Page 1

ПОРА ВЕnИНОГОМОnОНА С Л А В НИИ

ювілей

трудівники

Країни

районv

Рад

прагнуть

рити

необхідних

умов,

справу на самоплив,

Рік видання 28-й

ПРQл.етарі всіх краіn, єдnаі1.теся!

.N1! 64 (2603 ) СУБоrА

27

пустити

то

втратимо

ТРАВНЯ

зустріти високими виробничими можливість ,на одержання макси­ показниками. Та чи не иайбільше мальної кількості молока ,або по­ зараз турбот у наших тварнн' ни - І ставимо під загрозу ви'кона,ния ків. Ще на початку року вони да- принаймні піврічного плану.

ли тверде слово виробити на ,кож· ні сто тектарів сільгоспугідь по

500 центнерів молока і

по 50

центнерів м'яса. Минає ,перше пі8річчя.

Як

ринників радгоспу "Гоголівський».

же

Не виконаВШl1 плану першого ква:налу, керівннки цього госпо­

конуються

твари'нниками

взяті

дарства (директор т. Мехед В. І.),

зобов'язання

юві-

мало що зробl\ЛИ, щоб надолужи-

Якщо 'плани

пер-

ти

прогая;не.

Більше

того,

в ці

шого кварталу ,по виробництву продуктів тва'РИННИЦТ8а були ви-

останні дні травня, коли можна корів вдосталь годувати зеленими

подарствами, то ,перші місяці дру-

ване,

гого кварталу ,не ПРИНеі:ЛИ бажа-

трав'я,

них

голодна.

конані

встрок

майже

Hac.~iДKiB

в

всіма

гос-

пі!J.вищенні

про-

дуктивності Іромадського тваринництва. Не випадково район в цілому проти відповідного l1еріоду МИНУ.10ГО 'Ро.ку по надоях молока іде з мінусом. Чим же можна пояснити це відставання? Пе"едусім незадо-

вільною організацією годі,влі моЛО'ІНОГО стада. Що це дійсно так, переконливо свідчать приклади передових

господарств.

«Русанівський"

Радгосп

(директор

т.

Ха-

зан М. Л.) \) року в рік тримає ~ршість

в

районі

ну молока.

Хто ,не

І

не

по

виробницт-

випадково.

знає ,в

я,к

слІД,

Пlдвезення

худоба

по

напів­

Така ж картина в ,радгоспах «Великодимерський'" «Бобрицький,., Семиполківській птахофаб: риці, Іде через недогодовування корів втрачають велику кількість молока. д.оки ж триватиме ця безгоспо.дарність? Чому ж числен­

на кількість зоовеїспеціалістів спокійно мнриться з подіБНи,ми н~доліками, чому ПРИІЩИПОВО, поДІЛОВОМу не стаВ.IЯТЬ

питань перед

вони

МИ,

як

цих

керівниками госпо­

дарств, партійними цього

uрг~нізація-

вимагаю'JЬ

Цими

днями

Інтереси

господарства

на-

шого району одержали умови со­ ціалістичного змагання праців"и­

Передусім тут добре дбають про зміцнення кормової бази ос-

ків

MilfHY роботу.

Для

веСНЯ1l0-літ-

тваnинництва

в

радгос,пах

Дарницького тресту на 1967 рік. В них, зокрема, передбачено ви­ дачу ~рошових премій передовим працj,вннкам тваринницт'ва за де­

каду,

місяць,

півріч'~Я,

за

рік.

нього утримання споруджені добротні табори, де тваринн одержують ,достатню кількість висококалорійних кормів. Все це разом і

Дояр, ки, наприклад, за перевико­ нання планового завдання ло на­ доях молока МОЖУ1Ь одержати премію в сумі від 10 до 100 кар­

сприяє

бованців.

тому,

що

радгосп

впевне-

Премії

також

чено ВИідавати за ження молодняка і

"орову тут щодня зараз надоюють

ріст

його по 11 кілограмів. Незважаючи на обмаль ,кормів,

скотарям, Qpигадирам ферм та іншим категоріям людей, які без-

яка негати,вно відбивалась на продуктивності 8 зимо.вий період, з иастан,ням весни різко зуміли по-

посередньо працюють в ')'Іваринництві. Обов'язок опеціалістів сек,рета­

лі,пшити утри'мання худоби керівники р.адгоспу ",ПлосківськиЙ. (ди,ректор т. Волоха П. Ф.) та

тварин

теЛЯ11НИЦЯМ,

-

господарствах

заЛИШИJlОСЯ

добовий

надій

на

жодного працівника Тllа,ринницької

го()подарств,

ор'ганізу-

,пора , великого

І\,а ра\1 за,БОIРОН{IВ':llні: на на{'іШ~lій діШL!щі в 96 ге!.тарі,в ЧОТИ­ ри ра,зи, на решт'і площі-двічі. Ь(}jШС ноІв!()хщышйй із CIВ,oI~

ше

ОЩ1ШУ'ВalНJНIЯ

ДЯТЬ на мwбину M~p(iB'.

ДРУІ/'е

Вд,;\ИТИI)!М'I>СЯ

Се.!J1НЯ~1

rp}'!!'l'Y

П1)О'В'О­

10-12

с а'Н1ТИ­

СIП)1ш)".)~а,Н+flЯ

про­

ОДI{()ча,сн'w~!

вне­

з

м,jоо~альнIИХ

д(У&j)и,в,

на

КОЖеІН Ге1К11ЩІ) буде ВІносеН'о по ();І:НОМіУ Ц6Н1l1НЄlРУ аміаЧН'(ltї селі'т­ ри

і

піВЦе'!I'11IfЕ!'ра

!\а:rіпної

СО':!!.

відгодівельноі

при-

худоби

IПalРНИlК()ІJЩ~И1 н:alШ(}Ї птахофа'б ­ рюш в ЦЬОМ' У році ВИ'РОСТИИИ palН­

на 4 оГек' тарах 1\ШІ'У'C'fИ l1РИ lраю! оброобле!ll() МЬЖ'р'Я;J,~Я )!ех і11I1ЇЗМaNИ,

молока

настає в кінці травня, червні і липні. Якщо в ці місяці не ство-

ти прогаяне -

ліквідувати відста-

вання

на

і

ВИЙ1И

виробництву ництва.

нові

рубежі

продуктів

по

В ІДБУЛАСЯ

,дilJ/)Т1 сесія Бра­ ва:рськоі M.їcI>Кoi Ра~и депу­ таті,в Т1РУ\JIЯЩIІIХ. Вона, обгaВtQРИлз

ПlНІтаl~JНIЯ

П1рО

соціа '.l'JaтИIЧНИХ б,,12f'ОУСТjJЮIЮ

честь

х!.'!

'ВIІ!КlО'НЗlННЯ

зобс'в "я'з а,нь мrioc,T3.

слаIВlНС'ГО

по

H 'j HТlIX

IОВI.1ею

Н::І

РauЯ'НСЬ'

кої

~ержа'ВIІ. дО:ЮВ'I~дЮ 'В!И!С Т} IПИіВ г о~юва в IfIJЮ~Dк,()j\l'У \1;іIС І>К:Р ад 11 ;'v\ . Г. На-

3

'Р,і )(<'11 НІЙ , - ТI РУ.'liящі

~1' іста " у:П\j 1'ни,ка

п.рапнуть З)'Сllр і г,и ве.11!'К11'Й юві­ лей D':.'l,НОЇ В і Т'ІІI'ЗtНИ' ІЮВІ!;\:Н ~ С· піха ''''ИІ

на

вої \

Д \1-янка '(

гос по­

дафсыlгоo і к,У .1ЬТ)'Ір<НОГО бj1.'l' Ї!Ji1И­ ЦТlBa, СК.tза'в дс,по,в,і .l,!ІІЧ. РО­ БЬТIІІІ'чі КО.l'еКТНВIІ за,воді'в, фаб­ РИІІ( і б\'д:ве.lI>НИ'Х о)),гаm і зr,ц':,й ус· rnіШIЮ '8' IШ·Ю IІУЮТЬ П,lаIНИ і зоба· в'яза11,,;IЯ

по

з>б:~ll>шetн:н,ю

Г1,рО.'l)КLlJії

і поліЮ'lllенlН.ІО

З/lИltЖ6Н1НIО

с обі:вщрн)ст,.

Ба;га,то

c1JlpalBi

ВИПУClК' У

іі

ЯNості.

з:р06.,ено ТІ}JI,'Д ЯІЩИІ;\!И' в б.1аГ'0'у1Сl1Р'JЮ, Н8'В€lде1l1НtЮ

Ч'ІІІСТОТИ і, ПOlР,Яt.J"wу в \lіСТ1і . Р'ооіт­ НlПЮИІ

,реМФ!ll'НlО-''''i€ха , НI ч.Н 'ОІrо

з,аIВО'

ду піщ чаlС мі,('Я'ЧlJшка поса'.Jiи,~І1 піlWlXJ(РИ ТИ'Clячі, деКО,Jа:Т,ИаІІН;ИіХ ,де ­ ре-в і по~,аlд 20 ТІОСЯЧ кущі'в . Вс), нн

ЗlР0l6ил и

ду

д.rnЯ

ЖteНlb.

р О'З1ВQДК '\

пtOJlИIВУ

В o~ ОПіР ()ІВ о·

Мс>'10ДИ,Х

РеМОНГПНlигr;и

Ha'BeМl

наlСа'д·

ПОіР'Я ­

Д()jК ,на 'П!Qд1В~р(,ї Пn'дlПІРИ€>\!іСТВ2' flIр.IІJl6ГJ11~Й до НЬOtго l'elРИТОРlї,ї.

Певну і

роботv

озе.теlfенню

по

j

бла;гOlУСТРОЮ

П'РО,ВQДIl,ТЬ

!\О.lекти.в

Ц€lhIТ'pa~1ЬH:HX

ІІ'IJiИIС'ТУ1П1Иl'Ю

ДО

ВрИ'га.щ')) Ш()l,СТOlї ОВОІЧіі'ВlllИlЦblroої 6РИlГаl;J,И1 !'Н'ООJй ХилЬ1Ю() :JaЯ!.ВЛЯі> , Щ ot ПJlINi зда,Чlі PaJНiН,:1X QB(;'fm 6у­ ,1е

ВИ\І-N)'!ІІalНіО,

:\(}СТРOlКОВО.

Ф.

ПРОКОПЕНКО,

головний

агроном.

Красою засяв місто /'Q)'С11РЮIЮ .

це

бj'1В

n і1дlДЗlни4і

I\JР,ШГlШJlі і н.аЧЗl.1іЬtНIНIК П€ФОС\lВНОЇ \!е'ХЗІ!-!Іі.з>()ваIНIОЇ КОЛОНИ N~ 3 М . А. Гуреl\И1Ч . ,заLч:ед,бана" З8IС\lі; ч'є'ча і ,В'У' .1ІflllJЯ 3 а'Л :':ШИlчн'а , поо бла'I1О)'<:l1;>,ій

нея ТРІ\ бопроlВf.,,J, Л\l бого па.l'Иlва в ш!r.х .

та

н<"весги

JЩ'JIТ'Оіп:rі

.3 ге!\Тара на

вОЇЙ

П л,()ощі ,п (УС ів'У.

;~ЯТЬСЯ

та.l\,

І

щоб з

'Іа.ти ;J,ШНl().го 04'~ржаIННЯ

в fй!ll

ТРУ­

честю ;Юl'ри-

С,10ва,

За.ПОРУI\ОЮ

ВИ(1(}!\t)rО

~РО/l~3Ю

иу-

де СlІ'аРi1l!l1!11ИЙ ,.'(ОГ.1Я,'1 за п'осіва'\lIІ.

МеХ'llIН1ізатори 1\ О'Ж Н}'

.1юі}0'!',н о ;J,О'ГЛЯІНУТЬ

рослИ1Н-У.

Конференція пропагандистів 3U'«I::IЧ,I'ІВtOЯ навчаль 'ЩЙ рі'к В си,сте-~!Іі п:о.1ііТСI~В':Т,и, ЩО'б n;іДІВ.ости Й()jГО ПlіДіС)';\!IКИ, П!JoOаlн'а,~'іI3}lВ3'ТИ Зlроб.лоеlне, на'vl(,ТИ'ТИ IlШЯХИ п0.1'і,п· шенtН'я поліmнаlвчаlНIНя KOMjlНl'lCiTiB, з 'lЄ1ра~IІІС Я 2.5 Тlр ЗlВН Я П'РOlпаlГащ,'

ДІІІСТИІ н,а' овою раЙClН,НIV "І~ТОДИЧ' ,'ІІУ К'О'НlфеореНlU.ію . На Н:Й б\1.1'11 ПlРИ пеРВIПНlЮI"

Ce!\li>eT al;Ji

пар,т,

ПlOЛ\іll1наlвч,аIН'НIЯ» ВИІОТУПИІВ за,вві,д· .и:і.та.\І прапа,аlНI:І!И і a,riTalЦiї рам-

К<СІ"'ІУ КП У,кра'ЇIНИ, Т . я,ХНО О. П, ДОIl1'Clв:,даIЧ,

ЗСІ'~реМIа.

Ha3'BalВ

кра-

ЩИLХ ПJр оп аППЦ ИІСті,в ра,ї\с'НlУ. Це т. КуП!JJ.:ЄЦ Ь А. П. (раJl,rооп «30' ря» ), т . A,wГCIHeHtКIO Я. д .

«л.і'ткі;всью~Й»), (П}іХ:lось.ка

Т.

(JJ а,д:rосп

("!рОЖ

П.

m!ll,юфа;БРlпка),

РЯІ:!. :ro&а'!Нllшів з:роБИ'1И п'()/в і(.'l.:

по

ОI<iP€l\l:ИIХ

райіКО"'\

та з е"l)"хача ,\l1І

ва

,1іТ'Н'GI В'ЧЗlI!IНЯ;

,1etн'іIIВЇІз.\1 у

і Х'21Р аlКТЄІР, З>Мlі,сту

за'В:JrД у т.

і

П.

сл'ухач',в

метОДІІ;

('1;'Ira'H :,:JaUIjoj

СЛlуха,ч і'в»;

\lетз.1УРГ:'Ї

,п,роцесу;

роль

ЛЗlнка

ії

фО;>'\l1І

ПРО'lагаlll.J.:flС га,

са,,,,'ОСТ;,Й'НОЇ

(,п,і, в,б("оіда;

ЇЇ

P21К1T€Ij); ~leTO,:LII'J,a ЩЮ3'fдеН'НIЯ»; гоmовз

s

,роБО')'lИ

П'ро,па;ГЗIIJ.'llf('Т

ТО'РП\IЗlll т. Татур д. С. ре Т'lІ'Чlна

",;ет а

до її

ОСНОВ'НЗ

за'вОІд)У

-

",ета,

і

С П'~В .'І,О­

(т.

Ці'\IОШИIИСІ>КИ,Й

В

()I6rOBOlpeHIНlї,

вз,яли

\,Іча'сть

Сetи;ретаlР ПЩJlТQРll1аlні'JаUtії Зз'вощу ПОР'О!ШІІ(Ю,ВОІЇ мет а"l')IР'["'ї т. Х а']).1а­ "ІОВ Є . О" flIРОП2 ,га ,їд!,r~т Фшб:РИIК.JI Be{pxlHboro ДИlТЯ'lОго Т,Р 'IПК'D,таИ<N т. д,Й;3е1Нlб€фIГ Л . І. І1Р Соіl J'l1аlН1ДИСТ D'Зі!ll1100П'У 1lМ,еІнlі Кі;;уова т. КQСЯІ" Б . Ф . .і, і,НIUII.'. ВW:IТ'}, п аЮ 'lі ссюбvll1'ВУ Jl(ЦИIЮУ ООНОВНIfIХ еле~lе,пі:в ~ нав-

«Са,\юстіЙlна 'ро·

-

дапс:віЗlі

)IBaJfY

П'j)Gюа .. а'іі'.'lІ!СТ

ПCl!юшковоі

наВ'Ч,ЗI.lIЬ1НОІГО і

ВИ,\І.о.rи

метОСІ.'И\К"'~;

Рем Г.

(іста

ООНОІв'н'і

ПQ­ ~1e'Г0!.1.1!».

і

т.

ЩJO­

ЇІЇ

фаР';\!1!

І. К.) , ПlропаlГаlНlДИIСТ :13 початков.и,х ПОlllі'ТШlК':LII (Т, ГClр,гоц Б. Я.) .

