Page 1

П РОЛ ЕТАР І ВС ІХ КР А ІН, €Д НА RT ЕС Я! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

,. ·

КОМ)' НІ с·т И Ч НО І ПАР ТІ І )'КРАІН И,

О Р ГА Н & Р О 8 А Р С Ь К. О Г О М І С Ь К О Г О К·О М І Т Е Т )' МІСЬК.ОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ

fueтa ПХОАИТІt 8 :;

17

uІтн8

1117 ..

СЬОГОДНІ МИНАЄ

* .м оо

року .

РОКІВ

/J8

3

(7S58)

*

На.зшжщи

.

rа:днр

культур

нас

ЛенlШt Іх урочисто п.рий" 1 нояпи 111 піонери. З цього •дІРуокну: сім'ю

звання

варському

в.ІІддlлку

такі,

обстанОІSКа у шкільній кімнаті іменІ Островсь:ко-

.я·к у тих площ,

1818 .рік, січень. Петроrрад.

ли ивіtrИ до В. І. Ленmу.

·

. (Фотожровіва РА'МУ).

А

пам'ятника

В

музеІ

сКабівет

квартира В. І.

Леніна

Кремлі• зберігається чи­ мало фотографій. Деякі з них довгі роки не публl­ иувались. Ось !сторіН од-

·

ного із знімкіВ.

ном. кін. корn. Будьон­ ний. 28/ХІ•. В ЯКОМУ' році буЛО

в

що

зроблено

.

БудьоНний у повній

ськовlй.

форМ! і з

ЦЕН ДЕІІЬ

на

.вій-

.

шаб­

л<W комуиtс'rи

-

члена

.рtчшщt З ,IJJЯ . а. о~енн.я В. І. Леніна. Вітаючи JrJ()J](JoДe поповнен­ ня міСW(оІ nартІАноІ орга­ нІзацІІ зі знаменною по­

чаk:Ом

1

Перед

перед ttопектива-

мн. яку бepyrn. ва себе . iJCjpaЩ!. ІХ ' ~авни.нн.

с~ ,.их, ЖІІІУ о. м. Іщенво ІРучJІS партійні

ивитки• . були предстаани­

ки

ІЩntйнИХ

промислових noдapcьинx

орІ'а&ізацШ

1 ci.JJJacW(oroc-

білогвардійських військ у районі Касториого, акін­ ний корпус під команду­

ванням С. М. Будьонног.о розташувався . в сеп! Стад.

діА.

раІДГОСПу

·

т. г. Иоло­

аІjрОНОМ-о90ЧІвнИК

· с Русанlвсьхий•

школи Т. М. Телен.дій. Кандидатські Ra.p-mи отри­ мали ІІJодІй . р~пу с.Лl:т­ нівс.ький• О. Б. Іщенко,

onk.paтop

по

мок був

зроблений після

. зетобробцІ

ну по

визволення 24 . жовтня Воронежа. Відомо, що перемогу під Орлом і .Во­

сКа-

ЛІn'ЯНС'ЬІКНІЙ• іМеНі 50.р.ічЧІЯ ОРОР Т. І. Карюх.і­ на, водій

-

бійці

ІІа. П C'НJJa

хай

Ячник

з

,

центи.

Вагомих здобуткІв у nраці досяrла Оксана Иорб~. групкомсорг

а.фоном-бригаднІР вІ.ддln­ :ка Оле~І.й Пи·лиnович .СнІсареико. Враховую­ .чи специфІl<у нашого від·

nартіІ

Лені­

і опо.ра. Тож

ЩаСТИ'l'ь

молодому

ПОПОВНеІІНЮІ

В. ДОСВІТНІR.

-~· -=-

.-

колехтиву

Дим~рки. Людмили Шам­ рай з Русанова, молодо­ го п~ружжя Анатолія та Галини НазареНJОів з рад· госnу c~n. які з мі­ сяця . в місяць добива. ються

пІдвищення

про ­

"-

ЗакІнчився

кварт&JІ

.

реНЦіІ.

перІПВЙ

ПОТО'ІВОГО

року.

длн

нарахування необ- ·

хідНого

фонду оnлати

КПРС

II8DIR· XXVI

звеРQІІС&

·

ваш ко~евt'.

-Ми прод10вжуємо на­ бувати доов1Ду праці в нових .умовах

~д~рю­

ва•ння. Нагадаю, що ne~ ЙШЛИ МИ На НИХ G дРугоГО 1Jі.вр1ЧЧ.Я

ІМИ:НуJJОГО

року.

У першому. квaP'fanl,

не

димячись на деякі nро­ блеми ~стачаН'ЮІ, а ппа­

ча робота до ~ro

,

-

ма­

ємо провести атестацію LнженеІЩо -техні.чвих · nра­ цt.вннкІа та сnужбовцtв, а

також

:

перетарифінацію

почасових роб1mик1в.

Хо"ІІ.v додаТи,

що за

цей час п~риємст.во на 1ОО процентів виконало

.догоаірнt

На

302

зобое'JІЗаmя.

тис.ячl

карбован­

'l'Ьк. на 248 тисяч карбоваНЦів біпьmе, . a-tlж nередбачалося, виготовле­

му стало можливим усnl­ шие виконавня 1· навіть

иовоІ ~rеталурrіІ і.менt 60і)іЧЧ61 Рад,янськоt. УК·

но товарноУ продуІЩіІ, а реалізовано понад

перевиконання на 94,2 тисячі нарбоваНЦів nлану nрибутlсlв. .

оuера.тор

це .дав МОЖJІИВіСТЬ одер. жати додатковІ · доходи

раtііи

М.

епеи­

М. Арrеменко,. по

вето6ро6ц1

рцrосцу-«ом61Наtу

cJ<a·

~еой.

НаnрНІКЛад.

. за

ре­

зультатами минулогороку

І:іа кожен ка;рбованець ос­ новно! зарnлати нарахова­

·но по ти. У

67 коnійок допла­ 1986 році ця сума

ущвlчі

була

меншОJQ.

М. АНДРІНЧУК.

ПЕРІКРИВ!ЮЧП sлr~д·лнов

Все ширшого розмаху набирають весняні nольо. ві роботи в радгоспі с.Красил1всь.кий•. · Вже нинІ хлібороби t'l1Вa

госnодар.

праrнуть

швидКо

rіровеtтн весь

комnлекс

веанянях польових робіт. СумліІнІно ~удятьс.я на весняному

полі

механіза.

тори. Зокрема М. І. Мар. чук на .оранці. М. М.

Чуняк

та

в.

в.

Чу­

;няк .на сівбі. М . М. Литвин, П . .І. ·Соrенков ,

К.

М.

Грінченко

-

на

викону.

110-115

тm. Про їх ударНу працю' розnовlла

радгос п я а

«блискавка• за -

19

квІтня .

В. АНАТОJІПВ.

С. КОЗІН.

вилІftя.

IIOpOW·

.

ють денні норми виробіт­ ку на процен.

црац1. Адже з другого півріччя nотоЧІНого ,року танІІЯJІ,. до В. В. ЮРЧЕН­ nовністю переходимо на КО, начапьмнка ІLІUUІОВО- · . НОВ! тарифні ставин та економ11JІІоrо вІд.!ФІу за­ ОКЛаІЦИ. Др речі, зараз завер­ воду тор,.овет.воrо нобу..цув&ІЬQІ іІІевІ шується велика nJДrofOВ.

~адів сфери oбc.nyroay­ вai8UI, заrальноос.аlІfНіх заводу

господарства.

