Page 1

•І

.N2 64-65 (3968-3969) СУБОТА

19 КВІТНЯ

1975 р. 4 коп.

Ціна

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

РОЦІ

1935

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

XXV з~і·здОВІ КПРС­

.N2 6 і .N2 7. То­ будівництво розпочато рік Ветrкоднмерськоі 1 Руднян­ ськоІ середніх шкіл, які ни­ ІІі бу~ть здані в експдуата­ цію. Цього року будуть за­ мадеНі перші каменІ в фун­ даменти Требухівської, Руса­ 1 Гоголів­ нівськоУ середніх ської восьмирічноУ шкіл. BeJIRКa кідькість будівеJІЬннків

1lf ВlКОJІН

певняють,

Всесоюзний

-

з дня народження В. І. Jleніна. Наслідуючи почин ро-

бітників локомотивиого дело

Москва-Сортувальна,

: квітня

· початок

року

1912

які .1:.!

пох>ла .'!и

су~о-

<<червоним

там», трудящі нашого ранову акТНJІИО

ріотичиу .

підтримали пат-

провести

чІв -

москDи-

ініціативу

комуІdстичннй

.

RВІІЮІ

19

суботник . У

вони

дружною

водах, фабриках,

новобудо-

цей

день

сім'єю працюватимуть на за-

йону. Передбачаєтьеа понад

378

ців, в тому

я

кост

і і

ми. На

з

менш заводі

і

ознаменувати

едавне ЗО-річчя велиБої ІІе-

ремоги трудовими успіха~ш.

дани~ш

попередніми

За

штабІв по

nроведенню

су-

ботника, якІ створенІ на вс.іх

підприємствах, в будів~.'Іьних і транспортних оргаюза-

цІях, у радгоспах і на птахофабриках, понад 51 тисяча трудящих

міста

і

.~анону

працюватимуть у цен день на своїх робочих місцях, благоустроюватимуть і озелс-

Понад

ва

бовцІв, я:кі працюватимуть на

металургlІ., напрІІJСJІад, пп.

два рази бІJІЬlІІе

порошку, в три них виробів,

майже 8

3

виконати

колективи

буді·

ються в місті nрацюватимуть

в

сячІ дерев,

близько 40 тн-

праЦІ в ім'я рідноУ

ни,

за останнІ роки броварчани суботника

квадратних мет-

бдаrополуччя

ноІ бригади

Радісне свято труда!

л!тичноrо курсу партії,

Є ПJBTQPf\ ІUІJЛЬИv З

будинку

-

•·(

З:v~аrаючись

Перемоrа радянського

років.

Вітчизняній війні

виконання nержавних

усп,шно заверJ?ИЛИ к~артальну; ників

1941-1945

конференцію від· Вступним словом ЦН НПРС, Мі­ крив член Політбюро ністр оборони СРСР, Маршал Радян­ ського Союзу А. А. Гречnо,

війні Вона

шин~ремонтн.ого цеху. Вчора

незаЛежності,

до свободи.

мІльйонна автомоб:льна шина: _ - у :китті шиноремон~ниюв це rо:же важлива подІЯ, сказ~~ .!Іа мітн~Ігу ... секретар завод,r оргаюзацн парТІnНОІ УСВІ· Приємно я. І. Юрко. д?млюват.и, що вона шсля

РІШення

сифікації видатного подвигу радянсько­ У роботі коиференцІУ беруть участь ветерани Великої Вітчизняної війни, її

коли

виросло

нове

поколін­

ня людей, яке пІзнає історію війни з історичних нартин і книг. сnогадів учас­

ників

війни

1

кlвОфLльмів,

особливо

активні

учасники.

запевнив,

і вміння, кращих

добитися ще

щоб

звершень.

трудових

голова

с t:UlПJJlUH завод~ького комі:

тету профспідки.

ПОВІДОМЛЕННЯ міської Виконком Броварської т,рудящих дово­ Ради депутатів ДІІТЬ до відома депутатів

Ради, що

міської

23 квітня ц. р. скдика­

ється ХІІ сесія міської Ради де•

народу.

го

Наукова конференція покликана все­ бічно розкрити всесвітньо-історичне зна­ чення ціє'і перемоrи. П уроки і наслід­ Тепер,

Черних

Г. І.

що нолектив шиноремонтників, передз'їзд:вську на ставши І трvдову вахту, докладе усіх сил

ЦН

прогресу.

ки.

поздоровлен:

Подякувавши за

відбулася

Пленуму

характер, і лу війну, про її причини проти про її події і людей. боротися будь-яких спроб перекручування, фаль­

і

0

в~иєрноl лін!І ЗІЙ~ла швтора- цеху

важливо нести молоді правду про мину­

соціалізму

по-

др;упй ~.одию . д~я з йог? кон-~· ня, начальник шиноремонтного

комунального

значення . світове велике має відкрила багатьом краІнам шлях

визначною

ючних nоказниюв. Особливо ' дією в боротьбі за дострокове великий успІх випав на долю виконання державних завдань

його

і

з'їзд

XXV

двомільйонну

і·нженерно -технічних

та

ПJ?оrраму 3 УСІХ :ехншо-екuно· . працІвників із

Вітчизняній

народу

Великій

за.вдань І НПРС, я зварю

п 'яти- шину. з~вершаль:f!ОГо року. і р:чки в цшомr. _РОбІтни~и та 1 Днректор зав·оду В . Є. Зопоздоровив робітпращвники! зуля щиро ІНЖ~нерно-техючю

роботи на весь nеріод підготовки до виборів.

конференція, наукова відкрилась МіУ радян· nрисвячена ЗО-річчю П еремоги ського народу і його Збройних Сил у

Велиній

машинобудування, нестандартного

затвердить

дострокове І якої

за

п~ятирічці, nлан

І ЩО в десятій

з ІЗДУ Номун!СТИЧНОІ па·РТІІ.

обладнання г. с. Маркелов, л. г. Маринюк, в. І . Луцик розповіли про діяльність своїх агітпунктів, поділилися планами

Ар­

уда.рнинові

зовн:шню трудову відЗнаку:~>.

nолІтику Радянського gоюзу », ' номун і етичної nрац : Валентияка схвал.ює 1 одностаипо шд- І новІ Михайловичу Піскуну. Мені випало щастя кіш• тримує дІяльнІсть Політбюро, І

України М. К Нозій розповів про завдання, поставлені перед агітколективами. Потім завідуючі агітпунктами заводів холодильників, тор·

залі

медалі <<За

удостоєно:.rу

Пленуму ЦН НПРС.1 «Про. між-~ ва,

міськкому Номпартії

дуючий вІдділом проnаганди і агітації

Радяисьnої

1

на·Р?дн~ становище

рів у Верховну Раду Українсько'і РСР та місцеві Ради місь:кий

квітня у Червонопрапорному

партії .

нашої

року черго в о-\ го XXV з'їзду

Ножний І_tомунІст, номсоІІюлець гутно·сті миролюбної Вітчизни.

lW .8'

говельного

17

вістка про скликання в лю- \ НПРС про скликання чергово-

сказав ва ПО ~ТІЛеиню в життя ЗОВНІШ- і півторамІльйонну, X~IV: вулнанізаторник. - Упевнений, KYJ?.CY н~_опоштичноrо

Здрастуй , червона субото! Гор.а.о іду я, творе~.;ь. Комуністична робота-­ Світу нового вінець. Борис МЕЛЬНИК.

Центрального

f\!

Вітчиз-

радивсь-

комітет nартії провів семінар завідуючих агітпунктами. Заві-

Збройних Снд у

ШИН

Зварити юв:лейну шину ;щ' і безпартІйний з великим за~о-1 водепням сnрийняв постанову І ручили ветеранові nідприємст-

З метою активlзацlt . діяльності агітпунктів по проведенню масово-nолітичної . та агІтаційної роботи в підготовЦІ до вибо-

-

QHHf\ .

·

Всесо-

Пісня і праця завзяті-В щастя два рівних крила . Творчістю стали багаті -Все нам Вітчизна дала.

ПОДВИГОВІ НАРОДУ ЖИТИ У ВІКАХ!

.1•1

1тому на·стrпного

,1ено чергування: агітаторів.

Фермська модочна ріка.

С. ФЕДОСЄЄВ.

. леного XXIV з'їздом НПРС.

розповібрана необхідна література, обладнано · стенди, які дають про радянську виборчу систему. В агітпунктах встанов-

Трактор веду на ді.~янку, Криця лунає дзвінка! Піниться, повниться зранку

вироб- І ту.

вах-

трудову

nередз'ІзДівську

втілення в життя зовщшньопо-

73 агітпункти відкрили свої двері на підприємствах, установах нашого міста та рай()ну. Для nослуг виборців тут nіді-

Там, де вугілля й руда.

закликав

бригади

лодіжної

секретаря ЦН ка рок~ тому варити м~ьйо~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ,Генерального зварив НПРС Т?вариша Л. І. БреЖ!'є- ну шину. Сьогодні я

..,.

Жде нас почесна робота

сягне !fадою не менш~ 6500 кі­ лограмів молока. Нолеитив комсомольсько-мо­

ЦН

секретаря

нерального

во, що понад річне зобов 'язан-

ня одержить ще по 250 кілограмів молока від кожної ко­ рови. Член НПРС Г. А. Стро­ завер­ в І кач заnевнила, що шальному роцІ п'ятирічки до­

, НПРС тов. Л. І. Бреж~єва про всіх доярок радгосnу стати на

плани строково виконати дев'ятої п'ятирічки t гідно зустріти XXV з'їзд КПРС.

· АГtтп-vнктлr-·t

З.п.растуіі, червона субото,

радгоспу

доярок

зовщшню політику Радянського схвалюСоюзу» . Вони гаряче ють діяльність Політбюро, Ге-

• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ар С.АВJТІ"ІО ·чих ЗДРАСТУй, ЧЕРВОНА ~., О .t-. lW СУБОТО!

CEl•'J IH

Молода здобутками . комсомольсько-молодіж- доярка Любов Топіха дала сло­

(бриг ади р І <<Плосківськнй• А. Малюга, гру п к о м с о р г Н. Нривець) на зборах обrоворили П~станову Пленуму партії «Пр? МІЖНародне становище і

ких людей, які прагнуть до-

кожного

року закдадають фумдаменти нових середJІіх mкt.п. Так бущ1 збудовані мІськІ серед·

Члени

,, го XXV з Ізду НПРС серед ко- Випуск п!вторам!льйонно'і шилективу шиноремонтного зава- ни - це наш снромний внлад І ду викликала велику радість. У зміцнення енономічної ·мо-

юзиого комуністичного су· ботиика - в день ударноІ

селах, бJІНзько

3500 чоловік. Приємно, що в день

24 тисячі

Перетворимо день

споруджу-

1

понад

сич :кущІв.

ве:rьннх організацІй. На всІх

915 об'єктах, що

буде відремонтовано

рів дорІг, посаджено 23 ТІІ·

день

8

благо-

стайно вирішили ознаменувати наступний форум комуністів­ XXV з'Ізд НПРС новими тру­

(1975 р . ) Пленуму ЦН НПРС . довями

суботника

устрою. В день

підпри·

робіт ва-

Великий обс.ІП'

робіт по

ний обсяг

І так

року.

І району

одно-

радгоспу

Тваринники

політичного і

хвилю

серед nіднесення трудового трудящих міста та району виквітневого кликали матеріали

виконати знач-

иакрестшн

субоТ-

за

міста

Трудящі

металокераміч-

ємстві.

суботника

роботах.

пОJJовииою

майже ва кожному крес.'Інлн

різних сільськогосnодарських

заJІt3ИОГО

ніж

в цей день

lJIЬ

ським тру· на допомоrу с дlвиикам з міста прийде понад 1000 робітників 1 СJІуж-

• -

пороmковоІ

вується випустити

візьме

тисяч

сільськогосподар-

ських роботах.

затра•а

ими

16

в

учас!ь

кращоІ

бІдьnrе,

від-

значать сільські трудівники.

да'ІW

суботника

Девіз

продукціі

ник минулого

п'ятирічки

-

40,3 тисячІ карбованцІв.

працею

продуктивною

із зеко-

матеріалів

номлених

вклад у виконання плану за-

дев'ятої

День Ленінського комувtстич:ного суботника високо-

кар6о'8811-

чнсаІ

рази більше

вершального року

•евь

8

тисА

вах, на полях радгоспів і пта-

хофабрик, щоб внести гідний

гниуJІН в ртш ВеJІИКоІ Вітчнзняної війни.

внпуС'l'ІПК рtзвосуботника ва суму манітннх виробів

ТРУДОВИМИ ЗДОБУТКАМИ Нову

JІіски, могили воїнів, що за-

нюватнмуть місто і ееаа ра-

року п'ятирічки

завдання завершаJІЬного

лективу, кожного трудівник'!.

ТрудящІ міста 1 району впо­ обепам'ятники, рJІДКують

Сьогодні

що

будуть виконані успішно. А це, я:к пtдкреСJІюється в по­ станові Пленуму «Про міжвародне становище І . зовніІU· ню пмітику Радинеького Союзу», дасть змогу зробипr новий важдивий крок у пІдвищенні народвого добробуту І ще більше зміцнить міжнароднІ позиції нашої миро­ JІ~бної Батьківщини .. <<Черговому XXV з'їздові КПРС­ ЦІ слова стають девізом кожного ко­ гщиу зустрІч!• -

порошкової водів пластмас, бу­ житлових металургії, дників заводів пдастмас, ши­ Інших. та норемонтного

суботню,, :.омуністичннй 105-й річниці присвячений

ЦК

Пленуму

квітневого

матеріали

людей,

КПРС. Вони одностайно схвалюють і гаряче підтримують Центрального політику Радинеького Союзу, ділдьнlсть Комітету нашої партії. На зборах, мІтингах трудящі за­

ні кінотеатру в м. Броварах, буднику кудьтурн в с. Руд­ таборів за­ нt, піонерських

Свято ударної праці

як І всіх

НинІ в центрі уваги трудящих Броварщини, радянських

споруджен­

на

працюватиме

ЗУСТРІЧ!

ГІДНУ

партійні,

путатів трудящих

Сесія відбудеться о 15-й rодииі

державні,

військові · діячі, визначні діячі науки і культури. Беруть участь також делеrа- • ції вчених, які прибули з братніх соЦlа· {ТАРС). ЛіСТИЧНИХ країн.

{чотирнадцято•

го скликання).

в

(м.

на,

приміщенні

Бровари,

міськвиконкому

вуд.

Ю.

Гагарі­

15). Міськвиконком.


Про На

nідставі

ст. ст.