ЗІ&elРIН)Щ'И на , 'ХЗlра'КТе>J

ца,l ,blНОІ\lIУ

прсuес ! ,

та, ме­

н~'вс.Д,И "lИ

ЛЩЗП, своєї роб о" и,

mрик­

л,ю,ДЬМИ, ,в.ка-

3

З'~1Ва.1'И на Н('().С' l'I /;'" , 1!1'IО СИ,111' ПІРО­ ПО3И1u:Н по Їх УС)lнеиню.

п.СIJ1:с'" фер,ен.цїї

«Лекц;!SI,

ЇЇ

Об:"ОІвореlllНЯ

ри;l"I:{ а

-

e-фе.к,mЗlІості

ПС;В :IДе'ЇI Щ'}ОВСt.'J,І!,l11 СЬ по 11,},упа,л: ",ер:'в'н и,;..)·,в п D'об.l'ем," и '\ ce\I,.. H ?\~; В ( 'К~D':ІІ~ІІ'И'; т. КУ,;,\іїош С. К .), ЛРCtпа· ra'IIi;J,lIiC,Ti,& IIfth'Ї.l ОІСНО,В \lЗР' Г;:СИ!З>\I'\"

даіЦії

І.

Піропаган·

неLlбх:цнз, умо,

-

П' :IДВIfЩе.н,ня

пагаlГt.'J,ИIСГГ заlВОДУ ПІ.lаc-r''''ас т. ШtW­ Т.

пrIРТ"'Ї.

ДИСТ Ш1l(о.1И-:·НТt'lptll'2'ТУ '1, ЛlnСЄ'Н' ко д . М, « І, IІШIIВ ,д\з .1ьна ,робо ­

О.

(щ,!вдо­

тЄ/мах :

l' аl.'lll'

6\'.10 ПI1I'J:"fO;;ПО

ра, Й'Clг:lис(і

Р'Е1Х'ОІ\lelН­

\1'ен)I.J'ИЧ'НОЇ

пропаГ~I' IДИ;LТ ,В

Т:}lпrни'Й наlзча.1Ь'НИIЙ

І<ОН-

IlIа

нас­

Р':'К.

дО п'р,lІІСj'Тlн іх 3 П,РО\l()JВIОЮ ЗІВОЄ:Р­ Н')'ВОЯ перший сек;р'ета,р раtЙко.м'У

КП У, к,?аIЇIIШ т. КРИВОШJlИJК В , О ., ЯІКІІ\Й ПОI1l!DК)1вав проrrаIfЗlНД~I'СтаlМ за і,х аКТ,И'ВIНУ уча'сть В "'OI\lY'IIi:стич.НО\lУ

Вl<а,за\В

BI~XOBaHн.i

Н3'

lI:ОВедет ьоя

()ОIЮIВІIІ'Ї

l'РУ:Д' ЯЩ!f.Х, заIВ,Д31:! І'Я. я,к'і

вщ,іШ) ва ТlI

В

маіі·

«Тео­

БУТНЬО\IУ .

!

КраЩfЬ\l ГliРoQlпз,га,НШI,СТ &,\1 БУЛIІ вр),ч,еНJі Ц::'Нііі ПСcJ,а/р,\'нки і l1j)З-

ха-

!1':'.'lrото,в!\и і \lеТО.'lIllЧНОЇ

"'оти

ра'!ЇI«ОI\lУ

КП

У,країни .

ДJlЯ ПОД2~ ,і го-, я'/{ої П()lВ'ИНlні ПOlтурбу.ваrrиlСЬ моеб­ О\",JJІ:НІ;;И Т1;))I!J.'Я· .%0'В'3 фгlБРИlка, елеКТРО\lЗ\йстеJN!і

ще

рЯ(Д

при-

~їЗ1.'l' :1ІІ ОfllраIВЖJН,Ь'О'Ї ТУ'DООТИ про бvlЗ1ro)ІС')'l~і'й Мlnста. ОідlНа;к I~ЯL1 орг аll~':з8IЦі,й MaJlO ,ВIUЯlВЛIЯЮТЬ i,HilЦ : aНІ'ВI1 'В ц'і'й ва'іК.Т<ИlВlіЙ с,Пlра,ві.

Взяти,

цеН1'l'нері.в

120

ЮClдИ'\I'Є\;JIСЬtКlИЙ»), Т. С~:}г"~ось""И1Й М. В . ('БYIJJКОМ1Бі'наlI' N~ 2) і ін .

'1ерНІJШI

\!'a:II1O'N'i'€iH'b. У Clв"и '!ак: В',13ЮIІ И' MIf СИJlЗІ"'И ре""ОіНIl'1lfИ1'<И за,аюфЗL1ЬТI'уlва'.111 BY,11I,u,i ПушК':,"а, ropoblKor o і Ч аlпа€Jв а . Тепе-р тут щюклаlда€-

,\ LОЖJН'а

леіін;)му р'оц4 ВИРОСТИТИ по

П'О'ЧооУЮУ

тварин-

Iре~ЮНIТ'НО- \I,ехаlніЧIІИIХ

Ч:тен\[ )1~ха,н,і'ЗС\ВilIНI1Х .1і\,НlН'; зо­ nо,.в' я;за.1ИJ(" Я В НlИШШН Ь 01)1 У ю.ві­

ШК'а'рб}"ТIJ«) Н . О .. (,р,а\lJ,ГОСП «Вели

================================================1 Ідо 50-річчя РадЯ1lСЬКОЇ 6Лl1дu І

ж)"~а і паlj)ші.

РОІCtЛIШfИ 'поч}'ва'ю.ть себt д()бре. На

3;J,&Чlі ПРЦД}1!\IЦ~Ї Дe!j)ЖaJві. Н&ші (JВ()ЧlїВНI!IКJИ' в'ІІWomшли і Наступила найкраща пора для '!Уру ' Р~,1,И1С\К\У, Я!іИЇ вже З~Н~ одержаlUlЯ висОких надоїв моло­ держа:ві 7 ТВJ!lН.

ка. Тож увага керіВНИlків госпо­ дарств зооветспеці'lлістів, всіх тваринникі,в 'повинна бути зосереджена на тому, щоб надолужи -

\1 ік а'Т а,ми

З ДОП()іві'Д;LЮ «,J,C\J,e-;Jж а,- ІНІЯ ВИ, ~ЮГ ,1енt'I",СЬtк.ИlХ п,РI~н,ци,пів паl;>'Т':IЙ' НО'Ї rr.poПЗІГа!цщи, ВИРlішасТblна Y1~I'OIв.a П')щВlИЩ€JНlНIЯ ефект ІІВНОСТ і

редисkи добр}- і ПOlВlНlOlЦJіНlНІУ розсащу

ОІ~Р'(}О.lЯТЬ отрр'охі­ frlНУГИ 1\ (І.ЩР а/,"\,С b'h1r)lj' О

ОРlга l}j1ізаці'Й.

тонн

7

11 m.а;ГОфа{)ри lіll

\[еханіза'то'ри

c}mHIi

ЗДnНО

Bif'lIIi 8 Бо?даnівf''ыіїї

На всііі Шl0щі п()r і ВIІ !\aJj)Т('П.l:

ноа:па:~Н'И1!Ю'1 П/РІИІСТУПИІВ ~O' МU'Ж ­ P,JUНJGlrO of)POQVllК1Y l\,аll)'ГО1Iші. Пер­

ферми.

вавши старанний догляд і годі влю худоби, спрямовують свої колектнви тваринників на уопішне виконання взятих ,соціалістичних зобов'язань і домагаються непоганих успіхі,в. Багаторічний досвід підтВердщо

збільшення

за

що кері,внкки

росту ,ваги

передових

жує,

молоко,

походу

велике

усього видно,

3

осторонь

10 кілограмів

молока.

в,с,іх 2:і0 гeK'Ta'l~aIX пn,сjви ~еК'іль­

НМЇ !\ащ1С1'fИ й , пrorjlдО:Р;'В. ЦИ1МіИ рів партійних і 'КОМСО~OJJьських Д'НJЯ/МИ :Jаlвершеl!~[) Ма;СО'I!е cai1~IHIН6I оptГанізацій, профактивістів по~ідорШв 'Ноа ПЛ'Clщі 20 reк:rnlP~B. А довести до свідомосrі кожного тваринника ці умови соціалістич­ ного змагання, добитися, щоб не

становить

Ме-ха'н,і301ваlНі .Н}I:lШ Бори'са П.'liа' т(}Н'n'вича HOB'oxaцbl\oro і Ми­ ха,Й.lа Па'8JlOlвича ТеПЛЮl\а ~Otбре дог:rяца'JOlТЬ ПОСЬВИ, !Щ)ТМL1і. На

повне збере­ високи'й при­

Калитянської :птахофабрики (директор т. Кудренко В. Д.). В цих

корову

ПОЧАЛИ МІЖРЯДНИЙ ОБРОБІТОК

передба­

но 11римає перше місце в районі по надоях молока . На фуражну

ваги

УКРА'НИ ТА РАЯОННОJ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

,РІЗНО­

суті

уваги п,риділяють керівни,ки цього господарства утриманню корів.

нови основ продуктивності xy~oдоглядають КОРІВ, би, старанно иа науковій основі проводять пле-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП

кормами, в 'радго~пі не орга~ізо­

держави.

райо.ні, скільки

коп.

2

Скажемо відверто, що така за­ гроза реально уже існує для тва-

соцІалістичні

лей'ного ІРОКУ?

р_

1987 Ціна

на.п,рак.lа.,J",

М:I;,;зq;Jа,йон,

~!ОIС'ТО'ПОЇ'Зlд N~ 8'14 ни ма.10 щО :JJ)ОІБШI1И.

Од.'! аІК

во·

дetщтгзт Г, М. ЛРІЩИІК j1QBOiJ"I!1! про учасТІЬ деп,утаIТ:'іІ і В')ЛJlИ'Ч1fИl \ Ko\l1irг6T :'B Jj б.lаі:'оусrrрої, Н'ЗІ&еден, f1li ЧИІС:ТОТИ і ПO(..JЯI.JiКV . Віllf пqр'у-

ШНІВ

ПlпаlН\Н, Я

Пlро

Вlіlдгю.від,аIllЬ·

де р оз' ташоваIН; за,води Т ОIРІГOlвое,1Ь- н:ость 3d це ~е-Pf:'В1НИЮВ 'J)ЯІ.:JIУ !ІІі'д­ НСІ:-О маШllllюб)цуваНiilЯ, ХOlJЮ,J,II1\"ь- ПірІІІЄ'''''СТВ, 'у'стаIНОВ і C';JIia н(,за,ц!:'й , НИIІ<1:'В . еJl'ек .... ;:ю Т'6Х1Н!і'Ч'чI1lX щtроб:,в, що. не ВI~КОІ!іІ)\ЮТЬ ДОD'v'Чt6НИlХ ї'м Q)щ'Iв6,1ыwйй КОІ""біНЗIТ N~ 2, цен- ;робіт. На IIblO\l'V :ЮС6рetlIМ.и свою тра.1ЬІна' iдCiC.liL'IIHa с, гаНіlliія, ПOC'1lій - )IBalry дJепутаіТИ С. Г, Оl~оюта, НОІ.J1:ЮЧlИЙ БУI,J"і,В!е!"l'I>НI1'Й пої3lд М 2 Ф. П . Бjlрла,к,а. к,f'!!)УЮЧИIЙ буt]'ИН­ та ГОСі!1Jроз>ра'Х'YlНl кава, Б У1ДI:lве.1І>На КОУlflIР!llВJllіННЯ'\І К. С. XJР,ЗІ\j,чetНк.о . Д" JlЬ!НIІILlJЯ «УКjрго.10В1ПЮlст,аlЧУ». Ц і Вони . 30Wj)€lMa, ГОІВІО,>И\1ІИ п'ро те,

п.U;uпфие""СТlва,

ве.,1Ь1Н'і

'у,ста,НОЕИ

Оlрга,н",заlЦ1ЇЇ

та,

неба'гато

б) I,J,;і-

р :,б-

.1:ЯТ,Ь д.nя того, шоб даб1е б.181ГО'у1Q1tРОЇТИI В~'с"Иlц і, навоот,и чи<;тоlТІУ і ПQР'ЯI.J,ОІК на ' НllоІХ. Дос.і ВУ.1ИIl!iЯ К'У1'}13с"а' оІ1е ooBЇT,1eI:IZ,. Цю робот'У 'ВІ:Д заJIlіЗ>IІІИЧНIОГО моста дю пр'о-

ЩО керіl ВlНИЮИ

ного

буt!IJі,в,елыо-lмонта,ж-­

)1ЦРШі!.л,иНІИЯ N~ 39,

заВОДnlВ

ПО\ріОШК,ОВIQIЇ yt,етаП)l,)гії, Щ'ИIНlСlr е · ;\!С'НГГНЮГО, за, ВСI.Jс, б,У1!ll'В;НОГО КОІМlб:­ на,т,у' \1оа.l0 д'баtЮть п,ро б,l,ЗIГО' У'С11рі'й ЖИТЛOlвого масиву. Про юра'Су P~.'liНiO'ro

МІ:'Ста, на,ве­

Добра Т' рздиц ія

i'CH'\€ в радяlН-

В,ИIРОЩ\lЗ21Т'1I' р()зоаlд.у, овочі

ДепутатИІ і ВИСТУ1п;.ю'ці особ.ПIИ· во КlJ)fЬТИlКj1ваJl'" К€tp':'ВНИlкі,в !\.€IHT,ралbll1'ОЇ :І!ос..11:1.'l'НlОЇ отаНlLIJїі, ЗQ~ре'

ко'жен ТD'УJliЯЩИtЙ Бро'3а J)I!'В, ВСЯ IlРО"ІаШJСI>Nk.ть Ті'ЛbllvИ за ЦИІХ УiYlО/В \lOltКHa ДDБИТИGЯ усП'і ху.

тепличного

""а"

ПІРQ

ГО'НЧ8 lренка . От і, HeI1lQiJ,aIВlHO в і,н

В.

.'1'\ .

Сіроку-

рова, за З>ВО_l':,КЗlНJII'Я ро,б : т по бла-

сесі ,ї.

це

записано

в

р ішЄlН 'І

д.ОСВ ЇJ:О\l

Н'ИGlТВ'О щось нове і пр аl:1іі;е пе· p'e,.'l2,T H В С(' це Т ОIІJса.Рllшеві, ін'шо, М) колекти;ву. Т гІІ,е \IС'Жна оказа·

ДЄНlН,Я В HbO\l'y з.раЗКQ!IЮ'Ї tflJtCТо,т и і ІЮРЯI!liК'У ПIOВИ!ОО", Т\lрб)1В2IНIСЬ

ДИlP'etК'ГСI;Jа

по~ і.1ИТII'СIІ

СJJЮЄЇ ,роlботИІ. Б21гато Ц ; НН'ІІІХ ,ПQрад [іIН' Д31В Кlра'СIІLlllі'ВlчгПJoa'\І, ЯІК к.раще

ВУ'ЛКІУ .вокзаJШНIGГО ПОВИ1Н{'ІНІ В ИКlОна,тн БУ/Д(lве"ЬНI1IЙ КСI\I'бі'II <J Т N~ 2.

ЇЇ

СИ(,lІ'lВоСЬІ!\ИIЙ»

СbllШХ !]IQJЄОЙ ' зр'О'бllВ са \І щось ва,ГО1м е, Х(lр'оше, впрова.'lИВ у ВИI;юб-

ТlI ,і Пlро БР'Нlга.'lИlР::l'

па'D'Н'И/КОВО -

rО'ОПО,.'lЗ<р!ст,ва

;,\lеНlі Що;рса Om~IKcal~дI!)a

приб},В

раl.'llГаспу

я.кови'ча

у сусі ,.'І,їіlі'Й радгосп

"Кlр,а· І

У ПВір ­

II'II1Ka' ~

! СQн,я't.IНИI, te-lІ.l'ИiUЯ.х, На фото: О. Я. ГOflчаренко

(З'.1і~а)

розмсоа,ТЯЕ

ОІвоlЧ\'IВІНlИIК10\;

М.

паРIІ'ИI<ОВО.1.0М О.

з аIЛРoQfНО:lЮ\I­ Г.

І.

Чуняком

та

Москаленко.

Фот'о А. Козака.


ДЛЯ БЛАГА НАРОДНОГО k.омуністична величезну

партія

~Baгy

і

розвиткові

Радянськиіі xiMiqHOЇ

У,ряд приділяють

ПРОМIКЛОвості,

високо

В НИНl ішній Шиться

п'ятирічці ,випуск Jdмічної продукції збіль­

в два рази. Зокрема, 'на

кінець ,П'ятирl,~ки

ви,ро6ни­

цтво мінеральних добрив доСягне 62-65 міль:іонів тонн на рік, пластмас і сннтетичних смол-2.1-2,3 мільЙОна ТОНН, хімічннх 'волокон 780-830 тисяч ТОНН. Значно зросте ВНПУСК

синтетичних матеріалів

трикотажу,

штучного

для

внготовлення

ПЕРШОЮ

ТКlWfин,

ХУl1ра.

