,3 +0,1 -о 1 ,

+2,2 · +0,88'


* 24

стор.

2

ювlтня

ро"у І

1987

"Н О В Е

•••••••••••••••

.............. - •••••••••••• - ••••••••••••••• 1

Ж И Т Т Я"

ПРОЗ8ТВ8РДЖВНИR скnаду окружних виборчих комісіЙ по виборах до міської Ра:ци народних двпутатіВ Рішеuuя .мic'bnвиnoиnoМrY ;м (ПродовженНJI.

у

профсntiЛI}(()ВОЇ

Початок

Голова

ОКРУЖ:НОї

95

колайович, старший майстер­ 'БlД первинної партійної OPГё;lHi­

..

ааступник

виборчої

голови

окружно І

комісії. НОРЧЕГА­

НОВА Зоя Миколаївна, робо­ ча від первинної профСПіЛ­ кової

організації

.

мас.

заводу' 'lJласт-

.

Секретар окружної виборчої комісії НUВШУН Любов . Анд­

ріївна, ливарницЯ" -

ВіД ...п~р­

винної па:ртійної організаЦll за­ воду

пластмас.

Члени комісії: АНДРІЄЦЬ Микола рович, BlД

слюСар

Григо­

- ·електрик

первинної

комсомОльсько І

організації заводУ

ПЛ!істмас.

ІЛЬЄННО Анатолій йович,

оо

старший

Микола­

від первинної партійної органі­ зації

заводУ

пластмас.

НУРНОСЕННО хайлович,

винної

Валерій

від пер­

a!IIapaTHIffi -

партійної

заводУ

Ми­

організації

пластмас.

ЛЕВЧЕННО Ніна Яківна, економіст від первинної профСПілКОВОї' орга.Нізації ду

ції

заводу

пластмас.

ХАРЧЕННО Ганна Степанів­ на, бригадир - ' від пер~инної проФСпіЛКОВОї організаЦіІ за­ воду

пластмас.

БРОВАРСЬКИR

. ВИБQРЧИИ ОКРУГ .NIl 96

ГQЛова. окружної виборчої KOмlc,iї . БОРЗЕННОВА Любов АнтонівНа, вчителька - від первиНІНОЇ парт.іЙної організації

середньої Ш1ЮЛИ Зас.тупнИ!К

N2 9. .. . голови ОКРУЖН()l

виборчої .комісії ,мир

РОГ Володи­

Васильович,

'Вчител~.­

від первинної ПР'орспj~ОВОІ ор­

Гa!Нiїl3aЦiї сереДНЬОІ шкq,nи ом 9 .. Секретар

окружної виБОРЧОі

КОМіСії_ ЮДІНА Валентина Анд­ рі1вна, іВЧlfтелька - ·від первИ1l с НОЇ партНіної ·організації серед­

ВЛАСЕННа Володимир Пет­ рович, ВЧlfт·ель від первинно! партДйної

організації

шrrоли .М 9. ГЛАВА ЧЕН винної

сереДНЬОI

Лариса

Ностян­

. вчителька -

ТИ1нrвна,

від

ком,сомольськ,ої

пер­

органі­

заЦії середньої lllliОЛИ N2 9. НУЗЬМЕННО Ольга Юріїв­ на, вчителька віД первинної КОМСОМОЛЬСblКОЇ організації се­ редньоІ шк:оли Nq 9. МАТВІЄННО Лідія И:осипLв­ на вчитеЛblКа ..:.. від первинної

парт,ійної організації середньої школи N2 9. ПОГ:РЕБНЯК

Олена Іванів­

на. вчителька комсомольської

від первинної організаціїсе­

редньої школи N2 ЧЕРНОВСЬКИРІ

9. Аінатолій

Андрійович, вчитель

:-

від пер­

винної профспілкової організа­ ції середньої школи N2 9. БРОВАРСЬКИИ . ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NIl 97 Голова окружної виборчої KoМ!~ciї СОВА Людмила ВікТ'О­ p~BHa,

вІд

з.авідуюча-провізор

первиН'ної партійної

зації аптеки.

ної КОМСОМ'ОЛЬСЬКОЇ організації апт,еки .N'2 3. ОКУИБІДА Тетяна Анатолі­ Ш3на,

фармацевт

!Ної

органі­

N2 3.

а'lтеки

аптеки

Секретар окружної виборчої KOM~C.iї ЛАНЧУН Параска Гав­

ІНОЇ ки

від

первин­

парт.шноl оргаНltзації

Члени комісії: ЗУБ Адам Пamлович, ної ки

апте­

.N'2 3.

ДУЮЧИЙ-Л'РовіЗор

-

партійної· організаці'і

на, бухгалтер

=

заві­

від первин­

Nq 3.

НУ ДРЯRСЬКА

від первин­

оргatНізації

Галина

Алла

апте-

-

Іванів­

,Щ первинної

ІВАНКО

Фили­

С~ргій

йович, водій КОМ'С'ОМЩІЬСЬК()ї

защії апте'Ки N2 3. . БРОВАРСЬКИИ

воду

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

виБОРЧОїrrомісії

.

пластмас.

іівна,

Шдія 'Микола­

-

комірни.дя

B~Д

ної J{lОМСОМ.О,'ІЬ·СИЮЇ заводу

первин­

-організації

пластмас.

МАМИТЬКО Михайло Пан­ телійович, вантажник -;- від

виН'ної партійно І оргаНlзацll центральної районної лі~ар·Ні. оо галопи

Микола-

від щрвинної органІзації за-

МІРОШНИК

.NIl 98

Голова окружної виборчої комісії БУР JIA ЧЕНКО Іван Трохим,ович. :лікар від. пер.~

первинної mартlйної

окружно І

заводУ

СИТЮК Ва­

організаЦІ!

пластмас.

ТИМЧЕНКО

Любов Андріїв­

лентина Миколаївна, медсестра - віД первинної комсомоль­ ської організації центральної районн'ої лікарні. .

винної

вич, лі:кар в,lд первинН'ої .партійної оргаlЙ3ацП централь: ноі раЙОИНОі лікарні.

іКола Васильович, слюсар­ від rnервинної партійної органі­ зації заводу плас·тмас. БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NIl 101 Голова окружної виборчої комісії ВАСИЛЕННО Анатолій

на,

-

пресу;вальниця

ції

.

від пер­

профсПіЛlювоІ 'Організа-

заводу

.

пластмас.

ЧОРНООС'І'РОВСЬКИРІ

СекР.,ета'Р окружної , ви~рчої кОМіСї! ДхТ ЛОН Павло Борисо­

Харитонович,

інже.нер

ної партійно'ї організаЦії цент­ ральної районної лікарнl. .,МУРАВСЬКА Світлана Ми­ колаївна, санітарка шд пер­ ВIі'НIНОЇ профспілкової організа­ ції ценrраJlьноі районної Лікар­ ні.

Петрівна,

3АВАДСЬНИИ Ві'l'а.лlй Олек~ сандрович, лікар

-

ВіД пер'вин­

НЕВОДІНА Інна Юріївна, са­ нітарка від пер'ВИННОЇ ком­ сомольс'ької організації цент­ ралЬІНОЇ районної л.ікарні.

ОЛЯНЕЦЬНИРІ Микола Пет-

Ольга

Петрівна,

медсестра 'від первинної комсомольської оргз,нізації централЬ'ної районної лі'Карні.

