Page 1

ПРОАгroрl всІх 1фаlн, ~R.(JmcA1

.'$#

ЧЕТВЕР

Сьогодні

7 СЕРПНЯ

]952 н2

~pгaH Броварського райкому КП(б)У та раирад.и ~епутатlв ТРУДjlЩИХ, Київськоі областІ

р.

64 (863)

Ціна

10

коп.

- завтра

завершити

хлібопоставки державі. Високими темпами і якісно провадити осінню сівбу.

По-більшовицькому виконати рішення звітно-виборних партзборів В біЛf)шості первинних партіtlних ОРГ(LнізацШ проfiШЛll вже ;~віТIІО-ВlJБОРIlі збори. В кожніП ~ них піJведені Підсумки значної роООТl1,

звітний

період.

впкованої

Ра~юм

кого ВІІховаНІІЯ агрономів, зооветспеціалістів- праціВВИІ~ів апарату і дільниць, про ПОСП­ лення їх ролі в боротьбі за Bll-

3а рішенням раЙКО~IУ ІіП(б)У

з ти;v] витку і піднесенні

прод yKTIIВ­

коиуніrти,на основі більшовинь~ пості громадського ТВіtРИІIlШЦТ­

го~пи) ЩО дoc~pOI\OBO ВlIконали ноП план ЗД(LЧІ хліба державі греЧКІІ ):

кої КРIIТИІШ j саМОltрИТШШ, пе- ва. Час ідр, причому. ca~le ревірнlОЧИ nіЯJhність евоїх ке- наUвідповідальнішиft у бороть6і рівників, викрили значну кіЛl)- за успішне завершенпя всього

кість недоліків і хпб у роботі, наміТИЛІІ KOHKPPJTHi заХОДIІ для їх усунення. На звітно-впборпих зборах

парторгапізації КОЛl'lОСПУ іиепі Сталіна, с. Калита, наприклад, комуністи гостро Крllтикували секретаря Т. Носка за те, що пере гу лярно відбу В(LЮТЬСЯ пар-

lIаСТУlшиfi

реві рка

• виконання партiftНllХ сівби по колгоспах району.

доруqень, що занедбана робота 3 кандидатами партії, агітаторамп, ред.колегі{-;ю щоденної стіпгазети. Був підданий критиці і KOjlyhiCT-ГОЛОВі1 колгоспу т. Білич за неза,довільну організаніlO збпрG.ЛЬНОї і хлібопосTaBO~. lіомуністи т. т. Матвієнко, Пебрат і ряд іВШIlХ внесли І\ОНкретні пропозиції щодо того,

І\олгосп імені ВОРОШllлова с. Tpo(~­

ще )1(1ЛО що зроблено для того,

тittлі збори, не організована пе- троль за розгорташІЯИ осінньої

ЩПІш-голова т. Сидоренко І., celtретар парторгапізаціІ Т. Єреденко Т.;

Хліб-державі РіВНЯ.ЮЧИСh на сьогодш

-

завтра завершують

У вага новообраних секретарів, хлібоздачу ліТІ\іВСЬІШЙ колгосп бюро первинних парторганіза­ імені Калініна, ВСlикодимерсь­ цій ПОВИННа бути зосереджена кпіі імені Шевченка, ІІогребсь­ зараз на негайному усуненні кпй імені І\іропа та інші. тих недоліків, які були впкри­ На останньому міСІЙ в райо­

ті в організанії агітацifiно-иа­ СОВОЇ роБОТlI безпосередньо на ні по хлібопостаВl{ах- a~epJ,iBCb­ полі, в бригадах. Потрібно УСЮ­ кий І\ОЛГОСП і мені ~ІеIlіна та ди-по колгоспах і в МТС - під­ калитнпськпй імені Ста.lіна. порядкуватп всю агітаційно­

НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

плексу польових робіт. Пропо- шення збиральної без втрат, за

В МТС

проведенні

BCbUfO

КОМ- боту боротьбі за успішне завер-

зш\її ні схвалені зборами і за- те, щоб цієї п' нтидеНlШ всі}] Іtоибайнер 11. Гузь у соціалісписані в прийнятій резолюції. раЙОВО~1 виконати план хлібо- тичному З}Іагапні між комбайСлід було чекати, що вже поставок державі, на ПОВНИЙ нерами, що водять прпчепні

с. Р(lіlінів­

CCl\peTlLp

партор­

ганізанії т. Пищай B.~ 1t·олгосп «;Зорн»

fOJOBIL

с.

т. Нестеренко

ft}.1(lіІі(IІІIlї--·

О.,

С'1'Iі})пар

ІІарторганізації т. СизонеНI\О Р.

Колгосп імені ДЮJПтрова

с.

ДимеРКИ-ГОЛОВі1 т. Бобко І.,

В.­

ceKl.le-

тар парторганізації Т. Мельник М.

Молотарки-на повну потужність!