підвишують якість

ХClвІУ

Не

велиного

грошових

робіТШIІ<И

МО\ІІ1'ному

та

тисяч

служби

го

енергетика

заводу

ІІа

всіх

нсе

ДіЛЬНИЦЯХ

н()ві

IІІщтва,

й

нові

зна·

матерl-

головно­ пластмас

ВИЯВЛЯЮТЬ

резерви

вносячи

НИЦЯ

по

лу

мастики

І

результаті роботи

гетичного

поліпшення :танок

з а'водсько,Ї

лз<ООра­

ШИНQре­

сгав

до

ладу

КОЖНИМ міояцем робочого ритм,у.

vceTplB

,ізолу.

виготовленню

пороlзо­

і'золу.

гумові вІдходи. А ще не так давно вони не знаходили соБІ застосува:ння

за

витратами

гії,

завод

у

РОНУ

лістичне змагання за гідну зу­ стрІч свята Великого Жовтня .

Очолює ЙОГО змЬна

«А» , якою

керує В. Є. Зозуля. У цій же зміні Пірацюють бригади, які БQрютьоя за звaJl}ня комуністич­ НИХ і за ЗВЗlння Імені 50-річчя ВеЛИJ<QГО ЖОВ'l'ня . Немало робlТdiИliі,В нашого цеху рацІоналізатори. Нра­ Щі люди, такі яи М. Чуприна,

Н.

Нерниш. В. Білецький, сво­

єю

працею

множат,>

С!Іаву

за­

воду .

спалювались

149496

Н'іловат-годин

Правоq]~lаIІгові

родного

господа'РСТВd

леноі ,нашими е:lектроенерг!ї

приклади.

кіловат-годин

в

або

труб

близько

пресових або ливарних теж більше 100 топн .

Велика

заслуга

електроенер~ї ному

в

налеЖI~Ь

енергетику

заводу

кому­

за

раціона .'1Ь!іИМИ

сировини,

пом

вмі.10

витратами

,.;ерує

енергетиnів,

нолекти­

спрямовує

їх

зусилля на розв'язання назрі­ лих проблем. Ініціативними, свою

СПіраву

знаючими

зареnО'VIендували

себе В. В. ДМИТРіSВ (він вніс декілька цї,нних рацпропозицій, спрямованих на більш раціо­ нальне

винористання

енеРІ1ії), О. трослюсар рахунnу ли

електро·

М. l{узнєцов (елек­ 7 розряду, на його

дві

пропозиції,

підп.риємству

ве.ТJИКУ

які

да­

eК'OlНO­

Мію), І. М. \{оваJlенко (інже­ нер, начальник теПJlовододfль­ Нlщі), слюса,р В . Р. Луцен,ко та багато

інших.

Ножна людина на своему ро­ бочому місці, в поБУ1'і може внести свій вклад в держа'вму скарбницю збережеНIІХ Кіловат­

ГОДЮ·j

електроенергії.

Варто

.1І1ше бути береЖЛИВіШИМ, суво­ ріше ОЦі'нювати свої дії У ви­ трачанні цього державного ба­ гатства.

секретар

Р. ЛИТОВЧЕНКО, парторганізації за­

водоупр<tJвління .

2

«Н О

8

Е

ж И тт А»

27 травІНIЯ 1967 ,POJ<Y.

газ'У.

Ко­

Яlкості та

за.1~13Н'0I1O' ло­

ХОЩУ

OKIP€'M{)

31УПИ'В!IIПII С1Я

\lіе Х alHLil\O -IВИЮlр,об \ ііі 8t.1Ь1f!':'Й

ЯІКЗ' BНlil:::JIOOOB\"€

Нlа

.1,зОOj;J,а­

детаlJПі

на

В

нас

Нle\l'olЄ

KI!i€-

елеКllРОIDНlОro

В

IВlНlН ИІК 21Є

CТQP,QIfH':X,

ТЮ В а РИНlU:'В

ПО

ча·с-

а

р,обomі

31:мIЧlе I IS'0 заl \ll{lо.1fП30И. ЗНЯІВ 01\11',і,

~ИI3_1іЯIЧ'IIIСЬ

у

в'кн:>,

н',би

f1:'lQ;>IIIB сг.М з сО'бою, ПОЧЗІВ: - ·Ва IЖI;Ю \"51ВИ'ТИ на п'Я'ТЬ (Чl­ K'I ~ EI1EP t'\.1 І нгШІ ЗЗIВ ClД, і Н,:ІШ\' Р '"

От

ч,ер'аз

13

1i' :> \~Y

п' рИЇід!оте

J:ВЗ .

Вже

П, I .1IЩ)lИlЄlМ>СТI ВО

ГООПQ.1аlр1СЬіКИIЙ ~: ~'_ '.IO,

ие

В

сlOt.J.,И

нак'т,уп-

пеР'еІЙI.'Іе

ОРQIЗ!р,аlл І НlОК.

ПС3ИІТИІВlНЮ

'на

Без)

де \І,:)

ЩЮВ'СЦИІТИ

НЗ\~~CtВlі

'раБОТlI

д€i;:!ж aIВlH,oї БШГИ . І CbOГCIдJНii вже \І'З'6Мl:) 1iX-Нlі вІВ' ЯіЗ'КИ' З і,IОСТИt1Т\'Т а­

\ІИ КИlЄlв,а,. Л8J6qр'атор, "ЯI\IIIF ЗЗifIО ­ Р(ІЖ,Ж,Я З КОЖ'НИ/\І 'Р'ОI(ОЧ ці 3В\ЯЗ ­ ки бlЦІ IТЬ зм:і IlJНlюва:гися. - Н,БЛI~жаIЄТI>СЯ дЄС1'Ь х 1\;I ·I ,а.

б,

І'ваlн'е

CJlЮIВО

ПІРО

;lе1Ч ИI.J.СI3IИ'Ч'),

в,аIШИI"(

nЮ.1еЙ.

У наш Ч21С НlеЛlегкю ПIР'ОВOCJl ..

я'к,У'СЬ

ЗРОИІМУ

.11:t)-ji:Ю

M,ivк

;IНlжеае·

ром ,Х(I\IІ:,i(lОІ\I, і еНlеІPlf1еІТ'и.І(I()j~I, ЧИ акаЖО; \lО, M€'Т,tl.1iC1,\lepa,\li"IK'O\I . Не ; вс!ни

М'elНШСIЮ

ЧИ

бі.1ЬfllOilO

м,'IРОЮ

хі'М(IКlИ. В ,н,ас б21:'2 1 ТО спє-u,іaVliJCTiї'B, ТЗIКНlХ ЯК

ХС\DОШІІ,\ ГЗ,lIШI<1

ПОЮ

З

AIНI.:u~I·IЇВlHa

З,2I<'UЬ,

гз,:ювюго

ЧI~\1

я,ка ~epl\iЄ

2I'1'ЗL11:'3\"

наl1хнеНIНIЯI\1

праuює

I1Р'У­

T'Bqp-

l\'еІ;,1, :вqIИI!(

те'~Н'СI.l{)t"(IЧlН,~Ї ,1і~l50рз,то'р,ії. \10.10.1И1Й ,і,lFжеНlej;1 Юр ій ФЩ<JtР'о,ви'l

БОІКUЙ. Обох SП€lВlненю можн,а на· з'втт'НІ Xlі\I' ;I~Зlмlt,д.()СЛI.iJ;НlflК21\1'И R гm~IБQI(IОіМУ Р'03іlм'I!ПI1: ЦЬССО М()Іва.

ЗI~·tдIНИ.1ИIСЬ з ЖIІІТll1ЯIМ лаБСі;,1ЗТ'Сlріі,ї НГI:.uIЇ,

J[,і:вчЗ\т.а-IКСI\lIOD:МОЛIКИ

О.'1JЯ

Ю'І"Ь тех:ноо:юпіlЧlна і ме,та.югр'аIФі,ч­ н'а n, а'ООраl'СУР6ї. Т'утт в,же ,народ-

ПРОClКlурова, і (М'Я РЯlба. ПР'ИЄl\llнtQ БRIЧИ:ТИ і "у1ClВIЩ.оМtЛюваrrи, що ма'й­ БУ'IlН€ х,іIМ(IЇ на"ueжи,ть таlК::IЙ до­

ЖУЄТЬОЯ

п НІМ ШВ 'ІЙ

нз\'кова

робота

в

ШІ~РО­

маlсштзбі .

ДВ'\ІИlДСі3И'ч\".

.

п,оз'н,аIЧИТЬСЯ

на роБСlті .12IбораТО'plії. І 968 - іі г.l ~ I{IH€lCe РЗ~:ЮН,! 1'у,р600ТИ,. .'V1.И бl­

Х,0Т':.1'0>СЯ

сплаlВClв.

.м ,істі. ге

Л.1,аСТИ'~НИIХ

~lol'O

кол'ектиlВ

ПІР аlЦЬОВllІ/т'іlЙ

м O~TCi.'IIi.

, Го БРАТЧУН. З~ІІ!OIJ. ПОРОіШКО,ВОЇ !-!'еТ'З\,1)IРlгії.

XOT:'~O -,

;:І,О

ветеРalІІ,і'в

3а,ра'з B~H -

кращи' іі рещоо\нlИ\!\

М(УЛО,"lОIГ.!} rn~fiiР, IІіЮI'С'llВа ХІJМЇЧІІ'О'Ї BIfI1YiC'l1Pii. с.вооє 'Гра,."{ИIЦ!:Й-

по .1'ива'рн'nЙ і щреСI ,:;';іі n'Сlнаl~Т'Ц)і ·

Н'е

ра~lіCl)(et.1(аН'Ї'ЧIНЮIГО

CINr110 шnв,а:}У!Нщя !JI.la'Crr)laJ~Oвих ,"ІетаtJIеи ЗУlСтріча€ з хорО"ши­ \lИ ВИ1РOlОНИ:ЧИl\IИ У'ClпіхаIМК.

ВО'l'ЩЮШ:Р

А'риС'т' з,РХQtв

Qt~IfИl)1

іо перших Піри,іішCtВ в і:нс'llP}"'НШта.rп~нИlЙ

цех

змюд'У

В'СТ.аlн·OtВШOlва·в ~Шlв.с.я

Йtоrо

(У,бtЛадн'3Іf.НIЯ, НJalЛ'а',~О'Ю

і

331и-

мо!Ю,мер і,в.

бeGКlраї'Й· пов'іrrРIЯIН'ИIЙ ()Т{еан, з ЯlКІО­ го Ч€iРПоа,ю,ть з'3О'Г ,і К!1IC€tН.b, з Il'РИ­ газ

шлють

поо

\І аn:,ст,раLII,Ь­

Н'НІХ Т/Р:УООПіРOIDQДтх СтаlSРОПЮЛЬ і l\)lба:нь З них і С.ІІІН ;е3і)'1КYrЬ!СЯ вс.і \РI: 31lюмаl"(IТIНlі

х,Jм.;Ч'ні

iJРОД\1ЮН.

У ІЕІ.'ІІЄНЬ

ClОI;,10х:а:\І,етрав.и,'х баш".аlХ і, Івночі Пlаl'"З€ .1Ющ 6ілt!l,х ,rpaIH\L.1, Яlкі мkтяrrь 46 П'роцеНI11іІВ ЗlЗоrу. Gл·аlв.иrrьюя 'в КІраїні і C€lвoe­ РОШОН16ЦЬtк:а ам,іЗЧlFа се,1іllРЗI.

З П'О\Ві'11Р'Я

і

ГІІРIІ'РОДНОnO

СИlНl11e'ЗоУЄТblCЯ а.цети'лен ca~bН'a СИРОВI II1іа Д,1Я

за

-

В.

на.

гаlЗУ

У'н'їв.ер­ ба,гзТlbОХ

треТЬЮIУ

!\~lp('.i

rеXlIІІ· !\)1Щ·.

АрИ!ста,РХClВI;}

працЬСlвнтісrrь,

В

П(l.ВІ:l,жа ' ю'l'Ь

N,Р(ШНІ:СТЬ

чуіі,:І:ість.

На

фClто:

\з."jlва)

Є.

Ячник,

Фотu А.

rj.:IIH'Y

Зt\'С'ТIР:'Ч

u'uй

ll1а­

га ,.l)'зеЙ

Г1РС-I\lIVJсл'CtIЮСТ:' .

ОіJ!ерlЖ,УЮТЬ

ТІ'Т

ОЦТОВІ

і, да~1,И

q\lЛ:L1·0

СOlЦ3'маIГЗоНlн,і

ПlIЮ,llУКIU': Ї

ВlИ/К'Она-

п'р'отНЗ'lІі'3') 1В а ТlI

ДlИlн\аlмlі -

.дiOCТjpO'KOBtQ _

'К'У РОК:'!" у н а.ш ОГО з аllЮду. я,КI!lI!О. н,аIПРl1'К'n'1й, наIП'!'!Р~д(Д'Нlі св,я:Т'а, Хіі­ \ІІ:'К ІВ в 1966 році \Ш ВИ\I1ОТClIІ'ЛЯ­ ,'ІН за Д(J0іУ л ІР OJI}ж:.ltі і на 4 Пl!Oячі к.rРlбова,Нlts::В, то за,р3і3 \lИ I!оИП)С­ ~a€'MO її В \о раlзі,а б:l.l!"ше. За

п,'я:ть

м і'СІЯII.L:IВ

заlВQIJ.

д,аlВ

1\;,11\16,

Лl1lваlРI!~ИіХ

скі,ш"и

цього

ло."І:,еТИJ:;€tНОВОЇ

зз

же з

Й OtIlJТ1СIВtИlЙ alНril.:l:PIII.1. A.loe це .1ише

'РYlХ

весь

ви:робіток

пц

CTг , ~·!!

ви,рClб:IВ на

ЛIf1liВtК.И,

Сl1іЛI"К'И,

р;.к.

1966

ЗI!J.aIЧlIЮ

QlJ. fЮГО'

КіJ" а,ще

Р'ОІКу

п:;:>а­

,ВИlКОIР' I~СТО'

Це го-

'П1)ІІС

С\КІСIIЮ

МOJI'С\:1I1,Й

ВИDIОб.1IЯl И

ОИ'РQ-

ІВ ИГтl'У, ЯІК а ПI:\.!1,е fta ВIІIГС'ТIQIВІІІ€tНlНIЯ СИГтl,теТИlЧI!Ю~О ка'\"Ч')lКУ ,і ,80.10Кlн,а вfiЛQIfУ, НJ€tгорючої Il'л ї'Вки і ШТ' )"!'H:~Ї шкіф'И, .1З1кі'в і ф2l;:>tб, el\l0.1 і ·РОЗЧИНlIFIIК·I!І.

СЄlверtOдонеЦЬКl!іЙ

"'СI~lбін.а'Т

-

I\I::JЖНО'\1У

робо­

еКООНIО\lіч'ни!Й alHaЛlі'з.· ГоаПОДЗlptC11вtQ у ЗJааlраl11Н'11lк, а ЧИlМі3.1е ЧОТ'I1ІР'ИlП-ОВЄф,Х'ООВiI1JЙ ІКОР­

tПерш( ст,цїі В€tJIИIКОГО теXlfilQ.,,~,()I~:IЧІНОГО .,'аlнlЩOtга, ЗЗООІJ,'V П!І! зот,м ас.

ПОЧlНіyJТb

деві'З{)\\1

\l\jСll:Ю

'101\1\'

із

СИЛОЮ"СИЛeJНІ!і::JЮ

K{)M~'Нlicт

з

аl1регттіlВ.

Д;ОПОМ'ОII1С1Ю

j'Н!ЖelН'ElР і'в п РОВ::ІВ €IK OtIiСIМI:'ЧlН ІІ/Й <:іНlа~11:;З \1СІ:IХ ~д:'ЙСll1юв.aurИIХ Н'им о(і't1роаtЦLИ і Зlн,аIЙШОВ роез€\ріВИ 3Jбі.лЬ.Ш€tН!iJЯ ВJDП'УЮК;У та Лlі~ВИlЩeJН" ,~:ІЯ ЯlКОСl1і каПРо().lа~ТЗі\l\,.

ЙО~О

П'РИ'КJlа\:J.