Голова иомtсії

окружної

99 ЮріЙ

НостяН'ТИ'нович, слюсар віД первинної партійної орга'НізаЦlї заводу

пластмас.

Заступник' голови ОКРУЖн'ОЇ виборчої ко,м.і'СП . КЛИМЕНКО Микола Васильович, машиніст - від первинної ПРОфс'ПіJJ}(ОВОі' організації заводу пластмас. Секрета'Р окружної виборчої

коміс:ії

ПІНЧУК

Ніна

Юхимів­

ІНа, диспетчер -. від первинної [Jартій~'ої організацП заводу пластма,с.

Члени комісії: ІЛЛЮТЧЕНКО Любов рівна,

ної

машиніст

-

від

комсомоль'ської

заводу

Єго­

первин­

організації

пластмас.

КИСЛОВСЬНИРІ Олександр Семенович, електромонтер­ в.Lд первинн'Ої партійної органІзації завQДУ пластмас. . МУХОМОР Людмила ЄвІ"6ні/ана, апаратниця-від первин­ ної комсомольської організаЦії заводу

пластмас.

ШАПІРО Євгенія Григорівна. eKoHoMil.cT - ,від пе~нної пар­ тійної оргаН'ізації заводу пласт­

ШМАТОК МИК'ола Микола­ йович, вальцовщик - ' від пер­ винної партJйної оргаиі;зaцl.ї за· пластмас.

ЩЕРБИНА Володимир Фе­ дорович, бригадир від пе~­ винної ПРoфcnіл.J{lОВОЇ органш.а­ цііізаводу

пластмас.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NIl 100 Голова окружної виборчої комісії ВОЛОВОДОВСЬНИИ. Василь Па;влович, начальник ВіМілу

-

від

первинної пар­

ТіЙ'Ноі орга'нізації заводу пл~ст­

комсомольської

rОЛ>QВИ

окружноі

організації

за­

водобудівного комбінату. КАЛЕНЧЕНКО Іван Павло­

-

інженер

партійної

від

первинної

організацП

заводобу­

дівного комбінату. КОЛЕСНІЧЕНКО Віктор Олексійович, електрослюсар' від первинної партійної органі­

зації заводобудlВНОГО

'комбіна­

ту.

КОНОТОВСЬНИРІ Іванович, технік

-

Франц

від первин­

IiОЇ партійної організації

заво'

добудівного комбінату.

ПОНОМАРЧУК Наталія Анатоліївна, обліковець -: від первинної комсомольської ганізації заводобудіВНОГО бінату.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NIl

ор­ ком·

102

Голова окружної виборчої номісії СТРИЖЕВСЬКИй Іван Миколайович.

слюсар

.

ремонт­

НИК' від первинної партійної організації шиноремонтного за­ воду.

3!1.ступнии

голови

окружної

виборчої комісії ТИСЯЧНА Світлана Євгенівна, іН{кенер­ від первинної КОМСОМJ;>ЛЬСЬКОї організації

шиноремонт1!ОГО

за-

.

воду.

Секретар окружної 'виборчої комісії ЮРНО Яків Іванович, технік +- від первинної паРТіЙ-.

ної організації шиноремонтного заводу.

Члеии комісі": ВЕНГЛОВСЬНА Миколаївна,

І1,еІ?ВИННОЇ

Валентина

контролер

-

профспіЛкової

від

орга­

нізації шиноремонтного заводу.

ДЕНРЕТ Галина Володими­ рівна, лаборант від первин' ної профспілкової організації шиноремонтного

заводу.

-

слюсар

від

первинної

шиноре­

вич, с~юсар

Микола

Вікторо,

. ремонтник -

від

нізації

заводу

громадсь:к:ого харчування. Члени комісії:

КОНОВАЛ

громадсbllЮ'~О

ївна,

заводу

майстер-

ПШЕНИЧНА

нату

повар

на, начальнИ!К IВЩділення зв'язку

від перmШl1lЮЇ tIарТіЙн{)ї ~­ ганізації районного ВУ'3ла З!lЖ}-

-.

Дмитрівна,

Григорій від

-

.

ку.

3ateтy'I1RИ!К

Дмнтр'ОВИЧ,

Івано­

первинн6ї

pLвнa,

104

Заступник

Nq 2.

голови

ну.

НАЛІШ На'l'алія МJl'КолаІвна'..

телефОНіСТ;-

..

проФСпілкової

ОКРУЖНОІ

комісії ПОРОДЬНО Петро Іва­ нович, водій Від пеРВИНFiОЇ партійної організаЦії автобази

від

комсомольської

організації

менівна,

винної профспіmювої ції автобази N2 РОМАНЕННО

-

лайович, водій

ної

а18-

2.

від

ВіД

N2 2.

І:ванович, конт:ро.лер

первин­

від пер­ організа­

від первинної організації

ав­

.NI! 107

окружної 'Виборчої ЄРЕМЕННО Андрій

-

від пер­

виннаї партійної органша'ЦЇї ЗІВ­ 'ГОп.J:діІІриємст~а 13209.' 3ак:тупнИ1К гол'ови ОКРУЖНО'і

організаціі

ції автобази .NQ 2. ! ПЕРЕДЕРШ Анатолій Васи­

тобази

KOM1Cll

Мико­

автобази N2 2. ШСКУНОВА Олександра Ми-

-

Голова

пер­

організа­

Петро

комсомольської

комсомольської

БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

Любов Се­

-

інженер

na-

ел-ектром·онтер від. періВИННОЇ профСЛI.JШroВОї ОРГанізації ра­ йонноrо вуЗла зв'язку.

Едуар­

первннної

тобази N2 2. ОБОДЗИНСЬКА

первинн:ої

райOJlНОГО вузла зв'язк,у. ' ЯРОВИРІ B1Rтop Вікторович,

.М 2.

дович, водій -

іВі,д

організації

йонно~о вузла зв'язку. МАЛИГІН Павло АнаТОJl,lйо­ вич, кабeJ.IЬНIlК від пер вин­ 'Ної ~омс.омолЬ'ської оргaнlзаuД районнаго ВУ'3ла зв'язку. РІНА НQС<ТЯ'НlТИН Василь·ович, еЛек'1'р,омонт,ер від первинс ІН ої комсо,мольсь'J(t()Ї оргаюо:зацП

виборчої комісії ГРИНЧУК Олександра Павлівна, бухгал­ тер \3ід первинної профспіЛ­ кової організації автобази .NQ 2. Секретар окружної виборчої

Члени комісі!: КАЛИНА Володимир

вІд

первин'.:':lї пр.офооіЛІКОВОї орга­ hi-Зац1І райоf!НОro ву.зла зв'яз­

~ ВіД пер­ організації

Броварської автобази

-

елеіКтромеханік

ЖЕРЕБ ·о:ль.:га МИ!Колаївна, бригадир-телеграфіСТ - ' вІд

Голова окружної виборчої комісії ШОСТ АН Володим~р Андрійович, водій винної партійної

. елеКТРОМІОнтер -

первинноІ профсПіmювоУ органі­ зац1ї рай:JННОГО вузла зв'юку.