пеР{'ДОВПRів,

ЯК ШВJJJ,ше усунути ці недолі- lriасову і культурно-освітню роки у

КО.'Ігосп «БіДЬШОВІІI\ голова Т. Мехед В.,

парrоргаШЗiLції т. Товстенко М.;

ріІ\, а тут

щоб корінним чином поліНІІШТИ роботу апарату раЙсі.lьгоспвідді­ лу, особ.пиво 1)оботу спеціалістів сільського господарства. 30кре­ ма незадовіЛbllO поставлено коп­

рі ч­ (ие:}

І\ОЛГО('ІІ імені Шровn, с. В.-Димер­ ІШ - голов.а Т. БУРПІИЙ Ф., секретар

~омплексу робіт 1I0ТОЧІІОГО РОІ):У 1 заІtлаДЮІ основ високого врожаlO па

та

раUра~и депута.тів ТРУДЯЩИХ заІІОСЯТh­ ся на pafiOIllIY ДОШІ\У пошани коя­

за рощення ВІІСОКОГО врожаю, po;~­

(Огляд листів сількорів і читачів газети).

Вступивши в соціалістичне змагмlНЯ з лауреатом СталінСЬКОї премії, депутатом Верховпої ~ади СРСР, знатним маШИНlстом І\раїни М!ШО.'Іою Бредюком, .иол~ти.1ыli бригаДІІ І\О.'ІГОСПУ BleНl Хрущова, с. Требухів, РО~ГОР!ІУЛІІ боротьбу за ДОСТРОlіОRПЙ оомолот врожаю. ЯІ\ пові1!0~І.,1ЛС т. Велідченко С., безперебїПно праuюе м:олотар1\а, машпніетом ЛІtої -3.l\IельНИ'Іепко. l\'lО.lотильна брпгада виконує норму на 130 - 140 про.цеНТів. Набирає теМПlI в роБОТІ молотильна бригада. мз'ШИніета о. Грінqенка.

На ПОВНУ потужність ПріЩЮG молотаРI\а, ЯІ~ пише т. ТеIl.'llOІ\ А., в І\ОЛГОСlIі іjlепі :Іеніна, с. Плоске. Безперебійну роботу МО~ІОтаРІ\И забезпеЧІІВ у КО.1ГОС­ пі ~(30РЯ}), с.lіулажснці,-роз­ 1I0ВІДае в Jисті т. 1\от К.,-ма­ шиніст Д. I'OJiK. ~авіДУІОЧlItt током В. СизонеІШО СТСіIШТJ, ЗіL тии, щоб СВОGчаспо піДВОЗll:Ш снопи, за якістю МОЛОТJ.бп.ОrоUJ1ИВО стаР:LШІО праЩОG 6:.tРJ,б~LIl­ ЩПl\О~1 г. дОГВПІІСНl\О. 30всім інша спра.ва з ~IO­ лотьбою в колгослі імені ІЦор­ са, с. Княжичі. jIK за:шаЧіtС в свосму листі т. Вітер В., тут

Після деякого удосконалення, молотарка часто простою\' з.;~а наступного дня відчутні стануть хід ро~горнути осінню сівбу. І М~ШПІІИ C-G, ~па першому .міс­ сьогодні нущена знову в кооІ1ГОС- несвоєчасного підвсзення сно­ у колгоспі перші насліДКll парllраВllЛЬНО роблять пеРВllнні ці в MTq. Вш ВlIСО~ОЯ~ПСН~ пі молотаРІtа, де машиністои М. пів до току. 11 раг.лішш колгос­ тій них sборів. ПроПшдо вже партійні організації колгоспів зби~ає ХЛІб У КОЛГОСIIl lмеш Коваль. 1tолгоспниtl раціоналі- пу не ВmНВі1С заходів, щоб усу­ немало часу, а змін ДО кращого імепі Кірова, с. B.-ДпмеРІtа, Лен ша, . с. СеМИПОЛЮJ. 3 .пер­

в партіtlНО-ОО.і1іТllЧПій роботі пе ВИДНО. НП:Jhкі темпи збиральної, до молотьби ПрllСТУПИЛll лише декілька днів тому, взяте зобов'язання - ВИКОНаТИ до 5 серпня план хлібопоставок державі-не виконано. Вже осіння

«Більшовик»,

с. РОЖІІП, і ряду іНШІІХ , які, ВИКОНУЮЧlI рішеІІпя звітно-виборних зборів, доМОГ.ІИСЯ дострокового викопанпя плану хліБОІІоставок і зараз зосереджують всю увагу колгоспникіп на не вирішених ще

шпх. д.IIlВ . т. Гузь П~І1 НОРМІ 12 гeK!aplВ косив ~O 13 - ~5 гек­ ~aplВ, теп~р доВІВ. вироБІТОК до 20 гeI\~apI.B за ~В.lТловпП день. у PO?OТl ltOмоаіінов.ого агре­ ~aTa є І перешко}и, 1 коли б ІХ УСУНУТІІ, KO~10~~IIep, бсзу­

зetтор СКОlIструював спспіальний апарат з ножами для розрізування перевесел на снопах, які подаються планковим транс. портером у БJ,раБап маШllПИ, і

нути НСДО.lіIШ. Подібне СТіШО­ ВlIще і в l\ОЛГОСІІі і( IІервона у краоїаа», с. 1'0roJiB, ПОl.lіДО~l­ ляе т. BotiTCHKO г., IIyxiBCЬi-~O­ му імені Ватутіпа, пише т. 11а­

тепер на цьому ТОІ\У повністю

.lboxa Іі. Більше того, в

механізовані всі. процеСІІ

сівба IlОВlllша бути розгорнута завданнях, на успішному ВШ\О- мовно, нрацював ОІЛhШ високо­ лотьби.