Оп;рШІє цьому і матері­ алИІа . заціка.вленІ.сть лю­

г.нуть особисті піврічні зобов'язаин.я виконати до дн.я в:І;Акриття ХІХ Все. СЩQЗНОі партійноУ R!().Нфе­

ців знижено собівартість пJ10дуІЩіУ. Завд.яю~ цьо­

зонрема,

БрQВарсь.кого

в~а

nlдготоsцl грунту

спра­

Це,

npo

гєоІ<Тара

дУ'Ктивностl х.v.доби і nра­

ЯІсвм вІв був дu вашоrо КОJІеЕТВ:Ву? З ЦВІВ З8ПL

новими

wкі.ІІ.

дбає

Набуваємо досвіду

m.цприємс.1'8.

тро.мО'ІtІ'ер

rraн

ІКожного

колентяв

яІfа

Не можна не від31Jачи­ ти роботу номсомольців ГаЛини ГоловатоІ з рад­ госцу сГогоЛ1.вський•, Ва­ лентини Носко з ВеликоУ

·

дом. Ось віддачу

рщц~у

жено трет~ місце.

закр1t1

ценl rрунти підживлюють­ ся рідким ку.рячим послі­

моподІЖ·

wнавши план б~езнJJ на процеитів. Ій прясуд­

~ВЖе

·

з'із~

·

оде-ржано по 540 цевтне· рів, rоворmь старщН!Й

радгоспу імен·і

КІрОІва О. І. Оrепаненно та іІНІWі. Віднині всі во­ ни

Григорій

РЗ!д!ОООПУ сЛіткJ.вський•. Міс.ячний · план ·комсомо­ лець •виконав на 124 про-

Кор. ТАРС.

ра~-аоі.tбінату

кlло­

х:анlзатqри

ли вологу на 450 ге.кта­ рах. Це бLпьше двох т.ре­ тин за-гально! площі. Вне­ сено аміачну воду бІльш ніж ·на 100 гектарах. збід­

на

120

твар11Їfни­

Др)ТЄ місце у ~магаНні

булась особиста зустріч Семена Михайловича з 8ОЛОІЦИМИРОМ Іллічем.

·

домоглася зна'lНого ,росту продуктивності корів, ви.

норову вона надоr.па 668 кlлограм1в 1ІІОЛО­

nосів

му фронті на нашу ко­ ристь. А в 1920 році вІД­

роорахунхІв.

Незважаючи

·мо.лоди.х

530

тиКуmься ви6ір.ко:ве проагрооаосодів. Ме­

. ве.деІі'Ня

мож­

сВелнкодимерський•.

ка при :ц,пан1 ФаМІlв.

ронежем Ленін оцінив ·як перелом на ПІцценно­

.цо

ноrо

спу tменl .Щорса Ол~а Куnріенко. ДоrЛJfДаючи ЗО корів, на .КОжну фураж­

чу ·свою фотографію. Зні­

кlннот .

О . М. Борсук, учителька СеишоЛІ(іім;ькоІ середньо!

дlєю, друrий с.еІсретар мІІСьаскому оа.ртіІ О. М. Іще.ико r()Ворив про ту

ВІt/:JІОВ!АалІtИіс:Ть

рОЗJ1)0МЛеНИХ

JІИ'J'ЯНСЬКИЙ•

181Н:ди­

ИПРС і

118-t :

ліквіДацією

На все житта

ЖИТJІ.я,

члени :КПРС з Міста і району одераlувапи в ле­ rі .Д1Іі ·напередо-

~

кас­

_ опер а ці І

ниця. · Провідати

бо па.рrlйн1 доку.ме.нти мо­

дати в

-

за

року, завершено! ~6

заЛИШКіВ

вони запа­

'ВСЕ!

торненськоІ листопада

лею. На зворотному боці' написано:. •Тов. Леніну

м'ятаіть

яинх обставин? . Пlсл.я варонезЬІКо

1919

Коли створювався му­ зей, його співробітннии знайшли- невелину фото. rрафію .. На иlй - . моло­ дий Семен Михайлович

подарунок,

гpymr,

кОмоомольсько

лила комсомолка з· радго­

ne.

зараз

ти минулого року, якоІ з ;кожного . rехт~а бу л:р

кІs району на цриз tмеві Героя · СоцlапістичноІ Праці· М. З. ПНJІЬтЯй очо­

і попросив Калініна редати Володимиру Іллі­

Вони уважно стежаrrь за полем. Тут широко nрах­

Ентузіазм

гаІLНя молодих

РозnовІnо фотоrрафІя

раз те:JСНІ1Кою тракrrористи.

значне збільшення мало­ ,рqдІОЧИХ гpYifl'J.в, з,робимо все -необхідне, щоQ не на­ баrато Знизилося уро­ жайність ~урудзи пріr

бере3Ні ·соц1алісtи'Ше зма­

ників туди nриУхалИ М. І. Калінів і Г. І. Петровсь­ кий. Ось тодІ Будьонний

пі·

-

За п1ДсумкІіми роботи у

ВАСИЛЕНКО.

вирішили

збільшення обро6·

.

брИІГади

'КУ

тав свого ону.ка ВасИJІЬІ(а 1 nов'язав йому галстух

ветеран ВелНІКоІ ВlІІ'ЧйЗ­ ІНЯІНОУ війни В. А. Цимбо­ ля. Пorrtм п-І:онери поокла­

ди

ється

були закріDленl за J<Олек­ ти.вом ранІше. Дехто з ме-

. ГО. Зі СЛьозаNИ радОСТі Ві­

засіда-нні ра­

на спqціватися, що буде :wоблено CY'l"l'e&Y поорц­

·

оснО!!но-

неІ. але на

зеленИй КОРМ т.а. ЗЄJ»ЮВОХ

спри­

рlзали• ще 200 . гектарів землі, а МО'ЖЛИВОСТі ІУ не

момеmу ОВRТКОва

ми вирощуємо в

. му

змеШІІwrься. Але. сУ!дячи з того, ян реrель-но готу­

об!ЛrrиС'я. Особли:во баrа­ то довЕЩ.еться поnрацювати цього року. ..діцже Ба»

,бути

nіонера.

І

поменша­

Так. має рацію пе.редо.. вий меха-нізатор, але й .J)ез пwотовки тилів не

дією в житті хлоnчиків і

УрочисrістІо п~ресл~&па

чи

rодІвель.ного господарства,

площі, неGВажа­ JОЧИ ні на які труднощі. Хоча сnеціалісти госпо­ дарства піДрахували, що ~·ність хуg<урудзи на

JЩЦУ.

ло вітали nЩростаюче поколін:н·я з важливою по- .

почесріого

ІВЗRМИУ

РОБІТ/.

10160111

. люваноІ

ли добрива, навчалися. І зараз уд.щрюємо поля, закрцває.мо волосу. Про­ те .всі :добре розуміємо, що основна робоТа поое­

n.

гl·днпми

імені

лагодили техніку. вивози­

Все­

війнИ 1 праці .В. А. Цим· боля., М. t>ондар теп­

дівчаток, п~Іf.Жали

радгос-пу

ло Іх зараз. . Але все · це підгоrrовчий період. Зимою

поповнили вели­

сою3'НоІ nіонерс.ькоІ орга­ нізаці-І. . Диреюrо;р wкоои В. А. М&рунm<. ~іонервожата О. Л. Яцур.. ветерани

В. І. JleJdll.

* ЦІва 3 ке& .

