Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК. ВІЩАННЯ 31-.й

64 (3062)

ВІВТОРОК

2 ЧЕРВНЯ

ag7o ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА РАйОННОІРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ціна

2

р.

коп.

~~~~~~~~~~~~~

У ЦК КПРС і Раді Міністрів СРСР

lliWlliЩ~Ш)u-lli

Цfі ІіПРС і Рма Мініютр~в СРСР разrЛЯІНІУЛИ пові~?.·млення

делегаці•ї Радянс~>кого Сою~у :npo підсу~мки XXIV сеси Ради економіІЧІНої взаєм01допомоги. яна вlд!qула.оя з учаетю гла·в уря­ дів юраїн-члені:в РЕВ у Варшаві 12-14 11ра1вня 1970 р ..

ffiJ~®W [f)~ФJJ~П ~~ OOlд!liOдn~ 1П®

ЦК КПРС і Р,аща Міні,с11рЬв СА<?__Р шJІвн.і;етю схва.лил~ ДJІЯ.!!ь­

НіІСТЬ делегації СРСР на X)GIV сесн РЕВ 1 дОІручили вщпоощ~ НИІМ MiHi•CTepC'I'BatM і ІВLДО:МОТВ8!М ~ДtЙСНИТИ !\ОІННре'І1Ні ЗахОДИ, ЯІКl

В день вИібор·і•в 14 червн'я понад тура, періощич.ні ·видання. ·Тут .в.иборu:ів голочватим,уть на Же ЗНаХО\ЦЯТЬСЯ СПИСКИ ВИбОрЦіВ. Жерд;\вськhй вИІбор<й:й дільниІЦі. .Всі, хто ві!!І:В~ідує а.гіт.пу.н.кт,

1000

ВИІПЛИІВаJО"ГЬ з прийЮІІ11ИХ сесією рішень.

.Викон.ко,м

ІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІJtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІl

Вірність заповітам Леніна Минулої суботи зшкінчив ·роботу з'їз~д Лен'ЇНІСІ>КОГQ комсомолу. На . своему :за:ключн·ому за.с:,данні він від імені 27 мІі·льйон.ів ком·со­ І!ІЮЛ·ь~і,в і в·сієї радяІfС'ЬК'ОЇ молоді

XVI

прийняв дві зая,ви.

-

за:яву

про­

тесту nроти агресії США __в ІнІдО­ кптаї •і за~·ву проти а:гресн Ізра­ їлю на Близ~:~ко.му Схо~ді.

Потім делегатів і .гостей з'їщ~у

вітали rtредсТа•ВНИКИ ОСіХ род!В Збройних Сил нашої Ві'Гчиз.ни . Нец.бутні хвилини пережили всі f!рисутн·і, коли в зал Палацу в І­ Зідів · :внесли ов:ЯІн·і немеркну•юю ратною сл'авою в:йськов·і прапори ~ серед иих - 11рапор Перемоги . Посланці ти.х, хто сього,дні охо­ роняє велику РаД;Янську державу,

перед .1егенДа:р:ним ЩJ.а,поро·м Пе­ ремоги, перед ,пам'яттю

ІІюл,і:г

за

соціалkтичну

тих, хто

Ві"Гчизну,

в-ір'я.

Ще

й ще рав

rа: че!і·сЬк.и.й)

що

юнаки 1 д•l•в­

чата зав·жtди і в усьому бу,д.уть s•і:р•н1 ленін•ізм•о·ні, велики.м і.деала.м комунізму.

бою ·за свободу

ГОЛ•ОВНИ•М .ВТіЛИ•ТИ 1]10 прог.раІМ)' t11 бойові д;ла, зд'і<йснити її повні­ стю. Це зна·чить, що кожна ком­

сомольська органdІзаці:я, глибоко пр·щумавши матеріали з'їзду, по­ винна активізувати св·ою роботу. У ,резолюції з'їзд.у п•ідкре·слюєть­ ся, ЩО КОМСОМОЛ!:іСЬКИМ Орrані·за­ Щі.ЯМ сл•і.д зав•жди .ке·руватися ле­ Н'інським за1повітом: головне в ді­ яльно:сті Опілки молмі-виробля­ ти у її члеаів цілі·сний революцій­

ни'й св:тоглящ. .і

Комсамольці,

д:~в·чата.

ло.винн·і

всі

знати

ти•ся ІПО-Ле!Н:і. нському.

і незалежні'Сть

Баrrьківщини.

Великий Лен1ін учив, що Gпілка молоді nо·винна бути уща:рною гру-

Бурхл·ивими оплеоками

за.11 зу-

пою комуніістичноrо

б)'L!І,івництва.

Це ЗНа,ЧИТЬ

зу Семена Ми.ха,йловича ного. ЛегеНІдарний пол:ковщець 1передав

Будьон- но

бо•ротиая за

ша1блю.

виховувати

ста:влення

В цьому зв'яхЗІКу

Леоні·д

Ілл:ч

шал, я :захища·в ·нашу Радян- Брежнє·в гово.рив з три6уни XVI сt,ку держа·ву. .ВLд дУІші бажаю з'1зду: «МQлодь цінить •п'О!двиг ~10.10ді великих · уюп·Lхів у ;J.альшо- своїх батьків. Але ·і теnер не менrм,у .розвитку

нашої ре.вю.1юції,

у

примноженні п-еремог нашої Бать­ к і' вщин-и. Береж•іть бойов·і традиції несіть їх

вперед ,і вперед ...

депутати . Верховної Ради СРСР. У Москві .в.иборці Перо·вського округу зустрі.лися з своїм Іщнди­ датом у депутати Верховної Ради ~ кандидатом у члени Політбюро

ЦК КПРС В. В. Гриши·ним. У Ташкенті відбулася зустріч вибор­ ців Ташкентського-Ленінського ви­ борчого ок,ругу з кандидатом у

депутати Верхов.ної

.Рашидовим

-

Ради

І ось настає щиш з на•Й!біл·ьш хви­ :!Ю!О'ШХ моментів: делетати з вели­ чезним ентуз•іазмом, що вилив·ся в бурю ова:UJій, .приймають лист XV.I з'ї.~д;у ВЛКGМ Центральному

Ко•м'ітето·ві

КQМу· н'істичн·ої

nартії.

В цьо·му листі з'ї:зд від імені ком­ сомо.тщ і в і ,вс·:єї моло•д:і вислов­ .1ює •почуття безмежної вдячносгі па·рт;И Леніна за батьк~вське пік­

.1ування,

.

У Москві ЗІ травня відкрилася всесвітня зустріч молоді «Лені­ нізм і боротьба молоді за мир, демократію, національну незалеж­ ність і соціальний прогрес». Тут зібрались молоді москвичі, деле­ гати XVI з'їзду ВЛКСМ, що за­ кінчився напередодні, численні зарубіжні гості учасники зу­ стрічі У президії секретарі

ВЛКСМ,

тичної сомолу,

партії

ветерани і

Комуніс­

Ленінського

керівники

ком-

комуністичних

і са.мо­

промовами.

(ТАРС).

Відповідно ст.

І І9 «Положення

про

вибори

них,

міських, сільських

до

обласних,

район­

і селищ­

них Рад депутатів трудящих» Ук-

аtГітаторів,

ЗІГід­

проводять .се•ред ви:борців бесіди, висrурають з лекц:ями. Особливо <по.ж,ва•ви.лась ·робота nkля нащру­ <Кува.н:Я в газетах Зверненн.я ЦК

~ПАС 1до рад:янськосо якому на ко.нкретних

нарощу, в прикладах

ПОJ<;а•зано,

.н :аша

ЧОГО ДКJС.ЯІГЛа

:р.і;ц­

nра­

ІПО

батькові, . ·рік

JІа•рQ'д)ЖеННІЯ.

В ц:і ,дноі аrітатори оде:ржали ли­

сті:вки· з біографі~ІМИ . кандИІдатів у

депутати Вер·ховної Ради СРСР Олега Костянти·новича. Антонова і Олексанrд,ра ЄВІдQкимов·и.ча Кор­ нійчука. Вони в·і1 драву озна.йоми.~и з ними своїх виборців на десяти­ ха·т.ка.х,

в

ланках,

фермае<

і

вЇідІділ:ка•х.

брИІГадах,

на

діктивно п:рацюють з вибоРlІ.Я·МИ агітат()Іj).н-:в:чителі .З. :К. Па.нчева, М. А. Діда•н, Г. ·ІВ. Чаба.н, Г. Ф. ФDІМе-нко, В. І. ПриходЬІКо, rооов­

ний

зооте-х:н і к

раідіГосnу

П.

К.

ІПеНІКО (ос. Тарасі•вка.), Феді·р Ка­ більшови•ка І. П. Лисен. ка. :П:сл:я закі,нчен.ня навчання по­ .1юк (с. ПіІдлkс.я) планують свою роботу так, щоб кожний .вибО!рець, чалось о6.1а!д:нанн.я виборчої д·іл.ь­ в школі. що по"()ував на аrітІJІун:кт·і, о·зна.йо­ нwці, яка з,находитЬСІЯ мате.ріал, МИІВРЯ з Поло•женн:ям про вибори Пр~дІбаний необхіідний кабіни, · за . везені до Верховної Ра.д'И СРСР, пере­ ви.готов.111яються в:рив себе ,в апию~ах в-ибарці:в, nро­ у.рнн. Голо:ва діл1:1ничної ви6ор'ЧОЇ І. І. Пастол чита,в відщо·вЇІдІну л·ітературу. Так, комі·с'Ї'Ї і сек;ретар· в аІГітпункті с. ЖеРІд:ови заві!дуюча Г. А. Бо6ко Іразом з ВІІІІWНІКОМОМ будинком культури С. В. Бога­ С·іЛ!ЬСЬКJОЇ Ради і ІГLарті:йнОJО орга.ні­ чоевсІ>Ка оз,н.аІЙомила .нас з планом

за.ці€Ю радrо0с.пу робля'f·ь

.все .не­

оформлен·и:й сrіл для довіJW"к, • пі­ даного, Рщzщнською Ко,нституцією. Іді•брана необхііІl!На вИІбо:рча. Л'ітера€. ФЕДОРОВ.

Гоmує~ося Після робочого дня багато від­ відувачів заходить у агітпункт,

до

лод­

Передовий

кінофільми для виборців, випуска­

ється стінгазета. Учасники худож­ що міститься в гуртожитку N~ 1 ньої самодіяльності готують кон­ завадобудівного комбінату. Тут церт, з яким виступлять перед офо·рмлено куточок молодого ви­ свої,ми .робітни.ками і :в :підшеф.но­

борця, стенд з біографіями кан-

му

дидатів у депутати до Верховноі

В

захищати за:войова­

агітпункті

механізатор

радгоспі.

Зараз агітатори ничної

комісії

вірку списків

демонструються

і члени діль­

закінчують

пере­

виборців. зав.

В. ГВИЗІН, агітпу.нктом.

не ·вашими батьками, вам втілюва­ ти

в

життя

грандіозні

:м•ун:·стичног·о .почесне,

:пла,ни

буді:вництва.

в:дповj•дальне

юче з.ав,дан.ня. І повірте час,

за:ирити

і

за.палю­

-

прийде

звершен·НІям

ваші д,іти

ва­

будуть

й онуки».

(ТАРС) .

і демократичних молодіжних ганізацій багатьох країн.

ну

на

В.

І. Леніна «Що таке Радянсь­

ка

історичну

промову

влада?».

Стоячи,

бурхливими

оплесками

зустрічали юнаки і дівчата зачи­ тане на зустрічі привітання Ге­ нерального секретаря ЦК КПРС

Л. І. му

Брежнєва учасникам фору­

молодих.

Після вступного слова першого секретаря ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельникова почались виступи учасників зустрічі. (ТАРС).

раїнеької РСР виконком райради депутатів

трудящих

ухвалив:

призначити день виборів до ра­ йонної Ради депутатів трудящих замість вибулого депутата по Літ. ківському виборчому округу Jl{g 98

на неділю

21

червня

1970

Славними ділами

року,

відзначають

ськоі Ради В. Ряба,

трудівниці

дні передвиборної трудової вахти робітниці кормодобувної бригади

М. Ряба, Є. Ряба та К. Соловей

першого відділка саніоський».

на

радгоспу

с:Ру­

На прополюванні кормових бу­