нае:і;.'!JYюrь

:IНlші

ПI'IСIН'ElР освt()IНIІНlЯ багатьюх НIОВИіХ гаVJУзей Вleли,кої X':'\I'~Ї . Вперше в К'p'a,ЇI Нli l1'у'Т було Л)іщеНIQ ВlІ\рolБНIИс

:РЮI6іТIНИlК!F К'ОМlб:l!tа:гу . [IНlJUI:'aTIDВlY lюва'ТІОр:т СХІВал НJltИ, в ЦК КП УIК!jJ'ЗlїIНИ, ВЦРПС. І е,СЬ резуль­

Ц71В0

та.rн:

КlаlІ1!ptO.1аIКіТЗ\\І'j'

за

В :OТnIliIЗlНlЯ-

з fllClЧат,КlУ

П"'Я71Jj1ічки

ЛlQQnі­

!НОЮ 11еJCн0.1tClnїЄЮ. А тоепе,р МlОН" ТУЄТЬJCIЯ рек'ТифікгlЦіЙlна ycraIНl~-

I.:\ІОІffiilИКИ ГР'ИlГOjріі'я ЗаХЗlР,/{1Нlка зекОНОМШ,lИ 6і'л,ьш ЯІК OiдНlH' \flі.ль­

:кз,

ЙОН

і

в

НЗ'РОідІН1е

nOОПСIZlЩЮТ1В'О

ЛІІ-

ЩО

нз

рuбіТН~IІКИ

за ­

НО'Н.

К<і'рібав,анціІв,

а

саlМ

В,:ІН д.cIВt·,B

де ОlСо6Л'ИIВО ЧКСТИІЙ M,CIНIOM€lp. I'Р'21Х1\1ВIОК ощаl.J.Юllвості до зз тиНа П~Iд/ПlрИI€I\lЮ11J3lі за flOОЧИIН:ОМ СЯІЧ каір'боваНІЦ~В. ОУ'Зі!)!ШОIГО аш'аіраrmиlКЗ г.РИlгоPl)~ Б au:,a то на 1К1ОІ~.б:IН·З'l'і ЧУc.'l{)l~I1ІХ Заlха1рчвнка ,НЗtРЩИОСЯ Чlу1дОВIfИ .1Ю1Де.и . Внесли СВ,:JИ Вlк:лад в >до-

patдocoнe

А\UlЖе

по ІВІІ-

П,l?IН

ВtYBaTHICb вщрс6НН'Іl П.lощі

КИIСд'О'l'У

Il'Оl.щrіlЙІНо

соuіаЛlіСТlttJ1не 31\18!гаIН'НЯ

ФЛАГМАН СИНТЕТИКИ IНblОГО

ти,

t\lаlС';і!щ'; В.

.1И

Ц ilК а'в·о

те,

отаlва,lI()

оМl) '1НОЇ

uюючого.

Коззr:а

Нlіш'е

lui

В'11Р':'С

(сп.~аlва) В. Аристархов.

ПУ('J!ОО)(.

На КСI\lБUНlamі ноє 110бачltш Окл'а­ :д!ів СlllРОDИН!Н . ЙОГО КJJз:д.оез -

РCIдJННlЙ

цеху

ПlЛaСmlаIС,

На бер'егаlХ степовOtї Ірjки ото­ Ї",ь МOJnClд!e Мlісто хі",іК1і,в C€u3tерю,дQ!I!Iщык . НадаljJІМЗ ЙОІГО ЮII3И­ ~ аlЮТb QТОЛllцею Ylкра ЇlНICbКOlЇ J01Mn'Ї. РоогаIШ08tЗlН'ИlЙ 1'VТ х ;'М і ЧН'ИІЙ ,КОМ, бі'НIЗIТ ОДНlН З НalfбілЬtших У ОРlelClПlу6nЩ. На СO"1"fЯ,Х I'eКМІУів Р'ООКІІІ~WIИЮЬ його л·potМlЮ1I'QJві, КСI1JIП/УЮИ' . ЗЗlВСI.JJ! alМi'al]{\i 'і CtlщlЛ1uв, мf.hretpoз'л'ы!ilхx доБІРИJ,l, пл,а"C'l1.\tа'с, СИГ.~rГe1'И'ЧІН1I1Х

Н(lJвчаєтblCЯ

Пlро

ВCiJ,y Д!ОIК'л,адаllOТ\b ба,г&1'О з\'сlt.1Ь до ТОГО, шоб під!П1JJ!И'ЕМIСТIВО M\;'U'

ор06і'11НМIК!! і іl!~жен€ф,"о-теJCН'і,ч­ п!раuіВН/ИI\И ШИРОіОО pO:trO\piH'Y-

ти

Нfutlежи'Гь

BI~PY­

С.ВіЯТQ­

80!рIИIТЬ

до свята

,цЬClгqР':IЧ!Н1е СВЯ70, TalК бн МСІВ!!­

П)1СІК!У .ВЗlЮВОЇ Я ЧlНlИпt

,н,ашому

лише

рЩJ.'соне

СЛ'СІВІО П'ЯIТИI\І.іСЯЧllfl~Й

е в;!, оюі,я

на'Й­

-

в

х·іміка.

Гor.УЮ'lИ l1і,

\Іас

П':IД'П\рIИIЄ\.\IСТ,В,О

з,\с,т.річає

день

тонн,

ністу І. Д. Горохівсьному. Він IІОСl'ійно займається нонтролем

ПРЗЦЮt€

н'аіМНІ стоїть ва.Ж~lИ1Зое за,юаIНIНlЯ: геХIНOIJIОі1ЇЯ аДlfJр'жаі!tня НlОIВНlХ L\leT,I:I.;J:IB за допомогою КІ€ра.м і ~НIИ,Х

ЗаlВОіД

виго­

голо.

\І :;ІЇ х

Н()ІЧl у1Т'И I

149

економії

за­

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

~1Ю,1Ct.!liше

та­

виробів

ПІП а' НIН'Я

.~'Иtше

П'ятимісячний пnан -

плі'ВКИ

1ОО

Нlе

~---------------------------------ш

подрібнити

може

,ріlз.ни,х

РОШКУ, OI1()crJТ€!pii'гa€ за' сrn:IК'ВIНI!іIЯIМ \І'е'ТЗIlIОІКера,м і'ЧIННlХ ВИlр'об;іІІ Перое.1

на­

149.496

поліетилеііОБОЇ

заIВОд'У.

....:. ,llва,Ное

овець.

пластмас

СВoro

оооб.1ИіВООl1еІЙ

К'СІ\І"І'

ВІІДОЇТИ більше три>;: мільйонІв lюрів, постригти 4,5 мільйона

Завод

З

Ч'€lРез юм,ька ~1~ОЯU' .8 М'З!1'Іf його і в себе. ВаI>К.іI'ИIВte м:,сце заlЙl\І,а-

120 ТИСЯЧ тонн - сtlЛОСНОЇ маси,

ТОВИТИ

Q.J.€РЖI't1€МО

\llі'Юl>оскооа. Я'КИІЙ .дає зб'і.1,ьшенGl.Я в 200 ТlІСЯIЧ раIЗ:IВ . CHO.1l~Ba€JMOIC,b

ГОСПОДЗіРСТlві,

зерна,

\І.И

зек(}Ном-

можша Зіроб~ти одну із ких операцш: очистити тонн

ЯІКУ

ва.

електроенерГ1Ї

оільському

тисяч

Діа,лаlЗ'ОН роtб)т ДУ'же ШИІРОК'ИІЙ. Це OOnJT,ptCi.1b за ЯIКlісl'Ю СИlptOlВНlНИ,

енергетиками свідчать такі

Затративши

Т 2';" е

7:)

.1З l БСlраrСір!!IЮ.

електроенергії .

ц,інн!l ть для

ви

СЯ 6 ЗІна ГИ, ЯIКі; П€iі)оПВКТlIIВИ оро­ боти, І!аlШС'Ї лабо;:>аr:оі,ї .. . НУ, СI., аlж, і\lО, н'а П'ЯТЬ POК!~B?

OOHOВIНa к,і:ль~іIСТЬ НЗI)~КIQIВИ'Х ПІР г.1U::ЕіНИI:~·IВ ЗЗ'ЙIНlЯ;Т а в Хіі\ll і ЧlНІ'IЙ і XliМli,K,oaIH а,l:'ТИlЧlНlVЙ л а бора:ro1plіях.

О'І'ІреМіН'М1Іі ДОC.1JJі.:l.Жt€iНlНlЯ\IИ ,до

ПіДВИЩИВСЯ тахож lюефіЦіЄНТ потужності обладнання.

Про велику

м,е­

тур,ботами

наIЙ'IІ'СIЕ(IЮОЇ аlпаlрат'У1РИ. ПРЗlада" іIНlIЮ.liИ ':ЩВОДIiТЬС'Я ще ї~Диrrи з.а

контро­ кварталі

ПQ;:>ОШК<JIВОЇ

\11'IЦ,H')~Tb, СТИlокаlliНlЯ, -ЗРlіз та lнше. 8с( опеРЗI:.JJ:'Ї ПО1В'ЯЗоаLч,і з р'ОБОО'QЮ

електроенер­

першому

П'раlU;Ю€

.-' -';ш

ТІСІРlії,

І. БОRКО, бригадир бригади ло випус­ ку ізолу.

енер­

зексжом'іВ

заво,ді

й

Раі5ян,сь:ко­

ТИ, хоч В'U,1!БЗIВ';:treЙ. А .1000де1'ЬСЯ РСIJП()l~іlда'Ги IljРЮ Нlеї, тD.1Ь1КИ ру­ К21\1И РО3JВ'Q.lИlШ. Ну що Ж, Я'К з'у­ \1':1'0. таlК ·і, в И,І<І.1ЗlД у.

раС(IВ

раціоналізаторських

то

в

.7€t""'ИIВ наш ,ВИ3'наl~енн'ям

або валялись на звалищах. Робітники розгорну ли соціа-

ре­

та

OOJIJB Y'l\Ipalї'Hlf1I, Н'У і , Я<JН а рliIЧ, В'И' ­

запро­

пропозицій і посиле,шя

цього

І. д . 3іНЧ€tНlка. наЧ8JЛblнш,а

самим

господарства,

вадження

маlі1.ж,е

БоХOCl.у.

вироб­

ЦИ~1

всіх

ча

Сировиною для ЦИХ цllНIНИХ будівельних матеріалів служать

ницю.

В

заводі

квадра'l1НИХ

ГіДНИЙ вклад у державну скарб­

жиму

МИ

.!ІіО

молода,. першо~,'У

- 'В,аЖ.'ІІИI8te ПИll'аIННIЯ. СкаіЖіУ В1дlвеiplТО: КО~l'ИJ праJ!liЮЄШ Р()lбо­

І,ване де\lIІ.1tQВИlЧУ, ваша .na-

Зараз готується до пуску діль­

інженерно-техНіЧ­

праЦіВНики

ІКС.ТИ

rrіJ.1l(l~ш.х·и

uенrралЬІНОЇ ТCfPiї.

До свого свята - Дня хІміка­ робі1'НИКИ цеху випустили 313

ресурсів,

ні

так давно

цех ізолу. З вІн набирає

скарбницю !

\lУ Союзі

llРUЛlOвер-

ПЕРШІ МЕТРИ

державну

ЗЛІ,них

на

при

тз."J)1pt:-ljї. ЯКИ',ІИ за'ЙIil:ЯТіі СЬОr10ДIН1 і ?

~---------------

ВКЛАД

ен()намії

бсраТ1Qрі,я вана

Зз XlВИIJIИіlfУ ми ,Вlже біЛИ' в .ка­

продук­

зокрема, про славні діла

і ленінградців

чсння

б\ш6мю,

БІ',,!'є-ті

За почином москвичів

11 АЛАЮЧИ

ДIJв.tщна

в.Пфftтул

плаСl масівців, порошковикі,в і шиноремонтнltків.

у

на

,оце і є ,Н1З1ша лаБСtpаll'OjРіЯ.-

-

Вlюа'ЗЗ'.1,З·

ції. знижують її СОбівартість.

На цій сторінці розповідається,

мене

ПI;,1иt6мюма.

теХllічного переозброєння иевпинно на,рощують темпи вироб­ розширяють асортимент ~

зу,СТJjх'13

ЛQ.1J 3і ііР 'ї за,вС1.1JУ ЛОР'О11.LК'OВ'ОЇ м.етаЛ\lРIЛ;;Ї ОЛ!:іга· ПсtПeJlblН1ЮК c€tKpeН'l:> Jroм ітеl'У КО\lСОм.о.,')іУ п'і'д­

Новими трудовими успіхами зустрічають своє Свято ХІМІ­ І<И України. Вони готують гідн.і подаРУНІКИ 50-річчю Велимо­ го ЖОВ1'НЯ. Багато підп, рисмств республіКи .в результаті ництва,

• •• • НОВОІ ТВОРЦІВ гаЛУSI

у

ціН'lТЬ працю людей, зайнятих у цій галузі.

д,.11Я

f1'ptCIМИ\СJЮI3ЮС;J1і Нlаl\!

ЧI6НIНІЯlМ

П.lаст­

M\iIHiC~PCl1B'O УРСР

хі­ П",И-

у ІРООП')lб.llіка'НСblКО\I'У

пt1рше

міс,це

ПеІР'ЄІ~;ід.IНо()I!'О

з

ВlPу­

ЧеР'ВСIIЮГО

л ,р аIПOjр.з.

день ви, мlt

ТIР')1дОI!oИIМИ

j:ю6:ТlНИIК'1І

н,о-

3ВeJршеНIНJЯ '\IlI,

ЗЗВ'OJIУ

.дають

СЛОВО

R

з.оБИIТIІ/СЬ IВIИ'ilШlХ

Ш)ІК.аIЗНИlюів,

\ІІУ.

ЮВІіт:ні

У

uюва,1И

А

з

це дає

H>€tHicrb,

і

Н !ІЖ \' пе-рUlО­ l1pal3'H i лЮtд.1І ЩJа­

в'елиlКИМ

п'рat30

єнт\''ЗІіаЗ\lО~.

ВI1.С.10I!oИТИ

що олоза, аВОІГО

Бопев­

ВОНІІ

до-

ТI;JoИI\IЗЮТЬ.

начальнltк

3. ПОТАRЧУК, планового відділу

заводу.

(1КОfiJаtleНJНIЯ гехIНIО~1І0г,ічни'х про:..!е­ e,ilВ а,П'8J;:>Щ(1I11И1К1И МИlхай:ю ПРНlжен­

К'ClВ і ВаСИI.1Ь Г!РЩ1!у'теН'ко, НlЗIЧЗ'.lЬ­ ІН'ИН~И Зlм,іlН ВIЯIЧ€ЮJlа'в MaiKl8lp€lНlК:o ,і ОJl'епю'й С'НСЮeНlK'O, 6alГaт:0 РОІб іт­ оНrиlкіlВ, UНlжен !WUB і reXlftilK і.в. ДО 5О1Р,:IЧ,Ч,Я ВеЛ: I~OГO Ж ОВіОІНtЯ KOJIIeJК'fНlB nlіlll.П 11fЄМ'С1'ва В3ЯІВ п,\д­ В'нщені ЗlОІбоlВ'яз'аI!!IНIЯ і з ч«тю

їх В'И1КIОНlує . Т:Р')l)'ОВ'I11МИ по.:rаIРУН­ 'КJЗl,l'!f з~'Сrр6чЗl€ ,в,іIН ДеН'ь хіміка З.а чо.пг.ри ,м'іQЯiIlIі, вироблено ЛІР'О­ It'YlКlUiї Н'ЗО Kj.lbKa ООIВоЗІНців 6і~1ьше,

,1:: .1ыfнI:,вB кар­ за, віlд.по­

н, і,ж

IВttl.:!iНlI1IЙ Ле<Р,:Юcr \1ИfНіUlОГО POI\lY.

.. .,Б.і.1:Я ВХЩ:У на lюм6Їlllат стої!rь бюст MeH!:l.-€tЛlЄева . БаТ:ЬіКО ,рооі'й"сыlоїї XtJMi,Ї МlР(IЯ<В ЛР.О ве.Лllil~і ЗоВej;JШ€lIllНIЯ ОВОГО IНЗIР>DIд,Y

IIIJaNllOO8i

ЙОГО мр'іlї Зй.і'ЙснюКYrЬСЯ В 'ра.а:я,н­ сыкlйй час. СП!ОІрІV1.]jжеНИIЙ 'на С і 8'€IpiCbKOM,y ДіlН'Ц'і ПIР'ОI\шо.'ЮВИIЙ вс.1єтен:ь

кр а,ОНIСI\ІіCl3IН НІЙ

иьо.l1О.

