Page 1

ПРОЛЕ'f АРІ В(Ш~ КРАт. ЄДНАйТЕСЯ.

PI~ ВИДАННЯ 32-А

.N2 64 (3216) ВІВТОРОК

1

,

ЧЕРВНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ

Закінчився ХІУ з'їзд КОЧ ПРАГА. (ТАРС). 3ак,інчив ро­ ііоту ХІУ ~1:1:\ Ко~rпар'Гії Чехо­ ~·.lI1П~'1'ІИIІI1. 31:Ц О'n'рав новиіі ПК ІШ'!

('1,.13,(

(,ііраного

На п;теН)"Іі ТlЛВ(j­

r с·неРJ.1ЬНИЧ

ЩІ

('('І(Р:'-

---#~;::.~-!

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАйонноr РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

RИУВСЬКОІ ОБЛАСТІ

=====Крокуе п'ятирічка БроваР1ЦUItIl=====

но,го Кю~ітету ІШЧ, схвалив :1і1ьність і 'І!ОлітІТЧНУ ,11Н1Ю

Овочі - понад

ді­ Щі

lтч, О(IР3НОГIІ'Н:1 liBi'-J[РВЛ"У П.ll'­ НУllі ЦІ\ ІШЧ 1!)G!1 РОlі). ,\t'.lеГПТІІ

пnан

ОДJ[оГЛ.1I1СН,О приіі,НЯ,l!!

РС'.IIІ.ІНщі,1О :!'Ї:.ц у і ,lи'реlіТПВIІ лп

'[~ \11'\1 l(!\ lіП'! r(щnl'nЛОСНО (Ііір;!- Іі' 11111\1)' п'н гирі'II1,НI),If:lJ ну ,ро;]Г. Гуса,!,а. ~'ї;JД ОJ!!(),('Т:ІИНІІ

110

;1;1-

ВНПУ

IlаРІЦII!IJГ(\

');вер;rив звітну до,повідь І(е'ПТРJЛ- І Ч('( 'І' ІІа

IІВIІ'lіlН!lшіR

ГОt'ЛО .lарства

1971---1 ~).7 :-)

працп

11<1IШ!\

ІIРШ!I1I'ІІl'І,

пі:(ра)­

l'i\)!(lIIi.l,1311i1

ІІі

JJIJJШ.

НУІ':

:J.З 'Ч:ВРВВН-ВИБОРИ ДО РАД

l'іІ.'[ГО'СП

j1t>;\y.lhT3TIf.

.\[:НІІ'ІНІІ

lJl[I(I.!IY,-:

_llll\l'oДl"Hi

С!Істе­

і

ЛI'ревик.О­

іі,,,,,у

за.в;r<:IН'НЯ

ПР"l:l ;ку ,ранньої гор,о,.'\ини .'\е,р­

'І:ані. Так, план п'яти міСЯіців

Зустріч 3 кандидатом

3'Jійснено до·строково, в мага­ зини Києва вже віJtпрамено

28 травня відбулась зустріч молодих виборців Требухова з своїм кандидатом у депутати до обласної Радн депутатів трудящих заступником бригадира радгоспу, членом ВЛКСМ Надією Василівною КозлікінО'ю. Зал

середньої школи Якову Федоровичу Коваленку. Знайомлячи присутніх 3 біогра-

сільського

вати в рідний

клубу заповнили

кандидатів

що

Надія з

радгосп,

тхнеІШО' БО'реться ний

непорушного

колос,

за

дорід-

за ниву врожай-

них. Вечір-зустріч відкрив голО'ва . викО'нкому сільсЬ!tої Радн АндРій ТерентіЙО'ВИЧ КО'вбаса. Нинішні виБО'ри дО' Рад, сказав він, знамешli тнм, щО' прО'ходять В обста-

пО'шуку, комсомольськогО' ентузіазму, суспіЛЬНО'Ї активності. За два роки рО'боти в радгоспі Надія Василівиа проявила себе' сумлінним працівником, активним О'рганізаТО'РGМ радгоспнО'гО' ви-

нО'вці величезнО'гО' пО'літичиО'гО' і трудовО'гО' піднесення, виклнканогО' істО'ричними рі-

лікіну

авангарду

ра.

КО'муністичнО'ї парТії. Жи-

-

вим

дО' молодих

втіленням цієї иепохит-

у

иості партії і народу є непоблок

комун,ісТів

безnартійннх.

Тов.

Ковбаса

голосуваниі,

непохитної

познайомив

з за-

щиро дякувала за високе до-

з внмога-

вір'я,

УРСР, рО'з-

честю

;нести

депутатське

звання,

Вlіддасть

снли,

повів молоді про

виборчу мив

радянську

систему,

про

порядок

запевнила,

що буде

цього

він

ПОJIотняка.

істО'рії

з

цей ЧCJJС :ви.роблено ,ПРОДYlкції [Іонад план .на 3 'тисячі нарба­ :ваНіфВ.

,к!ві:тень ,за,воював

цех ширвжит­

!ку. Не:~важаючи

на

(Значаться маlЙстер В. І. Туна­ ло, Ікрасильни!ця П. Є. Гребіш­ І\ова, склада,льник .Н. Н. Рибак, бри,гаlДИР А. Н. Миронець,

немає

:П;і;:Lприємства

типавого

.те, що в уста'!шуван­

IпереВИКОНУЕ<ТЬіClЯ

:план.

на­

бри.гаJДИР ІВ. П. Ов:ді.єНIІ\О, роБІТ­ ник Н. Є. НищеНіКО, IПре.су,ва.nь­ НИЦЯ А.Т .. Нухарчук та іНШі. О. ЗЕЛЕНСЬКИй, начальник

цеху.

-

вчн-

знан-

О. ДІДУСЬ,

грО'мадсl>КИЙ кО'респондент.

ГІРНИКІВ

Більш як дванадцять. міль­ йанів танн вугілля понад план видали з пачатку року гірники країни. Тепер всі їх помисли

і

діла

гідно

спрямовані справитися

на те, щаб 3 завдання­

ми

п'ятирічки. Нращі майстри гірники Данбасу, Нузбасу, Печарська­ га 'Га інших басейнів виступили

-

ініціаторами

масавага

змаган­

ня За видобування з кажнаї лави за добу по тисячі і біль­ ше танн вугілля. Нині на шах­ тах

пона,д

дІв: СТ:

лав-'тИіСЯЧ­

НИЦЬ. а на карагандинській шахті імені Настенка за тисяч­ !ІИ~[

графікам

[лість

діючих

ИДЕ

працюють

уСі

:[ав.

ЗАГОТІВЛЯ

КОРМІВ

ПеРШі десятКІ[ тисяч тонн 'ЮР!VIів раннього силосу, сі нажу,

борошна

Вітаміннаго

виведено

Десятки

лі

роги

міру

звикаю.

дасвідчених

оленів

відростання

рощуваних

в

подарствах, зі

в

диких

Тува чальник

мислив­

-

зрізають у

тварин,

аленярських

в

ви­ гас­

і дабувають у тай­ маралів.

-'-

найбільший пастацієї ціннаї сировини

заготовить у нинішньому сезоні Юльна центнерІ в першо­ СОРТНИХ

господар~

камбай-

жита

ців-промисловикuв вийшли В глуху тувинську тайгу: тут па­ чався сезан заготівлі пантів­ цінної сировини для фарма­ цевтичнаї промислаВОСТі. Панти малаДі неокастені­

ли

пантів.

КАПУСТА

(.ЧЕРВНЕВА"

Найбі,lЬШ

сноростиглу

Снрізь на поля І пусту -

сіноносарки,

маси

ТАЯГА-МЕДИЦИНІ

трав'янаго

загатавили

('тва УкраХни.

ни. Вражай радує. У Нримсь­ кій області, наприклад, збира­ ють па 250-280 центнерів зеленаї

у

<, Червневу»

Всесаюзнаму

.ренClНЮ

ТОЩО.

Olгip~iIB.

Незаба'ром

б'У'ряки-uvрорив'Ка,

зелень,

салат та ін­

ра~нlЯ

капуста.

А вже в ,сеlре:ДИJНі че,р.ВНJI лише огІР'Кlі'в ЩОЩl!fJI 3да ватИtМ е'мо 7-8 тонн. По ранніх

з'БИlраlННЮ й продажу овочів з Iвідкрит'ОГО

г,ртнту кращих ПО'К3І3Іник;Ї:в до­

биваЮТIJсяк'оле:ктиви Кіровсь­ кшо і Ле.ніНIСЬ,КОГО відділків.

Вони найбільше здали про\д)'к­ ц,ії.

Сезоннии

план

продажу

раНlніх О'вочів раДГО'СІП пе'ре-ви­ як У

ruiBTolpa

М. ГАЛЬЧИНСЬКИй, агроном-овочівник

інституті

ка­

ствари­

науково-да-

селекції

авачевих

ну

.почались

,СУім,ко,м

ро>бо:ти

патрібнО'

!Вчанщ! .дала тарНі

тична

вся

вона

-

товарна.

КРАСА ГІРСЬКОГО ІРІСТОНУ У Швнічній Осетії відкрив­ ся лісний туристський сезон. Помилуватися красою гірсько­ 'ГО ір;:стону ,ПРИlбулавеЛЮ\а група мандрівників. Це -- ме­ талурги 3 Норільська 1 Тагіла, машинобудіВНИI\И 3 Москви і Ленінграда, оленярі ~1 Магада· на, хлібороби УнраїНИ. Для туристів в Осетії підго~ товлено 29 захоплюючих мар­ шрутів. 3а сезан пройдуть сто тисяч ~Іандрівників. (РАТАУ).

Вани

не

·є

-лише

учнів,

тант з Yll\раїНСЬКОЇ1l10ВИ .писали

,та

.,·5,>.

Н.

НУlШніра,

39

учні,в

С.

<<4»

,роб0ІТИ

Новтанещь,

В шостому «Б»

іПО

арифмеТИЦі

ОJ:(ержаіЛИ

60

«4» 1«5».

процент1в 'С'І\,ЛЗJЛИ ,на П',ЯТфки

на

НаЙІкращі

С. Перушина. з

процентів

80

них CJI\Лf1Ли еШ13l1Іен

Т.

«П~1,Оіск.113IС.ькиїІ» ':Імен; Кірова

«К,р а:СИЛlі'всь,ки:ї!,' «Ру'сан іIВ'С.!>lКНlїІ"

«J1іТК:'ВIСI>КИ'Й"

нжліДI\И.

у четвертому «А» ,І\ласі, де Iкері'ВНІІіКО'М О. ,Го ,Гордон, ДШ,­

3

Ноадра­

:,мені

Щорса

9,4

9,1

о р я»

«Же р:ді'ВСIJК И'Й» .«3алла:ВI!ШЇ!" «За-в-о,р И·ЦUКI1 Й"

«т,р·ебухj'IкыlїІ» «ГОГО,Ті'~СI>!~ИЙ» « ВеЛИJЮідимеР'Сl>КИЙ»

Т.

МОТУїз.

тут

1\1.

Бама Н'іІВIСЬК а

Ю. ШЕЛЯГ, заступник

дирекТ(~ра

школи

по навчальній частинІ.

+~~

-1-0,2

+0)2 -0,3 -f-Л,,:3

+Oj2

8;5 8,5 8,5 8,3 6,5 5,0

+0,7

11,8 10,\ 9,0

+0,6

8,1

+0,1

7,5

-0,9

-j-О,З

-О,б

+0,1

Птахофабрики Сем IrПОЛ ків,с І>ка

класу

> .

1;::-" ""-

9,б

<~БОlбр Н'ЦЬКИИ"

Ка лИtТЯН'СЬКа

М. ДОIВсГОРУ,к.

14,0 11,7 11,2 10,.5 j 0,0

·«3

!тенно, Г. ЛalЙll'ер, І. Нечитайло,

Rерlвнином

<'1~

."

Радгоспи

'ви­

[Іі,д­

але 11 вчителів. Рсю'почались ІВОНИ і ІВ в'раварськїй с·ередній школі NQ 2. ,Нова ,сист·ема на­

аз учнtі. в"Iизыlю

"::~ .о'=:

Іперев.~дніта

е~замени,

Важ­

Назви господарств

Цими ІдНЯМИВ шнолах райа­ lПу.сжні

днів.