ряків комсомолка,

ор­

Молоді посланці планети з гли­ бокою увагою прослухали записа­ плівку

На трудовій вахті

-

і

і .вам, ІМОлоді 7О,х рv.ків,

ІШИМ д:лам

ко­

Це

'ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІОПІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІD

У райвиконкомі

плану, снстематично

чи

ПОJІітбюро ЦК КПРС.

нали .

готовнkть

-

47

НО с•клщцен'ОГО

nерев'і!р:ІUоrь,

В'І!льно ~anm:Мte n\)і!зиище, t~'я та'

роботи, ,розnовіла, як ['ОТубться ве­ обх•Їідне, щоб зуст,р·іти виборців ч.і:р молодих ІВ!ІІборців, про висту­ ЩООр€ fіЇ:д/ГОТQ'ВЛеНІіМИ, ЩОО С'ГІЮ• Товариші В. В. Гришин і Ш. Р. rіІи не·великоrn, але дружного ко­ .рити "Мм я.кнай.кращі умови для Рашидов внетупили на зборах з лек,ти·ву · а[1і'fІкул·ь'ГбрИІГа(lІ;и. Т.ут вільн<WО ви:користання nрава, на­

НІ\

~деалам,

постійну підтримку і до-

Всесвітній форум MOJOДl

Ш. Р.

канди.датом у чле­

В'ід.дані·сть, і ен'!'узіа:зм, і віщданість і

:я:кого •ВХQДИТЬ

на Батьк:ів.щи.на. за роки, що прой­

Ради СРСР О. К. АJІт.онова і О. Є . К.орнійчука, є газети і жур­

ше, ніж ра.н:шое, потріб.ні

вИІгу. В.ам

Бо-

.провели ,3Н1!.ЧНУ D'P·

обо'В'язково

створення мате­

до nраці.

З ці,ею шаІблею,-. каже Мар-

ор­

Стриже,у,с, ветлі:~ар В. Ф. Шурик. У країні в обстановці великого шті 'Піісля минулих •Виборів. З .вел·и.ки.м захоплен.н•я-м зав•жди За.в· і :д,уюtІОі аІГі11Пунктами Г. Є. пол,ітичного. піднесення тривають СЛо/•Хають .вибарці вистуІПн ст.аqюrо зусJ1]ічі виборців з кандидатами в ПетрО•В (с. же.рдова), В. С. Пили­

,радянський ріально-техноі:чнаі ба.зи к.омун~Іу, комсомоль- за пі~двищення ефективності сус-

• пі.тьного вир'О<бнищтва, цям с'іМдеС'ІЯтих ·років свою бонову J.Y моло.:~.і кому.н•kтИІЧне

ЦК

зустрІчІ

- КОЖІНа KOMCOMQ,1bМаршала Радянського СQю- ська 0.р·г.анізаці.!І nоклика:на актив-

C'Tp;tll

і

..

ЛИ·КУ .програму ді!Й комс-омолу на ІНаЇ!ІблиЖJч,і ·роки. Тепер ·спра.в.а за

тверіда і sпе·В<Нено зая•вили: за на- в•чен.ня Лен·іна, вміти жити й бороказом .парт.іі ми .з!І'.вж,д:и rотові до

Передвиборні

Отже, XVI з'їзд В.Л.К:СМ заІкі·н­ чпвея. Він .розро,бив і прийняв ве­

юнаки

(голова

Чл-ени а.Гі'l'І«>Лек"Тиву, до· •акла·ду

молода nа­

·рщцІЯtн·ськ·l

РіЩИ

'rані!заu)ійну і агітаtUJійно1масову ро­ боту :по піщ.готовці до ІUJієї важли­ вої політwчної ка.МІПа.нії.

ро·сть країни за.пев_н,яє napтi'J? J!е­ н.іна,

сільської

·1ft. М· .· . Самой.· ле~о) 1 ІП.$W.·ійна rf)'В.Ція (ІСекрЄ!t:~ ,, ,, ,.. С.

виконують

щодейно змінні

норми

200 і більше процентів П. БОЖУК, брвrадир.

депутат сіль-

:У ме.zа.кі.sова.к.к.z .аа.к.ка.z

Догляд за картоплею-основне Скільки ти sемлі, tтіJІМ(и і зем-

ля тобі, -

Що іі гоаорит.JІ -

ва картопля-

так говорять у народі. них п.лощах в~дділка не побачиш

Саме такого прнttциnу-

дотриму- -бур'яну, земля після заливних до­

ються в Калиrrянській птахофаб- щі1в спушена. На засідаІИІі техра­ риці і вже ряд років одержують ди птахофабрики вІдМІа..еио ро­ ви·сокий врожай картоплі. Керу- боту кОJІективу ОпанасІвськоrе

ючий Опанасівським відді.лком віддіJІ•ка і, зокрема, механізовану Дмитро Іванович Еремен.ко розпо- ланку т. Вітьома. відає: Xopowe АОNІІ.-ають закріплені - Відмінних показників у сво- площі мех.а:ІJіsоu.нІ ла·НКІІ Мпо­ Хороші види їй роботі добилася механізована .ли ІваІЮВИча Ма:rвіенка ВасІІ<Jя має картопля ланка йосипа Борисовича Вітьома. І МикОJІаЙоВІІЧа nанчеик'а та ін­

на врожай у радгосnі

у нинішньому році вена ;в:ала ело- ших. Для тих хто працює в по- «Гоголівський» на чет:ьерто­

во

ви.ростити иа ко:жному гектарі . ' му відділку, ЯІКУ доглядає 160 ценТІНері:а картоа,~І. На кож- лІ, орrаtнзовано громадське хармеханізатор Володимир Таний з 50 гехтарj.в внеєеие 65 тонн чування, запроваджено моральне і

тарин. Щодня своїм агрега­ органічних ~. •fІ6ввипи та- матерІuьне заохочування. На ко.ж і мінерцмих. Каttтоn.лю по- честь переможців змагІІіКИя в цент• rом :він обробляє по 12 гек­ са;в:или в СТJІІСJІІ

стр01К11,

Уже прове.u Allei'UOВd' ток мiжpsrP,tt.

srкісно.

рІ села пІд.німається на щоглі чер­

обробt· воиий прапор.

І. МИХАRЛЕНКО.

таріІв картоnлі.

На фото: В. Татарин.

Фото А. Коаа·1С:а.


Поліnшувати обслуrовування людей Як уже ПОВіДОМЛJІJІОСЬ, ЦИМИ ДІUІ- JdдбJ'o 80IIicll "')rlвnl 1 ......АСЬ801'0 DP'Q'881U18 ра· лося засІдання восьмоІ сесІІ райоІqІ8І Р- АоввоІ. А~ тру---.

РОЗШИРЮ€ТЬСЯ ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА

J!tUR

депутатів труДJІЩВХ. З ,цоповІ.,цдю . . . . ..... З ІІРІІІІ8•ою ва .-.~ ....-ні сев­ та ЗаХОДИ ПО Да.іІЬШОМУ ІПОJJіmпеНИЮ ~- ретар ~ KQ 'fісраІвІІ, ДЄІІJ'В В. 0. rромадСЬІСого харчування, ,побутоВОІ'q ~" говуваивя населения~ виступив застуjвик оо-

лови райвиконкому С. І. ТОВСТЕНКО.

В обговореииІ

допов.Ідt

виступили

КРИВОІП:ЛИ:k. В робот• cec;IJ ~ учаеn І. Я. ВОИКО - заетуDВИК вача.ІІІtІІQа упраа.л1ИИ8 тoprlвJJJ

П. А.

виконкому Rнlвcwrel

Qliaae1181

(З виступу В. І. МЕХЕДА)

Рцв деJІ12а­

Як вт.ілюют1:1ся ІВ житм рішення ХХІП з'ї:зду НПРС npo

РУДОВАВА голова виконкому СвІтилІоІdв- тц. трумwц. 'Ja .в. 1. :;J;'УДІІЧ-1'8J18•рмА tи­ ськоІ сІльськоІ Ра,ци, Г. С. ,ГРІНВЕРГ ro- жеиер облаевоrо уврав.ІdІrн8 побутового обсnу· лова райспожнвспІJІКИ, Т. Г. ШЕВЧЕНКО rовуваиц тpyдJIDf,IIX. голова викоІlкому СемипОJІІdвсьвоІ clacwcoi По . . .80РЮ88ІЩІІ1 шrrаввю cects првйвя· Ради, Г. С. ·ГАИДАИ бригадир овочевоІ брвrадн рfДІ'осву. cKpaeиntвCiiRd~, В. О.

КОВБАСИИСЬКИИ :директор раІаобуткомбінату, І~ ,в. БЕСЄДRІН ДНреІСТОр 311181· торгу, В. І. МЕХЕД голова ЛІтШськоrо

радгоспробкоопу, ,м. 1П. СІВАК ро6tтпця заводобуАfвиого комбІнату, член ,постІйноІ

Сепу-біпьwе уваги (З

СвІтильні,всЬІКоі сільської РаАИ ;П. ІЛ. РУДО6А6И)

!РЩЦГОСПрОб­

НООП обсJFуІrов.ує .населення двох

,рЩЦІгосщl:в . <<Зоря» і «Плосківсь­ Не3'Ваmаючи

на в~іддале­

н~сть ІВІJ,д райцентру, ПІраtцlВНИКИ іІІрИЛа!ВІКа

СИІСТЄІМаТИЧ\НО

·ють плани

ІВНКОНУ·

товароо&ЬІ1у,

nаена­

rромадтень, 3а!ГО1'іВІЛі сільсько­ rоапоІЦа:рсмшх прqдуюів і сиро­ вини.

Добре ~рJ'ЗН~ЗОІВ·а.НО ТОjрГі;ВЛЮ по.лі. З наста•нням весняних

робіт вже зроблено 38 ви~здLв црсщано това~р.Ьв на су.м·у 1.7 50 нарбова~ІЩЬв. Меха~н!:заторам,

1

ОІІЮЧІІіаRИІИа!М 1 НарТОП<Л.Ярам безцеребlйно ДОС11аJВЛІЯ.ЮТЬСЯ '1'0-

іВари nершоІ необ:Щдності. QщpalfНD nра~цюmь завІдУю­ ча 0Ійтильнhвським сільським

ма~шшном Т. А. Гла,дка, Н!у.ла­ жиНІсьним М. ПJюокІ;вським -

М. Роrоокина, Г. М. Ка~кун.

О~наtк в наші села з nЕ.WебоЯ­ ми 300ІОЗЯІТІ>СЯ: ШеtрсТЯНі ТКаІНИ­ ІНИ,. ІВіЗУ'Т'М ТОЩО, ХОЧ Ці ТОВарИ,

безnереч.но,

на баtзі буІваtють.

Пра•вJJ!і!ННЯ

раооrюжИІвапілки

nоІВНІНне зверн;ути

у.в~ .на

ро-з­

ШИІрення торговельно! мереж.!. ІВ ндЛllому радгоопроб.коо.пі, по­ '~У\дІУfВаJТИ ХІЛ'!бний магазин на ІВЩДДіОІІК'У .N2 2 н Овtтильному, а також

продовольчі

мага!Зини в

Т1лоаком·у і ,l\iy лаокиНІцях, бо іс­ ~у.ючі вже не ПІрцдаmні для об­ слуго~вЗJНІНЯ noкyn~. У селі Сві,тилЬІному. Ді.є май­ сtерня

по

пошИІТТю

.є вмИІНа потреба ПО р&іОІВТу

і

1

~, _але

в м·ЗІЙІС'Терні

ПОШИ11ТЮ

:ВЗуттЯ,

в nеру:карні.

ла вi.QD8~e рtшевва. Cecfa 88'1'8ер,цвu ЩіІовою а,цмІвІстра!ВВИоІ

ЗРУШЕНЬ .МАЛО (З 8ІІСТJІІJ Аеnутата

М. П. СІВАК)

Ле~ ~тн гро­ м~оrо ~а:нм вс:таtНов­ леио: у робt~!J••шх: Iдa.JJJ>ІJЯX за­

раІДІ'О'СПу

•ЛіТRІівІСЬІІ.tИй» rот.ують см~і стр&ІВи, є. ;еИІбtр овLЖих о~~

с:~р!ІІВ.

-

На честь 100-рІіЧІчя з дня на:роДІЖе.ння В. І. Леніна, Я'Ке нещода.вІЮ відJзначалось, -rpyutящi Б!ро-

варщиаи. Я1К .j всієї кра.їни, р013Горнули шІІІроке соutі,алkтичне змЗІГання за усnішне викон.ан·ня завда,нь 111'ятиР'і'І'Ки. Коrективи прам.ІІІСловнх nідприем•ств м.іста і району ВІНКонали ,виробничу npoІІ'раму

на

чотирьох

•М'kяц-uв

оо

:реа.lІ'~за,ції

щюдукц~ї

ЛІр·оцеята, ·ви,пу.сти·ВІШн лише :понад план

101,3

ІПромисловах виробів на суму

1295

пюяч кар•бо-

ванц:в. Успішне ·виконанІНя плану 111ершого КІ~ар-

талу по продажу держа•в•і ~Р·Оідуtктів тва1ринництва забе·з.пеЧИЛИ труд1 іВ·НИ.КН ІРЗідІГОСПіВ і ПТа•ХОфабрик :ра,йону.

В. оп•ра.ву труіД:овоrо пі,zщесення

вел,ику частку

