Page 1

СЬОГОАнІ

леНінський комуністичний суБОТНИК! .

~------~~----------------------------

"

22 КВІТНЯ - ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ В. І. ЛЕНІНА

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН; ЄДНМІТЕСЯl ом

84 (4788) C)"ВQIl'A

21 КВ1ТRЯ 1979 р. Ціва

3

коп.

ГАЗЕТА

ВИХОАИТЬ 3 17 КВІТНЯ

193.7

РОКУ

oprAH БРОВАрськоrо MICbKorOKOMIТEТY КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАДНА1'ОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Хаі 2В.вве у ві-

БЕРЕГТИ ТУКИ ВеJIИRy увагу придlлJПOТЬ Кому­ в1ствчиа партія І Радянськнй УРЯIl розвитку

CiJ1ЬCЬKOГO

w>сподарства.

Аграрна політика партtI, розроб­ леИа березневим (1965 р.) Плєву­ мом ЦК КПРС, передбачав шнро­ ку ІІрограму перетвореиия цІєї га· лузІ народного господарства у вн·

сокомеханізоваивй сектор економі­ ки країии. У . нннlmиlй п'ятирІЧЦІ, як l1е визначено в ОСИОВИRх напрямах розвитку

иародного

господарства

СРСР,

виробництво

дуJЩ1і'

сІльського

мав зрости на

валової

про­

господарства

14-17

П~Оl1евтlв.

Цього буде досягнуто за рахуиок пlдвищеввя енергоозброєвоетl пра­ цІ . сільських трудівникІв, комп· . леНсної мехав1заціJ внрощування і: зБJiраивя рІзних 'культур, змlц­

НМНЯ1!ормовоі бази тварииництва

1

SJ.~IЗilцlї виробництва. В деСJlтій п'ятирІЧЦі радгоспи . І

коmilсПи

країни

.

мlЛЬЙ(1нlв TO~ рив,

або

.мінеральних

8 1,5

11 . попереди1Й.

одержать

.

раза

доб­

більіпе.

Це надійва 8РОЖIIЙJIостl

ПlД8вщеввя

. 467

ввв.

нІж

основа ваших

.

Наукою І прахтикою доведено, що кожен центнер мінеральннх добрив . прн раціональному НИКО­

ристанв1 може центнерів

дати

продукціі'

ку" на зерно. ' Один затраченнй

на

2 І бlль!ре 8 перерахуи­ карбованець,

придбаиия

І

8ИКО­

рвстаиия тукІв, може' дати сlль­ ськогосподарської продукції ' на 2,5-3 крб, а 1 I1нт стандартних

тукlв-. 9,4 кр6. 3а рахувок доб­ рив-мІнеральних у поєдианJr:l

-

з мlсцевимн клtматичввх

жати

до

у різних грунтово­

умовах

40-.50

МОЖНа

процентІв

одер­

прн­

росту врожаю.

В I1ЬОМУ переконув І прнкла)! пе­

редових господарств нашого

раlО­

ву. Раl1іояальне використаивя ту­ ків дає можливість рІзко підви­ Щити врожайвlсть зернових ку ль­ J~ картоплі, коренеплодІв. Щороку радгоспн Броварщивв одержують в середиьому 63.5 тн­

сячl

тонн

мlнеральивх

до.брнв

стандартних туках). Це иемало. Отже, набуває осоБJIRВОї актуаль­ ностІ питаивя ефективного їх ви­ RОРНСТаиия.

Приклад

вмІмго

збереження

І

використаиия туків показують тру­

,D,lвники радгоспу сТребух!вськИЙ •. У складІ мІндобрив ПОР8110К, чистота.Мlшкн 3 туками акурат­ но складенІ. Повсюди є етикетки

веобxtдиимв ,D,анвми, ТУТ' добре налагоджено облік тукІв. ПО-Х8ЗЯЙСЬКИ стаВ4ЯТЬСЯ )!О мl­

3

нераm.них

добрив

сГоголlвськиЙ.,

у

ра)!госпах

lмеиt

Щорса,

• БобрицькиЙ.,

сПлоскlвськиЙ., держплемптахозаво)!1 «Рудня. та

рящ

Інших

господарств.

Так, власне, І повинно бути, ад· же на прндбаиия тукІв радгоспи щороку виділяють в середньому

по

1,4

мільйона

суттєво -ВПJ1ИВає

карбованцІв, що

иа

соБІвартість

продукції. ВеJ1ВКИЙ обсяr рОБІт по полІпшенню хlмІчного складу грун,

тІв здІйснюється також за раху· нок l1ержави. В інтересах кожного

Практика,

JJ;ueKo

ОдIl8К,

показує,

(Із 3aK.тnцdB ЦК КПРС).

МОСl\ва.

'XaJJaT1IOfP . зберlrання пеpeJlН1ПН.11И 2.7 тис. Пб.!

го побра.ПОсТIЙВО пlкnyваJlRСJl пРо

.

змlцнеRIIJI матеDIam.иоі бази хІ­ мIЧlfQї,.еа,жбв.. ПРИJфО;' -ЩО за ' ро­ ки IПI'JdmirьoУ п'ятирlЧ1Пl у rоепо­ nаретвах збудоваио n1UПе 1 склад )!лl{ збеРlгав'ия )!обрив. А в\1м. · згlдно плаву основних зах'о)!lв по ' пl)!внщеВию . родЮЧОстІ грунтІв, розроблеиого' в Обласному упраа­ лlввf сlльського г.оеП01lарства. -в ра)!госпах району повннно бум стати до ла)!у 10 складІв ємкlстю по 1ООО тонн кожен. Трести ра)!­ госпІв иедостатньо дбають npо

змll1иеНJIJI

матерlально-технl'П10і'

бази хlмlчиоJ CJIужби гоеподарств. Не все роблять у радгоспах І )!ля того.· щоб агрохімІчну службу

господарств ОЧОJIRJIИ з)!lбнІ, зиаю­ чІ свою справу спецІалІсти. Через недостатRIO

увагу

керІвникІв

рад­

гоепlв до ntei важJIRВОЇ дlЛJIRКВ внробииптва сереп агрономlв-агро­ -хІмІкІв спостерІгається веJlRка плиннІсть. В той же 'Іас у тих р.ап­ госпах. д" 1110 важJIИВУ )!Іляику ви­ робництва ОЧОJ1Юють )!OCBIn'leHI, )!Обре оБІзнані. з госпо)!арством. з угl)!JIJlМИ спецІалІсти, вlдпача землі висока. Це можна сказати ПРО агронома рапгоспу «Т)1ебухlв,

ський.

М.

М.

Висопького.

"гро·

нома раn:rоепу Імеиl щорса О. К. Якимеика. Тут збу)!овано наJtlйиl склаД1J n:м тукІв . . є ие06хl1lна тех­ нІка для шви)!кого І ефективиого виесеивя n:обрив.

ХІмlзацlJl сІльського госпо)!ар­ ства вимага8)!0 себе серйозної І постІйної уваги. Це реальний

шлях

n:'nя

дальшого

зростання

врожаїв різRВX культур. Хlмlчиий аналіз . грунтlв радгоспlв району свІдчить, що аа ОстаннІ роки саме завдяки

mвpOKOMY

З8СТQСУВdRИЮ

добрив, полІпшення агротехніки запаси ПОЖИВІПП речовИR у грувтІ зиачно ЗРОСJIR, рІзко зменшилася кІлькІст.., гр-унтІв з Пln:вищеиою

КИCJIотнlстю, lIе застосуваиня МІ· иералыпп 1I0брввбу~ неефектив­ ним.

ці здо8утки, зрозумJло, буJ1И б немоцсJIRВИМИ без широкого засто­

cYBaJtJIJI

Kym.TYp.

(ТАРС).

нвітня в НреМЛі

збитки ' ііІ)!

УсІ пІ прикрі факти ке .1IJOТ JI1Ї .б ма'(и місце. КоJIR.б~ntа~IСТИ"lІroспlв ·, ' ;'lт.шою В{l1поаIД8JIЬJr:lсТlO ста. В IIJ1ИСЖ · JJ;р;!~~реже1l1t.<ваРОJlВО­

-

РАТАУ).

На сесії Верховноі Ради СРСР

ПодІбну картниу .· можна БУJlО спостерІгати {'вра)!г()сиах «3аво­ РИЦЬКИЙ., .«30РЯ. .імеJr:l Докуч~с­ ва. Вра)!госпl «30))Я., lІnимlром. добnив

Художнuк Б. Березовськиr1. Видавництво «Плакат~. (Фотохроніка ТАРС

ви­

ських

культур.

використа·

воУ Аержавв!

користання.

СЬRИX

сповна

світі совіаліствч­

слІдок хімічНоУ реакпlУ. шо вlдбу­

ти МОЖJlRвості добрив у пІдвищен­ НІ врожайності сlльськогосподар­

-

Ко_ у в іст В чвоІ

Ураnгощrl .ВemпtодимерськИЙ. туки зберlг~tЩься ..у складІ. де тече дах. Мішки з цlнннми азот­ ними доltpивами заМОRJIR. частнна тукІв змІшалася мІж собою І вна­ неtIpиJ(атиою' ДJIJI

справа

партіі і перmоі в

добрив, JJ;опуі::кають Ух псування.