молока

за-30 ~равня,1971 року

екзамени

тях Укра'!ни. Така ширака геаграфія щай­ на нарадженага сарту цілкам зразуміла. Від паяви схадів і да пачатку стигласті раслині

117

;іведення

І д у ть

Навин ка дістала права сарту, який з цьага раку вперше ра­ йанується в різних райанах кра'!ни: уВалагадській, Пен­

лише

Оперативне

на корову в гооподарствах району

і

ливо й ось що: ,Шllпу,ста вLдізна­ чається висакаю якістю, прак­

"п"""""

про середній інадій

культур.

зенській, Тульській абластях, у Мардавії, в кільках аблас­

радгоспу

« 8еликодимерськиЙ».

прийняли постанову «Про заходи по забезпеченню зби­ рання врожаю і заготівель сіЛЬ'ськогосподарських про­ дуктів у 1971 році». Постанову опубліковано в цент­ ральних і республіканських газетах. (ТАРС).

Комуністичній

насінництва

ТЕМП

редиски, цИ!булі, щав­

-

пеТlРУШКИ,

теlПЛИЧНИТХ

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР

сліднаму

УДАРНИй

ТОІН!!

ДО '!1РІЮХ тонн ві.ДlПравляється

8аЖ,.JIИВR постанова

з

му нарО'дові,

ТребуХіВСЬКО'ї

поля лю,

m,opkb.a-lIl:Р(}І}Ив'ка,

ширвжитку

ЩОДІНЯ

5-6

свіжої пр ощ'у'кlЦ і Їз .ві'дк·р ито'го

підуть кріlП,

................................................................., слОво дО'віреній особі

телю

,наРОIСТШЮТЬ. Твпер

lI<l'ДХО~ИТЬ ·на (ЖШ).,Д

ра'з.а.

голО'су-

нізму.

.ко

конає не мСіНШ

ня і вміння на службу рідно-

надав

В.

Т~МlПИ .про.дажу ово·чів шви'д­

відпере­

ва) і М. Є.Бадуля.

пр И'кла/Д, .на 115 Іпроцент;в. Ли­ ше в БРНlга~і івер:стаТНИIК;В за

партії, справі побудови кому-

Після

мі,сце

ЗаВlдаНН1Я!VВі'ТНЯ 'виконано,

повідо-

вання.

працю

Серед к,раЩИХВИР'обничників

{;JЩЯ

єдності комуніс-

сії у відповідностІ

цехІв заводу

перше

ня ,1 ,виро:бницт:во [Jрацює на відхо,дах ПРОМИСЛОВОІсті, щомі­

тів і безпартіЙннх.

дять дільничні виборчі комі-

уряд високо

самовіддану

за

:прапора

нас

одностайно

З слО'вами подяки виступила палко зустрінута виборцями Н. В. Козлlxіна. Вона

coцia.тric-

В.ручення.м IпереХіlДНОГО Червоно­ ·го

бригадн-

мО'лодих внборців З О'сновними організаційно-політичними заходами, що їх прово-

ми Конституції

Оеред О'СНОВНИ'Х

віддати голоси за каидидатів

і

авангарді

ХО,10ІДИЛЬНИlкі,в

звертається

виборців

Радянський значив

Успіхи цеху

клнком взяти активну участь

ної, невпинно міцніючО'ї єдрушний

заступннкО'м

Промовець

Ми­

ша

ГО'спу призначила Н. В. КО'з-

згуртувався наВRО'ЛО' свО'-

го. внпробуваJlОГО

і

Фото

гО' працівника і О'рганізатО'рські здіб.нО'сті, дирекція рад-

Радянський нарО'д ще тісні-

ше

ва, йдуть в

робництва, вчилась гО'спО'дарюватн сама і вчила інших. -ВрахО'вуючи якО'сті активнО'-

шеннями ХХІV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду КП України.

ХИЖШIli

дових виробничників і нещодав­ но нагородив Д. Л. Хижняка ор­ по-тепличного цеху, другий -- деном Трудового Червоного Пра­ механізатором. Вопи докладають пора, а М. Є. Бадулю медал­ багато аусиль і енергії для під­ JIЮ «За трудову відзнаку». несення радгоспного виробництНа фото: д. Л. Хижняк (злі­

ну. Вчителі запалили в ній

вогник творчості, невпннного

Луп!'!

\аЙ.ltl f.ГОРIlПИЧ l)адУЛЯ працюЮТІ, У !\іЦГllспі « БобрицькиЙ». П сршиіі орпrадиром парнико-

на-

блоку комуністів і безпартій-

овочів.

то,нн.

;(I1IІТРІІ

шкільної лави пішла працю-

Ті, хто вперше голО'суватиме за

відзначив,

НЦIШІанових

о';rIНИХ тіш.ки огірюів теП.1И'Ч­ НИКИ l\Iіч·урі'НСІЖО'ГО в u::r;ілк а здали нинішнь'ої ве,сни 5:>

фією кандидата у депутати обласної Ради депутатів трудящих Н. В. Козлікіною,

він

ТО'НН

26

П У'Х:ІВІС ыки ЇІ

+0,:'>

+0,8

Іплем!п'т а·

XO!penll)QJly<КТOP

Плешавод «РуіДНЯ»


а пнввуму ра.вому ВОМООМОНУ ЦИМИ ДНJЯ,МИ 'В,іі~бу;В,СЯ черговий УІ IПlлеНУIМ районного коміт,ету ЛКСМУ. В ЙОГО роботі ,в,зялитакож участь сеН,реТаІрl но~со:vюльських орган:;защій про-

лено 3856 слухаJЧJв. Cepe~ 131 .пропа ган~иста 104 члени :КП~С. Нині завдання полягає в TO:vJY, щоб на ВИІСО!Ю~У оргаНі:ЗaJфЙН01полl,тичн'ОІМУ рівні цро,вес-

ІМИС:ЛОВИХ піДПРИ~:vJIСТВ, бущов, ра, дгосп;'в і І птахофабрин, шкі,л, ста:рші П;іонервожаТl, . заIСТУ'ПНИ:К И дирек,торів шкіл по по-

ти ПЇ1ДСуіМIНoQIВ.і з а'НlЯТТIЯ , заIIrР~ПИТИ ВИlВlче,НИІЙ , програ,:vJОВИЙ матері,ал і осо:бливо документи паРТ :IЙНИIХ з'· ї.з,д1в.

«БеС1IДИ про .соціалістичну eHOHOMl.HY» з НWЇ:В'СfШО. Ї IІІІтахофа6ри,ни Ми.кола Барсук. - 'Важливим Iза,собо:vJ ,в ЦЬОМУ є ,система

:Jа,кла:сніЙ роботі, Г,PlYlПlко~сорrи . 3 ДОІПОПеРЮfliНИlМИ но:\~сомольсыимии оргаНі:ві;JJ~Ю «.про П:,ДО}'I'VJ,КИ роботи ХХІУ з'їзза,Ц:ЯJ:vJИ, она'зав на за,нінченн'Я т. Бу.рладу :КП~С і ХХІУ з'ііз.ду КП У,країни така, зроблено немало, але з,робити назаВ::Іання ра,йонної номIсомолI>сыоїї орга.1ежнть ще бі,лые •. Він ВИСJЮВИВ упевне -

]юм,сом.ольсьної ПQlл-і ІОDВilти. В гуртну, ЮШ:vJ я керую, 1,6 ~;вчат-шташниць. Во · нН' ви.ЯВЛЯIЮТЬ підвищений інтерес до l'l, ОНО:vJічних ,знань, і Іце допомагає Ї,:vJ у

нізації » IВи.стушив перший СЕЖlретар райІ-ІОМ'У JiОМ,СОМОЛУ В:кто, р Бурлака.

Н : СТЬ, щО у ві'дJПОВ~ДЬ на батькі,всьну турботу партії, її до;ві,р'.я .до Ленінської

прантичній роБОТі. Всі слухачі СУМЛ:ННG праlЦЮЮТЬ на ви.робництвІ, беруть а](Тив-

l{ОМСOl'10ЛЬці Броварщини, П'Акреслив ,ДОПOlВ.Їlдач, ра,зо:vJ з НОIМ'УН:IС,ТalМИ пално! одностайно сх'ва,:тюють і,сторичні рішен-

с,піЛIШ м'оло,д,і 'но~с();молыі,' в,сі юнаІНИ і дівча'та району ще .ВИІЩе піднес'У'ТЬ тру,~OBY і політичну а:нтивніlСТЬ, ті,сніше

ну участь у гpoIMa,дjcыо:муy житт і . Про ТЯ/ГО:vJ останніх ДВОХ рОКів 6 КОМСО,:vJОЛЬ ці,в прийнято до лав :КПРС. Вважаю ,

НЯ парт!Й'ни,х з ''іЗі::\.l:В , на свої-х з.борах ви-

НомуНі-

що райно:vJУ комсомалу потрібно нраще

~Іна(!ають мі:сце діяльност; кожної пер-стичної партії, самовіддано, з MO,JIOi::\.e!НіННОЇ оргаНі'зації, !;ожного юнаІка і дівЧИМ заіпалом БОРОТИіМ;УТЬІСЯ за нові ~дo Ч!ІНИ У нсенарадні'Й боротьбі за пере:твобутни ІВ праці 1 наlвчанн!, не ЛОШКО,ДУЮТЬ ,рен ня в жит:т:я на.креслень па'ртії по усСИ'Л і енергії для уСЛіШНОГО винонання П:ШНОМУ :виконанню граНlдіозних плані·р,

Уlдо:ононаЛЮівати фОРМИ і методи роБОIТ!f пол і ТІГУР'ТІКі:в, Уlзагальнюва:ти їх дOlс,вІД, постійно добиватися, щоб ІНОЖНИЙ юна!\ і Ід:вчина і~либо-ко с,волод ;:вали марксиCTCI>KO - .lеніНСЬ,ІЮЮ теорі,єю, на6УІвали

НОІВОЇ п',ятирі <J1КИ . Н:СіМ,СОі'УІОЛЬці :рай:ону,

іпатр;'о:тИіЧН;У

ін:ціативу

зг:у.ртують с.вої лави

Д

лідтрим,уючн

KO:vJ,co-

!фащих

::vJОсlI>СI>КОсМОJщці I ЖНИХ колектИ!вів Москви, ЛенінграІда, У,кра,їни розгорнули ши-

РО'Н И'Й рух молоді п іlД деВ':IЗ ОМ:

л'нтирічці

YI~a,pHa

-

пра,ця,

плаС11мас, ПОРОШ!{ОІВОЇ раДIГОС,Пі.в «,РусаН;В'СЬІШЙ»,

«Новій

Всесоюз:нИ!х

265 тонн .'":vJOBHOrO па,лива, •У 10 ТОНН чор,ного мета'лу, с),Держати еноно-

:vJ:1Ю

В;ІД

в:прова,дженн.я

44

тар

,рац;о'на,лізатор-

ник,

ти сяч і І\арбован'

ПРО,:vJИlСЛО,ВИХ

ствах, БУ::lовах, т-ранспо'рті

,I\ОМ,СО:vJОЛЬСЬКО,:vJ,ОЛО::lіжних

КО\М,СОМОЛ:У

за,вОІДУ

торго-

з ,в'елИlНИlМ

партіЙIНИХ

еR1\~з'іаI3МО:М

З'~3!діliв

і

зустріли

наlнреслили

KOНJHpe11Hi заходи по ЇХ ,виконанню.

На

ПlіlдJприєм,стві ,нині створено три но:мсом. ольськ<У;молодLжНИ1Х НOlлеJ<ТИВИ. Вони Й\::ІУТЬ В ава.нга:рді ссщіа, Л:IСТИЧНОГО зм.агання серед молщі. 3а їх ініЩіaJТИВОЮ в не робочий чаі С .вже зtбрано і , ві,дJпра:влено 25 тонн ,м,ета1левого ЛО''VГУ. На,с ра,дує, що

75

ПіДIПРИЄМ-

Пlрацює

-

.рішення

Юнаl!{И та Ді,вчата l{иї.вIсыоїї птахофа6рини ,в першому році НОІВОЇ п'ятИ!рі'ч!{и ВИР:ШИЛИ СТ'ВоРИТИ НОІ:vJ'СOlМОЛЬСЬ!{ИЙ фонд еКОІ!С1:мі,ї в cYI:vJ i 75 тися.ч на,рбо, ванців, виробити до І ДНЯ народження Ленінсь,]юго ІЮМСОМОЛУ 2 'VГіЛI>ЙОНИ ШТУІ,

CborO::l'Hi на

.HO~1Ї'Teтy

вельного машиноiQУtд.У1вання IВlіlтор Лин-

фв тощо.