праці вноаять .кодективн nіtJІ,п·риєм.ств торгівлі, опоживчоІ ко01перації, лобутов·ого обсдуговуваІІІНІЯ і грома•д1ськаго хЗІрчування. Так, по змішто.ргу план товарообігу ви,конани.й на 103,8 процента, .райспо'живооілці на 102,6 процента, гром::щсь· кому ха•рЧJІВа.нню на 105,9 цр·оце.нта. Понад план праІЦ·і'ІІНІfКа·ми З>.'dіщrор.гу .продано товаІJ'Їів на суму 1/Н тцояІІІ'і кар6оваІЩів, !КОМбінату громадськоrо харчу•вання на 44,7 тися·чі .карбова:нц~в, р.а 1Ііапожнвопі.'1ІКИ на 245 тиояч •ка.рбован.ців. 3 м·:сяця в •Мі1сяць перев~ко.нують взя11і соціа.лістиЧ'ні зобов'.ЯІз-ання ІКолектwви ун.і.вер·маrу і га стІРОНо.ма. Ng 2 зм·Lшт~у. Семm<>JІІКі·вського ,рад·r()Спробкоо.цу, ра~і,вер·маrу, 006рнцького rocno· дЗ!р·ськQІго м.аrазина, П'ОІІ'ребсько.rо сільмагу, Треб}'lх•і,всЬІкоrо культ.маrу та ·і,~ших. На жадь, не ВСЮІ!І.И таІК. За м·ннуді чотИІри міоЯІці в ра·йс.п<)Ж·И'В'СІП'іJІІці із 143 тор·rове~ьиих під· Іnриемств 25 не виконали ,пд·ану ·:roвa·p·ooo:ry, в тому чис.пі за .~rfІ!ітень не ,в·и.конав його Требух.івськи.й ,ра,ІJ;І'ос.цро6кооп (голова т. Вд•асещrо) і М·kЬІКе

спожиВІче товарист,во (rод·ова т. Бун•ік). По зм~шторгу ~не в111конал•и пда:ну товарообіІrу 10 підmриємс·rв, з'Окре>ма, nраІ[J!ЇВНИ·КИ .куща Nt 8 (дІІtрек'ГОІР т. Оснаоч), роздрібна o.nroвa ба3а (зав~ую-

чий т. СтепвJrеюю). ,П,ращівнІІІ!Ки

'ГО!р'rі,влі, грома,!І)С.ькоrо ха,рчУвання,

ІІІОбуту велИJКУ }"Вагу 1Dрцділя.ють зм·і;цне·нн·ю roc· •n<ЩаJ><:ЬІІЮго

розра•ХУНІХУ,

вп·рова·ДІЖенн.ю реж~иму

еІюІщміІї, >ВІSЯвленню внутріІшн·~х резервів і забез-

•nечують •Одержання

юТь у·~

ІНОВОЇ

ЗВІПданова-юІІх

~

масиву, мJіснМ 1І&ЙІІІіІ. Щ.. ІJе

ІВ~ЗЬІМеіІП

На

K~.·JIQDЄ·

s!рку (котлети, аме?8ну, eaJtaт, сПІр),

-

.недОС'І'ача.

У П'ідсО!бних примІщеннях теж бРУJДно. У меmо Jідалень малий ІВи6hр ст,раw, немає МІО'лока і со­ іі:~В. ІНЄ ВНІГОТОВЛІЯЮТЬСЯ ДіЄІТИЧ'Ні C.'l'pЗJВR і

.

Н·е ХІЛЩ>уЄТЬІОЯ

ЗвmаdІно,

тут

часто

ПоеtуІД

...

Qувають

1ІЮМ:rсії,

ЗаJМ•ЯІдає на пьдприєм­ ст.ва гро:~vшцського харчуванНІЯ і

лі,кар

сан;стruнщ1У,

та

О

2

стор.

Ф

29

торгавельних

точок,

!І'Рибуткі•в.

По

ЗЮ'ШеRЬ

- в 1,8, .р!ІІби - в 2, м.олочних про1,9, яець - 2,.5, цуІКру - 3,1, одJя2, взуття - в 2,5, культтоварів - в 2

~ази. Зна,Ч'но збілЬІшився продаж також товар·ів 'На душу населення. .РаІЗом 3 цим доІпові•да'ч ві\дІзначає, що 3 вини неповоротлююсті

· нері,rщю

ок,ре•мих

nра;ці•вників

rорІ'Л3л:

в ма.газини не завозят~>ся това,ри широ-

:Іюго ·В>житку.

нИІнішньому

Пог;то,

наІІІрикла\д.,

п•р•овадИТІ:;СЯ

ювііЛейном:

.році вся

робот:

І!Юл·е1rтиву пра!ЦіJвюm.іІв nрилав на нашого робкоо.пу юцрямова на на те, щоб винонати й пе ревиконати IliJia'HИ това·рообі~у ;~раще обс·л~ити населення. в

них ви:робів дуtктів в в

цьом1у вже

маємо деякі

y;cni

хи. ТаJК, план rоварообігу З< !ЧОТИРИ Мі'Сі!Юцl· ВИJ\ОНаНО Ю 103,5 прQІЦеита, по цромадсько 1му йр~уванню на 110, за :ку111івлі яєцр на 102 цр<Щен

·.ти.

УюпіW'Но

опра.вилИІСя ми

'

ЗаІВІДаІFІНЯІМИ і ПО Зап\'УПЬВЛі іН ших сілЬІСьпюгоспода,рських ПІро ІдУІ~ТЇІВ.

Особли:во НаІІІРІУЖено і в дуже :важких j'\.мовах дово-дилось об ·СЛj'ІГО:цуІВати

населення

у

кві1ТН

•я,к в м:•С''І'і, так і ,в· ра,йоні торгІвля молоко.м і мо-

і травні під час .весНЯІної nовені.

лочними продукта•lІ!И. В селі Пло<же в день пере·в:·р,к:и В ПрОДОВ'ОЛЬІЧОІМу МаІrа,ЗИІН•і були ВЇ'ІІJСуТНі близЬJОО 20 найменувань товарів ши,роІКоrо вжиr-

же

ку. ПоІІІіібн'і факти мали місце і в селі Т,ребухів,

К!ржи.~·і.вка, Пухі·вка. Погано ще орrанів·ована тор.г.І·вля в .поЛі, заІКуІ!lівля пРQДуктів в населення. Ja останні ;роки пев•них уопЬх•ів до·могли\:я пра.ці·вн·wки ком•бінату гр•ом.а~дсько·rо харчування. За ро.ки п'.ятирі·~ки кішш:сть підщриt1мств виросла в ,п·івто.ра раза. Й·оrо п.ра,цівники за ч·отири місяці чього ·рDІКу виконали .пдан товарооб:,гу на і05,9 !Процента, в тому чисді по влжній пр~дукції •на 106,2 .ІІІроцента. Кращих показник:в до·мо•rлися колективи їдадень N~ 2 (за•відую<Jа т. Сокуренко), М 10 (за·в::дуюча т. Бартош) і N~ 11 (завідуючз т. ДальченІко). З настанням тепла збільшився продаж морози·ва, лива, .квасу, безаJПкагольнИіХ .напоїв. А.1е ріве·нь rромадськоrо ха;рчуtВання ще ві·д•стає ·в·:щ швид1ю зр-остаючих ·потреб насе,пе•н•ня. Зо:крема, віІ;І не змоводьня€ nоТJРеб робітНІwків в ІГромадському харчу.в.анн'і на зЗ'В'О'дах .нестанtда•рт'НОІГО комуналЬІН•ого облЗІдJнання, еле;к:rровироІбів, шиноремонтному, .м.остСІІІЮ'ЇІЗІда та інших. На-дто обмежениІй а.со,ротwмент страв в їдальн:ях. Неза·.ц'О'Від·ьно здебільшого ор 1 Га1НtLзоване nро·маlZІ<ське •ХЗІ!J'ЧУІВЗ'Н'ІLЯ в ра~д:гоопах і птахофабри;ках, на що

11реба звернути увагу ,керів•НИІКів юспо·дарств. ,виконуючи аостанову Ради Міністрів·. СРСР

Водою

.бу ло

неі ·тілЬІки до

:за:топлено

rорговешші чоти,рьох

;можна бу ЛО П1fЩВОЗИТИ ТОІВаІрИ аІВТОІМддПИІНами і. підвОtдами. Але перебої1в у поС"тачанні товарtв, зсщрема першої необхідності, не було. Майже всі точки КІВіТ­ не.вий пла·н уаn:~шно вИJКонали, буде викОінаний В'і.н і в тра;вні.

Товари­ в ТlОЛеі (З

виступу

депутата

ба.зи

1

Як член постійІІОЇ комlсіІ по торгівлі та громадському хар~ва,нню .райради депута'Т·ііВ трудящих хочу розnовісти про обслуговування населення на території Налинівської сільради. у нас є три магазини

ПОJІіІІГІІШе:нт ·ообуто·вого обсду,го-

ву-ва·ння населення»

nевних

уапіхів

райра­

ди бригадира овочевоі бригади радгоспу <<Красилівський» Г. С. ГАйДАВ)

·~П~ 3~ОдіІ по_ дал~.uому розвитку матерJа•дьно-. Л8!рьоо . .Працюють те.хючо~~о1

май·

точки ма,газиніЕ

.

;оони

задо-

домоглися В'lЛЬНО, іМа!Н тов.арообороту вико-

ІІJІрацівнІІІки побутового обсдУ'говування на.селея:ня.

нується.

План чот:ир.ьо~ м'іояців

но, щоб nовністю задовольняти

no

·вони .ви•конали

реаJІІі!За•lІіЇ'Ї продуІGції

Та. ще не все зробле-

ма холодильної установки. Хліб завозиться з перебоями. Не

ня наседенн•я, збільшш~ась ІJ<у.rLьту<рпюс і та:рrооведьннх

насмен'н'я З'росло із 1,92 .карбава.н:ця до 4,91 ка1р6ованця, в тому чи•слі ао се.1у - з 0;86 ка.рбо-

му асортименті. До нас не nри'іздить автолав-

. . пдан минулих -МІСЯЦІ

кілЬІКість соЦіа;rІьноза.кладів. Те,пер ддя

іоослу<г трущящи.х в ра.йоо!іі .np&IIJI()fQть 283 ма.rа,зи•ни, Ю підJnрнємс·тво 11РОМ&дськоrо . ха·рqуваини, ~О{Іітни*и лобутового обслуговуаанн.я на,дають 150 вид!:в ІПОСJІ}'ІГ на.седеJІІню. ,в зв'жз:ку і.з ~роста•ннwм реал.ьних до•хо.дів тру~ящих з.бІідьшився .попит на товарц кудьтур·ноі11обутового •П:р·ІtЗ'Наче·ння. За М·ИНУЛІ ..РО'КИ n'ятир~<Ши лише праоц:і•в·н•ика·мн ра-оопожиооп·::лки прощано .н·аселенню 5270 тедевЬзорі'В, ·1272 хо.1о:диль-

ІІІ'ятир:•чки кільк:сть побуrових пЇ\!!іприемств

(3

виступу Аепутата

&анщІ до 3р9 ,кар6о·ванця, а.бо в 3,5 раз·а. Веди1ку дапомоrоу п01дають лраІUJі•внІІІКам побут'комбінату ра•дJГОСІП:и 'і :птахофабрІІІКи, які бе311латно вщз.іляюrrь .приміІщенн·я дJFя <Іюбут·ови.х май.стерень. На· жаJюь, о.кремі з них пюІГано ще .виоко1JИ<:rовуються, не ловнkтю ОСІююються. Не осі ще ·на.селені пункти охоплені побуто•вими послуга:ми. ДІооовІ·да•І за,кл·и·кає працівнИІКJ]в торгіІв.1і, гр'Jма•дсЬІІЮrо ха•р·чува·ння, побу:тоБо·го обслуго•вува·tt· ня

ще

ши,рще

щення,

2-5,9

тисячі кар­

У райпабушсоМ'бtнат.і nра:цює бригм. що носять nочwне 56 майстерень з ких 34 в се­ 31Ванкя кому;нІістичних. 126 ро­ лах. Вони н~·ють бливЬІКо 150 біІТ'НІІЮІІМ, 88 майстрам nрис.воє­ но зваяіІя марниЩ:в комунJ:с­ ІВидtв n~тових лос• . .ПобУтави.ки ·рооrорнули соці­ 'ТК'ІJНОі црацІ. . На сІ:іОС~ШmН'ій сесн не алістНІЧІНе змагаННЯ На ЧестЬ tМCDJtиa не окаІЗаІТИ про .недоліки. виборhв до .Верхоt&Ної Ра;Ди А воии в ·н.ашій робо'1'І. допуска­ СРеР. За чотири мkJЩі нкніw'ЮТЬІСІІ. ЦуваІ0ть 'ВІRJІІДІСИ, НОЛИ :ньоrо

РОИІУ

виконано

план

по

6

ОJ<Р,емі ·маАс'ІІрн несвоєчасно ви-

~ реа.тІізаЦіІ побу1rових по- щонують заиовлеивя.

115,2

прОцента,

одер. ІНьо

педостат­

викорисrовуІQТІІоСЯ

нова

· змага.ння

за

успіщне

нати ла!Рьок ЩЛІЯ продажу х.лdба,

бо досі доводитьс~~: за ним хоІЦШІ'И :за два ІК!uюметри в димитров або їхати в Бровари.

no

обоЛУf'ОІВУІВа:нню .наоеления району. Зара!З ІВ комбінаті ,ціє

розrорта·ти

ка на nоля. особливо в час посівно~і, догляду та збирання сільгоспкультур. А чому б не вивез·ти .на міаце .роботи трудівнянів безалкогольні наnо:і, спортивні костюми, кирзові чоботи та іІИІШе .взуття, а та.кож фуфайки, хустки тощо? Слід також у хуторі Перемоrа облад-

виконання завда,нь останнього року п'яТІІІріtDКи, за гідну зустріч в!ІІбQІрів до Верховної Ра-ди СРСР.

В. О •. КОВБАСИНСЬКОГО)