СТМа

І

ВJI і к ері в в в к а ~

нев усіх радrоспах навчи­

JIИся цінувати добрива, вмІло Ух застосовувати. Недавня перевірка показала, що в рядІ господарств райову спецlалlстн халатио став­ лять.ся . до .зберігання мlиерuьиих

.JlВся.

.

.,JI ._

80ЛОАв_вра Іллі­ ча Левіва - 'І'вор­

що

тукІв. Іх треба берегти І цІнувати. Це реальний шмх рІз­ кого пlдиесения ефективностІ ви­ робництва, зростаиия врожайностІ І валових зборів clm.ськогосподар,

rосподарства

ках

19 . продов-

Основу проеl\ТУ

менту

становлять

Регла- танож 3aHOI'I поло­

про BHeceH~

НЯ змін і доповнень

про

жила ' роботу перша сесія ження НонституЦії СРСР. положення про постійнl Верховної Радн СРСР Яl\а визначає структуру, коМісії, . Ради Союзу І Ра­ десятого скликаННJI. Об повноваження і найістот- ди Нац:ональностей Вер­

11 годині ранку відкрилось друге спільне засідания, Ради Союзу і Ради Національностей. Бурхливими, тривали-

ніші сторони організаЦіІ і діяльності BepXOBHO~ Ра­ дИ СРСР і Порганів. Нонституційні положення про порядок роботи Вер­

ми оплесками. стоячи зу- ховної стріли учасники засідання

товаришів Л. І. Брежнєва, Ю. В. Андропова, В. В. Грншива, А. А. ГроМRJ(O, А. П.- Кирнленка,

О. М. Косвгlиа,. Д. А. Куна єва, . А. Я. Пельше, r. В. Романова, М. А. Суслова, Д. ф, Устннова, К. У. Черненка, В. В. Щербицького, Г. А. Алієва, П. Н. Демlчева, В. В. Кузнєцова, П, М. МашеБ.М. Пономарьорова, ва, ІЇІ. Р. Рашндова, М. С. Соломеицева, М. О. ТИХонова, Е. А. 'ШеварднаJJ;зе,

І,

В.

КапІтонова,

Ради

набули

ховноІ Ради СРСР. З доповіддю про заТ2ерд­ ження

указів

ЦреЗИдііі

ВерХОвноІ Ради СРСР ви­ ступив

секретар

ПреЗИдііі

11 ВерховноІ Ради СРСр, проекті дальшого розвит­ М. П. Георгадзе. І\У і конкретизації. Врахо­ Верховна Рада СРСр, вано також чинні законо­ затвердила укази Прези­ давчі акти. Іі яких регу­ діІ Верховної Ради СРСр, люються окремі сторони І пРийняла відповіДні за..

процедури роботи Вер­ ховноІ Ради, відображена багаторічна практика про­ недення сесій. діяльності ПрезидіІ Верховної Ради, постійних l\омісій палат І депутатів. Здійснення Верховною Радою своїх повноважень, відзначив доповідач, будується на основі активноІ участІ Іі ц1й роботІ і\ОЖНОГО депу­ тата.

кони. Внесено також змі.. нК І доповнення до зако­ нів про Статус депутатіs і про порядок віДl\ликан­ ня депутата Bepxo~нpii Ради СРСР.

О

годині У Велико­

17

му . Нремлівському почалось

третє

палацЮ

спільне

засідання Ради Союзу ~ Ради Національност е й. Верховна Рада СРСР приступила

до утворення

В. І. ДоJIГИХ, М. В. 3имя.Далі доповідач ГО80РИв уряду СРСР ніна, К. В. Русакова, про все! більш активну І ністрів . СРСР. М. С. Горбачова, З доповіддю сПро проеl\Т регламенту Верховної Ради СРСР t про внесення змін І допов-

різнобічну діяльність постійннх комісій. Система постійних комісІй палат розвивається з урахував­ ням потреб державного,

нень

господарського

до Положення

про

постійні 1\0місіІ Ради Союзу і Ради Національностей Верховної Ради СРСР. виступив перший заступник Голови Презя-

дії Верховно! Ради СРСР В.

В. Нузнєuов. Наша партія.

но цтва. свід вих таl\

І

соціаль­

Ky.'lbTypHOrO будіllllИ­ Про це свідчить до­ утворення Яl\ галузе­

постійних комісій. ряду коМісій, які мають міжгалузевий ха­

1

Ради Мі­ СЛОВG бу. ло наДаНО голові Ради МіНістріІІ СРСР О. М. Носигіну. ВІдповІдно ДG доручення ВерховноІ Ра. ди СРСР він подав на затвердження склад Ради МІнІстрів СРСР. схвале. ний Центральним Номіте­ том НПРС І партійнощ групою ВерховноІ Ради СРСР. Верховна Рада СРСР,

рактер. Цей досвід IiИправдав себе. До поло­

ОДНОІІ-ОЛОСИО

сназав

доповідач. на всіх етапах ження про постійнІ І\омі­ CPC~

B~ ~e~

розвитку системи Рад надає великого значення вдосконаленню органlза-

сії пропонується внести зміни і доповнення, янІ випливають з НонституціУ

СРСР О. М. НосиГІн звер­ з

Ц!йних

СРСР. а також

форм.

стилю.

ме-

врахову­

Тl!'дів і порядку Ух роботи. Важливим кроком У цьому напрямі бупе затвердження Регламенту

ЮТЬ позитивний досвіД роботи комісій. Потім почалися дебати в цьому питанні порядку

ВерховноІ

денного.

Він

Ради

СРСР.

розроблеііиЙ

вІдно .!!о ленінських

вlдпоорга-

Промовці

креслювали. мент

що

під­ регла­

і оновлене положен­

склад

нувся

затвердила

Ради

МінІстріli

y~д~

промовою

до

ВерховноІ Ради СРСР. Потім депутат І. В. На­ пlтонов вніс пропозицію щодо складу НЮJітету на.

родного КОНТРО,lЮ СРСР • Ве1)ховяа Рада СРСр, утворила Номітет народ­ ного контролю СРСР під головуванням О. М. ШКОЛЬНИl\ова.

Нізаційних принцип! в нз про постійнІ. І\оміс!ї Верховна Рада СРСР діяльностІ Рад. Першо- збагатять і зміцнять пра­ Верховний суд РЯ;Інезначення пля nln- ВDBY основу дІЯЛЬНОстІ обрала з головою готов ки проекту мали рі- ' Верховної Ради СРСР, СРСР на чолі і призна­ шеННJII XXV з'ізду НПРС. сприятимуть дальшому Л. Смирновим наступних ПленумІв ЦН підвищенню ефективно- чила Генеральним проку. партії. вказіВI\И товариша стІ роботи найвищого оро рор ом СРСР Р. А. Руден­ Л. І. Брежнєва 11 питан- гану влади радяikькоУ за­ ка. На цьому перша сесІя нях роавитку нашо! полі- гальнонародної держави. тично! системи, соцlаліДепутати одноголосно Верховної Ради СРСР де­ стичного народовладдя. ді· прийняли регламент Вер­ САТОГО снликання закІнчи~

$іЛьност1 Верховасй Pa~. ховної

Ради

C~CP-,

~ ла

po60Tl..


*

! стор.,

НОВЕ

у ВИСТУПІ ва maJИ8» реМОЖЦЯJIИ му (1978 р.) Пленумі ні.

в еоцзкатан- року не діяв клуб у Пер- l\1ихаЙJlівц1 і ШДJ!iесі, Ве- ного rocподарства 18 За-

Будинок ЦН НПРС тоааркш Л. І. КУЛЬТУРИ в урочистій 06Брежнєв підкреслював: становці провів хвилюючу «СьогоднІ питаННІ! може рйзмову про фах культ-

Районний

шотравневому (гt)Лова ВН- ликій

конкому

партІйні

ПопулярнІ

ХОЛОНКА

аnткультбригада

РусанІвсько! нівці. З другого боху, в Велиходимерс:ьхого

КОМЕНТАТОРА

Бу­

МіцНіюче

лова виконкому сеЛИЩ}fОУ ють не за призначеннім: рики.

житеJIіВ Ради В. С. Тамуй). Дн- одна з кІмнат виділена Разом з тим учасники треб, зрослих культурних Броварщини чоловіча хо- митрова (голова сіЛЬВI«- 8 розпорядження теле- самодІяльностІ Л1тнівсьзапитів сільських ТРУДіВ- рова капела радгоспу КОНКОМУ П. М. Нваско) ательє. Koro і Заворицького буників керівники госпо- с ГоголІвський. , нароДні взагалі немає опалювальНерівиикам наЗВ~ЦIИХ АИнкlв культури проявили

дарств,

побутових по-

Димерці і Ботда- лісся,

сільради І. Т. Юрченко). тій же Великій ДимеРІЦі диику КУЛЬТУРИ, аматори, У клубах Опанасова (го- приміщення використ~у- 3 Рожівської птахофа61

стоятн лише так: про за- освІтпр&Цtвника.

доволення

ЖИТТЯ

номlте- хори заводу

ти, paдsrнcЬKi і профспl.JJ. ра.дгос.пів

у

сТоргмаш., ноУ системи. ЯК же

ІменІ

Юрова, можна

проводити

тут сіл і господарств не тре- низьку

мистецьку квалі­

куль- ба далеко Ї~Д"ти аа АОС- фіІСацlю. А сма

Рудня,

новІ органи повинні про- сТребухlвськИЙ., раnгос- турно-масову роботу? Го- відом. Було б тІльки ба- SогдаИІвка, Бобрик, Лі­ являти не менщу турба- пу-комбl·иату сНаЛИТЯRСЬ- лова ВеликодимеРСЬКtlго жання, а приклади справ- точки взагалі не були ту,

ніж

про

розвиток кий..

