Page 1

СЕРЕДА,

r-.-.~

ЧЕРВНЯ

2

РОКУ·

1993

18В7,..,

8·17--

.Ni! 63 (8422)

Ц:1ва

ГА3ЕТА 6РОІАРШ.КМХ ІІЮІtНОЇ ТА ,АNНИОі РАА HAPOAHU..AEDJTATIB

договірна

~~

Рад~ повноваження і дія

ПРИСТРАСТІ ВТИХОМВРЮЮТЬСЯ. ТА ЧИ НАДОВГО? ~;шу лаго четверга від­ -:;wr;;ася ХІІ Ради

народних

Порядок насичений, більше

її

був

розглядалося

десятка

ва)і(ливих

для життя броварчан пи­ тань. Першим обговОР,Ю­ валося <<Про проект

міського бюджету на

печує

наших

кожен

і

не

вимагає

а

видатки

в

прогнозуються

Проти

минулого

року

в

доходній частині бюджету nередбачено такі .нові джеяк попатон на

про­

л та nодаток на май­ податок на прибуток

• ,

замінено

ходи.

податком

Доходи

бюджету

і

в

3

до-

видатки

міста

прогнозуються мільярди 592,

на

цілому

у сумі 3 мільйона

карбованців. при ла

напрямком

форNІуванні їх

видатко­

бюджету

соЦіальна

бу­

спрямова­

Ні(;ТЬ. Видатки на соціаль­ но-культурні заходи і со­ ціальний

.

захист

населен-

ніж удвічі

ви­

стати

Грінь. зміни

і.

дані

не

можуть

диспетчерської

Тому необхідно що більшість вийшли з-під

району на (Перша графа га

дарські

ганів

захисту

У чому причина? певне,

органи

.,

органи,

<< Требухівський >> імені

Щорса

імен~ірова <<БобрицьниЙ>> ДППЗ

<<РудНЯ>>

<< Пухівський >>

<< Богданівський » <<Літківсьний >> <<.Красилівський>> <<Гоголівський •> << Придеснянський >>

<<Русанівський>> «ЖердіВСЬКИЙ>> «Заплавний>>

<< Заворицький >>

.

ністю

заслухали

ін­

формацію прокурора міста М. В. Гарника про вик~ нання комплексної про­ грами по боротьбі із зло­ правопорушен­

Аналізуючи

льович

Микола

місяці

t

у

цю

Васи­

зазначив,

злочинність

що

хоч

місті за

4

зменшилася

. порівнянні

з

у відповідним

мину лаго

року

7,3 відсотка (з 193 до 179), але змінилася струк­

в деяких

залишилася

випадках

на

аркушах

без реагування.

На жаль,

ми

органічно

не

змогли

поєднати

розширенюr

де­

мократії й гласності з рі­ шучою

протидією

порушенням

та

право­

вседозво­

леності.

Особливої профілактичної роботи потребує молодь. У програмі цьому питанню

приділял а с я

особлива хідно

увага.

визнати,

Та

що

необ­

з

нізованого

характеру,

'прQфе-сійного

спрямуван­

ня.

стають

Злочинці

на-

молока

сьогодні

культурно-освітні

заклади.

І як результат-

+ +

+

+ + +

+ +

+ +

9,4 8,4

7,3

<<ЗорЯ>>

7,0

'#.nолківський >>

6,3

11,15

в

умовах

насе­

переходу

до

економіки»,

з

складних

умовах

ська к.омісія

+

розпоряджен­

компенсації

харчування

хворИх на хвороби

0,4 0,7 1,1 0,6 0,5 0,4 0,8

адміністрації,

1,0 0,9 2,3 0,4 0,4 2,5 0,6 1,7 0,8 1,4

0,23

но

грошові

вартості

компенсації

продуктів

для

вартості набору продуктів

осіб, що постраждаJІИ вна­

рак),

слідок

Дри

чорнобильської ка­

тастрофи,

1993 р. . Особам,

на

квіт е н ь

18

ро­

віднесеним до катего­

рії.

І

(50

процентів

набору

харчування)

крб.

мір

54

часткових

бам,

крб.

вартості

коп., роз­ грошових

становить

77

старшим

коп.

Осо­ років,

18

віднесеним ·до категорії

(25

процентів

набору

продуктів

11

вартості харчу­

вання) компенсація випла­ чуватиметься у сумі

крб.

38

8733

коп.

Цим же розпорядженням

від

17363

своєчасна

благоустроєм міста. На розгляд сесії була

винесена

ників

заява

Руху,

представ­

УРП, деяких

інших громадських органі­

заЦій

знесення пам'ят­

!JPO

оплата

газ,

3 5

за

гарячу

крб.

Фесик і

ських

ли,

В.

до

крб.

14

до

крб.

П. Низськов­

в ·один голос

що

заяви­

1

янщо до

червня

не лінвідується заборго­ ваність, а в майбутньо:~-1у

ника В. І. Леніну. Пере­ важна більшість депутатів

не буде

не

енергоносії, то промислові

погодилася

з

такою

заявою. Іх головним аргу­ ментом було те, що руй­

нувати· пам'ятники, то Леніну

будь

чи комусь

шому-це

нерозумно,

демократично

і

ін­

не­

нецивілі­

зовано. Навпаки, трібно оберігати.

їх п~ Кожна

передоплати

за

підприємства, котельні бу­ дуть Зупинені. З у~іма насліднами, що з цього витікають. Іншого виходу у

них

немає.

лажна

дьогтю

А.

Ось

така

...

ВОЛОШИНЕНКО.

та

ния­

нам добре відомо,

що у

сильніших

на

нашому місті є певні умо­

чатном

ви

раїнсьному

для

проведення

зма­

континенті.

Як годиться,

перед по­

ігор дівчата

в

ун­

народному

пер­

них

рес­

болісти вручили їм вимпе­

Європи.

ли з національною симво­

пухJІИни.

харчу­

від віку:

так

команд

не

лише

шість області,.

публіни, У

а й

навіть

Броварському

училищі

років-8505

культури

Недавно больні

номанди

піднесли

запашних

нвітів,

лікою.

а

років

коп.,

на

10

. ганд­

України

весня­

наші

Потім

номпленсі

гостям

у

ганд­

спорт­

пролунали

Змагання швидному

Дер­

Данії і Ук­

почалися

у \

наступальному

темпі. Так тривало хвилин

на першість · п'ять. Першими закинули

Поєдинон• прохо­ україн­

гандболістів.

перемогли,

ворота

18 років 89 коп.

зустріли­

збірні

при перевазі

ських і

14 років 20 кооп.'

тут

та Молдови див

для

номпленс.

ся чоловічі

Європи.

до

11

.Ке­

рівники відповідних служб І. З. Петренко, М. К

на

щито­

років-5370

7 75

воду,

елентроенергію.

вбранні

коп., ДQ

струк­

організаціями

букети

коп.,

до

не­

піДприємствами,

підцриємницькими

раїни.

до

Це

промис­

жіночих

11 років 12681 крб. 75 коп. 15008

контроЛю

стурбо­

депутатів.

спортивний

5

від

надаютьсн

велику

ваність

жавні Гімни

3 75

'J

порядком денним ви­

кликало

грошей

Вони

закиаувши у

своїх

супернинів

м'ячів більше, ніж

пропустили

від

І дійсно. Одне питання

цього-є добре обладнаний

залежно

12096

Іщенко сказав, що

продуктів

192

від

О. М.

це не до добра.

фізичної

від крб.

що навіть го­ міськвикон к а· м у

лова

процентів вартості

від крб.

по багатьох питаннях од-· ноголосно,

послуги,

по

скороче­

Сесія проходила на­ стільки мирно, спокійно і

турами,

що

їх

чотирьох.

ві чих,

ких хворих дітей станови­

тимуть

до

гання з гандболу як чоло-

(аденоми,

злоякісні

набору

но

крові

харчування

компенсацій

17466

вар­

продуктів

при

продуктів

34933

залози

50

реорганізації

дітей,

вання компенсації для та­

старшим

ків,

тості

для

лейкози),

видної

Переглянуто склад і нількість депутатських по­ стійних комісій і шляхом

фонду та прейскуранти на

Броварчанам

визначено

(гострі

стоятиме.

Великий~гандбол у~Броварах

ління статистики облдерж­ встановле­

кош­

природоохоронного.

перепису­

пам'ятник

Чe.AІnlolf.am Європи

2,7

0,4

+

з

використання

ні

Отож,

ловими

за

при допомозі

ням представника Прези­ дента Украіни в Київській області та JІИстів управ-

1,5

+

Згідно

вати.

торис

квітень

за

креслювати,

поза

спецвідділом

депутат­

міськвиконкому, його служб багато зробила для охорони здоров'я, допомо-

та

проб­ скла­

споруда­

це штрих епохи, історії, а її нікому не дано ні ви­

Сесія затвердила поло­ ження про міський поза­ бюджетний фонд привати­ зації майна в місті, кош­ тів

ціального захисту населен­ ня

пенсій

монументальна

тримає у полі свого зору.

лення, про роботу над ви­ конанням рішення VI се­ сії міської Ради <<Про ро­ боту тру до вих колективів, підприємств та установ по форму,ва,нню місцевого бюджету, створення со­

ринкової

робіт.