1Колектнв рай:пЩуrmомбіна т·у жа.но n~у11кLв ІПРОВОДИТЬ ВеЛИКИЙ обсІІІ' робіТ бова;нцІ/8.

В 'Калинівці

ви- прИІМ:іщеІНня М<іrаІЗИНа тісне, не-

.в 3,1 раза. На.данінІя побуто·ви,х .посду,r на душу за,вжди є :товаwи в обов'Пзково-

ВіАВіАувачі кажуть «Спасибі»

слуг .на

мало.

де-

,росда на 40 ироцентів, а обсяr реадізації робіт 1По лобутовому о•бсдуіІ'Овуванню збільши,вся в 2,5 ра:за, в то,му чІІІСлі в сілІ:;Ськ!'й міоецевості -

чотири

•Оідеtржання nрибуr,ків ви.кона,ннй на 104,7 JFРОцен-

-

иа Ю'ІК1 ~ За9ІW'. ~­

M~J..

на

та, ло змішторrу на 105,2 процента. За,sдяІКи пост•і,йному nіклуванню парті'і і уряду ·Про ::.ростання матеІрі·а.'!ьноrо і .культурного .Р·і,вня

за

......

та Jі~м?.

мережа зросла

ІВ'mь точок. А всього теnер ма- леніНІС~ОіМУ ємо

ry -

зріс більш ЯІ

роки в ·на один МІільйон карбов11'ІЩ\В

попит населення.

дО'JІРИ'ІІІІ:fютІоІСR.. ~е. щ, -.а­ АЗЄ ·· ·В ..:..с~ ·~ . JАал..- З.·

: бру!.ц. ~

танні роки в1н

чотири

збіІЛІ: За ос

на 109,8 про.цен'fа, по побутов-ом,у о"-лv,rову.ва·.нню - на. 11.5•2 За ,роки "" ; , пр·~цента. "

й

. . ,ра •С.ПОЖНІВQrFІЛЦІ

них ЦІП е~.-,:· .... и их в.......).~fte

~ •ТOpci!IUd•

на

Літнах і nрІМемих селах тор- становИІТь 2,5 міІЛЬІЙона на рік

rовел:ь:на

МАСЛЮКОВА. Нижче друкуЮ'l'ЬСJІ аветуІІВ ,цепутатІв.

ЧІІетота, затищ;щ. Тут е ни.ки. Різко зб1льwиооя дроtда.ж наседенню три· :котажних і lІ.ІІВеАних вщюбhв. П() зм·іІшторrу, наІПрІІІклад, nродаж м',яса зріс у два рази, ковбас~ ЗJJІКе-у с»~ w..,ь і }ІІt·

чому 1N8чtll'trel>l ~. В"ІІІІИІЦ. ·.· 1'\Реба

~и за остruнні

вом1с11 раАоввоІ Рщ_ А~ .труАВЩІІх З&C'fYJIJPIКa rоловв "...,.._.,., С. І. ТОВ· СТЕНКА, uеиом веІdеП Ааутата І. Р.

ТР'УІдіЯщих зна•чно зро·сди в 1969 ,році заоща.д~ен-

в~. nЛ~ас. ЗБК,

торnLвл.і

(Із АОПовіАі застуnнвц І'МО8ІІ раЬІІКОІІJ[ОМу ,11.епутата С. І. ТОВСТЕНКА)

З 1юmним ІРОКОМ nоліпшуєть­ ся торгов.ел1:1не ~гQІВ\УВаіння ~щдянських лщдей. В цьому не­ мала заслvга ПІРаціtв.ників спо­ ншв•юї коОІПеращії.

КИІЙ».

розвитон

'селі, яскрВІво овІІдчить nрикла•д •мереті радrо<тробкоо.пу НддПОГО ращгосцробкооnу. Тіль- щуЄ!ться і то.ваа>ообіг.

Длв задоволеввв потреб споживачів

вис~упу голови виконкому

<ОвіІТИІЛЬН!lвСЬКИІЙ

дальшИJЙ

нафе •Левада», хлі6опекарюс цех безалногольних напоіів. ,з роошнреИІНІям торговельно

житта

црим:і-

пе~а,ні

У Налннівській В-річній шко­

радгоспами.

лі

Багато налетИІТь зробити побут­ коМ'бі..наоТІУ rro забезпеченню по­ бу·тових поолу·г сільському на­ ·селенню ра!Й.ану. ПідrотОВ'.Ка КІJідР1В побу:тови­

гоапqдарств, _шкіл

,щут:тев~mіІв,

ІІЩЦовже.ноrо

на територlі НаJШнівської сіль­

забов':sзав ІБ.рооорсЬІКи:й нат

громадського

завозити

на­

це

ІП,Раuю.Яти до нас молодь, яку .ми бу,демо вчити в црофесійно­ тех:н!Lчоних училИІіцах. Через пев­ НИІЙ час ми зможемо мати ква­ JІІіфЬковаюvс опеціа.ліІсІТШ: швей­ ІНИІКіІв,

гр:уm:а

Дітям потрібні обіди, але

ради нема Удальні. Райвиконком

ні,в !.ЩНе з наdіокладніших ,пита•нь. Я ЗІвертаюся до голів :ВИІК<ШІЮМ'і'в оіІЛЬІських Ра;д, ди­ ,реmор.!Ів

працює

дня.

цо

в

ПІколу

комб!-

харчування

обіди.

роапорядження

не

але

викона-

.

В наступно~у. році плануєть­ ся ІВ щкОJІ!і створкти дві щуnи подовженооо ~я. 'і nwrа:ння харчування дітей вже слід про­

nepYlЩplв,

ІМайстрі:в по побу'говІій технЬці. Прагнемо пращюваrrи ТаJК, щоб

лагодити nостачання

лщди

є при ПІколі, необхідними това­

за:вжди

rоворИІли

думати зараз. Треба також на­

соnаси­

бі~.

о

ларка,

рами.

.91В'r0рок,

2

червия

1970

року.

о

що


МАРШАЛ .АВІАЦІІ С. Я. КРАСОВСЬКИЙ

На пол.ях району

Доглядаємо

.

У БРОВАРАХ

ПОСІВИ Лосіяти і .посадити сІльськ<>·

·Між. трудящими Вроварів та авіаторами. колишньої дpyr<ti шJвіт­

rocпoмpcwl ІКУ-тІьтурк, з~~)і

!}JЯНСіЇ aJ)MFi, якою командував :під чж .Великої Вітчизняної віІЙ'Ни генерал, а нині •маршал авіації, Герой РадяНІськоrо Союзу С. Л. КрасавськИІЙ, ІВста·новилшся міцна др}'ІЖ?ба. К(}ЛИ в 1943 !)(}Ці Ра­ дянська Армія визволила райан від ні!мецько-<фашистських оку:пан­

ОВОЧі• це ТІЛЬІКИ ІtІочаrок '~ ;ротьби за ВИСОКНІЙ ~; J:"Q ловне тепер --:- .старанно -~~!Ji

'НіУ'ТИ ПОСЇЛ3ИІ. 3мЗІГЗЮЧНСЬ за 'ДО~ стойну зустрі:ч . дня вИборів До Всесоюзного Парламеnту,· . жо~ ЛеІО'ИВ нашої брИІГЗІдН серед ін~ riuн.x ~ооективІІв радгооо:У і•мевl

.

тів і готувала.ся до взяття стоЛиці Украіни, у иаmому мkті в одно­ му з уцілілих будинків по вулиці Осіп(}ва

рооміІщавІІя штаtб повіт­

ряної а}}міі.

На :Jнак глибокої повати ~ шани

Кірова.

до радянських .соколів, котрі

за-вда'Вали 6ом<бових ударів по живій силt 1 теХ'НІІЦt, знищили в ло­ вітряних OO$tX не ад•ну <Сmню :літлер4всьюп стервятників, .на будин­ ку вст~новлено меморіальну дошку. За осооливі за<Слути в ю~рів­

ництві боJІІМи ком&ндар.м С. Л. Кра:совсьюm за рішеннтм вик'ОНІКО­ му міської Ра.ди депутатів трудящих

став почесним громадянином

ВрО<варrв.

ЦИJІІи днJІІМи м&ршал

авіації

С. Л. КршеО<Dський

з своїми

бо­

йовими nобратимами, як:і на чеtсть 25-річчя nерем()ГИ ра:дянськоrо народу ~над фашистською Німеччиною .роблять ·похід по . шляхах бо­ йової слави повітряної армії, відві;дав ВровЗ<ри .. Дарогих гостей ра­ ~о зустріли трудящі. За народним .звичаем маршалу авіації та йоrо бойовим товаришам nід·не-с~но .корова·й хліІб-Ісіль, букети квітів.

Гі!спода'Рка

бу,дин·ку Н. М. Сердюк

В'РУ"ІИЛа

портрет вЄІликО<rо сина украіпського

r.

т.

поо4дає одне з перших

мІсць. ·

Ми іПОС~клк ·гектар суницІ п.рсmололи г JІІЯдаемо

З кожним днем радгосп « ПлосківсЬ'ІшЙ» 11аrрощу-є продаж ранніх

торішні за

і НУRУ'РУ!ДЗИ.

посLвами

<tвочів державі. Чільне місце в асортимЄІнті ріиfньої городини посі­

ряиі'в ·сумлЬнно

рист В.

'Ків РІ!ІДІІС'КИ.

1

До­

JщртоплІ

На обробітку бу­

дає редиска, яку посіяли в ~екі!лька С'fРаків'. Зара1з уепішно про­ Х<О.ДWГЬ ооираН'ІІЯ ЇЇ.

·На фото: р(!бітн·иці Мар.ія Маnюга, Раі~а fttіщенко, Оюсана Литов· ченко та Анастасія Нокун, які збирають щодня по 280-300 пуч­

площі.

цра,цює

тра'Кто­

Крисан.сm. Відзначаєть­

ся ланка М. Ващенко. Щоб

знищmи

бур'ІЯви,

на

ІІЮСіІВИ лросапних вносимо гербі­ циди.

Н. ЯКОВЕНКО, бриrадир.

~ото А. Кооа•ка.

С. Л. &раС(}ВСЬК(}Му

народу, ·поета-револ,юціонера

ШевчеНІКа.

АІІtіаТ()рИ поклали живі квіти біля меморіальної дошки. •Потім ро:щовіли про бойовий шлях д'РУІNІЇ повітряної а'РМН, Щ!D дні минулі запеклих битв з ворогом. Від імені труд.!fІЦИХ щиро дя­ кував авіаторам за tприїІЗд і ще .раз за>просив за:вітати у гості голова

В с. Терезине Білоцерківського району відбувся обласнИй конкурс майстрів ма·

і роби1:" ,дезинфекцію доїльних апаратів, особиста гігієна доярки, підготовка до-

шинного доїння,

обласІІвм

їльного апарата до роботи, користуван-

·ВИКОНКОМУ мtськоі Ради дt~путатів трудящих м.

управлінням сільського господарства, об-

ня ним: тривалість доїння, ступінь чисто·

r.

Нарипий.

проведений

ласним об'іднанням

Г. АНДРІЄНКО.

обкомом ЛІ(СМУ,

«Сільгосптехніки»,

ти молока.

обкомом профспілки

Третє місце в конкурсі зайняла доярка

робітників сільського господарства та заготівель і обласним правлінням науковотехнічного товариства сільського госпо-

Вісті з одноzо села

радгоспу «Русанівський» Анастасія т~мофіївна Соловей _ майстер твариниицтва 1 класу. Анастасії 22 роки. Після

дарства.

МолодІ-повсякденну увагу Шдне'сенню рівня ·виховної ро­ боти з молоддю

-

так'Ому питан­

ню була ·присвJІІЧена чергова се­ сія Великодимерснкої сіль~ь·кої

Ради.

Доповrдали

-

директори

шкіл, директор

Ву.динку культу­

ри,

ПіІ

методпет

фіtзкультурі і

с~р~J~Димі .JЩОJІИ та тзбору цраці і відJпО'Чинку

8-9 класів, ·На' лаrодитидружини. ·роіботу дооровіиьноі народ-ної

5 рокіІJ працює дояркою. в минулому році від кожної 3 26 за~ріплених . корів Анастасія Соловей надоїла по 3.360 кі-

ви ків соціалістичного змагання на честь

100·рІччя · з дня на• В СІ· вони -

народження

пе р еможщ·

в.

Л енІ·

1.

лограмів молока.

Анастасія Тимофіївна

кон-

на·городжена Грамотою •· вІ'дзна·чена· гро·•

перевірились теоретичні

шовою премією. Вона захищатиме честь області на республіканському конкурсі.

• раионних

ПJЮпооиціі ~Є'путатів лягли в {}СНОВУ рішення, що іі:ого прий·ня-

курсів. На конкrрсі

ла сесія.

знання, вмІння розбирати, збирати, мити

Успіхів вам, Анастасіє Тимофіївно!