}ЩЦЬ .

педа'ГОГ;'ЧНQГО

члені:в

ВЛ~ОМ

Н:СТИЧНОЇ п,раці.

є

ударнина,ми

Ho:vJY-

lВ~дJповіlдаючи ДіIЛО,:vJ на турботи пар-

43

ноле.ктиви,

тИ, молоді тоpnмашівці виріШили ВИlро'б-

,Яlкі об'єдную.ть ПОНCJ\::І ТИСЯЧУ юнан;,в Д;;Вічат. Сере,;:\ , кращих ми наЗИlває.мо бри.га::lУ :за,В{)I::ІУ ІПОРОШНО-ВОЇ металургІї [:ва,на Олеш!{а, 3:vJ ;HY заводу пластмас

НИ'І:У проораі МУ нинішнього рону зав ершити. до 2-6 гр;у,дН'я і виго1ГОВИТИ додат:К'ОВОЇ про~у,]щ!ї на СІУМУ 250 тисяч нарбованЦіВ.

Нонона Вітра, бри'га:ду Ва,л~нrгина Ан1І:,П'іра, бригаду гоголі'в'сыої ,стріч!{овоткаЦЬіНОЇ фабрини Ві,ри 3,інчеНlІ{0 і ба-

!(о.лентиву

і

тя

!ЮМі'тету

l{П

не схвалення

]{омуНі'стами,

Бро.варщини

ор.га­

Qдним з з а.]{люч­

по цій заво'~l

:тиза,Відан:ня

ПО

rДі'ОalН'ТИВ:НОГО

і

женнlЯ,ВИЯІВИIТИ

в llіЯl3IJI еНlНЮ

ра­

хі,міі;чног·о

за,ра­

xa1paIКTep

руй­

Ініувань, м:,с.ця п.ожеж і інших на,СЛlї!дlнііВ УВОІГниЩі ураж-е-ння.

НЄlЗlважа:ючи обстановюr,

па'р-

на

IСНЛа.,дн:-ст!)

НOUVIaJНjДЩ>

,вального

РОЗlві(Д!у­

фщ>.мув.анНІЯ,

інже­

Інер І. РОЖlдествеНІСЬіЮі!Й грамот­ но

і

вміl7Ю ОРіГа,нізyrnав

В~,тщоз'ор,і в. Він Ч:1ГJЮ

дії роз­

'визначив

їх завдання , п,рнзна,чи'В .рути :РУXlУ і

трудя-

м,афш­

СТРOtНИ

винонання

Перше Донесоенн.я

про вияв­

rза!ВI::Іань.

рlшень

з 'lі3!дііlВ , про у,с,піхи району, доснгнуті

по

!по та,ктИіЧlНОМУ зад,УІ.'\1У осоБОВО:vJIУ складу РОЗВ·і:дувального ФО'РМУlнання . наЛ:ЄІЖдJJIО ,ВИіРіши­

УнраІни

Івсіма

історичних

про

П'лаС11Ма,с .

В. О. Крнвошлик. ,3 велинИlМ інтересом слухали присутні розповіlДЬ Володимира Оленсан:дровича про camob-і,Дjдащу П.рацю .труд.Lвнин,ів ра!йону .В , дні ,всенарадної IП:ІДI'О'ТОВНИ до ХХ,ІУ з ', t3iду l{ПРС і ХХІУ З'Ї'ЗДУ ~П УlJtраїни, про одностайЩИіМИ

рішень

Івчення з ЦО. 3а;нЯJТТЯ темі й .ні,дQУJЮС,Я на

.ва по. фl'~"'v"ыlр' . . "раи"онного ' ,. . .!{~M'l'~e'TY '-' ' . ',упо ,,' . ' І ,j .опорту ,ВiяJчес.ла,в :Котляр. . Н . а ,плеНYlМl з ,ПРО::vJОВОЮ ви~тулив ;n е рра.ионного

даних

них етаlпі'в у на:вчанніі розв'ід­ Iни.ні'В,на ЯlНОіМУ перев:ряється ТОТОВlн'і,с,ть особо.вого снлаД!у, є

Ол.ен,са-ндр ГЛУХОВ, доярна Р8;дlГОС-

сен'ретар

праIвиIлыиJ<:

'!Ці ураженНІЯ.

КОМітету

ІПУ «плосіl\івсыий» l{атерина Миколаєнко, заСТУ:ПНИI К сенрета.ря ,комі: тету !{ОIМСО:vJолу заводу Пlла'СТI :vJас Єв-ген КорнійКО,етарша піонервожата Погре6сьної середньої , шноли РаїІса Семененко, голо-

тИ, делегат ХХІУ з'їl3іДУ

одер'жання

н::за,фї за хист'У на,селення і ве­ IденнlЮ ря:тува,льних ава рійно­ ні!Дно,влювCJJЛЬНИХ робіт у вогни­

Кузнєцов, ' ооератор шиноремонтно,го за-

ШИН

забе;~п('чення

06стаНОIв,ку, ЯJнаонла,лась в рс­ GУ,Лl>таті заlСТО'СУівання BOPOoГO:l1 ~дe'PHOЇ, х;,мі'чної і ба'нтеріоло­ гічної :з.брої. Ці '.дані необх;,д­ н і в першу ЧЕ"ргу ДЛЯ П!РИIЙНЯТ"

.Участь печо,вий заВОІДУ по.рошно:вої металургї.ї, ГРУlПно'М,сорг БРИГаДИ ШКТОР

u

ВИlД

ГО.l0:вна мета розві,Д.]{И --· ,еВI)­

ІЮМ:СО,МО'ЛУ по :профор:,єнтаЩії учн:'в. В 06говореН'Ні ДОІПОВіДі взяли та,нож

u

, ваЛ\JЛИIВИЙ

єча,сне

~чаннlЯ.

воду

рішень ХХІУ з 'I]jЗ;Ду HiIlII~C і ХХІУ з"ьзду НП Уі Н;Ра.їни, за перетворення в життя Г, ран.ціозних .J1iлані:в п'Яlтиріlч,ки. Пот::,м поча,лося обroв.орення ДОПО:Вllдl. _ l{о'мсомолыі,' _ 'В:lдізна'чив сен,ре-

;-ЮКОНОМИ:ТИ

'сь!{их ПР'Оlпозицій н а

.

.кОМ:СОМО.JIЬС!>КИХ

зборах на заводі ПОР-ОШКОВО' Ї металургії :ІЮ~1,С'О :vJ.аЛЬЦі в'зялизоБОі В'Яlзання за раХ,УНОК п:!;tвищенн,я пра::lУIWТИВ-НО· СТі праці .в нин:шньо:vJУ ро'дї ІВИ:ГО'ТО,ВИТИ .пона::l .план 1 О ТОIfН ВИlробі,в :'З :vJе'таЛQ:нерамі:ни,

-

'.:1!j,й і нши'х фор~~увань.

еконо,'V!ічних Ізнань, ітурБУlва:тися ,ПРО доб;р лро.па,гаНIДИСТСЬ]{ИХ кадрів і їх на-

ті

,

в ори

у ЦЬОМУ НaJВ'ча:льном~у роц і в програlмі ЦИlв'і-ЛI>НоОЇ обо,рони ,серйозна увата Піриділена спє­ щіа,льн:й П'іIДlГо'Го~ці особового ,()нладу РОIЗів;~у,нальни.х фор:vJУ­ ,вань. І не IВИ1падіНОВО розвіk lІ,а у сист емі ЦИlвільної оборони

луновеька ОВЇ'Й виступ присвtЯтила робо,

m

металург;ї, «Плоснів-

РОЗВІДНИКИ

Ce~peTap ноі'уІ'сомольсыоїї органі,з,ацjї КН~ЖИIЦЬіНОЇ середньої шко·ли СОфі'Я Яб-

КОМСОМОЛІЄ

майстер-

СЬПШЙ», ииї,g.сыюїї птахофаБРКIІШ. Тан, на

··

ер з а и, •

ні,СТІ, і ПСШУП{ молодих » . Цей деві,з знайшов гаlрячийв іlДГУН у комс'о.мОЛЬфвза-

BOI;:tiIB

наlВ'Но.ло

Навчаються

В рішеннях ХХІУ ІЗ'~;ЩУ l{ПРС в,еЛlJj!{а увага :ПРИlдіЛЯEJТЬОЯ IIЮ:vJуНі'СТИЧноМУ 'вихо,ванню ТР:"ДЯЩИХ, особливо моло ,ді, ~ IВ::IДjзначив ,ПРОlпа,гаН~ИIСТ гу,ртна

в

лення

Іпершому Iк'вартаЛ'і ,нинішнього РСЩУ, про

НОІГО

В:К.lа,д у ниl х НО,МСО, МОЛЬЦЇ-В і молоді. Тов. Н:ривошли!{ на,голосив на першочергові, не:В'іДН,Лalд:ні заВІдання :П ер,в инних НОМIСОМoQЛЬСЬНИХ органі,зацій по по-

раДіоан:тИlВНOtГо ,У1раЖЕ\Н1НIЯ

і

Jюма'НlДlq)а РОЗlвіІдідоіЗОРУ

єровwча.

ц~й

правильно

ження,

Х1М1Ч­

нarдіlЙlШЛО

ідOlЗОР

IВИ1значив

!Назначив

.вlід

С.

Ма­

шви.дко .межі

обхОідИ

:

ура­

іПРО­

- Разом зі ста,ршими ТОlваришами,говори.ть сек,ретар HOM-СОIМОЛь.сьної орга- / Ні'з а:ції ра,дГО, С I ПIУ « ру.са.нів.сыий» Ніна

1,';lпшенню р· оботи і П'іlдJвищенню їх бойо,витості. Кн щиро побажав 'У'чаСНИінам плеНjnМ'У, ВСЬОіМ'У семИlТWСЯ, ЧНО'МУ за,го'но-'

Багато сил і енерг.і.ї ДОІнладають МОЛОіді праці.вннни еlльсьно.го господар'ства. Пра,вофланговИіМИ .у соціаліс.ТИЧНОму змаганні за ::OC-ТРClнове ВИlнонання плані в п'НТИР;'Ч\!{И й,ДУТЬ НО.'VJIСОМОЛЬСЬІ( j

M,al::lIcыoIroo :тва:РИННИlцтва. i3o.t>pe.Ma, бригада ІМОІЛОДИХ IдОЩ>О!Н, ,я,ну очолює Герой

['у,тніс'тьрі.дної Ба'ТЬІ,і:вщини. Плену;м цриіЙНЯIВ РОіЗI'ОРНУТУ

СоЦіаЛі,СТИЧНОї ПраlЦі, ~еле.ГaJТ ХХІУ з'іізду нп.~с ІМ . (3. ПИЛЬ:ТЯIЙ, план першого нварталу ЦЬО1ГО POlНY 'винонала !до-

поста, ноВІУ, У я:ній Ц:ІЛІЮМ і ловні'СІЮ схвалиIВР!шення ХХІУ ,З'ї,;щу ~Пі~С і ХХІУ З'ЇіЗДУ ,:КП Ун.раї'НИ j прийняв їх ;:\0 неухиЛfШО-

органіlзаlції раДГО'СlПів «РУ'саН:lв,сь:ки,й», «ПЛОС-Ні:В'СЬ!{Ий», l{иїlВ,СЬН,Ої птахофабри-

СТ,РОНОВО, 1::10 HaLд за'Вlдання

березня, 'і надоїла по тонн l'Моло,на.

го нері,вництва, зоБОВ'lя:за.в ,комітети Л~ОМУСПРЯlму,ва,ти .вСЮ свою роботу

іКИ. l{ОМ'СО:vJОЛіЯ району nOДДИ:ТЬСЯ ТРУjЦClВИlМИ jюпіха,ми НОМСО:vJО'ЛЬСМ{О-.МО'ЛОдіжни'Х ланон Ми,ноли l{ачаноза з радго,спу «Гоголі,в,сьний», Василя Волохи з ·раIДГ·О·ОПУ «ПЛОСй{ іВСI>Ни.Й», МИІНОЛИ Сама з раДІ100ПУ «ТребуХі:ВСЬIНИЙ», Петра СеlМино:га З ра,Д!госпу «Літ,!{івсьниЙ». Пор,нд ,з ,виро6НИЧИIМИ питаннями біль-

l{с.МСОIМОЛЮI М. М:.\РJ;УЦЯ, ,Г. р,Яjба, Г. МаРIНУIЦЯ :зоБОlв'іЯJза,лИіОЯ іВИРОС,тити ІПО 15 нілограміlВ овочів з коЖ!ноl'O Нlвщцфа:тнorо метра сонячних теплИіЦЬ. Хороший приІкла,д у ,роБОТі лOtJ\.aJ3Ую.ть м·еха,ні:зато,ри М. БоЖ!ко, П. Он и:ще НН'О , Г. Міщенно, :~Ещутат райрCJiДИ тракторист П. рооий. 3ара:з ,но~сомолыіi радгоCJПУ мибоно ВИВ'чають до:~ументи З''Ї1ЗlДіIВ па:ртИ, в·едуть аНlТИIВ'НУ ma,c,o,bo-шолі'ТИIЧНІУ робоrr'У серед тру!д,і,внин~в!По IВИ1бо.раJ<: ІДО Верховної Ради УРСР і 'м:юцевих Ра;д ідЄlпуrrа'т:в ТРУlдЯJЩИХ.

