Page 1

СУБОТА

10 серпня

2002 р. N2 63 (9365)

Виходить 17 квітня 1937 рокu

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

серпня

11

- ІJень будівельника

#.ol4.o.ht ...............................

ЩИРО

ВІТАЄМО

ВАС

ганІзацІи та підроздІЛІВ. Завдяки ваш1и май­ стерності ознаки оновлення та розвитку При­ деснянського краю стають дедалі помітніши­

іЗ

ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ! У сфері будівництва працює -елизько чоти­ рьох тисяч броварчан . Спорудження житло­ вих і промислових об'єктів, виробництво су­ часних будівельних матеріалів є однією з провідних галузей нашого міста . Тільки за ос­ танній

квартал

в

експлуатацію

введено

ми.

Творінням ваших рук є побудовані нові жит­ лові масиви , об'єкти соціального та виробни­ чого

14

призначення,

доріг ,

об'єктів. Із них: 68-ми квартирний будинок по вулиці Короленка загальною площею 5546,4 М 7 , три індивідуальні будинки загальною пло­ щею 1049,9 М ', два об'єкти промислового призначення та шість соціальної інфраст­

розгалужена

відреставровані

система

відбудовані

об'єкти,

що складають культурну та історичну цінність.

У переддень свята від щирого серця

ба­

жаємо вам міцного здоров ' я , великого сімей­

ного щастя, добробуту й родинного затишку, сил і натхнення в роботі з розбудови будівельного комплексу.

руктури.

Будівництво та виробництво будівельних матеріалів - одна з основних галузей народ­ ного господарства нашого району . На сьо­ годні цей комплекс налічує дев'ять ор-

Голова райдержадміністрації Леонід ВАЙСФЕЛЬД. Міський голова Віктор АНТОНЕНКО. В. о. голови районної ради Григорій ШУРИГА.

І ·І І І На вас покладені відповідальні завдання з охорони нашої території~ І І СІльськогосподарських підприємств, усіх жителів району щиро й~ І І І Ji свІІrом, копеrиІ І І І І І І І І І І І І І І І І І І І ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ!

Враховуючи вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя , ветеринарна-санітарної безпеки продуктів тваринництва і охорони

jдовкілля,

в

листопаді

минулого

року

Президентом

України

був

підписаний Указ про встановлення вашого професійного свята. Це~

говорить

про

працівників.

повагу

до

системи,

про

заслуги

ветеринарних~

~

від занесення збудників інфекційних хвороб тварин, їх профілактики , ~ діагностики та лікування, захисту населення від хвороб, спільних для~ тварин і людей . Тож недаром у народі говорять: «Лікар лікує людину , ~

а ветеринарний л ікар - людство! » _Від імені районної державної

~

адміністрації

та

районно·І

ради , ~

сердечно вітаємо вас із професійним святом -- Днем працівників~ ветеринарної медицини!

Бажаємо міцного здоров'я, великого сімейного щастя благополуччя, успіхів у роботі і професійного задоволення_ від неї.

~

й~ ~

Голова районної державної адміністрації Леонід ВАИСФЕЛЬД. ~

Виконуючий обов'язки голови районної ради Григорій ШУРИГА. ;

[]]@ШGQ@GQ@)~ ®~~

}[.11@] r]j@WїJCIO

Четвертий рік управління ветеринарної медицини райдержадміністрації очолює головний державний інспектор ветмедицини Віктор Анатолійович ДЯДЮК. Це фахівець,

котрий знає й любить свою справу. Завдяки

Тут,

при

мабуть,

вперше

будівництві

застосовано

склопакети

. зорим

фасаду

двокамерні

із

світлопро-

заповненням і теп­

лозберігаючими

якостя­

ми виробництва заводу.

Серед

новобудов,

де

відповідати усім сучасним ви­ ~юга~І:

бути

говічною,

таціі,

надійною

і

дов­

зручною

в експлуа­

також

сприяти

а

естетичному

архітеюурного

нальне

завер шенню

задуму .

Кому­

підприємство

«Київський завод алюмінієвих будконструкцій», на яко~rу трудяться

броварчани,­

найкрупюше в Україні з випу­ ску

алюмінієвих

пресованих

профілів та будівельних конст­ рукцій з них. Більш як 20річний досвід роботи колекти­ ву

забезпечує

йому

провідне

місце

не лише на теренах України. Продукція броварчан відома в Європі, Америці, Аф­ риці, країнах СНД та на Близькому Сході. А це понад 4000 най~Іенувань для більш як тисячі за~ювників.

Унікальність заводу, який очолює директор Микола Іва­ нович Палієнко, полягає в то­ му, що тут діє замкнений ви­ робничий цикл, який включає в собі вий,

цехи ливарний,

гальванозахисних

криттів, дальний, Так,

пресо­

цех

заготівельний,

по­

скла­

інструментальний.

NQ7,

де

керівником

Володимир Анатолійович Лав­ рик , виготовляє високоточний

на

му­ на

Незалежності,

у Дарниці,

крите

залізничний

вокзал «Південний»,

сучасному

числовим

з а

програмни м

равлінням .

автостанція

А

вмілі

Все

з

уп­

руки

них з аходjв

ників

більше

надають

-

це

оцінка

благополу•1чя

держави,

нарна-санітарнеі

ро"r

головним

Фроловою та голо­

B.!vl.

вниr.І

технологом

новським,

дива.

на

конструкrо­

Тож

АО.

здатні

Жда­

вершити

недаре:-.1но

на

щорічних міжнародних вис­ тавках «Будів ництво і архітек­ тура» продукція заводчан

«Агата»

і

скликання

прийняла

рукцій.

широкого вжитку з алю~Іінію

алюмінієві

будівельні

І, звичайно ж, продовжуємо виготовляти традиційні товари

стрем'янки,

сушки, карни­

огорожі,

штукатурний

інструмент, склопакети тощо. Широким попитом користу­

конструкції заводу прикраси­ ли багато унікальних та оригінальних новобудов , зок­

JІ.Ш

різноманітні

рема в столиці України. Це фунікулер, готелі «Київська

кабіни

таксофонів,

павільйони.

Русь»,

«Салют» ,

Палац

спорту,

ються і малі архітектурні фор­

«Хрещатик»,

купол

ад-чіністративних

з маркетингу.

На фото: такий виrляд має сьо­

та

ЖИТЛОВИХ будівель. Житлом ХХІ століття по праву можна назвати будинок на вул . Б. Хмельницького, 39 у Києві.

авто­

начальник управління

портної розв'язки на Севасто­ польській площі, театри, музеї, корпуси

кіоски,

Станіслав ГАЛУЩЕНКО,

транс­

rодні

на

автотранспортна

Севастопольській

розв'язка

площі

у

Києві; будинок із «скляним» фа­ садом.

Закон- Ук ­

раіни «Про ветеринарну ~Іедици­ ну». Він сприяє адекватному реа­

гуванню

органів

державноі

пущення

на

:.Іедицини

на

будь­

вживанню заходів з недо­ незаконного

територію

Є вона

вимося

ло

ходів.

пронеденнн

протилей­

Гіронедена

значна

організаційно -р оJ' яснкнJіньна

ро­

бота.

У

районі

працюють

шість

ального

дільничній лікарні у нас є штатні

які

"!О­

виникнення

інфекційних захворювань чи при­

чинити захворювання людей. Вар­

то зазначити, що епізоотична си­

техніки,

--

тої

чергування

яка

чисельність

худоби

Хоча

84343

швидка

ветери­

нарну допомогу вдо:-.Іа. Є всі у~ю­ ви для роботи й відпочинку нет­

225

точу

211639! 25 Н

- -

ове ць і

39

коней.

секторі

маємо

7345 голови, у то~ІУ числі -- 6532, свиней - 67'78,

овець -

1887,

у

є в рсн-юні

приватному

ВРХ корів

голів,

свиней ;~-Іапю

!ПИЦі

Крі:-.1 того,

кролів, У

- ~Ц2 1 -- :1936,

ГОЛОВІ\,

голів.

діє

погоАів'я

На сьогодні в гро~Ііlдсько~ІУ

захода:v1.

надає

що ­

секторі утри~;у є ться веАикоі рога­ числі корів

лікарів,

ветдопомога,

Яка

-

вжн­

- У .листопаgі минулого року Ви СВЯll!JС}'Вали новосі.ЛіІя у новому чуgовому приміщенні. Вперше за ЗО рохів побуgували на Київщині нову .лікарню ветмеgицини. Що gало це району7 - Тут організоване цілодобове

кожній

які наДСІІQТІ, нrклуп1

своєчасно

НеЛеГКО.

І ]ри

тварин і птиці у района

сягнуто

невідкладним

Сс'ктора.

до ш1учноІо осі:ченіння.

туація в районі контрольована. Вона не ускладнюється. Цього до­ завдяки

Зі1Йчаоюся штуч­

продуктів

походження, ризик

дільничних лікарень. Кр1~1 ветери­

зі\везен ня

країни

складати

ти~І

конст­

-

Так,

хвороба віку .

козних і щютитубеrжульо ·ших за­

ДОВОДИЛОСЯ

зи,

-

дуктів тваринництва й охорони довкілля. Верховна Рада ~шнулого

«Поліс», які на субпідряді про­

найбільш об'єктів.

Це

нарних послуг.

колективу

наших

А Аейкоз, туберку.ІІЬ0з7

--

сьогодні і в нас. l\·Іи ретt-льно с та-

водять

монтаж

е:-.1кпр,

ним осі·ченінняч тварин індивіду­

і

партнерами

безпеки

захворю-

Г1руІ\ельо:з,

яке ускладнення епізоотичної си ­

перевагу

броварські фірми

ветери­

rіщих

ящур .

туації,

незабаро!І<І стануть до ладу на Осокорках. До речі, випробу­ вани~ш

епізоотичного

вань, як

замов­

відзначається багатьма дипло­ мами, і колектив виборює тен­ дери на участь у будівництві

престижних

Останні~Іи rюкюш н е

ветеринарної

дверям з алюмінію. Готові вироби нині постачаємо на дві багатоповерхівки, що

є

згідно

про­

жуть

з

державно~о-tу

та

тваринного

уособлюють професіонали

на

теринарного

вікнам

чолі

профілпктику

інф екц ійни х та інвазійних хвороб з плано~І протиепі :ю отич­

зареєстровано

робітників у поєднанні з «моз ­ його

району

працівників ветеринарна! медици­

ковим

що

нет:чедицини

здійснюють

-Щиро дякую. Указ Президен­ та України про встановлення Дня

порівняно дешевим, зручним і надійним в експлуата ції

центром»,

Фахівці

«Виду ­

бичі» .

технологіями

обладнанні

інші.

тощо.

пр е-

прогресивними

Ко­

валь та

ної ~Іедицини в забезпечення ве­

Водиці,

і н с т р у ~~ е н т

В.і\/_

класична чу~Іа, xвnpoua НьюкасІ\а

реконструкція

подвір'я школи у Пущі­

с о в и й

!ЗеТ­

~11?{\ИЦИНИ

рівні ваго!'юго внеску ветеринар­

NQ24

продукція

Прудкий ,

•\іКі!р

ничники,

басейни школи-ліцею « Вересневий )) та ЗОШ

повинна

чу, зі святом Вас!

В . [.

ни

майдані

сьогоднІ

Отже, Вікпюре Анатолійови­

-

раторії

ПрОВІДНИЙ

залишили свої. «автогра­ фи» броварські вироб­

лікарні у Феофанії, зейний ко~шлекс

Б у АІВЕЛЬНА

йоrо енергії, високій кваліфікації, постійному пошуку, вдосконаленню форм організації роботи досягаються позитивні резуль тати при проведенні ветеринарна-санітарних, лікувально-профілактичних і протиепізоотичних заходів. Про ці та інші набутки ветеринарної служби району наша з ним розмова:

122,

кіз-

всіх видів

-

9633

Спеціалісти

1632,

кролів-

-- 1095,

бджолоLімей

птиці

галони.

держвет~Іедицини

впроваджують нові фор:-ш відно-

син

із

ми,

фер ~Іера~ш.

