Page 1

ВШАН"'КВАННЯ • • мехзнJe.,.rro.)ІІІ

Рік ВИДоіни. 26-А

Пролетарі всіх країн., єдн.аЙтеся!

16 64 (2331)

пере,ll.ОВIІХ

ЧЕТВЕР

ІІро

26 СЕРПНЯ коп.

h'азали

Н}lвали

.зра:жи

ВИ'СОІКОЇ

Першими

в

..........................

праці,

за­

У

ВЕРЕСНІ

КП УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ

повинні проаналізувати життя і працю своїх колективів, без

РОЗПО'ІНУТЬСЯ

звітно-виборні

партійні

збори. Цю важливу подію в житті первинних партійннх ор­ ганізацій комуністн району зу­ стрічають з велнчезним полі­ тичним і трудовим піднесен­

ням.

В цехах заводів

і

зазнайства

якості

ЦК

КПРС,

державі.

З

кожним

заходн

на­

небагато

часу.

здалегідь

ретельно

що гово­ рити на звітно-виБОрних збо­ рах. В нинішньому році вони проводяться в обстановці,

ще

листопа­

період,

..... ....

глибокий партійної

роботи

якості

комуністи

космічнО'ї

фото­

ПOlвідомиlВ

зЙО'МЮI ЗВО'ротного боку Міся­ ця оцінене ІВ усьому світі ЯІК ви.дапшЙ ,Вlкла,д ,в

та ЯІка

пРOlведеН/ня жень

у

наIУ1КОВИ~

да.nеКОМіУ

ПІростор і,

а

зання 'рядо/ з

заівдань,

о~ра,цюва'н!ня,~(

стем iдlалекнх раІТів.

Alк,адемік ОДElржа l НО

за,frВИВ,

формацію, Да:ту

розв'6І­

зв'lІзаlНИХ

:косміЧllИХ

що

вже і,н­

«301н,д-з» і траєюорію її по­ льоту було 06РЗІНО 'тз'к, щоб 'Піри

що

за"lи,l1Jил,аIOЯ

СфОТОІr>pафоваf!ОЮ

Фотографування з вj'дJCТЗ1ней к i'nOM ет'р і:в ,

у

1959

.Щодо С80єї якості

10

на'с

не­

році. тнсяч

фorrОl1ра­

Всесвіту Ж'У1рlналісrі-в

екооорИім€:Н Т'ів,

попередіні.ми

до

ПОСТY<lаються

пе.ред

,юращи­

ми фотогр,аф;IЯМИ ~Lдимо!го боку М:ІОЯЦЯ, QДdржаЩіМИ в земних обсерваторіях. Тепер на ЗВОІротному боці Місяця майже не лишилося ~білИlХ»

ПJlJJlМ .

Астроно.ми

ВСЬОГО

світу

дiCTalТlK 'в свої руки ба,гатнй ма,reріа,Л, ЯlКИЙ підля.га,є най­ старан.НЇllЮМ'У а'налізові і ви­ вченню.

Мі'ЖІІ1лаf{~на ст,а.нц~я «30Н.д-3»

тепер

ві:д

автомаТИ'lн,а ві'Д;llаЛlЯЄТЬСЯ

Земw'1 Ї і 'в ід

Сонця,

профе­

перед

невід­

поставле­

внробннчими

колек-

КРalСlміlВСIlІШХ ~ІИ

"'

тивами підприємств, будов, радгоспів, птахофабрик, уста­ нов 'та організацій району.

Відомо, що успіх всякої справи вирішують люди. Тур­ буватися

і

про

підтримувати

них,

їх

розвивати

творчу

іні­

ціативу найважливіше зав­ дання партійних організацій. Тому все, що зв'язане з по­ бутом радянських людей, з умовами Їх праці і життя, по­

вннно знайти широке . відобра­ ження на звітно-виборних збо­ рах .

Обговорюючи

виробничу

ді­

яльність своїх колективів, ко­ муністи не повиині випускати

з поля зору питання ідеологіч­ ної роботи. На зборах слід глибоко проаналізувати стан політично-виховної роботн, на­ креслити заходи по її пОСи­ ленню. І надалі необхід..но про­ довжувати удосконалення всіх форм ідейного впливу на ко­ лектив, спрямовуватн ідеоло­ гічну діяльність партійної ор­

ганізаціі на формування

нової

людин", виховання у неї муністичного ставлення

ко­ до

0~~~~~~~~~

передове,

трудові

що

перемоги

лад.у

ЦbOtМ,y

році

800 шкіlТl.

стануть

до

Майже 240

тисяч У'ч:ніIВ ()правля·ть ,новос ілля . Крім ТОГО, до існуючи,х шкіл добудовується ба,гато класних кіlм'нат, спеціальних кабі'неtliв, ма:йстерень, ф:зкульТУРНИlХ залі,в" НОВИJХ ЇlДaJ!eHb та роздаваш"ни", ПУ'Иl<!ті,в

l.soo

fOCTIDHHO

!розкриють

,дівері

пе-

"' .п наЙ'МО.lО'. ШII" В;'П'ВІ·ДV' Р ~'" ," , "(II' "'" J . ВЗч' а~fИ.

Де.якИіХ

змі,н

заз.нали

)lЧ'ООВ;

люблять

множить

нашого

шими громадськими ціями.

'по'вертають

Пере~ов им

на­

роду, про посилення ідейно­ виховної роботи серед молоді , поліпшення керівництва ком­ сомолом, профс·пілками та ін-

ПІІ­

3('\І.11О,

ЛЮ,'\ЮІ.

"lex:a 'H i~aTopa~1

РОl3Іпов!..lИ пр о 'І'е, Я'J\ ГОТУІв али

T ~XHi>К'y до жни'в, зБИDали вро­ jЮаіі, як дюрекція, ларті:ііна і КОlм,со.моль,с ь' ка органі 'зації ра,]­ ГО ' С1ПУ піil(.l)lвались

організа­

хаРЧ}lна'НlНЯ

і

хаші:зато·рів.

про

поііут,

Iві,]ПОЧИ/НОК

ме­

Виступаючі

;за­

Велику допомогу паРТIИНИМ організаціям подають групи і пости сприяння партійно-дер­ жавному контролю. Вони-на­ дійні бойові помічники у всій їхній діяльиості. Комуністам потрібно серйозно розглянути

пеIВНИЛИ, що с.'1авні TPYiI()lBi традИ'ції 'На жнивах при"vно­ жать на BCjX інших роііОIа'\, внесуть гідний БJ\лац в спра­ ву у~пішн(~го за'вершсння с і.'1Ь­

питання

СblКОГОСПОДil!}СblКОТО

.

про

ставників сприяння

із

делегування

в

групи

ПДК,

пред­

і

яке

співпадає

зборами.

1:1--

Для того, щоб збори про­ йшли організовано і на висо­ кому

ідейному

м'усять НІсти,

рівні,

готуватися зокрема,

о.іДГОТОвці

до

всі

взяти

доповідей,

ГОРЬКОВЧАНИ ЗАВЕРШИЛИ

них

ПЛАН ХЛІБОЗДАЧІ

кому­

участь

в

І\олг()сIПИ' і ра,'l.ГОСПИ Горь­ КОВСI>КОЇ об.'Jaсті на 20 ·серп ня продали державі 135,2 тисячі

в

на­

кресленні конкретних заходів по успішному виконанню зав­ дань,

поставлених

Підготовка

до

Т ОН:Н

партією.

на

звітно-йиБОР­

патріотизму

комуністів і

І

безпартійних на всіх виробничих ділянках, широке роз­ гортання соціалістичного зма­ ...

'"'

'"'

'"'

...

'"'

'"'

.........

'"'

........ _

ВИіК ОНillВ ШИ

проце'lпа,

план

ІВ 1'0'01)'

но

129

88

тисяч

'Гис, тонн при П .1ані Т(ifПf.

Надпл wновиіі

продаlЖ зерна де'ржа'ві по під­ вищених ціна х триває. (ТАРС) .

гання. А

зер.на,

108,1

ЧИ1слі ЖИ'l1а й пшениці ПРО',~а­

них партійних зборів повинна внкликати піднесення трудово-

го

POJ\Y.

Д. ЛИСЕНКО, робкОР ·

пости

звітно-виборними

іВО.1Иінська

.

о

об.1а,сть . У кол.госпах

............ ..............................-........ . .,

Кі' ~ер ц і'&Сf1коrо ,району ·аіК ТИВIІО

На ф ото: '!1J?<Ж,lаідЗН'Н,я к,ільцевої системи ВОДOtпрOtВСIДУ на, феР\Іі КОЛігосny IІмеН і Карла Маркса . Роботи "'РОІвадять меха'ніз.з-roрн ОЛИЦblКorо В:'діділен~я «СіЛl>roоптехні,кlІ'». (Фотохроні,к,а РАТА У), Фото Г . Сажнева.

m,================================== у

ДВІ

Не 3Н1IJЖУЄТЬСЯ напружен'ня в роботі в ці діні ,на 110ЛЯХ нашого

Р'МГОСПУ.

3а/К~НЧУЮЧИ

з.БИJраНIНЯ

,піЗ>Ніх зернобобовиtX, меха.нізато­ ІРИ О'чищають IlIOJ[IЯ в ід ПОЖНIfВН\ІІХ ,решток. НЗlкопич ують грубі і со­ !(j()IВ иrr і корми, заклали, зокрема, до 9 тисяч лжн .1ЮПИ'НОВОГО си­ лосу,

П, рОЩОDЖУЮТЬ

КУ1куру,ДЗУ. дуть

пі.д

ка'ртоплю,

си.лосувати

На

пл ОЩ<l'Х ,

озимі,

по,чали

КОlм<5ай'НеІр

які

лі­

,!(j()Iпати

Па,вло ее­

МИІНОГ

ЩОДіН Я вибирає булwи на 1,6-2 гекта,рах. Врож,ай сорту «>борQДIЯIНСЬКИ,Й» і «ОСТРООСІ>КИЙ» , в cepeдJHboMY,

• • • • • II • • r

новому пла,ни.

року

:на

. ('оЖ­

в

З

ново-го

Н3Івча.льнo.rо

за'(1альнооовітніх

ЮК0·

і новіт,ньої iC TQpiї за'рубі,жнИJХ Кlраін >буде ІВ lІtJ<л a!ll. а тись з УІІІ Х ,клас .

31ІІНИ ОСНОІВУ

ви{)()кого

В'рожаю

З

оа,х

І

poky

1300гекта,р.;,в. Ріллі · підготовле­ 9QO ГЕ;к та,рі,в. 3,аIВE'lrшен.ня l1ієї

но

роботи дещО' зат:ри,м ує ться, бо ,не діоорів люли,н на зер'но, де сіЯТIІ­ метьоя озимина. 3.ві.lьнені ж площі з-пі!Д інших культ)',р від­ разу ж орють. Tpal\TOtpllCTII М. я~ни'к, П. Шпа ,к, П . Музичен­ ко та І. Васюк п,ргнюють в д:ві змі'ни . ТlраtJ<ТО'РаШ1 «Т-75» в они ВІЮРЮЮТЬ 1110 8-9 ,г ектаріІВ.

На площах, д~ п с6Я'на ОЗII'\ІІI­ -на на зелений "op~l . з'явилися н ~ЖlН і СХОilИ . Р a,,J:rac п ЩJlIСТ УЛ 11 R ДО

М,ЗlCQвої

на

зерно .

сі.вбl!

жита

ВС' іх типі,в· шкіл вводять-

СЯ щотюroневі заняття «БесідИ про наше радянське суопі.~ьс,Т1ВО». Шляхо'м роз'Шнрення лабо-. ратор~и?( і пра'ЮТIfЧНИХ :робіт, ОРГ3lН13аtЦі-ї . е!КІСкурсій ,на підПРI!leж~т,&а Л'ро,мислового і сільцт,ва

і

пш е ниц і

П. КУЗЬМИК, робкор .