на забезпечення аН!ТИ'вної участі молоді по переТВО'ренню в ЖИ'І1ТЯ накреслень Іпартії і планів дев'ятої п',ятирі'ЧІШ. На пленуМі РОіЗlГЛЯН'УТО тааюж орган::за.цііЙне питанНІЯ. В зв"ЯJЗНУ з перехо;ДОМ на парТіЙну роБОIТУ К М. Бойна іПлену,м ;уві~1ЬНИВ йоl'O в:lд обо,в 'ЯJЗН::В члена бюро ра,йн'ОМ'У ЛКОМУ. Членом бю-

бітнИlНИ В. Бобир, ,НИ!.. , Г. 3ал<УзнИіЙ,

,ро ,раЙlНОМ'У НО:WСОМОЛУ обрано В. П. Ло хова. Пот::м уча.сНИlНИ плеНУІМУ 3і::lі,йснили е~С!{lУIРlсіlЮ на БУlдівництво !(QмплеІ,СУ l{алитннсьної свинофабри.ки .

ла,сті, ЯJНИЙ був ПРИlсутнійна наlвчан:ні, да.в ВИіСОIrУ оціНіНУ \Ц;Я'І~ наШИJ{ IР0l3В:IДНИlнів .

,гатьох :нших. ВОНИ достронаво ви.]{онали Вірич, .наш і ном, сомолыl1 ведуть ':!авдання ЧО:ТИIРЬО Х мі'СЯlц і в, . ,понаЗУЮТЬсправжню 'Боротыузаa IВИРОЩУіВання іВиІгuри!нла!д на іви,робницт'ві і в гро~1адсы:йй соних ВРО' жаї.в , сі, лыьного:с .по;дарсьlнихx робаті. ,!{У,ЛЬ'ту.р,IПідвищення IПРОіду. Н1ГИіВНОСТіГРО-

Шік:ть Н'ОМЇіте:т:'в НО:vJ,СОI:vJОЛУ приді,ляє веЛИ!{У ува,гу ,навчанню н()~сомолыї.вB і моо~lC1~:, Iз,м,іlцненнlЮЇХ і,д:ейн'О,ГО ['ар:ту . В цьоМіУ ,р О Ці ,в систе:vJі ном,сомольсыої політОСВ :ТlІ працює 131 гурток, ЯІ!{ll-:vJИ охоп-

,10 ·3:5

До'В'жу.ва,в

РУDCЗ!ТИіСЬ

ІПО

j

на,нре,с­

,~eHQ,:vJY маршруrгу. Н ез абаром Іприбуло донесення і від номан­ Qира роз:віДД0l30РУ Ю. ЛИННИlНа. Він Iбе:зпо,мИlЛIНОВО !визначив по RВ:IДН1IИ !НО!сере:днина навчання м: ОЦЯ «РYlЙНУВlань. .]{Q,НСТРYlнціЙ

'ві но':vJIсо:vJолыі'вB раlЙо.ну НОВИХ тв,орчих У:СlПіхі:в у З::lі,йк:ненні нанреслень парт,ій.них з'іізДЇіВ, за,нликаlВ . саlмовідданою пра,цею множити здоБУТI!{И ,і змі l цнювати МО-

QlриМ'іщень, IміюцlЯ пожеж ,всере­

ДИНі

оіб'€1нті,в,

« ,по·тер.піIЛИХ»

а

'таlНОЖ

lПід

:ВИНВИВ

заlв,а,лами.

ОтаІлі тео·реТWЧ'Ні

знання по

спеціа'ЛЬНОІСТі, зла:годtЖені пран­ ',ТИlЧlні дії ЦРОДЄlМОНСl1рували ро­

С. Черепей­ О. Пономар­

чу.к та і НІші.

·На,g.чан:НІЯ ПО,Н а:зал о , що осо­ бо:вИlЙ ОI\Л3jД раЗ'ВЇ!д.У'вального ФО!Х\IJ;Ylванн.я

н3Jбу,в

hab-чалыІюмly раці

ня.

у

ЦЬОМіу

гл ибо:н і

знан­

Пре:дlСТаІВ:НИІН шта:бу ЦО об­

Р. ЛИТОВЧЕНКО, керівНИR на,вчання.

Ш"О./hVUU././././././hV.DТ./././ОО./././././././О.oJVU./././О././././U.oJV.zп:U/оhV./О.oJV.DТ..w;v.DТ.Q/Н'UUU.DТ.DТ.oJV/m:и..v,m'.oJV/AVН'.DТu.m:u//././hVO.DТ.oJV.oJV.oJVO.DТ.Q/Н'O.D.

ЗВОРУШЛИВА ЗУСТРІЧ Jіа.1ИіНЇВl\а.

Сl\ибип.

ТljJа;щяп, :р(жів ТЮІ}",

Маііil\С в пе,рші

\lіr'яці Великої Ві·тчизняної війни, в цих міщях біЙI~і ГР­ Р оіЧІЮl10 227 полк У в [,и'е Мі

НКВС .ра;щ)\ ;~ po6iTJlWKa)111 ки~

бойовий шлях, нагорО'джен'иіі Оlрд'с!на'llИ Чер,воного п,рмюра, ВїТЧИJ,НЯlН'ОЇ війни, ,віДішачений чеХіОIС,l()ва]\blш~\Иі

ПnЛ!,СЬ!,ОЮ

fiОИОіВlІlЩS наГОlрн;г.а,ми.

Ї-ВСІШОГ.() ОIl1'О'лче.НIНЯ стіИI\О о·rlо­

ХВИЛИ:НО'Ю .мО,ВЧ'aJН'НЛ ПаlВЛіІ Пет,РОIВИЧ вшанував па;м 'яТl,

]JOНЯ.1И КИЇВIСЬ'І"j (переправи.

сво-їх з,аГИ1блИlХ 'l'оваlриші,в біля

Ци~и Д'НJn~и на ко:шшніх rlОИО1ВИХ рубежах IПОlбув,ав О ,;\ИІІ

о'оеліска .БНЩIЯМ: РЇі'І;НОГО ,mOJDKY. А. поті,)! на УРО'ЧИСТЇЙ Л~1Іійці

;~ 'не.багаТI>ОХ fiі,иц,ів поЛІ,У, Щ()

ві~\'БУ\lаIСЬ

;taлиши~шсь

~

В

живих,­

rеrpжант у ,віД1ставці Павло Пет-

~В(JIрушлива зустріч

пе,'1аГО'lla''ІІИ,

КО'М1С~ОЛЬЦЯI)IИ,

ро,вич A-РИlста,рхов, ІКОТ'РИИ меш­

піо нер,аlМ и і ЖlQlвте' НlЯТами Ка.1иніВIСI>КОЇ во'. сьмирічIНОЇ шко­

І\ає заlр'а,з У Ка,реЛЬСl>к:Ні АРСР.

ли. УRаж,но слу!хали діти роз­

Він , ~ ХВИЛЮIВilJНJI'Я,м оглядав ті

повідlЬ

місця, Іде ра' ЖIІ з БЄfи.овими [10j)раТИі~а'МИС'І'ОЯlвна'смерть іВ ті ('

oypelМlНii

дні.

Ветеран

пройшов В~ЛWКИИ о

2

і

війни

неле.!1КИИ

стор • •

,mp,o бої ,3 фашИlСТСЬКИМИ

ОІргаНlі'зації і' МelНі В. І . ЛеН1на,

3'аіга,рбникаIМИВ ТИХ місцях, де ВІ()ІНИ

зwра l 3

на,вчаюrrься,

побажав ЇіМ у~пішно мвершwrи навч,а,Л'I>НИИ рік. ДО'РОfI\О'ГiJ го,стя т~пло вітав ~ире'кт(}р школи А. Н{lвохат.

'ПРО

мужніlСТЬ і ;відвагу фрон'l'ОІВИ­ ків. IВі'н та,ряче IПОI3ДО'jJОВИВ IІІ'jJИ­

су'рніх

3 рtЧ'нИ!Ц'ею піонерсМї()Ї о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Діти 'llідне, сли ве7е!рану бу,ке,т ЖIIJВИХ квітЬв. Д.

КАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський

кореспондент.

хов сере:д піroнерсыоl1

Гер0ІЯ Радянсьного Союзу Н. НОВОlсьолова .калин і всь!,ої но,сь,ми.р:їrчної

1

червня

ШНОЛИ.

Фото Д.

На :ШіМІНУ: П. П, Аристар-

Вівторок,

юниос лен!,нцl'в дружини імені

1971

роху

ЛИісен.на.


РІШЕННЯ ПАРТІЙНИХ З'ЇЗДІВ-У ЖИТТЯІ

-

Відповідь Коле~тИJВ

ПlтаXl;'вни.к,іIВ

м·ає

Цllві ЯЄЦЬ і пта;шиного м'IЯlса та про'да­ жуї,х !держа'В і. IBc€ ШВИlдШе Muuaie: ,еко­ HO:YI':rHa нашого ГСЮПОідарства. пі,д!вищуе­ ТЬС-Я ЛРОДYlmwвніIС'ТЬ праці.

У ВіДПО<В'і,дь на рішення XXIV З'ЇI3ДУ КПАС та XXJIV З'ЇI3ідУ }{();МfПартИ У,краї­ НИ ТРYlді'В;Юf;КИ ра,дгоспу ,вз:я.ли на 'себе :юбов'Я)заННIЯ доояти в ниНіШньому роц і ще кращих ви:роБНИlчwх пОО(·азник!,в.

П'тайв:ннк,и

ВИ,Р:ШИLЛИ

одержати

міЛblйоні'в 500 ТИ'СЯЧ щту,к і прода,ти ·: х держа!в'L 2 :vІільйони 900 ТИlсяч ШТУК . -еиробити й ЗДати 900 цеН11нерtв м'-я>са. 2 м'ільйо,ни 813 ТИlСЯЧ ШТУК п'леМ'I'ННИХ

6

ЯЕЩЬ.

Даного слова рО'б1тничи'Й коле~ти.в :J ч еетю ,дот.рим;ує. З.а чо'тири мФс'я,ці і .двад ­ ЦЯТЬ дніlВ т.РаВНіЯ одержано Й Зlдано дер ­

Ж<llві 375 центнеріВ пrrаlllIИlНОГО м'яса, ви­ роблено яє.ць 1 m-іrЛЬЙОН 880 ти'сяч ШіТУIК. ,про'дано 1 ,~VЙЛblЙОН .2,26 .1 5 тисячі ШТУrК .

ної

неСУЧ:Юf

більше

феї

гру'Пи

буде

що

на

чоти.ри

яєщь

реа:лі1зов:а,но lза

IНУРif,у,несучн~'

:vJy 66

одержано

в

цей час середньо­

пташнwки-.м·аточни:ки ,

в,ано С'екцlї на

ЯЕЩЬ.

де

Та­

Нещ()даl]~НО ,від,брася 'ВJаю{OIJ]('­

:\

вирощу,ва'ТИlм'ем()

в;,н'у

в

. Для

ВИ'РОЩУlванНlЯ

при

мол о;:(,нЯ:J, а

два

НОВИХ

хіВ СЬRИrИ »

д,ва,д.щrтн­

3:Н,Л,:':УІа>ТИ'з.атО'·рах

будуть з~у.довані

3'11аг~ння wі,ж ,рад:го,СIПа.ми « Т,ре>бу­

Племінних

;~e :YIHO:vIY утримаННі. Це ДОЗ:ВО'ЛИТJ , жvвати J; ращИ'х пл е,:vIінних пі:вн:, н.