дає крила від невдач, со­ ціальні питання постійно

стояти

захисту

інших

виплатою

осторонь у боротьбі з ним. Заслухано звіт комісії по охороні здоров'я та со­ ціальному

доставин

розв'язанням інших лем. Та комісія не

<<Десна•>,

9, 5

8,1 7,4

повинен

за­

Не виходить із своєчасною

КоlW\nенсації

в господарствах

21,4 16,9 15,1 15,0 13,1 13,1 12,9 12,0 11,7 11,4 11,2 '10,6

не

для

виконання

зло для всіх,

місії Д. А. Іванова. Слід сказати, що в цих

і менше займаємося молоддю. Опустили руки <<Профілактичні>> органі· зації. Не спрацьовують

все

і ніхто

і

мадянам похилого віку та

формувань. Діяльність де­ яких з них необхідно відновити. Злочинність це соціальне

милосердя,

продунтів харчування гро­

громадських

менше

тура злочинів. Вони на-. бувають все більше орга­

ми

всіх

яким виступила голова ко­

ним

роком

і

кож­

на

<< Великодимерський »

По району

громад­

ги приділяти молоді, особ­ ливо від 15 до 28 років.

надоєно молока на ·норову, дру­

.вангард>>

по­

повній мірі були готові ефективно боротися з не­ гативними явищами. Про­ грама боротьби зі злочин­

тр"авjш цього року.

« плосківський »

захисту

ські організації міста не в

У кілограмах).

J?GHY.

На­

територіального

. спортом

стійно обновляти' і допов­

рядку, виконавчі та госп~

контролю.

моло­

проблему,

як

це і П€редбачено законом. Програму боротьби із злочинністю необхідно по­

центр

плюс-мінус до відповідного періоду минулого

-

-

28

визнати, процесів нашого

центру

лишилося

беЗпечення віДділення со­ ц'іаіЛьної допомоги тран-

повинен

міськвиконком,

,.

рення

цієї ро­

місті

служби аrро~о~бінату надої

не

занепокоєння.

ді, закінчити будівництво культурно-спортивного мі­ стечка у парку <<Перемо­ га•>. І взагалі більше ува­

нями.

координатором

нювати, щоб вона відпо­ відала і законам, і вимо­ гам дня. Активізувати ро­ боту . правоохоронних ор­

у

і

ще

нереалізованим. Це і ство­

ці

створити

чинністю

міченого

Що потрібно зробити? Перш за все визначитись

вніс

дня. Визнано за необхідне

Депутати

ко.

Думаю, що ним

кликати

броварча­

й багато із на­

Всі

міськви­

знедоленим

нам. Але

грабування та розбої.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ про середньодобові

зросли по­

ги

з.лочинність серед молоді зро:тає неймовірно швид­

рік,

не відповідала сьогоднішнього

періодом

Основним

вої частини

В. М. внесла

соціального

коштів

межах наявних доходів.

голови

котра вже реаліям

бо

більше, ніж їх є. Але дефіциту не передбачається,

1993

доповнення до міськрайон­ ної програми <<Молодь>>,

забез­

потреб,

міста 'на

кщшому Сесія

ний проект бюджету від­ повід<lє сьогоднішнім умо­

хоча

боти, якого в місті немає.

соціального роз­

заступник

запропонова­

вам,

ше,

і

уточнення до якого

1993

Виступаючи з цієї про­ блеми, завідуюча фінансо­ вим відділом міськвикон­ кому Т. П. Толмачова що

з

мічного

витку

рік~.

сказала,

хабНішими, цинічнішими. Декілька цифр. Тяжкі злочини зросли на 65 від­ сотків, вбивства вдві­ чі, тяжкі тілесні пошкод­ ження в п'ять раз. Біль­

81,8

депутатів.

денний

становлять близько відсотка від загаль­ ного обсягу. Депутати на диво· одно­ стайно схвалили проект бюджету і прогноз еконо­

ня

сесія місьної

у

свої.

А 26 ·травня. у спортивному

комплексі

rpaJIИ

збірні

ШКОJІИ

чоловічі

гандболь1Іі команди Укра­ їин та Данії.

Ця команда

вважає1ься однією з най-

м'яча у ворота перників

зразу

nобував

їх воротах. коли

гості

своїх су­

датчани.·

Але

м'яч і у

Був момент, чотири

м'ячі

подряд

забили

у

ворота

наших

гравців.

Але

гос­

подарі не впали духом. них

немов

додалося

Гра закінчилась ВИМ>>

НіЧИЙНИМ

з

У

сили.

<<бойо-

раХУНКОМ

21: 21. А. ГАВРИЛЕНКО.


8

стор.

2

Середа, 2 червнЯ 1993 року

сН О В Е

ІЮ6/І І 3611 tlli 1/ДІІі КРІІ

n ·

~історвчнв:й mJIЯX свого народу, прилучатиси до заrапьвотодських

·тей,

LКа

JЧНІВС а

досягнень

ваціовапь-

·,братв актввву

уча~ть у

'иоІ 1 світовоІ

ІІІ

купьтурв,

~ розбудові незалежвої

ук.

Нещодавно у міському історико - краєзвавчому"

музеї відбудаси перша райовва учнівська крає-

звавча ковфереJЩіи. llep-' mі ж краєзнавч~ матері-

ади буJІВ зібранІ броваршколярами

У

19:&4-1929 роках під ке-

рівннцтвом 1'. Равчука.

майже

учи т.е JI я Сьогодні ж,

через 70

років,

учні Броварщвнв під керівнвцтвом своїх учите-

ліВ

історії цродовжують

розпочату

ннми

справу.

J>o сьогодві ми цросто не можемо

вести

мову

про

відродження духовності без відроджевни історвчної, краєзнавчої науки.

Молодь

повнІШа

звати

,

Црююдьна

.8

f· -

Пашунова робота, яку провели У'Шlі району, на­

їХІНі ІдУІШі любо­ 13 ·ю до рі;цнаго нраю, с:во­

го

народу,_

лека

УR;раїни.

історія

стала

Да­

Ум близькою, ІРtдна зем­ ля, село, стежИ!На, що в'юнить<:я між жита'МИ

встодрат

-

рі~ішими. Історія свого роду, Яку

дослtдила

і

ниця

Семи:полківсиюї

рінь,

наповнює

ce-

р€дньої школи Олена Сво­ її

Зас.лугоІВують на

з

ють

І

мор

пам'ятають р.

1933

цього

року

одиого

не

ми·

це

сцрийматитм:уть історію QДнозначно, безду.МJ!о, як уч:Или нас дуже довго і

ну мету _ вЇід11ноvити правдиву Lсторію ,рі·дного краю.

справmнє

свіДчення

·висновки,

а

не

ПОТ!Ріб-·

-ПОЛУМ'І

мисне,

щоб

загнати

до колгоспу.

весні

1932

град,

що

ж

тор

перrі:шй

<Відділу

назавати

на

ще

крає-

то

іх

-

вали»

вІдей

діда таке:

дізналася

відразу

госп,

Ті

й

мією

бі­ ве

голоду,

а

спіткала

баби

от

у

не

и ба­

кол­

тами

Аого

батьки не захотіли вступати до

колгоспу

І

с~ал~

,ауже

бідувати.

Дітей

в

сім'У

теро.

Двое

лоду,

а

мій

врятувався.

ве

Коли

лежав

J[В,fТКИ час себе.

істи

КОНЮШИНИ.· з

дядько

У

давали

В

ЦеЙ його

І

забрав

з

яким

дідусем

Уми

дітьми.

Таким

він

врятувавtя

від

дь

сво­

тисотенницю,

ЮJІя ВАСЮТННСЬКА,

... Ст~ашно дивилися на

людей шибениЦі з порощніми зашморгами. До шибенніЦі піДвели ,шістьох.

На

ня ли

холо-

~ре'МатаріЯХ.~

центрі

села

могила,

в

якій

на

існувало

кордон:

проходив, у~р:іплен­

ріЧЦі

---' великий 1239 .роЦі, коли

татаро - монтольські ха­ ни ішли до Ниєва, на цих полях вLдбуІВала.сь ве­ лика битва січа з ста­ ро4русьними

:ншязівсь.ними

військами. Не ооявши Ни­ єва, розбите монголо•та­ тарське військо поверну­ ло на схід. І досі збері­ гаються біля цернви ве• лині

братські

леглих

у

·воїнів.

У

могили

битві

По-

ше

по-

руських

Більшиянах

є

люди

ще_.біль-

жахнулися.

Як могли

сумні

лрудей

пригоР'талася

леньrка

дr.вчинна

часи

тимча.сової

фашистами.

Не

великодимер-

с11рашнішого

велика

ЇСЬ

дня,

1648

Ос:rерсьного

ЯКИМ . ВОЛОДіЛИ Н!Н'.ЯІЗЇ, .а П'ОТі<М

магнати. ·ні роки

<<Истории них

рік

рено

ЛИТОВ'СЬНі ПОЛЬСЬІКі

За

·

дрен­

згадує:ться,

татари.

село

життя.

'МИНуло

особлшво

придушення

у

селі

козаць.ку

зацька

серед міс.т· в XVIXVII .ст. був гоrрод Заво­ ричі і · що його зруйну­

поки

ПЄ·

пов­

було

ство­

сотню.

до

160

був досвіДчений в боях козан Гайворон Ма.~си.VІ. Но­

іс­

зга~камв

Рос:сии с

Багато

і

ЯІКОЇ записалос.я до нозаJ\!ІВ. Сотвином

що

вали

ЇЇ

чи-

селянсь­

повстань,

роках

ПО!Віrту,

утионі•в.

