Page 1

rАН

ОР

Б РО В А Р С Ь КО

МІСЬКОІ

І

r О . К О М І Т ЕТ У

МІ С Ь .КО

РАЯОННОІ

РАД

НАРОДНИХ

Гавета виходить s 17 квітви1937 року •. ».~6.4 (6727)

К О М У Н І СТ И Ч Н О І

ДЕПУТАТІВ

• ' П'ятниця,

20

П АРТ 11

КНІВСЬКО.І

·квітня

)' К Р. А І Н

року

1984

забезпечення. краТни

чої програми! (Із . Зак.ІТИків

..

8 вже

кими труДІ)ВВМВ вахтами, присвяченими рІч· вицям з дJIJI вароджевия .mобимоtо кародом вожд•, трудящІ праіqоють з повноЮ відда· чею, · з ваЬищою продуктивнІстю працІ.

па полІ,

Украї:ви, де. иачальивком цеху м. Л. Ру­

заJІІзноrо пороЦІку на суму

орrаиІзаціі

5 тоИи

jepea.

тони металобрухту,

8

посадити

і_М!Р,Щ~

~арбоваиців.

)200

ф. ····-oatlaJie~JyJDfь.

«ПмсШеьквй•.

І.

тварІІВНJІКи

Тах,

· майстри

Ш. й tнmi .до.Rрки. А' всьоrо державІ

.

з

найбільшою вІдда­

лаJШа

по

вирощуванню

овочів з радrоспу •РусанІвський•, яку ~чо­ люs. г. ХамбІр, та JІанка ПО вирощ:увапню

n.

кукуруJ,зи ва силсс з радгоспу· •ГоrолІвсь­ кай•, де лаповим О. М. Овсявинков. В цьо­ му роцІ вони вперше працюtоть за ме­ тодом бриrадиоrо підряду, а денну иopl'ty

під чіt с~-ботВІІІ(а t~~~оцеитІв.

Всьоrо

виконають

ка

125-130

завтра •на ,омуиІстн'ЦІиІt

суботнm(

По мІсту 1 району вийде більше 69 тисяч чо­ ловік Вови виrотовлять продукції ва 750 т~сJІЧ карбованців, в тому числі tз · зеконом­ лених ІІІатерtаJІ!в t сировини ка ..53 тися­ чі. У Фоид п'ятирічки буде перераховано 112 тксм карбованцІв. 2 цехи, 3 ·дільниці, 5 бри­

виробнJІ1ПІНRів у ~цей день заве;п­

1 180

Хлtбороои ра.цго~nу ретельно nІдготува:'!И rт.'!о-«Зоріі• · в · стиtлl строки щу з дотриманням всіх на високому . агротехніч· агротехнічних норм.

ному рІв'н:І nровели сІвбу

І

гороху,

значити,

·

nеНІИС'-Кій

сВеликодимер~ький•

ф)'Вдамеит nід ва 140 місць.

. спорудження

що

·.

буряків

Варто вІд•. МинулоУ суботи

лаР.І·юві

займає за

площу

··

для

працІ.

зб!льщено

ка

секретаn

Перед

rаиІзацІі.

сІвбою

трудІвники

заводах

пласт~tас,

у ~сподарствах району стІшом на

світлстех­

З а в т р а

r 1д н q

ц ею

ин цю

з

н а

в

дня

в с

к о м у н і с тичний у д а р но ю

з н ач и м о

свій

.- а JІ ь

ш и й

м~І

Б.атьківщиии\

р о з к вІ т

п р а­

1 1 4-у

народження ·в.

зробимо

як

1

р І ч­

І. Ле­

внесок

н а шо ї

у

л ю б и­

16

квітЩІ

_назнини. Нолн. наnрик.rуад, мюІулоtо року в цей день

Цьо~

.

СемІіВоrа.

·.

труд!!Іннки !ІИJЮбили npojiVJ(Ц!Y на 17.1 тисяч! кар­

бованцІв. то ·в цьому роцІ ця· Цифра

зросте

"~є~

u~= ou::. t::<OO:

<r-ІухівськиА» «Аванrард:о

51,9 43.9

«Літкіsський:о

37.7

«Русані~ськиі!:о

з:;,ІІ

«П.1ОСХіВСЬКИЙ:t

31.6 34.6 33.5 31.1 28.3 28.2 26.6 25.'2 23.0 18.9 17,7

пп з

«РудІ!Я::t Щсрса

імені

«ГоrО.lіВСЬКИЙ:> «Зоря:о ім.

60

імені

річчя

СРСР

Кірьв·а

«Ве.1икодимерськ.:t

с:Заворицью;А:о імені ДокучаЕва «ЖердіВСЬКИЙ:>

«5r>і'іриu~КИЙ:t По

райОну

"=·

а:~

-=

u~:o~

Сф':с r::.,.,

Фо

;Е::.

:~-~ <.JOC::

20.0 10,0 76,0

·~6,4

23.~

о

26.5 25.7

60.0

о

о.

25,0 30.0 30.0 66.6

Іб;б

12.~

о

ІЗ]

7.4

18.6 3,9

16.8 13.8

·14.6

СІ о

27,5

21,1

20,8

ІбЗ

~0.1'1

~: .! tz:uo,.

e.t ~ :.:::.::.. О: О !о

()О :со

ё):С;.:

100.0

100.0 100.0 100,0

ot:.,.,

о=-= ~=~ t::-*" r::":z:

32,8 26,5 '22.7 ?0.0 31,5 16.6 16,1 12,3 17.7 2.2.6

тілЬкИ

СПРИЯЄ ЗМАГАННЯ Нормодобувниии· tocrto·

молока

ще

на

Одного

буде

ВИ•

ро,блено на 2 2 тонни б!.'ІЬШе, ІоJІЖ торІц, Великий фронт. робІт nередба~аєт~ся виконати на· -tJ<MйX. Так. буде nосІя·

но

156 r.ектарІв ·зернових, 11 () rектар!в nлощ за бо· 45 гекта· n.1ощу · 140 роноЗано І на

дарства nристуnили до сівби нормових (!урякІs.

як! займуть rеюарів: Іх вирощувати­ муть за бригадним nІдря· дом члени ланки М. В.

рах

висаджено

картоnлю.

ЗаробленІ на суботнику грошІ в ·сумІ 1280 кар­ будуть nерерв· Богданоjjича. А сІвбу nро- бованцІв водить сам .1анкавий. ховав! у фонд n'ятир!чни. А. ОЛІИНИК, ~Іеханізатори ретельна rотують

n.10щ1

nІд

д~ектор

кармо­

ві К.У ль тури. ВисоноякІс· но І)рацюю.ть :тракториста

Г. ~~- Голvбовсьний. П.

-ВАІТА ПАМ'ЯТІ-

r..

БУТИ НЕБУ ЧИСТИМ!

Чуnрина. 'м. л. Бобок. У

авангардІ змагання. орачІв Іде 1\І. А. Гарнеда,, який

деннІ норми вироб!JКУ .ви·

конує на

170

радгоспу.

nроцентІв.

·Тридцять

n'яту

веt"ну

Велиний обсяг робіт зустрічає нинІ людство на.1ежить виконаrи о:во- nланети nІд мирним со­ чІвникам. ОвQчl· в rocno· нячним небом. У далеке

5:00

~~к· минуле

вІдкотилося вІд­

о

30,8 26.6 !1.7

ною. ТрудІвнИки rіо<!адИли ц!єУ nеремоги знають сьо15 гентарів ранньоІ ка- ··одні І дорослІ, І дІти. То­ nусти.

ній

На

ро,зєадосад!{ЛЬ-

мащинІ

nрацював

му_ .воніІ в один голос .за­

ме- являють:

сМир

nеремо­

ханІзатор С. В. Богдано· же вНtнуІ~. •Ми не хоче­ вич. Нрім того. овочІвни- мо повторення Х!рос!миІ•. ки nосіяли 48 гектарІв Час, в який ми жю::е­

1984_року (в·процентах до ПJІаиу)

садка

nорошкової

В.

комунІстичного су­

ботt~ика в госnодарстві Зм!uнtла м~tерtальна ба~ за. зросли виробничІ по­

за6еа­

тарів. Тому тут· дорожать лун-ня снарядІв І бомб. ко:Жною весняною rо.аи· Ми перемогли. Та ЦІну

мtськоrо Івформаційио-обчвсmовальноrq центру державноУ статистики про· хtд весияиоУ сІ"fои

«Краси.1і8ськ >іЙ)

С в о є ю

М. ТОШХА, партійноУ ор­

Зведепня

вона закладе

натхненної

нулого

rектарІ~ вів

дарстві займаютЬ

JІУТЬ внцущенl стlигазети, радіоrазети, фото­ монтажі, де вІдображатиметься ударна . праця ЛІІ)Дей на комунІстичному суботнику.

вий де м о

високих урожа­

ханізатор!f комvнІtт. В. М. Смик та· І. М. Павлов.

пр!)Йдуть мІтинrн. В .процесІ роботи тут бу­

с у б о т н н к.

роботи

·nроведення в~сняних по- таким J;Re методом вирІ· льових робІт. Внеоного Шили .провести сfвбу І в виробітку добивалис.11 ме- себе.

сЗап.1авний.о

о д и н.

· иайже лис я 3 досвІдом

робоrою за три .днІ. як. І с!дньому госnодарствІ ве­ було передбачено планом деться сІвба бурякІв. За

иічиому, в• будівельних організаціях трестІв сБроВаRНПРОІІІЖИТЛОбудІ>, 4БроварисіJІ&буд», радгоспах •Плосківськиіі•, сГоголівськнйІ>, tмеві Щорса та Інших пlдпрІІЄІІіствах і госпо­ Аарствах перед · nочатком ленінської вахти

Б р о в а р ч а н и!

норене· семінар!

вІдповl,цал:Ьною Ув .. nодивилися, .як. у су­

вах1·t

дитячого

високоnродуктивної,

•Торrмаш•.

по вирощуванню nлодІв були на

В'ІіричІ. МеханІзатори с вnо- майстр!в

ралj{СЯ з

rосnодарст!Іа

Наприкзад,

металурrії,

його,

n.'!осківським. методом.

nорtвня~tо з минулим ро- у П.1оскьму. де ознай"ми­

ком,

У переважній бt.'Іьшості колективІв хІд суботника продумано в деталях. Створено всі умови

д6

кормових

який.

гектарІв.

200

nристуnи.'Іи

Tenep

раннІх .ярИх. в тому. числІ сівби

виконають будівельники. На 70 об'єктах, що будуються, працюватиІІtе 4,5 тисячІ чмовік. Вони виконають робіт на 180 тисяч карбо­ ванців ..· Особливо почесна ntkiя випаде бри­ rадt з ПМК М 8 тресту . •Броварисільбуд», де бриrадиром О. І. Половко. 21 квітня

радrоспІ

.

