Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАFlТЕСЯJ

у механїаова них панках

.Ni! 64 (3371) СЕРЕДА

17

Буде зерно і зелена маса

ТРАВНЯ 187~ р.

усе більше нагромаджують гру­

522 гектари, в тому числі на зерно 50. Качанисту розмі­ щуємо на землях з-під кращих попередників. На кожний гек­ тар при кудьтиваціївнесли по 500 кідограмів калійних і стільки ж фосфорних мінераль­

бих та соковитих кормів. Як наслідок зростають

них добрив, а під час сівби по два центнери складних мін­

надої молока. Ось і в ці дні щодобові надої від кожної ко­ рови становлять 10,7 кілогра­ ма на 1,7 кілограма вищі,

добрив. Продовжуємо сівбу поукіс­ ної кукурудзи на зедений корм силос, боронування пдощ, де раніше була посіяна качаниста. 3' явилися дружні сходи. Механізатори роблять усе, щоб на кожному гектарі виростити 40 центнерів зерна

Вирішальним фактором зро­

Ціва ~ коп.

стання продуктивності громад­

ського тваринництва 6 міцна кормова база. Цю істину добре розуміють у радгоспі «Краси­

РІН ВИДАННЯ 33-М

-

лівський»

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Щоб

забезпечн-тн

високий

зобов'язання по внробництву

.

і продажу державі сільсько­ господарської продукції, взя­ ті на честь 50-річчя утворен­

ня Союзу РСР, необхідно організуватн старанннй до­ гляд за посівами, просапннх, площі

зокрема, якнх ста­

17,5

новлять в районі

тисячі

гектарів.

За період весняннх польо­ внх робіт У господарствах району посіяно 5395 гекта­ рів картоплі, 2750 овочів, 6380 - кукурудзн на зерно,

зелений корм і снлос,

2500

гектарів кормовнх корене­ плодів. Переважна більшість господарств добре підготува­ лнся

до

проведення

догляду

за посівамн. Вчасно відре­ монтована техніка, прнч1пні знаряддя.

Щоб не допустнтн забур'я­ неності, майже всі господар­ ства

проводять

досходове

боронування кукурудзн, між­ рядний обробіток картоплі, розпочалося проріджування, букетування і прорнвка кор­ мових буряків. Необхідна ро­ бота по догляду 1· забезпе­ чению

густотн

провоftнться

насадження

на

овочевих

плантаціях. Організовано об­ прнскування

і

обпнлення

сільськогосподарськнх тур

та

плодовнх

отрутохімікатамн. господарства протн неності

ку ль­

насаджень

Окрем1 забур'я­

викорнстовують

гер­

біцндн. Особлива увага приділяє­ ться збереженню вологн в грунті. Дуже велику корнсть на обробітку картопл1 прино­ сить використання ленін­ градських

борінок.

1

житомирських

Адже

садіння

кар­

топлі проведено напівгребе­ невим способом і гребеневим способом,

що

дозволяє про­

вадити міжрядний обробіток

до сходів.

Щоб не упустнтн строків прискорнтн формування повної густоти насадження кормовнх буряків, треба за­

безпечнтн боронування і про­ різування посівів. Завдання полягає втому, щоб розбн­ рання букетів там, де дозво­ ляє

густота,

кожному

8 -1 О

завершнтн

в

господарстві

за

днів і не пізніше утво­

ного процента збираного мо­ лока або патоки. Догляд за посівамн - чи не найвідповідальніlПНЙ пе­ ріод боротЬбн за високий урожай. . Ось чому районно­ му управлінню сільського господарства, всім керівни­ кам радгоспів і птахофаб­ рик, спеціалістам необхідно спрямувати

внко­ агро­

Не чекаючн завершення про­ рнвкн, потрібно' проводнтн

технічного заходу. Крім ме­ ханізаторів, до роботи по догляду за посівами слід за­ .лучити максимальну кіль­ кість робітннків своїх гос­

розпушування грунту з

часннм лнн, а

одно­

підживлеиням рос­ після перевіркн­

глнбоке розпушування з вне­ сенням добрнв. На посівах кукурудзи на зерно, силос і зелений корм слід не допустнти виходу бур'янів на поверхню з до­ помогою боронування, засто­ совуючн йЩ'о кілька разів до

і після сходів. При цьому після сходів треба провестн декількаразове розпушуван­ ня міжрядь з обов'язковим піджнвленням мінеральннмн

добривами. Великий обсяг робіт зараз у овочівників. На площах помідорів, огірків, цнбулі, моркви, столовнх буряків та

подарств,

ти

розпушування

часну

прорнвку,

та

щах

вах гербіциди. Особлнвого значення слід надавати боротьбі з різнома­ нітними грибковими захворю­

найбільш

ефек­

спосіб Обпрнску­ POC.JIHH однопроцент­ ннм розчнном бордоської рі­

тивннй вання

динн

чн

півпроцентннм

роз­

нашої

станом

депутатів

трудящих,

працівники транспортних, шля­ хових,

а також

комунальних

преса,

установ,

телебачення,

радіо, кіно.

Особлива

увага

під

час

кими

лять

транспорту,

за

впорядкування

на

1

зобов' яза­

на

ся

механізатори

за

роботу.

норми

виробітку.

Мільйоні

700

Механізатори другого відділ­ ка радгоспу .ТребуХlВСЬКИЙ~ поснлили догляд за посівами.

30

(РАТАУ).

Оперативне

ву вііД'дїлка

1 50

-

дві п,ремії:

75

карбоваНЦіВ.

Матеріальне

..Б 06РИ1І1іЬlКИIЙ»

;іведення

уп.равлі,нн-я ciJlЬCI.КOfO

«;Кр аlси,~іIВIСЬк.wЙ>

заохочення

У господа,рствах IраАои:у за станом

Посіяно овочІв

';:

Назва господарств'

Місячник безпеки руху по·

""' ~.~ . .: .... '"" ~ о

оо

зменшенНю

...... :-=

.0,

..

І

Радгоспи «3а'пла,в,ний»

«3аВОР'I!щЬКИЙ»

,-"о, ".-"'

150

102

О

,:І(

Прополено овочів

""..

=

0,,,,

"'"

..о,

..,' 0.'""

>0:0,

НЮ

100

34

50 26

53

39

29

4959

«же'p\lIiіIвсыи'й»

85

45

50

24 22

84 84

82 57

Зб

37 6

78 75-

60 79

33

34

25-

7

5

74 70

БО

54 16

14 29

8

100

1()(} 1100

l'меIН,;

Щорса

«Лlі1'кі,вIСЬКИЇl» «Тре,бух,і,ВIСЬКИIЇ\»

32

Птахофабрики к а.1 и:т!яIн.сы,а,'

15

157 49

85

Пу,Х1іВОСЬіШ,Й ППР

1{)о

81 90

85

,о ІР я»

«НеЛ:ИIЮlДИіме,р<:J>ЮИЙ»

'"..<-

99 95

"'PY'c-а,ні'В'СIЬКИrЙ»

.«,3

ГОСПОДз!рства

'pailiBHKOНIКOМY про хІд ,польових робіт

оновдення

(РАТАУ).

ФОТО П. Теплюка.

карбованЦіВ, а для uолекти-

ної частини тощо.

вах, в установах, організаціях,

зроблене

................................................................

заходів до

і вулицях на1ІІИХ міст.

підраховують

Разом з тим піДГОТОВЛЯЮТЬ тех­

пі1ІІоходів ЩОiJ,О безпеки руху.

на підприємст­

сходи.

голова робіткому

rOTJ'GMOCb ДО СІНОЗБИРАНН8

на тротуарах, розмітці проїз­

збори-зустрічі

3' явилися

спрняє прискоренню роботи. Вже поставлено на лініЙку го­ ніку до сінозбирання. Ремонт рових буРяНіВ на УкраїНі. акордннх на­ товності три тракторні сіноко­ Скрізь уже зеленіЮть дружні організовано по сарки, КІР, силосний комбайн, сходи. Настав період масової рядах. Якщо роботу виконано а другий ремонтуємо. Успіш­ в строк і якісно, робітник, проривки рослин, ретельного но підготовляють свої машини обробіТку посівів. Темпи робіт крім основної оilлати, одержує процентів преміаль- комбайнери Володимир Микола­ скрізь високі. 3а останній тиж­ двадцять йович Прудкий, Володимир Іва­ день, наприклад, густоту насад­ них. За своєчасний і якісний нович Орловський, Валентин жень у респуБЛіЦі сформовано ремонт комбаЙНіВ установлено Якович Думенко та інші. на ПЛОЩі втрнчі більшій, ніж І. ЛУК'ЯНЕНКО, п'lять грошових премій в 50 і за попередній. мехаиіК відділка.