.во­

Радянської України. БРОВАРСЬКИП

'ВИБОРЧИИ ОКРУГ ;м

окружноУ

,Від .первинної· профсПіmювої організаціі районного вузла зв'язку. Секретар окружної виборчої KOмlc1Y ЗАГОРУИ:НО Володи­ мир Я'Кови'ч, 'MexaнJx телегра­ фу вLд. перВИНнdі партіЙН{)ІЇ організаціі районного вузла зв'SlЗК~. Члени комісії: БАР АНОВСЬКА Надія Пет­

профспілкової організації орде­ на Дружби народів заводу по­

річчя

.

ГОЛ'QВИ

виборчої комісії ПЕЧУРА Юрій

Ук-

рошкової металургії імені

харч~н­

БРОВАРСЬКИИ ВИБQРЧИИ ОКРУГ М. 106 Годова о.кружно' 'Вибор~ої 'Кoм.itoiї ДЕМИДОВА ЗОЯ Іванів­

штампувальниця­

ПЕТРУСЬ

Ніна Петрівна, від первинної організації ~()М>(

б:іна'І!У громадсЬК!Ого

від первинної парті,ЙНОї органІ­ зації ордена Дружби народів заводу порошкової металургії

вич, інженер

.

ня.

, первинної

'

. .:

харчу·вання.

,ХОМЕННО комірник профсліЛ!IЮIЮЇ

комсомольської організації ордена Дружби народів заводу порошковоі ' металургії імені вО-річчя Радянської УкраїНИ. ПРОТАСОВА Лариса Вячес­

раїни.

проф­

організаЦії комбіЩЩ'У

харчymання

мета­

імені вО-РіЧЧЯ Радянської

B~Д rreрвинної

-.

!ВНН'НІої комсомольсьнюї ортані­ зацИ іКомб!Jнату громадсь'кого

Радянської України.

лавівна,

харчувс:щня.

ЧЕРНЯ~ЬНА Надія CT~W~­ славІвна, 'IЮНіДИТЄd> від пер­

від первинно'і проф-

від

Віра ВасиліІВ­

орг<mlзації ~~61-

гpoMaдcыкгоo

комсомольсько І

-

хаРЧУ'ван­

від первинної ком­

ГРOlМЗ:ДСЬJ«)ГО

спілкової

від первин­

МАМАЄВА Зоя

первинної

РОМАНЧУН Ольга IBa.н;lвнa,

ковоі металургії імені ВО-РіЧЧЯ

комірниця

-

сомольської

спілкової організації ордена Дружби народів заводу порош­

,

від

гpO'MaдcbIКOГO

на, ІЮвар

лургії імені вО-ріЧЧЯ Радянсь­ кої України. КА ЧУР А Юрій Леонідович,

.

-

ня.

' ме·

ПОРОШКОВОl

повар

бінату

органіgації ордена Дру~б!l на­ родів

харчування.

комсомо.tlЬСЬRОЇ організації ком­

РОШКО.J!ОЇ металургії імені во­ річчя Радянської України. ДАН:ИЛЬЧЕННО Ганна Ва­ силівна, розподілювач робіт ~. первинної

Іванів­

НОСТЕНКО Ната'ЛіЯ Микола­

ної партійної організації орде­ на Дружби народів заводу по·

від

Натерина

Іна, пов ар від первин'Ноїпар­ тlйн,оІ організаЦії комбінату

талургії імені ва-річчя Радян­ ськоїУ країни. Члени комісі!: БІРЮНОВАЛюбов Луківна,

шліфувальниця -

громадського

. Секретар окружної ви60РЧОУ КоОм!сіІ СОНУРЕНКО Ніна Пет­ рівна, повар від перrвин'НO(JIЇ партНіної органl'3сщ1ї комбінату

ремонт­

порОШКОВОI

J(l()М()iHaтy

JЦ1РЧУВання.

органі;зації ордена Друж~и на' родів

окружної

ТОПІХА Те­ повар - . віД

первинної комсомольсblКОЇ орга­

ник ~ від первинної партійної

льович, водій

оргаНізаЦії

комісії тяна Нирилlвна,

налад­

-

гол,ови

. виборчоІ

Секретар окружної виборчої комісії ШНАРУПА Віктор Ни­

монтного

заводу.

ЗacтylJIНItК

103

коХ організаЦії ордена Дружби

-слюсар

BlД пер­

-

вання.

комсомольсь'

хайлівна, бухгалтер винної профСПіЛКОВОї

спілковоі

Федорівна, технолог

Hapoдl:в за~во:ду порошк,ової ме­ талургії імені ва-річчя Радян­ ської УкраїНИ.

канорович

.N'2 105

окруящої виборчої ЄРМОЛЕННО . Олена

винної партійної організаЦії комбінату ГPOMaДCb~OГO Х<Q>ЧУ­

Радянсь­

НОЖУХОВСЬКА Галина Василівна, приймальник замовлень від первинної проф-

ЛИТВИН

мас.

3астyrпНИ!К

заводобудіВНОГО комбінату. БОБРЕНКО Лідія Іванівна, мотористка від первинної

вич,

вИборчої

КОЖЕВНІКОВ

-

Члени комісі":

.

KGMiciї

кої УкраїНИ. ЗаступнИ!К голови окружної виборчої комісії СУЩЕННО Наталія Юріївна, складальник

заводоБУДіВн'ОГО комбінату. БАРАН Олена Володимирів­ на, кранівниця від п:;рвин­ ної К'ом-еомольської організації

. Годова.

Надія

лургії імені вО'річчя

від

-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

чик BiДl первинної партійної' організації ордена Дружби на' родів заводу порошкової мета­

первинної партійної організації

рович, лікар від первинної ЦaJртійної ОРГаінізації централь­ ноі раЙ'анної лі:карні.

ШОВНУН

кранівниця

ор'

Голова окружної виборчої комісії ГРИСЮН Володимир Миколайович,

.N'2 2.

БРОВАРС~КИИ

заво­

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2

від

-

комсомольської' шиноремонтного

ПАЛЬЧИНОВСЬНА

Ми­

первинної партійної організації заводобудіВНОГо комбшату • Застуmпш голови окружної виборчої комісії СТУПА ЧЕН­ НО Сергій Петрович, інженервід первинної профспілкової організації заводобудівного комбінату. Секретар окружної виборчої комісії РОМАНЕI'lНО Любов

·во,д.у

організації

Члеии комісії: ГОЛОТ А Ганна Михайлівна, оператор від первинної ком­ сомольської організаціі заводу

моні'вна, бухгалтер від пер­ BWHHOЇ комсомольської opraHj-

спілкової

.N'2 3.

-

.N'2 3.

ганізації

плас:l'мас.

пластмас.

СОНОЛЬНЯН

мас.

касир

~

к·ом,сомольської

Заступник голови окружної виборчої Н'Ом,ісlї ШЕВЯКОВ Олєг Васильович, завіДуючий­ прові:зор, від первииної .пр·оф­

РИЛіїJВна,

первин­

БРQВАРСЬКИИ ВИБОРЧЩІ ОКРУГ .NIl

'ньої шк·олиN2 9. Члени комісії:

від

-

Андріївна, комірник від пер­ винної комсомольської оргаНі­ зації ШИ'НОРЄІМонтного завадУ.

від

первинної

організації автобази

ВасилівНа.

заводу

-

медсестра від rreр'виН'ної ком­ СОМОЛЬСЬІКої оргаНізації цент­ ралblНОЇ районної лікарні.