ЗАСЛУЖЕНА ПОДЯКА

вересня у восьми!х Іма-

ськогоспода,рського

зер но­

ВИІХ наступноІГО ро,ку. Оз И1~1И:Х пшениц і і жита - б\'де посія'но

•••••••••• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

навчалЬному

,~ax за,Мlість мементарного курсу історії СРСР та УРСР у УІІ-УІІІ класа'х та СИ.Qтемати,ч,нorо ,к у.рс У iCTqpiї у ІХ-ХІ клас,ЗlХ цей лрещ,мет послідовно вивчаі1'lll~еться з Уіі ІПО Х K,lac. К урс нової

по

наПРИlКлад,

ному З 270 гектар і в Лені'нськorо в і,д,д іліК а" с,тановнть 120 центнерів. МеханilЗатори ра.дгослу «Вели­ к'одимерСblКИ'Й» закла\ll:ають міцну

....... ,." .., ................,,, ........................... в

С,f;азав

ВОНИ

-

·~РOlвадиrrься ,пі:д!го:О'В!(а тв,аринницыlI'хx фер:.! дО ЗII"\IИ. С"ріЗl, ІДе IремОІНТ та буд :IВНИЦТ'ВО нових П{шміщ ень для тв3'рИН, встанов­ люються меха'нів:ми, які полеnnують працю тяа,РИ'ННИl ків.

про

Назустріч

КРИ\ВОШЛИ'К.

с:праВЖJНЬ(і"IУ

питан­

діЩНІИ

меха віза торів

ГОРДЮНіСЯ,

т.

• •

зді'Йс­

пита.нь

депутатів ТРУДЯ­

щих С, Товстенко. Па,тріоти'ЧlНИ\1И

вручено цuн:ні подаРУ,Н'lifk Петро Іва но'вич ,1001\0 T~ IВlliH А,НД,РЇ'ЙО\БИЧ МаРЧС;і ; ;; !)

них

завданнях,

реву .lьтатами

,рОЗNl\ll,1Ш

фl'Ї, лере.да,н і з аlвотома.тlliЧ'НОЇ станці,ї «30>llД-3», в іщз.начив Зlка~ем.~к КеЛ:1Щш, пр акт ИЧ1НО не

її

. .. '0

РlliДИ

ра­

нове,

першочерговнх,

СТРУ1кту,ру його поверхні і про пох,од;жен>ня рі'31НИ,Х утворень на .ніЙ , за,ЯIВИВ академі, к. Потім вчені в·іJljповіли ІІа Зlапитання журналісті'в . (ТАРС).

ПIРОВОІДИЛОСЯ

близько

йонної

за­

ВИJ\ОН'І;ОМУ

('Тlв,а

на

CbIКi Зflі,МlКИ з,ВОРОТ1ного бок,у Місяця на>ба.гатО' 'на,БЛНіЖУЮТ Ь

1Проходжен,ні

CTalНlЦЇ:Ї повз Місяць о, держа'­ ти ф~р,афї .неви/,lЩМОЇ ЙОГО части;}!и,

важливі

К· РИIВОШЛИlК,

гу

,Ува,жно слухали *урна.1істи ви.сНОІВКН найcrа;ріlШОГО астро­ нома аlкадемікг О. О. Мllхай­ лава. Ві,н зрООи'в глибокий а,на.lіз ВИ6l:вле.ноїрі3нИці між БУДОIВОЮ ВНідио..юго .1 невиlдНМО­ го БО'Ку Місяця. Нові ращ,Я,Н ­

S(Iка обробляється. зап уску станції

ВОдіНОчас

такі

В,

СТУПIНИіК ГОJl OlВИ

ЗРОС;lИ('Я 3 нею і всі її ііаг:н­

ВИlч ,

сю·

аlllа­

на,укову

УIк:раїI НИ

патріотнчний

за рахунок кращих виробнич­ ників, активних бійців за все

Йомила· учас.никLв П'рес-ко,нфе­ ренції засту.пнИІК .голови астро­ НQI~і'чної раlдИ при Ак аlдем,ії н,аlУК СРСР Д<ЖТОР ФізItКQ-:ма­ reмати'!них наук А. Г . Масе­

ДJ1Я

бортових

велИlку

З

дослід­

для

і

при'Їха'ЛИ

ня, як поповнення рядів партії

&И'&чен'ня .нови.х фатографій ЗlВо'ротного боку М~СЯЦЯ ,"озна­

кос:м,ічному

також

ворити

комуністам

шле,

належить зосередити свою ува·

ненИІХ на барl'У «30.h.zlJa'-3», "рис,вятив овій ВИlСтуп і,нженер Ю . К XOlдap€JB.

що за,­ ст:аllЦії

зд·і:Йснено

парт­

Пр'06лемам тех.ніЧI!ЮГО за.без­ печен,н,я

До ж УІР.нал.іотril8 зверну:вся президент AKa.дe~iї .наук срср аlКЗ\де>мі,к М. В. Кел­

б у,,1О

секретарів

бюро,

reРIІІЗlував умови, обраlні як для старту «3а.нда-3», т,аlК і для фотографу'вання .

мії наук СРСР, В ,ній ,взsми уча>еть вюн,а>чн'і вчені - аIС1ІРО­ номи і астрофізИlКИ .

·Ві,lІ ПОВ і,дом ИІВ, авТОіМаттної

комі в,

р:'8 IBilд 3еМлі. ВЧЕ'!НIfЙ oxapalК­

відібула()я 23 серпня в Акаде­

«301H!lI.-3»

аналіз діяль· організації по

вон,а перебуває на BiдJCTa'H,i біЛI>Ш Яlкі 7 мільilоніlВ lКіломет­

єння людством космосу, ц ~й ПОдіії була, ПРИlОВЯlч е.на прес-

дИlШ. пуск

за­

сор А . І . ЛОО~И'"Сf1КИЙ . 3араз

осво­

кcmфер<енція , ра,д янських інО'3еМНИ:Х Ж1у'р:налісті,в,

слід

готуватися .

продукції, доведення

"Зонд-3 66 -розвідувач новий

Тому

. . . . . . . . . •

3аі8ершеlН-НЯ

залишилося

строкове виконання виробни­ '!их планів. В центрі уваги доповідачів П08инні бути пи· тання підвищення продуктив­ ності праці, боротьба за тех­ нічний прогрес, поліПшtliня

вище підняли

підсумки

звlтиий

проведення

мобілізації трудівників на до­

ново­ стиль

нІй діяльностІ. Підводячи

їх

дати ності

роль партії і первинних орга­ нізацій у всіil їх багатогран­

за

партійних

u

В звітних доповідях секре­ тарі партійних організацій повинні всебічно висвітлити авангардну роль комуністів на виробництві і в грома.д­ ському житті своїх колеКТИВІВ,

довим і березневим Пленума­ ми ЦК КПРС, рішення яких гаряче зустріли всі комуні.ст и і радянський народ. ці Пле­

керівництва,

збо-

ЖИТТІ кожної первинної орга­ нізації, кожного комуніста.

молока, м'яса, яєць. Комуністам є про

нуми ЦК внесли багато го, ,відновили ленінський

усу­

партійні

рощуються темпи здачі овочів,

жовтневим,

їх

повідей

кладних

До

створеиій

до

ри -: віДDовідальний період в

хліба

днем

дійові

і

конкрет­

тів. При обговоренні звітних до­

радгос­

перший ce!~pe'Tap раIlJ\ОЩ' КП

в парт:J.ИИИХ оргаН:J.зац:J.s.cх

внрости-

продажу

недоліки

накреслити

врожаї зернових, виконали і пере-

викоиали план

успіхам,

стандар­

ЗВІТИ І ВИБОРИ

Працівники

радгоспів і птахофабрик, окри­ лені рішениями березневого

ПлеllУМУ

викривати

Звітно-виборні

пропраці, зниження і поліпшення

ли високі достроково

сміливо ні,

підвищення

продукції.

досягнутим

нення.

рик, на будівельних майдан­ чиках шириться соціалістичне змагання за дуктивності собівартості

правильну

оцінку промахн,

фаб­

дати

ті, Сюди, В

Мар-

рух РОЗВІДНИКІв майбутнього. Особливе місце на звітно­ виборних зборах повинно бути відведено питанню ліднесення авангардної ролі комуністів, їх авторнтету в колективі, впливу на його діяльність. На звітно-виборних зборах комуністам належить обго­

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ світових

~ирит!І

+

предстаВНИJ\И

ПУ, П3Jртійноїі ПР Офспіш;ов()ї о'рга ні!3аціи, товариші по робо­

JrKI)('Tl

рай оні

ТРУІДОВОЮ

П~РЮf О['ОЮ , тепло вітали і IlIи­

ВИСООOlПРClДУК­

IlJjр;щі,

кіIllЧИІ'ІИ збира.IiНЯ І. А .

кращих

ДеlкіЛI>J\а днів то'ч передо­ ВИІХ ,,,н~хані'за торів з

р!Н5і:т.

до

COlHe,m;o, П . Х . СУЛЮIа .

са.11\,. На жнивах З3іВе'рIilЗJJIЬ­ ного 'РОКУ 'сеМИ' річки ВО'НИ ло­ ТИ\В Н ()ІЇ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАRОНtЮГО КОМІТЕТУ

чен:ко, П , І. д0М\О, В. О, Са,,­

ко'мбайне­

«К р. асиліIВСЬКWЙ »

наша районна газета вже пи~

р.

1965 Ціиа 2

слаВІніділа

рів радгосшу

В 1чробни-

·ВДОСІКонаJlЮВ-3ТИІм·еть·ся

політе:llні'lне навчання.

(РАТАУ).

. . . . 11 10 • • • ".118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ".Н . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . :а ••

Шофери районн оог о С'б 'єдн 3'1111 Я «Сілщосптех'нvк,а» Во.10ДИМи,р 3а­ БОЛОТ!IИ'Й та Михайло Чечун, які працюють в Сеl'1И'ПЮ,lік іюськ і й пт~­ хофа,брнці, значно п е реВИIКОН\,ЮТЬ

Н ОІрМИ. По 55-59 тоонн переВ'О3ЯТh

ВОЮІ щодня 1Ю~(,баЙlніIВ до

силоеної траншей.

3aBi,д.мitН.HY птахофабрики

мас и

р060Ту

в ід

дирекція

ОГОЛОСlма

Їм

по­

дяку .

В.

КОВАЛЕНКО,

головний

агроном.


Ре.А,ll/Я-(Jорm llароду

Конференція

сільському клубі К О,\tCОМОЛЬСЬКА зація

KHїBcыоїї

-

фаБРИIКИ

органі­ птахо­

переможець

ВI1'\llпе,10~1 райко,му ко,мсомол.у. За,служена н,агс)рода! Завжди

о

У'СЬО.\ІУ

B{)PHII~( не

і

тут

їні.ціаrrи:ва.

АЗЯ.1а<:l,

сп, ра,ву

ДІ.

,ІІа

За

ІНО

МО.lОДL,

ДОВО·.'tIПЬ

ГЛIІ'бокою

ТЬСЯ

відч)'ваються почату

до

ГЮВ<lГОю

кі,нця.

КОІРИСТУЮ­

БРИ1га­ К'ра,вчук, переДШШКIІ 0811-

т.

фабриці

б

ро61ищтва НаЧ,

ТТ.

ч.1еНII

Купрі,єнко,

l\осахі'ВСI>Ка та

!lIИIХ. 220 ВИlр о,стила бlрн,гада Таки.х

нізацій

у

нас

в

орга­

ЧИI\lа­

УІІ

плеНУ\1У

ЦК

ВЛКСМ, ВОЮІ ГОЛОВІНИМ В ОВОІИ діяльності в,важають

ГРУ,;lOIве це

ВИlховання

молоді,

генер,альний

-

всієї

робот!!

ор,га;нізацій ви.хованню

бо

нап.ря,мок

КОМСОМОЛЬСЬКlIIХ

воді,в

КО\I,СОМQЛЬСI;jКИ,х

радгоспі «ЗОРЯ», на Бопданівськ і й і ПУХ ;,8Ській птахофаб-

ри,ках HeM,a€ ЖОДНОГО комсомольсько-м, олодuжного колеКТIІ-

,ву? ТіЛЬКІ!! фо'рмалізм-ом в роботі

селі

,1Io[j:lia.