технічним

дорогах

гек­

за попередній день.

лини.

тисячах гентарів зеМель розмі­ щено 8 цьому роЦі посіВи цук­

громадсь­

на

тиря

швидкісна пунктирна сівалка марно не простоює жодної хви­

вальної роботи серед водіїв та

пригод

На фото:

Ного

«ГОlго.1'і,воькиli»

кількості

бор~дували.

перевико­

(В П:РOlll.е-НІТаІХ ,ДО п.таIНУ)

організовувати лекції і бесіди,

50

Міщенко (справа) і М. Л. Ное­

нує

він

liів руху, ВС'l'ановлення огорож

сприяти

пе­

прОфорганізації радгоспу М. О.

Щозміни

роз'ясню-

кликаний

і

тиря.

«Пл ОlскіlБ-С Ьікиrй»

нагляду за правильніс'!'Ю руху,

як

тракторист Матвій Лукич Кос­

13 1\рв&ия 11172 ,року

Намічено пl)(5води'l'И рейди по

качанистої,

тарів. У сі площі уже двічі за­

перших АНЇВ ~івби приклади самовідданої праці показує

на

ться на посилення

ге к-

530

дання буде посіяно ще

3

в бо­

посіяно

редбачено пданом. Понад зав­

центнерів зеленої

250

дорожних знаItів та покажчи­

проведення місячника звертає­

тарів

кожному

маси кукурудзи. Гаряче ВЗЯЛИ­

ПЛАНТАЦІЯХ

станом машин, особливо авто­ бусів. Буде вжито

гектарі

НА БУРЯКОВИХ Майже

виростити

Уже

ланки радгос­

«Русанівський»

лися

ротьбі за високий урожай.

автоінспекторами· поси­

контроль

пу

розгорнуте соціаліс­

ио бути використаие

чнном суспензії цннебу з обов'язковим додаванням од-

місце­

Механізовані

тичие' змаг8IDUI всіх робітни­ ків, пропагllНAа передового досвіду, впроваджеввя прнн­ цнпів моральиого і мате­ ріального заохочення. Твор­ чий пошук, енергія, палке баж8IDUI сільських трудівни­ ків якомога краще виконати зобов'яз8IDUI друroго року п'ятнрічки все це повии­

використовуючи

при цьому

перевиконанням 'норм

система

широко

ваннями,

головний агроном.

по­

ня своєчасного 1 високоякіс­ ного догляду за посівами.

господарст­

республіки, виконкоми Рад

культур

вувати

організації

вих

просапвих

Найголовнішим завдаНИIІМ у даннй час первинних пар­ тійних організацій, керівии­ ків і спеціалістів радгоспІв та птахофабрик є забезпечен­

ирономам

в

центнерів

250.

пен­

необхідио шнроко використо­

Органи внутрішніх справ республіки разом з службами безпеки руху транспортних господарств, комісіями громад­ ського контролю за технічним

відомства,

допомогу

акордио-преміальна оплати праці.

своє­

питанням безпеки руху.

міністерства,

на

Цьому повиннl бути підпо­ рядковані всі форми і засо­ би масово-політнчної роботи,

цаявні

і

зеленої маси. В. ОСТРОУШКО,

виниа бути запроваджена Ін­ дивідуальиа відрядиlсть І

насадження,

посівів

кукурудзи

сіонерів. В ці дні сільськнм трудівннкам прийдуть на допомогу робітникн під­ прнємств-шефів. . Обов' язок керівник1в- викорнстати як­ найпродуктивніше робітни­ ків промислових підприємств, створившн їм необхідні умо­ вн для· роботи. На всіх пло­

з тнм, щоб забезпечнтн необ­ хідну густоту рослнн на кож­ ному гектарі. Проти забур'я­ неності

роком

домогосподарок,

запроситн

іншнх культур слід проводи­

союзний місячник

громадські

3

нання цього важливоro

в школах, іНС'l'И'l'утах, палацах культури, кдубах, присвячені

руть,

орга­

нізаторську роботу на

3 15 травня по 15 червня цього року проходитиме Все­ боротьби з

свою

кожним

Івана Петровича Дяченка та Вол,одимира Степановича Тете­ рука.' 3агадьна площа її -

рення другої парн листочків.

Місячник безпеки руху аварійністю на· вулицях міст і шляхах країни. Активну участь в його проведенні бе­

всю

з

ніж торік на цей час. Виробництво кормів у основ­ ному перекладено на механіза­ торів. Кукурудзу, наприклад, вирощують механізовані ланки Івана Андрійовича Радченка,

ВСІ СИПИ-НА дог nИД ЗА ПОСІВАМИ урожай усіХ культур в дру­ гому році п'ятнрічкн і з чес­ тю внконати соціалістнчні

і

СсМИіПО.'IІК,;,в·сь~а

50 33

~OO

100 100

18 9


но

лу аУДИТ<Jiрію зібрала нещодав­ но :науново-методична нонферен­

що організатором Союзу Радянських Соціалістич­

Лейтмотивом

широної

в цехах, в обідню перерву вони проводили чер­

них Республік є партія, що вперше багатонаціо­

гові бе с іди 3 робітниками, а потім, після закін­ чення зміни, слухачі школи основ марксизму­ ленінізму другого року навчання зібрались на підсумкові заняття. Серед них: агітатори, партій­ ні і прОфспілкові активісти, члени редколегій

нальна держава, де всі народи рівноправні, ви­ никла в результаті перемоги Великого Жовтня.

працЬвникLв та член.1в ради біб­ ліотени з читачаіМИ були КРИ­

Анатолій докладно зупиняється на тому, як у

го письменнииа-гуманіста А. П. Чехова .В людини все повинно

стінних газет .

відзначають трудящі cJiаВIDIЙ ювілей.

Пропагандист Максим Степанович Скиба .знаЙо­

У кожному виступі 1!ідчувається, що слухач} повсякденно працюють над творами класиків марксизму-ленінізму, вивчають допоміжну літе­

мить слухачів із завданням підсумков!)го занят­

тя і ставить перше питання: «УІ з'їзд РСДРП

,.-

курс партії на збройне повстання». Виступити бажають всі присутні. Слово бере слюсар Микола Івонко. Нещодавно в його житті ста л а с ь визначна подія він прийня'l'ИЙ у чле­ ни КПРС. Один з активних агітаторів цеху М 3, він серйозно готувався до цих занять. Микола широко і всебічно висвітлює питання, розповідає,

що дО УІ з'їзду партія

більшовиків

прийшла

ідейщ) і організаційно зміцнілою , значно попов­ нились

її ряди, зріс авторитет не .'lНше серед пролетаріату, а й в усіх верствах населення. Штампувальник комуніст Анатолій Остапок­ голова комітету ПРОфспілки цеху М 1 зміс­ товно розповідає про створення Союзу РСР. - « Ми хочемо добровіпьного союзу націй», нагадує

слухач

ленінські

слова,

країні розгортаєтьс.я піАГотовка до 50-річчя 1'тво­ рення Союзу РСР, якими ТРУАОВИМИ успіхами

підкреслюючи,

ратуру. Комуніст, член редколегії стінної газети «3а якість» Петро Середа, заступник секретаря цехової партійної організації Тетяна Олексієнко, редактор стінної газети «Ливарник», що посіла перше

місце у заводському конкурсі стінгазет, комуніст Павло Лещенко, комсомолець-агітатор Микола Омеля, зварник-агітатор Анатолій Хав­ ченко тісно пов' язували своі :виступи з життям.

. Після занять ми розмовляли з слухачами . Всі вони підкреслили, що навчання у школі значно розширює політичний світогляд, допомагає успішно

виконувати

громадські

доручення,

завдання,

нову техніКу

ція, підготовлена і прове:дена бібліотенарями та читацьним

аитивом. і

з'міСтовної

розмови

Експериментальний

Itульт­

приємств

тичного сусП!ільст,ва>.)

розпочала

ВСЕ

Теплом чути

ПОВИННО

ради

раЙбіблt.отени,

пагандист Т .