чет,рертоrо · ро­

шать плани чотирьох місяців ку n'ятирічки:

Значвий ·обсм робlт на

.

раннІх ярих 1

На леВІвськ!й : вахтІ чею· трудитиметься

квtт­

21

тонни молока при

19,5

Jеи.вfй. норМІ ~8 .тонн.

ніна,

два днІ,

Фото М.

Вавершилп сівбу

машиниого

ка. Ji~ ко•аоі корОВи. Не відставатимуть вtд

rаі

40

----..,.,.------------------~··1~00 :карбованцІв.

радrоспу

-~•JU.· •a.c:aiTji.J!IO. .~!.7 22. кІлоrрами _моло­ в.t тут буде :щаво.

.

ropoxy.

Площу в

_______",_ -.....

. пра­

Т; М. Rопавичук, Г. М. Жереб,. О. І. (:ЮІрнова, Г .. П. Кравчук зобов'язалися в

/ioYJiJIJ[

механІзатор сtвбу

На фото:

30

114-у річницю з

І., Левіна ударною

3авершиJІася nІдготО!• .ка ·до счервоноУ суботи• 11 радгосnІ . • ГоголІвсь­ кий•. За nер!од від ми­

веіцодавnо

засіяв за

,у фонд іІ'лтирічки колектив цеху пе­

·о\&Ц 'IЩIC)AXWIJJJІ\ В.

rocnoдapcrвo

сВеJDІ­

Цей знІ­

ку якість роботи.

вавцІв. Тuож 'плавується .відремонтувати чо­ тири. техиолоrІЧНІ аrреrати, 3 електродвиrуНИ,

аlбратв

ро­

Печуючи при· цьому вне~

тисячІ карбо­

2,5

де

завершував

МІцніє

рік від•

хорошою

мок зроблено

СУБОТНИКУ

·

перший

ботою у радгоспі

ропіКовоі металургІі Імеві 60-річчя Радивсь-.

~· О. Фе.І{оров, понад план виrотовить

НАЗУСТРІЧ -

Цьомu

коднмерський•.

заводу по­

партійноУ

ие

значається

Наприклад, завтра аа лекІвській вахтІ кО.:

секретарем

ВОЗІОДимир

КПРС).

UK

-

будуть. безпосередньо використанІ при будІв­ ництвІ об'~тІв соцІапьиоrо призначення. То­ иу -ва· субоТВіПtах, .ІІКІ дійсво стали левіись­

баJІьеьквй,

полів

і .ферм! Боріться за виконании Продоволь­

бот•, знають, що rpoml, зароблені в цей день,

JtOI

сировиною,

. продукціі

повної tхоронності

життя. РадЯнськІ mоди добре розуміють еко­ номічне 1 поJІІтичне значения . •червоних су­

. залІзвих · порошків

коп •

2

· продовольством

і сільськоrосподар~ькою

~иуиlстJАJІІ суботввкв стаJІВ невід'ємною еклцовою частивою соцІаJІ!стичиоrо способу

цеху

Ціна

.Праціввики аrропромисловоrо комплексу! · Добqв~Ітеся надійного

ЛЕНІНСЬКА ТРУДОВА ВАХТА

лектвв

И,

О.БЛ'А.СТІ

61,5 ІОЗі

16.6 53.6 28,0 2,2 13.8 18.0 50,0 17,7, 4,0

100.0 103.8 100.0 100.0 65.1 62 2 100.0 1()0.060.1 8\,0 100.0

15.0 1"2.6 14,4

27.8 72,5·

р!зних овочів . 1 теnер ве- мо .. надзвичайно тр нвож­ дуть сlвбу· п!зньоr. капус- ний. З вини ам_~рикансь­ ти. яку також вщ:10щува- коr адмІн!страцн гонна. тиме за бригадним n!дря- озброєнь небачена зросла, дом колектив. очолюва- nродовжуються розробки

ний І. 06!ухом. Високо- нових видів зброї масово­ якісно готує nлощІ пtд го знищення людей. У

овоч!

В.

Н;

·Луценко.

цІй складнІй

який при нормІ 5 8 rекта· ра виорює .ао 8 tектЩ>Ів. УсnІшній· роб91'1 t.Je$8· нlзаторів сnрияє І.ІJі!рё>!\а д!євІсть 1 tJJac.нk,ь. соцІа· лІстичного ·змаrакніІ. nl.Іt·

мІжнародній

о6ста~tсвц1 партІя ~ ~·ряд ·роблйть все ·можливе, ,Іцоо .14йряий

труд радян-·

_Н.кого народу був надій· ко. захищений.

Ставши на Вахту na· сумкИ якоrо. ~tдб~:aa_.!O't._l)·.·. м_ ·ю_ r~ колектив мі<;ького ся шодня. На екра~І, '\&f•:· ,JilД,t!IЛy внутрІшнІх справ

гання у тракторІ'ІІft ~··· ійрІшиs свій денний за­

дІ nроти nptзвrнni!i · k~9;. р()бІток

го ме·ханІзаr.~) np9c~ляється За·&Д8ІіlнА, f1.3.i;~ .жен день. 4!Qv~:i'ffl• ~t«t-Нання йоtо. , аа~бtтt>А. ~а.

'nремtя:

перt:рахувати

в

·~овд миру. Ue буде на· ·~1.1. скромннм вкладом у :,m-l!s.ишення могутностІ ~_j)аlнм. збереженнР tt~ИPY

Безrі~с~~м~. а .1'JІ;3емлt.

щедрою· вдяч­

nрле до aгpet«t\Jt м~хАяt•· ·нt-c't'IO .тим. хто

не nовер­

заторf!м ~lileoaяif'• t~бJІІ.Чt 'Іf31'~я а nоля бою, пода­

обіди.

гмова госпу

·

М. ·СМАЛЬRО.

· профко"у

"раа-

сБобрицьЮІІ•;

·

f>Y~at

.ІІенн~ .

lla.r.t

свІтле

В.

сього-

ГАСЮК,

старШииа мlліціі.

.


СПІЛІнtІМИ ЗУСИЛЛЯМИ ДОТРИМУВАТИСЯ 3А КОННОСТІ І ПР АВОПОРЯДКУ Is 1Т

3~B'IIЗ~l!J> ~lJ!:J!oC.KifllИ

QiТU Ц)&rtl року В бу,ІІ~Qщ.у

району.

Іf.ІІМ'У'РИ ааве"у cToprмaJI• аІ.ІІ· ебори ОІСТИІУ ІЩС!>КОі ІІІР· ~І:иоІ oprliИf:saцlf, • на ЯЮІХ обrь­ ррево етаuвв ~ЛР.о .~ш~п.

.Of.mu:•

'nртійиих,

профспіJІКових,

трудовоУ

або

ПО.

вісrь перевиконати nлани пе f.f!ІJІІ:Ц• ціІ тваринницькоУ nродуJ(ЦІ . ЦJІfЦ ро nро.цащу мрлока д~РЖІJІJ •JftюHI• ~ий на 117.8 процента. flt:І м' ~су 103.2, продажу яє:ц~оt ~ l0/5 ПJIO~otU·

уря~ !!~Лико·

-тlа.

а

з рішень XXVI

nосл\J.Іуючих

naprH.

ЦК Ю1РС. · Трvд~tщІ мІста,

Пленумів

Так,

колективи

аlдnов!,l~ним

Цтв1,

)Зиконан·

ttж!іт~У нJ суму ~ мщ1. ООІІt!fЦ{В.

Пеі~пщуе'fьrя

1

товарів

rисяч ~щр·

яність

впроб.11!'!·

ПартІйнІ. ронн!

с:тр!й

на

темn. з~гальниt! н~·

практичне

розв язаННі'І

ва):І·

·Пос.'!Jдо~но ?:!1\ОНХ­ •&тЙ ціо ·настанону rrарт!ї nрямиft о6ов'Я3он комуністів .. · всіх тру~Івнц· а1в. · ,Jіа!(ІІ

11'т'І1Р1Чни.

Говоря'fн про вмІцнення дер~ав· !Юї дисципл1пп. дотримання догов:р· ~и~ ~g/Х)в' .е:~аlіь по поставнах про· ~rщyr;

доnовІДач

відзначає,

що

в

·

перц_r~му квр.ртал! колективи nІ;щри· ЄМ~:І'В НЄ~ОНОС'J(іІJ/{ЛИ ЗіШОJНШНЩVІ ПрО·

~кЦіt ЩІ суму

~fв.

781

тисяча ~:Е.рбовq.І}"

Це стосується. зоІ\рем~.

виреб-

2JfЧіІfО деревообробного oQ єднання, ф~~,И!\И вер4#ьаг.о дитячого трикота·

Жу, вере-"оо(!робного ном~f!~ту і!<J~рбуд.;ІJІ!іОГО номб!наТУ. Ряд ttpif~мtps ,не

еnравились

з

1

за·. ІJІД·

дея/{ю.щ

органи

й

nроводять

nразоохо­

~начну

·напрямну.

ро·

Проте, на

~>и.

хулІr$нетво.

ство.

.,..,.

Рішуча

сnекуляція,

боротьба

з

пнеяд·

Ц!fr.f ;s,'Тf>M

З~!Ід~Іщя не тільки державних ор·

rанів ..;.. суду, црокур&тури, fоІlІІІп\У, 4 Й ВСІХ ГРQМ!І.;ІС~l\ИХ ОрГ$Н!ВаЩJ:і, трудоsJ(Х колективів, всІх rром~4•~· Ми· не можемо да.'!! М:JіРИТИСЯ З тнм, що в містt І Р/1-йоиl зростаі зло· чиннІсть. ~радіжнн дерїІЩ!ноrо 1 ~~о­

.

бистоtо м:~~н- rромада!І. xystra~;rcт'E! В rро'\>.fаДС:ЬКИХ МІСЦЯХ, (jЛОЧНІІИІС'!1• сере,:~ нелСJзнqлітЬІі)J::. 3ІІ~чить. j\(И · Щ!І незадовільно працюємо, ие боремесJ, ЯК СЛІД З .ЦИМ!( nар&ЗІfТИ'іИИМИ nерt­ ЖИТКЗМИ МИНуЛОГО. Мо~а Й~е ПрQ re. щоб очистиrи нauil жит.тіов! ка'р. тали, се.'Іа 1 населенІ пункти 111.11 ./ІЮ­

дей. котрІ ведуть nаразитwчний єпосіб

Jf\f!TT я,

доnус:кають вс!JІЯКі nоруш~н­ З.10Ч!ЩИ, аНТИГрРМіЦСqj(! nроя­

ня,

f!И.