Петра

СWЛ

яка

оільськ(шу

ного

а

заршз

ра,д­

ко

виконував

я,кіс,но,

.:Іо'бр'от­

но. Так працювати він нав:чиіВ (Іагатьох с,воїх учнів_ І ()сь прийшов ча,с і'Ги на

З:ll'.lужеIlИЙ п() ,ді ;я

[)ула

вї;ЩОЧИНО'!'- ~ Ця вtі\зна,чена

у

на,с,

ЯК вечір' T'PY'дI}BOЇ . слави. По­ Нi:tд 30.0 чоловік зібра.l()СЯ У гіwlЬСЬКЮfуклубі. Відкри\в ве­

Чlі'р директор

ра;щго,спу Л.

ОвеНТИЦIЖИЙ.

Поті~!

В_

вwсп:па­

ли ОIДНОlсеЛliчани Петра Оста­ ПOlвича. Всі .вони говорили .про його

славний трудовий шлях,

(жромн'іеть,

лю[).ні,сть.

простоту,

Багато

праце­

теIПЛИ'Х

Т.

ЧУНЯК,'

заст)'<Пник

та

ГаЮIi!lа

кла,дах

показа,~а

ПРО;J.У\І:J,НО'ГО

ваЖJ1I1'вість

ку.1ЬТУ'Р!lОГО

доз-

К(}МСО,'Іо10ЛЬСЬКИХ

доручень.

ТОМУ. щО п'ро ни,х ТУР'буються, Їх не за6у;вають. А я,ку це дa~ віддачу! Люба

Козир _

ceK'peТl3'P

комсо'\Iольсыо,гоo комітету ,радгоспу ла

«ТреБYJXі-вськи:й»

п,ро

сЬіКОГО

авторитет

аIКТИІВ.іста.

roво'ри-

КОМ'СОМО.1Ь-

Завойовуєть-

в

орга!ніаація,х

В

ціка ,ву роботу

може

ІТИ

мова?!

На плен}'м,ї СЛУШНО піДКlрес-

НИ

оточені

очолюва-

партійною

Т'І'рбо-

тою. Це пі,дтверід:ЖУЄ цього Ж ви'мага€

жItlТТЯ, Статут

КПРС. Па'РТ1·.И·НО,МУ "керl"В'Н' II',ЦТ-

ву

комсомоло:м

свої ту

висту:пи

ПРИ,ОRЯТИ.1И

секрета<р

комсо,молу

вельного

коміте·

завооДУ

ТОіРГО-

машиноБУДУЗ<31НIНЯ

Анато.1іЙ

Лукашов,

секретар

+ НЕп~~:~ :;;.~:в~:и K~~~:~fних

маШИlна,х.

+в.PY~HY ковшами і за.1ИI8а.І-!!Н'Я ""розпла:вл,енОІГО мет,а.1У в кокілі Т,вима'га€ ві'Д юrва,РНИlкі,в фізич-

+ного

на.П'руження

і неаби,я,кої

+ о'бе.реж'ност,і. +

~

Я'к позбутися цього Т'РУДО-

MiCTKO'ГO

пр оце<: у?

Б,рова,рського

КолеКТlИIВ

ли.ваРН01прокат-

за,вОІ;J.У ДOlв:,да.вся, що у + ного МОГИ,lьові на маШИlНобуді,в+НОМУ завод.і імен,і М'ясникова

+інже.f11"'РИ пе,ршими

в країні

М. РАДЧЕНКО, заступник

секретаря

парт­

організації радгоспу «Кра­ силівський».

2

НОВЕ

26

ЖИТТЯ

серпня 1965рС''<у.

напе,ре-,додні нового !ю,вчі!'.lыо-го року в си,сте\lі КОМСО\!О.lЬ-

СІ>КОЇ освіти, в заочній Ч:lр,ніх шкодах.

покли.кани'х

СТРУ'М

У

ських

В'Не<:ТИ

все життя

\

нови,й

ч,аІСОМ

у

отаlрі' й

Пленум

Пlрацювати

п'рийняв

ДУМ'КОЮ так ,

як

~ , ~ .,

є-

гає ві'д комсомолу наша на

К()~lу:ністич.на

П. кrД1Н, робкор.

ва'Р'ни:ків ромники з31Ю:ДУ іме-

ні М'Я' СНИlІюва. Друзі з Біло-

НОІВІІІНІКУ.

Я,КЩО П!JlР;:ВНЯТИ тех.но,ло-

наlЛївнепер,ерв.ної

anperami

бра-к.

говори,ть на.чальниlК га-

I.вalН Горохівсь-

гооорить

і

мостового

підвішени.Й Пройшло

на

маши-

крана

ПQДг,в

Т,росах

к,івш.

Х,В 'ИlJlИIН

8ІОДу мож.lІIВ:С.ть

тім

вііН

опусти.в,ся

ре.гату

над

стендом

н,алі.в,неперервної

туди ти,

книги,

журнали

проводить

з

та

газе­

тваринниками

і механізаторами бесіди. А вве­ чері її можна бачити в клубі. Багато цікавих і змістовних заходів проводить завідуюча сільським клубом Олександра

КАПУЛА. ( Фотохроніка

РАТАУ).

нов.і

ни,й.

Вони

швид'ко

СТР У,Мlі,н ь. А ВІНИЗУ під стендо" вже

Qпускалася

в

котлова.н

'СфDlр'моваlна чер'вона труба. На ,ві,дли,ванні труб 'налі,вне­ перерВІНИМ способом меХ31Н1ізо­ ва.ні і ав,томати'Зова.ні майже всі операці,ї, які ран'іше вико­ НYlва.1ИСЬ вручну. Відносно по­

Л€lrщення робо:ти, то в цій сп!ра'ві здійснена ціла ре.ВQ'ЛЮ­ ція,

як

Робота ваJЮЮ

к.ажуть

ли:варники.

ст3.ла більш орга.нізо­ і продуктивніщою.

новосели

Be.pcTarr

трубнаму цеху. OQPiB- J. і г ;д.ропре<: дл,я

ВИlпробу:ваlН,Н'Я ТрУ'б 'На ТИІСК Досі з,аIВОД ВИ'llуска,в l'ру:бll

r+

то'влен:ня їх дia'Mel1polМ 8-10- +

градці,в. Цей

ВИПУСК

12 дюЙмі,в. Такі тру;би осомиво ПОТlрі6ні ,для н,аро,Д'ного го.спо.дар,ства. Тепер ТУТ є + більш потужним агрегаіТ, ,ЯІКИМ теж 'виготовили біЛОРУСЬІКі + друзі. Щ06 вИ(р'іІШИТИ пи,таlНIНЯ випуюку труб більшого діа.мет- ~ ра, будуть ,виuоrrОВІЛені і відпові!д,~і 'юрис:rа.lї(3lаrrOlРИ ~o a:~: регати~ ,наl!l:l8ІнепереРВНОII ЩІ. +

+

почИlН заХОПИl1J

В' ИіС'ОО<ОЯ:КІL'HQІ

+

му році Нlа,мічено .почати виuо- +

стаН1Дартів по випуоку ПРQДУlщії та.ке прагнен,ня

+

ПРО,.1у,к-

А. ГАВРИЛЕНКО.

() ............ ~~~~~~ ... ~~~~~ ...

Нові Про

дівча'Т

пашої

фаUРИlJіИ

раз.

ли кристалізатор 31f1peraTY, і з ковша ПО.1Н,ВСЯ вогнен'но-білий

В

З'ЯВЛЯТЬСЯ

ний

вих

аг­

п,риладна­

ТИ'ЗОlва,ні.

ків досягти наlЙr;,раЩI1Х ові,то-

раЙОlJIна ,газета писала вжене

Тут ста'рши'й операТОІ;J машини

на

за-

по­

дії

+

діаметром 4-6 ДЮЙ;М:ІВ. ІВ цьо-

мета,лом

ГОй.д!ну8СЯ,

+

J. бу:дуть мехаlні'ЗOlваlні і а,вто,ма,- Т

Проrrягом T'PbOX-ЧОТИ,РЬОХ ро"

ри" нгорі пли,&с по цеху напов­

в польо­ доставляє

в-зяти

-ВOДOГlpoвiД'HIIX :гру:б

раніше.

П'Яl'надцять­

розпла,в.леним

.до- +

нафт06іIТУ'МО,М. Ту,т ,осі процеси

рубежі і ВИІГОТО'ВЛ,ЯТИ пр,одукції у два рази 6k1ьше, н іж

Д,ВЗ\IIJЦЯТЬ, . і от, рОЗСИlпа,ючи іс.к­

Ось

пок'рипя

тись. Но,вий ме,тод В:ДЮІ!ВКИ ВО.'10-

ції. Нез:абаром· в труБНОіМУ це.ху

стер-

і

ц,ех, в яком'у ПРОlюдитиметbClЯ

пере~вал,іфі'ковува-

жень і поча'R проБИівати льот-

залізни.Й

м",тал.у

+

60 спраlВ-У ,M '31Є~1O з автома;тами. ДЛЯ ЦЬОJ'О нам треба 6У"10

КОЖНО;-О робіТНІІка та іlнже.нерно:тех,нічного праці:вника, вже став мате.ріальною силою в справі посилеНllІЯ бl?'РОТhби за

IдОВГИЙ

випла'Вlк.у

НОВfIlНОЮ Є те, що на заВОlдJ + почао1И фаnбувати l1руби кам'я. , . . J.

ІНІІК в спецівц.ї. Це ~ Мкх;з,Й.10 Москаленко. Вт через окельце Ди,виться осере,дину роожа'реної печі. Потім взяв заlгостре-

'ніс.