29,

ЗО

ПОНОМАРЕННО

«Положення про вибори до об- Олександрович -

ласних,

районних,

міських,

ків

сільських і селищних Рад депутатів трудящих Українсьної РСР винонавчий комітет Ниївс.ької обласної Ради депутатів трудящих вирішив:

Минала

і службовців радгоспу іме-

виборчі

обласної Ради депутатів трудящих в складі таких представників громадських організацій, товариств і колективів трудя-

організації Броварського вузла зв'язку. Заступник голови Окружної виборчої комісії СТАРОСЕЛЬ-

Окружні

комісії по виборах до Ниївської

Іванович

щих:

від

-

лович від комуністичної організації Броварського заводу nорошкової металургії.

Пантелеймонавич

і наукових працівників Бровар-

Члени Окр;ужної виборчої

робітників

чої молоді .NQ

ської ... Центральної дослідн(>Ї . . станцв по штучному осшенш-

ню сільськогосподарських

тва-

миравич -

Сенретар Онружної виборчої

номісії

ЄВТУШЕННО

Григорович -

йонного

від комуністич-

ПЕЧУJ:>А

від робітників, ін-

від організації Ленінської І{ттуністпчної Спілки l\Іолоді України БроварсІ,кого заводо-

установ

і

школи N~ тинівна

вirr організації ПJJO~

-

ко;vrісії

БОНДЛР

Федір

Ностянтино­

комуністичної

орга­

САМСОНЕННО Анатолій ОJІексійович від робітників, інженерно-технічних працівни­ ків і службовЦів Броварської головної дослідно-експеримен­ тальної меблевої фабрики. ЯХНО Анатолій

-

вич

нізаЦії

від

Миколайо­

комуністичної

орга­

Броварськт:о комбінату

номукальних

nідприємств.

ПО БОБРИЦЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .М

69

l\Іолоді

заводу

машинобудування,

оргаНlзацїі радгоспу <<Бобрицький» Броварського району.

торговельного

м.

Бровари.

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ

Голова

Окружної

Заступник голови

виборчої

.N2 20

комісії

Окружної

БАСИСТИП

Микола Сергійович

виборчої

від ро-

_

комісії НОВАЛЬ Петро Івано- бітників і службовців радгоспу вич юзації

.

«Заворицький» району.

від комуністично! оргав роварського заводу

Броварського

холодильників. Сенретар ОкружноІ виборчої Заступнии голови Окружної комісії НРУПНИН Зінаїда ниборчої комісії НЕЧАЄВА Леонтіївна від організації Маргарита Федорівна вІд професійної спілки працівників

ВИБОРЧОМУ ОНРУГУ ,N'q 19 робітнинів, інженерно-техніч- освіти, вищої школи і наукових Голова Окружної виборчої , них nрацівників і службовців установ Бобрицької середньої

ко~1ІС11

ЗАЛІЗНЯН

О.пенсіі1ович

Леонід

Броварського заводу холодиль- школи Броварського району.

від ко:~Іуністич-

-

Воло;щмиріпна

--

ників.

укових

Івано-

"станов J

від організа-

заводу торговельного

будування, м. Бровари.

Броварської

середньої школи N'2

фесійної спітш робітників наф-

вич під нттуніетичної оргатової і хімічвої про~шсловосrі ! ніз;щії Броварського заводу хоБроварського заводу шшст~1ас. l лодrшьпннін.

Секретар Окружної виборчої

Молоді України радгоспу

машино-

ПРОНОПЕННО

дорович

ІСОМІСН:

1

БЕРЕЗОВСЬКА

<<За-

плавний» Броварського району.

Члени ОІ\ружної виборчої • ...

2.

комісії

Чпени Окружної виборчої

Секретар Окружної виборчої комісії: комісії ГАЛИЦЬНА Алла НарЖАйВОРОНОН Лідія Грипівна _ від комуністичної ор- горівна від організації Леганізації експериментального нінсьної Номуніетичної Спілки

ників освіти, вищої пшошr і на-

18

rшборчої

Петро

нінської

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

ції профссіііної спілки праців-

ОКРУГУ М

від

Голова Окружної виборчої u С ПіЛІШ nи 0 м 1·с 1"1· Ш"'ЛЬГА Михайло ИоnОМуНіеТИЧНОЇ J України енсперимен- сипович від комуністичної

ментального заводу нестандарт-

ПО ПІВДЕННОМУ

Ок)J;rжної "

НАЗАРЕНКО Наталія МиЕmrаївна _ від організації Ле-

тальнаго

ної організації Броварської еере,1ньої школи .N'2 7. Застуrшик голови Окружної виборчої комісії СЕДИН Надія

Голона

тович від комуністичної ор­ ганізації Броварського заводу холодильників.

ПІВЕНЬ д~штро Олексійович від комуністичної орга-

ІПЕЛЕХОВА Валентина Іванівна від робітннків, інженерно-технічних працінпшів і службосщів Броварського завоВИБОРЧО:\'ІУ

3.

НОЖУХІВСЬНА Любов Миколаївна від комуністичної організації Броварського заводу пластмас. НОНОВАЛ Микола ІОндра­

дівиицтва і про:-.шсловості будівельних матеріалів тресту «Броварнсільбуд». ПО ПРОМИСЛОВОМУ

ду холодил~сш;ків.

Д ОВГ АЛЮН Галина Ностян-

Минолайович

від робітнинів, інженерно­ технічних nрацівнинів і служ­ бовців Броварського заводу електротехнічних виробів.

менівна від організації професШної спілки робітників бу-

будівного комбінату.

наукових

Юрій

-

нізацІІ центральних мех.анічmІХ майстерень, м. Бровари.

-

ТРУШНИИОБЛ Євгенія Се-

від J{ОJ\Іуністичної Бро11арського екс-

ВОЛНОВ вич

комісіі:

експери-

КОМІСІН

Молоді України Броварської житлово-ексnлуатаЦійної конто­ ри .Nя 1.

Чпеии Окружної виборчої

БРАНА

• u

РІШЕННЯ

у

И В

ШТУЧНОМУ ОСіМ~НіННЮ СіЛЬСЬКО­ ГОСПОДа~СЬКИХ ТВарИН.

ня.

-

Броварської середньої

тресту

К

організації БроварськоУ цент­ ральної дослідної станції по

ного комунального устаткуван-

вузла зв'язку.

БАЛАБАй Іван Іванович від комуністичної організаЦІІ Броварської голонної дослідно-

ти, вищої школи

виробів

нізації Броварського

працівників

пераментального ;3аr.оду нестандартного кол1унального устат!(улання. САГАПДАН Ніна Павлівна

фабрики. ГРИЩЕННО Людмила Іванівна від організації професійної спілки праЦівників осві-

Григора-

<О:Броварисільбуд».

ПАРШИН Анатолііі Володи-

юеблевої

комуністичної

Василь

лізобетонних

~rирович організації

експериІ\Іентальної

від

-

вич від комуністичної організації Броварсьrшго заводу за-

ної організації Броварського енспериментального заводу не-

стандартного ко:~~унального устаткування Члени Окружної виборчої комісії:

ро­

Члени Окружної виборчої комісії: КОПАЛІАНІ Людмила Іванівна від організації Ленінської Номуніетичної Спілки Молоді України Броварської .восьмирічної школи N'2 4.

і службовців Броварського ра-

Микола

від

-

організації Броварської центральної дослідної станції rю штучному осіменінню сільськагосподарських тварин.

1.

женерно-технічних

Броніславівна

симавич

комісії: НАГАРЛИН Ананій Володи-

рин.

Окружної

комісії ШТОГРІН Вінтор Мак-

від кому-

-

ністичної організації Броварської середньої школи робітни-

від

голови

бітнинів, інженерно-технічних працівників і службовців Вроварського заводу холодильнинів. Секретар Окружної виборчої

комуністичної

Заступник голови Окружної виборчої комісії ГУТМАН Ніна

-

лина

ЦЕВА Галина Володимирівна - від організації професійної спілки медичних працівниКів Броварської центра.'Іьної лікарНІ. Секретар Окружної виборчої комісії ІVІИРОНЕННО Микола

ПО RІРОВСЬНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .N9 16 Голова Окружної виборчої номісії ТАРАН Василь Михай-

Михайлівна

Заступнин

від робітни- виборчої номісії ОВЛАХ Руза- М.

ні Нірона Броварського району_ ПО ЛЕНІНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОНРУГУ .N'2 17 Голова Окружної виборчої ком1сн НАРАЩУН Микола

Затвердити

Окружних виборчих

складу

за твердження

.

-

вІд

організації

Ганна Ва·

Федір

Фе-

..

номуністично1

радгоспу

<<Заплав-

ний>> Броварського району.

НОВАЛЬ Олександр \ сплівна nіД організації ЛеІванович від но~rуністичної нінсьної Rом;уністичної Спілни

(Закінчення на 3-й стор.).

'WЛ"LU~~HH./..U.Q7.U/.Uh".FLUH.UD/LUD/U.UHULU..17.F~H/H~Н'LUHHH~.//.F.F.F.F.UH.U/ZD".DТ.ш".D7'.FHF//.U./.U/.U//.F.U.U.F..w".UH~~.UH./.мl1V.и.N'LA'"AVLULU'//Ь"/D"H.U.ULU'.UHAW'.UH.U.ULU'.i7A

Рішуче боротись за дотримання соціалістичної законності і громадського порядку 14 І'Вітня в залі засіJ,ань внною;юrу районної РаJ,н ;:~спутс~тів трудящих ві;.(

булосн засіJ,ання J,вана,1'Іятої сесії pCJйонної РадІ! J,еп~·тат'в тру;;лщrrх чотирнадцятого скликання. На сєсії oбr·oвolJe-

неповно.'Іітніх. J,итяча кі'Wната міліції, ).riCf,Erril і раііr)rший відділи н<~родної ос-

;:~о того ш несправними авто:-.юбілями. пияцтвом і дар'Wоїдство'W розгл~нула 10 Найбільше допустили автоаварій водії І справ, J;!a товариському . суд1 57

в:ти. їх завдання своєчасно попере,1итн с;.тючин. утрн:.1ати підлітн'п ві;І пранопорупІєш,:я. На н;ащ.. u цій справі 'ІОУ!УСІ,

автобази .NQ З. ра;:rгоспів <<Требухів-~ справ. Жоден випадок хушганства, кра­ cr,Jшii>>, <<Гоголівський», автопідприєм- діжки, пияцтва не прохо,1ить повз уваги ства. 0901. 1 сільсьної Р~ди, коміс!/- чи тов~рисьного

но питання <<Про роботу раііонного в' і;<- осторош, стuяп, !{0:\Ісо:нольські 0 рганіза-

Внаслідок перевфоЕ виявлено багато 1 суду. В. сеЛІ викр~то ~о вип~дк1~ само: 1 rоноваршня. 5 др,бних крад.жок. за по

ділу внутрішніх спрас по J,З.lНlю~ту з:~rlц-

Іt:ї. бєз.1іє і комсо:\юльст,r:о-оператиrшиі!

нr:(о.lіків у господарстнах у пvотипожеж-

ненню соцзаконності

зоtг::-І :vтісrкно~Іу кож:о:\ІО.lУ. В щй справі

ній справі. в

мадсr,кого поряJ.ХУ>>.

ча.'1~Нm{

раі\р.'Jділу

та

посиленню

ДоповіJ,<l'І -

внутр'шніх

гро-

на- протJі;;J:ш,а:\1 :нісlіції потрібна дійова до-

справ

Д. Г. Козак сказав. що в :шшупому ро-

nочога всісї гр::>~Іа;jсJ,І{ОСТі.

.

11ІироІ'і :\JОЖшшості ;ря ко:vшленсного

б

.

.

ницт,ю при~шпеннrІ н.е. за ез~ечеНl

ра:ю:v1 з

1

руш.еf!НЯ

правоп.оряд~У

тварин- ад~ІІН1стративно1 ос:б.

пер-

притягнуту

вцповщальносп

д~

3::>

Депутат В. С. Кривець розповів на ее-

ці порівняно а 1973 por;o:vr у районі J,e-

ви р:шt'ннн ниховних

що знизи,1ась злочинн:сть. Ра:ю:vт з цюr зросла кількість астош;Іяховпх прнг(ц,

п~ртііінrrшІ, ко.vтсо:vтольськи:vш і профспі;товюш організаціями мають висуну-

стачає протипожежного інвентаря, від-І ся за виконання сутні звукові сигнали. 80 процентів по-. року п'ятирічки.

бистого :\Іаііна. Аналіз пока:Jус, що наіібі,%ІШНІ :1.1ю1, що пороJ,жує злочшш'сп,, є шrяцтво і

Вопи ;<а;су-ть }1ОЖливість постійно впли-

трап:rлись Ві-1 необережного ПО13О;!Ження [штук курочок, тваринники радгоспу І!У!е· ні Мічуріна прагнуть на;<оїти по 3900 кілогра:vІів молока на корову, ланнові

У!ають місце нра;:(ін,ни ;:(ержавного і осо-

аавд<~нь

рацоспах <<Н\ердівський»,

<<Зап.;rавниіі>>, «Нрасилівський>>

винвишІ зае-обюш пон;ежогас.ння, не ви-

ті їюптлм опорні п~·ннти правопор1цку. ~

••

н;еж, що мали :11ісце в ,шнуло:vrу році,

•.

сюІОгоно13ар!ння. Ян правило, J;paJ,ilf;Іш,

ІЗ

ют,,ся окреми:\rи гро:,Іа;<яюнІи т:.1Ь!{И в нетверезо~ту стані. О;<нах борст1,ба ;, пи.ацтво:vт і самогоноваріння:vr щювсцип,ся tде нє;:(nСтіlтю,о. Ті.1:,ки щнт .ІІон;на пояснrпи той факт, що в се.1ах ЛітюІ. БогJ,анівка, І{алита, Заворнчі, Троєщина. Погреби, Ве.1иха ДІШС)Жа, Се:vнтпп.пюr та інших не вияtолено жодного в!Ша;:(ку самоrоноваріння Працівники мілі11ії пров а дять певну роботу по вияв.1єнню ос:б, що ухи.l:Іюrі,ся ві:~ суспільно-корненої праці. Ці особи найб'.1ьш схнльні .10 правопорушень

-

ватп грс}Іа;<с:,кості міліції на осіб, схи.:1ьних до правопорушень. брати уче1сть всіх гро~rа,1сьІшх організацііі в охороні гро}Іа;н:ьхого поря;:(ну. Тут в тісно:~1у нонтакті з працівюІн:нш :11і.піції бу;<уть працюuат11 ради гро:vтадсІ,ності, депрати :ІІісцевих P~.J.. дружннниr;rr, товариські суди, агітнолеІпrши та інші гро~Іа;:(с;,;{і організанії тру дящих. Дія.'!Ьні<:тю опорних пунхтів повніші керувати закр'п . 1ені за ~rінрорайонюш партШ-

І з.1очинів. Торік нюш 8 раііоні скоєно 32 проценти злочинів від їх загальної

Такі опорні пуюпи створені і nрацюють 13 і\І'сті Бро 13 ари. Незабаро:vr елі:~ виріши-

лювіlТІВІуть боротьбу з злочинністю, дар:Іtоїдство:.т, пияцтвом. Разо:11 з rро:vтад-

Ве.1 иІ'а дю1 ерfш, Се:vшполки, Налита.