рин

як

прИВdТНІІ!'ІИ

підприємства­

влсt с ника~ІИ

тва­

спеціалістів. У новому приміщенні розміститься лабораторія, яка

контролю, так і фінансових, а та­

досліджуватиме

кож

харчування.

якість

продуктів

Працю є

відділ

регіональної служби ветмедицини

на державному кордоні

й транс­

порті

постійно

шляхи

ветеринарного

вишукують

вдосконалення

нові

ветеринар­

ного обслуговування.

-

Хай збуgуться всі заgуми і

мани виші, працівників очОАЮва­

У штаті управління держв_ет~Іе­

дицини

у питаннях

-

71

авторитетом

фахівець.

Високим

користуються

за­

ступник головного лікаря Л.Д. До­ оош. AИDeKTOD DаЙОННОЇ BPTЛilfi()-

ної вами gержаної ветеринарної меgицини. YcniDв Ва..чf -Дякую.

Ьиперв'ю взма Галина ЛОАЯКОВА


10.08 ПОНЕДІЛОІ<

12

06.45 "BIZ-ТV" 07.20 "Антресолька"

ссрпня

УТ-1 06.00 ·Доброго ранку, УкраІно'" 06.25 "Сьогодні" 06.ЗО, 07.00 Новини. Погода 06 . З5, 07.05 Спорт 06.40, 07.40 "Автогід" 07.20 Телепсихолог

07.50 "Hi-tech" 08 .00 Tj c "Рятувальний загін". Фільм З-й, 1 с. 08.50 Смачний ранок 09.05 ·Ситуація" 09.15 "Для тих. хто вдома" 09.ЗО Вічні істини 09.40 "Панорама" 10.00 ТІс "Магія кохання" 10.50 "АндрІй Тарковський. Ностальгія по майстру"

11.25 МІс "Робін Гуд" 11 .50 Погода 12.00 "Знімалося кіно" зІрок

До

"До 40 - річчя Поповича

польоту П. навколо Земл і ЗО " На кому світ тримається" "Здрастуй ,

12

свято ! "

1З.ОО 1 З .15 1З . 20 1З . 25 1З . ЗО 1З З5

"Для тих, хто вдома" Абетка безпеки Телеслужба розшуку Погода Закон є закон "Нащадкам на пам'ять"

14.55 "Нащадкам на пам'ять" 15.00 Новини 15. 10 Погода 15.15 "Для тих, хто вдома" 15.ЗО М Іс "Робі н Гуд" 16.00 "А музика зву4ить ... " 16.20 Надзвичайна ситуація 16.50 Закон є закон 16 . 55 Ретроспектива польського

телефільму.

Фільм А. Вайди

17.40 ТІс "Мапя кохання" 18 . ЗО "Саме Той"

19.00 Новини 19.10 Погода 19.25 "Нащадкам на пам'ять" 19 . ЗО ТІс "Сибіріада", 4 с. 20 . З5 ВечІрня казка 20 .50 Вечірня молитва 20 .55 Лотерея "Кено" 21 .00 Новини 21.20 .. ситуація" 21 ЗО Світ спорту 21.45 Питання дня 21.50 Погода 21 .55 ·нащадкам на пам'ять" 22.00 Телеслужба ·Милосердя" 22.25 Казна держави , 22.50 Телеслужба розшуку 2З.ОО "Підсумки" 2З 25 "Автогід" 2З . ЗО Т Іс "Рятувальний загін" Фільм З-й. 1 с. 00.20 Муз. хіт-парад "Мьюзік­ бокс" УТ-2 Т І с "Корабель кохання" . 1З с . 50 Т І с "Тепер вже незабаром", 10 с.

14 . 00

15.40 Т/с "Сищики", 9 с . 16.40 Т ;с " Район Беверлі Хіллз", 19З с . 17.40 Т Іс " Пристрасті по­ італJйськи", 52 с. 18.З5 Т І с "Нові пригоди

ментІв", 6 с.

19.ЗО тсн 20 .00 ·тсн . Проспорт" . 20 .05 Т / с "Бандитський Петербург", 9 с. 21 .05 д ; с "Кримінальна кра І на" "Фальшивий кур'єр"

21.40 ХІФ "Братва" 2З . 15

· Парк автомобі льно го

періоду" 2З.50 ТСН

00 .20 Телеслужба розшуку 00.25 ХІФ "Шпигуни повертаються "

07 ОО 0710 07 25 08 ОО 08 15 09 .00 09 10

УТ-З Новини Мультфільм Т Іс " Метушливе місто" Новини Т ;с "Висока хвиля" Новини Є. Миронов , В. Галкін у

х/ф

серпні

сорок

четвертого .. ·· 11 .20 "Вікенд" з І. Зінченко 12.00 Новини 12.15 Т Іс "Заборонена жінка "

1З . ОО За киівським часом 1З 10 " Шлягер " представляє

..

13 .55 "Крихітка" 14 20 Телеслужба розшуку 14 25 Медцентр •довіра • 14 . ЗО

Творчий вечір В Крищенка "Українська дУша", 1 ч.

15 ЗО "Посмішка" А . Демчука 15.40 На ранковому прийомі 16 20 "Дорога до успіху" 16 . З5 ЛІкар Р Довженко ТІс "Кохання ,

16.40

іскриться",

54

що

с.

17 25 Торговий ряд 17 ЗО За київським часом 18.00 Новини 18 . 10 Т Іс " Повернення з

в

першого

погляду"

20 .00 "Подробиці" 20.40 Т/с "Зупинка

за

ВИМОГОКJ ..

21.45 Програма К.

Музика на каналІ "Київ" " Споживач" " Київ класичний" 10.50ХІФ "Ідеальний чоловік" 12 . ЗО Закон є закон 12.З5 "Сократ-Свінг" 1З . О5 "Земля і небо Києва" 1З.З5 "BIZ-ТV' 15.25 "Ім'я" 15.55 Закон є закон 16.00 " Сократ-Свінr" 16.15 Закон є закон 16.20 Мультфільм 16 ЗО СТН 16.50 "Ква-Кваша" 17. 15 "Киянин" 17.50 Худ.-nубл . ф. "Якщо я

1 ч.

18.40ХІФ "День народження" 20. 10 Дозвольте запитати 20.25 Новини з вітрини 20 . ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" з В За манським 20.55 Глобальні nоради

21 ОО "BIZ- ТV" 21 .25 Погода 21.ЗО "Вісті"

"Чу дики"

ХІФ

22 .50

"Кохання

цього

року"

ОО.З5

ІСТV T j c "Приватний

детектив Магнум"

06 .45

Хіт- nарад

дня

1.30 Т,Іс "Висока хвиля" 02 .25 "7еr.еф о ртуна"

19 . ЗО ХІФ "Загадай бажання" 21.15 " Вікна. Бізнес"

21 . ЗО Х/Ф "Здоровуля"

23.20 " П ' ять ночей з Такеші Кітано". ХІФ "Сонатіна" ВІВТОРОІ<

"Гаряча

06 .55 М/с "ДжІнджер" 07.45 "Факти" Ранок 07 .55 Погода 08 .00 Mj c "Невгамовні " 08 20 ТІс "Сім'я Гарсія" 08.45 "Факти" Ранок 08.55 Погода 09 .00 ТІс "Висока хвиля" 09 55 ТІс "Приватний детектив Маrнум"

10 ОО, 11.00, 12 ОО, 14 ОО, 18 .00 " Факти" . ГарячІ новини

11.05 Т Іс "Долі трьох жінок", 58 с. 11.55 Tjc "Чорна nерлина" 12.45 "Факти" . День 1З.ОО Х/Ф "Універсальний солдат-2" 14.50 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі"

15.1 О М/с " Невгамовні" 15.40 М Іс "Джінджер" 16.05 М/с "Гей, Арнольде ' "

УТ-1 06 .00 "Доброго Україно'" 06 25 "Сьогодні"

16.ЗО ТІс "Сім'я Гарсія"

09.З5 " Клуб Суперкниги" 10.00 ТІс "Магія кохання"

10.50 "Осві та ХХІ ст оліття" 11.25 МІс "Робін Гуд" 11 .50 Погода 12 ОО "Знайомтеся·

ХІФ

"Сьоме кільце 1 с. 1З.ОО "Для тих. хто вдома" 1З. 15 Абетка безnеки 1З.20 Погода чаклунки",

1З . 25 Закон є закон

15.00 15.10 15.15 15.30 16.00 16.З5

Новини Погода "Для тих, хто вдома" МІс'"Робін Гуд" Грані nізнання Регіон . Південь Закон є закон Погода Енергетичне поле

16.55 17.05 17. 15 17.40 Tjc

"Магія кохання"

18.ЗО "Саме Той"

19.00 Новини 19. 10 Погода 19. І 5 Х/ф "Нелідсудни й" 20.40 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20 .55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.20 •Ситуація•

Т / с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти" 19. 10 Погода 19.20 Х/ф "Пророк" 21.10 Т І С "КомедІЙНИЙ

17 45

квартет"

21.45 "Факти". Підсумок дня 22.00 Погода 22. 10 Х/ф "Вісім мі льйонів способів nомерти" ОО.ЗО ДКТ nредставляє. Світ комп'ютера 00 . 55 Хіт-nарад "Гаряча сімка" . Підсумки тижня 01 .20 Хіт-парад "Гаряча СІмка"

О 1.30 Музика ночі

НОВИЙ КАНАЛ 07 .00 Mj c "Кіт-Пес" , 54 с. 07.25 МІс "Пригоди Джекі Чана" , 225 с 07.50 МІс "Сакура", 11 с. 08.20 Київський реnортер 08.25 ТІс "Грозові камені-ІІІ", с.

ТІс "Ад'ютант його превосходительст ва"

08.55

10.15 Т/с " Кобра " , 74 с. 11. 1О Т Іс "Сnека в Лос­ Анджелесі ", ЗЗ с. 12.05 "Жіночий погляд"

О.

УТ-2 07.ЗО ТІс "Тепер уже незабаром" , 10 с . 08.ЗО Сніданок з "1 + 1"

італійськи ", 53 с. Tjc "Нові nригоди ментів" , 7 с. ·

18.ЗО

19.ЗО тсн 20.00 "ТСН. Просnорт" 20.05 Т jc "Бандитський Петербург", 10 с.

міжнародн о го

значення"

14 . ЗО Домашній фітнес "Хауз фіт " 14.З5 МІс "Денніс-мучитель" , 57 с. 15.05 м;с "Кіт-Пес", 55 с. 15.25 МІс "Ракети", ЗЗ с . 15.55 М/с "Пригоди Джекі Чана" , 226 с . 16.15 М/с "Сакура", 12 с. 16.40 МІс "Злюки-бобри" 17. 15 Т Іс "Чорний скорnюн",

6 с. 18 05 19.00 19.20 19.30 20.50

ТІс "Кобра", 75 с. Реnортер

Погода ТІс "Дикий янгол" Х/ф ''Наказано взяти

22 . ЗО Реnортер

22.45 Погода 22.50 ХІФ " Змова стра ху" 00.45 Т Іс "Зона сутінок" О 1. 10 Телеслужба розшуку О 1. І 5 Спортивний огляд СТБ

07 .00 Муз. деnартамент "Ран ОК"

09.00 "Ви nрактично здорові" 09 55 ТІс "Директорія смерті", 12 с. 10.40 Х/ф "Білий шквал" 1З . ОО Tj c "Любовна мара" 14.00 " Вікна. Новини" 14.40 Муз. деnартамент

ХІФ

"Тести

для

сnравжніх ч о ловіків"

22.25 ТІС "Секс І МІСТО" 2З.ОО ТСН 2З ЗО Х І Ф

"Тюремний

романс"

Пушкіної

12.50 ХІФ "Остін Пауере --

nригоди

6 с.

