Page 1

П'ЯТНИЦЯ,

КВІТНЯ

20

199()

РОКУ

.N;, 63 (7972)

Ціна ~ КОП.

Орган &роварсьного МІСЬННОМУ НомпаРТlі України. МI'сьної І районної Рад народних депутаТІВ НИlвсьноі обпасТІ І

МИ

.

Суботник

ЛЕНІНИМ

3

= {Початок у

NQ 62)

писав.

~ДHaK багаТОЧИСЛЕННі осудливі застере­ ження. звинувачення

бі.1ЬШОВШtl.в.

котрі

Леніна,

Криленка,

працювали

в

караль­

них органах в роки громадянської війни (а хто з так званої «ленінської гвардії» там не працював х.()ча б декілька міся­ ців?) . в перевищуванні влади, у захватІ від неї, в безглуздості' й шкідливоиі більшості

страт,

якІ

лнш

затягли громадян­

сьну віЙНу , зводять нанівець ' всl тІ ШВИД- . коплиНні виправдання неминучОСтІ теро­ ру в будь-якій революції й громадян ­ ській ВіЙН! . котрІ робив 15 рокІв тому Рой Медвєдєв. В його статті всі тІ. хто намагається

сьогодНІ

лінського терору

вести

родовід

вІд ЛеНІна.

ста­

знайдуть

ментуванням

ж

ряд

суттєвих

моментів.

що

застосування

1918-1920 рр. від ' ~ВIРЯЧОї

геноциду.

FI.

В.

виплеканої

й

ріЗко терору

маш»ни

ВДОСКОН8леної

Сталіним.

НЕ

РОЗГЛЯДАЮЧИ

наступнІ

рядки

як полемІку З статтею Р. А. 'Медведева, я ' хотів би доповнити її матерІал деякими міркуваннями

ведливо боку

й

показує

фактами.

Автор

вимушеність

більшовиків

в

умовах

спра_

терору

з

громадянсь­

кої війни. котра розпочалась, відзначає,

що будь_який

уряд діяв би в подІбних

умовах точнісІнько так Ось тут, на мою думку. є деяка , неточнlсть. Справа в тому, що В. І. Ленін зараНІ передбачав мож­ ливІсть того, що скинуті класи будуть , чинити

опІр

пІсля

завоювання

влади

представниками пролетаріату і найбіднІ_ шого селянства, й був готовий спрямува_

ти терор на класового противника. щоб швидко зламати його опІр. Це питання почало цІкавити ЛенІна після липневих подій 1917 РОКУ. коли уряд Керенського вперше

в

умовах

демократії

заСТОСУ8ав

терор відносно свого полІтичного против_

ника БІльшовикІв. Збереглось свІдчен­ ня фІнського соЦІал-демократа Карл а Харальда Вийка про те , що коли В. І. Ленін ночував у нього в нІч з 9 на 10 серпня 1917 року, вІн оглянув І похвалив його БІБлІотеку французьких книг. «Одну книгу вІн забрав І читав. Це була кни­ га Мишле «Терор» . писав Вийк у

коментарІ 1939 року до своїх щоденникІв 1917 року . (Ж. Мишле. 1798-1874. французький історик, сорок томІв його творІв. в тому числІ й по Історії Великої

французьької революції. виданІ в Пари_ жІ у 1893-1898 рр . ) . ПринагІдно

хочеться

нагадати.

що

в

коштуватиме

з

найсильнІшим

проти

класового

карою?

І

ди!

КорнІловщина

спробою

виявилась

буржуазії

.

невдалою

І1озв 'язати

десят_

в

знаряддям

-

противника

цьому

терору

ЛенІн

смерт­

виявився

кари .

Ось

вона:

« Мені

вже

мас

трудящих

інтересах

з

боку

ОХQРОНИ

експлуататорів

експлуатації .

смертної кари стосовно

ній вІн отри_

на

дасть

дасть

перемогу

землю

над

селянам.

експлуататорами, дасть

мир

наро_

дам, вІдкриє вІрний шлях до переможної революції всесвІтнього соцІалІстичного пролетарІату» (т. 34. стор. 228). ЛенІн

Трудові

колективи,

можуть

враховуючи специфіку своєї роботи . можуть відпрацювати у фоид

взяло

участь

та

проведеиню

весняного

суботника

мнлосердя.

Думаю,

ватися для надання до­ помоги

трудящим,

що

бралИ участь у лІкві­ дації аварії на Чорно­ бильськШ АЕС. воїнам­

суБОТИИRа у будь-який Інший деиь. Головие, щоб яиомога БІльше людей

внкористову­

товці

інтерющіоналістам, ве­ теранам війни і праці,

у

цій благородній справі, щоб у цей деиь було

багатодітннм

і

нокнм

І

престарІлим ,

дІтям-сиротам, '

та

що трудящі району

зумІнням

з

ро­

Відгукнуться

на рішення профсПіЛОК і

в

внесуть

свою

частку

благодійну

справу

милосердя.

малоза-'

безпеченнм сІм'ям, одн_

досягиуто високої про­ дуКтивностІ праці , щоб

міста

а

та -

Л . СЛОБОДЯНЮК. голова

координаціЙ ­ ІІОЇ ради профспіЛОк

- -_._------_...__._------- - - - - - - - - ------- - - - - На запрошення ФОТОХРОНІКА

ВІЯНИ

Асоціації жертв

війни

Без

експлуататорів

(а саме помlщіків І капіталІстів) навряд чи обійдеться жоден революційний уряд» (там же. стор . 174). Це роз'яснювали в десятках інших статей більшовицькІ пуб_ ліцисти. а в Тl!сячах промов більшо_ вицькі агітатори . І робітники знали, що вони йдуть на смертний бій, і капіталі_ сти зараНі були попереджені !ІрО те , що на

них

ня з допомогою ціленаправленої дер­ жавної політики . як і в своєму розумін_

М о ряки _ деса нтни ки

у

зві.(lь н е н lЙ

Керч і .

представники міської комсомольської органІ­ зації Анатолій Іванцов.

засу джувати його з позицій Ha~oгo сьо·

годення, лозунгів, висунутих ниНІ КПРС .

Валентина

яка є спадкоємцем. більшовицької паРТIl

1917 року, з точки зору прожитих 7~

-.о.

років, перед лицем можливостІ ядерно! катастрофи. Чи помилявся при цьому

Андрій

молодІ

ті

налагодити

ми

про

справді

рення

влади

хами .

коштувало

має

~

ІІа

ме ·

прямІ

молодіжни­

організаціями

боротьба за владу в Петрограді буде більш жорстокою. і КРОВОПРОЛИ'l'НОЮ. На_ захоплення

візиту, делегація

віД

контакти

я висловлю СВОЮ думку. ЛеНін думав , Щ9

Бабійчук.

Горбунов .

Окрім оФіційної про­ грами

Ленін в якихось своїх розрахунках? За_ раз про це люблять поговорити всі. І

ж

вилетіла

рІдненого міста Фон­ тене-су-Буа делегація 3 БроварІв . До складу її увіЙшли ветерани Великої ВіТчизняної війни Дмитро Демидо­ вич Lцербина, Микола Іванович Бондар. Пет­ ро ЯRОВИЧ Дюков та

чекає .

ні партійності він апріорно визнавав пра­ BoTy в будь_якій справі виключно своєї партії . Ми не маємо морального права

квітня

14

до Парижа на запро_ шення ради Францу_ ' зької Асоціації учасни­ ків : жертв війни спо­

Ленін довів марксистську ідею класо_ вої боротьби до її праКТИЧflОГО здійснен_

вивчити

і

ру- .

питання

можлив1.сть спільних

-Ство­ моло­

життя шести солдат Павловського полку. Але Ленін не передбачив можливості

діжних

опору прихильників Тимчасового уряду в

подарунки

французь-

ким

-.

-

влади

здавалось

йому більш легкою справою, ніж обер_ нулось насправдІ . Впевнений у класовій силі й месіанській Еинятковості роб іт_ ничного класу (<наЙПЕфедовішОГО»). у цілковитіЙ підтримці його найбіднішим

червоноар_

иориться НОВій владі. Перші місяці . «тріумфальної ходи » Радянської влади . здавалось, підтвер_ джували це. Досить було невеличкої де_ монстрації сили, невеликих «потоків иро­ ві» , як обидві столиці, а пізніше вся

величезна Росія визнали нову владу . Партія кадетів була оголошена «ВОРОГа­ ми народу». Установчі збори розІгнанІ . І все без будь_якого Вбройного опору! Та (Продовження на 2.іЙ стор.)