контролер.,від пер­ винної ~РОфСПіЛКОВОї;. організа­

Тет.яна

на,' фармацевт

Ми-

хайлівна

МИRАЛ

приЙмаль.ник замовл,ень

пла,стмас.

ду.

Члени комісі!: . 3АГУР А Людмила Євгенівна,

САВЧЕННО Світлана

ЯНУША ВіктОр Іващович, ма­ ляр - , BtA первинної партійної.

вич, началЬ'Ник цеху від первИ'нної партійн'Ої організації

завО­

пластмас.

ропу

Секретар окружноі виборчої комісії НОВРИГА Павло Івано­

3аСТУПНIffi

інженер­

заводу

198 і

первинної ПРОфСПіЛКОВОї орг.а­ нізації шиноремонтного заводу.

.N2 3.

ПАВЛЮК Наталія AHaT<miїB­

комісії КУ .ЩШ Володимир Ми­

зації заводу пластмас.

організації

uвіmuя

9

СОЛОВИОВА

Нінель Миколаї.вна, економіст - від первинної профспілкової

Валентина Петрів­ на, аналl,тИ!К ~ від первиі!і'НОї партійної організації аптеки

виборчої

від

88

виборчої KOМlI,ciї

ап­

теки N2'3. НОРСУН

.N'9.N!! 58, 59, 61, 62, 63).

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2

орга,нізації

виборчої КоОМі'СП РОМАНЕНКО

.

Неля

нер

-

нової

IB~Ha,

старший

1нже­

в'ід первинної профспіл­ організаціІ

а;втопlдпри­

ЄМlCТва 13209. Секретар окружної ви60Р'!,ОЇ номісі-ї ЗЯБЕНКО Віктор 'І'аі

(Продовжещ ва

4-1

стор.).

.


.Н О В Е

. ._ _ _ _ . . . . . . . . . . . ._••••-~. . .I I....iI ......

••••••••_•••.

Ж И Т Т я-

24 "вітня 1987 року

УСПІШНО ЗАВЕРШИМО СТІЙЛОВИЙ УТРИМАННЯ ХУ Д О БИ! ПІДСУМКИ

Завданн&: на квітень

в березні

З КОЖНЮуl днем ширитьСя соціалістичне змаган­ ня тваринників району за успішне виконання соці-

алістичних зобов'язань, Великого ЖовТ1НЯ.

Працшники господарств району доклали чимало

зусиль длll успішного виконання планів виробницт­ ва

і

продажу

державі

тваринницькоІ

першому кварталі нинішнього роКу.

продукцІІ

в'

У .квітні

,

взятих

на

честь

РОБОТИ

ТВАРИННИКІВ

мОлока м'яса яєць-

7725· ТОНН при завдаННі 6400 тонн; 3241 тонну при завданні 2300 тони; 28 мільйонів 304 тисячі штук при ~B25 мільйонів 100 тисяч' штук.

'господарства повинні реалізувати дер-

РОКУ

НА "IРIІ"І1Е&11 ОПЕРАТОРИ

МАШИННОГО

ДОІННЯ

Прlзвищ'е.

гоєподарство

молока м'яса

-'- 7300 тонн; - 2200 TOНlН,; - 26 мільйонів 500

1987

70-річчя

жаві:

У березні гоСподарства райо,ну продали державі:

стор .

ПЕРІОД

ЗА ТРИ МІСЯЦІ

Як попрацювали

*3

ДJI'Ieнкo В. Є. (. ПлоскlвськиЙ. ) Коротенко О. М. (сПлоскІвський.) Коб'юх Ю. В. (сПлоскІвський.) ТОП'І8Нюк В. А. (сПлосківський.) Строкач Г. А. (сПлосківський.)