Еинощ;оми

татів

Рад

зобов' язанІ

народних

демоrтися

деnу·

виконан·

ня rтрийнятих • цій:_ С!'ІР!ЦІ! ·Р!І1ІенІІ>· Всім

вjдомо,

що

однією

з

прччия

npq.~:Oi10PY111ЄHJ:> Є ПИЯІЩ!О. 'fOf,ty . JieQбXj,1HO nовести рішучу 6ереть~у з t::амогоноr:аР!НЮ!М,

суворіше

притяга·

ти до вІдnовІдальностІ осіб, якІ З3/t­ маються

Не

цІєю

s;tшвань,

,

справою.

1

зменшується

К{.ІІJІКІСТІ> 8.11$•

nр рушень. прааи11

JІ••~с•·

'l'ЄJ;.ИіJrО·енономlчнщщ nоІ\а:$НИ. нами .. . ' З!і:ач:н! нецоро6tщ іІ'/аЮтІ! будівеJJЬ·

1\Ої торфт!. ·розтрат, храд1Ніои де". жавноrо МСІйна. Нас не ВОдf>•ет.ияс

~;~."З:і!f депусти.1Іі П:Мfі М 7 тр~сту ~Б~:в,рисільбуд•. рМН N<115. СВМУ

розкрадq,нням соц1ал1стичноІ . •лае· ностІ, нонтро.'!ЬИО•РІrlJІіз!jtнsге в.п•ра· ту. в бІльшостІ виnцк!t И!іЗІ!tНОЮ є 4КТп~нlеть ~аредних к&нт~лер!в. на· зq.с!~анц! бюре ми аналізуеали

иt ~фttан!зІщ!У. План no rенп!дряду 'ои_~ !іИfЮна,111 лиш\'), на 97 прФпен· JIB, ~Л§Є!ІЩ.JІІ сицами - на 99.6. Зиа"~е !іЦkrЗ:ващr~ з винонанням

f! · тр~сту

М

«Бро}'3ариІJромжиr.'1О·

~)'дt. МБУ .1\'Q ~.5. Невиnравдано зни·

fH."QJ

\'J(\c:~r ~удівелрно-монтажних рО·

nep!O,'!OM 15. СПМН

~іТ, JІ(!р!!!НЙНО з nоtн~Р.r=дН!М

мнну~мо року, П:МІ< М ,М 5tiO, СГJМІ{ j\12 503, ПДБП М 2,

СП!\fН М

580. моетезагін М 1)~ ra

tяшІ бу.!іІ'\е.чьн! органІз?tІІї. Піj.ртійним

органІзаЦіям

елІд

.!tіПЦІlрн орrан!заu!йну роботу колективах з

тим. щоб

no·

в цих

наздоrнати

уnуіу,ен~ і не Доцус'Гити зриву !ІІ!КО· ианиt пр<?rрами-

рону.

Особ.чи·

.:;ьогоднl робота

~ід ВІД

віддІлу боротьби

3

11и'Ионання nостаневи ЦН ИПРС 16 щовтн,я HJS~ року •ПІЮ no·

3

силенJія боротьби

· ЦliPJ)CT!fЧHPl

крадіжнами

со·

В.ІІ~СНОСТІ, хаб(!рНИЦТ~ОМ, сnенул,ящ~ю•. Слід визнати,- шо 6а­

щаноге

результату

fі~р~в!рнс~ми

нрадіЖЮ'! маІQт• верх!іьоrо

малі

ще

}Іе

лриnисни

маємо.

що

місце н~

диrячого

ра/tоб'єднання ликі

ми

встане>ІJЛЄJіО,

частІ

ф~рицІ

трикотажу,

J'обили

nрацівнинн

··

•СІльгосптехніка•.

розтрат». JХОІJущен!

чи·

в

ве­

магавинах

.И!fi'Oiofi«

Прщфе, ще ~~~ІМІJ •• ш11о ІЧЩІО· порушень ст,:ІQТЬ иа,Іrь окремІ !Іе• .іtи

8Иі'ЛЮ\іеИ1

З

tф.r ·ч8СSМ

13

заходи,

що

проеод~ть.ся,

іrет;ен~JО

'иkон.,.ння

ШІанів

1

взіІrи~

зуСІfллями

нам

nотр!~­

ПО:S(!СТИ р)Ц!УЧУ ~ротьбу

8

Т!fМИ, ХТО

зОtfІЧ,УЄ1~СJі за Pi~f!iOK ~~снюt тру·

на

ЗІJймаються

~іаро)lним

свею

fІf)бвту,

не

тІ•. У

!Шqт~t-

ЗІJJІуЧІцет~

стииуто:в.~н~я

t

КОР1ВНИІ<1іІ

f

CП(!t1fiP!iCT ...

Jt~ но·

Y'JHl' J

· в GYCnlлttнoмy ІЩ1'06~

ТорІк Ів вtmус((Іі!і!Ф$ Ф."~тr

З;ІЛИЦІНJІОС~ npaUІQBJ.tИ І

17

}'U!JiEif,IY

rоспІ)д&рств1.

t)рига.rщр Оr4ІТУРJІ!'1Т()

Ч!!~ ~~•о­

JІОбудtвцоге tt~м!SjRaty ~. fl, · ~~р-а• #JP nмІ;ща.ся J.Joe,{g(,'M ре•еrк . в бриr~пІ по ,мІцu...ен~іj;І тtltet(IJ JIJJC•

~o­

utшл1ни.

Що1JеtІJІО;

еназ

'ііі.

'

ttи

nІдводимо nі.ztсумки · зро ленеtо. .на аб~рах роsглм,е:мt'І п~rульнк•t• t f(JІниць, JІізие к)Іитккуам• у,, Треба sRзиати. ще кел•rке ум .ІJPВ84M'f-.r:•

ИОН•

~ИВР&ІІдеау•&ТІJСЬ, 1't1,4РИ1111 ІfІ)-о~

чому Ух

аtдве»то. !'ІІ'•мt>

ІІЧltHJtH,

•имаr•Іе'fЬ

заеУ.І*~ть

serajtнe!'&

•и·

-lІ\3ОЛеt~ня пеаедtини. С.ІІО!і!СІМ. щ не

!ІfИримо_q, · з tіудJо•ІJІ~!ІІИ JІ)'!а•еверу• шеп.нЯ!'-Пf. 111ІХОJІИ~ТІ!ЦІУеU ltJJ• JDitFO

орrа­

різноманІтні

законнt'>С·

y•ar.a

млwна

paяr&elfY

,.ry

риснот np~щt

ІнаfІцrе І!ОІ'Іуёту nlдуц. FІCl

д~fi&!I;Il

орrан1зацІ•

З Чt!М$..

Же суВОІ'<!І 80/іИ І'ІО!ИНПl· ДОТРІf•

еоц!ал!етк!DІеІ

В:JIOIY_,'fX.~(IeT!

Sез · р&ав' as.J{Jl.a

p~цrocny,. залуча&М~

не

цн НПРС: •ЗаJ(ОНИ у \і~ Є ,д;йсно еуМрІ. ..;._ Ц!JtH!'f!CЛИjl Blf!, - -

н!зованосr1.

нtмие•м•

tt

з&.JtІПЩІТИ .жодноrо

зміцненню n&~JJдкy,

nеревикеиакu· ІІ.1fІфіІ,

форма oprQнtзaцtX

n ~енvмі

зуси.'!JІJІІ РІе

1

ніR;Іищен .. •

Пр31.!'1. Дб4§Мо І'!~ JІWtO,i!JHI! ntд· ростаючі>rе П01f~JJ1~tllrlt· ~а . ~ОЖJПЩ HJI.CPM rilнQJIИ 38Kfi1I!Jr'~' if3CT~tt!PfK~

P.<!.:JHІor~ 'екреrар-' UK }ЩJJC TQii~· рир1а Н. У. Чеонені{Іf иа .'ТІФтнеіО~у

муІІатисJІІ.

цехІв.

домt'>r лиса рtзкаrо зменщ~JІі!ІІІ "ІJpery· JJl$. Цьо:.tУ · спрнина таиож !SPJІT.U!i~

J<ретни;х ~</.~О;&іВ і~ 'llliYitiT~iB. n~ ре· •фко ~к4~ан6 іІ np~MPR! ГеІІ!!·

1 так

·

11 И11Іrрун1 енерге­

сnР4ІІ· ·наr.fаtаєн~~!> · ,;;т,()l"~Т~ ІI$tJІu· Q6Ctl!f&~I'Y . ~tТ,}\\!'Щ~ мectt, JІсеЗаrа.ІІ•uоrо !)~уду. TPtЩt r,~и

iKT!JBIЗYB8!1f

ВИП!ідІ!У 613 f!6ЗPJIJIIitY · ~ іЖИ'FТЯ

що

JJO. ПОРУ!д!ЩКJJ

сnенуляЩ~~.

:Ружинам.

l!з.rпct>ttим CYJ!JM СЛ!J

ними.

дf!уащ~ р.а~ом а дІ.л:r.цц~ним !we:rJ~K· торем РіЙОН:Цоrо ~f.~Ut1лy BtfYTPIWнi~

Тому ВИКОНІ<ОМам СІ.'ТЬСЬКИ:Х fад, Д~/!1· р~ВІііЬі!ИМ

з

.-е ЦіtУ p&IO'fll WИ}!ІЕІКІ . І.J3~И TJIYJЯ· щиж., лJІр:иs пJІ(Jве••т.,сs ~pty~ •анн!, реАІ(и:nеJІf'1рки C!l.llal\'Jfl. І~'fИ· ІІу, членів J!ІМреаtnкк• наре•ких

Надто багато. рІзноманІтних пору· rneнJ>, цияцтва. х'уліганст!fа доnусна· ється в еелах району. Онрем! Jf!O.!XИ !іе б~ рут~;> -участі в суспільно кори~·

ІНІ-цІ.

~С>оту

перегля·

nосилити

питань sмtцхеин• '!}'Ylt&ІeY ~ИfUИJIЛl·

заажди nрИносять бажан! ре~уJІЬТ~ти,

яій

фанти. Ue

PfS

:ни 1 rtра~tнііІрядІ{у. ДІtрекцtя. nap!f•й·

JІае~ I'J~tae•• l'f}'Ontr~u. npoк~i'OfJ· е~киІ ~•I'JІJJ~. І •~!• 111 ПJІавеnорsдоп ІJМНlП~ТМ~ f!QMJ! ІЦ& Jll'pal ПОІІІЛ~.·

стенд

форми,

JНІWСМСІМ:О

. 40 rpaJ!yelв•, ,!JЩІІкуЛЬНf!М Є t H4!JI cK~M«;O"<'J.II~<;J)>•

nри~І."Іе"

КИЙ

~~' Щд

кутом

f!J.'OЖeкrep•.

~pt'H.Ч!f!i~

~JIKOr'O•

~а ЦO.'f!!JШ~HH!G S!f·JtOBiiG~ р~бО'!'И 8 Не· J105ІН6Л1Тіі!~И. $Ц!n9ІІ1.-J.Л.. Jі!С1'Ь за це

лJкtв Відпр!В.ІІ~ЄМІ'J

Не~уть

мелодих люJІей. Цq ща.л~, e~peJ них

ШК6JІі,

Єі?.І

•.