буває

~

+

вести ПОТlУЖlНUСТЬ ко,ж,ної печі

Ра.ніше в цеху було повно поРОХlУ, а часто і J,и,му. А ,нині

лишар,н!иків, які палко []ід1'РИ ' мали ПОЧИ'Н мооквичі,в і .1еНlі'lІ-

ку печі. А тим часо,м

і

~~~~~~~~~~~-+

то робо-

дику різницю. ... Жа,р'КО, 'але повіт, р 'я наеичене воло,гою. Біля 'ВЗlгранки,

НИ'Й

часто

...

с. Р\1.ДIIІЯ.

н()нугі.пыиІмM лаком. Це за.хис- Т ТНІТЬ їХ ,в,ід кщюзі,ї. А незабаром бу,де збудо,ваlНИЙ НОВИІЙ

в,ід яко.Ї пашить теплом, ,робіт-

Капула

кон:фе­

зовсім не те. Заlра.з я і мої товариші не ПРОСТО' .nи,наlРflИlКИ, а о.пера.тори. Це справді так,

оз.н<зЙо-

кий, --, то кожен: помітить ве-

колгоспних фермах вих станах_ Вона

Г080IРИ,JIИ

вод почало на;дходити об,lацнаll~НіЯ HO,Horo а.грегату. Його ВИГОТОВИ.ПИ на за.мовленн,я ЛН-

рячого цеху

ра

-

уча'()НИіI(И

та ,наша стала, j,нтелі-гентнішою.

на

села Калініне Тульчинського району. Комсомолка Олександ­

,РОі3ХОДЯЧИСЬ

ли на НЬОМ'У. А незадо'вго піс-

Уl8ажно

ля вид'їзду БРОlва.рЧ8ІН' дОоДО,муна ЛИlва.рно-п.ро'катни'Й за-

дії, -

дів­

справу зробнл'а

бі,6ліотека,

шити

ВО1НИ

милися з а f1pera'ToМ, п,ра,цюва-

_

жителі

КО,І!­

- ЯКlЩQ. хочете, ста,рши·Й оператор, -

відом поїхали п,редстаВlНИlКИ за-

гіЧIНWЙ п,РОЦе<: виroТlОівлен·НlЯ. т,руб на кокілЬіНи,х маши:нах І

Цю

чаСТIІ!НУ

воду.

прові'дlНИХ труб за6Е''З'пе"lИIВ

знають

Хotрошу

.-

наlШа

р,і,д-

.1И

добре

заключну

ВИl ма-

партія.

за;кОІН.У

ренц.ії. Треба частіше п.ро­ ВОіДИ;ТІ! з труд.і'ВНИlка'ЩI села бесіДІ! на а,нтщ)еJ1':,г~й'ні теми.

рішення,

ТОГ0

навчао1И

ференці,j ПОТ)1рбу;ва,вся кі,но­ механ ік Г. Бобка. Він п:роде­ мон<:труна-в кіН()1(аРТИіНУ «Апо­ СТОЛ без маски».

!

а,к-

якого

школі

Про

ГриrОРОВIІ'Ч ЛемпицькиЙ.

rОЛО,IШОЮ

раЙО:!li!lііі

БОЖО'МIУ, яlк ,ді,ста,валося ТИ~І, хто 'не. ХОlтів , су-млі'н,но ОВО.;1'О­ 'діватИІ «божою м~дрі,стю».

тивіста.\1И виступив секреТ<1'Р ра,ЙIКО\I:У КП Ук'раїни ВО.10ДН-

МИlр

НЗ ІJ,ІРУКО­

Ці,ка'ви,м був та;<ож виступ пенсіонера Мусія Овра.мовича Мо&ч,а,на, ЯJКНЙ роз.пО'вРв, ЯК У

П;JИ'сто.1И1Ч -

них ра.Йонах . Перед КОМСО' М , ОЛЬС[,КИМІІ

Н'IIСІт,а,)} , ДНЯМІІ ГJ

ліо;текою С. Бурда п'ро вклад ПlІсьмt'lнни'кі,в У БOlРОТЬ­ бу з ре.1іrrіЙними за'ООlБQнarми.

ц

оста l нні,\1

ЦI1МI!

П:Р'О,П[ IB~дi і Їх ДіOlстовірність, ЛІ~Діпра,ц',з:нИJК Л. М. Н<lрорна­ про р,е,тt',rію, я'к воро,га м,еJ,ИIЦИ­ ни, за,в':дуюча c-і.1ЬСЬКОЮ біб­

КОМоСО\IОЛЬ-

ОорганіЗ'1l"іЙ.

«Во.10дll'\llІ'Р

релігію».

гac~eTi «Но.ве ЖИТТЯ». Вчитель д. П. ДеНИlсеН'I\О розпов:в про

60Р:НИ,х КОМСОМО.1ЬС!>l\lIХ зборі'в,

·~ . . . ~~ . . . . . . . . . ~O

Вінницька область.

ва,ної

Ішлося на П,lеll)'\lі про серйозну п;,д:готовку зв і:т,нО-ІВ If-

тов. Копилов та, інші спеціалісти, допомогли і змонтув,а-

чину

се.лТ3 іНТСhкі

~

ве-

про

А [ЮТlі'\1 поча.1\II~Я допав'J,і. В !ШХ бу.'lО вдало ВИ:I\Оf1l1ста­ ІІ[} фа," ТII з статті «Р,8УТhСЯ

,~ ,

Це особлlf.ВО В3Ж.1ИВО ззра'J.

С,1О'ВОIМ

Ленін

+ дасть МО,ЖЛI!!В1СТЬ 8ІД\1ЗО€ зб!ль- + до трьох тонн 'на ,годи'н'у. +

Ві'ктор ШабаlНОВ і ЙОГО ліДlрУЧ­

життя.

!

Р"СТУII'НIІ,М

Ілліч

rобіllНIІI:;:ln.

,ВЧИіТИСЬ

Пе]'ра

яко­

М'ОЛОJ,ИХ

русії, зокрема са,м KOiHCТlPYKTO!P

ви.КОН!Ш~IУ

с;воє с'відо:)!е

~

УЧ·

мсщернізу.ва.ти'муться ваl1ра,нки, + з ВО'J,Я'НИМ о,~олодженням,. що'

значив його СКРО)fНИЇІ IОІвіле' й, ПI}.1ЯКУlвав оа теплі пnбажа,lІНЯ і запе'ВIІИВ, що ТРНШlТИ)fе ~Iiц­

'все

Ішхованню

+ сконструювали ориті,нальну ма+ шину на:півнепереРВIНОЇ д,ії для

директора

ви,роf)НИЦТВЮI,

ПЛ('НУ\lі

Я,кість відлИlВ'Ю{ труб набагато краща, значно з:-.tЕ"ПШИIВ.ся

ківш.

дарrІ,t,Ю[

,ІІа

сї.1ьськом\·

В\ДЛllоання ВОДОПIРОВlід,них т:руб. У брат,ню Біло-русію за. до,с-

нnї організації. Хвилюючись, т. Лобко гаря­ че ПОДЯlК)lва,в всі)!, по від­

~IY віJда!З

З;I­

СерйоЗ!ну ув,а ,гу було ЗВ ("Р'ІІ У­ ТО

в

Щ ЕД Р И и·· з А С І В

Рознесeumя

слів

rї,'Jl,СI,КОГОСПО­

дО

\lОлоді.

(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

нени'й

3

П!Рllі:.lухаються

що

~ п'еЧ,"jJ бу,в пе;JеПОВН€lНИ1Й . Тут 'з'6ралсся БЛИЗhlКО 150 чоло­ ~ HiJ\ \IОЛОДи,х робітників і .lюдеЙ ПОХІІJЮГQ. ,BiI\V. . ВіДIКiРИ.1ась· КОІнференція

lІіВСI'I\<ОЇ \10лоді ,ІІіI С,l,ШIІIІХ траJ,lщіlЯХ КО\l 'У,IІ'стич!І'ОЇ' па,р­ тії і ле-н'нснкого кочсомо.1)', ІІа pi.JKe ПО.'l:,ГIIllСIІНЯ ПО.Сl і ТlIЧ,1І0ГО і з'аГ<Jльноос,в і тнього 1:'3 -

ні К(Н\СоОі )fольці нашої j}3JМ'ОСП­

зв'Я:301(

ПIП :'В

Ко.мСОМО'ЛЬСЬКі оргаlніза.u!її п!рацюють творчо та'м, де вО-

вогник

Остаповича прийнято в почес­

ниіі

за ,ВЖ~1І

ра.щ-оспі'в «Вели' кодимеРСblШЙ:О, імені Щорса, «ГQroліВСI;jКИЙ»,

се-кретар

робіТ'КЮIУ.

птзхофаб;JIIКИ

Потапенко на 'КОНКР,ЧНlhХ ПР"­

про нашу сла,в'НУ МОЛОДЬ-, про переl'ВDlрен, н!Я, які віJ,булися

раlіі,ра'.:ІИ депутатів трудящих, Гра,мота дирекції та партійно­ го бюро ра,;щ'()(ШУ, цінний по­

дарунок від

ської

керіВНИК3\1

.1 а, МО.10ДЮI АРУЗЯ\І свої ві'іJші

ОI1ЖШI'У І. М,аl1віенIi.О, ГОЛОВ­ ниіі інженер П. Забіяка, п~о­ неРІка НаlДіЯ Лу'Тченко. ПМ'ру Остапови,чу вручені ПОХlВа,lьна ГРЮ!Оl'а j}аЙіКІ}МУ Ук,раїни

і паlр,тіЙIIО\IУ бюро БМУ-З9. я ,кі H~ З3IВіКJ,1І пі,ДТРllМУЮТЬ 1\0мсомольсы\y і'иіціаТIІIJ.У, 11('

те,

в ~дбуlДетЬQЯ конференція

«Ре.1ігі,я ,ворог ,на,роду». Г1ІJO ifJH"peC до цієї теМl1 с,ві'Д'lII.т\' -Тl" ЩО клуб в цеіі

він - пре!J,'Я'ВIІ:R

у Га.1ИНIІ Куць, Яlка в та,ку га-

,ра.;J;ГООПУ Т. Ха:вро, ГОЛl}ва ро­

КП

ПО'Rі,да .1Ьність за ДОРУ'lену справу. СеКlретар к'о,мсомольського комітету Се\llШОЛК:В-

Ч.l()на

'РЯЧУ пору покинула ну нею лаlНіКУ?

партіино'ї ОjJIГанізщії В. І\рав­ ченюо,

прет",н,зії

ко,ж, ного

тва'ри.ННlІків? Та МИІКо-лу це не ці'ка,вить. Поr,ас комсомоль-

на адресу т. Доі}ка С.li.азали се'крета,р 1i.0,~'сом'ольсыі.,її орга­

нізації

А,ле

с{\рйозні

до

го і переlдО,ВОГО серед молоди,х

якусь

'Господарству.

I,ОЛil'ОС[1У,

Оленко.

о'рггlніЗ31J,ії, під:нім,а,тн ЙОГО від-

доходити

про

К,JI,убі

Тепло зустрі.111 уча<:'НИIКИ пленуму свою вемл' я ' ч<ку, члеlна Спіm<И ,nисьменни'Кін Ук'раїни В. Гринько. Ваlр.вара прочита-

кі'в не збн'рають. Де там n,ро .

oa,raTQ

госну. БЕ~Ь-Яlh'У рnооту т. Лоб­

y'XI'BМикола

ряді місць ко,мсомольцuв навіть збори ово€часно не провод,ять .І BH€<:-

ша'н~&на.

Ш:~C'fУ чи~ало зробив для рід­

ком-

П'

.

ко.Мlтету

«60БРИЦI>КИ,Й».

Скрю[на, на .перший ПОоГляд, ПРОфе,сія у Петра Остшп(}вича. Ві,!! ,ко:в,аль. Але ;на ЦЬ()i~IY

CeКlpeT31p

Велике.о,голошення СПClВ'іща­ ло

ClЯ в ін КО'НКlРеггними діла,ми. До цьо.го і праІ1НУТЬ вожаlКИ комCOM'OJIbCbKo-моло:діж'них ланок А я:ки\Й аlвторитет може бути

ський

нашо­

Вt~дала

поК!а:зухою,

cыоїї пта,хофабриlКИ СтепчеlН'КО працює заlвіДУЮЧИ'\1 ферм' ою. Кому, як ае ЙО,МIУ бути застріЛЬtlИ'КО-М всього НОВО-

Остаповича

-Bci)fa

Це

ЛЮ;:lина,

молоддю,

СОМОЛЬСЬКОоГО

відпочинок Щ'

з

пустоз.ООНСТl80М.

П,lеНУ'\I,у

в

вмі,ТIІ

- Хлопці і Дlвч,аrrа, _ скз" за.1а вона, _ впевнюються в

На заслужений знає

зборі'в,

На жа.1Ь, таlке праГ\н€'ння є ,не RСЮДИ. ЧИ'М 'пояснити. ЩО В

ЦК -ВЛКСМ,_ можна nуло по._, _ 13

не

ро .1Ь

раиkОj\\У лксму

чаСІНИХ внм'ог пз'ртії.

ци'ми дням!! і був ПРИСовячений

х'то

піДНе<:ТИ

ві.l.1Я мо,лод,оі, Юlі.10ГО пі,J,БОорувчаНIІЯ

На ТlpeТI>Q,MY ПЛeuJум:і раЙIКО­ му ЛКСМУ, яки,й відбувся

Мало

ма.wНI!Ю­

г,руп.