с;f,JШ:УШ с:vда:.ш вестн:11уть рішучу бороть-

пограбування, фанти

ху.1іганства

сr;ою-

ні

СЕС/І РАИОННО/ РАДИ ДЕПУТА ТІВ

організації

пі;щр!:Є:І1ств

і

тп питання про відr,риття

широка профілаюпка правопорушень найбільш на,1ійІші-і і результатиlJний засіб боротьби із зрост<rння:;т 3 ло'ншності.

Торік проведено певну роботу У боротьбі з r;радlжнами, спекуляц:єю. Із зага.lьної кі.іькості НР<:діжок 33 процен-

Практпна минулого року показує, що

Бі.1ьш ефективна робота та:vІ, де в тісній спів;:(ружності прапюють виконкюш сільських Рад і .:rільннчні інспектори відді.1у внутрішніх справ. Серйозне занепокоєння впн.1rшає стан злочинності серед неповнолітніх. Переважно це др'бні крадіжки. хуліганство. автошляхові пригоди. Найбільше їх трапляється в селах

Велика

ДюJr!жа.

їх

в

селах

вати факти порушень

8

збереженні ма-

тєр:а.11 ,них цінностей. у радгоспах і птахофабринах нерідко ще мають місце

дрібні крадіжки,

зокрема,

порядку і поси-

ськістю, народни:-.ш дружинами,

ти _ в споживчііі ;;ооперс.щії. То:\ІУ неР' вннкам роtііспоя;ивспілки елі тт ретельніше охоронити матеріальні цінності, регулярно провадити ревізії, щоб винри-

ко:11бікормів,

товари-

бу з t;радіжна:vш, хуліганство!\! та інши:І!И правопорушеннями. Особлива увага ноrтнна бути прн:~ілена безпеuі шляхо-

вого руху, підвищенню контролю за дотрн:.rання!\І прапид руху водіями і на~'ІЯ,lУ за техн:чним стано'W транспортбу. ирішення цих зав,1ань сnриятю1е о-

ротьбі трудящих раііону за звання райо-

ну високопродуктивної праці, високої культури і зразкового гро:v!а;:(ського по·

рядку.

по цьо:~1у

1

200

борють.ся за ОJ,с;р-

центнер1в картопш з гекта.ра.

Разо:vт з цим він зупинився на тому, що заважає чесним трудівникам у пvаці . Зокрема, пияцтво, хуліганство та інші nравопорушення. Депутат О. І. Галицька розповіла про виховну роботу серед трудяших села ~Зазим'я. Зокре'Wа, зупинилася на таких формах, як прове:~ення виїзного засі­ дання районного штабу по боротьбі з пияцтво.~І. активізація роботи добровільної народної дружини, товариського суду. Велиний інтерес виклика.1а читацька конференція на тему:

<<Сім'я

і право».

В обговоренні доповіді виступили прокурор району депутат IV1. Г. Місюра, го­

лова

винонко:ІІУ

Світилг,нівської

ської Ради П. А. Рудобаба, голова

с}ль-

ви-

нонкому Богданінської сільської Ра..;и ;:rепутатів трудящих Д. І. Коваленко. В своїх виступах вони розпов:.1али про

конкретну боротьбу з правопорушника­ ~1и, наголошува.'Іи на необхідності даль­ шого посилення виховної роботи з У!О­ .1оддю, пі.1несення ролі тру;<ових колек-

тивів у справі виховання гтю:-.1адян впсо­ кої правосвідомості. поваги до Зё1І;ону і правил соuіал:стичного спітниття.

На сесії виступив

заступник

голови

питанню

вихонко:vrу районної Ради :те пута т ,в тп:v-

Ліпш. Так. мешканещ, села Велика ДиВ ~шнуаюrу ропі в раНоні зросла лістичної законності В. С. Тавлуй. мерка Г. Переное за три сvтісяuі минулого І\і.'JІ,r,ість автошляхових пригод. Майже Виступаючи в обговоренні доповідей. року здійснив ci:vi крад'жок авто:11ото- половина їх сталась внаслідок того. що голова внкоНІ{О\ІУ Гоголівської сільської транспорту, за що засуджений на три. водії бу.lи в нстверсзо:vrу стан:. Нер:в- Ради Г. С. Бачурін сназав, що питання

увагу викОНІ\оУ!:в сільсьІ\ИХ Рад. вс:х депутатів. праuівник:в нід.:<;лу внvтріш·

Нрасилівка, Зазrн!'я, Рожни, Троєщина, с:на, яєць.

Із спів;<опсвіддю

зобов'язались виростити 1 міль.йон

жання

зr,І'цнення гро:vІадс!',кого

кількості.

! рики

планів завершального Працівники птахофаб­

ТРУДЯЩИХ механізованих ланок

з вогнем, несправності опалення, пустощш дітеи. . Ян і торік, в першому І{вартал! 1975 року загальна злочинність в місті районі скорочуєтІ,ся. Це пояснюється поліпшення~r профілактичної роботи особового ск.lа;<у відділу внутрішніх справ, посилrнню1 бороп,бн з пияцтвом, дар:Vtоїдство.ІІ, сюІОгоноваріння:vт. Пр:щіІJнини відділу внутрішніх справ й надалі наполегливо бороти'Wуться за

установ.

сії, як трудящі села Семиполки борють­

виступин голова постійної ко:vrісії соціа- дящих С. І. Товстеюш,

який

;верн\·в

ніх справ на проведення бі.1мп ріПІ\'ЧО~

боротьби з р:зни:11и правопорушенню;н_

ро1ш.

юп-:ю~ госпоJ,арств с.lід посилити вихов-

по дотриманню соціалістичної законності

крадіжками.

Велику виховну роботу по запобіга~ню правопорушень серед неповноЛІТНІх nокликані вести адміністративні органи, місцеві органи влади, комісії в справах

ну роботу cepe:r водіїв, бути більш нююг.1ивюш, рете.'Іьніше контролювати роботу автотранспорту. Нерідко шофери ІШїікджають з автогаражів без дозволу,

гролrа,1сr,кого правопорядку в селі неодноразово розглядались на сесії і засіданнях виконкому сільської Ради. Тільки за минулий рік комісія по боротьб~ з

постійної профілактичної і виховної ро боти серед населення. По обговореному питанню сесія приt'і няла відnовідне рішення.

2

стор.

НОВЕ

ЖИТТЯ

пшщтвом.

Субота, 19 квітня 1975 року

на"1<1ГОJЖСНН!'


виборах до Київської обласної Ради депутатів трудяwих

по

14

N2 147 (ПродовжеJUІя. Поч. на

2

стор.).

ХИТРИй Павло Олексійо­ вич від робітників і служ­

бовців радгоспу <<Жердівський>> Броварського району. ЯСЬ Віра Юхимівна від організаціІ ·професійної спілки робітників і службовців сіль­ ського господарства і заготі­ вель радгоспу <<Заворицький)} Броварського району.

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ N2 70 Голова

комісії

Окружної

виборчої

ГАЛЬЧИНСЬКИй

кола АдамовИч тичної

Ми­

від комуніс-

-

організації

радгоспу

<< Великодимерський>>

Бровар-

ського району. - Заступник голови

Окружної

виборчої комісії ДЗЮБА Кате­ рина Степанівна від робіт­ ників і службовЦів радгоспу <<Великодимерський>> Бровар­ ського району. Секретар Окружної виборчої комісії ГАЛИЦЬКИй Андрjй Сергійович від робітників і службовців радгоспу <<Велико­ димерський>> Броварського ра­ йону.

Члени Окружної виборчої

квітня

ської восьмирічноУ школи Бро­ варського району. Секретар Окружної виборчої комісії СТАСЮК Ольга Гаври­ лівна від організаЦії профе­ сійної ти,

нович від робітників і служ­ бовців радгоспу <<Великодимер­ ський>> Броварського району. КОВАЛЬ Тетяна Іванівна від організаЦії Ленінської Ко­ муністичної Спілки Молоді Ук­ раїни радгоспу «Великодимер­

ський>> -Броварського району. ПОГРІБНИй Микола Мак­ симович від учителів і тех­ нічних працівників Великоди­ мерської середньої школи Бро­ варського району.

ПОЛОВКО Марія Прокопів­ на від організації професій­ ної спіл~и робітників і служ­ бовЦів сілцського господарства і заготівель радгоспу <<Велико­ димерський>> Броварського ра­ йону.

ПО ГОГОЛІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ N2 71 Голова Окружної tзІ;Іборчої комісії ЛЕВЧЕНКО Володи­ мир Іванович від ро(іітників і службовців радгоспу <<Гого­ лівський>> Броварського райо­ ну.

Заступник виборчої

JУІинола

голови

комісії

Іванович

Окружної ЛИЗОГУБ

-

від орга­

нізаЦії професійної спілки пра­ цівників освіти, вищої школи і наукових установ Красилів-

спілки

працівників

осві­

вищої школи і наукових ус­

танов ш1юли

Гоголівської Броварського

середньої району.

Члени Окружної виборчої комісії: ІВАШКО Василь Михайло­ вич від робітників і служ­ бовЦів радгоспу <<Красилівсь­ ІШЙ~> Броварського району. ЛЕБІДЬ Ольга Григорівна - від організації Ленінської Комуністично'!: Спілки Молоді України Гоголівської стрічно­ ткацької фабрики Броварсько­ го району. ПРОХНО Василь Борисович

-

від робітників, інженерно­ технічних працівників і служ­ бовців Гоголівської стрічко­

ткацької

фабрики

Броварсько­

го району.

ФАСТОВЕЦЬ

-

на

від

Марія

робітників,

но-технічних

Іванів­ інженер­

працівників

і

службовців Гоголівської стріч­ каткацької фабрики Броварсь­ кого району.

комісії:

ГАРКАВИй Григорій Степа­

року

1975

ПО КАЛИТНИСЬКОМУ

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ М 72 Голова Окружної виборчої ком1сн ШАЛЬГА Роман Са­ вич

-

від комуністичної

орга­

нізації смшй~>

радгоспу <<Калитян­ Броварсьного району. За.ступни~ голови Окружної виборчої комісії ШЕВЧЕНКО Ірина Миколаївна від ро­ бітників і службовuів Димит­

ровеького

відділка

<<Кра-силівський>>

:Радгоспу

Бро.варського

району.

Секрета,р Окружної виборчої комісії СТЬОПІН Микола Анд­ рійович від о-ргані·зації про­ фесійної -спілки робітників і

службовців сільсьного господар­ ства і заготівель paдrocny <<Ка­ литянсьІІШЙ» Броварсьного ра­ йону.

Члени Окружної виборчої комі сі і:

СОХАНЬ Віра Іллівна - від робітників і службовців радгос­ пу

імені

Докучаєва

Броварсь­

кого району.

ЦЬОМКА Петро вич

-

Тимофійо­

від .робітників

і служ­

бовців радгоспу імені Докучає­ ва

Броварсьного району. ЦИГАНЕНКО Віра йосwпів­ на від робітників і службов­ ців Димитровеького вІдділка радгоспу «Красилівський>> варського району.

Бро­

ЮРКО Петро від

Петрович

:ком.уністичної

-

організації

Богданlвсьної птахафабрнии Броварсьноrо району. ПО ЛІТКІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ Ng 73 Голова Окружної виборчої ком1сн ТРОХИМЕНКО Петро Іванович від номуніетичної організації Літківського філіа­ лу київської швейної фабрики <<Дитодяг>> Б.рова-рського райо­ ну.

Заступник голови Окружної виборчої комісії КАБИШ Ма­ рія Андріївна від організа­ ці професійної спілки працівни­ ків ·освіти, вищої школи і на­ укових установ Рожнів-ської восьмирічної школи Бровар­ ського району.

Сенретар Окружної виборчої комісії ПИСАРЕНКО Денис Миронович від колентиву учителів і технічних працівни­ ків Пухівської середньої школи Броварського району.

Члени Окружної виборчої комісії:

ГАйДАК Василь Іванович - Від .робітників і службовців Літочківського відділка рад­ госnу <<Літнівсьний» Брова:Р­

РОМАНОК

-

панівна Літнівсьного

Наталія Сте­

від колгоспників рибколгоспу імені

років Жовтня Броварського

40

району.

ДОВГОДЬКО Іван Харитоно­ вич від робітників і служ­ бовців Рожнівського відділка радгоспу <<ЛІтнівський>> Бровар­ ського району. СКУ ЛЬ ВИДА Галина Іванів­

-

на

від організації

Ленінсь­

кої Комуністичної Спілки Мо­ ло:д,і України Літківської фаб­ рики художніх виробів імені ШевченlКа Броварського райо­ ну.

ПО РУСАНІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .N'2 7 4 Голова Окружної виборчої комісії МІ.ЩЕНКО Микита Ос­

<< Требухівський >>

Якович

Члени Окружної ввборчо'і комІсіі: МАЛЯРЕННО Петро Гри-го­

-від організації Ленінсь•кої Ко­

рович від робітНИІнів і служ­ бовців радгоспу імені Щорса Броварського району. ПАМПУХА Микола Маркія­ нович від робітників і служ­ бовців радгоспу імені Щорса Броварського району. ТОВСТЕНКО Віра Іванівна - від робітників і службовців радгоспу <<Требухівський» Бро­ варського району. · ХОЛОД Ольга Микитівна від робітників і службовців рад­ госnу <<Требухівський>> Бровар­ ського району_

муністичної Спілки Молоді Ук­ ·раїни радгоспу «Зоря>> варського району.

ТОПИХА

Микола

Бро­

Іванович

-

від комуністичної організа­ ції радгоспу «Плосківський>> Броварського району.

ПО СЕМИПОЛКІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ М 75 Голова

Окружної виборчої КОНОВАЛ Григорій Карпович від комуністичної організації Семиполківсьної птахофабрики БроварсьlКого ра­ йону.

KOM!Cll

ПО ТРОЄЩИНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .Nir 77 Голова Окружної виборчої ком1сн ЄРЕДЕНКО Трохим Степанович від комуністич­

Заступник голови Окружної -виборчої комісії КОТ Володи­ мир Миколайович від орга­ нізації Ленінської

Комуністич­

ної Спілки Молоді України рад­

ної організації Троєщинського відділка радгоспу i:vreнi Юрова Броварського району.

