Page 1

Пролетарі всІх країн,

.

Газета

17

з

виходить

1937

квітня

ВІ ВТО РОК,

року

КВІТНЯ

23

РОКУ

1991

Ціна

.N9 63 (8170)

5

коп.

Орrан &ро•арсьноrо 8ІСІІНІІОІ8• НомпартІJ Унраінм. мІсьної 1 районної Рад народних депутаnв НмІвсьноJ oбnacn

Моє

НА СУБОТНИКУ

.моя

НВІТНЯ •••

20

садінні

лід

картоплі .

садіння nлощі строни

в

Бровари: на вул . 50-річчя ВЛКСМ ...

ся

усій за­

ПЕРЕДАНО

50

гентарів

крохмалис ­

тої .

Найбільш

продуктив ­

ну

працю

Микола

Булавка

пере ­

до са ­

діння

тисячі

2 .5

На підготовці

еандр га .

на

виорюют ь

ловий

день

до

роботи

саду ,

ягідниках .

світ­

винон у ємо

нерам,

..

сильну

в

У

А.

й

вло ­

В.

пенсіо­

чах.

А.

ні

ло ни

готовив nродунції

l ,.

трьох

нолектив

ви­

евітлотехнічної на 695 тисяч

нарбованців,

тільки

ширвжитну

Завари­ майстер·

А серед об'­

со!.{иу льтпобуту

-

Всього

у

ж

того

дня

бу­

ло винонано на

6,5

Чі нарбованців

будівеЛь.

но-монтажних зароблені передав

у

мило~рдя

-

Всі

-

560

колектив

міський і

тися­

робіт.

ношти

нарбованців

фонд

здоров'я.

ПухіаЦІ

А. ВЕРЕМЧУК,

та

економіст

това­

більш

ян

на 151 тисячу нарбованців. Зобов'язання з постачан­ ня лродунц!ї винонано nовністю . За цей час на 65.~ тисячІ нарбованнів

платформи так

само

ПМК-24.

взяли

40

боку (район мІкрорайон)

ЦRТБ І · 34 - всІ пусти­

Рі І лісосмуги захараще­ ні побутовим (І не тільки) сміттям.

Щоправда, на

нерідко

така

картн­

спостерігаєть­

ся і в центрі. Варто тіль­ кн десь розпочати будів­ ництво,

вирити

котлован

-

його в той же час закидають різноманітнкмв Будь

ПрикладИ?

ласка!

На вже

те,

майданчиках знесених

тепер

приватних

(вул.

зупннкн

Київська,

•Біла

перелічуватИ

можна

у

не

лрону· групи

Невже ми поважаємо

настільЮІ себе, що

ледве не під ноги !іерехо­

жнм ВИЮІдаємо усі по­ кидьки?! Народна муд­

району ке­

якого було ПО ·

рість

пнй двічі

платить.

спентивІІІіХ

сортів

господар,

хто

мали ­

запевняє,

тильних

лав

ства щиро вдячні . праців­ ника!VІ адміністративних

чвм

органів

регулярне

надану

Н.

КОЛЬЦОВА,

.. .на

члена

вул. Гагаріна.

n

fJ;,

більше

жаючн на труднощі теріально-технічноrо

стачання

Цей

надано nослуг на ­

процента.

Перший нвартал час народження нової

виготовляють

відвантажують

v

та

ма­ по·

нестабіль-

орендний

перuюмv

ставив

у

меблів ее·

Рії світильнинів « Бро­ варчаниа». Іх світлотехні­

нам.

m

В

ність кн,

а амовни·

нолектив

нварталі

торгівлю

на

по­

більше

мІльйон

387

mшішньої

економі·

планк

тисяч

нарбованців.

них

новинна фабрини­

І

лІжка

fІІІ!І<ІІІ

з

наВіСНЮНі

сПІІІІІ<а?ІІІІ .

Серед

ЩНТО·

Мсблеви-

ки виконали всі

нупців

пер­

Отже ...

ли

новими

фабричні

ло­

ліжнами , їх

розроби-

нонструнто­

з

одного

сім'і

-

1

карбо­

копійок)

і

його на

присадибнІй згодом

цьому

у

спаmоє

ді­

може

по­

здоров'ям

сво­

•перепадає•

творюються

на зваJІИЩе галявини, це вже.

лісові

не

піддається

глузду,

навкоJDІшнього

в

чених

вул.

середовв·

власники

альних

ІндивідУ­

буднккlв нкжче

Кірова,

перелі·

ву JІВЦЬ

зокрема

динки

.N9 29-.Ni 86,

Ш.

Алейхема,

на.

Як ВПJПІІІуТИ на не­ дбайJDІВИх? Залучати пра­ цівинків

санепlдстанцlі,

депутатів, чи, може, діль­ ничних Інспекторів? Не видавати

талони

Поповича,

на

кор , штрафувати? же вихід?

цу.

Який

Соромно. тоди добрі. І втричі гірше, KOJDІ не окремий

несвІдомий

мадянин.

чи

що,

карбованців

3-5

рік, перетворює за

гро­

заощаджую.

власвим

помийну шановнІ

у

все. що

парканом,

у

яму, а яхщо керІвники, зде·

більшого депутати

міськ­

ради , не nридІляЮть на­ лежної уваги благоуст­ рою своnс територій.

Інакше б, вІриться, не заростаJПІ бур'янами до­ мобудІвний комбінат 1 торговельна база Укооп­ спіJІКІІ, промкомбІнат 1

ПДСП-2.

ПМК

спілки 1... плуатацІйна

Укооп­

житлово-екс­ дільниця

М 1 (!), будівельні май­ данчики ПМК-15, БМУтресту tБроварнсІль­ буд• і '1'. д.

35,

У той

же

час. згІдно

із розпорядженням

міськ­

ведеться

ре­

монт проІжджоІ частини 1 тротуарів по ву.n, ·50-рlч­

ЧІІ ВЛКСМ .

Rого кошто­

рисну вартість 323 ТИСЯЧІ карбованців ВИ· рішено поrаснтв за раху­ нок пайовоІ участІ під­

приємств, ЯКІ тут

розта·

шованІ.

Так, Із п'яти заводІв п'яти тільки

1

автопІдприємств · завод пластмас

перерахував

визначенІ

йому 30 тисяч ців. А решта?

карбован­ Чекатиме

нового страйку водІів, яхІ ВІ.дМОВJІЯЮТЬСЯ ВОЗИТИ Па­ сажирІв на nромвузол че­ рез незадовільний стан ВУJІВЦЬ?

... Всі

ЦІ. питання

обго­

ворюваJDІся на · спільному засіданні міського штабу по проведеННJО мlсячнвка благоустрою і озеленен­ ня 1 відповідно! депутат­

сько! комlсlі. Розроблено вживається ряд заходІв

1

В цьому роцt лотенцій­ нкмв забруднювачамн ща

дильний.