підприємств .

Броварчани

вже тисячІ вбитих і по­

Утриманн~

мійця з гвинтіВRОЮ, як той негайно під­

бо в

Ле­

ніна.

в

громадянської війни,

має перемогу . «Не лякайте ж. панове, громадянською війною, звертався Ле_ нІн до буржуазних публіцистІв, ---: вона неминуча . якщо ви не бажаєте розраху­ вcrrись з корнІловщиною й з «коаліцією» негайно, до кІнця . . TQ ця вій_

І.

на ­

оздоровления

доводилось

ставити поруч з капіталістом

початку вересня пІд характерною назвою

« Російсьиа

В.

товарІв

споживання.

на

дітей та Підлітків в літ­ ній період. ПрОфсПіЛКОВИМИ KO~ мітетати проведена не­ обхІдиа органІзатор­ ська робота в трудовнх колективах по підго­

виазувати в БІльшовицькій преСі , що най­ кращим доиазом ПРОТИ смертної кари можн.а" визнати лиш застосування її щодо

летарІату І його партІї не варто боятися

в на

народження

якості,

Всі зароблеНі кошти треба буде перерахува­ ти иа рахунок проф· спІлковнх комітетів. По Jllшенню профспІл­ кової організації вонн

лосердя, прнсвячений 120-й річниці з Дня

як з нею боротися» В. І. Ленін зробив спеціальну примІтку стосовно смертної

революцІя і громадянська війна», В . І . ЛенІн стверджував, що про_

Після неї написанИх

кої

родного

КОЖ

Ще в серединІ вересня 1917 року в брошурі -«Катастрофа, що загрожує. і

селянством, Ленін недооцінив силу опо­ ру скинутих класів, не зміг за,рані все зважити. Він з презирством ставився до буржуазії й буржуазної інтєлегенцlї. вважав всІх її представників НЕприхова­ ними боягузами. Він думав . що варто по­

громадянську вІйну. одній із статей,

бу ло випущено Я!\:fiай­ більше продукції висО­

точним.

ранених.

буде потрІбно. той без вагань перевlшає на стовпах весь склад Петроградської Ра­

життя

З цим все ясно. Але ж це жертви збройної боротьби за владу : А Jn{ спра_

Москві. А там

армією FlїH збирався призначити reHepQ_ ла Кримова за його цІнну якість: яищо

гро­

238) .

Командуючим

петроградською

в

нам тисяч поміщиків. капіталістІв І спів­ чуваючих їм офІцеРіВ» (там же . стор.

ці ж днІ в Могильові генерал КорнIЛ~~ Г~YBaB свій виступ проти революцlІ. окремою

крові»

«може виявитись досить важкою . кро_

вопролитною.

ною

вІдмежовували

«потоки

над ле_

селянства для викон:Diня програми . біль_ шовиць кої партії, але вона , пише ЛенІн в кінці статті «Завдання революції» тоді

менІ здається. що автор випустив

зору

про

сміється

Громадянська війна закінчується цілко_ витою перемогою робітничого класу . кот_ рий отримає допомогу від найбіднішого

ви

поля

пролетарІат

мадянській війні, бо вона. на його думку . покладе кінець війні імперІалістичніЙ. котра коштує народам «моря крові » .

для себе нові аргументи. Отже сказа­ ного ним тодІ недостатньо . Більше того.

3

що

Згідно . з рішенням Кнївської облпрофра­ дн 21 квітия 1990 ро­ ку в трудовнх колек­ тнвах буде проведено весняний суботник ми­

ми~осеРАSI

повезли

друзям

народних

МЖК Курська

дуга.

Танкова

lIitJ> ПИТАННП

ВИРІШЕНО Інвалід

Великої

«Молодіжний» . Н.

атака.

Віт­

чизняної вlйнн І . Є. ТРО­

ШИН ПОСК'РЖНВСЯ У сво­ єму листІ до редакції. що від HЬ~ГO не прийнялн заявку на обслуговува н -

НЯ В універмазі райспо­ живсПілкн і в універмазі міського управління тор­ гівлі. Виконуючнй

начальнНка торгІвлі

обов'язкн

управління міськвиконкому

М_ І. ВЛАСЕНКО відпо­ вів редакції . що до 1 березня нинішнього року інваліди Великої Вlтчнз­ няної війни, якІ мешка­

вироби

ум.ільців

ГРИЩУк.

Після того, як райвикон­ КОм відмовився обслуго­ вувати Іивалlдів Великої Вітчизняної війни, які проживають у місті. заяв­ ки від иих дійсно иепри-

ймалися в вермазі до Нниl

жодиому

уиl­

5 ' березия.

вирІшено

обслу ­

говуватн всіх бровар чан -

іивалідів

Великої

Вітчиз­

ють в районІ заводу «Трогмаш. і центрі, об_ слуговувалися товарамн підвищеного попиту в уні­ вермазі райспоживспілкн

няної вІйни в унІвермазі по вулицІ Гагаріна, 14. Заявки слід подаватн у відділ обмуговування на другому поверсі унІвер.

по

магу .

.

вулицІ .

КнївськіЙ.


стор..

2

КВ ітня

20

«Н О

р.

1990

Г7 "

__ о

«

i:~--- -

-- -

'--,

і

на

І·іЙ

В.

,

стор.).

Леніну здавалось. що з гром~дянською війною покінчено! А наспраВДІ вся вона

була ще попереду . А те, що поч.а.'Іо<:,r. на початку липня 1918 р.. було ВІДчаи­ душною спробою більшовиків встоя!и

під

ударами,

які сипались з усіх

ципі

боК1В.

Да контролювала лише десяту частин.~ території' нолишньої Російської імперll! І йшла збройна боротьба. Друга сто­ свої

ЧИ

і

чому

недобjЮСОВіСНИМ

а

значна

і

трудового,

влади,

прийомом'

частина

НАН

С

листи

...

вову

22.05.1988 р. прндбала автома­ шину марки «ЖиrУЛі •..,_, У. стаТ,тІ «Кому аВТОМОБІль, а кому ...• газети «Но­ ве жнття» від 24.05.90 звннувачується roлова рай­ виконкому Томін Є. Ф. У тому, що розпорядженMeнt

авт~мamину. "1'0

,

не маю права, щоб придба­

ти автомаІОННУ? Притому Я ж перебувала на черзІ.

І стаж роботн на

qAHOMY місці ЗО рохІв.· Прошу '

датн спростування через вашу газету_

К. ЯХНО.

Н, вчителька-пенсlонер­ І\а Велинодимерсьної не­ ,пОВНОЛітньої

школи

Ко­

валь МелаНія КУЗЬМівна. в 1976 рОці пішла на за­ служений

При

му

відпочинок

ТРИДЦЯТИП'ятирічно­

безперервному

роботи жаю.

стажі

вІдпочинок.

справді

Та ще

вва­

заслужений.

ЯК врахувати

ВОЄнні

рони:

ні

ті

дитсадка.

Нічого. окрім трьох малих

дітей.

Дітей

ДВі дочки

працюють учи­

тельками.

син

офіцером СхОДІ.

служить

ІІа

Далекому

коли

ще

захворіла

флебітом г,іпертонlя

-

цево

працю­ тромбо­

обох кінцівок, ступеня, сер­

11

судинне

захворю­

вання. ВирІшила придба­ ти машину «ЖИГУЛІ».

у

1976

р. подала доку­

менти.

Іх

NQ 220.

Зав. плановим від­

ділом

в

прийняли

той ' час

болотний І.

М.

був

за За­

Мені ска­

черзі під М 90. ТОДі по­ обіЦяли в другому півріч­ чІ.

ВИДІлити.

Поїхала в другому пів­ ріЧ'{і'. сказали: менти

«Бсі дону­

розподілили

ку менти

Поїхала в раЙБНО. «,Щороку

ВИДіЛЯТИ

по

там'

будуть

4 автомобілі. Десь через 2 роки одер­ iКJITe,. . Іду знову через 2

стало. в

Бсь

до­

хаотичному

стали шукати поданої заяви.

Пізніше

вже

по

новий

за­

відувач планового ві'ДДIЛУ, коли приїдеш. завжди зу­

стрІчав: «Б першу чергу даємо робітникам сільсь­ ного господарства». А яко­ го господарства Я є рОбіТ­

ником?