480 1839 1678' 400 421 1661 435 1636 394 1593 464 Мaiuтa.JIЛp Ф., А.. (імені Щорса) 1587 30:3 Борисенко О. О. (Імені Щорса) 1529 389 Цюрмаста П. П. (сПлосківський.) 1523 383 Фесюк К. Л. (сПлоскІвський:.) 1511 мів. Протягом першого ферм pa-дгоспу.Плоскі'В­ доУ І на молочнотоварних 425 Усп!шне виконамя зав­ ГиипМ. Н. (ІмеНі Щорса) 1494 кваРталу на заготівельні СЬІНИЙ.. У ЦЬОМУ' госпо­ 420 ф~мах радгоспш .Жер­ да'Нь JtjВЗонаДЦ!ятої П'ЯТИРіЧ­ .коJI8IIJIЧYR Т. М. (. ПлосківськиЙ. ) 1484 пу,Н!НТи з rOCJIoдapC'1'Вa на­ даорствl на високому ршш 302 дl'Всмпm.. • Нрасил.івсь­ ки в' гал.узі тваринництва Перката К. П. (.ПлоскlвськиЙ.) 1460 д1-йшло на 76.9 тонни мо­ ведеться в1ДтворенН!Я ста­ 201 КИЙ.. Шість господарств Сокотуи Н. в. (.ПлоскlвськиЙ.) 1433 'веЛИ'lюю мJрою залежить лока, більше; .ніж за цей да. 'Зоотехніки мають 218 вІА піДвищення 'проду.н~· МироненКо Н. О. (. Великодимерський. ) 1428 .районного агропромисло­ час тор1х, і на 39, тонн чітко Вl.1Q1рацьовувати си­ 218 тивності хуrдоби І птиці. Мирна Є. О: (.ВеликодимерськиЙ.) 1428 вого об'єднання не опра­ більше плану. Як відомо, стему селекц1йно-племін­ 309 збільшення валOВoQГО ви­ Кривець Є. М. (.ПлосківськиЙ.) 1392 вилися з ви,кона:нням зима. заметІлі ноУ роботИ: на обліку. 356 роБЮЩІ1Вамолона .. м'яса,. ~pa Зелена О.К. (.ПлоскlвськиЙ.) 1384 lК'ваортЗ/льного плану про­ пра~тично не 'вплииули Ном,плектують групи. як 276 ящь. Прац1>вНики ферм Волошина В. А. (.Авангард.) 1381 дажу державі <молока. 363 гос:под8jpCТВ району в зи­ Чолоч Н. М. (Імені Щорса) 1378 Серед .них ~ радгоспи 363 Назарчук К. А. (іменІ Щорса) 1378 МОІВО-стlйловий перІод' .1<Ме.нl Міч,урlна, .Заплав· 338 Леснк О. М. (.ПлоскlвськиЙ.) 1371 ~Римa.нIOf худоои чимало ний., .Заворицький. та 332 зрОбили для Цboro. Таи, Левківська К. М. (.ПлосківськиЙ»,) 1366 іншІ. І нині становище з 325 протягом lJtершого K'BaptТa­ Смириова О. І. (.ПлосківськиЙ.) 1362 виробниЦ~м' молока в негативно на продук1'Ив­ 331 правило, нетелями. виро­ лу нинІшнього року вони Ton!xa Г. Я. (.ПnоскlвськиЙ.) 1349 350 виробили на 1315 тонн ніСть худоби - весь час щеними й РО:ЩОЄНИМИ в цих господарствах. мож­ Педораmко М; І. (<<Плосківський~) 1332 'На сказати, поки ' що не 264 гооподарство виробляє і ОІЮє,му 1ft гОсподарсТві. моло'На більше, ніж за Гайова Г. А. (iM€Hi Щорса) 1332 264 продає державі МОЛORа п-олШшувться. ДаєТься Бlльщість господарств цей час торік, 1 продали Іваненко Т. Ф. (іме.ні Щорса) 1332 314 ВGНШ<И ра:ніше упущена району успішно подолала його державі на 1503 більше проти відповІДно­ Миколаєнко .А. М_ (ППЗ «Рудня.) 1328 го періоду, попередньоro 314 намічені рубеЖl по надо­ племІнна робота. а також тонни більше. Кабанець Л. І. (ППЗ .Рудня.) 1328 року. Бо Т,ут зоов~пец1300 ях молока на перший низька ЯJНlсть заГОТОІВле­ Вагомий Вlfлад у спІль­ Музиченко М. О. (ППЗ .Рудня.) 1295 алІсти, як кажуть, постій­ квартал' НИнішнього року. них кормів. 300 ну ,справу вніс коле'Н'ТИіВ JCабанеца Т. Ф. (ППЗ .Рудня.) 1295 но тримають руну на 'В рe.зtYЩ>Тan'l район реал1290 радгоспу .ГоголlВСЬКИЙ •. Кочутенко О. Г. (сАвангард.) 1263 Багаro є й Інших при­ пульсІ' погоди. Знижува­ 286 ЗYlВав д~жаві 2019 тонн за три минулих. ' '1IL1СЯІЦl СлинЬко О. І. (.Авангард.) 1244 чин вІдставання твари:н-_ лася температура іювіТ­ 282 1!з,дпланової проду'lщіУ. тваринники I1OCJl'Oдapcтвa Абакумова М.В. (~ABa.HгapД.) 1227 mщтва в згаданих госпо­ ря одразу вносилися 282 Однан не окр13ь спра­ добилися найбільша! при­ ЮХИМЧук Н. М. (.Авангард.) 1227 дЩ)Ствах. Тому партійним цювали як слід. Зокрема, корективи в раціони .го­ 335 БЗ!вки до виробницТву мо­ ШalIiрвленКо Г. І. (імені Щорса) 1221 органІзацІям, керівникам не все гаразд 13 ПРОдУf(­ 335 лока поршняно з ВідпоВl~· . д1iвлsl. ,худоби, . добавляли Артемчук М. І. (ІменІ Щорса) 1221 І СІІІЩlаліс1'ам !lа місцях, . кормІв у Щ!фІниці. Зрос­ 383 тивн.1стю худоби в рад­ ним періоД,ом 'минулого Міщенко К. І. (с Русанівський. ) , 1200 358 року 422 тонни. Ква.р­ ло пооч1y"г'l'я відповідаль­ гооп.і слlтн1всынй.,, де необхідно ретельно ви­ Рубанка Г. Д. (.Великодим,ерськиЙ.) 1197 вчwrи і глибоко проанаЛ:і­ ності за ~оручену справу 272 .при плані 62$ кl..чогра.міВ тальний план 'ІЮ надоях к.химеи:ко В. В. (ІмеНІ 60-річчя СРСР) 1182 272 MOJi'OKa радrосл виконав й в операторІв машинно­ одержци від кожно! ко­ зувати стан справ на фер­ Чайка А. М. (імені 60-рlччя СРСР) 1182 256 на 114,8 процента, по ro доІНия, слюсарів. Yct рови лише по 612 кіло­ 'мах. Звичайно, в цю по-' Соловей Н. Д. (сРуса.нівськиЙ.) '1137, ру важко надолужити стараються працювати грамів молока, що иа 45 продажу його деРЖ8іВl -:Баран Є. Я; (Імені 60-рlччя СРСР) 1133 .261 я:номога краще, виробля­ 261 кілОГР3ІМшменwе проти прогаяне, oadльки запаси на 121,3 процента., ЖитинаМ. І. (імені 60-річчя СРСР) 1133 ти біЛЬше ПP'9JU'lКції і ВіДПоЩцного періоду м·и­ 305 ROрмlв внчеpпwються. Пр продуюив:ноеті дій­ Кuюх Н. В. І, Гоголівський. ) 1130 кращоУ якості. 546 нулого poн~. Господарст­ Проте й за таких умов нor·о стада ве.ЛИІКУ , приРак Г: Г. (сРУсанІвськиЙ.) 1113 Вис<щоІ ПРОдУктивності во недодало державІ по­ можна багато дечого ЗРО­ 6aJв.кy мають тва1>ИНЮrни MaTKlвcЬKa в. М. (с Великодимерський. ) БRТИ, щоб не допустити птаосорaдroc.пу • ВoгдaHIJв­ КоОрllВ добились також пра­ над 60 тонн продуиціУ. 1113 . 211 211 зниження надоУв. ' Пом.lтно зкизилися насьщий. - 108 кілогра- ЦІвники молочнотоВарних Семиноr О. А. (сВеликодимерський.) 1113 611 Шевченко В. 1.(. РусанІвський.) 1106 98 Миронець Н. І. (.ВеликодимерськиЙ.) 11110004 275 IJеркач Н. Т. (еГОГОЛіВСЬКИЙ.) 517 Єфіменко Н. А. (сРуса.нівськиЙ.) 1059 514 Дяченко Г. С. (.РусаНіВСЬКИЙ.) 1850 284 Шпак Г. І. (.РУсанівсьКИЙ.) 1 40 125 ВИРОБНИЦТВА І ПРОДАЖУ ДЕРЖАВі ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА Прима Г. І. (сВеликодимерський.) 1040 Трохйменко Н. К. (.ВеликодимерськиЙ.) . ГОСПОДАРСТВАМИ, РАИОНУ ЗА ТРИ ~ІСЯЦІ 1987 РОКУ 124 1040 данні

яєць

тисяч штук,

ПОНАД КВАРТАЛЬНИЙ ПЛАН

ВИКОНАННЯ

ПЛАНУ

(3а даиИми місЬКОГО lиформаціlно-обчиCJlЮВUЬНorо центру: дер.а.ної статистики)

'Євтушеико В С

. (сВеликодимерський.), 1029 Скиба Л. Д. (.ВеликодимерськиЙ.) 1029 .

Продано тах

І

Господарства

СІ!

:с о

=:

о

:11 сПло.скїlВСЬ/(,ИЙ:' ППЗ «Рудая:. .:ПухівсьхиЙ:, «Аван,гард:.

імені 60-р,іччя СРСР імені

Що;рса

імені Юров.а. «Рус ан.iJвcьки й. «Q.oб,рицЬІКи,й:.