Але

від диму і сусідам та перехожим. RoJDІ ж пере­

Промислова . RОСМАЧ.

на

рік

здоровому

РИ .

С.

кому·

(на

даруйте,

договірні

лорадують

що

ук­

вивезення

платитися

лоставни. У дРУГО!VІУ нвар­

диванами,

не

ввРобнк­

випадку

при

виконаJDІ

вони

із

їм і власних дітей.

шого кварталу .

талі

Той

меркан­

кращому

лянці,

• Меблева фабрика ~дружба"

селенню. Продунтивність праЦі становить 111,3

уже

і д R р U Є .ft "

t\~1e в наt. і'8~ІІнах. іtорожньо

свІт.nотехнічноrо заводу та меблевої фабрики •Дружба». Вони, незва-

ни

n

р .О ;.4{ U С Л О В U Х

ску­

господарства

30

ванець

Фото І . ДОЦИНА.

агроном-садівнин.

з

управлінням

сміття

могу.

3

договір

нального

доnо­

що

інтересів

господар-

го, Чайковського. Біло­ дібровна, Коцюбинсько­ го, Геологів, пер. Холо­

ВИJ(Оикому,

Рівництвом

за

Діб­

без кінця.

працівників

під

І

nротилежиого

рова», по вул. Черняхов­ ського за тервторією ви­ робнкчо - торговельн о г о трикотажного об ' єдв8ННJІ, на подвір'і середньо! школи .N9 6, на початку вул. Радгоспної ... ). Повір.

ро­

участь

до

«Княжвчl•, з

відходами.

но­

будівництво мед­

амбу латорії

чимало.

60-річ­

своїх

Гав р илснно.

радгоспу.

rn

ім.

крім

Трудіввини

КОСЕНКО,

завдання цей

норівни·

у

механічної

у Літиа х .

третього

Світлотехнічний завод

Понад

котел ьні

було

ни.

цей

Саме так подумалося, коли дізналася про під­ сумки роботи колективів

місяців

Семипод­

спорудже;rНІ

та

єнтів

ПРОІ\У РОР Т.

Прод)"кцін

РІВ

роботи

благо­

у

танож

у

час

територІя

саджено · д ва гентари пер­

ло­

в

радгоспі

СРСР,

був

час .

і С

нах.

Марєє­

обласної і районної ратvР. · Старшим

в ласними

допомогу

директор

В.

ферми

ка

сільбудівцям

суботнину

в

.Тут

на д ають

відпові дальний

В.

об'єктах

ведуть

О.

кінця

бітнинів.

господарст­

Спасибі Яні

та

До

чя

територію .

Ві

силами .

також

дерева.

роботи

ш: аваль­

Ту т

ничих ус трої

суботника зроблено

лід

ПОСАДИЛИ МАЛИНУ

Ва ­

гента­

водились

Всі

як

ПМК-24 1". А. Криштола, В. П . Тиж о плава . А. П. Гнрича, М . Я. Курінного, В . Я. Коnняка на вироб­

лікарні

де

на

. вуJІВЦІ

ОлімпІйська, ДИмитрова, Чкалова. Богунського чи

біля

Вік­

за

20

ря д новували

об'єкті,

Зо­

пуско­

бригади

розширення

Семиполнах,

де

загляньмо

Будь ТО

будинків

Під час суботнина про­

обк о пували

такому

кварталу

кож е н .

на

на

басейн.

вої.

трактора х

К-700 РіВ

винориста­

250

Сум.

Олен -

Олександр

ЯКі

фонд

працю.-

Овсянников.

Тнач ,

години під вони теж

найефеитивніше.

Куделі

грунту ви-

трактористи

тор

трудилися

маляри-штунатури

тонн .

сокопродуитивно

ють

лінно

опоряджувальні

У радгоспі вже в ся на­

ОСВОЇТИ

нів ПМК-24 тресту «Бро­ варисільбуд» . Тому до­

вому

(N9 3 ).

За ЛИШИЛОСJІ

наР!)ованців.

нрема,

Будио

картопля

цьогоріч­

тисяч

ний

сіннєва

МІСЬКИЙ

у

будівельни­

ти

Він­

брава . Підготовлена

є

· програма

намагалися

відділка

Володимир

Насиченою

датнові робочі час суботника

Гуть

з першого відділка.

N2 2).

на

забе зпечили

трактористи

вуJІИЦь,

порядок,

ОКОJІИЦІ.

на ставі

підтримуєть­

прилегла

У день суботника 6 аг­ регатів посадили близько

тор

центральвих

травня.

7

уваги

більш-менш

оптимальні до

-

на

гентарів

800

нінчимо

по­

гострюючи

розрахунками .

нартолді

на

якось не по собі. Не за­

на

За

подивитися

наше місто очима сто­ ронньої mодиив, робиться

час

працювали

передніми

Якщо

радгоспу

<< Гоголівський>> суботни ка

вами,

ор о в арча ни!

АГРЕГАТІВ

~еханізатори

турбота

Справа за

У ЗАГІНКАХ-

6

.иісто

бу­

вул.

Блока,

Чериігівсь· Бєлінсько·

по іх nрактичному вирі­ шенню. Однак без допо­ моги самих жителів, які в

першу

чергу

самі

по­

виннІ бутв зацікавленІ, щоб місто не потопало у гразюцІ, а було чвстнм І

квітучим,

Справа за

не

обІйтися.

вами. бровар.

ЧаІПІІ

Ц.

ЧВМІРИЧІНRQ.


2

стор.

квітня

8 ' 23

1991

р.

сНОВЕ

рівна.

На службу в

ЖИТТЯ»8N!!63'(8170)

Репортаж

1

Таня.

проникливі

пі с ні-реквієму степом >>

урочистого

ють

.мітингу~

гиблим

поклада­

гво з дики

до

обеліска

за­

під

ч ас

броварчан а м .

провода.м. призовників

з вуки

<< Степом,

юнаки

червоні

Пам'ятного

присвяченого

а р м і 10111

сестра

Під

вшни

Не с уть

почесну

варту

міськ о ї

с е редньої

тут

п іо нери

шк о ли

NQ 7 . Великий снили

обряд

зд ій-

представники

пра­

вославної церкви . поб а ­ жавши х л опцю! ;<оброї служби

:v~ужн ос ті

на

lliTa >>.

<< МНОГіЇ Від

імені

призовни-

к ів t3іктор СавчеJJКО з села Ве л икої Димерки по­ дякував всі!УІ присутнім за теплі напутні слова і запевнив, що він і його друзі

з

честю

обов 'я-з ок

виконають

перед

ківщиною

і

Бать-

здоровими

повернуться

до

рідних

домівок.