времен»

ПіДНЯЛИ

і

СЧJ.R1ІЯ під проводом Се­ в~рИІна Наливайка. Це був най~ращий закуток для схову від гнобитедііВ. Пізніше, в 1630-1640

селе.НrНя заз:нало с11рашних тори'Шіами

дитина.,

часу,

повернулося

сотня

ІВ·Ходила

Переяславrського брала участь у

до

полку і визволь­

ній війні 1648-1654 р. пtд проводом Богдана Хмельницького. HiJ. чолі із сотником Максимом Гайвороном стояла під .військовим прапором П€реясла·нській Раді

січня

1654

р.

на

18

про:­

свої

помираю,

ли

-п~тлю

Євдокії

на

голову

імені 2-ї Губську застуПІНина

голови

В Ці

Червоної

спалили

понад

Д;.,титро

дітей -

ри,

у

сідьсьну

хліб

Велика мією

Димерка

у

1246

ча·с

Вітчизняної

вій·

з

ІНИ.Х

урядових

Тамара

ство

в

права.

час

ІКрілосного

Семен

Афендик у кінЦі міrняв

1800

кріпосних

р.

селян.

Так, ().};ло .виміняно з Ря­ занської губернії за 12 гончих собак 5 с~мей нрі­ паків: це сім'ї Бузкових, Полякових, Мишинових, Жигалових та Пр~оняко­ вих. його син, статський ра.дник

Ігнатій

АфеНІДик

Після

о:дна

одружився

забрВJв

собі.

і,

Надгробок

і

досі.

і

син

хлопчика

Василь,

батьком. з

Марією,

моя

бабуся,

:приглядаючи

і

мав

ІД~

вдруге за

за­

.малими

колгоспі.

Соло·в"lів від

ПЇ'Шла

Своренів

СПа,ДОК

іНШИМ

м·ОЯ

матір,

батько

-

ПОКОЛЇ!ННЯМ.

учениця

·У сьним не

Семиполl\івськ·ої

році за ца,р­ маніф€стом кріпос­

1861

селянетво

одЄІржало

<<ВОЛЮ>>. Волю дали, а .зе:vшю в·зяли. Нращі зем­ лі в селі були :віддані ло­ міщикам: Афендину, Барановським, Линтварю, Лопатіну, Глівинському, Добжицько,му, Даниле.в­ ському, Холо~довичу, Юш­ кевим та цер~ві. Нолиш­ Ні

кріпаки

лись У лика ла

до

і

TaJK

землі. 1890 році

залиши­

Валентина

Василь

Гри­

Сворінь Олена.

-

засуха,

Олена СВОРІНЬ,~ сереДІНьої шк ·

лянського. Влада належа­ ~а паміщинам і старос-

там.

У

була

яка

голодУвання

ве­

воДяні

козацького

був

збудований

дерев'я­

ний мі•СТ. За. часі·в Нате­ рини іІ було побудовано ·військове 'Мі·сте'И\о, яке існувало до 2-ої половини

століття.

XVIII

.які

були

в

1890 [J., 1900 р., 1910 р., привели

вання

ее-

три

цегельний

та винний заводи. В XIV столітті через Трубайло

.селян.

і

було

.млини,

пvиве­

І вони nочали. ІВиїmджа·ти на постійне поселен;ня в

~

ЗавОjричах

Посухи,

без

старост:

цер~ви.

з

Марія,

сиротою

зберігається

б!л:я

народ~ення

пізніше

вдруге,

над кріпаками, за що йе>:: го ж .кріпаки в літній період спалили садибу та на.двірні будівлі. Ота<т­ ський ,раДник Гнат Семе­ нович АфендИІн помер в 1898 роЦі і похиваний

знущатись

моїм

та землю.

Сибір, Омську губернію. З 1890 ло 1900 ,рік ви­ їхала 21 ро,дина: · Федо­ ріrвських, Дей~ен, Нирух, Міщенків та інших. За часів Петра І, :коли бУІЛи уішорені губернії, повrти і волості, в селі Заворичі на сходах вибцраJ!и Двох

продовжував

вже

У моїй родині з давніх часів шанували трми;ції та звичаї. Ми, діти,· повинні зберегти їх і передати ·У

. ПОНОМАР,

Поміщик

побудоваІНого

горсrвич. А у них народилася я

селян­

цро

ІваJна, Миколу і Шру. Лук'яненко~

і\ІшіDлаівна,

:нагорсщ.

зазнало

Марія

Від сі.м1

учениця Великодимер­ ської · неповної серед­ .ньої ·школи.

неволень

але

Ганна померла,

працювала у

удостоє­

В 1708 роЦі за на.ка­ зом Петра І була засне­ ваІна Київ<сьна губернія і село ЗаІВОр.ИЧі Ві!діЙШЛО до Чернігів·ської губернії. Тятних утискіІВ і по­

пам'яТЬ

І. Со·ло•в'єм.

літа він в01див по1зди по всш УЩJЮ<НІ. Бабуся Ма-· рія була .кошоспницею. Дідусь Григорій по лі­ н!ї тата був майстр01м у кузні, а бабуся Фросина

діючій

під

я:к

створене

. діідУІСЬ Микола .. працював.uна ка12'~рі. В моло·ді

сельчан

Армії

Великої

Ар­

1943

2000

участь

Червоній ни.

була

вересня

До

брали

всі

Червоною

23

року.

школи, культу­

прИ'Міщен:ня.

визволена

селяни

дітьми, жила з мачухою. А рід Лелек продовжив Афанасій Лелека, який, як і його батько, бу•в мі­ рошнинаu>t. О1дна з його дочок Фросина стала моєю бабусею. А ь родині Своренів ріс Іван, RКИЙ '!1еж був ковалем, •він одружинс·я· з Га•нною, і в цій сім'ї на­ родився мій дідусь Григорій. йшли роки, діти Ле;н::!\, Оворенів, Солов'ї,в та Лук'яненків виростали і одружувались. Солювей Микола з Лук'яненко Марією, Оворінь Григорій з Леленою Фросиною це були 'МОЇ бабусі та дідусі, бать•ки м·оїх батьків.

в

нім­

Ра1ду,

ще

..1и поверта.нся назад, сусіІд убив Дмит,ра t';:J .:есь

Диме,рці

будинок

колгосnні

но

В.

загубили

ро в часи С"r;рашного голоду їзд,ив у За.н~ зі свОЇ·УІ сусіДо:о.т, щоб ·виміняти щось на хл, ~ •.fa-

. та

ВСТІУ'ПУ

Василя.

залишила·сь

сіль­

Арrмії

осель,

870

ліка;рні,

та

лишилася

переддень

Та

яблунь,

природи,

ж мав худобу

Мзріtо

ської Ради. село

..

кілька

дИІво

Лук'яненко

колгоспу

п'ятирічки, Анастасію

чоловіком.

які

мій

почали

ІКуркулем і висланий у Сибір. Минули роки і ·син його Дмитро одружився з Ганною і мав двох дітей

фа­

шисти на етанції Бобрик (за 12 нм від нашого се­ ла) повісили Наt:Jорсьного Пстапа Михайловича, першого

його

ГосподаІРем садка став Соло,вей Федір, який о~ружився з Нсенією, в них народило·ся двоє ді­ тей: Марія і Микола. Микола і етав мої,м дідусем. Сином Лук'яненка Федо'ра і моїм П[Jа!дідусем був Лук'яненко Дмитро, що працював на землі зі сво­ їм батько,м. Та Федір Лук'яненко бУІВ названий

юної

~ень

початок

Так

монго.ло•тата.р,

роботящим

залишилось

до того

Безсмертuюї ...

дRУГИЙ

нападу

шилися реш'І1Ки 'МЛина,

недоб­

шию

свій

nрадідом, Лелекою Афанасієм. . А недалеко ві,д річки, від млина побудуваІВ свою хату Сворінь Петро, мій праrщрадід, якого прізвище перейшло до мене. Він був ковалем і

·сщносельчан:

плачте ... ще црийде праtВ­ да. Смерть фашистам!>>. Але мотузок перерв.ався. troдi німф вдруге накину­

ма-

ронівІ

2

придушення

nісля

Це були страш­ поневоленя. На­

ка,тувань,

материних.

нормального

них

Пиля­

3аворичі входили до скла­

ду

розПІра-

Населення поповнюва.лось за рахунок вт.іначів -від поне·волення, нозаніІВ пі:с­

,річки

по

руки

до

м·онголо-та тарська

1362

до

Заплакала

За.воричі.

З

чшшти

горіда,

ре помираю. Прощайте, люди добрі, црощай бі· лий світ, прощай, золота ~·країно. :За мною не

Гнатовича.,

ву, коли

чани

по річці Трубайло, · ки'!}в. ський князь Яро.с.іrав Муд­

Замок. В

ГJ)ишна

Братська могила наГадує

літтюс,

ня

Па-

фашисти

ва. Цю місцевість наЗІВа­ ли Зав·оротичі, а пізніше

побу:дува·в

ГРИГОІРО·ВИЧа,

смертної,

по-

могила_ біля

рий

Семена

чоловік

47

пам'ятаюТь

се­

до татарської нішали 1240 ,року. В Х-ХІ сто­

Русі

Бардаша

Ноли черга дійшла до голубоокої Еівдонії Без-

є бра1;-

ще

ноли

населен-

вича.