госпу «Бобрицький>>. Сек,рета,р Окружної виборчої ко:vrісії ГУЗІй Ніна Гнатівна - від робітників і службовців радгоспу

імені

Мічуріна

варського району.

Заступник голо.ви Окружної виборчої комісії ПРИХОДЬКО Анастасія Іванівна від ро­ бітників і службовців Зазим­

Бро­

ського

Члени Окружної виборчої

Броварського району. ДЕНИСЕНКО Дмитро Павло­ вич від колективу вчителів і технічних працівників Руднян­ еької восьмирічної -школи Бро­

тп, вищої

установ

Члени Окружної АВРМШНКО

організації

Сенрета:Р Окружної -виборчої

комісії вич -

РЯБИй Павло Мусійо­ від •робітників і служ­

бовців радгоспу <<Русанівський>> Бро:варського району. Члени Окружно! ввборчо'і

Бро­

комісіі:

-

ІЮЦЮБА Катерина Іванівна від робітнинів і службовців

радгосnу <<Зоря>> району_

Броварського

ПРИХОДЬКО сандрович

-

Василь Оле-к­

від

.робітників і

службовців Зазим-ського відділ­ ка радгоспу імені варського району.

ШЕВЧЕНКО на

-

Юрова

Галина

Бро­

Івані-в­

від організації Ленінської

Комуністичної Спілки Молоді України Погребського відділка рад,госnу імені ського району.

Спілки

іме­

Нl Щорса Броварського району. Секрета,р Окружної виборчої комісії КУЗЬМЕНКО Павло Миколайович від організації црофесійної спілки ·робітників і службовці-в сільського госпо­

Юрова

живчого товариства Броварсько­ го району.

Заступник голови Окружної вибо·рчої комісії ВІТЕР Любов Іванівна від організації Ле­

радгоспу

Фео­

ІГНАТЕНКО Микола Андрі­ йович від пайовпків Погреб­ сьного віддіЛення міського спо­

вич від ·комуністичної орга­ ніз,?ції радгоспу <<Требухі.всь­ КИИ>>. Броварського району.

~олоді України

Ольга

від організації Ле­ Комуністлчної Спілки

відділка радгоспу імені Бров.а•рськоrо району.

ШИПТА Тетяна Андріївна від робітників і службовців

нінської Комуністичної

виборчої

Молоді України Троєщинс.ького

від ,робітників і радгоопу <<Русанів­

виборчої комісії ЛИСЕНКО Поліна Овсіївна від робітни­ ків і службовців радгоспу <<Зо­ РЯ>> Броварського району.

серед­

-

досіївна нінської

ського району.

пле.м.птахозаводу <<Рудня>> варського району.

наукових

комісії:

професійної спілки робітників і службовців сільського госпо­ дарства і заготівель Семипол­ ківської птахофа6рики Бровар­

-

та

ну.

ГУЛЯНИЦЬКИй Микола Ва­ від

школи

Троєщинської

ньої шноли- Броварського райо­

району.

сильович

імені

Секретар Окружної виборчої коміСії КОВАЛЬ Володимир Ілліч від .організації профе­ сійної спілки працівнинів осві­

БІЛОУС Клавдія Олександ­ рівна -:- від робітників і служ­ бовців радгоспу <<Бобрицький>>

варського

відділка .радгоспу

Юрова Вроварського раЙону.

комісії:

ПО ТРЕБУХІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ N2 76 ський» Бро-варського району. Голова Окружної виборчої Заступник голови Окружної. комісії ТРУШ Василь Микито­

тапович службовців

Броварсьного

району.

організа­

ції радГосnу <<Зорю> Броварсь­ кого району. ТИЩЕНКО Ольга Іванівна

сь·кого району.

ДЕНИСЕНКО

Микола

від 'комуністичної

Кірова

Бровар­

І. ЛИСЕНКО. ·Голова виконкому обласної

Ради ~путатів трудящих Секретар виконкому обласної _ РаДИ депутатів трудящих

М. ІІОЛЕГЕНЬКИй.

дарства та заготівель радгоспу

Про затвердження складу Окружних виборчих комісій по в_иборах до Броварської районної Ради депутатів трудящих РІшення J{g 103 винониому Броварсьноі раііонноі Ради депутатів трудящих від 14 нвітня 1975 рон.у

(ПродовжеІЦІЯ. Поч. в .Nir.Ni! 61, 62-63). ПЛОСКІВСЬІКИИ

ВИБОРЧИй ОКРУГ .N9 54 Голова Окружної виборчої ftOMiciї ДАВИДЕНКО Іван

Санович організації ський».

ком.ісії Ілліч -

-

ганізації

МІ-ЩЕННО Григорій w:ищів та службовців Погреб­ від комуністичної ор- ського відділка радгосftу імені радгосnу

«Плоснlв-

ський». За,ступник голови Окрvжної виборчої комісії - ЧЕРНЕННО

ві;;: комун,істи'Чної ~арвара Семенівна від ро­ радгоспу <<Плосків- бlТНИІtів та службовців радгос-

За-ступник голови Окружної виборчо-ї комісії - КАКУН Катерина Павлівна від робітнинlв та службовців радгоспу

« Плосківський>>.

Секретар О:кружної вибо-рчої

пу <<Плосківський>>.

С_е~_:ретар Окружної ообо.рчої ком1с11 ВОЛОХА ДМ'Н'l'ро Андрійович від робітників т~ службовців ра~оспу «Плосювський>>.

Члени Окружноі

ІJВборчоУ

комісії - КАКУН Кузьма Оликомісіі: сейович від комуністичної М.І:ЩЕНКО Степан Прокопоорганізаціlї радгоспу <<Плосків- вич від робітників та служський>>. бовців радrоспу «ПлосківсьЧлени Окружної ВІJборчої кий>>. комісії: КАКУН Микола

-

від

організації

Данилович

КРИВЕЦЬ Євдонія Миколаївна від робітників. та служ-

Ленінської бо~ців

ра~дrоспу

<<Плосківсь-

діл:ка

Кірова.

Секретар Онружної вибо.рчої комісії - МАРЧЕНКО Іван Іванович від робітнИ:Ків та службовців Поrреб.ського від­ дІлна радгосnу ,імені Кірова.

Члени Окружиоі

комІсії:

виоорчоі

_

ЛИТВИНЕНКО Галина

Іва­

нівна від робітників та службовців Погребсьного від­ ділка радгоспу ім. Кірова. У ЛЕЩЕНКО Варвара Васи­ лівна від робітників та службовців Пог,ребсько.го відділ­ ка радгосnу іМ. Юrюва. ПОГРЕБСЬКИИ

ВИБОРЧИН ОКРУГ М 57 Голова Окружної ІВиборчої

номіс.ії менович

-

КЛАД'УН Сергій Се­ від робітників та

радгоспу Ім.

Члени Окружної

Кірова.

виборчої

ке місії:

-

БРУЄНКО Дмитро Гнатович !!ід робітників та службов­

ців По.гребського відділка госпу ім. Кірова.

рад­

У ЛЕЩЕНКО Григорій Мико­ лайо-вич від робітників та службовців Поrребського від­ ділка

радгоспу

ім. Кірова.

ПУХІВСЬКИй

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

58

Голова кoMlCll -

Окружної виборчої ТРУБА Іван Михай-

ганізації

радгоспу

лович

-

від комуністично! ор-

<<Пухівсь-

кий>>. За-ступник голови Окружної виборчої комісії МИКАЛ Ольга Іванівна від робітників та службовців радгоспу <<Пу-І хівський>>. Секрет-ар Окружної виборчої комісії ЛОБКО Ольга Іванівна від робітників та службовців радго-спу <<Пухівсь:кий>>.

йович га~ізації

від комуністичної ор­ радгоспу <<Пухівсь­

нии>>.

-

ПИНДЮР А Лідія Василівна від робітників та службовців

радгоспу

<<Пухівський>>.

ТРУБА Петро Юхимович

-

від робітників та службовців радгосnу <<П~х·івсьний>>. ПУХІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N.! 59 Голова Окружної виборчої комісії ГОЛОВНЯ Іван Да­ нилович від ко.мунісrичної організації радгоспу <<Пухів­

ський>>.

'Заступник голови

Окружної

виборчої комісії НІМЕНКО Ганна Сергіївна від робітників та службовців радгоспу <<Пухівський>>. Секретар Окружної виборчої комісії - НІМЕНКО Оксана Васил-івна від робітників та службовців радгоспу <<Пухів­ сьний». Члени Окружної виборчої

Комуністичної Спілки Молоді кию>. службовців Погребського відділ­ України радгоспу <<ПлосківПОГРЕБСЬКИН ка ,радгосnу ім. Кіров-а. ський>>. ВИБОРЧИН ОКРУГ .Nir 56 Застушш:к голови Окружної МІЩЕНІЮ Марія Григорів­ Г'УЗЕНКО Голова Окружної виборчої виборчої комісії на від організації Ленінської комісії від робітни­ БУГАЄНКО Михай­ Варвара Іллівна Члени Окружноі ввборчоі комісії: Комуністичної Спілки Молоді ло Васильович від рОбітни­ ків та службовців Погребського· комісії: КОВАЛЬ Трохим Харла:~шіУкраїни радгоспу <<Плосківсь­ ків та службовців Погребського відділка радго.сnу ім. Кірова. МИКАЛ Григорій Іванович і йов_ич -:-:.-- ві~ комуністичної ~ркий>>. Секретв.р Окружної виборчої відцілка радгоспу ім_ Щрова. від роб_ і тників та службов-І гаюз.!'Цll радгоспу <<ПухшПЛОСКІВСЬІНИй МАРЧЕНКО Ніна Заетупник голови Окружної комісії ВИБОРЧИй ОКРУГ .N.! 55 СЬКИИ». від робітників та ців раДГОСПУ «ПухіВ€ЬКИЙ>>. виборчої комісії КАСІЧ Вар­ Іванівна МАРЧЕНКО Петро Пантелі- 1 (Продовження на 4-й стор.). Голова Окружної виборчої вара Лавренівна Погребського відвід робіт- службовців

Субота,

19

КВІТШІ

1975

року

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

о

3

стор.

о


Про затвердження складу Окружних виборчих комісій по виборах до Броварської районної Ради депутатів трудящих Ольга

Ни,риJіів­

та служ­ на -- від робітників бовців радгоопу <<Пухівсьиий>>. Якович Іван РІЗАНЕЯНО - від робітників та службов­ ців радгосnу << Пухівсьиий>>. БОНДАР Іван Д:vштрович службовців та від робітників ра;(ГОСПУ «ПухіВСЬИИЙ'->.

ПУХІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ

.N'2 60

сr,кий>>.

Окружної Заступнии голови ПИНДЮР А виборчої КОl\ІіСії від робіт­ СофіЯ Степанівна службовців ників та << Пухівський>>. Секретар Окружної

радгоспу

ІІАЛЬОХА

Євдокія

-

Луківна службовців сьиий>>.

робітників та від <<Пухів­ радгоспу

ВИСОЦЬНИИ

новиЧ

виборчої

Окружної. виборчої комісії:

Члени

ві;(

-

Іва­

Григорій

службовців ра.;(госпу << Пухівсь­ кий>>. Платонович ДЗЮБА Петро - від робітників та службов­ ців радгоспу <<Пухівський>>. Дорошівна ЗА ГУР А Софія - від робітників та службов­ ців радгоспу <<Пухівський>>. Павлович МИНАЛ Григорій - від робітників та службов­ ців радl\оспу <<Пухівський>>.

РОЖНІВСЬКИй ВИБОРЧИН ОКРУГ .N'2 61 виборчої Окружної Голона ДОВГОДЬІЮ Антон комі·сії від комуністичної Петрович від­ організації Рожнівського ділка радгоспу «ЛітківсьІШЙ>>. Окружної Заступник голови НРИМЕЦЬ виборчої комісії - від робіт­ Тетяна Петрівна Рожнів­ службовців ників та <<Літ­ ського відділка радгоспу кінський>>. Секретар Окружної виборчої Микола ПИЩАИ комісії від комуІІіетичної Лев.кович організації Рожнівського відділ­ ка ра.дгоспу ,<Літ·ківський>>.

Члени Окружної виборчої комісії: Мjіхайлівна СУРОВА Ніна -·від комуністичної організації Рожнів!3ького відділка радгоспу

<<ЛіТКіВСЬКИЙ>>. ДОВГОДЬНО Петро Федоро­ та служ­ вич ....:.... від робітників відділка Рожнівського бовців радгоспу «Літків-ський>>. ДОВГОДЬКО Галина Омеля­ від ,робіТіНиків та служ­ Ювна відділка Рожнівського бовців ра.д.гос.пу <<Лі тківсь'КИЙ'->. НАРПЕННО Степан Никифо­ та робітн!П\ів від рович службовців Рожнівського відділ­ ка радгоспу <<Літківський>>.

Голова ко:-.1ісії -

-

вич

від

62

виборчої Окружної ГОЛШ Василь Саво­ комуністичної

орга­

відділка нізації Рожнівського радгоспу <<Літківсьний>>. Онружної Заступник голови МАНАРЕЯ­ виборчої комісії від ор­ НО ·євдокія Іванівна спілки професійної ганізації працівни,ків освіти, вищої шко­ ли та наукових установ Рожнів­ ської восьмирічної школи.

Секретар Окружної виборчої ПАС'ТУШЕННО Ми­ комісії від кому­ кита Михайлович Рожнів­ організації ністичної <<Літ­ ського відділка ра.дгоспу иівсь~Й>>. Члени Окружної виборчої

-

комісії:

ТОЛОЧКО Віра та в:д робітників

Іванівна службовців

радгос­ Рожнівсьного відділкv. пу <<Літків-ський>>. НЕСТЕРЕННО Федір Пили­ від комуністичної ор­ пович -

ганізації Рожнівсь'кого відділка рад.гос.пу <<Літків-ський>>. Сте­ ОНОПРІЄННО Олексій та робітників від панович службовців Рожнівського відділ­ ка рад,госпу <<Літиівський>>.

4

стор.

бовці в

від робітників

МІЩЕННО Ольга Іванівна-

Іванів-

ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 67 виборчої Онружної Голова від комуністич­

-

ної організації радгоспу <<Руса: н:всьний>>.