на повниfi хід, а тут план llід- нанні всіх зобов'язань, які взя- ПРО~УКТllВНО: На соломокопну­ готоВlШ грунту впконаниfi ли- ті трудівниками села

ше на 29 проuентів. На

на. 19~2

Ba'l ча~то З~Ш!lОються

рік. Саме на uьоиу lli'jBllHHa бу- НИКJI,.1

ItOMoatlHCp~

Наслідуючп прш\лад

1\0.1-

мо- госпі імені Іtа.гаНОБпча, с. Руд­

пя, ЯК повіДО\!JЯG т. І-і,ом 11 атребу- НСЦЬ П., і ;J;oci не встановлено

колгосп­ хівських машиністів, сповіщаr.

кожного т. ДраНиft А., ИОЛОТИ~lhна брига- елеl\ТРОltOтора на току. Мо.lотаРЮІ

звітао

ВСЮ;J;И

повинні

- впборних зборах ти зосереджена зараз увага всісї разу до~одиться.. Вlдриватись, да І\О.ЛОСПУ i~leHi ItipoBa, С. парторганізації РJ,jjсіЛhгоспвід- партійпоІ організації, яка паб- щоб ознаііОМ:ИТ~ ІХ а". роботою; B.-ДимеРІШ, ~a світловий деш) працюв~trи за раз на ПОВНУ IIОдіду (CCKPCTL1P т. Мехед п.) лижається до нового етапу звіт- зерно ВОЗЯТh ВІД KOMuatlHa лп­ намолочує по 16-18 тонн зер- тужпість-ві~ ц!)ого в значній особливо загострено бу~ІО питап- но-виборної кампанії-Х-ої Р1- ше три без:аРІ~ll, а потрібно па при нормі 12. 1іолгосп до- }]ірі З3,.1еіІШТЬ ilOCTPOKOl.lC вико­ ня про ПОСllлення більшовпць- йонної партійної Іtовферснції. не иенш Ш\ пять. строково ПШ\ОШLВ план хлібо- паНІІН першої ~аіповіді - хліGо________ г. Булавка, ВИКОНАНО ПЕРШУ ЗАПОВІДЬ

диспетчер Бобрицької МТС.

3діUСІІІОЮЧП свої зобов'язан­ здачі хліба державі (крім греч­ ня, взяті перед товаРllшем ки). Сталіним, колгоспи Ди)(еРСЬІ~О­ 4 серпня пшtOШ1ЛИ план 3апроваджуючи люпинізацію го і .киево-Святошинського ра­ хлібопоставок (без гречки) кол­ КО.1Гоr,піll раїіО­ йонів першюш в області завер­ госпи lIовошепеЛИЦl,ltого райо­ грунтів, ряд ну за останні роки доБИЛІІСЯ шилп 2 серШНІ річний план ну. піДВІІщення врожаtlпості всіх сі~lьськогосподаРСblШХ культур. Озимина, носіяна тут по ЛЮІШ­ новпх парах, да(; прибавку 5-7 посидю(; теМПlI здачі картоп­ Ні одпі(;ї бу}.!' ЯIIlНШ неиаG центнерів зерна ІІа гектарі. Н лі плоскіВСИtиtl КОЛГОСП імені деніна. Киянам доставлено 586 па овочевих діляшш:\ ланок цих І{О,)lГоспах IlРII~іляІОТЬ знач­ нентнерів. А pTi.lb «Воря» , с. :\1. Се~шног та М. Поетол. Всі ну увагу вирощенню JlІОшша

поставок.

постаВОІ".

Збирання люпину комбайном

Картоплю і овочї-uиянам

*

*

Ііудажснні, відпраВllда 1120 городні І\УЛЬТУРІІ під доБРИ:Vl ДОГЛЯДОМ. данки },аtlже щодня центнерів KapTOII.li. збирають свіжі овочі. При ІІда­ М. Бочко. ні sдачі до 1 серпня 19 тонн капусти, огірків та іншоr го­ • * Понад 1600 кілогра~lів сві- РОдlIНИ, колгосп відправив кил­ ffiИХ огірків і помідорів здав нам 53 тонни овочів. колгосп імені Ватутіна. Агітатор В. 3абережниИ. А. Пальоха. Колгосп імені Кірова.

с. Пухівка.

с. В.-Димерка.

недостатньої кількості насіНШІ вільніше проходпла чсрсз бара­ колгосп зовсім мало посіяв у бан, і насішш не РОЗ,l,ріUШUВtL­ ЦbO~IY році ЛЮПІIlIУ

на

зелене лося, пін деку llостз,IШВ II

KPLLii.-

добриво. Подібне ПРППУСТПЛll то- НС НЮlillЄ IlО.'Іvжешш. Друпlti piIt У колгоспі імені деніна, ряд lllтпфтів першої Jtеки і lIepс. Семиполки. шпй ряд-задньої деки Т. ~10eь у ЦЬO~IY році І\оЛГОСПП райо-

зняв, а в

OTBOptLX

постаВIІВ де­

ну ВllРОСТНЛII значно вищий рев' япі заГЛУIlНШ так, щоб ВО­ урожап .1ІОlIИНУ, IlііІ~ торік. Він ни з внутрішнього боку нс ~la­

уже веюди дозріває, і його тре- ли впступів.