ля

kиївсьної

усього

фашисти страти-

Са·ву

морили

~;> ,..,_

це

очах

села

.ловка

Нас

на

наЦіонально-

ТРИ -СТОРІЧЧІ Поселення

учасни;цю

Вс€союзної сіЛ:Ьськогоспо­ дарської виставки. ·

дівча­

Терешковича,

онупаЦІl

школи.

як

Семена

хована

голодної

реднЬої

дивитися,

будуть вішати Євдокію Безсмертну, .ланковуоп'я­

села.

різних

смtа

смертІ.

Требухівсь100ї

генерали

були

у

чином

ученИця

німецькі

і

Безсмертна до

На

прилетіли

В 1945 році нас визволили радянські війська».

дядь­

і

ІНа

насовича, Єв•тушенка !·ва-

живими· ·в

робітникам

пайок,

села,

школи, де на уже були піД­ переклщщни з

дом, голодом, слалюва•ли'"'; Гё.ірбузу Гаври.ла Мусій о.

Ув

Києва

КиєвІ

ко ділився

І

центр

тисячі людей і забирали стей.

вже

траві

нашого

і

Три

на страту тисячі... Люди

го­

чудом

то вів безси­

у

приїхав

рідний

шес­

з

дідусь

бу ло чого,

лий

було

померло

юнаками

у

петля'Ми.

Кожен з нас пройшов ізол.ЯІтор і ·кожного п;ронумерували. Я була пtд .Nі:! 62235 (цей номер 1 зараз є на !РУді у жіІНКи). у табір що~дня привозили

дідуся

доля.

(1941-1945).

іншими

зазнала

сім'ю

Інша

села.

лення

телька нашого села Не­ мирович Мwрія ІtВаніІВІНа: <<Мене •вивез'.іш із села в 1942 роЦі у нонцтабL'р, який з:нахо•дився на те­ риторії Польщі, ~азом з

розпо­

пішов

родина

окупацію

Ось що розповідає жи-

ос­

батько

ного

подвір'я осокорах готовлені

нитки.

моїх

нм

зволеНня їх Червовою Ар­

до

з

~зnра.в!:f

до

срозкуркулю-

наприклад,

тнмчасову

день

безневинними людьми рід­

...

петлею на шиї,

нескарена

<<Люди,

зра­

які

обдирали

:rанньоі Ось,

а

,як

архів.

довідник

натовп

з

слова

ГітлерівЦі з участю по- ~ ліцаїв зіІ1Нали .все насе­

колгосп,

менше,

пішли,

бусі

в

які

ВІЙНИ

·

.., .

у

Уще

та

:взяв

Губник.

велику білу хату з цегли. І нже минуло немало ЛІТ, а та хата .все стоїть на пригорбі 1 її добре видно. На.в.іть .рони не зламали її, і заvаз вона має досить, гарний вигл.яд, ІНіхто і не подумає, сКільRи ця хата побачила за свій вік. А на другому .ні,нці села жила сім'я Лелеків. Це ci,:vr'я нідомого мірошника. Він мав свій млин, що був пабудаваний на річці. До нашого ча•су зали­

Н. ГАМАЛІИ.

редали

після

поля,

Село

ПриблизнО' в цей час в селі на ПівІденному Бузі жив Лук'яненко Федір зі своєю сLм'єю. Це був заможний селянин, господар. З самого ранку і до пізньої ночі разом із. дружиною і дітьм~­ цював він на полях. Дід Лук'яненко ма-в :-~; корови, вівці, звмлю.' Федір Лук'яненко побудував

На •Jюнфе~енції одно. стайно вирішили створити спілку

ліси,

РLд.

Губнина дивувались садІjОМ. його називали <<Соло­

кулму:ри

собою високу і благород­

уtfНі'всьну зна·вців.

річка,

стародав.нhй

сільським

спо,рудже<но

голосила

німецько - фашистськима загарбивками васелевнх пунктів Квївщввн та ви­

спричинило

пішли

дували

про

людей

випав великий

Люди,

державвий

Хронологічний

нав­

До того ж на­

р.

неврожаю.

ласний

знаємо,

робилося

ви-./)·

чоп:овік, зака:~~овано 35, в тому числі повішено 8 чоловік (Київський об­

ні

села.

вже

все

було

українськООvІу

вейкLв са:дою>, бо його посадив 'Мій прапраді'д. Пройшло rвже стільки рок~в. але на JІ)ісщ садна

везево ІВ ,Німеччину 409. ~·

подіі

минули

укра інського

Тепер що

Страшні

Двмеркв

В

В. С. Бугайова. Всі виступаючі ста·вили пер€д

1942 року молодь ~в

лик.ої

rолодо­

родич!·в.

так ·сталося, і шу;катимуть відповіді, і робити-

почали насильно вивозити ('І.

люди добре зна­

далеких

віт.ни:v~

в Німеччину. Так, із Ве- "~ Всі старі

моїх

У:країні пам'ятник жертвам голодомору, і,нспен-

записали

СобаліІВСЬІНим

рода,

.НІІІІUІІІІІІ'fІІІІІІІІІІІІWІІUІІІІІІІІІНІІІНІІНUІІUІІUІІІІІІUІІННІІіІuиІипtИІWUІПІUІІІНІІІUUМІІUІВІІІІІ.ІІІІІІІ"ІІІІІ' ~'-. . . . .

33-іі РІК

п,ро

старих лкщей, та П:РИйде час. і вони замислять-

і·сторії району. Конфер€н­ Цію вів учитель Зазим'ян-

.

уяву

майже все населення села у сВ·ятому місЦі, у цеJЖ­ ві. Вони загубили, ЗіГубили, тому і Губник. В Губни:ку народився мій праІІІРадід Соловей Іван. Він бy:JJ звичайним селянином, добрим, при­

науRови-

ну СІJіРаву поча:в районний відділ осІВіти, учителі

увагу

Вроварсьно­

віД ного та зві.цкн пішов мій батьніІВ, бабусь та дідусів маю

клубом В. В. Онопрієнко, з іНЩіативи якого в селі

першими

успішно... Отще, ХОtрошу,

серце

. го,рдістю і зобов'язує бу­ ,. ти гіІДною своїх. славних ' [Jредків.

оп!вробітнин

Теп€р я знаю, рід. 3 розповідей

ми црацями .. І хай діти nросто зафінсуІВали фан-

муть

nисала уче-

~ребухівсь­

селі, ·що розкинулось на берегах Південного Бугу, в Вінницьній губернії, де чудова ·мальовнича при­

сн, чому та'н було, чому

~оротчими: ·

с.воІми р.фе:

учні

но·У, Зазим'янсІ>ноr, Семи­ полкtвсьної та і:нших шкіл, член Всеу}(раїнсь­ ної .спілки JtраєзнавцLв д. м. Гамалій, науновий то історИRо.,н,раєзнавчого музею ~В. П. МельІНИR, дИ4Ректо,р музею в. ·М. Вождаєнно, завtдуючий

ти,

теп~р

Зазим' ян-

ратамн

сьRої середньої школи цро селянську tВійну У Зазим'ї та інше. Ці уч. ні.всьні роботи можна на· ' звати

· снажує

з

_

.N2 63 (8422)

Нлишта. На ній ви•

«lсТО!РіЯ мого ее- ' стуnили з!

ла та іІсторія моєї р~иНЮ> учня РусанLвсьноІ ее-.. р€дньої школи Сергі!Я СоЛОіВ'я, ученИЦі Цієї ж школи Лі~и Тоn!хи, Сергі·я

цівиос-

·-~• раІнської держави.

ськвми

рОботи

8

сереіZ]!НЬОЇ· ШRОЛІі, методоб'єднання історіІ райо,ну

нчителів

П. І.

врша І

С:ЬlЮЇ голова

Ж И ТТ Я»

1873

селян

та

голоду­

спустошення.

В

роЦі було закінчено

бу:ді'вниц-гво третьvї церн­ ви Св. Георгія 11а прихо­ ди Заворичі, Мокрець, Бервиця. Церква Ов. Вар­ Ва!ри була побудована nісля 1665 .року і існу. ва.ла до 1935 року.

Наталя TPOXИMR-L. учениця сш.

ЗаІВ'сtриД~


сН О В Е

8

Ж И ТТ Я»

s C1'Cif• •

63 (8422)

"2

·середа,

червня

року

1993

АмтуаАьне імте,в·ю ....~...................вw.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . ..

Постанова-це

ще

все

не

Згідно із постановою Нцбінету міністрів України від ·17 травня ц. р. Броварське АТП-13209 перевозить пенсіонерів безплатно. Наш коресn<>н­ дент Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО звернулася до директора автопідприємства Р. Ф. ЛОНТЄВА з проханням

гою.

Тому

...

лярно ,

доречніше

компенсувати їздки,

бу­

його

а , людина

по­

l!же

са­

ма б виріш увала , куди їй

прокоментувати цю подію.

краще

витрачат и

Я

уряд

вважаю,

знову

що

наш

приїздять

пенсіонери та

за

потік

обстановку

свід­ що­

київ ські

втиснутися

буса .

