Page 1

,_)'.\_..,"'.,·"----'і

~

СЕРЕДА

< ...-·

10

f'"' І

серnня

2005 р" N!163 (9672)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

ЦІІЧ ДО Г ОВ і рНЗ

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації · _, ·---}:~і.,;+

В ОВІІАСНІЙ ДЕРЖАдМІНІСТРАЦІЇ

EBfEH ЖОВТІК ЗУСТРІВСІ 3 ЖУРНАІІІСТАМИ Минулої п'ятниці голова Київської обласної дер­ жавної адміністрації Євген Жовтяк провів прес­ конференцію з журналістами з нагоди перших шести місяців перебування на посаді. «Ми задоволені загальними результатами роботи на­ шої нової команди», -сказав він. Євген Жовтяк із задоволенням повідомив, що порів­ няно з відповідним періодом минулого року значно

збільшилося валове виробництво всіх видів продукціі. Так, виробництво промислової продукціі становить 116,3 відсотка, сільськогосподарської- 116 відсотків (зернових 137%, м'яса 120%). Приємно зазначити, що за підсумками першого півріччЯ нинішнього року Київ­ щина зайняла третє місце серед регіонів України. До

речі, в

2004

році вона посідала

9

місце.

Євген Жовтяк підкреслив, що виконано всі вимоги законодавства щодо зміни політичної команди. Нині в області серед голів та заступників голів райдержадмr­

ністрацій немає людей, які залишилися б у спадок від старої команди. Такі зміни відбулися і на рівні керів~тва обласної держадміністрацїі. /Євген Дмитрович наголосив, що «В даному випадку не йдеться про якісь політичні переслідування, це вимога Конституції». Він зауважив також, що нині про­ ходить процес кадрового оновлення керівників управ­

лінь. При цьому до уваги не беруться «політичні уподо­ бання працівника. Ми дали змогу людям працювати ці півроку для того, щоб оцінити їх фаховий рівень і виз­ начитися з їхнім подальшим перебуванням на посаді». Галина ПОЛЯКОВА.

+

У РАЙОННІ

ПОРУШЕНО BUUIИBI ПИТАННІ адміністрації,

начальникfв уnравлінь,

служб

райдержадмінrстрацfr,

керівникІв'

вfдділfв та

орrанFзацrй

та

служб району голова райдержадмІністрації М. Ф. ДІденко

зібрали

всіляких гараздів, натхнення і по­

гожої днини впродовж збираль­ них робіт. Телеграму з повідом­ ленням про цю подію за підписом

голови Київської облдержадмі­ ністрації Є. Д. Жовтяка відправ­ лено на адресу Президента Укра­ їни Віктора Ющенка.

ДОЩІ ПРИПИНИІІИ )І(НИВНІ РО&ОТИ Як вигідніше продати збіж­

жя? Цього року завдяки діям

ва», на яких трудяться Воло

маскидів

Броварщини,

об­

уряду, який запровадив зас­

димир Фурман

Лях, Володимир Сакун. У,,,,

відсотків

тавну закупівлю зерна в Аг­

Макушнекком

ранніх зернових і зернобобо­

рарний

рабаш із Василем Рогозіним.

боробноІ НИUИ,

вих культур. Темпи збирання

вості

На

на !і щедріСТЬ В у'РОЖЗ::JХ

врожаю набагато вищі, ніж минулорічні. За прогнозами

ціни на сільськогосподарську

полі, що, здається, тягнеться

продукцію,

аж

фахівців,

зерно. Уряд закликає не ква­

шись із небом, дозріло повне

влас­

питися, щоб «наварити» нор­

колосся озимої пшениці.

ності можуть зібрати врожай

мальну ціну, та хлібороби на

працюють комбайни.

роздоріжжі.

ми

Чималий

котрі

молотили понад

тва

вже

50

сільгосппідприємс­

району всіх форм

на рівні

53,6

тисячі тонн збіж­

жя. Середня врожайність по району становить

24,3

тнера

В

з

гектара.

цен­

деяких

урожайність

фонд,

З

боку,

широкому до

горизонту,

заготовлятимуть

місцеві

вування

комерсанти,

то

мо­

жеш і за кредити не розраху­

-

гори

в

стійловий період. Як і скрізь у районі,

рицькі хлібороби поспішають

на жнивному полі роботи ще

зібрати урожай

на жнивах у ПП «Русанівське»,

чІ4мало,

й

на добробут, на хліборобське

СТОВ «Бобрицьке.» ВАТ «Аг­

черзі.

враховуючи

рокомбінат «Калятинський", у фермерському господарстві <<Журавушка», на Калитян­

ціни на пальне з дня на день

тут

лише зростають, то більшість

збирання

господарf:иків

ранніх зернових культур.

ському комбікормованому за­

но

ми

побували

а з

А

іншого

нова

гроші

посівна те,

на що

небезпідстав­

побоюється:

дочекаєшся

воді. Зрозуміло, що при зби­

"норм·альної ц і ни", так за со­

ранні

МІрку

врожаю

доводиться

заллатиш

високий

професіона­

Чи

ще

чимало.

-

зерновий

закласти

врожаю

добиватися успіхів. У біль­ шості господарств були

жнивному полі працюють три

вчасно і на високому агротех­

зернозбиральні

нічному рівні

проведені

вес­

Один

няно-польові

роботи.

Ярих

У

гарні

2006

СТОВ

з

підвалини

року?

«Бобрицьке»

них

-

на

комбайни .

старенький

«ДОН-1500", за кермом яко­ го

Григорій

Накалюжний

анти спільної угоди про співпрацю між Голосіївською та Броварською райдержадміністраціями. Учасники зустрічі також обмінялися досвідом роботи на шляху створення

дитячих будинків сімейного типу, відвідали оздоровчі та­ бори «Любич» і «Десна».

ЗАСІДАННІ

ПОfОДЖУВАJІЬНОЇ КОМІСІЇ Під головуванням першого заступника голови райдер­ жадміністрації О. І. Дармограя вІдбулося засідання погод­ жувальної комісії для розміщення продуктивних сил та ін­ женерного забезпечення об'єктів містобудування на території району. Зокрема, розглядалися заяви та схеми планування сіл Богданівки, Княжич, смт. Калинівки. В обговоренні цих важливих питань активну участь взя­ ли заступник голови районної ради Г. Ф. Шурига, пред­ ставники відділів земельних ресурсів, архітектури, по­ жежної охорони, голови сільських рад. Погоджувальна комісія вирішипа дооnрацюватИ схеми nланування тери­ торій сільських селищних рад.

роботи до

з

Сергієм Батуріним позмінно.

Ф ото Ол е ксія МІЛЬКА

Сергій Смик

..

як і з реш~и nри•Іетн,1х це <~

ВЄЛИКИ

С СІlОді:зс·;::f'

:'lp3tlЯ буnа

--

ВКЛаДt~і-: С

ЗаДЛЯ ЦЬОГО. І XO'ieTbC!'l СГЮ!' ватися,

во:~а

окупиться

старицею.

Нз

жа.~ь.

пішли

дrJ•:;·

Жнивні роботи в пол; пс;: пин ~-:лис51

Та

у

складсn~l:·-­

пrиміuJ,ення:<, Н3 КР!І1ТИХ T'.'JK,_-\ Г:,;)очиtцаю ють

до

у зас:ки,

г,івбі~

зерно,

засt·:·,,

готують нас~нr~s~

озимих.

розпогодиться,

Як

ТІЛ~)~--~:

хліборо

.-і

ПІJОдовжс: :t· Jбирати виро:•\<' ний

урожаl1

Жнива

r:род-::Е

жан,ся.