виробництва..

За останні роки під ке-

рlвництвом

партійних

оро

Важливо

вІдзначи- сІльвиконкому А. А. Су- ді

РІШЕННЯ ЛИПНЕВОГО

ганІв у нрупні иашомусоцlальрайоиі БАГАТА

В ЖИТТЯІ

_

тає перш за все на пар-

торгів

мІсцевих

виховання

госп 0-

сто!ть

органі-

має

у

еri~іально!

!3

зацН дозвілля і естетич- ти, що директор радгоспу ботенко, секретар партко- до духовних .запитів на- МІж тим, ного ня.

кущових

ОГJlядах, 1 вина за це ля-

нас

кадрове питании. 65 процентів працівникІв клуБІв і БУДИl{ків культури не

но-економічні і культурні перетворення. Нагромаджено досвід культурно-

роботи,

ЦК КПРС

ставлення представлені на

Гостре ВИВА КУЛЬТУРІ дарств.

здІйснені

освітньо!

р.) ПЛЕНУМУ

(1978

партійного

освІти.

117 педаго­

населен- імені Кірова О. М. Чижик, му місцевого радгоспу селення знайдуться. Якіс- гІв двох міО!{>ких музич­ голова профкому І. М. Л. В. Слободянюк. голо- но виконано ремонт Бу- них шкІл лище троє до-

Завдяки турботі партІІ Степаненко, секретар парт- ва роБІткому Г. Г. Лискеі держави у район! ство- кому В. І. Глушак. сек- вич крІзь пальці дивлярена широка мережа ретар партбюро Оід ена 1'ЬСЯ на непристосованультурно-освітніх закла- Жовтневої Революці рад- нІсть приміщень Будинку дІв. У мІстІ і селаХ функ- госпу .ПлоскlвськиЙ. культури до занять самоцІанує 42 Будинки' куль- П. В. Онищенко особис- діяльностІ. Не видlляю-

тури і клуби, 41 біблlо- тим прикладом

динку культури кому: радгосп

в Плос- помагають сіл&ським ко­ закупив лективам художн'Ь(Jї само­

театральні крісла, НОСТЮ- дlяльиості nідви~вати ми, виділяються кошти майстерність. Оче дно, на придбання музичних завІдуючому вІдд ом інструментів.

Нультосвlт- культури Л. Ф. ДеХТЯРеІ;І­

агітують ться ношти на 'придбання ні працІвники

забезпече- ку слід звернути серйоз­

тека З книжковим фон- людей брати участь у ху- костюмІв. Інструментів. ні житлом. Дбає про нлуб нішу увагу на цей резерв дом понад 500 тисяч при- дожній самодІяльності. ~ Незважаючи на те, що адмІністрація Рожlвської культурних сил.

мірникІв,

дві

шили.

Багато

тури

стало

просто

музичні ці

керівники

знаходять гоголlвськl любителі сце- птахофабрики.

Турбують-

ПІд час весняно! кам-

;:~Ik ~~тхвниеС~~~і:Л: r=~:: ~:й~н~ДН~~;е:цl~раі~~пl- ~я ;k~о~lідИі~еКНі КУщ;:fа~ ~f:IY к::ь~~;:и~и кБХ:Б~~:

закладів куль- ді аматорських центрами

розважаЛЬНОl, р'

не вІв.

і де Й но-виховно.• і

а

Д гама v .. " сько-пол І тично. роvоти. J б ерезн І в радгосп І «, П ло-

НА І

нолекти- дарства також не пlдтри-

ПРЕВЕЛИНИn ально. Через

жаль,

скр зь

.далеко

скlвськиЙ. пройшов «BOr- заІнтересованість

таку

госпо- щовому

партійних

НПРС про

вІдсутність й

ЦК бlблlотека,рl

дальший ставити

повинні' по-

роботу так,

щоб

v я"омога повнl,ше задорозвиток самодІяльно. ху" воі 1 80ЛЬНЯТИ духовнІ потреби

ностюмІІІ жіночн й б дожньо~ творчост n д- тnу,,!внииIВ села, сприяти кальни ансам ль, напри, креслюється. що участь у ... " Ух зусиль на нлад, не взяв участІ в НУа.ктиВlзацН

не

ЗУСТРІчаєш

дарників,

В ПОСТАНQВІ

мує їх ентузіазм матері-

ва-

огляді...

Мало ній різних категорій тру- виконання дящих є хара"терною ри

недавньої по-

співробітництво ОфІцІйний вlзкт • СРСР прем'єр-Міністра Яl'$йки М. Менлl викли.., каз великий Інтерес у св!>. тІ. особливо в краІ,нах Ла. ТИНСhJ{ОЇ Америки. Дер. жава Ямайка розташована на островах у Карібсько­ му морі, її населе~ _ трохи більш як 2 мlльйо­ ни чоловік. Нраїна відома одними з найбільших уі свіТі

п6кладами

бокси.

тів. На ЯмайцІ є різнома. нlтна, в тому числі обр~ на промисловІсть. У сLль. ськогосподарському

робництвl тропічні як

ви.

видіЛЯlOlrЬСJl культури,

цунрова

такІ,

тро.стина,

цит­

русові. Ямайка здобула незалежність у 1962 роцІ. Однак усІ великІ подlУ • житті країни зв'язанl:s перемогою на виборах У. 1972 році Народної націо­ нальної партії і приходом до влади в тому ж роцІ уряду, очолюваного М, Менлі.

З того часу уряд Ямай­ ки ' здІйснює прогресивнІ соціально-економічні пе­ ретворення, спрямованІ на поліпшення становища.

вали трудові династії. тажкІв в успіху важливої ку культури на селІ і ке- сою соцІалістичного спо- ди МІнІстрІв СРСР по Подія пролунала на всю справи. Є в нас такІ се- рІвники радгоспІв ІменІ собу життя, яскравим ви- сlльсы<муy господарству.

трудящих. ВІн проводит .. незалежний антиімперlа. лістичний ку,рс, ПОЛіТИк~ дружби 1 співробітництва

неї

з СРСР та іншими coцla~

ник.,

на

якому

вшанову-

у!!аги

придІляють

"

розвит-

-

станови

республІку: передачу про ла, де вогнища культури l\f!чурlна, «Жердівський., явам духовного багаТСТВIJ підготували

в

ефІр

не

горять,

а

ледве

жев-

«Заплавний..

радянського

ЦН

НПРС

ВОГНИЩА

народу.

працІвники УкраУнського рlють, і це не викликає >''1 районі чимало приміПро розвиток художповинні те.'1ебаченнJ'I. тривоги мІсцевих вІдповl- щень непридатнІ для ньої самодіяльностІ I!'f ра- справжнІми

'" Р ожівському J

RЛУ

рІвники радгоспу ІменІ Докучаєва і виконком Богданівської сІльради буква..1ЬНО зневаж.'1ИВО ставляться до запитІв нультосвlтян. Понад пІв-

бувають в аварійному стан1. Тривалий час не ремонтують к.'1уби в Мокреці і Бервицl, НрасилівцІ і Димитрові, ЛІточках і Соболівці. Тарасівці,

огляду, присвяченого 325-рlч:чю возз'єднання України 3 РосІєю. Нрім народних хорІв, добре виступилч жіночий вональний ансамбль підсоб-

Jlк

трудівники

п'ятирічки

цювали

настанов

НЦ

цра­

здіЙСllецням

ХХУ

з'їзnУ

НПРС І ХХУ з'їзду 1\ОМ­

партії України іIUла мова

на черговій сесІї ГоголІв­ ської сільської Ради н!­ родних д~путатів. Допові­ дач, ГО.'lОва ~Ільвнконко­ му Г. С. Бачурін проана­ лізував

виконання

народ­

слабо

змІЦнення

дбають

питаю.

Fадиі

зань

трудовими

колентн­

вами

радгос.пу

4:

ГоголіВ­

стріЧКОТl<аць­

мї фабрики.

Так, З0кре­

коткацької фабрики М. Т. Кроль наголосив на необ-

хІдності

прокладення

селІ газопроводу.

у радгоспі

картоплі

-

вирощено

по

147

цент­

нер:в з гектара, а Т8<іРИН­ ники

їди

господарства

на

3.:162

надо­

кожну КОРОІУ по кілогр3.ми молока.

'

.

НаполеГЛИIjО борються за винонання завдань д~

сятої п'ятиріЧI\И І прац!!!­

неаа;jовlльний

дороги

з

Колектив ЛЬВІВСЬКОZO виробничого tlб вдна/lIolЯ iMe/oli

в' 50-річчя

Жовтня 8

f nАаНО80Ї

першому

яка

ТЯМ,,, радгоспу. Депутати

9()

nро­

по

виробництву

про­

І" на sа"езnечення

дире І< тор І строкове

В

.KOMYHLCTIB ..

виконаННJI

у

І

nрl!Ц,

ниці

йдуть ткалі О. А. Осьмак

та Г. М. Тимно, якІ ВИГО­

'Товили більш

як по 12

:міЛЬЙОН!В метрІв стрl'~КИ І

достроково рапорту~али ПРО здійсцецня :!авдань де~ятої ц·ятирlчки. Значно поліпшили r.JlОЮ

.

l<артопЛl, . ячнина дення стки

-

і соціально заклади села:

зини,

школи,

Доповідач

куль­

Mara·

Jlікарня.