}'чаєники зl>opi.s акти,!о!6 оf!говорю-

.

валн .;оповІдь.

.llJШC!'T9.P

·

PІJ.ІJror;цy

.

!МЕ:НІ

ЩеjІн~а 1

м. е. А~амкович іJ8ГфJ!f>СИ!, ЩО Jf~P·

1 уряд С:/1Р.І!ІМОJУЮТЬ .ВСІ .зусИJІ.Т!Я rg, щСІ6 домогтися змІцнення дисципліни 1 активІзув<;~ти робОту ТІЯ

JІа

!J'УДОЗИХ

ар•мку.

Н.,.ІІtНТИІlІ

t;:амІІ!

ка

.

В

це

цьему

ИСІ·

. спрsмов~щ~~

3акен сl'ІJІб т:r>у;;tсвІ нрлектиаи 1 rЩ~· вищення Ух )'Юлі в уnраsл1ин1. п1д· приємствами,

ycraHOf!llMИ,,

орrан1зё!•

· цl,ІJми•.

У відnовідностІ. з цим За~о· НОМ МИ .\Х>Зробили ПОЛОЖеjіНJ:І itpn ра~и f)ригад. Саме .ІJO!fl4 · Є первИн·

ним орrаном ноленrиву

ІЮротьбІ

за' змІцнення труДово!, технолоr!чноУ

ДЄJ,?Ж/!.І!ІН&J ДИСUИІ'ІJІІНИ, за зt!іере• Жен:из соцІ.ад!сrІ(ЧИІ;JУ 'л~еностl. 'fам,

f

·де

~~JJ

nрацюют~.

знач!fо

знизились

Rf.

Ц.,~m'І!О~~ JІ!~

нування. ~у~е JaЖ.!UfJ!O J;Іfхе~~·ти

rp&fr!CJДCЬKIЄTii.

в

чимІІле>

nраJІоnоруцrнинІ!!І,

,

~9~ре~

ма, ееред нeno"t~e.!ftТН~~ llУм•ю. що

3-дМіН!СТ}'ЗТИВИИМ 8р1'&Нам ~.Л!~ ~~· тJимуваtи тих · неповнелІтнІх. ще rу­

ляють в nІзній час ву.ІІИЦІ!МИ, ~еще·

тують. nрятяrати д~ вtдnев1дальиост1 батьlІі~. ill\1 не ЗИ!ЮfІо, ,е і ДО SKGTO 1:{/ley б'увают• Іх ~Іти. 3астуnних

l'ЕІЛОВИ

ІКІ!е!SJІОму

ра·

йенноІ Ради нарежииа ,ІІеІ'ІуtІJ1В 8. М. МО(!К88К П}ШЄВІJТИІ СВіЙ ІН• ступ nроф1лаитицІ n»ааеnерушеиь. Він заюш:иав reJd.І аиконком1а ~іль·

е~оких Рад, нач4nІІИJІ1І щ!аd!ІІ .І!t6· ровlльІ:jИХ

дружин,

товоисьіtІ

єуJИ

антивІзуsати роботу Ні мІсU.ІJХ, IHJJЬ.• ше

ураги

nриділлти боротt-61

з

no·

рушникамн тру6j;ЩІ()У Д!fСЦJіП.Іф;ІИ, І'ІЮЩТВОМ. caMQГt':IHQ!JIPlH!fй)\1, ДО~іJ'а•

rисІ! · ~р~щоУ

о;хqрецп

· f!J!4f_QJJOJІ.ПЛI:'Y

р!зн9мінІтні nорушенf!JІІ. ~ цеху тsа· ринництва, наІ'финЛад, fOplк в nep· ЦІОМУ кварТаJ!І lJyJJІ;> ВИЯВ.'jено 12

1

дрібни.JІ нрадl~ек .. ''нер

бухів. Haлн~tlt~f!~. Зq"РРИ'!1. ЛirQЧf>Jf,

:НепоrаІQо

nращоют9

д!ль;щцІ

занритого

...-

Р•ІІИ

лнще З.

-грунту,

бриrа.!!

вирt'>6·

ництва· кормів. П!'ет' Цього не мож·

на сказати ·видно,

nj)o

цех механlзІІ.ц!У.

тут це ,ее

raP/(11!1,1'(

Іtк

з І{обаром

ний харантер мають дрІбнІ крадІжки.

~іjкриrи всі н;і.нали дJ!JI/ крадіжок.

ирацt

nроJ'Іодц·

oб'PW.OiiJ

СпІльними

дальш'

тие~ анУакІ засі~аюІ~t еу4у. f!Ол!nцщ·

а

а•

Щf

чоле·

М·І:І~ИТВЄ"

~~JтннJЦв,

змtrаннl

1

•икенІІ.Нн.І

•Н.УТР!ЦІНі~

СТІНІІ

дfа

Q:екретар І'ІІJ9!Кtму ,..!f!'8~ ІJЛіТ· к!веьний• · В. М·. ttJSФ et~as••· щ0

8у J.t$ sІJJЦJ!It!l• р~ ар,r~!$ІіИ· JІ!f. те ~~~eiQ!JІeмefYІf~ себе. ..,іраз l'fSMl'fH& fK!'ІJ8}3YI4J!$Ci! JебОТ~ f\ІЛЬ• UJ&cтJ е)!у*6 Joftє~~re J районяоrо .,11-'ІJІ!І JHYT:Pllдlii. Clt!'ti, суду, IJ):)Q· \{аеtІще

роцІ

лютому наш ue~ зtІtн•в nерше

1

тичних

epra·

.:reнl ,!Іоrовери t1a nІдряд. багато !ра!'t."яеться орrан:зац!йних неузrод· :Б\епь. через несвоєчасне забезn~чення

но

н1

І

дисди·

в"8JІКИtа~ь.

ffe>SИTИl!нJ HtCJІf!JИ. В е1Ч·

CJ!SY

місце

enJ'4!1

J!YlJaTYJ'ІJ.

е!(.пJд

дало

кJІ """ eyJt, О~;УРІТУРУ. мlnl!llю. МJ~~~~и~м · )(~NJfiJІtlY УкрtУнк nеетlй• Ji6 'J'Yl'fiY~'!~.. I'IJ'f') J&~Jp ІіІ рt'>боту в Пl ер~·іІ!І rtдиte!J І'П'ІІІ1,нJ4иІа. 0І=rа.к•

&pF,!.f!J

ше

Індивідуальіfу

l'ftpeii.IJX1'18fM.. нt ~\ll. ще. ІJ&руЩИ.лf1 19~· І.ltitttкl atJIOнJІ, !IIJnfJ;te sа11дани• !'!$• нр.-ее~Qцні

· М:ИJ1уле~

в

ЗЦVСИJ!О

нути

..

Jt

порушенні

~Y.ti)•BilИ~

peЗW!fl(. М!і OC:f,II{Лif

~a8Q31'fiЧIИiff ааІІtІІ!ПІ&СтJ, ~8.BG­ "&J)If:!JIY, l'f~,.~ af ІІf!Оф!JJаКТИJЩ l'fJ!1.88!J8JtYUI,11Jit, ~SIU)'Jiy ЗЛQЧИИЦІІ f ІІЛІ.Іf.П-.е•

фаJ(тів

чи

S Ut"Y- !!8!Р4БИJ!И У

иас

енеЩ"ІречетуваJ на petleтJ, деnу~:нав ІJpiiJ&JJ8JYUleИИJII ~ ВЛ&ІІК!f!';ІІННЯ.

дІжок.

ПартІйними· І ~ rадянеькими 01'JF8· r.a~fli І'!~Еедена значна орган1заqj~н' f маtо!}q-по.t)ітична робоrа РІО заб~з­

ІІ!f(И

ноУ середньо У шнели М 2 ·Костенко. за nияцтве ':"'" старщий ІІиконроб ІJлемnтахозаводу •РуJІиJІІ• Ютименно. М!сЬКІJЙ иемІrеr 11$l''І'П · й нащнr! 6уд• суа~ре ВИТ.ТJІ І ТИХ, ХТО Єfбе У

немає

Прав,n~.

stемб!иату аи~ецькц.. За розтр~ту Д8}'Ж.!ІНИ% F}'ЮШ!Й .,.,. . nирентор МіСЬ·

етичноУ 8.'1асностІ в упра11л1нні тор· rlзлl, на рJІІді· f!І,цприємсtв громадtь­ нооо харчуванІІя. В маrавJІнах продовжується nрихазування тов.р!в· nІдвищеного nопиту. розnовсюдже-

техн!ною.

нас

nліни

~едимере•кий• ГайЛ•й. ааамайсте~­ ~•ми Р8дrеепу •:Jеря• І!Іе_лешнн. за· етуцниJІ неруючоrо рrttІенним об'Є;t­ нанням •е!н"rосмеж~іие• бстровrь­ кий. аавс~nt~ам. ІfР!ІQОбробного

кадрів прІJ ст~;~оренІJІ Ріі"И- Невиnад­

матеріала~ш.

вильwим ви'корМСТІШН2М 'І:4. теnеР у

naptfY КО.!!ІіШІіІЙ аа. · fl•.arecny сВели·

етупнии директе"'

раft~:nоживспі.')!<И. Н~_за~ОjііІльно JІе· д~т~ся робот~ по збереженню соща.'І!­

сБJ)lі!аJ'ие!льбуд~> І «Ероварrшром· жктло6уд•. де не .всю:.tи ще оформ·

ку м~т~рlё!щ,щtх ц1НІ;остей. ;,~~р~· Женн1. В"едетьеs контрол:ь п rфа·

рІвнини. Тан, за J<Р\!.:tІжни торік бу·

керІвнrнфІ трестІв

1984

м ІJ~ tт<'Jсуеться

ЦІП'· S (:J!!.!Jfi~!ПЦ ~f~()Jt; 1Іе~~6аченІ'І ~••~'tf "~fl,4el" а •'л"'

ДiBH}JHjJ.

но,

жаль, у нас щ~ мають місЦе крадіж·

:rJ.'II!Jfi'Ї tr!JJ~ІIOCT~· Безnеречно, 1!1 цьо1\t'У., ••·'ltlil$ заелfГ!! nервинних nартІй·

вбе~п~ J!Sятиіі

pl:;i!fONJHITHИMJt !'І~і·

ра~лисью

l5оту в цьому

ва!іеІ ІІРО.'ІfНЦії. (:ьогод:н! нашІ n!~· праааrетва аиnуєщ~Юfь її вищою н11.· теrt1-р!ею f!ке>ст1 1~ процентів ві;t за·

І!И~ · l>}*'ан!зацій. труцових. 1\О.r:еkтн· :і!В, ,ttli:J' ДОТРІfМУІОТЬСЯ ВИМОГ парт11

nИЯЦТВО:М,

на ІІljюбНіІ7

вопорушеннями.