К

Гурова.

оха,рантеризувала

кран

з

руки до

гарячою

новна

батареї

водою,

продукція

адже

заводу

ос­

це

-

про- КОТЛИ, фільтри, водонагрівачі, во­ Вона

шляхи

ДОТИI\О~1

пар о-водяного обігрівання в вашій кімнаті, чи просто, відкривши

і

допровідні труби тощо.

.

ме-

тоди фQрмування номуністичних І . OCTaH~IM часом пр.ацюємо над ,рис

нароДів-братів

Країни

Багато принладів

героїзму

бровар чан.

Рад.

цшавою

'І'рудового

кою

і дуже ПОТРІОНОЮ новин-

яку

розробив

Інститут

у перед- «Укрінжпроект» . 50-РІ ччя УТВО. '

уславлена

людина »

бі6Ліотеиар

Люд, мила Низовська.

маШИIНI()ібу.дУсВа·НIНЯ .

у прямому розумін­

-

ні цього слова. ЙОГО можна від­

БУТИ ПРЕКРАСНИМ" член

потужності.

;ІОМ.

ЛЮДИНИ

,,8

середньої

лять велик}' справу: забезпечують наше щодення і затишком, і теп­

Нонференцlю доповіддю • Мо­ ральні ЯИОС1'і людини комуніс­

·рефераті «Працею звеличена й кою.

I1ромадськиіі кореспондент.

об-

Та люди, що працюють ТУ'г, роб­

бути прекрооним».

Ті1річки. ЗаIВЮ'Д тортовельню,го

не­

ладнання не належить до гіган­ латі слова вида~ного російсьцо­ тів індустрії чи навіть під­

день славного рення СРСР навела у своєму

КАЦЕНЕЛЬСОН,

завод

І\омунального

стандартного

які стоять перед колективом у другому році п' яД.

-

Комунгоспам

50 ,річного ювілею СРСР . Чима­

ВИСОКА АКТИВНІСТЬ СЛУХАЧІВ Вдень ми їх бачили на своїх робочих місцзх

Пропагандисти нниги ретель­ готуються до вГдЗ'начення

Цінавим

був

виступ

учениці

пересувною

аварійною ,

котел~ною

усганов-

Це утеШlении будиночок 3

металевих

конструкцій,

в

якому

ЗМОНТОВaJІО цілий котельний КОМ-

бібліотечного відділу Київсько- плекс. При потребі його можна на-

го ИУЛЬТОСВіТНЬОro училища На- вантажити на трайлер і достави­

талії Юнтенио

ОРГАНІЗОВАНО, ПО-ДІЛОВОМУ Не

перший

pi~ працює

пропа,гандистом

Юра ЮХИМЇіВна Волнова, а все Ж, ноли занІн-

чується на,вчальний рік і п1,дходить пі:Цсумнове заняття, хвилюється. Хвилювалася вона і на цей раз, хоч і не було для цього підстав.

тям свого пі.ДПРИЄМС1'ва , наводили ціоиаві фак-

'l'И І цифри .

Чільне Імісце у своїх ВИСТУіПах відвели слухачі при розгляді питання про братерсьиу спі1щружнІсть соціалістичних країн. Тан, но-

поназали слухачі при РОЗ['JI~І таких питань, ян продуктивні сили І виробничі 'ВІІФІОСИНИ

при соцlалізмі, ПРО"""'ТИВН1с'l'Ь працІ і ф·ак· то,..,..

ри її під'вищен,ня. , нова енономічна .рефо' рма, методи стнмулю;ваНIНЯ праці, ГОСІЮдарсьний

розрахунон і ЙОГО суть тощо.

ВИСТУіПаючи в обговоренні цих питань, май-

стер

цеху

Герой

Радянсьноro

Союзу Ф.

Н.

Бендеберя, слюсар М. А. Бондаренко 1 інші

ВJ:lЯВИЛИ глибоне знання матерІалу. Теоре'l'ИЧю

положення

вони

тісно

пов'язували

з

жит-

установки

тах з нашого

життя нрасу і

духо.вне багатство людини праці. БіБЛіотенариа - прантинантна

констру·кцій).

Щоб зрозуміти вигідність такО:і установки, уявіть собі СИ1'уацію

су:ШсIВ . навчального рону на партійних зборах

вання

Парт1йНіЙ органІ'зацlї Іпри обговоренні під-

ПО'l'plбно звернути увагу і на недолі'Ии, яні ще

мають місце. Насамперед, необхІдно забезпе-

чити всіх слухаЧJi,в л Ітерат,урою , ПОСібнин,ами, придбат. иунаочнення і вже зараз ел ід ре тельно ГQтуватися до наступного навчального року. у цей же день та:иож вІдбулися пІдсумнові

ЗQщwr.тявнQit1сомольсьному гуртну по вивчен-

ню ооновсоціалістичної енономіни, яним не-

рує І. Я. Кузьмич. Всі слухачі виявили міцнІ знання програмного матері.алу 1 силали залін. В. ПОЛОТНЯк. За'ВОIД ,не.стаlнrда,р.тною

Ус·і доповіді та реферати бу- квартир пустують, чекаючи тепли вислухані з , wвагою, виили- ла. Ось тут і став у пригоді на-

обговорення.

сумувала р0311ЮВУ людини

' ' майбутнього

Під-

про форму-

' завідуюча :

читаль-

ним залом бlбл,lотени Світлана Норосто.ва. Вона на ПОJjРОО'

і

.

ща

наголошувала

..

аНТИВНОl пропаганному

ди літератури на теми ні,СТИЧНОГОВИХQвання.

-

НаУlюво"меТQ~ИЧ:НУ

нонфе-

но бути пренрасним»

рада ра-

До

раїюнного огляду колек­

йонної

бlбліотени

на пlдприємс'Твах

про~юдитиме

міста і району. М.

ШІ до районного Будинку куль· ТУРІ!, щоб продемонструвати свої здобутки у самодіяльно ­ му

мистецтві

утворення

на

честь 50-річчя

СРСР.

треба віддатн належне, що вчителі багатьох середніх шкіл з робили все для підвищення ідейно-художнього рівня репер­

J

туарів

та

вдосконалення вико-

навської майстерності. Весь ре­ пертуар

пройнятий

великим

патріотичним та інтернаціо­ нальним змістом . До програм включено пісні братніх дів Радянського Союзу.

Особливо старанно валися до бухівської

які

під

наро·

підготу­

звіту вчителі Тре· середньої школи,

час

попередніх

район­

них і об.lасннх 1\0НІ\урсів БУЛIІ нагороджені грамотами і криш­ талевим кубком. Диреl\ТОР ШКОЛlI Іван ОнуфріЙОВИ11 Осад­ ЧИЇl, голова культурно,масової комісії місцевкому ВОЛОДИМИР

ЯІ\ОВІІЧ

Ковбасинський

та ке­

ріВНIІК хору ВlІкладачка Бро­ варської МУЗІІЧНОЇ ШКОЛІІ Га­ лина Леонтіївн а Субач докла· ли багато старань, щоб на цей раз

перевершити

усі

попередні

досягнення .

І прагнення їх здійснилося. За ВИСОКОХУДОЖНЄ виконання пісень «Ленін з нами» Новіко ­ ва,

сучасної

російської

пісні

«Дуй, ветерою>, української на-

Q

2

стор.

Q

Підбиваючи

підсумкlІ

огля·

родної пісні в обробці Г. Верьов, ки «Ой, ЧИЙ то кінь стоїть» та

ду , поряд з відзначенням твор·

жартівливої

чого

народної

пісні

«На городі буркун ягідок не родить» Ім присуджено перше місце. Велику і різноманітну про· граму підго.тували вчителі Го­ голівської середньої школи. Ім присуджено друге місце. Спо­ добалися присутнім пісня

«Альоша» у внконанні дуету у складі Тетяни Мишкової і Юрія МИШКQj>іза та українсь­ ка народна «Приїхали три )\0заки» в обробl~і Леонтовича у виконанні тріо у складі Мико­

ли Марюги, Віктора та Юрія Мишкоріза. Вдало

підібраний

Талаша хор

і

вокальний ансамбль виставили вчителі Богданівської десяти·

зростання,

жюрі

зверну'

ло увагу на ряд недоліків. Го­ ловним із них є відсутність хо· реографічного' жанру, спортив­ них та акробатичних номерів. Отже, дирекціям і профспіл­ ковим комітетам шкіл потріб· но

накреслити

заходи

щодо

поліпшення культурно-масової роботи серед учителів.