вИСЛОВИ8

І

ряд критичних ~ауважень. Напринлад.

~ид;ляється

мало

УIlаrи

6лаrоустрою

На зюмку: ТО8Qf)UШI I!tI роБОТІ nоз ЙРОIf.llЯЮТЬ /(ра,

благо- щу монтажницю Марію БіСОВСЬКу s встумJI. 11 Ч.llе/olU

села.

задовіЛЬНОЮ. визначила шляхи. Сflрнмовані иа vc-

пlшне 8Иl<онання виробии­ чпх програм І соціалі­

стичних зобов'язань

1979

установами!

організаціями

села,

даль­

ше поліпщ@ННЯ добробуту

жителів Гоголева.

Г. МЕДВЕДЕНКО, громадський деНІ.

KOpeC1JtlR-

Пр~ком~нтуваТIІ попрееили

НЕНАДРУКОВАНИХ • 11 1970 по

19 іі Otb T8IQCb до НА!\І

роиі

8улицl

М.

д,.·~тиil

ЖЕК J\\ 1 8ідр,монту.ати

. . . .ар­

ЛаГУ"О8"У, рІк

s

.80Р·

про,ан, да ••

напи... Ае редакцl' м,шка, нец.. MitTa т. IrоидаР08.-

JI,.i .. i lIero lара.

.ІІиао,,_

у

ОfМОlІту.али.

.,.рт"ОI

J1ftcт JIIн

КОНТОРИ

ми

... 080· J\\

І

J\. 0".ксI611".. Ot.. шо 81"

lідпо.і.:

од.р"'

М.

qe41 ... альмика

еКСП"У.Т'Іцll!ної

ЛИСТІВ тиру

и

•• 'Н

а"l

11

.8"'_-

.Факти. ииклад,нІ у .. не,l . lІіllсно мают.. MIrUI. ПР8цівни, ки РБ1І-4 ро,цочали роботи по 38м;нl

","оского

Р08иА.

І

даху

ПРИnИИИЛIІ

lідсутніСУ..

на

Ух

ме8бхlJlIІIІХ

.'''''ННХ "'8.8ріа.. 18.

Дах

тат-

.. ере,

ІІУІІ­

буде

,амінеио у нинlшиьому році, P~MOHT квартири J\\ і7 вико· нают," ]!QбіТНlIКИ UhQtO ІІІ Уп'

РUoIIІИИ8 за рщнок ЖЕК·і-,

роз.

Вони моло­

державами

встановилися

взаємокорисні зв'язки 11 багатьох галузях. Укладе­ но міжурядовІ угоди про економІчне, науково-тех, нічне, культурне спlвро­ бітництво, торгівлю, суд­ ноплавство, повІтряне

сполучення.

~адянсько­

ямайські відносини буду­ ються на основІ міЦно! дружби, поважання прин­ ципІв суверенноУ рівно­ невтручання

у

iHYT~

-

приклад того, як

велика Радянська держа­ ва будує сво! зв'язки з державами, .які РОЗlІива­

розвитку

татІ вІзиту

пер­

грошової

експери меН-І

в

М.

резуль­

Меилl в

СРСР. Відбулися перего­ вори, які проходили в ді­ ловІй, дружній обстанов­ ці Були розглянуті пи­

..

тання

радянсьно

-

ямай­

ських зв'язків у політич­ ніІ1, економІчній, куль­ турній

та

інших

галузях;

Сторсни висловили одно­ стайну думку, що радян­

тально! дільниці (на­ чальник Г. А. Петрен­ ко). віддідів бухгал-

біТНИцтво,

терН (головбух

інтересам

rада заводу.

ву мІжнародноУ розрядки, зміцнення миру і 8заємо­ розуміння мІж народами.

бригаді

СЛІДАМИ

радянсько-ямайсь­

шого

зда­

із

,

Б.

Панька

слюсарно-меха.ючно- ~

го цеху.

Нращими ро-

(,

БІтниками за проФесіЯ-l

\\ІИ нааван! ТОl<ар В. І. Калашников, терміст С. П. Мазур. ТОl<ар М, М. Нумов. фоезеру­

t

вальник В. М. Бvгвєн­ ко, слюсар П. Г. Бо­ rуш. такеJlажник М. 1., Татаrч:н

Л.

та

інші.

ДАНИЛОВА.

ямайське яке

співро­

сприятливо

(кладається,

присвоєно

Г.

-

сько

В. Н'І Сидоренко). Звання «Нраща бри- (

(фОТОХРQніка РАТАУ).

Сесія визнала роботу виконкому сІльської Ради

-

талЬ,но

д

.

витку

Радянсько-ямайські віД­ носини набули свого даль­

ЧеРВОИОГG> І

і

спри­

для

ються.

Серед допомІжних цехів переможцем став ~ колекtив ihctpymeH-1

MlC .. КПРС устрою І C~HiTapHOl очиФо~о В. Песлика.

Д'Я.'1ЬН~СТЬ за звітНИЙ пе­ року всіма

ріод турнІ

.

створює

основу

Бони

То­ тут,

з врученням

прапора премії.

nАанових завдаНІ> і зобоs'ЯМIoll>,

.

це

р~шні с.rграви оди!" одного,

Колективу діль­ присуджено

ПереХідноrо

ган\зац:й села на такІ пи- nOАітич//є і економічне //tIIfЧt1.Ння Kaapis. як перебирання успішне прове-

роБІтники

ше місце

д 0-

~: ~~~i С~РЯ~1ували УІІагу якість і надійність продУКЦії. Успішному розв'язанню тання,

продукці!

не­

ятшtву

стІ,

цехкому

М. Щербатюк.

ления.

.

она спрямовув (BOН'J роботу

зразкогосТL

головою

'

ють 3 першого пред'яв­

мислової продукці~ вонИ впконкому. керівників ор· гОАог//I'МО завдаN/olJl cnpUJI" і агітацій/о/о-маСО812 робота, справилися 16 гру ;ІНЯ ! понад план випустили ВИ­ роБІв на 168 тисяч. КІІО­ бованців. В авангарДІ со­ n:алістиЧНСГО змагання

Фе­

дукціУ

О. Я. ~Лlli:lНИН, flїдsищення якості продукції. Створено комісії, які конники стрічкоткіщы<її фаб­ радгоспу заВідуючий ВІДД л ом. рики. З пла ном 1978 ро" 1\1 В Жабінський ', ТРО.llюють роботу в(іх Аанок виробництва, nереl3lРJlЮТЬ 1(У

(

8ипущено на 112 ти­ сич карбова·нцlв. Про­ дуктивнІсть працІ ста­ новила 109,4 процен­ та. 90 процентІв про­

квартаАі випустив над­

продукції на сотні тися'! карбоганЦіг.

тве;ч\им понритд Be"'tC на 4-й віД-' організації nі nРИ/!.чства.

ділок

начальником О.

варної

7 дипломами ТоргО8ельно-nромuс­ І ВДНГ СРСР. у досягненні ЦИХ успіхів веАика l!аСАуга nаР'1ійнсї

стаНІ

меде

О.

"

І звврнув YBary депутатів І. нання нагороджене керівників установ села 1ЛО8йї палати СРСР

на

на

колектив дІльниці талоконструкцШ, дюк,

." "

Голова к.омісії по шля- і Ц~HTi8 її гідзначено державнuм Знаком якості. За ви­ БУДІВНИЦТВУ 1 бла, "д . . б' It:' а вр~жай зернових по ~~2.6, ховому гоустрою А. N. Вансович сокий технlч,чuй РІвень і ВІ .Чlнну ЯКIСf'Ь виро ІВ йо І! -

:ма

КРАIlIИХ

І.

русІ

були встановленІ в 1975 роцІ. Але й за цей неве­ ликий строк між двома

профспІлки. На <ньому f було Підбито підсумки соцІалІстичного змаган­ ня за березень. Найкраще попрацю- ~ вав У минулому мІсяцІ:

них дружин, комісlІ по боротьбі з пияцтвом і са­

порушили депутати

у

-

-

законностІ члени громад­ ських самодіяльних орга­ нізацій: товариського су- t ду' добровільних народ­

планів і І запрошені. Зокрема, ДИ· зобов'я­ реК1'ОР Гоголівської СТРіЧ-"

І

Усе

ремонтно механічно­ му заводІ відбулося черго!!е засідання за­ !!одськ(}го комІтету

соціаЛіСТИЧНОУ І

могонова.рlнням. Ряд важливих

участь

ді дипломатичні відно­ сини :мІж обома краУнамн

НЕЩОДАВ Н О

про

f!огосподарських соцІалістичних

ський!>

тивну

приєднання.

НАЗВАНО І

на,селених пунктІв, оргаиі- ~ дуктів,

лістичними краУнами. Ямайка виступає за роз. рядку міжнародної на­ пруженості, за мир та безпеку народів, бере ак­

ких вІдносин.

установ і оргг.ні~ацlЙ Го­ зації аанупівлі у населен-,· ЛИШl<ів сlльгосrшро­ голева у тре і'рОМУ роцІ ня дeC~TOY

ста т и центр а м и

А. СТЕЛЬМАХОВ, аавіll;УЮЧИЙ відділом пропаганди і агітацlI міськкому Компарт!1 Укр~Іин.