від ко:vrуністичної племптахозаво;(у

-

Федорович організації

Григq­

ЮРЧЕННО

-

рій Минович

Василь

ДЩДЕННО

-

комісії

виборчої

Окружної

Голова

Окружної

Окрvжної Заступник голови РАН Марія виборчої ко;vrісії -

Герасимівна -СЬНА Галина службовців від робітників ·та племптахозаводу <<Рудня>>. Секретар Окружно} виборчої Микола ПОЗНІИ комісії - від робітників Андрійович

службоFщів радгоспу «Русанів­ ський». Секретар Окружної виборчої МІЩЕННО Гаврила комісії комуністич­ від Остапович ної організації радгоспу <<Руса­

«Рудня>>. Заступнии голови

Члени Окружної виборчої жомісії: ЛИТОВЧЕННО Микола Івавід комуністичної орнови'і <<Русаніврадгоспу ганізації ський>>. ВІРИЧ Петро Дмитрович службовців та віД роб:тників радгоспу <<Русанівсьний>>.

<<Рудня",. Члени Окружної вибо·рчої жомісії: НЕНЬНО Натерина Свиридівта сл ужвід робітників на <<Рудбовці в племптахозаводу ня>>. ШЕВЧУН Валентина Ностянта робітників тинінна -- від

Лідія МАРНУЦЯ від робітників на -

пле;vrптахозаводу

службовців <<Рудня>>.

від робітників та

-

Михайлівта служ-

<<Русанів-

рцгоспу

бовців

РУДНЯНСЬКИИ

СЬКИЙ>> /НУН Іван йосипович

ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 64 виборчої Окружної Голова

від

-

рад­ БАБИЧ Микола Пав- комуністичної організації ком 1 с: 1 від комуністичної ор-. госпу <<Русанів-ський>>. лович РУСАНІВСЬКИН пле~штахоза в о д у ганізації ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 68 <<Рудня>>. виборчої Окружної Голова Окружної Заступник голови ТОПІХА Петро Нау­ ПОЛУЦЬ- комісіІ виборчої комісії мович

Галина Володимирівна

НА

племптахозаводу

та

робітників

від

-

службовців радгоспу

службовців

та

від робітників

<<Русанів-

ський>>.

<<Рудня>>.

Окружної Заступник голови СЕОкретар Окружної виборчої - ЛИТОВ­ коміс-ії ГУЗІИ Дмитро Олек- . виборчо} комісії від від комуністичної 1 ЧЕННО Ніла Микитівна сандрович робітників та -службовців госпу <<Русанівський>>.

пле;vrптахозаводу

організації <<Рудня».

.

лоди:vrирович та

-

від

службовців радгоспу

робітників

«Русанів­

ський>>.

пле;vrптахозаводу

службовців

рад-

Секрет•р Окружної виборчої НОСТЮН Галина Тикомісії та від робітників мофіївна -

Члени Окружної виборчої комісії: ПОНОМАРЕННО ФедіР Во-

«Ру ДНЯ>>. КОВШУН Антоніна Федорівта служвід робітників на <<Рудбовців племптахозаводу

Члени Окружної виборчої комісії: Іванович ВІРИЧ Сергій службовців та від робітників

ня>>.

радгоспу

РУДНЯНСЬКИй ВИ.GОРЧИй ОКРУГ .N'2

мир Іванович та службовців

РЯБА Натерина Нцрилівната службовців від робітників

65

вич нізації

від .робітни~ів племптахозаво-

ду <<РудНя>>. Заступник голови

.. СЬКИЙ>>.

Дорошівна

від

-

та службовців ду <<Рудня>>.

дрІй Ілліч

робітників

..

та -службовців від робітників радгоспу <<Зорю>. Секретар Окружної виборчої Василь ШУЛЬГА комісії від комуністич-~ ЯрмолайющІч <<Зоної- органіЗації радгоспу РЯ>>. Члени Окружної виборчо'і комісіі:

ВОЖДАЄННО Любов Іванів­ на бовців

<<Русанів­

від

СОЛОВЕИ

-

нізації СЬЮІЙ».

Юхим

і

Іллівна

-

професійної сільського

заготівель

ра,д­

госпу «Зоря». ННИШ Петро Васильович службовців та від робітників радгоспу . <<ЗорЯ>>.

робі.тників

Олексійо­

від комуністичної· орга­ радгоспу

працівників

госnодарства

та службовців радгоспу <<Руса­ нівсьюІЙ>>. Члени Окружної виборчої комісії: Прокопо­ ЖЕЖЕР Михайло від робітників та служ­ вич <<Русанів­ радгоспу бовців ський>>. ДЯЧЕННО Дмитро Степано­ від робітників та служ­ вич << Русанівсь­ радгоспу бовців кий>>.

вич

Любов

органі:зації

спілки

нівський>>. Секретар Окружної виборчої БЕЗПАЛА Палагея комісії -

-

від робітників та служ­ радгоспу <<ЗорЯ>>.

ПОВНА

від

Окружної

ЖУН Оль­ виборчої комісії від робітників га Федорівна та службовців радгоспу <<Руса­

Трохим·:вна

-

«Русанів-

від комуністич­ <<Зо­

радгоспу

робітникі·В

від

Володимир ПРОНОПЕННО від робітників Миколайович <<Зо­ радгоспу та службовців ря>>.

·

та службов­

ців радгоспу <<Зоря>>. ПИЦАН Ніна Максимівна службовців та від робітників радгоспу <<Зоря». Ностян­ Марія СЕМЕРГП1 тинівна ~ від орг.анізації про­ працівників спілки фесЩної сільського господарства і заго­

тівель ра.дгоспу <<Зоря>>.

СВІТИЛЬНІВСЬКИН ВИБОРЧИН ОКРУГ .N!!

71

виборчої Окружної ШИННАРЕ н н о

Голова ИОМІС!l

Михайло Норнійович

від ко­

-

організації

муністичної

радгос­

пу <<ЗорЯ>>. Окружної Заступник голови ТРУШ Ма­ виборчої ко.місії -

ШМАТІЮ

ІЮВЕ ЖИТТЯ

Па:вло

Qрганіза­

від комуністичної

ції радгоспу іМ. Мічуріна. ПОЖИВИЛ Іван Іванович nрофесійної організацн від

сільського

працівникІв

сшлки

·рад­

господарства і заготівель госпу Імені Мічуріна.

ХРИСТЕЯНО

-

нович

Микола Пимо­

від комуністичної ор­

ганізації радгоспу іМ. Мічуріна. СЕМИПОЛКІВСЬКИН ВИБОРЧИН ОКРУГ .N9 74 виборчої Окружної Голова Гри­ комісії _- ДЕМИДЕННО комуні­ від горій Єгорович стичної організації Семиполків­ сьиої птахофабрики.

Онружної ЛОПАТА

Заступник голови виборчої ко.місії Поліна Дмитрівна

-

від органі­

nра­ зації nрофесійної спілки госоодар­ сільсь~ого цівників Семиполків­ і заготівель ства сьної птахофабрики.

Іванівна

-

від організації про­

працівників сnілки Секретар Окружної виборчої фесійної і заго­ СИЗОНЕННО Рости­ -сільського го-сподарства комісії птахо­ від :КО­ тівель Семиполківської слав Мит,рофанович організації

муністичної

радгос­

пу <<Зоря». Члени Окружної виборчої комісії: ТНА ЧЕН НО Пара.сковія Гри­ - від робітників та горівна службовців радгоспу <<Зорю>.

ТИЩЕННО Микола Іванович

в-Ід організації спілки сільського

-

професійної господарства

і заготівель радгоспу <<Зорю>. . ЛИТВИНЕННО Світлана Ва­ - від робІтників та силівна службовців ра,дгоспу <<Зоря>>. СТРИГУН Володимир Мина­ від робітників та служ­ вич бовців радгос.пу «ЗQРЯ>>.

СЕМИПОЛКІВСЬКИН

.

ВИБОРЧИй ОКРУГ

.N!! 72

виборчої Окружної ОлекШВА ЧНО

Голова ком;сн

фабрики.

Члени Окружної комісії:

Мічу.ріна. Окружної За-ступник голови БАСИЛЕН­ виборчої комісії від ко­ НО Ганна Романівна -

i:vr.

лективу медичних

працівників

Семиполківської дільничної

лі­

карні.

Сенретар Окружної виборчої

комі сП

Іван Но­

НР АВЕЦЬ

-

нонович організації чуріна.

.ко.муністичної від радгоспу імені Мі­

Па.вло­

від комуністичної орга­ вич нізації радгоепу імені Мічу1 р!на•. Іванович Іван ПЕТРИН Професійної оргаВі'.іацlі в-ід

від кол~ктиву медичних

Микола ПОНОМАРЕНКО комуні·стичної від Гнатович -

органі:Jації радгоспу ім. Мічурі­ на.

·БОБ НО Раїса Ха,ритонівна професійної організації від державної спілки працівників торгівлі і споживчої ·кооперації

радгоспроб·

Семидолківсьного

_

коалу.

СЕМИПОЛКІВСЬКИН ВИБОРЧИН ОКРУГ .N!! 73 виборчої Окружної ГЕРУС Микола Ти­

Голова комісії -

комуніст~чної від хонович о 1 рганізації радгоспу ім. Мічурі­ на

О:кружної Застуnник голови ПОЖИВИЛ виборчої но:v~ісії від Qрганіаа­ Раї-са Іванівна праців­ ції професійної спілки сільського господарства

до,рович .~

фесійної

і

Jtiд. організації nро­

сшлки

спілки

пра-цівників

Су~,.19

працівникісrз

ВАСИЛЕНКО Іван ІваноІвич від комуніетичної організа­ птахофаб­ ції Семиполківсьної

-

рики.

СЕМИПОЛКІВСЬКИН

ВИБОРЧИН ОКРУГ

1975

.N!! 75

виборчої Окружної Голова Василь ПІНЧУН ком:сн комуністич­ в!д Григорович ної органі,зації радгоспу ім. Мі· чуріна. Окружної Заступник голови Ні­ ГУЗІИ виборчої комісії від о-рганіза· на Михайлівна цраців­ ції nрофесійної спілки нииів сільського господа1 рства і ім. Мічу­ заготівель радгаслу Секретар Окружної виборчо! ПАВЛОВА Маргари­ комісії комунІ­ від та Валер'·янівна радгосnу

органі·зації стичної і.м. Мічу.ріна..

Члени Окружноі ввборчоі комісії:

.

Волод;ими,J?.

ВИНАРЕННО

Андрійович професійної сільського

від оргаюзацн спілки працівників

-

заго­

господарства і

тrвель ра~госцу ім. Мічу.ріна. Григоро-в.ич Іван БАТИНА

-

від комуністкчноУ

Qрганіза­

ції радгоспу ім. Мічу:Ріна·. БАТИНА Володими:р Юхимо­ від організації професій­ вич ної спілки працівник.ів сІльсьно­ заготівель і господарства го

ра.дгоспу ім. Мічуріна. СНОВА Ніна Мююлаївна організації

від

-

црофесійної

сільського працівників спілки рад­ господарства і заготІвель

госпу .ім. Мічуріна. ТРЕБУХІВСЬКИй ВИБОРЧИН ОКРУГ .N!!

76

виборчої Окружної Голова КАЛЕНЧЕННО Іван комісії - від робітників Васильович та службовці:в радгоспу <<Требу­ хінський».

Окружної Застуnни:к голови ЖЕЖЕРУН виборчої комісії Галина Пилилівна-

від учите­

лів і техНічних працівників Т:Ре­ школи.

бухівської

середньої

комісії

БАБИЧ Ніна

Секретар Окружної виборчої

ївна

-

-

-

Мусі­

від колективу медичних

працівників Требухінської діль­ ничної лікарні.

сільського

квlmя

Семиполківської

дільничної лікарні.

Црацівиинів · . сІльського

господарства І заготівель Семи­ полківсьної птахофаQрики.

.

-

вич

працівників

ріна.

Члени Окружної виUорчої :аомІсіі;

ПЕЧУРА ВолодІWИ,р

виUорчої

Натал і я МЕЛЬЧЕННО організації від АндріїІвна працівни­ спілки професійної ків державної торгівлі і спожи.в­ чої ко-оп~рації Семиполківсьно­ го радгосп:робкоолу. ДВОРНИН Петро . Гордійо­ від колективу медиЧних вич Семиполківської працівників дільничної лікарні. СИЗОНЕННО Петро Федоро­

від комуні­ сандра Петрівна радгоспу організації стичної

ників

-

Іванович

-

ря>>.

Заступник голови Окружної ·сільського госnодарства 1 'ЗаГО­ ХОЖАй тівель радгосnу ім. Мічуріна. виборчої комісії Члени Окружної виборчоі робіт­ від Надія Захарівна комісії: РJ!,д,госпу ників та службовців <<Зорю>. ДВОРНИН Віра Гна·тівна Секретар Окружної виборчої від · органLза.ції професійної комісії

рад­

Секрета-р Окружної виборчої - НУДРЕННО Лідія­ комісії

СВІТИЛЬНІВСЬКИН .заготівель радгоспу ім. Мічурі­ ВИБОРЧИН ОКРУГ .N!! 70 на. виборчої Окрущної Голова Се:кретар Окружної виборчої Григорій комісії НОРСУН комісії МАЛАШ Павло Фе­

від комунІ-стичної Пилипович організації радгоспу <<Зоря>>.

заготівель

і

господарства

госпу ім. МІчу:ріна. РЯБЧЕННО Віктор

робітни­ від р:я Прохорінна ків та службовців радгоспу «Зо­

НЕСТЕвиборчої :комісії РЕННО Галина Миколаївна .спілки

комуністичної ор­

радгоспу ганізації ський>>. Засту;пник голови

вІ..д комуністичної

-

організації радгоспу <<Зоря>>. Окружної Заступник голови

племптахозаво-

вибо·рчої Окружної ВІРИЧ Петро Пимо' від

Демидович

від комуністичної органі·за­ цїі радго-спу <<Русанівський>>. СВІТИЛЬНІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 69 виборчої Окружної Голона Ан­ ПИЛИПЕНКО комісії -

НАГОРНА Тетяна Пе'І'f!івна - від робітників та службовців племптахозаводу «Рудню>. Федо,рівна ДУЖИН Галина - ві;r робітників та службовц:в племптах.озаводу <<Рудня>>. РУСАНІВСЬКИй t:НІБОРЧИН ОКРУГ .N'2 66

-

Іван

-

Члени Окружно1 виборчої коміоії:

нович

від ко.муністичної орга­ <<Русаніврадгоспу

СОЛОВЕИ

Окружно!

БОИНО комісії вибо,рчої робітвід Марія Семенівна ників та службовців племптахозаводу <<Рудня>>. Секретар Окружної вИборчої Олександра ГУЗІИ комісії -

Голова комісії -

«Русані.вський>>.