нове

в

ня

птИ'ц:

аН.l,і 'Vlатиза ­

еilюпеРИ:vIєнта л ьне

ПРЮlіщенн:

да,ва'ння

JЮРМСВ.

меХ OJніЗу ються :

наlпування

дкції ;J'ва,н'ня

ус­

Високі зобов'язанlIJI. по ви-

прискує плантацП гербіцида-

подарськнх культур взялн на

ми. 150-170 процентів нор-

себе в першому році нової ми такий його щоденний П ' ятирічки 'Хліборобн__ радгосвиробіток. пу «Плоскі8СЬКИЙ~. Щоб yc-Поч8!ВCJl також догляд попішно 1ВИК0нати їх, потрібно докласти немало ~ИЛ і старання, ,постійио дотримуватись агротехнічних вимог.

сівів овочевих культур на мінеральних грунтах. Огірки, що зійшли, прошароваиі, робітниц1 прополюють рослини

Зараз 'напOJlЯХ у розпалі обробіТОК !посівів. Колективи

кормодобувних брнгад і, на-

в рядках. Тут запроваджена індивідУальна BiдpJl.ДHicTЬ, акордна OПJIата ,праці. ПІсля борQJIY'ВaJDIJI куку-

caмnepeД,

рудзи, lПосіJIНоl иа силос

рільничих,

овочівницьких,

механізатори

ве-

иа

дуть нещадну боротьбу з бу-

площі З8О гектарів,

механі-

р'янами, .застосовуючи для цього різні засоби і механІчні й хімічні . Агрегати

затори розгорнули міжрядний обробіТок. Двома агрегатамн вже спушено грунт на 90 гектарах. Одночасно з доглядом по-

працюють повний світловий день. Добре доглянуті у нас посіви картоплі на площі 200 гектарів. Тут зайнято чотири трактори і агрегати. Члени механІзованих ланок вже ДВІчі обробили всю площу. На 18 гектарах, де з'явилися

ші механізатори готуються до зaroтiвJIl сінажу. Вlдремонтовано три сІнокосарки з валкоуморювачами, зaкlичується очищення траншеї для заклад8ИJIJI ,маси. Коси-

\{' У гnс,подаретві

п с·

р'одИ'чн е при:бира;ння паС.ті,ду. а таj{l()Ж 6Y"J,e :J а,бе,зпеч е на МОЖ .lи,вість ст'ворення

сфвоу

сходн, внесено аміачиу во- по 7 центнерІв на гектар. 147 гектарів оброблено

тимемо іВ першу чергу конюшину та ,злакові tpabocyM1-ші. Види на врожай хороші,

На міжрядному обробіТКу картоплі приклад в роБОТі

ие меJPПе 200 центнерІв. З кожним днем серед пра-

гербіцидами.

зеленоl маси з гехтара буде

І неВИІіі

тан: резе рви. що:б бk!JІ>Ше виробити про­ ДУН'Т:' В п:таJQі,вНИіЦТВа для на,с~ле.ння. А це і є Ді,ЛОВОЮ віlдпов'іlДДЮ на РІшення

ЩО

ХХІV :,\ ' ЇІЗД'У НПРС та XIXV з'ЇЗ\дУ Ном­ партl'i

Уікра}ни.

перши:vI

l\:рО'IiОМ

Р l' Т'Rоренню їх н життя. голоsний

3

зоотехнік

по

пЕ'­

В. ДЯЧОК,

ПQвніше в ЦЬОІ)!'У році за:nрова­ ДИ\іlИ і ,ге,р ' 6іщци. Іх внесли лі .,\

птахорадгоспу.

зований

воїн

Компартіl УкраІни.

А. ТАРАСЕНКО,

Володнмн'р

головний агроном

радгоспу.

600

ПОВНУ

меха l ні'зщію

комп­

'СТ О СУЄ'ТЬСЯ

В

КУК)"DYI.1'3И

ра,;\(\о,ClПУ

мдю\ыіi уста'новки, IКIJI:l!Jпрес();р.на,

ни па,сльОоНОВИХ . ~що 3 ни:м не вести належної борот~би,Вl'Н

:куг(ж Д~Я тваринників .

Механіlзована ланка J{ЮIУН.і'С- І й;арто.пЛі член .,ФЄї лаНі!Ш сгран- полях Ні10rчноІ агі"'ЩDЇ і .унаочне,1/­ зо,'бов'лз'а'нь, ф~до,ра і1ванови.ча Хиль}(а ТОРИСТ' ШКІТОР Данилович Б06ко 'НЯ соціа,.1і,стичних

ДОІ1Л1Яідає пос і,ви на теж Ідава'в ,СИClтем,а'Тично ,по m:B- 30'Kpe~la, меха'ні З0ваЮfХ .1aHO:J( пп ІС>ВОЇІЙ ,плантацІї ;каРТОПЛі . Ще до тори-дв і НОР:УІИ - за60ронову:вав Івиро,щуван.ню ,картоплі. HaaiТl, поя!ви ,СХОД:В yrс<я mrЛоща була Іпона,д 50 'гектарів ,при за~дан- ,не:)lає еТИlкет,о'к на 'площах зерно­ с' таранно

т,а IвіД :бур·янів. :Поті'м розгоробро,біtГку .пос і-

lВ:вві~наrча,ється іс а,м ,1 анко,виЙ.

ІВін

щоденно ;ВИrКОНУ'Є

,~>1iHHi

,Тепер

колеюи,в

На

:досходавому

боронуваННі

"lаюш ,при-

РО!ЗЧИНО:УІ Іпrрепарату та наТ.р:і євою сІллю.

Бур'я на :vI немає паща,ди!

агроном відділка.

'50гдан і· в.сь'ка Iп'Тахофаобри:ка .

полях,

не

апаратурою.

кол€-к­

до зБИ:Р3JН'НІЯ врожаю. ПОЛіJWЮріЛ'Ї'нен т,а Хілор.офоlС у

і

3НИЩ'У'в,а'Т.и шк~днина.

Незалежно ш}ю,дження

присаlДНlбних ,*,'1'І:н!і<Х

вLд

С"І1У1Пеня

картоплі

на

д'IiлiЯНlках,

ГОРОІдах,

Дд:чах

по­

вияв,.це­

~fo КOrЛQраlДСl:iКОГО жу:ка В усіх

п113Н:lШе,

нолгос.пах

ВІвторок,

і

нiJЖ

за

дна

Р3iдlгоапах

тижні

дофЛ'ЬНО

1 червня 1971 року

І1ІРИ(ЖYlвачі

з

економі,чними

на­

кО<неЧ'НИlКClJМИ. Витрачання ·робо­ чого розчину має бути 135 л,іт­ р:'в

ми

50 ні

на

гel<Тap.

<І.

венти.ля;торни­

обп:ІЩОН'Ylва,ч .аіМИ «ОВТ-l» -лі:трLв. При а:Вlіао6приску:ван­ таIКО·Ж ,витрачаєп"оя 50 лlт­

Р:'В розчину на гектар. Цри повrro.рному з'я;вленні жу.ка rпосllВИ обробляють в;др!у,ге . Са;м,осі,ви нартоплі в: місцях.

ос:аб.'швона КЗJгаl'J1НИХ полях. де в МИНУ:JJ:orм:y році було во.гнище колора,ДськоГО жу,на , треба 3ІНи­

колтос.па,х,р.аIДГOrCПах ,

прн

в'I,ДІЮВ-іjДНИХ

о:БХ·ііДНУ бриг,а,д

ГОС'ПQда:)JIC:Тl8а

к:льк'ість і

а також

пrДПІри€мствах

ланок,

не­

с.пеціальних осна;стити

їх

01'lру;то~:,м,:,ката,ми

C"':b-орити

НОВЕ

є

в

варто

пункти

.по

ВНГОітов-ленню .р03'ЧИН :,В OTPYI'fOх ; м'і,кат,і,в і з аіП:раlВIЦЇ а:па.рату:ри.

При ми

роБО/ті з OT'pYl'fo~irМiiK a'fa­

т,р erба

строго

дсщер:жу,в-ати

.пра.ви.л TE'X!hi-ки бе.зпеки. За по­ ра;да::УІИ по БОРО<ТІ>Б і ~ нолорад­

денню ,с,і,дЬІСЬ'КИХ .доріг у 'налеЖrНИИ

стан . Ла

ст,ва ,

об'є;днань

Rияв.lе,н і ПРИ

Iдани':vIИ

не lо,.lіЮ1

нnгс,ворені

на

вироб,ничих ВИКn!flіn'\lів

Ю . БІЛИК. інструктор

райкому

КП

України.

НОВОСІЛЛЯ

Бариш іВ1СЬіКОЇ

си,гналіза,ції

:J 26

тра'В­

к()ло'раДСblК О ГО

жуна

та

,ЛЇ'тання 'мете ликів я-блуневої lП,лО/дожерки. У :зв 'яJЗ.1; У :J ЦИМ В . ра.ДГО'ClПа.х і ;птах,афабриках

р.аЙО'IJIУ т а на приса,дибни.х ді­ лянках робі"І'ниК,ів І службовців Солід вжити неО'бхііДНИ'Х заХО'д llВ [Ю їХ

П<IШ!ІІ!fI.

кО'lIJlСI'Я'МИ

'нар;пах і за·сіДі1НіНЯХ rі .1 И·/> КИХ Рц .

стан­

ня розпоча",нсь в іlд родження лиЧИ: Н'О}(

на.ГРOOfадже,н і

'tIа'fеріа.1И,

«СіЛblІ'Ооптехні­

.КИ». облаlСН()Ї та М:'СІ>КО'Ї фй за хисту РОС ЛИН.

'3 а

ву .1ИІЦIЯIХ

ііуц:іве.1ЬН і

СЬІШМ жуrком СЛ::ід зверта'ти.ся до опе.ціа,лі,еті,в с і ЛЬСI:>КОГО гос­ п'О:дар:с тва к олго;С'п іlВ , радгооп,l.в. У'Піра:в.ліIНЬ сі,ЛЬІСІ>КОГО гооподар­

~нищеннrЮ.

в,иНOrристан-

начальник Київської обласної станції захисту рослин.

ЖИТТЯ

тувати ПРIІІ.\{'Ёщення. ПOlДвір'я H,~ ЗilсіJIlні ко,'Р' )!ОІВИI)l'И КУЛЬТ}'рами.

стат,ньо JJ1РИДlіU1Я'ЮТЬ у'Ваги приве­

що

нооеленНІЯ,

опеціа,Л'ьн і

фер\! .

Нк ВИЯ'ВИМСЬ У процееі пере­

Н . ПОПОВИЧ,

хи!Оту .

Для ефе,ктивного

аlПа.ра:'J1УРИ,

Н е в,се гарас:ц на господар'сь­ ких .Дварах ТВaJРИННИЦЬ'КИ'Х

ві'р' ки, ГО,lО;ВИ 'сіш>lсыиІхx ,рц не' до­

:Ja-

та засобами іНДИІВідуа.lI:lНОГО

о

оі{ОРИСТУіВа.нНl

,станції

ЩИТоИ.

оу

н<я раНlцев.ої

вих і просашних К}'і;1ЬТУР - нІ: . :\і:знаєшся хто вир(}щує Т' У ЧИ і,н­ шу КУ'.lЬіТУ'Р:У, які ;юООIВ'язання.

ХН'ООУ на Де'НЬ пе, реві'р,ки не бу­ .10 виве~,е'I! О в та,о,ори. І тут і тю! не :IIiРИСТУIПИЛИ очищати і pe'llOH-

Ф . ПРОКОПЕНКО,

норми на 130-,140 :про:цент::в.