шир·

86

1NC.·

ребо'І'У еt~•чJІ•

миритися з nрагулами

я:у,,і· три місfІці fi.'Jaн ї;с виробництва 'ИЖІ~$/fИЙ ЩІ 110.3 nроцент~. ЛиЩе ви!Jоблено

Jl•

ВОВаІЮС'І'!, 3МЩНеНІНІ Jl.ifCЦ!fJIЛlBM lfl ВСІХ д1JІІіНИіХ роботи, BИKt'>pfнeRИJJ правопорушень да$ дебр! наслtдц. Зрозуміло, ми не ме111емо І tJaJІt.ІІJ

ня ·а.чацевоrо зсщ:rання по норматив· ио чистій продукцІї. Впевнено зрос1'і!Є виробництво то· eapiq !!ародного споживання. За ми·

n.'IIIIt

ЛJІанt•

теr>Ік. Як бачимо. ~l.!ІІИЩ'JІ!іJІІ '<iptt~i·

цента. П.'!ан з обсягу рер..'fІзації nро­ дунqії винонаний на 102,7 nроце~па.

nоиа.ІХ

викt:І~а.т,

ників Району, ІІН1 за верщи•. Jfl.t)'ft.lf nрода.'Jи держав! 51? tІ'ІІЦf РІИІІ1~ овочів, або Ні 207 теки бlЛІ•ШJ, JФtt

nерІодом

забезпечили

І.Іе

СлІд вІдзначити І

nремие·

мииvл.ог& року становлять 11.9 nро­ Лі;urрч~мства

що

нІ Докучаєва.

nре,цукц!ї ка 2.9 мІльйона карбоввн· nів.· Темпи зростання П виробництва з

орден• Жовтневої f'eJMІtJПJY J!fiJ'Oe" •l1лоснівськи~•. Р•дrесщJ •І,mrtr~· димерський•. •РусаІJІІе~иd•. •5~8. рицький•. 1ІІІе:и1 Юре~а та ІІщJJ, A.~tt nи •ЗаплавнИй•. •3ааеr~иuьмнйt',

JІO!!IJ!X пІдприємств успІшно справд• Лиttt 18 завданням nершого КВС\Рталу цьо!'о року, внробившн nонад- план

noplaнsнo

·Найкращих покааІІІІ~J• у ІІJ.еІ:Р• цтві продуктІ~ твариІІаицтІіt дее3r~и.

рабиицтва 1 р~Jлlза~!У Mf'JJ!PKt l'•J"Ot:·

!ІІ!t•ианюш завдань одинадщпо! n Я· ти:рtчни. nланів 1 зобов'язань нинІш· року.

·

nрикро.

райОну· в лереваж·

вій бІльшостІ сумлінно працюютр Н~/1 н~ffi)

З!')О ТОІНf

виробництва яєць гени аикена;l!И НІ црвц~нти. Все це дало МОЖJІИ·

'fPYJOBЦX нолективах, боротьбі з різ· ~о}І{Ан!тними nорушеннямИ, збере· женню соціалістичної власності. Ш _ з'Тзду

м'net на

104

ttal,{y Номnартії України А. д. Фро·

вимоги виnливають

вироблен~

н~ки птахофабрик. Ива~тальний пn•н

tаиь•.

~вчення амЩненню дисциптни

на 109.1 процеита. вl.:;щое!JІІН!М nepiOJ;ІOM

бІльше. нІж торІк за рей ЧІе. Успіщ• но слравились із завданиJІІм 1 l'IJII!Wt·

J:tl)nOl'!I.I{8Ч, nершиfі секре'fар_ МІСЬ!f•

ro

n~ан

минул·ого року ttore вироблено бі.ІJЬ· Ше на 522 ТОННИ. НІ 104,5 П}Юцен,а аиконаиий · nлан виро6н1Щfі~ f,f'вc•,

J11nШ8D10 аравоеsороииоІ роtоти, JtQc:цe~ борот.,бн а крЩІt~ке.. ІІJИ соntаJІІ.сти'І1ІоУ впасиостt у світ· Jli ПОС!аJІОВ ЦК RПРС з МХ О·

ао,, nІдкр~слие. що партія а~ди не.давали 1 на~аюtь

TPYJ!•H!'JK.MII

uoж~JІtit1'Jo

sиробницт~ІІ. ~олока в nершому .н~~р·

комс•·

ДИСЦІШJІіRИ,

ЦІ! даJІо

талІ винонати ПоР!іНЮ;ІО ~

мoncwnDІ opraвtaaцUt, радяис•nх :1 roct1QR;apcЬJ'П opraиl_a . JЦІ аміцІІеJОDО

:~борІв акtиау мІська У nартІА вої ерrанІ!ац~У

!<ОВО

тут

мають

nилцтва

рушень.

місце

та

;

ІJИnaдJ;IJ

1ншиі

~<Р•·

ІJравоnо-·

Питання В('іере~емИ,я соц!ал1• стичноУ в.'!асно~ті. :- си~за'Ь у своє·

-

му QИступІ сщос;;~р за~олу порощко­ воУ. металурr!ї, ~е~ретар uexoвor nар­

тійr;ої організаЦІІ І. П. Скеє.ц~~цеІS,­ ми

завжди

ги.

-..

тf'имаємо

ОбговорюІJали

В-

центрІ

Ух на

ііИХ ~б~J'аХ, на аб~f4Х !І

yciMf.

ува·

партій­

робіТ·

С('Щ!~лістичиоУ 11.rщспост1, ДуЖе. рІд· но можна зycтpJTJf н~PPltmiX ltPY-~JfH•

нJ!нІ~ у сел~ Ни.ІJжичJ. roroлJ~. тре­

Режни. fier~etf, J\p~cJf-i'l,нa. Нїt'іа· .І!ЬЦИН8МИ ШТ&~1В JIP~~~~i.Лf!JЩJ Jfli•

редю~х дружин nовинн1 ~ТJf П3Й· бі.'Іьш ІІ.-аторитетнІ 1'1t?tJ;J1!JiИRJ!' ...,. зе.· стуnняки . дирент(')р1в ro~ЦOA9J1CTB rв.чевн1 еnец1алtсти. Іх р66()ту т~ба чітко <'Jt.ЛaHYJ3<1.TИ, JQM.J'f.'fЧ~• ІІі:)нк· реrностt. дІєіjостІ. . . В обговореннІ доцоІ!!!Л1 TIJJrf)• в.и· ступили брнгадй\3 nтахІвничоУ бриrІІ.· ди

nлемnтахозаеодv

сРуаня•

И.

rt,

Лее~неІJRо, дир~нтер ф~бРf!КИ $е_})Х· Hporo дптячQго тринотqжу В. ф. Хіі· менушко,

дИрР!\тор

~е.пищщим~рсь·

иої еередньеі шнми М. М. Reдelhro.

З обговореного питаwия · ;\~t>РИ nриtіняJJИ вІ.дnовl.аНУ Р~9О.Щоц1ю:'"


«t1Hts.~

........-.......... - - . - - - - - · TPH&fHA СторІнJСа-

:tU КВІТНЯ

JI\ИJІ}Js

ІНМ

'*

ро~у

З ~тор

..

ПЕРЕЛОВОГО ДОСВІДУ

RУЛЬТУР.А ВЕЛИRИХ

nnакат

•о· аьJ w тrи·в о·. ст· Е й ·:..__*ь•_м:у_ро-'--ці_sіІ_аа_ти_по_JІ_О І' ТрудІІІІІtКИ pa)J.rocny Ім,•І.ц_ит_. Щерtа ПJІtнуtоть • HltlfЇЦJ· JR J_ . · . . к_аРт_оп_о~і г_ект_ар_а

_.

_3

ОРІЄНТИР: 200-центнерний врожай

За 1.ндустрІаnьно10 Зllf'HEMIJII

техмоnоr.іє10

· КОЛІКТНІУ RІДf'ІІАНОГО МІХ .. НІЗО8АНОГО ЗАГОНУ РАДГОСrJуУ. Bt:IX МІХАЮЗАТОftІВ PAROttY, ІІКІ hPAЦIOIOTI!t НА 11'\f'ОЦІ~

'ІМЕНІ Шf)РСА ОО ВАНННІ 'КАРТоnJн

Дeporl· .ц.рузlІ

Нолектив

У ~uнуло1'4У po:nl ко· пектяв нашого меха:щзо· ванагс зї!,году. !1-!!Ретворюючи у ЖІflТІІ р!Jрення XXVI з'їзду :К~юнІстич· ноУ цартІt. . травневого (198~ р.) · 1 на~~уnних Дленумlв ЦR ІЦН•С. ~о-

карrоплярlв ту,

рцгоопу 3 великим иlднеєеин~tм 3устр11 І одно· стайно схвалює р!шеннв позачергового лютнеаоrо та квІтневого (1984 р.) Пленумів ЦН КПРС. де вІдзначається .. що наша. країнQ буде І да:Іl боро·

винонали

сяг .вlдра.Дних .". оказнии_ Ів тиєя за мир

на земл!. а ІІІІРТОплt.

рів.

:

виростити

рqбничих

показнин!І

у po~'rt· Даного ~ сецlа· також

в

осtнщ.о­

зимовий nерІод велиний обсяг робіт - вицезли ЩІ кожен з 300 гектарІв за· кріnлен9ї nлощІ по 100 тонн органічних добрив. ;3ацчасно Іщеели міне­ ральнt добриаа. занл~ЛІі на зберІганн.ІІ 1860 тонн

Зараз орган! зо·

змІЦнювати свою вано ІП1Оводимо. садінІJя JІіСТ?'JН9му зобоа'язанні ЄНОНQМ!ЧІІУ . І оборонну /Sульб, <jерез КІЛЬІіа ДНіВ слова ми 3 честю дотри- могутнІсть. ':('ому ми доб- завершимо його. мал~: одер!fіаещи' по 207 ре розуМ,іЄмq, що для Ми зверт;,!.ЄМОСЯ до 1(0· ~ентнерlв J(&ртоплl 8 ген- цього лотрібно більш .(ІективІв картоплярсьцих тара на всtй площ! при продуІЩІвно nрrщюва:т1-1. загонів l __ бриrад усіх гос­ ~обов'.Rзаннl 200 центне· У 1984 р~щl ми взяли rюдарств району Із зак,1и зобов'язання

·

досягнення

таких

ІМ· зtбрат!f

ста- картоплІ

t · иом nІдтримати нашу іІJІ·

n'G 210 центнерІв ц!ативу f гектара

11

при

змаrа!іНЯ

Вf\ЛЮЧИТИ!:Я в

за

лq можливим аавд}fіtи с;а- вланІ 1АО' центнерІв. Щоб 200-центнернаrо

одер(fщння

вРРжаю

мФв!дд~аЩ . nрацІ .uawиx досягти такого

результа· вар'!'оnлl з геnтара. 3~~риеиІf.І! обrеверене t едІщстаQко жт_.а.