партіЙIНОГО комі'тету радгоспу і ме'н і КірооаМИ l хаЙJ10 Наумо­ RИ,ч Горобій. Го.в.о'РИ:В ЩXJ це і vчасник плеlНV\lV МИ'КО.1а

тя-м, вести роботу на р;,вні су-

колі,ння.

СЬО'\ІОГО

то,р,го:не.1ЬНОГО

з

по ко,\!уніСТИIЧНО,му підростаючого по­

пі,ДСУ\1,к,3/м

люваJ1а,сь необхідність а,кпші­ зувати д;і,яльність ~ом'сомоль­ ськи.х

ін­

ло. Перетво,рюlOЧИ в життя .рі-

шення

на

бу.D:УВ3lННЯ і поро'шкової мета­ лургії, фабрики BepJQHbOrO ДlI­ тячого Тlри'кст,аЖ.ноro однгу та інших. - В ци,х організаціях, С.l\аз~,в доповідач, секрет,ар 'раііКО\IУ Ko.MCO~ro.~y Микола БарташеВИ'I, відчувається Пlралнення іти в ногу З ЖІІТ-

Макаренко.

районі

слі,в

Ос­

багато

КО\IСОМОЛI:iCЬКИ:Х

теплих

комС'о.мольців і молоді ра ,дгоспу «РусаІнівський», за­

ТИ~Я'l голів ПТllці за пеРlllе, пі,В/рі'l'lЯ

А,lІтоніни

чимало

щщросу

зма­

Г<11ШЯ за ПСlрlllе півріччя. Во­ на. 11 а'I'ЩJO"джен а перехіднИ'\!

і

чути

Я х,очу

ПРОДО'ВIЖИlТи СlЛи-

сок пере'Д~ВИlків соціа.l,іСТИ'IНО-

го

3)fага.ННЯ,

i)feHa. 124

Ha~B'aTII'

к(})!С()\!Ольці

Hr/BЇ

,Ііа пі,.~-

ПРИЄ'МСl'ві. В перева Жін:і'й &іль­ Ш(}С'J1і своїй це с:пршвжні май-

1мена

І

таlіll'\lИ знають Їх lІ'а фаU!}иці.

ВClі вони в ОС'Н()ВН,QoМУ працюють на 'НО:ВОМУ, нцзвичайпо TPY~()MDC;llROMY процесі КОТ­

л~вці шерсl'ЯЮfX ВИlюбі'В. Долаючи труднощі, КОМ'СО­ мол:ки

Д~HЬ

щують

ПРfJД}'IJ(ТИіЕ1НЇС'ть

у

день

'Ilі~ви­

IПращі.

Ва'гато ,нашиІХ КО:МС(}М,ОЛЬ~Ї'В

3

С'~ри Clвоєї оправи, які запо,­

}щіло поє,)І!Н}'Ю'ТЬ пращю

рі,вня.но

чаНIfЯМ. В вузах, технФкумах, школаос робі-l1J1ИЧОЇ MO,lO.li можна ЗУ'С'І1j)іти )fМОДЬ 3 Бро­

К()РОl1КИИ

стр(ж ово-

лW\іли ІІННЮЮ дЛЯ НИ'Х сщці­ альні~IТЮ. Всіх, 3ВИЧJаиш,о, не перелічити. НаЗ'sу лише де­ кілька. Це-Т. IBaHo:B:l, В. І;ри­ вошли:к, Н. Тригуб, А. Береж­ на, В: Шеяет. Се.рЙо;з.ні, дис­ ЦИlп~інова,ні, працелюі)ні-

ва,РIСь.к,(}Ї фа:брики ДИТ ЯЧ()ІГО

веРХIНЬ(}ГО

TpWKOTa ж<н{)f() В.

нав­

OtДягу_

СИГАЄВА,

секретар комітету ком­

сомолу фабрики.


Тру дівникам

у МЕХАНІЗОВАНОМУ ЗАГОНІ

МІСТ

1О POK~B Б ІДЬШЕ ВроварсЬІ: о м У

п,ри

нікою,

СlжоrО'СIП()даIjJСЬ'!Ш'Х

ку,льтур,

хан!:;юваНI)ГО

вимаігає

ВНРІІІІІІИ­

Іза

цей

допо.мОГУ

в

ча.с П()ідав ,ве­ госп (»)іа рс'Тва.м

на"ОПИЧУ'ванні

3()ікре!ма

торфу,

копанні

-

траншей,

нап},вання

доб­

про[!еДNі­

ВОДGЙ\ІПЩ

худоби

тощо.

В 'IИНУЛО,МУ році, напри"лад, в рад,го(шах і птахофаu­

та промислових центрів Уралу понад 200 тонн ранніх фруктів. На фото: ланкова Катерина БАБИЧ збирає яблука. Фот{) А.Козака.

.,----.,----------------; ХУДQбі - теплу і ситу aи~'Ц;iв.иo

! .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

З

хвилюванням

вступали

Дбають механізатори відділ-

в

жнива комбайнери Ленінсько­ го відділка Семиполківської

· птахофабрикн. Адже саме

ка

і ' про

тих.

від

накопичення

сокови­

Комбайнер Дмитро Снзо­

них залежав вінець праці хлі­

ненко разом з робітником Во­ лодимиром Чаюном та тракто­

боробської. І коли пролунав сигнал збирання врожаю, пер­

рнстом Михайлом Гузієм давали щодня з комбайна по

~

150-180 тонн

\

шими зайшли в байнери Василь

загінку ком­ Сидоряченко,

ударні темпи.

І ось водії степових кораб­ лів рапортують: Жнива закіli­ .чено. Радують підсумки. Одер­ зернових

19 центнерів

з

гектара

при

плані

тонн

ніж

було

гектарах

15.

ли

п'ятий

раз

перехідний

червоний

вимпел

переможця

змагання.

J

відм'іну

від

иезважаючи

минулих

на

часті

решток.

Slкісних

буде

грубих

року:

На

ро­

першнм

до­

тувати

весь

робіт, в

го- ,

BtTb

/підлarЗ<

IВстелена

Т~РІСОЮ.

GвіЖО,n'РНlвітно. Л'!юсто ПРОЙТЙlсь

.цИIМ

РОБОТИ

ЛОРИЄМІНО

'ГОС;lюдаlрет,вом.

ДО ПЕРШОГО ВЕРЕСНЯ

-

Лиш де-не-де зустрічаємо ще будіівеЛЬІНиків. OJliHЇ ставл,ять ,но­ ві каtрl<аси ,для навіоної до р-о ги , і,нші відновлюють гли.ня'НиЙ ,на·­ стил

І

у

JljВОХ

:кілька

ста,рих

тел:ятника,х.

робітникіlВ

капІтаЛI>НИЙ

ремо,н:т

за,кінчують в

колишньо­

му rrелят,нwюу IN'~ 4. Це п,РИlміщен­ ня ІВООИ IпереРО'БШIIИ ;на ,корі,вник. РоокищаlЛИ дерев'яні клітки, ясла і IВИlГО'ТОВИ~И lЦelМентні ropjBH ИІЦі , настелили дерев'яну пі'Длогу, за­ це,м,еН1'ytваlllИ

17 при:м~щень ' вже повністю під­ гmовлею до ЗИ,~lуваН'ня ХI~доби. ВИIЧІILЦ'ена і пол·аго,джена та,кож каIН,СjIЛ·іза,ці,ЙlНа систе·ма. - Наійпізніше до першого .ве­ ресня, <жаGа,в на,м к,еріl~НИЖ бyrдіlВеЛI>НОЇ 'б,риг·ади д. Х . Соло­ 'вей, закі,нчимо всі 'роботи. БУIІ{fваЛI>Н'О чє,рез кі.пька дніІВ! далі д?>1ИТРО. ХарлаМlпі,Й{):вн.ч IP-О·ЗJП()lв.ів, що його БРИІГа,да,крім того,

'сп ор удил,а,

ще

д!~a

. к'рити~

шифе;ром на,віси в Ll1'іт,ніх таI{Юра·х. Тобто щ\рей,няли доовід ,в боб-

ри'чаIН. ку

-

НаlВіс ІНа,

llO

першому ,ві..lIiділ­

'корів. Тут

гу ,наcrелили.

На

і підло­

в

продОвОIllЬ-

товаlРЗМИ.

У

авоїй

Іна чальник

ві,дповіді

1'QproBoro

,p€lдaK'!.Iiiї в ідділ У

~

--

ПРИl,:IjUа.lИ

і

ВIfІ,(JIIУЮТЬ са\!остійно рuботи БУ\l\е нешOlВНИМ. РЦIГОСіПИ, ПТі1х()ФаБРИ'1\1\ і зараз потр~бують

Д()іПОМО<ГИ, але раиоб'ЄДНі1ННЯ «СіШ,lГ()іСlптехні,!,а» не Сl\лало жодного

договору

НЮІІІ

3

ГOlСIП'Гelхні'ки»

декіль"а

разів

зверталися до дирек'ГоріlВ ра'д­

гоооів, птахоФабрик з проха!н­ НJlM укласти ДОГО<ВОРИ, але ті кат'~г()рично віДМОВИIЛИСЬ, мо­ тивуючи ТИ,~І, щО Їм ні,щПOlвід­

ні трести

ВОРlі'СІпіЛЬ'СblКИИ

-

CJпеціаліЗ(івании пром-ще

ШelИ.

.не

і

hиїВПlJ'ахо­

асигнували

3вернули~ь

до

гро­

керів,ни­

кЇів тресті'в, а;ле и вони нічого не допомогли. Отже ВИХОДИТЬ, що мехаші:зова,нии загін Ma€ пла,Н,але ,виконати його дуже

ПоріIВНЯ€Ш

,все

ГQ.апом«Зоря»,

інши:ми

де

ПірО

:рад­

ста,н іпі!Д­

цях

заlВтра.

зо"ре')fа

тuрф~·.

Іі:!

при:деСНЯНСІ)'!;И,Х ВIІ,10иу , ва ти

і

та\[

то.рф на доОри.во (В ТіІ'І)' 'J.IICлі і ВИГОТQ,вдення ТUРФО-\Ііне­ ралын-а'I;,ач.llихx

дп,:ірив)

всіх го('Шо'да.рсl'В?

,1,:JЯ

3 ЦИі\! ;]а8-

да,ННЮI

)lехані':JOВіІнніі за'гі' І1 }1Сlпішно СlпраВlІ' ВСЯ 6. Або ще таке. Ра.ііо;j'Є1IJI3,)ПlЮ

«Сі,1I>ГОlCiГпехні'f,а» ВИIГО'Т(іВИТИ

ДОРУЧf\НО

сmщіпльне

06лад­

нання )~.:ТЯ .вироU'ницт'в:J.

6іЮІі­

нераЛlmwх добрив. А.1е с'пе­ ціаліс'Ти «Сільгосптехніки» ~T. ТУТНИІК ,і І\у.lИНИ'Ч, спеціаліои ра;r:ГОQПУ «ЗОРЯ» цЮ е:к,спеIjJИ'lенtальну

РО'ЗГGj)НУДИ Я'І\

роботу

не

слід .

ці недолі:"и слід ВИ1пра,виl'И, Д~БИ'ти,сь, щоб "оле'){тив «Сідь­ ГОClПте:Х'ні'I\И»

разом

з

праціlВ­

ни'ка')fИ ра,;:І;ГОCJпів і птахофаu­ РИR с:пільно, злагоджено пра­ цювали

над

HOIВHO,ГO

ВIf~о'наННЮІ

заJl~дання

ос­

підви­

-

щення врожаИності. І.

МИХАйЛЕНКО.

птахофа6РИІка і дос,і не облад­ нала приЙм.а~lЬНИХ молоко­ Пуоі!Кті,в і не о,держала на МО­

на' нед.опустимість ви'­ некультуірНQIГ{) ПО430-

п'ро;доволыJхx

рьв

N~

не

заДОВОЛ!:1НЯЄ

;раз

lП'риміТИlвне,

19

житлового

JЮЗ'illИlренню редньо на

на·се­

маси,ву.

За­

заходи

тор rі,вл і

необхідного лабо­ paroplНOГO обла'Д:наIН,НЯ. Чи не тому в с. БО'r:д ані,вці ріЧЮІіі план з,зкупі'влі молока у на ,се­ лення вико·на'но лише ,на 70 процентів.

,в'оно

потр,еб

вживаються

локо:заlвод,і

т{)ва­

по

безп{)се­

«НЕ

вулиці.

В

НЕСТАЧІ

СПРАВА»

В статті «Не в нестачі спра­ «ІВАН , КИВАЄ

НА

ПЕТРА ... »

В З.6'ЯіЗIКУ З ЛИСТО~1 головного бух ralllTep а Богда.нliвськ{)·ї пта,хофабрИlКИ І. ЯКИМіЦо,ва ( «Н OlВe життя:. 6ід 3 сер n:ня ц. :р.) директор &ро,варського МОЛ{)fкоза~оду О. Бо,Й'ня'к пові­ ДОМИІВ редаlкцію; що аlВТОР л IІІСт а нооо'ЄКіТИВНО висвітлив це ПИ'fаIНIНlЯ. Згі~[]що поста'нови