Площа

біля Пам'ятного

варчанам'

'проводів

стала

юнаків

обеліска

традиційним

на

службу

в

загиблим

місцем

армію.

На

бро­

урочнетих

·

Вранці

16

колективів, молодіжних організацій, ветерани війни і праці, рідні призовників, що прийшли на мітинг, присвячений цій знаменній даті . Грає духовий кові

в

перервах

мелодії,

з

звучать

репродукторів

патрІотичні

Десята година ранку. До мікрофона підходить ВІЙСЬКОВИЙ КОМісар об'­ ЄДНаНОГО міськрайвій с ьк­ комату полковник Б . В. Поліщук. СьогоднІ, рить

всІх

в: н ,

звертаючись

юнаків

зову

на

ж,

гру­

весняного

Армії .

хлопцІ,

до

ми

першу

службу

Радянської те

гово­

присутніх,

проводжаємо

пу

-

при­

до

лав

Будь­

дисципліно­

ваними , з честю · виконуй ­ те св і й нонституційний обов'яQок , наполегливо оволод ; вайте складними для вас знаннями . Мине час, і ви · повернетесь до­ дому змужн і лими, загар­ тованйми. станете с пецІа­

лістами

військової справи.

ле-

свят­

увільнення які

СРСР

в

запас

відслужили

к~ють рідні, батьки, зі , цікаві справи.

По-батьк·:вськи ливі

слова

дру ­

зворуш­

виголошує

строк, і черговий призов юнаків на с лужбу в ар­

учасник Великої Вітчиз­ няної війни, голова ради

мію . Постанову оголошує стаоший лейтенант міськ­

сприяння

райвійськкомату І. В. Ма­

звертаючись

руняк .

напутніми

До мікрофона підходить керуючий справами виконкому м:ської Ради народних депутатів О. Л . Євдоченко . Він тепло по­ здоровляє

юнаків,

які

йдуть на службу в армію, бажає їм успішно викона­ ти священний обов'язок і зміцнілими додому,

де

повернути с ь завжди

че-

гості

з

·

проводили

міськрайвійськ-

комату

М.

В.

Бондар,

з

теплими

словами

до

призовників .

-

Поряд зі мною сто­

-

я,ть,

каже

-

він,

ко­

лишн і фронтовики П . Я. Дюков. Г . Г. Гавриченко . М . С. Маркелов . За пле­ чима у нас Велика Віт­ чизняна війна , десятки років служби в армії. Тяжкі то були випробу­ вання ,

але

ми

все

пере­

жили, вірно служили рід­ ній Вітчизні , вносили по­ сильний вклад в її оборо-

ноздатність.

Закликаємо

і вас примножити славні традиЦії своїх дідусів,

які

в

грізні

роки

в : йни

відстояли незалежн і сть країни в боротьбі з нена­

висним вої шого

ної

ворогом .

вам

Щасли­

служби

і

повернення

шви,:t­

до

!УІИР­

nраці!

НІби

доповнюючи

реднього

оратора ,

до

попе­ юна­

що

в о їни

з

п е рших

;<нів

командирів,

завши

жуть

які

швидше

військовою

бути

допомо­

оволодіти

сп,равою .

на­

бойових навичок ,

гартуватися фізично .

за­

Для

цього створені в частині в•: і умови . Звертаючись

до рідних, старший лейте­ нант закликав батьків не хвилюватись за своїх си­ нів ,

мовляв,

вони

дитимуться

в

знахо­

надІйних

руках

д осв і дчених

дирів .

Дівчатам він

ча с тіше

писати

листи. вірно с лужби .

на,

радив

хлопця!УІ

чекати

На заклик командноа тут

нулась

коман ­

їх

молодого же відгук­

Хмелевська

яка

від

вис л овила

зі

імені

наказ

Мари­ дівчат

хлопцям

з честю виконувати св і й обов ' язок , мужньо обері­ гати

країну,

про

жити

настуnні

Словом. служити. зала .

мрією

зустрічі.

з аклинала а

ми

добре

вас,

сна­

поче.каємо .

Хвилею оплесків зу­ с тріли присутні на мі­ тингу групу дівчат , які nl.:< звуки музики піднес­

ли

хл о пцям

хл і б - сіль

і

трациційний

кожному

по­

в'язали червоні стрjчки з напис ом « Призовник 1991 року>> .

частини , в яюи лоаходитимуть

нап у тн:м

Вони

прислухаються

кожного

адже

його

це

номандир,

деться

їх з

до

висл о ву.

майбутній яким

долати

два

дове­

роки

нелегної служби в Зброй ­ них Си.11ах. Він заnе!І!{ИВ ,

з варюва л ьниками.

одержали

ків звертається старший лейтенант Тарасов представник військової хлопці службу.

ли

будуть охоплені турботою

3

щирим

материнським

словом

до

при­

з овників звернулась Га­ ли>на Григорівна Хіврич · - !УІа ти двох синів , Юри і

Гриші, 'котрих

сьогодні

проводжає в армію. два

тільки-но

нав'!ан~я

в

Оби­

закінчили

СПТУ-4,

ста-

диnломи .

кілька

втрималась

Ска ­

слів ,

мати,

не

запла­

нала. Ії , безумовно , мож­ на зрозуміти . Недавно ще

малі

хлопчини

стали

враз дорослими . А скіль­ ки ж було недаеланих но­ чей, хвилювань, поки во­ ни виросли! Проводжали Юру і Гришу всім сімей­ ством батько, Григор;и

на

Миколайович.

бабу с я

Тетяна

85-річ­

Фе д о -

те­

радіо з аписи .

... Настають

при­

постанови

міні с трів

громадя-н,

і

чіші

слухають

з !УІ : ст

Набінету про

батьками ,

пісні ...

Уважно зовники

линуть

хлопців

присутні

Швейцарії, що перебува­ ють в нашій країні на за­ проше~ня Держтелерадіо СРСР . Вони ро з мовляли З ПРІІ:10ВНИКаМИ , · ЇХ

квітня цього року її заповнили представники пар­ тійних і радянських органів , військових , трудових

оркестр ,

проводах

.були

найхвилюю­

-

хвилини

юнаки

прощаютьс я з рідними, друзя!УІи і йдуть до ав­ тобуса , який дос тавить їх на з алізничний вокзал, звідки ·вони поїдуть для

проходжен>НЯ військової служби в м . Харків .

ги,

Шасливої вам доро­ дру з і ., щасливої служ­

би

і

ня

додому,

швидшого

площі

-

-

повернен­ лунають

з

вслід палкі вигуки . В добру путь, до­

рогі друзі хисники. До

-

наші . скорої

за­ зу­

стрічі!

Є.

ФЕДЯН.


« Н О В Е Ж И Т Т Я» •

~:'~:~

З стор. 8 16 63 ·(8170У~

23 квітня f 99 f р.