.RуJІЬТУ:РИ, яні пt.маються меха-н13018аж>му об­ робі'l'КУ . Вміло маневрують за­

ти на

ти, що не було турбот у

вьд. :дн·я наро,юке"f;ЩЯ В. І.

дня вони

по

корМ'QВЮС

КІ.рава В.ІІН.'rор Jіваnович Baric. - Не М<»Кна сказа­

·118,1 , річниці

nередОt.дні

механізаторів

внрощуван'НЮ

т.ретьООUІа.с­

нИІКів мІt;ькоІ .середньоІ школи .N2 7 ц~й день. На­

1

& Л АС Т І .

ха:нlзаторІ!в на.вJ.ть nро­ понував .вІдмо.вmих:я .в.lд

ЧЄІtанПІЯМ ещ>авжньоt ро­ боти·. С1Назаа мені бри­

закарбуєть­

се.рцях

И<»КВий з ваt живе

-

піонерамн

ху

·о

ЗЕМЛЯ І їl . ГООПОДАРІ

- Ст-.аи в

С Ь КО І

8

ШІІРІІЕ ФРОНТ

ДNЯ

-----------------

ся

К И І

П'ятмицJІІ. 22 каітнв -. 1988 року

НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА ,...._..

Д Е П )'ТА Т І В

nnaн на

завданиями

422

.n

тисячі. Все

-

Ал:е, а

ІrадУВU.. аJАчувмо

У'Н

аІ.дпрвв•ство 'fР1диощІ 1

ІІnеріL1ІЬВо • teXВi1JIIOIIY nocтaч81dd.•. - Так. дуже

нш:

-

зал13ниця

nідвела майже

дІВа ТЮІОН' йшли на завод лісоматерІали з Косто­ польсьхого .деревооброб· ного ко1о1бінату. Щоб не зІрвати nлан, колективу довелося працювати ду­

же нап·р}'жеио . Нрім то­ rо. не було виділено ма­

терІалів

на внробниЦ'І'Во

товарів народного сnожи,вання. А СЬОГОДНІ ПИтання

ставиться

так ,

ЩQ б значsо збільшити йо­

го і у:же ·в 9о-му досяг­ ти J)І.ВИ.Я 1995 рону. чи~

тачам . маlіуть, буде цікаАо д1ЗІіа't,'ІІСЯ ПРО те, ЩО В nepшo~~;.v

квартал.1

ми

по­

чапи випускати і нові ви­

ди проду·КЦlУ.

~ ПОЛИЧ­

КИ побутові,. шафи на:вtсні,

sІшаJLКи чинаємо

робнИЦ11ВО

. садових.

тощо.

Розпо­

освоювати

і

ви.

будвночІСІв

С. КОСМАЧ.


сНОВ·Е

с.оріика.

2

ЖИТТЯ:.

22

Квітня

1988

року

111'8 ЛЕН!НА БЕSС/ІЕРТ~Е, ЖНТТЄСТВЕРДЖУЮЧЕ З 1956 року й до цьо. го часу Інститут марк. си3му .ленінізму nри ЦК ІШРС, Державна бібл~о­ тека СРСР Імені Леніна видают;. томи бібліогра­ фічного nокажчика сЛені­ нlана•. В одному з розді­ nіВ цього покажчика йде мова про пітературу tiO'

ускладнювало

рограді і

містах

nівніч­

них губерНій. 24 квітня 1919 рщсу з ініціативи В. І. Левіка Раднарком nрийняв декрет про · пe­ pecenemur добровоr.ьців із р0(51-rник1в

і

·

сепян у

губерніІ, · де було непога. но іа. виробивцтвом про.

..

Діяльності

становище

із продовепьством у Пет.

науково дос.

підних закладів краІни по збиранню, зберіганню

·й

nублікацІІ літературно!

сnадщини · В.

1.

ЛенІна.

Пошук пейінських до. кументів у фондах дер. жавних архівів 1, зокре. ма,

в

ділових

наркоматlв,

тах

.

на докумен.

нерідко можна було

прочитати по кілька резо.

тоцій, а почерки та ко Та ва

ІлліЧа

його соратникіВ нерlд~ .були дуже схожими. все ж ця копітка с:пра. не була даремною, ад,.~

же

Дозволяла

ворипося:

простежв.

вирішення

того

.пerшeJIJI.I1 вольчого

чн

ментах,

резолюціІ та надnиси Во­ лодимира Ілліча, завжди зберігаються детальні ві­

виконання

даних

ним

доручень.

листи,

ні

робітників

•.

.

вивчення

кументів.·

комплексу

. 1919

. одержання

селян

із

гу~

ВввчеВІЦІ. цього доку­ мента n~ло поштов.

• ·

хом Ііро

до ~nяду справ пepeceJreНВJt пlтерсь.

ких J)ОбlтВвtdа

,

сім'я.

1&

ми. 1а. ·дохумеитів вцно, ща ВОJІоЩІМВр

·

хоДі

І.лпtч

nepeceJJeВRя

селян,

·

вище

з

хто

гово. Росі-!1 потребує допомоги робіт­ ників, потребує культури. Бачив Полєтаєв 1 блиск

чях qересепевцlв і мів трді: цІ лю,ІUІ туди, куди пошле, висока, vtцна, як

групою туристІв коІ обJІастl

по . містах Омську, Томсь~у.

я

·нах,

КИІвсь­

Сверд.Jlовську. Новосибірську,. Красно~ку.

Подорож трввапа двад­ цять днtв. Багато 3 ПО•

вродавольством

чотирьох

копис!

у

в

reA,

вІДПорево

·

частиву

-

му віДбував заслання В. І. Ленін~ На площі більше шес­ ти гектЗjріВ в меморіаль.

н1й зон! запові,іщика .тру.

доІІІ і ентузіазмом вели. коrо колективу наукових

опІвробtтників Інституту марксизму • ленінізму П,РИ

пеку,

оргаНізацій­

заС:паИЦRІІИ СибІ;ру, Ща­ ночі, а учасниками рево~

·

в Ро. У св.

бірському' ааС.павн1 В. І. Левін наШісаа бlпьше ЗО

.

ТВОріІІ, яиt IC8flИ вели. чеане аа-.м· для рево. moцUЬJoro·. руху.

.

уопевия

революцІАноrо

Ідпіча.

пр<"

веяич

подвигу

ftЬ-аей допоr.rІі.rає

ем.оц1йв1Ш.е · пtзвати зумtти цt!1

епоху.

1

а,ро­

1)Т

зібрано багатий докумен­ тальний матерtаn з !сто. р1І 1І&ШОJ партіІ.

·.

І.

rвидюК.

~-враці·

nраада сІІІІТu,

нщ:ли

в

народ

солдат,

селян

сло­

ще

за ЖІfТ!'І'Я Lлпіча. Вдячнd JЩЮД осnівував лІ<ЩЯmJЙ, велнч:ний ООраз . 80Жд,ІІ,

-н~ його рисами всё: . сипьиоrо богатиря. .

серонв '1920. року · киУtвсьІка · r83t'!l'a сКому­ иk:'r• иа.цр~а вlрш сеJJJІН&На .Івана. Кащуаа, ЯіКиА закJ.нчуваася спова·

22

Т8ОІІ

nраІІА& 8lчtto· JКМТІІ,

Іу.Ае т11011 а/рка

·

ас110му миру c8/Тirrtl:.

18

с~

1918

rазета сІfjраоиая подала

уривки

:

}ЮКУ

звезда•

з

nоеми

с1918 го~ че;рвоноармtй­

ця В.