ва»,

опуб~lік{);ваній

у

нашій

газеті 3 ли,пн:Я' Ц. р., було під­ дано .КРИ'ГИ1ці керівни:ків Бо'г­ дlaHi'ocыїї п,таlх офабри,ки за .по­ гаlНУ ОІргаlні-за.цію вивезен:ня д.о6РИІВ н,а поля пі,д час ~Ii­ СЯЧНИ'ка,

оголошеного

мо,м

КП

У,к:раї:ни

rvlQlM

райради депутат,ів

і

рай,ко­

ВИІКОН:КО­ т:рудя,

щи 'х.

ЦК 'Кп У!КІР,аїIНИ і Ради м,і'Нlі­ стріlВ УРСР в,ід II ЛИПІНЯ 1958 РОКIУ, прий'маlННЯ молока ві,д

Секретар па,рторга,нізації фЗ<f~рИJКИ т. КацалаlП по,в:іДОМИIВ ,редаlКцію, що статтю 061'060'

насеЛeJНН·Я

Ірен,о

ПlроваJДИlТЬСЯ

к'ол,гос­

па ми і радгоспами, а на мо­ ЛО'коза,води поклад!ені 060в'яЗtки подаlВа ,ти їм те-хніч,ну ДОПЮІМОГУ

робі:т.

в

Мі,ж

організації

тим

та!ки,х

Богда'ні'ВСЬil<-а

на ,ВИІЗІН'atно

те.,{!fI а'раді. I<Jрити,к,у правильною. За:раз

,вжи:ваютьсSj

заходи,

РИlва ЯК Щ>ГЗlні'Чlні ЗИІІІИ'СЬ

у

щоб

мі:н.ералыі,' регулярно

доб­

так і виво­

поле.

район повинен предста.вt!ТИ чоти­ ри корови-реК{)РДИICТIКІI. беремо їх . -8 Русано.Ві. Ви,ділили ось

r

Лиську,

:ЗОРК'У,

чоріЮ-'I}ЯІбої

Си'ниlЦЮ

ПОРО"ll.и .. Ло

і

Сойку

21-25

проходи, ,полз,ГОДи,в кіЛОl1рамі,в молока .діають на добу. гн{)єзбі'Р'ні ,канавки. Соловей Ів,ан - А НоК в іlНШИIХ rOCJlOAaIPЧОМУ ж 'у Русанові таtКи.Й ,по­ Тимоф.і,Йович, теж штукатур, Бо· ства,х? заПlfТУ6МО. Хі'ба там РЯ"ll.ок? А том\)!, що дирекці,я .рад­ жytК Па,раОКОБі.я Антонівна, rniA- нема,є таіКОЇ ПIРО'щ)ОКТІИ~НОЇ худо­ госпу іР03ПОір~днлас,я приступати собнИlU!Я. Соловей Марфа Петрі.в-­ би? до 'ремонту ~РIІ'міще'нь з>раву ж на 'З Фесюк ГаlllИJНОЮ Ни,кифор,ів­ - Є. Ів «:Зорі», ,і в Семипол­ після ,ВИlвеlдення худоби. в т·або­ ною за ідОіпомогою мехаlніз,мів 110- ках є високоудіЙіні КОРОВИ :цїєї ри. IПрацювало проrrЯІГОМ ,всьог{) бі,лИlЛИ ,всі 'Пlри'м,іщення... Багато породи, Але їх не можемо екопо­ літа, Іне 2-3 чоло,~і'ки, а 25. БіIllЬ­ ХOlроших людей! Та ви хоч цих нуваrrи, бо таlМ чаютіше ЗУСТlрі­ ша ЧОСТИlllа бyrдівельної БРИlгаlдИ'! запишіть. Про комбайнерів, доя­ чаєтІ>СЯ зз,JOворюваність. А тут­ Тут тесля:рі і ,ковалі, МУЛЯJри і рок і т·ра,ктористів ба;rато пише­ наЙіблагоп{)лучніше! Тут н,аіЙз.до· штукатури, їздові і слюсаlрі, iltід-. те, а МИІ ж теж роБИlМО потр ібну ровіша ,ху:доба! собні РОбі"I~НИ:КИ. Тому · вони Й спра\ву. Надійно робимо. НИlпаtдJlЮВ'О це? Ма,буть, ,ні.

r

r

встиг ли

виконати

великий

обся,г

ро'біт за' IОПРИ:ЯТЛИВ'ої пори ,і Нlри ВlІІСокій ~OCTi.

l1Р'УIДИIllИСЬ день у день, щоб ,С·1)ВО­ ри,ти XY1Д{)6~ оп раlВД і теп~у іЗНlмі,в­

з

н ап'Ри.кл ад,

аг,о

землях

на

виконання робі'т в· нинішньо­ му РОЦіі. Може, ,не 'вститли, прога;ви­ ли? Ні. ПредстаВ-НИII\И «Сі,ль­

з·()іЛЬШElН'IІЯ

доfiрив,

бе)f,а

за,го­

еliс:"ава:тори

пі'д:ви­

зацементував

це

150 корііВ. гоcrюдаlрствами,

А ОСЬ ЧОМУ ПОР8ДОК

Говоря,чи IГDPO ВНlконаlНУ :роботу, т . СОЛО.веЙ ·наЗИіває імена к!ращи.х члені,в ·бригади, котрі С)'lмлінно

стаІРОІГО п,ри;міщення з'робили нове. Отже, ,тільки :в чотwрьох 'міс­

'решта

,недоліки

,п,рутому ~ ,на

ПИlсалос:я в нашій гаlз'Є'ті, і бачиш: IПО'-'РtЗ>Н'О'М'У ГОСПОД1а,рюють кері,в'ники. OдJнi влі11КУ сдібають Г!1РОЗIІIМУ, а інші ЖИlВуть за. при­ каI3К'ОЮ н'е спіши робwти: ІСЬ{)­ ЮДІні ТОГО, що .можна зробити

А

чиlМИ

ро­

ГОТОВ<КИ Iприм'Їщень до ЗИіМи :якось

людн..

на

п'Яlвка ГIOВlідоми~, що Uiі~ри­ ти"ші -з,амітки було обюворено на ЮlфClді пра.ці'ВНlИ\ів торгу. Навещені факти під.11вердились. ГliРЮ!дЗВЦЮ IП'ром'то;ва,р-ного ма.­ гаЗIfIНIЗ І. М. ШelваIНЮК, я:ка неда.вно працює в ТQргliвлі,

ЦР{)Х()lДИ, {)БЛЗlД'нали

IIJIРацюють

ЖWТЛ{)fВОМУ

рапор­

кор~вниlК а'Вl'ОlПої.1ка,:..ІИ і електро­ доїльною ,систе.мою. Залишилось тіЛI>КИ ,встановити назем,ну ,вузь­ к·О'калі,й,ку. 1НШИІМисловами :з

fJбсщ'говуваних

ТУТ - ТАКИ ХАЗЯЇ

СТЇЙJЮВО!ГО У'Т'РИlмаlН'НЯ ,худоби :в р аідГОСП і « Р)'1<: ЗІн іБС ЬК И:Й», ІМ, И обі:

рі,в! При,міщенн~ не т'ільки IВ.iJl­ ремонro,в-а,ні 'Ї п{):біленl, а, й на­

на

взятих

І. КУТОВИй, керуючнй відділком.

'дО

йшли ,маоЙlже всі l'ва'ри'нIницы1 приміщення. .І зразу с'кажемо: х{)'ч СЬОlГодні заганяйте сюди ко­

вказувалось

по­

o------------~----

пі,дJГОТШ~КУ

маГaJЗн-н,а

м,аlСlfIві з ПOlК'упц,я;ми. А в листі \ po-біТlНlИ\і,в ШИlНОіреМOlнтноrо за­ воду, ОlПуБЛЇlІюваlНОМУВ тому ж н;омеРlі газети під З3'I1О"IО-8КОІМ «Нагадуємо про себе»,

виконання

честь 48-х

НО'\І,

Пояс-

госпо,даРС-ТIВ,

по

То' ЧОМУ ж не виділити ві.1ПО­ відну площу ва заплаві Тру­

'ПljJ'OМl'о,ва,р­

Qр'гаIН'ЇіЗації 1'Qр,гі' влі

Великого Жовтня.

кор­

IIJРОДЗіВlI)Я

roсподаr>стві

на

ра,ніше

~llBa

знач­

році.

ряд

ма,гаЗИlна

БIjЮВЗіР.ського з.Мlішто~}rу т. Ли­

зобов'язань

ковин

комплекс

що

з

нitвантажеlНІІЯМ,

ніж в МИНУ:Ю'Щ' нення,

Сlвідчиrrь,

працює

поста,в~ене пере;\

щеlfНЮ нрожаИНОбті ,B~ix сіль­

дження З ЛIQДЬМИ. При'м,іщеНіНЯ

права

про

вдосталь.

ПеревіlРЯЮЧИ

Нlого

стогектарній ~

добнтися

меншим

ВlКа.з.з,но паJljКЬВ

~.ІЯ ~1Иf 1І0ВОГО дження

незабаром. з'являться сходи жита і пшениці.

закінчити

щі, бригади швидко скиртуют~ солому. В останні два днІ очищені поля від пожнивних мів

площі перші

льових

зериа.

На

на

Механізатори, весь колектиВ Ленінського відділка сповне­ ні бажання швидко і якісно

М. Веремієнко зібрав 160 гек­ тарів і намолотив 280 тОнн

ків,

приступи­

наступного

чали сівбу.

ма-

йорить

400

качанистої

Д, митра КИРИЛОlJlи,ча Шугаєва та Оле;кеі:я Тelрентіиоошча Ри­

У за,мітці «Без посмішки», над,р}~кованій в «Нов{)му жит­ ті» 27 лигшя ц. р., roв,орилось Пlроо лрубе, нев'вічли.ве П{)ІВО­

тують грунт під озимі, роз.по- ,

нери. Так,В. Сидоряченко ско­

вже

закінчили,

косовиці

врожай

заплановано.

сив

комбайні

до

на

а.грегатів

'!,-О'.1 е<КIТИIВ

лення

люпину.

люпину

е<!Gока'Ваторних

щО

но

~)]

силос та підгодівлю худоби. Механізатори продовжуюrь за-' кладатн міцну основу під

потрудились комбай­

170 гектарів зернових і намолотив 299 тонн. На його

маси

Збирання

22 цент' нери, вівса' ~ по 18. Це, від­ повідно, на 6 центнерів біль­ Добре

зеленої

по

Пшениці виоощено по

ше,

маси

ти'ви

за,гону

3а~3ІНН'Я,

~======================================== ,

люпину. Колектив агрегату Михайла Кравця в складі тракториста Івана Реп'яха і робітника Грнгорія Дяченка зібрали на 170 гектарах 3050

Іван Булах та Микола Вере­ мієнко. З перших же днів -

жано

зеленої

ри'"ах цей дружний "ОЛ!mТИВ, очо'люва,нии інженером МИІ"О­ лою Андрійовичем ГУТНИЮНІ, ВИЦ0l5у:в 173 тисячі тонн тор­ фу, навантажив 38 тисяч ТОН!Н До<брив, ВИіко<нав бі.1ЬШ як 60 тисяч l\yoaMetpiiB зем­ JIIЯНИХ р()бilr. A'B'TOTpa'll'cnopTOM «СіЛЬГОСlПт~хніки» було ви:ве­ зе, но на ПОЛЯ понад 30 ТИ'СІЯЧ тонн дООрив. Хо'роше працюють механіtЗа,.. тари. 3на чн,о пере'ви,,(}нуЮ'Гь НGРМИ ВИ'jYоб~'т:ку ·на вщдо6у­ ванні ТОVфу на добрива колек­

ж<wо, на 'Навантаженні доб­ ри'!! МИ\І\ОЛИ ОНИСИIМО1Jича ltожура і Михаила Т~рентійо­ ви'ча РIfЖnГ(}. 3а сім місяцііВ видобуто торфу 71 ти,сячу

Розгорнутим фронтом

ОУ'І,-

ріЗ!іО~У

ддя

Києва

ДО'ВОДИТЬСЯ

сіЛЬ·СЬКОIГО гос­

ні з,е<М·:FЯНИХ РGбіт

вже відправилн для трудящих

бо

ПОі\арства

силосних

тажених яблуками та грушами, в різні кінці нашої країни. В цьому

важ,ко,

праціВ-НИlКа:~1И

району

році требухівські садоводи

і

ший 06слг цих робі'т викона­ но :В радг(}сшах «Треlбухів­ сьюrи» і «Гогол:1вськи'И». Однак аналі:з ділльн(югі ~Ie­

