Page 1

Про широкий розвиток меJ1іорацlї земель для одерисаННJI

в и с оки Х іст а л и х у р о ж а і в з ери О В их т а Ін wих Високо

рО:іlшнуте С'!,,,ьське

ві ПленJ'lМУ ЦК КПРС, є Heo.д.MiL'i_ ною )"МООІою .дальшого 'П!'ДLilесення

,воієї соцісмісТItЧНОЇ

6КО'ІІом,іки і

HeyxlL'lbHOГO пі,двищення вого р)ЗIІ'Я ,РЗІДIІІНоСblКoro To~\' ХХНІ з'ї!3Д па'рт,ії,

чаючи КОIfIQрЄ!l'иі

ЖИ7Тє·

Hap<uy. ви,зна­

шдяхн КОМУ'Н:С­

ТIfЧНОГО ~lIЇIfflИЩ'J!,а на c~aCHO­ ~IY етапі, надав першор.яt:lного

з нarчеlllf я ЛрlЮКоренню TeMlJiilВ роз­ Вlrnкy

ci.1bC~0

,гоопOlдЗ);Х:Тва,

його Пac.тJl~()8нііІ 'flП'еНСlfф:'ка.цїої .на ос,нові системи, 6Конс'мічни.Х та організзUJЇЙ'НИХ захо.дів, розр06.1е · них

б",резні:ВИIМ

(l965р.)

іве,р,есневим

Пленумамн ЦК КПРс.

Всем,і!)'не пrДВlfщеиня вrрожай­ lІості з КОЖНОГО П'lктара зеМ.1і­ основа

прис.коре-нО'ro

розвитку

С : ,1ЬСЬКorо ,rooПQ.]аРС'N!а взага.,і і ВI'робництва зерна. особ.1IfiВО . П.1ен)'м вважає, що доояГ'н.ути;Й р : веНЬ РОЗВК1I1\У економіки краї'нн дає ЗІ:\fOlГу з цією метою здііісни.

при хороших екон()~'іЧIІИХ показ­ нИ'Ках.

Перед.6ач,ається щенн, я

ТЄlМП:IВ

робі'!'

на

П ! ВrДJні

д:ї

зонах, посух,

цьому

я,кі

заlЗнають

пPOBLд'HI~M

ко~'пд.еКJCі

IІЄЧОРl!iозеМ'ній

є

Швнічному

У~рзї,ни,

з а,хста,ні,

1~Рf'зво..l0женИ'х

захоідОМ

де

,під;!!и-

МО.цавії,

у пО'НItЗЗЯ,х

на Да.текому

КаfloКазі,

Ка­

A~ly-Дap'ї

Сщд;і,

:

jЮзго:нання

~УItів.НlЩтва зрошу,вальнIIJ.Х сис­ тем у Пово.1ж'і, ;ха.1ыІйй р аЗ1З И­ TCII~ зрошеll'НЯ зеЩ~.1Ь у районах CepЄl.:tHboї Азії і З,акаlВка:ззя. ня

НаМlіче'НО здіЙСНIfТИ всі,х орнlІ'Х земе.1Ь,

савиш

з

КИ!С,1И'МИ

н€чор!юзе).lН':И

'Ban,HYBz,ll.ч'К

і

па·

,грунта,МIІ

смузі,

в

flI;JOвести

ПРО'ГЯІГОМ 1967-1970 рр. роботи по OДOKopi' IfHO'\IY ло.1і'ПІllеНIfЮ .1УК і п,асовищ на Л.10щі У .\І,і.1ЬЇ1'ОН',в гек га-р::в і О'БВ{}~ilення lІа'СОВl tщ на Імощі 50 ~1'і.1Ь1ЙОllів гектар ' в, Зl.l.і,ЙснIП'И З3ХОДИ по 60.?ОТьііі 3

ВО:IJНОЮ і ві'Гр'l:'ВОЮ ерозією гру,­ тів. Вн'конання на,М':ченої партією прогрз:,ми по гтіД'Вltщенню родю­ Ч()Сl'і

грунт;,в

і

Шltр:жі·Й

м~л,і ора,­

ц:ї з е!\lе.lЬ, п.1аН()МlіРНО~IУ і пос· .1iдOBHO~IY з.діЙ'снеIDНЮ КОМLП.пексної

\lеха,нізгIЦИ, е.1е""РlгФік·ацН і хі­ ·м:заці~ оі.1!>СblКОГОСlЮДа,реького ви­ робющт.ва засть змогу піднести нрод)1КТlГВ'Н;'СТЬ у6х його галузей і п1двн!щwги матеріа.1ЬНИ:Й добро · бу'!' рааЯНСЬ1<ОГО народу . Зав,З,ання парТ':'ЙіНI'Х, радя.нських, сі,lЬСl:JкогосподаРСЬЮI'Х і во­ ;і.огосподЗ'рських

о;>га Н ;В,

Г()IВoplI.

зраЗІКОВОГО 1I0pst:\KY на

є

земе.1Ь,

ти

щеи,ня Л-РОД}'К ТИJВlюсті с : .1ЬСЬіКОГОС_

землеробства ме.l :0рапfВНОЮ і зеМ'lе;>НЙНою тех'нИ<ою, пост а НЦl

КОНIКРе'Тні

захO..:tи

по

оргаиіз.ац·jй,

Ко:Н'ОС.пів

неЧе'р.!!Озе~l·

ної

і

Рі:!ідігоепів та

CM)TIf

пщаРСblКltx

у,!'ідь,

за

нalВe..IeHня

30НІІ

му комплексі з П(ЩЗіР::blКому

СЬКО, Г'(J;~;Ю.1а реЬ"IЩ

ТРАВНЯ

бa.rато

1966 р. ЦІІІ. 2 1(08,

В:lкr:jJНI:Т:JJlНЯ\1

ЦК КО\Еlз:рт'їl С()Ю:l:IИl\ j)("('п)'6. краЙ'КС~1If і 061\0\11І, M'LCb1\rK\)'

., :-К ,

\111 і .раЙ'КОМIf 11·a-;JТiї, леРВll'Нil і паРТ;Й': I,і OI)r"II :~la.ц : Ї зрбotв'юані ши';юко рОЗ'ЯоСlІ'ЯТ" КО;IГОСПЮI:ка ,\\ , працівника' \І ра .1гоопі,в, спеІ~іа,lіс­ То<JЩ ~:.1biCbKO'ro гос пода.;Jства, всьо_

:"у ра'дянському Ha>pQ;J.OB'i Р;lІІеЮIЯ цього ПлеН)lМ'У ЦК КПРС, про­ вести необхi.:IJн)· оргаіl :заторську і no.1i'fIl'~HY роботу по йо,го ВИ,1<О­ на'IfНЮ.

П.1енум Т,Ве'р(:І.У

ЦК

КПРС

r.neBHellїcrb

т о :.!)"

\'

що

ЗД~-йС'нt"ННЯ роороб.1е.IШХ 'КO;>~H'НII'X захо.:J;!В по П:і"вищеиню родючос­ l'i ГРу!П'і'В , прогр ,tШН ШИРОКОЇ ~le· :Ії ораці'і зе\lе.1Ь б~~де НОВЮІ ве.1Н·

КИС.10Т­ поряд з 3еме.1Ь і сксте·

КJ:' M

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РААОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РААОННОІ РАДИ

cЬrKoro

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

.

По-бойовому

ще низька КУЛЬТJlР.а з е ).lлеро6ства ЗАПЛАВНІ на 3орОШJ'ilВа1fНХ та ОСУ'шених зем-

ПЛе'ну,м ЦК КПРС

РОЗВ ·ІІТ­

госпо.дарст,ва.

травuевОlО

П.1lеuу . nу ЦК ~НЛРС

ДЖЕРЕЛО БАГАТСТВА. ,.1kниіі гусеНИЧЮtTpa.l<TOp lМIІ тра,КТОРЮIИ, бо ко· ,\lа .10ПРО'ХUніІ'Й,

-

ПОТ!р':обні

Т';>ЗВ'іel8-ИЙ

.да .1ыl\lуy

(ТАРС).

роз-

рр6отами,

ПО

-~-

ви1іоuає"по р'tшеuuя

ЗЕМЛІ

краоКС''''

ку rтро,Д)'КТИIВIlIiХ СИl1, 3\1-інненню екшюміЮf КО.1госл;r і ра,ДГОоСлін, по створе:J,I';Ю в кр·аїні ста.10ГО і БИСОКОРОЗlВlfIf)'Т(}ГО lJи·ро(jIlИЦТВ~ зерна Т3 інши,)( ПРО.1)'кті'в с і., І,'

з.аХQ..1И,

ве.1ИКИЙ

земель,

їХ.

31

у

захо,ДЗіМИ по гос­

ОСІЮЕН1ШО

не д'ООУСКаІО'1н 'рcrзрll'ВУ ІМ)Ж заВEq!_ шеlрня,\І б\l.тіве,1ЬНIІ'Х р06:т і сі.1Ь­

ВІВТОРОК

У Постанові ві,дзначається, щ'О в багатьох КОЛГООП3LХ і ра.дr'O'Cпах

РIllВ ,м';'ж 6}1д!lвМЬНIІ!МИ

та ЇНЩ)'Ol1р:альn:й OCilOВIЇ, в €AН'Jlo­

ЗРОШУJlан ог о

У

се ,1а .

меЛіО'ративие БУ.1івн,щтоо треба здrіkнювати на н а \·к о во.технїцнLЙ

64 (2448)

}8

для

У І1остЗоНові rr :,д:крос.1Ю€ТЬСЯ, що

Рік ІНАанна 27-А

Пролетарі всіх країн., єдн.аЙтеся!

ГРУІІТИ

:ВНlКОРllC1'овувати

ДоП)юкається

ЩJlВlпень

оснащен­

ню ооеціа.lізоваНIfХ

паrpті.іінlІ'М ор­

гаlfiзація'~1 В.іКlfТИ ие-.>6х:.дних за­ ход,Ьв до безУШОВIІ()ГО ВИКOlНаllНЯ Il!рооМНCnОВIJМИ пцприе~at\lи і БWtJвeлЬНlІ.\lИ ор;гз,lfі'3oЗlllія'М-и за­

ПОРЯ.J: з да"ьшим зм'цнення:м :,lаТе'р'іаЛЬІНО'-техи!lчної бази сі.1Ь· СblКОГО roслодз,рств-а в усіх райо_ на.х країни, пеРе..І6з'чено 3.l;ЙСНIІ­

ться в Постанові, .ПО .lmгає в ТОМ'У, щоб орган:з)'ваТIІ і ОЧО,1ИТИ' все­ Е3'РОДНУ борqн;бу за IІЇ.1I1ОСеоння Ky.lbTYl?1I зсм.1ероОСтва і nrідви'

MkbIК.1<OMaM і раЙ.кn.'dам

па.рт~( П~РВІDННИІ\І

0------------------------------_________________________

щО ЇХ P€llroMeкдy1O'Тb наука і пе­ редовий досащ ЩІЯ, оо'ротЬіби, з зітровою та водною еро~ією l'PYHТЇ'В . ,Б yrcoix ра<ЙОНа.х країни треба nmaНИlrIt заХ(Щ1f ,по поліпшен· ню c'tножатЄ'Й і пасовищ.

.1Я1Х.

о6к'омзм,

:.Ii'feтy ла·ртії .

~1,аТlIЧflе в,несенff'Я o;JIraHi<lHHX і· М'і_ Hepa.1Ь;HI~X доб~ив. У ба,гатьох ЗQ­ НЗ'Х КРЗlїНИ Д_1Я успішного веден­ ІІЯ сільсbIКJOIГО roorroдарства треба IUlfр<ЖО

IП:лeJIум пропонує ЦК Компар­ тій СОЮ3lнltх РЮnj'бліІк, кр аlЙtl<ЮlМам ,

ВИ\М п.1f1Н'У~ЗІ~1If ЦeHTpa.1bHO~O Ко.

бuні на по.ЖИlВlll pe'l()lBI!HII і 'Е':.:І311ачаються I1'ЩВИlЩf'IiОЮ ІІЇСТЮ, на перший Поlан роботами, п'О ОС)IIUeННЮ вн.сУ&a€ТI:іСІЯ ваПН)'1Ванн1Я

Зе'м""і в

усіх КО:Ігоопах і разгосп,ах, .10сятнення ВlfоСОКИХ і CTa.1IfX 8'ро­ жаї:в на КОЖlНОМV гекта'Рі. п.~еН)lМ ЦК КПРС П:ДЮРОСЛЮЕ, що при проведенні на,\jі'Че'НОЇ про­ гр&ми шlt.оокого розвит,ку ме,П ;Q· 'раТИl!IJfИoХ робі,. cnn.]. повніше в-и­ КО'ри.СЮВ!lваТIІ- 6Коно..\lіЧllі захQJ.И. рсз-роблені березневЮI і вересне­

ЗlГу6ної

зрошенн,я.