молочними

Я

проду ктами ,

самим

дестабілізуЄ

ціальна

овочевими

і цей

знову

на

адже

пасажир­

ських маршрутах

Зна-

у

додатко­

авто ­

що

порушується

тим і

со-

справедливість,

багато

які

літніх

не

-

лю­

шими

спроможні

скористатися

цією

Якщо

жету

із

розрахунками

пенсація

піль-

згідно

із

таке

відмовитИся від пізніх не тільки до Ниєва , а й у села району . А ста­ лося

автобусів чується

із у

дбала обладнання для на­

сів

стільної

комерційному відділі ма­ газину спорттов а р і в

ми

тру до ві колективи ное: Та ПіДd!рИ ЄМСТВ,

<<Авангард>>

по слуги

Відвідуючи

магазини,

ціни

В

цей

же

час

у

газинах

правили

·

по

180 .. Трапилася

бисто

нагода

осо­

познайомИтися

-

~·арифи.

транспортом

цін в

А

роду

товари

іноземного

кає

приємств .

Нещодавно

фірма

міжнародної

до­

спрямованої

на

населенн я

міЖнародною

при-

добродій­

н е прибутко вою,

ми, цями

для

США

і

половина

з

непридатна

них

дл я

н е­

селенців

з

Чорнобиля.

гуманітарної

Михай ло

А

якусь

ге ,

· м иден ко

звернув ся

руючого

с правами

Днями

прийн ято рішення

у

місь~<­

магазин ч н ет ься

філіал і

мага­

<< Авангард•>) р о зпродаж

у цей

по­

т ак их

речей.

захисту , і по­ ним . Було

·

До речі, ВИбір як

продажу

лі книжками

номіки тор

з

під

Сидор енко

у

зву ки народної

вишит нх мелодії

украї нських со­ читають

з невмирущих поем Т. Г. Шевченка << Наймичка » , << ВідЬ'ІШ >>, а також вірші перлини

уривки

<< !\атерина», справжні

-

поезії .

З цікавістю слухали присутні виступ Л . Л. Ни­ зо вської завідуючої відділом об слуговування про перебування Т . Г. Шевченка в Броварах. Це через наше мі сто вів у своєму творі Великий Ноб­ зар свою знедолену Натерицу :

... В

Броварах СПО'ІИJІа

Медицик купила... До уваги присутніх читачів було за пропоновано книжкову виставну << Тво я дум а , твоя пісня повік не

загине,

поки

буде

рости-жити

за

них

ном

Володимир

Нью- Rоркськоr Академіі наук,

ських

.лауреатІв,

козацька

ро­

У

лабораторіJ

керує

nрофесор

допомагати

КиJвськоrо Володимир

виробництву.

полІтехнІчноrо Коваленко,

У

різних

за раз можна иалІчити більш Я!'

.

'

Господ•нJ на за.ІІіmну

компоти Б/!3 ЦУКРУ

статей про видатного украУнського поета .

плодовоягідцнх

Необов'яЗково

консервів.

заJІИвати

плоди і ягоди в компотах цукровим сиропом. Ном­ поти в консервованому ви­

Л . КОШЕЛЄВА.

40

для

нобелів­

гляді зберігаються не то-

навчили

галуЗЯ JІ

350

інституту, лазер

ми

пло-

видав­

підприємств

низькопробною Напевно ,

літе­ вида­

л ітературу

невигідно,

тому

колись

по­

книжки

кола

видавництв

~ в еселка >>

якою

га ми

істотно

діяльностІ людини

для

л і стів,

рІз\fНХ застщ)'вань лазерів.

<< Техніка » ,

і

<< Дн іпро •>.

вузьких

зокрема

деними

з

спеЦіа­

пер екла­

іноземних

мов.

.

.. илодів і ягід.

цукор,

ванні або віджиманні ра­

тому,

що

вони

піддаJІИсь стерилізації, в результаті якоУ було зни­ щено мікроби. Тому можна будь-які плоди і ягоди законсерву­ вати

у

вигляді

компоту,

не Додаю'ІИ до них цу­ кор , а заJІИва.Очи гаряч:ою водою або соком з такцх же ододів і ягід. тих

випадках,

Це

КОJІИ

в

мало

цукру, але і коJІИ додава­ тн цукор не бажано.

Соки одержують хом

пресування

зріJІІІх

1

шля­

свіжих,

ц1.JІКом здорових

літературу

При пресу­

зом з соком. з плодів ви­

лучаються найціШІіші роз­ 'ІИНиі речовини цукри, кислоти, мінеральні соліі

вітаміцн, а також красиJІЬ­ ні і ароматичні речовини.

ОсобJІИво веJІИке ня

мають

чувания

соки

дітей,

значен­ для

хар­

а також

хворих І видужую'DІх JІЮ­ дей. У домашніх умовах можна приготувати повно·

цінні · соки з різних пло­ дів і ягІд і законсервувати

Іх в

д.

До­

ми одер­ цент­

теп ер

но нам брати торговель ну вщ вартос ті І>hигп , і це 'Іе МОЖе н е ПИ 3 Нd'ІИТИСr: кінцевій сумі .

·

абсоJІЮтио свіжому,

l! Ц

Практикуємо ми торгів­ лю

ком ісійну та

за

дого­

вірни ми цінам и . А от на. сичен н ям

ринку

цільовий

обмі!'! перестав користува~ тися

успіхом .

ві~даючи

Не

стільки

да нину

моді ,

сюльки керу ючись інтер е­ сам и справи, відкрили

торгівлю товарами

...

пром исло вими

І наостанок хочу пора­ дува ти

наших

н иків.

Нар ешті

УГОДу

і

іЗ

до

перед плат­

підписано

<< НИї ВКНИГОЮ »

магаз ину

надій шли

ч ергові том и передплат них видань ,

теки

таких,

як

Б ібл іо­

ам ериканської фанта­

стики

та

вітчизняного

де­

тективу.

Хімічна та фізична ен­ циклопедії,

зібрання

тво­

рів В. А стаф 'єва , М. Гру­ шевського ,

Ф.

ського,

Ностомарова ,

Е.

М.

Ремарка

прошуємо

та

Достоєв­

інш і.

За­

броварчан

ви­

купити ЇХ.

'~ -

му, що до них добавлено а

( колись

ч ита­

Ще гірша справа fз кни­

.. .

витрати жували

завтраш­

паперу ,

широкого

і т.

транс портні

обходиться у 40 тис . крб. ). Взагалі ж дозвол е­

<< Ниїв­

чів одержуємо хіба що від

лазерноУ технологіr.

Компоти по праву вва­ жаються найкращими з

Цей масовий захід відбувся в централ ьній район:

яка виховала

·

ж е один рейс у Ни їв на м

складно­

чи сл.енних

пулярні

чле­

вчених

дина '> творів Т . Г. Шевченка та газетно-журнальних

,... ній бібліотеці в Дні пам' яті Т. Г., Шевч~нка.

обраниіі

100 краін. Американська рейТингова систеМа визначила Іого одним з п'яти авторитетJв свІту з

об 'єднала.

Коваленко

сюди

<< З'ї­

приміщеннд ,

ралІзован о з ба зи ,

РУ­

яня ми

у

технічну

коштів

оренда

дайт~

еко­

вІдсут ність і

малих

їх

зараз професор

Та синові за гіркою

і

опіки

дні-,

к&J­

надбавку до ЗО процент ,;з

турбот із-піД

із

СР СР .

причини зрозумі­

иого о палення

дирек­ А.

не

насам­

видання

Багато

~аЄ>>

Ми , з вичайно, перед­ бачали, що з переходо м на

вати

УкраJнськиіі

Чарівні дівчата, працівниЦі центральної районної бібліотеки , Людмила Низовська , Вікторія Нримова

ЛІ.

-

ратурою .

прис в ячена

словами.

Л.

Ці ну

ре спублік

Думаю,

і

САНОВСЬКА.

бібліотеці

ними

.._

розповідав

невелику й

Звичайно, це

лиш ні х

в нинішніх

магазину

н ичих

такими простими і , разом з ти'v!, такими багатознач­

рогий ? перед

...

умовах иестабіJІЬиої

з

Світлана

карти

яку

Передбачаю запита ння :

Про особJІИВості . торгів­

·

цими словами роз почалася в центральнш районній

~

зрештою

на

по­

дqра­

чому наш товар такий до­

плакатів, не йде ні в яке порівняння із мину JІИМН роками. Зовсім зиикJІИ із

дІОчість

цих стало

J}ИСТіВ~К.

якесь

с кладеш .

3

останюх,

дороговизна

година ,

ціни

тільки перегортати а й купували ба­ гато літератури, художніх

гатьох

велету народного духу Т. Г. Шевченку, якого в народі звуть батьком, щ~осто Тарасом , Нобзарем

<< МИР •>

МП

Моск,ви

партІю,

JІИ не

ньому

У'DІтися кохати край стражденний ...

та

відлякують

Хіба що

вить. · із

по­

мали змогу " заздаЛегідь замовити ліrературу . На­ томість не пе вність ба­

Ми чуєм заповіт його священний

рочках

потенційних

видав ництв,

Поет живе! Ми слухаєм його,

видавництв

вості .

продукцією.

при видимому

книги» на само стійний шлях потребує від колек­ тиву ще більшої самовід­ да чі . Так, сьогодні кану ли в Лету те матичні плани

КРАЙ СТРАЖДЕНІІЙЙ"

літературно-музична

ських

стей у · роботі додасться і

До Днів na.«~яmi Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КОХА ТИ

Раніше ми торгували та­ ·кою л ітературою росій­

· книжки,

оренду

Г. БУ ЛЬВІНСЬКИИ.