POН!lB

35

відпра­

цювати в одній наросвіті, в одному колгоспі, рад­ госпі з ДіТЬМИ. З ро­

10

підчас

р.

1930 ковою 'рали

канікул

працювала

малолітніх.

колоски

лоли

на

картоплю,

клубнику. число госп

За

виходів два

рази

з

лан­

Зби­

полІ,

по­

, збирали

найбільше мене

кол­

премІював.

Перший раз З метри сит­ цю,

другий

ною

вручались

усім вом

раз

шерстя­

хустиною. в

ПремlI

школі

перед

учнівським ' колекти­

.•.

Т.епер я пеНСіонерка та ще

й з

не

таким здоров'ям,

ПОТРібна

хто,

Нікому.

Де­

напевно, думає:

«До­

ки вона буде Уздити,

пора

б померти, їй уже

70

ро­

ків ... » .

по' ор­

гаНІзаЦіЯХ. Ваші донумен­ ти в райБНО під М 8». сказали:

не

станІ, числу

зали з'явитись десь через

два р~и. Поїхала через 2 роки, Я вже стояла в

Це було 1980 р. На 6, а ПОТім черги

взагалІ

кІв

Сама. вала,

ВИРостила.

роки. чеРЗі

М. ВІД

КОВАЛЬ.

РЕДАКЦІІ:

ставлеиня і

N!/ 63 (7972

числі

Радянської

порушення

всІх

госпо­

К

ОЛЯ ЗУБ

Наші

про

те,

що

мІри

покарання

злочини,

«нова

свІтову

Але

й

з

юридичної

закладом.

часу

Привчений

за

ся

до

народу.

до

міста .

котрі

ждали

від

по­

норма

краща,

волюцlйно

точки

країни в пра-

спів- '

коментар цих

JПIстІв хай зробить сам читач. ми ж постараJlВСЯ навІть збереми Іх стилІ. С'rИКУ ...

таманний

потяг

при­

до

знань

і пІзнання нового. Бечора­ ми, а то І вночІ багато читав книжок ЗавждИ щось

майстрував,

крес­

лив, малював. захоплювався

Особливо радІотехні­

кою:

четвертому

Бже

класі

він

в

зробив

радІоприймач, сходилися

до

сусІди

хатИ Москву. РадІли батьки дружних

перший

і

якого послу­

за

своїх

працьовити!\

дІтей· Особливо гордився Никифор Костянтинович

своїм улюбленце!\1 Колею. «Завзятий хлопець.ді­ лився вІн думками з дру­

жиною. Школяр, а вже й трудоднів чимало заробив під час канікул, Та й в кузні мало не щодня пропадає, добрий помічник

росте».

Але мріям

збутися.

не судилося

Тільки

встиг ·закінчити ' як розпочалася БІтчизняна . Бже гий день батька

у

армІю.

8

класів

Микола, Белика ІІа дру­ позвали

Відтепер

всІ

турботи про багатодітну сІм'ю, де меншІй з дів_

чаток"

Балl,

лише

виповнився

рін, лягли

на

плечІ

юнака.

О

}{УПАЦІЯ ... Б селі створено ні­

мецьку

комендатуру

та

поліцейські загони з кри­ Мінальних злочинцІв. Роз­ гул

t

терор

панували

всюди. Окупанти неща­ дно грабували не тільки ко!Ігоспи, а й мирне насе­ лення, відбираючи хлІб, худобу і все., що потрап­ ляло

на

очі.

колгоспників,

Колишніх

незважаючи

на

'

ЛеНіна.' Зберігаю· й

селян .

пролетаріа ·

до

БІльше

flіж

середніх

всіх

постра­

війни

між

її

вІдсутнІсть і « ре· свідомість». В. СТАРЦЕВ. (Далі буде),

про

новини

ведінку

у

селі,

німЦів,

детально

про

по­

особливо

старосту

і

поліцаїв. Потім самі нару_

бали

сухостою

і нанлали

на санки ' стМьки дров. що він ледве дотягнув їх до­ дому. На прощання домо­ вились

стріч

про

і

наступну

дали

зу_

КоЛі

12

листІвок.

надрукованих

машинці,

щоб

На

розклеїв .

У листівках йшлося про те, щоб населення всІля­ ко допомагало Радянс,,­ ній АРМії, був заклИl( не підкорятися німецьким властям, бойкотувати їх заходи, ЙТИ в ліс до пар_ тизанських загонів, Тут же повІдомлялося про повний провал гіт лерів­ ських військ під Москвою, Пізні ше стало відомо, що незнайомцями, з якими

підтримував зв'язок Мико­

гармонії.

був

право

правова

тивним пІонером, а згодом І комсомольцем. БІн прек_

завжди

про­

«пролетаріатом і буржуаЗіЄЮ». Звичай­ но, Карний кодекс мав захищати владу І державу. И це було все ж кроком вперед, бо навіть «каучукова» правова

ночасдобротою, чуйністю. ПіДТЯГНУТИЙ, ~куратнИЙ. ввічливий учень був ак­

Колі

кодекс

громадянської

з

тому жодний шкільний ве­ чір не обходився без його

воло­

ІНдивідуального

партІї

верств

мІцністю

грав' на

і

ту. збеРігаючи під своїм контролем па· нівну висоту, Ленін реально повернув­

духу, розсудливІстю У вчинках, рІшучістю і вод_

расцо

чи

іПРОМИСЛО·

Земельний

руках

в

з дитинства

BC~,

створення

повороту

владу

до порядку, щоденної фі­ зичної праці', турботи про менших сестричок, підлі­ ток помітно відрізнявся від своїх однонласникlв.

Перш

на

чи

господар­

розваги

спе­

власність».

торговим

гігантського

народився,

на

ще

вимовляти

господарства,

в с. Стара Басань на • ЧерніГІвщині. Був він старшим у сІм'ї новаля Никифора Костянтиновича і колгоспниці Катерини ТимофіїВНИ, де виховува_ лося п'ятеро дітей, Тож найбільше навантаження домашньому

все

можна

панування

зору це була нова епоха, реальний крок до початку перетворення

чи

h'O.1l1ше

все

Лише СJііПИй не здатен побачити цього

шуків власних сил країни в накопиченні ресурсІв для побудови соціалІстичного суспІльства.

І

оренду землі й найманflя робочої сили. Нам ще не скоро вдасться досягти та· ного рішучого повороту в енон6МЩі до реальних заходів оздоровлення країни.

до перегляду до

власніСТь , приватним

селянського

за

політика

революцію,

)922

громаДЯfIСЬf\ИЙ

«приватна

діння

ГОЛQшував

хилення вІд істини. Я вже не кажу про те, що цей час означає рішучий поворот ЛеНіНа до реальностей еИОНОМічного і про

слова

те ,

ватну

вим

1922 рр. лише крізь призму цих листІв - значить допускатись жахливого вІД­

уявлень

про

гpo~a­

А «диктатор» Ленін прийняв громадян­ сьний нодекс, яний проголошував, право кожного громадянина РРФСР на при­

вимагає нових засобів, нової жорсто­ кості покарання» за безгосподарність І економічні злочини. Розглядати діяль­ нІсть В. І. ЛенІна по впровадженню но­ вої економічнcri політики в, 1921-

полІтичного життя Росії,

кодекс.

були в

це буде звучати ян «вирок» соЦіаЛізМУ?

на положення

економічна

ПрийнятІ

нинішНі' гуманісти

вголос

н'а пропозиЦії Леніна про закріплення в ян

Карний

речаються

НЕ МОЖУ не торкнутись тут ще одного питання. Сучасні викривачl В. 1. Леніна дружно накинулись на його ли· стування з Д. І. Курським, HapKO~OM юстиції РРФСР весною 1922 р. в зв яз­ ку з розробкою проекту' Карного кодек­ су РРФСР. Особливо наголошують вОНИ розстрІлу

піСля' п'ятиріЧIJOЇ

денс, земельний нодекс! ~ia кілька мІсяців!

країни.

контрреволюційнІ

участі.

,;Te~ep я не потрібна нікому •.. "

2.

тому

'роЦі

СТОЯ~И' незалежність і суверенітет нашої

КК

державу

ДЯНСЬІЮЇ в.\Йни.

представниками

ровесниками.