Відзначено, що вчительські )\Олективи Семиполківської се­ редньої школи (директор В. Г. Блоха), Зазимської (П. І. Клишта), Погребської (А . М . Пасіченко), Шевченківської (к. Д . Плеханова), Русанівсь, кої (О. М. Хамбір) та Заво' РИЦ.ЬКОЇ (М. П. Кухаренко)

допомога».

потужність

і установах

ХОЖЕНЕЦЬ.

використовувати установку і під час аварій. Досить підключити її замість котельні, що вийшла з ладу, щоб забезпечити нормальні

Перед почесне

нами

них

ний план . А

і

рай ­

ком профспілки повинні подба ­ ТІІ про те, щоб і в цих школах підняти на належний рівень культурно,масову роботу. Ад­ же у них є чудові творчі си· ли . Ніколи не можна забуваТlI слів велнкого вітчизняного пе­

нелегке,

-

завдаНШІ:

відділ

освіти

для ~Іешканців на

час ремонту. Наша перша « лас­ тівка» добре зарекомендувала се­ бе на випробуваннях у комуналь­ них господарствах м, Харкова.

вже декілька р о ків підряд не беруть участі в оглядах худож · ньої самодіяльності. Районний

народної

цьому році

20

установок

понад

в

серії їх з ТИМ, щоб найближчим часом забезпечити комунальні господарства України надійними в роботі машинами. По-ударному працюють над установок слюсарі Михайло Навроцький, Олег Кри­ вошлик, Олексій Вєкліч 3 брига­ ди комуніста Вячеслава Холоди­ ліна. Уже в цьому кварталі BOНlI мають здати перші 5 котелень.

дагога К. д. Ушинського, ЯКИЙ ГОВОРІІВ: «Коли за співає шко­ ла заспіває іі народ».

складанням

О. БОЖКО, громадський кореспондент.

На фото: вональний ан­ самбль Богданівсьної серед­ ньої шноли у снладі Т. І. Па­ рафlЙииІК, Г. М. Герасимен­ ко, Х. М. Бобко, В. В. Ка­ тон, Г. Ф. Чорної, А. Д. Се­ менюти, В. С. Мигітко та П. А. Бобко.

М. ДАСКАЛ, начальник

конструктор­

сько-технологІчного лу

заводу.

ансамблів

ньої школи у складі О. І. Су· ботовської та О. О. Доброгор­ ського за пісню «Учитель». Райком профспіЛlШ працівни­ ків освіти нагородив хорові ко· лективн, ансамблі, солістів, читців та художніх керівників грамотами і цінними подарун' ка ми. Требухівськиіі хор наго­ роджено кришталевим кубком, встановленим на честь 50-рі'l­

СРСР.

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

Середа,

17

травня

1972

-

приступити до виробництва цілої

N~ І, друге Пухівської, тре­ тє - Требухівської . Високо оцінено Вllконавську майстер· ність дуету Пухівської серед'

утворення

затвердже­

наступному

перше місце присуджено вчи­ телям міської се"едньої школи

'ІЯ

в

пересувних котель­

річки. ВОНІІ заЙНЯЛIІ третє міс' вокальних

але

виготовити

це.

Серед

котла

(1 міЛЬЙОIl хілокзлорій) дозволяє

ренцію «В людини все повин- умови життя

IKC;~IIY,Ha!oТlII>Ho,ro ОlБЛЗiДlН,аIН.ня.

ОГ ІНД УЧИТЕЛЬСЬКИХ ТАЛАНТІВ

«швидка

Висока

НОМУНі'Стичного

~1Ie~~~~~

ТІІВИ середніх шкіл готувалися, як до великого свята . Веселі, ЖI1Ттєрадісні з'їжджалися во·

5,5 тонни, що у 4 ра­ від ваги попередніх

нали жваве

Орга'Нізовано, на висоному Ідейному і метоДИЧНQМУ ·PiJвHi пройшло піДС~МJ(ове заняття.

Пропагандист отавить пиrrання. Почиrнається жва'ва, т.ворча бесіда. ОсООлИіВУ антивність

Майбутня БЮліотенар-

на рознрила на ноннретних фак- зи менше

&1 -15 слухачl'в залdrи склали успІшно .

І ось З<IJнінчилася робоча зміна. У визна1{ений час простору кімнату запоошили слухаЧі з них власний нонспект.

нуль-

МOl'И, пона зав переваги соціалісти,чного опособу вироБНИЦ11ва, винрив хижацЬJИУ суть иапіталізму, його аllресИіВнІсть.

муНіСТ В. Г. ГОРОХОВСЬJИИЙ широно розповів про дІяльність Ради Енономічної Взаємодопо-

шноли ОСНОВ марисизму-ленінlзМу. У кожного

турна?».

«Чи ти В потрібне місце (вага усієї

людина

Наталія .горошно r'оворила про подібну цій: десь на новому маджерела таних людсьних рис, сиві міста споруджено великий яи доброта, щедрість, готов- дев' ятиповерховий будинок, але нІсть до самопожертви в ім'я теплотраси не підведено. 140 народу.

Про початон заняття і місце його проведе.ння всі слухачі повііЦомлені були заздалегІдь, на

попередньому занятті розглян,уто ВУЗЛОJllі питання програlМНОГО матерІалу, пов,торено ОКреМі теми.

на тему:

ножна осв'ічена

року.

Q

відді­


F

ОлОНКА І

Бути врожаєві дорідним Весна

слуговує Василь Савич Воло­ ха. Це він своїм агрегатом ~a кілька днів посіяв 6-2 гектари пізньої капусти. Причому,

відповідальна пора

-

Д.'1я працівників сільського гос­

подарства. ТРІОНО

В цей

період по­

докласти

максимум

ЧИТАЧА ~

.МIJIIIIИIII1ШIIПIІJlJUllIШШ ~

ЗКожltOfЮ ЩИРОЮразуВДЯЧНІСТ~ ~ після відвідин ~

енергії, щоб закласти міцну основу майбутнього врожаю.

значно

Цією думкою і пройняті трудівники села. Дійове

На КОМШlексне ведення всіх польових робіт вплинуло і ма­ теріальне заохочення, розроб­ лене дирекцією та партійною організацією радгоспу. Якщо на садінні розсади помідорів механізатор підряд кілька днів виконував виробничі зав­

своіх, дітей- Вадима - учня § 5к/иісу. і Вячеслава _. друго- ~

дання на 11 О процентів і його рnбота одержує найвищу оцін­

9 Ж. В. Смирнова, Н. Ф. Дуна-І

алістичне

змагання,

горнулося

серед

радгоспу

роз­

робітників

«Плосківський»,

сприяло

ню

нині соці­

що

успішному

завершен­

весняно-польових

першого

періоду:

робіт

оперативно

провели підживлення озимини,

посіяли ярі зернові,

посадили

ку якnсті,

картоплю.

проводимо

конання

ручено виключно рам.

Вони

процентів

гаються.

Серед

зма­

правофланго­

видавались

125

також

Цього року овочівнцки зо­ бов' язалися виростити на кож­ ному гектарі по 220 центне­ рів капусти, 90- огірків, 160 - помідорів, 215-морк­ ви, 300 центнерів столових буряків тощо. Сподіватись на успіх є всі підстави. Кожен

З ентузіазмом працювали на

підготовці грунту Микола До­ рошович Строкач, Петро Андрі­ йович Топіха, Сергій Петрович

Строкач, Іван Павлович Бігун, на дискуванні та садінні­ Володимир Тимофійович Гала­ ка та Микола Іванович Воло­ ха, на коткуванні -- Євген Іванович Корбут, Олександр Григорович Татаренко.

бригад, очолюваних Григорієм Іллічем Міщенком та Митро­ фаном Тадейовичем Бігуном.

моє

В.

Вечір інтернаціональної дружби чення усі ПРJlСУ'1'Ні проспівали «Бухенвальдский набат».

у Броварській восьми»і'l1iИ ШКО1rі-інтерItаті ВJДбувся веЧІР інтернаціоналЬІWЇ дружби, на який були запрошені студенти

Т_

І Раунди,

котрі

UlEIlIIJK,

С8кретар КОМСОМОJlьськоі орr:ан.Ьащі.