у

що

середницьке

вихід

и УЧИТИСЯ

ЦІНИ-

дітей, що раніше поJІЮбля­

чином

у

погляд,

магазині,

на деякі видання. же при'Ши менше

по-дру­

зину фірми << Демос >> ( бу ль вар Незалежності ,

ке­

виконкому О. Л. Євдочен­ ка, який очолює службу

ності та с пільності інтере-

а

хвилин .

30

АРУКОваною

купців

нуж­

годині

21

та << Прогресс >> , а сьогодні позбавл ені цієї можли­

достатку

Це ,

кошти будуть передані роз поряджен ня Фонду .

Де­

до

змогу

таким

о

в т . ч. ввелИ такий , заб ирає людей звідти

нічого не змінилося. Так само крилавкп і. поJІИці заповнені різноманітною

Щоправда,

чищення ,

продаж .

одежину ,

вил у чені

автопо-

на буJІЬварі Незалежності,

Я.

потерпілим

дає

особливих

перешкода

На перший

денним · броварчанам при­ дбат и за низькою ціною

допомоги,

Єгорович

В.

хімічного

по- перше,

щоб з'ясувати, хто в місті ще найбільше потребує

яка на засадах добровіль­

організаЦією ,

після

· порізали

книжновому

допом о г и

виставити на

сезоні

проблем у них не буде . По вихідних до Рожнів

мікроавто­

не

Стеценко. відділом

від чорlіобильської ката­ строфи потрібні не лише речі, а й ліки та інша до­ помога , вирішено було ві­ дібрати частину речей , і

вжитку.

ньо му

nриват­

Високі

віце-президент

под іл. Оскільки

з овсім

не

пасажирів, влас­

<< ЛіВИХ>>

бусів

200-

Багнюк , із службою мило­

Варто сказат и , що на­ д ійшли усі реч і ношені,

і

си, що

ники

сердя вже відібрала не­ обхідні для цієї · категорії людей речі і йде їх роз­

.

авто­

да'ІИИКів

ним для

паса­

сплачувати

міськвиконкому

гуманітарної

соціального радивrоя з

урядовою

під­

із

пакунки з реча­ зібраними американ­

поділена між групою пер е­

ною ,

ук­

Ниєва

скажете

ми пускаємо на л інію до­ датко.ві і резервні автобу­

соціальної

до

ви

городників? - Ду маю , що у н иніш­

викли­

невдоволення

що

~абезпечення

рейсу о 22 годин і 30 хви­ лин , який був дуже зруч­

ранні вечірні

му

. прибули

динація

середньо

раїнсько-іноземних

походженн н

і

і

від

ми

що

на годину піз­

ніше.

ників. Тож після введення

Фонду Нирило Завідуюча

ду є форму вання та коор­

є

спільних

членом

годився

права ,

-експрес

ціну

відміну

<<спецтранспорту>>

важкий і складний час підтри мати одинОКІJХ 1 ба­ гатодітні сім'ї . З цим по­

і

Час тина пере браного одя гу спочатку бу ла роз­

робництва од ержує- безпо­ від

числі

ської трагедії.

колективним

України, яке потерпає від наслідків чорнобильської катастрофи. Як відомо, міжнарод­ ний фОНД << ШЛ ЯХ серЦЯ >>

ви­

їх

став

помоги,

посер едників.

в

на

ни­

що рух

м іжнародні формування . Ноли кілька місяців то­

бути байдужим до тих, хто постраждав в ід ці єї катастрофи . У лютому увесь колект;ш фірми

оздоровлення

виробника­

а

Зб ільшити

проїзд

маємо

«лівим» водіям по

уста­ гро­

на . воДіїв

-

про

за

довго

години, · і запізнілі

громадян,

допомоги, Фонд доручив фірмі << Демос >> частину р ечей допомогти розподі­ лити серед бро варчан, по­ терпілих від чорнобиль­

українського

мИ ;· не користуючись по­ слугами оптових баз і різ­

ного

(візитні бланки

Оксана Павликович-Ионан. М етою діяльності Фон­

його магазині полягає в тому, що фірма працює за прямими угодами з пlд-

~иємствами

дру­

міжнародного добродійно­ го фонду << ШЛЯХ серЦЯ >>, який очолює американка

з

директором приватної ви­ робничо торгове.льної фірми « Демос >> Михайлом Єгоравичем Демиденком. · Він пояснив, що секрет

порівняно низьких

продукції фірмові

об'єднує

МаДСЬКі,

надавати

випуску

слідків аварії на ЧАЕС, не 'може Михайло Єгорович

салоні вже

почала по

тех­

тощо). Як учасник ліквідації на­

к у понів.

<<Троянда >> і київськИх ма-

і

кованої картки,

клад, у минулому році ку­

90

комп'ютерній

нології

на ряд

товарів галантерейного профілю значно нижчі, ніж в інших магазинах. А індій ський чай, напри­ пував там за

по

видавничої систе­

численних

як з метою в !Д'Ібрати виручку , так і з боку конкурентів, яким невигідні державн і

"Шлях серця"-броварчанам звернув увагу на те, що в

після

коштує

Києва . закін­

жири. змушені

регу"

це

н·ападів

зм оже.

із 'ІИМ пов'язано,

на­

бюд­

надходитиме

не

автопокришка

Ні 11 О тисяч карбованЦів. Таким чином, останній рейс маршруту NQ 331 від метро відбувається о 19 годині 30 хвилин, М 332

. рейсів

Поясніть, будь ласка,

-

ком-

міського

становище

тривати.

кришки і ледве не побили нашо го водія . До речі, і

ців, щоб дістатися додо­ му? - Так, · ми вимушені

кондук­

тисяч карбованців. Бо сьогодні за 1 л ітр бен­ зину ми віддаємо 539 карбованців, за таку ж кількість солярки 402 _карбованці. Зрозуміло , що

зайвий шматок м ' яса . Романе Федотовичу, як позна'DІться на роботі ав­ топідприємства той факт, що тисячі JІЮдей переста­ нуть оплачувати свій проїзд?

чека­

салон

вважаю,

є

дей,

N'Q 332-

експрес та N'2 Зі31 .

можна

ти скарг, що броварчана м буде важко дістатися на роботу, зрештою, навіть

припустився

помилки . Всі ми є ками, що у Бровари ранку

чить,

300, а то й 500 карбован­

змін у

і

350

ві кошти: на проїзд чи на

-

водіїв

торів не передбачаю . Ме­ не турбує інше .- Вже сьо­ годні при доходах 1 міль­ йон 100 тисяч карбован­ ців за добу ми витрачає мо пального на 2 мільйони

ло б кожному пенсіонеру

.N2 354

особливих

на строях

.

.;,.

'

.

натураJІЬному вигляді, без цукру

З

ДОПОМ ОГОЮ

ВЖ;·.

знайомого нам способу стериJіі заціі в герметн'DІій тарі.

Вимога до якості сиро­ вини. Плоди чи ягоди, ви· корнетовувані для одер­ жання соку, можуть бути

будь-якого розміру і фор­ ми. Сорт сировини дуже впJІИвав

на

товтованоrо

Якість

внго­

соку.

Ні в якому разі не мож·

·. на

застосовувати

для

одержання соків сирови· ну, уражену шкідниками

.1

хворобами.


4 стор. •

Середа, 2 І(~рвня 1903 року

с:Н О В Е

UІПІІІІПОWПОІОJІІПООІІІІ_ІDІІІПІПІІІПІІІППІІІПП.ІПІІІПІПІПІІІППІ~ІІІІІІ ІІ!ІІІ!ППІІQІf~~І

4 -

130

років від дня

народження децькuго

В.

.tl.

ча

l'оро­

А13то,р

таких іВіДомих

ївських

'

споруд,

динок ·з

.я~к

ки­

Ми.

.мистецтва,

сь.ка

ненаса

нон

актора)

(;НИRішнііt

5

та

буди­

публікуrвались 11Вори ук­ раїнських nисьменників, його власні.

інших.

Всесвітній

-

охорони

день

иавколИІUнього

дня

Трійця.

7 -

140

міста Севастополя.

років від дня

народження

lYlИIDy-

u. 11. (1tlo3-1922),

гн

15 -

·

дня:

укра­

вав

тенорів>>,

на

він

оперних

Мілана,

тор

Флоренції,

Від­

150

смерті

Вершиною його TBD!P·

ЧО·СТі

стала

уст»,

а

опера

всього в

дянською 1945 р.).

його до.

робку 14 опер, симфоrнії і романси, фортепіанні п'єси, мущша до ряду

дИ!РИгента.

драми

Ав­

музи­

Г.

Ібсена

спектютів.

рай

вачки

18 -

років

100

народження

Сррунеика ного

, (1893

українсь.коrо

11:145); у

галузі

Основні

вче­

к.онав у галузі залізничного складу,

ви­

графічного інтеrwува,ння диференЦіальних рівнянь

Початок Великої

народження

Гуно (1818 французького

Шарля

1893),

рада»,

СИЛИ­

для

обрання

геrь­

ММІа

Лі·вобе1режної

раїни.

ноМІПооито--

Ці.