~и з црисвя­

тою товаришу Ленtну. З того часу еsлащца:mа. пе-. нІІнсьаt.а ·тема займає Все почесніше

м.Ісце

у

Львович

вии1

партіІ спокою ве визнав.

В. КmРАНОВА, завІдуJоча міським ·дер. ар:dвом.

на

·

заслуженому відпо­

Фото М. СЕМИНОГ А.

aru111111

!ЮЮ

ти, в

любов'ю оспіваний

до

Сосюра Ленінlа­

осrаНtІіх

РосіІ під керіІВНицтвом В. І. Леніна. іІ ТрІЩЦfІТі роки В. Со­

Д;Нtв

твqр­

~~~ IOIRdl yctx _рt!ІСІф

році, в

1924

сюра

ком

і

жалем,

чав

.вк

прозву­

всенародна

клят-

ва на вІрR1стЬ ленІ.іИсЬЮІМ заповітам. Д&аека нам nут..,·

аІІе

мм

не· однІ:

н- саІТІІт., Aoro ааnоаІти, ма. nоІІІr • а&ІІОАІ, у шахтІ ка' днІ ... Комуни ми ИРJІНІ ·дІти.

І в насту~! рОЮІ один за однам з'являються з~І:А

пера

ПОЄ'І'а

твори,

црІfС9ІІ.ЧЄЯі вел~ Ле· ніну. У поемі сСьоі'Одн.l• автор JІІЯЄ,

переконпІЕо

що

смерть

на

зло

лю6иімоrо

тІсНІШе

заJВІ·

аороrам

8ОНWІ

зrурrувала

радtІПІСЬІКНЙ народ навко­ по леи1ва.ІкОІ парт1І, йо­ rо дорогий образ с.тав ДІІЯ ких мобІпізуючою сипОю: Так, немае nоиІна, Н8ІІК, Но nо'Іусм мм Aoro теnер. Ан хаА . І СІрат,

І ІІОРОІ' 8нас.

. Що N80A

..,...,..

ста•

ІІКП.

у тому ж 1925 році В. Сосюра у· с;вов.р-11 ~ сі!у вІдтворвв усі

. Иа4Іважmпі1ш1 loJuoцJARoJ

nеріоди

peС5ороп.6н •

звернувся

-до

ЦИІКл поеЗJ!й, аокрема сЛе­ нін•. сВезсмертиому•.

.. ООсю­

вLи

знову

ленінС1>1КоІ теми і створив

де nроrолосив безсмертя вождя, вірність · ленін. сЬІ<НІМ заnовітам, що c'l'a·

ра написав с'rрадиційний марш•. Пройвятий смут.

ще

ми:

15УА8

Мих1йпо

своІх. Іплtчу прИСВfІЧені поеми сНавкопо.: с 1917•. У дні всенародно! скорбо.

во nравдіІ Ленtиа. ЛеuJ.в, ська · тема з' .являється у масовій ~чості робіт­ ників,

працював

чввку, але продовжує вестн виховНу роботу серед п1дросtаючоrо покопІвиJІ. Серце бійця левівськоІ

РадянськоІt держави.

л!ІК. Волол,нr.mр не роопучався а

то наражаючись иа небез­

ревотоцІйно.прак.

' ВІв

нар о .д·о м

ІВ ХОЛОД ·1 спеку мандруючи в.t:д села до села. час­

науково.

ЛІ()ЦіАИОІ боротьби сіІ і за кордОJtОм.

вождь пролетаріату, за. сновник першоІ в світі

ІІІтас,

ТаІК у буреМні роки Ве­ ликого Жовтня безстраш­ ні І<обізарl ! бандуристи,

.

органах.

го.повою викощюму сtльськьі Ради, . очолював колrо­ спв, радtОСП ШЩІОrо району. Сімовіддааа праця ІСО­ мувіста . відзначена орденамн ЛеніІщ, Трудовоrо Червового Праnора, Жовтвевоі Ревотоц1І, меда.пя­ мв. Вому вручено знак «50 років перебуваввя в КПРС•.

документально

3

АоІаІкуІ!І

Важпnе місце а музеІ

і

дянськвх, rосподарських

ціннІстю. адже в

У поаужному спвс:ху М. Л; Хазана-робота в ра­

відображено питання, ви. рішенням яких займався

ВІд НИНІ, ма мfІОі-П ІІІТа

се.пяв

тут

Шуше кс ь·ке

8СМ!ОА'І.каJІ

.·Михай~·

·

справжньою Вони унікальні,

·

с;аІтом

·

джеввя соціа.пІзиу.

кожному

у

вом партіІ ЛеІdва. А вотім·.~кріза, куди не. ваправ­ ЛJІJІІІ комуиіста, вів вІддавав· свої свпв справі утвер-

· розповt.

довго

шлях

.па Львовича Хазана, якоrо ви бачите на фото. Та­ КІІМВ .пюдьмк no nраву · rордиться ваш народ. Пq­ иад півстоmnя. тому Михайло Львович став· uе­

рукописи· які є

Можна

ерІІм-смикрмцІtЦІ

над

.

Славний життєвий і трудовий

дати про Інші В. І. Леніна,

nроаІщаJОТ... -

ценtрuьне Місце

про

·

через

Калузький rубвlйськко. мат. У січні для них ви. ділено два вагони хліба. В лютому відпущено жи. та 2.800, проса 200, вlвса - 500 1 ка­ пусти -2.400 пудів. У

ж

Ям І /ІеtіІна Ім'ІІ 8МИН8

eena

нагадує .того села. в яко.

часне

і

березні через транспортвl тр.уднощl продовольство не було видtпено.

22

То nомІна ПраІІА&

'~сноsрсЬ.

~PIUD..

б~гоустроєиий район. ний центр. Вже нІщо ие

кали цtєІ екскурсіІ. І ось· в Шушенс!ікому. · Су.

вида"

силеве постачання

КІІекотом схІд сомЦІІ

музеrв

Музей • аапоІdдявк в ШушевсьІСОму - це ком. плексввй lсторико • рево. люцlйввй, історвко.побу • товий і архітектурно-ет· ноrрафlчний музей. Roro вtдвtдУвачі одержують

.ми

про

nродовольства

писом у повному зібранні творів. У справі разом· з рукописом аберlrається 1 відповідь Свlдерськоrо, що робітники паперових фабрик переведені на по.

мІж rорамм -ІІІтаJОТ..,

тичну дtнпьнlсть В. І. Леніна, його зв'язки Із

музею.

то

ШущеІІСЬІІІЩ) tf$7 -1900

коrо

ну

віДВІдання

че •.

Ім

лtковано вnерше за руко.

Пізні­ вико.

старожиліВ

Кра~

теоретичну,

Але ·найбільші вражеи.

Всі а нетерпtнням

же

відповідь Вашу. повідоми· ти мені, ЛенІв•.

ТмСІІчамм сонцІ• СІІС! 8мсаІт оОноtІІІкІ І не амре nраІІА& оТu,

розnовідає

стовnи•.

~ ·урочисто відкрІІ'rНЙ .У квітн! 1970 року.

чу

про посrачання

не

вІдведено історнко.рево­ люційвіІ еиспозиціІ, яка