бання автомашини.

виділено

-

вже в РОКУ!) .

1918 в

прийняли

тачало

Я, ЯХНО Катернна іванівна, працюи. в рзйвндІловодом з 1961 року по даний 'Іас. До роботи ставнлась і ставлюсь сумлінно, за що менІ ВИНОСИJDIСЬ подяки. Пlльгами нtякими не корнсту­ валась. проживаю в однокімнатній кооперативній квартирі. З 25.03.1986 р. стояла на черзІ иа прид­

ХІба, як я дІловод,

були

народу,

по

- конкомl

ням

життя;

\

виявщJИСЬ

ству лягало на плечІ Ко,лІ, якому завжди не ви'с­

"Я ж перебувала на черзІ ... "

1.

не

економіки,

,1aA

Зустрілись два

ПіД_

JJe визнали її, а підтримали про.

"НОАІ! авmОAlо6іАЬ, D НОAlУ••• ":

3 '0

і

дарських зв'язнів замість бурхливого розквіту, голод, холод, хвороби. І ска­ жемо найголовніше. У всІх цих неймо-

Таким же недобросовісним мето_ повним нерозумінням характеру

Е

досвідченІсть

певний час ці мІльйони людей боролись з більшовиками. А тут ще й повний роз­

час і проти власного народу, представни­ .Ііі!! трудящих нласІв J трудОВОї інтел!­

р

про

тивників. Більшість їх помилялась, ба­ гато з' них незабаром схаменулись, але

є спроба зобразити Леніна і червоний терор хрещеним батьком і матір'ю CTa~ .1інських репресій, розгорнутих в мирний

гснцїі, ДОМ І

знав

багатії в більшості своїй ПаРИЖі весною літом

трибунали,

розстрілювала без суду і слідства. НіХто не знав. чий прапор буде майоріти в Кремлі до кінця 1919 року.

Ось

йогu

так, на його думку, повинні були вчи­ нити представники СКjiНУТИХ нласів. Але він не врахував тисячІ фанторів, котрі незлічИмо збільшували сили «капіталі­ стів». Коли ж не самі вони (справжні

ладайте:, були місяці. коли Радянсьна вла­

мада

він

влад\, ніж втратити свободу

,ІШРСТОКИМИ. і жертви непотрrБНИ,ми. Але

танож

:юбра:НIТIJ

ступність буржуазії. але розраховував на її здоровий глузд і тверезий розрахунок. Ліпше' все, віддати і підкоритися- новій

протриматись ще КіЛЬ~~ МіСЯці~ до по­ чатку світової реВОЛЮЦ!1. А ТОДІ відразу стане легше. Можливо. Рой Медведєв IІравий, і більшість Зilходів б~ЛИ занадто

рона

І. JlelljllCt ~: спроба

більшовикИ

російської державної і ~:зціоналыІїї тра­ диції. Вони врятували Росію. Не надети. не меншовини і есери, не отамани й но· за ки а лише більшовики і Ленін від­

«ЗЛОВ~СНОЮ» людиною: мовляв, Ленін зараНі готував голодну смерть народу через ХЛібну карточк,У. Ні, Ленін бус людиною добросовісною і відвертою. В\ІІ. повторюю, ненавидІв буржуазію і ка­ піталістів. щиро любив і поважав трудя­ щих, перш за все робіТНИКіВ. Б прин_

й мир вдалось ук~асти,. X~'!a й «вуль_ гарний». У береЗНІ-КВІТНі 1918 року

Ж И Т Т Я~

"

вірних випробуваннях все ж саме ЛеНіН

(Початок

Е

8

.0

на

вік

і

здоров'я, приму­ працІ в полj, запрягали їх в плуги. ДІвчат і хлопців вивозили шували

до

товарними

pef,xy

вагонамиДО

в рабство.

Окупанти

ють народ, утримувати

чутки

про

ситися до партизанІв, але

іпонорі. Будь-що донести людям

користі юнак приносив ян

-

ось

хоробрий

юнак

ПіДПtльником

населення

тому

тою

одними

чає

не

мало,

чутками,

страшніШИМІ{

за

інші:.

На другий день ново} влади в хату ЗуБІв ііірИ_ йшов староста з німецьким офіцером та двома полі­

цаями

І

наказав

добро­

вІльно здати радіоприймач. Діватися нікуди, адже 'в селі нІ для ного не був секретом Миколин «вина­ ХіД. . Тут же на очах полі­

цаУ розбили прИймач і роз­ топтали ногами. Бід такої' образи

ледве

і

жалю

хлопець

втримався,

кинутися

на

щоб

не

старосту

з

кулаками. А в думці .пок­ лявся зробити собі новий, більш 'удосконалений. Ховаючись вІд людських очей, потайки вІд матері і

допитливих.

сестричок,

хлопець наполегливо йшов до мети. Бже 19 сІчня 1942 року радіоприймач був готовий· Та, коли в навушниках

почули ся

зве_

дення РаДінформбюро, а потІм улюБJJенl всіма меЛОД!l, Коля не втримався,

поділився

з матір'ю. очах

радістю

Із сльозами на

слухала

Катерина

Тимофіївна правдиве і Підбадьорююче слово Москви. Таким чином, аналізу_ ючи чутни,

радІопередачі які

і

ті

розповсюджу­

вали гітлерівці, Коля прий­ шов

до

ВИСНОВКУ.

шо

яне

зав­

дання ставить перед собою

розгром Червоної Армії і близtний крах СРСР. Інших джерел інформацІї жило

Згодом Коля почав про_

щоб легше його в невол~

правду

наполегливо

розголошували

останні свідомо одурманю_

ла Зуб, були партизани Оленсандр Кривець та Іван , Головно із Пісок.

Але

-

скоро

і

стає

одиночкою. усвІдомлює,

що одному з такою робо­ не впоратись, до

і

залу­

РОЗПОВСЮl!ження

йому відмовили. Не менше надійний зв'язнівець. Перед старостою і по­ ліцаями

німці

натегоричну

валилися

у

ріотів.

ка,

з'являлися

близьку

IJe

погляд.

батькові u

непомlтнии,

чоловІн,

І

Бдвох

вони

слухали

радІо

суттєві

регулярно

І

найбільш пе­

вручну.

з лютого по серпень

року

товлено

36

від_

спритний.

повідомлення

реписували

1942

тихии

насправді ж

чайдушний

Так,

лю·

був, на перши~

і

було

виго­

розповсюджено

листівок тиражем

390

штук. Приклеювали їх на парканах, біля КРИЧИЦЬ,

підкидали у двори. Но­ вини з фронту із блис­ навичною ходили

до

швиднІстю серця

~o_

кожног~

Глибоку впевненість у неминучій перемозі все­ ляли

листівк~

про

від­

значення у МосквІ Дня Червоної Армії та свят­ кування 1 Травня ... Н АПЕРЕДОДНІ 8 бе­ резня Микола пішов у ліс із санками по дрова.

Не встиг зрубати сухостоїну, як із соснових посадок ДО

наблизилися

чоловіки.

першу густих нього

два озброєні

Хлопець

вирі­

шив, що це Лісники,

і став

просити не відбирати сан­ ки, бо позичив їх У су_ сіда. НезнайомцІ розсмІя­ лися,

довго

запалили

цигарни

розпитували

і

Колю

неод­

мінно виявити підпільни_ кІв, або їх самих буде оголошено посібниками ко­ муністів. Поліцаї з ніг

саморобних листівок Ана_ н1я Федоровича Мельни­

дину.

поставили

вимогу

ли

Та

пошуках

зусилля

марними:

пат­

їх

бу·

листівки

реГУJ1ЯРНО .

ЗнахІдкою виявився місцевий лІсник Іван Заї­ на. Иого дІльниця пІд назвою «Урочище Кут» примикала

до

самих

хат

і

була зручною для парти­ занів. Але останніх він побоювався, уникав зуст_

річей

з ними.

Спершу .

ноли побачив Колю Зуба в лісі із незнайомцем, не

' надав Але

цьому коли

ся

не

значення.

таке

р!із

І

трапИSIо­

не

два,

за­

підозрив неладне . Про що і ' повідомив тайком старості і старшому - по_ ліцейському. 3 того часу

його на

не

покидала

над.iJя

городу

в

на­

щонайменше

рову,

а

то

ділянку. влада

радіс­

одержати

ко"

й

земельну

Адже

німецька

щедра

для

тих,

хто

ЇЙ служить вірою і прав­ дою

...