рив,

Кожного дня звідси йдуть десятки машин, наван­

торфу

об'~дна'Нні

лиn:у

«ТребухівськнЙ».

на:вантаж~но

ваЛI>НО вишукувати ро,()оту.

«СіЛЬГО('Jпте;Х'НЇіка» існує Ta~ зва.ний механііЗOtВа­ нии за,гUн. Неовелич'l\ИИ коле<к­ тив, оснащений поту'жною тех­

Вгинається гілля додолу від дорідннх плодів у садах радгоспу

т(}нн,

г,ною 47 ТИСЯЧ тонн, ,виве'зе­ но 27 тисJяч тонн. Найбі,ль­

,раи­

лю, а тва'РИНЮilка-м 'га'рні 'УІмо­ ви для Іроботи. "ому Ж доя;рки і фуражири окажуть сп,аСИlбі?

- Запишіть: Соловей МИlхайло Олексійович, ~ 'l<Ізже 6ри:га'дИIР . - Муляр. Працює на переоблщд­ нанні тел.Я:ТlНика :на KopiaHWK. Не­ дайборщ Яків ТеірЄНТійович, шту­ кату,р. В кількох при.міщеинях

Худоба, ,раlдmспу«РуС'а,ні,вський»,

"НАЙБЛАГОПОЛУЧНІШЕ"

Я'К'НlМ

Н кабінетіопоо.і' алістів Iрад' ГОСпу

ми зустріли

лі'юаіря-епі'зотоло-

керує

д'осві.Д<ІениЙ

н·і.з аторМ.

Л.

Хазан,

но, то,м,у ,на

м{)ло,ко

орга-

очевид­

ще.дра

і

не

га БРОlваIРСЬК{)Ї стЗtнці,ї 'по ·бqротьбі 13 Хl!ор·обами тварнlН Ю. М?<рКОТУ1на та старшого зоотеХЮlКа

х'воріє, що про неї багато дJбають Т1роотя,го,м всьог{). року, що дбають. тут >Не лише про 'КОРМ.И

БОРИlспільського

ТІа

'спеЦТР'есту І . Пет-

'П~llIlПшеlН.НЯ

'В:ТЄ!ри:нарн~-саiIl­

p·eНlKa . , і поцік,а,ВIІЛИСЬ, що IПіри-1 та,р.нОl CLlIУlжби, а .~ пр.о ."НШ' ~aoК:

вело їх в це Г{)СПОД<Jtр·сТВо. Чи іНе

Т()jРИ,

СЮlди?

ор,гаlНlЗіМУ

ііНфeIКJціlЯ, -

ню€

'бува, яка'сь

заlЛетіла І для

Зо:всііМ ;ні .

не !в

менШІ!!

:fIіраІВИЛblНОЇ

кращих стаIВКИ',

Олександ:ровиlЧ,

-

КОlрі,в для обл'а·сної Іви­ Яlка Iв'ідбу<детыся у 'Ва­

силькові з 10 по 20 вересня. Наш І

потр"БНI

тваІРИІН.

Це ми під6ИРd€МО, ~ пояс-

Ю,рій

М'Р'

жиггтеді.яльності

М.

ГАБРJйЧУК.

!!EZ!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!~'!"!

НОВЕ

26

серпня

ЖИТТЯ 1965 року.

3


в інтересах виробництва П РО

ТЕ, щ.О ми одержали.

нову

ЧИТ3:1fі

ЛІтературу,

дїзнаються

наШІ

рі.зними

ШЛЯХ (liM И. OriHHa газета «Кї­ равець», біблі()течний актив, ОГ()JJ]ошення

рег}·ля,р.НО

мують

новин'КИ

ної,

про

художнь()ї

і

інфОр­

полі'Гич­

·!\артоплі. деПеРl'горнула лаНl!\Ова Е'іль-ка сторінок, 0знаЙО~lІма'сь із змі'СТЮI бр(}шури і заявила: - }iopwcHi ПОР3Jди дає ав­

інrе.роси ВИ'j}оБНИЦ11ІЩ. Цьому ПРИClвячеший КУ10ЧIЖ «Ви­ вчаЙ'rе ДOlC:від передовtm::m», 13 ЯКІУМУ ПЩFбрана літе'ратура про нове, передове _в робwі тва­

дої», «Передові методи роБЮIІ в свинаР-С'l1ві». ДРУ'Г бі:бліоте~

тор. За'пишіть, візьм·у ... Приємно, звичайно,

РИННИКІВ і ріlьникі'В, тут же фотозніМIІ\И наших ~ІаЯ\кі.в.

ТРУД{»ВИ.МИ будн:я~и наши\\( 'Гва­

-

НWТИ запити 'J1рудівнИ!кЇ'в

-

в .1ітературі

за

наше важливе

шили

нас на вищному

\

~

За

\

І

поруч

з

ним

Загляньмо

«Вікно сатири».

Та ось вже довгий час 110-

щ'стують.

Навесні біля

вітрина з ПОЖОВКЛ·ОЮ ві\д часу

газетою, і «Вікно сатири.» ли-

аСфальтовmними

клу{іу п()са·дили парк, який

На

06-

риї! похилений стенд, і та3е'Тна шио1ИСЬ "за паркаНЮI у бу­

торгавельними

Та

р'яні.

\ ~

дуючим кЛ}~ом, кому перенес­

\ \

ти

і

офор.мити

цію.

наочну

Окї<.lЬ1КИ вона

інша

каjYТина.

сова

arirra-

і

,10моносова,

ВіIЗЬ'Іе­

НИ:Й

провудок,

їдальня М

ШВАЧКО, робкор.

прО'вулок,

де

я,к

вони є.

па.СІП.ОРТНОГО

цю

з

ТИlCя

щоб

доставити

жі

першим!!

оВ'о·чі

і

а,ВТ06усами,

трудящим

фрукти.

Тут

сві­

же

робітники, які працюють КИlEві та БроваJ)аIХ. Описати·,

саідка,

як

.мені

нажко,

я·к

- п;роходить

дуже

важко,

попасти

в

му

і

~Iaє

З

веЛИl!(IflМИ

знайшли

місце,

шляху

бо

l1:я

Я'к

на

ж

і

іспшг

'110-

машину.

ДУКТОР'О,М,

по-

На,м

Не

тись та·ксі.

ної

·ка,пає

'риби,

розсі.~

що

автобусом

Ухати Мабуть,

разу

розтала ...

в

ось

СІВОЄ

ЩОНЗlМ

пла'lІ.

Kopkl'YBaнаоЙм·аЙте

-

одержа.rJИ

автопа,рку.

А

дирекція

від

ди­

не lкраше

ПО'~IUрКУЄ

mщ Тll'м, як поліпшити обслу­ говуваlН.НЯ пасажирі.вна цій .~iнiї в ран:кові і вечірні годи­ ни, 'СКОРОТlІ'Ти обідню перер'ВУ аlбо ж обладн-ати декілька ма­ шин ,пі,д ва,нтаlЖіНі таксі.

за мороже­

тримаю

інши,ми

треоба всім. та"у «інстр~кцію»

КОНДj1КТОри

В службовиlX справах мені довO\J.IfТЬСЯ 2-3 разн Ііа тиж­ ~eHЬ БУlваlТИ у Ки;єві, і кожно­ го

[

П{)1'рі6ен

-

на

з

бажаєте

б YIД€ , ко"и

Вlll'рима­

вислов_~юю

незадоволен'Ня. відпові!Llають:

звор·от,но­

тари,

і

'равом

па.сажирамн

рекції

;ріЗIfIОЇ

«6 СО»,

Я.

БРАУДЕ.

,а'вт06усі

номія. В П'РИ'роді ще багато нерозга,;rаіНИХ таєМ1НИЦЬ. Та з усіх з а·га!Д{Ж , ЯіКі праІ'н'е роз­ в'язаТIІ сучасна наука, м·абуть, наЙСК,l,з<Д!нішою

є

зага·дка

п.ро

будову Всесвіту. Автор бро­ ШVІРИ, Ч.1ен,.кореспонд·ент Ака­

Д~\I'Їi вій

мічни:х життєво

наук УРСР, у дохіlДЛИ­

формі

розпо,в,іда,є

хо.!"мюючу' .наУ1<У

-

про

рономію, я:ка. 33Jймається ви­ вчеННЯI~1 КОО~I,іЧ1llИХ Ti.~, ЩО ВИ­

гі,·нтські

скупчення

гзлактики об'єкті,в

т·а які

со'тні інод.і

зі:рок

-

КОС'~lічних не

мож!на

по6аЧI!Т~ навіть у найпотуж­ ніші ОПТlІчні телескопи. В бро­ Ш\1рі

та!кож

та,НIIІЯ

зв'язку

п'ро

з

розглядається

~Іожливkть

іНШИ~IИ

пи­

раді'О-

Цltвіліза­

ціями.

М. В. ПАС[ЧНИК. Перше десятиріччя атомної ери. Ра-

людства.

популярно

радіоаст­

та

ваЖЛИllШХ

роз.витку

за­

промінюють і розсіюють радіо­ ХВlрл,і. Це Сонце і П_1знетll, T\'\laIНlHOCTi й газові Х'ма,ри, гі­

дос".і.джень В

г:потезн

ядра,

р{)'Зглядаються

та

ПІ!Тання

ядеРНі()Ї

перспеКТИВІ!

РОЗВІІТІ,У

брошурі

і

теорії

її

на­

і ~

і;і •

!

()гляди

на

економ,іч­

енеР!'еТIf\КИ дальшого

застосуванlНЯ.

ЖУ'іJН<ал.

-

ЗjJIо5и/В пове,рнув

потім

~Іехані,за:то­

як це вдалося ИО'~ІУ зр()-

зав:

Jie-р}:ваВfЯ я ПОСll}НИК:l­ )ІИ, ЯІ;і В!JIIВ у сільські.й біб­ :тіотеді. До,бре ДОПО\ІОГЛІІ во1111 ~leHi ...

фер.\1 теми:

О.

ГАЛИЦЬКА,

завідуюча

бібліотекою.

включаємо

ОмЯ/д.

театра.1ЬНИЙ

HOB!nH».

ТЕЛЕФОНI1' редаКТО[1З

I1

м. БРОВАРИ, вул. Київська, 158.

3-82,

Хущожній

Шивачев.

20.20 -

ЛеJl1нI'РaJд.cЬКОГО Ленра,ди. Отс.

Спектакль

теаl1РУ

22.30 -

Співає

програма.

11.00 -

зажі:нчоені

і<Г,ри».

Для

19.00 -

Художній

дітеоЙ.

«Машенька».

к,а». ТелеІВізіЙIНИІЙ спектаlКЛЬ.

Худож'ній

фільм.

ВИlробництво

-

Ре ж и.сер

19.50

«1Поет і час». Лі:тера'ТУ1РіНа пе­

редача.

П'ЯТНИЦЯ, 27 СЕРПНЯ Перша програма. 16.55 - Наша ~.".I' .".'1.: •• ',.' '.1 '•. ,."

,«Не­ фільм.

«Па:ра-соль­

19.50 -

ст)ш~ї «,МосФи.1ЬМ». Ю. РаЙз.мзн.

,імені Георг

(М.).

Друга

стано·вка.

Редактор

ФЕДЯП.

€.

•• '.' .• ' ••• 1.••.• ".1' •. ,•• І.' '.1' .1 •• 10.',. ,'., •• , '.".' '.".1 .• '1.', •• ,•..••• " •. 1•. '.".".1

!

У В А Г А! ПРИ й М А Є Т Ь СЯ у В А Г А!

бюджетно-відомча передплата

·

НА

І ~

ГАЗЕТИ НА

ТА

1966

ЖУРНАЛИ РІК

від підприємств, установ, організацій, радгоспів та учбо­ вих закладів, а також індивідуальна передплата в розстрочку від громадян за місцем роботи.

П€р·еД<l1лату

• ;

І;

та

ПірИЙlмають

районне

грома.дсы<іi РООЗШJlВСlQДжуваqі

на

1966

рІК

І !•••• ~ ••~.~.~. ~.~ ~.~.

«Со Ю::ЩР ук »

Жj1рналі,в.

Райагентство сСоюздрук».

. - .•

О Б' Я В

І~

дзвоніть по телефону

орган Броварекого PaJl~HHoroli

відділів партіliного життя, масової роботи, сіль4-67.

Газета виходить у вівторок, четвер та субот-у.

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ • • H

f'pC;l!apCbKa друкарня, Київської області, вул. Київська, 158. Тe.<Jефон -