комунаlЛЬіНОІ'О

ЖYlка

n\·-

Ш.1ях.ів . У рад,гО'опі « Тре,бухівськИЙ » До, ЦМ[1о, часу не прw&рано кагаrrовищ.е, ЩО при B):gAi В еелu . Впадає в Івічі ві';\!сутні:сть на

Бур'янам нема пощади

ЗaJC'ТОІСОІЦУ'ють лише хлороФос, ка;рбофос а60 ДУІСТ метафосу . За'Кіlнчу,вати обробку :необхідно

КОЛ-ОраіДського

п .lОЩ

Ш,'1яхо,вих С)l)Т та ГР~Иlдerр'уваI!lНЯ

:1аРа/З треба О'гля.даlfИ' плантацІї

На n:ри>СадИібниос діlЛЯНіІ<ах для знище.НІНІЯ

чергу

«Тре:бухшсь­

н-я подів , ві: .lбиття ПРЯlмолрнійнос­ ~iB CЇBO';JMiHaX, о,бсі,ва'н,ня при­

Щоб забезпечити боротьбу ~ .і{OrЛ,ОРaдlCblКИМ ЖYlіюм на приса­ дибних ДіЛ'Я!НlКах, слід створи:ти

35 і 50 граМіВ

першу

Не в с юди на полях проведerно

ф

СУ -

віідllюві1lдJЮ

раl­

р ',янrі'в поН'а~ ДОР()lГа.ми, о,бо,рю,ва~­

груяту і ЛOllllКОI,!~ження НИlми CXOjД;:,B раннЬІОї к,а~РТОIJ\л>і, ВИlCа,д­ жених .пОМС!до;рLв на полях кол­ госпіlВ, Р3ідгоопtв та щриса>Диб­ НИХ діLЛЯrн"ах на;селенн.я. Carмe

або

КО,Н'fОРИ

уrпо;ря>~кування і ()16кошумНlНЯ

Фото К Ду,д,ченка . ' (фО'ТОХРО-Н і,ка ,РАТАУ) .

Iза,стосовYlВ3'І'И для lМалооб'єм­ ного обr!РИС!{іу!ваНlНЯ, .ВИКОРИ:СТО­ вуючи для цьото щта,нго,ві Ооб­

на десять ліІгрі'ввО/ди .

П()\1Я\ р·ів(''Н[.

ОlБР<Уn ітку .

На фо,то : ЛIЇ'f'ній таПlР .МИ не­ ;ШК(tї рогато,ї хущо,би.

стадіях неOlБX1і\дlЮ знищу,ва'ти 1юже завдати посі'ВЗJМ веЛIfКОЇ хl,м'ічнИіМ опосоібом та збирати ШІ\О,;:(И . в ПОСУjД 3 розч.ином KYXOНlHOЇ За даНИ:vIивесняних розко­ СО.'!'і . ПОіli, .на СТ3іРИХ l,аРТOrплищах КартоIJJ.ПIЮ сл:.ц обпри>ску,вати кі .'!blК':С:ТЬ ШК'іIДНИ":,в у середньо­ РQ3ЧИНОМ ~лорофоо.у а60 ка:рбо­ :УІУ П'О Orбл ЗJСТ і станов,иrrь 2,.2 на фосу. ЛOrЛі:Х:ЛОРПI'Нeнrу чи сев'іНУ . Норми, ВИ11ра,ч,3ІНlНЯ отру.Тох!lмі­ О,lНOr>1У І\вадра'ТНО>1У M~pi" а в г о:с,пода.рС1'вах ФCIJсті,в.ського, KaIТ·LB такі: 651процент·ного ПОЛ;­ 2 ,к,ілогра;ми на С~ВИРСbl1ЮІ'О. Те.:rі'-Lвсьuюго, . Ро­ ~лорпінеН1У JШТНlЯ'НСЬ:КОТО. Обух:,ВіСЬКОro, Не­ гетар. або 50 rPCIJMtB на десять реЯrсла:в-х.мельницьного, Во<риіС­ Лі'І'рі:'В вО',ди, 20-Ш'р-оцеН11НОЇ "(лblсыrо,' КCliГа,р!ЛИіЦЬКОГО, Ниє­ eМJY ЛblCИ ,noлlХ1ЛQ)mінену в'іД­ ";o-свlя:тсІшиIllсыоl'оo та деяких пов:tдно 6 K~OГPCIJMiIB . ООО 150 ІНШИХ РaJЙОНiJв до 4 ЖУ\і<lв грам,l,в, 501І1{РЩентнOrГО ,се.в}ну на КВ3Ідратному метрі. 'діва кliJlOlГj)aJМИ, або 50 грам :в , 18 тра1ВіМ ПОЧа!!іСЯ інтенси.в­ 130-іпроцеНі11НОГО хлорофосу - ний ВИ'XJі\д жук.і,в на по<верХ1НЮ 1.5, 30щроцеlf'llНОГО ка,рбофо­

два кіlЛOI1J)аrми на геюар,

на

КИЙ » і Оl\1ре,)!их л.l0Щ радго'спу і)!ені lЦор'са. ~T'ci .посіви каРТОП,lі :n<угре' ороть нега,иного 1П' ()'ВТОіР'llОГО

і чrрв()'ниif

ЗНИЩУЙТЕ ШКІДНИКА КАРТОПЛІ

дорі.в та інших ,IrУrЛЬТ:УР із ради­

та

та,кий

о,ід,я

ко,р.і'в. ПlJljЩ:( РО'ilта.шо,вані хо-

по' БУТIJIві ПРИ'lfіщення

·та

ЯК

утришаJIIНЯ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l{олора,дськИіЙ ЖYlк не.без ­ пе.ЧіНИЙ ШІVЇІДННК картоплі, ломі­

.1ЮПIfН

ГСШl~' « Тре'Оу'хі'ВСl>КИИ» . Тут ;~on­ ре (I'p,raHЇ:rOBaHa наОЧіна агітаці'я, ЧИЛОТіІ, Пf)'РЯ:.:~ОIК . ·Любо дивитись. Цього не с, кажеш про посіви не -всі ВОНИ в ЧИСТО:)!У стані. ЦІ'

IfЬіСН «2,4-Д»

з'lзду КПРС та ХХІV з'ізду

ку'к У'Р'У'Д'3 У ,

г(юподарств

К'y;J1>ТУРИ,

ГОТ'ftВИ:Й до п,рийому ~IИIНОГо, стаща ліТIJlі:й табір ра.Д'Г()l()ПУ «Черво,-ний ПраIПОР» Он ігУ[! і вс І>КОГО 'району , Мик,маїIВ'СIЖОЇ о·бласті.

на lМ'іщр~но.му

посн,nыпІй вклад у здійсненрlш XXIV ня істор............ .. -....u.A ень

піrr.lяrХОI.,\О-

вого О' &Р()lОітку.

СТУ1ПИI В ІДО о'бробі: ТіКУ , по,сівів гербіцида, ми . РОСЛИНИ обпРИСКУЮ-

між-

за'стосува'ти

НИ дЛЯ ,1(ЮХOlДОІВ()ІГ'()

н'уло, оя СІПУШУ1ванн-я Міmр,ядь . :ВИIСОКОn'РОДУII<ТИВНОЮ .робо,тою

спушуванні

М(}ЖШl'В<і,сть

ле r ніl Н1гра',lські і жИ'Го,:'lflfр,ськ,і БOlРО­

обох

у таборі :ці:ЙrCнено,

На

rп~сіlб са.~іння картоплі,

да:в

інші КУЛЬТУ'РИ . Хnті'JО'СЯ б ііачити

.'Іе,юсну

60·БОlВИХ,

КУЛЬТУР .

~lит",rя ~Ііmр' яц'ний обро' біток. Ус­ ,піху в ро,б'оті сприяє нruпівгре:бе-

шим. Людн прагнуть працювати якомога краще, виести

«сліпому»

і

та'кож про'саlllНWХ

!{ОЛРI\ТИВ птах,і'внинLв радгоспу прагне в і ДШу11{асг и і ввести в дію в,сі невИlЮРИ'С­

ннлович ,Какун та Віктор Федотович Строкач. При

рядь в они систематич но внкокують норми !Виробітку на 120-130 процентів. Самовіддано трудиться демобілl-

вча е но ;!акінчено

з,е:рнових

посівах каР'fОlпді та o,aOqiB ПРОВІ)­

Де:І<і,ЛЬІКа ,ра,з Ізабороно'вана, чнс- ні .зо .

НJI став дійовішим, актнвнl-

».

п єв ного :vIі.нРОJ(л~мату . В другому а:}{л і­ \1аТlfзатО'рі пра,цювати,:vIУТЬ Діві пташниц і.

цlвникlв ріЛЬ1DlЦтва змаган-

ланок Костянтии Да-

ви·fiОРОТIІ виrо,кої

il

показують ланкові механізованих

ярих

,каРТ()ІПЛЮ,

Сівів просапинх культур на-

ду

тва'РИlнництва, « Го'с:nо!дар'С'І'ВО

Л'К у першо:)!)' , T~ 'K і в друго­

Степанович Какуи, який об-

сільськогос-

;Jl, ;щі в, зобов'ЖJа­

К)'.'JЬТ)':РИ зе,мле:рoi):c'fва

pO:J-

курчат.

паР'fіИrНИХ

TY!(J , JfrіЛl>ШИТИ виро,бництво про-

ЗМАГАННЯ CTA€ ДІЙОВІШИМ "'1)щуванню всіх

Оби­

.1И'(,h вwро'стити ВИСО'КИИ В>рожаіі ,в'с іх r і.1Ь'Сblко,гос'П(}да,р,сЬ'ких KYUТЬ­

татку,ванн:я. &с е ,поголів'я J'Y P'laT ,догля­ ;:(аТИ::vI·е одна робі тниця . ТРУIД Clм,:,сткі про ­ !lЕ'С И

i'lleHi Щор'са.

о,д е р­

J;ожен на 10 ТИОЯЧ J;урч а:т В :ІJЮ :УІ fil - 150 днів . В Оо;:(,ному :І них буд (' в,стаНОІвлене

та

і\'ва колеК'fИВИ, ВИК'ОЩ'ю'Чи рішен­

на­

тори .

УСТ3:11КО ­

180 - 250 ГО.'lі'в '[j'тиц1

да л і.

р е ві'р!к а ,~O'ГOBrOPY на еОЦlіа.lіСТИЧlне

П:' ВНИ,J;;В

до3.волила

535 ТИС1ЯЧ rШТУК 'За ,с'таном ·на 1 траlВНЯ

і

буде ,переоблаlднанО' !lIташ­

'lHHO:YI

денногО'

тичних з{і60В"Яlзань КОLЛектИ'ВlУ внооять птаШНИІЦ і Мар:,я І'ваніlвна Т ерещеНіКО ; Катерина Саві,в>на ОсИlпенко, які ДОI1ЛЯ­ дають несучOlli і до:би,лИІСЯ з початну ро­ НУ на;йБLлІ>ШОГО збору яє'ць. СУ:МЛінно тру~ятьіС'Я ДОГЛіщач:ни н:урчат Г . Л . Ше­ верун. Г. С. }{ЛИіма'сь. Г. Т. Ом,еля. М. П . Шита, М . М . Сорока . Є. І. Кли­ ма,сь . Т. М. Шита. О. А . ДіІденко. Особ ­ ливо до.брого слоrва ЗaJСЛУ1ГОВ'УЄ лтаlШНИ ­ !ЦЯ Г . А. :Конончук . я.ка ':1 ,вла:сної і'НЩіа ­ тиlви догля,даrЛа 6 ТИrCЯЧ НУРЧЗJТ другого віНу ЛІри нормі 3150 гоЛі'в . Минулого р оку і Я' 1 И~I(У на птах ін ­ ничих фермах 'нашого ра'дгоспу пров ,,­ ре.Кі()ІНIСТРУ,l<ІфЯ.

трива;т.имс

попО'внення матО'чного ста;:(а.

20 ШТУК яєць .

перевірка

прибиран -

HHli-'13 ТО"ЧНИJ{ Ng 5. Перег ЛЯНlУТО' тех.нО'­ .1О'г:ю ,вирО'щу,вання КУ,рей'носучО',к для

І{И!VJ ж е

о,держа,но

зна,чно ро;зшИір.ити в иробнИlЧі ПЛОЩ!, під­ ВИlЩити ПРОДУ;К'ТИіВНіIСТЬ працL. За К'ОРИ­ дорнИіМ Мe:'fiQдOlМ бу ло р.еrкоН!С'трyrЙо:вано

племінних

Р е'JЮНСТР.у,,:ц·я

8елИКИlЙ в"лад у ви,ко. нання соці.аліС­

ди.па,сь

Пl'ріО'ДИ'ЧНИ~1

нЯІ:vI поСЛіl;:(У .

rПРОДYlКТИ,ВНlі>с;т,ь nти\ці ШВИlДКО пщви ­ щуєітыс •. По маточному ,аТ1IJДУ несучіlСТЬ І,урей зара:з отан-овить 57 проценті·в, R по ГРУlп,і ,птаШЮЩі СОфії Дзюби вона до­ сягла 66 л:роцеНТі,в. За т'равень в.:д І<'ож­

чу­

ДО, Ві трудові траrДИ:Ції. Не ОДИН р11К він ~д06y.Baє визна,ч.ні перемю.ги У в ИlроБІн и­

ЯЄЦЬ

:vIєха-н-:!зова,ни:vI

самовіддана праця

Пухі'~ЬКОГО

раДГООПУ1пле:vJIп'ТаJюреJ]lро,ДУll~то.ра

Що показа~lIа

ЗАВОДУ

Новосілля в корпусІ із скла й

бетону

справнли

складальни­

ки Мінського верстатоБУДівно­ го заводу імені Жовтиевої ре­ волюції. Найстаріший верста­ тозавод БІлорусії за останнє П'ятиріччя змІнився, помолод­ шав . Тут споруджено великІ цехи для обробки базових де­ талей, термічний, Інженерннй

корпус'... заводоуправЛінНJI.