ЗОI,і,

зна,чне

ВОДОГОСIЮ:J,арснких

ти в KOMIJl.l€1l(C'i веЛИlКі за.хсаи ЯІК у за,Nлыoдержавномуy ~Іасштабі, так і :В кожному колгоспі і рад­ /'OCn1 по піД'в,trщен'ttЮ -родючості грунтів і культури, зеМ\1Іеробств·а, ШИ!l)(жж меліораці·ї земель.

У

їм потрібної К ;.н,кості м~иераль­ hИХ добрив, хі'\І'\fIlИ'Х засобів за­ ХНСТУ РОСЛ ІІ!Н , уста l"',(УЗ аllНЯ , буді­ вельних та іншlІ'Х матеріanЬв.

сільськогосподарських культур

гос­

noJtapeTBcr, ,roоориrrься в П()станоо

ТРЗВОСТ~Й ІВИСОКИ'Й

густНlЙ . От-

і лі:!бор'ЩШШ.

Крі,м того, ,ко.ти <U;HO господз,рст_

на,).І

,дОСЯlrнеш.

дає вc~x ЗУСlfJIЬ.

В

ПОВИН,J[О допо\югти

ЦЬ(}\ІУ

раЙО'нне

і сіЛЬСblКorocподзороським освоєн- ПРИlЙ'н'яв РОЗLгорнуте.рішен.н,я, с-rтря . 1 же, бу~е вдосгаль високооожив-во 6уде боРОТIІ'СЯ з 6}1;>'Я'НОМ, а об'є.днання «Сі.lьгоспп'хн·іЮl». ІІЯМ НООІІРХ Зj>OШУВ3JНИХ і осуше- :.ювз,не на шиrОіШИ розвиток м'е- ного с:н·а Д.1Я тва'РИ:IНIИIЦТВЗ . СУСЇ(днє - ні, то ефекти'вності не Колек:ти,в птах,офаб::mки дОl<лани,х земель. Н~ооцінюється вап- л'Їо.раціЇЗЄl.\lе.1Ь і од.:-;>жанн'я ВИ,· нуваНlНЯ KI!'CJIIIX ГРУН'Г:.в і гїUloCY- СОКИ,Х врож,а,ї'в. ва'lfllЯ co.10HIIi~B, ма:ю ~Іюсиrrься ЯК .і. веоСь рс:'ДЯНоСЬ'\ИI::' 'Hapo.:t.

О:ща,к, є ще pIUHeдO:r;'K i B , які

що,б

УС[l:ШНО

не JJ,ають ).І ОЖ,l IІвості гтовн,і,ше Турбує нас і ПlfТаl!НЯ збира'ння ви,конати рішення парті.ї - одерВ,Иlкористати за,Л.1аВlні зеМ.1і. П.1'О- тра'в . Цю роботу досі .м и rтpolВo- ж}'вати ВИСОіК : і СТ?.lів~,жаї Н3

мінеральних і М':.сцеВlfХ добрив, КО.1ектН1В Ка.1ИТЯoltської птахофаб. ша ПО.Іі.1ена нз L!Dі'1ЯН'КИ З ВОДО- дlll.1И 'в.Рjltj:JfУ черезв,)д-сутність ві'Д. заП.1з,в.lfllLХ зеМ.l~Х Тр\·бежа. lІе П1рOOlQДIЯТЬСЯ необх;ї,дні заходи РИJ<н з .Бе,1ІIКОЮ рад:стю спри й няв з6 :,;J<НЮIИ ка,lІа.1,а:мн, 110 'яких ,від. повідної тех,н : ки . На'! 1П0Т1р':6ні О. ЛАПИКІ Н,

по бороть-бі .з ерOOlї€-ю !'рунтів .

.цей ~CK}1).!e-HT. д,Jже і в на.шOl~IУ ВОДІПЬСЯ

ЛЛЄОJf)'lМ ЦeHTpa.1b!lJOГO КОІ).Іі,т.ету .господарстві є 1156 гекп,?іIВ осу .

КПРС СXlВали,в розроб..lеlt: ПО.1іт,

юро ЦК КrПРС захQДИ' по ШИ'Р о-

J<OMy розвlfТi(У меліора.ції зеМЄ.1Ь "~ ~ t сталих Д.1Я о;...",р""аННL!I BItCOKI~X врожаїв з,е~НОВltх та інших сі.1Ь" сьІкоrooпод.арсынхx

ТlЯJГОIМ наЙlближчого' перaдJ6ачається

ку.1ЬТУР.

Про-

досяrrИ'Р~ЧЧL!l

збільшити

шених зе~Iе.1Ь

ІІа

з·аn.la·Bі

Т!), \.· бе-

жз!. Яtкщо зробити все те, що реro~е,НД УЄ

,н<І}жа,

то

"п.,'Jожаи·

З

КОЖН~JoГО ге.ктара '''ОЖ'на ПО.1НОЇТIІ,

'. . а то : потроїти.

П,1ощі

Грунти ЩJ З'!LII.lа ві -

це ,в бі .1Ь­

Jрошу.ванltх земель на 7---S МJільЇlонів ге.ктарі,в і ОС}1ШЄНИХ земель на 15-16 міЛЬrЙОНlDВ гerкTa,?ilB, ІЬРИ цьому за.аЛ~lІа Л,10ща, ~M'Oровани'х земе.1Ь ..,. країні зросте .'1,0 37--39 ~fі.1ыйнівгектарів у 1975 ·році . Б)\де п(мФпшено ме.1іоратиlВНИИ СТЗlн І!С':,Х земе,lЬ в ра,йонах д!ю-

ШОС1'~ НЗlil:,в,?03ІК.18,.1еllі торфоlJtll­ ща . І ми на пр;жтиU:і nCpl'K'JH3.1ИСЯ у 'неВИ'Ч€,РПIlСНIУ багатстві ці.єї зем.1і, де вже за 'роаз ЩОРОКУ .можна IНtборюваТIІ висок! CTal.1! врожа.ї с:.1ЬС ЬК'ОГОСПQJ.<іРСЬ,IШХ IКY,1b'i'jlP . Торі'к ,).ІИ, 11 ampl:IК..1 а,З" IВiНОС.1И на оКОЖНItЙ гектар .1liLlue 0.7 ТОННІ! 'К<іїніту 'ма.ТИ по IЗО

ЧІ~Х

центнер.іВ

ЗРОlUува.1ЬНIfХ

і

ОСУШУIв.аль-

,)і;З!;ноП'лі,

бі.1ьше

200

НIІХ СИоСте).l ~ тим, щоб КОЖ1ІІИЙ центнеРіВ 'КОр'~НJ'ВИХ буряків та гектзр ЦНlX земе.1Ь Даа!ав ма:кси- і'JlШIІ'Х КУ,lЬТ)1р.ВосеНIІ ,~IИlНУ_10ГО ~Іальнк~ виJOї,д Cim,CI:JKoгoc.nOo.]a,p- І рООК'У поС'~ялll' 250 гекта:рі.в тишо· cЬrKoї l.jJОДYlКЦЇ'Ї З вИ!Сокою Я1Кістю фі Ї9КИ', і зараз вона РЗідує нас-

На че.рзі K)'Кyp'~Y

~a

зеРНО

і

~ .1~ВИ,

бо

сув'аIlНЯ.

B~

ус-і.х nWl ~B зап-

3

n

6'

не ''';'' та·lІов.1<Ю

TO~IY ІВО:J,НИЙ

~ежИl~

,Iі)ОЖНО,о по:'я зокре\lан е регу.1ЮЄТЬСЯ. Отже, lНеоБХ\!lна бі.1ЬШ Уlдос'кона.lена ш),ва.1ыla

Кр',м

тсго.

на

заП.1,аlві

.почав

боротьбу

цеН11Ра.1 :·зова,нItМ

ЗЯЮІ'"

РОЗ:IIОr.сюдж)'ється і ·в

шl'. х

,roono..1a!J'C11Bax

йону

і '3

нашс,го

ЧеptН)гівськ : й

межуеЖJ .

дає гер6іщц

дl:'бр і

2-4.'1

об.1асті ,

(натрієва

С :.1Ь). д.1е оправа в TO~IY, ЩО К'О­ .Ш оосот пот.j)<~бно 05ПРllс.к)1в,аТI1, то

.на

зап.WВУ

аlПаратурою

не. МОЖllа

-

грузне

заїхати

3

трзкто'р.

не

JlЯoliuі .картоп.,і ми заста.1И 11;>ак... ториCТLa І:вана Петро;внча ЗЇlнчен­ ка, Я:Кltй оОпИ,.'JЮВ3В ПОС 'iJ!.и дус.

кілька

Усі_ 'ПJlOlЦЇ tза6оронова'ні 'де·

P/n, IдЦД8е roлов·н иой a.r,po-

H~" ОЛЬJГа Мllюrrj.зна Хол(Щ . На 101 гектарі проведеио перше wiжpu.и.е СІ1~~а'IfИЯ, а на 41 Гeк'l'api через .деІь rПочнемо іВже ni!u'opT&1IН1I t(8'JYТОПлі . На ц:&і пJlO­ щі '1ІоВtЩetIO Трнразовий 'М'іжpяlд­ нм обробirroк. J.ne~o .н,а rюле другого ві,.1ді,т­ ка. Тут вирощує К31ТО'IІ.lЮ ІІа п.l0щі НЮ гектар!'в механізована

ітеи

з

н:·

500

д

~ ZIО.'І'tIIки

Хромець і ,поспЬшає, щоб шви~· ше РОЗПУI!lJIІ'ГН ІГРУНТ. Це I!IPI~CKO­ РИТЬ р'іст ,РОСЮfН, бо ,вони ще QleBem~~i, .notдекJ'liдIl ,каРТОП.1Я нав ' ть

топля заАмає

ень захисту

ін'

тракто.рИlCТ

ОІдн'а .кар· ·гектарів.

д

р·а­

Тоі добре дorлuаТlr noсmи. А про_

.заJOl,Н_

U

;потр і'6но

cal/tlf"x у 'НІС ба1'ато -

мехаНІзатори

д

ПОР,Я!дком,

чнли' сіяти, noв'.дOMI1lВ ,дИр'ЄК­ НІр pcu.rocny «ТiJ>е6ухівсblКИЙ,. IBalН МltXамович кою&синсыи.й •. - Тernе.р craooб:.lьше МОЖJlИВОС­

'На,ШI

В'

mJжнаро нии

НЗІІІССО

лаНlка Іл.1·Ї МИ;Юl'Тооича Ов,д іЄн­ ка. HflВa чиста В'~ 6ур'ян :'В, а.1е міжprlUa.1'Я 06роб.1ЯIOТЬ. Не..І<і В іlO ,I1РОЙ.wов Дощ. а IЮтім \:онц.е і зі­ ТЕ.';> Iвисуши.1И земдю, на 'н·іЙ lВrCТи:г.1а. ПОЯRИТИJСЬ корка. Тож

СН.1ОС

-

з'Яlвлятl1'СЯ

O~:O T,

flКОЮ

автра

оБВOtд'нюва.1ЬіНО-СоСУ_

,вестн

в іІІ

З

C!!ICT€\).Ia.

ГOCilo;:rapcтВoa

бо

roЛОВIfИЙ агJЮНОМ.

3

о І---------------------------ф РllоСТ-

підrортаввя картоплі

.11 а

і! 'Це'НТ,ралЬ'нltй 1Кз,· П-РI~ч~пні с:.нокосарки в агрега"Гі

Bo.:ta

на .1 ОДllОчаоСlЮ

BaCНl.lb

О."ек6ЙоВоИЧ

посходи.lа,.

А тен аж пі.:І селом Iви;tн'ЇЕТЬС11 невелика

д,і.1ян.ка .кущистої тем_ lЮЗе.ІІ€'IЮЇ l(a-pТOH.~i , яка ось-ось зацВ>~те . ПО' ІН і й теж з гін У го­

НИ с,нує трактор, ЯlКИLМ д.натол!й ПЗR.l0ВИЧ КО'р'нrйко обро6пяе по­ сіви. Це вже третє ОПУlllУВ03НlІЯ . У lІас є ()!(.ре\l,і п.10щі, 113 я'ких

каРТОН.1Я

ще

краша,

-

ка-

же a,гpOIIO~. Ось на ·ННlХ і ,лоч­ ІІСМО робити 'пUroРТЗННЯ . Хорошf, ЧI1'Сті подя .і в першо­ '~Y 'Bi~:.1КY. Посіви осі'Х просап­ ,них .д'баЙ.1ИВО .дОГJJя,н)їі (3а60ронова'ні, в О'КІ.ремих М:LCUЯі)( спу­ шен'і. Рос.lинаlМ сп!Орені нео6х':Д­ Y'~IOBIJ. для

'норма.1ЬНОI'0

росту

й РО(3ВИТКу. Т)Ї ведегьоя бороть· ба і·:! ш:кіJ.:tникаМI! С ~.1ЬСЬКОТОСПО­

даJJ'CЬКИХ

ку.1Ь1ГУР.