КОМУНІСТИ НА ЧОЛІ ТРУДОВОГО СУПЕРНИЦТВА

І

У сувати наявні недоліки те,

культури

••~~~~~~~~~~~~~e~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~8И~~.В8====.~~е~~~~~~

ШЯ~ЬJ\Е БУДІВНИЦТВО

Про

Ра-

бl дальних працівникІв. Не- справжньоУ роботи, пере- йоні Сllідчать результати Ідеологічно!, ВИХОІІНО!, асвlтньоУ роБОТИ З масами.

відбувся тематичний вечlр посвячення в робt!ничий клас, у ПуХІВСЬКОМУ Будинку культури-вшанування механІзаторІв радгоспу, ЯRі вийшли пе~~e~~~~~~~~~

І

відповІдає

народl,В

країн І є вкладом У

обох

cnpa-

Рано новий поштовх даль­ розвиткові цього

jIIOMY

СПіВРGбітництва

У

най­

рІзноманітнІших галузях.

радянсы<o переговори

ві

дальшого

І\iJужби

обох

-

ямайські

служать

спра­

зміцнення

між

народами

країн,

інтересам

З~ЩRення миру.

І. АБРАМОВ. ОГЛЯl!а'! ТАрс!


НОВЕ

ЖRТТЯ,

КращІ УД8!р1!ОЮ

МeJЮВУЄ

pecny6nlЦi

у

працею

иожеи

озва-,!ЦОб CВ<rO ~вa. дorри;ма..

трудовий

WI.

день четвертorо року де-

cRfOY

У

першому

n'мирl'lКИ ініЦlаrop, ЯН'н!ШНМІ'!'О

pЩtOНЖJГО серед

R'ВЗtр~

.року праЦІВ­

соцзмarМіИЯ І' 'ники сфери обслуговуван­

М()JЮДИХ

працівни-

ня

надали

громадянам

к1.в ко:мсомольсько-моло- мІста І району побутових діжН'ИІЙ колектив по по- послуг на суму 9.362 ка,р­

....

ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ! ШИРШЕ РО3ГОРТААТЕ РУХ ЗА ГІДНУ 3УСТРІЧ 11О-і РІЧНИЦІ 3 дня НАРОДЖЕННЯ В. І. Лі.НІНА!

.........

у

чого одягу

бінату

паргії

~

УlСраіни

80.сОди..,ир

МUJt:4fUович

Г.

(керtвник

П. Я.

МолодІ

вирІшили

ДО 26 черв.ня рІччя ЛКСМУ

цибgАыс0

poблJm.

ков'я.

тального ки

IIJJВ.H

вародним

п[~приємством

пт.ахофабрикою «Тауха. ЛейпцІгського нацІональ­ ного округу НДР. МІЖ нашими колективами установилися МІЦНі зв'язки, ширшає обмін

досвІдом роботи. Все це спрю!є підвищенню ефек­ тивностІ виро6ництвІІ., під­ виu~е.нню продуктивноСтІ

використовуються

робничІ потужності кожної курки на

все

те,

ЩО

кормІв мен:

птахофаБРИЦі

солютна

мецьких Друзів. До скла­ ду делегаЦії увійшли спе­ ціалІсти і пташниці' з пІд­ приємств

Київського

вИ­

робничого об'єднання пта­ хофаБРИК. НІмецькІ товаришІ з великою гостинн!стю зу­

ленти!!

величина

,БУТ(')оВJИ(1ІІ

'Ударнmrи .темпами.

Підприємств

Свідом

роботи.

Наших

цікавило

все

органІзацІЯ виробни­ цтва, структура управлІн­ ня. умови праці і побуту

-

робіТНИКіВ

тіІв ...

За

в

і

~ецІаліс­

пІдсумками

1978

роцІ

роботи

переможцем

змагання вийшов колек­ ти'з Київсьного об'єднан­ ня. Арбітрами при підве­ деннІ

пІдсумкІ~

ВИСТУПИ­

ли

КиІвсьна облпрофрада 1 онружне управління профспілок ЛеЙпцІга. Тепер

ся

у

нас

знахо.дить-

Червоний

прапор

rрамота-диплом, свідчують

трудову

могу

колективу

ЯЯ

в

змаГ;:lннІ

ІМИ

З

НДР в

роцІ.

Лід

'Іас

якІ

і

запере­

об'єднан­ з

колега­

минулому

бесІд

1

зустрі­

чей на птахофабрицІ «Та­ уха.

IІИЯlВИЛОСЯ,

!Колентивам

є

що обом

чому повчи-

серед

сфери обс.лу-.

rollУзання.

В. ТИЩЕНКО,

секретар

сомолу

досягнУ'Т(\

право­

ІТИ «Ві.д вО-річчя ВЛКСМ вО-рІччя ЛКСМУ-1

нижчі.

ЦІ

стали

JI.o

виробництво 1000 яєц~ У наших НіМtЩЬКI{Х дРузів економічпоказаЛо

в.им­

:ФЛI!1Ц'О!ІИМИ трудової вах­

комітету

ком­

райпобуткомбl­

кату.

також, що на птахофабри­ «Тауха,>

значного

зниження

НЕ КАРБОВАНЦЕМ ЄДИНИМ ...

за­

т,рат працІ на вирооницr­ стріли ;J;елегацію, з го­ во продукцІІ, однак у. )'8товнІстю показали вироб­ шому об'єднаннІ темtщ ,ничі цехи, поділилнся до­ зниження с06!ИIlРТОСТ! спецl,алістів

нагородже.но

в першому кварталі ии. ніШНЬОГо року молоді по­

11

витра­

ПоріВНЯННЯ них поназників

1978

ністр п06у'1'О1ЮГО обслуго­ &ушня УРСР Л. к; ШпановсьКИЙ. 3а пLдсумками роботи

чаННIt кормІ. У нас nсжи що така, яна була ДОСАГ­ нута на «ТаухІ. два роки тому. Затратн праці на

танож

за

пелом, а кожен працівник цІнним подарунном і гра­ мотою, яку підписав M!J-

.Тауха.

Для Пі;J;биття підсумкІв змагання щорічно вlдбу­ ,f~ається 06м:н делегація­

працІВНИНіВ

побуту

успіх номоо­ МОJI:Ьсько-м(')лодlжнИ'Й КО­

ИІ!.'

витрачається

НІ!.

серед

pil<. за цей

покаЗНИ-j

ше, ніж в об'єднаннІ. Аб­

рик. На початку лютог.о ми побували у наших НІ­

сФер~

!!и­

праці.

ми пnацівник ; в птахофаб­

l'ан:нв

зlд птахо­

1 ООО яєць

показу­

JIЄКТЦ!lУ звІстка про ви. ЗНання Іх переможцЯ1МИ респубmканськм-о соцзма­

на.

Важливо!

доручеН'Ь

. Нове трудове піднесен­ м ВИНJIRКам 8 член!в КО­

-

виробництво

вик~наR!iЯ

обов ЯlЗЮБ,

необхІдне, І ~ Тамара Бикова та ін-

мІсце о.tlержано 209 ЯЄЦЬ,!

цього

квар­

3раз­

ДНJI во- ють молоді швеІ Надія і зараз Бобко, Мар!я МеЛ'Ьничен­

тодІ 1ІК по нашому об'єд-, нанню 202, вищий! темп зроста,ння

СУМJi!ЯНОГО

ських

тися ОДИН В ОДЯЩ'О. у рl­ мецьких птахі~никІtI кра- І ще

до

заВДaJННЯ.

комсомольських і громад­

4

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГ АННИ НЕ ЗНАЄ КОРДОНІВ Че1'вертий рІк КиУвське виробниче об'єднання птах~брltк змагається з

становить

побу- виробничих

----------

Фото М. СемиН0t8.

що

проценти

104

rpymtOMCOl'r

Мехе.д).

ТОІІкки

бованці,

років п'ятирічки виконати

(8 Центрі) eede бесіду з ч.сенtJJШ деАегttIfiI з ПідJlOC­

нас спільна М8та

чолові-

рaJtообутком-

Поровчук,

"08'JI.. Вона відвідОАа радгоспи району, 8ивчаАй дОС8ід будlвющтгй тваринницьких lCoJtnAelCCiB. ДеАегйція ІЮ­ БУ(J(lАа та"СУ.ІІС і 11 радгоспі «Требухівсь"ий•. На зн,іJtК!І: перший се"ретар киівсысгоo о6ІСо",у 1(0.11-

(Із Закликів ик КПРС).

-~~~_

шИ'!"rЮ вepxньoro

КиїВЩШ/.у та ПwJtОСICOВ'Я вдн.а.ють давні e"oнoJtifUtt і КУАьтурні зв'яз"и, соціаАістltчне Зl4llганнЯ, Нещодавно у Броварськ.аJtу районі побувала делегація з ПідJtОС­

продукцІІ,

Госпрозрахунко!!з буді­ веJiьно-монтажна дільниця УкоопспІлкн з року в

пІдвищеНЮI

достроково

рентабеЛЬНОСТі виробницт­ ва значно вищі. ДосвІд зів

німецьких

переконливо

що ми

маємо

КИ.

чергу

за

оздоро!!лення

ре­

позитивно

рахунок

птиці,

,

Вага- І

ТО ще треба попрацю!ати і

і над удоск,онале!іНЯМ <?б-І ,1аднання, плуата,ціи

щоб його обходнлася

el<Cде­

на" пар­

тійиу органІзацІю, проф­ спІлковий і !!омсомоль­ ський ком!тети велику

вІдповІдальність.