гектаріR

На

транспортуванні зерна з поля

зможуть виробники

на робота дають можливість

А

Всього

785

утридорога.

наш

свою надію

самоствердження.

То чи має за таких умов якусь

лізм фахівців, їхня злагодже­

зернових засіяно більше, ніж

-

ни в/м Семиполки. Обговорено питання розташування оздоровчого наметового табору для відпочинку дітей. Того ж дня заступник голови райдержадміністрації Ю. Г. Кравець зустрівся з учителями Гоголівської ЗОШ для

Кравця з заступником голови ГолосїІ·в­

бсб­

потрібні вже сьогодні. Адже й

Заступник голови райдержадміністрації Ю. Г. Кравець провів робочу зустріч з представниками військової части­

Г.

згодо­

зимово­

ватися,

центнерів.

персnективу

міністрацїі' Ю.

для

яку

озимої пшениці сягає понад

лан?

ської райдержадміністрації м. Києва обговорювали варі­

За ни­ колюча

соломи,

худобІ

Тут

45

Проте

вирішення житлового питання. З цією метою оглянули приміщеннЯ колишньої контори КСП «Гоголівське». Під час робочої зустрічі заступника голови райдержад­

порщнив­

залишається та

і1а­

пшеничному

нами, що іх нині пропонують

ченням пальним, і з технікою.

РОІОЧІ· ЗУСТРІЧІ

одного

на

та Сергій

стерня

ї смуги на р. Десні, дотримання правил пожежноУ без­ ки в місцях відпочинку, в лісосмугах та при збиранні

цева.

можли­ стабільні

з Анатолієм

якщо продати колосові за ці­

долати труднощі і з забезпе­

З інформацією «Про роботу відділу містобудування та архітектури за перше півріччя 2005 року•• виступила на­ чальник відділу містобудування та архітектури Т. Г. Маль­

всі

передовсім

-1-\ о рушив питання стану дотримання Нрибережної захис­

рожаю зернових культур.

є

забезпечити

І два- ще старіші СК-5 «Ни­

на Г!К прс:щюють водїі автск . •

вклад у спільний

здобуток внесли і хлібороби

Цими днями

На розширеній аnаратнІй нараді за участю заступників

Київщини

дівників області щиро привітав голова обласної державної адмі­ ністрації Євген Дмитрович Жов­ тяк, побажав їм міцного здоров'я,

господарствах

ДІР:ЖАДМІНІСТРАЦІ.

голови

Хлібороби

перший мільйон тонн зерна но­ вого врожаю. З цієї нагоди тру­

Галина ПОЛЯКОВА


(21 +

N!!63 (9672)

І

lt (і}:J#))(і/ііШІ

У МІСЬКІЙ РАдІ

ВИРІШУВАЛИСЬ НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 4 серпня у малій залі міськвиконкому відбулася чергова Зб сесія міської ради /V скликання, на якій були розглянуті різ­ нопланові питання із забезпечення жит­ тєдіяльності територіальної громади міс­ та. Матеріали, представлені депутатами на сесії, попередньо обговорювались на засіданнях постійних комісій, погоджу­ вальній раді голів комісій тощо. Одним з перших було прийнято позитивне рішен­ ня щодо реєстрації депутатської групи иНародний

союз

иНаша

Україна».

До

її

складу ввійшло б депутатів.

І СТОМИЛИСЯ від спеки, ка не спадала майже міяць. Від палючого сонця потерпали і дорослі, і діти. Та найбільше люди з хронічними захворюваннями. Не на користь їм і різкі перепади атмосферного тиску, які спостерігаються останніми днями. Чи можна знизити фактори ризику? На це та інші запитання попросили відповісти старшого лікаря зміни станції ~<швидкої допомоги» ЦРЛ Валентина Олександровича МЕЛЬНИЧЕНКА. що

зросла ків

кількість

інфарктів,

серед

міст

області.

Найвищих

темпів

країнами

близького

та

далекого

зарубіжжя.

Експортувались світильники, градирні, диски фрикційні та плоскі з шийкою, порошок заліз­ ний розпорошений, гідроциклони, вугільний

концентрат ДГМ класу 13-25, дошки обрізні, трикотажні вироби, смакові приправи тощо. Заслухавши інформацію начальника фінансо­ вого управління А. М. Зеленської, міська рада прийняла рішення про внесення змін до додат­

ків 1, 2, З, 4 до рішення Броварської міської ра­ ди від 29.12.2004 року N2 614-30-24 «Про бюд­ жет міста на 2005 рік••. Так, планується збільшити видатки на реконструкцію приміщен­ ня управління освіти, на проектні роботи з бу­ дівництва палацу урочистих подій по вул. Київ­ ській, на реконструкцію ганку Пенсійного фонду (облаштування під'їзного пандуса для інвалідів, на Програму перспективного розвитку водоп­ ровідно-каналізаційного господарства та за­ безпечення населення якісною питною водою та інші заходи. Також депутати дали згоду на передачу з 2006 року видатків з бюджету міста Бровари до бюджету Броварської районної ради на вико­

ної гри: комусь nісля чарчини річку схотілося nереnлисти, комусь глибше пірнути. Результат цих nірнань інколи буває жахливим - травма хребта, не­ рухомість на все життя. До речі, таких травм останнім часом збільшилося. Так, З серпня сталося аж два трагічні виnадки з пірнальниками вони діс­ тали серйозні пошкодження хребта. Будьте завжди обережними і nильни· ми на воді, уважно стежте за дітьми і не залишайте їх без нагляду. А ще не поспішайте, перегрівшись на сонці, різко заходити у холодну воду. Це пот­ рібно робити поступово,

впро-

вався

8

виnад-

Ер ЕЖІТЬ

сЕБ,

судини

Валентине

-

сандровичу,

кризів,

нападів,

поволІ,

зазнавали стресу.

інсультів,

гіпертонічних

Возняк. Як вказують факти, обсяг промислово­

місце

стояла

довж останнього місяця, серцевих

зростання досягнуто на Казенному заводі по­ рошкової металургії, КП «Київський завод алю­ мінієвих будівельних конструкцій», АТ «»Брова­ ри-молоко», ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла», ТОВ ••Євро Фудс ГБ Україна" тощо. Найбільша частина виробленої продукції припадає на під­ приємства харчової промисловості та перероб­ ки сільськогосподарських продуктів (34.4 %); металургії та обробки металу (34 %). За звітний період введено в дію 8521 тис. кв. метрів жит­ ла, прийнято в експлуатацію два багатоквар­ тирні будинки, що по вулиці Білодубравній, 6 та по вул. Кирпоноса, 7-А загальною площею 5901 тис кв. м. Підприємства та організаціІ. Броварів підтримують зовнішньоторговельні зв'язки з 40

ператури та атмосферного тиску. - Продовжується відпускна кампанія. Ті, хто ще тільки збирається у відпустку, звичайно ж, надолужуватимуть прогаяне, намагатимуться якнайбільше часу проводити на пляжі, щоб краще засмагнути. Яких їм варто дослухатися рекамендацій? - Останнім часом нам часто доводилося надавати доnомогу людям, у яких внаслідок перегріву виникав гіпертермічний синдром: раптове підвищення темnератури, сильний головний біль, ос-

-дійсно, під дієюrМJОІІІІІ:і!JJ:і:·~щоборганізмохолоджу·

спеки,

Про підсумки виконання Програми соціально­ економічного та культурного розвитку м. Бро­ вари за І півріччя 2005 року присутніх інформу­ вав начальник управління економіки С. М. го виробництва у порівняльних цінах в цілому по місту склав 177.7 млн. гривень, що на 51.4 млн. гривень більше до відповідного періоду минулого року. За темпами росту обсягів про­ мислового виробництва Бровари займають 4

10.08

не

Опек-

скажіть,

будь ласка, які з хар-

го-

чових отруєнь влітку є

ловних болей. Висока темnература по-

туда тощо. Отож нагадаю: nерегріватися

найбільш поширеними?