«Зоря:. .:В ел,икод,и мерський:,

«Жердівський:. «ГОГОЛЇll!lський:, імеюі До.к'учаєsа «Літків-ський:,

«Краоил.івськ.иЙ. імен.і Мічуріна «З аISОРИЦЬІК,ий:, «3 апл8ІВИ,и,й:. Ра.дг{)СІІ-!Комбін.ат «калитяIIJ::ыкА:. і мен,і 5D-річчя СРСР Богдaн.ївcыкa птахофабрика Бро,ва~ьх.иЙ

1301 -46 1090 +64 1081 -23 1063 +57 1020 +42 999 ,+47 907 +59 876 ;+72 824 - 4 734 +26 714 ,+49 686 -17 669 ;+136 619 +108 612 -45 604 - 7 570 +69 536 +64 521 '+127

і4,9

97,б

12,0 14,2 14.5 '12,7 11,6 9,5 10,7 10,3 8,2 8,5 7;2 8,4 8,4 7,5 7,8 7,5 7,3 6,9

101,4 0,2 93,б

6,2 95,4 71,8 97.6 . 94,7 92,4 85,8 ,100,9 91,0 89,2 ' 85,8 87,3 81,5 '83,:? '88,4

628 380 66

133 76 473 95

423

320 314 298 320 245 215 255 301 188 226 160

+9 +22 -2 +6 +5

+29

+10 +35 +1 +1'1 +22 -11 +54 +33 -16 +2 +24 .+27 +33

48

19 29 40-

29 45 26

43 30 25 25

-1 +20 -2 +38 +15 +12 -9 +16 +25 + 2 + 7 +16 +13 О

64

+2

2-6 -11

108,7 133,1 107,3 121,0 91,Б

118.2 156,2 И6,5

51

+ 11 +14 ,+ 4 + 5 +15

+5

114,8 '117,6 112,3 115,1 1213 105,6 96,1 94,3 90,.1 95,6 94,6

-

плeмnтахорепродук~р

СеМіипол.ківська птахофабрика Киї1!ttЬd<а птахофабрш<а

По району

46 94 14 91 25 46 104 34

753

+46

9.1 ' 89,3

253

+14

до

в

процен­

плану

ТЕЛЯТНИЦІ

кварталу

со

" .:11

ПрІзвище.

а:

138,2 167,1 101,7 88,1 299,0 201,6 114,2 215,8 215,7 164,3 199,4 210,3 249,9 278,~

228,4 235,1 257,6 227,7 222,6

123,6

ПрІзвище.

125,9

Литвин А. П. (Брова.рСf>КИЙ ППР) Климась Є. М. (Броварсынйй ППР) Музира М. В. (Богдаmвська) Халько Г. Я. (БогданiJocька)

О,

113.3

124,1

543

+67

67

О

,136,8

85,7

160

--37

66 +12

88,0

+18

64 82

1.11.2

70 70 70 77 39 68 34 81 28

гОсподарство

Новнцька М. М. (Броварський ППР) 77,3 Нарушева Є. Т. (Броварський ППР) 73.2

59

+1

Крисько , М. ,П. (і,мен! 60-річчя СРСР) 800800 800 738 Руда К. П. (сАвангард.) Євтушенко К. П. (.ВЄJJшюдwмерс.ь'НиЙ.) 719 640 Гайова Є. К. (с.Аовангард.) 639 Терлюк Г. Г. (сВеликодимерський.) 620 Компаиець Д. Г. (ПЛЗ .Рудня.) • 619 Губська М. К. ( .Великодиме.рськИЙ. ) Бабич Н_ П. (lмеНі 60-річчя СРСР) Кориійко О. М. (іменІ 60-рlччя СРСР)

, 162,3

+166

98

господа,РСТВО

ПТАШНИЦІ

1579

+1

204 204

Джувкlвська Н. Ф. (ВoгдaнiJвCЬKa)

Бобко О. К. (Богданівсын))

101,3

100,0

134,9

105.4

ПИJIИПенко Л. Я. (Броварський nПР)

Марченко Л. І. (Браварс-м<ий ППР)

73.1 72.3 71.4 71.0 71,0 68.0 66.0 62,7

586.6 922.7 545.2 1084.7 1262.0 1269.0 1152.0 1136.0 495,2 634,9


'1. еІРОР•• 24lt8lmня 198?

ро"у

.н о· в Е

,••••••••••••••••

Ж НТТ

..... &8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Про ааТВВРАЖ8ННR скnаду ОкРужних виБОрчи·х коміс·ій ПО вибьрах .0.0 місьиоїРаJ1И наРОАНИХ lеПУІатів (ПродовжeJPUI.

Дмwrршна,

Початок на 2-й стор.).

';опl,дiIIpиєМ<:-nва .13209. Ч</ІeJПI . комісії:

монтно-механічного заводу. МАКАРЕНКО Тамара Олек-

СИЗОН1.lИК Наталія СергіІВна, копіювальниця від пер-

ної комсомольськоІ організації фабрики верхщ>ого дитячого трикотажу. ЛЄСОВА Наталія ГеннаДіІвна, в'язальниця від первинноІ комсомольqької оргаНізації фабрики верхнього дитячого трикотажу.

ничого навчання

с.Иль'ович, слюсар від первинноІ парт1йноІорганізацlI ре-

тресту «Броварисільбу'д... НІ,КОЖ МИнола .Федорович, старший інженер 'від' первинноІ партійної організації ПМК-7 тресту «Бро.варисільбуд.. УПИР Володимир Данило-

Ганна Іванівна',

:вич, водій від 'Первинної партІйноІ організації ПМК-7

винноl КОІМСaЬfольської орга:нізації ремо.нтно-м~ханічного заво-

від

трес11У

ду.

пеРВ.1ІННОЇ

автo.nід-

«Вроsарис.1льбуд..

ЧЕРНИШ Таїсія

ВасилівНа,

ФУІРЯК

ПРИ6МС'11Ва 13209. 'старший інженер віД пер ВИНПОНОМ.AJРЕНКО І,ван Петроноі комсомольсь:кої організаЦії вич, Mexa&lк від первИішоІ ПМК-7 тресту. «Броварисількомсомольськоl організації авбуд._ .

тоn.ідприємства 13209. ївна,

інспектор

-

вич,

від дервин-

ноl ПРОфС'l1ілкОвоl органlзац1і аВтоПіДПРИємства 13209.

ШКВАРЧИНСЬКИЯ

Мико-

маляр

від

-

!Комсомольськюl

.

ПМК-7 буд..

ла МИlКолайOlВИЧ, слюсар -: від

тресту

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NIr 108 f10лова окружної 'Виборчої комісії ДАЦЕНКО Вікто'р Минови':!, старший інженер - .віД пеJЩИННОЇ' партійної організадП ПМК-7 тресту «БровариGIль6уд..

ЗC\lC'ГY'ЛИИІК

голови

окружної

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ

організаJТ!lI

Голова

сБроварисіЛь-

БРОВАРСЬКИИ

Гриroрович, 'Наладчик -вІД первlfННОЇ- пар11ійноl ОРГaJНlзацП ремонтно - механічного заводу. 3ас.тупнИR гоJLQВИ ОКРУЖ1Юї .виБОРЧОї комісії ДОВГОДЬКО ВОЛОДИМИР ~и:к{)лайович, roнap

від первиmюl ПрофCILl.ЛКоваІ

го заводУ. Секретар окружноІ вибоРЧQ! комісІї МАРЧЕНКО Надія Пав-.

І.\1Ї . ПМК-7 тресту сБровариеіЛьбуд.. Члени комісі!:

СТ. eкOHoм.lcT в.!д пе.рвннно~ прoфcnіЛlЮВОЇ організаЦіІ ремантно~меХali.lчноro заводУ.'

ЗУБЧЕНКО

орга'Н1за-

Валентина

БОГДАН

Галина

ГОЗАЄВА

Надія

в'язальннця -

партійноl

віД

організа-

цІї фабрики верхнього дитячого трикотажу.' Члени комісії:

Секретар ОКР,УЖЦОі .. виборчоІ

.