В. КОМАРОВСЬКА, кор, РАТА,.,


з районного комсомольського зльоту

ПF\М'ЯТНF\

ЗУСТРІЧ З

великим

нетерпінням

Д

та

... арія

доярки

Надія

Герасименко

букети

і

тварин­

Та

З

секрет

її

IГероїні

в

групу кор/'в

дlНlі'в.

3Jібралаоя

дЕ'лега'пr., СТ'РУН'КО! л,j1нає Г'О'ЛClС ВСI.:r:yчого . На j1;J()ІЧИ IЛУ : ,":'.' 1.:1 "У. ПI;m, ~!11яч.еНIУ МУЖ'НОСТh ра· ,11Я1Н1С І>,,"О'ГО ,н,а,р/()(Щу, м·і,ст a:ll- rE'j>06IM,

їй

У\) :ІК{)І\І

Р'} 'ш !

З'В\'ЧІ:ІТЬ

що

баДЬОIlЩЙ

:ІІа,рш.

ПОВ'З

1!з,croпо~'е':ІІ, КИlЄіІІОIМ, Б'реСТСl\!. Іх il\llEIH а навjчню зЗ/несено В СЛІНІСІКИ

Свою

вона добре ДОгляда€

IЮМ'ССI\Ю.1ЬСI:OКІ~Х

t{обивається високих надоїв. Після зустрічі в таборІ всі

Йі::lНIУ. п,:n1:Я

ОlJгаНl:за1ЦjїІЙ

р·а-

з a/l<li нч,еНlНlЯ

-

доярка

СЬЮJJ'О ЛИ N~ д'JШЬ риlХ

невмир!,,1ЩОЇ

р,айоНlIЮТ'О

С.l'аIRИ

К'ОМЮО:llО(IJЬ­

штабу учен'ь М,j.cьюої шк'о' Віктор ЛопvшеНlКО лі'дIХО­

5

,],0 ПОЧЕ'ОНИІХ ЮOJ\1JYIніо'ГіlВ,

ДlЯIИСI>I\ІОЇ

і

гостей

ста-

-

У'чаон.ИlКJ·IВ

гром,а·

В'rгЧИ3>",ЯIIЮЇ

ВООН'

ВаlШ раіТН'ИIЙ ПОД,fНlIГ -

-

і

раю·орт.

,ВleЛ,И­

КИІЙ ПІРИtw1а,д Д.1Я нас, ГО'іЮJ.>'Нll1Ь В. ЛопушеНIКО. В;,а ВЧИІТЬ нас \І')' ЖJНIООl1!, ст jЙКОС11і, r ~p'lI'Oaгi П ЗІр­ тіlї Ленuна, HгtP'O!.'II'i і Б гlТI:ОКlі'вШИ'Нlі,. Бу1дЬ 'Ге вп.еВIІ·j\еНlі: ест Зlфет а В Нlа­ дj;й,нИ'Х

Ij)jlRa'X!

ІП:СЛЯ цього П'РИ'СУ~lLі :-,ювчаlНIНIЯ

ХВИ.11:IН,ОЮ

вшаlfЮВУЮТЬ

:ІІеlll'та.

ПЮ,'lleJГЛИХ герої,в. - Оп у(жа,єтьоя r:IP 21f11G<p :р,а r10Н'НОЇ КО\l'СОIМОЛЬСЬКЮ Ї над

п,'I:t!НІ:'ЖЖlЯI\1

заСТlпгаюТІ,

де.1егаТIІ,

па\I'ЯТЬ

.Тl1'ЄТЬС·Я

.1ія ...

мовчаlНН1Ї \ qpaTepcbКii

!'

т\Р"\'р'на

ме,10'

НЗlпереДОЛIИ,і З,1ьmу np\1fIa ЮНІИІХ ПI:'С!Н'ер~в бу.1а П'рИ'ИIН'Я7а В рЯ\!І.И

\юн.у·

нашого

нас

гаразд

доглядом

Не за

собівартість

ф't'::Ю!3

В2IР'СЬКОIГО

І

на­

Нижче наводяться деякі епізоди з бойової служби ВGЇ­ нів Західного KGpAUHY. ТРИВОГИ

На:ВІ<О '

,~·o ТИХО. ClПСlк,jЙIНО . РЯД:lf!l!іЙ Юрі,й КУ'Ч€iреИlКО, h"О.1'ИlIIIН" IЙ МеІтаIЛ'у1РIГ з ДОНlбзіОУ. о,бе-реЖIIІ'О Йіде з.НЗ'ЙО:llОЮ C'Te-Жl~ОЮ ЧаlС в::,], ча,с\ В:Н!' зупп' П'РИIС,lIlУХЗЄТь.ся.

ТQЧJНО В ПIР'И13IН'а,ченИlЙ Ч2<: Ю,рі"й д'ОСIЯIГ НlаIЙIд.ЗIJlЬШО'І'О фла,н:гу З3' стаІВ!! . ОЗl'lа'к ПOlрушerч'ня держ3ІВ­ НОГО кордону Н'е 6У_10. д.Оllюgjв-

ШИ П'ІЮ це на, )астаIВУ, 8:'Н B~P'Y ШIN! У Зlварот.ну путь. п,;ЮЙI ШОВШИ близько

ДОНl;ШК

,дівах

,k)i.l'O\Ie'!lpi'B,

ПО\!I:ТИіВ

прикар­

В глибоКОМУ ЯРУ,

і

У,р.ОЧJиота ще

0:1'Г1:I~,:lзац:1Й

чаl:ПТJа

І

ДОД Н Я

QРІ1RОРДОННИRА

11

,~.еНf:'Н'Сl:ОкlО~Ю KCI\I'COI\lOl11'y. ВІІ

ЮН'ИlжечіКІ!

що

Н'діЗl!Jванься

НЗ З8іС11аlВlі «До зброї!».

«ХО'll:;Щ:ІОЮ

,10ЩО'

.1 аз'}'тчи'К а. ЛіРО:.1\ун,ала

IЮ\lаJца:

ПеРI ШИI\! д,о М,jаця ПОР 'у1шеНIН'Я :!IOPiдJOH'Y <П1;:JI!lдk \Ю.1СI;І;Ш НІЙ оер ж а'IІІТ ВОс1СI.JoИМИІ:J С'ТОЯlне.ць з В:lвча,Р'IЮЮ БшЙюlЛ. По ові·ЖЮМIУ OJ1I:IДУ Баlй\Ка,1 ШlВИI1.IКО п,',шов Вlперед. Не:забаl;:Ю:ll мо,Щ.1(ШIIІЙ с€\р,жаIНГГ б)"В У еаlМій Г1'уlЩЗIВlи н,і «,ХО.'ЮlJ)НІОІЇ ЛЮЩОIВИ8-1/И». В у13I:ОКlЗ ЛI:.аова СТlеж'ка ,в 'ЄТЬСІЯ м,і,ж КC\JDЮЧИl\fИI

СЮООНlкаl\lИ

та,

чаlГ<lIРIН'И­

Ю:J~1. Б<і,г1'И' ваlЖlКО, nіJIIКИ д:о Кір'ов,і ДРlяпаlЮТЬ оБЮІІЧ1ЧЯ. в,uвча:РIКlа, т'у'

ro

на ,l1ЯIПн\уlВШИІ

в,ЮjJ'У

ПО

ПОВGДlЖ,

ЮР'у'ТОМ\У

ук:ое:у

МЧИ ІТЬ

ЯІРУ.

КОДИ ви,бра.л'иIСЯ З <@ОJlQ!I!НОЇ .ЮUlC/ВИlНИ», отало ОВЇТJIJ:ше . Тепер у'же В().,~ЮIДИ::\IІИ'j) пі;J.,гаlН'ЯВ ео:бalКlУ. п,ЩО.12I8ШИ

Б аlЙ1к а"

li'EIBteJI1Н1Y

ірjЧ1КіУ,

ЗІН ОІВlу IПOlВ>efPlН у1В У лЇ<с

На .'lісовіЙ ДIСIР'ОІЗ'і ві'В'}ЩРlКа р:)' КО p.в.aНlV'.1, a ЛQВ>QДClК. ТЗІК 6Y'Ba€,

К 0.1К

лО/бл ИlЗJУ

к:і.1ь.ка ЧI!В

є

меТIР(IВ,

тікаlЮЧУ

і

CTICI;J>:>~wi . СТ'ОЯIН!е-ць

Ще ооба,·

людк,ну.

цяl\1 ІЗІРІУЧИ';;И поч,еС'іі , ГСIСnj сЄ'Кре·

Т21Р раIЙIКСІ\lIУ КП Ук.раїIНИ М. О. члеll'

КПРС

З

1919

,.'ІІженогО

та, UН!Шlj.

Ба!Ї!іКJЗ'1а.

п.Сlр,)іШНIИК,

П'РillГТИlон,llЗІШIІІСЬ

апи-

Д(руга ЧЗ,С1'ИІІІ'а З-1ЬО'Щ Л:Р,ОХСI.1И-

НОЮ до стаабl'у'р'а ССЮН"', ПІ.дlНlЯIВ Д'ОІ!101jJИ! Р''у'КИ. ЙОIГ'О ОЧіі 3Jю5н.о д'и6И\ЛИІ('Я то на \lОЛоСJ\дШОГО сержаІН' ;;-·а, тоо на в.іВЧ::IРIКlУ. ВОЇІНИ, що

ла нзl лі:оовіlЙ гаUIlЯIВИІІІІі. Учасни' к:',), ЩИФО ПlУИІВі'l'аL~IИ' сеК,ретаlР p,~I;i· КОМУ ПЗ'}J,l1Н М. О. CetpriЄlHIКlo і ООНl€\р,а"'·lмаЙ.qр У Bi,.'OC'I'aIBЦ~ д. В.

>НIЗlсп'IJIИ.

Ва,СИIJIl€Il!lCblЮIЙ.

()5Ш~~1!(,1'И

вї,;ІіКОI:IІВОЮВ3.1If ,н:а ДРУЗІ

Л8'ЗУ,11'1ИII\:"

і

заст,а,ВIУ...

ГЗІР'ЯІЧІИ\!И

ПРИКОРДОННИКІВ

.. , З al-ЮТо.в.mяюч и ;ІіР'ОІВ а, І(,QJ],ЮОЛ' Н/ИІК l,ваlН ГЛI}'1ШКО п()6а,чИlВ 'неЗlнз' ЙСI\IIУ ;ІІIQДШ{)У, що П';JО'БИlРalJИIIСЯ к' р'2,ды'оІ\!аa че;J>ез лlі'с.

«3Еїд,ки

ВІ]Н

і шо, йа~rу T~'T т,реба?» п~у­ М2І!І ГЛj1ШIЮ. Адlже ПО'Р)'ІЧ К!ОІРідl()'Н. «А М1:)же ві'н П'РИ,ЙіШQв З 'Гоnс боюу?» РООМ:)р'ХЮВ'Vlва.ТIІ було ні· І<'О'ЛИ наlЗlНЗIЙ'ОМlець МІ:Г слова· ТИІСЯ ІВ лk:. ГЛ'УII..ІІ.КО с'в на, КОIНlЯ, ,нlаIЗiД'ОІПНl::IВ Й'ОІГО і з а'ПIРОП!О'Н'jI1в'а,в ЙІТ'И З Н'НІ\! У C1,1:bl;J аід у . Тай ріщу· че g~д,мОІВИlООЯ і CTalВ ПіРИIOКQре· НlИI\l КРЮКО/\! за:ГJllи,б.lюааIТИIСЯ В ,1і·

CCI!~i

ХЗUll!!.

КолroОПНfИК

ЛООПІ;>ШИІВ

на

З>ЗІСта·

ВіУ По ТР,Иl3<СІЗі було п :'діН,ЯТО П'РИ, К'ОІР\.!l.ОНlНіИlК~В. ДрJ1ЖIІІН'НIИIКUВ, на д.о­ rЮ\lOlГУ П'РИlЙШЛ,И HaIВl1T.b ДІіІТИ Юlпі .!(орузі, ПIІ:ЩК'Ор<ДОltiJНИlКUВ'. н.іч,

m:щ

Д,У iH'BB/I:I.OMOI'O

ЗЛИІВОІВИІ\І

дощем,

і

на

Р· alН'ОК

зат.'}JИ·

м,али ЙClГО. Це б}13. ЛОPlУШН'ИIК к·qрl;J.QН'У. C€iPetД ТИ'Л, Хll0 леj)ШIІІ\1 Н31Зt:I;0Іпна,в лаIЗ'УТ~lІ!іка:, був і лат· РІ'ІОТ ІlВа'Н ГлIУ'ШК.о. Тз І\:ИХ f1Ip'y'lКJ])aiдJ~B \І'ОЖ Н'З Н all!lЄ<C­ Т'И. ЧИlм·аIJЮ. п,р'ИlКЮjOlдOlНIН'ItКИ, спи­ 'раЮЧRr.ь

на'

2ІК'ТИlвltV

Д'ОПО:llQfУ

місцевИ!х ж иггМlіill , на;д,і,йIНО ОХЮIР.о­ ~ІЯЮТІЬ св:я.щеНlнd l>уQeЖ'і нашої ооціа,л6СТIINНІОЇ Ба7I:ОК~ВЩИіНИ, МIИlР' а:IУ П)J<IJJlIJЮ р'а,дяіНСI:OКИlХ Л>Юlдей б!уtДt:,ВIНІ1іКЇв ,КОМ YlНIiI3 му.

Капітан В. ОЛЬШ\НСЬКИИ. РАТАУ)

ДOIPOl;'>OlГO

РІСІК<У М . д. БОЖІІЮ, Геj)ОЙ Ра­ дlЯIНIСЬКОI'O СОЮЗУ О. д. ВОІ!Юбйов

У'Ою

(Фотохроніка

Си..л'Ї"ето\1

ІЛ,,1'іча, НОВ'ОП'РИ'ЙІJ!ІЯ'ТИ'\І KOMICOMOlТlЬ'

- .сТI:.Й! ОIЮ\I2Ін,.1іУІваIВ f1Iр'ИКО/Plд.ОIНJ!ШК, Jl<€ЩjВЄ ВТ;РИlМIУЮЧИ збу'

,ІЮЇІНИІ заcrЗIВНІ Pдl30o>! З СВОЇІМИ бо· Й'ОВИ\.\lИІ ЛО,М1:,ЧlНИКаІ:ІІ1ІІ ЙШЛИ п:о слі·

На фото: В nрккорДОНlНО:llУ 11і'д,'Ря\д,і. Фuт! І. К}1РОЛ8нка

з

ПУ;РПіу1РО'

(РАТАУ).

ОrLlеОКЗ\1І!

ЗУ С llРI:,1И

'ПР.'ИСУіТ'ні ПІР Иlв'іт аlНlІІІЯ ке,р іIВІІІИІІ\,а коі\псом'оJIIьсыаїї де:lе! aill!l'l Мос· кlCiвсь"юї об.:~аК:>']1і С€JКIреllаljJIЯ ЩоlЛ' KOlВJeьК'OГO MI''CI:OКJKCMy ВЛ КОМ

В:IК'Кlра КЗIj}леНlка. Тов. КаРIЛВНIІЮ

л іl: ень

на, Кір, а­

реlво; ;юціЙIНlИl'(

п і'­

пр,О\I,Щ1.ЯIНIСЬ'h10Ї

та

Ві ТІ'! ИіЗ1НЯIНСIЇ В'ОЄ'Н, л,іеelН'Ь 'І1РИIВО'Ж­ 'lІ'ої ,\1 О<l'Ю.'(ОСТ і ба,Т'blКl)В ,і СТдlр1ШИIХ браіті,в.

ПQТ(,\І В':']15\ вся аеЛИI'·шй ОВЯ,Т, КОВ'ИlЙ KQ1HIЦ't'IPT і \1 а СОlв'і ГУ'ЛЯIНlН.Я \110.1 СIД'і . В. ПОЛОТНЯк.

На, фа,то ВГСфlі: сек:рет Щ;J рМ\­ КСІ:ІІІУ КСI\IСCl:\ЮЛIУ М. Крук IEIРУ:ЧЗ€ шка.ТIУ'J"IКУ

З З'eJ\ll:пею,

взятою з

І~Ю­

ГІМИ за,ХИІСІНIИlКI!В Киева герої,IІ' ЧІ€!' (1С'ТI:'в 227 пол.ку н,к,ВС, кеРlіlВ' Ji'ИIКСІ&і делеlгаlЦ;Ї що,Itк'овсыІro р,аIЙ'Сі1-l'У', М'ОСКСIЗСЬ'І(оі Cl5.~ ас"і В. Ка,р,ленку; ВIJІИ')V: НlІІ3ЬКО СХ",­

....,Яlєlт'I>ОЯ

ЛlрасlOlР ра'й,О'н,ної КО·МІСО­ \ю:пьсыюі ОРГ3IНlізац,і'і б·I."lЯ Лlід· Н:,ЖЖЯ nPа,ніlТlНЮ:ГО ~1C'~ay'МeIHгra ПО, леl;>.1,ИI\!