вітря, до речі, як і надто низька, їі" різкі перепади негативно впливають на осіб

не варто. Загоряти рекомендується до 11-ої ранку та після обіду, коли вже cna-

- У жаркі дні кількість харчових от· руєнь зростає. Більшість з них траnля·

з хронічними серцево-судинними зах-

де спека. Якщо ж у людини стався гіпер-

ється

ворюваннями, хворих на артеріальну гіnертензію, ішемічну хворобу серця, стенокардію тощо. Тому таким хворим слід уникати neребування на сонці, ні в якому разу не можна в спекотні дні працювати на городі. Слід не забувати про постійний контроль над тиском, і особливо у дні різкої зміни погоди, своєчасний nрийом гіпотензивних nрепаратів, призначених лікарем. При різкому підвищенні тиску необхідно покласти під язик таблетку каптоnресу, каптоnріпу чи фінінгідину. При болях у серці таблетку нітрогранулонгу, валідолу або нітрогліцерину. При сильному серцебитті (аритмїІ) необхідно покласти під язик таблетку анапреліну чи кордарону. Якщо ж стан не нормалізувався, потрібно викликати «швидку допомогу». У спекотні дні нам доводиться обслуговувати по 80-110 і більше викликів на добу. 60-70 відсотків їх - саме з приводу загострень згаданих хронічних захворювань. Тому недопустима нехтувати рекомендаціями лікарів, бо це може nризвести до

термічний синдром, їі треба якнайшвидше покласти у затінок, обгорнути nростирадлом, змоченим холодною водою, або хоча б покласти на голову мокру хустину, а потім дати жарознижуючі препарати: анальгін, nарацетамол, acniрин та ношпу. У спекотні дні людина втрачає багато рідини, тому зростає фізіологічна потреба у збільшенні ЇІ. кількості. Рекамендується вживати понад два літри рідини на добу. Це може бути вода, підкислена лимоном, соки, несолодкі компоти, квас, слабогазована мінеральна вода. Пиво вживати не варто, адже під час спеки посилюється навантаження на організм, а алкоголь це навантаження потроює, внаслідок чого організм людини ще більше виснажується. А це вже серйозна шкода для здоров'я. Недопустимо вживати алкоголь під час відпочинку на І:Юді. Саме під його дією притуплюється пильність. Відnочиваючі забувають про правила поводження на воді. Наслідки, як nравило, трагічні. Мало не щодня лікарям «швидкої допомоги» доводиться виrжджати на такі виклики. Та

серйозних ускладнень, спровокова-

буває, що реанімаційні дії nроводити

них спекою або різкою зміною тем-

вже пізно. А все починалося зі звичай-

+

кового мінімуму ЗЗ84 грн.

доnомоrА nРи НАРО~ЕННІДИТИНИ Конкретним виявом турботи нового матір і дитину,

про ство­

рення можливостей для повноцінного розвитку

малюка

у

Бесіду вела Надія ГАМАЛІЙ.

ни в дев'ятикратному розмірі nрожит­

ЗА Р•дком ПОСТАНОВИ

уряду про

через брудні руки чи немиті фрукти або овочі. Пам'ятайте, що зір· вані з дерева чи куща, куnлені на рин­ ку плоди необхідно ретельно мити. Добре було б потримати ·і'х у воді 5-1 О хвилин, потім ще раз промити. Прив­ чіть дітей мити руки перед їжею. Пояс­ ніть, що небезпечно вживати немиті фрукти, овочі. Насторожує те, що по­ частішали випадки отруєнь кавунами. Так, сьогодні (5 серпня) бригада виїха­ ла на виклик у Тарасівку до 12-річного хлопчика, який, ймовірно, отруївся кавуном. Порадив би, перш, ніж куnу­ вати емугастого «ГОСТЯ» з Півдня, паці­ кавитися сертифікатом. Можна ска· ристатися ще й такою порадою: купили кавун не поспішайте з'їсти його відразу, обмежтеся скибочк nродовжите смакувати ним завтра. Хочеться ще раз застерегти займа­ тися самолікуванням, адже симптоми отруєння схожі із симптомами апенди­ циту: нудота, болі в животі, діарея, темnература. Тож звертайтеся до ліка­ ря. Дотримуйтесь елементарних пра­ вил гігієни і поведінки на воді і від­ пустка завжди вам буде в радість.

найважливіший,

народження трудові вони

дитини

книжки

та

обох

його

батьків

Решту суми допомоги, розміру

мінімуму,

книжок;

якщо

довідка з місця служби (нав­

чання) заявника;

ку родини і місця nроживання, стала

сім\

в

якій

довідка про

вказується,

що

грн.

місяців,

12

13,6

кратну

nрожиткового

з

виплачують метою

ство­

рення належних умов для повноцінно­

не працюють) та копії трудових

перший рік життя, незалежно від стат­

511З,60

nротягом

копія;

(

визначеного

склад

го утримання і виховання дитини.

В

допомогу

nраці

та

соціального

сімей на суму 5З488 гри-

вень.

~

Ко~троль за цільовим

дитина

ням

та

станом

використа. . .

створення

належних

на

постанова Кабінету Міністрів України

nроживає разом з батьками;

медичне обслуговування мешканців міста від­ повідно до нормативу фінансової забезпече­ ності на одного мешканця, згідно з чинним за­

«Про порядок призначення і виплати

видану державним

допомоги при народженні дитини».

ції актів цивільного стану для призна­

виховання

чення одноразової допомоги nри на­

опіки та nіклування і державні інспек­

конодавством.

набрала чинності і вже багато моло­

родженні дитини.

тори органів nраці та соціального за­

Відкритим залишається питання щодо симво­ ліки нашого міста. Група депутатів продовжує

дих сімей одержало кошти.

роботу в цьому напрямку.

хисту населення здійснює оформлен­

тю,

ня допомоги на дітей, які народилися

але не були застраховані в системі

nісля

загальнообов'язкового

нання делегованих державних повноважень

Найближчим часом

плануються зустрічі з геральдистами, художни­

ками. Та все ж головне

-

виробити єдину кон­

цепцію. Активно

обговорюються на сесіях заходи, пов'язані з благоустроєм скверу ім. Т. Г. Шев­ ченка. Запрошені представники державного підприємства «Центральний

Міністерства оборони України проектний інститут»: головний

інженер проекту В. С. Сирота, архітектори Л. М. Томіна та Т. В. Липавська розповіли та продемонстрували на слайдах, яким у майбут­ ньому вони бачать наш парк. В домінанті - бу­ дуть збережені структура скверу та його істо­ ричні місця. Депутати, котрі живуть та працюють на прилеглій територїІ, зустрінуться зі своїми виборцями та донесуть їм основне ба­

чення майбутнього цивілізованого парку. Також відбулася презентація проекту промислово-ло­ гістичного комплексу ТОВ «Основа». Представ­ ники

фірми

продемонстрували

ознайомчий

З

1

квітня

2005

року ця поста+іова

Жінки,

Уnравління праці та соціального за­

З1.0З.2005

року,

особам,

не

які

до

органом

довідка,

управлінні

захисту населення РДА уже отримали

реєстра­

народження

дитини

займалися nідприємницькою діяльніс­ сплачували

фіксований

обов'язкового державного соціально­

кож довідку органів державної подат­

го страхування.

кової служби про припинення nідпри­

народжених

системі

Решта батьків ново­

отримують

державну

допомогу за місцем роботи. Згідно із із них.