механlзащрlв. орrї!,нІ~ую· чІй ралl cneцla.tttcтlв н~

,рте щt иарадJ кар,топляр!.J р.,.а.rоспу І•е·

_роба'!ИХ мlcдJPt.

Щ Щорс ..

М8ЖЩІВlсТЬ

31· 6'116-11111 '11101 Щоб

одерщати

.TPИf4aTtl

ПО·

сІа~ "артоn~і • чистому станІ .~~;о кlнца JereтaцlY.

ЗнqЧноУ ЩК9ДИ UOC\!18M

ансок1 влцстивостей.

а"М.З.ІОТЬ

~ ст~лl врош~У картоПJІІ,

кQцорадс~иий

. }{рlм ОСНОВНИХ ІТОЖИR• *yN, 'fi Фlf/?\lJTOPf· "оро: иеобхЩНо BJ4lлo щІєдl\У" ІЩХ речовин для роету 1 Тр(іу • Щ<ІМІf ~!Щf:'!м& у вати застреуванна орrцо ро~внтиу JІартоnл1 необ~ ~О:fІІПЛе)ісl. P•;tQM 3 хло· ~ІЧЩ{х 1 w{н~ральних Х\днl м~кроел~мен'!'и, таf\1 ~фoc!)JrS .,... 1r.- cs кІло· .цоб~ив. Тац. ааот nотр1б· .w.< бор, Мt~ь. -марганець, tрама иа ге_ итц_~ -:-. J!Н.р.~мо

· нцй !~ н~ ПQ'lBT!iY

ва· !JЩJH, молt6:цен.. иоб&Л\J'І. ;....;.... 2.~ кlлогра~а цlнебу, retaцlї. фщ:фар та 11\~л!й...". ПoftllЧeнG', що nри засто· ПQдІнарбі:щиttу. І.І.Уі1Роза·

у перІод {>aC'fY 1 ут13орен· с:v-аннl

Jx ууюжайнtt~r• цу, Щф агрq1'~~~1чний за· а кожноr9 rеІітара зро. , еr~тації 0 Добр~ва. необl\!дно в но· ст цє на 25-40 центн•· 1 +1 fiRQ'I'I!Г ., 5 · · сити црц QC!JOВ.Iilfi nlдго· ріа. nJХJводщ~о .Ц"Jч~·тwч•. на глибину · Веяике аначе_нн• д.!ІІІ ,IIJf JSЧI\Cf!O. · ~P.9J.Meнl ~ахо· т овц'+ гnуи.ту " .. ПQ ~~;yp&f І} 6yf' ltHB· до 20 сї!,нтиметрІв. одержанЙІІ Інсоних аро· ttщ, ~ІОР9бамt~ t шкІ~ииня б,уль(j.

У

tтj!l

нашому.

вони

{'Оспомр- жаІв картоnлІ

застосовуються ть~а

а

... ура~у13аннЯм. T"rO, СІ<\·. рр~'~ами, " Іо(

...

льни

кцртоnля: вин.!!єла з

rрунту

ззоту,

fl-aJJ!IQ. Б.· ува.є.

цlєю

має боРQ• ~ами A~IQ'l'Ь nрибавку до

шкt.циинами.

б""'.ІІнами. "...

Мt!ТОЮ

хво·

· · 0 15 3/J 3 У~!К"Ю !1_ · ~Е!mв ~~~ rе!f~врІ.

фосфоnу, мр сумІш ТХАНу з· 'про·

.що

!!

f'

f>i~TPIUIOM

f<tc.·

лодарстІ!ІаJ ц~ оде11жують вІдно

в

З"...,4

застасоаує•

дозах

111дпа-

нілограми

цент

·

·

·НартQпл,nрJ !11\щOfQ f{JC·

nодарст~~~

·

*~'"'

на

пра,ктиц!

1 nem:c~ ,.... .ц~сJІ, що . ба~аних результатІв вtц 6-9 ИlлЬrрамlІ на · ret!O ~удJ>·Щі Х nоtодних умев внесення органічних 1 тар. ШИроко аинористо· рри .\IOTPИМfi.Hflt всtх •й. б п JrІP.r агриехнІf!И можна мІuеральннх до рив. ри· вуємо на наши; полах 1 o.''"1f"'~" "."'сОК"'Й уnочиною цьоrе е ее ще ін· -суміш ерищшану (5 иlло· ·"'" ··• •• '"' ·• _. ше. пк низьf(а •культура rрамІв) та nр(ІметрtІНУ ~ · ЛР.~3е!І'Ілеробства, непрааиnь· (2 кілоrр,ами н;t гектар). . Q. ІІ~ИМJНК(), не ВН~С~!f:я МІf!~рqЩ~!ППf ~H<:JC!fМ.() . Г~J1~!!Щ1Ш t!(') !!!'J!ОЩХі~!~ f8ЦГОсд;У іМе· добрив auo незнанFJЯ Іх появи ·сходІв, що дав ні орса.

Внеока агротехніка- запорука уепіху XXVI ~'Узд Hl'If'C т~ X~VI ~·~~

Номпарт!У

Украrн~

труо~J•~tн~щ.

ти ··!І

~ни

· пере.ц

c•Jta

stflffЩ.I'I •fiJnшJJ·

та

поліnшити

одннадцятоr

'l'QJiМ/4Пittь

J(артоn.JІІ!

nоtтави.ІЩ

· на

основІ

n'ятирічки

я~lсть

~доскоиаленнJІ

'f·~Іi$JJ&l'il і .ІfІ!ЮJ&ДІК8ііІіІ. ii8MHJJ8JII!• неJ м~жаІІtаац!І· ra 3И&Ч!fеrе. аtпІи.ек·

!

нs ·а&'Р'-Т ~}'ацt ~ ~~Pf,ltЛ1!~YJ1.

Ц~оrо рокr в и•те~ ,.А&ІJІ каР:'

тt>n~~

!ІИJ)Ьщу~~тимеn.ся

на

З4l~ J'~!ITaP!JS. ШО CT4f!!'H~I1T~

nмщІ

1$ цро·

центІв в!)! усІєJ рІллІ, у тоМу чцслl

6~и~~t;е 5Щ> ·~тf.Pl!J· раи!ІІХ сертtв.

f;:M~Tto. УУ В. Jl·l'>. ИЩ~МУ t. ~tno~·p!!:~l t ~~OC\Jt!f!!O. f!MJJIL. П.ЦОW,1 <т у ~ро· варському об_'єднанні: f)4~recн(!X Іме~ нІ Щорса 300 rектqрlв. Імені До·

, кучаєва -

400.

в

'' ~;jаеле"иеkу• ~ rолlвськtІuу• . - Q(Щ

«3а~орицьному:.

зм. у reJ('f~-···-

ne

tl"o· Qє-.

'Юм:v UfЙ JQ'./Jilif'P.J. ТР!!~9 ПPJJiiiM!iTH .!ІКН$ЙсерІtЄJЗНІШу

yeary.

Врожайність

карталлі

мlJІl 88Л"ІІіІИfЬ •Ід сорту

..

1

зн~чнtй

Я'КОt11 Н!І·

tІнних fіуJІІоб, УІ JеІ!,Оду~цН. · А • rocnoдapєn•x райоку •3ar.,лl не. JІІИ· стачае іо ~.!!АМу · засиnки біл!>ше

,ІІВQ• тИсяч тони наеlнноУ каf)топлt. Зонрема не єт,ори.пи n~nрІбних цnа·

n.

e~!IJ р~дrоспн Імені ДоRучаеsа. • ЗаворицьJr!fй•. •Заплавний•. сЖер· дtвський:.,

під

«Авангард•.

час . п~ебираинs

аlдійшда.

'fепер,

До

того

чаСТІіНа

ко.ли

ж

бу льб

вже

право·

iJf!Ьj:Я: садіння, керІвникам І спеціа, JІІ!стам Fоспщдарств треба дума rи npo те. це nридбати иаєІННJ. Н4д4л1 f!ашим гоєnеІ{арствам по· тріfіне маrи JJJJacнe наеtннІІ 'РІІІ.йоно·

ІІаних мрт1в. лі~УЄ'!'J,СЯ др

црuчому,

11сі

НнtІі ж у paJ.toн1 на·

десяти сортів

н!fзьняж

зІІ.п,си буJІ~б

Н«'І.І!J'Іатр

масоnу

чинськоrо:. коУ рожеврї»

14 -

картоплІ,

реnродуіщій.

cop:ry

Так,

•тІ!мn• ста·

penl'I'JдYJЩliC!I, •rат• Щ'>QІ18tІТ1ІІ. сполісь· 40, 1Рі1ЛУГ~» -

. 'fЄТІ'!~ртої

репрqд~'НЦії. ВедПІіі! Щдf.!о кість нафншх бу .rr~:-6 сqртlв сборр· ~tянсьt~ий•. «вrфмас•, сжнтомирян·

иа•

'fl

іІffІІІПІ

має тре:rю тs четверту

репродУJіJ.ІІї. 3 реномендованих науновими за­ нладами на 1984 р\н кращих райо·

но!І.аинх сортів нартоrtлІ

з

ранньо·

eтиr.rmx nотt'ібно ви~ощувати висо· коврожайну «незабудку:., з середньо·

р~ннlх ницю•

Пі:іНІХ

-

та

..-

сжцтомцр'ffі!Q'».

1

сrатчцнСf!оКУ*'.

f!J•PІ•· сере.дц~­

«а4Р.іІІ~•. ДJІ!і HAЩQFQ

, ••

йону це на~иращІ ~орти. ІІИІ ЗM(!~yflt

nіднести врожа~tс:rь

ц~нтщ!J)lв

з

ЦЕ!

2QO...,.:JC)0

rект~ра.

CneltiaJІICT~M n~дrоєпІв. у тж Щ!І збереrлоев

наеІииІІ

картоплІ,

aattYП•

лене в uace.neнtщ, т~ ІІ!іС1Нн.І'І ни'"" RИ~. p~Пpr!l{)'fi~Jtt. cлJ_q lf~rilЙHO Q6N··

няти · й~п!

'4•

иаtФJНя t~ищеІ,ІеІ)tя•ч•

НИJ! районованих сортt.в високИх ре· продукцІй та n~садити ка}Поnпю

ua

окр. tі,-ШХ Д.JЛЩ!.!}!1Х. ДJ11J ІІИ ... Р<J!ПУІ'~ІПІ. 1! са.мвнрrо

мртері~лу

ці,ц

1985 pGt<y. Для

л!

11

вирощування ран!ІЬЕ>У

:vi*Jmafi иартоп·

PII.ZirQGпax Імені Щорса. с:1аво·

рицький», Імені ДокучавІІа та Імені Мічурftщ qотр.Ібнq QQOJi!' язко~р садІ-І·

ти бу ль6Jі .тІльки пророщеним н~сНІ· ням, яке · зafieзneчlfflt появу ,цруж· ких є!tІдІв та ІІІ~чие пІ.ІвкшеннІІ ВР'JЖ8Ю,

Встановлено.