~~~~~~~~~~

спорту.

Уч·wсники cetcii М. ПоІ'ріобний, В. Кравченко, Г. Кравець, І. За­ боло-тний

та і·нші

пЬд,не·сти рівень

аrітацjйно-масо­

мї роботи, активізувати дінль­ нkть вуличних КІ)мітеті·в, учнів­ ських заслонів ·по. охорО<ні зелених насаджень,

регулярно

проБодити

дитячі кіносеанси, забезпечити чітІ\у роботу виробничої бригади

Таку на3ву ма-є дитячий садо-к вrд.дШха імені Кірова (еавідУЮЧа К. Варевиченко). Тут зразковий порядок і чистота. Вся :рооота сад­ ка ве~еться за чітким роопоряд­ ко·м дня.

Велика увага nриділяється ви­ ховапІfЮ м&Лят. КутО"Іок про жит­ тя і діJІJІьність В. І. Лен~на, різ­ ні картин.и, ляльковий театр та інши форми вю~овательки Н. Ба­ сюра, О. Кра·вець, П. КузЬІМик вміло вих{)ристовують у виховній

J)оботі з дітьми. Малята вивча.ють вірші, склаДСІІють m~овіодання за малюють,

У створенн'і оослуга

рахують.

дітям необхід:них ·ВСЬ(}ГО

колекти­

ву сЦІСа: хухара А. Семеноr, за­

·:відуюсrоі гоопО<даJJІСТВ(}М :М. Лебе­ динець, бу~галтєра М. Сид~ренко, тех·нічиих nрацівникіІв М. Он:алп­ ко, .М. Мокосій, Л. Селюк, пралі У. Литвиненко. Добре дітям у «Барвінку». В. ЗАБЕРЕЖНИІІJ, rромадськиіі

Радгосп

о

:використа~ючи

сnриятливі ТИІЧJЮІ роботи: ,діагностwшІ до­ слі~ення, профілатичні щеn­ ля ХХШ з)ЗІдУ КПРС і Плену­ лення і л ікувал~о~но-.профіла·кти:ч­ мів Центрального Комітету, '11РУ­ Н·і обробки 11Ва:рин. ВІд овоєчас­ м.ожли.вост.і, якІ С11Ворились піс­

дящі

села

піtдвищують

корееповдент.

ФВелн.кодкмеорськнй».