що

познаЧ8ЄТЬСЯ:

на несучостІ курей.

колектив вважаєть­

тІ. Це иакладає

показав,

зе~ви виробництва, в перо І шу

рік пла­

ся одним з кращих ' у міс­

дру­

значні

rr

виконує

.. .новМбраниЙ

секретар парторганІзацП М. А. Ярошовець знайомить із системо!()

змзгання.

Робdта

в

цьому

нап-

сячними

n1дсумками

заохочувати

людей

слід

На

Мо-

ні добре

в

ральному плані. Та в то-

огляд

виста 11 л е­ ОфQрмлеНІ, але

3 оrРШМR

в

змісті зо­

му Й біда, що в умовах бов'язання колективів де-; ся. Але під час перевір­ ідеться тільки про ,мате- "яких пІдроздІлів. Цитую: «Не допускати порушень ки виявлено ряд суттєвих ріалltНRЙ стимуn-преміІ. рямку,

взагалі,

недолІкІв. гання

про

В

ведеть­

умовах

ЗНаЧИТЬСЯ

порядок

зма­

пункт

ВИЗRачення

переможцІв.

У

БІЛЬШОСТі

це

здійсню­

ПерехІдних

вимпелІв

встановлено,

професІями ють,

не трудово1

кращих

за

не

визнача-

конкурсів

фаХО80Ї

і

ди~циплlнн..

виробничо!

Але

ВХОДИТЬ у КОЛО ків,

за

ж

це

обов'я;};

виконання

яких

майстерностІ не пl'ово- виплачують зарплату, а кара-; ють щомісяця, а на госп­ дять. Хоч добре ж 81,110- за неlиконання організацій

розраХУНІ<ОВій квартально,

БМД

хоч

-

по­

рекомен­

дується підбивати підсум­ КИ

оперативно.

-

премії. Іх можна при­

суджувати і за тами кварталу.

Інша

річ

результа­ А за мі-

мо, що не карбоваяцем єдиним жим людина.

ють, аж до ' звІльнення з роботи. Не викликають

дальних за товаришів.

ледь с!!lтяться цифри за лютий ... В. ДОВГИЧ.

- А з якою органіЗ!l- занепокоєння На дільниці ціє.ю міста ІИ змагаєте- І вицвІлІ лозунги, І те, ся? запитую ВіДПОВі- що на дошцІ показникІв суперництво

Ні з ким ...

-

шевше.

ми

Дружба мІж робіТЯЮ(I!.­ ДВОХ п!дприємсТ1l­

На завмі

«TIJP"NtJUD

ба- І !!!!!~!!И :в РЕВ Z РВИ о І

В НДР І иа УкраІНі­ міцніє з кожним роком. Вона приносИть все новІ І новІ плоди в Ім'я процвітання 1 ЗМіцнення економіки нащих країн.

:~:~ltoc~~a;~~=:д~=T:~~

І. mТИВОЛОКА, сехретар парткому Кв­ ІІІСькоІ итахофабрики.

ЗО;nОВ/oLЮ6 <Щоденн.u.к соціа­

лектusаJtu.

На фото: старший ек.ано­

Jticr

Є.

А.

. Аіегичного

СИДОРЕНКО

!.мІ2гаНН!IJ.

Фото А. Козака.

у НОГО БІЛЬШЕ Ось уже lI.ругиЙ рік колеК'Т'И8И 8ИРОб­ ничого

деревообробного

об'єднаdНЯ

і

виробничого об'єднання «5роваримеблі,., зваживши

можливості,

укладають

до­

на змагання . На меблеllій фабриці мене ознайомнли 3 цим ДOKYMeHT~M . У ньому зобов'язання обох колективів НІ 1979 рік. В одному 3 пунктів записа. но: «Щокварталу обмінюватися письмо. &и.ми іНфОРМllціямн про хід ВIІКQнаиня

rOBip

зобов'язань,.. На трудове

хажугь,

ЦЬОМУ й закіНЧУЄТЬС!І

суперництво,

для

організо.ване,

«галочкюо.

Сторони

як

надси"

лають одна ()дній повідом.тення про ви· конання планів і зобов'язань, Спеuіаль,

ної комісП дл~ пі.!биття пі.!сумків не створено. Та І\: хі:! його ніде не висаіт· л~ться, робітники не обізнані з ума·

О РМ А .7.1' Z а lИg!!!Ei§

,t

r АЛОЧОН"?

С", .1гіllИО З КОЩl,ОI'OВt'>РОМ, кожноro мitИ1".

числа

18

ЗМдИО з КОЛJ10гоаором. колективам пі.аРQзltlЛIВ. цехіІІ, служб, дільниць, брига.!, які протягом р()ку ОJ1ержали бі.~ьшість перших місць, присвоюється ЗllаННIІ «Краше піJ.ПРИЕМСТВО 06'ЄJlнан­ Н"", «Кращий uex,., «Краша дільниця:.; сКраща бриtаllа", «Кращиl\: ві!111іЛ:l>; .,КрашиЙ за професіI!Ю". На місuях пе­ реможцям

lІІ'учають

I1Єрехі.lниіі

ЧеРВ0.

ний прапор. вимпми, їх імена ]зносять ДО книги ТРУДОВОЇ слаllИ Qб'єднання.. п.~я визначеННІ! мрем()жuіll при фабко.. м'Ї ~TB(!IpeHa спеціа.ТЬ!іа комісі •. яку очо. .1юt

MtxaHiK

uexy

ремонтнС),механічного

.\1.

Ю. Фабрикант. Ие

КИ

показників,

шо

Jl06pa,

але з .lош~

РQзмішена

поруч

із

вами.

зобеll'язаНН!lМИ. не IІlІllНО. I1:к п·і.1ПРИЄМ~

Який же ТOJIК IІ1Їд таког() формально. го змагання? Адже ~мисл Йо·го повинен буги 11 тому, щоб ІІЧИТИСЯ на кочкрет. них фактах, допомагати О:;lИН O:lHO'-'lV. порівнювати ПQказники, вивчати .!10свіл.

ство спраllИЛОСIІ із кsaрт!льним планом, ИФ іі.!є поперму у змаганні. Раніше 3 наrоди Сllята 8ипускали I\лискаllКИ із ві.; Т<lItНЯМIІ rrеРtJ.овикаYl. Тепер же nОСИ .,а.; ЮТЬС1l на Bi.!l.CYTIfїCn' художника і uим не ';!Ймаютьс" .

йти разом

ynеред..

Аналогічний стан і у цехах головного підприємства вироl\НИЧОГQ ;repeBOO'ipo6· ного об'єднання. Нз кожній ді.,ьнпцj є спеціально обла;lнаний стен,!. на >!кому вміще!Ю зобоВ'IІЗ3ННЯ КО,1ективу !іа рік

Поруч

таБЛИЦlI,

яка

повинна

ві:l"бра­

жати хід змагання сере.! брига.'! кожно·

го місицІ' . Але її

графи

у

більшості

иехі,в не Зlповнені.

Соціалістичні ия НІ

--------------------..-----~-----~---------------~---~-" ~------~~--~-------

..

]979

рік

зобов'язання побачила

об'едн!н·

.1ише

за

про·

хідною. Підсумки змагання підбивають·

ro,aC:HicTb вї..,ігрзt ВМИКV po .~b V co~ ціа.,·іСТИIІНОМУ змаганні. В('}на ~ МО.; рмьниіі

стимул

.!1ЛJl

р06ітникіа.

І.

ма ..

буть, l'рофспIЛКQSОМУ KO~liTeTY Qб'Є1нан" ня треба все зрОбнти ".~Я TOfO. ш(')6 iYlЄo' нз пере.1t'1викіll ФіrУРУ68ЛИ не тільки У' наКIІ!ах про ви.!ачу nptMi/!. Іх П<>8инен

~H8TH кожен члєн к().1!!КТИ"IІУ. шоб запо­

ЗlfЧУ1ll!ТМ лосеі!!. брати ПРІІКЛ3Л V робо.; ті. Зробити lIЛIІІ цього треІІа иебагаТО2 8Ч<і·(fj()

rcі;).биватм

відзнач!!т!!

пі!1СУМКИ

зм агання,

переможuїа.

Л. ШИНКАРЕНКО.


*

~ етор.

М - - -те

,.,

"

о І! Ж И тт Я

------------ -_._--

--------------~-------------.., КАЛИ'f)JJotel, JUJII

І!

еереж.іі IВXOJ1i Кlпере­ АDlltиі 109-1 ,і'чияці li,ll;

. .- Иll'EWi'8fSМ

К8'Х1РС

СJ!ІИ

.ІМС'М8Аьеьк,Т

В. 1. JI..вма ~YJtCI бmт.

,.-

ItIИГl

,,111118

Бr8ВАРЩИПИ"

1't.xy!roи . цrкоаТJlМИ'!R11К eT~a'M нинішнього

Jlини тій -

року

жицркоІ

Відкрили ЮНІ

емеп

Itt.в.ару ftИ И А8 J8И;НСltК8fО

ШК1JI

~МЮ

иок кімнаті музею Леніна, у класах про­ йшли виховні години, присвячені сторінкам біографії ВОЖДЯ світо­ вого пролетаріату. Уч­ ні одержали нові екс­ понати для шкільного· музею з музеїв Леніна міст Лейпціга, Праги, Варшави, Крак о в а, Москви, Львова, з яки­ ми підтримують зв'яз­ ки. Екопонати будуть представлені у музеї,

мальовни-

.2

школи

Маляренко­

хвилини

секунд.