що

найвищІ

врожаt

моЖна ~мржуsатц nри садІннІ цlлн· ми бульб~ми. ваr~ю 35-40 грамІв. Янщо ж на насІння :>~асипанt великі

бульби ваrою мн1щ

80

rрамІв. їх


,!ІJІ,ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІ ...

11

.

!

1

;

~

'

коrо

з єди6ИИ.ІІ,

дидат

S

І

нан· .

. нlrs t~nисузаних poДitt бnзаr~ну.,

ЯКИЙ

баr&ТЬОМ

зансьиим

S = ию;Ів

_

_

_

НомсоМОЛі>ЦІ

формуванням.

району в

Н Е М Е Р К Н У_ Ч І Нрізь

вогонь

боїв, ГоловнонемандуJQчого. вій-

! сторії боротьби в rероїч· дІлиться

: шй

літо п ис

нашого

на-

роду ввійшли битви . на· ~т упальні операцІї , жGр·

е~ окі бої · ;~ерв.ції. .

:заверш~.1ьні

Письменнию'І nоети. журналІсти герої війни прагнуть ' якнайточніше вLдтворити долІ, факти.

витоки

Ізму

.!!В~х

роздумами

муЖностІ

й

радянських

ro

дJЧі-Іськоrо

ге ро·

воїнів.

. .

rлаве

Яковенка

•Бо

атакующих

}{оJІишнІй чальника

·

рот•.

nоміЧник на· м .'І\ТВІддІлу

ГероІчнІ сторІнки кни· з'~днаннJІІ у своІх c'nora· rи • <~:На крутих . перева· дах особ.,иву узаrу npa·

пах (автор ВасиJІь Пав· діJІяє висвітJІению nap· лович Русин) вІдтворю· тійно·nо'лІтично'і роб<>!к в

ють рух опору

на

за: бойовій

карn~ттt - в період фаши

обстановці,

роко nокаЗує

і.uи•

авангардну

подіІ грізних д!ііВ війни. стської окупаціУ, nодвиги ро.1ь I<oмyнkrl~ та J<OM·

Учасниками вІйни на· закарn~_тцІв на ФJ?Gнтах сомrі.J!ЬЦ!в . які осМистим nпcai:Jo вже баГато 1\НИГ. Великоl Вітчизняної вІй· прикладом вели . нарРд Всі вони увійшли в на· ни в сюІадІ чехословаць· вnеред , : до nе~моrи. ·

родну скарбницю nам' яті ких вІй~ьковях частин на

про безсмертний nодвиг території . СРСР, масов!

У М:армrt)І · З(Jлотимн боротьб~. буквами вкарбоtІ~не J~· ~~ Вітчизняної. Попит на Активний учасник іс_то- PepoJI Рад.І!Йськоrо . Со~· донументальну літературу ричних nодІй В . П . Русин зу, _ На:оодноrо · Г!!РМ зрос.тає з кожним роком. будує свою опозlдь на ЮrомавtУ · rвард1І rеме_· радянських воїнІв у ронИ nартизанську

СерІя

виходить

« Мемуари•.

у

~·нраїни,

що широнІй

доJ{УментальнІй ра JІ·майора авіації А!і'др.111

ПолІтвидаві о~нові , nереконливих св1Д· Ничипоровича BlrjiYжa . зажила собі ченнях очевидцІв. Цл . n.пита , , 3На~rіднт•м

доброї с.'Іави

серед

лrо·

р_ей різного вlну. }{иІвсь· к1 юшгарні зараз мають в своєму асортименті ба· ra'Po такої літератури. 'Автори цих книг - слав· нІ во'J;ни "qервоноt АрмП. ГераХ Радянського' Сою· зу, Rавалери орденів,

Михайло Іванович В.'!а· nІд ясенами nарну ВІЧІ:ІО'і .

димяров - автор ~ниги слави міста·rероя Rиєв&. •Воrвеива зона• •. у мину- Саме пьому nросJІаВЛено­ лому командир nартизан· му бейозими nодвиtами

сько1 · J<авалерійської бри· безстраші!ому

гади 1м. в. І . Ленін&. ЗображуІ!~а в книзІ бо· ротьб~ народних месникІв ВінницькоУ обnасті проти людИ, які у битвах на· нІмецько • фашистськ и х ближали День Перемоги. заtАJ)бНйкІв у 1943Великий Інтерес чита· 1944 роках sикликає 'І Ів · викликає книга сЗа· rордlсть за· відважних nвсRв -комавдующеrо фро· свнІв 1 дочок нашо'і Бать· итом•. Ії автор - дв1ч1 кІвщини - членів Він-

лЬотчику

присвячена. нииrа Дмитра Сергійовича Землянсьн6rо ~вь:с:окое небо Ввrрука•. 45 бойnзих !ІИ J'!ьотів зді·

· йснив Андрій

Ничиrі(')ро·

ни --: , з ванн" Тероя Ра·

РадЯJІс.ькоІ

Ар~П.

ІІ автор . Антон як _ з Чать-~ нас · тоМу . книгJі·

ко· борцІ.

nроводилися в 1943- .пишнІй nартизан Ямnіль• 1945 роках. В книзі роз· ського загону «За Бать· rювІдається про дtяль· . ківЩину•. nізнІше - на ча·

юсть Ставки Верховного пьник ,щтабу J;ІарТизансь·

Т. · · ЗАХАРЧЕНКО,

старшвІ

редаКтор віД·

діпу пропаr411дв

за

молодь.

етИчнІ

В

Перу

ю.

свос­

~оанацького

на• .

РІІА ..романJв ·та no- •lcreti_. npo машого сучасІ!И• на - · т•орцJІ ноіІого · жмтт~. nатріота. - Обра3н _ ВІри - Га· цен ко

АРУ$1•),

(«ПривІтайте

кого

д:JвІн•) , чувась­

Cecnen11 3 nовІстІ ста·

· nоета

ОДНОЙJW,І!НноТ ІІН _ нідбаннІІм

М.

украінсьноТ

_ nІтературн. , ЗбанацьнJІй · -Удо­

ра-ДІІнс:ьІСо'і

- Ю.

стосннн·

·- мене ,

Тараса . · Демидовича

(•_Ма _nнновмй

ДержавнЬі

nремІі

УРСР ІменІ Т. Г. Шевченка, РесnубnІканськоТ - - комсо·

У

nітературу

nриходятІt -.у

nІтературу,

вапа

rромадське розуміння · дІне· ностІ дают~о npaeo говори· .-н від ІменІ народу. До -таких nксьменкикІе

гарбнмками, щоб · героУчнІ . nодвиг~,~

>саскиttам,

коnи ·

таnант. І

.

ttаnежить вич

І

ЮрІй

Збанацький.

ОnІферо·

Вчитеnь ,

nартійинй nрацІвнкн, комам·

днр _ nартизанського ІменІ Щорса, Герой

с;ького

Союзу,

загону Радян-

він _ nрнйwов

веnика

коnи

оrодІ, коnи с що · скаити СУ·

народу

ких

би-тва

ще

ІІІО,І,ей

у

,

про

хвнnююча

трьох

народних

rородсного

и райониого

Віт·

ді в

учневІ

оnовідь

Советов

иаро)ІКЬІХ

деnу•

Jатов Киевеной области . (На украинском язЬІке) , РедактоР. Е. ФЕДЯИ .

rазета вьrхоІІИТ с 17 апреля 1937 ro)la. nни в ьrхо;:а: вторннк, сре)Іа. питница , с:уббота.

ІменІ

м.

nітерату-р.

· _

СРСР.

.

меснн·

Ії

_ ОГОЛОШУЄ

Приймаютьtя юнаки та дівЧата віком від до 18 років, з освітою за 8-1 О к.1асів, що nроживають в Київській області.

15

П~офесійно-те.хніЧне учи:шше rотуе . високо• кsа.'ІІфІкованих фахівців взуттєвої nромисло-. воtті - рогкрійникіІ'!, за:rотіве.:lьникіn затяж-

дtннл

чиків і складачіз взуття.

на

особлнвого

ово .'!о·

J!енІнською

методо'

у ро~мірі · ві~40 .:te> 50 крб.; ' а з освіт·ою за 10 класІв _ .,...-. 7Q_ крб . Учням уuилиша, які петре·• бують _ житло, надаються кутки на приватних

ти відкритих 1 замаско· ~них протнвнюНв рево·

квартирах з

люцІйних . принщmtв марн· t.11зму. У книзІ Л . П. На·

разовим · харчуваннJІІм .

буржуазної р . да·

1981

лище,

но аналіз !'І,Р!іНЦИІІів

ленІнських партійності. настуnальності , безІіом· nромІсностІ в ідейнІй бо· ротЬбІ, розкрито Іх зна­ чення

в

в нинІшнІх .умовах

етапі•

широке

ємство~.

К,

на

насвJІЬс:тва•

р.

1982

Львів

на

об·

6. 7.

давництвІ

ЦК

ЛНСМУ

статей

рекомендацій про

досвІд

контрпроnаганди·

стсьноУ

роботи

сТвол

з

за·

роботи ком· органІзацІй

а боротьбі nротИ проникс нення

буржуазної Ідео л о· 'в свІдомість

-Книга В. сМорапьні -

на

І

комсомольсь­

ких _ працівників, , nропа· гандистІв системи комсо· мольської : політосвіти , лекторІв.

комсомо.пьськоrо

-

·

19 4 47

· ·

:

. :

1

вересня

.;.,

в 1дnовІдаnа.кого

1984

року.

УчнІвськИй

та

fІедагоrІчннІі

коМ!ктнви

мІсьмот

2?4975;

по·

міськ·

З nриводу оголошень, nитань реклами дзво-.

ніть у редакцію ло телефону

Редантор Є •. ФЕДЯй.

19~3

.11.0 зу-~.

с:ере,цнь~ї- wкor.~ Нt 11 гnибоко с:умуютІt з nриводу трагІЧНО! смертІ учн11 . <& кnас:у Романа МОРОЗА І вис:nовnюют~ гnибоке сnІвчуттІІ Аого . батькам та рідним.

255020 . .: К МЇВСІ!На область, м. Бровари, вул. Киівсь"а, 154. .

·р•даІСт_ ора

Січневоrа

N2 ЗО

Загу бленІ страховІ свІдоцТва n~ sмІшаиому страху• ванню жнтт11 (ф N• 212) ММ 687572-687575, 224Q35-І по страх у ванню · транспорту (ф . J<l'v 203) Л• І€4257; . по страхуванню тварин (ф. · Nt 202) .N2 928951 - вважати _ недІйсними. _

С. KQPOCTOBA, методичної . радИ

nітнавчання при комі комсомолу.