ЯІ\ на зерно, так і на зелене ба зібрати без птрат. НайкраДЛЯ I~Р3ЩОЇ очистки зерна добрпво .•-ІЮПИIl на зерно доб­ ще, як довели торік передові ПСТз'НОВЛІОІОт!,ся решf.Та.: на пер­ ре доглндаlOТЬ, збирають без І{ОjlбаtlІІери району, -збирати шіl1 очпстці-з отворами 32хВ2 втрат. Цього, на жаль, не мож­ люпин коибаftнами, зроБИВШll міліиеТРІІ, на другій -ЛУСІ\ОUО­ на сказати за свіТІІльпівськпі1 в них певне переобладнання. діб не і ІШіlше П.1етене, з отвора­ колгосп імені Малеш\ова. Торік Так робпв торік у колгоспі імені мп 12,5х 12,5 иідімеТРIL.

комбаtl-. тут припустили перестоювання Хрущова, с. Трсбухів, цієї культури, внасліДОІt чого нер п. дось, і це дало доБРіj багато зерна висипалося. З-за наслідки. Щоб зрізана маса

я. Мінчук,

заступник .ilиректора по полІтчастині Броварської мтс.


СТА

2

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

7

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРУ

Після звітно-

Нові успіхи радянсьної енономіни

виборних

Пові]О~IJеIlШІ

б·

партз ОрlВ

1llII.laCb·

поріВIІЮIO 3

ЯПІІУ.ШУ

('УМКІІ

uіШIОЇ ПРО,1.01l0.lI.ч,)У I';УЗI.ТУРll--'

ПСj1ll1vї

'I('ГГll

В

;\роrпСІІНЯ

lOO.OQO

ВIII\()!І:lIIПЯ

)I'P;I;.lBII{)('O

TOBCI.\ii-і ()Й:Іасті. Т;ll;О:I; ;{ ;J,IIH 1\ :ІСІІЬ

На ~вітпо-впБОРЕ1И\. :{б()р~\ партШної ОРI'(LlIі~\,щії, ЯІ,і І\і:.(бу.1П('Я в нас mlllpllI\illlti ШІІІУлого місНllЯ, (ноРО і :\or\pI'11a

П.'lllIlУ РI'I.II:IIТІ\У парt)]IlОГО І'ос1І0Д,tрства СРСР IllL 1U;-,2 1'іl\ ~a ЛРУПІІЇ KB;ljlT,lJ І: Ш'1,раВШI сві.1Чt'НШІ\І 111)1111\ nCJIIKII\ успіхів

ПШСlllщі. ;~біJыl.lIIl·I)) пі.tВПЩУсТься п()('інu б,ШОНІІПI\(l, ItУlіРlIЩ)ГU бу- ~laT,·pia:a.lIII" .lIJlIPI)(IYT народу. IJНK,L T,t іНIІІПХ технічннх Ky.lb- В Дl'YГO~1Y I\B,lpT,(.1i I\Р;іїllа. :\ро­ тур. ;~І1L1ЧIIО РО3іllllРСIlі 1Іосінні 611.'!,( Щі' ОДІJIl l,r,Oli ІІа 1t1>!НIУ

ВlIпенко 11. БУ.11І llі]ДL1пі КРПтпці за 1!CJlOJilill у :~бllра.jыlnn кампанії. 11<1 ТОП ч;н' ЩС Н(' бу.1а. РО:1почата ~ІОJотьБL1 і \.1ібопостаВI\JI. Сьогодні вжс ~lf)ЖlIа ГОВl)РПти ІІРО деш\і Н(l('.lі.lfШ llісї !ірlI· ТИІ\lI. ПОСИ.1UJUС!) Tt~lIIlI ~uп-

JIРПХ радшн'ыпуy HapO.10~1 під КСР:ІШIl!tтВОУ ІІартії ]('lIiH,LСТ,l.lіIП. П.lJ.1! ІШ:IУСlіУ ва.1011OЇ ПРО,1~1'lLiї всіІ:Ї НilШОЇ ПРО~1Il('.10LIОСті ВП!\l'нз.Нlltl У другому юшрT;tJi 111.0ГО року на 102 процrпТІ!, ЩІ) О:ШlL'lас ріст порівняно

мовпх KOprHrll.1o:tiB і СІІЛО('ШІ\ I\У.1I>ТУР. РО:lШПРСIllIЯ KOP~IOBOЇ 6азп тваРIJІІІШIПВ~ ДО;НЮJIІ.10 знаЧllО ;Jljі.1ЬШПТП І10ГО.lіп'я \YJOUlI в колгоспах і Р.1J.госпах. Дnспть Cf\~;!LlTIJ, що в ДРУГОУУ liBJpTaлі 1952 року І10ріВШIІІО ~l :tpy-

КО~IУIlі('т-г.олола I\ОЛГОСIІУ Т .• Інт, У ()у:tіrШІ!IlТ!:і l';011}~lli:\~lY, JtОСПГ- П.10щі бilГJ.торіЧПll\ тран,

І\ОР- 1II.IЛ\У. II'HT~ ЧIІI'.НЩ ~IІІIЖl'IIIІЯ

~!(tБСРШУG

хлібопоставкп. HLl звіТІ~О-Пllборнпх

Ta.'1\'prit1Hll,

вугіЛЬJl(l,

нафтова,

ПР.ОI~ептів, в тому

ЧIlСJі

І\орів ку

TplIBaJO

дальше

неУ\И.lьпе

хі~11ЧIl(t, ~ІПомобільна й rрз,к- ІШ 14 ПРОIlСllтів; ПОГО.'Іів'я СІШ- ніднесення народного господарз~орах торна впконали план більше ней-на 17 ІІроцентів, овеllЬ ї ства СРСР, ~ростала й міuніла