На

одн!ilй

.хі­

том .

Стара'НIІО ДОГ:ИLНУ8ШН !Юсі'ВИ, труді~ни:ки полів за-без.nе-чать ви­ СОКІІ'Й )l;>ожа;Й. Требухі.вськї меха­ нізаТОРIІ \'спішно СК.1Xl:1ЮТЬ 1ll'Ї!

П.

ТЕПЛЮК.

ХАИ ЗАВЖДИ ФОТО\lОвтаж

Ю.

Окунєвз.

БУДЕ СОНЦЕ! .. (ФОТОХРО IІ:ка

РАТДУ),

U


Ма'ріЯ Фастовець од:на із ткаль Гоroл:ВtCЬіКої стрічкОВ~: ткацЬі(ОЇ

фабр!ІКИ.

Недавно,

• .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~:}

11

пріМнято, до лав С'Л>З'8н-ої Кому­ Hicтlt'lHOЇ па'Рl1jї . Te~p молода ком,),н:ст.ка активно ~к..'ючилася 11 J1jЮма'ДСЬІКо·по.,і,.ичне жигтя пі:дп,рием<:тва . В (~i ДНI.Ї вона бере актИlЩУ

участь

у

Пt;{lNYrовці

фото:

МарІя

): : : . {:. . -: (:. <i: ·:·~~!;!~:~i:·:· . ':?

Втрачене довір'я

·IШIВU6Q~.ПВ~~Q'Р{р

до

виборів У ВеРХQl8НУ РадУ Союзу РСР. На

РаАJlНС6/((' БУАіtJNUtl1lltJQ

'

"""_":' _, _ " , .. ",':,'" ..,." ....., .. A ..,•.__,_~~_~ , ~'''., '''~ , ~'''...,,~, ~•.._",_.,_ •.. ~,.""",.""'..,, •• ,.,_-,.,.

Фастовець

в редакцію раіігазети наді­ йшла скарга про недолІки в роботі ЛJточхівської сільради. Нещода,вно наш кореспондент побував тут. Ось що він IЮві­ домляе.

,\1а, ШИ'на дав.reнЬіКО пеГ.1я.l.а ,по­

Розповідь пр(} кандидатів КоЖtнНЙ день нaб.nllЖає нас до

та,к

3H3I~I'I!'HHOЇ ПО.дJЇЇ виборів JJP рхО8НОЇ Ради .аРСР. Все зміс-

Ве

ТQI8НЇllЮЮ

і

,Н3ІП-j>jlженішою

і

в

РОЖ:lщі .

Тут

ПОСТІИ,НО

пере,ЩвнООptНа ,робата на lиt60рчих

зytВаТI! оправу, ЗВl:ЛЬі.чені , B~Д осНСIІІ'IfОЇ роботи у ПУXJ':вці 1'0.10'

СЬіК'Й ojWlЬоСЬікі·Й Ра\дl дві.

lОр~й IсакіОВ»Ч Бі.1ЬСblКИЙ. ІВ Ро-

дільн\щSlХ. І,х створено по ПУJOВ- ва Цент.р С".1І"рз,д1t

'виборчої

КО\I:сії

жіеці С6К'ретар KO'~j,ciї ВаСИ,lЬ Л3іріонович Кл IliМ ась. Тепер ц ;

O!H~iєї в іІ1РИМlIЩ' eнu.i .. В с . П"'JOівц і, дрy.roї _

.

товариші

,.

6 РожіВСЬіl<lііі школ і. ПР'ЗЦЮЮТЬ дооре я,к

ДМЬоничної

ПО'В'ІИСТЮ

.

.

з:шкяl':

'ВIІ'І'I -

Агітпункти

шеIfН'Я~1 пита'нь n;'t:!.ГOToRKlI .10 ВИ-

в

БО,ріIВ.

Пу.хівці,

.1іnкащи, об.ми,наючи водяні П.1еса і бо:юта, що й дос:' т,ри""а,ються

матично

.lася

П€'~€lвіряються .

ч,ер.гують Ч.аени ви,борц!их :IЮМ,1ІС,~И " ·і аогітатори . Щоб Кlр3lще opra.:l'1-

СТ3ІЕ

Списки вибо;щ'в на обох дїсlЬ_ НlЩЯХ готов і. ВО1111 ще і ще раз к ах. ,

АгітаТОРIІ

працююп>

СІІсте-

на

своїх ,к\'Т-

п:р агнугь

в'Д .~н а;чнти

на

паНІ!ЗЗЯХ ПО.l,іl!!. ;lОІКИ д06ра­ .:1.0 ,куче~я:вих прwда-,н-янсь~и'х .1іточо'{, ' І в се.1'і те. що 'в

.

11 ух:ївчаНIІ

П()'lі: як ,ВИ,ДОДИНОК, т·ак і оз"'ро, ч ОТОЧE.'lне бil,гаТОр1: ЧНИМI! вер'ба,ми.

зна-мЕ.'ІННУ под': ю новими звС'ршен, ІІЯМИ В l'руд і. ] 2 ЧС'Р!!НЯ ВаН І! ,всі

Бі"я поди або 11 город і ж'ва*ко поб~)l.jИТИ ЦІ:'батого ле,lеку ...

як ОДИІІ З·ЯВ.1ЯТЬСЯ до ВИ'борчих І_'РН '1 вї','аі '\'ТЬ ......... ...

'·а,и, 'н:'ат .' ,в ' ''-' ... б . ..

б.1(}'·'~ · n

n

Л'ТО''tки

овсн ГО.l0СИ за. ЦІ ДЩь.ми К О'.\I)"l !':IСТ~З .

не

T~'

І. 8ИСОЦЬКИИ, сільської

Радн.

HO\l)' ви,роБНlЩТ.В : . ТОі.:, в.і'JiД, і.10К : з:бра.в з ге-hїз>ра по 145 центне·

В ............................................................................................................... ,. •••••••.••••••••••••••••••••••..•••...•.••••• ,. ••• ".u ~ рі.в J\:З ртоп . 1і, 24 тому

Комсомольське життя

"День майстра"-добра традиція t~ Майстер ділы!щі,' 3м'ы!... піumе 3дtЙСінеН'ня постаlВ.llених о.ксюта , Г. І. Яст,р)'БНИЦЬКll>Й,

ХВИJlююча

Щд нь()('о ІНа бу,дь-яко.му пщ-

зустріч ТМЛо. і .,ХВIІІ.1ююче n-РОЙШ,1,а. зу­ стріч д~легата XV з'ї~у комсо' моду ТаІні Олекс,а.ндренко з КОМ­ СQ\lОJlЩЯМИ і молоддю Київської лтахофабрики . За ВeJIи.юі TP~1ДOBi

Танюка

людей,

з

я:кими

і Д;,&ЧИНИ С,1ова

її

РOЗnОRі.:х:і

про

ра, ЯIК·а була на з'Їз.діі. M-олQ.!1Ь цікав.и'І'ЬСя

пла;НЗ>~IИ

КО\l('()\lОЛУ

на

Ч.~ен

KOМJiTeтy

ВІІІСТУ'П>ЗЄ

,К'(}\lсомо,1У

'тахо­

фа6рltки Катя Доб,реля . Вона за­ K-1И1Кає всіх ще бі.'Ьіше аlКти.в і зу­ ватись .'11m! УQП~ШНОГu .8и,конatИНЯ завд!Знь, ПOlCтаменИJХ ХХІІІ з ' їз­ ДО\l лгртuї і XV з'їздом комсомо­ ,'у, noл.пшити роботу по іДe<>JIО­ І': чному ,і фізWl>ll'O.'d,У загартувЗІІІ­ ню .молоді . Ка"М в-ід i\leHi вoi€Ї МММ1 ІІЇЩo!llР И6М1С'ТВ а за:nевняє па'ртііЙний ,комітет, що ЮНоі енту­ з:<tсти, БУ'Дj"1'Ь ше JqJ>>Зще Jl'радюва~ ти в ім ' я Р' рд!ної Б атDJUВЩИ и 11'. Про все Міц/!'іючу .:!ружбу двох братніх країн розпОВо;.в . CТYAe'l!T із УІГО:J)Щ1fll1f Я,lЮш ~[.HENК'O, m<иJi n:роо:одИ'l'Ь Учбову праюИlКУ на Г!тахофа·~иtЦ f. GrJільне 'Вlfріwення тех.н'і,чни;х

rrpo6лем,

широкий

Пq>ед ММо.:І.дЮ ВИСТyIlla€ ком­ сом'олка 2О,х років KO''dYHkTKa

6В\докія К"рилівна ІІгнатенко, ~a заклНtКає ,МV.ІЩКХ трудівнlІК!ЇВ бу­ ти г їIд,НИІ!>Ш великих справ бать­ кі в, е,м.і.лIlВО бр3'ТIІСЬ за внрtшен­ ня складних вн,рабничи·х пита!Нь, перетвqриrrи те,РlrТорію птахофа6РИJки 18 К'&ЇТ)"Іий СВД, прищепиrrи кожном,у юнакУ і дівчині ІІІІІІСОКУ ідейн:сть .і перекона.ність комсо­ ммьцїв- 2О-х рО'КЇв.

В УР'Очисті'Й атмосфері вручаю­ ться КОМСОМОЛЬіСblКі КВИ'11КИ групі ?4ММИ~ пташнlЩЬ. Від їх імені слово бере Галя Рудеико, яка за­ певняє KaМICOMOIIЬCbКY ороон із а­ цію,

що ,Щ;.вчата з

честювиправ­

дають .до&)р'я КОМСОМОЛУ.

ВИ,р:шеНIІ;Я 'коКК'pem,1IlX заВ\да.нь, які CTOStT\o cbOГOJp!i, пе~ lIИlМИ.

М. секреТар

KPVK, раАкому

KOМCOМOJlY·

2

НОВЕ ЗІ траВ>I1Я

нещСЩIlllloНО

po~y.

Biд!LJ;i.1Y

ня вс»х ПlrТоЗІНЬ на СІВООМУ ро6очо.\І'У 'МІіс.ц4. _

маЙСТрlf ~a-

'""'1"......

"радицJЙ1!ИЙ «день

.мМ.с11Р3ІМИ цехrв. Н>з ЗЗ8ОІді ЇХ

ня -

що зацрова\д-

роБИ'l'ЬоСЯ кращи;ми

35 чо.1авік.

Велика

_ це дс:сві:дчен і і ЮlаmфiaroвllН'Ї ЛЮДИ , С11о,раІВжн,і Dpга1flGа,.qpи ви'р06ни.цгв.а.. Се-

11аОрЧУ і'НЇІЩЇ,З'ГIfВ'У мас иа ус-

ред ~р.ащltх Н:JЗJreа.1ИСЬ: А . П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~..:o_ _ _ _ _ _ - -...

Ще псф рвнюючи не,д.авно ро3П-о- в>ї/щна<Jаються .М-У.'1ярі МItКО.1>З чадось б}ід!іННИ"Ц1іВО шкоди !І Пу· Кормь, Ана'ГО,1ій Береза, бу"ьдо ~ хіІІщі, та тепер вже ясно вирису- зе-рис.т ВоЛО.1!IМII'р СеР.1ючеltКО f

контури

.маоЙоБУUfїХ

спо-

PY.:l.

На БYUЇlВlницт.ві 1l!>УДIrТЬСЯ хоч неве.1И-КИIЙ; а,lе ДР}'lЖJiИЙ колектив, О'Ю,lюва'НКЙ , ВИК'ОІНlро6ом IBaHO\l І,l;llюшею. -

Слід ск;а-зати, що пух<івчЗlНИ, ~Ki

JJt)огра\lИ,

'Росту

л:л:вищення

п,родукги:вності

праці .

ззтрат

на

На нар,аді приifня:то р,ішеllкожного ~!.іся.ця п'ро.во-

Дити «День майстра», я,к .1ень ШИlро,коro об\lіну ду.м·ка•.\lИ п?о

:пh.:1:вище.ння ро .1! Iви;рО>бни'uт,ві.

:\іайстра

на

-..:o---__-__ o

Д. САМОИЛ ЕНКО.

ІІА Б~ДІВНИЦТВІ Шltо.JIИ

УВАГАІ ПУСКОВИЙ ОБ'ЄКТ

'ВЗ ,1ИСЬ

Зоато.Р:IВ роботи , виробничих ~льни:ць, ,в!д Я;КИіХ залежить

З!н·нжеIlIИЯ ТP'jUО'ВИХ .ОідIDНИ4J!Ю Піра>ДУКЦІІ .