10.10 д/Ф " Земляне" 10.40 "Зірки, на сцену!" 11.20 Модний час 12.00 "Перехрестя" 12.40 Телеслужба розшуку 12.45 ТІс "Чорна Рада" , 5 с. 1З.50 •Ситуація• 14 ОО Т І с "Корабель кохання", 14 с. 14 50 Т / с "Тепер уже незабаром", 11 с . 15.40 Т І с "Бандитський Петербург", 9 с. 16.40 Т Іс "Район Беверлі Хіллз", 194 с 17.ЗО Tjc "Пристрасті nо­

21.05

УТ-З

07.00 Новини 07. 10 " Родина

від А до Я"

07.З0 ТІс "Метушливе МІСТО"

10.15 Дефіци т -шоу

за " Хто

крайній?"

10 40

T j c "Народжена революцією" Новини Т jc "Заборонена жінка"

За київським часом "ХІт - базар" Молодіжна телеслужба

14.ЗО Медцентр •довіра" 14.35 " Театральний Киів" 15.10 Творчий вечІр Крищенка

В.

"Укра1нська

душа", 2 ч. 16.10 "Фольклорама"

16.З5 Доктор Р . Довженко Т / с "Кохання. що

16.40

55

с.

століття"

18.55 Футбол. Ліга чемnіонів. раунд.

кваліфІкаційний У nерерві: 19.45

"Подробиці"

20.55 Інтерсnорт 21 10 Т І с "Зуnинка

14.10 "Чорний квадрат" 14.40 Мультфільм 15.00 Кіносалон nредставляє . Х/ф "День народження" 16 . ЗО "BIZ· ТV"

ТІс

"Літо

27

нашоі

с.

20.00 Правовий всеобуч 20.ЗО стн

20 .50 "П'ять хвилин " і з В. Заманським

20.55 Глобальні поради 21.00 Спортивна nрограма "Команда + ТV" 21.ЗО Погода 21 . З5 "Вісті" 22.00 Погода 22.05 "Київський регіон" 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини. Ексnрес-інформ 22.55 ХІФ " Еліс, мила Emc" 00.45 "Один у кубі" ІСТV c "Приватний

Tj

Хіт-nарад

"Гаряча

06 55 М/с "Джинджер" 07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 08 .00 М Іс "Невгамовні" 08.20 Т Іс "Нові nригоди Лессі"

08.45 " Факти". Ранок 08.55 Погода 09 ОО ТІс "Квантовий "Приватний детектив Магнум" ОО , 11 ОО, 12 ОО, 14 ОО, 18.00 "Факти" Гарячі

09.55 10

Tjc

11.01 Т jc "Долі трьох жінок" 11.50 Т/с "Чорна nерлина" 12.45 "Факти". День 1З . ОО ХІФ "Пророк" 14.45 МІс "Вуді !3удпеккер і . його друзі" 15. 10 МІс " Невгамовні" 15 . З5 М/с "ДжинДжер" 16 05 МІс "Гей, Арнольде'" 16.ЗО М/с Пет а"

"Пригоди

Т Іс

17.00

Піта

1

"Фантастична

дівчина"

17.25 Т ;с

"Нові

nригоди

Лессі" Т Іс стрибок"

17.45

"Квантовий

18.45 "Факти" 19. 10 Погода 19.20 Х/Ф "Дзеркало" 21 .05 "КримінальнІ історіІ' 21.45 "Факти " Підсумок дня 22.00 Погода 22.10 ХІФ " Падіння" 2З.55 Телецентр моди

Тележурнал для ЧОЛОВІКіВ "Кентавр" 00 .45 Хіт-nарад "Гаряча

00 . 25

сімка"

ОО. 55 Музика ночі

НОВИЙ КАНАЛ 07 .00 МІс "КІт-Пес", 55 с. 07.25 МІс "Пригоди Джею Чана", 226 с . 07.50 М/С "Сакура", 12 с 08 .20 Київський репортер 08.25 Т /с "Грозові камені-ІІІ", Тj c

08.55

"Ад'ютант його nревосходительства", 2 с.

Анджелесі" , З4 с . 12.30 Х/Ф "Наказано взяти живим " 14.00 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.05 Tj c "Прості Істини" 14.ЗО м;с "Денніс-мучитель",

58 с . 15.00 МІс "Котnес", 56 с 15.25 МІс "Ракети", З4 с. 15.50 МІс "Пригоди Джекі Чана". 227 с . 16.10 М Іс "Сакура" , 1З с . 16 З5 МІс "Злюки-бобри" 17. 1О Т / С "Чорний скорnіон",

7 с. 18.05 ТІс " Кобра" , 76 с . 19.00 Реnортер 19.20 Погода 19.ЗО Т/с "Дикий янгол"

ХІФ

20 . 45

"Клянуся

в

22.30 Реnортер 22.45 Погода 22 50 Х/Ф

22.15 С . Варчук , А . Нилов у

водою"

23.20 М. Рурк у х/ф "Інші 9 1/2 тижнів" 01.20 МІс "Усе не як у людей" СЕРЕДА

"Проект

" Мисливець за тінню" -З" ОО.З5 Т Іс "Зона сутінок" 01.00 Зона ночі

02.00

Т /с

"Спека

в

Лос­

7 с. ОЗ . З5

ХІФ

"Проект

"Мисливець за т і нню" . з··

1.30 Програма К . Стогнія "Кримінал"

12.00 Новини 12. 15 Т Іс "За бюронена жінка" 1З. ОО За київським часом 1З .

10

" Шлягер "

.. 1З . 55 Медцентр •довіра• 14.05 Телеслужба розшуку 14.20 "Посмішка" А. Демчука nредставляє

14.ЗО Ще раз про зайву вагу. "Грація"

14.40 д/Ф "Ма~я Стеф'юк" . Фільм 1-й 15.10 "Кейnтаун Місто пагорбі" 15. ЗО " Київ діловий" 16.00 "Люди і долі"

на

Т І с "Кохання, іскриться", 56 с .

16.40

що

17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом

Малаховим

21.50 Сnецnроект "Таємниця

06.45 "BIZ· ТV" 07 .10 "Антресолька" 07.25 Погода

09 . З5 Казна держави 10.05 ТІс "Магія кохання " 11 .00 "Штрихи до nортрета"

07.55 Погода 08.00 Християнська nрограма

12 .00

Сьогодні

свято

--

Маковея

12. 15 У дні шкільних канІкул. Х/ф

"Сьоме

кільце

чаклунки", 2 с . 1З.ОО "Для тих, хто вдома·

1З.15 1З.20 1З . 25 1З . 30 1З.З5

Телеслужба розшуку Абетка безnеки Погода Закон є закон "Нащадкам на nам'ять" 14.55 "Нащадкам на nам'ять" 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 "Для тих, хто вдома" 15 . ЗО МІс "Робін Гуд"

16 . ЗО Регіон. Центр 16.50 Закон є закон 16.55 "А музика звучить .. 17. 10 Погода 17. 15 Ексnосвіт 17 . З5 т Іс "Магія кохання" 18.25 "Саме Той" 18.45 Новини 18.55 Футбол. Кваліф. раунд Ліги Чемпюнів за участю ФК "Шахтар" Погода 20.50 Лотерея "Суnерлото" -"Кено" 21 .00 Новини 21 .20 •Ситуація• 21.ЗО Світ сnорту 21 .40 Питання дня 21.45 Погода 21. 5О Концертна nрограма "З добром до людей" 22.50 Телеслужба розшуку

"Мегалот"

00.25 Муз . хіт-nарад " Мьюзік­ бокс" УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07 ЗО Т ;с " Тепер уже незабаром", 11 с . 08 . ЗО Сніданок з "1 + 1" 08.55 Т Іс "НовІ nригоди ментів" , 7 с. 1О. 1О д!Ф "На двох колесах" 10.20 Від сузір'я до сузір'я 10.50 Сільська година 11 . 50 Романтика в сюрреалізмі. І. Гор1н Телеслужба розшуку

12.ЗО "А музика звучить ... " 12.50 ТІс "Чорна Рада" , 6 с. 13.50 •Ситуація• 14 . 00 ТІс "Корабель кохання", 15 с. 14 50 Т/с "Тепер уже незабаром" , 12 с . 15 .40 Т jc "Бандитський Петербург" , 1О с. 16 .40 Т Іс "Район Беверлі Хіллз" , 195 с.

17.ЗО Т Іс "Пристрасті італійськи". 54 с.

18.25 Т І с ментів" ЗО ТСН

"Нов і

ОО . ЗО Т Іс " Вбивча служба" Підсумки дня . Нічний "Час" О1.ЗО т;с "V. I Р"

00.55 "Подробиці"

02.25 ТІс " Висока хвиля" ТЕТ

07.ЗО "Вісті"

08.ЗО СТН "П'ять хвилин" з В. З аманським 08.55 Глобальні nоради 09 .00 Т Іс "МіледІ" 09 . ЗО Музика на каналі "Київ 09.45 Мультфільм 09.55 Телеnресклуб 10.40 ХІФ "Еліс, мила Еліс" 12 . ЗО Закон є закон 12 35 Мультфільм

08 .50

12.45 "BIZ- ТV " 14.45 Сnортивна nрограма " Команда + ТV" 15.15 Мультфільм. 15. З5 "Архітектурна галерея"

15.50 "Сократ-Свінг" 16.05 Закон є закон . 16. 10 "Сократ-Свінг" 16.25 Закон є закон 16. 50 Молодіжна телеслужба 17.20 "Стоматолог і я" 17.ЗО "Дорога до успіху"

17.50 Худ.-nубл. ф. "Якщо я не nовернуся", 2 ч. 18 . ЗО ХІФ "Без свідків"

20.10 Дозвольте заnитати 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО СТН 20.50 "П'ять

хвилин"

з

В.

Заманським

21.ЗО "Вісті"

21.55 Погода 22.00 "Nota Bene" 22 .45 Гумор. nрограма " Чудики"

22.50 Х/Ф "200 сигарет " 00.40 "BIZ · ТV"

по ­

пригоди

19 20.00 "ТСН Просnорт" 20 .05 Т / с "Бандитський ,. Петербург", 11 с . 21 .05 Р Хаузр і М . Дакаскос у "Червоний слід"

х/ф

2З.50 Телеслужба розшуку 2З . 55 Х/ф "Рятувал модуль"

07. ОО Новини 07. 10 Мультфільм 07 . ЗО Т j c "Метушливе і 08 .00 Новини 08. 15 Т Іс " Висока хвиля" 09 .00 Новини 09.10 T j c "Зуnинка вимогою"

10.10 Мультфільм . 10.З5 Банк-шоу "Сейф"

"Приватний

06.45

Хіт-nарад

фіт"

14.З5 МІс "Денніс-мучитель", 59 с . 15.05 МІс "Кіт-Пес", 57 с. 15.25 М/с "Ракети", З5 с. 15.55 М/с " Пригоди Джекі Чана", 228 с. 16.15 МІс "Сакура " , 14 с. 16.40 М/с "Злюки-бобри" 17.15 ТІс "Чорний скорnіон", 8 с. 18.05 ТІс "Кобра", 77 с 19.00 Реnортер 19.20 Погода 19.30 Tjc "Дикий янгол" 20 . 55 ХІФ "Череnашки· ніндзя-2. Секрет мулу" 22.ЗО Реnортер 22.45 Погода 22.50 ХІФ "Мрійник і дикунка" ОО.ЗО Телеслужба розшуку 00.40 Т jc "Зона сутінок" О 1.00 Зона ночі О 1.55 Т Іс "Чорний скорпіон", з с. 02.40 Т jc "Сnека в Лос­ Анджелесі"

Т/с

"Квантовий

стрибок"

ТІс "Приватний детектив Магнум" 1000, 11 ОО , 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі

09 55

новини

10.55 т;с "Долі трьох жінок", 60 с. 11 .50 Т І с "Чорна nерлина", 155 с. 12.45 "Факти·. День 1 З . ОО Х/Ф " Амазонки з Беверлі Хіллз"

15.00 Mjc "Вуді Вудnеккер і його друзі"

15. 10 МІс "Невгамовні" 15. З5 МІс "Дж1нджер" 16.05 МІс "Гей. Арнольде'" 16. ЗО МІс "Пригоди Пета

і

Піта"

ТІс дівчина"

його

06 . ЗО МІс "Злюки-бобри" СТБ 07.00 Т/с "Cnpyт-VIII", 4 .с. 08.60 "Вікна. Бізнес"· 08.15 " Маски-шоу" 08.50 "Вікна . Столиця" 09 . ЗО ХІФ "20 ООО льє nід водою"

11 . 15 ХІФ "Міс ведмедиця"

"Фантастична 17.25 Tjc

У Погода

16.10 Т/с "Сnрут-ІХ " , 1 с. 17.15 Т/с "Заможні знамениті "

19.ЗО Худ. фільм 21 .20 Футбол. Ліга Чемnіонів. З-й кваліфікаційний раунд. "Мілан" (Італія) -"Слован" (Словаччина) 2З.ЗО ХІФ "Некрономікон : книга мертвих" 01.30 М/с " Все не як у людей" ЧЕТВЕР

1

С>

Анонс.