електрозвапервинної

ного ;Jаводу·

ЧJlени комісії:

котажу..

ДЕ~ИДЕНКО Тамара Григорівна, 1нженер - технолог від' первинноІ профСПілковоІ орган!зацІї ремонтно - механlчного Jаводу. КИРИЛЮ« Леонід Петрович, зварюj3AЛЬНИК віД '.первинно! профспілково! організації ре-

БЕЗСМЕРТНИЯ Борис Яковнч, столяр від пеРВИННОІ партійно! . організаціІ фабрики

монтно - механічного заводу. . КЛОЧКОВСЬКА Світла:на МИКОJJаІвна, розподілювач ро-

АНІСОВА Тетяна. Володимирівна, технік від первинноІ

профспілкової .організації фабрики верхнього. дитячого три-

..

,LваmвНА,

верхнього дитячого трикотажу.

заводу.

воду.

профспілкової організації реМОНТНО - механічного заводу. Секретар окружної виборчої КОМісії ЛИСЕНКО Людмила Микола.Івна, розподілювач' ро·· біт·...,.... від первинноІ партійної оргаН1заціІ ремонтно - механlч-

первинної

Іван1вца,

-.

ЛОЛЕННО

Олексій Петрович, рювальник від

пер­ організаціІ

.Заступник голови окружно! виборчоУ комісі'!: ХОДОС Воло­ димир Миколайович,. токар від пеРВmiноІ комсомольської орган1зацІУ свlтлотех;нlчного за­

МиколаВВlCИЛЬОВИЧ, помічник майстра І від первинної комсомольськоl організаціІ фабриКИ верхнього дитячого трикотажу. Секретар .окружної виборчої комісії КОРЧАГІНА Надія Ми-

від пер.винорганізацІї ре-

mohtho-меха'Нічного Зац30дУ. Члени комісlI:

cв1TII()TeXHi'llloro

окруж:ноl

комі'СП

112

- . від

колаЙGВИЧ, майстер винноl партіЙНQЇ

виборчоІ

-

IROМісії БУЛАВКО Олександр Микол.аЙович, маляр -'- від

Заступник голови

механічного

Голова окружноУ виборчоІ комісії ГУ ЛЯК Вячеслав Ми­

чого трикотажу.

кі:>лаlвна,

мила Qлексацдр1вна,_ ~нжен.ер "-Від І1'еІрІВинної IIЮМСОМОЛЬChКоІ організації ПМК-7 тресту сБро-

партійНОI

:щводу.

-

БРОВАРСЬКИИ ВИВОРЧИИ ОКРУГ .NЬ

виборчо'!:

е,1Іеl\трослюсар

ремонтно

заводу.

від первинноl п~ртІйноІ організацП' ремонтно - механічного

Заступник голови - окружної виборчої комісl1 ВОЛОШИН'

Ьргак1:3а1ЦИ. ремонтно-механічно-

. lПерв!fННОЇ

санДрович,

зації фабрики верхяього дитя-

Голова окружкоІ 'Виборчоі іКоміс.1І ШЕВЧЕ,tпю ВіКтор

лівна, інженер ~ибоРчоХнюІ лартійноІ

виборчої

ВіД первинноі' партійної оргаНі-

!Іі~рчоl комісІї КУРГАН Люд-

вариctльбуд.. Сенретар окружноl

окружноl

зації

організації

ГоловаокружноУ

пер­

-

комісії ЛЯХ ВолодямирОлек-

110

JIe-

від

«омuлектувальниця вІД пер­ винної комсомольськоІ органі­

фабрики еерхнього дитячого трикотажу. БРОВАРСЬКИИ' ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ 111

комісії РОЖКОВ Віктор Миколайович, начальник цеху -

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ - 109

-

ної' профспілкової

БРОВАРСЬКИИ

'Первинної

первинн·ої партійної. qрганізацlї·

авто.п.!.ДпРИЄМС,тва 13209. . ·GJ',()ВАРСЬКИИ

Федорівна,

-

електрик

винної партійної організаціІ ре­ монтно-механічного заводу. . ХАН Наталія Дмитрівна,

від первин-

-

Юрій Миколайо­

СТЕЛЬМАХОВ Вячеслав

оновил,

ПЕРЕХРЕСТ Катерина Станіславі'Вна, інстр.уктор вироб-

старший КОІМірниа-с '-'. від первинної профс'ПіЛ'КОВОЇ організації ремонтно-механічного заводу.

ШИЛО Сергій ВQJЮДИМИрО'-

СТ АВНИЧУК Тетяна Георгі-

Галина

ЛЮБЕНКО

ме­

вич, слюсар від перви.нноІ . партійної: організаціІ ремонт.но-· механіЧного заводу. .

ГОЛОД Валентина. ВасиЛіВна, в'язальниця від первин-

СаІщрівна, КОН'l',ролер віД первинної профCnіЛІКовоІ організащї pemOH'l'ho--механLчноro Зaa!lOду.

-

ськоl орга.нlзацП ремонтно хаНічного заводу.

від первин-

-

. ПМК-7

13209.

організації

ВИСОЦЬКА Тетяна ДмитріВ-

на, В'ЯзaL1lьниця

ноІ КОМСОМОЛЬСЬКО! організаціІ фабрики верхнього дитячого трикотажу ..

ЖУК' Василь Артемович, головний БУXJГа:лтер -від пер13инної партійноl органІзац!}: ав-

парт}йноі

в.lд

-

органl.за-

цП реМОНІ'1'ІЮ-мехаНlЧНОГО заводу. ДЕНИСЕНКО Михайло Ва-

13209.

-

гуртожи11КУ

первинноl паP'DlйноІ

нmнa, '1ll'l'YКaтyp від первниноІ 'lюм<;омольсьноl організаЦ.Ц

ВЕРЕТЕНЩКОВ . Вячеслав ВШсіорович, зварю~альНИ'К вfд цервннlЮЇ комсомольської: організацlї ·авТОПіДnРИЄМства

:контролер

вихователь

-

комсомольсько.!

ОірганJ.зацП ПМК-7. тресту' «ВроварИс.1льбуд.. НЕВАДОВСЬКА Наталія Іва-

NjофійовИЧ, коваль від первинної партійнаІ 'ОрганізаціІ ав-

ТОПі.дпРИЄМ'ClТва ,КУЧЕРЯВА

облицювальних

віД первинноІ

комlСlI ПАНАСЮК Зоя ДeOH~­ сіВна, . 1нженер - лаборант від первинноІ парТіАноІ орга­ нІзаціІ світлотехнічного заводу.

Члени. ком1с1і: БАБЕНКО Валентин~ ІВ4Н!В­

на, прибиральниця _. від 'пер­ ви.нноі профсПіЛКОВО! .оргаНіза­ цІІ свІтлотехи1Чного заводу, .

БОГДАШЕВСЬКИИ Олек­ сандр Михайлович, началJМmК

цеху - від первинно! па~і1ІІ­ ної організйції свІтлотехНіч.нШо заводу;

ГРІНЧЕННО Наталія' Вікто­ рівна, оператор.

щ>І

-

від первин­

профспілково!

світлотехнічного

організаціі

заводу .

(Да.п1 буде).