57

Наступн! м!сця за юни. ми спортсменами Py~a­ Нівської (вчитель фіЗНУЛЬ­ тури Г. Ф. Приємниць­ :КИ1Й) і Требухівсьної (1!ЧК-­ телі фізкультури П. І.

ноатлетів вести напруже- Анчаков і О. В. Хромець) не суперництво за прИЗОВі середніх шкіл.

Юсця.

Пt!фшими .8 дистанціІ 500 метрів стартували дівчата. Кращою 'l:ут була Тетяиа Л!ддубна з ШевчеНКівськоУ середньої

Зміва майБУТНJl

школи,

ТВОJl, комсомол! Ось варах

уже четвертиl рІк првцюс в B~ станція юиих техиlкlв. Із аадово­

А сьогодні у школІ відбудеться . традицій­ !іИЙ конкурс читців вір­ шів про В. І. Леніна.

уч.і

ВО.~одlти зубилом.

першого

Вадим

Гальцов,

Неткачов,

22 квітня учні школи вийдуть на недільник, вони благоустроять те­ р.иторію школи, впо­ ря:дкують братські мо­ гили і ву.'lицю Леніна.

вгор!).

ОлІйник,

автомобіЛІ пошук

иайбільш

ви­

ВИГЛЯДОМ,

(фото

О. ГРИЩУК.

ГОЛОВАНЬ

Фото

13.45 14.15

ав тора,

:

&Ь!Jt

Наука І життя. ХудожнІй телефІльм

НЕДІЛЯ.

сМи­

шук:>.

lIиступае вокально - інструментальний аисамбль

15.20

сСмерічка».

22

КВІТНЯ

ПРОГРАМА Протрама

18.00 8.40 9.05

кунд).'

щини.

метрів у

юнаків.

тичного

кросу

укомплек­

другій схо- у місті Фастові.

динці п'єдесталу - с:п<>ртсмен з Григорій Вірич -

'!!ОЕЕ

!!

3:

слід звернути увагу ди­ ректорам та викладачам

секунди. На

хор""шими

зліва).

П,

що

Тут перемога дісталася товано збірну команду, русан!вцю Сергію Со- яка незабаром виступати­ лов'ю 2 хвилини 53 ме в обласних змаганнях

Кузнецов Ром"и ще не школир, але вже нарівні з першокласниками в ЙОГО моделі відзначають~я кра· даними

факт,

КняжицькоІ середньо! школи АИТОНіна Моска-

1.000

креслеи·

гуртку.

естетичним

той

Великий Інтерес у гл яЗа результатами перо дачі):! ВJ!:К.Л1Ікав крос на шості району з легкоатле·

(фото

заt!маЄТЬСR СИВИМ

статувати

леНКО(l хвилина ЗО се- ФізкУЛЬТУри шкіл Броваро

машини.

технічними

представили

форми, емблеми школи, а окремі бігуни вийшли на

1

ви·

прискорює

доці",ьного

не

школи Лариса С.'1ИЗЬ~ ДИС1'3нцію с.1або підготов­ (1 Х1ІИJIква 28,9 секунди) леними. На ці недоліки

ВіталІй

зайняті

розря-

ця вибороли представниці Налит~нськоІ середньо!

Лебединець,

Вознюк

моделі

Колектнвний

готовлеННR НЯ

Василь

Олександр

готовленням

Олег

які

жодна команда-учасниця Два інших призовІ міс- не мала єди.ної спортивно!

лобзиком. напилком, викону!.>ати графічнІ

КJlacy

ре- ЦJкіл,

lJ.Y.

моделювання. фото· любнтелів. картн пістІв. радіокоаструк, торів, технІчного моделювання. Першо· класника середньоТ школн М 5 вже ма· ЮТЬ певні успіхи. Вони н~вчились за цей

час добре MO.~OTKOM. роботи.

показала

гому спортивному

спортивио,технічного

ратури в шкільній біб­ ліотеці про життя і nіяльність Ілліча.

яка

БезвідnовідаЛЬНОПОСТ8-

вилися до перших леr~оатлетичних змаг,ань сезо­ ну керівники БобрицькоУ, ПлоскіlВСЬКОЇ, НраСИЛіВСЬ­ кої, Погребської середніх

зультат 1 хвилина 26,З своїх КОМаНД на старти секунди. Така висока районної першост!. flрик­ швидкість в!дповІдає дру- ро, але доводиться кон­

лениям беруть участь в технічних гуртках школярі міста. Тут працюють гурткн'

експозиція. Привертає увагу і виставка літе­

ЕКРАН

у

середньої

ВячесJDЗ.В

днста1Щ!У 1,000 1 500 метрів. До тото ж, за результатами цих старТів формуватиметься збірна коиа'\lД3 з легко! 8TJIeTHки. Саме це ilМусило лег-

нова

ГОЛУБИЙ

спорт·

Броварщини.

сену·нд 1 на Тр&о преДставнин Кня.

55

'ІОІІУ НаJПW~КОМУ Лісі У загальнокомандному ПРОХОРJlа весняна пер- заліКу. вже в котрий раз, шість райоиу з лer-коатле- кращИlМИ виявилися лег­ ТJlчноro щюсу.У цих зма- ноатлети з l{алитянсько! гаХНЯХ8ЗЯЛИ участь 160 школи, яких готували до юнаків і дівчат, яКі бо- змаган:ь Л. М. Нсьонз І РОJIИСЯ за перемогу на М. С. Новосьолов.

Сінта

відкриється

СПОРТ

ВЕСНЯНІ СТАРТИ Л ·ЕГКОА ТЛЕТІВ

.. ісКРИС турбм. Кожен загін готував lI~apy-

де

СПОРТ

• •

21.35 Художній 1918 роц!>.

ЦТ

-

-Час ••

ГІмнастика дл. діТtl. Концерт ансамблю п~снl танцю БурятськоУ АРСР

r

новиии.

Вперед.

НА ОБЛАСТЬ

хлопчики!

І. ДОРОШЕННО, методист райметодкабінету.

z:?!t!

фІльм сЛеиlи у По закінчеинl

ПРОГРАМА

10.00 11.00

3

пошани Калити 2 хви-

Е

2

в універмазі Броварського змішторгу до·ЗО квітня проводиться

з

22

ВИСТАВКА. ПРОДАЖ ТЕКСТИЛЬНИХ ТОВАРІВ.

(М.).

&ВІ f1мнастика.

Музична протрама сРаи­ 15.50 Телепрограма сАвтомобl-6аllкал •. кова пошта». (М.). ліст •• І! .зо Очевидне - неАмовlрне. 16.35 Познвнl счервоноТ субо- 9.ЗО Бу ди:'ьни". 10.00 Служу Рад.нському СОIO­ (М.). ти •• зу! 12.30 АБВГДеАка. (М.). 17.05 Концерт оркестру народ11.00 В тост"Х У "uки, Худож­ 1З.00 Документальні фІльми. иих інструментів Українсь(М.).

понуються шерстяні і шовкові тканини 3 на •. турального і штучного волокна.

9.40 ДЛА В8С, батьки.

17.35 6.

Для вас, батьки. (М.). Концерт радянської пІснІ. сВашим, товаришу, серцем І іменем», Репортаж з Київського філІалу музею

симо вас, шановні броварчани і гості нашого міста, відвідати виставку-продаж.

СУБОТА.

tl

КВІТНЯ

ПРОГРАМА

ЦТ

9.10 Умілі руки.

кото телебаченн а і радіо. Олійник. -стою на землі». Поетичиа компози-

10.10 Коло читань. 11.00 Щоденннк суботиика.

ціа. 11.10 Музнчна протрама _Ранко- 18.20 _МУЗНЧllа пошта» аа пошта»,

11.40 Радянське мипецтао.

12.М Пlсні

образотворче

Ленініана.

наших

батькІа.

Вн.

конув Великий дитячий хор Центральното телебачення І Всесоюзного радіо.

12.35 Щоденник суботника.

12.45 Програма

Всесоюзното

стичного суботника.

19.00 Інформаційна

учаскомуиі-

протрама

сАктуальна камера».

paдll.Н-

,ьк01 піснІ центральното те-

телефlл~м

Веселі

В. Заклунна. головний иапрям. В передачі бере участь

член

ЦК

КПРС,

_ПанІ

Мете·

13.40 14.15 15.50

нотки.

Сільська ТОДИН'" 13.ЗО Музичниli кіоск.

театралы\4 8истава. М. Погодін: _ЛlОдина s рушни­ цею». Фlльм,виста.8 Дер­

14.00

жавното

академіЧното

Ім. Евт. 19.30 Знайомство зблизька. За- 16.15руПрем'Ера служена артистка УРСР телефІльму

20.30 Якість -

_Здоров'аа.

lЗ.ЗО Концерт ан~амблю

никам

ній

лица».

12.15 12.30

Вахтант"в" документальното _ДОЛА. 3 ЦИkJlУ.

ПРИСВАченого

жІнкам.

16.ЗО Клуб

перший 17.30

секретар Львівського обкому

теат­

радяиським

(Ашхабад).

кіноподорожей.

Мультфільми _38 Жаба-мандріВНИЦА».

nanyr ••

В. І. Леніна. -Веселка». 1\1

18.35

ц.