'КJ,lьaWль

CТ,j!a м06іліЗYJВати і оnpяМ}'Івати.всі 3)1Силля кол6КТИlВУ,

а КТlіВоиостімз:й,

Ж"ЄТЬІОЯ на П'; n''''''ИElМiC1'Dі і пі,дJ _.... 1'8ep.дIfВ, що ба'гarrо s цьому

працює

му, що за,раз ГОJЮlВІН~ ДJ1Я ма,й_

niд'8ищен.ця

!1роведен,ня

бу.l0: ДООЯ'Г7К

IННlЧої

H<JIВЦ'O,

'ІІаll1J>IЯМlКУ

то-

шИtX ПРЗlВ. Метою

ду І. В. J(OJЮSЇИ ЗlрООИ/В огл'Я.:J.

\ВСього

....,....~~

ікші . НаІЗ: БУ.ЩVВeJlhНо,ю п.10щаlZth"'ОіІО вИ'Со,чить I<ІРЗlН,. CТlpi.la я,кoro безnepepiSHo 'Рухається, ПО;J.аючи .м, атеріалlt. Вм і.lо, керУЮТЬ :роЗУ'МlІОЮ \І,ЗJШИlНо,ю

К'ра,НОВІШиці

Де-м ',ЯІНЧУК

га

Катер И!/і а

Ва.1'еНТИ'lІа

Неми-

.І'.('вні НС'.10робленості. Нещодаl!!НО бюро ра Й КО\lУ КП України. обГМОРЮЮЧІІ :пита,ння про бу.1ів-

На БУ..:ІЛ.10шадці

а.рганізову.ють

П.'v1.К-З А\, В . 80РОНЦ:>В.. В :'11 про· 1!<~B бесі:х у з 'робіТ!!l1К3\1И по \lа-

яеН'Ко стали . номашмак.

flИ!Кона,н·ltя ДОРj1Ченоro за'в.дан,ня . . бр ОМ 3'МoDHНI ИГ3ДlfРИ ,1e1<caНoДlp у.

теР:1З ,l<2Х ХХІІІ з'їзду КПРС, [l'ро' К а'на:нзува'в стан СГllрав. О.lеh."1'ИВ

CYM'_~iIl'НO

пра-цюють -робіТ11lt1f1КИ,

я,кі прll!6ули з ПМК-З. Особ.1И1ВО

зичеlJКО та

З>внчзйно"

Іlв'а'н Тo.rют>ікін .

на буді<ВНИU1'Ві

є

ще

Спортивно-технічний клуб діє

І ПО РАЙОН}" І

Роботу 'свою цей клуб ро,зпоца'в у

ЖОВl'ні

минулого

раку 'при

ак­

закіІН'ЧИ.~И

курси

оціЮ<а:мl!'.

'Веде клуб і іншу

роботу . З

його іlfiwїarrllll!И

ДЛЯ п іIllU'<J.ТОВlКИ \lО'ГоUIlК.1-ісl'jа і шофеРЇІВ.К'lас за'безпеченlІ\Й необ­

І! :СТ-И \Клубу в~упають з бесі,да­

вitд6У.1ІІСЯ З\l3ІГ.ан ­

ня шоферів ·і .моroциклісті'в . Акти­

наJ!,чалЬ/Н;и­

ми перед IМа.й6Уl1ні\lИ вої,н,аLМИ Ра­

-ми по.сі:БНlilКоЗ>\lИ . 06ла<:ни'й комітет

дянської Армії . .попереДу ЧlІІма.10 н.ового . Облаоний KOMdTeT ДТСААФ, на-

J1I!,аочнеНIІІSJ\І

ДТСААФ маши:н

,ви,ді.1lDВ

для

і

декілька

ІІІ,р актичноro

авто-

наlВЧЗІІІНЯ

приклад,

шофе]>ів .

olI,JIЯ

Вже за,раз МOЖJНа пi..1Jвecrи пер­ ш і пinСУМ'І<1І рoбorи кд}'бу . За .ко­ рOТU{'нй 'ЧОЗС Вlї'Н завоював широку ПОПУЛЯp1lfість серед \lолоді . Пер­

1113 вч а'Н НІЯ.

ший ,вИllуа< , Я'КИЙ skд.:6увся У .К:В:'Т­ ні, пока'ЗЗІВ,

шість

що переважн'а. б і.1Ь-

таварltшів

дооре

за-свої.,<І

програ,му . Сере.д ,них -В. Шат­ Тар х,а,н ,

І.

ПОПОВИЧ,

А з

заплаоНYlВав

Іклубу поки

,певнНМИ

зБУД}'Івати

.QyщИНОК що

к..1уб

теХ\Ні'lНОГО зустрічається

ТРУ.lIIIIОЩЗо\lИ,

у

по,до­

,1анн-і SlКIfX ві,н 'не завжди: з ]х:1'­ річає п і дтримку. Зверта.~ ась ар:­ М ЇIНІ.Uра,ція до .прatв,1ін.н1Я р-айопо­ живспі,'}ки з проха.нням ВИ'Р'~ШИТИ о,дне

,господаРСЬіке

одержа .13

питання,

категориlЧНУ

а.1е

від,мс>ву ...

Е. НІКОЛАЄВ.

я,кі

МужністЬ 1 сміливістЬ .пожежа IВИНRКJ\Ia несподіва.но . Го,ріла хата і сарай Сергія Юхи­ мовича Си'дореllка' з С. Бобрик . Сщи негаЙlНО прибули поже-жн і комlІИІ~ ра:ll'rooпitв «БобрIЩЬКИЙ» та

«3авори>цьки!Й» .

бігли

СУсіди.

ді""1И

слюоар

топа,рку

S3Я'В '

COКlpeTap

НОВоі ,

зоб()в ' ЯЗ" ЗIЧ'IЯ -

Мужньо

і с~і ,lИ1ВО

Броварського

ВО"О.1имир

ав­

Улянович

CTOB6~xa, робіllНIIrК шmюремонт­ ного зЗtВо,ду Іl8ан Ром,а,навнч На­ каЛIOЖ'НIJIЙ, робітнИІК ра:хгоспу «Б06РИUbl<иіі» Г:ріІЮ!>ій Процен.ко .

Вони ~Иінес.~и 'через 'вркно М-'річ­ ну Устину Прокonіан,у СI!,дОРен­ І{О,ВРЯl'у.Вз\'lИ особlК'те ма'ЙIlЮ Си· До!рен:ків, худобу.

:0 . начальник

КИСИЛЕНКО, ПСО

сБобрицькиЙ ••

радгоспу

на

честь ,

в'~борів до Ве;>Х овної Ради СРСР.

ШКО,lа буйе СГJЮК, О>І,lІостаИІІО б~·ді;]Jе_1ЬНИЮI .

Д.

О

ві,Д\I,іНИIІМIІ

з

ТИ8:іІІ~Й дапомозі дирекції за,во':]:у ХО"ЩДIfЛЬНИIКЇ!В . В Н'ЬОМ'У а,втом'ас

.х.і.д.НИrМ

бував

-

а

В).1Ч\1вають.

Ро ­

за­

недба'на, з ЗlСіда:ItН,Я JUРОВo..lЯТЬС.Я рі,Д :ко, а сесії від сеР,!1НЯ ~шнуло­ го року зовс,і м не бу.l0 .

ГI?О\lаід'Я'НИ

С!JраіВе>Д.1И1ВО

рюют~,я: ми Шf.С2l.1и, С'Т'а'НЦ!1 ,і ГСРОСIМН'

06у-

в вищі ,і'н­ роо'tU/НЗlfИ.

Нач п : ОІЛИ назустріч. А тепер ще г ',;Jl llС, ;н іж б\·.10. Раl:lіше хоч раз на Тllж:хень ГLр»ї'жджзш .голова сіm"Р2\.1ІІ з Ліїок, а тепер свогІ' ГО:ЮВ У сі.1ЬСЬіКОЇ Рщди Т . КИlСі_l~ 'рід,ко КО.іtИ, .поба.чиш . ТИ'\І часа\l литань неви';>',шE.'lНИ.х дуже ба.га'То. H~xтo не ту.j}буєть­ СЯ ",ро добудов'), ЗЗ' \lороженQlГО ще в ]963 році .К.:l!убу, на ЯlКИЙ ВI\1Т,рачено з5 тисяч К3ір:боВЗlнuj:в і .яКlllЙ буіДЬ-1ЦО треба 'РЯ1'Jl00ТИ. бо 'на о>ча, х псується . Ще 'непо­ ча'Тий к'рай спра-в ло бла-гоyc-npою

і calНiTa,pi,ї се.lа, ПО,lіпшен'ню K)"lbT)1pho-м,асової роботи тощо . Па:ЙО!lИЩІ С.ка,р:жатЬ1СЯ : Лі-гк'lВ-

Або взяти таке пита.ння : НЗіСе-

Роботи на бjUові йдуть в ДІВі

бero-

не

.1ffillli'Я СlКаlРЖИТЬСЯ, що в се.1і по-

змінlf.

'М<УГОІрltCт,каL\lИ

.1!.12i!lИ

('і.1МIІІКОIІІКОМУ· '~ПРЗІВді

ке_

недав'Но ло-

СофіlЯ Тlfхомнрова і Марта Рі,за·

ПРОД}1М&НО

цево,ї

кабі'негі

па-рторга'нізації

РОВСЬКlЗ.

бj18оЗЮТЬ певних Юtа.1іфікau;їЙ. Ось

пор. вста·НС,В.1ени,Й А руючого Bi;u:.1,"O\(.

1,IЩ1'ВО НОВИ,Х ~IIК':., в р а йо'Н :, Воl\Jа' І СЬІКИЙ раД'ГОСПlробкоOll 'НЕ'Сnра'вед33.10 HaHIi~bKI Т~.\ІПИ ~роБОТИ на ЛИlОО .р03ПС(Д~lЯ€ товари x~oСПОР),lZtжеНН,1 ПУХі'ВС'~IЮІ llJ"О.lИ І ві 1 деФіцитн,і, за.1ИШЗЄ на м:сці. ЗООOlВ'яза"о бу,д :ве.1Ь;111:ків .10К- КОІ.\І' У б Щ!\l1t ПИl1а.НI1ОЯ/МИ за'й,ня­ .1аСГIІ міх З~СИ,lЬ. il.{Об здати її тись? Сі.1Ь1ра..'1 і ! Є рціаВУ:Ю,l, а'ле D е<Ксплуа'таЦ1Ю .10 ] верес·ня. й ВРН мертви,й ,

допома'га'ЮТЬ ,ро6ітнItКЗІ:.r, теж на_

На ЩОООNОГУ !ПожеЖН'Иfкам при­

ЖИТТЯ

1966

.

SlКI

на

РОВ, ,В.

На З3lк~нчеИ!кя 3}'ІСТріч і сек'рета.р комітету комсомолу Г'Рltгор'~й Со­ км :розrюві'В п,ро зав.дзоння юна­ ' кЬв і дівчат BC&i1Vli рішень па.р1 ійного і ко.мсамо.1ЬіСЬКОГО з'їздів, націливМмодн.JC ТРWIIвнИlКrв оо

Про це НЗіГа.дIУЄ шов,ко-'l рООШIІ­ ши П'},рПУРОА'Н'Й ilJерех ~дний пра­

за-беапечеlJJ1.Я ВНlКОІНа'НИЯіltрОО-

об­

шн .делег3ІЦrями HaYKoBlfx пр.аu.ів­ нн,ків і ДЇоЯ-Ч.і'в мИ'Стецl'ва , бороть­ ба наШИ/J( народіІІІ за мир ось ц і,1юща Сlма, ЯоКа ЖИВIfТЬ дружбу двох BeJIНtКHX )(Іраін.

";>'Y.:J. ',~HlnK :,B першість,

ГОJЮlliннй КОІІІСТру.кто.р ~a'80-

маJitбутн€, !Ij;юблема'\lН, які дове­ Д~blCЯ ~Иlр :щувати оргatИ·іззції.

3 С:lОІВом- вї.дП-ОiJЩдю

3Mat'a,!i H:' « лі1"'кіIвсыии»

КОЖ­

coцia~lic­

'ННlX. Ось про ·все це А .8щ>і-

Тут н>зго,JIOШ)'18IМОСЬ 1Іа

З ' ЇЗlд. В світлі,й, прибраній КВоітаЩf К:L\lна'Ті НЮИ ,па'НУЄ та аг:.rосфе-

від

в

стрв, SIК без<пссеред;н, іх органі-

Maїl.C11pa».

г.>з,дають .в д")"шу кожного юнака!

~Ю.~о.ка

з·а,Й;н.яв

'J1!OIP'ЧО піщходwrи до ви,ptше,н"

.1ИСЬ

Слово надається де.lегаТ'!.Ііі. За-

ТН"!ІЮЩ' ра\Щгос,пу

І

гу rюм і'чнltК0ІІ1 чи брн'Га\д~о-

j/t'J1BЖН1І,

n.ргJЦЮ€ , від!ПОЧllo8ає .