Г\>ВОРІІ..10СЬ 1 про liезаДОВ1ЛhНУ. ніж на сто ПРОI~ентів. кіз - на 1О процентів, копеfl- еКОIlоміЧНlL ~IOГYTllic.TЬ Радянсь­ роботу агітколектпву, про те, ~Іогутш; соціа.1іСТllчпе зш~- па 7 процснтів, J.opoc.'10Ї ПТПllі ]\ої J,ержаВІІ. Ріст і ПРОI~вітання

..

..

візь .. еться

за

УСУНСUIlЯ

ВСІХ

цих недоліків, Проте, секретар

парторганізаціІ т. ГетьманJiравченко ще досі не СК.1пка~ ~асі;ІаНIІЯ бюро,

не СК.1адено

1

..

Сl!ків та іllШIІХ П.lOJ.ОВНХ :lCPCB заОl\у.1ІОЄ в ItbO~fY місяці В міil\­

paiiOIlIlOM'y П.10.J.орозсаДШIl\У ІІ.10.J.орозса.J.НJщька БРlІГа;І.а ко.11·ОСIIУ імені Хрущова, с. Тр<:бухів. К. ТВЕРДОМЕД. :І:

Концерти в ~~лі :~.lH КО.1ГО('IIIІІI­ ків сс КУ:ІJЖl'lщі, МОКРСЦІ> j

61.'1'-

:\:

*

Понад І мlльАон саджанців 1<'1УбНІІКИ

для

насадження

нових

площ

ягідників відпустять колгоспи на­

шого району КО.lГоспам Вище-JlУ­ бечанського, Іванківського. Ржи­ щівсьrcого та інших

районів

об­

.1асті.

Т. МИКОЛАЄНКО.

що иало наочноі агітації, BKlL- гання ·та }l'пішпс впропаджеп- -на 28 процснтів. 3паЧIlО зрос- ра:ХЯIIСЬКОЇ еКОllомікп у llРУГО­ зувалось і на ря.1 іншuх lІе,10ліків У партiftНО-IlолітичніП роботі. RО~lуністи сподїпа.1ИСЯ, ЩО новообрапе партбюро Ilегап~о

мічурінсь­

Д(,Р;І~JПІШ\ РО]lрі('II!IІ\ аін на ВIЩI1 В:1аIllТУВ3;lа агіТКУ_lьтбрнга­ IIpJ]OBO.1b'IЇ товаРІ! 1\11 І\:Ш liа..10 :І.а раііОНIІОІ'О 6у;н1НКУ КУЛІ.ТУРН. П. ГОНЧАРЕНКО. ЗІІJ.'ше зUі.1ЬШСШIН Пр!ЦіlilіУ то:;: * варів у лсржаВllііі і КООIlераФутбола.ниА матч вl.1.БУВСfI в ТНВllіп торгівлі. НаССJt'IІНЮ llY- БРОВJРах ~I ііІ': KO'liIH.la~1JI .. Трак­ .'10 IljJO:tallO товарів по .1інії дер­ тор" (КІІЇВ) і :!бірllОЮ FlpOBapls. іІ{аВІ!I)Ї та КООIlерitТlНШUЇ тор­ Гра заlilllЧIІ.lася з раЧНКО~1 J:U на КОРІІСТІ> броваР'lан. гіВ:іі на 11 ЩЮILСІІтіl3 біJI>ше, М. ЯХНО.

ра.1ьпоі, }'БОРl\tl JСРПОВП\ У Bї't- ;J .tРУГU\l lіlшрталои 1951 РОІ\У ГЮl KBLlpTa.1o .. 1~)51 року 110- ІІі:l\ у :tPyrOMY І\юртаJі ~ШІіУ­ ДLlЛСПИ\ від ceJJ UpllraJ~\ ~JI,ill- IIJ. 11 процентів. Провідні га.1У- голів' л ве.:ШКОЇ рогатоr ХУДОС\lI :НЧ'О ІЮІ\У. чсна. 1I0ВНlIМ XO;tO~1 іде МО.10Т!)- :!і СОІLіаJіеТП'lIlОЇ іНJ.устрії-ме- в КО.1Госпах збі..lЬШИ.10СЛ на 1:3 У дpYГO~IY кварта.lі 1~)~2 ро· ба. СЬОГОJ.пі КО.1ГОСІІ

яблунь і rруш

ких та СС,lекційних сортів D ПеПСIІ шафранний", БС:Іьф.lІ>ОР І':И гаіі­ ка", Ка.11>ві.1Ь М:lіїВСЬКllіі", Бере

ГСІ\- зимова Мічуріна", абр"косів. і1е'р­

}І,ці )lіністрів СРСР !ІрИ пі.L- риКО~1 посіВllа В.10Щ,1 I!~пгlі.lыll Тарів 1111('УШJ1ІВIІ\ :H?\Il'.lf) у Рос-

(Лист комуніста).