..

• . ""•

Це потрІбно жив11я

Ніхто

на

не Досить

сівбі із часом

і

орга­

що

ти

агрон~VІ

радгоспу

«Заворицький>>. Ось лише якийсь тиждень минув від їх початку. а вон!f вже

встигли

немало

зро­

:ДОЗВОЛЯЄ

роз·повІдав

гру.нт

мисне

інших

ші сівачі.

деяких

слово.

строки

в

стислІ

виконали

низ.~у

агротехнічних впоралися

пою

і

в-же

з

операцш.

ранньою

гру­

приступили

до

сівби кор:~-~ових бурянів та садіння картоплі. І все це . вдалося зробити зем­ леробам радгоспу за лі­ чені дні.

Чимала му

заслуга

роботящих

них

досвідом

і

в

ц.ьо

збагаче­

меха:нізато­

рів Миколи Івановича Ла­ гуса, Миколи Івановича. Горбача, Олега Микола­ йовича Перця та Мино­ ли Євгеновича Зайцева. Іхн! <<вороні» в супрязі з

культиватора!Іш

ють

•НО

І

мить

в

беауnинно .

працю­

надійна

і

часу

стала

працю­

минулого

хлібороби

госпо-

дарства

с.нонцентрували

чимало

грунтаобробного та посівної тех­

сій Миколайович Біба та Андрій Олександрович Покормяко разом Із сі­ вачами Михайлом Степа­ новичем НудІним та Анд­ рієм Фроловим. На цьому полі ми плануємо

механізатора

зібрати

ного гектара по

робота

-

нерів,

пенсіонерів Михайла Яно­ вича Безручна, Анатолія Микитовича Федоров-сько­ го та Андрія Павловича !Jотаnенка. Вnни :1авж;щ

Мино­

lllanpa-

ніки в урочищі Лиценко­ ва Долина .на .розпушуван­ Ні ріллі та засіві 33-ген­ тарної ниви ячІМенем . Зо­ крема, сівбу вели Олек­

підживлював

злагоджена

-

од ­

поле.

знаряддя

озимі. І постійно замість 18 вносив азотні добрива на 25 гектарах . Запорукою такого ре· зультату

ще

сумлінно

тижня

Приміром. працюючи на закритті вологи, Во· ладимир Адамович Осип­ чук та Ві:ктор Сисюк що­ дня обробляли замість 70 до 80 гектарів лану. Або ж візьмемо інший приклад. Ми.кола Олексі­ йович Саливон до остан­ нього

згадати

.. . Наприкінці

на­

за це ми

Він

аміач­

з

кож­

30

цент­

продовжив свою

розпові~Ць Г. М. Марче:н­ но. І для ЦЬОГО ми маємо певний привід. Зо­

·

крема, площа добре за­ правлена та в достатній .кільк().::Ті збагачена доб· ривами. До того ж тут у нас буЗ досить обІЦяю­

чий

попереднии

рудза

на

f

ще

з

часом

куку­

-

зелений

на

-

не

корм.

сівбі

у

до

підвезенні

агрегатІв

таженні

нас

рахується нІ­

хто. Отож урожай нен бути високим. На

їх

· заван­

зайнятий

за

винонує

За

во­

хвилину-другу

свою

словами

рів,

операцію.

механlзато-t

Інженерна

госпQДарства,

служба

очолювана

Олександром Петровичем Чебаном, придумала до­ сить nростий, оригіналь­ ний (фото внизу) і ефек­ тивний у роботі зерноза­ вантажувач на базі ма­ шини САЗ . Функціонує він чІтно. безперебійно І не

ламається.

зерном;

А. О. ПокормJІКо огля­ сівалку. Фото автора.

Михайло

Степанович,

1896

рядовий,

року

рядовиА,

СЕЛИR

Григорій

народження,

Григорович,

унраїнець,

пав

у,нраїнець,

1944

безвісти,

СЕЛІОН

рядовий ,

СЕЛІОН

Михайло

народження,

nро­

Михайлович,

Харитон

1924

.рядовий,

Архипович,

СЕЛІОН року

Феодосій

народження,

загинув

у

бою,

СПИЧАН ірОНу

1917

Rожних три дні від голоду в світі гине біль­ ше людей, ніж таті атомиото

у резуль­ бомбарду­

вання Хіросіми. Щороку вІд голоду вмирає ЗО мільйонів чоловік. у то­ му чисщ 10 мільйонів дітей.

ДЕЩО

ПРО РИБУ ЯпонськІ ють. що серцевих

дей,

яні

лікарі вважа­ ймовірність

приступів

у лю­ споживають по-

над

200

грамів риби

тиждень ,

на

зменшується

вдвічі.

-

даних

ТАНУТЬ ГРЕНЛАНДСЬКІ льодовики

Детальний

забрав у нас · бли­

зько двох років, отже не може бути й мови про якусь

Протягом ронів

довики

ли .

У

шапки

останніх арктичнІ

значно

1976

де­ льо­

потонша­

році

льодяні

на просторах Пів­ нічної Гренландії були в середньому 6-7 метрів

завтовшки. Ці 4,5.

а в

1987

ро­

Ці тривожнІ данІ пові­ домили британські вче­ ні.

яким

спало

на

думку

-

помилку,

заявив

Петер Ведхаме, директор UUотландсьиого Інституту полярних

сяти

аналіз

досліджень

RембрІджі. Він вважає, ня

у

що танен­

крижаного

'Панцира

Гренландії є nершим від­ чутним доказом підви­ щення

температури

на

нашій планетІ внаслідок парникового ефектУ. Добірку tцформацій за

матеріалама видань

зарубіЖних

підготував

І.

БАБЕНJ(О.

ЩИГОЛЬ

у

бою,

СПИЧАН ,року

Помлій

народження ,

nропав

унраїнець,

безвісти.

унраїнець,

рядовий,

.ЩИГОЛЬ

року

квітень

року.

СТРЕЛЬЧЕНRО

Потап

Прокоnович,

року народження, українець, ря­ довий, пропав безвісти, 1944 рік Стрельчеmю ФеодосІй Михайлович, 1904 року народження, українець, ря­

1903

листопад

1944

СТРЕЛЬЧЕНRО ЯІНів Кузьмич,

1910

загинув

у

бою,

року

народження,

проnав безвісти,

у·нраїнець,

рядовий,

.рік.

1942

СУБОТОВСЬRИП Федtр Петрович, 1913 року народже:ння, українець, сер­ жант.

проnав

1943

безвісти,

рік

СУБОТОВСЬRИFІ Іван Іванович, року народження, у.ираїнець, ря­ довwй , загинув у бою, серпень 1944

1913

.року.

ТРОЦЕННО

Ілля

року народження. сержант, загинув

Федорович,·

унраїнець, молодший у бою, січень 1943

.