К'() РС'ВІІ .

бота

IlЮДУ roргавелыюІ'o ;машннобу-

вона

.кіШJlгр,з,\І,:,В

«дня майстра»

'ви:робн'ИЦl1Ва,

ши"",н ПОГО1Ю. рити

І ось з'їзд JакіНЧ1t1l ,роботу . Та­

С . М . Бонt.1 а р, Є. П. ,I\\О ~L1З :

ної

ОВОЧ кв, о,:хержав по

]27 -

, 2860

те, що маЙСТе.р змmи ПМllilен

1'еXlно,лorію

виробничого

заводу П. С. Щ~аl<. Ч~з весь ЙОГО виступ Чt1)I8ОІІЮЮ юmroю пpomедена дУ'\liКа ~O

ві , Вмfrи Пlj>IИІИJlJ,II() розс:таlВИти JlЮдей, прислух.атись до

форуlМ

: ниці,

зерно-вих, в

по 30 Це>lІтне.рів пше­

Люди ПРЗlUЬOlВl1ті. стараються. .<\і.1е ,1!aй~HOЇ гур'боти з бок.у міс­

чальяl\1К

ОПРЗІІІ:lІ.ОСті ПРИlАти н,а. дonомо-

IiЯ знову ІІІ св.:;Є\lУ РЩНО,МУ КО.1е<КсерЕЩ

щоб на 'ВИШI,док БY\llЬ-ЯІКОЇ ие-

ЧИ<:,l'l

ба-га,го іНШІІХ. На Ц"й н,а,р а,ді ВИ'~1юва,1ОСЬ Д!,~и і ГІІрanозиції, напр.ав.lеllі Н>З по~зшення роботи майстр:1В і ,на\да'IfНЯ і.м б:,lЬ-

ти

"О\lСОМQЛУ.

; нві,

3 ДOlПОВUДЮ «Рмь М>Зlйстра на ~щробllиu;г.fl:і» 'виступwв на-

!

уміхи, за ч!,Й'не, неоп<Жі'Й,не Cer,>ц~ обла:ена КООІоомольс.ь.ка рргані­

ааці,я ПОСJ\:З .1а

ХХШ з'їздом КПРС ЗoatВЩаю,.

приеМ>С11В'і в велll'Кiй MLpi залеЖlrТь 'виконання JIJqДblМИ' ви!j>ООн>IfЧОГО ІПЛа'Ну, ,на ньоro поt<.:I,з,дені!leJIИкі ООQl8'ЯЗКИ. Ма.йС1рові ЗМJіlНlf 11рооа добре зна-

ті.1!>КИ

ут, ,\10 . Ж.,1 . ИlВО, -ЯК 11, в Я'КС'\І), !Н1!Ю\I' \, -ce.l,1 ,раж;': !у . все наСе'.lЕ'ІНІНЯ 'бере ~1Чг,сть R :;>а,.1ТОСП_

е:mарПИI!I!Х .

голова

хараlПеорні

СКЗОТl~кою. а и КІ"аСI:'ВИ'~IИ в пра-

Завтра

зве.дС"lа s зап е В':IИ .1І1

ПИСАРЕНКО .

-----------1 -

День захисту дітей

!"aIНO . п.раu:Ю€ пу.икт 'по пркй:\foЗИ­

ню \lо.l0ка . _ ЯиОСЬ n

,мо.l ока, Н)181СЯ,

садкі,в в .1і<:.

,ВIIРУШИ.1lr

Фото

H<J

нешт а'Т!юг о деl!та

І.

ПjJOГу.1Ян.ку

КОР<'СіЮН_ Бn,рбо.1ін,а.

-

Ва<:И,lЬОВИ''І

З~U. І'с a,~ IНilЗа.д

ка,же

.

з

.

.

,1,:,1'і'1'8 IШСl'D ним повер-

~OMYH:CТ

A'IrТOH6lIKO .

ВаСИ.1Ь

_ ЗдЗlВ 50 к1.10граlмів, а м,іг бll здати не

\lенше <:отН'і. КМИ ж за-к'уп овув атlІ .1И'ШІШ, Я'к не за!раз в наЛ-

більшоприят.1И1ВУ пару? Тож ,і не випа.д,каво сіЛL'Р'аL!lа на

ОСТЗlННЬО\1У \lісці

в

РЗJЙо.ні ·по

заК)"п :,в.1і сіЛЬГОСППРОД:Уl<тів сещ'кн,я

Кого не вабить .1іс свої,\1И ча­ ра'ЩІ ,кр ас и. Ось 'Ї \І а.1 я т·а -до1I!16_11>нята з Броварських ДИ"ЯЧИ:Х

і ...

і

по

фі.нансових

у НІ!­

пдате­

жах.

Н:, не Би'пр,аIЩОВУЄ ,.1,аві,р'я тру­ ДIЯЩIІХ Т . Кисі,lЬ. бl.1ьше ТО'ГО, Ueз·в і,,'!Ла>в.it.:!<J .1ЬНО RlIІКQнаlНJ!Я овоїх

М.

;:ТіІ в IflТl>CЯ обав'язків.

.10

ГАБРІИЧУК.


.............................

_ ....... ................. .............._............................................... "

,

~

Рішення з'їзду партії в ЖИТТ~~ _____ І ........................................ ..........................................................

f

~.........

Курс ст,ва.

CЇl.1ЬC!iK00'0 ГОСП'(};lаJP-

велике

НЯ -

і

ПОЧ~С1не

І ми ,ВИР~ШИ~И

ЗШВ.'lа'Н-

пt'РШЮf}'

~рі13КО зl'iільшИ'Ги Вlфоlб.ни-

Є)l\П{),

що

ПЖ",

ІВ

ШІIJфecillЄ'НЬ і

і\:\,же

IІОВ01

.lІа

П ЯТ'И1РІ"lКИ,

КОЖIIОЩ' з 100

Гf'ih'Тар~в ПО 150 цеlf1lНерів будьіі. В лаlН'ці шkrь Ч(J.l(JВtїJ\: М. Артх, М, ГУ"Зій, В. .1 eoOHf.'IНiI\ о, П. БО'в­

ЖИ'l'l'Я

ХХІІІ з'ЇЗ!Д}"

І

n.".·

ма.иже

..

І>.,ІХ· С:В~ДЧe'ltl

.

м,еХ,altlзатори.

І . .K}".тJЬTY·p І С:?GЮІУ ~uзпорцц~е~н~

СШЬІСькorOOlIО~~liКИХ

пеорeк.JIa.A8IJО ІНа плечі машин.

p:IВ,

м·а'&\lО

5

Та

2 Баlрт·оплеко~.аин.и І ст:.1Ь.

та

ІНШИХ

меха.If)З~В.

~.

.1аlfБа вирощуєоез

руч,н'ОЇ

п:раці

не

1'і.1ЬБИ

180 Ц8Н'l'Н!'ІР)В зел!'lНОЇ маси.

нещс,даВilО

ти.

3а,ра13

гщтем(}

БОС\[іuа,і1ни,

~

~ещо

Т""ідового

лімі­

щ{)ми 3j}()UИЛИ 1 РООКМО ,'І';ІЯ тують запас,ні чаIСТИіНИ, а:.'Іе; Іне-І

~роltи У ДЄСJf1'КИ

Р_ .ueнши:лаюя кі.lм.і(Ль лю- одewЖ8JНfl'Я

ви~оо;()tГо

вр(}Жа~?

зваж'а,ючи

на

це,разраховує"о

;tей, за.АiIz'их на вирощеll1lli та- І На.сmМП-е<ре',,( ВИ'~lJIеlf~ П.l0ЩУ з-ш: ('ваєча:cJНО ,і якісно відремонТ}"ва­ 1\ ої 11РУДОЮС:11КОЇ ItYльтуря, .-JII( І кращих. п~передlfИ1К~В l\артопJPЯ. От і !lt'Xa'Hm()Ba.lfa лан- ЛШ61f1ИЦІ 1 ВИКО-ВJJвса -

НІ техн(IКУ.

03И~?1

М.

тор",;

. КО:К-

ланковий

б В несли на JI1iY очолюю, виборола ТОРЕБ І ви~рали 'На 3'Яі, ПО 113 цеН'Гнерів 6УЛllб. 3ВИ"Іаіі- нии гекта:р по 50 Тt)НШ КI)~ПОС'Гі'В. J\З!,