а,гентство

гаlзет і

Не забудьте ВЧІС.НО оформити передплату газет І журнаЛіВ

сы;господарсько.-о,' проюtСДОВОГО та від'rJовідального секреrаря -

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t. . . . . . . . . . . . .

С.

ДРуга програма. 19.00-0. Г ло­ ба «:Пушк~н». Телевізій;на по:

:комнтета КП У~раинЬІ и районного Совета депутатовІ! трудящихся КИСВСКf)Й облас~_и.= ~= 7J

-

іl~РИ».

фільм. ВИlроБНIJЦТВО отудії худож­ ніх фі.rJьмhв. (БОvlта:р,і,я). Реожисер

(М.).

~

-

«Н~а~~нчені

заtЛ».

автотранспорту.

j'!<:НОВАЯ ЖИЗНЬ»

з ,м.узею [В. Ф:Dа.нка. ,(Пере· даоча з Львов,а.). 18.50 На ла· нах У,к;раїIНИ. КоментаІР. 19.05 -

«Естафета

4-67. .................................................................. .............. --- і

сажирського

таж

(Передача

(М.). 21.30 -

екранах

афіша·. 17.00 ДЛІЯ ШI«J.rJЯ'рі,в. «ГНОМ». (М.). 18.00 Телеві­ зі·Йнів.іс.ті.18.20 «З'відси ПЇilllов він у ма'НЩJівк,у століть». Репор­

з Дні,ПlРОПе1'ровська). 19.05-«Па­ лі'т:ра» О. HoBaKi,Bcыкго>>.. (Пеор'е­ дача з Львова). 19.35 Естрад­ ний концерт. 20.00 «У,в·а,га,

~~

НАША АДРЕСА:

ІНДЕКС 61964.

Заєць

6I1ТИ, Ва·г.и.1Ь Ми:хаилович (:.ка­

питань.

праЦ~ВЮllh'ів

ПіонеРСblКИЙ

Час, нарешті, керівникам автопарку (ди.рект-ор т. Бе­ бешко) від слів переходити до діла, серйоз~о подумати про високу культуру в роботі па­

БУДОIВИ

............................................. : 1

pa''d,

шенька». Художній фіЛЬ~I. 16.5..'1 - Наша :афіша. 17.00 Для ді· теЙ. О. Ми:х·аЙлов «Слово чеос­ ті». BfOCTaBa теат,ру ляльок Лат­ війської РСР. 18.00 Телеві'зі,й­ 'ні 'B;kTi. ПРОГ1ра,Vf,аі Y-КlраIЇ1IlСЬКОГО телеба<чен'НЯ: 18.20 «Горн».

ВІД РЕДАКЦІІ. Це не пер­ ший лист про серйозні 'непо­ добства в обслуговуванні па­ сажирів с. Гоголів. На висту­ пи газети дирекція автопарку поки що обмежується відпис­ ками: сигнал обговорено, з критикою згодні, заходи на­ креслено. А все тим часом залищається без змін.

пробле.м

УКОВlі ні

і

О. СОЛОВИОВ, депутат Гоголівської сіль­ ської Ради.

інших

ВlІ'кл,щд:аються

т.

СlfIlРаву

повідаючи

~IO­

ЧJГТача",

окре:'IІІ<Х

'Гра/\'тор,

трактора в РЯДИ діючих. Ро'з­

ЧЕТВЕР, 26 СЕРПНЯ Перша програма. 11.00 «Ма­

Подумайте над всі.м цим, тов а,рИllllі, :а'дже мова іде ПlрО обслугову.ва,ння людей.

J:ЯІНСЬКИЙ Союз бат~j.вщи­ на МIf\РНОГО атома. C1JIMe з ДНЯ ПУСКУ В h-ашійwраЇ<н,і першої в c~iTi атомної електростанції ще від"і,к атом,но'Ї ери. На батаТЬОLХ переКО:НJlИВИХ п.РИіКJIа­ да,х а,втор ака.деМlік АН ур<;:р по'кавує новіl'ні до­ сЯ'"н-еmI'Я ато·мно,Ї еН€l'гетики, РОЗ:К'Рl1lва€ .її 3'начен'н.я як е!-Іе.р­ гетичної бази камунізму, 'кос­

Радіоастро­

з

життя

ОШfСі1ТИ.

ПОЧRНКОМ, корисну

На голубих

ша,новні

с.

час

1,01\'.111, fI}'де \lОЛОIКО 'd'Я­ «За високі валаві на-.

САРАЖИН,

стійкість

,вже О\дЯIГ

заcrрахова·

.на

вторюєтьоя. ПроаlВда, з деяки­ ми змі'нами: зараз в автобусі ПОВНО

тератури

де

ність. Часто !роомовляю з кон­

пове-рну­

каРТИUJa'

наЗ)істріч

до

маJJИ

Ва,силь їм на -це ві;І)павів: - Курчатвос~ни ра,хують. Не рахуючи.СЬ 3 часом, ві,д-

ПРfYВ~ДШIО на ФеР'lі огшци лі­

службовець.

НІ",

труднощами

не

додом,у,

а

Ідучи

найбільш

риші по роботі.

«Пере:'Іо'ві )Іе­

жирнї>Сть

з

- Даремно - тратиш сиіЛИ, Ва,сИIJIЮ, - Іка'зали ПОЩ' това­

ВИР()Щ}1вання М(JlЛОд'ня:ка»,

... Г.

==ЯН ВАС ОБСЛУГОВУЮ ТЬ?

у

Ні, !ви не Ів ходите в 'неї ,вас «заносять». ,Сісти немає де. Та де та.м сісти, стояти «тіс­ .НО», 60 ,все нав~руги застав­ леіНО ,КОРЗИlflами і мі'Шка,ми. Не застра,ховаlні ви ві,д того, що ва·м .ві'ДДЗlв.1ЯТЬ ногу, для Я-I«JЇ

ДY~lalєтe:

вернути

якото

що прочи­

останнlИ

один

пеРffi\ОНЛИВИ'Х ПРИ'''''1з,дів. Тра·к­ ТОРИС'Г В. М. Заєць 'взявся по­

:lОка».

Наві\ть

ст.ол·а,

HaBeдe~IO

широку

сіль.ського.с:п(}д.ар­

«Пі;ШШUфва:ти

за'воду

за'раз

нnди

виклwкали

зв'язує

н.Ї і від того, що на ваШО.\IУ одязі буЩУТЬ плями або 'віді­ рва.ні f'удзи.КИ. Наірешті, ·ви пфи'їхали. [ вже

кормі.в

ських 'ГВарин»,

3

Тіснота 1 безкультур'я Чет,пеорта ГОДIІ'н·а РШНКУ. На автобуоній ЗУПйінці ,в с. Гого­ лін ба,гЗІТОЛЮдіНО. Десят'К!! лю­ дей з корзинами, кошиками і мішка,ми поспішають у столи'

ціоні

С·ВИ-.

їх, а й де:кого з мех,ані'3а'тО'рів

дояр'ка М. Завиь: «Х·імія в ра­

ІнтереlС

місцях

за

СІвід­

чать С(lа1вні діла доярок,

завж.ДIІ баlj'а~о людей, У:Р'н не­

РОЗ)fіщена

віДI)МО,

та

дише

д()сИ'ть успішно. Про це

ВЇіщдіЛlка.

тваринни'ка­

наlприклад,

НИ дЛЯ с"liття У цептрі ~lkTa

Gіля

З'dішторrу. Цей

3

товариші

передови'Ми

на

р~~ови:х Ю\НІкових. І не l'і,лыии

короткий

за>ВОю;вала

з'явплиIСЬ. А.lе [ге 11 усіх лщНИ'Х

де

по коліна, або ж прwвокзаль­

триватиме,

тала

І ще о·дне зауваження. ~'p­

~If), напри'клад, вулиці Матро-

та «дискусі:я», r:ка·зати .важко. І.

за­

ГЛ'Яlне"IО 'на околиці '~IЇC'Ta. Та/\! зО'Всім

цього

мі'сыкoJІунгонlуy ХD.10ДИШ,Юlків?

у,ста'нова,ми.

товарИ'ші,

ОКОЛИЦІ

пр ІІ'В оду

пе­

KHwra відіграла свою роль.

Ось,

вулицю Кутузова з залі,lНИЧ­ нпю ста'нцією, а по ній восе­ ни і вееноlO ні проїхати, ні пройти. ЦiK.alВо, якої Д)""fiI;И з

тротуара,ш,

да,ваите,

~ІИ,

на

вигляд

несли П3ljJIка·ном. І теПeqJ ста-

Зараз точwться «lІИСlк}'сія» ~liж голг,вою сільсЬІІ(ОЇ Ради, l(еРУЮЧIfi)( відділ,ко,м та заві­

вона

ШИ"ІИ

газетна

порівняно

їх

Д(}ClBi~дy

на,[),о,к і теJLЯТНИЦЬ, наших пе­

до,сЯlГНУТИХ доярками В. Т. Га­ ЛИ:ЦЬікою, В. П. ЩИ1ГОЛЬ, с\ви­ наР'КОЮ М. А. Мельни'К та і'н­

мі·сді бри

наших очах зміНЮЄТІ;СЯ Броварів. Нічого 'Не Qlшжеш багато зро'б.lенп ПО' благо)'~рою ~liC'Гa, я.ке прикрашається новобудова~lИ,

! ~

а

вітрина і

~ ни ~

,

КНИІЖКОВУ

націлювати

ВИJкориостанН'я

з

А даСіВі:д цей заст(}сову6ТЬСЯ

з

популярність у П'рацівників ферми. Можна без переБЬльшенн,я СІ~азаrrи, що в у·спіхах,

~ стеRД «За що бореться в<i~дiЛ()ІК»

створи'ти

наті.

~~'U,g

Ще і зара.з багато жердівчан згадують, як в ~вій час у

Порадились

ресувку у тваРWННIІЩЬКій кім­

ЛисП1tИ

парканом

читача?

пр,о.водити

,в ел ИКI{)1ГО МОЛ()іка і м'яса в своїй ПР:l'ктичній роботі. .

ПЩНіїІНИl\lИ а'ктИ'віст3JМИ, чле­ НШМИ бібліотечної ради і ,вирі­

села

за.l!Jда.ння. Пrpопагуючи КНИІГУ, ми на перший план ставИ1МО

вирощ}'ва,ння

до

/1)'

нам

тісному зв'язку

ма,йстрів

БІБЛІОТЕКИ

ча·с

Газетна вітрина ...

в

j}И'ННИ'КВВ,

Як же краще д(}вести кни­

чwтач одер;юує )" бі6л~wеці те, що йnму потрі·Оно. 3адоволь­

брошуру про

~Іетоди

СІЛЬСЬКОЇ

БУ ДН І

Віра Прmfuшла лаНКlУва Оле'''С.a!fДJ)і'lmа Щи.голь. - По!\ажVrь, будь ла~жа,­ передові

допо,м.а,гає

ОМ:ЯДИ

творче

стає.

ПРО<СИІТЬ в<она,

ка

Clп~Ціальн()ї

літера'тури. І тоді, ЯК праlВИ­ ЛО, кіЛlJк.hсть Вtдвіду'вачі:в сі,lЬ­ cыоїї бі,бліWе<!\И помі'l1НО зро-

Таллін. У новому районі міста. (Фотох.ро;ніlка РАТАУ).

коли

ки зоот~х нп/{ П. ВіЛО'КJiRНИЦЬ~

4-57.

3a~l.

~I

"'-"'~'~''''.::': :::~:-

Радгосп'робкоопи

Гоголів, ~Bi~::::~, Бобрик, СПОЖИ8че

3

18

серПlНЯ

товариство

по

І

вересня

ПРОВОДЯТЬ ШКІЛЬНІ БАЗАРИ.

! •

f

На баЗЗlра,х ВЕЛИКИй ВИБ[Р

і

дитячого шкільного одягу, взуття, шкільного приладдя та підручників.

J і

'оо

Велика Димерка, Семиполки та Бр()варське міське

................. "

4831-4000.

_M

~"""""

РаIЇСПОЖНІВспі·,1ка.

.. ....... "

64 номер 1965 рік  

64 номер 1965 рік

64 номер 1965 рік  

64 номер 1965 рік

Advertisement