У

иинішніJl П'SfТНрlчцl випуск верстатІв на ПіДПРНЄМСТВі зрос­ те більш як у пІвтора раза.

.,

3 erop.

О


Це зручноl

I1РУIПOlВИХ шаф. До I\Ji-нця р, оку 'ВОНИ БУ1ДУТЬ в'ста­ новлені і ,на 'і'Нших ІВУЛИЦЯХ, ЗРУЧНИХ для під'їз­ ду. ПРО ВИЩJ,И ІНОВ'ОІГО ~e'Г()oдy д оставки район'нии вузол зв'ЯіJКУ ()одержав ВИСО'J\), оцінку ві'..:1 мешка'l!­

3 'метою IполіIПШе>Н.R:IІ о(kлуго,вува,н!ня насеЛelНJlIЯ прИЙ!нято 'рішення 131ШlроваlДИТИ у Вро.ва,рах МОТО­ РИЗ ()оВaJН'У до,стаВ!к'У IП(ШГl'И,

ців

вриці Будівельної.

1РИ !, і.1Юlет, ри а!І']НУГIІ. ;JНJtЧil.ііНIІ , ,пошта ВІ' :ЩВіК~

Я!К це Iпра1l:ТИКУЄТЬСЯ

.111

ВИ!ГОід а ві:д но,Ві ОГО ·мето,ду ДОСТaJВІШ - ,повне ви­ в ільнення ЛИСТОНОШ 'BLiI щре'Не,сення ваЖIІИХ ч­

Н Ю;] нн я

~ій. Цьогобуще ,до,сягнуто Іза 'рах'У'НОК заМ'LНИ і,н­ ДИІВі,д ,уаЛІШИХ .поштових С'ЮРИНЬО'R Іпа г.р)"пові абn­

.lllпа ]\'1\)'

'Них і ',щсту!П'НИХ І,~Л: Я Iпе'j1Р' :\ІПЛі111НИlКЇВ та пі'.1 ' Ї:!,.1~ аВТОТlраН'С'П{)lРТУ ':І!Ї-Сц'ях .

в

таких ~Іісцях,

с тає ' влаСНWJ\(Н/(Дініf.Ї ізс крwньок, ИО'МУ

('влеча'с, но , іПО.ВНrіетю,

ПО ШТlI.

Й

11)· стощі . Д іти 'Щ')'ЮТІ, . нщщі і заМІіІІ 11 "I'lщіях, гшг,ираюТl> ' І)'іl()' ШI1Il1'У. Таlшхнарі:кань ,не буде,

і\nшта,

Н'lіЩIІ

ті:Iы\и

'РО'~liлаlда'ГIf:l!е

її

ло

lіfl)lіРН ,

щрра:1 пі:tl(jlrСЛЮЮI0,

o •._ _ . ___________ , __. ,._, __ _, - _ .• _. __

ЗаСТУПIІИК

1~:ll' ~I Т ЬИ\1 110до6ається сп остет а ПОВШДI\И

н і'шваріу'мі.

В.1 аштовуючи

ак,в,аріум,

барбуси, дан:о та інш~. Іх вLтчи:жа Ост-Індія .

слід

II,н\'Я'тати: ПРИУТ,римаН1Ні рибок

ЯК ДОГЛЯДАТИ РИБОК?

13 (' .111 I\ е : ~нач енН!я має теМ>ПСіра1'У-

f1oЛНQ;ВQД'НІИХ ри· ра ,Н О.ДИ. ДО ХОЛ ""'"

Ваду

пlіддаlQТЬСЯ рі~зним заXlВIУРЮ-

вання.м.

XJворих пер есадЖ!ують

[щре:v/ИіЙ .посуд

aWBapi'YM:i 'няти необхіlДiНО ·секу,НІ"~ Для

БОІ ( В:IДIНО'СЯ.rься в:;тчИ'зннн'іри6·

щоденно

частково

М ),·

.

нЄ'з е на з Нитаю , і її рІзновид· ності: телеСJ{ОІП, .вуалехвіст, ко· .1ЬОРtJВИЙ японсь:кий шубунк';,н . Тс:v!'П єра,ту,ра ноди дл.я УТРИ MoClJH' ня I~HX риб[)!( - к\,мнафна і наI1 ЇTh Нl!жча - до н осьми граду-І

Р;УМ засадJжений ВО'ДЯНИМИ .рос· линами . .ващу змі'нюють раз У тиждень . Hpa,~a .ВОіда для аква· piY'M~ - З ВЩКРИ:ИХ чис тих

!•

і Іна де.кілька

зану,рюють ,в

ро зчин

м·арга'НІЦЮ .

слабк.иЙ

Пі,сля

ЛіКу-

МІ, а таl\l[}Ж «зо,лота рибка~, за- Т СіП.101ВОДНИХ рибок, ЯКЩО ан.ва- -вальної ва:нlН.и випускають у по-

До

Л::). Такі Ві:ІІI-J!НИ раблять .Два раВОДОИМИЩ . Дл~ ~ІНИ ВОДИ та зи н а дабу ДО п'О,в'НоОГО вилі,куочистки діна aKBapl YMa за'сто·со- Б'а,НlН.я ХВОРОЇ рибки . При цра-

n

тешюводних ві,щІОСИТІ;СЯ

6;'.1ьша ча,сткна риБОіК, привезе-

НИХ з ,Пі,Б1Де.нних ,~pa·JjH. Для :них

тем,пераrrура вади постіlйно

В

ПOlБ:ИН1на

рибtКи

а ХОЛОДоно,ваДНlі

НА ТУРА ЛІС ТА

акваріум і

зах:воріють і загинуть від різкої перем~ни температу,ри. IVpiM

цього, Jюлодна вода ЗИМОЮ пе-

Є рибки жив' аРОДRі, до них В~діносяться ГУ1П'і, м, еч,еНlосці, не· цілії та інші . НОIЮНі:\іроджені через шість міlСЯlці:в самі дають

ренасичена киснем і хлором. Ці гази у ВИIГ.•1Яді бульон С'С :1дають на рибках, що 'смертеЛІ>НО діє на :них. '3:міНIЮIQТЬ Б'ОДУ в aRBaplYMi

покал~,НlНЯ. lнші рибни ·на по.верхні ,ВОДИ

т:льки на ОДІНУ щ>етину а.бо на

з своєї піни будують гнізда і в , неї ,відІкладають іНІРУ, 3 якої че-

до

-

сі,1:Ю, 1'Ю,;:jіitний мох.

н.ращим

кормом

д.ля рибок

є мотиль, який добу' вається з дна МУЛИ' С:ТИХ cтalВ1Кi'B. На O:дlHY cepe,~Hьoгa РОізміру рибку:в ;де,нь дають 3-4 матилі. Важливу роль У маЛЬК;IВ,

ТОlд;:влі риб, осо·бливо віді'І1рає так званий

дафнія циклоп. ,для малечі ' с л ~д давати осаб­ НасИ'тити ан.13а- ,1ИВИЙ Il\арм плаНІНОН «жи­ вий lКах СЛіід мів,

ПИЛ » , ЯКИlЙ ЛОВ.ЮІІТЬ вста,в­ підсаlКОМ 3 іІІ ер· ка, лю. Не да: вати 'риlбк'а,м багата кар· не використаний ка'рм роз­

П'і,СК У , риють ямки і . ВіЇ\дкладають РOlЮ т іла рибки і ЛlQДИНИ на- Ч~ШІЮЄ і псує воду. АКіваріум1'уди ікру . QдiHaK бі льшість ри· стілІУКИ велика, ЩО ,рука ЛЮДИНИ не щюс та заба, ва , ві,н є цікаllШМ 601\ IРО: 3КИ\дають ікру на діні ак- обпі. кає риБRУ. Кр:, м цього, до об'єктом спостереження . варі'ума, .на Іводарості, майже рають.

а ЛОіТ'!М

шкі'ри .на руці прилипає лу,С'ка,

всю iJ;ipy самІ пажи· До таких рибок відно ·

ЩО приводить до зах.ворюв'а,ння рибки гриlбlЮМ. ПЕ1ресаджувати

С. ПЕРЕХРЕСТ,

-

ветлІкар. с.

ня

К,няжич і .

радянського

-

Спортивна слова » .

«Живий

народ у».

19.00

(М) .

20.45 -

передача. «Ку . ",,, Художній фільм

21.10 -

тура

труп».

(2

22.10-

с е рія).

Програма «Час». (Відс о зnпис). 22.40 Кам е рні вечори. Тl'.lспі,ії, ні вісті . Друга програма IЇ.05 Новини. (М). і7.1,) Кон­

-

2:\.10 ._--

-

СЕРЕДА,

2 ЧЕРВНЯ Перша програма 11.45 Концерт. 12.10 «Право· флангові П'ятирічкн» . (М). 12.40 Гелевізіііні вісті. lб.35 Наша афі_ ша . і 6 .4 0 «Третє н а родження Дні·

"рогеср. .1 е ВlзіЙНі

(Запоріжжя) . вісті. 17.15 -

Те «Павл иські

17.00 -

повість».

(М). 1і; .ЗО НаШ" · аф іша. НОВИНІІ. (М). 16.45 - . О б'єкТНВ». (Рига). 17.ЗИ Т('", е фі.rtЬМ 'Крокуй, Іртиш » . 18.00 ІІОВІІНІІ. (М). 18.U5 - «ДiТSIM про l Rі рят » . (М). IR.35 ,Птах,>фа6рнк,, ". Т слс-

!lti.35 _.

н а ри с .

ІІ СІ ІІ,").

МІсцевих

\'

виборам

19.30.-

(Кіровоград).

до

Верховної

Рад

Футбол.

ОЛІМПІЙСЬКОГО

Ради

депутатів

Відбірковніі

т)'рні р у.

З бірна

З Б І рна Гол.,андії . 21.15 ма «Час» . (М). 21.45 -

-

УРСР

фІЛЬМ «Живий труп » .

і

ТРУДЯЩНХ.

-

матч

СР С Р

Прогр а · Художній

,·е рія). 2~ J>O

Т елеВізійні вісті. Друга програма

-

І( 0 J~ " • НОВИНИ. (М). 111.15- дл>, ~~~4~~f. _ «3 Х ними. важко. а .1е весе.l0 _. .

,УДОЖНІЙ

фі .1ЬМ

«Донська

І М І. НI,Ог, « ЛіР~Р IШI

19.30

17.30 - «Сві, соціалізму» . (М). 18.00 «25_й ІОві . мЙниі!». (Одеса). 19.00 Назустріч казки » .

20.30 -

KOIII\l'p1.

і\lО з аїка »

« ІІа

:\обраllі' l .

(М) . (До -

д іТIІ' »

'ІЕТВЕР, :) ЧЕРВНЯ І І"!ерша .'~poгpaMa . 10.411 ХУДО ЖНII1 фІЛЬМ " Гlодоро'l( ДIІ1IШСТПО>'.

геЛ.

c ~ >~,

12."'"

lU а

.Вс"

(М).

до(jр с .

Те.'''ВlІстав а ..

що

12.00

.

добре

Дл"

ді-

кіНЧ~ЄТh'

(ДніПропс_тровськ).

І сл еВIЗІ Й I" ВІСТІ. 17Д, афіша. ІЇ.І О __ Т ележурна,1

світ.1а » .

На .До

(Львів) . lї.40 Т елс пізі А ні 1" оо . • С В ІСТІ. 0. ·-: ,.'1, Л Я. ДIТбl. «урмач». 1 8 . ЗО -ЛСШfl С ЬКНН УНIllСРСИТ С Т МІЛЬ· .

.

ііон і в.