ШЕВЧуК,

з сере:щtм вроокаем ~

С

~~~н~:~п:;~:~:: ,Іп:~~ ~

;;

фООРИЦl,

можна.

вважати

зцо- ~

кор м В

КаЛИ1';ЯНСЬК.і,Й

птзхофаБРIІQtі

,вищеt,н,я ПpQ.'l.УК:ТИ&НОС1"1 тваринНlщтва,. [ ді,йшли' до єдиної ДУ.\!K~, що If.bOirO ~Іожна ДОСЯПІІ

Ї10ГО ще не Зl3JКінчено, але він вже

поч3іВ ВИЛУСІкати

ПіfЮдyIOl!:Ю.

ВИ_!

rOTO'ILleHO п~рші зо TOН1l боl!юшна високої

SllКOC11i

з

Зe.llеного

житз

·l'l.lЬ1КИ rotдt, Ko.:~ ООСТИ. гоопоД,арна

C'J1BO

наУКЮВDИ

ОС!ЮВ1.

ТО;!;І ж, ра.~ньою весною ,~ІИ!НУ-

.101'0 року, на Лені'Н~ЬК()~IУ 'ВіДД,L1Ку будо створено л.1~;rі.нну M~-

: КОНЮШИНИ. По,,10ВИlНУ з 'ньо,го Л?Ч~У фejР',:!'У: Д!.lЯ неІ по. 8СІ,Х здано на ко~бїJКОр'.\ІОВНЙ завод. ВІ:t:1iд':ЛIКCtх В~;l!БРЗ.1lf 200 ~OP:'B си. ~eHTa.1b1CI;KOI ПОРОДИ, ЯІКІ 8Il\.1знаВсього буде ВЦ1!анта'жено 100 ча.1И1СЬ високою П;JОДУ1КТlfв<ністю TJHH. : екстер'єром, тобто. жи'р'ністю . ' і:ине борошно ВИlСоколожнlВ- молока. ІІМ б У.1И ствС'ре'НоІ хороШІ!

С

НlІЙ ,корм.

A:lJже в

HbO~y збері·

гається ~13·івже 80 лроцентів кз_

роти,ну. На ВИlГО11()влення одної ТJННИ борошна ВИl1рача,ll1 8 тонн з е.1ен ої :.rаси ози'~orо жита до Б І сходу В трубкУ, ct зеленої ~зси

конюшини -

10 токн. Працює завад У дів.і ЗМ'ЇИи,. KO.1eKТlI'B 1юб:т-

!lf"юів добре слравляється з лоCTalВJleHItM ЗЗВідан,нSI~. ЩОіГОСЩНИ ВIllГОТОІВJJЯ€ до 400 кілогра~I,;В 60-

рошна. П€lР€lВIІІКОНУЄ Н<Jiр.МIІ виро-

6і11КУ

на

зби'ра.~ні

зеленої

маСІ!

ТР'З'К'Т()РI>СТ Мнкола Макаре-нко.

Л. рожко, майстер зміни.

бі.1Ь<ШОЮ

ТР\1дИТЬ­

ся тепер Марія ІВМlів.на. Вана вже HaiJ,OЇ.1a }jI~Д кож,ної кораВІ! по 1150 кіJЮГРЗ).tЇ;в мо..10ка. Пере;J.ає С'Бій досв::д ~0.10_ доярка~.

Фото А.

Козака.

~~-,----_#_#_#~,,~##-,--~#------

н,у фе;J~IУ.

Y~OBIt У1'ри~,аН'ня

і ГQ:l;Ї;в.1і.

Д.1Я pe~'O'Н1'Y ллеміНJ/ОГО я,д,ра

телер ;ВЬД цИ'х корів. R:дбираються теЛИIIlі. З мо.10ЧНClГО віа<У~IИ за-

кр,'.ЛI.1Ю6МО Те.1иць за ПОСl1:іЙНИ1;r11 те:IІ!fТНІIІЦ~ШI, я,~і вщющуЮІТЬ Іх

аж ;J.o пе<р€tJ.а,чі

д:йне стадо.

Вl1РО'В30':lИ'ЛИ ~атер.іаL1ЬНИ'Й CТII,;ry.1. Коли Н'ЛЯ'Т'JIlf[jjЯ. ,наБРЗIВШИ в свою групу 50 1І.1е<М:'ННI:"Х те.1ІІЧОК, вир'остить ЇХ, ;J.об'єтЬ\:я високе,го

Прlfoр{}сту ЖI!!ЮЇ

ваг!!, спарує

j

передасть пе<ред ОН"l('!ШЯ~1 ,дС'я'р-

Створенн<я

Імемінн(М'(} стаСІ З кожну корову своєї

зразу ж да,10 непоган,і результати. Якщо TO'P~K в ц:.lOму по рatдгоопу нздої.1И 'нз фУ1Ра.жнУ корову 2294 кілщр3J~И мо.тока, то

по

п.1е~LнніЙ

Т. М. Се.1ЮК) .1O!rpa~fliB.

групі

(бриmaдир

1554, ко -

дОЯр'КИ 1Jij.є·Ї

HaдOЇtВ І\'а кщюву. Згра,) ВОНИ надоюють по 14-15 юі.lOгра~:і8,

групу.

а

.1а,

бо

База для

ще

цього в

ПОЗЗ'ГО.рік

нас бу-

з

1\10СКОВ-

в

ціло~у

H<>Bнrrb

по

фер~і .Н13д,іЙ

стз­

Ух

на корову, а ло групі ЧОРНО_рЯбих 'корів - ло 1612. Д _ . .1Я Кр"аЩОl н,аОЧНОС111 ПеревзТ' І"

ВЗИ'МКУ і

&'ІС'ною 'ВОНIt ·РОЗТe.lIиmкm. З цих

те.1ИЩЬ Іна ТОМУ ж таки Ле<н,і.нCbKO~IY Bi.JJдi.'1IKY і

СТВО'рl'.лll

Лll1е-

~li'HHY І1Р,>"ПУ. Тепер до неї доба.

.1ИЦЬ,

них

році.

МIfНУI.ГIO~У

Петров\:ь!ООі'О

кор,ів

за

в,і;:!.

367

день

KOHц€'Н'т.paTi.B на Кlі.югра.~ H~t.'lOE­

ЯК

1 оо, Н&с>.lі.1.f(И·:

З3

lЮТIlРИ

.

І'р~~пу

ЧОР!іО'-'рООIІХ

кор-і,в

і

те·

лиць пе-реодзно в Кі·РО8ІСькиJЇ ві:дді.юк, де буде створено П.1е~·іll-

Зустріч 3 легендарним героєм

ш к І Л

Пе-ре;l

Знайомство буnо ПРИЄМНИІ

Не()И

6

Ц>ЇЄЮ

В та

5

3УC1lріччю

,піо­

ІВ 'класrв :~a­

WiBCl>KOЇ сЄ'ре:дньоі ШКОЛИ ЛИі:­ тувamюя

з

Ікомандиром

пар­

отзт-аlВтомат, я,кий сз:м ві.др·ізає загоТOd!lКИ, проовер'Д.1Ю€ 011ВОРИ, ,!аіj)іза€ різьбу. 600 дeTa,l€Ї1 ЗІЗ з~і­ ну 'в.ИINIТОВ:rsr€ цей чу,До_,авrrо~ат, в той час, Я'К на ЗJ!ичаино~у верста­

тизан-еliК'ОГО З'8J(На'ння, двічі fe'j)OGM ра.дянJeыlгоo Союзу Си­ ;lO'PIНI Арте?tlович~м Ковпаком.

МІООІИіч.а

А

сфотo.rрафувалlЮЯ

поя>онив

ті

ворюоо.ли йОО'о KHJllГY «'Від Пу­ ТИВЛЯ :і{0 К8Ірпа-r». І ось ВОШІ }" nиєвї. Біля

кожного

bePCTata-. 00о6.1ІІІВО ве.~ИlКе враження О!1р·аIВИВ на Y'lH,tB модот. Вони лобаlчи.1И, як і&правні руки КОlWlля "Гір аlВ.1Я ють ни~. УчН;ЯіМ ц:і

локазаmr

'р:,знищю

в

пра-

KOB&lrfl до і п:сля ЖOlв.тневої реіЮЛlOI.lії. Іх оченята горіли го~стю за 'н·а.ших л lQ.J,еЙ ,

які створили Ifущов.і IмаШИIiИ.

то:ка'р

може

,ВИlГОТОВИТИ

дише

80. -

Ось ЩО ''І'аке а'ВТСI;rатика! ра.д'сно вигу,ку&а.1И дііт",. Тут же ·ВОНІ! познайомились із Ш.lіфУвз.їь.f'И1~1И, фрезе[J!НИlМII та і·!lШЮI\І 'В('Рстата~lИ.

.БалаТ0 нового лоБЗ'ЧIL.1И д:ти 'В ll'ИНО'ре~'ОНТНО~'У цеху. ЗаХО.П.1е­

ни;r ЛОГЛЯ,;!;Q~І

rrро.во,джаЛI!

вонн

1іут же екС'КУРС3ІНТИ лобачили t;11'вз'ита:Ж-еіI.і ПРИ.lі:1ВКG"Мll. K~OCKaдOlllJlКУ лошаНИ з крзщими .1юдь- ·ми, ·ЗВТО.1ав'ка~и вантажні авт(}. :.ІИ маОСтерень.

\!обі,lі.

Дуже ЛРШlітно

зуютрі'lа.1И уч-

На заlводі ТРУ.'І.ЯТЬ\:Я ви,ПУСКНИ-

t'.~в-еко~урса,нт,і:в робіТН>ики 3I3BQДY

ки

тор,гове,lЬ!ЮГО

дo~[ багато у'шів хоче працювати

Три

C:"MifX

з

наККі?зще

У

Б!Ю!!арах.

МЗШИlнобудуваиия,

нашої

школи.

За

їх п,р-и.кла­

кmоси В:дJ&ідали O;!;~H '!!оа Ц.О\ІУ пі'дllриємcr·ві. оснаЩ~ltх

за·вод,.

Вонн поба'lИ.1И

вер·

М,

ЕРЕМЕНКО.

робкор.

ще ,раніше

читали і

Юні

()Іб.го­

ним

па:ртиза.нО)f. Ів

почесwі

3

гурroк юних \!.узи.ка'н'І'і.в, ШВIft.'lКО об.1еті.1а наш ма.1еНЬКIІЙ ХУ7Тір дИ~·ИТРOlва. Через деК:.1ька днів V гуртсж за·писалось 18 у"нів, серед я·ких і д:ес,ятиріцні діти. Телер заня-пя' лроводяться ре­ ГУШfoр1l0. Кожен учень ПРИХОДlfoть на них з aвoї~ баяном. ЮНlі му­ зи,канти ВИВЧИЛІІ дО діВЗідЦЯТІІ ,іЗ­ них мелодій.

А1УГе­

'НИ'М.

ПАНЧЕНКО.

ec-reтнчного

HНI~

один

із

ВИ,ХQlвання

задоволені

і

учні.

[a.ro·,l·:iВ,

цього. Пот:ша1оЧ\іСЬ бt'зг.1УЗДЮI вчи.нко~[, дей у полі.

не 3І;Jобив

на,д CBOЇ~l ~исаДli'3 .110_

.писала автО>р 3'.1 :'\І("!І: обу­

-

паса,ж,:;рін,

ра'йшl'НУ

.1ЮДIllНИ

fЮВ:ДG'\IIІТlI

-

газету

і

!\І;Jі:r:ш:це

ПРllТЯІ'НУТИ

її

.10

зборах

ро­

біТНlffКі,в і с.1ужбовц:,!j П·З'J1'''у.

1\0-

,1е.кrrив

на

зз·га.1'f,tшх

ГНЇ'В':іО

З:ііСУ;J.lf8

повсді·н.ку

Наумюка, з ЯКН\І, до речі~ і .ра·ні_ ше

і

,10ВіНЄ.

М<>JIщі.

ro6у1С, кот:рий с.1:,1ував но М3фШ_

РУТУ ДШК -

&орено

ДНСЦИlпліна у нас ВИСОІКЗ, каже ста,ростз к.1З1С,у Васи~~ь Ла­ ріонович Б О:НІдаре-tшro, а це го­

з аlСобі в

~lвтопа'р.К\, (ii.!Jro r.;;J:'j~lІща а'втор 11(' з,::з.1'U), н.~иїІ, Iil'J:iii Ж:!lU­ чи .на ВИ~'ОlГи НЖ3Жllріа T:l· КОН­ дуктора ЗУ:lИШI'ТIІ в Б;Jовз?ах а,в·

Cbf\'C'fO

Ось я,ка ,в·;д,пС<ві.дь H~;J.i;ku.~a в,:р, ди'рекц:ї автопарку. «П;Jil пе­ ре,в:ірці даного мат.еріалу, 110_ в.Їi'lо~.llЯ€ ДIflР;;.ктор Т. ОfJIЄШlflf,­ факт, описа'НИfЙ в газет:, пі'Д­ rвер,дlfI!3ІСЯ. A~\O'pa.1bHi д,ії в{)!дія ЗfВто6уса «ПАЗ-б52» за !Ю\lеРО\l 16-44-·КХА Ha)~M€lHKa [,вана о()го-

,пі01lери,

ryp'tKY -

liij)II!ТlІч,но;r\'

З3'ГО,1С;3 КС'\Ї.

ві.'\Jпові,;t.а.1UНОСТ і».

-

в

в

ІЩ\!

12 Т'Р'аIВНЯ, Йlll.1а чова П!)() гру,бll,іі аl\lОрu.1ЬНИЙ в.ЧІРНОК 8'0,1151 fi';"Л:J;J­

цієї

ні-в 'ГлИlБОБе враження.

Навча:АНЯ

!lід

!lаідР~1КОВЗ.!!О:,IУ в нашій Г<Jзеті в'д

через

Дя і3УС1'ріоч ооравила на у'ч­ Н.

злочин!» -

РNШХ

Шести.кла,с­

НІІ!КИ Ill!PИЙНЯlЛИ СИіі\ора

«Це

~lатеріз.1і

ку,

і\\узиkанmи

З,в:СТ'К!І про те, що вчитель МІІ­ кол·а Петрович Зінченка спюрює

11~)1

«.\1и П'Роси;rо диреюrіlO автон·ар_

ilI3iIl'.ятНИ1Ка т~нералу Ватутіну у чарівн-oofУ іПеl»ПfYI1равнев()му парку іЮк.раз і в:і:цбулОі:Я: осо6И1СТЄ !llf)ооченНіЯ 3 :JJeIГєпда.р­

днями y~Hi Броварської ВОСЬ-, :.rИlріЧІноі ШКDЛИ. N2 3 Лірийшли, 'на екск.у'рсі:ю до мехгн:ч!!их ,маlюе- І рень. На,чалЬІН'ИІК ВЇ;J.д:'nу тех:ніч~;oco К(}Нl'pOЛю :В. Й. Пили;лffill«J лрив.начен.ня

КОЖНlIМ

<410ВОГО

гра::ІІ1:В зе.1еної ~аси, 200 грамі,в

ЦbO'~y, зви·чзй.но, спри'ЯJlО те, ЩО ного ~О.10КЗ, C:01b-.1И13унещ,, 110 Ї'\І Сl1Ва:,I1И,Ш хароші У~ОВИ. 1'рам,ів обе.~фтореного фосфату. Il:\:;nя оте.1Єr!flliЯ пеР'вістки зз- K'pь~ того худо.ба ВlІl!lасається. КI~іп.1ЮЮТblCЯ за КР13ЩИМИ ;J.o !r)Ж адва Тllжні TO~Y всю п.1е-~I.іtf!lУ ~IIl, що ~ають ве.1аКIІЇ1 досвід .ро-

з

зростають.

Sfit.JЯ ~1Иf

2790 К!Jlо,rрз~ів ~OJюка, 13 'в,ід 95 Л,1емїННIІ\Х ЧО'Р!!О-'Р!lБIIХ КО!Р'Ї.В

Ар.мада а'бо ЗIt~З, -

ще більше.

надої

спра­

М. ГУГЛИЧ, зоотехнік-селекціонер.

нелле.\f,rн-

~1.36З кt.10\1ра,~и. І це при од'на­ ковLй ГОДЇ\ІІЛі! Нз кожн\, ГО.тову ~и OД3'EJMO тепер за день 70 1\1:.10_

добу. а {)Kpe~Г ,корови,

СВОЮ

Н'пер

Л-РОдУ'Кll1іі.

О;J.ержУ'ЮТЬ

Пер'віcrки чорно-,ря·бої лорС\.1И, що вже ОТe.lI 1І.1ИСЯ , мають хорошу ПРОд)'КТИ!ИIi'сть. Вони ;J.зють в:щ 15 до 20 кілоrpаМ1:В 1.10.101\13

за

ЗііИЗl!.ll1

Але

по.1і,пшиmrсь,

nле~:н,них твари,н м·ожна на,вести

ТЗІКИЙ прикл3іД: на віщд,ілку Ь~·e-Hi

у

l1РОХIІ

"':==============

ВІІо.1ССЬ Ціе ло·над 70 Ti.1bH~X тезавезених

зб~·.1.0il~НО

.пОКІІ що МІ! з;юБИlllІ П(';J ІІІ і кроки в нап'РЯ~К\о' гtO.1іШll('ННЯ лорі;J.I!lОГО СК.1ад\, .1.:Й"юго ста.13. А.1е КУРС взят;} !Іра ·;!:.'іьни,Й. Че· рез К:'.lька РОIіІ'.в З\IОЖl'\IО обно­ вити на Н~ШІІХ фЄ';J\13Х усе ~13точне пого..1:'В'я і, отже. в Ki.1hKa разі'в збіЛЬШllТIІ вихід \1О.lОЧJlОЇ