трахованих осіб

Допомога призначається за умови, якщо

звернення

за

·Ії

nризначенням

надійшло не nізніше

6

місяців від дня

народження дитини.

Для nризначення одноразової допо­

дитини

становила

-

розмір збільшено до Одноразова

здійснюють

населення.

а) у разі

Виплата

встановлення

допомоги

факту неці­

б)

позбавлення

отримувача

допо­

в) відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

для

ги

незас­

шенням суду.

764 грн., нині 8497,60 грн.

допомога

на

їІ

дитину,

прожиткового

мінімуму

у

місцях

позбавлення

волі

за

рі­

Виплата припиняється з місяця, що

настає за місяцем,

в якому виникли

зазначені обставини, за рішенням ор­ гану,

який

призначив

допомогу

при

народженні дитини.

для

моги. до управління праці та соціаль­

дітей віком до 6-ти років, установле­

Галина ЛОСЬ,

ного захисту населення подаються та­

ного на день народження дитини (З76

начальник відділу допомоги

кі документи:

грн. х

паспорт заявника;

дається за формою;

заява, що скла­

свідоцтво

про

При

22, 6 = 8497,60 цьому

частину

управління праці та соціального

грн.). суми

виплачу­

захисту населення

ють одноразово при народженні дити-

райдержадмі ністраціІ·.

фільм про СП «Основу-Солсиф" потужну проектно-будівничу організацію, що виділ~єть­ ся висококваліфікованим персоналом, вико­ ристанням передових технологій та роботою з високоякісними матеріалами. Компанії вже 10 років, за плечима довгий список побудованих

об'єктів у різних містах України. Очікується, що новий комплекс у майбутньому наповнить міс­ цевий бюджет та створить нові робочі місця для жителів Броварів.

Депутатським корпусом були розглянуті пи­ тання, пов'язані з роботою земельного відділу, управління комунальної власності, управління ЖКГ, з яких було ухвалено відповідні рішення. Лариса ШАПКА.

і

органи

моги батьківських nрав;

народ­

яка народилася nісля З1 березня 2005 року, надається в сумі, кратній 22,61 розміру

дітей

утримання

г) перебування отримувача допомо­

Якщо раніше допомога при

женні

повноцінного

льового використання коштів;

ємницької діяльності.

законодавством їі" виплачують одному

для

припиняється:

державного

соціального страхування, подають та­

у

хисту

податок,

загально­

застрахованим

11

умов

У ШКОЛІ

-

ПОРЯДОК

Цими днями вже закінчилася підготовка до нового навчального року в Шевченківській ЗОШ. З ініціативи їі директора Лариси Анатоліївни Сигачової усі ремон­ тні роботи проведено організовано, у стислі строки. Згідно із запланованими обсягами, заступник дирек­ тора з господарських питань Ольга Григорівна Герус, батьки, вчителі та старшокласники пофарбували спортзал, впорядкували подвір'я. З допомогою спон­ сорів обладнано новий комп'ютерний клас, вимощено

пішахідну доріжку, яка убезпечить учнів. У школі замі-' нено вікна та батареї опалення, відремонтовано кабі­ нет фізики, методкабінет, бібліотеку. Гарне приміщення виділено і для музею села, який . також справлятиме новосілля. До речі, тут створено: куточок державної символіки. А останні штрихи - по­ мити вікна, розставити меблі було доручено старшок- ·

ласникам Богдану Дзюбі, Миколі Макаренку, Вікторії Безрідній, Євгену Дульському, Вікторії Шапошнік та·· іншим, котрі сумлінно виконали це завдання. Петро КУДІН, громадський кореспондент.


N963 (9672) І

·І +

~ І

'

Jl. З АС 1дАННІ

25 під-

У зв'язку з численними

Кон-

приємствах, установах та

системними недоліками у

трольно-ревізійного

організаціях передано до

використанні

правоохоронних органів.

земель,

н~-\колегії

ли

і! управління в Київській т області

gпідсумки w

півріччя

перевірок по

підведено

Ревізори

роботи за І

працювали

з

державною

адміністраці-

2005

року.

плідно

спів-

обласною

та

водного та лісового законодавства

за

тири в роботі управління,

джерел наповнення бюд-

єю

які дали можливість змі-

жету

розпорядження для вжит-

прийнято

нити підхід до пла- ...--------------------,тя

нування та органі-

зацї1

контрольних

Головною стала

НА КОРИСТЬ

вимога проведення першочергових

ревізій та перевілише

об'єктах, ребують

на

втру­

вета-

новлених

пору-

Крім

того, за

прийняття

ініціативою підрозділів

28-ми розпорядчих доку­ ментів

чання

нашоі служби.

Іх

вибір

був

з

коштів.

зваженим,

урахуванням

було

проведено

перевірку дотримання ви­

органів,

громадян та органів вла­

мог

ди.

тва,

перевірено

підприємств, установ

та організацій. Встановлено ряд пору­

місцевими

намvr влади

Так,

звернень

правоохоронних

бюджетних

чинного

та

Разом з тим стаття 42 та час­ тина друга статті 89 ЗК визнача­ ють, що у разі приватизацїі гро­ мадянами багатоквартирного житлового будинку відповідна земельна ділянка може переда­

ще

у

Київській

тривають,

але

порушення

Незаконні

ви­

гово­

управлін­

75

видатки

бю­

тис.

нансових

втрати від надання землі

жетами всіх рівнів та до­

в

ходів

тис.

тань складено

грн.

оренду

мель

276

прото­

-

-

мель

-

З58

продажу

1

млн

зе­

526

тис .

вилучення

зе­

22

від

млн

2

Недоотримано

від

грн.,

З7,26

-

Розрахункові

грн.

коштів

.За порушення законо­

коштів

млн

6ЗО

тис.

1З4

і

матеріальної притяг­

особи.

в

Київській

області

Геннадій Дмитренко,

ос­

новне завдання ревізорів

-

змусити

номічної цювати

суб'єкти еко­

діяльності на

пра­

користь

дер­

жави і всіх їі громадян. А жорсткий

фінансовий

контроль за

витрачанням

бюджетних коштів, вдос­ коналення

системи

ауди­

колів, на підставі яких до

грн. А загальна сума по­

ту і профілактичних дій

адміністративної

рушень

головні

відпові­

дальності притягнуто

сфері

земель­

них відносин склала май­

221

же З8 млн грн.

посадову особу. Матеріа-

t.

в

принципи

ПОЖЕЖАМ

У районі триває збирання врожаю ранніх зернових культур та заготівля грубих кормів. Не секрет, що збереження врожаю

-

не менш важливий етап, ніж його вирощування. Отже, викону­ ючи функцїі державного пожежного нагляду, згідно зі ст.

7

За­

кону України «Про пожежну безпеку» та керуючись розпоряд­

NQ

нашої

роботи у другому півріччі року.

+

женням глави райдержадміністрацїі

-

2005

ЖНИВА-2005

<<НІ!>>

нок

Як зазначив начальник

КРУ

факти недоотримання фі­

давства з фінансових пи­

Вищезазначені норми безоп­ латної передачі земельних діля­

лінарної

земель

рять самі за себе.

на

з

кодексу України.

явлені

млн грн.

раз

кожного виду використання.

ні порушення до дисцип­

року. Крім того, виявлено

підприємствами

Кодек­

син, використання та охо­

джетних

1,5

цим один

переліку статті

повідний період минулого

~

межах

ських рішень. За допуще­

нуто

бюд­

визначених проводиться

у

у

прийнято

ди

ресурсів

громадян

відно­

земельних

рат

значно більше, ніж за від­

зе­

безоплатно

вання

відповідальності

млн грн., що

передача

політики у сфері регулю­

області. Контрольні захо­

17,7

сом,

перевірок

рони

на суму

норм,

Також за результатами

шень, які призвели до не­ ресурсів

власність

усу­

порушень.