року.

ТРОЦЕННО Василь Оврамович, року

народження,

загинув

у

бою,

українець,

серпень

1944

народжооня,

пропав

безвісти.

UUВИДАН року

українець, .

червень

Гаврил'О

народжемня,

1944

року.

1907

рядовий,

року.

Па.влович.

українець,

1912

рядовий,

ТРОЦЕНRО Павло Оврамович, року

1925

1904

рядовий,

загинув у бою, г. рудень 1943 рону. ШВИДАН Іван Прохорович. 190?

FІосИіПович,

1919

рядовий,

безвісти,

українець,

траве.н~

року.

1944

Оленеандр ·• Янович.

народження,

року

)Ч<'раїнець,

народження,

nропав

безвІсти,

ЩИГОЛЬ

у;країнець,

1907

·рядовий,

1919

.рядовий,

,рік .

1941

Петро

Євгенійович ,

року народження, українець, цропав без.вісти, 1944 рІ.н.

·

1923

рядовий,

nропав без·вісти, 1941 рІ.К. .ЩИГОЛЬ Павло Rуаьмович,

рік.

бою,

1898

Михайло Семенович,

ЩИГОЛЬ

СТРЕЛЬЧЕННО Михайло Гриторо­ вич, 1900 рону народження, уІ<раїнець, старший сержант, nропав безвісти,

у

1905

рядовий,

у.країнець,

народження,

nропав

року.

загинув

МИІНШа

нар<ЩЖення,

року

СТРЕЛЬЧЕНRО Ілля Ничиnорович, 1904 рону народження, українець, ря­ довий. nропав безвісти, 1941 рік СТРЕЛЬЧЕНRО FІосип FІосНІІІович, 1914 року народження, українець, стар­ шина 1-ї статті, загинув у бою, вере­ сень 1943 ро'Ку.

рЯІДовwй,

Rирилович,

загинув у бою, серпень 1944 року. ЩИГОЛЬ Микола Пантелейм·онович, 1918 року народження, уІК,раїнець, ря­ довий, загинув у бою, лютий 1945 рону.

СТРЕЛЬЧЕНRО Дмmро Павлович, рону народженНІЯ, українець, ря­ довий. пропав безвісти, 1941 рІк. СТРЕЛЬЧЕНКО Гриторій Митрофа­ ·Нович, 1907 · року народження, украї­ нець. рядовий, загинув у бою, н·ві.тень

СТРЕЛЬЧЕНRО Минола Лаврінович, року народження, українець, рядовий, nропав безвісти, 1941 рік СТРЕЛЬЧЕННО МаНІСим Леонтійович, 1914 роКу народження. українець, рядовий, пропав безвісти, 1941 рік СТРЕЛЬЧЕНRО Панкратій Олексі­ йович, 1915 року народження, ун:раї­

1913

рядовий,

рLн.

1941

Михайло

ЩИГОЛЬ

.рQку

1900

безвісти,

Гаврилович,

уJ<раїнець,

ЩИГОЛЬ Микола ФедосІйович.

1898

1945

1905

року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, серпень 1944 роІ<у.

1903

рік

1941

Петрович,

року народження, українець, проnав безвісти, 1942 ,рік,

1913

року.

ОвдІlйовиІЧ,

рЯДQвий,

рі.н.

Гриторій

Микола

ЩИГОЛЬ

рядовий,

1944

украї·нець,

1942

народження,

пропав

1904

року.

Семенович,

серпень

року

рядовий,

1944

березень

МИІНита

народження,

загинув

Петрович,

українець,

1911

року народження. українець, рядовий, пропав безвісти, 1943 рІк.· ЩИГОЛЬ Іван ЄвгенШович, 1905 року народження, унраІнщь, рядовий, пропав беовІстн, · 1941 рІк ЩИГОЛЬ Іван Артемович, 1905 року народження, українець , рядовий, пролав безвісти, 1942 рі.н.

'РОКу народжооня, українець, рядовий, пропав безвісти, лютий 1945 року.

довий,

nроаналізувати наслідки вимІрювань за допомо­ гою приладів атомних підводних човнів.

ЩИГОЛЬ

рядовий,

українець,

Тар~ович,

україн~ць.

народження,

пропав безвісти,

1918

пропав безвісти, квітень 1945 року. СЕЛІОН Михай-по Іванович, 1905 року народження, унраїнець. рядовий, помер від ран, жо.втень 1942 роІ<у.

СЕЛІОН

рядовий,

~

народження ,

року

Петрович,

1рону народження , українець, пропав безвісти, 1942 рік . року

року

lllBИДAR Іван Васильович, .1895 року народження, У·країнещь, рядовий, nропав безвісти, 1941 рік. lllBИДAR Макар Павлович, 1916

рік.

Олене-андр

рядовий,

nропав бе'ЗїВісти, 1941 рі~. lllBИДAR Петро Юидратович, 1896 року народження, украШець, рядовий, nролав безвісти, 1941 рін.

загинув у бою, серпень 1944 рону. СЕЛИ}{ Микола Г,рнгорович, 1900 року народження, у·нраїнець, рядовий, пропав безвІсти , 1944 рІк. СЕЛИ}{ Нків Григорович, 1910 року народження,

року народження, україн6ць, nропав безвісти, 1944 рік.

lllBИДAR

1893

.року.

ГИНУТЬ ВІД ГОЛОДУ

•к

року народження, у.kраїнець, .рядовий, пропав безвісти, 1941 рІ.К. UUBИДAR Михайло ВасJіІЛЬОВИЧ, 1897

47, 55, 56).

року народження. у~<~раїнець, nропав безвkти, 1942 рік.

1943

посівний агрегат заван­

дає

САПОН

нець,

І . ДОЦИН. На знімках: тажується

зв.

16, 20, 24, 28, 32,

1944

насіння

на

1

пови-

дІй Петро Юхимови'f Федоровський. ВІн фан­ тично

.Nil.!'& 8, 9, 12,

ПринагІд­

вав на підвезенні міне­ ральної поживи зі силаду

виробітку на 120відсотків . Старають­ ся, щоб не зупинялися зу­ на

·варто

нa.

125

навіть

МВУ-0,5

селlтрою .

ного трудівнина лу Степановича

ВДЯЧНі.

культур.

Одне

по

що він «дозрів>> сповна, то хлоnЦі винонують нор­

менем,

збіщжя

ною

о

с

ЖИТЕЛІВ (:ЕЛА ЗАЗИМ'Я, ЯКІ ЗАГИНУЛИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОІ ВІТЧИЗНЯНОІ ВІПНИ 1941-1945 р.р.