"Дев'ятий вал"

2З.ОО "Підсумки"

2З.25 Т Іс "Рятувальний загін". Фільм 3-й , 4 с. 00.15 Муз. хіт-nарад "Мьюзік­ бокс" УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО

ТІс

" Тепер с.

незабаром", 12 08.30 Сніданок з "1 08.55 Т/с "Нові ментів", 8 с . 10.10 д/Ф "Інша

уже

+ 1" nригоди енергія",

"Дім" 10.ЗО Дитяча лінія 10.45 Абетка безпеки 11.00 "Крок до зірок"

11.40 "Хто в домі хазяїн?" 12.15 "А музика звfіить ... " 12.45 Телеслужба розшуку 12. 5О т Іс "Чорна Рада", 7 с. 13.50 ·Ситуація• 14.00 Т / с " Корабель кохання", 16 с. 14 . 50 Т І с " Тепер уже незабаром", 1З с. 15 . 40 Т/с "Бандитський Петербург", 11 с. 16.40 ТІс "Район Беверлі Хіллз", 196 с. 17.ЗО Т jc "Пристрасті nо­ італійськи " , 55 с. 18.25 ТІс "Нові nригоди ментів", 9 с. 19.ЗО тсн

20.00 " ТСН . Просnорт" 20.05 Т jc "Бандитський Петербург", 12 с. 21.05 ХІФ "Тільки ти і я" 22.45 Т Іс "Секс і місто", 21 с. 2З.20 тсн 2З . 45 Нічний кінозал nредставляє. ХІФ "Усі люблять Марту" УТ-З

07.00 Новини 07.10 Мультфільм 07.20 "Родина від А до Я" 07.ЗО Т Іс "Метушливе місто

08. ОО Новини 08. 15 Т Іс "Висока хвиля" 09.00 Новини 09.10 ТІс "Зуnинка

за

вимогою"

10.15 Мультфільм 10.ЗО

Т/с

"Народжена

революцією"

12.00 rІовини 12. 15 Т/с "Заборонена жінка " 1З.ОО За київським часом 1З . 10 Медцентр •Довіра• 1З.15 "Хіт-базар" 1З.50 "П'ять вечорів Парижі". Ф. Ардан

у

14.ЗО "Ексклюзив "М"

СЕРПНЯ

УТ -1

"Доброго ранку, Україно'"

06.00

nерерві:

2245 Погода

1З.ОО Т/с "Любовна мара"

14.00 "Вікна . Новини" 15.45 Муз. департамент

"Гаряча

Лес сі" 08 .45 "Факти" . Ранок

08 .55 Погода 09 ОО Т І с

" Ад'ютант

nревосходительства"

04.40 ХІФ "Мрійник і. дикунка" 06.15 Мультфільм

СІмка"

06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с "Джінджер" 07.45 "Факти" . Ранок 07.55 Погода 08.00 М/с "Невгамовні" 08.20 Т Іс "Нові nригоди

в

14.05 Домашній фітнес "Хауз

ОЗ.25

"Металург"

20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.20 •Ситуація• 21.30 Світ спорту 21 .40 Питання дня 21.50 Погода 21.55 "А музика звучить .. 22.10 Інтелектуальна гра

14.10 ТІс "Прості істини"

детектив Магнум"

17 .00

8 с.

ТІс

" Клянуся

невірності"

18.15 "Вікна. Столиця" 18.25 "Маски-шоу" 19.00 "Вікна . Новини". Сnорт

20.55 Глобальні nоради 21 .00 "BIZ- ТV" 21.25 Погода

05 50

його

10.20 Tjc "Кобра" , 76 с. 11 . 1О Т Іс "Спека в Лос­ Анджелесі" , 35 с.

"ДеньОК"

·,стv лотереї

2З.35 Т Іс " Рятувальний загін" Фільм З-й , З с.

12.25

Траволта в хjф

"Поле битви: Земля"

16 . ЗО стн

16.00 "Крок до зірок

2З. ОО "Підсумки" 2З . 25 "Автогид" 2З.ЗО Розіграш

nідводного крейсера "

"Ад'ютант

Х/Ф

УЕФА.

(Мальта).

nревосходительства·

12 . ЗО

Кубка

"Биркиркара"

НОВИЙ КАНАЛ

за

15.ЗО МІс "Робін Гуд"

16.00 Регіон. Крим 16.20 "А музика звучить .. 16.30 Резонанс 16.50 Закон є закон 17.00 Погода 17. 1О У світі добрих новин 17 ЗО Т Іс " Магія кохання" 18.20 "Саме Той" 18.45 Новини 18.55 Футбол. Кваліф. раунд (Заnорожжя)

6 с.

УТ-1 06 .00 "Доброго ранку, Україно'" 06 .25 "Сьогодні" 06.ЗО, 07.00 Новини . Погода 06 . З5, 07 .05 Сnорт 0640, 07.40 "Автогід" 08 .00 Tj c "Рятувальний загін " . Фільм З-й, З с. 08 .50 Смачний ранок 09.05 •Ситуація• 09 . 15 "Для тих , хто вдома" 09 . ЗО Вічні істини

Народна артистка України Л. Мєшкова 11 . ЗО М Іс "Робін Гуд" 11 .55 Погода

"Гаряча

07.00 МІс "Кіт-Пес", 56 с . 07.25 М/с "Пригоди Джекі Чана", 227. с. 07.50 М/с "Сакура", 1З с. 08.20 Київський репортер 08.25 Т Іс "Грозові камені-ІІІ", 08.55 Т/с

19.05 "Велике nрання" з А.

22.25 Дж.

комn'ютера ОО.З5 Хіт-nарад сімка"

в

Едем"

20.00 "Подробиці " 20 . 40 ТІс "Зуnинка

"Нові nригоди Лессі"

17.45 Т/с "V.I .P." 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 ХІФ 21.10 " Каламбур" 21.45 "Факти". Підсумок дня 22.00 Погода 22.10 Х/ф "Зламані грат" 00.10 ДКТ nредставляє . Світ

00.45 Музика ночі

вимогою"

ссрпня

14

І

18.00 Новини 18.1 О Т jc "Повернення

УТ-З

02.50 ТІс "Чорний скорпіон", за

14.00 "Вікна. Новини" 15.40 Муз. деnартамент 16.20 Tjc "Спрут-VІІІ" , 4 с. 17.15 Т Іс " Багаті і знамениті" 18. 15 "Вікна. Столиця" 18.25 "Маски - шоу" 19.00 "Вікна. Новини". Сnорт 19.30 ХІФ "20 ООО льє nід

22.50 ТІс "Секс і місто" 23.25 тсн

Андж г лесІ"

вимогою"

захопленнs(

Експрес-Інформ

невірносп"

17 ЗО За київським часом 18.00 Новини 18. 1О "Великі романи ХХ

Третій

1ЗАО Закон є закон 14.00 КиівсьКІ ділові новини.

10.25 ТІс "Кобра", 75 с. 11.20 Т Іс "Сnека в Лос·­

вимогою"

іскриться " ,

скарби

5 с.

08.00 Новини 08.15 Т Іс "Висока хвиля" 09.00 Новини 09.1 О Т Іс " Зуnинка

12.00 12.15 1З . ОО 13.10 · 1З . 45

1З . 10 "Безсмертні УкраІни"

новини

07 .00 Сніданок з "1 + 1"

07.00 ТІс "Cnpyт-VIII" , З с. 08.00 "ВІКна. Бізнес" 08.15 "Маски-шоу" 08.50 "Ві кна. Столиця" 09.30 Муз. деnартамент 09.40 ХІФ "Здоровуля" 11.25 ХІФ "Загадай бажаннЯ' 13 ОО Т І с "Любовне

21.ЗО ХІФ "Крокодил"

стрибок"

23.25 Tjc " Рятувальний загін" Фільм З-й , 2 с . 00.15 Муз . хіт-nарад "Мьюзік­

06 .30 М/с "Злюки-бобри"

21 . 15 "Вікна . Бі знес"

сімка"

21 .55 Концертна nрограма "З

"Нові

11.05 "Сократ - Свінг" 11.20 "BIZ· ТV"

06 .45

добром до людей" 2З . ОО "Підсумки"

Т ;с ментів",

ТЕТ 06.45 "BIZ-ТV" 07.10 "Антресолька" 07.25 Погода 07.ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська nрограма 08.ЗО стн 08.50 "П 'ять хвилин" з В. Заманським 08.55 Глобальні nоради 09.00 Т jc "Міледі" 09 . ЗО Закон є закон 09.35 "Планета Боулінг" 10.45 Закон є закон 10.50 Мультфільм

таємниці" ,

його

СТБ

02.ЗО Т Іс "Висока хвиля"

детектив Магнум"

21.ЗО Світ сnорту 21.40 Питання дня 21.45 Погода 21.50 "Нащадкам на пам'ять"

09.00

дня . Нічний "Час" 01.З5 Tjc "V.I.P."

19.00

" Ад'ютант

nревосходительства"

01.00 "Подробиці" Підсумки

05 50

бокс"

Т / с "Фантастична дівчина" • 17 .25 Т І с "Нові nригоди Лессі"

агент

ранку ,

06.ЗО, 07.00 Новини. Погода 06 .35, 07.05 Сnорт 08.00 Tjc " Рятувальний загін". Фільм З-й, 2 с . 08.50 Смачний ранок 09.05 •Ситуація• 09.15 "Для тих, хто вдома" 09 ЗО Вічні істини

17.00

4

СЕРПНЯ

13.ЗО "Нащадкам на nам'ять" 14.55 "Нащадкам на nам'ять"

"BIZ-TV"

05 . 50

знамениті"

13

05 . 10 Т/с

ОО . З5 Т Іс "Убивча служба" й

фес rиваль "Горицвіт" 12.15 У дні шкільних канІкул

21.55 Погода 22.00 "Дворцеві таємниці" 22 . 40 Г у мор. nрограма

Стогнія

"КримІнал"

ТЕТ

"Чорний квадрат" "Хоронителі історіГ

не повернуся" ,

хjф "Мічені"

15.55 ТІс "Cnpyт-VIII", З с. 17.15 ТІс "Заможні

18. 15 "Вікна. Столиця" 18.25 "Маски-шоу" 19.00 "Вікна. Новини" . Сnорт

Глобальні nоради

"Жіллеп"

22.20 т;с "Турбо " ОО 05 "Проект· F" ОО 45 ТІс "Вбивча служба" О 1 1О "ПодробицІ" ПІдсумки О

Християнська програма СТН-тижневик

живим"

Едем"

19 10 " Кохання

08.00 08.30 '08.55 09.00 09.30 10.00 10.10 10.20

СІмка"

t7.ЗО Новація

14

"ДеньОК"

07.З5 "Магія кіно"

06 .25 "Сьогодні" 06.Зо,·о7.00 Новини. Погода 06.З5 , 07.05 Сnорт

07.20 Телеnсихолог 07.50 "Hi-tech" 08.00 Tjc "Рятувальний загін" . Фільм З-й , 4 с. 08.50 Смачний ранок 09.05 ·Ситуація• 09.15 "Для тих, хто дома"

15.20 "Оnлески, оnлески .. ." 15.45 "Архімісто" 16.00 "Посмішка" А. Демчука 16.10 Галерея ТВ. В. Реунов 16.40 ТІс "Кохання, що іскриться", 57 с.