ревізій

що

мельних ділянок

орга­

сприяло

законних, нецільових вит­

фінансових

визначено,

ненню причин фінансових

законодавс­

реалізацїі державної

Частиною четвертою статті 16 Земельного кодексу України

об-

КРУ

щення ефективного вико­ ристання

655

усунення

пот- L--------------------..Jласного

негайного

Всього

необхідних

шень.

ДЕР)І(АВИ

тих

які

відповідне

П РАЦІОВАТИ заходів щодо

заходів.

рок

«Чи мають право громад11ни, члени Об'єднання спів­ власників багатоквартирного будинку, якому передана бе­ зоплатно у власність земельна ділянка прибудинкової те­ риторії, одержати безоплатно земельну ділянку для будівництва індивідуального житлового будинку?»

поданням

КРУ Київською обласною державною адміністраці-

підви-

J'ІСУЙТЕ ВСІ JЕМЕЯЬНІ ПИТАННІ

пору-

єю, застосовуючи нові підходи до вишукування резервів

ХОЧЕТЕ &УДУВАТИСІ?

земельного,

З його початку було впроваджено нові орієн-

та

ЗАПИТУЙТЕ - ВІДПОВІдАЕМО

охороні

масовими

шення ми

2З від

6

травня ц. р.

«Про забезпечення охорони врожаю ранніх зернових культур та грубих кормів від пожеж", інженерно-інспекторський склад Броварського управління Міністерства України з питань над­ звичайних ситуацій здійснив ряд рейдових перевірок.

Як же підготувалися сільськогосподарські підприємства та

громадянам

встановлено

в

лого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надава тись у користувс::1ня об'єднанню співвласників. Згідно з п.4.4 раніше згаданого Положення частка власності (користування) земельної ділян-

ків

ки

багатоквартирних

Вранці

ного кодексу України суб'єктами права власності на земельні ділянки для будівництва і обслу-

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) є лише

щі всіх квартир і нежитлових приміщень будинку. Виділення частки земельної ділянки власникам квартир і не­ житлових приміщень у натурі та їх окреме відчуження не допус-

громадяни.

кається.

тання

також належні до них будівлі, спо­

виготовлялася

чи

родження у друзів, де його

щаджуючи

пригощали, в тому числі ка­

втратити найдорожче

вуном і тортом. «Тепер має­

ров'я.

бідкалася

гривню,

можна

здо­

-

лі­

Проблема стихійних ринків

літня

завжди була у полі зору місь­

жінка. У райлікарні, зокрема

кої

адміністрації,

санепід­

розташовані у районі, до протипожежного захисту? Нагадає­

шало випадків харчових от­

непросто. Незважаючи на те,

мо, що першочерговими засобами пожежегасіння є вогнегас­

руєнь,

що у Броварах функціонують

ники,

троентероколіти.

щити з ручним

інвентарем,

автоматична сигналізація.

Важливо забезпечити і наочну аГітацію з відповідними знака­ ми, проводити інструктажі З правил пожежної безпеки з пра­ цівниками. Необхідно обробляти вогнезахисним розчином де­ рев'яні конструкцїі дахів та горищ зерноскладів та складів комбікормів. Звичайно, у повній «бойовій» готовності повинен бути й автомобіль. У відповідності до вимог і правил пожежної безпеки України, зернові масиви слід обкосити та оборати

на

гас­

Не секрет,

правоохоронних ор­ проте

чотири

ринки

вирішити

і

один

що однією з причин кишко­

вельний

вих

становлених місцях

інфекцій

є

продукція,

якою торгують на

стихійних

лизу

майданчик,

великих

включені

їі

торгі­ у

-

повітря

як додаткові

роб­

перевіряємо

швидко псуються, стають не­

копродуктами)

чайно,

Що ж заважає господиням робити цивілізовані, тобто не

продавці

ризиковані

вий збір, з якого

звернулися

до

Ми

директора

майданчика

«Овал••, досвідченого фахівця

Василя Васильовича ТУРПІТ­ КА

з

проханням

поділитися

своїми думками з цього при­ воду.

-

Вважаю,

ринку

на

(«Овал»,

Воз'єднання

нашому

що

на

вул.

ред.) створе­

-

ні відповідні умови для відві­

дувачів, а також продавців. Їх у нас до

500

чоловік, з них

половина

торгує

продоволь­

чими

місця обладнані холодильни­ ми

товарами.

прилавками,

Усі є

робочі

проточна

сплачують

згідно

покупці,

ред

тотранспорту,

пертизи,

слідкує

за

екс­

якістю

прийшли

до

щені від недоброякісної про­ дукції,

обрахувань

кон­

трольні ваги}. До того ж наші продавці

мають

санітарні

книжки, ліцензіі, інші вихідні дані приватного підприємця. На

дошці

торгівлі,

ав­

сторожа, лабо­

котрі

санітарно-ветеринарні

під колесами

плата за

нас за покупками. Вони захи­

ло

не

рішенням

-

рантів тощо). Не в накладі й

інформація

продавців-самовільників.

з

вночі, оплата праці п'яти при­ биральниць,

раторія робить усі необхідні

Ледве

ринко­

грн. від­

(тверде покриття, освітлення

на підходах до ринків є чима­

як радять

на усі

-

ті зручності, які ми створили

придбані

ягоди варто лише,

1,З

міськради. Решта

вода, біотуалет. Наша лабо­

лікарі, ре\тельно вимити пе­

Зви­

раховуємо до міського бюд­ жету

навіть

чи

тощо.

ринку не безкоштовне

автобусних

фрукти

клеймуємо,

обслуговування

ринках прямо з землі. І якщо

овочі,

і

спецодяг (для торгівлі моло­

безпечними ...

торгівельного

витрати

земельних ресурсів.

лять свою справу, і продукти

покупки?

зе­

Броварський міський відціл

нев­

на

користування

ління цим житловим будинком.

поб­

магазинів,

зупинках,

загазоване

за

на утримання земельної ділянки в розмірі, пропорційному розмі­ РУ приміщення, і сплачуватися організації, яка здійснює управ­

мадянами багатоквартирного жи-

реєю не відбудешся. Переві­ як

Кошти

здійснюють управління цими бу­ динками. У разі приватизацїі гро­

та

рити,

ки в даному випадку укласти не­

Земельного кодексу

ристування підприємствам, уста­ новам і організаціям, які

ратів немає кому, отож зао­

крапельниці,

42

руди та прибудинкові територіі державної або комунальної влас­ ності, надаються в постійне ко­

чи не перевищений вміст ніт­

захворювань

то і окремий договір оренди (ку­ півлі-продажу) земельно·, ділян­

порядок встановлення та закріп­ лення меж прибудинкових тери­ торій існуючого житлового фонду та надання у спільне користуван­ ня або спільну сумісну власність земельних ділянок для споруд­ ження житлових будинків, затвер­ дженого спільним наказом Держкомзему України, Держком-

ганів,

форм

ділянку

мельною ділянкою повинні бути

дійсно «гаряча" пора: побіль­

від

земельну

можливо.

станцїі,

(незалежно

окремо

пропорційно площі приміщення,

ділянки, на яких розташовані ба­ гатоквартирні житлові будинки, а

інфекційному відділенні нині

господарства

Отже, якщо не можна виділити

які

спільну сумісну власність. Згідно з пп.4.2 Положення про

Стаття

власності),

рмерські

ділянок,

користання.