виборчої радго-спу <<Русанівський» .. Окружної СОЛОВЕИ Петро Андріяно­ КОВШУН Володи-

Голова комі-сії -

-

Члени Окружио'і виборчої комісії: Миколайович НОВТУН Іван - в~д робітників та службовців рs:дгоспу <<Зоря>>. Петрович БАРТОШ Андрій

н:всr,кий>>.

племптахозаводу

службовц:в

та

Андріївна

РОГ АЛЬ-

-

Ма,к·си.мович

ної організації ря>>.

РУСАНІВСЬКПН

РУДНЯНСЬКИН ВИБОРЧИй ОКРУГ .N'2 63

ио:vrlСІІ

<<Русанівський>>.

радгоспу

відділка

Рожнів·сЬ'кого

та службовців

та служ-1 від робітників

радгоспу <<ЛіткЦзський».

та

робітників

РОЖНПіСЬКИН ВИБОРЧИН ОКРУГ .N'2

на -

виборчої ко:vrісії

виборчої Оирул.'Ної Голова ПОХИЛ Віктор Ми­ комkії від комуністичної колайович <<Пухів­ радгоспу організації

комісії.

Галина

РОГОВЕЦЬ

(Продовження). ВИСОЦЬНА

року

(Зшdнчення на 5-й

стор.).

о


Про затвердження складу Окружних виборчих комісій по виборах до Броварської районної Ради депутатів трудящих (ЗакІнчення. Поч. на 9. стор.). Члеин ОкружноІ комісlі:

КРИВЕНnО Володимир Олександрович від робітни­ ків та службовців радгоспу сТребухівський». ВЕЛІДЧЕНКО Галина Лав­ рииівна від робітників та службовців радгоспу «Требухів­ ський• ТРЕБУХІВСЬКИН .І:SИБОРЧИИ: ОКРУГ .NV 77 Голова Окружної виборчої коміеії КОРНІйКО Дмитро Терентійович від робітників

та службовців paдrocny сТребу­ хівський•. Заступник голови Окруж·ноІ

:еиборчоі комісlІ

-

ТРОЄЩИНСЬКИН

ТРЕБУХІВСЬКИН

ВИБОРЧИН ОКРУГ

виборчої

Голова Окружної виборчої комісі1 КУЦЬ Олексій Се­ менович від робітників та службовців радгоспу сТ.ребу­ хівський». Заступник голови Окружної виборчої комісії - КОВБА­ СИНСЬКА Надія Федорівна - від нолективу вчителів 1 технічних nрацівників Требухlв­ ської . середньої школи.

Секретар Окружної виборчої ко"'tісП РИБАК Валентина Стеnанівна від робітників та службовців радгоспу «Требухів· сь·кнй•.

Чпеии Окружно! ввборчоІ комісіІ: ОВДІЄНКО Василь Михайло­

БАБИЧ Со­

фія Григорівна від учителів і технічних працівників Требу­ хів<:ької середньої школи. Секретар Окружної виборчої

комісії ЧЕРНЯЄВА Ольга ПавлІвна від робІтників та службовців радгосnу сТребухlв· ський•. Чпеии Окружно! виборчо'і

вич бовців кий».

від робітників 1 служ­ радгоспу сТребухівсь­

ОСНА Ч Ольга Мусіївна вІд робітників 1 службовців радгосnу сТребухівськиІІ:•. ТРЕБУХІВСЬКИП ВИБОРЧИН ОКРУГ

.NV 81

комІсії: ВЛАСЕННО Григорій Дани· лович вІд робітників та служ­

Голова Окружної виборчої КО:\tісії БАБИЧ Микола Де­ нисович віл робітників 1 бовців радгоспу «Требухів­ службовців Р9-дгоспу <~;Требу­ хlвський». ський•. НОРНІйКО Ганна Андріїв· Застуnник голови Окружної на вlд робІтників та служ­ виборчої ко:v~ісії - КОВБА­ бовців радгоспу сТрсбухів­ СИНСЬКА НадІя Харлампіївна - вІд робітників і службовцІв с.ь.кий». радгосnу << Требухівсr,юІй». ТРЕБУХІВСЬКИН Секретар Окружної виборчої ВИБОРЧИй ОКРУГ .N.! 78 комісії БАБИЧ Ольга Іва­ Голова Окружної виборчої нівна від робітникІв і служ­ комісІі' ГРІНЧЕНКО Ми· бовців радгосnу сТребухlв· ханло Васильояич вІ!І робіт· ський•. ників та службовців радгоспу Чпеии Окружио'і виборчо! «Требухівський •. комІсії: Заступник голови ОкружН'О:і ТИМЧЕНІ:Ю Катерина Сте­ виборчої комісії КОРНІй~ панівна від робітників та КО Раїса СергіївІІа від ро­ службовців радгоспу <Требухів­

бІтників та службо11ців радгос­

пу сТребухІвський•. Секретар Окружної виборчої ко:'І'Іісії Б}·рлк АндР.ій Тро­ химович від робітників та сл~·жбовців радгоспу <Требухів­ ський•. Чпеин Окружноі внборчоt комі сі і: КРИСЬКО Наталія Олек­

-

сандрівна

дичних

вІ!І колективу ме­

працівників

ТребухІв·

сь:кої дільничної лікарні. СЕНЧЕНКО Євдокія Федо­ рівна від робітників та служ·

бовців кий>~>.

радгоспу

сТребухівсь­

ТРЕБУХІВСЬКИП ВИБОРЧИН ОКРУГ .N'2 Голова номісії Іванович

79

Окружної виборчоі ШТАКУН Василь

-

від

робітників

та

службовців радгосnу сТребу­ хlвський• Заступник голов11 Окружної виборчоУ комісії МЕЛЬНИ­ ЧЕНКО Олександра Опанасів· на вІд робітників та служ­ бовців радгоспу сТребухівсь· .КИЙ». Секретар Окружноі

яиборчої комісії КНИШ Катерина Павлівна вІд учителів та технічних працівнпкІв ТребухІв­ ськоУ середньої школи.

Члени Окружно1 виборчо!

комісІї: БАБИЧ Іван Зіновійович від робітників та службовців радгоспу «Требухівст.кий:~>. ЖИГУН Євдокія Петр1яна­ в1д робітників та службовців радгоспу сТребухівський».

ський•. ДАВИДІОН

Василь Макаро­

вич від робітників та служ­ бовців радгоспу q,Требухів· СЬКИЙ».

ТРОЄЩИНСЬКИП ВИБОРЧИН ОКРУГ .N"2H2 Голова · Окружної вибоР'ІОЇ ко:\Іlсlї НОНДРАТОВЕЦЬ Іван Яюrм01шч вІд кому­ ністичної організації Троєщин­ ського віддідка ра;:~госпу ім. Ні· рова.

Заступник голови Окрупшої виборqої комісії ДРОВО­ ТУН Тетяна 1\Іrшо.'lаївна від роб!тппкlв та сдужбоnців Троє­ щинсr.коrо відділка радгоспу ім. Юропа. С~претар Окружної виборчо! rю:.1!сії СИДОРЕНКО Воло· ;trвшр Іг.анович від робітни­ ків та с.1ужбовців Троєщипсь· кого вi;ul.rtкa радгоспу Ім. Кі­ рова.

Члени 0І<ружної виборчоІ комісії: КОВТУН Любов Іванівна

комісії -

БОВТ

-

Миколайович від робітників та службовців ТроєщннсJ,кого відділка радгоспу ім. Кірова. КОВТУН Григорій ТерентІ­ йович вІд робІтникІв та службовців Троєщинського вІд­ Кірова.

КОВАЧ Катерина Якиміпна - вlд робІтників та службов­ цІв Троєщинськоrо відділка радгоспу Ім. Юрова.

Максим Ми- рівна - ·від робітників та служ- комісії -

ділка радгоспу ім. Нірова.

Заступник голови Онружної виборчої комісії ГОР ДІЄНКО Єнгенія Іванівна - від робІтників та службовців Троєщинського відділка радгоспу Кі

1

КОНОНЕНКО

комісії лодимир

електромережах

.-

всюди,

де

t>озподіляється електроенергІя. (ТАРС-РАТАУ).

о

Секретар Окружно'і вибоРfІоі

комісії -

СКОРОВАГ А ТЬКО

ПЕРЛОВСЬКИFІ ВоКОВТУН Іван Дмитрович Лідія Митрофанівна - віn ро­ МІшолайович від від робітників та службовців бітникІв та службовців цент­

робітників та службовців Троє· Троєщинського відділка радгос- ралІ.ної садиби радгоспу «Боб- ·

щинського в 1дд і лка рад госпу

ім • · пу ім. Кірова.

Кірова.

Члени Окружної виборчоІ

Чпени ОкружиоІ виборчо!

комІсІІ:

ВИБОРЧИН ОКРУГ Nv 88

комісії: Голова ІГНАТЕНКО Іван Паяло· комісії -

вич бовців

рицький•.

ТРОЄЩИНСЬКИП

ПОЛКОВНИЧЕНКО

Іван

Окружної виборчої Lванович - від організацІї ЛеГРИЦЕНКО Михай- нінської Комуністичної Спілки:

від робітників та служ- ло Іванович Троєщннського відділка ної організації

від комуністичТроєщннського радгоспу ім. Кірова.

Молоді України радгоспу <~:Боб­ рицький».

радгосnу Ім. Юрана.

відділка

нівна - від робітинків та с.1ужбоrщІв Троєщинсr,кого вlддІл· ка радгосnу Ім. Кірова. КОВАЛЕНКО Іван Дмитрович від робітюшів та служ· бовців Троєщинського відд ілка радгоспу ім. Кірова. ІГНАТЕННО Віра Петр\яна

виборчої комісіУ ПОГРЕБ- нізацІ"і j)a~rocnv «Бобj)ицький•. НЯК МарІя Олександрівна ШЕВЧЕНkІВСЬКИП - від робітникІв та службовВИБОРЧИН ОКРУГ М 89 цін Троєщинського відділка Голрва ОкружноУ виборчо! радгоспу ім. Кірова. комісії ГОРБЕННО Стеnан Секретар Окружної виборчої Григорович від комуністичкомісії ГРИЦЕНКО Давид ної органІзації станції Бобрик ОлексJйович - від комун\стич- П!вденно·3ахlдноУ залізниці.

КОРОЛЬ Олександра Степа-

від робітників

-

ців

Заступник

ВИБОРЧИй ОКРУГ .N.! 84

Голова Окружної виборчої комісії ОНИЩЕНКО Дмитро Сергійович - ~;:д робІтникІн та службовців Троєщинського відділка радгосnу ім. Кірова. Застуnник голояи Окружної

комісії

-

РОСТ Галина Сергіївна

щинського ім.

.

ВіддІЛка

Кірова.

комісІІ:

ГРИЦЕНКО

Надія

Заступник

Анаетасія

Оnана- ції

від

робітнинів та

-

слу;кбо в ц1в

Троєщинсьnоrо відділна госпу ім. Юрова.

від

-

Бобрик

Південно-Зах!дноІ

госпу «Бобрицькнй•.

Члени Окружно! виборчоі

ІЛЬІНСЬНИЯ Сергій Павло-

вич

-

радгоспу нізації

COl\'1 Іван Луnнч

-

КОЛИВАй

-

Мефодіївна

робітників та службовців стан-

від комуністичної орга-

Троєщииського віддіп-

Секретар Окружної виборчої ка радгоспу ім. КІрова.

комісії

голови Окружноt

сівна _ від робітників та залізниці. службовців Троєщинського відСек· ретар Окружної виборчо! ділка радгосnу ім. КІрова. комісії КОМПАНЕЦЬ КаЛИТВИНЕНКО Ніна ІсакІв- терина Василівна від органіна вІл робітників та служ- зації ЛенІнської Комуністично! бовців Троєщинського відділка Спілки МолодІ України рад-

від

-

Василь Михайло- ·

від комунІстично! орга·

КІРова. виборчої комІсІї

ШАФО· радгоспу Ім. КІрова.

робітюш!я та службовціг. Троє-

.

Ім.

Члени Окру)ІfвоІ вкборчоІ

ТРОЄЩИНСЬКИИ:

виборчої

Троєщинського

відд!лна вІдділка радгоспу

радгоспу ім. КІрова.

МЕ:МРУК

голови Окружноt вич -

та службов- ної організаціІ

Троєщинсr,кого

МО

вич

-

комІсіі:

ВЧАН Григорій Андрійо-

від комуністичної орга·

нізацІї станції

Бобрик Півден-

НАГОГА Олександра Іларіо- но-Західної залізниці.

нІвна

від робітників та служ-

-

ДЕРЖАНІВСЬКА

Татіна

рад- бовців Троєщинськоrо відділка Львівна від органІзацІї прорадгоспу i:'.f. Кірова. фесійної спілки працівників

Члени Окружио1 виборчо! комісіІ:

ТРОЄЩИНСЬКИН ВИБОРЧИН ОКРУГ .N2 87

БОРДОНОС Олександр Олек·

Голова

Окружно!

виборчо!

сільського rосnода·рства і заготівель радгоспу сБоб_l)ицький•.

ШЕВЧЕНkІВСЬКИН

сан;нювнч віз робітників та комісії _ КАРМАН Валентин ВИБОРЧИН ОКРУГ .N"9 90 с.1ужбовІ1ів Троєщинського від- Іларіонович _ від робітникІв Голова Окружно! виборчаТ ділка радгоспу ім. Кірова. та службовців Троєщинського комісії ШЕВЧЕНКО Федір БУРЯН Ніна Іван:вна вІд яідділка радгоспу ім. Кірова. Пантелійояич від ко~·уніс-

робітюшів та службовців Троє-

щинси;ого

відді.1на

радгоспу

цІв Тро~щин~!"кого радоспу ІМ. КІрова.

відділка

Заступник

голови ОкружноІ тичної

виборчої комісії

ВАСИЛЬЄ-

-

організації

сБобрицький•.

радгоспу

ім. Нірояа. ВА Надія АндріянІвна вІд Заступник голови ОкружноІ КРУТЬНО Віра ОЛІ.'ксІ "іRна робітників та службовцІв Троє- виборчої комісії КАЦАЛАП - віз робітників та службоn- щпнського віддІлка радгосnу Марія КІндратівна - В'ід орім. Кірова. rанІзац!І nрофесійноУ спІлки Секретар Окружної виборчої працівників освіти, вищої шко-

НАГОІ:'А П~тро .?·'Іександро·І комісії

РИЧ .-

в1:1 ро01тнпк.в та _ C.'lyнt-

1ро

ТЕРЕЩЕНКО дмит- ли та наунових установ

-

Пилипович

-

від

комуніс-

ченківської

середньої

Шев­

школи.