17.ЗО За київським часом

18.00 Новини 18. 10 Т/с "Повернення Едем"

в

19 .05 Ток-шоу "Моя родина".

"Фатальні наС'лідки кохання

з

погляду" 2 о.оо ·подробиці"

nершого

09. ЗО Вічні істини

20.40 т ;с " Зуnинка за вимогою" 21.45 Банк-шоу "Сейф" 22.40 ХІФ "Зона завдання

"Екологічна абетка" 11 .25 М/с "Робін Гуд"

О0.25 "Подробиці". Підсумки дня. Нічний "Час"

О9.З5 "Не все так nогано.. 10.05 Т/с "Магія кохання" 10.55 "Клуб Суnеркниги" 11.15 Телезамальовка 11.50 Погода 12.00 "Танцює Торади" . До Дня

незалежності

Ресnубліки Корея 12.10 У дні шкільних канікул. Х І Ф "СьQме кільце чаклунки"·, З с . 1З . ОО "Для тих, хто дома" 1З . 15 Погода 1З . 20 "Нащадкам на nам'ять"

ІЗ.25 Закон є закон

удару"

ТЕТ

06.45"BIZ-ТV"

07.10 " Антресолька" 07.25 Погода 07.ЗО " Вісті"

07.55 Погода 08.00 Християнська nрограма 08.ЗО СТН

08 .50 "П'ять хвилин"

з

В.

Заманським

15.00 Новини 1510 Погода

15іІ5 "Для тих, хто вдома.

08.55 Глобальні nоради 09.00 ТІс "Міледі "

09.ЗО Закон є з;н ~

до уваrи жите11ів &роварщинІ!!l' І У приміщенні ТзОВ «Центральна

аптека» (м. Бровари, бульв.

8

Незалежності, 2), розпочала роботуІ ветеринарна

аптека.

Пропонуємо широкий вибір ветеринарних ліків віт~изняних та зарубіжних виробниКІв, а тако?К заотовари для ваших домашнІх

тварин, птахів та риб. Працюємо без вихідних.

І

• .J


10.08 09.З5 "Сокріп-Свінг" 09.50 Мультфільм 10.00 Закон є закон 10.05 "BIZ- тv-· 12.05 "Балет --·любов моя" 12.З5 ''Це модно!" 12.55 "Сократ-Свінг" 1З. 1О Закон є закон 1З. 15 "Палацеві таємниці" 1З.45 Мультфільм 14.00 Київські ділові новини. Експрес-інформ 14.15 Молодіжна телеслужба

14.45 14.50

Х/Ф

20.50

--

Зона ночі Оt.ЗО Т/с "Чорний скорпіон",

00.45

4 с. 02.15 Т Іс

"Спека

в

Лос­

"Алеями слова"

Анджелесі" ОЗ.ОО Т/с "Ад'ютант його превосходительства"

Кіносалон представляє.

04. 1О

Х/Ф "Без свідків" 16.ЗО "BIZ- ТV" 18.00 "Душа до душі" 18.25 "З5 хвилин джазу·· 19.00 Т/с "Літо нашоі таємниці", 28 с. 20.00 Правовий всеобуч

20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" з В. За манським 20.55 Глобальні поради 21.00 "Жидачівський ЦБК" 21.25 Погода 21.30 "Вісті" 21.55 Погода 22.00 Клуб "Здоров'я" 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини

22.45 Київські ділові новинИ. Експрес-інформ

"Зустрінемося ввечері" 2З.20 Кіносалон представляє.

22.55

Х/ф

·:.з

тобою

і

без

тебе ... 00.50 "Киів класичний"

05.50

ІСТV "Приватний

Т/с

детектив Магнум"

Хіт-парад

06.45

Х/Ф "Лейк Плесід -озеро страху" 05.ЗО Х/Ф' "Кощій Безсмертний" 06.ЗО Мfс "Злюки-бобри" СТБ 07.00 Т /с "Спрут-ІХ", 1 с. 08.15 "Маски-шоу" 08.50 "Вікна. Столиця" 09.ЗО Муз. департамент "Noп-stop" 10.00 "Імпреза" 10.ЗО "На перший погляд". "Голландія" 11.10 Худ. фільм 1З.ОО Т/с "Любовна мара" 14.00 "'Вікна. Новини" 14.40 Муз. департамент 16.10 Т/с "Спрут-ІХ", 2 с. 17.15 Тfc "Багаті і знамениті" 18.15 "Вікна. Столиця" 18.25 "Маски-шоу" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт 19.ЗО М. Бьюзи, Б.-Ді Уільямс у хfф "Сталеві акули" 21. 15 "Вікна. Бізнес" 21.ЗО Р. Хауер у хfф "Вибух" 2З.20 Х/Ф "Принцип Памели" О 1. 1О М/с "Усе не як у людей"

"Гаряча

п

сімка"

06.55 М/с "Джинджер" 07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 08.00 М/с "Невгамовні" 08.20 Т/с "Нові пригоди Лессі"

08.45 "Факти". Ранок 08.55 Погода 09.00 Т/с "V.I.P." 09.55 Т/с "Приватний детектив Магнум"

10.00, 11.00, 12.00, 18.00 "Факти".

14.00, Гарячі

новини

10.55 Т/с "Долі трьох жінок", 61 с. 11.50 Т/с "Чорна nерлина~·. 156 с. 12.45 "Факти". День 1З.ОО Х/Ф "Герой мимоволі" МІс "Вуді Вудnеккер і

14.50

його друзі"

МІс "Невгамовні" 15.З5 МІс "Джинджер" 16.05 М/с "Гей, Арнольде'" 16.ЗО М/с "Пригоди Піта і Пета" 17.00 Т /С "Фантастична дівчина" 17.25 Т /с "Нові пригоди Лессі" 17.45 Т /С "V.I.P." 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Т. Уільямс у х/ф "Критична маса" 21.10 "Повне мамаду" 21.45 "Факти" 22.00 Погода 22.10 Х/Ф "Пастка" 00.10 "Автоnілот" 00.25 Муз. nрограма "М­

15.10

файли"

Хіт-nарад

00.50

"Гаряча

сімка"

О 1.00 Музика ночі

НОВИЙ КАНАЛ

07.00 Mfc "Кіт-Пес", 57 с. 07.15 "З х 4". Найкумедніше домашнє відео.

М/с "Пригоди Джекі Чана", 228 с. 08.10 М/с "Сакура", 14 с. 08.З5 Київський репортер 08.40 Т/с "Грозові камені-ІІІ", 7 с. 09.10 Т/с "Ад'ютант його превосходительства" 1О.З О Tfc "Кобра", 77 с. 11.20 Т Іс "Спека в Лос­ Анджелесі", З6 с. 12.40 Х/ф "Череnашки­ ніндзя-2. Секрет мулу" 14.00 Домашній фітнес "Хауз

07.45

фіт"

Т/С "Прості істини" 14.З5 М/с "Денніс- мучитель·, 60 с. • 15.05 м;с "Кот-Пес", 58 с. 5.25 М/с "Ракети", З6 с. 5.50 м;с "Пригоди Джекі Чана". 229 с. 6.15 Мfс "Сакура", 15 с. 6.40 М/с "Злюки-бобри" 7.15 Т/с "Чорний скор-піон" 8.05 Т/С "Кобра" 9.00 Репортер 9.20 Погода 9.ЗО Т/с "Дикий янгол"

14. 10

"Бермудський

трикутник" 22.ЗО Репортер 22.45 Погода 22.50 Х/Ф "Лейк Плесід озеро страху" 00.25 Т fc "Зона сутінок"

ятниця

16

ссрnня

"Доброго ранку, Україно'" 06.25 "Сьогодні" 06.ЗО, 07.00 Новини. Погода 06.35, 07.05 Спорт 08.00 Т/с "Рятувальний загін". Фільм 3-й, 5 с. 08.50 Смачний ранок 09.05 •Ситуація• 09. 15 "Для тих, хто вдома" 09.30 Вічні істини 09.35 Телеслужба розшуку 09.40 Класік-прем'єр з Т. Міленіною 10.10 Т/с "Магія кохання"

11.60 Погода 11.05 "Клуб Суперкниги" 11.25 М/с "Робін Гуд" 11.50 Телезарисовка "Біля самого синього моря"

1:!.00 В ГОСТЯХ у М. Тимченка 12.10 У дні шкільних канікул. кільце

1З.ОО "Для тих, хто вдома" 13.15 Телеслужба розшуку 13.20 Погода 1З. 25 Закон є закон 13.30 "Нащадкам на пам'ять" 14.55 "Нащадкам на пам'ять" 15.00 Новини 15. 1О Погода 15.15 "Для тих, хто вдома" 15.ЗО М/с "Робін Гуд"

15.55 Регіон. Схід 16.15 "Надвечір'я" 16.45 Закон є закон 16.50 "Грін-зона" 17.10 Новація 17.20 "Фаза" 17.40 Т/с "Магія кохання" 18.30 "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Х/Ф "Медовий місяць" 20.40 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.20 •Ситуація• 21.30 Світ спорту 21.40 Погода 21.45 Циганський цирк 22.50 Телеслужба розшуку 23.00 "Підсумки" 23.25 Т/С "Рятувальний загін". Фільм З-й, 5 с. ОО. 15 Підсумковий муз. хіт­ парад· "Мьюзік-бокс"

07.00 07.30

Т /с

08.55

Т /с

+ 1"

"Тепер 13 с.

незабаром", 08.30 Сніданок з

уже

"1 + 1"

"Нові

пригоди

ментів", 9 с. 10.05 Мультфільм

11. 1О Абетка безпеки 11. 15 Т jc "Чорна Рада", 8 с. 12.10 Tfc "Чорна Рада", 9 с.,

УТ-З

Новини Мультфільм "Сім'я від А до Я" 07.ЗО Т Іс "Метушливе місто" 08.00 Новини 08.15 Т /С "Висока хвиля" 09.00 Новини 09. 1О Т Іс "Зупинка за вимогою" 1О. 15 Мультфільм 10.30 Т/с "Народжена

07.00 07.10 07.20

революцією"

12.00 Новини 12.15 Т /с "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 13.10 Медцентр •Довіра" 13.15 Муз. час 13.50 Телеслужба розшуку 13.55 "Посмішка" А. Демчука 14.15 д/Ф "Музей однієї вулиці"

15.00

"Історія однієї картини".

В. Штернберг. "Маєток І.

Тарнавського

в

Кагановці"

15.20 15.50

"Крила" Ще раз про зайву вагу.

14.00 "Навколо світу" 15.00 ·Парк автомобільного періоду• 15.З5 "Перше побачення"

ЛасІсаВо просимо завітати до кафе-магазину

"Оазис"

Ю. що

іскриться", 58 с. 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.1 О Т fc "Повернення в Едем" 19.05 Кримінал-шоу "Афера" 20.00 "Подробиці" 20.40 Капітал-шоу "Поле чудес" 21.45 Х/Ф "Митар" 2З.20 Х/Ф "Джіперс кріперс" О 1.00 "Великі злочини ХХ

01.30 Т/с "V.I.P." 02.25 Т/с "Висока

(район пекарні).

ДОСТУПНІ ЦІНИ,

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ. Працюємо цілодобово!