з В'єтнаму, Чехословаччини, Данії, Кенії, Нігерії, Бурунди,

Г. ГНАТЕНКО, ЧJlен

навчаються у

штабу

«Комсомоль­

президії вечора виступає ніге­

В. Чаїн в українському націо­

вірш.

нальному

вбранні

СЬКОГО

щюжектора».

На фото: вгорі рійський

-

студент,

в' єтнамська

за столом внизу

-

діВllина декламує

Фото д. ЛисеНIК,а.

зустріли

аміачної во­ дали по 67

про

Особливо

тепло

нашого

чотири цент­

трудівникам

ГОСПf~дарства

ти високий урожай чевих

культур

вирости­

всіх ово­

і

з

Най молодші

головний

аГР(}lіом

радгоспу.

учні

відправна

дини, механічних домішок. Якість моло­ ка залежить, насамперед, від того, як і в яких умовах його одержують. транс­ портують, 'зберігають і Пf:~реробляють.

Ветеринарна санітарія на феРМі скла­

школи

сталі

марки вуглецевоі

почав~~аськ~ti

завод.

зії інструментальники знайшли новий склад металу для випус­ ку ВИСОІюякіСних виробів. Випробування дали чудові результати: довговічніСть на­ пильниКів зросла у два рази.

У співдружності з ученим!! Гру;

(РАТАУ).

прово­

об'єктах гос­ і наведення

санітарний

по­

і птахофабриках району встановилась добра традиція - крім щоранкового прибирання, кожної п'ятниці проводити санітарний день. Мета підтримувати зразкову чистоту і санітарний порядон. Саме ці господарства продають державі молоко першого і другого нласів. Насам­ перед. це радгоспи - • «Плосківський» (головний, ветлікар А. В. Смєхов, голов­ НИЙ зоот~хнік І. І. Рибка), «Русанів­ СрКИЙ» (головний ветлікар П. А. Шуб­

Отже, обмивання вимені-необхідна умо­ ва чистоти молока. Цей захід в поєднан­ ні з легким масажем і обтиранням виме­ ні слід розглядати не тільни з санітарної точки зору, а й із Фізіологічної, що впливає на молоковіддачу тварин.

Перші струмені молока

здощвати зі

загальну

масу

молока.

Зразкова чистота доїльних установок, молочної посуди та інвентаря

-

основних

для

і

необхідних

молока

і

умов

одне з

одер­

молочних

продуктів ви­

якості.

Використання

недостатньо чистого посуду може при­ звести до інфіцірування нових порцій молока або одержаних і,з нього продук­

і

тів. Досліди показали, що в забруднених корівниках при відсутності систематич­ ної чистки тва'рин кільність мінроорга­ нізмів усвіженадоєному молоці в двад­

мів. Утримання має веJшке

цять тисяч разів більша, ніж у. молоці, одержаному на фермах, де корів три­ мають у належному санітарному стаНі.

фермі.

Захаращеність

в чистоті Гігіє ' нічне

шніри

обор

тварин

значення

Середа,

~ ШЛЯХАМ

чистоту ~~

-

Кожному приємно їхати чи ~ йти чистим озелененим шля- ~

ни із заводу холодильників.

S

І

час авТОМОбіЛіl

мою

думку,

адміністра­

17

при

травни

1972

року.

о

переповнені ~ S

І. ГАПОН,

робітник райвІддІлу

бу-

дІвннцтва та експлуатацП

І ДЛЯ

шляхІв.

§велика

увага

часом

~ розвиток Ашсового безплатного ~ ~ донорства. Нині в нашій рес- ~ ~ публіljі

кров

переливається

~ КОЖНОJtу треТЬОАІУ хворому, який переніс хірургічне втру­

§

~ чання.

Використовується

§і

в "інших галузях

§

По

~ терапії, neajaTpiї, десять

і

вона

медицини:

акушерстві.

більше

разів

~ безплатно здавали свою кров

~ жителі Великої Димерки І. К. S

~ Васюк,

§ Юркова.

І. С. Хитрий,

М. Д. §

І Х приклад наСЛід У - § § ють учитель школи В. І. Кук­

1

§ са, hlедпрацівники Надія Н е­ § чайко,. Галина Герасименко, Ві­ § ра Жаг0, Микола Белкін, ро- S

І бітниця радгоспу Тетяна Гир- ~9

§ ченко. Нещодавно вони також ~ віддали свою кров для потреб § § медицини. §! § Ріст рядів безплатного до- ~

~ норства

цього паТРіотиЧНО-І

§ До нас у

ський» та «Заплавний» (головні ветліка­

рі Г. І. Ііостючок та В. Н. Худолій, го­ ловні IЗО()Jfехніки П. Н. Стрижеус та І. Є: Степура) мають теж низьні якісні по­ ІЩЗНИКИ. 'Втрачають на цьому значні гро­ ШОВі суми.

У господарствах нашого району є всі можливості вироБJIЯТИ і продавати дер­ жаві тіЛIl1\И високоякісне молоно. 'Зав­ дання пооягає в тому, щоб НОЖНИЙ робітник і "обітниця ферми, зоо~етспеціа­ лісти сУмлінно виконували встановлений ветеринаРІю-саНітарний порядок.

голОвинй НИЙ

В. ТАРНАВИЧ, державннй ветеринар­

~ го руху

-

лІкар.

нІк С. С, Шматко) здав несортовим 41 процент молона. Радгоспи «Жердів­

~ НІ ПРОІХАТИ, НІ ПРОйТИ ~ Рmківку з Бро- ~

~ варської автобаЗIl М 2 їздllТЬ ~

§ багато авТОАЮlllин ~ добре було

~ приїхали і

~ подивились

110

б, якбu з

пісок. ~ Нlнш §

керівники бази та ~

на зіпсовані їхнім §

~ TpaHC~lOpTOM дороги,' А тепер S~ S вже и паркани по'taли ламати. §! На вулицях - вибої. Коли ~ йде дО/ц - навіть до Аlагази- ~

§ ну ~

не дійти.

Раніше йшла

§

мова про те, §

~ ЩО як тільки nОЧ,НУТЬ машини ~ пісок, то полагодять до- si

§ брати

~ роги, але далі розмов справи ~ поки що не ЙдУТ,Ь. А пора 6. SI

І

Д. Пономаренко, М. Марченко, І. Мар­ ченко, Л. Строй, жнтелі с.

РожІвки.

інспектор району.

НОВЕ ЖИТТЯ

~

особливо ~

~

Прус,

~

звертається HaS

Та є г,сподарства, які в першому НВ8'рталі Здавали несортове молоно. Рад­ госп «Ве.$ікодимерськиЙ» (головний вет­

М.

S

§

ПОТРЕБ ЗДОРОВ'Я ~

ОстанніАІ

§!

(rОЛОВНИЙ ветлікар В.

лікар І. І. ПомєщикО'в, головнийзоотех­

.

або

відходами деревини

головний зоотехнік В. ,І. Фойда).

«Зоря»

корівників ГHOЄ~i, наявність мух спри­ яють потраплянню в молоко сторонніх домішок, а разом з ними і мікроорганіз­

на

~

§

продовжується. Н. КОЧИНА,

юі;головвий :зоотехнік В.- FI. Мельник),

струменів молока в окрему посудину можна своєчасно вияви:ти те чи інше захворювання вимені, виключається по­ трапляння MiKpo(SiB мастистих корів у

сокої санітарної навіть різко

За останні роки в багатьох радгоспах

ності молона сторонніми домішками, мікроорганізмами. На якість молока по­ ЗИТІіВНО впливає і ЧИСТО1\а вимені корів.

доярок.

рядок

загартовамати.

§

§ §

Серійне вир'обництво напиль·

одержанні молока. Відсутність догляду за шкірою сприяє збільшенню забрудне­

жання

відсутній

і

СЕРГІЄНКО,

§ с. Заворичі. ~ -

~

висоkої яkосmі

відповідного ветеринарного санітарного стану на території ферми І окремих її об'єктах, особливо в корівниках, а також чистота тварин, особиста гігієна

коли

О.

~ машиНи з

ІНСТРУМЕНТ СТАВ ДОВГОВІЧНІШИМ

потрібно, по-перше, тому, що перші пор­ Ції молока іІЗ дійок дуже забруднені мік­ робами, які пізніше розмножуються в свіженадоєному молоЦі.і знижують його якість. По-друге, при зливанні перших

мікроорганізмів,

які можуть викликати :захворювання лю­

знижена,

І

здоровиАtи

ниАШ.