з 'їзд

,,:\:\1\'

КПРС

про

зав -

дання нової п'ятирічки по піднищен_ ІІЮ матеріального і К\'.lЬТ)'РНОГО ріВ-

церт. (М ) . 18.00 11n1""I1!. ( Л І). 18.0.') - Вірші Г. ЛБОlllід З('. (М). 18.30 -

Фі.ll,"- КО I1ЦСРl

« ."І\'з",,,

Паганіні •.

19.IЮ _. КОЛl.ОРОВС ·телебач е ння . • Об.:J~ЧЧЯ К : lм е ю». Д()кум е нта.tJьниЙ те.1СФI.1ЬМ. (М) . ЕI.20 Кольоровий ху­ ДОЖllііі фі л ь". (М). 20.:Ю - « На доб. р"ніч. д іти' » . 21.00 _... М. іЗірта __ . СаМО Т llі с ть ». СпектакЛІ, КОГО т еа тр\' і м . Л1. ГОГО.1Я

М. НУЛ.

БРОВАРИ. Киї~ська.

-

.НОВАЯ ЖИЗНЬ.

",>MIfT~Ta

II"Н.

КП

-

С

У

БЕРЕЗОВОМУ

порудження

районного

(.\\)

динку

буде

б

. ...

сучаСНОI

зведено

..

аеровокзалу

Комсомольська-на-Аму.рі. в

по·

TPyд~~~eBCKOB области.

ТЕЛЕФОНИ: редч:тора ~ 193-82, заст . редактора. І відділів (партіАного життя, IІромнсловостl. масово! ро -

R

аРХІтектури,

!•

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

: t

ПЕРЕДПЛАТА

ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 1971 РОНУ.

Строк

оформлення

журналів

:

14

зо

передплати

травня,

: :

закінчується:

центральних

~

газет -

t

червня, республіканських та обласних-20 черв·

"

березовому ' для

"

гаю,

гу значно розвантажити повітряні ворота Хабаровська. (РДТ ду).

депута,'""

1

І І

і

І !іДЕКС 61964 . Гa~eTa виходи," у вівторок. че,ве~ І с уботу.

боти), фотокореспондента - 19 ·4.67, ніДПОВідального сек, ретаря - 19-3-18, вІдділу Сlльськ. господарства _ 19.4-47.

обл,аеті, вvл. ~i9CЬ>к.a. 154. ТeлeфQlf -

ня, районної газети «Нове життя» -

25 червня .

.

Г~~;~~~;~~~~7~~;~:~·· ~I

!,~f

пре'СJ'lвальники та учні пресувальників,

~

електрослюсарІ І слюсарі-ремон'Гники. токарі, різноробочі. ОДИ'Нi:lIКИ забезпеЧУЮТblСЯ ГУРТОЖИТ,К О':У! . Ддміністраі~ія.

.............. . . . . . . . .. ....... .... ....................................................... ...... . . .

...--.

-

-

-

'

f-----·-------·~-----··~ Броварській фабриці верхнього дитячого трикотажу + НД ПОСТІйНУ РОБОТУ + • потрібні: ; .L •

+ + .L т + +

іllженер-будівельник, швеї та учні швей, в'язальницl та учениці в'я~альииць, електромонтери, лаборант,

бригадир-комірн~к.

_

:

+ J. + + т

.

.

, .

..... _............................. . ..... ". _. . Бровари, вул . Ст. РаЗ l. на, І, В .,д,д1.1 каДРІВ.

-

Адміністрація.

_~

_._~~7;_.;;; ~.:~-~:.:~;~-;~~~;;~-u-"l

Всі продовольчі магазини Броварського змішторгу га приймальні пункти приймають

п необмеженій кількості

І

свлнви.iJt посуд під Il(lселення протягом ВСІ)ОГО роnочого

,'.1,1151 .

ДирекцІя .

~. . . . . . . . . ~~О8l>ф~~..,~~{) ......... .;~..-..~.'48--,

1

...........~~ ....~\

бу.

я:кии

I .....................................................................................................................~ ........................"'

Врова>р>СI>Кіа д,Р'У'на'Р,IfЯ, КаіВ'С.ЬіІЮЇ

• : : : .і

ЧИlлач."l"

юності-

перед ачено всі вигоди пасажир'ІВ Н . овии аеропорт дасть змо,

- -,-=--~-~-= ==~ .~. ~

Сев ет а

!

ГДЮ

чали будівельники міста

"рган БроВ'арскоl'О районного

УкраинЬІ и

u

Моск(шс,, -

•••••••••••••••••••••' .

"................................................................................................. "$ ......................................-•.» ...... ... НАША АДРЕСА :

ШЯlНОВНl"

; : : • :

:

висоВіУЮТЬ губи З BO~ і жадібно дихають це ві)рна о: з:нака

До 'дих РИlбок відносяться йVlaK- нестачі кисню . ро,па,ди, ,гурали, б;ЙЩЄВі РИlбки ріум КИClнем можна при допо(lп:,вН'ИКИ). 1хв1ТЧИЗІНа прі(;ні моз.і ГУіМОіваї груші. ва!Доймища lн;дц, Нита!Ю. Рибку не мож,на брати галою Т,р еті на, , дні і:ІІкварі у.м а , в Р'у кою. Rі'ЗЮЩЯ між температу·

І : :

робіТНИRН в шиноремонтннй цех та цех ізолу 3 відрядною оплатою праці.

!•

п'ятнад-:

половину його об'ему. Нали риб· «ЖИВИЙ КОріМ», ЯКИІЙ добувають ки п ;'дні:маЮТIlОЯ на паверхню, в стоячих Б!оДой.мищах це

рез три ДНі ВИХО,дlЯlТЬ мальки, ваЖІКО ;по'мітні ·звичаЙним оком.

f

: t В акваріумі ОООВ"Я3КО!БО по·: Передплату приймають: пошта, відділення зв'язку, t 'ВИНІні бути рослИ'ни. Вони не • • • сільські листоноші, громадські розповсюджувачі преси на • т;, льк и Іприкрашають акваріум, а: підприємствах, в установах іучбовlІХ закладах. : й постачають рибок к иснем. Для t С t аК,ВCllріума треба брати такі рос- t ОЮЗДРУК. t лини: топняк, ·валісенерію, мар­ .................................................................. " .. 1

ЦЯТИ .

25 І1ра· П'ід:грі, вають u,ри ВlYють гумову трубку.. з.мінювадопомозі електричнаї лампочки ти ' воду в ,И\іВ ар і'упwl , о, собmИ!о з рефлекторо'м). У гарно облм· зимою, не ПО'l1рнs.на рибки наном,У Ю\іВаріу,мі рибки себе почувають TCLK, наче ВО:НИ зна· хоД)яться В ПРИРOlдних умо,вах.

живуrrь до п'lяти років,

ПО'I'ріБНі:

• Бровари, ,ПРОМВУЗ ОЛ, Ш.РЗ. В:дlді,лкз,дрів . • : . Адміністрація. • .............................................................. ... "1 : .........................-............. " ............................... . : •

І ВИЛМІОМУ УГРИlманні ТЄlIIЛОВО,щІі:

о РАД А

бути

ду' Сі,в. ( В оду

СУlд, .наIПО.J3,нени'Й свіжою в~дою . Ваду налеЖИІТЬ .п~дсолювати (на ~Ba ,л ітри БО,ДИ п'юь ~рам:в со-

і

електрослюсарі,

Р Н ИОіп т'реба при ДОПОМО'зі мар-, і*

в

в

;

Рибки, НlК і інші живі і,сто-

:

Інженер відділу постачання, Інженери· конструктори, слюсарі по ремонту обладнання, слюсарі КВН і автоматики,

.1евого п;дсака. ти,

ШИНОРЕІ\ЮН'ІЧЮ:\ТУ ЗАПОДУ

НА постншу РОБОТУ

старший інженер по техніці безпеки,

t t

акваРІУМОМ

вих

... _

полотняк.

,

r,РОПАРСІ,I{Оі\!У

с ятьс я в{:і ли'Днро, ДИНН I( О РЗ.1 U

рибок

__ , __. _____ ___

В.

~

заступннк начальника рай вузла зв 'язку .

за

о _!!.

редактора

... ................................................................:

о.;їР:j1ігаТИ'МI'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ргаПl ЖlИПЯ

юни·

д. КдГдРЛИК,

Слі,д ,(жа, зати, ЩО ВІІащо.м-у ,:I\FCTi на 'ОI\' ре'МIІХ віДJ;алвних , діЛbllШЦЯХ вже ,рскюочато уста'НО, ВI\' У

Догляд

з

.

Ф от о В . ДЯЧ Є'lІl'а (Ф пт о,РОII:К" rЛТАУ)

шаФу ні ,С( Ч'Р;ОГІІ 1111:1 · і 11)'1\.

1·1I']JI1'Hbl\ilX.

С І В.

спортсменами

.1,',lі3ТІ, ві, ,l Сil\IИХ меlIща'IЩLН, ві.( 'ІІН'І). Яlі!1еш­ "аНI!і IIХI' J1I: І НЯЮТЬ ('В I IІIі lІІафу. ('пра на Н Т О 'І), . 11\11 ,lЮ'РО.С .1і :(ОПУС'liilЮт!' Il іля шаф дитячі ігри,

IНF.lз єтьrяокреМI1Й КЛЮЧ. до шаф ВYlста' но'влениіі 'Іас пі,~Rо:!Ити' метьС'Я' спеціальним траНСПОірТ()\1 ,ІІW("Г(~Н()Пlа

проводить заняття ми

На жал ь , lі'jlі' ЧВIFГII':\ , І'; іі '1lРIJ:lіl jlllщі ні ,1 НОВIі­ ВВРolенвя. ПРі1!ца, ВОНИ на 'неі ПІІ ЛIНlltрнті,R :13-

щоб '~іД!даль від жилих 'БУДИНl\ів 'не перевищу­ ва ,'!а 150 ' ме'!1р'ів. :і ~1стаНОВ!К(іЮ шаф і!Іере',lплат­ · ІIlf:І;

П: Рllііу' ваюп,

" і'ПIІ ііУ ;lР ЛIІRні'I'ТIIІ · IІІ ' і)('НI'II'Н I' Н(\ ·\I ()Т О Р ШIІRіШУ

БУ\дуть Іj)():мtіщеlні R зруч­

ШаФи 'будть 'ро!жашо,ва,н!ї

,'(I}СТі1В ;ТЯ ,Тitся ВЧі1С Н IІ, :1а.!lі ;з; ню: ва,ll\ С' I>. Нині всі

Тl\l\іІ ж Г'jJу'пова а,Гіmн' нтпІ,а ІІІаФа НСТіl'НОВЛС­ на на ПIІ,Jl1ір'ї l(ргr.:IІ,НОГII :1;] В(І.ІУ, на тrрrпоrії пі.Щljlllf-:'жтва :Ш·\f:llіУ. ~. !11t\lа:Н'lіЩI'У 'ЩЙ,[І)·ТІІІ,ОМУ

м(ж та 'шюрочення ча,су на До,ста.вку rкоре,спо,нден­

l\Q11pi

Tpr-

тього ~licl>f, OГ(l l1,j,ці',lР,нвя ; ,~OHC':\1!.10C!l .10.'1<1111 с!Од!!

3'В'Я:JюівцЯ!ми 3aJпаріжж.я і IпрИ!балтійсЬ'ких МЇ"ст.

не'нт'ські шафи,

Раніше ШІСТо.н<}Jпі

Суми . Щодня ІНІ рІЦІ Псьол можна побачити спортсменів·гребців, які тренуються. Вони готую­ ться до змагань з гребді на байдарках і .каное в фін~лах V спартак і ади України. На фото: заслужений тренер України, майстер міжнародного класу з греблі В. О . ПЯТЛІН

19·4·51. Зам. 2210-799-4.

І\ИJRСІ-,І(ІИ

ПТАХОФАБРИЦІ

ІІА

ПОПlйЮ'

РОБОТУ

ПОТРІБНІ: пташниці, слюсарі всіх розрядів, слюсарі-сантехніки JV·-V розрядів, електрослюсарі IV - V розрядів,

слюсарі КВП і автоматики , вантаж'ники, технік·будівельни'к, різноробочі Одинаки

чоловіки і жінки .

)абезпеч)'ють с я

І"," шо,",

..

гуртожитка,м.

І, 3, 41 ."ршру'" до ,,'Ш," ,П,,,,,,

" .. _--=-_____ .... ___ .. __ ~ ... ___ ..:o"_::~:a::

r

....

64 номер 1971 рік  

64 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you