БІт - від первинно! комсомоль-

Редактор Є. ФЕдЯR.

~~~aв~~aв~~RВ~. . . . . .RВ~~. . . . . . . . . . . .~RВ~~. . . .RВ. . . .RВ~~

ВІДДІЛ

ДОВІДВОВИИ 25 та U квітня універмаг райспоживспілки

Прийом замовлень:

-на пошиття верхнього чоловічоГо, жіно­

проводить

ПЕРЕДСВЯТКОВИR ЯРМАРОК,

чого,

присвячений Першотравню. Пропонуємо широкий асортимент верхнього одягу, трикотажних виробів, галантереї,

. взуття

-

тощо.

-

У шцрокому асортименті будуть представ­ лені продовольчі та промислові товари, а та­ Ви

зможете також

купити

продукти,

які

1:3ам запропонують робітники 'райспоживспіл­

на ремонт шкіргалантереї 'а трикотаж.на ремонт побутової технlки;

БроваРСЬJCе жей та

нує

РАЯОНУ,

бюро

подоро­

. екскурсій

ny'l'iвки для

пропо­

ліТИЬОГО.

КИ,· коМбінату громадського харчування, пло­

відпочинку.

ДООВQчевого комбінату, радгоспів.

Автобусом: у ДРУСКІ­ НІНКАВ (клІматичний во­

ЗаПРОШУЄМО всіх на ярмарок! Управління торгівлі.

25

КВІТНЯ

1987

РОКУ, О

10

ГОДИНІ,

V вvдинк? КVЛIЙVРИ.І В, КОМПЛЕКС­

. НОМУ

ПРИflМАЛЬНОМУ ПУНКТІ БУДЕ ПРОВЕДЕНО

tPEpYXQBA .

ДЕНЬ ПQБУТV.

nPQrp~l4i: ~ис.т;щjcа і реалізація швейних, трикотаж­

V

них в»робів і взуття.

ДОЛі'Кувальний .курорт Ли­ товської РСР). Строки: '13-26 травЦJl; 4 травня

.кя;

6че~JlЯ;

4-17

черв­

15-28

чеR~НЯ.

Вар­

T'iC'I'Ь -

карбованцiJВ.

185

~в1тня ПО

За.ntзщщею: :1 МАВ· (5 днів), АДЛВР (10 ЛЦ;іВ) .Строни: 17 травня

ЗБИРАННИ

8

ВІД

8

РИНЩ>І СИРОВИНИ.

8

Вона

НАСЕЛЕННЯ вто­ ПРИЙlМається

.

району.' Проси­

мо

взяти

ної

вої

роботн

-

Виїзне засідання

І ЛІтературно

3 червня та 26 верес- ; - 13 жовтня; - у ЯЛТУ - 23 тра.вня- 9 червня та 7-23 ч~вня: • - У СУДАК .- 29 липня 10 серпня; 8 - у ТАГАНРОГ - 14 • _ 30 липня; ня

«Криниця:. . відбудеться в суботу, 25 квіrnя, о 13 годині в Рожнівськійвось­ мирічній . школі. Рада· об'єднання.

-

у п'ятигорсыt-

дОвідка.ми звертати­

Адміністрація зaro­ Тіве.пьвоі контори.

= =

Комбінату гpoмaдcЬJCoгo

=

ТЕРМІНОВО' ПОТРІБНІ:

=

•І

DР~ШQШ

МОЛОАшl прод м8Йд8.RЧJЦUI; .

літні

авц1

30 червня -:- 18 серпня. .•

прод

10 до 19 годиtlИ. У боту з 9 ДО 17.

СJJJOCaр

Заявки приймаються. ки; щоденно, крім неділі, З •

су-:

Наша адреса: 8ровари,:

вулиця

КиІвська,

сlл.,с.,коI'О

5-13-91; 4-04-81.

господарства

-

б

t

.

авц1

ва

m

У "eTJQI-

КУХОJUli tюбіцикв;

иaвнtO;

по

296а.

4-02-92;

мис­

тецького об'єднання

по 'телефону '4-04.-76.

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київс"ка облаСть,М. Бровари, вул. Київська, 154. ТелефОНК: редактора - 4-03-76; вІддІлу партlйного ЖИТТІ! - 4-04-61; вlдповlдал"ного

-

І'

сировини.

За

діОМСЩl1ення

.

«КРИНИЦЯ»

активну

••

віддІлу

ОБ'ЄДНАННЯ

всіма

ПУ:IШ~ами всіх

МИСТЕЦЬКОГО

, ,

ПР'ОВОДИТЬ

оБJiа.ц-

- roлова кооператив,.. • Телефон: 5-45-81. : Звертатися на адресу; : Бровари, вул. 50 р<ЖіВ • ВЛНСМ, 2, комбінат грс>Тарному складу управління торгівлі на по­ • мадського харчуsaння. стійну роботу потрібні вантажники, експедитор. • Тел. Ф15-15.

КОЦ

секретарІ!,

І

трав­

райспоживспілки

МІСЯЧНИК

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ЛІТЕРАТУРНО­

'

участь у збиранНі вторин­

ВАМ, МЕШКАНЦІ

МІСТА ТА

З

тара

на хімчистку та прання білизни;

Запрошуємо' всіх бажаючих! Адміністрація.

ПРОВОДИТЬСЯ СВЯТКОВИR ЯРМАРОК.

ДО УВАГИ

НАСЕЛЕНИЯІ

ня Ц. р. заготівельна кон­

ну, перукарні.

КУ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ

господарського призначення.

одягу;

взуrтя;

на виготовлення нестандартних меблів. у- День побуту аи зможете Ьідремонтувати г_оди'Нник, скористатися послугами фотосало­

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

TOBapJi

ремонт

них виробів;

26 КВІТНЯ и. Р., о 9 ГОДИНІ, НА РИН­

кож

також' легкого

'На

Шановні покупці! Ласкаво просимо відві­ датИ ярмарок! Дирекція універмагу.

.

а

•• • ••• •• •• •• • • • • •••• •• ••• ся • ••

кореспондента

МіСцевого

ра.

38ступника редант.ор., .Іддlnl. npOMKCII080CTI, лнстlв І масо_

.

.

Коnектив автопІдпри­ ємства 2326'2 висnовnює щире

спІвчуття

токарю

костриw М. І.' з приво­ АУ смертІ його . матерІ. АдмІнІстрацІя, партІйна т.а прОфсПlnкова оргaиl­ зацlJ шляхово-буДlвenь­ ного управnlння М 50 гnибоко СуМують з nJ>и­ ВОАУ ТРагlчноJ C14epTI ВИ­ I(ОНРQба уп~авnlиц . &аРІКА

Анатолll! Григоров"'" І вислов.люють щире спІв­ чуття рі.цним та близьким

.

покійнОго.

Загублене посвIД'feННЯ: ІнвалІда ВеликоJ БІ'І'ЧИЗЦ­ НОі вlйци иІ ГРУПІС серІя П

М Н!9оЮl, видаце Бровар­ ським раАоннlСМ вlДДlJюм соцІального забезпечення на ІМ'Я Меnьниченка ГригорІЯ Минолайовича, в...жати нео дІАсним.

.

Ilщекс

Друк

ДDУКОВIj.ИИЙ·

14.525

61285.

офсетний.

,Оt,lсяг

аркуш.

Тир. .

примІрникІв.

ЗамовnеllНЯ М ~87,o.

#64 1987  
Advertisement