Н Е ПРОИШЛО і двох днів,

1942

ян

5

серпня

р. із БобровиЦі наг­

рянули

гестапівці.

Б

цей

день Микола працював

у

полі за селом біля моло­ тарки. Иого побили, вни­ нувши машину . ровицю.

роздягнутого

і

повеЗJIИ у

'

У Боб-

(ЗакІнчення на 4-1й стор.).


сН

Е

08

Ж И ТТ Я»

20 квітня 1990 р.

3 стор.' ••М! 63 (7972)

Алергія Мин~'в перший квар· тал нинІшнього року.

першосортної. тількн ходку

Як же працювали тва­ ринники району за цей час? досить - таки

добре. за

ВОНИ

продали

тонни молока, що на 1154 тонни більше запланованого.

19954

ніж

торіК.

Особливо

гіршилась

ції

якІсть

шен ні)

порівняно

ЛИМ

роком

У

у

мені

перецїджували

рааів молоко.

ство.

була

назад

у

оскільки

брудна.

І

перед

лише

вологою

Не

ніхто цього

ні

краще

як

кажуть,

на

поки

молоко

тем­

вони

до

до­

заводу,

уже прокисає. Про як,ість говорити не

тримала

поки

доводиться.

свого

вІн

«ЛІткіВСЬКИй. « Придеснян­

локо

ського» )

на

сокоякісним.

ні

пускати

до

свого

себе

і

умо­

на

молокоблок. непідступ, цінна мо­

продукція

радгосп

.

значних

до­

«пасинка»

Результат цІєї ності сумний: лочна

яких

погоджується

ноги

ка

зможе

стане.

здавати

охолодженим

у

важку

нить

Ця

І

та

ви­

зміц­

{<Літків­

принесе взаємну

користь.

lІад­

продуктів.

ходжень.

ків

ють.

Комісії

продукції

діла

відсутнІ

виннІ

ки

На·зва

де

за

Вона

порівну,

якості

i~eHi

халатніСТь)

«щедрі

плоди»

і

1007

902

87

849 46 17674

827 46 16159

22

22 13 2

« Семиполківський» «Рудня» іменІ Кірова 8сього по району

да­ рад-

нових моделей впро­ вадили у виробиицтво У першому кварталІ поточ­ ного

року

-

виробничо

4

три

44

69

2

13 '.

18·

1248

267

і

особ_

пісточкових

колектив виготовив

19

ти­

порі.:!

4170

3,52 3,79 3,52

824 460 7052,5

втрату

десь

двох

третин

місяцІ

понад

одягу­

на

сировиною, понад завдания

даиими, ців,

за

30

попередніми

тисяч карбованГ. КОЛЯДА,

начальник

плаиово-еко,

иомічиого об'єднання.

пеРПЮГ0 сорту.

8се це дозволило колен-

план

Зустріч з незвичайним СьогоднІ .же иl .. ОІ'О не зди­ .уєш нло. Про це пншу.т" га­

вІддІлу

.

зетн, розповІдає радІо І lІа.lт .. по .. азує телебачення. Словом. фа"т незаперечннА. Роз га-

дують це А.ище нау .. о.цl, спе­ цlа.lllсти, . адже IнформацlА про появу иа землІ сlнопланеТIІИ~ .- рІзноманІтна, рlзноплаио_а, безсистемиа.

Розпо.lм про те нез.ичаАие, чим дОВЄЛОI:ІІ зустрІтися менІ мешканцю мІста Броаарl •.

-

квlТНА

J3

ред.чу

2

о

Ц.

с ПОС.1lе

тодинl

45

р..

АИ8J1ИЧИСЬ П~~

ПОJlУНОЧИ-

х.н.ІІин

t

десь

saMHroтl.

мlА те.llе_lзор. иа н"ому з'А."­ ЛИС.. свІт .ІІ0_блакитнl . лlнlТ, хоч _Ін 'був чорно-БІлого зображення. ПІСЛА ...екl.ІІ"КОХ перемикань .ИМ­

КИУ.

Аото.

ражеННIІ

бо

hopMa-.... "ого

зоб­

не

CTa.lO. ПlдlАwо. до .Ікна, .Ідхилив занавіску І побачи., що на пе­ рехрестІ . вулиц" Пархоменка І Днlпро.с .... оТ метушаться троє неsвичаАНIІХ людеІ. ПередусІм врази. Ух аисокиll зрІст до трьох метрІа, велика ГО.llоаа. ОДІІТ срlб.llllСТОГО ІІОЛ"ОРУ • • одного з них • руках бу_ п"о­ довгу_атоУ форми 'ІН то лІхтар, чи

якас..

палиця

-

на

зразок

.. J.IIlueAc .... oY. Хотl_. згадав,

бу.llО, що

_нАти

до них,

.ступати

в

та

коитакт

з сlИОП.llаиеТАнами» преса не радила. Десь б.llиз .... О І О Х8И_

3

иаАважлиаlших

вlА

. того.

молоду

птицю,

підприємства.

РозумІючи

вlдальнlстю в'АЗ .. И. фабр

За

....и.

пlдроздlлl8

робlтиики

це,

великою Любов

стаВНТЬСIІ

це

цього

тт

КИТ8С ..КОТ

м'рою

по.ажають

І

посаДАТ"

залежит"

трохимlвиа

до роботи,

Русо"а.

за.жди

з

К"Т.ськоі

у

успІх .исо .. ою

ОДИН

Бо

ж

цехах

ас ..ого .Ідпо,

сумлІнно виконує с.оТ обо­

молодІ,

І

старшІ

.

робlтинц.

-

птахофабрики.

колекти_у

.

Зlflм"у;

Трохимlвиа

.n.

трудl.ни .. и

птахофабрнкн Т. Русо.а. • ото !М. СЕМННОГА.

9-а

ра

лових

лишена

дян.

-

грома­

Одна з причин цього

порушення

правил

по­

жежної безпеки при ко­ ристуваннІ побутовими електронагрІ в а л ь ним и приладами. У зв'язку з цим нагадую, що небажа­ но

користуватися

справними

дами . ти

в

часно

чів

електроприла­

Небезпечно одну

вмика­

розетку

декІлька що

одно­

спожива­

електроструму .

пам'ятати,

не­

Слід

залишені

ввімкнутими на довгий час в мережу телевізори, мережні радіоприймачі, елект·рогрlлки,

праска

також можуть чиною пожежі.

Так, ку

22

......

електрична ' грілка,

жу.

1990

ро­

пожежа

у

.N.1 15

будинку

господарем

ввімкнутою

Внаслідок

'Горіла

кімната

В

мере­

цього із

за­

квар­

ви­

домаш­

нім майном. А через 17 днів У квартирі .N!! 16 будинкуN2 54 по вул,иці Короленка

жа

від

нутою

сталася

залишеної

поже­

ввlмк­

праски.

громадяни, уважними і обе­

U]aHoBHi бу дьте режними

ні

при

електрич­

ними приладами. Не за­ лишайте їх без нагляду і не дозволяйте користува­

тися

тайте,

ними

дітям.

що

кожна

пожежа

виникає

Пам'я­ третя

саме

причини,

М. ОЛЕКСІЄНКО, інспектор

СВПЧ-l'О,

.ІІнн Я ди_н.ся иа це нез.ичаАие

в ІНТЕРЕСАХ ЛЮДИНИ

Я8ище (ВранцІ сусІдка ГО80РН­ ла, що баЧИ.llа на цьому мІсцІ С.lllди 8eJ1И .. ИХ роз .. lрlв). Я ж вІдразу пlcЛА ЗНИ"неННА . цнх постатей а"JlIОЧИ. те.llе.lзор І

КАР АГ АНДА. Магазин для літиіх 1 малоімущих громадJШ відкрнвся В центрі міста. Ного першими покупцями стаJIИ пеисіоиери, інваліди. Воии ку­

продо

•• у.а_

ДИ.ИТИСА

те.llепере­

дачу без бу ....._яКих перешкод. Здиво_аниА ти... що ...о.елось побачити.

Петро

...

ОТРІЖКО,

,"ро.арн. _У.ll. Плеханоаа,33 .

на

від­

гілки

з пІдрахували,

І

L:кільки

тичинок

лишилося

непошкодже­

ними . Для ження

пилку

за_

зни­

температури

загрозливе,

не

здатності

запліднювати

тичинку

він не втратив. За та_ ких умов все залежа­ тиме від бджіл. Поч­

_.