в

б:JЮ

Н:I~QДIН,ИI\I

раідіЯIНСI>КИI\1

вої,на,\1

0Iпo.nЧ8НЩЯ,М.

ФО'J1O

3М і UiН>Ю'В а:г1И

заll<IJШКдlВ

qрю·

раlЙО-

З21·Jі·Нlчилась.

конк\:рс

ВИlкон,21r.[ОІЯ

(,ЕШЬ,

КО ",Сcr..tOJlьц ',в і У':ІІOtви З'маТЗ,fIlНIЯ

ЩО.;)'І(ІОВС"К'ОГО

О'iJ'га'Нlі'З'ОВ\1Є7ЬОЯ

п Е'Р'E'lОЛI.lді}іВЩТ'1І

няєтьс,я,

IЮ\lСО\IМ"Ї

ЗЗ,'{>]!ОНІУ.ІК';'В СТI().,lИIUiі Ра­ ~"к:paї'Hil ге:РOlїIВ-че·

КG':ІІ':О,\Ю.1ЬоСЬЮIХ

БGВ

IІ'Вn.р'ОІГ.1IЯI.1''і1 ніч.

СЄ'КJр(Ч?,р ~PI\\K не·

~'ча,спи'ки З.lI>ОТУ ПIР'И.ЙНЯ_lIН1 313Jf"p-

ІШ:ЮЮ», ХИI1'РIІЙ с.1і,д. За, ooїtJ1'bKa с\13И\Л11І:-11 ЮР.lЙ В,ИI3ІнаIЧИ,в IнаIПР'Я,:ІІ у НlаlШ Т'I!JЛ і f1IСlдав OlfI'H8.1: «Kcl;J' IJpH ПС)JI\'шен.о» . А са ч КИН.\lВ'СЯ

ТеМІна"

К(I\1О0'

ТlреБVJх6всь­

ПІР CI,],ILITа,в<нІІІКОв:

ИІЄ'<!<ІНЯ ДО всіх ,\I:;I.~0.1,1 ра,йону і

Народжені Великим Жовтнем лрикордо,нні війська, які виросли і зм'іцніли в боротьбі з чи,слениими ВGIJогами Краї­ ни Рад, завоювзли щиру лю­

СИГНАЛОМ

50·,,~ ':Ч'ЧЮ

ВI1\И.ш.1Н

GlріГ3lН':З2Щ 'ІЇ

з МО>П!1.1И j!I'яIнсыІї

роду. Воїн у зеленому кзш­ кеті це уосо'блення безмеж­ ної відданості Батьківщині, високої ;революційної nильиос­ ті, МУЖНGсті, відваги ,і стій­ КGсті.

ЗА

С1рга­

ЩСl-,К'С ,В'СblКОro раlііону В . КatрlПе>Н' "-'У ШКlа,Т\сlIК'V 3 3€1\Il1ею, ВЗЯіТОЮ

кореспондент.

радянського.

ПlРИk:IВ,Я,ЧeJНIОГО' ЖОІВТНЯ.

Лі , .1 ~B\IKH ожест!}\' ,Ра:!~~'Ю\l\, KO'МiCCI\IOJl\' .Ч.

продуктів

Ceplг'IfIНlKO,

ловагу

1\I01\ICOI:llIOJlbCblKy

к,ращу

ІШХ 01Р·~2,.;·'заu:Й і OКlpe\IIIIX акТИ­ в(:(';11:'в на'I'ОІроджено Г'Р2,\IЮТ21\!I!, h'j'6Kal:llH, ПіРluза,\IІІ.

11

і

ДС)ПОВlіIВ

к,ої, PtYlсаIНlіIВСЬ~ЮЇ, гоголії!в<сыкІїї заlзиIмIсыюї, з,аIвюj;JIиlцыJї та Бро­ в 3ІРIСыIQїї N~ 2 серЕ'.'ІІН.Х шкі.1. Ім 1В);J'}1Ч6НoQ че,Р,В'СIНlі ВИі\!пе.1'И і 1l!:'HIH,i псcr'ZI;J\IНI1<1И . БЗIГа'ТО к'о\IсоІ\ю(т]ыь'·

СОКОЛЕНКО,

громадський

Рd'ЙlIVО'ЧУ КО\І­

КРУ'К

П':,дJCУМll\lів ЗІ\lа,гаIН'

Пеl)]eJ\І'ОЖIЦЯ:,IИ

тва,ринництва.

е.

За

\l1()л'I>сы\lіi

худо­

лася концертом.

ceКlpe<Ta'p

МИКО.1а

й}демlО», ВеJlИIКОІI'О

у

Марія Захарівна побу,вала і на парниковому господарстві, ЗУС11Рі­ лась з овоч·івниками, робітни,ками садової бригади. Була присутня на піонерській лінійці, при'свяче­ ній дню народження піонерської організації. Вчителі і піонери радо зустріли і сердечно приві­ тали Героїню. м,а,рія Захарівна звернулася ідо піонерів з корот­ кою промовою. Зустріч закінчи-

Першим

~OМlCL'1IY

ЩО~IVОіВСI>КОГО

р,аЙIОНlів.

~:~lз,аlЦ,jю р а'ЙООIУ, Я,Кlе ПРОІхсtДипо л ід дое В i,301\l «Ш'.lIЯ,,( а:-'ІІІ ГeJ!JOIЇ'В, Ш"l,я,хЗlМIИ БМНКlів МИ, В КО':ІІ'j1Нlі:З,\1

бою, зокрема коровами, порі'8НЯ­ но НИЗька ветеринарно-зоотехиіч­ на культура. ці недоліки ми ви­ правляємо і робимо все від нас залежнt', щоб у ювілейному році підвищити щюдуктивність худоБИ,

знизити

3Jв',я'3Іки М'ж ТI;JУlдіВIНІI' М'О.ЩдJJJЮ

Б,роваРСUКQГО

'І~Я

гос­

все

і

,ІІ'РО 1[]!,.:ІJВ'ЕІдІВI-ІНЯ

п(щаРСТlВа пот,рібно розв'язати чи­ мало проблем. Навіть на племін­ ній фермі є ІЩе чимало малопро­ дуктивних кор·ів, від яких слід поступово позбавитися.

каlМИ'

заявила:

В 'l'ваРИКНИіцrві

-

бойОіВО;Ї,

нача,ll:ОНIИIК

ОР'ГШНlktаIЦЇЇ

доярки зійшлися ,на тому, що запозичений передовий lЦосвід спри,яrиме збільшенню ,надоїв молока і в ,радгоспі «Завориць­ киА». Надія Присняк наша передова

\І'ст

зда€

Тlт5\IН\ ч ',ТЮDМ К;Р::ЖЩІ п.РОХGДЯТЬ З2IГОНИ. В РJ1КЗ'Х КО:ll'ОО:llолщі,в червоні 3Hal:ll'eHa, ПQР'llРет.и' Окре· \!.И'Х Ге;ЮЇIВ Р3І~ЯНСЬКJ:IГ'О С 0100 у, З3lГИі(і~'v.IХ п!'Д Мос.КВОЮ, ЛеНl·IНJlРа.· І-'{СЩ, Gта,,')hГРЩДOlМ, Одесою, Ое-

TPYlдO­

вмінн·і працювати.

1i'E1.:qll~"

ла\l'~11і

ТИІХ

-

наші

переконались,

уопіху

любстві, і

'Слухали

і

В

події

ШlКі Jlь-на КО\I,СО\l'(),,1іія Б,РОВlа,РЩИlН1і в Ка.1ИIНI:IВІКУ ДО MOH)'\H~Н11,a, 0;1аIВ· H~:II захи'оникаlМ рідн;)го К:И'€1ва~ BCI:',Hi:I\-Ч€1КI:lста\1 227 ІІ(}Л,КУ НКВС на рг,:і:JIНIНИЙ з,.,'".

квітів.

інтересом

не зга'ОНіyrь бу,РeJ\І,Нlі

.V\ИIСі'У';UOЇ

М. 3. Пильтяй оглянула табір, цікавилася умовами праці доя­ рок. Тут же, оточена ними, а та­ кож пастухами, спеціалістами радгоспу, охоче і детальио поді­ лилась досвідом CBO€Ї роботи. тваринники

Еlі'КС>.lИо

.1ЮДСЬП(,·IЙ

Присняк,

вручили

про·

rpi3Jii

\11І н'вн.аI ВИIОНО'Ї в;Й1н.и. Поза· роста.1,И' Тlр,а,в'ою ОКОПИ і т,раНlшеї.

ники чекали приїзду в радгосп «Заворицький'» прославленої дояр­ кн Героя Соціалістичної Пра­ ці Марії Захарівни ПильтяЙ. Ось .j ,настав цей день. Марія Захарів,на прибула в літній табір першого відділка, де її се.р·деч'но привітали секрета,р парторганіза­

,,;1'

АВНО ·В~.J!гримі"lИ

а ВТОlр·а,

ЙДЕ МІСЛЧНИR ЗАГОТІВЛІ ДОБРИВ

ВЕа ПЕРЕпочtIНК;VПри раЙОНilЮМУ об'єднанні «Оільгоолтех;нік,а» створено два

більше радгоспного по.рт'У. 3а минулий

механізованих

поля

загони,

які

виво­

зять ОРГаІНічні добрива в рад· госпах і птахофаб.риках на по­ ля. Взимку і ВЛіТКУ працюють вони без лерепочинку. ОсоБЛИЕО хороші показники має загін, що заготовляє доб­ рива в радгоспі «3аворицькиЙ». Тільки за кВітень в'і,н вивіз

2320 ТОНН ГН'ою і торфу. У траВНі іК результати будуть ще кращі, бо за ДВі д~кади добрив від транспортовано понад дві тисячі тонн. Тут сумлінно тру­ дяться, в будь-яких умовах ви­ конуючи і перевИlЮНУIOЧН НОІР­ ми, екскаваторник М. О. Ко­ пура, бульдозерист В. М . То­ лубаєв, водії ав госаМОСЮFДіВ «3ІЛ-585» І. Г. Іваницький, В. Н. 3аболотниti, Г. М . По­ номарвнко, П. П. Роговий . Інший

заг!н,

де

доста,влeJНО

автотранс­ місяць на 88С

тонн

гною.

Наш! меха.нізатори заготовляють також торф в радгослах «Плосн:івсь"ий» і «3авориць­ КИЙ». Лише за нвітень його добуто В цих господарствах 16900 тонн. Це справа рук во­ діїв двох eKcKaoВaTot)iB «Е-352» і «Е-505Н» О. Т. Рижого, Г. К. Плесконоса, І. Г. пет­ ренка та І. М. Чечина Під час :\1іСЯЧННf(а, що про­ водиться

у травні

ха,нізованd

вивезуть ну

не

нічних

і

загони

в

чеРВНі,

ме­

заго1'УЮТЬ

одну

тисячу

тонн

орга­

добрив.

Л. ЛЕВЧЕНКО, ке.руючого рай­

заступник об'єднанням ніка».

с:Сільгосптех­

екскаватор­

НИНОМ працює д. К ВИ<ВООWfь доб:ри,ва в «Щ>асилlвськиЙ». Тут

Щугаєв, радгоспі зайняТО

«Н ОВ Е

27

і

господарствах райо­

тра,вня

ж и т т Я»

1967

pOIК;'.

3


Вчителі

наIГЩJЮ\.'І.*еНiQ граl~ю'Г а,\1И. Ві!.'J. ·ща · ЧЄіН'О I1ра''ІІ{)іl'ОЮ і дщ)е~тора зга· даІНОЇ CepE1дJlllbOЇ ШКО.1'И О:Jell\ldі,я С3\"llі'Й~l.аівича, Зайця за те, що дбає I1JРО гармОІН'lИШОТЬ Жlі,llЯ

«,к,РИlшта.1,еВ'а ваіЗа»! До 'речі, запаеol," ЯlтаlЙl'ІІQ дета.'Jb: коmН{)іГО ріО!\іУ !lIP-И IЮЖlНО\l\, пеj1€:C~1дж,еНlНlі на НЬО,МУ бу~'е вигра'В':IЮr;а~lа назва НЮІВ-DII'Q пере\юж,u;я. ТпJtelб)lХ!USlСblка са,\ЩДJЇЯ,1ьніIСТЬ

КО,;JI6К'ТИ>ВУ, що сам б~ре alК,TН1Bн.\ У'Ч3lСТЬ В С3':ІІIОіJ:ьяш"иості ГЩJ'НО ПіР03вучаl.1lf П\Clні « Парад переМОІГИІ» Боровського і «П ЮНЯ ПІРО Л€IIiLlНа» Ве~~I,еНИlЧа У виконаl!Jlні ДИМЕ'!рчаIН. За ВІЕС'ОК'\' викС\наіЗіСI>~У

шк.іл, па,рТЇ'Йlні і ЩЮфСПlіJllІЮВlі ар­ Г3lН':заu:ї ще :ІІало 'у1ва:ги flIрИlд:і­ .1ЯЮТЬ роботі cepЄiJ. учИlТЄlЛUВ, )іа­ .10 Т\lРо(~\1Ютьая Пlро ЇХ ДОЗ'ВlіIlI.тJЯ,

СI:\~;:>жа'''а

\l2(ЙСТ8jJ1НlіСТіЬ КО.1Іе'КlТИЗ

поо те, щоб вони н,еО.1It' \lіИЮl1е­ иТЗ0 в :ГЮЦ,и. ТИІ\!часом П'€\діЗIГОГ г,СЖ,.1'ИI К21:'И I Й Й'ТИ' попереду в жит­

пеню'Оl-lера

У

саl\ЮД'.Ія,л,ь,ніють

серез.

)"ИfТ'eJll>~Ь­

К!lХ КО.нж:mвііВ rpз,й'с'нv 'НЗ1р'о.д,ЖУЄ­ ться ЯІІЮСЬ ноомlі'ЛИIВ(). ТретіlЙ рііlК I1іР()[ЮД'Я'ТblСЯ раlЙОllfні агл1f,;Щ, і чо­ ~I \ С ь пр et:LCT 3ІВIНlИ\КІИ доі Х Шl<lі~~

н -я'к не МО'ЖУТЬ 3І:lqра.тиlС, Ь ДЮК?У'ПИ. Сьогар'іЧ!н:е

M'lIlТiIilВ

сuени

МИlНlv.'fої

неДlіVJі.

Зшга­

ВIJiОУ,10СЯ

шипо

ЛО\І

';';,

ВОНО

ПOl(,3.331.1'О.

щжаЗ\lвати

IlI.Иlр ,еКlтqри

ПIРI~кnаIД

того,

до

ClЧО.~ював

Тf)ебух 'вська

Усі

~ЧI:lслі

як

ВИКОІнаIВ'СІ>КУ

ЖalНРОВУ

різ-

наlГЩJiQдlжено

HO'MaIH1rII'J:IC:l1b, і за maCob-і-ст,ь у,час-

НН1юа

Iі'ИІК:IВ.

д аlН а, -

Кері,в,ника

хару

ВаIСИI.'DЯ за,

У'ЧИ lт,е.1'Я-

л,Р'Х'И1ПОВИlча

IJ1.';Ii'n~{,y

са\!о'-

го.род,жен'о

ЛІ!!

IІ1КО.1а .

ШI\1Ї<.1.

Р I:' Ч: іоі К

ВОJjно'час Ж!О]jJiі заЗlllа'чз'є, ЩО, Я,К' уже зrа.J.УВ~.lОСЬ, ДЄlН!\Іі шко:Nt

.].0 цього НЖ3\1пер,ед C.lI i J, заЮІIН~­

за '~ДI\. ТlI

;rr::жір

Шезченків­

Та'рз"хзн

.\1. .\1.

l

БОГ,Jа'Н' B'CI:JКO'Ї

Л\.

ВОО,\І!! ­

Ка.1'и:ннчен:;0

ОВС'ЄЧ'КО)

посїаIВН,:"ИIСlo

Ц'ро.ваР:СI1WI :,\j

ма,єг ьС'я,

що

Б

і

ВI/.1\ЮВIІ­

30'110:'\1

В3Ж.lll

вому К\1,lьтос,віТIНIЬ().\IУ захо,д

ра;I'і( О'М

J.H

неСЄIРЙОз.н(}

Я.

В.