~ необладнані

........................................ ~.IIt •••••••••••••............. 11 ••••••••••••••••••

лоці

Якість молока, яке одержують від здорових lюрів, може бути

і роблять

§люки добре вчились, росли Фі-І

На

лишили свої записи. На закін-

всіх дійок у окрему посудину. Робlrrице

дяться одночасно на всіх подарства. Сюди входить

ri yciliїltRCcTЬ

іа

~ все від них залежне, щоб АІа­

знову засмітили ' шлях.

відування школи СТУд/іНТИ, за­

ників' з нової

А. ТАРАСЕНКО,

які

~ lJ,юванJ-/Я за 'стан здоров' я ді-І

§ 1'еіі;

І через деякий

аплодували

вача або на завод для переробки. В мо­

заходів,

§!ЗУАtіють Н,аше, матер, инське хви- і§

~

своє

піднесли гостям пам'ятні суве­

честю

даннями.

го направляють безпосередньо до спожи­

комплексу

і

Не так давно працівник,," райвідділу будівництва та еКСnЛУ'fта, ції •шляхів оглянули треБУXlвськии шлях, виявили SI на ньому багато обрізків і§! очистили від них обочини. Але ~

,ніри. В книзі відгуків про від­

справитися з державними зав-

точка, де одержують молоко і звідки йо:.

з

S

Спасибі npaцiвHuкaAI школи- § іхтернату за · rfl; що вони ро- ~

§ з території підприємства не І І виїжджали. Інакше триАшти § шлях у чистоті дуже важко.

гормони.

даєтьоя

ЛІкаркою

М. Кубрак.

ші, співали пісень.

речовини, а також вітаміни, ферменти і

бути

іnерсоках на ЧОЛІ З

§ М.

добре заправлений ще торік, ми внесли по 7 центнерів ка­ лійних та 1,2 тонни на гектар

ці є у вигляді складної колоїдної систе­ ми взаємно зв'язані між собою вода, жир, білки, молочний цукор, мінеральні

повинно

§ тут. З велиКl1~1 ,nіклуваННЯ,1! ~ став,иться до дiT~K і Аt~дичний ~

§ чії заводу холодильників треба § поставити nитан.н.я про те, щоб

повністю забезпечують потребу в їжі, особливо органі,зму, який росте. В моло­

не

П. Рачок,

~ єнко, І. В. П асі'lНЯК працюють

І

тім виступили з концертом.

8

О.

~ води, ЯКІ возять автомашина~ ми у Требухів відходи дереви-

круг».

виросли,

Полторацька, ~~

Воловик,

учні представникам героїчного В'єтнаму. Російською і рідною мовами вони декламували вір­

і легко за,своювані поживні речовини, які

-

§

центнерів калійних, 3 - .фос­ форних. Оскільки попередником помідорів були огірки і грунт

У молоці зосереджені найбільш цінні

ферма

мате-

виховате- ~

§ хом. Але цю чистоту треба § в_иіти підтримувати. На жаль, S § не ~.ci Ч~ розуміють, ОСОБЛ, иво ~

гостей хлібом-сіллю, а присут­ ні учні привітали їх попу­ лярною піснею «СолнеЧНЬІЙ

навчання в університеті, а по­

Н.

~ зиЧН(І

Київському державному уні­ верситеті імені Т. Г. Шевчен­ "а. За народною традицією дів­ чатка з 8-Б класу Н. Лимар, О. Сапура, Н. Морозова,

родилися і

MoAoko

Тваринницька

наповнюється

вдячністю

таКі ,' ЯК К. С.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& . . . . . . ..

За

навчаються в §

школі-інтернаті, ~

цівникам школи. Чуйні люди,~

віли дро країни, де вони на­

Це дозволить

рів вони за зміну обробляли по вісім-дев'ять. Похвали за-

які

лям, вчитєл1Ш, медичним пра- §

1,5 тонн ка­ 8 центнерів­

нери азотних під культивацію.

сик. При завданні п'ять гекта­

серце

ринською

ви одержав по лійних добрив,

суперфосфату і

Неодноразово одержували винагороди за бездоганну ро­ боту на сівбі моркви і столо­ вих буряків Віктор Іванович Бігун та Іван Панасович Ле­

Бrfoварс"кій

гектар капусти, буряків, морк­

тонн органічних на гектар,

трудівники

класн'uка,

Вечір lІJ)ОЙШОВ у ДРУ'lшій, щирій обстановці. Гості розпо­

фОСфорних, 2 ди. Під огірки

Відрадних показників у ·ро­ добивались

протягом

ванцю.

вих Віктор Іванович Бігун, Іван Панасович Лесик, Василь СавичВолоха, Василь Пав­ лович Шевченко, Петро Логви­ нович Юхименко та інші.

боті

ви­

преміальні в РОЗМІРІ 3 карбо­ ванців, а допоміжним робітни­ кам КОЖНОМУ по 1 карбо­

до­

механізато­

по-бойовому

завдань

за

трьох-чотирьох днів на

Цьогорічної весни сівбу та культур

вручається

трактористу-машиністу

догляд за

тур, ведемо підживлення. овочевих

йому

карбованці, а обслу~і агрегату - по 1 карбованцю. На садінні розсади l;апусти

всіма видами просапних куль­

садіння

денні

грошова премія в розмірі три

Не менш напружений і дру­

гий період весняної кампанії. Поряд із закінченням сівби і садінням середніх та пізніх овочів

перевиконував

завдання.

о

3

стор.

О


СЕРЕДА, 11 ТРАВНЯ Перша проrpама-цТ" .Реактивні двигуни,.. чальна передача з фізики. 11.20 -

16.55 -

редача .Здоров я,.. 19.00 Ленінськнft універснтет мільйонів. 19"30 «Рам'3"

Нав­ .Че·

хов у Ялті». Навча.,ьна передача літератури. 18JJO Новини. 18.10

3

-

Д.,я шко.'>1рів. .Завжди иаПО"отові!» Всесоюзний піонерський зБІр. 19.00 КО.1ьорове телебачеиня. .ОренБУРlькі вечори». Концерт. 19.35 .Проблеми і події». 19.55 Художній телефіilЬМ .Людииа в прохІдному дворі,.. (3 се· рія). 21.00 Програма .Час •. 21.30 В ефІрі .Молодість.. 22.30 - Спор· тивна програма: 1. Чемпіонат Євро­ пи 3 важкої атлетики; 2. Ве.,огонка Миру. По закІнченнІ новини.

Дpyra uporpama-VТ ТелевІзійні аісті. 11.15 Те­ лефlлыІ .Крила,.. 11.35 Шкільннй екран. Ієторія для учнів 10 класу. .CiJlЬCЬKe господарство України в де­ в'ятІй п'ятирічці,. . 12.05 .ЗнаЙом, тесь: Софійський камерний оркестр", 12.55-~aPOДBHJI те.1еувіаерситет. 13.25 - Фlльм,концерт .За за1(онами своєї мрії.. 16.55 Наша афІша. 17.00 За НILКj1еслевнямн ХХІУ з'їзду КПРС. .Досвід». "(ДQaeЦЬK). 11.30 .Піо­

11.00 -

нерськнй -салюТ,.. (Чернівці). 18.00 ~ .ГраЙ, баіщуро голосиста". Концерт. (ДНіпрбпе~~ьк). ·18.30 Інформацій-

БРОВАРИ СЬОГОДНІ. Новий 10О-квартирний будинок житлово­ го кооперативу «ПершотравневиЙ», недавно зданий в експлуатацію на житловому htacusi nромвузла.

Фото П. Теплюка.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1ІІ. . . . . . .и.