року

1952

По району 79.'00

Центрального І I10~IY ViBlli . В 1952 році збі.lЬ- В'А{е У І{Ь())ІУ роні

('ТПП('[!І'1ІІ0ГО УПР1НJіllШІ прп

серпня

І В НАС

ня новоІ технікп ДОЗВОЛIІ.10 під- ло поголів'я худобп п ра,1ГОСІІJ.Х ~IY кварта.1і поточного РОКУ­ "ТІТКИ-КВІТКИ" ВИЩИПІ ПРО;І)l\ТilВllість праці ~IiHiCTepCTBa раJ.госпів СРСР. НОвпП яскравпtl вираз переваг Нещодавно в газеті «Стаха­ роuіТlшкіп у ПРО~ИС';lOвості на В другому кварталі ПОТОЧІІО- соціа~lіСТilЧIlОЇ систеМIІ ГОСІІО­ (j ПРОПСlпіп порівняно з ДРУ- ГО року завершеllО СПОРУД,Ь:СІІ- ,lL1pCTBa над капіт~ліСТllЧПОЮ повець» під заГОЛОВКО~1 t Тітка­ кпітка» був уиіщеНllЙ матеріал, ГИМ I\BapTJ,.1o~1 МИНУЛОГО РОКУ. ПЯ Во.ло-Донського СУ;1110П.1ав· СIlстемою. ВстаlIОВJепе на другий квартал ного каналу імені В. І, J1еніПlL. ОХОП.1спі високими патріотич­ в якому бу ли підданL критиці за B1J.(iII 11 Я по 311l1женшо собівар- Здійснплась вікова мрія нашо- нимп ПОЧУТТЯМИ, праuівникп ДРУЖИНІІ деяких керівнпх пра­ тості промислової продукції пе- го пароду-злилпсь води ВО.1ГИ радянсы\її промисловості, ТРУ­ цівників колгоспу імені Шрова, реВИІ\ОJІаIlО. З водами Дону. ЗдitlснеНIlЛ бу - діВНПЮІ соціa.Jістпчпих полів с. Велика-Димерка, які ухил я­ Значні успіхп досягнуті і в дівниптва Цимлянського гідро- сповнсні ріШШlОсті успішно ЛПCJI від роботи Б артілі. еліJ. ci.1bCЬKO~IY господарстві. lіолгос- вузла з величеЗНІІИ ВОДОЙ!lшщеи ВІІІинати ПJаll po~BIITKY народ­ сказати, що такі «тітки-квітки» пи~ маШИllно-траКТОРllі станції і електростанціGЮ, а також го- ного госпо;щрства СРСР на 1952 6 і в нашому КО.1госоі імені

не затвеРДіІ\ено ПJа~ партіtlноі роботи. Роботою аптколе.ктиву ніхто не керус. Багато й ШШИХ Іштань, що були піднесені па і раJ.ГОСПИ прове:ІИ веСJlЯllі І10- ловної ділянки Донсь],ого ИJ.Гі-1 рік, добlПИСЯ НОВІІХ перемог у Каліllіна. Горпина Юрченко, дружина партзборах, за.1ишаю!ься не- сіПllі ро(іОТІІ У стпслі СТРОКИ і CrpaJLHOrO кана.1У і ДВОХ роз- будівшщтві комупізму.

РОЗВ'язаНІІМИ, а час ІДе. lіон- на бі.1ЬШ високому агротехніч- ПОJ.ільних І\апалів з~безпечус че потрібно зараз ПОСUJІІТИ теМПІІ осінньої сівби, від чого ~алеіІ\llТЬ

урожаf1

ІІОІШЩО

осторонь цього

I1aiiBail-~­

липішого питання.

ПО СТОРІНІ\АХ ІЦОДЕППІІХ СТІНГ АЗЕТ

МЕДИЧНЕ

ОБСЛУЖУВАННЯ

ЗБИРАЛЬНІЙ

НА

З початку збирання врожаю

требухівська ~Іе;щубу латорія ор­ ~раз~опе

тваринницьких

Колгосп імені Хрущова, с. Требухів.

---

ЧАС ВЖИТИ ЗАХОДІВ

птиці, lІОКПЩО ж ті.lыlш В КОllгоспі імені ІЦорса, с. Кнл­ ЖIІ'Іі, 511веРШУGТЬСН спору джен­ нл, а по КОJгоспах «Чсрвона У к­

пах імені СтаJlіна, с. Русанів, є можливість заuез~е'lllТИ б;J.іJ~- раїна»: с. Гоголів, та іншпх ли­ « Бі.lЬШОВllК», с. РОіІ'ШИ, імені ІІИЦТВО цеГ..10Ю T~ ШШПМIJ ОУДІ- ше розпочато будіВІІПЦТВО 4 Калініна, с. :ІіПіИ, іиені Хру- ведьпими

матеРlа.lами,

щова, с, TpeuyxiB, та РНіУ ін- спорудження

медичпе шпх, де всі

РеДl(олегія стІнгазети ~БІЛЬШОВИЦЬКЕ СЛОВО·.