завантажували

розкидач

зустрічі

нормовиробництву Г. М. . Марченко, тofuo ян­

ми

в

швидко

грунт,

при

господарства

бити. Зокрема, засіяли 80 гектарів однорічними травами, 40 гектарів яч­ зарили

Ян-

и

D

(Продовження. Почато~ у високопродуктивна.

нізовано ведуть цьогоріч ні весняно-польовІ робо. тру дівники

с

... ·

рахується

дружно

Всесоюзна Книга пам'яті -

1921

рядовий,

ЩИГОДЬ ТИмофІй ЯнОВИЧ', 1912 року народження, українець, рядовий, nропав безвІс1'и, 1941 рІн. ЩИГОЛЬ Фед!'Р FІосипович , 1922 року народження, українець. рядовий, nролав безвІсти, 1941 рІк.

ЩИГОЛЬ

року

ФеодосІй

Павлович.

· українець, 1941 рік

народження,

пропав безвіети. ЯROBEHRO

1911 poJty

довий,

Олександр

народження,

пропав

1893

рядовий,

Іванович,

ун;раїнець,

безвІісти,

червень

.ря­

1944

року.

ЯROBEHRO Микола Пилипович. 1918 року народження, українець, рядовий, nропав безвісти, 1943 ,p!dc ЯНОВЕНІЮ 'Мнкmа Степанович,

1912

року

жант,

НЗ!родження,

nропав

у.країнець,

безвісти,

травен~

сер­

1943

року.

ЯROBEHRO

1915

ро.ну

довий,

Оле1<1Сі.й

народтення,

загинув

у

бою,

Михайлович, у.нраїнець,

жовтень

ря­

1943

року.

ЯROBEHRO

Іван

Якович,

1900

року народження, уІRраїнець, цропав безвісти, 1945 рlн.

сержант,

року

рядовий,

ЯROBEHRO Янів Михайлович, народжеН'Ня,

загинув у бою,

українець,

ЛИіІІень

1943

1898

року.

ЯHYUUA Ан:др!й Юкдратович, 1897 року народжен·ня, украї·нець, рядовий. пропав безв!ІСти, 1944 рік. ЯRYUUA Василь Тимофійович, . 1898 року народження, українець, рядови.й. пропав безвісти, 1943 рі.н. ЯRYlllA Іван Омелянови'f, 1895 року народження, .українець, рядовий, проnав безвісти. 1941 рік. ЯНУША Посип Ю.н.дратович, 1910 року народженнл, уЩ>аїнець, рядови~ загинув у бою. червень 1944 року.

(Продовж~ ~ 4-~ стор.}.


4

етор.

квітня

8 23

р.

1991

сНОВЕ

j ВСЕСОЮЗНІ

РЖИЩІВСЬКИА

КНИrА ПАМ'ІТІ

],

(Продовження. Початок на З-й стор.). ЯКУША Микола Іванович, 1900

ЯНУША року

Т'рохим

народження,

Борисович, українець,

року наРQДження, українець. рядовий, загинув у бою, березень 1944 pot<y.

1943

рік.

пропав

.

с

п

с

в

ЩИТЕЛІВ СЕЛА СЕМНПОЛКИ, ВЕЛИКОУ ВІТЧНЗНЯНОІ

1924

року

народження,

українець.

~агинув у бою,

БУЛАХ

АНДРІЯНА Петро Андрійович,

1909

пав безвісти,

народження,

·

року народження, українець, рядовий, nропав безвісти, травень 1945 року,

ку народження, українець, рядовий, пропав безвісти, квітень 1944 року. БАТЙНА Григорій Іванович, 1920 року Ііародження, українець, рядовий,

БАТІJНА

11:141

серпень

Петро

БУЛАХ року

1922

nропав безвісти, травень БЕЗЧЕРЕВИй

1912

року

ро­ рядовий,

1812

Р.оку,

сержант, nропав безвісти, травень

БУЛАК Михайло року н~одтє•ння,

тор,

1915

року

Григорій

народження,

довий. пропав.

.

1944 ря­

1945

БЕРЕЩЕНКО Григорій Павлович, року народження, українець, ря­

довий. пропав

безвісти, квітень

1944

року.

КУ

БЕРДУН Іван Михайлович, наІ>одження. . українець,

пропав безвісти, серnень

1943

ро­ рядовий,

1909

року,

БІЛОУС Григорій Михайлович, 1923 року 11ародження, українець, рядовий,. nропав безвісти, вересень 1943 року. БІЛОУС Іван Михайлович, 1920 ро­ ку народження, українець, рядовий, пропав безвіст,и, травень 1943. року. БОБRО Ларіон Микитович, 1922 ро­ ку народження. українець, рядовий, пропав безвісти, травень 1944 року, БОГДАН Микита Юрійович, 1913 РОІіУ нароДження, українець, . рядовий, пропав безвісти, лютий 1943 ·року. БОРОДАВКА

1912

року

довий. пропав рону.

БОСИй

му

Олександр

народження,

безвісти,

січень

Іван Самсонович,

народження.

Іванович,

українець,

українець,-

ря­

1945

1914

ро­

рядовий,

nропав безвісти, квітень 1944 року. БОНДАР Петро Юрійович, 1896 ро­ ну

народження.

nропав безвісти,

українець,

лютий

БРАЖНЕНКО

1910

довий,

року

1944

Михайло

11ародження.

пР<>Пав

рядовий,

року.

Степанович,

українець,

безвісти, червень

ря­

1944

року.

року,

БРЮХОВЕЦЬКИй Семен Кіндрато­ вич. 1914 року народження, українець,

1944

року.

1915

року

народження,

довий. пропав

безвісти,

Іванович,

українець,

січень

ря­

1944

РОКУ.

БУЛАХ Аврам Данилович, 1902 ро­

ку

народження.

загинув у бою

21

українець,

жовтня

1944

1944

рядовий,

року.

БУЛАХ Григорій Кирилович, 1921 року народження, українець, рядовий, nропав безвісти, серпень 1943 року. БУЛАХ Василь Андрійович, 1919

1917

року

сержант,

про­

року,

1944

t:ЬКJИ

ft}!;~,

Микола

Давидович,

люди

1912

року

народження,

року

Минола

народження,

та

травень

Михайлович, українець,

1912

року

довий,

1944

Григорій

народження,

пропав

вже серед Діабетиків є зовсім молоді, навіть підлітки.

б)

До

року

1991

хлібозавод

фактично

у

НОВОМУ

технічних

ма­

ЖИТЛОВОМУ

снві та в районі сТоргмаш•.

кою,

ти

но:ки

кивають

на

це

«Ки­

ря­

1944

Іванович,

1925

року народження, українець, рядовий. пропав безвісти, травень 1944 .року.

ВАСИЛЕНІЮ Іван Степанович, року

народження,

українець,

nропав безвісти, травень

1944

1914

рядовий,

року.