Ук­

обласного іКОНКурсу

uід 14 до

ломом, медаллю і пам'ят-

ШАХИ

здоровлявмо! 12 очок (80 відсотків)

ним жетоном міськво. По-

Вітаємо чемпіонів! Ось піонат

День Овятої Трій-

7 -

День Св·ятого Ду­

Початок

ся два міського

го і

клубу, 10. ,Цо

ками, цього саме

учні

турніру

названих

·

Днями в базі ща

турнірної

них, ві.дпоuзіДно, по

таб-

11,5 і

11 очок з 15 можливих. 6-8 місця поділили другокла·сники СШ .N'2 9

J.І.іма Келейннков і Альоша Підлевськнй, а також учень

3-Г класу rlшоли J\fg 3 Сашко Чумаченко. У HJ\X по 10 очон, але Зd ноефіЦіЄІнгом кращий поназнин

у

Нелейни:нова.

Він виграв і у Сашка, і у Альоші. Не nр·везло

дип-

НАСТУПНОІ

А·О

п'ятій

купов і Віталій Супей. У

:ШКіл.

прнзом,

місце!

лИці ...... учні 1,Б . кла.су школи ,N'Q 9 Руслан Жа-

llepшe місце з 13 оч­ ками із 15 можливих (86,67 відсоrка) виборов учень 6-В класу t;Ш .N'2 3 третьорозрядННR Сергій Шевель. Иого ви­ значено чемпіоном Будин­ ку творчості школярів, на­ городжено

особистій

прнзове

сходйнйах

були

Броварах на

м юна:ки, комбі­ нована естафета 4:К 100 м) та

і!1ров·і для

-

види

ганд­ міні­

nроходили змагання lll саартакіади шкіл-інтерна­

бол

тів Київської області се­ ред учнів 1978-79 ро­

Переможцями і призе­ раі\Ш у І підгрупі стали

ків

ві.ДІювідно комаНІди Ва­ силькінсь:кої, . Володарсь­ ної та П~реяслав-Хмель­

народження.

Пере~слав - ХмельнНЦЬКІ3Ї середніх шкіл-інтернатів і Фастівського ліцею. підгрупі

змагали­

т:у,

(вже

Таращансько1

сНОВЕ

ЖИТТЯ:• Раа

иіська

райо111118

Зас 110 нпн і

-

rаз"а

-

Ра.ІІ.к

РеА&СЮР

наро.ц.а

А.

м!сьnІ

ТІ

.

БроварськІ

.leDJNTtв.

піт•• четаер,

За точнІсть викладевих фактІІІ' Іільки ка сторІиках r1зетв.

ІU.JКАІІ

гаает11,

8ОАі.'ІВ8

та

-Жаку.пов,

Нелейни:нов

но зі школи

і

&Втор!Jі

(директор

(.N'g 9) і

холлюючого зл:агання, бажаємо добре відпочити

ни,

10).

неофіперше

спорту

-

ли

нально]

категорії

Зrмагань

призи

піонерської

пер:ші

цінні

всіх

як~

заЦії,

обла•сного

ня наrродної освіти Юнте.вою •вручив

щ~

~Іожця~І

А

І ти

нальні цризи !Вручив

ус~Ііхнені

ший

tренер

стар­

Телефони:

-

-

lV

автор.

ЛІІІ:туаанва

Р)'&ОПНС!а

Ва

s

читачамн

DOIItiPТ88M8.

-

для

І

бе­

киикурсах

мають Доціль­

. просн.1н

записів

передачу

та~

метою

Семенця

на

першу

за­

теле­

<<Золоті серця»,

якої~ було

nред­

таланти

юних

тальний

ансамбль

ву.

Багато

«Укра­

ЇНа>> така його офі­ ційна· назва, вористувть­ ся

великою

сувати

не

гроні

поnулярністю

представлена

Багато

колишніх

навців

ВІА

професійні

МОСЬ

творчих

учителями

А

скільки

·

на

.- , му.

ют.

яке

бачи­

щасливі,

дітей,

cfsix~

броварських

Наш

повернуть

телефон:

вам

5-15-97.

М. ШМАЛЬ, заступник

директора

навчально-вихо·вної

боти

мі·сьного

тво,рчості

з

ро­

Будинку

школярів.

НА КУРСИ БУХГАЛТЕРІВ запрошує Бровар­

ська організація товариства <<Знанню>. Поча/І'ОR -занять 7-ro червня о 18-ій годині. ПРОПОНУЄ: оптові партії суперкалькуляторів <<Сітізєю>; ні

імпортні

верстати.

комбіновані

універсальні

·деревооброо­

Адреса: Бровари, вул. Київська, 235, районний будинок культури, товариство <<Знання>>,: теле-

фон

4-24-15.

Мале підnриємство 11 Номфорт" ~ ЗАПРОШУЄ КОВАНОГО

НА РОБОТУ ВИСОКОКВАЛІФІ­ :СЛЮСАРЯ- ЗАТОЧУВАЛЬНИКА

СТОЛЯРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ, А ТАКОЖ СТО.

ЛЯРІВ

4-6

ОПЛАТА

КРБ). ТЕЛ.

РОЗРЯДІВ.

ПРАЦІ

5-59-69.

ВІДРЯДНА

ВТРАЧЕНЕ

ПОСВІДЧЕННЯ

ції наслідків

(70-:-100 ТИС.

У':(асника

на

ім'я

Київською

НЕДІИСНИМ.

на ЧАЕС в

ліквіда­

1986 році за М 134447, серія А, категорія 11, від 29.12.92 р., видане

аварії

,Гречихіна

Олексія

облдержадміністрацією,

І.

Ігнатовича

ВВАЖАТИ

СИВОГРИВОВА.

соцІа.Іьввх

-

питань,

редаатСІра,

аІд.цІ.Іу

f-21-34; at..AI4l8: .ІвстІа

ра.цІоІвформацІУ

-

І

сl.Іьсьаоrо

мас080Т

ІндеІ:с

суспІ.Іьво-DО.ІІІтичвоrо

~ух

rоспо.цІрстаа

роботи

кований

4-04-81;

.-

високий. аркуш.

61285. Обсвr

І

Тираж

І.ІJ•

6.012

nрвмІрІІ'ціа.

Замовлення

5-13·91.

N• 3344.

Броварська .цруаарва КІІТвсьаоrо об.1асвоrо управmнва у справах &ІІА&&ПІІІrі"~· ПО41rрафіІ

ЛАРеса

АРУ&&РВІ:

КнІасІ.П

І

&RВЖКОВоТ

об.І&СТ~.

м.

торrЬ4!,

І>роІJІЧJІІ, • &)'.І.

КмУ--.

.

звep'.tllf1lllll

<<СИЛЬНИХ

хороших

Рідко

і

борги.

міСьке чи обласне свято обходиться без їхньої

у

ДО

сторицщо

ко­

рахуику

адре­

бізнесменів: допоможіть дітям нині, а завтра вони

зики.

справ

б

колективу

Тож

цього»

уже

музиканти

працюють. у лективах,

у

вико­

тепер

цьому

допомога.

· виконавців.

його

хороших

було

його к~рівННRу, та .сьо­ годні, як уже відомо, Ї!І'J потрібна більш суттєва

і любов'Ю учнівської мо­ лоді міста і мало яка школа

ще

слів можна

спартакіади!

секретара

аІцІ.Іу несе

Васильовича

єтуДійний

броварських виконавців. Адже .вокально-інструмен.

ПрИЗИ.

обличчя

І&СТ)'ЩІВ&а

4·03-78;

аІповІ.цал~воrо

промаслоаостІ

4-02-12;

апарату­

Наявність

у

но, мабуть, наголосити 1 на такому факті: керів­ ника ансамблю Валерія

іИІDо­

спеці­

скажімо,

потрібен

року

1987

шкільних BfA, звання лауреатів.

255020, .Квівс~оха область, и. Бровари, вул. Киівсьха, 154.

ре.цактора

4-04-11';

музичної

З

участь

спорrсмени, до наступ·ної,

одержа-

АДРЕСЛ РЕДАКЦП:

прощання

ро­

безкорнеЛиво і добросо~ вісно роблять свою спра"

чути слова подяки: <<Спа­ сибі. До побачення!>>. Тож до· побачення, юні

відділення

досягненнями,

на

і

в

О. Ф. пере­

було

<<Україночка>>,

участі. руть

більш високому рівні роз­

уп,равлін­

ГРЮІОТИ

приємно

найкращим у змаганнях легноатлеті·в свої персо­

<<Айстри»,

кривати

Розуменко. представни­

Свої призи. п,ризначило також/ Броварсьrне учили­

хто 'ІУІІ у

ставити українському гля­ ·дачеві творчих людей, що

всіх учасників зма­ привітав дире~тор училища фізичної нуль­

обласного

репертуаром

кої внсоякісної музичної, техніки надала б змогу на

дипломами

ком

дещо

фонограм.

змагань.

ТУІРИ М. В. Він ра_зом з

Львові.

послуговуються

презенту­

вистачає

магнітофон

ди

і Об­ <<Ми­

у

виконавців, але

столичними

Ансамблю,

конче

вчителі

лосердя1>.

життв

а)'СSІІІ&ацІІ,

видах

вдало

перед

альної

наІВ­

місця

так

Не

ри.

ступені.в.

командні

перевесло>>,

слухачами,

му.

гань

спортив.

фізичної культури.

вони вали

Під час урочистого за­ І_{риття іГ·ОР ІІІ сла:ртакіа­

органі­

ІіОГО КЛJ"бУ <<ГарТ>> ласної філії фонду

відзначені

дівчата

Сьогодні ж проблема їхнього колективу, який

по·сіли

та

категорії

голосів віднайду'Іься .свої ,оригінальні nісні.