еконо­

НОІС1Іі

і

ЯИО•СТі

ІПрОВеДеННЯ

захощ'ів

бельною. В господарствах райо­

женнями, щепленнями і профі­ лактичними обробками перед :ветерина,рщ!!Ми спеЦ\ал.І.стЗ!МИ

ну продовжується ІПІроцес далІ>Шоrо

nланомірний роовити:у 1 'І\ВЩ)и.нющтва,

і!ЮліІnшення ЙОІГО яиі.сних показ­ никtв. Дос.яr1ненню цих резуль­ татІв :в немалі.й мірі спрИІЯло виконаІНИІЯ протиеnі.зоОтичних, ветерин&роо-са,ні:тарних .

Лііку-

валь'НО1Профіл<ІІК'ТИЧНИІХ

змежало

ЦИХ

мі·чну ефеИТИіВН!іІсть маринницт­ ва і роблять :все необхідне, щоб ця галузь стала більш рента­

<вдосноналення

"Барвінок"

:МСWІЮНІtаJМИ,

Щоб ху доба бу ла здоровою

rовО<рили :про

шляхи пмmшення виХ'Овної рооо­ ти ,3 ~~нJІлоддю. Вани пропонували

}'ІМОв

учні!в

закінчення сере,ІІ.ньої шкоJІи вона вже

В конкурсі взяло участь понад п'ятдесят доярок і доярів Київщини - передо-

благоnолуччя

стад.

Поряд

з

плановими дослід­

.стоrть З<ІІВ'да:ння

по

ви;конанню

иомплеsсу розроблених захощІв

2'РИ:В7ИА.

зоо-

no ІІІ!РОФілаІRтИІЦі особЛиво заящ~р. .ВИJ(онаНRЯ ·комплеке;у цроти­ раІЗних хвороб тварин: еІІі:зоотИІЧНих зах~і.в дозволило си()і.рсЬІИа ~зва, бруцельоз, ска·з ліІнвЇ\Цуmати брущельоо 1 тубер­ і інші. ,Посолов<Ііа і'МІУ.НіЗ аЦія проон ІИульоз ХУІдООИ, туберJі!УЛЬОО і .ІLІЦуІру ІВеликоІ роrатоІ Х·У'доби ЧJ"МУ .ПТИЦі, 'FfMY СВИІНЄЙ. Тооер, 'КОЛИ закІ.нчився стій­ ІВ коМІПлеисі ІЗ за·Х·Qдами по о·гота охорооиІ. ферм 1 ловий ІПеріод, у лращІmuпші'в 1 р<Щженню СJІе:Ціа:ліІс'І'і:В 11ВЗІРИини.цтва поста­ нас€лених nунк11ів вlд проникла га:ряча пора, з'явились тур­ нення і•нфенщН забеЗІПечить· повинии.нен:и;я цІєї боти ·про яраще 'використання ІП•ередження пасовищ, про збілЬlІlен.ня nро­ Х'ВQроіби. п1Lцвищення

ЯІкост1 молока, м \оса ІІІродуіИ'ТІJВ , .збереження ного

і інших одержа­

В ~нюах, tетаціонарно небла• rополучни.х ло сИІбірсЬІКій ЯІЗві,

необ~і~но вІЗяти ІВРЗіЗJІНІВИХ

nриnлqду.

-

заразних

ооецдочума,

хвороб холера,

Які

ж

нев~л.щні

зав.цаJНІИЯ

СТОЯТЬ ІПеред оnеціащіІСТаJМИ

ветЩІИНа'РНИМИ і Пр<ЩівНИІКаІМИ

санІтарних ~аход!ов, щрямо·ва­ ,них на лШві.дщі.ю :зб уд;НИІК'ів хвороб в зовніШньому середови­

т:варии.ницrгва·? З,JЮ'бИ.ТЬ, Щоб

Що · неОбХіІідно ЗЗІІІобіттИ захво­

стан

nасовшц

ХЛОІJШЗІр&КСИ\ЛОЛ, _,rсі.пе.раmн і 'і·Н.

Нем~лнво . гавЩ>ити цро до­ .с,ягнення 'На~ежного

рі:вня

теринарно-сані•щрІюУ

куль1:'ури,

в е­

го захворюваmrя.

В чшmі за.хІ()jЦІ.Ів, оаря:мов.аашх .на lJ?і,ДБНІІЦе~tня .

ветерииарно-са­

Щі.

'Нітарного - СТаІЦУ !і'ООІnодаІРСтв. .в л.ітніtй ,період значииос збнт- вlІдnові:дцу ymatry; павшuю бу:ти ro!Jв 1mapmmищmвy наІНосять збуд- npи]JJJJeнo цроведению дезин­ ники napooиrra'PHИX хвороб, їх феИІЦіІЙ. Роз'~рвати - кілрце в еn!­ ле:ренощІЩи і ектопаразити, на ЗООТИЧНОМІУ Л3ІН:ЦІОГу 3ар~!ЩХ

на оібл!.к .всіх боротьбу з ЯІКИІМИ повіmні бути Х:ІЮроІб, л;ІИJВІ!щ~rrи ~~нще 1н­ n epeвl.pmи, спрямов ані ЗУJСИЛЛЯ ' ветерНінаІр­ фенщій ось .мета цих ~хОДів.

1ІВЗІрин,

·них оо6ціа~істtв. іВ ОІС'ТаІ!Иіl рО.нИІ GНЗЧіНО змен­ шилось . заХІВорюваш~~~~ і заги­ бель тваа>Н'Н ві'д Lнва:зій, але в nроведенІіІ протИІІЮГелЬ.М•і11них ленню молодняк 1 1mарин осо- захо,щІІв ~ ще · маютьоя ІНІе,Долі­ бИіСТОГо кQрИІс~ван.ня.. ~и. Не Лі~Іідовані ще такі заВелИІКі іЗбІf'Ш(И ТВ'3ІРИННИІЦ'11Ву пщрюва:ин.я, як 11ркх1нельоз , фі·

ІЗа'В;цає

саНітарний

шляхом дроведепня - меЛіорації,

гос.подарст­ РИІН. Але, викори.сrов;уючи. ' ці ЯІкщо ще о111ремим ІЦЇ<Н!Н'l п.репарати, необхідно ;..nа­ ІВаІМ заІВдають збmжи таИІі п~ра­ м'ятати, що проведекия р.рофі­ зитарні ХІВороби тварИ'Н, як ла:ктИІ'І!Іих щеплень прин~е .ко- С'Т,РИ1іУ"JИІЙ ЛИШай. 'Нt!обХ~НО ,рИІСТЬ 'rtі•ЛЬКИ . [JjpИ )'іМОВі ЗІ~ВЗ'ИУ ствQрити неrrерпиме С'І'авле-ння Іх з комПJJеJ«:ом ветеринарна­ до ·появи Іі рооаювсюдження . цьо­

профі- · Та слlщ паІМ'ятати, що Ті·ЛЬ· коли їм були зроблені :ни ;;щqрові: с:rаща забrопе<JіУЮТЬ ЛЮ\'ТИ'ЧІН:Ї ЩеІІІЛЄІJІ.НЯ 1 там,· де це ІГООПОДа1рс"DВаJМ ВИіСО:и;і ІІІІР~КИ tне<.Jібх,Щно , ІНе віДІмадаючи, Пі·д'ВСе поголі!В'я, ІВ'Ї;Д '11ВЩ>ИІJІНИІЦТВа, внко.на:ння ІЦати. щепленню nрийнятих зобов'язань по .ви­ ІВІКЛючаючи· піtдлягаючJІ!R щепробни,цтву і Лроj,Дажу <держаІВі 11ВарИНЮ!ІЦЬІИОЇ ,ПрОДуt!ЩіІ.

ти

пулороо, туберІіІульоз, рес.Іііра­ С11ВОрИТИ уtМО:ВИ ДЛЯ ВИрощуm.а!Н­ торнІ хвсІ}юби. ВЩповіднІ захо­ 'ИІЯ молодняка, вІ,л ьноrо В'І,д ,пара­ ефентИВн.ісТ!> ди ()І!)(т':взк<JІВо повинні nроводи­ зит.ів, ПіІДВИЩИТИ і л.І.ку·вальних тись І сеt>ед mахопоголіІВ'я, що црофілаастИЧІних ДЩеt.ІІЬМІНТИІЗаіЦІЙ, ПОЛ1;ПШИТІ:f ІВе­ в особистому користуванні . с т ан Ветеринарна прантика має :z-еринарно•саніJтаJрНИЙ велику кІлькІсть біологічних фе,рм. Пор.qщ з ЗаtrалЬІНОПІ}Юф~Jщ~­ ирепаратІв. Правильне збере­ боротьби з тепня 1 свовчасне заСТ<>суВ;ІІ.ННfІ ТИЧІннми зВІХqдами. ЇХ ООрНЯЄ ПОІРеМДЖеННЮ ·ВИНИК­ гелwі.итами потрібнg. шнрі,Uе за­ б1л~ ефек­ НеННЯ l·нфеlщі!Йних хвороб тва- стосовувати ноВ·і, ТИІВНі аптИJГеЛьмінтики: rекса­

СП.ЕЦZАЛZС2'А.

те~ніІЧНих захощів.

дуктивнос'111 тварин,

~допущення 111ти.Ці

емфtІЗемаrr«Jний нарбj'!Н· ноо, ех!ноноо, ·ЯR't

я·вмють не·

ТQМу .ваІЖЛиво КО.[РИ

· літкій neptloд, . 'ІЩ<а'РИ<ННИЦЬ'Иі ,приміщеНJНЯ

на певний Щ>ОМііЖО'К часу . з:ві.ль­ Н!ЯЮТЬІС.Я Ві~ . '11ВарН·Н, ВККОjрИІСrо­ ·вуJвати для

ОІЧИстюr,

ветерИнар­

нсr;сан1rrарноrо ремонту,

феІЩІ'і, · дезltИІСЄ'ИІц!ї, ціЇ

де.зи.н­

дератиза­

і Д€1За'КаіJ)ИТ33ІЦН.

ТаЮі ІГООЮВ·ні за.ІІ,ДШМ ветери­ НаІрноІ СJ1іУжбИ ПО НЕ!!дОІЩУЩ€іННЮ

·ку.тх , а тому в небе:mечвих по безпе:иу для ·шQДини. цьо~ З3:1ІІВОрюваиню :пунRТах В nа<сооищний nеріод на,fjу.Qа­ розrюв'Сюдження заразних хво­ необХ'Іщно пров~и щеплення ють широкОІІ'() ро:mавскwкенкя роб .с еред тварин в л1тнtй пе­ ,рюваиню '11Ва<рин в л1т.ньо~nасо­ зраІЗлmюго nоголіІв'я 1 ~tомплеис бага.то гельміІНІ'ІІІ:в, через це не­ ріод . ветеринарн01СЗІНі"NІ/РНИХ за'Хо,ді'В. обхІдно .В'ЖИІТИ дійові · заходи О. ПАВЛЕНКО, в.иЩІНий nepla<д? Особлива noвmma· 6,УТН Д;ЛЯ ЗаХИ<ЩУ 'І'ВЩ)НН Ві\Ц зара­ С!'fаршвй ветлікар-епізоо­ У весняні мІІшщ1 викануmала­ гелЬІМ1нітами·: nол1nшнтопоr району. ся зна"ш а частина протиепізоо· ЗОСере'ДЖ~На на ІЛ!"КвLДаіЦІ·іО і !ite- ж~нюr

ВІвторок,

ymara

2 'lePJIIUI 18'10

роІІJ.