8 с. Т /с "Ад'ютант його превосходительства", 5 с. 10.15 Т/с "Кобра" 11.10 Т/с "Спека в Лос­ Анджелесі", 37 с. 12.25 Х/ф "Бермудський

08 55

трикутник"

Домашній фітнес "Хауз

14.00

ТЕТ

06.45 "BIZ- ТV" 07.1 О "Антресолька" 07.25 Погода 07.30 "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська програма 08.30 стн 08.50 "П'ять хвилин" з В. Заманським

08.55 09.00 09.30 09.50

Т/с "Прості істини" М/с "Денніс-мучитель",

14.10 14.35

біс. М/с "Кіт-Пес",

15.05 15.25 15.50

11.00 ХІ~. "З тобою і без тебе ... 12.30 Закон є закон 12.35 Мультфільм 12.45 "Сократ -Свінг" 13.00 "BIZ-ТV" 14.55 Ток-шоу "Навмання" 15.25 "І все-таки романс .. 15.55 Мультфільм 16.05 Закон є закон 16.10 "Сократ-Свінг" 16.25 Закон є закон 16.30 стн 16.50 "Чому та як?" 17.00 Кіногороскоп 17.20 "Алеями слова" 17.25 "Чорний квадрат" 17.55 Худ.-публ ф. "Якщо я не повернуся", 3 ч. 18.35 Х/Ф "Компаньйон" 20.10 Дозвольте запитати 20.25 Новини з вітрини 20.30 стн 20.50 "П'ять хвилин" з В. За манським 20.55 Глобальні поради 21.00 "Київський регіон" Погода "Вісті" Погода

д/с "Хроніка надій та

ілюзій". "Дзеркало історіt"

22.40

Гумор.

програма

"Чудики"

22.50 Х/Ф "Де ти, 00.30 "Решето" 01.30 "BIZ-)V' '

Лу лу?"

22.30 Репортер 22.45 Погода 22.50 Х/Ф "Ніч терору" 00.30 Телеслужба розшуку 00.40 Т/с "Латинський коханець", 17 с. 01.35 "Бівіс і Баттхед" 02.00 Зона ночі ОЗ.О5 Т/с "Чорний скорпіон", 5 с. ОЗ.50 Г. Хазанов. Чужі ювілеї 04.45 Х/Ф "Ніч терору" 06. 15 Т fc "Ад'ютант його превосходительства"

07.ЗО Мультфільм

07.00 Tfc "Спрут-ІХ", 2 с. 08.00 "Вікна. Бізнес" 08.15 "Маски-шоу" 08.50 "Вікна. Столи ця"

09.35 Х/ф "Вибух" 11.20 Х/Ф "Сталеві акули" 1З.ОО Тfc ·Любовна мара" 14.00 "Вікна. Новини" 14. 1О Х/Ф "Божественний кунг-фу"

Муз.

деnартамент

"ДеньОК" Муз. департамент "Noп-stop" 18. 15 "Вікна. Столиця" кольорі". д/с "Передова".

Фільм 12-й. Новини". Спорт 19.ЗО Х/Ф "Звільніть Віллі" 21.25 Бокс. Щотижневий

19.00 "Вікна.

огляд

кращих

М'жнародних боїв 22.00 С. Сталлане в хfф "Скелелаз" 00.00 Х/ф "Інтимні визнання" СУБОТА

17

СЕРПНЯ

УТ-1 "Доброго

06.00

ранку,

Україно!"

06.05

Підсумковий муз. хіт-

парад "Мьюзік бокс"

07.20 "Hi-tech" 07.45 Х/Ф "Асс", 1 с. 09.05 Артек. Х дитячий кінофестиваль

09.35 "Зірки, 10.10 "Цей

на сцену'" надзвичайний

СВІТ"

М/с "Коала Арчибальд"

10.30

на

ім'я

10.55 Дитяча лінія 11.10 Від сузір'я до сузір'я 11.30 "Хто в домі хазяїн?" Український "Культура"

телеканал

12.00 д/Ф "Софія Київська" 12.25 "У день народження" 12.40 У дні шкільних канікул. "Фуете Артека"

"Приватний

детектив Магнум"

06.45 "Гаряча сімка" 06.55 Мfс "Джінджер" 07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 08.00 М/с "Невгамовні" 08.20 Т /С "Нові пригоди Лессі"·

08.45 "Факти". Ранок 08.55 Погода 09.00 Т/с "V.I.P." 09.55 Т/с "Приватний детектив Магнум"

10.00, 11.00, 12.00, 18.00 "Факти".

"Друга світова війна в

18.25

13.00 "Для тих, хто вдома" 13.15 "Мистецтво ХХ

ІСТV

Т/с

2З.О5 "Сорок серій життя". Ю. Рогоза 00.05 Х/Ф "Асс". 1 с. •Парк автомобільного періоду• 07.З5 "Фонтан-клуб". А. Равикович

07.00

08.05 Тfc

14.00, Гарячі

11.01 Т/с "Долі трьох жінок" 11.50 Т/с "Чорна перлина" 12.45 "Факти". День 13.00 Х/Ф "Критична маса" 14.45 М/с "Невгамовні" 15.20 М/с "Джінджер" 15.45 М/с "Гей, Арнольде!" 16.10 Х/Ф "Удар у відповідь" 17.45 Т/с "V.I.P." 18.45 "Факти" 19. 10 Погода 19.20 Х/Ф "Тремтіння землі" 21.05 "Весь Жванецький" 21.45 "Факти". Підсумок дня 22.00 Погода

століття". Джерела Границя

13.45 14.00 14.30

"Агент національної

безпеки-ІІІ"

09.05 "Прихована камера" 09.25 Інтелектуальна гра "Дев'ятий вал"

д/Ф

10.45

"Неправильно

покладені речі"

Пенсійна реформа "Чітко і ясно" Надзвичайна ситуація 1З.ОО Телеслужба

11.00 11.40 12.20

1З.ЗО "Людина і закон" М/с "Качині історїt"' МІс "Аладдін", 51 с. "Ха'" Маленькі комедії Т /С "Зоряні ворота" Т/с "Уокер-- техаський рейнджер" 17.00 Дж. Фейхи іМ. Медсен у хfф "Обхід" Аншлаг! Аншлаг!

18.30 19.30 20.00 21.05 22.50

тсн Т /С "Сищики", 1О с. Х/Ф "Дівчина на здачу" Х/Ф "Лігвище змія"

УТ-З київським часом "Будні і свята Національної премії" із

07.00 За 07.30

циклу "Десять кроків до світла"

08.00 На ранковому прийомі 08.45 "Ліки майбутнього" 09.00 Погода 09.05 Х/ф "Митар" 10.25 "Бадьорого ранку!" 11.10 Дефицит-шоу "Хто крайній?" 11.40 "Смачно" із Б. Бурдою

12.10

"Березна ... 850 років" Класік-прем'єр із Т.

Міленіною

15.00 Новини 15. 1О Погода 15. 15 "Не все так погано .. 15.45 Регіон. Захід 16.10 Реліквії і храми України 16.15 "Стара колекція". Пам'яті режисера Р. Олексива 16.45 Х(ф "Хижак" 18.30 Вікно в Америку 19.00 Новини 19.10 "Бути жінкою" 19.35 Х/Ф "Уявний хворий",

Інтелект-шоу

Вечірня казка Лотерея "Суперлото" "Кено" 21.00 Новини 21.20 Погода

20.40 20.50

--

LG

"Еврика" 1З.ОО М/с "Покемон"

1З.25 Т/с "Загублений світ" 14.20 Т /С "Королева мечів" 15.10 К. Орбакай_те, С. Жигунов, Д. Харатьян у хfф "Віват, гардемариньt'" 17.З5 "Жарт за жартом" 18.20 Х/Ф "Армія порятунку" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО N-кілометр 20.50 Х/Ф "Забрати Картера" 22.50 "Камера сміху" 2З.25 Х/Ф "Французька вулиця" 01.15 Х/Ф "Два життя" ТЕТ

Х/Ф "Останній кидок"

Телегра "Галопом по Євро пах" 18.45 "Факти". Підсумок дня 19.01 Дж. Чан у хfф

"Громобій" "Шоу Олени Степаненко" 22.20 Х/Ф "Школа краси" 2З.50 "Кентавр" ОО. 15 Х/Ф "Залежність"

21.15

Віщання на Київ і область 02.15 Х/Ф "Таємниця ченців" ОЗ.45 Т/с "Добро проти зла" 04.ЗО Дог-шоу "Я і мій

собака" Х/Ф "Завойовник··

05.05

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 М/с "Ракети", З7 с. 08.25 М/с "Злюки-бобри'' 08.50 М/с "Завойовник Зим" 09.20 Tfc ''Миго", 10 с. 09.50 "З х 4". Найкумедніше домашнє відео 10.З5 Дом. фітнес ''Хауз фіт" 10.40 Т/с "Кібергерл ... 15 с.

12.25 1З.40

Х/Ф "Небезпечно для

ЖИТТs:J!"

Погода "Вісті" Погода Християнська програма 08.ЗО СТН 08.50 "П'ять хвилин" з В. Заманським 08.55 Глобальні поради 09.00 "Створи себе" 09.20 Мультфільм 09.30 Д/с "Хроніка надій і ілюзій". "Дзеркало історіІ' 10.00 "Сократ-Свінг" 10.ЗО Клуб "Здоров'я" 10.50 ·:вІZ-ТV' 12.00 Мультфільм '12.10 Правовий всеобуч 12.40 "Решето" 1З.ЗО "Nota Вепе" 14.00 "Київ класичний" 14.ЗО Кіногороскоп 14.50 Т/с "Гріхи", 7 с. 15.35 Мультфільм 15.50 "Бригантина. Кіно про кохання" 16.ЗО "BIZ-TV" 19.00 Т/с "Літо нашої таємниці", 29 с. 20. ОО "Зі стелі" 20.ЗО стн 20.55 Глобальні поради 21.00 "Це модно'" 21.25 Погода 21. ЗО "Вісті" 21.55 Погода

06.55 Подорожі натураліста 07.20 Погода 07.25 Т/с "Висока хвиля" 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 "Факти"

"Родом з України". Н. 1 ч. Резонанс

12.50 1З.20

"Тернопільські

Т /с "Зоряні ворота"

Т/с "Агентство "Місячне світло", 21 с. "Прихована камера" А. Шварценеггер і Ш.

18.35

Стоун все"

у

хfф

битва" Х/ф "Фантоцци проти всіх" Хfф "Звільніть Віллі"

Х/Ф "Сіра Сова" Ч. Укр. з футб. "Дина­ мо" (К.) -- СК "Волинь" 20.55 Х/Ф "Посланець королеви" 22.45 Фестиваль "Перлини сезону", 2 ч. 23.20 "П'ять шедеврів великих режисерів". Т. Рот у хfф "Легенда про

ссрnня

УТ-1 "Доброго ранку, Україно'" 06.20 "Сорок серій життя"

06.00

Околиця Х/Ф "Асс", 2 с. Подорож у дитинство "Нащадкам на пам'ять" "Крок до зірок" "Наше військо" 10.ЗО Польова пошта пам'яті 1·1.00 "Формула З6,6" 11.30 "Модний час" 12.00 "Для тих, хто вдома" 12.15 Сільська година 1З.О5 Мультфільм 1З.55 д/Ф "Беретті. Батько і

07.20 07.45 09.05 09.25 09.30 10.00

2З.ОО Штрафний удар

2З.ЗО Х/Ф "Таємниця ченців"

УТ-З

08.30 "Посмішка" А. Демчука 08.45 "Дорога до успіху" 09.00 Погода 09.05 "Прокинься і співай'" 10.00 "Телефортуна" 10.35 "Вікенд" з І. Зінченко 11.10 "Караоке на майдані" 11.45 "Мелорама" 12.25 Хfф "Армія порятунку" 14.00 Т /С "Загублений світ" 14.50 Т /с "Корольова мечів" 15.40 Х/ф "Гардемарини-З"

13.00

16.25 "Шоу О. Степаненко" 17.20 Х/ф "Шкіра" 18.45 "Факти" 19.01 Х/Ф "Патріот" 21.00 Х/Ф "Чорний янгол"

"Згадати

Бокс по-справжньому. М. Мюррер -· Д. Туа 25 Х/ф "Безнадійна справа"

08.50 "Імпреза" 09.20 Муз. департамент

війна в кольорі". д/с "Передова". Фільм 12-й. "Дьєпська

Телецентр моди "Галопом по європах" "Факти". День "Повне мамаду" 1З.З5 Т/с "Висока хвиля" 14.25 Х/ф "Г ромобій"

справами"

07.00

10.35 Х/Ф "Скелелаз" 12.30 "Друга світова

"вугіллячко" Кулінарне шоу

11.01 11. ЗО 12.05 12.45 13.00

Х/Ф "Як розібратися зі

16.45

СТБ 07.00 Х/ф "Божественний кунг-фу"

"Noп-stop" 10.00 Бокс. Щотижневий огляд кращих боїв

Гарячі новини

08.05 Погода 08.10 Т /с "Аніморфи" 08.40 Т/с "Чудесна наука" 09.10 Х/ф "Це маленьке

Т/с "Агент національної безпеки-І!"