то почала скаржитися на лкусь

За сі .. ~iCHцiB поточного ро- па, імені деніна, с. СеМППО~I- діВIJиuтва пташарпиків. Маємо ку по І\О.lГоспах раііону побу- КІІ, план будівництва, якщо не побудувати ЦІ.ого РОКУ 20 пта­ довапо 33 тпариннпцькпх ПРИ- ВЖИТИ зара~ негайнuх заходів, шарпиків на 20 ТllСЯЧ ГО.1ів

ІІОВОUУJ.ОВИ капіобслужуванпя КО..lГОСПШІків, що та.lьні-за наПI\раЩl1МИ проекпрацюють У ПОJі. тами, з цеГ.ІИ В.lаСIlСГО nироб"Д.'lя ПО..1ання першої мсдич­ нпцтва і вкрпті вогнеТРUВI\ИМll ної допомоги, проведення про­ філактичних міроприєж.тв у всіх матеріаЛ1МП. бригадах працюють саНПОСТІІ, Алс досягнеННЯМІІ ОДIlИХ кол· якими керують медичні праців­ ~oc~iB, які переВlll\ОПУІОТЬ план ники; є аптечки. Організовано UУДlВJlИllтва тпаРUПIlІІЦЬКПХ прпКРУГ.'lодобове чергування. Про­ ~IОЖllа ПРШ\РПТІІ І водяться бесіди на меДІІчні те- иіщень, не ми."

бо У неї ... мале дптя, яке вчll­

приміщень

міщення етапні, корівнп- під загрозою зрпву. У тоЛ час, КП, те.1ЯТІШIШ, СВИllарнпки, вів- як на будівельпих П.10щадках чаРПІІКИ. Особ.111ВО успішно про- цпх колгоспів лежить понад XOJ.UTb бу діВIlИЦТВО по КО.1гос- 1 ~OO кубометрів лісо~штсріа.lУ.

а до . ТВ~РИIlНИІ~ЬКJIХ І пташ.арникlВ Д..1Л 6000 штук

приміщень нс приступuли. Недивлячись на те, що :JillLЧпа частина паfiпогожїшого часу Д.ІЯ БУJ.івництва прогаяна по цпх КО.1Госпах, БУlіВС.:Іьнj бригади ще ft зараз недоукоуП.1еКТОЕlLні. Більше того, правліНІІЯ цпх колгоспів чае ві;!. часу забирають КО.1ГОСПlшкін -

тоіі фаl\Т, що по такпх колгос- будівеЛhllиків на інші

роботu,

корм

Кілька разів наша стінгазета

тваринам

є. Лемпіцькиіі,

ГУ про вlдшкодування.збиткіВ,lІа­

несених їхніми вівцями, які ЗIIИ­ щили частину дерев .1Iсо«муги.

бу діВIІІІЦтва.

.j:

ЗВЕДЕННЯ районнuго ві;:щі:IУ сі.1ЬСЬКОГО ГОСПО,l.арства про у;~ій МО,1Ока на

.....

до

ЦhUГО

часу

не

прор­

Чому, шrтас JО!lШ'УІЗJ.Ч стін­ газетп, БРНl'а:щ р т. }iJaJYII, а так сауо і ПРdВJЇlll1Я І\ОЛГОСПУ,

CIIOl\ifilliciubKO гаютьr

с. Русанів.

"КІРОВЕЦЬ". КОЛI'ОСІI Імені Кірова,

ТребухІв, i~!. Хрущова

ЛіП':IІ. ім. Ка.lініна БОСl,allівка. i~l. ;\lцрСf'ва ПОГРl'UIІ, i~I. Кірова

*

Вї:ШО.ll! пра ILЮІОТ L 1\O~IU:J.ГillU, це I\ГС спостері­ а. (\).10~1\' R KO:lГiІСІІі маііm:е не

Редколеrія стінгазети

с. Погреби.

Колош i~IClli Ста.1іна.

зuп рашті •. '}',l\\ і :\ ПОJОІІОЮ.

г. Рогач. Колосп ім\.'ні Ж,l,анова, с. КраСИ:1 ів!·:;).

I\РJжснці. "Зорн" ТРОЄlIlIfllа, ім. ВОРОlllИ.10ва І'ОІ'олів, "llcpB. Украіна" ГОГО.1ів, ім '\10:lOтова Русанів. i~I. Ста.1іна Р\,;tня. ім. КаГ,lI\ОВI1 lа

.•

'

В~-дЮlерка. і'l. Леніна [)оБРI1К, і'I, Ста.1іна

9:)1 927 9l.')

3аВОРІІ'Іі, i~l. Кірова ,\\UІ:РL'ЦІ,. іч. ИУДЬОНllOГО 11\ \ЇВl\а, і'l. Ваптіна

H~I;

=-);ЇЗІІЧ'П. ,,1l1.1ЯХ

sr;\)

Ka.lIlIa.

8:~G

81U 81J() 71:>8 767 76 і 75·1

ва. с. Тр~бухів. прсд·яв.'lено вимо­

сі.1ЬСЬКОГО і КО:ІГОСПНС>ГО

M~I.I\lh;j

морква

правлінню колгоспу Імені Хрущо­

завідуючий раііві.lді.10М

фураЖIlУ корову по КО.1госпах району cтallO~1 на зБНранні СО.10И11 3-ІІіl 1 серпня ]952 року в .1ітрах "У четвсртііі БРllгаJ.і ІІа час­ КО~Ібаtlllів ВIlI\орпстовусп.ен {; тині площі піЗIІЮ капусту 1111- кішшх B(),lOK)lU. В('Ю її СIШр­ Ilа.1,)(It() і 1.1.1"': 110 llJзва СС.1а, "О.1ГОСіlУ lIазва С('.lа, 1,0.lrl)CIIY щать шкідишm. рання капуста МИ.lика т)'ють. ()Рl'аніЗ0вано збір 110.10· перестоя.1а і тріскається. ОгіРКIІ 7 ;? iI\CPJ.CBJ. і". Лl'ніна Плос!\l'. ім. Леніllа )·114 несво€ча СІІО Вllбираються. і то­ пп на КОР)І \)';{oUi. і2В еві 111.1ЬНС, i~I. l\la.'JcIIKona му майже треtИIlа Ї:'{--ЖОВТЯКИ; РОЖИІІ, "БI.lI>ШОВНК· 1оз~ В. ТопіХ8. вана".