ВАСИЛЕНКО Матвій Опанасович, року народження, українець, ря­ довий. nропав безвісти, травень 1944

1919

ВАСИЛЕНІЮ

Микола

Миколайович,

рону Н"ародження. українець, ря­ довий, пропав безвісти, січєнь 1945

ВАСИЛЕНІЮ Михайло Якович, року

народження,

українець,

пропав безвісти, квітень

1945

1905

рядсвий.

року,

ВАСИЛЕНІЮ Олексій Пимонович, народження, українець, ря­

1895 . року

довий,

загинув у бою

10

січня

1944

року.

Митрофанович, ВАСИЛЕНІЮ Петро 1924 року народження. українець, рл­ довий, пропав безвісти, травень · 1944 року,

·

&роаарська

АрукарюІ

1991

з

цих

з

«4»

оцінками

«5»,

і

і

...,..

з

з

-

червня

1

по

31

травня по

10

'

3

року.

в) медичну до·вLдку (фарма О-86У); г) чотири фотокартки розміром 3х4 см ..

зa­

лл.uuuеки

Після прибуття в. технікум встуnники пред'явля­

працівників

ють особисто свідоцтво про народження або пас­ порт, військовий квиток або приписне свідоцтво.

ВСТУПНІ

20

ПО

А.' ГАВ:rИЛЕНКО.

ЕКЗАМЕНИ

ПРОВОДЯТЬСЯ З 1r

СЕРПНЯ.

Підготовчі

ють з

КNРси для встуnу в технікум працю­

23 липня.

В техніиумl·

є

гуртоЖиток

та

їдальня. Учні забезпечуються стипендією 11 залеж­ ІЦ>сті · від успішності. При технікум( працюють

•ртки технічної творчості. художньої самодіяль­ іІості. естрадний ансамбль, спортивні секції, чи­ тається курс автосправи з присвоєнням кваліфіна­ ції водія автомобіля.

Адреса технікуму: Київська область, Кагарлиць­

кий

район.

ІндеІіс:

смт.

255442.

РжищІв.

тя• звернулися мешканці будинків .NV.N!! 296~304 тт.

Мироненко,

Омельченко, з

Івашко,

:Качура,

листом,

в

Ло­

якому

повідомляли, що в будин­

БРОВАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ

може.

начальнику

УПРАВЛІННЮ КОМУНАЛЬНОГО І' ГОСПОДАРСТВА на постійну роботу терміново потрібні:

житлово­

експлуатаційного

об'єд­

-

нання «Бровари• т. Боб­

ку А.

м. для вжиття ВіД­

повідних

заходів.

Цими

Спільно з ванни ного

В

системи

водії сміттєвозів;

ну

'

регулю­

Шевченка, 2-а.

централь­

• ·

АДМІНІСТРАЦІЯ.

опалення,

період

жнтщвого вого

в

водій автобуса 1 чол.; машиніст бульдозера 1 чол.; водії на спецавтомобілі 2 чол. Звертатися на адресу: м. Бровари, вулиця

праЦівникамн

проведеt:о

прибиральники Е-улиць для роботи і на індивідуальних ділянках;

·бригадах

днями він повідомив яе­ дакції, що факти, викла-

РТС-7

1-13-30.

учнів, випускників •. минулих років на свято 25-річчя школи, яке відбудет~ся 27 квітня 1991 року- у .приміщенні районного будинку культури. Початок о 15 годині,

Редакція надіслаJІа JІНС­ та

технікум,

ках відсутня rаряча во­ да. Звертались до конто­ ри ЖЕJ..(-3, але вона ·допомогти не

будівельний

Телефон денного віДділення

ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА .N!! t запрошує шанувальників музики, батьків,

До редакції міськра­ йонІ. ої газети сНове жит­

опалювального

РТС

Колектив nтахора-д.t:юnу «!;огда~n:вськиА» ви:ловллює І

підготовки

фонду до но­

щи~е сnівЧуття р'днкм і близьким ро·б:тнІІк·а nтахарадгоспу ГОРБАЧА Анатолія Володимировича з nриводу Aoro nередчасн-ої сме.рті.

сезо-

буде

проводити

реконструкцію

котельні,

-----~----------~----------~ Редактор

будннкн.

l(иївського о6.11асиоrо уnра&ІІІннR у сnравах внАа&ннц.тв. nо.ІІіrрафїі і А.Іреса ч)'КариІ: КІІТІІtьІІа обJІаст~. м. Бровари, ІІУJІ. l(Jtїec~oкa,

,

успіхи

якщо

·

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІТ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, t54. Тепефони: ре,11,актора 4-03-78; 3Астуnника t:едактора, В!ААі.ІІу nартІАного житти - 4-04·81; вІ,ІІ,nовІда.ІІьноrо секретаря 4-21-34; ІІJІ(tІ.ІtІв: сІ.ІІьськоrо rоеnо,ІІ,арства - 4-23-28; nромисловостІ І СОЦ[&.ІІЬННХ ПІІТ&НЬ 4-02-92; .1\HCTIR І Macoaof роботИ - 4·04·81; Rf,ІІ,,ІІ,І.ІІ)' радІоІнфор­ МаUІf 5-13-0 [,

с'Новая жизнь» орган Вровареного городекого комитета І(ом.мунистическоА nартин УкраинЬІ, город· ского и раАонного Советов народиwх деnутатов І(иев· скоІІ области. (На украинском изwке). Редантоо А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета вwходит с 17 аnреля 1937 года. Дни вwхода: вториик. tредІІ, nRтннца, суббота.

особливі

КОЛГОСПНОЇ КНИЖКИ;

міський

від якої обігріваються ці

(Дап1 бу~е).

з відзна­ середньої

а) свідоцтво про освіту (тільки в оригіналі); б) витяг з трудової ннижни. завірений .~ерівни­ ком підприємства. а для колгоспників 'витяг з

дені в JІНсті, мали місце.

року.

«За

предметів•.

року.

серпень

закінченні

До заяви потрібно додати такі документи:

рядовий,

Павлович,

по

грамотою

окремих

профтехучилища

серпня

трнватиме·t

бода

Іван

нагороджені

НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ

1921

РОКУ.

ВАСИЛЕНКО

.

одержали диплом

лиnня. НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

торrівлl, а ті на них. стріІ.ждаю·rь хворі. .цокн ж

чи

ЗАЯВИ ПРО ПРИНОМ В ТЕХНІКУМ ПРИЯМАЮТЬСЯ В ТАКІ СТРОЮ~:

правда•.

~t.uu•tt:НЬ.

(листом)

йому).

Про· це

вІдділ торrівлі не дає

гра11оютою

заяв

восьми­

професІйно-технічнІ училища з відзнакою, зарахо­ вуються без екзаменів (60 процентів планv при-

писали газе­

тим, що

подання

закінченні

Особи. які закінчили В-річну чи середню школу.