зле після відзначення дня на­

-

земельних

ним складом, так і об'єктом ви-

зберігалася дана продукція,

ки ... "

будинку,

різняться між собою як суб'єкт­

бабуся

клопіт:

житлового

Отже, ці різні види викорис-

розповіла, що хлопцю стало

мо

квартири

України встановлює, що земельні

«швидка».

схвильована

власника

ватися безоплатно у власність або надаватись у користування об'єднанню співвласників у

Тієї спекотної ночі до сусі­ приїздила

кожного

(квартир) чи нежитлового приміщення у спільній частковій власності визначається відношенням загальної площі квартири (квартир) чи нежитлових приміщень, що перебувають у його власності, до спільної пла-

РИЗИКУВАТИ НЕ ВАРІО дів

житлових,

допоміжних та нежитлових приміщень, у тому числі вбудовано-прибудованих, багатоквартирних житлових будинків згідно з чинним законодавством. Відповідно до пункту «Г» частини першої статті 121 Земель-

говування

Земельного

121

містобудування України, Держжитлокомунгоспу України і Фонду державного майна України від 15.04 . 1996р. NQ З 1/ЗО/5З/J96, суб'єктами права власності (користування) на земельні ділянки прибудинкових територій можуть виступати об'єднання співdласни-

ВАС OBCJIYfOBYIOTЬ?

SIK

1.0.08

оголошень щодо

необхідні

телефони.

-

правил адреси,

Одним

словом,

брудних

продуктів, терміном їх збері­

робимо усе, щоб на нашому

водою, то у випадку з бак­

ящиках чи газетах розклада­

гання та реалізацїі. Ми вида­

ринку задовольнити потреби

значні порушення вищеназваних вимог і правил. Серед тих,

теріальна

ють

ємо продавцям

кожного відвідувача.

хто безвідповідально ставиться до такої важливої справи. як

м'ясом. молочними і ковбас­

тану,

та

никам сільськогосподарської

недопущення пожеж,

ними виробами, рибою діа-

фрукти. Нещадне сонце, пил

продукціі ваги, які регулярно

смугою завширшки

На жаль,

у

4

метри.

більшості

перевірених

колективи:

господарств

виявлено

СТОВ «Бобрицьке» с.

Шев­

ченкове (директор С. Г. Малюга), ТОВ «Марія К» с. Заворичі (В. І. Кожура), ФГ «Журавушка» смт. В. Димерка (С. Л. Плакся),

ДПЗ «Плосківський» с. Плоске (П. Ф. Волоха), СТОВ «Требухів­ ське" с. Требухів (0. О. Оснач), СТОВ «Колос-2000» с. Гоголів (0. В. Дяченко), СТОВ «Плато» с. Красилівка (0. С. Плакся), ТОВ «Княжицьке" с. Княжичі (Т. М. Руденко), ПП «Русанівське» с. Русанів (0. М. Борсук), ТОВ «Десна-Агро» х. Парня (М. П. Стрілець}, ПП «Пухівське» с. Пухівка (В. Д. Колесник). У результаті рейдових перевірок за участю працівників галу­ зевих служб району та представників засобів масової інформа­ ції було призупинено подальшу експлуатацію 154 окремих при­ міщень, 15З несправних дільниць електромереж та 19 агрегатів, які знаходилися в пожежонебезпечному стані. За не­ виконання приписів та порушення правил пожежної безпеки до адміністративної відповідальності притягнуто 1О керівників та

посадових осіб. З працівниками, котрі безпосередньо зайняті у збиральній кампанії, проведено відповідні бесіди та інструкта­ жі.

Для усунення виявлених недоліків пропонуємо розглянути це питання на засіданні колегї1. при голові райдержадміністрацїі, а

також на комісіі з техногенно-екологічної безпеки та надзви­ чайних ситуацій.

+

вживанням

проточною

забрудненими

вони

на

молоко,

м'ясо,

рибу,

сир,

сме­

овочі

більше

ОТРУЕННІО Шляхи забруднення- харчових продуктів мікробами, особ­ Вони можуть потрапити на

продукти з брудних рук, їх можуть занести мухи, гризуни то­ що. Харчові продукти чудове поживне середовище для розмноження

мікроорганізмів,

особливо

при

сприятливих

температурних умовах та достатній вологості. Деякі з них ви­

діляють отруйні речовини, так звані токсини, які спричиняють гастроентероколіти, дизентерію, сальмонельоз, харчові от­

руєння та інші гострі шлунково-кишкові інфекційні захворю­ вання.

Звертаю увагу господинь на те, що приготування деяких страв вимагає особливої уваги, тобто дотримання техноло­ гічних процесів, а їх порушення може призвести до виник­

нення харчового отруєння. Наприклад, холодець, заливні ри­ ба

та

м'ясо,

паштети,

макарони

«по-флотськи»,

м'ясні,

Микола СЕМИНОГ,

молочні страви, салати та інші швидкопсувні продукти по­

в. о. начальника Броварського управління Міністерства

винні зберігатися при низьких температурах вхолодильни­

України з питань надзвичайних ситуацій, підполковник внутрішньої служби

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

12

годин (борщі, супи, салати, м'ясні, рибні страви,

кондитерські вироби, особливо з кремом, компоти та інші}. Городину, фрукти, призначені для вживання сирими, слід

МОЖНА ЗАПО&ІfТИ найрізноманітніші.

виробнич­

вживати продукти, які зберігались при кімнатній температурі

ПОРАДИ ІІІКАРSІ

ливо влітку,

-

ках, з дотриманням відповідних термінів.

вимити спочатку холодною водою, а потім протягом

1-2

хви­

лин ошпарювати окропом .

Небезпечні отруєння викликають токсини мікробів ботуліз­ му. Найкраще вони розмножуються в консервах, ковбасах, окороках, в'яленій та сушеній рибі, грибах. Ось чому небез­ печно купувати швидкопсувні харчові продукти на базарах, в місцях стихійної торгівлі, вздовж трас, де мають місце пору­ шення санітарно-гігієнічних умов їх зберігання та реалізації, відсутні лабораторні досліди на вміст нітратів, отрутохіміка­

тів,

радіонуклідів,

мікробіологічні

показники

та

показники

безпеки. Нині потенційно небезпечними щодо виникнення хімічних харчових отруєнь є дині. За результатами лабораторних дос­ ліджень динь, відібраних на ринках, біля ринкових площ та в місцях торгівлі вздовж автомобільних трас, вміст нітратів у них перевищує гранично допустимі норми в

2,5 -

4,З раза.

Вживання таких динь є загрозливим для здоров'я людини,

особливо дітей. Тому, як лікар, рекомендую відмовитись від вживання динь, або при їх покупці вимагати у продавців сер­ тифікати якості (допустима норма вмісту нітратів-

90

мгjкг}.

Ольга СТРОЙ,

Прошу врахувати, що при проведенні масовйх урочистих

завідуюча відділенням гігієни харчування Броварської

подій (весілля, ювілеї, проводи в армію тощо) забороняється

санепідстанціі, Заслужений лікар України.


10.08 t

КРИМІНАJІЬНА ХРОНІКА

НА КИЇВЩИНІ

ІІІІІІІІНО НОВУ fPYnY ИUІІfАІІІtНИХ MlfPAHnІ Відкладіть усі н Е ЗВОЛІКАЙТЕ! справи, і ви ще встигнете до цього тижня,

міграції.

на

Петра

сnинити

Всесвіті ».

неможливо. це

-

А

нинішня

яскравий

художникова

взірець українського

Саме такі люди є

Нині

nредставниками

українського

пові­

го творчості -

ти автограф , сфотографуватися з ним на згадку.