Новосиqірську, в музей­ заповідник сКрасноярськ,І

постановою ЦК КПРС 1 Ради Міністрів' СРСР

тим

розпорядження

йоrо листа від

РРФСР

·· буJUВепьн и к 1 в,

НИJdв,

·

озеро

заповіДника сСибJіІ)ське заслання В. І. ЛеНіНа в Шушеиському•. який· за

рисками

чорцилом, що й увесь рукопис. Зак1Вчується лист так: сПрошу обду. мати захід екстреного

прод~вольством роІ:іітни­ ків : паперових фабрик КалуаькоІ губерніІ, папи. саний на бланку Управ-­ ліин,FІ справами Раднар. кому. На ·цьому бланку

Петрова, де жнпи ВолодИІІІПір Ілліч і Надія КостянтиНівна.

Вайхап, . Красноярську ГЕС, Академмістечко в

залишило

двома

б.ере3ня· 1920 року до А. І. Свlдерського, члена колеrіІ Наркомп ро ду

Ілліч.

. Знряноа 1

ки Волга, Об, Іртиш, Єиісей, Ангара. ЦІ.кавиМи

меморіального

пайок.

Слова сНічого не одер~ жують• підкрес л е н 1

ристовувала ленінський посилаючи робіт~ ників на постійну роботу в ce.no, - двадцятип'ти. тися~ників, праціВників політЬіддtпlв МТС. ВІДома ще одна харак. терка резолюція В. І. Ле­ вlна без підnису. Це ру.

ешело.

~ садибам

нас справили могутнІ рі.

ня

стано­

воноармійський

· досвід,

Перед тими,

вис'fУПав сам

років,

баченого запІШJИТЬСЯ в пам' яті· на · все жвпя. Незабутнє вражевня ва

на

складне

юрудні переведені ва чер.

зрозу. підуть Іх не. сиеля,

переnsореІНІl села. ше ПfіртlЯ широко

~DJOI краІяв, архlтекто. рів-ре'С'І'авраторtв, робіт.

подорожував

·ехсиурсіt

початок

вище фабрик•. ДалІ в текСті аазналено, ще 28 лютого 1920 року фабри. ни мtпtтарнзоваІІt. В

ЦіННІсть цих докумен­ тіВ . важко переоцінити; Вови допомагають у до­ слідщениях ролі петро. градських робітників у

стано­

ЦК КПРС, ряду

з

Іркутську та іІЩJВХ.

були

слідуюче

людЩІа.

3АПИWИТЬСН В ПАМ'ЯТІ. ·

написав

листа: ст. · СвідерськийІ До моrо відома доведено

елі~ ІІа вимучеІІИх обпвч.

у

вирушав у дорогу

перших

жаю. ,А це, в свою черrу,

тому

Ленін

а чесно й відверто рив; що сеп·янська

хотів

пОnіпШВ'І'В

Петрограді.

·

хорошого вро.

~ри роки

пі­

дігравав голодним людям,

ПОСJUІВТН .· пролетарський впJІИJJ. робітників серед

до"

·

Весна року вида. лася холодною та Затяж. ною. Затримка із посіВ­ ною не давала гарантій

і·

бервІІ та ва Дон за раху.

Ось один І.з nрниладЬs .· вИявлення ' автогра ф і в В. І. ЛенііІа ва осиові

·

nровести бажаючих

нок держави•.

задовольня.

.

·

ор.

сім'ями у виробничі

телеграми; адресо­

прохання,

JІИСЯ.

ry.

порядку

ганізуватИ й переседевня

Всі

вані в РадНарком, осо­ бисто Леніну, розгляда. пися, Іх авторам. надси­ палися вlдnовідt; а закон~

селянського

термІновому

Жодне із ·доручень вож. дя револю ці І не залиши

лося • без ре~rування.

й

Ра. да народвих Комісарів ... постаноВВJіа... доручити наркомзему РРФСР у

на яких виявлено

·про

no-

·продо. · ставовища ро •.

насеnеВНІІ ПіВНіЧНИХ бери1й республіки ...

У доку:

домості

сЗ метою

тяжкого

бtтначоrо

lнmого·питання, але й ле­

нінський стиль.

ага.

не

Лист В. І. Леніва опуб. до80JІЬСТ8а. ·В деиретt го­

ти не тільки Історію, .про­ цес

nізніШе

ll,

И!ПВСАИІ ІЛ Л 1''1 ЕМ

. ус­ 1923··

танов розпочався в році. Робити це було не. легко, адже

рий чув

дував, що ЛеніН

РЕЗОЛЮЦІЇ,

·

паперах

главків,

кимось Із спіВробітників Раднаркому були надру. . ковані віДомості по фаб. риках, · які Володимир Ілліч включив в свій лист А. І. Свlдерському, В. І.

Промова ця ніким не за­ писана, але соратник Ле. ніна М. Г. Полєтаєв. кот­

.

ли.

дороогавхазом

нашого

ЖИ-n'Я.

Розпов)Іф.

· зуєrься .

з

поета пов'я· доелтненнями

рЩЦ.ІЯНськоІ ВатЬІКlівЩИНИ, аку nt.д мущри:м иерlвІН.и­ цтвом ВеJІНіКОГО В0ЩЦ,Я бу­

ЛО відстояио в І1Різних бо­ ях, а вОлею ленінськоІ nартІІ перетворено на, кві­

тучу

~трlапьну

дер­

жаву:

садом Р.!):ІЦ8ІІІа 8Ітчиана, ми. скормпм не8о А даJІ'І І'ОІІу01. І rрмМJІІІТ., nросторм 1Сn8110ТОМ NJІiaHMM, nlcMOIO Aa8IHNOIO, , CJI88010 . тосн.

PaAAyroio,

ЛірНІса аоєвноrо

·.

В.

СосЮІРИ

перІоду

-

до­ це

пісня моnодОст.І Ра:дRВ<:tа­ І<аrо жвrrя. Поет спІває пісню безсмfрrм кур.рому еqцчому новоrо

саІ.ту

-

;В. І. Леніну, КомунІ.с'rИч­ Rlй партіІ, sка. све:де Іф'J3Ь шум ко~ кас у

новий щасп-~й Jaile•.

І. в роки Bewtlff(OI ВіТ· чизняноІ вІйни. в пиху ro-. дину мжюа а1Шр06-у11а.нь

В.

· Cocq»a.

доеІНОІн,

пое:r-сурмач.

воз.вєличузав

геній вощдя. сзітлий об­ раз я:коrо бпагослоВпяв бійців на ратні по~иги, КJІН<Кав nродовжувати 1 Іl!РИМ'НОЖувати героІчн1 трщцнщіІ революцп і гро­ ма.дnн!СЬ'Rо І вtй:нн: ІАУТІо

nоnмн

ОА

краю І Ао краю,

ХаІА Оуде .,ут., ДІІІІ

Jx aonl

них

ІІеrкаІ

ст11r ClllarocnoвnJІc

nростерта