виrідиа бу­ і

по

похвальною

похвальною

вивченні

середні

сНове життя•

(диктант);

предметів є встуnний екзамен.

заводу

ла ця продукція.

·

се,редньої школи золотою чи сріб-.....,. випускники сереІДніх професійно­

училищ, .які

також

школи

спочатку зволікали з ви­ піканням бі.пкового діє· тичноrо хліба, бо йоrо

неодно;>азово

а

при

Ма·

Одна така хлібника ма· ла не більше 200 грамів І коштувала 12 копійок. Додамо, що на заводі

колективу не

школи

МіРі

no

нагороджені

по закінченні ною медаллю;

rазинн, розташованІ в центрі старих Броварів, на

ЕКЗАМЕНИ

математики (усно).

річної

для

три

мі.сяців.

8

Без вступних екзаменів

діабетиків так званий біm:озий хліб. Roro заво­ зили

з

зараховуютьея

міський

випікав

роки

СКЛАДАЮТЬ

Особи з середньою освітою: а) з україн:ської або російської мови

ря­

українець,

безвісти,

місяЦів та

6

б) з матеJІ.!атики (усно).

2.

1944

ВАСИЛЕНКО Володимир Олександ­ рович. 1923 року народження. украї­ нець, рядовий, пропав безвісти, січень 1943 року,

ВАСИЛЕНКО

роки

3

Особи з неповною середньою освітою:

1.

серед·

але

1900

українець,

проnав безвісти, травень

і середню

а) з української або російської мови (диктант):

року.

ВАРИЧ

· середню

З ТАКИХ ДИСЦИПЛІН:

тепер

віку,

2

ВСТУПАЮЧІ

майже по­ переважно,

похилого

нього

року народження, українець. рядовий, пропав безвісти, лютий 1945 року, БУ ДКОВСЬКИИ Семен Кіндратович,

довий, nропав безвісти,

Строк навчання

КіЛЬКІСТЬ ХВО·

рих діабетом двоїлась. Це,

ївська

БУТРИМ Іван Ількович, 1906 року народження, українець, рядовий, про­ пав безslсти, січень 1943 року. БУТРИМ Rирило Мусійович, 1905 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, липень 1944 року,

БУТРИМ

маіоть неповну

Строк навчання відповідно роки 8 місяців.

шому місті, особпиво піс· ля вибуху на ЧорF.о3иль­

вуючи

1924

Максим

травень

Іван Лаврінович,

травень

спеціальності

редню освІту без обмеження вікУ.

роки в· на­

БУТРИМ Андрій Ількович, 1910 ро­ ку народження. українець, рядовий, пропав безвісти, травень 1ІJ44 року.

npor;aв безвісти, січень

БИйНЕЦЬКИй

.

За останні

З 1991 року тут ста­ ли дуже мало випікати білкового хліба, моти-

ВРЕДАК Леонтій Максимович, 1901 року народження. українець, рядовий,

рядовий, пропав безвісти. листопад

ря­

1944

Опанасович, 1921 українець, єфрей­

українець,

зі

НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕІJНЯ

БУЛАХ Олександр Федотович. 1902 року народження, українець, рядовий, загинув у бою 21 жовтня 1944 року.

року.

1943

українець,

безІІісти,

пав безІtісти,

року.

1913

прфав

БУЛАХ

Мартинович,

безвісти, травень,

Леонтійович,

БУЛАХ Павло Антонович, 1892 ро­ ку народження, українець, рядовий, пропав Qезвісти, квітень 1944 року.

ст.

українець,

року,

1944

РОКУ.

року.

БЕРtЩЕНІЮ

'1896

рядовий.

безвісти. січень

.•

народження.

росіянин,

Ахтимонович. українець,

народження,

nропав

РОНУ..

Опанасович,

народження,

про­

року,

Митрофан

року

довий

1913

1944

Сергій

Корній

народження,

БУЛАХ

БАТЕЧКО Михайло Микитович, 1911 року народжеН!Ня, українець, рядовий, ·nропав безвісти, травень 1943 року. БАТІОН Микола Микитович, 1912 року народження. українець, рядовий. загИнув у бою 11 жовтня 1944 року. БАХМУТ ФедіР Петрович, народження, українець,

рядовий,

1943

БУЛАХ Кирнло Мусійович, 1921 рону народження, українець, рядовий, пропав безвісти, травень 1944 року.

року народження, українець, рядовий, nропав безвісти, травень 1944 року, БАТЕЧКО Григорій Маркович, 1915 року народження українець, рядовий. загинув у ·бою 12 жовтня 1943 року.

ку

грудень

пропав безвІсти, серпень

року.

:Юхимович.

українець.

року

1915

БУЛАХ йосип Антонович, 1906 ро" ку народження, українець, рядовий, пропав безвісти, травень 1944 року,

пропав безвісти. травень 1943 року. БАБИЧ Андрій Федорович, 1909 ро­

безюсти,

Кирилович,

відділення

проводиться набір на ІІІ куре осіб, ЯКі ма_ють сw­

БУЛАХ Іван Опанасович. 1923 року народження. українець, рядовий, про­ nав безвісти, вересень 1943 року,

БАБИЧ Андрій Назарович, 1913 року народження, українець, рядовий,

пропав

Іван

років, які

забули

року народження; українець, рядовий, пропав безвісти, травень 1945 року.

сер­

заочне

освіту.

2

ЯКІ ЗАrИНУЛН ПІД ЧАС р.р,

1944

денне та

проводиться Набір на І ·та ІІ курси осіб вІком до

30

діабетиків

к

о

жовтень

РОКУ.

Про

1907

BIRHH 1941-1945

АЛЕІ\СЄЄВ .Володимир Миколайович, жант,

1941

року.

Кін,дратович,

БУДІВЕЛЬНИИ

«БудіВНИЦТВО та ек_спnуатація будівель та СІІОРУд•. н·~ ДR}і.НЕ ВІДДІЛЕННЯ

старший

народження, уНjраінець, рядовий,

безвісти,

на

1910

сержант, пропав безвІсти,, червень

Федір

1'41 63 (8170)

ТЕХНІКУМ ОГОЛОШУ€ ПРИАОМ УЧНІВ НА 1991-1992 НАВЧАЛЬПНЯ РІК"

року народження, у"раїнець, рядовий, nропав безвісти, 1941 рLк. ЯКУЩА Петро Іванович, 1905 року

ЯКУШЛ

8

ЖИТТЯ»

книжІ<оаої

154.

тopriL'Ii.

А.

ВОЛОШИ·НЕНКО. Індекс Друк

кованиА

61285.

офсетниА.

Обсяг

аркуш. ТираН<

прим>рники.

і

АРУ·

18.6.<k'

#63 1991  
#63 1991  
Advertisement