мkяці в cepQД'Hbo~y ло РЗiдJГООПУ надоєно 687 Kk10rpa\!iR ~o.l()!(a

\lі.ая,ці цього року ;J.оярка Ган,на ПС'І'рівна Га'рбуза нaдo,ї,~a нз

ж и т т Я

ви

ДHe~

CbJ(]OЇ об,lасті З3'веЗо"lИ блИЗЬКО сотн.і те.1И'ЧОК чорно-рЯ'БОї породи,

торі.к Qпарува.1И, 13

це

Пp.QД~1!\fГlfв,ність.

13 !<!:ЛОІ1ра~Ї'в. За ЧОТИІ;JИ

++++++++++++++~++++~. .+++++++~++++++++++++++++

з

ч·ерез

JMe\!iHHOЇ -фер~и

У НIfJlo:.1ШIЬОМУ 'році -ми вн-р:ши.1И створн-ти ще QДHY 1І.1е\!інну

БОТІ!.

ДО;],зткової

сья

ВЗЯ.1И зООов',язCtННЯ до дня вибо_ рів добиТltCя ЩQДенних П\UОВИІХ

КЗ'~!lЗ фоР'~\', їй ВІЦUt'Тl,СЯ Ct.'lH3 рЗlХ~'!\U'К

молока, Анаста,­ МИІКолаївн-з Селюк по У ля,на A'lUf:p:5ЇIBH,a MIDpo'HeHпо 1541 к:логра~у.

по 3 тисячі кі-

те.шця опла'Тl+.

в

групи ,по

1637 ·юіJlограl~Ї'В

Тут у ПО.1і

;І:ТІІ:'Й таб:р д.1Я Х\·.10бll, TB~PllHlI переб:-1вають ц.і,.10до,бово на C!li~ ЖО~lу ловітрі. П;JаВДiJ. в пе,J\1Il Дlfі, КО.111 ше не бу.10 H~BiC':B, І:і,д ЧlllС негщи вони I1t';Jе\lерза.ll1 і

березневого п.1ену-

ІЦЬОГО ми прищі.ли.ш пит~Н1ІЮ під-

будуєтЬоОЯ завод по виробницт.ву сінного борошна. Слору.:хження

з

л:tНКИ.

~ му ЦК ~ПРС (1965 'р.) в.и\КJlИJКали БЗ'І'а1Х> .розду~:'в у спе~цia.1':C'11:'B ра.д.roooу «Ве;JJИ1щди~ер\Сl;киЙ:t. Особли:ву )о1вагу після

Високопоживний

ЧерВ0.

творювмо племінні ферми

t р ІШЕННЯ

вїm"IfИ,М.

Ще

н·асна гою

ди~

механізованої

110, це не та,к вже й батаrro, але·---.,'----~"';О-'---'..,;--~~_ ..

ПЩ)Ї'ВНЯНО

HaIГO­

OP'.1e-ном

, ноГО Прапора.

збирання

,10

:Пра:В;lа,

.

pQ;liКeHa

,ВlEl\flffУЄ:.\[() таll\ОЖ і інші .РООО-І

БИЙ :В~. ТУТ Ж'оДна га.l1)"ЗЬ І беооечені і ЛРaJЛН(W(} її ВИI1~(1РИСГOOJЩЦa<~ 'ве обходить.сіЯ 6е-з . .• .. тати .на ЛОВНУ IDОТ}"ЖНUі:ТЬ.

В ooтaagi

.10гра ~ЙB MO.'IOКJ3. За сг.\lозrд,дг,ну лрацю т. Бі.~ен.ко

I\а!РТIJПЛЮ, а і Ь'У\і.}"РУД3)' ;на 130 rf'ih~rapalX. Ду:wа€"о одержати по

.Tpa~'1'f)~

Взsти . б наш р., WJtH('b- і БИ Ж СИ.тJ оон ИХ. та ІНIlШ ~ричJ.П'Нl • • хоч И ,.~ 1 М"alШКНИ, мехаНlЗNЯ-. ТеосНІ:КОЮ за-

TP8lКll'OP)B

наша

за'f'рагrи

в

ДОЯР'кз 1ван;і,вна

К(,РОВІІ' ло 3516 'Кlі­

а'ЧН'ОЇ сміггри на КОЖІНИИ гектар.

КПРС. Ш}"Н, В. ВОЛ(}ЩNіll,О і я. у,сі до-

"

;ВНРОЩ8ll'Нll

сячи ощочa.lШО по Ц8НТіНер)" а"і­

ЛІ\НКІ\Х

дес.я· прз,Ц1O€

Біленко. Я'к.у ви бачите н,а фото. З року 'в р:,к вона доби.ва€ться ВИ1СО­ кн,х ЛОJoiз,ЗНll'Ків. Тор :к,н а1П'Р Itк.лад, Н3.1.0Ї.1аві;:!. кож­ ної закр:пленоі

ТеП{>іР 'ІН ПРИСТУПИ"'ІИ ;:\0 між­

ве.'ІIIJ1IНИ,х

РОК:В

:1'1!<:ькиіj» .\1ар:я

РЩИI()Г() ог.робіl1БУ картоп.1і, вно­

МЕХІ\НІЗОВІ\НИХ

один

11 тваринництві рад.гОСП'\· «КРЗІСИ-

р'ЯНИ.

меха,ні'затщ)ам,

припала веЛИJка честь бyrrи .на у п~ьому '!(Іраі в боjЮТь6і за л ~J)ImЮJ)еllН'я

РОЦІ

вир"С'Ти-rи

ЦТfOO ПРОДУ'кпU.в з~\(лероБC'IlВа і rnalJ)lfllH'1IiЦ'I1М ДЛЯ ПІІ:('еЛ6Н'Н'Я та сировини ДЛЯ про.'tIи('лОВ'()С'\'і. П,ри-

ток

Ба'рroплю lВі:lбірнИІ."И f\лубнями Г}1СТОТ(~Ю 55-60 тисяч І\УЩ;$ па rf'il\'T3IP, з О,1Н'очасним В'IГf.'lСЕШН'J!М 1,5 Цf.'IН'тнефа с}~пер­ фОС>фа;ту. Посіви 5-6раЗh'В' 60РІІНУВ3>.lИ, знищуючи КОРК}', бу­

В _ НИ~іШіН~1Л"У,

Не

Тепер у пдс є пе!NIИЙ ;lO'CB~Д. СШ;lИЛИ

Па'ртія постшвила п~ре;:\ пра-, ців.пикwи

центнерів

150

на

траЛ,lЯ.шсь

ПРI!JЙ!НЯІІ

подібні

рішсння

ВlfпаДКff,

усунути

від 'робоТII

на

автобус:'.

Hay;reHKo

з~і.1Ь!fениї1 з

його Водііі авто-

парк}"».

їх батьки.

М. СПИЧАК. наш

ГРQмадський

пондент.

корес­

НОВЕ

ЖИТТЯ

31 траlВНЯ 1966 РОКУ.

3


t!mOPЇHHJI

rtli1/iRlEPllmYPHJI Погиб, чтоб дети у лыалисьb Погиб, чтоб дети улыались •• На стенке чисто оroелеи·иоЙ Картина в раме золоченной­ И3ОбраЖеіі ІІа ней. Герой, спасающJUЇ Друзеіі •.. В минуту гро3ныx испwтакий С бойцами ,вместе в бой ХОДИЛ, В атаку щел без приказаниА, Врагов ненавистныx громил. НО 80Т однажды на опушке Огнем их 'BCYpeTНJI пу",емет. Поправнв каску на макушке, Ои смело бросился в.nepeд. (Ведь не даром го.ворится, Что смелыx пу"'я ,не берет. Сквозь смерть cYMeJl Сашок npoБИТЬСЯ. Совсем уж ,РЯДОМ ~ажиА ДЗОТ). ГранатЬІ к ЦeJIИ полетели, 8зметну. земли фоитаltы _выь •. И автоматЬІ вно.вь запеаи -

rePOA

Бойцы в атаку по.ДНЯЛИСЬ. Гремит сура!'» на поле боя ... Но вно.вь оживший пулемет Застрекотал, как хищник ,ВОЯ, Заставил лечь на землю взво.д. Нажал на спуск патронам

амба,

А пулемет не умолкал И на гла1ах у Александра Нет_нет, и ](ТО-ТО погибал.

ГДЕ

ЛЕС (зтюд) Во,т ;юс расюгну,т()я ве'l'ВоЯ'МIІ Стоит в МО.1Ча,н'Ю, НОЧНО\І. В ОЧЗ)ЮООIНИlf Л{).1-ЯНЬІ ЗалитЬІ лу.НIНЬrм серебро.\!. ТЗJКЗ\Я ТI\1ШЬ Мlне 1(»1-I>КО СНИ.13СЬ.

А з:десь все 3ТО на, Blf;! \....

С\І{)ТРИ. березка НЗIКJ"юнїI.13СЬ І\осз купаеreя в ПРV.Jiу.

Он встал в noрыеe благародном сУра! За наш родной нарад!» И чтоБы дать друзьям дорогу,

ОН грудью пал на пулемет. Герой погиб, за мир сражаясь, За IСчастье на родной земле, За то, чтоб дети улыались •. Пусть будет он в пример тебе!

А. ОМЕЛЬЯНЮк. м. Бровари.

т Ь].

С\lеясь. rrреЗIІ'рал Я девч{)нок ... (Вet.:lь в се])l,:ще IН'ОСИ.1 Ifдеа.1). Од'н·аЖ(.1Ь1 .Bt-сеНlнеЙ порою Тебя на пути П{)'ВСТDеча.1. ТЬІ ~lН'e П()'дЗlpI'.та :.~lыку •. Сверкн)'.!и "ука,во Г.1 а.з а , И с%ры1исьь окорей за "Z'.ШТКУ, Не даов мне 11 <:.10ва сказать. С тех пор яне зна',) поко'я, Ноча,ми ПОо.дО:IІГУ не сп.1Ю.

?

J:евчо'!!ку с .ВОJJНИtCТ·оЙ КОСОЮ У 3ТОЙ ка.~Иl1КИ Л-О!'..lЮ. На 3В€'З.!Щ <:\IО1'РЮ я

в.lюб.lешю.

Ни обрав \lне ВІЦІІТСЯ твой. Ну, це же ТЬІ IХQ.1ИШЬ, .'lевчонка

-

Счастье с 'В{)J]НИСТОЙ КОСОИ? Н. МАЛИЧЕНКО. м. Бровари.

Здесь JJo-есеНIfН()КИ красНІВ\)'. І\ЗJК в сказочном д.есу ~ючном!

А таш сосна чадру Сl1lусrn.1а­ 'f'!руcrит старушка о Бы10\1,' Весь .1ес з,а.литый .1:fH·HыM свето". Ki!JK Бы за6рыганH сереБРО\l. И .111оШЬ порою пробужда;lСЯ Ша.~ьнЬІ·М нед,ремныM C0.10Bbe\l.

Д. МАЛАШ. робітник. м. Бровари.

НЕ СКАЖУ Музика -в.чиrrмя

В. Юящука слівm

шко·_

.ш_інтернату. Слава В. Очеретька диспет­ чера раЙСіЮЖlfВOl1ілки.

Ген верба. Гffil 'Веj}ба Та Й біля води. Я Сl1,іоШУ. Я спі.wу. Я спішу т)'ди. А чого, а чого Я туди спішу? А lІ,ЬОІГО, ,а lІ,Ь'ОI'O

Я

ва'М

В одному з декоративних КJyточків парку «ТРОСТЯlнець:,. ФОТО В. I·НЮl'іна.

не

окажу. MGB apo!<Q.lO, мов срібло. ГЬро.'ІІяг.lа ріка .. Хтось мене. ХТОСЬ\lене ТІІ'М ,давно чека.. Хтось мене. хтось ~Ielle

Ой чека€ Т'\'\І.

31 ТРАВНЯ 11.00 - «Па. нораі\lа. БатькіВІЩI\1НИ» (М.). 11.30 «Gпьвець МОРЯ». Пе;реда,ча з

Не хОчу скавать?

~---------------------------------------------------

ТlfiXий !Вечtр М't'ле ~I)BДPY ,Hac~ ce:IflM, ЧУТИ пkпю де-еь далеоко за ДНЬПРОМ. ВІНООО MkllЦb Rі~н:імається б.lіДf~Й, ЮНЬ ПИХОДІ~'ТЬ в C'l'еп ШИРОКИЙ, ЗОЛі/ТИИ. Пахне хліб()" і .пшенищею нав!їР')Т, Ко.WаЙнери і доярки С'Гали !в КИТ.

Місяць ЦРО\ltННЯМ граЙ.1llmJг..l ('З,)Їм

fMIfY'8 ДО ,на'с у В)lООlЩе. СіІи, мім СИНО"КУ, спи ч.ОРНООРlіБIІЙ, СПИ' !моо J1JС'неє еі)JЩе! Ти'хо Ha~pi. ЮчешЬКа теплая З-aaraatY1Вала iJЩ ,JЩ)aJЮI.

Дз.вінк(} 'піClНо.Я 'H~ ,1а'Н/а..'\{И п(}лкл·а,сь, СолOOleЙlКО HWBiTb .сТИХ, ЗМ,[ИЛ'УВі1.I)JСЬ, На шmях ТРУ'ДИЛИСЬ юні цілий день. По.ле зВИ!кло ДО їх праці і пїr:еоНЬ. Віт!!'р Н'ЇЖlНО Їх'н,ю тоню IКООИ1{а':з. Ком,баііНе{) с.в.ою KOXa;JfY ціJIУіВап,. ІІіро .по.lЯ p~1IIЇ Л'їс.ня та.

Опи ~OO сер,де.нык,' спи моя "'РИХЇ'J'.ка, Н:а.'І!ІК ОЛ~ <ВІС е за.сИ!шtє! Опи .мм ·p.a~ь, ClП'ОЮ'ЙНО 3а1С1НИ! СПИТЬ ,все у наші'Й оселі.

Хай 'JIOI6і с,If!Я!ТЬСІЯ ЩaJC.'ІИВЇїони, Mmpнi, К'lI:JIiJозі, веоселі. Мilctяць прoormlfЯ>,( ,граIЙЛlІ\Вя,м еВ(lїМ

Пj)O ЧУДОВУ IFРа.цю, цро жwra'. Про ВlfCокиИ: та ба!гатиlЙ }1РОжаЙ. ПРО ВіТЧltЗlf)' фЦIІТ, 'Про lIаlШ "рай.

ГЛЮf}'ІВ ДО 'На.с у BЇiholFЦe. ОПИ >,(·і'Й еиноЧh-У, е,пи чфнооривий, СПИ :>,(()Є яон,еє сонце! П. ПИСАРЕНКО,

В. МЕМРУК.

вчитель.

вчитель.

с. Бобрик

с. Ліпш.

ЗАВТРА

-

Во:С1':. 19.45 -

НИХ

ра, Ка,раєв «Сім КІУасунь». Спектакль КІІЇВСЬКОГО театру опе· ри та ба.lе1У і\l. Т. Г. Шевченка. 23.10 - «Пра13нка ,весна». (Передача з ПрЗtги). Друга програма. 17.55 Про­ {'ра,\!а 'на'вчаv1""ЮГО те.1ебачен.ня. ВI~ща ~laTe\la,TIIIKa. «ОзнаЧНlI1Й ін' тегра.l». Фізиюа. «Е 1екТІшчна і,н_ ;J.~1Кнjя». 19.00 «Обручка». Те.1ев:зіЙ'НltИ ф;.lЬ\I. 19.45 На'lІІі інтерв'ю. 20.30 «3наЙс,м·('т,во з

·і,НСТР),\lе.Н1'ів

ВсОСОЮl3НОГО

рі те.lе1JіЗ~Й'НI! пiтIJготовчі кур-си. Ф':'ЗИ:Nа. «E.1eMeHT<tpHi чаcrийtКИ». х,L,\І:'Я. «Зага.lьні Б..1d'СТИсВо·сті ме· в.1;'В». 18.50 «Світ СЬО'ГQoд,н,і». (,'v\.). 19.20 І. Тургеllє.в -«,111\1». Те.lев.іЗ';Й'НIІИ C:JeKTaK.lb. (Пе;JеД<1ча з ЛеніIUГР3.13). 20.30Те.lt'візіЙ'н: нови'НІ!. (.\\.). 21.00 «Б.і.lі ночі». Ф:.11>\1'1<0,ще;JТ.

СЕРЕДА,

І

ЧЕРВНЯ

-

«Сllарта!\» (!V\OC,K-

В\'.lIIЧНО~О

на

J

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» комитета

орган

Броварского

КП Украи·нЬІ и ·р.аЙ')нноro Совета т.РУд,Ящихся Киевской об.1асти.

Броварська друка,рня, Київської області,ИJl. КИЇВС'-КЗ. 158. 7елефон- 4-57.

24С2- ..5:02.

районну

газету

,

~

~

агенство сСоюздрук», лисТO/lО_! ші

та

громадські

жувачі

розповсюд-

преси.

.................................. ........ .