Франк.

рlацlі

для

СимфонІчнІ

фортепіано

з

І

Всесоюзното

Ульянових».

а1.00 Протрама

21.33

ІЗ.55 Політичний ОТЛllдач

-Час».

Чемпіонат світу

Матч

трупн.

хоню.

3

учасників

В перерві

Бекетов

фlнальноТ

новини.

-

По sакінченнl _MЄJloдii і ритми sарубlжної естради».

ПРОГРАМА

УТ

10.00 Новини. 10.15 ·Познвні .че\ІВОНОТ

коменту.

леглядачів.

В.

листи

П.

те-

(М.).

14.43 Екран студента' заочки. ка. АнглІйська та нІмецька мова.

рія. (М.). ТІІ». У JI~8івських 18.00 Життя науки. (М.). НАкі.. 19.00 ПісНIІ далека і близька. tо.ЗО сЯ - курчатко, тн кур(М.). чІТко:>. Лялькова вистава .•. 19,45 Документам.ниЙ фільм Позивні

ти». му.

-червон01

Весна не

Жl.45 ОдноактнІ

вбрания

балети

8

субо·

_джитітами

КРИ-

ЮТЬСІІ.».

20.00 Оде- 20.15

ськО,му театрі оп"ри та ба· лету. 18.30 ПОЗИ.llі _червон01 субо' ТИ». На посівних гонах Диlпропетровшини.

J ,.,.

Вечірня

(М.).

не

казка.

Людина.

народжу·

(М.).

Земля.

Висвіт.

(М.). фільми. Документальні (М.'. 21.40 Художній телефілы\l _Фаворит», (М.).

21.00

, . , -.:r- - . . . . . .,~.."....",..,.",.,.,....."....

сНОВАЯ ЖИЗНЬ. -

12.20 13.20 14.05 І 4.20

Катрус"н

Слава СОЛАатська. Концерт.

Доброго

вам

Заступник редактора В. ДОВІ ИЧ.

адоров ' ••

ХмельницькоТ областей. 16.50 Комсомольська традицlА.

17.50

Л.

фонів

Бетховеи.

Виконує

симфонічний

paj"HCЬoKoro

Сьома

сим·

радіо.

І. Шведов. самим собою».

В

_Залишаюс~ Телевистава.

перерві 19.ЗО Інформа· протрама сАктуальна

ційна

камера

20.45 21.00

3агvб.,ениJl атестат виданий Бровар·

N. 537353.

ською

заочною

роиі.

шко.,ою

ВВАЖАТИ

в

матеріально

1964

НЕДIИС·

НИМ.

•.

На добранІч, дІти! Програма счас •• (М.).

Дирекція, партіАна і проф· організаціі КНІІсереАНЬОЇ ІUКОЛИ

спілковl жицько"і

ВИСJlОВЛЮЮТЬ чуття

спів­

в ч и тел ь цІН.

Стотній

втрати

rлнбоке

І.

з

-

Івана

-

технічноrо госпо­

ПОТРІБНІ НА ПОСТІПНУ РОБОТУ: буxrаJIТер. шофери, крашвнвки козлового

ва, прибираJlЬниці ва,

кра­

адміикорпусу .

Звертатися иа адресу: м. Бровари, вул. Нутузо.

125.

Тресту .Броварисlльбуд.

ПОТРIБfII НА ПОСТІПНУ РОБОТУ:

старший інженер технічного відділу, іиженер-геОJlе!іJ!:СТ, старший іllженер групи підготовки виробництва, старший eKQhomlct-ревізор. АдмІністрацlJl.

Броварському ремонтно· будІвельному управлінню

.N2 4

середнім

заробітком

приводу гяжко'і смертІ Т'Ї батька ЛУСТИ Олександровича.

200-220

крб.

Одинакам надається гуртожиток і прописка. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ремонт­ ників,З

(біля базару).

Адміністрація.

Броварському хлібозаводу ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ: rазоеneктрозваринк 5-го розряду, тракtорист 3-ro розраду ІІа трактор Т·40. ОдинаJ'U1 иадається гуртожиток, АдмІністрацІя.

.

,..:-..,..:-~.".~~.."....,..."........,...,...,.,..,...". ..."...,..".,..,oC""'otIr""~"""""~"""4r"''''''' ""#.,,,.+,,,..,.,,.~,~ ~,,,, ,..",....".,#..,,~

ортав 8pOBaPCKoro roPKO'"

К9 .. м уииСтвческоЙ партии VкраВИbl, ropoAcKoro н районногО СОВІІта_аРОДНЬІ:І lIenYlaro. Киевской e(lласtв, Газета 8Ь!Х04И1 8а украинско .. изые..

НАША АДРЕЄАІ

255020.

11, I)РОВАrи.

1IY.tI.

КвТlСЬКа.

Ів.

ТЕЛЕФОНИ: .,едактора -

19·3·1!2; 'ІСТУПВ&К' ~'K1ap.- 10-4-47:

вlдповlдального секретаря, віддІлу сільськоrо rec:IID4IPCn8.• коресооа'

ДЄІта місцевого радіОМО8J!еИНJI иасовоІ роботи, фотокореспондента

на

місяць.

заслужений

оркестр ук· телебачення і

18.30

Республ;lкаНсьКій баЗі

постачания і збуту Міністерства сільського дарства УРСР

міальиа,. 3

14.50 Село і люди. А

Про­

ТЕРМ!НОВО ПОТРІБЕН автокраНівиик 5-6 розряду ДЛЯ роботи на аl!ТО­ краНі НС-2561 г/п 6,З тонни. Оплата почасово-пре­

кіиозал.

15.35 _(;он"чні кларнети». Теле­ 16.15 Концерт. турнІр колективів художньоТ 16.45 1:удожніll телефільм _Про самодіяльtМстl КиТвськоТ І друзів • товаришів». І се-

субоавтобус-

11.25

KpeM.'IIt»,

16.

Дирекція змішторгу.

ва­ ор·

• кестром. (1\\.) • Компартії України В. Доб- 18.00 МІжнародна панорама. 18,15 Програма _Здор о в' я. радіо. рик. 18.45 СВlІтковиli вечІр в Кон­ (М.). ' 13.50 сІм'" ЛенІна безсмертне». 20.45 На добраиіч, дІти! цертній студП Останкіно, 19.00 По музеях І виставочних Поетична композицl". 21.00 Програма сЧас •. (М.). присввчений 60·рlччlO з дия sалах. Античне мистецтво. Н.15 Л. Бетховен. 32 варlаціі. 21.35 П'АТЬ хвилин на роздуми. першого комуніr.тичното су­ (М.). 14.30 У світі тварин. МолодІжна розважальна пеботника. 19.25 ЧемпІонат свІту з хокею: 15.30.Веселка». ІІІ Мlжиарод. редача. По закінчеННі 21.00 Програма _Час •. Матч учасникІв фlнальноV ний феСТИ8аль телепрограм НОВИНИ. 21.35 Про балет. По закІнченнІ трупи. І, 2 періоди. 8 пе­ народноТ творчостІ. М"нто, ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ -НОВИНИ. рервІ вечірня ка'ка. (М.). "ія. 10.00 Народні мелодії. (М.). ПРt?ГРАМА УТ 21.00 Науково - популярнІ філь­ 15.55 ЧемпІонат свіТу з хокею. 10.15 ШаХ08а школа. (М.). ми. (М.). 10.00 Новини. Матч учасників ФІиальної іО.45 КонцеРІ. 21.35 ЧемпІонат свІту s хокею. трупи. В перервах И08И' 12.іО Чемпіок&т Европи з к.. а· 10.15 Пlсні про ЛенІна. Матч учасників фінальноТ ии і тираж _Спортлото». сичної боротьби. (РумуніА). 10.45 Для жовтенят. .Зlрочка'. 11.20 Документальний телетрупи. З період. (М.). і8.40 9·а студія. Ведучий (М.). фільм _Треба мріяти. Із 22.10 Худо",нfll теJlефіЛьм сСер' В. С. Зор.;н. 13.00 Ір"андlll - зеМЛIІ ірландциклу _До Ленlиа, У дар». (М.). 19.40 Художній фільм _Сlм'А ців. (М.). .... ебачення

Адреса універмагу: ВУЛ. Гагаріна,

Міжнарод­

ний фестиваль телепрограм народно1 творчості. Монго­ лія. (М.). 16.55 ХудожніЙ телефІльм сПро друзlа,товаришіВ.. 2 серіА. (М.).

18.00

дЛЯ покуп'ців у широкому асортименті про..

19·3·18: вlu\лJ. 19·4-67.

IIPoMlc.noaocтt,

І

Газ". вах"а_n

.:.:::~;~. ~g:~: Обс_т 0,6 Фоо"'''' rазеТ8 сПраВДІ •.

'#I'''''~_'''-.I ,. ,....~.."...".,,,.....,.....,,..,.OO'.:'J",~C', ~"'ч7"'оС"l"~... ''''':'~_---='''t~''~4'"''?';--'''''''''''~'''''''~~''''''''''''''''''''''''''''~~~'' -~.,...,.,.

lueкc 61964. Броварська друкарня Київського облуправJtiIlНЯ в справах вида.вВIЩТВ, 110Jtirpафіі і КНИЖКОS<lї торгівлі, вул. Киll1~ЬХI, ~54.

..

~aM, 2~17-11.320,

1 ~

#64 1979  
#64 1979  
Advertisement