УДОСКОНАЛЮВАТИ ЦИВІЛЬНУ О&ОРОНУ Комуністична партія і Радян­ ський уряд постійно дбають про змІцнення обороноздатності нашої країни, підвищення її боєготовнб­ сті. І ІІа це є всі підстаВІІ. Амери­ канські імперіалісти 3 КОЖІІИМ днем все більше і більше розши­ рюють

війну

в

Південно-Східній

Азії, ПОlураЮfЬ ізраїльським

ек­

cгp~'\li ;'.'a~1 ІІЗ даЛl>ше загострення

К(;Ш~ll~j{rу на Близькому Сході. Останній виступ президента США Ніксона про мінування морських підступів до

Демократичиої Рес­

публіки В'єтнам, а також посилен­ ня бомбардувания залізиичних· і шосейних шляхів республіки крас­ номовно говорить про те, що між­

народиий імперіалізм, очолюваний

США, іде по

Ulляху

розв'язання

нової світової війни. Природу імперіалізму ми добре знаємо і тому завжди повинні бути готові до захисту наших соціалістичних завоювань,

до

захисту

країн

со­

ціалістичної співдружності, в лан­ ці якої стоїть і бореться героїч­ ний В'єтнам.

Днями за рішенням штабу цн­ вільної оборони м. Києва і Київ· ської

області,

а

також

Бровар­

ського районного штабуЦО, з го­ ловами

і

секретарями

виконкомів

CI,IIA~,,~iiX Pi~Д району в'селі Тре­ бухові Ч1'НlІІl

відбулись з

питань

'показові

нав·

пристосування

по­

гребів і підвалів під протирадіа­ ційні сховнща. Навчанням керу· вав начальник цивільної оборони

району П. П. Білокінь. Учасники показового на.вчання ознайомилися з погребом грома­ дяиина С. Ф. Дячеика, який віи уже пристосував під протирадіа­ ційне сховище, а також оглянули погребн радгоспробкоопу і сіль­ ської Ради, які теж були спеці­ ально пристосоваиі під протирЗ:­ діаційиі сховища до початку нав­ чаиня.

Відомо, що при ядерних вибухах

радіоактивному

зараженню

мо­

жуть піддаватись великі території із значною кількістю населення.

Для того, щоб уникнути радіоак­ тивного впливу на організм люди­ ни, необхідно захиститись від зовнішнього опромінювання і вик­ лючнти можливість попадання ра­

діоактивних сполук" на шкіру лю­ дини

і

всередину

організму.

Радіоактивне зараження місце­ вості буде нерівномірним і швид­ ко спадатиме. Так, через 7 годин після вибуху рівень радіації змен­ Ulиться в 10 разів, а через 2 доби в 100 разів, на цей період і не­ обхідно забезпечити перебування всіх людей в заздалегідь обладна' них протирадіаційних сховищах, тобто забезпечити захист кожної людини.

Досить надійним

захистом

від

При

вm:y,пі до училища

2).

3). 4).

То~щина солом'яного

кому повітрозабірнику

-

ово·

см

шару в та­

е.

аа

аа

ее

аа

ае

аа

аа

аа

••

ее

2-3

діб

,

ее

ее

!

БРОВАРСЬКІй

!

!

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІй

~

! ЦЕНТРАЛЬНІй ~

НУХАРІВ,

••

аа

ее

аа

а

• • • •е

е

МЕБЛЬОВІП ФАБРИЦІ

!

І потРlБНl:

!

і

.!!

ники, муляри, бетонники.! ,з,веР'fаіТИіСЯ на асд,ре,с'У: м. Бра-

! 'ваІРИ,

....

. '

!

Адмінkтрація.

&POBAPCbнtA САНБАНЛА&ОРАТОРІІ

ПОТРІБНІ САНІТАРИИ 3вертатися

на

,.,..,.~..:>"-_#.,.,.

У СПРАВАХ

1

водії І і

для

11

класів для роботи на автобусах (одина-

житлово-еКJCплуата­

машинах;

трактористи для роботи «3-153 Беларусь~;

на

тракторі-екскаваторі

муляр-штукатур.

дО' зупинки Федоро­

3верта'Ги'ся на адресу: м. Бровари, вул. Металур­ гів, 22. АдмІністрацІя.

Адмlиkтрація.

~-----------'

І

:

автослюсарі всіх розрядів; вулканізаторник; шофери ІІІ класу для роботи на вантажних авто­

ційну контору .на адресу:

І

: І

І

і

H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

.НОВАЯ ЖИЗНЬ:>

-

орган Броаарского горкома

Коммунистической партии УкраинЬІ, городекого и районного Советов депутатов трудящихся Кневской области, "

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3·82, заступника f,e- \ мовлення - 19·3-18, вІдділІв дактора 19·4·47; вІдповІдального секретаря, вІдд 1/У роботн, фотокореспондеита·сlJlЬСЬКОГО господарства,

І

кондуктори;

1 ЛКПlfЯ 1972

НАША АДРЕСА: ~. м. БРОВАРИ, lаул. ки,j8'сык,' 154.

19-3-18 .

ки забезпечуються гуртожитком);

За довідкаlМИ звертати­

-

ОБ'ЯВ

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

на постійну роботу потрібні:

року,

N!! 41

....- - -

БРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 09034

ЖИТЛОВО·

роботи в газових коте.иьИJIX.

в

290.

Адмllнlстрацlя.

....................................................................::

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

оя

адресу:

м. Бровари, вул. Київська,

ЕКСПЛУДТАЦІПНА

Початок занит"

!

!

t. І.'І.'І.! 1.1 '.1 '.1'.1 І.' 1.1' .1 .• " .11.1 I.".'I.".".".';."~

Nt 50

ПО ТЕЛЕФОНУ

ва курси операторІ.

' !

«u\'\еб ЛЬО'ва ф.аlб;р ика ».

Адмlнlстрацlя,

!-

ЗаЛ1IЗНИ'чна" 2, їхати! N2 41 до 31)1ПИНIКИ!

81\,.1'.

! автобусо-м

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._~

.І<,ОНТОРА

~

теслярі, підсобиі РОбіт-;

\

ки «J'аЙшЛЮсВіддіJJ •.

БРОВАРСЬКА

~

І на ПОСТіЙНу POdOTY

t'ешк во оБJIiку ШJJЯХОВИХ машин.

.

~

ДОСЛІДНО-!

і НА БУДІQНИЦТВІ ФАБРИИИ'~

Звертатися -на а:дресу: м. Брова,ри, пров. Радистів, 5, ШБУ· 50, відділ нщцрі·В. Іхати а'ВТОбусом N2 3 ДО зупин­

Власнику такого приміщення не потребу€ться багато працІ і кош е тів і вже тепер він може підготу­ вати для себе надійне сховище. Проведення цієї роботи одиочас­ но поліпшить санітарно· гігієнічні умови збереження в такнх схови­ щах овочів, фруктів, різного со­ ління й інUlИХ продуктів харчуван­

чоловік протягом

1972 року.

Дирекці.я училища.

е.ие8Yporааоеварники,

!ва.

10-15

СТИПЕНДІЄЮ.

·СО;Мі().1Iьс.Ька,»).

eJleК'lp.И,

підвал,

В. ГОРДІЄНКО, в. о. начальника раlОВВОГО штабу ЦО.

що протягом

з третього травня

-

lllADlИи1сти моториих катю., бу JJЬдозеристи, машииlсти асфanЬТО.КJUlр;аm.вих машин, С.llюсарl по ремонту DШJIXОВИХ машии,

коли погреби порожні. Кожнии громадянин, що має погреб чи

Домашнє сховище може бути пристосоване для перебування там

ВІД!

ДОК'У'ме.IfТИ ПОI:IJа~.ати особисто на .а,щр.е.су: м. Київ, вул. Вищедубчанська, 55 (станція метро «Ком-

на ПОСТіЙНу роботу потрібні:

землю і пристосовані під протира­ діаційне сховище.

ня.

ае

УПРАВЛІННЮ

ІМ. БрОііа'ри, ВУЛ. Димитро­ Іва, 21, їхати а'втобус.ом

цього літа пристосувати його під протирадіаційне сховище згідно поданих рекомендацій і тим самим виконати свій громадянськнй обов'язок. За виконання цього рішеиия Броварського райвиконкому відпо­ відальність покладена на голІв виконкомів сільських Рад району

або

Києві.

ПриЙо.1І1 заяв

БРОВАРСЬНОМУ ШЛЯХОВО-БУАІВЕЛЬНОМУ

радіаційного зараження можуть стати погреби, підвали і інші при­ міщення, якщо вщш заглиблені в

протягом

ботою в м.