дуже великий, але пе_ репад температури був від одного до тьох градусів. Значить . вро_ жай залежатиме також і вІд місця розташуван­ ня саду. Словом . як

. кому пощастило. - Із кісточковими -зрозуміло.

яблуні?

пують тут товари за знижеиимн цінами .Для кра. щого задоволення попиту покупцІв у магазині оформляються 1 пqпередиl замовления.

(ТАРС-РАТАУ).

з

А як груші,

80НИ

ж

тіль­

ки зараз починають роз

пускатися.

Обстеження пока.

зало,

що

пошкодженнтІ

цвіту мінімальне. Отже, це

не

повинно

вплинути

суттєво

на

врожай­

ність.

Хочу

користуван­

побутовими

'цієї

січня

виникла

квартирі

бути при­

вої.

тири

взяли

буде все гаразд! Хоч у географічному плані раїюн наш не

по вулrщі Лагуно­ Ії причиною ста­

Минулого 1989 року у Броварах виникло З7 пожеж, із них 28 в жит­ будинках

ми

нуть працювати сім'ї

СТАТИСТИКА N2

до

цвітом незважаючи

можемо

про

снігопаду і стабілІза_ ції температури повіт­

народного

трикотаж­

ми

говорити

На якнх даних ви базуєте свій прог­ ноз? - Відразу ж після

торroвельного

дитячого

вишні.

рощування

тиву,

ра_

одного­

плодів'.

трикотажиики

процента

мінус

Виходнть, ми повністю втритили вро­ жай цих культур?

заробнти,

иого

до

доходила

точках

.

робіВ, на 755 тнсяч кар­ бованців додатково товарів

85,2

яка

деяких

решні,

труднощі із забезпеченням

спо~ваиия.

садів

трьох градусІв. В цей час у нас цвіли абрико­ си, персики, сливи, че.

8458

3,46

та­ по­

для

Ні,

3.З6

що

ливо

йону

3 ,61 82

синонти.

годи

в

НЕВЕ СЕЛА,

Любов

на·

несприятливої

ператури ,

сяч штук трикотажиих ви­

трикотажного об'єднання. Це джемпери, дитячі кос­ тюм,чики, сукиі. 8сього за

працює

сьогодні

снігопаду із різким зниженням тем ­

держплемптахозавод

65

.кІА

агро-

читачів.

показують,

ря

директора

сильного

Оновлюємо асортимент

Бригада.

початку

на УкраїНі не було уже більше 20 РОI(іВ. Нагадую, що 8 nвіт­ ня . ми були свідnюlИ

416 9134 416 2153 8920 3284 1632 2496 6140 14687 1504 4666 100 1065

3,47 3,47 3.55 3,91 3,42 3,18 3,50 3.48 3.48 3.43 3.63 3,61 4,11 3,48

птахорадгосп

віД

-

67

.

« Богданівський»

роботи.

дужість,

501

« Плосківtький» птахорадгосп

Все це разом узяте (безвідповідальність, бай­ ло

650

«Авангард»

УСі'М

незалежно

1673

60-РlЧЧЯ СРСР

13 255 13 36 178 93 51 78 86 177 47 73

держплемзавод

молока.

нараховується

1673

«ЖерДІВСький» «Заворицький » «Заплавний» «Зоря» « Красилівський. «Літківський » « Придеснянськ!'ІЙ» «РусаНІвський» імені Щорса

операторІв

якість

946 1247 2007 837 307 414 1270 957 687 371 1445 1163 74 485

«Великодимерський»

оцін­

Дивно, але факт: ;юо­ ветспецlал.lсти на чолі а головним зоотехніком 0_ Б. Кудлаєм нІяк не можуть полюбити чисте молоко. Очевидно. у них на чисте молоко алергія. А цІна такоХ «якісної» продукції за тонну на 77

959 1494 2020 886 487 511 1321 1035 817 617 1492 1236 74 500

« ГоголІвський»

по­

го густоту . Через те й зрівнялівка побутує в оп­ латі

льного

ІЮЇ

« Бобрицький»

за санітарний стан ро­

мІСця

на

Наш кореспондент М. Гоменюк зустрівся із заСТУПНИКQМ генера.

ків

і

Яliості

виставлятисl'l

склалися

хвилюють

ТОCnОJljа рс1'ва

працюють.

журнали.

І насамперед кісточко­ вих після иепростих погодніх умов, які

ДОВГОL:трОКОВі

як І В' спеЦіа­

по

одержання

L:постереження

не вимага­

не

на

врожаю плодових дерев

ших

згаданих уже на матерІалу, рад­

і з людей

.

вyqати

комбінату . «Десна» Анатолієм Миколайовичем Бондаренком і попросив його відпо. вісти на запитання, що

своє

ідуть

листі

квітня?»

.С. БУЛКОТ,' деРЖінспектор по заго­ тІвлІ І якостІ сільгосп­

псується

зеленому

Чи.тачі запитують: «Чи можна розрахо­

на мо­

підтрим­

годину

авторитет

ського»

недоодержує

грошоних

і

на

«Пасинка.,

міцно

Радгосп (<<батько» не

Білий ' сніг

Користуючись нагодою, хочеться попросити адмі­ НістраЦіЮ радгоспу «ЛіТ­ ківський». щоб вона під­

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСТЬ ПРОДАНОГО ДЕРЖАВІ МОЛОКА РАДГОСПАМИ РАйОНУ ЗА І КВАРТАЛ 1990 РОКУ (в тоннах)

лісти самі не виконують належним чином обов'яз­

бочого

вІд

зараз.

кує,

машинного доїння, за чистоту доїльних апара­ тів, чистоту молока і йо­

ннжча

дить

пл юсової

ган­

день I~ бру дне

~ар60ВatщJв

воно його

радгоспу

приводу.

госпах. Тут теж, . «За,ворицькому» ,

біда.

молоко.

вах

розпОДілу

справи,

в інших. початку

Яl{ говориться. їх не нав­ чила. висновків керівники

везуть но. другий Заворич ;!НОВУ

до

возять

жувалось, очищалося. А після розподілу «Придес­ нянський» залишився при «бубнових iHTepecax~ і си­

доїнням а

. продовжують

ліпшення

продукція

та спеціаЛІсти. не ;!робили. І як ні в ч~му не бувало.

корів

ператури,

«Літківський» все молоко з ферм надходило на мо­ локоблок, де воно охолод­

ви­

За

перший квартал понад тисячІ карбованців (це без урахування .ди­ ференцІйованих надба­ вок). Критичне становище склалося в радгоспі «Придеснянський». Як вІДОМО,

нічого не роблять для по­

господар­

Проте

.

...

неякісно.

мІлині.

за

молоко

На молокозавод спеціа­ лісти приУжджати не ба­ жають. Мабуть, бояться

аби привест·и його до пут­ тя, повертали машини Із аа воду

та­

круглень­

підмивають,

ни, однак ні меле з

господарствах «Завори­

вони

недоодержали

ч.іркою. ВІдсуТНІ на· фер­ мах деЗИНфіКУЮЧі розчи­

МИНУ-

.декІлька

дві

тож тут є над

протирають

paдг~c-

радгоспі

цький.

За день

робить

задуматись

не

по­

питанню якостІ молока уваги НіХТО не приділяє.

Так.

у

карбо­ врахувати то вийде

ходки.

миють

« Придеснянськии. (- 23,9). «Заворицький~ (--22.4). «ЛіткІвСЬКИ~~ ( _.. 14.1), «Богданlвськии. ( ... 12.8). «Великодимер&ЬІі!ий» (- 12.4). цих

довозить

чисте

70,5

тонна­

Винні у цих «гріхах» і доярки. ДОїЛЬНі апарати

пах

ry

госпи

231

карбованців.

чим

вІдно­

~

не

ка набігає.

ПРОДУК­

процентному

трьома

Словом. сума

молока менше,

4;3

з

молоковоз

госпо-

дарства продали на процента

молока,

ких

- ' кількІсний. з якісним­ кепськІ.' сортом

ми

478

Але це JПfше одии бік

Першим

мчить

господарство ванець. Якщо ще. надбавки,

держзамовленням

медалі А от справи

що

За' одну молоковоз .