23

гірше

Т /Ф

обріі", 1 ч. М/с "Качині історїt"' М/с "Том і Джеррі"

14.00 14.30 15.00 15.50

НОВИЙ КАНАЛ

"З коханням" 07.ЗО дІф "Марія Стеф'юк" 08.00 "Вітер подорожей"

07.45 "Церква Христова" 08.00 Т fc "Нові пригоди сімейки Аддамс", 21 с. 08.25 МІс "Злюки-бобри" 08.55 М/с "Завойовник Зйм" 09.20 т;с "Миго", 11 с. 09.50 "З х 4" 10.40 Світ індійського кіно 1З. 15 Х/Ф "Іграшка" 15.05 Х/ф "Форт Саган" 17.15 Х/Ф "Одиночне плавання" Репортер Погода 19.ЗО Х/ф "Красуня-2. Наречена, що втекла"

19.00 19. 15

17.З5 Х/ф "Мім іно" "Джентльмен-шоу" "Подробиці тижня"

19.20 20.00 20.50 22.55

Х/Ф чтиво"

ОО

СТБ

ТЕТ "BIZ-ТV"

Погода "Вісті"

Погода

Х/ф "Острів скарбів" "Чому та як?" "Посмішка". Бенефіс А. Демчука 11.30 "Таїнство мистецтва" 11.55 "Стоматолог і я" 12.05 Уроки історії 12.20 Музика на каналі "Київ" 12.30 "Антресолька" 13.00 "Ім'я" 1З.35 "Сократ-Свінг" 13.50 ПравовІ'Ій всеобуч

09.25 10.35 10.45

з

Х/Ф "Ругантино"

Муз. департамент "Ви практично здорові" 09.ЗО "Ні пухуні пера!" 10.00 "На перший погляд". "Від Севільї до Гренади" 10.ЗО Х/ф "Сіра Сова" 12.50 "М-стиль" 13.20 Х/Ф "Легенда про піаніста" 15.З5 Х/Ф "Посланець королеви" 17.20 М. Стрип у хfф "Музика серця"

Христ. програма 08.ЗО СТН 08.55 Глобальні поради 09.00 "Ква-Кваша"

син"

40

07.00 09.10

2". 06.55 07.20 07.25 07.55 08.00

"Кримінальне

21.40

КВН. Кращі ігри Х/Ф "Аліса тут більше не живе" О 1.00 Концерт "Сплін" і "Бі-

19.40 Л. де Фюнес у х/ф "Оскар" Великий футбольний вечір на телеканалі СТБ.

21.20

Кубок Берлускони. "Мілан" -- "Ювентус" 2З.ЗО Суперкубок Іспанії. "Валенсія" "Депортиво"

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОтУ:

дівчата віком до ЗО років з досвідом роботи на ПК. Телефон: 8-067-924-88-28.

автогонок. "Формула-І"

ТОВ «&РОВАРСЬКИЙ Д&К «МЕРКУРІЙ» зanpowyE на роботу сnеціаnістів на конкурсній основі:

-

головного енергетика;

заступника фінансового-

комерційного директора; заступника

головного

бухгалтера;

-

начальника

інженера з комп'ютеризації

питань та про­

грамування;

інженера-будівельника (проектувальника робіт); механіка

головного механіка;

по

баштових

кранах;

виробничо-

го-технічного відділу;

виконробів будівельно­ монтажних робіт.

Оплата працІ договірна.

ІСТV

06.55 "Перехрестя" 07.25 Погода 07.30 Т/с "V.I Р." 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18 оо. 19.00, 20.00 "Факти". Гарячі новини

08.20 Погода 68.25 М/ф "Пригоди кролика Реггі"

09. 10 Т /С "Аніморфи" 09.40 Т /с "Чудесна наука" 10.10 Дж. Уейн у хfф

На nостійну роботу nотрібні кваnіфіковані робітники: машиніст

баштових

кранів; - муляри

-

4-5 р.; столяри 4~5 р.; теслярі 4-5 р.;

мій

ОО [;>@~Li:l~U'lli@Ш а

3-5

арматурники; електрики;

електрослюсарі (по баш­

-

плиточники 4-5 р.; штукатури 4-5 р.;

ники

-

тових кранах); токарі

4-5

р.;

формувальники залізо­

газоелектрозварюваль­ і

1З.ОО МультфіІІЬм 1З.10 "Весь Жванецький"

5-70-38.

ІСТV

Ток-шоу О. Марченко

Реальний сектор 11.ЗО Естрадна прем'єр-ліга

звичайного"

"Сміхоностальгія"

22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Уроки історіі 22.55 "Шлях до успіху" 2З. 10 Телепрессклуб 2З. 50 Х/Ф "Регтайм"

2З.ОО Х/Ф "На дні безодні"

01.10 "BIZ-TV"

10.50

04.З5 Х/Ф ''Від долі не підеш"

14.15 "Саме Той" про себе 14.45 Погода 14.50 Новини 15.00 Чемпіонат світу

22.З5 "Магія кіно" ОО.З5 "З5 хвилин джазу"

"Моя професія"

22.20

18

(Київ) -"Поліграфтехніка" (Олександрія) 20.ЗО СТН-тижневик 20.55 Глобальні поради 21.00 "Планета Боулінг" 21.ЗО Блеф-клуб 22.10 Мультфільм 22.25 Гумор. програма "Арсенал"

Вечірня молитва

УТ-2 07.00 Бокс. М. Мюррер- Д. Туа 08.05 Аншлаг! Аншлаг' 09.1 О "Лото-забава"

01.45 Зона ночі 02.45 "Бівіс і Баттхед'' ОЗ. 1О Х/Ф "Ліки проти страху"

14.50 16.50 18.50

18.ЗО Чемп. Укр. з футболу.

Х/Ф "Уявний хворий" Вечірня казка

Лотерея "Кено" "Панорама" Погода "Сузір' Шевченківських лауреатів". Концерт, 1 ч. 22.50 "Нащадкам на пам'ять" 2З.ОО "Добраніч, Україно!" 2З.50 Х/ф "Асс", 2 с.

19.25 20.20

"Життя

"Споживач" "Київські мініатюри" 17.ЗО "Зустрінемосяввечері" 18.00 "Киянин"

16.50 17.00

Погода "Нащадкам на пам'ять" Російський романс

10.00

джазу"

16.ЗО СТН-спорт. Тижневик

Шателе Новини

19.00 19.10 19.15 19.20 19.40 20.40 20.50 20.55 21.00 21.50 22.00

звичайного" 2З.ОО Т/с "Едем", 5--6 с. 00.1 О Х/Ф "Селестина··

НЕДІЛЯ

07.25 07.30 07.55 08.00

"Завойовник" Дог-шоу "Я сОбака" 12.45 "Факти". День

вас

15.20 Х/Ф "Від долі не підеш" 17.05 Х/ф "Ліки проти страху" 19.00 Репортер 19. 1О Погода 19.20 Х/Ф "Іграшка" 21.10 Х/Ф "Життя гtрше

Х/Ф

14.20 "З5 хвилин 14.55 "BIZ- TV"

в

Русланова,

М/ф "Вук"

06.10

"Перехрестя" Концерт Барбара

12.10

знімають!

07.10·"Антресолька"

22.00

17 .ОО 17.30

піаніста'"

АВІОМО&UІЬ "ВОЛfА fAJ-21", 1968 р. в., на ходу, в ~орошому стані. Запчастини. fА30ВИИ KOTEJ1. fУМА НА &AJ1KOH. Тел.:

16. 15 18.01

06.45 "BIZ- ТV"

12.10

с.

1З.45 Т /С "Висока хвиля" 14.З5 Х/Ф "Тремтіння землі"

11.15 ··за гроші'" 11.50 Посміхніться,

14.00 14.30 15.00 15. 15 16.10

17.40

"Полустанок кохання". А. Матвійчук

21.25 21.30 21.55 22.00

с.

59

М/с "Ракети", З7 с. М/с "Пригоди Джекі Чана", 230 с. 16.15 М/с "Сакура", 16 с. 16.40 М/С "Злюки-бобри" 17.15 Т/с "Чорний скорпіон", 10 с. 18.05 Т/с "Кобра:· 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.ЗО Г. Хазанов. Чужі ювілеї 20.50 .Х/Ф "Небезпечно для

16.20

Глобальні поради Т /С "Міледі" Мультфільм

Телеслужба розшуку 2З.ОО Розиграш лотереї "Мегалот"

•Милосердя•

фіт"

СТБ хвиля"

"Моя професія"

УТ-2

М/с "Сакура", 15 с. Київський репортер Т/с "Грозові камені-ІІІ",

07.50 08.20 08.25

тисячоліття"

новини

92

обкладинки"

жипя!"

"Автоr>рафи" Вересоцького 16.40 Т/с "Кохання,

Світ спорту "Нащадкам на пам'ять" Портрет душі Ток-шоу О. Марченко

НОВИЙ КАНАЛ М/с "Кіт-Пес", 58 с. М/с "Пригоди Джекі Чана", 229 с.

Телеслужба розшуку

21.25 21.35 21.40 22.00 22.45

01.45 Х/Ф "Залежність" 03.15 Т/с "Добро проти зла" 04.00 Х/Ф "На всю ніч" 05.25 Х/Ф "Дівчина з

07.00 07.25

Х/Ф "Чорна вдова" 2З.30 ТСН

21.40

05.50

заключна

13.15 Телеслужба розшуку 1З.20 "Право" 1З.50 •Ситуація"

по вул. Київській,

влада"

23.55

Х/ф "Дівчина з обкладинки" 00.00 Х/Ф "Від заходу до світанку-2" 01.35 Хіт-парад "Гаряча

22.10

сімка"

Проспорт" "Агент націон. безпеки-ІІІ" 21.05 д/с "Кримінальна країна" "Вся бандитська

16.00

06.00

УТ-2 Сніданок з "1

"Жіноче літо" 19.ЗО тсн

20.00 "ТСН. 20.05 Т fc

"Грація"

УТ-1

Х/Ф "Сьоме чаклунки·, 4 с.

Т /С "Бандитський Петербург", 12 с. 17.05 Тfc "Район Беверлі Хіллз", 197 с. 18.00 Т/с "Маросейка, 12".

16.05

р.;

бетонних виробів;

- водії автобусів.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ СВОЄЧАСНО. Комбінат має дитячий садок, службове житло, гуртожиток. Будує житло для всіх бажаючих і надає можливість купити його за найдешевшими цінами у приміській зоні м. Києва. Головним спеціалістам надається житло готельного типу.

З питань працевлаштування звертатися за адресою:

м.

Бровари,

(приймальна},

вул.

Кутузова,

7-72-45

1З 1,

(відділ кадрів).

тел.:

6-72-06


!

N!!63 (93SS)

... ЄВГЕНКО

дуже

боявся

потрапив,

за

іронією

долі,

Вищої школи стрільців-радистів

німці

у Красноярському краї. Йшов

розбомбили

ешелон,

і

розгублений хлопчик ховався у

1949

житі.

оволодівав

Він не

знав,

що

сестричкою живі, було

справжнє

вагони,

хто

стогнали

мати

бо навкруги

пекло:

куди

із

палали

тікали

поранені.

Він

-

рік.

Хлопець

На

жаль,

зетній

старанно

у

зу тодішній головнокомандувач

вчо­

Морзе,

ки із пальним

га­

Кутахов зажадав, щоб досвідче­

ний ризик при виконанні фігур

неможливо

·ний ас Ликов продемонстрував

40-

майже

йому

свою

майстерність

спо­

із пальним, потім з двома, і на­

техніку.

решті,

обов' язково

ликій»

«холодної

авіації.