о

НОВЕ

8ll'rl'8

о

о

3 С'ІОР·

о


ВІВТОРОК,

ЧІ!РВН.

2

Перша nporpaмa ТелевІзіАнІ . вІстІ. 11.10 Ху· дожній фільм сСтворн бій». 12.30 Г. Ібсен . - «Пер Гюнт:.. Телеспек· такль. 17.05 Наша афІша .. 17.10 Мультфільм «Казка про , рибака І риб­ кр. 17.40 ТелевізіАні вістІ. 18.00. Проrрама передач. 18.05 Юнокове­

11.00-

«Хлопчик з ковзанами». ЛеніkськнА університет '«НеВПИННО ПЇДВКІЦУІ!аТИ

18.40

.ла

(М.).

-

мільйонів. ПОЛІТJІЧІ{і

SІJа~ни,..

(М.) .

і".ОО

Відкрк~.

.-

М.І•народноrо ІііІахуреу

Е . Казакевич «Комендант Лаут~рбурга•. Прем'єра телеспектак· лю. (Частина друга). (М). 22.30 «Українські вечорниці». (Львів). 23.40 - ТелевізіАні вісті .

21.45 -

lV

lw. . П. '{іІА·

.,ІWвськоrо . ' (ТраІІС.І~ з. Ве.nикоrо 'fеатру СРСР). В 111!рервах ПроrрІІ· · ма. «Час» . (М . ), ~-- ""' . Е. Каза.кевич -:' -d{омендант Лayrep6ypr_P. Прем'а· P!J • ~цеепектаклю. (ЧастіІаІі · !Rpma) .

ЧЕТВЕР, Перша

СЕІ'І!ДА, 9 ЧЕРВИ. Перша програма

Вів о

"ПОШТОВИЙ РОМАН". На еН'рани 1\jра<ї•ни вийшов но­ вий двосерИІінИІй худоЖній фільм «.Поштовий роман>>. Він пришшчений траJГі·чніій долі ре­ волюціонераідемоН!раrrа лейте­

на~нта

Петра .шм.ддта, ЯІкий •РОІКJУ переШпов tН·а бік nо­

1905

вста~лНІХ ма-цросLв НІрейсера «Оч.ЗJRіі.в~. Це хвИІлююча розпо­ віІдь про іВелине кохання Шмід­ та, цро :ві•рн1сть жн.ттєmій меті, вірНіСТЬ

'J,деа•ЛСІІМ

і

Г,РОМаідЯІНСЬ-

1\ОМ.У ОООВ.'ІЯІЗІ\·ОВі.

.Демонс'l!рування нового кіно­ фі.лЬІМу разnочалося в М·іському Hi.Н<JT€alf,P1

і ·Сі•ЛЬСЬКИХ

клу.бах

району.

Миха.йлІІІку!

·У твоему лн·ст,і, якого передали

мені з Кн•їв·сЬІКої ~туд!ЇІЇ телебаче-н· JІЯ, ТН :забув ·ВІКаіз атн СВОЮ 'ПQВНУ ад.реоу. А тому ІЯ :за л.юіб':я•з.ною

тоб.і

Я Д}'ІЖЄ ~а.дІІІІЙ, ЩО ТООЇ ~.ЦОДО· балася ІМОЯ пісенЬІКа «Ручен~>ки, .Н:ЇЖЄН'І>КИ», ЯЕа 3ву'ЧИТЬ ІВ переда· ча1х ~на ,д<JІбран•іч, ,ціти». До _речі, ш-1 .пі-сн.я була н·ашrса·на .м-ною І\Ю· ків деся1'ь том1у назад ,j sперше ·Н'ад-руu<оінtна . у броварськ-і й •район­ н.ій rазет.і•. ·А музику ІдQ неї на.пи·

сав ВІі\домІІІй JЮм,позитор, Заслуже~ нн:й .д;іЯІЧ мисте.цтв УРСР Оскар Сандле.р. Ця п•іс-wя у;же :рі'К в ли· шком ·з.вучить ,з екра•н.ів телеві:зо­

,р.ів. Тн не ІfУ<В Ії ·р·аноіше тільки то­ му, що (~к ти п-ишеш) лише не­ щода&но твій тат1ко <П ри:дбав теле­ ві.з ор. Задо.вольнЯІючн твоє про· xa.ttЖJ , Ми.ха,йлик.у, .я •попросив •ре­ да,кцію ще р•а•з опу;бд іІКУ'ватн сло­ піееньки.

'Ба,жа.ю тобі, .м.!Ій м.аленьокий JtPY· же .і •зе.мл·я·че, добре вчити·ся (ад­ же

в Іцьому ;роц.і

тн

nідеш

:дu

шк·оли), СЛJ"ЧІТи .м·ам·у J тата, бу­ ти •за·вж:дн rЗІдоров-им ,і <бадьо.рІІІм. .м. Київ, вул· Богомольця, буд. .м б, кв. 7.

• • •

\'4: • /

!

Заходить до хати зоря-зоряниця, гомін стихає кругом. А місяць злітає, неначе жар·

~

/"~,. .(t

~

~

П ОТ Р І Б Н І

'-"

птиця,

Звертатис.я

на З!др&у:

м. Броварі-(.

2, відді.1 .кадр і в.

а

..НА БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШКОВОІ МЕТ АЛУРГІІ

рів ЗПМ.

:

а

,

на

J\

+ '' + Q.,/~ +~ +

+ + :

БРОВАРСЬКОМУ АВТОТР,.діІ·ІОПОРТНОМУ

1 пасажнрсЬІІ<ому транспортІ,

кондуктори, автосяюсар1

llitix

в ідд:іл ІКа·дрів.

09(}34,

t ~

! + ;

І

.

Іде до маленьких сердець.

НАША АДРЕСА:

154;

м. БРОВАРИ, ТЕЛЕФОНИ: ..редактора

процесіs nолЬг.рафічІного

-

«Редагування

-«Оформлення

масової

і •ілюстращія

провО\!!:Я'І'ЬСЯ з т ан их

'RYIPC

· з · мате­

-

-

«:Г;рафіка,.

оліщщь,

-

.ма<л-Юнок (а.нтичн а гіn­

комnози.цtя :на задану

тему

-

ол івець, ескіз книниюІюї обкrJщдионки або 1пла•иат на заща­ ну тему олів-ець), з іС!ТО,рИ СРСР (усно), укра•Ї НСЬКОЇ шбо ,російської мови 1 літератури ('І"В·tр і ус;но) ; н а оnеціал ЬІнlстЬ «Жу,рнал істик а » з укра.їнс ьк ої мо · ви 1 лJтератури (mi;p і усно), історіІ :СРСР ·( усно ), іно­ земної мови (усно). В~ту:пники Іnодають ідо~ум енти :згl\П;но з rnра'Ііилами npll· йому стущенті.в до ;вузів. Оеоіби, рек01мендо.вані на навчан­ !НіЯ ,пі.дnrриємеnвами та· установами, повинні подати на­ п,ра.влення за встановленою формою. ЗАЯВИ ПРИйМАЮТЬСЯ: на с т а ці она :рни.й .вl ,дділ з і<Ижен·ерних сnеці·

цеху,

а·л ьностей та· ·спеціальності «Ж·урна:лістика;о, з 20 . червня 1110 31 ЛИ'ПНІЯ; . . Ін а апецІ а.льнtст ь << Гj>афІrка» з 1 ч ервня по 10 липня ; н а з а о ч .н И: й в І д д •і л на оо ефалЬІнІ сть «Ж·ур­ налістина» ·з 20 •Квітня по 3 1 липНІЯ ; :на спеціальність «Т.раф ~ка >>-з 1 че.рвн.я по. 14- серпня, ВСТУЛНІ ЕІЮАМЕНИ:

вставники зварювальних камер,

виймачі зварювальних каме~

БроВJt•ри,

.на

промвузол,

ІНДЕКС

Н а ІЗ а О Ч Н И Й іВ .1 Д ,д .і ·Л

JІЇСТН.Ка~ -

1

-

7050.

-

з • 1 no 11 no 25

на аnеЦі-аЛЬ•НіСТЬ «Журна­

1з 7 fio ,20 серпня, на аnеціа.льн!с:ть . сl"рафІ­

'ка» з 15 по 25 серnня . ' .Сту~денти -стащіои.арнО!Го .ВІІдділу забе:ЗІПечуютьоя rу.рто­ житком і ·СТИПЄІНДіЄЮ :На За!ГаЛЬНИХ Ліtдетавах. Док.уrменти наденлати на СІІдресу: м. Льв:Lв-6, вул . Піде .вальна, .17, У.кра'fнський nолЬг.рафtчний інсТИ'І'УТ імен! Івана Ф едорав.а: , прИ!ЙмалЬІній ном·tсії. РЕКТОРАТ.

\\1964.

у вівторок, четвер і суботу.

Зам . ~

ві· ідІділ - з і.нженерних сп е­

ЛИІІlНЯ;

Газета вихоДить

ІІІІІІІІІІІІІІІІ88І8ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . іІІІІІІІ . . ІІІ8ІІІ"І""'"'""'

стаrціонаІРний

ц:іа:льностей та спеціа:льност.і << Ж!УJрнаmсти•кю> 20 серпня, на сnеціа·лЬІнос:ті « ГрафШ<а~• - з

...............................................................

Телефон- 19-4-57~

готує інженерЬв-технологі·В nоліІ'ра-

ЗАОЧНИН ,ВІДДІЛ МАЄ ВІІДДІЛЕННЯ:

н а -опе.ціальні•сть

вулканізаторники автопокришрк,

154.

-

фіююї .цромиІСл.о.вості, хущожниІ:rі·&іJ',рафікtв по офорМленнюМеханічний і і<ЛЮС'І!РаЦіtї- ІК:Ниrи; готу:є інженерів-м·еханікі.в поліграфіЧІНО· го у:стаrr,ку'Вання, -і<нженер]в-елект,ромехаІніІків no автомати·

сова голов.а

_ 19·3-82, зает. редактора , . боти ) , фотокореспо~д.ент-._-1_9-4·67, відповід.ального секвіддlлів (піі.ртІйІ<оrо життя, промисловості, масової ро· ретари - 19·3-18, ВІдд1пу. сільськ. rосподарства- !9·4·47. . ·. . * ІІІІІІІІІІІІІ . . ІІІІІІІ

СТАЦІОНАРНИй ВІДДІJІ МАЄ ФАКУЛЬТЕТИ:

Технояоrічиий

рос-ійської ) мов.и і лІтераТУІРИ ( 11В ір) ;

автопокришок,

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - орган Броварского районного ю>>ІІІтета КП УкраинЬІ и районного Совета деп утатов трудящихся КиевекоА области.