буклет з реnродукціями творів І . Марчука, а го- посnілкуватися з самим Майстром, взя-

до сюрреалістичних мотивів ; це

____.;. . ________,

3 А в І ТА й тЕ

Нам пощастило зуnинити таку мить історії під

час закриття виставки у МАУП

нА

генія

Ковалівська з Іваном Марчуком на фоні його « Шевченкіани ».

Чи ми nомічаємо у в и рі життя, що воно плинне? Саме над цим

корп.

менита

« Шевченкіана » .

тривала

6)

його зна­

-

Шанувальники

мал я р­

ського мистецтва , а серед них були і броварці , мали змогу ознайомитися з 42 роботами майс ­ тра з Канівського музею серією ілюстрацій «Кобзаря».

Київщині

У прес-релізі МАУП, зокрема , сказано про до ­

nитанням

глядач

змушений за­

мислитися, коли він дивиться на Марчукові кар­

тини. Його візії є для когось незрозуміЛими, для когось дивними , але всі вони зігріті теплим укра­ їнським сонцем і степом».

Особливою

nодією

в

культурно-мистецькому

житті України , значення якої важко nереоцінити, науковці, митці, журналісти вважають вихід у світ

альбому-каталогу Івана Марчука, що вміщує по­

лю і творчість І. Марчука: «Це справжній геній, на долю якого випав не-

липня 2005 року: Броварську міську організацію партії 'Іретя сила" (свідоцтво N! 44 від 25 липня 2005 року). Юридична адреса: м. Бровари, вул . Олімnійська 8 - а, кв . 71. Керівні органи : партійні збори, рада.

Голова: ПІНЧУК Віра Анатоліівна.

26

липня 2005 року: Семиполківський первинний осередок Української Народної партії (свідоцтво N2 45 від 26 липня 2005 року). Юридична адреса : м . Бровари, б-р Незалежності , буд 14. Ке рівні органи : збори . Голова: СУНДУК Анатолій Станіс ­ л авов ич .

-

(свідоцтво

від

N2 46

партії

'липня

26

2005

року). Юридична адреса: м . Бровари , б-р Незалежності , буд 14. Керівні органи : збори. Голова : КОЗЛОВ Володимир Ми­ колайов ич . - Мокрецький первинний осе­ редок Українсько( Народної партії (свідоцтво N!! 47 від 26 липня 2005 року). Юридична адреса: м. Бровари , б-р Незалежності , буд 14. Керівні органи: збори.

Голова: ВЕРЕМЕЙЧИ К Олександр

N!! 48 від 26

Юридична адреса : м . Бровари, б- р Незалежності, буд 14. Керівні органи : збори . Голова : КАБАН Юрій Миколайо­ вич.

-

Рожнянський первинний осе­

редок Українськоі Народної партії (свідоцтво року).

N!! 49 від 26 липня

2005

над

репродукцій його творів. До речі , усім,

500

11 серnня 2005 року з 10.00 до 12.00 буде. проводити nрямий те­

Голова :

Бровари,

адреса:

село

Княжичі

вул.

Осинко­

- 27 липня 2005 року: - Рожівську первинну партійну організацію

об'єднання доцтво року).

Всеукраїнського

"Батьківщина".

N!! 50

від

27

(сві­

2005

липня

Юридична адреса: село Рожівка Броварського району, вул. Садова . з. Керівні органи : загальні збор и,

бюро.

З серпня 2005 року: Требухінську первинну організацію Броварської районної ор­ ганізаціі Республіканської партії України (свідоцтво N!! 52 від ОЗ серпня 2005 року). Юридична адреса : село Требухів

11 .

ка,

Голова : ГРИГОР'Є В Юрій Гри горо­

-

Броварську районну партійну

організацію

"Зелена

партrі

(свідоцтво

1

серпня 2005 року: Княжицьку сільську первинну

організацію Конгресу Українських Націоналістів (свідоцтво N!! 51 від

2005

від З серпня 2005 року). адреса : м . Бровари, вул . Короленка , буд. 64-б, кв . 85. Керівні органи : конференція, рада. Голова: ВАС ИЛЬЄВ Сергі й Юрі йо­ Броварську

"Зелена

міську

партії

(свідоцтво

N!!

('~:·)~ ro~®OO

">. •

,, , "' •....,. nри би ральник термторrі. '; ~ ·,••: Te.ri.: 5•21 - 20(відділ к!і,!Щі.~),\;:'

•альник аjм (350$); · •. •4\і і.СПовний nакет соціальн · '

сестрИ

Товарознавець .

пр·т Гага ріна , 2 1-д . вул . Лугова ,

20 до

ЗО років;

освіта сер. - спец. , вища .

Jl( Н Т Т

Броварськuх

міської

R •ma

газета раuонноі

раІіонноr Аержавної u.мінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ ·

колекmuв

ремкuіі газеmu , Броварські міська і раuонна

paAu,

раuонна

АержаАм ініс mраu ія .

Свідоцтво про державну

рессmрацію кl lV 259 від 10. 12. 1997р. lндеr<с

9.

вул . Васильківська,

8HMOrll дО КРНІІНдР'J'ІВ: без д/р на АЗС; від

> ··:<

вул . Братиславська , 48 - Б .

Прибиральниця.

pu.,

роботи. і\·'· > .. . Звертатися за телефона~: : ,; 79-1 33, 79-1 34 та за адресою: . с .. калинівка; ': · вул . Ігорева, 15. "ГУ'> ,; :

пр- т Червонозоряний , 123 - А . пр-т Московс ький , 26 - В .

О В Е

кове знання ПК, від 18 рбкІв;' Жіні<и.

Внмоrн до експедитора: досвіД

Продавець-консультант.

• 11

Внмоrн до диспетч~рв: обёів'ЯЗ.­

бул . Перова , 27 - Б .

81285

Тел. :

22

та ін .

(044) 542-57-18, 542-52-19.

пр-т Визволителів, 17-А. АЗС «ТНК.,, віддіІІ кадрів.

ААРЕСА:

.о • о

завгосп (чоловік з досвідом

-

медичні

"исnет•ери, ексnе"..~·ріІ1:;~

Харківське шосе , 179 - А .

5-94-40, 5-36-14 , 240-46-77, 444-49-58.

а саме:

- ' . . фарбуіва~н-~ автомобілів (від 300$); .; j - автоелектрик (від 300$); ~- - а.втослюсар (від 250$); с" .~'~

-медичні сестри ;

IЛJ@<S'U'Oim!IOW ІР@~@® .. . :',

пр-т Глуш кова , 9-А.

: ..

ME&JII дng ДОМУ: м'я кі, стінки, сnальні , кух ні, дитя чі , в і ­ тальні. Виробни цт во Польща .

·>_·'_·ll _-·,~.A~«P i:::и·,.sp_~ оіІ~· Іt·АІtт~ l)t;~:~ .·' .~·,

ІД0c:::JD3Юi]I]Ci>GllilE@lli)'\7 . , [E@{j!j)l30c:J&'l:i'-'\7 "'ШІІІШІЛШ"':. . 'U'(31?.G-JJШIO@Ш@ IЛJ@'U'I?0@5!IOO -· ІЮ&

Адреси АЗС:

ю_

ШІІІ[J'®'і1®ШШШG::V

· ·\~p:~e~~.i~~iJX!i~$~,:,

Оператор - каси.

_ "'·

НА 3АМОВЛЕНН ••

ро~оти);

Кор'•рнніі рІпІ

д

Ціни найнижчі в регіоні. Сер тифікат якості

від З серпня 2005 року). Юридична адреса: м . Бровари , вул . Короленка . буд. 64-б , кв . 85. Керівні органи: конференція , рада. Голова : ВАСИЛЬЄ В Анатолій Юрі-

-:- молодші (денні);

НО8ІІОНІІ81

о

МЕТМОПІІАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ - НІМЕЧЧИНА.