на

Виnроси.llи розtЮ8ісmu

запропонувати

садоводам живити

негайно

сливи.

під_

вишні,

персики, черешні калій­ ними добривами у роз_ рахунку 40-60 гра­ мів на відро води.

Добре розчинити їх, ви­ лити уприштамбові круги і заробити у грунт. Це активізує життєві процеси,- щже­ корить рух соків. Після початку зав'я­ зування плодів добре у такій же кількості і таким же способом підживити

сади

азот­

ними добривами. Мож­ На

використати

нену

гноївку

відношенні КОЖ ною

розчи­

у

1: 1О

поливатИ

під

спів_

і

та­ кро_


стор.

4

квітня

20

1990

р.

сН О В Е

• .N2 63 (7972)

Ж И ТТ Я:t

·· ·.· . · ··(Н , ••••••••••••••••••••••• (Закінчення.

Початок

2.іЙ

Тут порядки були ще суворlшl. Передач для Но_ лІ теж не приймали, тому Натерина Тимофіївна нічого не знала про долю сина . Але мати все одно день удень приходила до

стор.)

Дізнавшись про це . ма_ ти взяла необхідний одяг, дещо з харчів і пішки вирушила

навздогін

сино­

вІ. Добралась опівночІ. ПолІцейський патруль затримав Натерину Ти­ мофіївну , протримавши до ранку в дільниЦі. Вже в комендатурі , равили,

куди

її

тюрми,

нап_

дізналася:

син

заарештований за зв'язок із партизанами. Тому й Гіередачу не "рийняли. R попаченні RіД !\ЮRИЛИ .

сподІвалася

щось

ськом ... Ранком 12 грудня НоЛЮ ' і Партизанські сім ' ї Із Пісок Новобасан. ського району (Нримця , Євенка, Головка, Лакша). всього 12 в ' язнІв, загнали

в

_

мишину

губку і повезли за Чернігів до траншей . в які ски • . дали мертвих ... ПІСЛЯ арешту Колі , розвІдником _ зв'яз_

легше

ківцем

всі

МУ-

КИ: Згодом Миколу Зуба перепра1tf!ЛИ до чернlгів_ ської тюрми І тут Ma11W

партизанського. аа-

гону ім. Щорса в СтарІй БасаНі' став АнанІй Федорович Мельник. Цього па- , тріота також не обминула трагічна доля. За два дні до визволення

окупантів

району від

розвІдника впі­

знали полЩаІ с. ки

У

НАМ ЕРІ разом із Мmюлою були його

НІчого не могла

односельці Омелько Дивак та Пилип Артеменко. Ім пощастило вирватися із

пазурів

гестапо.

Вони

при

допитах

забирали

до

і

фюреру ,

вІдомо ,

вину

все

що

він

шпигуном

у

парти­

ну

не

на

ногами,

пальці' рук

зрад­

вішували

ті,

дверІ,

за

за

допитів

разу

не

його

повертався

тягли

здавалося ,

пол1цаї,

мертвого

про­

першого

листа

від

і

си­

1 · ТІІГОТИ, тоБІ.

зради

Я

вІ

не

спрн­

мІг цІ­

внмолити

жит­

фронту, вам буде легше. lIередай моїм, що всІ му­

за.­

нареш­

хлопець

руками

їй

тінко моя, не тужн. Про­ щаЙназавжди. Більше не прнІзди. ЦlвІ ночі мене не стане. ЦІлую сестрн- ' чок. Татко повернетьс)! з

ки я стійко перенІс і справІ не зрадив. Со­ вість моя чиста. '

...

З

сльозами і

кару за мене 1 тисячІ по!: Дlбних. Благаю, тебе, ма­

вирвали нігті на лівІй

руЦі

сина .

служники понесуть сувору .

під­

руки,

спину,

до

тя. Справа наша перемо­ же. Окупанти та іх прн­

закладали

у

ма­

...

ною

Нати лютували все БІль. ше . Непокірного в'язня нещадно били нагайками, залізними прутами, 'ТОП­

лемлені

ТИМОфіївну

горе

звинувачення .

тали

до

.Дорога мамо'ІКО! Прости свовму сину за

ником і відкинув пред'яв­ лені

шляху

останнього

юнак

стати

.. .

Через І1Ївтора тижні, грудня, Валентина

чинив

погодився

додому

стягнула

всіля.

хитрощі ,

пекла

Тимофіївна

тремтячими

сестрами. ворожі

бог'

ПеТРLвна . зустріла Натери­

він буде разом Із матір'іЬ на

благо­

вирвати­

тюремного

Натерина

13

до Великої НІмеччини, -ае'

Незважаючи

мамине

пощастить

із

пере­

кріпитися,

He.uerKoro

ку. Обіцяли навіть виї~Д

кі

йому

вирушила

занському загонІ, повідом­ лятиме про бойовІ плани народних месників, при~ веде командира у за..сlдку до німців, йо~у все про­ бачать, добре нагородять і він буде жити в доста'!'.:

і

крадькома

лолітніх дітей . та й треба було підготуватися до на­ ступного, неблизького і

стра­

ні

ЦІлую, цілую.

11

сам,

і,

ТнмофLївна

Натерина

довгий

хворіла ,

по камері,

давали пити,

ла вІддавати дочкам. ІНи­

ЗАСТІННАХ боброви_ цького гестапо його

чЕ!ння вІйни і повернення ДОДОМУ ' НикИфора Но-

жаліли

товариші

Схоже,

рІзких команд.

що

комендатура виїзду.

готувалася

до

ОпІвночІ затриманих ви­ вели Із сараю. Іх оточили

куток· двору .

як

стянтиновича . Але не су- , дилося загинув смертю

у ніжинську тюрму. хоробрих

-

під

Смолен-

Там

глибока

встигЛИ

була

яма.

Не

люди

отямитись ,

пролунали

автоматнІ

черги.

За якихось

rfять

хвилин З ними було покІн­ чено

...

На світанку АнанІй Фе­ дорович прийшов до пам'яті. Гострий білЬ про­

допомогу.

м. Броварів, які мають до 5 бджо­ лосімей. , Запрошуємо вас до

ко

пораненого

.

щину

за

Телефон

Правління районного

cMepTl.

.. .нині

фІївні

.Новая

жизН1..

адресу:

відділ

товариства.

-

орган

Вроварскоro

м.

кадрів.

городского

комитета І(оммунистнческой партни УкраинЬІ, город­ ского и районного Советов народнЬІХ депутатов }(нев ­ ско!! области. (На украннском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О . Газета выоднтT с 17 апреля 1937 roда. Дни выода: : ВТОРНІ<К, среда , пятннца, суббота .

ліги

ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНllКИ.

бро­

Результативним тур

сьомий.

дИВ

був

який

'В Ужгороді.

можна

і

Отже .

сказати,

що

на­

став переломний момент у грІ команди : з'явилася зІграніСТЬ, взаєморозумІн­ ня у вища

у

четвІрці

за

(< Нарпати..

ворота

стку розпочнеться в

46

м'ячів і одер­ приз кращого бом -,

дуть

турІ:

ля,

.

Уж(<<Позит­

розігруватися

тобто

очок

город). 24:22 рон.. ЛенІнград), 20: 15 ( « Бакинка.. Баку), 22: 14 (<НалінінеЦЬ1>. Сверд­ ЛОВСЬК). 35:25 (<БПІ1> .

з

без

тивного профілю 4 трав_ ня. «АвтомобіліСТ1> зма­ гатиметься з «Бакии· КОЮ1> , «ПроменеМ1>, «HZ.lk . патаМИ1>.

на­

Цікаво,

ви

змагання

На думку тренері_ . успіх командІ забезпечить надійна гра в захисті. Тренери І гравЦІ коман­ ди запрошують Болілыис c

ну­

кІв

врахування

початку

ту .

з

в

чемпіона­

що такІ

Бро­

варах у спортивному залі школи-інтернату спор­

показали

І

двох останнІх її місце у шіст­

Боротьба за вихід у ші­

супер­

захист

у

-

пад капІтан команди СВіТ­ лана Іванова, добре грала Валентина Зубко. П'яте-восьме .місця бу­

Ось результати поєдин­ ків команди « Автомобlлі-

23:27

у

ганізувала

п'яте-шосте

сьомому

ці найсильніших.

як турах,

воротарі «Автомобіліста1> Наталія Лук'яненко й Ірина Малько. Вміло ор­

місця.