Окремо слід відзначити

бj'1ЛИ придбаНі за·вдя.ки турботам Ниївської об­ ла.сної

инчне

команду вчителі·В фізкультури Таращанської допоміжної школи-інтер. на:ту - вона виборола

М.

подщруннh,

яні

мl•сця,

віковій

зуміє, що настане час, і для їх джерельно-чист~

училище.

відпо·ві.дних

призери

одержали

та

на.

що

музикантів.

<<14-й

у

їхньому викон~нні від~мі :<<Чорнобривці>>, .u'~

фізкультури цих, шніл бу­ ли

наЦіо­

та

в

Номанди,

М.

дитячого

запрошення

призові

Норзюном. Пере:vrожці

дИІренто.р

ча:ння

головним

:су,цдею

канікулах,

шахового ~клубу чемпіон світу>>.

училища

су.ддею,

літніх

Хі:вницею подолати ще вищі бар'ори! В. АРЧАКОВ, відмінник освіти У!і1раї-

студе:нтів Броварського училища фізичної куль­ тури на '!олі' з заступни­ дире!і1тора

на

щоб з новими сила:\ш в наступНОlІІУ роЦі за ша­

Гончаренко (2 очка, сш J\& 10), Мирослав Куманський (1,5 очна, М 10) і Андрій Багриновський

ном

!{оба),

рі.в і учасникі·в цього за-

Федорець (М 10) в обох по 4,0 очка; Сашко

У командному ціИному заліку

Г.

Б. Д. Нузьменко). Поздоровляємо призе-

Валерій

(півочка, школа ,N'g

М.

9 (директор О. І. Лю­ бимо.в) і ,N'g 10 (диреюо,р

Далі· місця розпоІділилися: Сергій Олій:ннк (5,5 очна, школа .N'2 9), Сашко Матвієнко (5, ,N'g 3), Артур Небещанський

творчості

,N'g

3.

,N'g

суСSот•.

аі.Іп~вІАІ.ІІЬВіС:Т•

диди Будинон

Супей (усі школа Ni! .9, а тююж Чумачен-

1937 po&J.

803ВцІІІІ

медаля­

жето.на·ми, на при­

школярів (директор О. С. Минитюн), школи: ,N'g 3

ми

тренерів

ВОЛОШИНЕН~:О.

s

r.аЗJета аахоJІ.ІПЬ 17 ДнІ виходу: аі.второа,

•цакЧіа . аа

комалди Сквир­ Великополо·вець.

шкіл-інтернатів.

Бр«~мрськкх

ми і

3-го

чила .брига.да

pe,tu:цii

ми, па.~f'ятними

розряду винонали Білин,

НОі]JІМУ

СуДдінсrво змагань ·на найвищому рівні забеЗІПе­

.аепутат\11.

~••

Усіх без винятку учас­

дбан.ня яних кошти вищ.

змагання

легкої атлетики У'!ИJІИща В. Г. Гамов. Деякі учас­ ники змагань, які вLдзна­ чилися своїми спо:ртивни.

ної

легка

ва.ро.ааих

Перехідний

Друге і третє м·ісця ви­

атлетика (біг ·на 60 м, стрибки у довжину, біг на 600 м дівчата, на

райОІfІЮТ

вчи­

змагань.

бОІроли сь.ної та

У програмі змагСІJНЬ бу­ плавання,

с:~;ала

підrотува:в

·вдруге)

. нубон

шкіл-антернатів. крос,

б~ззв.пе­

чемпіоном

тель фtЗrкультУJр~ М. М. Бурлій. 1м і дістався

та Розважівської спеці­ альних та допоміжних

ли:

яку

класифінаЦійrну

Отже, за пі.дісумнами цьо-

по

команда Таращанської до­ rщміжної школи-Lнтерна­

Мостнщанської!.

Сквирської,

юнакі•в.

У ІІ підг,рJ"Пі речним

ся учні Боярської, Бишів, ської, Васнльківської, Великополовецької, Згу­

рівської,

та

ницьної ·середніх шкіл­ інтерІнагіІВ. ПерехіДний КJ"бОК В ЦЬО•МУ роЦі ПО­ ЇХаВ до Васильн{)ва.

1-ій взяли участь команди

Бучанської, Васнльків­ ської · Володарської та

ІІ

ді.вчат

футбол для

Змагання проводились у двох підгрупах шкіл. У

У

.

новлено

СПАРТАКІААИ!

800

Броварського учили­ фізичної культурн

нпкLв чемпіонату нагород­ жено призами, диплома-'

го

бо в

На чегвертій і

ММ 3, 9 і учасни­

шніл речі,

норму· третього спортивного розряду з шахів. 3

сів дев'яте місце: віН недобрав J"СЬОГ·О два очна до

зустрічі він переміг Митретє

місяці на базі шашкоІВо-шахово•

запо·вітної мрії. На турнірі було вета-

40 .очок, друге - у школярів СШ .N'2 9 36, Збірна школи .N'2 1 О замикав турнірну таблицю - 8 очок. 3 -

липні цього року

Поки

Петро.

місце у гуртківців школи

.NQ

естради

19 ,років. Тепер їх чекав <<Ура» -

відомих естрадних

посту.

(УКРІНФОРМ).

(1-А

коефіЦієнтом 3.625 в-она дорівнювала·ся 10 очкам.

колу. Отже, у Білика -

чем­ гуртні131ЦіВ Будl!Н­ ну ТВ.QрЧОСТі ШК·ОЛЯ:Рів 3 шахів, який продовжував­

Тюхавву

здійснило­

-

молодих виконавців України, який відбу­

деться в

,роди­

20 - Всіх святих, в землі Руській цросіявших.

клас СШ .N'2 9), яний ·по-

набрали· ·одразу два юних шахісти учень 7-В класу школи .N'2 3 Дмитро t·ончаров і Коля Білик (учень 2-В класу СШ .N!! 9). Але друге міеце арбітри присудили

Дмитру,

4 закінчився

Альоші

коик~-рс

Матері.

ИІІІІUПІІІІІUІІІІІІМІІІІИІІUUОПUUІІІІІІІПІІІПІПІІІІDІІП.ІПІUОІПІUООUU.ІІІІ!DnІUUОІІІІІІІІПUІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІ

Спорт

виступах

1\Іовська і Оксана БаЛикінс:t стали переможницями

6

Закарпатська Ук-

29 -

аншлагу н:а

за ,що так довго боролися

солісти цього JРУзичноі:о колективу,

субота.

14 -

І

ся! Відразу дві юні вокалістки --:- •Катерина Шу-

Троїцька

тельсьна

вого

від

Божої

5 -

<<Чорна

Ру.

Володимирської

3

ікони

руху поїздtв.

на

ансамблю, і зрештою, -

ЦЕРКОВНИИ КАЛЕНДАР ЧЕРВЕНЬ

мет{)ДИ

~·· ~.

вокалісток,

і глядачі після чергового

ХРИСТИЯНСЬКИй

меха.Ні'ки рухомого

с11во,рив

22 -

НиLвсьної

сі.

'J

Семенцю, те, про що так багато говорили колеги

<<По­

літератуrри

нана

років

(1113)

Те, про що так довгаt мріялося керівн_ику ВІА міського будинку творчості школярів 'Валерію

поетеси.

механіки.

досліджеНІня

спі.

вісті временних літ>> па•м'я1жи істор.іоnрафії і

М.

ха:

175

і

J

а ВІА~спонсорів

леген­

Цього року випов­ нюється 880 років від ча­

від

П.

випов­

української

су укладання дня

юних

-

27 - 330 років тому (1663) відбулася так зва­

"ору,

року

(1625-1653),

дарної

маНСі·В,

для

Цього

-

нюється 340 років від дня смерті Марусі Чу­

Вітчизняної війни.

ТВ{)рів

УкраУпою

.N'!! 63 (8422)

<<Ура>> чекає

раІна возз'єдналася з Ра­

<<Фа­

<<Пер ГЮНТ>>, Пісень і ро-­

дrrя

років від дня С. Шашкевн-

М.

до

17 -

І

-

нор­

:об,робон .норвезьких на­ родних пІсень· і танціІв.

партій Jlенсьного і Гер­ ма·на, Герцога і Радаме­ са, Фауста і Річарда та іНШИХ.

і

широковІдомої

ки

ня, Наршави, Петербур­ га. Усла,вИвся винонанням

Едварда

композито_ра,

піан!с·та

сценах

від

(1843-1907),

везЬ!НОго

спі­

років

150

народження

Гріга

їнського співака і педа­ гога. floгo називали «.ІЮ­ ролем

210 _.років від заснування (1783)

14 -

серtщовнща.

6 -

ра.

ЧЕ:Е;!ВЕН·ь

На!Раї.м­

.f'еспубліКанський

Ор­

<<Русал·ка ДніегроваЯ>>, де

нолаївський ІКостьол; Бу­ дшюн Дер•жавного музею у.країнсьного образа11Вор­ '!ого

письмен.ника.

ганіза ТОіра гу:ртна • rnрогре­ сивноІ галицьноІ моло\Ці, тан званої' «Руської трій­ Ці», видання альмагнаху

«Бу.

химерами»,

уІqJаїн~

(1811-1843),

сь:кого

(1863-1930), укра!нсь:иого ар~ітектора •.

життя~

ІМ.

#63 1993