партійну

Української

планета"

Р

n

вич .

t-:

Сrо61n•нніі •оро61rокІ

Секретар.

•:іс. ,,_ ,_, _-., . оrаііо.Uёин•ми.

Юридична

-

•Р•••

.. ІІіі•ІА~ііdеїііо.

, .

53

року).

Оператор АЗС.

Водій зі своїм авто.

::_~(::::~~';S;),·:: : >~

;.1!

54

димирович .

серпня

Української

планета"

організаці ю

Голова : ТИЩЕНКО Микола Воло­

запрошує на роботу:

Оператор автомийки.

равління культури за телефонами :

286-84-11; 286-10-06.

вич .

«ЗОЛОТИЙ ГЕПАРД»

мастил.

населення м

-

Мережа автозаправочних комnлексів

заміни

з

да .

ШУСТЬ Василь Стеnано­

. toitoвнoro бухrаІітера ';:- з/n від 1000 грн.; · ,;;...;: водГів кат. В, Е - зjn ~іД 1000 грн .; ,автослюсарів зjn аі,р. 800 грн .; ~т робітників --,-: зjл ,віД

пункту

зв'язок

області керівництво обласного уп­

ва. З. Керівні органи : збори . Голова: КОВАЛЬ Леонід Борисович.

;, .I::Pl1t.;lф tJ ~йlt!.1Ciill~ . · Ш(і>@!!!І'\7@ ша , . ·.. Сі>@>0@'і1'\7а . ~- · ·;,:';у

Механік

лефонний

Керівні органи : загальні збори , ра­

вич.

-

Юридична

Броварського району,

Броварського району , вул. Шевчен ­

Юридична адреса: м . б - р Незалежності, буд 14. Керівні органи: збори .

1

П рохорович .

(свідоцтво

липня 2005 року).

Пухівський первинний осере­ Народнсіі

Літочківський первинний Українськоі Народної

осередок

партії

червня ц. р .

Валентина КОВАЛІВСЬКА

1

УП),

- 25

Українськоі

15

На фото: так виглядає обкладинка буклета ; криничанки М . Овдієнко, С. Клочко, В

в и сТА в ку 8

якоюсь мірою українська алегорія життя і смерті .

2,

у

ловне

сяця, у nостійно діючій художній галереї Міжрегі­

Фрометівська,

не

хто має кошти, зможе nридбати альбом-каталог,

ональної Академїі управління nерсоналом (МА­

вул.

але

євроnейської сnільноти, європейської свідомос-

I'OIAІtCitKE MICitKitAЙOHHE УПІtА811ІНН8 ІОСТИЦІІ І108ІДОМІ18Е,

-

терноnолянина

Землі ,

в Українському дому виставлено nонад

що відповідно до ст. 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" зареєстровано:

док

на

ті. Сь-огодні твори Марчука є відомими і вшанованими по всьому світу. Останній nоворот до йо-

лауреата Національної nремїі

тематична виставка Івана Марчука

виявлено та затримано 6 груп нелегальних мігрантів загальною кількістю 202 особи .

-

nублікаці ю

«Самотній

робіт художника. Кожен , кому nощастить і

300

серпня, завітати до Україн- ,...-------------""С

робіт

nізнавальну Сороки

України Івана Стеnановича Марчука. Наnередодні, в травні-червні, уnродовж мі­

головному

року

цікаву,

імені Тараса Шевченка, народного художника

управлінні МВС України по Київській області . Всього з початку

виставку

сучасності -

Республіки

Про це

в

13

нагальні

чу за художнім рівнем, тематикою, образністю

нагороду сприяли незакон ­

ній

виnробування часом ; радянська влада намагалася заборонити його твори, але істинну творчість

кінця

ського дому м. Києва на масштабну, вражаю-

Бангладеш, які нелегально перебували на територїІ на­ шої країни , а також двох громадян України, які за ви­

домили

тати в « Літературній Україні» від 21 лиnня ц . р .

ренесансу.

них заходів обласним Уп­ равлінням по боротьбі з ор­ ганізованою злочинністю МВС України та Управління Служби безпеки в Київській області затримано в с. За­ зим'я Броварського району

громадян

кого цікавить творчість І. Марчука, раджу nрочи­

шов його.' Мистецтво Івана Марчука nройшло

творчість

У ході проведення спіль­

легкий шлях, nроте він і з гідністю українця nрой-

ВИИОНVЄМО ВСІ ВИДИ ПОИРІВЕПЬНИХ РО&ІТ 8·067·508·33·56. 07400,

КuівськіІ обл ., м . Броварu,

,

.

.> -

маляр

з

зварювальник-рихту:

З;Щtсту.

! ;щ~. @jГIJ: КОМП'ЮТЕР, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕОМАГНІТОФОН, ,рилосос, холодильник.

~;: !:')::. . Тел~ 5-57-78 після обіду. ·-·:-.·":~-- -'

:·· ~hj' ~''.,., ,

·-~

І Втрачений Державний акт на право користування

.j: ')"e!J.; 8-294-562-09, 560. <:JІ ((),~7) 91)~:.~!~47 ! -

<>/

земельн о ю

ділянкою

Р1

N226548 від 15 березня 2001 року, вида ­ ний Калинівською с ільською радою на ім'я Миколи

ВІАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОФІ ...

ПОВІДОМJІ.t:: до порядку денного ч е р го ви х

загальних зборів акціонерів, які скликаються 8 ве ресня 2005 року о 14 годині за адресою м. Бровари, Київської обл. , вул. Незалежності, 16, вноситься

Калениковича

ТРУТНЯ

вважати

н едійс ним.

І Втрачений Державний акт на право при· ватної власності на зе млю , виданий Бровар­ ською міською радою на ім'я С МОВЖ Лю­ бові Савівни, вважати неді йсним.

!І Втрачене свідоцтво про середн ю освіту

N2 0771 98, пор~дковий N2579 на ім'я ПАХЛО Руслани Григорівни , видане Требухівською середньою школою , вважати недійсним.

nитання:

8. Про з міну реєстрато ра з ве­ де ння реєстру власників іменн их цінних паnер і в , затвердження умов договору на ведення реєстру новим

ре єстатором

введення

реєстру

та

n е редача

новому

ре єс­

тратору .

Правління ВАТ "Софія".

бульв. Не залежності,

Броварськ і районна держав н а адміні стра ці ~ та районна р ада з глибоким сумом сповіщають , що 6 сер пн~ ц. р. на 56 р о ці жи тт я пере дч асно помер Же рді вський сільс ький голо ва ТЕ ПЛЮ К Микола Олекс і йович , і в исловлюють щи ре співчутт~ рідним і близьким покійного .

дру к oфcemнuu .

2.

Puaкmop: 4 -03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

BiAAiAu: сільського госnомрства 4-02-92; промuсловосmі і соuіальнuх пumань. лuсmів і масов ої poбomu 4-04-81; бухгалтерія , прuuом оголошень 4-23-26. • Редакція не завжди поділяє позицію автор/а. • За точністt. викладених фактів відповідає Іівтор. • Листува ння з чита чам и - на сторінках zазети. • :1а зміст реклами відповідалі.ністt. несе рекламодааецt..

Обсяг

1 Ару кова н u u а ркуш .

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnра вах

ma

npecu

інформа ції Кuїв ськ ої

облАержаАМін іс mраuії.

Зам . Тираж

2610 2750

nрим .

..

#63 2005  
#63 2005  
Advertisement