бовцш Т~оЄlЩІ~ського вІддІлка 1 тичної органІзацІї ТроєщинсьСекретар Окружної виборчоІ радгосnу ІМ. Krpoua. ного відділка радгоспу Ім. Кі- комісії БІЛЕННО ОльгаТРОЄІЦИНСЬКИН рова. Юр!Увна вІд роб!тнwкІв та

комісії -

ЧОРНОСТАН

Фео;tосіііович

тичної

-

віл

організації

Іван

ко;о.tуніс-

Троєщин-

ського відділка радгоспу іМ. Кірона.

Заступник голоІJи Окружної виборчої ко:v~!сіУ - СИДОРЕЦЬ Катерина ЯкимІвна від робітникІв та слун;бовцІв ТроєщинсІ.ного відділка радгоспу ім. Кірояа.

Секретар

комісії Па-влівна

Окружної виборчої

ПЕРЛОВСЬНА Ніна - від комуністичної

організації Троєщинського від-

ділка радгоспу ім. Юрова.

Чпени Окружно! вибор'Іоі комtсіІ:

САГАйДАК- Іван Семено·

вич

-

від робітників та служ-

бовців Троєщинського відділка

радгосnу ім. Кірова. МИГ АШКО Петро МихайJІо-

вич від робітникІв та службовців Троєщинського віддІлка радгоспу ім. КІрова. САГАЯДАК Галина СтеnанІвна - від робітників та службовців

Троєщинського

радгоспу

ім.

Кірова.

віддІлка

ХИМЧЕНКО Тетяна Григорівна-від робітників та служ-

бовцlв Троєщинськоrо радгоспу

ім. КІрова.

вІддІлка \

CIJJЬCЬRE

службовців радгоспу сВобрицький•.

Чпени Окружвоt виборчоі комісіі:

АРТЮХ

Михайло

Андрійо-

вич від робітників І слущбовців центральної садиби радгос-

пу «Бобрнцький• . ДЕРЖАНІВСЬКА

Львівна

вІд

-

Гали118 робІтників І

службовцІв радгоспу сБобрицький•. Голова виконкому районної Ради

депутатів трудящюt

П. БІЛОКІНЬ. Секретар виконкому районноУ

·

Ради деJІутатІв трудящих

.

К.

РІЗАНЕНКО.

ГОСПОДАРСТВО­

ВА ПРОМІІСJІОВІЙ ОСНОВІ Харківський молочний комбінат

-

перше

в країні

під­

ІІриє:~~ство, де основні технологічні nроцеси повністю автома­

ні І безвідмовні в роботі апара­

замиканнях. Діа·

МарІя Тимоф1Увна від ро­ бітникІв та службовцІв пошто­ вого вІдділення станції Бобрн1t.

нізації Троєщинськоrо вІдділка

тизовані і механізовані. Його колектив

ти призначенІ для захисту елек­

нях і коротких

Кирипо Фе­

Застуnник голови Окружної виборчої комІс\І - СІГ А ЧОВА

м.Секg~;~.р Окружної виборчої радгоспу ім. Кірова.

скає Ангарський електромеха· нічний завод (Іркутська об· пасть), nрисnоєно державний Знак якостІ Номпактні, надій·

nазон Іх застосування надзви­ чайно широкий: вони викори­ стовуються в усіх галузях про­ мисловості, в комунальних

РУДЬ

Ніна Михай- денно-Західної залізниці.

лівна - від робітникІв та службовців Троєщинського відділка радгоспу ім. Кірова. НАйДЕНКО Панас Карпонич від комунІстично! орга-

Шести модифікаціям автома­ тичних вимикачів, що їх виnу­

nри перевантажен-

ВИБОРЧИН ОКРУГ .N2 88 Голова Ок~ужиоІ виборчо'!

колайович - від робітників та бовців Троєщинського відділка дорович від КDмуністичної службовців Троєщинського від- радгоспу ім. Кірова. організації станцІї Бобрик Пів-

ЗНАК ВИСОКОІ ЯКОСТІ

троустановок

ШЕВЧЕНКІВСЬКИН

комісіІ: ДРОВОТУН Наталія Дмит-

ВИБОРЧИН ОКРУГ Ne 85 Голова Окружної тrборчої

від робітнинів та службовців Троєщинсr,кого ІJідділка радгос­ пу ім. Кірова. КОНДРАТОВЕЦЬ Михайло

ділка радгоспу ім.

Чпеии Окружно! аибор'ІоІ

ВИБОРЧИН ОКРУГ .N2 B:J Голова Окружної виборчоУ

.N2 80

проектну потужність комбінату. 3а зміну

,

2 75

достроково тут

освоїв

випускається

тонн різних моІІочних продуктів.

На фото: в цеху стерилізації молока. 3а роботою апаратів С1'ЄЖИТЬ передова робітниця

, .

Субота,

ФотоМ. Тура.

19

квІтня

1975

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

n. n.

Шнаруnа .

(ФотохронІка РАТАУ).

о

5

стор.

о


РЕКОМЕНДАЦІЇ

nолітики ньо1 1 зовнішньої КПРС, в шнолах по вивчен­

ЗО-річчю

присвячених

Перемоги радянського

народу у Великій Вітчизняній війні

у

квітні-травні

в

nровести

всіх ланках системи nартій­ економічної освіти, та ної школах комуністичної nраці масової формах та інших

нПеремога радянського народу у Велиній

знаменній

цій

присвячених даті.

керівні кадри, nрацівни­ ки органів уnравління і спе­ ціалісти народного господар­ nро­

рекомендується

сеl\Іінарське

одне

вести

ТЕМА ВИСТУПІВ

за­

няття або теоретичну конфе­ ренцію (по рішенню партііі­ ної організації). Плани тео­ ретичної конференції і семі­ читайте занять нарських

1. Ратний і трудовий nо­

школах

в

освіти,

мічної

ка

nро­

ШІШлах

народних

ських

ленін­

і

муністичної праці

3. Соціалістична економі­ надійна основа війсь­ -

понується провести 1-2 до­ даткові співбесіди. nолітшкоnочаткових В

кової могутності СРСР в бо­ фашистського ротьбі проти

внутріш-

4. Марксистсько-ленінська

л ах

nитаннях

по

Програма

21.3U

«Павло вистави J;рщlовжсннst nугачов та інші». (Харків).

20

КВІТНЯ ЦТ

ПРОГРАМА

9.00

Програма

9.20

те й. Новини.

афіша.

18.U.J

студента-заочника. Перший •ХХ з'їзд КПРС. Історіи

К.

т.

«Будильник».

10.00

К.

т.

«Служу

11.00

зу!». Зустріч

телестудії

«Ор­

19.10

Соціалістичt;ої

будівни­

комуністичного

Героєм

К.1Ю€­

В.

В.

сталсваром

Праці,

т.

20.10

«Фотоклуб». «Київська панорама».

21.10

К.

т.

«Музичний

12.10

Всесоюзний

•Правда•.

крос

Фінал.

на

rазети

приз

(Тбілісі).

12.30 «Сільська година». 13.30 «Пам'яті военних років}>,

Худо жній фі~1ьм «Весна на Одері». 15.10 К. т. «Пісні фронтових років». 15.35 «0. Фад{'єв: nисьменник, громадянин, комуніст». 16.25 1(. т: «Міжнародна nанорама». починається». «Вистава т. к. 16.55 Циркова nрограма. 17.35 К. т. Мультфільм «Як кіт з собакою».

18.00 Новини.

«Клуб

«Для

21

вас».

~~лу Будирику cn~.lnoк. 21.00 Ілнофннрого о мащина nрог ама « ас». 21.30 Продовження авторського вечора

1" ?5 лкяєв). В nерше . т. ;.,,_

композитора

Б.

По закін'Іенні nередач.

Ллсксандрnва.

новини, пр01·ра-

ПРОГРАМА УТ

10.10 Наша афіша. 10.15 Фільм-концерт «І все-таки морс». ЧерВистава 10.45 «Братик-кролик». каського

театру

ляльок.

«Мужніли

в

т.

«Поезія»,

К.

т.

«Народні таданти». казки». (Кіровоград).

походах і в боях».

12.30 13.30 13.50 14.15 14.55

ми

К.

« ПавJІиські

Музичний фільм. К. т. Для дітей. «Зірочка». XXIV з'їзду накресленнями За КПРС.

«Сільські

15.20 «Правофлангові п'ятирічки». «Со-

колf"ктиву портрст uіальний «Запоріжтрансформаоб'єднdння «Ваша сьома: Персдача тор».

fj:~~Ріжж:о)~аришу

ла:

директор»,

атлетики.

19.30

Художній телефільм хор». (1 серія). J:З.!'Ю Наша афіша.

13.55 А. Махнач. «Гавроші

«Вісті».

~"~V" У Jиеенв~ралт~:~~иша ко~~~~~ Тома шевського.

19.45 до ЗО-річчя Перемоги. в. Кожrв-

ников. «Павло Пугачов та інші», драма~ Бєлгородського Вистава

тичного теа;ру. (Харків). .. 0.4;, «На добранІч, діти!».

0

І

_

.,.:0>...,...,._

,.,-...,.~~~~

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

.... -

nic-

По закінченні

12.40

фортеці».

Rистава

Тележурнал (Одеса).

директор».

Леніна»

Ви-

Брестської

Львівського

з'їзду

КПРС•.

життя•.

ми

Високому Замку•. 16.30 (~~:У~). на 17.30 Всесоюзний турнір 3 боксу. (Миколаїв). 1R.OO Рок.1ама. Оголошення. 18.10 «Народні депутати». Теленарис про депутата Верховної ~ади XXIV 3 Ізду делегата УРСР,

20.10 22.10

ІнформаційниИ

9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 11.30 14.25 14.30 15.00

путатtв}.

!6.2б К.

«Пісні

т.

,fІауреатів ог:tяду самодіяльнос-

1 ї.ОU К. т. Урочисте засідання, присвячене HJ."i-ii річцині з nня наР.оджt'нни. В. І. Леніна. Концrрт,

19.00 19.50 20.00

22.00

концерт.

:.2>11. 3оо0 1Внфофр~1аціі1на програма «Час:от.ого ~допuя». и,

«За

«Молодість»,

ІРі

По закінченні -

програма

передач.

з

нами•.

19.00 19.30

ІнформацНіна програ!'І1а «Вісті». На озвам.:.'нуr.йння Перемоги. «30 B'-'CCtP>. (Су;vш). <<У світі рОСlИН». доUр:.:.ні•І. ді111!»,

К~іТу 1 ІИХ

К.

Т.

:?1.ІЮ Про1·рама « 1 1йс». tM.). 21.30 «Сі~1ьськоІ·осrІодарськші тиждень,.,

21.45

про

фі.1Ь:'>1іВ

художніх

Ф<'спш.t:ч..

ВіТ 1 11іЗняну вНіну. «Розвід·

Велику НііКИ».

23.00 Всчфні новини. Програма передач. КІНВ І ОБЛАСТЬ ПРОГРАМА НА 18.011 Наша афі:uа. 18.0,) Екrан ст~'дснта-3аочника. Дру.

міlтсматика. •Оз­

гні1 курс. Виша

нач~'ІІНи

крюю,:lініііних

nершо;о

та

воrті

другого

інтегра.7Jів

роду.

кrпsволініИних

Власти

..

інтегра~ТJів•.

«Трояка ружа». Крем.•я•. «((ур"єр

1~.зn q->ільІ'І1-КІ)Ніlсрт

20.00 2J ..З5

Теловистава

До І Всесоюзного фестивалю ху .. творчості сdмодіяльної ложньзї Концерт

труднщих.

заслуженоУ

бандуристів самодіяльної капели УРСР Малинського Бул.инку куль ..

22.05

тури Житоми~ської області. ІнформаціііниИ виnуск •день

за

днем».

кубків 3 К. т. Кубок володарів Футбол а. 1 /2 фіналу. « ЕИндховсн• •динамо• (Київ). (ГоJІлаидія) -

.N9 2

Імені

«Ленінсь-

житті~.

малюнку

увіііти».

20.45 «На

«Шопені ана:..

ту

(До­

дозвольте

«Неnтуне,

Редактор Є. ФЕДЯй.

l

іJІ.

БРОВАРСЬКОГО ЗБК

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ б. б

иа ПОСТ иИу ро ОТу ДЛЯ МОИТаЖНИХ ро lT На

l

,

~

КИІВСЬКОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ

12.45 *~~~~:?й темфільм •Майор Вихор». (2 серія). І 16.25 наша афіша. 17.00 Програма ДОІ<умснтальних філь- • партії»,

Тс.н·філr:.м

~•v:r-.c-..c:r.-.oь .. 'І.:"'"..с'"..,....:-..:-:-..-="'4''"'.q-="~...,.~'*~.,~.,.~

нови-

12.25 «~а голоених напрямках п•ятиРІчки•. (Завод карданних валів).

м_tв: .«Знамено

кожному

•У

К. т. Прем·ера художнього теле­ фільму •джерело•. К. т Теленарис •П'ятирічка тока. ря КуриJІьова•. ор­ Великий симфонічний т К телебачення Центрального кестр і Всесоюзного радіо в Японії. Інформаційна nрограма «Час». К. т. Прем•єра одноактного бале­

Концерт учнів

школи музичної дитячої Ботхоsона. (Харків).

т.

На запитання телеглядачів відпо­ відає член-коресnондент АН СРСР В. Г. Афанасьєв.

11.зs наша ~фі~,Га~АМА УТ

11.40 «Ленін

18.30

20.00

майстер•.

Новини.

«Со.1дати

ВІТЧИЗНИ». (Фільм nерШИЙ). в Донбасі». «Це зрС'6лсно

сонце:.,

(Музика

Бі:'тховсна).

1

Програма nередач. •Урок ведуть фронтовики•. «Російські мандрівники І дослід-

К.

.1.ітопису».

18.00

нецьк).

го».

21.00 21.30

20.25 СимФонічний

До

17.00

Художній дітям. т. Фільм фільм «Хлоп'ята з «Канонерсько­

1ранслящи з Кремлівського Палану з'їз,~!q· В перерві _ докуфі.rJьм «Живий Лем.енїальнии НІН>>

за

К. т. •Пригода з nродовженням•. Хупожній фільм •Небезпечні no·

«Наука сьогодні•. К. т. «Книжка в твоєму

·

Для дітсіі. «Зірочка:.. .30·рі•Ічя Перемоги. «Сторінки

16.25 К. т.

ЦТ

«Товариш

творчості таланти»

«Наподні

(Дніпропетровськ).

НИКИ».

дитин-

художньої

Москви.

м.

ті

Іваново-Воз-

робітничих

щасливого

... І(шщсрт

·

самодіяльної

тру;tяuJих.

Програма передач. Гімнастика. К. т Новини.