.1I!iСЬ біраТIІ уч,асть в ЦЬО\!\

I\Оll.l7іш,

fIIРОlфОП і,~к'и ВlЦ'ЗНlаічtilВ ВО. х Кlр3'ЩIІ'Х учаеНIИINіlВ Бчнт,еЛЬСI1І-юі О.l',I\1IП ,а,­

Н21СТУПНС\І'j

.'l~PC'LL'

\ча'сть Б с,.IIII1IП':21J.': б\де CTO'-'JOuент,нО<ю. ЩО В(lдl.'!.lі.1 Н'<І РО'.1,IІIО і осві­ ти,

ОIТ,же,

ВIІI\іС'Г.1Иlзі~l'е

меТI>СЯ .10 ТІІ"

хто

CT S'BII'TII-

ігнщ)\ є

J,обjJ'

д:іла.

О.

СЕ1ре.'1і ні ,\!

громадський

Ш"О.,МІ Ng 1 та .1\1? :2. Т\'т lІаl1і­ чується да :-0 В4IП~.1іll. " 113 orl\1-

хору

а

К)';т;JO).

~Ітари.

ШКСідУЮ411

(,'.1. Г. Сині'.lЬ­

Ваl',ула),

«Нового

БОЖКО ,

кореспо'идент

ЖИТТЯ».

ке;:> ї'в­

l 'в а'!lСІв,ича

Бог·

подаPl\оНКСІ\I.

В'IЦ'CJватюі

м іСblКОГО

;ШТ'ЯІЧС'ГО

«

8.[1.1{'1НrJOlІ'Н'У

8,р6Ч1НtJЇ

Не

В.

BQjKal:I!:JHO~O <:1:~саl:ll,б.'JЮ . С.lеКТІ!lЗ вїДIЗlначеНI() rра,~ютою, а ЙО,ГО ар­ ГЗін:,заТСlра 3С1ЗЇД)1ЮЧУ СЗ\J,ІКСІЧ

!1рамотаю.

Лlill,ю:щмерської

Іл,,~ю

u,і'I!IН'ИI \І

:!'К'О'\I, па :не\Ю , IТ

Є

СІ>Іюі

n.1<1 СIШЇI

II lJ,

Лі'l1кіВСl>коі і

СЗ1JJка,Ng 1. В ї, Р~П ЄІ!}Т', грі та:!!­ цюва,ЛЬІІlі :' ООЛЬ1:1і Н,О\lЄЩf, ВИ'С11\П

.'l,Pllne М'.lОие ПО,1і.тJИ.1І! КО.1ектиВІІ Р)lсаlніI В'СШ;О Ї ce;.H~ДHbOЇ та Ве-

НSIі'tчо.ю.:щIOГО

йо;-о

иього

IlР'21\IОІТОЮ,

НИІ(

З б2ігаIТ'ОЮ ПРОПР&'\ІОЮ ВІ:І(:~~ ІП И­

РClбо·

чаТОІРCl.:І,жено і,меНІНОІЮ біlбл';оТ'еч1\0110 .'lир,е"тсра шко.1'и I'В3Іна Ощфр;,ЙОlвwча Oca.JHoro тег..к на,-

Г\~!)ТІКИ.

С();Jед,;rя

В.'д

-

за,

за

ту пре~ilIИ'ОІВЗlНО бе311лаlТНіОЮ пут:і'~кою до Q)1ДИ'НIКІV В.lJ,почИ\.сщу та

Саме 3 иb~IГO БClКV 110вча.1ЬЧИ1\1

є

і

і,

КавбасИlН~I1КСI[1()

о~'га\'іI;ЗС'В\lваl'И' Вlі'льний 0іД робо· Т'и ч2' с Бі,:~ь ше ТОІГО, баlЖЗIНО, що,б ,1ИI.1,ЬІС.ІОСТ:,

ЙОГО

\І аIЙЮТ€1\ЖіlС'Т 1>,

воіі),

сцеНІ

на

до пеН'ClїI(J~ра беруть учас.ть в ХI~ЦОIЖНlі'й саМОД,;ЯШJllюс.ті. І,м і заlС'л\~жен() ПI~ИіС'вюеh'О на ОГJDЯіДі ПElрех,jJJН1IСЙ IJiРИЗ, В<отаlН'ов:ьений на честь .ювWеЙl.IОГО РОІК/У. nрuз

Ч11lВСЬК1 ().l,'\I,г.liа,ди стаlТlИ ';jРі::J.ИlI~',іі;jIIVIll. 3а.т,е Х)1ДОЖ'Н1Я

НК!і,вн\'

Ба'тJlОК

и'HIHI~M ПОJ.аФі>Н!КIО\I. Ці'нюt"'и ПОJ.аl)}\'IНlка \ИI

Іх

В і,1,ЗНа'че-

J

!:Іі С,КlРіе\llі(&іJOва'рська ВН;.;l(щаВ<Uiі: С€;lе,;щя Л. О. шкот,у­ .:============::==::===============~i ла,л,ова

Сннто

Не ,В'піЗ,1І3ПI IIIKI',l'ыІ'01гоo ПOlДВl\Р'Я. С!,о,га,д,ні ШІ\І:!

і

Т),Т

ті,

раЗО,1

ХТИ

Зlі

ваіма

ве;реСIІ,Я

1

l'!ЮЮ

уч­

3 П'Рllіі,IIIЛIІ

З

ПіоН'ерська

, НОRlи\fiIl,

др) ЖИlна

в

худож,ньої

пёJii() !IН-II,ii

са!,{ОХ:IЯЛlщоот,і

Кlубок,

в

НСЩСlдаlВНО

:lOП11lТ1І

-

Я,КО\І',' с'в,яшен­

І:а З('о\IШI з ФСlртеlIlі,гє.чюя де

ПOlб\'38.1'"

Бреста, юн,і

О.1і-

ШКОЛИ.

З гar)'Я'ІI~М и1 С.1'01l 3''.1'11 П'ОдJЯIКlИ свої" ВЧіLте.l'Я1Ч ВIІ,ст\'п,ають ви­ П)іСI\НlЖИ ЛаliJ,И\са Пе ~р ова, Олена С'Вlfl~IЦСЗ<l, A,l.la КОJlІСта,НТ, Иlнова. НаЗЗВIЖilll ЗЗ~1111U1аIТЬС,Я в на· ш:,й па'ч'я,т: ,РОІ"ІІ наlЕ>чаIН'I!Я в uій

-

ІЩІ«() .~ІІ,

ка'Ж')lТЬ

ВОН,И, .

~Xlil~ec'(TClp, ШКО.111 В. ПИНl.JIюра б<!,жає УЧН>ЯІЧ у,оп'іIШt10 С"\l,аюТ'и ек­ з,аі\lf'НІI, КСIРИОНО провести' ліl'l'ні ка'НlІку.111. а В ИlП \ IОКіIИiК3І\1 об­

ра,ТlI . в,,~,Ij,н';! показує

ЩJlЯХ

ЖИТ'l'і .

\"

П'Р'ИIС)"11l1і'м

с;';;:;і( Ч, при,в(яе.tИIIІ з

Він

Сlfi;l,ВОlЛі'ЧlН'ИIЙ Бреста, .

У н'О­

lJlY\I'Y Н;13'Ч3l.1blНО':ІІУ рои' uел КІ.'fюч 'Е\Р ~'Ч а,ТlllЧ,УТЬ

Л) нає

!\ІР ЗЩО\І)

оста'НlllіlЙ

~IН І\,lаіС'НИI КИ'

БУТI~lі, \IИ та\1

К.'І'аlС);"_

J.звї'н,ок: .

Зіна.ЙСI\I.-rЯТI>ОЯ

ВсіС,Ь' з

пеРШОК-1аЮНІІIКЗІ\1ІІ

Пlі,1IН()QЯТЬ

книжечки,

\Іа'й­

Ма\JIIЯ­ а

ті,

СТЩРШИІ:ІІ

в

на,

то­

чиг.21·Ті I Я; та І. Т.

На

ПОIJ.IВ·I;Jo'ї

кві.."и,

ного

за

на,у,КlУ,

по

-

ЇXiIl€

C,BOlil~1

заВИІС-

С'ВОЮ

ЧС'іргу,

пі'дlнесЛI\'

дlРІ'і'3Я1\I,

ПОДЩ)\lва.1'11

Кlві' тн

з

ті,

в

маЛЮК2І\І

"НИlги.

На, заr"I'!І>чеlfjНlЯ уроциlСТ'ОЇ лі,нйй,ки

Ва.1ер~Й

КУ1ПСISl~Л,~I~

~е?~щаIВ

П\'-

і

прolма",сышш

депутат

ООЛЗIQНОЇ

д'і

ВlfiСТ\1П1І1.10 ПРI!II~:JO .

НИіЦ'Т'ВО

'роботі

кюї

Pa~II),

го..101ва

п,о

а:;,е

1-2

фаll~Т,

C€\peдlH':'x

(,;r;ИІ;JектС\р

ШКlі_1 М.

\1' :ЮUЄlRIЮ:ll)

\ чаСНУ.IКІ!. \ що кер'в-

Гогол':,ВlСЬ.

КУlраlЛlllна,

.'V\.. Т.

А.

«СТІРСЖ

~1'ИlНа,є

нз

На' фото: ГСlЛL'B<І, рг,ііКОI\lіУ проф'

спіЛІІ<:И' І. Г. Репалю~ ,ВР~'Ч2'Є :\и· Р'ЄІКТСІР'У Т,реб\)~ХIВСЬКОI щкс..1,1І І. О.

Осадчому ПІР,ИІЗ.

Пу1СТО-

Фото

А.

Козака.

2045 Те.1€1ві'З':4і,!-jlі новшш. (."1.) . 21.00 «КВН-б7». Ф.н,а.1. (М) 23.00 Че:lllпіОінаІГ Єврони 3 n:,w Н'астИК11 сеР'е}Д ж,і' I!ОIС (Амстер­ .:131\1) . Друга прогр,,-ма. 1б.ЗО Че'\І­ п:іс'н'ат БВ1lJirIИ з гї\Ші',JQТИ1КИ сер, ю

oвi:raIНI<Y».

Т'меві'3і'йlНо, 'Н'[)ВИlНIИ. (,\'\). 20.30Театр Тle.1еві'з.і,ЙIНIQIЇ оовели. Г. Т,ри" Ж':'НОІК. (А'\lIQтеро:\аIМ) . 1900-«П[JIІ­ фOНOlВ - «M:.c;r rО3lВОДИІТblCЯ опі'в' l(оФщонн.а ТИlша». Те.1ев \зі,Й'flиіі ноч,і». (М.). 21.10 дні бо.'1гар- фі.ЛЬ'М. 20.05 - «На, :\обj)аIНlіч, Jliф' 11Н1 В:,':IJIJlріаIВЛЯ€ТblCЯ в ~YTb» . сыJїї lGY'Ль'Т'\'1РИ .в СРСР. "НЗі ВОГ- ТИІ'» 20.16 l\:OI'-lцерт ЗIРIТII'СТI'В (Х3\ркі!в). 15.00 _ Піс'Н;' ПЮНIeРюtК». (М.). 22.20 Те.1е~іЗlіЙlне чеської еатр' аіДИ. .. СЬІКІН]Х П'ClколііНЬ. (1"')' 15 зо На ПОНЕДІЛОК, 29 lРАВН5І «Края 'кoIмlcoMiQ\,1b1cыІ!,х НJCl3сЮ\" 8иКlHO саТИI РИІ. (,.1\1). 2235 Т('дов». (ДIJIЇlпропе·про,аськ). 1б.0о.::­ MOC~OBCblKOM\' \lі' і!~н,аIРО1з.НС'\lIУ ШзПерша програма. 11.00 _ '('СІВЮМУ ТУР!!)Р). (1\\.) 17.00 _ За • .ї,еlв,іЗII;IІ!)і B::CТ~. 11 10 - "Пр()па,~о «КЛуlб ЮЇIНoQI\l,а,НIЗJрdIВІНИlkіl8». (М.) , Друга програма. .1,іто» K"HCIKOV.~J.'~i!. 1б.55 - На17.00 Те.~евUзіЙJНі sicт:i. 17.20д.1Я дІтей. До ДН,Я хі,мііка,. «НЗ'\lNа ВИlроб­ К',l.ю ':lill:ІЇ ко:ще.рт феОСТIII'іlз.1Ю сз- ша зфіша . 17 ОО _ МI~lJ.(IЯ.llЬiН Clго М ис,т еи,Т'в а ."\ О С'К ОВНfЩl18'У». ТелеаіЗОЇIЙіний ЖYlрн'ал. Сl>коі Сlб::lаcrі. (М.) 20.00 _ «На "Я:К: .1ежебоlКЗ Heo,o'Гкl;'.!! 'рОбоГГЯ· гаю СТ гІВ». M-у.1I>11И:IІ>.1іlкз'ЦіЙ;Н'ИIЙ 17.50 «PiUIJHe м,істо ~O€». 18.40 д()lбра,~і'l, д,·чи l ». 20.10 Те-ат• ". фіс1Ь\I. 17.10 «На ,pli,ВlН1~ К1ра,- «Строк МИ\Н,31Є на сні;га:ИІКІУ». 'Рlаl1ЬНIИИ anектакль . щих ЗlраВIКlі,в». Кі'.іор'епартаIЖ. НОSИІЙ Х'YlДЮМИіlі.й Ф-і.1Ь\l. 20.00 НЕДІЛЯ, 28 ТРАВНЯ І (ЧеjJIНI:lщі). 17.30 В еФірі «МоПерш рограма. 1О ОО _ Д.1Я Л>O\lIjJсть». «На' 3~'BO.JJ ПIJ)1И1l!IШО,В а п х'л()ПІЧ ІІIН'а,» ( Х аl!~КJ~В ) 18 оо до у,мовах, що й пози~а ПОПЄі;>€I.1IН'Я. Шlко.'!ЯР'JВ. ",Б)lди.1ЬНIІIК». (1\\.). 501ріЧЧІЯ Ве.1InіК(}ГО >І<:ОВТIІllЯ. «На ЩО;:ЮКу ПО н'ій П'РОВО.1иrrlll\IЩЬ­ 10.30 АнглЗ і,Й,СblК а, мава, ЩЛ'Я ма· \1 еРИідР3lН'ЗIХ "IКlра,I·НИI>'. 19.00 \! ОО Н ,у, ., СЯ 8 тир,з:ж'jв. В иЬ')\I'У роиі ТІІ- Л, ЯГГ ("ІІЮК 2 -й) 11. ,а ':\0- ОПСIРїИIВIн.а п,Є\реl:\а,чз. 19.45JPа.ж,і ВИlпраш'ш в,ідбуЩ;,ТЬСЯ: П()l\lOlГУ театра'lЬ1ніIЙ с'аl\Ю;JJіIЯ.'ІblIЮСП. чайIкюlвсы,и'й « .\\аз,епа». зо чеР'Вlf~Я в \1. A.li\1 а .. АІТ а , ті. З'У'СТ,РI.ч з М аIЙ'СТ Р,<lIМ И т,еаIТIР'у . СіПект3ІКЛЬ ЛЬВіі'!!ІСblКОГО те аlll'У І;) ct'IDIПНЯ в >,t РIDз,і, ЗО :тс­ (М.). 11.30 - "По В'IІIЗ1I:lаIЧНIИIХ Мlіс- опери та, ба.1' е11\· іl\\ . І,в. ~pa'HIKa. ТСlпа'дз в \1. 6al('\ , 30 ГfJYlдlНЯ UЯІХ MOC~IBIP>. ",М3ПІ€IЖн' а, П .1Сil1l.а,». (Л"ВІЇВ) . -в \І'. ВОІТ:ЮНlе:ж'і . Нз ОДІІ,Н роз­ (М.). 12 ОО ТС.lе"З:'ЙНИlfl фесД 16 ОО ТI!IВIЗ.1Ь ДІІІТІЯЧ'ОЇ Т,ВОР'ЧОСТlі. (Ка.1іруга програма. . - , ЩІ ріЯД ПСізItа<И в J(QIЖ'НI()\liV ,тираж! ,р о­ ШIК'Оl'1lЯlріі'в. Ю. СО'Т'ІІІІІІ( ~Про'с ro з·г~\'є.тьсlЯ 9400 ВИlrj)~,Шів віі.'!. 1:ljНIП[J,ад). 12.30 д.1Я Д:теЙ. жа,х». П,р<,,\\'єра теле'ВI'3:,НlНОIГО 40 ДIO 5000 К?lр'БОВЗ'11IU' ІВ на За­ «КОІНІКУРС Q\1ратіIЮ». (.\\). 13.00 спектаll\!ЛlЮ. (ГОРWIКи,Й). 1730 ~ .а,.1 ЬіН\ СУ,:ІІУ 512560 КЩ;JООВЗОЩ:,В. - «У ("'Вlі'ті \111CtТ'<ЩТlіР>. "Про['\ - "Б\-,:и 33IВ,ЖI.'l.И наПОIГО10Iві » . Кі,Н'и­ П(ІС:~,Я ОС1'аОННIЮіГО 120 ти,ра,жу Л>Я:НІІ,а ПО Ч)lЗею УГOl;Ж:Ь<К'СIГО 1І<16'IИС. 18.00 _ Програ':llа, IН3ІВ­ ВіI]IlР,ZIШlїIВ ПО П(Йlнuі 194 7 PC\~Y фСШ"!(~"ОР'У. Рі:Зі>б.1,е'іJ>НЯ по деl;)е- ча'.lЬН'О1ГО те.l,ебгIЧ'ЄіНIНIЯ. д.rllЯ СТУ­ ШЮ::L1,Я/J':' В. «Y~I,i.1~ Р\'ЮР>. (М.) _ 14.40 _ Для шко.1'ЯР'}В. 4\д~.1b­

пі::\.ПlіУlІ'Є~IСТIВО,

ста'РОШИ1\1

з

Аllщрїїlвна ГаIЙ,дгIШ. на З3lва,Н1таlЖеНlUcl'Ь

Навий Х)'1ДОЖlн:і,й фі.1ЬоМ. 14.10 Для ДОШК';,1ЬІН'lІlКіlВ \\0.1ЮtдiшиlХ

СИв ВIffi'УОІШИ'КlJВ I1іР'ИlЙ>ТИ I1іра,цюва>На

оu:ен'іч­

В'ЧIt1'е.1ька

СУБОТА, 27 ТРАВНЯ

')'П'И;В П. д. ЛиrnВlИlН, ЯIКИlЙ заIПlР'О-

П€!РШOlК,1а-аН'IВІ-.I!f

ПlіаНlі «ОЙ І. п,РОIЦЬ'

Перша програма. 11.00 Наш К!СI\!ент.аIР. 11.10 AНIf.1iifcbК:a мо­ ва LдДЯ ~lІ8ляrr. (УРClК 22-Й). 11.4()

НЯ.