в

учасниць групи була наша НаталІя Назаренко, яка

бардира туру. Стабільну гру

змагання

ста1>

так,

ниць жала

захисті І в нападІ , результативнІсть

продовжити

Найрезультативні шо ю нападаючою серед усіх

закинула

кидкІв. В Ужгороді наші гандболІСТки поступилися лише господаркам. На­ бравши'В очок з 10 мож ­ ливих . вони вибороли пра­ во

Якщо , команда грати~

МіНСЬк).

прохо­

умо­

запропонова­

но' лише одній групі, яка буде боротися за місця в середині таблиці ..

травня прийти

4, 5, 6 спортзал

І

пІдтримати

команду .

яка

пІднесенні

і показує цlка.

ву

зараз

на

гру .

Г . БУЛЬВІНСЬКИИ.

ка,

Натеринt Тимо­

В2

роки .

Старень_

немічна, ' ледве

ноги

КонвалІя.

переставляє , ·і все на мо­ лодих задивляється . Є в

Фото

неї вже онуки, дочки пік­ луються про її старість . Але як би вона зраді,1lа. коли б хтось Із піонерІв чи КОМСОМОЛЬ1\1В завітав до неї! На жаль, цього не буває ...

Старобасанська

.

С.

.

Майстра .

• Зміна поколІнь.

шко­

ла, пl,онерська і комсо­ мольська організації по­

ФОТ0

Б.

l'орб&чевського.

винні гордитися своїм безстрашним вихованцем,

незламним колою

патрІотом

Зубом.

його подвиг них

І

Ми­

зберігати

. для

наступ­

поколінь.

Михайло ТНА ЧЕННО, МарІя ТНА ЧЕНКО.

колишнІ гону Ім.

партизани Щорса.

м. Бровари. Останнє фото війною ...

за­

перед

u ••

-

72 -

Бровари,

вул .

у

першому кварталі року у міськвІддІл внутрішніх спраt! надІй_

шло

169

заяв

і

повІдом­

збуджено 120 карних справ . За цей же період минулого року скоєно 96 карних

оклад

150

крб.;

крадІжок

11

110 крб. Київська,

правопорушень .

Так, за три мІсяці ско­ єно 22 крадіжки особисто_ го майна , 14-державного, одне вбивство, 5 погра_ бувань, 5 хуліганств, 20

крадіжок у сфеРі ено­

номіки

139,

аВ'Іотранспорту,

ТQЩО.

У порівняннІ реднім роком, на

з

12

попе_ збіль_

торговельно .Тj:икотажнсму

об'єднанні .

лишений без нагляду, пог­ рабувань на три, ХУЛі­ ганств

на

вбивств-

лень про злочини, по яких

МІСЬКВИКОНКОМУ

-

Міліцейська хроні"а 1990

ПО питанню працевлаштування звертатися на

вищої

варський « АвтомоБІлІст » вперше у цьому сезоні тричі піДряд обіграв сво­ їх суперників.

залишився налікою. Все пережите нанлало віДби­ ток на Його здоров ' я і ста­ ло ПРИЧИН9Ю передчасної

комірник на тарний склад

5-36-09.

"оманд

сонця в житті.

жІночИХ

кової частини, яка тієї но­ чі визволила райцентр від німців. Довго лікувався , Ананій Федорович, проте

сторож на тарний скалд

12.

серед

народження .

з­

крб.;

Бровари, вул. Москов­ ська,

СРСР з ганд­

БОJIУ

дня

Бажаємо міциого здоров'я, ба. дьорості, щастя, радості , світлого

пІд убитих і поміСТИЛИ у польовий шпиталь вІйсь­

завідуюча тарним складом

адресою:

чемпіонату

від

турІ

Важ­

витягли

терміново потрібні на постійну роботу:

25 квітня одержати во-

шостому

його стогін по­

чув червоноармієць.

В УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ

БРОВАРСЬКОГО

в

ка, батька і дідуся КА ЧАНОВА Олексія Парфеновича з 70-рIЧЧЯМ

спробувати підвести­ Тоді вІн покликав на

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .g • • • • • • • • • • • • • • • ~ • ••

ДО УВАГИ БДЖОЛЯРІВ

ТІльки

.

ВІд щнрого серця вітаємо доро­ нам люднну, невтомного трудів. ника, доброго І ласкавого чолові.

низував усе тіло . Годі бу­ ло ся.

ли сподіваннями на закін­

тримали два тижні . Нічого не добившись, відпра-

вили

Підняла­

ся, всю увагу і сили ста­

ділилися їжею. у

коли

час

ли через порІг у намеру .

Нолю

а

Ноля.

1942' р .•.

грудня

Вбита горем,

нида-

уривки

вирита

ся

ти. Але якщо він пого­ диться допомагати німцям, стане

пра­

ка,

тулок і, як змогла, заспо_

. дасть,

про­

заСЛУГОj!УЄ

яка

і

доставили в коменда­

туру. Після короткого до­ питу його зачинили в са­ рай, де було чоловік 25 заарештованих . Здавало­ ся, про них забули. У дво­ рі чулася метушня, лай­

коїла. Скоро Валентина Петрівна зустрілася із

словенюі

влад!

свою

із

Ярослав­

полЩаї і, пІдганяючи при­ кладами, повели у глухий

дала

достеменно

за

жінкою,

недалеко

хлопцем,

листіВО!5,.

німецькІй

познайомитися

кухарем. Ії звали Вален­ тина ПеТРівна. Вона' дала НатериНl ТИМОфіїВНі при­

над жертвами . Хлопцю твердили, що про його зв'язни з паРТИЗ!інами і

ворожих

найріднішо­

цювала в тюрмі по найму

слідчого . де кати напід. питку проводили екзекуЦії

розповсюдження

Аж нарешті їй пЬща­

мешкала

юного

Нолю

про

немолодою

й

арештанта. ДвІЧі, тричі на

день

ся

го.

стило

розповіли про ту звірячу , нелюдську жорстокість, до якої вдавалися гестапІв­ цІ

свого

ді знати!

1

НАСТАВ ПЕРЕЛ,ОМ

душо-

довІдатись . вірила, що за високою тюремною стіною ЇУ Миколка серцем вІдчуває присутність неньки і від того йому переносити

ВІТАННЯ

6

чотири,

на одне.

березня

на

поточного

року о 23_й годинІ 30 хвилин броварчанка Се­ меніхіна у своїй кварти­ рі

вбила

чоловіка

_

ал_

, коголіка. Прокуратура за даним фактом ·веде слід-

-

ство ·

,

Порушені ' карні справи стосовно Наз.арової, Ков_ басинської, Повшедної, Нестеренко, які викрадали

пряжу

на

шилось крадІжок авто­ транспорту, який був за_

виробничому

Редактор

ЗакІнчено

А.

вулиці

реАактора

-

4_03-76:

,аступника

BlддlJlY партІйного

жнтт.

- 4-04.61: 81дпооlАаJlЬНОГО секретар., 81ААlлу сlJlЬСЬКОГО господарства 4-23-26; 81ДAIJlY npOMHCJl080CTI І СОII'а.'ЬНRх пнтань 4-02-92; 8'ulJlY J1истlв І масовоТ роботн - 4-04-81; 81ДAIJlY радlо­ IRФоrмацll 5-13-91 .

Броварська друкарня І(нївського обласного управління у Адреса

друкарні :

I(НЇВСЬЮl

PtAaKTopa,

справах ВИдавництв, П~ЛіграФії

область,

м. Бровilри,

і книжкової торгівл і.

8УЛ. І(иївська,

154

.

30

Нороленка

у

нетверезому станІ вик,Рав автомашин у. Ця справа направлена до суду . Буде

засуджена і Оксана Да­ видова, 1969 року народ_ ження ,

цює.

яка

ніде

лютого

6

не

пра­

напідпит­

ку на вулиці Олімпійській вона по_хулІганськи себе поводила,

нецензурно вис­

ловлювалась.

МІсьКВіддІл

внутрішнІх

справ.

ВОJIОШИНЕНКО.

АДРЕСА РЕДАКЦП: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. ТеJlефонн:

розслідуван­

ня справи студента НПІ Бобра, який січня ц.р.

Індекс

61285.

Друк офсетннЙ.

кований

аркуш .

Обсяг

Тираж

І дру_

15.858

IJрнмірннків .

Замовлення

1'«,

1917.

#63 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you