Тс,1енарис

«Нав•

фільм

Веесоюзного фестивалю ху­

дожньо'

КВІТНЯ

ПРОГРАМА

18.30

Ради

несенської

•день

І

До

15.40

культ-

(Ужrород),

крокувати».

мuшину

ЧІть

rсро1чного

23

Хустськоrо

У'Іііи1И1Н.з.

Іа.30 Іі_ауко~о-нолудярниіі

час~.

виnуск

учнів

Коt:цРрт

ОСВІ1ньоrо

•Париж,

фільм

проспrкт Ленtна3. Телевис.тава «ЗоряниА

де-·

їІJ-рі•ІІІЯ

(До

тів».

ОБЛАСТЬ

афіша.

Наша

Лланка:..

Функція

Документальн~й

Ви­

«МаАор

те.ІJефільм сеrія)

{3

(Х;_~~Ні.ів).

ва.

14.55 15.UU -

15.30 ((.

теле-

сrюрт.

про

НА

21.05

':l(:рша р Jд,а робітничих депута-

(.Лrнівrрал.).

«

пере­

Дрv­ суудента-заочника. Екран rий курс, Фізика. «Теnлове вИ­ промінювання і його закони. Фо­

16.45 17.15 18.00 18.15

е

•Партійне

будівельних

об'єктах У М. Бровари:

\ ~

Звертатися иа адресу: м. Бровари, промнузол. Ухати автобусами Ng.N9 41, 120 ДО кінцевої зупинки_

;

~лде:::::в:!;е~~~чу(~Ит~~~М~увра~~~и~~~~~ршш, геодезист.

~

Адміністрація• ~ к1 мІсця в Самарі».. 18.00 К. т. Урочисте засІдання. при-. L ~"..:--~І-~#.с-І~"......t?І'...,.~~...,.;J".,._.,.~."..~ . . ~"_...:--...:-..:--.,...",. -~~....,:!"'о.,с-І_,._,...":-~...:r-4*~..,:.~.:-_,...:--І~ ... .с---І"~.",.~ ...... ~-с-#.r .. ~~#С'~о#.:t"#.:+..,_І" ,.~..,..~.."~"_~...?..,.._";.."._,."...",.....,

орган Брова11ского горкома

Коммунистической nартии УкраиньІ, гороnекого я райониого Советов депутатов трудящихся

про

«Слово

фі.'lьму

ства»

16.00 Для школярів. «Дружбою здружені•. (Харків).

..;-4'1-І'оС'І_,

«Надія».

днтs::чоІ

«Майор

театру юного глядача.

15.25 «Назустріч XXV

КоtJцс;н. рево.1юнії». 1 10.35 к. т. ХудожrІііf фі.,ьм

fб І,) Ь'-·сіда

«Ди-

«Товариш

fj;1~~Ріжж:)~аришу

град). К. т. •Олівсць-малювець».

18.00 18.30 Циркова програма. 19.00 Інформаційна nрограма

-

(2-й тайм).

естафета

ня». (Вільнюс).

вірші вете-ранів

<{Пісні

новини.

вороти•.

/їмнасrика.

~:~~ ~· т.

футбо-~:.J:;l5

колективу портрет ціа~'lьний об'єднання «Заnоріжтрансформа«Ваша сьома: тор». Передача

(Ворошилов-

ВІВТОРОК. 22 КВІТНЯ ПРОГРЛ;\\Л ЦТ 9 оо Пpo 1 ·pal\Ja 11 ,~pf'."''-"'I. . . _._.,u. '"

у-,

«Час». 3

за

ДНСМ»,

К. т.

11.00 «Екран молодих». «Я щrюс ти~. 12.00 Новини. 12.10 « Правоф.Т(ангові n'ятирічки». «Со-

:~:~~ ;,пн,;; г~~масд;:;т"а"к.іа~~ар:~в~Ї> з важкої

Музична

«День

випуск

Програма

ХОіJ».

12.35 <'І олуUс uуцсня~. Лялькова виста­

афіша.

Наша

Кур-

манг~зІР).

Інформаційний:

Вечірні

мате­

рі».

СЕРЕДА,

«Нащадки

фільм

Музнчt:нН

23.10

•Вірність

ІІаша афіша. Новини.

11.15 Худо.'ішііі

ріжжя).

фільм

УТ

ПРОГРАМА

10.5.5 11.00

(Запо­

днем ::о.

овини.

.

екран

(Москва)

(Тбілісі).

фільм

НауІншо-популярний

«Вічне он:овлс~ІНЯ». «Вогню не 11ройтн».

(Сnіває €. Бє-! 14.40 Програ"а nередач. І ЦТ Х \14.45 Прем'єра докумснта.'lьного

«Надія:..

«Динамо»

намо»

лінії ..>.

1 ~:~3 І(. т. «Вогнпщr». на

програма nередач. новини. ПРОГРАМА УТ афіша. 10.5.~ Наша

(Львів).

обрії».

фільм

дожній

на

21.00 Інформаційна програма 21.30 К. т. ІJемпіонат СРСР 22.15

20.:30 2!.00 .. 21.30

функції.

графіка

Художній

тони.

функ­

JІ.О'::~1іджсння

посу,·щва

та

т.

19.20 К.

«Вогнище».

Концерт.

с~;:ма

Кривизна

Художній фільм «Страйк».

т.

студента-заочника. Перший «За~ математика. Вища

ЦІ!

Програма nередач. Гімнастика. Н.20 Новини. му.11ьтфільмів: Програма т. 9.30 К. «Прометей». «Сnа-.:ибІ,>, 10.00 К. т. «У світі тварин». 11.00 К. т. «Клуб кіноподорожей». 14.20 Програма nС"рсдач. якість•. 14.2:; «За ефективність 15.10 «Слово nетеранів про мужність юних». _ К. т. «Наш сад».

19.15 К.

Екран курс.

ЦТ

18.00 Новини. 18.15 К. т. «Тсатр «Дзвіночок». дострnково». 18.:30 «П'ятирічку -

Б. Александрова. Персдача з Ко-

18.05

г.::.:ІІИtа

9.05 К. т.

17.30 К. т.

афіша.

21.45

19.00 19.05

ОБЛАСТЬ

ИЛ

Наша

21.00 21.30

ПРОГРАМА

пере~

18.00

Інфор­

-

мацій:.на. nрограма «Вісті». Проrраш· •Час•. (М.). ресnубJІікн:о. •На JІанах

ма

дач,

дач.

9.00

11LJ.10

Програма

новиІ:іИ.

ПРОГРАМЛ

19.15 К. т. «Радянський Союз очима зарубіжних •·остей». комnозитора вечір 19.30 АвторськІІА

11.45

ВС'Іірні

КВІТНЯ

ПРОГРАМА

16.10

кіноподорожсИ».

про

і

вас

ПОНЕДІЛОК,

кіоск».

11.40

ма

22.45

23.3U

цтва,>,

К.

вим.

18.15 К. т.

руху. комуністичного КПРС. Курс партії на

•·ортання

Сою-

світо­ ХХІ роз­

рядів

До JO,:j-ї річниці з дtJЯ народжен­ Лl·ніна. Художній фільм ня В. І «Крізь t\рижану імлу». 1 е.'1<'Журнал <~Старт».

21.30

nерерві

В

с)'краіІ,.і•.

Концерт ~о.v.:vн.•рної музики. «Вісті». пгогра:'\1а Інфор;\~адіііна МОЛОДІІХ». «Будемо май«Екрсш

В П('рсрві - тираж «Спорт.ІJОТО» новини, програ­ По '"ікшч<·шtі ncpr;!.a.'r.

ку,1ьтури

Палацу

з

ТраRСоІІЯці~

20.43 «На до:.ір«ні•-І, діти!>), 21.00 r!porfJ<H-ta «'іае>>. (М.).

сnівдружності

згурrуванні

і

країн вого з"їзд

tlopO.iJИ;ionr·paд).

стра!'\;ІР>.

зміцненні

у

nартії

Роль

соціалістичної

Радянському

юнкорів

з

ля»

Екран курс. КПРС.

9.05 К. т. Ранкова гімнастика для ді-

9.30

18.30 1!!.00 lf1.30

18.ІЮ Наша

nередач.

(

з'їзду

сtі~Чёuе .JЬ5-А річниці з дня на­ родіkеІін.~ 8. І. Леніна. Концерт.

ду

ОБЛАСТЬ

НА

ПРОГРЛМЛ

НЕДІЛЯ,

М., ВоеннзАат, 1973. МатеріаЛИ · XXIV

КПРС, f;рнrадира слюсарів заво­ І{ернова. /\рн'ма Ю, іІ'-н't:Іі

(М.).

<<Чао.

Отечества.

циалисТJl•щского

по-

ВеликпИ

nідпUrля.

ників

новини.

Вечірні

дії в

Героїчні

і флоту.

мії

тилу ворога па:ртпзан і учас­

21.00 22.30

ЛІТЕРАТУРА

І. Ленін. Соціалістичнебезпеці! в на Вітчизна Повне зібран., тв., т. 35. В. И.. Ленин. О защите со­ В.

велика і .'Іадна хоробрість в бо­ проявлені мужність, ротьбі з вороr·ом воїнами ар­

агресора.

Вnлив

Яnонії.

таристської

nеремоги над фашизмом на весь хід світового розвитку.

Безприк­

війни.

Вітчизн:шої

ладу.

ного

роль Радянсь­ в розгромі гіт­ лерівської Німеччини і мілі­

Вир~шальиа кого Союзу

народ -

Радянський

2.

Збройних Сил.

роду і його

перемоги головний творець над ворогом в роки Великої

нового суспільного і держав­

ко­

вольна місія радянського на­

ду.

торже­ Вітчи;шяній війні народженого Жовтнеn'І ство

середній і nочатковш У nартійної та еконо­ ланках

Вітчизни, свій ціалістичної передовий суспільний і дер­ Велика визлад. жавний

і наро­

nарт,ї

єдності

нення

Великій

у

Перемога

2.

нижче.

Вітчизняної

Великої

роки війни.

в

народу

радлиського

ДІШГ

со­

і незалежність

свободу

Перемоги радлиського наро­ Бспиr;Ш ЕітчизнлнШ у ду nарт,ї по шйні. ДіпJІьність мобіJІіз;.щії всlх сюі народу ворога. Особис­ на po3rpo~1 тий В!Шl!Д "К(Ш)'Н~СТів В бОЛХ Дальший Батьківщину. за ріст авторитету парт,ї, зміц­

еького народу і його Зброй­ них Сил у неликій Вітчиз­ няній війні.

відстояв

Радянський народ

орган.затор

і

натхнеt-іпик

радни­

nеремоги

орган~затор

характер ВИЗВОЛЬНИЙ вий, Великої Вітчизняної війни.

партlя­

Комуністична

1.

радянсь­

nеремоги

кого народу у Великій Віт­ війні. Сnраведли­ чизняній

радnнсшrо народу у Еелккій

натхненник

Всесвітньо-історичне

4. значення

темі: "Перемога

no

ар­

героїзм

мії і народу.

Вітчизниній війні і її всесвіт­ ньо-історичне значення"

ДОПОВІДІ

ТЕМА КПРС

ся

ства,

і сnівбесід

КПРС.

nолітики

Безприкладний

проведення се;,,інарських занять

значення ..

системи ланці У вищій навчання, а та­ nартійного кож в тих формах економіч­ ної освіти, в яких навчають­

Могутня сила ленінської на­ ціональної

ПЛАІІ

Вітчизняній війні і її всесвіти ьо-істор и чне

nропаганди додаткові занят­ матеріалів, тя по вивченню

радянсь­ та ідейна єдність сусnільства. Соціаліс­ кого патріотизм і проле­ тичний інтернаціоналізм. тарський

держапи.

дянської

Морально-nолітична

Союзу.

Ра­

!'іІоrутності

і оборшшої

і

суспільного

державного ладу. Економіч­ Радянського на могутність

важливий юшад в даль­ сконо~Іічної Зl\Ііцнеюш

ше

Переваги

людей.

радянського

Успішне виконання де­ п·ятирічного nлану в'ятого

проведення теоретичної конференції на тему:

її ра­

навколо

згуртованість

дянських

7.

ПЛАН

Великій у народу ського 1941війні Вітчизняній 1945 років реІ•омендується

дата

видатна історії.

буржуазних Критика фальсифікаторів історІЇ дру­ гої світової віИпи і Великої nШни Радянсь­ Вітчизюшої кого Сою~у.

в кінці навчального року як підсумкові співбесіди.

nідготовкою з У зв'язку до 30-річчя Переl\10ГИ радян­

-

6.

Перемоги

Великої

у

Союзу

ЄДИНИЙ

-

3. Джерела перемоги ра­ дянського народу у Великій війні. Керівни­ Вітчизняній цтво Комуністичної nартії і

Радянського ЕетшШ Н;тчизня­

війні ній всесвітньої

присвячені

заняття,

вести

30-річчю

ни. Фронт і ТИЛ бойовий табір.

5. Переrаога

рекомендується nро­

ництва>>

ської інтелігенції в роки вій­

війні.

няній

навчання), в школах років марксизму-ленінізму по nро­ керівної <<Зростання блеіІlі закономір­ КПРС ррлі будів­ ність комуністичного

радян­

селянства,

госпного

важливі джерела СРСР перемоги у Вслш•ій Вітчиз­

ню історії КПРС (1-го і 2-го

по проведенню занять,

двиг робітинчого класу, кол­

морально-nолітич­ ідеологія, радянського су­ на єдність народІВ дружба спільства,

НА ДОПОМОГУ ПРОПАГАНдИеТАМ

Киевской

области.

НАША АДРЕСА:

І

25502іІ.

м. БРОВАРИ.

вул. Київська. 154,

,.~ ~~ ... .:;t".:fL~~.,.~ . . .,..:-..,...::-..... . , . .,.~...,. .#o&'"~l'....:r"'4'.:-ol'.#

.. ~#.Со#"~~ ....

ПО:ЛЕФОНИ: редактора

-

19-3-82.

sастуnника редактора

-

19·4-47,

відповідального секретаря. відділу сІльського г~п.одарства. кореспонnента

МІсцевого

радіомовлення -

масової роботи, фотокоресnондента ~,-.";ra,o. .,..,.~..,~~.:-- . . . . . ,

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавни~тв, поліграфії

19-3-18. ВІдДІлів 19-4-67,

nромисловості,

І

Газета вихоnить

~·я~~;~~окі ~·~~~У:

Обсяг 0.5 Фо~маh газети •Пvавда:о,

##.c".:-OJIC?". ..,.. ,...,-.,:. .,..,...#"'~."...,

і книжкової торгівлі. вул. Київська, 154.

_,.....,.

~.,.

--". -

-~

Заю. 1988~11.273.

Z

(~ ~

#64 65 1975