та,кі

документ про освІту (в оригlиаJIi);

рів. Питанням пристосування погре бів і підвалів на протирадіаційні сховища треба займатися зара~,

зобов'язаний

-

Вечірні

хто закінчив училище, забезпечуються ро­

і

має бути

не менше 50 сантиметрів. У сховищах на 50 і більше чо ловік повітря повинно нагнітатись спеціальними пристроямн 3 вета новленням протипилових фільт

УЧНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ Ті,

~_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~

і ши­

60

9). медичиу довІдку про те,

НОМІСТ, ВАНТАЖНИНИ, ЕНСПЕДИТОРИ, САПТЕХНІНИ ІІІ-УІ розрядl'в - оклад 130 -150 крб., БЛЯХАР ІУ-УІ розряду оклад 130-150 крб., МУЛЯРИ ІІ-ІУ РОЗРЯ,ДіВ оклад 120 -145 крб., ТЕСЛЯРІ н-у розрядів рнлад 120-150 крб., СТОЛЯРІ У-УІ РОЗРЯДів оклад- 130-150 крб. 3аПРОШУlOТЬСJl иа роботу иа час лІтнlх канlкул учнl 8-10 класІв по продажу морозива. Адмlиlстрацlя.

лу.

довжнна

перерві

-

останиlх трьох рокІв ие хворlJJИ ІнфекцІйиими хворобами.

КУХАРІ ВСІХ РОЗРЯДІВ, ПОМІЧНИНИ

чується біля підлоги сховища, а витяжні труби ПОЧlfиаються з сте лі, обидві трубlf повинні мати за­ слінки для перекривания їх під час випадання радіоактивного пи­

см., висота

ПО'fрдб.но ПQДа'ти

проживання

правлІння КОJJГОСПУ;

НУХОННІ РОБІТНИНИ, "ВУФЕТНИНИ,' НАСИРИ, ЕІЮ­

Повітрозабірник з трубою закін.

80

В

характеристику зІ школи;

П О ТР І&Н І:

ся на висоті двох метрів від під­ .'ЮГИ, а висота витяжних труб над поверхнею землі повинна бути не менше трьох метрів (для збіль­ шення тяги повітря).

-

оперети"

Редактор Є. ФЕДЯН.

на постійну роботу

вітрезабірником, яки~ розміщуєть­

вік повиниі бути:

театру

«Міжнародне життя». 23"30 Прогр~ма передач"

новини.

ХАРЧУВАННЯ

хто тут знаходитиметься. Погреби чи підвали обладнуються стела­ жами, які в мирний час викорн­

рина

","вського

&РОВАРСЬНОМУ НОМ&ІНАТУ ГРОМАДСЬНОГО

(плащі, накидки,

кришками. Розміри повітрозабір­ ника для сховнща на 5-15 чоло­

19"00 - Інформаційна програма .Віс" ті»" 19"3() ,Єкран МОо10ДИХ». (Хар" ків). 20.30 Репортаж з мо .• одіжного фестивалю «Ки"івська весна». 20.45 .На добраніч. діти!» 21"00 Програ" ма «Час»" (М). 21.30 Вистава Ки·

"!., ,., ••• ,., 1.1 1.1 '.1 ,.1, .".1 '.1'.' ,., '.1'.' '''Н.''.''. І, _ r 1.1

бажано прорезинові) . Висота прИМіщення: повинна бу­ ти 2 метри, щоб забезпечитн 4 ку­ бічних метри повітря на кожного,

вання повітря. Згори повітроза­ бірник і витяжна труба повинна прикриватися конусоподібн и м и

КПРС Тележурнал «Прогрес». (Запоріжжя). 18.35 -. До1я юнацтва. сонцю». (Дніпропетроеськ).

«Назустріч

~I~'~~#',~,~"~~~~~~~~,,##~~~~~~#,,,#~~~~.~,~~~,~

предмет!! освітлення (бажано електричНІ чи аКУМУЛЯТОl!ні та радІоточка 'Ін приймач);

Повітрозабірник на поверхні сховища необхідно заповнити со­ лом'яиою шихтою, для фільтру­

з'їзду

8). довІдку з мІсця

автобlографlю; посвlдчеRИJI про иароджеиня (копІю);

особисті засобн захисту орга· нів дихання (протигаз. респіратор, марлеві пов'язки тощо) і

розміщення

7).

1). З8JIВУ;

місце для виносу санітарної та­ ри, (смІттєзбірник і інше);

для

Be~10ГOHцi

5). три фотокартки розмІром 3х4 см; 6). довІдку про стаи здоров'я (форма 286);

прода,IИl.iі ПРОДОВОЛЬЧИХ та непро­

I!tO~Y,'.1eH!TII':

підручних матеріалів на природній

чів, фруктів і інших продуктів, а у воєнний час для сидіння (ле­ жання) людей з розрахунку одне місце для лежання і 3-4 для си­ діння на кожні 4-5 чоловік. Основним у пристосуванні про­ тирадіаційного сховища € облад­ нання природиої вентиляції з по­

На

навчальний рІк

1972-1973

ПРИПОМ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ

тязі;

стовуються

2.

16.55 - Наша афіша. 17"00 - .Ци· оборона.. 17"10 Укра"інське кольорове телебачення Д•• я дітей" .Ва· СИ •• иса Прекрасна.. Спектакль Дер" жавного театру ляльок Білоруської РСР. 18"00 За "акресленнями ХХ1\;­

передач.

С11РОк ,навчания: для тих, що ЗЗlк.іflЧR.JJИ 8 кла­ 2 р(Жи, що закі-нчили 10 ,класі,в - 1 Р'К. ДО у.tlJдища приймаються юнаки та дівчата, які постійно .htешкають у м. Києві та околицях, віком від 15 років з освітою 8-9-10 класів.

із

місце для розміщення продук­ тів харчування і води, з розра­ хунку на дві доби;

атлетики;

По закінченні новини. Друга програма-УТ

вІльна

ЧЕТВЕР, 18 ТРАВНЯ Перша програма-цТ 10.15 - Художній фІльм «Морський характер". 11.50 .Комуніст і час». (Передача з Саратова). 12"20 Ко­ .1ьорове телебачення. Цнркова про· грама. 13.00 - Новинн. 16.05 - «У світі науки і технікн". 16"35 .Літе­ ратура народів СРСР.. П. Бровка. Навчальна передача з літератури. 17.15 - Для ШКО.1Ярів. .Творчість юних •. Концерт. 18.00 Новини. 18.10 Пе-

Ct8 -

аптечку;

запасний одяг

Програма

довольч·их товарі'в, контролерів-ка·сирів.

перебування

пристосування

-

хом

тамбур з двома дверима, що герметично зачиняються (можна пристосувати штору, ковдру і ін­ ше); вентиляційне

ни.

Училище готує праціВНИК1hв для торго­ вельних підприємств міста Києва, за фа­

людей;

домашню

Програма .Час,.. (М). 21"30 Спuртивний репортаж. Першість СРСР з гандбала. (Запоріжжя). 21.40 Ху­ дожній телефі,'ЬМ «Ніч перед світ ан· ком». (6 серІя). 22.40 Вечірні нови­

21"00 -

оголошує прийом на

редбачити:

для

залах Києвн». 20.25 Репортаж з мо­ лодіжного фестивалю _Київська вес· на,.. 20"45 - .На добраніч. дітиІ,.

важко'і

3

Миру.

!Киівське професійне торrоuеdьие f'ЧН.JIнще

при умові обладнання відповідної вентиляції. В сховищі треба пе­ приміщення

на програма .Вісті» 19.00 Наші прем·єри. До 50-річчя Всесоюзної піо· нерської організації імені В. 1. ЛеНІ­ нн. .ЗимороДок». Телевистава (Час­ тина третя)" 19.40 .По концертних

подорожує». Фільм,коицерт. 19.55Художній телефільм .Люднна в про· хідному дворІ». (4 серія). 2СОО Про­ грама .Чао. 21"30 - «Іраклій Анд­ ронников розповідао . 22"50 - Спор· тивна програма: І. Чемпіонат Європи

кореСПОllдента

мІсцевого радІо-

Броварська друкарня, І<нївської облаСТІ, вул, І<иївська,

154.

Телефон

-

ІНДЕКС

І

Газета у

61964,

виходит,"

вівторок,

середу,

п'ятницю І суботу.

ПРОlІІисловостl.

масової

19-4·67,

19-4-57.

Зам.

2203-9075.

64 номер 1972 рік  
64 номер 1972 рік  

64 номер 1972 рік

Advertisement