(ф~ТО?СРО!!ІКа РА'І:АУ).

Теnеф . _ онн:

вулиця

трамваєм

.Дирекція,

Фото . ю . ·мосенжинка. ·

АДРЕСА РЕДАНЦІТ

Київ-15,

Ухати

Г. Нононеяна цlІіносrі t!O·

цlаЛістнчноrо способу ЖRТТJІ• К , 1981 р. · розра·

"'JteR

34.

(3х4 см . ).

:мо .'!оді.

·

хована

адреса:

Початок навчання

r!I 1 ·.моралІ ралянськоУ

Шість · фотографій

«Вул . Кутузова:., або тролейбусом N'l 20 до . з упинки «Ву.1. Цитадельна:.. Доку• м-енти лодаі6ться особисто до у~бовоі части" ни профтехуч~.'1ища .11.0 28 серпня 1984 pe!KYJ за адресою: вул. Січн·евоrо nовстання, 34, Т мефон 97-33-64.

каuа•. · Збірник узаrаль· нює досвід сомольських

N2 286)

линки

модод·

классоваи

М~J1ичну .nовідку· (форма ,

nовстання,

збІрник

-

доку•

Довідку про ·склад . сім 'ї. -

Наша

в

році

дю

9.

у ви·

198З

такі

8 ~ Свідоцтво Про народження (оригінал}

комсомо·

антивІста•

nодати

4. Характеристику з школи. 5. Довідку з місця лроживацня.·

робну насеЛення Радянсь· ноrо - Союзу в дусі клери·

-• Б1б .'!Іотена

1!2;

3астуnннка

с,креrаря,

р•дактора,

'

в І ддіnу сІnьського

коресnонден_та мІсцевоr.о радІомовnенн" І масовоі роботи - 194·67.

19-3-05;

·

J'рудовоrо

З . СвідоЦтво _ або атеста·т · про освіту•.

-діяль­

зокрема ,

орденом

1. Заяву на - ім'я . директора. 2. Ав!обіоrрафію.

ність І.с.еологІчних цент­ рі!! за кордоном, сnрямо· ваних ,

_нагороджене

Вступникам необхідно

вИкриваєтьс~

проnаrандистська

гуртожитком

менти: -

читачІв .

У масово-nолітичній книзf •ЕкспортерИ дуХов· иоrо

nершу черrу забезnечуються

Червоного Праnора.

nропагандистів , коло

Ті, хто закінчив учи•

можуть встуnити - в технікум чи інсти•

ство комунІстичноІ лращ~. «Зразкове nідпри·

з'їзд КПРС про ідео.поrtчиу боротьбу на розрахована

вартості.

Наше nідn~иЄМС'І'В_? Н('}СН!Ь звання «Підприєм ·

•XXVI

р.

ор:та_тою іх

тут леr_кої nр_омисловості . Виnускники учи.1 и .. ~а , яю усшшно закінчать· курс н·авчаннst 1 без!lоrанно nрацюватимуть на підприємстві,

nротиборства двох систем. Книга Акоnова М. А .

1982

частковою

Учні -ПТУ забезлечуют_ься безплатним ОДНО<~

•Левінсь~ Jірпицп·

пи критикн ідеолоrії• К,

. Виnус:кнИ~и забезnеч уються роботею - на л~дnриємств1 . . t:Jрийняті до учми ща (хто за • юнчив .8 . к.'1асІв) забезnечуються зарnлатою

.nor1є!6 сйЦ!а .'Іьного ана.'Іі· ~у; _ · узагальнення nасвІду боротьби В. І. - ЛенІна 1 керованої ним nарт!І nрп·

.горно 'і

НАБІР УЯНІВ

без екзаменів Шl ,1984-1985 . назч~ЛЬНІJЙ р1к

загострення

набуваЄ

взуттЄвому об' єдnаннІ

сКиїв>

номуні·

боротьби

аренІ

Значення

з

На _ :sнІмиу: nмс:ьменнми ЮрІй 3бана.цький.

ків Васька, Мкwка й Тимка. s nовІстІ Юрія Зба­ нацького •Tat:MHHЦR Соно·

ЖИЗНЬ• -орган ·БроварсІіого rоро)ІсноroсНОВАЯ комитета Коммунистической nартии Унраикьr,

та

!'оі . nремії ІменІ ЛесІ Укра· ІНИН. А ого твори _. nepeкna. денІ багат~ма мо•амм каро.

осn І вати равянсь·

Івnикін

npeмtr

Остроесьного

3 фаwнстськнмн sl·

. чнзнянІй еійнІ. _ СьогоднІ ісоІііному вІдома

моnьськоТ

три·

наШого

за

умовах

світовІй

р!У

рі,ІІинй ·художнІй . nітоnис · nартммнсьяот ~рот~а~и на УкраінІ !фОТИ-· rІтІІерІкьннх о~аFІтІв. ·

nе_житІІі

nрофтех-училищ~ . nри

роз·

Ця книга · вийшла з ее·

·

· це

яка

СТУДІІ.

-------

калізму.

ІІІ(НОГО · бору., _;JбІj)НІІ ОПО81• ДАНЬ •НіІд ДесНі:ІІО•, - «KJ)M• ІІа тн А rонецІt•, nовІ ст~ ,· ~ЛІ·

.;..

·

РАДА

nереRонання.

.пьсьноrо

- сова · ирасуия•

rодивt.

краІн

nрисвятила

ід.еоJtоrІчної

кввrв

КвІвкИвrОторrу. .

- - - -·

ДО 'УВАГИ. JИТСТУДПЩІВ

У вед1JІJО, 22 кnітвя, відбудетьс:и . черrове

П однІй Із найактуа .rrь· них 1 найгострІших проб· -11ем суЧасної ідео:югІч­ но~ ·боротьби -'- _ боротьбі

ЛекторІв,

вoJtl, які - . зараз борютьсj! ~то ріння за мир, :вІдстоюють йоrо

що Панасович Хлякін -

Скаржинська

вихованців · Qдеuжа.11И ІІИ: щv, иагоІ'юдУ Батьківщи:

найбільши~ нниrи сЗ ім'ям Батьків· nостНІн6 ' 1 иа_nмеrлиsо, оnераціям щиви•.

~

сnІвдруж·

книrа.

С~"Часному

~ трьох ' десЯ:тніз. йо_r~

nрисцяченІ

:настуnальним

-

-.

:tSJІ!ITTJІ . Jt1тсту;ц1ї «Криниця• в прим1щеНИ1 реда.кціі rааетн «Нов~ :ЮІття•. Початок о 12

вІнчуІJ !!Ідчайдушні ' cnpo· би антикому нІзму в боро· 'tьбі · за молрдь. Автор книгн доктор філQ; софських наук В. Д.

вич nІд час &ійнн. БІ:tь-

Герой Радянського Сою· ницьного nідnільного о.б- дЯJ:ІсЬкоrо· 'СоІQз'у. доJJЯ су, Марша.ІJ Радянського кому nартІІ. працІвнинІв цієJ .пюдини · 'зацікавить Союзу . Іван Стеnанович штабу 1 бригади, nарти: багатьох людей ' добро І

Нонєв. його спогади, що занІв. ~вІйwли в цю юшrу, Хвилюють

«Змова проти 111айбут· вьоrо• М ., 1982 р.- так названа

Во.подимиро­

.ВUива ЯКИМЕНКО. ' . .

ROCTI.

визвQдення території . Ук· раїни вІд німецько-фа· шистських . загарбників , зокрема , nри форсуванні ДнІnра і. Дністра , nr>~­ свячена книі'а Івана Пе­

про троБича

Сою зу,

соцІалІстичноІ

ооя:х: за

:11

систем·

нІ~тю nропагандистської активностІ ІмnеріалІзму. спрямованої nроти Ра·

стрілецько·

корnусу

сусnІ.пьних

ВасиJІJІІ

~аю йому мlциоrо здоров ' я, довrкх 8 рок1в житtJІ на . радІ.сть всW;ї .uашо'і сім ' ї. -

характери зується особли· вим розмахом й інтенсив­

с· Т 0-Р- 1 Н . К И

trрізь в еличезні · страждан· ськови~ рад фронтів та 111 прийшли радянсьи1 армій по підготовцt й 'Поди . до перемоги над проведенню операцій. Іі мецько · фашистсьИІ~І1Н Змальовуючи rрандіозний загарбниками. 'Як пам ят· розмах дій радянських 'Ii в і хи цієї небаченої n · вІйськ . Іван · Стеnанович

міста

цьому роцІ про·

ВИВ'!аТИ тему 4<Ідеолог1Чна боротьба 1 мnлодь• . Сучасний стан ІдеоJІоrІчної боротьби

ху · на СумщинІ . з якими йому · дозелосJІІ flлiч ·o·nJtlч

. ШІІffіІfІППІІІІІІІІІІІІІІ11ІІІІІІІІІІШШІІІІ)ІІІІІ{ІІІІШІІІіІі1ШІІІі~ · цєрів 104 -го

. -Вітuо eioro ді,цус.ІІ

вича ЯКИМЕНКА, ~"ІаеІІВКа Ве~ої Вl'l•чнз­ ІІJІНої вІйни, ветерана праці, з 70-річчям. Ба­

. ДОВЖуЮТЬ

nартизаиськоrо ру·

воювати nроти нІмецьноіі фашИстських окуnантів . Е Героїзму. стІйиостІ '1 ~ мужностІ солдатів і офІ­

.

ВІТАННЯ

і мододь

дав

nарти--

=.

!!:

СОВЯЧНІ

боротьба .

І; Автор . вtдтаорює образІ! Е багатЬйх - антизних учас-

.:1

Jдео.поrічиа

наук.

ли fПОгадп. арх1зні д&иумеІЙИ І свUчення учасни­

Е nочатtж

;' j

1

В основу цІєІ книrи .nяr-

Е ЙОБQfО

3

нии

Історичних

вiRRfny . nартІйно~о жн _тт 11

....

rосnодарства

вІддІІІІа

....;_ 19-3-18;

nромнсnоаостІ, nнстІв

19-3-18.

Індекс

Прук

61285.

високий.

ІІ'РУ'І!ОВаниІf

І'РК'І/Ш.

12 _7nn n~имІ~нинІІІ. "'

"'

ОбсІ!t'

І

Ткраис

--к;,~~~~б.;.~~~~~~~~-;~~:-::~::::~::~~~~~~--~~--~~------~·~~а~м~о~в~л~еи~н~~~~~~1~7~8~В~-~

?роварська J?-PYK8PWІ J<иУвсь~;оrо nбласкnrо уn.І"Р>ІЛІ~н~ - у ~nрамх Р''"' "Іництв . ""'лІrr>ІіФІТ 1 нки:к~І'ІВО~ торгівлі, _ .NІРеса ,р.рунарн! : ~55026, .КнІвсьна область, м . 'Бровари, вул . КиІасьна, ~

#64 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you