ЛенІна

рука.

І в nісллвоєннНІЙ nеріод творчОСТі В. Сосюри об­ раз В. І. Леніна в його

поезіІ зливається з ~.~а.

зом парrіІ, з образ~а­ fРОДУ-БОІна 1 тру-ника.

Іс'l'Орі·Я •дала людству Леніна назавжди. Иоrо геній: буде, мов те сонце, еlчно іІа!м І

осаtтлювати wляос наши.м нащадкам.

с-Везсмерм Деніна в пар. тtr жИІJе•, оодвигу

...1 8 НехаА

'l'рудоеому

народу:

радоСТІ А ОІдІ 188ЖДІf1 ааажди

,..,....,.,

тн

nІснІ

а нами.

у ние rоІІуСІоІ 3а сnОКІА І аа мир О'ІО'ІНСІ8

8

Іа аороrамм, едианнІ серць І рук мм СІІааимо т.СS.І

Н. rРИГОРЕНКОt

аекt'Ор

обаасноІ ааІІКІІ

тоаарнСDа

•ЗиаІІІІD,

В'ІІП'ЄЩКІ.

rещ._орар аа цоА матерІм аатор nередас у Ісосо108о ІІМА ДНТІІЧМА фОtм . ІмонІ 8. І. lt... l._.


квітня

22

.

ця

с но в!

року

1988

РОЗПОВІДЬ

про

для

повного

йому ще

-

~татусу

багато чого не

вистачає,

насамперед

-

ну,

краще

•tt.

копм

,

сце­

чуда...

То

І

с

баnіто

чоrо

тж:Т1<а,

а.

тепер,

я.к

-

КО,рато,р,

загалом

Вона та позитор,

П чолов.Іік, І«>м­ лауреат премІІ

-

ВІд

автор

цп.

а

з

того

·

нує

1 вnевнено

нехай

юним.

та

ще

вже

.к;ро­

зовсІМ

спраежщм,

так би . мовити, г.ромаАя­ нином по бtрооарськІй зе-м­ лІ.

І не тІлЬІКи по бровар­ сІШ.lйІ ДІапазон його ви­ ступm :досить ши.рсжи.й. Окрім !РайонІв КиІвщин.и, знаний вІн І в агrо.ритет· них установах столиц.І . Ук­ раІни. Бо ж головне · для театру його безцGсе­ редІtІй контакт з гтща­ чем. ЧитачІ, мабу,ть, :\І{о­ га.цалися, Що мова :- про Театр естради при мkь· КОІ'тfУ· буtДИJ.fКУ пІонерІв та ШJ(Олярlв. Т~ат,р, середнІй в.Іік

SR<oro .

~crtв

сягає

ледь

років.

12-13

Та

KQMY ДОВQДИЛОСЯ бачитИ 1 ЧУТИ йОГО професІй.ну МО· Ву, безІJ-ереЧІНО, буде ЩО ЗІ'ЗІДаТИ.

Мабут~о, то

хто

а

ЦІО

:ar~a.

ммт~о JІК

anepwe nобунтм Чк то -- • . АМТJІЧІ

СІаrа­

АОаеnоСІІ

театрІ. рокм,, ЧИ -е :аоасІм АОроспкм, aneanepwe; ПркrаАайте оте, нІ 3 ЧКІІ Ке api8KJIKK8, X8Mnl0-

т.ут

.

Ось вона. щасли:ва •мить! Закладається перша сІв

- майбутнІх

·

написа.н1 рІною

мав вагоду

npo:

тuтр,

корпу­

досл!дно-е-кспе.римен-

масмо

атр,

моп

АіІІ.ІІІо/о&ІІА

з

npo

JІКИА

у

ро:аnо'аІдІ.

устіІІнонх

лими

:....

прослуха~

Іще раз наголосимо, що за всіма цими успіхами перш за все стоІть тІІ'І'а­ нічна · праця .

тІв.

спра­

1

дІв·

ви.

почався

ще

що

може

подУма­

n1анlно,

ков.у•; ІншІ

.

успІх всякому мистецтву забезnечує перш за все

якби· хто хоч

1

~учка

І~нна.

що

успіхам

то

-

ми ееликоІ спра.ви.

я.кий

ставить

перед

rrись ораг.цt у вічі

-

"JJ,.e-

В. _Толмачова

..

Р.

Юп.лlн.rа хоче

дев'ятиКласниця

ЛІ·

своtм чарів·

лять И

-

за доброту. за

плитами

алею.

ВйЮряд­

ударною п;ра­ 1 висадив

цею

у

nаІЖу

там

алею

герої.в-пожеж­

ник!з ЧорнобИJІя. С. БОИRО,

· директор

парку.

Птuи прип_етІли f:tещодаmю

ра~оннкй

будинОІК ЮНІНаТ!fв органі· зував cшrro сЗустрІR

написа-

цта.Хlв•.

Майже

день

Із

учні

цІлий

задоволен­

ням . nрооели у Кал·инlів· СЬІКОМу лlсІ. Во.ни пІдго­

ти НЩtІ.я · Іsанtвна. А -вже .~и . вона береться: за справу, :ro неодмінно до-

тували

СJІецІалІ:ІНІ

рапор­

ти·, чмали ~tpшt npo nри­ РодУ. црищрШйли до де·

вод~т> П до юиця. Оrже,

М. ШМАЛЬ, керІвник Клубу - ювих mобитетв поез11 при ІІlськоиу буАВИJСУ пtоие-

С:,'~Мекко

відзнач~

якоІ за мотивами ·твору 8ИГЛІІЙСЬКОГО ПИСЬІМеННИІЩ

яа з пІсень, написаних нею, ;називається сДоброта• . Певен; це П 1 творче, 1 життєве нРедо. Діти люб-

А

викластй

ОвІй ювІлей -:-- 70 ро­ Юв поже.жної охорони ~ колектиs самостІйноУ по­ жежно! частини М 10

оперу сМауглl•. лібретто

ее джерело його талантів\

ла·

· щоб

зусиль ,

кувати клумби тощq.

,1

ІіДно nросити очима . Од-

1

сюди

понад 300 бе­ 300 кущІв буз­

цеитральну

ГраІWОЗНИІЙ, м~­ на сказати, план ІІ'ОС'І'а­ mrrи своіім .колекти:вом

НІЩЯ Маа>ійюt Мель·нИІКо­ ва; ~е мешu майстерний І

ніжно

чимало

ку ,

· заду~м.

пеmий схлІб• артИста, та вміє НаІЦІя Іеа.н.lвна г.рlзно вимагати голосом 1 разом з ткм

yno·' ·

є іВ ПОІЩРУЖЖЯ н. :кав~рІноІ та

ними пе.д,аІ'Оf'. Бувають 1 СЛЬО3И треба .диви-

ли

СоловейчИІК,

і вІрровес~

ти, я~а nластична туозна у та.вцІ Іх

МІ

к-·

Дмитро

комсомолу

висадити рІзок та

Не забувають пе-

'ІlРама

.JJIJ •того рів·

життя•~ му­

ПірибулИ 200 ЮНЗJ<ІВ і• дІІВчаtr Із иlсьних підпаJИ· ємств. ВсІ гуртом дОІКла­

sихо.ваицlв.

вони залиша'І'ЬСЯ прІJ­ ст,расн-ими nропЗІГандиста­

дecJffl(R хара:ктерJв, 1нКОЛИ оМожу.І'Ь МО.

зети сНо.ве

з часом · буід.е 1 опе~ . Побажаємо Театру естради вагомих успІх111. Хай

рев 5О •ГОД!ІВНИЦЬ. Всім було дуже цШ<аво. На святі вони одержали по• свlдченН'Я зеленого і бла­