~~~~~~#,~~~~~ ~

6роварському заводу електротехнічних виробів на пості,йну роботу

'ПОТРІБНІ: інженер_нормувалькик, стер

цеху,

токаpf

3-4

м ай­ розря­

ду, слюсарі 3-5 розряду, шлі­ фувальники, електрики 2-4

!:

3а\!.

,

KO)l., 6 Mk І крб. 14 коп. ~ 'Передплату приймають: рай- ,

депутатов І:

• ................... ,' ................................................. , ............................... ......... ~........ .-o............... _.;~

ФЕДЯR.

сНОВЕ ЖИТТЯ»

раЙ:~но;~-11

Газета ВІІХОДИТ. у вівторок, четвер та суботу.

€.

Передплатна ціна: на І м.і- ~ сяць - 19 коп., 3 міс. - 57 ~

«.\1іж

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, відділів партійного ЖИТТЯ, масової роботи, сіль­ ськогосподарського, ПРОМИСЛОВОГО та .і,ll,noвідального. ceKpeтaplI 4-67,

61964.

(М.).

Продо.ВЖУЄТЬСIІ передплач

................................................... ", ...,................................................................................. .

ІНДЕКС

Iма.Я1К».

.,.....".....,~,~

руху.

доБРИ'\lИ .1lC1.J.Ь\Ш». Художній філь\!. 18.00 .- В еф'рі те.lевіз:,Й­ ні П~lIГОТО~Ч: ку.рси·. .\\атемаТИlКа. «HepioВHCcr:· та ЇХ 3.1zстивості». 18.30 «Xaїl заВЖ.1И б}1.1е сон· це'». До Міжн·ародн{}го ДНЯ за·

158.

-

Те.;ев:iJій'Ні IЮВ\fНИ. ПраГ)}<І.lма УТ. Ка­

Редактор

Пер· «Ди:на­

Друга програма. 11.00 -

м. БРОВАРИ,

«J'v\\lЗИ,ЧНl!IЙ

во...п'tJНава.11>на програ'ма.

Р.ізансь;{ого· XJtJy.

пр,аВИ'.l

вул. Київська,

(T6:·.,doi)

опер"ОЮ». Іта:JJі'ЙСl>ка опе;->а,-буфф. (М.). 22.00 «Зона,ан'я». Нау'ко­

Перша програма. 16.25 На­ ша ат'lfIIа. 16.30 до .1\\hЖlнарщ.

21.40 .. Зеле'іИЙ СВі;т.10.фор». B'KToplIHa з

НАША АДРЕСА:

«Jщ;а\lО»

(М.). 20.00 (.,,:\.). 20.30 -

?aL.1':a. і т€'леба<ч€'Н'ня. еч.). Друга програма. 17.50 В ефі-

цє-рт

ВЕСНЯНІ МЕЛОДІУ

Б. ДЯЧЕНКО.

у ЖІІТТЯ! «З маркою ф;'Р~1И «Про.

В2). 20.15 «І\ер\!анич:». ДОКУ. М€'Нlа.1ЬНИJИ фі.1Ь\!. 20.35 Те.lе­ в,ізій'н,і НОВІІ!!ІІ (.\1.). 21.00 КОН·

(ФОТОХ'РOll~ка РАТАУ).

Калита.

футбо,lа:

г::>ес». (ГІЕ.'редача з Л",во,в·а). 22.00 Канцерт аЖ1шб.1Ю е.1ектромувич-

~IO» (І\иї,в) -

1:11=======

с.

«Ди'на\lО» (MiHCI>K). (ПеРЕ.'дача з Тбі.1ісі).·В перерві тео.1ев ізі йні

НИЧІVИ». КiHoHa·plfc. 18.30 шість краї'ни з ф~,.бола:

Фотоетюд О. Красо.вського.

Чого ж би радість серце задll1Ла? ..

Всесоюзного кінофt.'cПI'J'?тю. 21.00 '- «ТоБІ, Іон'сlы  >.. (,\1.). 21.40 Аіше'і.НЯ ХХІІІ з'їз;ду КПРС -

КС'Ї МОВІІ для ~lа.1ЯТ. 18.00 Те· .1еВJ ' ЗІИlНІ вісті. 18.20 «Бу~:в_

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО.

ХО"! би Й не нhЖИ.10 ПРОіМіНIiЯ. Не lЮJ<lPJIIвалось не-бо сИllНЮ. Не усміхалися квіmки І не бубНlЯВі:ли бiplуньки Все'ДlНО я знзв 6и. що .весн.а ,прillЙШJlа.­

ЧЕТВЕР, 2 ЧЕРВНЯ

ного дня заХlfСТУ ДJітеЙ. Передачі:

-ЗАХИСТУ ДІТЕй

•• • •

«Дж".

Перша npOl'paMa. 11.00 «Ме· БУ;J,ИIІКУ-\I'Узею АйJвазо:всыlotI'o.. ЛОlдії дун,а€Iвlcыюо>>.. Хj'Дожній (.\'\.) 12.00 «Л'\УЗИІЧНКИ кіо-ск». фі.1Ь'М. 15.50 - Наша афіша. 16.00 (,\\.І. 16.25 Наша афіша. 16.30 Д.1Я Д'ітЕ.'Й. ТаІЩЮЄ «По.~ЇlC'ЯIН' - д.1Я д;теЙ . .'v\. Ру,дін - <>:ПРІІ_ І ка». 16.40 «Вовка в Tp~дeв'.~1'01111 Цв;яшка». Ля.тьков,а вис- TO\lY цa'j}CТBi». Му.1ЬТIІШІlкац~"· та,ва. 18.00 Те.lевіз:Йні вісті. нНіЙ ф:.1IJ\I. 17.00 ПрограlМ~ 18.20 «~'l(paїHa В п·яти,річц,;». УТ. «Мюод:'ї ПРИilніПр?,в' я». КОН­ «Сьогодні. ; З3l13'Тра енергети-ки H€'pT. (Пео;JеоД2'··lа з дШ!llРOnетров. о(спУб.Т:КІ~».19.ОО .- Зз,к,;:JlГПЯ. СЬіКа). 18.00 Перш:сть СЮР з

«.J)lдарИ\к». «Я іду ,по г.lОбусу». 17.30 - ДеоС5fТИЙ уро.к ан'глійсь.

ДЕНЬ

Над ПОВНОВlQдою рікою Шу;млять .проБУдJЖеИі ліси ... Хто не ,ми.1У€ТЬІСЯ весною, Не розуtМЇІЄ той' !Краси. Яка біда тебе 'Не ~Hyдa б, А серце світ IfТ!>СЯ 'lUl()f, Бо скілЬКИ' :весffil не -мину.10. У коЖ'ніой неЛОВТО!>,Jlість €.

ХИСТУ дітей. (0,\1). ,І 9.00 -

ре.10 на тх,нен.н'я». Фі.1Ь\l.концерт 1\ иївсІ>КОЇ ст)щ:.Ї те.1ебаче/tня. 20.00 до М;,жнарси,но.го дня заl'ШСТУ щі'ТеИ. «Між .'lоQpИ\ll! .1ЮДI>\lИ». Хj1.1С>Жlні'Й фі.1ЬМ. 21.30 «Театра.1Ьні 3 j'CТрі.чR». «За си­ }'ЬОЮ пrrlЩею». (М.).

Перша програма.

Щоб МОЮ, щоб L\lord Щастя не 3.1ЯJКoaТЬ!

ВЕЧІРНЯ ПІСНЯ

--------------------------------------0 ВІВТОРОК,

Але хто, а.lе Х'І'О­ Не скажу Я l5а.\I. А чаго, а. чо,го.

KO.J1HCKOBA

(ф()ІТОХIjЮIІІ!ка, РАТАУ).

роз,ряду, теслярі, мулярі, шту­ катури, робітники-будівельни­ ки.

Зrвертаrrися ,па а,дресу:м. Бро. ва:ри, вул .. Кутузова; їха'l'И ав· .,юБУСО\1 N~ 3; телефон 3-83.

........................................

:

-

64 номер 1966 рік  

64 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you