ти

ООН'СIЕІ'1J:IЙ

(IВ'СI:1,а

з'",аIН'

ВіlД іl\lені шефііlВ ШКОЛІІ ВОСІоб)IдIУВllIЮН-О КОI\llбі'наrrу -

~IИі)т,еЦ'l'ва,

х,іlВlКИ В::,ра Не3lваlжаючИl

ВОСblМ'И;КJ.1аIШI'ИlUiЯ Теl1Я1на І,ваН'ИIUЬІК'З, а таlКОЖ ВИlI1у.ОКН1ІІU;Я МаIР­ гзрита БОРЮ\fICblКа \lJI1tj;>o дЯlh:)іВ аlJИі ШКО.1.і

.щуеl' Г . М. КОО~Ч;ЄJНІ"О ПQДOl.1IЯilЮ (к,НIЯlЖ'Иlчі) -

І;}И заО.l'\1'0IВl\'€ .1юбителька

ХВИЛЮВ'З,~lі!-fЯ ВIt1:У~ЖIНlи,кі,в. СК{І;УО Д,1'Я IHG!IX !lIролу.наіЄ остаlН1Н1:'Й Д~Вli­ нок, в шкіVJ'I1НОМУ ЖI!Т1'і. За 11Р.а­ д и'U!ією, КІЛ ас аl\НП ej[J.е:ll'оm~ЯI\\ у СПО:РТИIВiНН'Х змаIГЗ'Н1НЯ.Х БУ,llИ' цру' чен; ПОXlва.1Ь1ні І1раl\IОГI\,. І х таl ю'..к QJ.еРЖ,З_1,ft аlК'ГИlвіети r,РIOМЩдіСI>КОГО ЖIІТl'Я :\'\,ш·,'о.lа ПОНСI\lаlt)е"ш-ilO, Ва'­ :;!€i':IТ!1IHa Г.1'\ ша,к, Вітар Ли,п'ЯlВка та інші.

вч и'т'е.1IЯI:ІІ,

: П.

ко (Ps,ca,HiB) за ,"часть в по­ Iшзli \РИIВlКУ з «Ф<.фа.он-:в» . ПСі.:ИJ·

С,ВDЇ,Х

ос,;, ШНІН'Ю:О

С\I,іх,

'\\е.1ьнич,еГ:I:;0

(Тр-ебvхі·в), О.

за ;В~!\ІClН3ІННlЯ ~,Щ:)()І:IJНЮЇ чорн,а Я си ЧІОр'на'»; Б.

Б(ЮIВз,рська

ОВ'ЯТО

С.

ВащеllКЮ (ПУ1Хівка), К. С. ПИ<1Ь­ ТІЯІЇ! (P~1CaHi'B) за Х)1дOlЖJ!1€

* рзJ3

.'4\1 1 3i·,u.;J2L1,a

ШlоЮ.1,а,

J.зв'ііна<а.

за­

*

уже

D'НI~O'lla'i.IUi·'B

позз'-

шк 0\,1 11'

*

ЯfJШЇ

се,ре,ДJLЯ

ус­

ВGЮЕа,.lа пеlрехі,ДIНIИІЇt ЧЄіРВОІНИ!Й П, рапOlР раоЙ'КСl\!lV ЛКСМУ, K'o.~e,,­ ТІІВ

_1.аЧJiУЮТЬ

впер, ше

праИJі,

.lkхаl:lІИ В Н'і1lВчаНI!lі, ШI,IЇ.lblніЙ po(jOTi.

чергу,

С.

1),

В. О. С"PlИlllай

lа'iJИIШ3:11 БУ'l\!еТIІ ЖИІ311Х к,віl1l:IВ ...

rя,,'].(' за ПЩРТІИ. СЬСlго;;,ні ТУТ СВЯ­ ТО ССТ ШI,Н ЬОГО д'з,в ,1Ш(а. :10 Нl>о.го DlnXOBaHui, ЧI ,сь,ші RОС!:J\ш;):і'tНоі Ш:;ОЛИ ,:,,~

.113, ,\2

• останнього. Д~BIHKa

Пlра-,

ПOfр п IДIDостаЮЧIИ 3>М'ШilI . А Вlооч'ері il'.l'Я ВИIІ1УIОЮНIИlКlі,в БУI8 Д31НИЙ IЮН~Е'!Рl' ОШ1lаМIИ, заIВIQдоб.УJIlНвннК!і'в.

-

n.

В,~2'::І>{' I'I'(И об.l';гаlціЙ \юж\ ть об:ll':­ няrrи Ї,Х ,на, об..1іl~аu.jї мовоі ПОЗ'1І1К11 на піЛЬ:ГОI3.rtlХ Vi\lОва,л, тобто без сп,лати

ЗО т'ра:ВI/Я 1!:Кіі РОКу вj,дб\ '1єть­ СЯ II ї-іі ТИlраж ВIЩ)21шів по- дЕ'!Р­

Же,ВНI"Й

3-іПГЮUС'НТ'h':й

ви\-рзшнііі

полщі.

в,н\'трішН' й

В

тиражі

на

O,:\IL:F P()J!J'S! 1 ПОЗНІ'" розіП19УЄТЬСЯ 8500 ВI"гра ІІІ ю від 10 .110 5000 "аІР' 60Ba:H'LI!IIJ на за'Г~.1"Н'У C)'\I~ 46.')020 N~';J:БОН21Н'ціIВ 321;Jаз

іюн'\'ють

т;))~.:rЯ'Ш IiI\l иеН(сllі

діВ:

і

П,'JОПОІН'\І!ОТЬСЯ

ДЄ<;1жавн;

ВИlПраШН'і

ПОЗIІI(;И :

194ї і 1966 'РО"І'В. На,СС.1еН:іЯ'\І

т:,lыш '"

ТІРИПІРО' ВИIJ1i\1(1кі,в

НЗ,1II0ГО

ра'Й'О'!І!\'

4 м ісяu:і 19б7 ,ро"у ПРИ­

д(j2,НО обл і ral:JJ 'й 3-,r1Iроuентннх по3!1.1' на c\~\~y 45000 Iщрбова'НU!1В В ТІ"ражаl Х, що В'lдіб)l.,И1СЯ в IlЬО\I\ іJOиі. б\\ш пре.д'явлені до ВIІП.1а:ТIІ 'l'JlКi BI~I;JalIli. 1 ВllГР:JilIІ - -5000 КЗlрбова,нщ і в, 3 Вltlпраші, ­

ПО

-

2500 ка,РlБОВЗllщі'в, 7 ВИlграш'IВ по 1000 К2I'J'БОВЗIl1lU;В і ряд іlН­

IІIИ'Х. ЗИІХИ

О б.l'-,г-аll ії 'ІІоЖна,

3-проuе",l1НОЇ

КУ,ПИ:ТІІ

І

по­

продати,

в

ощаl.1lні'Й каюі б\ц;ь-н,юго ,,'і!Ста чи ра,й-ClНУ О.'!.е:-"жзт'н ви"раш NІ'КОЖ :чожн'а

в

ОЩЗlдіН'JЙ

кас:

бj1J.Ь-,ЯI КОГО

містз чи, раЙс*г\, . Де.ржавнз, З-ПIР'ОІцентна

на

ПОll1,ка

вип'),щенз в

ВИІГ'рз.w·

1947 pOlJii

Нlа

20 .. р!і'NilliJЙ

с,тфоlК.

ЩорСІКV

п'О

, ч11Й IllР,ОВQДИТЬОЯ ші,сть ОСІНОБlНlИIХ о.:щн ДQдamкlОВИlЙ

тираЖі

Вlщра-

Ш:ІВ. В иЬО\І'У iPOl~i ТИіра,жі ВИIГJ>Зш,'lв п'о uіlЙ ПOlзшtі ВІ'lдiб~1.JiУТblCЯ: 30 l1РЗ'ВlН'Я В М Д\ШЗlн,бе, 30 ,11IППIJfЯ в \1. Pocrob-на"дClН\', 30 верес,НlЯ ,Б \1 . MOOКlВli (ос· Н':IВIНIt,Й паtJа -

і

до,даllК'О'ВИЇt), в м. МосК/ві.

30 Л!n070-

В 3В'язк\3 l1И\\, що С11РОК иієї ПОIЗIiIi<lI ,в НІ~IІ'.шньо~\у році 3З'NіIН I Ч\'ЄТ,I>ОЯ, ВИlП)'іЩена нова 3-ЛlроцеН,l1на, по:mка 1966 ро­ I-іУ. Ви'пущена вонз на ТИІХ же ее .... 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . ее

м.

Бровари,

оул. Киівська,

,по

З-IlI;:юuентН'іїI

ПОЗИlU'і

194ї POКlY, К'), \1 то.;). 'l\аDбованців об.llїга'uі,ї 1111, К \'П)-1й,те

10000 ПОlllіІ,1

І. ДОВГОПОЛ, завідуючий

д.тllЯ

fЮlllіl1В

ЛеlJЬ

13.30 СЬОп рИIКОPlД'ОfilНИIК а,.

РаlJ.Я'НСЬ,іЮЇ

.1Еlнm'IВ пеIРШО'ГО'

центрощадкасою,

БЄ€lВ» .

фі'.1ЬМ.

НОВІFЙ

А-[}"'І:і

\іаlтеРlіаlnll».

~

Редактор

17.40-«Те.1ега~сж»

18.00\l1\? Иllm». 19. ОО

«П О:Л,о,р,о,ж у СВІ' Т Міжна'РОД:НIЗ TOBIIoJ!-tська, 3IУСТ­ р,іlЧ 3 ф)l11бо.l'а. Збір'на СРСР зtб"рна .'v\eKc ;'''11. (Л ен:;'н flp 31:\)

-

ЖИЗНЬ» оргЗІН БРQВЗРСКОГО районного КП УКlраииЬІ и р.аЙОНіНОГО Сове,а депутат().в грудящИіХ~Я Киеl"!:JКОЙ об.1асти.

154.

Телефон 4-57.

За,\I.

2169-5893.

ФЕДЯЙ.

,КолеютИlВ ра'іі,о,н,н'ого QУIДИIНіЮУ К'У;JI.ьтури,

ГЛ1ИlбсІКО

С'П'~БЧ)-1ває

ПlраJЩВlНlИlК,У БУ1ДИIЧIК'V К\УЛI>Т)~р'И ПУіС'1'о.Вlі,т,у 6ВiJ1eIіі':1Ю Ilв,гIНI()ІВI~ЧIУ 3

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

Броварська друкарня, київсыоїї облаС'І'і, вул. Київська,

€.

Ко.1еЮllИJВ БРОІВ'~,')СІ>К'ОЇ се" 11РО:'Ч'ІЮЇ ДI!Т'Я~ЮЇ \IiV3Ш'КО.1'И Г.1И­ ба.lЮ ОП':'ВЧ'jlває 'nРd.н 'IВIНИIК'У \1-)'3шюа,.lИ П)lС1"овіТIУ ЄВlген"ю ІваНОВИ'Чу 3 г,;m!Юду c:IIeprri іі(}го \!aTep~ Євдокіі ПО.llікар,півнн.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, за':ТУ'1ника редакто.>а, відділів: партійного життя, масової роботн та промнсловості 4-67, сільськогосподарського відділу і гро­ мадської приймальні «Київської правди» 4-47, відповідального секретаря, редак­ ції районного радіомовлення та фотокореСПОНАента 3-18, ІНДЕКС 61964.

ма'УЄI\lа'тн,кз.

_Ф!!l!!1~!!'\!!!I.!!!!!!(!!.'1!!.!!)!!!.!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ДО'<\ I"'I€НіТЗ.1Ь1НИ,Й

..................................................................................................................- .......................

Вища

«Визнзчениї! iHTЄIГI;>.a.т». (д9і лек. и':ї). 19.40 «Наш CI'I\le:i'HI~IЇI а .1ьБО\I» Те.1,євіз ,Ї:IНИ'Й ф~,.lЬ1\I. 20lS _ «Гo.~'H, ОltVКИ, С~ЖУ'Н'.1И» (М.). 20.30 _ Те.1ЄівіЗ'ПIН: lІОВИ'Ш. (:Ч). 21.00 _ «.\\У:Щ«З і ча'с» (.\1) 21.40 _ «ОстаНIН'Я liіїч». Х\ід'ОЖ:І іі .

і

«НОВАЯ

К')ІОС\ . Ні,\!еиbll\;]

МІСІва,. «~ 1-5. Що та,;,е СИ нrгеТIlfЧ Нlі

.......................... .....................................................,"'.'............................................................................... ,.".'"" •.

ко,митета

154.

jJ',зннш

(j'roРШИlна).

ГOlJ.I!-j,і

Ф.l'ОТ\·. «В,!І')ТСlві ((Оі)Х!.'СIРlі,в». (.1\1) З 1 ~;JiV~.1LflЯ 1967 РОК\' по 14.10 ]'л,я школяр',в «ЛаБІ' 11 Ч€Р,В'!RЯ 1968 ро;,\ об\l і,н С'б,~:- рИIІ1'Т, ві,дк,риЙ'с,нl». «и"кава Зl:з>бугаlll':Й П';ЮВС\J.IРИIl\lеться ОЩifД'НИ,МIІ ка». Ha'\ ik,obo-rr'31іI ZI ВЗ~~,blНЗ в,,'ХЮ,;:аІ~jIИ. то,рина». (,М). 14.50 - Cl:loГO\дJн:i OUJf',ra,Ui',Ї 3-,проuе.'іТ,НОЇ пози,ки -,деНIЬ Х,:,\lл~а. «II Нр')lотрія ві,КР· IНIfП'\lщенlі НО\I:lна'.l,blё',ОЮ ваl;Jl1Ї1СТ'ю (."\.). ]5.20 «,,\\\'З'1І4'!І!lIЇt кіокж » ПО, 20 і 10 каl!JIбоваlluі,В ПО НИl'( (М.). 15.45 «Б)130" ивіт'е» Л ; I'ФОiКJна ВИIГjlJаТIІ в':'.1 40 .10 5000 РНЧІІШЙ , КСІН 11ерт. (,;\1). 16.15 _ 'КіlIрбо,ва!' IЦ~B: а, в :r:IДarr,X OВlOM)\, «ТБК-б7» lб.45 «ЮР:ІЙ То.1ІУrrИlоаlЖ';

НАША АДРЕСА:

h':\lр'сове'ї

в:-».

n.p ИIВЮід j"

\

С'М е,рт' ;

Й О'ГО М а'Т ер,і

.~. . . .€.в.д.О.к.і.ї. .П.О.л.ік.а.р.П.і.В.н.и....~

64 номер 1967 рік  

64 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you