Під

війни»

час

він

брав

виліт

з

трьома.

дарував

за

кожний

ках ПЕ-2, ТУ-2, дослужився до

участь в операціях у Румунії та

ник,

старшого сержанта і був удос­

Болгарії,

підготовлену подяку вручив ...

торо;\:!,

нісся

німець

скаженів;

влучити ляву

в

ворожий

цю

що

літак. не

маленьку

постать,

що

І

може худор­

вперто

Голодний,

обірваний,

він

будинку. госпі,

і

потрапив до дитячого

Там працював у кол­ :-.1ісцеві

жителі

жаліли

малого сироту-водовоза.

Отож,

коли його розшукала мати і за­

брала у Башкирію, де опинила­

під час кубинського

Залізна дисципліна була у

в

трагічні події у Львові. Адже го­

-

складних

генерал­

пригадує Євген Михай­

Алжирі.

За

ладнання

в серцях мільйонів українців.

боєць,

що

хоче

15

на­

винищувачів від МІГ' МІГ -23,

до

завжди пов'язати своє життя з

кількість годин у повітрі над

Чекати

три

роки

до

4

тисячі).

--

(загальна

небом.

-

той

по­

що

він

переїхав із Борисполя у Брова­

інструктором.

ри. Він особисто знаЙО;\:!ИЙ

котрий

військового

училища.

(настирному

Як

ви­

багатьма

хлопцеві

правдьІ»),

поїхав

у

році і із

космонавтами,

у

неодноразово

показових

як з

діб,

пе­

був

виступах

ти,

ред Фіделем Кастро. Одного ра-

як

досвідчений

ас,

став

зокрема

«підстраховці».

обов' язково

зробити

з

20

повинен

один-два

польоти

кон­

8 серпня 2002 року по 8 2002 року на заміщення

вересня вакант­

ної

юридич­

посади

начальника

на за рівнем

wкільноrо асортименту та канцелярських товарів. У нас помірні ціни та ввічливе

3anpo-

Bi,LJJ:J.iлy

апарату

освіти ради

терміново

водій

вантажного

потрібен

до

газовою

Тел.:

де

із

зазнача­

висота,

швидкість...

Його

має

підписувати командир корпусу, а

його

заступник

підготовки

з

льотної

безпосередньо

відповідає

за

будЬ-який

виліт.

Отож, видно, що двигуни літака працювали

нормально,

підготовкою

а

видовища

от

із

були,

мабуть, проблеми. Не думаю та­ кож,

щоб

льотчики

свідомо

йшли на ризик. Видно, коман­ дування

не

ганізаційні

врахувала

моменти:

усі

ор­

розташу­

вання трибун, людей і техніки на злітних смугах аеродрому, а це суворо заборонено.

І тепер

за злочинне недбальство поса­

дових осіб заплачено таку доро­ гу ціну.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

об'єднана

державна

участю

голови

ДПА

в

Київській

служби та платників податків. Контактний телефон 249-70-63. Втрачене свідоцтво на право власності на житло, видане фондом комунального майна 31.10.19'd5p. за N2774 на ім'я Ларіна Миколи Леонідовича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій видане 15.10.1996 р. Броварським міськвійськкоматом на ім'я Левенка Віктора Леонтійовича, вважати недійсним.

;:

АА

Броварської

297887,

l Втрачене посвідчення N2293095 від 19.11.1999 р.,

учасника війни B-IV видане Броварським відцілом соціального захисту населення на ім'я Пролубщикова Володимира Васильовича, вважати недійсним.

установкою.

Звертатися за вул. М. Лагунової,

Для оптових покупців тел: 5-61-93.

ознайомиться

польоту,

телефонного зв'язку "гаряча лінія" з питання взаємодії органів податкової

автомобіля, котрий має право працювати на маL.Uині з

20.00.

людей, комісія

області Анатолія Андрійовича Петренка відбудеться сеанс

освітньо-кваліфікаційним магістра, спеціаліста,

міської

wyeмo до нaworo маrазину!

Урядова

13 серпня 2002 року з 14:00 до 15:00 за

стаж роботи за фахом у дер­ жавній службі на керівних поса­ дах не менше З років. Звертатися: м.Бровари, вул. Га­ гаріна, 15, кімн. 233. Тел. 5-34-33.

учнівських, інших товарів

можуть

на

податкова інспекція доводить до відома мешканців міста та району, що

Вимоги: освіта вища, юридич­

ІЛШІ!J ШlJJ0DCP ~®[!!]IOU'DШ

вони

впасти

ються усі його параметри: час,

інструкто-

районна державна

ного відділу адміністрації.

[!!]lJJCP&

8.00

льотчик, бойовий

адміністрація оголошує конкурс з

"Укооппромторr" у маrазині "Олімп" по вул. Кутузова, 127,

Ми працюемо з

він

трольні

Броварська

виробниче підприемство

обслуrовування!

на

з

і

зошитом

Броварська

Українське комерційно­

ОіJ[;)®ОіJ®Ш'П@

Тобто,

пілотуван

був

на

а саме

Раніше, якщо пілот не літав

вищого

і,

літак,

брав

Фрунзе, де успішно склав іспи­

пілотажу,

літак

розрахований

кінця служби не хотів, тож по­ переведення до

що

поДвійне керування,

чав

домагатися

факт,

був спареним, свідчить про те,

У запас полков­

1980

Уже

ник Ликов вийшов у

участь

звідти пішов сл.ужити в армію. І

сотнях

го авіашоу, болем відгукнулося

мольськой

;\fе­

профкому,

у

сімей галичан під час недавньо­

був

головою

трапилося

дій.

закінчив

ханіком,

яке

статус

Мабуть, саме тоді й зрозумів

бойових

ре,

з

Як свої п'ять пальців, знає об­

раділи

він

цих

отримав

звернулися

прокоментувати

з тих часів пам'ятаю. молодий

учасника

він

ми

лович. -А «Морзянку» я й досі

інструктор

Там

виконання

завдань

няток,

;\fеханізації,

Ось чому саме до Євгена !VІи­ проханням

у

допомогли журналісти «Комсо­

всі.

заздалегідь

хайловича

стрільця

ся з донькою, за Євгена Ликова техніку:vІ

й

обльоти М!Гів-1 7 після ремонту

-

реплив Дон і вже у Куйбишеві, нарешті,

N2 1>>

ності

літав за флаг­

майора Бугаєва ...

нас,

дістався до Воронежа, якось пе­

-

готов­

конфлікту, збирав і здійснював

манського

не

...

хотіла падати

тоєний честі

«у

потім ще

годин­

головою

перебував

а

І

іменний

це також знач­

що

на Михайловича Ликова у «ве­

гою,

ревучи мо­

те,

зірватися

кудись біг, а у нього просто над раз по раз,

.

про

чатку з одним підвієним баком

влучно збивав мішені над тай­

-

вищого пілотажу, вже не кажу­ чи

річний шлях полковника Євге­

люди,

бомбардувальни­

про

ром. До того ж два підвісні ба­

Військово-Повітряних сил П.С.

невеличкій

публікації

також

літав на

у

розповісти

стрибав із парашутом, добре азбуку

старшиною

рашніх школярів.

військовою наукою

опановував

-

лідером

до

літаків. Під час евакуації за Дон

адресою:

9.

і

Втрачене посвідчення учасника війни В-11 від ·18.05.98р., видане Броварським відцілом соціального захисту населення на ім'я

5-14-81.

N2617616

зв'язку з ництва

розширенням

(отриманням

вироб­

нових

мобілів) СП ТО~ "Транс-Груп" про­ водить на конкурсній основі набір водіїв категорій "В", "С", "Е" для ро­ боти на міжнародних ГJеревезеннях. Умови

праці

погоджуються

з

адміністрацією. Наша

адреса:

Незалежності, Тел.: 6-62-24,

м.

Бровари,

вул.

18.

6-62-23, 5-22-31.

ПРОДАЄТЬСЯ АВТОМОБІЛЬ «ВАЗ-2105», 1988 р. в. Колір бежевий. Капремонт двигуна кузова. Ціна 1700 у. о., торг.

Телефон:

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК у Броварському районі.

-,;: Втрачені колову печатку та кутовий штамп профспілкового комітету ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій»,

з

- 25

соток.

ідентифікаційний недійсними.

N203891280,

код

~------~

ІІІРОДАЄТЬСЯ МИСЛИВСЬКА РУШНИЦЯ І ІТОЗ БМ-16,

...••..••....................•....................•.••.••••.....•.............................. 1 :лесами. Колір хакі, тент. М'які сидіння. Тел.: 6-57-22 (8.00- 17.00). Зап. Олександра Олександровича.:

16

к.

2

ств., в хорошому стані.

·------

недорого. Тел.:

6-46-99

з

1

18.00 до 21.00.1

щире сnівчуття nершому секретарю Броварського міськкому Комnартіі України

САВІНУ

Івану

Пилиповичу у зв'язку з

тяжкою втратою- смертю дружини.

Броварську міськрайонну rазету ((Нове життІ» віднині можна читати в елеюронному виrмді на сайті компанії <(БровопорТ>І www.brovary.kiev.ua, де можна знайти інформацію від Броварської міськради та баrато інших nовідомпень із життt Броварщини. Надсипайте ваші писти на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua

"""''\~ Інтернет-nровайдер ІІ&РАВОПОРТІІ надає nocnvrи з підкпюqе­ .'#

ннн да мережі Інтернет з різноманітними варіантами oOniкv

" Н О В Е Ж И Т Т Я • - тазета Бf!О!tарськtІх міської ma рІtЇЮНІЮї ра.1, раііонної .1ержавної uмінісmраuІї. СПіВЗАСНОВНИКИ:

вважати

Броварський районний комітет Комуністичної nартїі України висловлює

Є сарай ДJІЯ зиміалі б.ФКіл,

:' •і1РОДДЄТі:ёЯ' ЧОВЕН' :ск~·з·~~~~-·s,:.;> ~ '1 '98'2' Р~ 'в~·; д~·ку~·~н·т~~~ 'н'а' ~~~~~~ф'е'ті ;· ~~~У~ів~·ь~~;;~ ~~~:

'-..,

:k Втрачене посвідчення учасника бойових дій АА N2320046 від 03.07.1996р., видане Броварським міськвійськкоматом на ім'я Лисенка Івана Мироновича, вважати недійсним.

та

5-93-69.

вулики, медогонка, nасічний інвентар. Присадибна ділянка Телефон для довідок: 4-00-30.

.4....~'-~ /Jli~

Мочаліної Яніни Йосипівни, вважати недійсним.

Приватне nідnриємство "Конверсія» запрошує на nостійну роботу охоронників віком до 50 років на конкурсній основі. Звертатися за адресо: м. Бровари, вул. Незалежності, 3-Б, каб. 1 (гуртожиток заводу «Пластмас»). Довідки за тел.: 8-2-451-65-36.

авто­

колектив

ремкuїі raзemu, Броварські міська і раuонна ралu, раuанна

Іі•::·•:•:•:•·••·:·:··••·.іо<•••"''-

і

Свідоцтво про держав11у

61285

07400,

Кuівськ~ обІІ., м. Броварu,

бульв. Незалежності,

Ре.аакmор: 4"03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

Ві&Аілu:

сільського госnоларства 4-02-92;

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

• •

лержалмінісmраuія.

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індек:с

АдРЕСА:

і

2.

nромисловості 4-04-81;

масово'і poбomu

4--23-26.

РеlJакп,ія не sа-вждt! nоділяє позицію авторів. За mо..Ж~ -:к..ч-а.Jен~tх факfІfІ.Ю відповідає автор.

• Аостуванни s _"..ча.ми - на сторінк:ах zaзєmu. 3JIII'iNІo ~ЛaJWІu 8Ї<дftoвiдaJ<W'<icm., несе рек ...а.мода.ець.

+ .:Ja

Тел. для довідок:

6-65-21

Ь..рук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш. ВіААруковано в ЗАТ

"Броварська Арукарня" у справах npecu ~:~~~;~і~!~~~ управління ma

інформаuїі Київської

облАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

3416 2215

прим.

#63 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you