Ю.~оли не висихає жи.,rє­

КІfl\НОГО

патруля .

Н. заступник

СІМЕНИК, голови

пре·

звдІі Брова~ькоі місь­ коі ради Товариства1

рІв та шкоuрtв.

охорови

природи.

-н·АРОДЖУЄТЬСЯ · ЗАВОД талЬІНосо · заводу Інс:титу.

монтажних робіт · на спо-·

ту цро6лем мате}>Іалознав­

.~ершоІ черги ще ОДНО!'О . пІ:дDриємств.а Брс:еар&в. До пуску, -:доеrих 'J1РИ рохв... А поки ·. що на буді-

С'І'Ва. А!садем:ІІ наук УРСР.

Ц1 .пилннн. безумоnо, закарбукrrьс:я в .Пам'м1 прису'JІНІХ тут керІВНикІв пр(\ЦСТа8ИИ:Кlв lHCТUy• ту та ороеt<ТиоІ органІза· ц!І. тресту сБроварицром­ житлобущ•. я-КИЙ є rен­ п-ядииком rрандlооноІ новобудови . .. Але треба, мабуть, самому відчуТИ 'ВСЮ

700

ваrу

цlєІ

колон,

першоУ

· 1з

шерехатість

ІІ стоВбура, щоб реально у(:вЩоt.tити: ·на.рештl зем­

JLЯІНІ

pdcsO'I'И

ЗавершуЮ'І'Ь·

ся, попереду мОRТажІ ·БезnосереднІх учасни· ків ооерацlІ ви бачит~ на зкlику . Це Ім доведе1"Ьс1t­ осво!Ти понад мІльйон карбованцІв будівельно-

М 5 заsодобудІвноrо Ком-

вельному

площею

re'J<ТaPa про-

довжу'ЮТь забиватs пал1. яких norrpiбнo дпя фуtНДа· иemra 1060 urryк, екска­

ватори

.

КоЛеJt'l'ІІВ

НиІІв<:ькоrо

вельноrо

бу:д,і­

}'Сjравл1ння

ін·

.

)'ІІр&ВJІІнИJІ

ще тlльюі rоrується цере­

май.данчкку

10,6

.

б[Наrrу.

р-енн1

.

ходиrrи на . ІЮЛективни~ ПW>Яд. а 6риrада вже цІлком засвоtпа 1 з успі­ хом засТОСовує коеф1ц1внт трудовоІ участі при роооодl:лl зароОl!rноІ пл.а­ тк. Повна вза.m.юза.мJи­

·

иість всіх чпеиJв бригади

-

ще

cwm

сплюс• в ро­

сують• ' землю. колектив заводобУІдІІвиоrо комбінату

боті на важливому об'є-к­ тІ . Та·к. моН!І'аЖНИЮІ В. В. Лисеико та М. Н. ДО9rич

• не­

до того. ж непоrан1 311ЗіJІО­

женер.иих

дає

мереж

сзепему

-обх!ІЦ'Ним

.

cnpa·

вулицю•

залІЗобетонним

КОНСl'р)'ІЩlям.

Решта

-

ІСИ •

СПІрава

май·

стернреті члевlв · бригади ВолQЦИМИ:ра Федоровича

Гаврилюка м.QНІТаЖиого

вальники та бе'fОН'уВаJІЬВИ·

з 6удtвельио­ - упра.вл1вия

.

Ще че115ер0 будІ.Веnьви­

.кш виявили бажа.!m1І осво­ Іт_и . сумІЖиу спецІальвість

~ІіІса.

~Іватнся,

Тому МОЖІНа

що

кОJІеJtТИВ

змаrже силь

без

ее.цики.х

У,НИ1СаТИ

зу­

nростоІв,

ДО'фимуватися

задаі!Оrо

рвrму. Or якби А іншІ учаснкки будІмІЩтва прагнули того жІ Здаєть­ ся. !JiPO це ніби й рано rоворити,

але

ж

забуваrrи,

що

на

ження

.

За иаnрштеннІЯМ мlсьн-

часточка ІІ

·-

у русІ,

acl

оорошковоІ редЗ:ІЩІУ га-

кому

учип.ищl. Та ха-й не кощ­ ному з юних а}Листів вц­

репетицІй наАзви-

'МУ. завqду металурrіf,

мІста взяли участь в територІї.

.

навчити . досионало володіти собою на сцЄ'ІІі. П,ро-

пІсн1.

а

к.расИ'Вим

зично! школи М 2 та Ін­ ших установ і організацІй

Діти

ш:ко..лу

паде подІбне щастя -; nрямий · шлях на велИJКу сцену, llpo'l'e вІ.Риться, щр

,.,,.

ви,ра:зний у жанрІ панто­ . мlІМи mестНІКJІасник Анд­ рІй , Павфl.оов.

один раз побував на репе­

рови.

ти дітей, до ащоматизм.у ЩдшmІ.фувати най'І'()ИПJі

б'ІлІ.зуватися

ЖИ·

та

навчаючись ·В ДІНІ!Пропе1ровському театРальному

у

,

будь-якоr nори ро.ку вирішили ·броварчанн. · І в день комунlстиЧІfЮго суб<тІИІКа тут ЗЗІКИПіЛа ро­ бота. ЦрацІвники мІсьн.ко­ му пaprrll, іМІСЬКВІШОНКО-

Бопяче, зВичайно, розста­ ватися з ннми, та Надlя Іванівна радіє ! .подаль­

ром

Перемqrи

заТJПІІни.м,

ІWІовне

раДГQсп­

занlнчуюrь

ІПИ'М

І

рядRуваинІ

м ИНАЮТЬ

а й rрація. Дес1trКИ дітей

іі~ряючись педагога,

· Іде•

иа

парку

зеленим

~жим.

За~w~Ки ,рІзним . вn,равам, · ІІJРам тощо удосконалюється не :rільюг голОс,

Овєта · Лlmnmemю, Юmr НопачевсЬІКа; треба бачи .

вам 1 театр, от 1 співа­ кпь..... І це буде' почасти цравИІІІьно. Бо, звІсно ж.

б, не вагаючись, додав титанІчна nраця.

сДощик

звучали

нажуть, на o~vMY поди· ху:· все nродумано 1 пІД• пі>рJЩКОВЗІНО одному 'МЗШ:ИмаnЬН'О розк.ріпачи-

Не

Бути

му­

:АШ"Оrа . 1 діти. Найтl.снlшІ ;tв'язки пt..щrр~ує з теа.т-

.-

rероям

Каве­ на

и·их ланах; на . заводах 1 фЩршсах, в Будинку · :кі­ но •. іВ lНСТИТуtТЗХ, на К!Но­ СТУ'дlІ, в РеспублІкансько­ му Палаці піонерів 1 tRliКOro не залишили бай­

усWІадиюється.

вуrrь у пісв1 че-rвергокпас~ ниц1 Юля Лук'яиенJ(о,

-

театру,

як,

ПОГЛJЩОВ1

ваних дітей, згурrували Іх, wохи пІnучили от

цього

своєІ

Жест ВладиС'JІав Валенти· нович, ако.,:паяуючи на ,

·

ЩУІ'Ж:т'нІ .Знайшпи обда,р<>­

ти-ціях

майmрlв

Присвятили

вайте, ·мамо, оІ.сцю колис­

чайно об'є.мна 1 весь час

Тq>еба бачити, з яким ·натхнеНням НадІя ІванІв­ на nроводить цІ реnетиц,іІ, .fDК вl,цчуаає Іtайменший · П

ти: сНу ось менІ, мовляв-.

тала·ит. Та

дів- ·

чаток у сnра~жнlх аРтис­

дл·я

пРавнІ артисти. Хтось при слова.х