на 1970-71 навчаль~ рік на першІ курси стацІоиариоrо 1 заочиоrо иавчаRІІJІ.

матНІни .(<ПИ<снмово 1 у.сно ), ф~зики (:у•сно), у:RІра.їнсьно ї ( або

старшиА інженер технічного постачання,

~·······~·

~

--

.

на спеціа•льннсті .механі•чного фаfіІУльтету

ЗАВОДУ

ПРИ СПІВ.

,розповсюджу,вачі

. щюл.

ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ .СТУДЕНТІВ

( т.віІр );

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

..................................................................

.

1

на апеціа•льнос,ті <<Техноло:гія nоліJІ1рафі•ЧіНого ви,робнищт­

прибиральниці

ласtеа

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ:

ва~ та «Економіка і ор:ганLза~фя поJ~оіграфічної .промисло­ вості ~ з хімИ (усно), фіІЗики (усно), математи~и (пись­ мово), ук:ра'і<НІСЬКОЇ (або росLйСЬRО'Ї ) <МОІВН і ЛіТЄJРаІfу,ри

громадянам

БРОВАРСЬКОМУ ШИНОРЕМОНТНОМУ

Звертатися на адресу: м. відділ кадрів БШРЗ.

г,ромадсь.кі

установ

Вступні еwза-мени на Іn~рший rДОО\.(ИіПЛі<н :

вирізиикм місцевих пошкоджень,

.мамина

. радІГОсшв,

Графl·ка, сnеціалі·зація -

шорохувальиики автопокришок,

і

РОКУ.

.1\ННІГИ. ,

слюсарі по ремонту устаткування,

щасливий "інець.

./ІИСт<>ноші,

літерату•рИ>>;

виконроб, мулярі, теслярі,

казка,

ва~

телеІі&·

Є. ФЕДЯR.

1МЕНІ 1ВАНА ФЕДОRОВА

/' nt);

.

~

прикатники

1970

ПЕРЕДПЛАТ\1

ЖурналІстика, сnе.ціалі.зація

.. .

.... . "'

. ..

програмах

Ірату:ри та тех.нічІЮї .~нформації.

в •необмежен;й кіл·ькості ДРОВ'ЯНІ ВІДХОДИ НА ПАЛИВО Продаж щодня з 8 до 16 години, кр·і·м субо1и і недrлr. ·· Дирекція завоJІ,.у.

.

у

радіо І довідок:

Інжеиерио-екоиомlчиий 'готу-є інженерів-економ1стLв :nолі;графічноіі цромисловості, редакторЬв і,р·екламної Літе-

Адміністрація.

окремим

зміни

ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ

заЦії і кОМJІІлеІюній мех.а·ні·з::щLї

ВІДПУСКАЄ і

можливі

РеДахтор

.витробнищтва;

БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКІВ о.рганізацІям

Про

повідомлять диктори чення. Телефони длн 46·05-75 і 76-74-81.

!~~-,::;:І:~~:и:-;:л~r:::~~;;~Н~;;Т~;.-·

t...,..,,. +:+:-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++:-+-+--+-+-+.J• .... ..• . .. .... радrоспа.м,

18.55 - Наша афіша. 19.00 - Ко­ льорове .телебачення . Прем'єра т~дс · філь му сДру r Тиманчі •. (М) . 20.30 сНа добраніч , діти!»

.

автошкол1.

АТП

«Три­

Броварс10ке .райаrентство сСоюздрук ... • •• .. •• •• •• •• •• .. .. •• • • • • .. •• - - - - - - - - - " - - -

За дов!дJка,ми звертатися на адІРесу: м. Бров ар и, вул . Мета-

22,

сільсьокі

преси шдприемств,

учні автослюсарів, м.уJІярі, •пІ.в.собнІ · робІТНккн, учні на ,кур~н шоферів .при Переяслав-ХмельннцькІА JІургів,

зв' я<ЗІку,

.

+ +

ро~рйАів,

мініатюр

14 червня, республіканські газети 18 червня, обласні газети ~ 22· червик.

на

ПІДПРИ6МСТ.В,У о9о34 НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: во~ії .1, 2, 3 кпасі·в для ~боти Іна вантажному

Телетеатр

Пё'рещт а·ту ІІLРИ·Йма.ють: ра.йаrеИ'І'СТ·ВО «Союзд:ІJІУІК», віддІі:лен­

І

а

лебачення.

надцять сті л ьців» . (М). 22.15 Но­ вини кіноекрана . 23.25 Телевізійні вісті. Друга програма

НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ

!

:

(7 серія). 19.00 - •К.УлЬ · 19.30 - Телефільм ·~ер.

і зелене:.. 20.30 П рогра· (М) . 21.15 - · Кольорове те·

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

-

-+/-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+~-+-+-+-+-+-+-++ •

В пе­

Худож·

на центральні газети

а

ААмІнІстрацІя заводу.

-

2і.І5

~

І

t.................................... - ...... --....................

Бразілія .

(М) .

СТРОК ОФОРМЛЕННЯ

І

V"1вертатиоя на а,.щресу: м. Брова,ри, ІЛJЮМВ'УЗОЛ, відділ кад-

Лагідні очі, Сrижійноі ночі, Сnати пора. Хай сниться ва.м, діти, дідусева

вул. Київська,

~/

j

'\\ НА ПОСТІННУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ: а ~ "/ jA токарі, СJІЮСарІ-ремонтннки, а "/ -JX~ електрослюсарі, мулярі, покрівепьннки, : (\'·=І· ::!J~=~~~н,без спеціальності (чоловіки І жІИ'Ки).

ЧССР -

новини.

ниА ф'ронт». тура слова• . воне, синє ма сЧас» .

--------------------- .. .. .. .. .. .. ....................

і

а

а

-

Те· пе­

ній фільм «Пора мрії• . 22.40 Укра­ їнське кольорове телебачення . Вечір наукового кіно. 23.40 - Телевізійні вісті. · · Друга програма 18.25 -'- Наша афіша. !8.30 - На .до· помогу абітурієнтам: І. сПро вступні екзамени з українсьІі:ої мови та літе­ ратури• . 2. сП ро встуnні екзамени з

! і

вул . Машинобуді<Вна,

технолог експериментального

сила

з футбола : рерві

і

Р р Б О Т У:

ПРИ СПІВ: Руче~ьки, ніженьки, Лагідні очі, Спокійної ночі, С"інчилася гра. Ручень"и, ніженtіІfи,

батькова

редач. 18.05 Телефільм сСонечко». (М). 18.30 Телефільм сПідпільний фронт>. (6 серія). 19.00 - Програма сЧас»·. (М) . !9.30 Чемпіонат · світу

мупя.рі, штукатури, зв~рнІІіКн, теслярі, комендант.

! !. і

НА

фінансист,

Хай

(М).

тресту «У,кралеватор.м.ішнбуд»

Над сонним і тихим вікном.

яхої

оборону.

БРОВАРСЬКОМУ ПОСТ,J.ШjЮДІІdЧОМУ БУДІ·ВЕЛЬНОМУ ПОІ~ДУ N2 2

1

В

цивільну

фільм

.. ! !······~······································-··································································~~········· ;' . !

З привітом поет Микола СОМ

.

про

Телевізійні вісті. 11.!0 Ху· «Пора мрії». !2.35 В. Шекспір «Коріолан » . · Телеспек· такль . 17.00 -. Наша афіша. !7.05 Телефільм сСагиш». 17.25-Назустріч виборам до ВерховІІоЇ Ради СРСР. Те­ ленарис сТвіІІ товариШ» . 17.40 Теле­ візійні вісті . 18.00 Республіканська фізико-математична школа. 18.30 «Природа і люди:.. (Харків). 19.00 Чемпіонат світу з футбола: Румунія­ Англія. В перерві новини. (М) . 20.45 - Програма «Час» . (М). 21 . і5Концерт органної музики . (Рига) .

11.00 -

дожній

Фмо А. Козака.

через ІГЗjЗЄту «Нове жи·ття».

ва ІЦ;ієі

Фільм.концерт сФлуераш•. 17.40 левізіАні вісті . 18.00 - ·програма

.......................................,..............~·········-·······················································-......

м. Бровари, МихаАлику Бабичу.

3ГОдою :рела.юuІЇІЇ ІВІідповідаю

Для На·

~""~"""~""~~"""~~"""~~""""""""~"~"·

юному броварuю Дороги.й

дітей.

селенню

ЄНКО з радісним хви.люванням ведуть розмову про літературу. Адже завтра· вонн писатимуть твір з української мови І літератури.

~

JПоет віддовіда~

10.15 10.45 -

Новини. (М). Концерт. (Таллін).

10.05 -

переду перевідні іспити та ви­ пускні екзамени. В десятикласнн­ кі.в ~ звіт перед державою на атестат про середІНю ocвrry. Ось випускниці Кияжицької середньої школи Віра ПОДОЛЬНА, Галина КРМШИНА та Варвара КУПРІ­

сСамо­

(Куйбишев) . 19.00 Кольоро· ве телебачення . Художній фільм еГо· дниник капітана Енріко». (М). 12.20 еГосподарІ життя:>. (Ульяновськ) . 12.50 - Телевізійні вісті . 13.00 - Му­ зич·ниІІ фільм «Пісня, з якою ми рос· ли•. 17.00 Наша афіша. 17.05 цвіти».

JWa афІша. 19.00 - Ху­ . м . сЗдрастуІте, діти!». .. :(, добраніч, діти!». 20.45 -

Відлунав останній Д3воннк. По­

20.30

4 ЧЕРВНЯ програма

Новини. (М). 10.15 -

10.05 -

~гаІІ~

20.15 -

Ху·

-

дожній фільм сіван Макарович:. . - сНа добраніч, діти!»

f~.).' 23.30 ~- СnІ-аа,є дип.ІМИІат рес· П}!бf.І.Іt•нсь,ІЩІQ . фестивалю ltOIIC'.OMGJtЬ· ~ п1~,с. ; •. Мельниченко. (YжrojlioA};. ..}~ ТелеаІзіІІні вісті.

ІШОІІІІІІІІШШІІІІІUІШІПUіUD

Друrа програма Наша афіша, 19.00

18.55 -

російської мови• . 3. сЬивчення німець­ мови. в Київському університеті•. сНа добраніч, діти!•· 20.30 Концерт майстрів мистецтв. · П'ЯТНИЦЯ, 5 ЧЕРВНЯ Перша програма 11.00 - Телевізійні вісті . 11 .10 Художній філ ьм «Ваш син і брат• . 12.40 - В. Маяковський ....: ·«Вам• . Те' л еспектакль. 17.00 . . - Наша афіша . 17.05 - Телефільм «Псков•. і7 .25 « Переможці ». (Одеса) . 17.40 Теле­ візіnні вісті . 18.00 - сНа шкільних широтах:.. !8.30- Телефільм сПідпіль­

кої

'

_.,. •::С'•••,".~_,.4'.".о .,..,.,,.".с-_с~..с-,.~•..а--*

• ..,...-........,

64 номер 1970 рік  

64 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you