с. Літки.

бур'янення ЇХ,иаК.'Іадено стягнення;

реjl\еIШН.

HlL

писаJlа:

вигадану хворобу. Не прJ,­ цюють Б колгоспі lІастя Юр­ ченко, Олена Савчснко, lІадіН Щур, Настя БУJах та ряд ін­ mllX жіНОI\, чоловіКlI яких-в аКТІІві КОЛГОСIlУ іі села. Час, щоб і наше праП.1іПШI колгоспу зверну ло j вагу на ЦИХ lI:titok-квіТОІ\)}, простіше кажучи, ледарів. с. Деснянськиіі.

ПТlІШ. Слідами наших виступів )llIllас паtlкращип час для "Хто відповідатиме аа ааrибель 6У.1іВНПІппа. Незабаром rpoMak лісосмуrИ?"--під таким заГОJl0ВКОМ еЬІ\С тваРПНIІІЩТВО повернсться був умІЩСf1ИЙ ~4 ЛИПНЯ матеріа.'І з .1ітніх Тііборів. Ві,]. того, ва- в газеті "Стахановець". ПравліН­ ня колгоспу імені Щорса, с. КНЯ­ СІ\і.lЬІШ зара:l БУJ.е З("tбсзпечена жичі. повіДОМи.10, що зараз ПО.lе­ J.ЛЯ \УJ.о(іп спта і теПJа зимів­ захисні дісосмуги ПРОПО.'ltні. На .1Я, у Пl1рішальніtt мірі зале­ бригадира бrигади по захисту рос­ ЖІПЬ її IІРО;J.Уl\тивпість та збе­ лин Корчагу Т .. ЯКИЙ допустив за­

П~Х, як (<ІIl.lЯХ l.l.1іча», с.3а- пе пов'язані ~ будівшщтвом. зим 'я, імсні Юропа, с. ІІогреНе покінчено ще у І1ііС і (іІІ, імені І\іропа, с. 3аворнчі, ЦЬОГn POlty з педооціlШОIO по імені ВОРОШП.;lOва, с. ТРОЄЩИ- ;J.ешOlХ І\одгоспах раnопу бу-

Солому і полову-на

брпгадира торфобрпгади, торік ледве виробила 80 трудоднів, ться в 7-иу класі; а ко.1И доб­ ре покритикували n стіПГdзеті,

Своєчасно виконати план будівництва

Д. Биков.

Ко.'lгосп імені Кірова. с. Погреби.

ганізувала

ГРОМАДСЬКІЙ ХУДОБІ- ТЕПЛУ І СИТУ ЗИМІВЛЮ

наступпого

РОКУ. Наше партбюро

CTOjTb

І. Боровков.

-I.l.li Ia" 1

i~l. Сталіна I\раСIІ.1іпка, i~l. Жданова

6ва

681 666 583 575 541

*

*

Відділ сільського І колгоспного будівництва райради депутатів ТРУДЯЩИХ повідомив редакціЮ. що

вміщений

13

.'lИПIІЯ в газеті

хаllовець" матеріа.'1

((ом

.3

на

I\О.'lГОСПУ

засіданні

імснІ

правління

Молотова. с. Го­

і зборах будівельної БРlІГа­

ДІІ. Вжито заходів

до

зміцнеllНН

тру,'І,ОВОЇ ДНСЦ!Ш.lіlllf в будіве.1ЬНШ бригаді, ПОСИ.lено темпи будів­ ющтва в КО:Ігоспі. Тепер установ­

.1CI!O Пlf.l0ра~fУ і СПОРУ,1жrно лІ­ сопереробний цех, завершуюТLСН бул.IВНИI\ТВО кормоцеху. цеГ.'1Яllі роботи ІІа СПОРУJ.жснні 4-р я .J.НОГО

B.-JlЮIl'рка, і.\І. КІрова

5()9

корівника, Й,l.е реМОIІТ тваринниць­

B.-дЮIL·рка, i~I. /lИМlІтрова

471

ких приміщень до зими.

B.-дIІЩ'РКЗ, і'l. Шl'ВIIL'IІН.а КНЯЖІl'lі, i~l. lllорса

І Се'1ІІ110.IКН. i~l. Лсніна

4;)7 433

40-!

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

Адреса редакції: м. Броварн. Київської 06лапі, ВР. Кірова БИ

01504

.. Ста­

заГО.lОВ­

годинником у руках" обго­

вореНIІЙ

ro.lis,

під

БРОlарська районна друкаРНІ КиїIСЬКОГО оБJlасного упраВJlїіінs В справах DОJlїграфlї та IндаВННЦТIІ

31М.

1027 -224~

64 номер 1952 рік  

64 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you