пе.ца.rОГlв

Н.

Кож.на реІrе'І'ІЩ!я у На· ДІІ ІванІ!Вни проходить, JfC

нюанси

J6иих ' 1 недо­

бро­

.

раніше ·з дитинства. ТілЬІ<И вони в цьому те­ аТJРl не глЯ'дачІ. а повко­ цих

руками

ще зовсl·м

1

щес.яткІв

театр

постійне

дІйство, пер~Ілення ум:!. еtвlдЧених XJJoOP'UII'Iв

варських . х.попчи.кІв

чаток

примGСти,

-

В!'Іадає в очІ•,

артиста,

сказати,

деЕіn&Кох

АесЬ

у

вдаєrьсп

то

зВІКу В. Толмачовим. Іх пісні сКашrанЬІ•. сРоди· на•, сОфамное небо., сКопЬІбельная•. а тахож ухраІнсьКl нароДИ! сЗасп1~

"....."

тж:я в куточw 1 спосте­ рІгати за . ч~овою репе­ тицІєю театру', nерше, що .

ес вешал·

вІдомого

можна

тиnу.

lн.к.оли

Х&Илину

тихен~о

nо­

ки•. ПерефразоВуючИ' аФр· р'изм

мені

вІльну

театр? За крилатим вИсловом велНІКого К. Ста­

-

такоrо

KoJJН

на

ЧОГО ж почІІнається

нlслааськоrо

самою

ПОJ(ЛаденІ

1

ІЖИТТя.

'

у~ театр пaranl, у асІх ТКХ Aoro UplaHTiiiX, JІКІ С кмкІ. У тому чмспІ те­

РЕПОРТАЖ

колона

АМТІІІІЧМА

та­

ти нод.ентив театру. · Тож

·

На-

копемтмаJ сдиниА, АО · речІ. НіІІ ~краІнІ • nо:ааwм_І~мих

на амсоМму ХУА-ІоОМУ рІ•иІ а nюАІоМИ. Гоаор..чи

мину­

ло понащ п'ять рокІв, до сьсгоднІ. Qдним словом. театр уже давно виб~mея з пелюшщ<

nnІАкиА

ар­

н~іть

п·ро . репертуар,

Во це ж

сnІІІКу8аНМІІІІ

Cle-OceJ)eNtC

орrа.нlза­

часу

І

юних

тистІв . цразила

ДИТИНСТВА

.3

надією .

моменту

8ДUОСІІ

rчюФесlйність

вtіІ

np8· ·

ІuнІанІ стаорМТІt таккА

скп~оннй

Aoro

·І

Висока

ТЕАТР ·ПОЧИВАЕТЬСЯ .

все.

них В'ІІдома сС.Ік землІ•) є душею цьоrо театру~ його

1

' Al'l

nрацІ

року .

улюб-

·

треба сказати, що вІн майже ціл.ком складаєть· ся з nісень, теtссти ЯІКИХ

.

кІлЬJtох пе.рлин уtqра.Хнсь­ коІ ес'І1радноІ пІснІ, серед

сооlстю

пмкІА

ва

К'ОІІКУІРСУ артистів Дитя· чоІ ~ожиьоІ самодІяль·

1986

.

сторfвка~---- -

Я КЩО вже зайшла мо-

13сесоюзного

.

.І]енtнськоrо комсомолу ~аІни Владислав Тол­ (вІн

та

· лауреатом,

стала

самовіддачу

ленІй, справІ.

мо..

виться, І швець, І жнець. І на дYJJ3 . греw-: режисер, ХУ\дОЖІНІЙ ІКе.рівНИ:К, про­ дюсер І НОСТІОмер Та де­

мачов

-

актора. 1а

поону

І(ОІ'О від'омоrо майстра, А. А!ЩіЄВСЬКИЙ, коли

ЦІ nрк ЦfоОМУ 8ІА80АJІТІоСJІ найnерша рот.. 3а8ДІІІІКМ ...

:аап\twм­ СІуАе Іс·

посІІІІ ке-Інкмм І нуuтм доаrІ аІкм

недалекGму минупо­ вона црофесІйна . ар­

чк

1

вимогливе

. як

:аrодом у rІднміі noA8нry та· паит чм то сrіІнма, чи му· :аикаита,

3

:t'

полонила та

диплома.в'том

ност.l

несмІпиамА, у ІІІСІ,qеА. цІІІе­ сnрJІмонмих (І оСІАа~ СІе:аnерёчноІ) аІи переростм

otYAO -

:амІк .. посJІ,

OAtfe, . .:аnеречно,

anepwe nрочк­ alpwa чМ npocnlu-

ТіІІноrо нoi nІскІ nеред wМроКОІО ауАмторІсІО, 'NJtАІтккй І

.ча-

театр. РаАІст~о сnІаnережм­ ннКJІ s амторамм, що аІАСІУ· НСТІоСІІ на сценІ·. 3& ТМСІІЧІ рокІа ІснуuккJІ • театрІ

рІна.

жюрІ:

:ао~g~ема

артм~а.

мапоrо

співом

авторитетне

·тапак· · nочааwис~о. а

тапа~,

ту

рІаккх :ааукІа, JІКІ ра:а no pa:t 8МА0СJУНІІМ неамАКМІ му:аккантм, настро1010Чн Ін­ С1ІРУМектм. І чекакмІІІ JІМО·

roc1o

ним

наnеа­

8ІАМОW8КИІО АО lltoACІoKo­

no ro

:аатамуuіІwм АО

АЖереnІоЦІІ,

не, нІкоrо ке адма_ус. Що.с1о nоАІбие м-ка · ска:аати І

оАJІrнутмсІо.

nоднх,. nркспухапм~

RЗSНЙ, всебІчно обдарова­ ний КеІРІвник НадІя Кае­ В

ІІК

пен~окоrо

ІІІІКІ каІти ПРМАСІ;ати AJIJІ упІО&Іенмх анторІа... Приrа­ Аайте, SpeWТOIO, ту Х8МІІИ· ·

ни, та .є найrоловнІ.ше коле.ктИ'В. Талан09итий КО'ЛЄЮЩ!, я·ккй ОЧОЛЮЄ Ці­

му

на рІчка nочмкасТІоСІІІІ :і ма~ ·

НККJІ дУШІ, СМТКОМ nІдне­ С8ННІІ, урочмстІстІо. А су­ nутнІ ЦІоОМУ СОІІОДІСІ муки

qро.ва:рсЬl<Ий Театр естради. Дехто може зди­ вуватись хіба є в Вро­ ваІРах теа-nр? Так, є. ОправжнІй театр. Правда,

ж и. тт я

ВС'ЬОІ'О

не

слІд

споруд­

;комплексу

(Із бУІдіВНІЩNІОМ житла та об'в!СІ'rів ·соцІальнО-по­ ~оrо :щ>нзначення) віІ· ділено 31 мlлЬІАон карбо-

_

ВаІЩ1В.

... Велика пппи пkм слhд ва

честь зали· себе таЮІІЙ

землІ.

бу.дівелЬНІU(И

СьоrоднІ

робл.я'І'Ь

.пи­

ше перший крок ва шля­ ху до створевня сучаеноХ · виро6ничоІ базк ідJ.ІЯ иа· уІ(ОВЦ!в.

Вдивтrюсь

в

Іх · зосе-

ре.дженl рІгаю

ними

обли'Ч'Чя.

спосте­

чіткими,

ви.вІре­

за

рухами.

звертаюrrь

Бети

уваги

не на

гостей. І ось вже вн­ сочІІ'І'Ь перша ко.лона. Зго-­ дом П n~алини замоно­

літsіrrь. А кранlанШ< В. М.

М:арвиНСЬІКий вже обереж­

но nlдJВОдИть на пІдrОто.в­ лене .мlсце 1нmу. Ще мить 1 П nрий.муn. на­

дlйнl ру1СИ 'l'ОВЗі)Ишlв.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

На звІмках: rеодезист О. Пивоваров (зпІва), перша коо~~ова майб)"І'ВІх корпусtа (сuрава), паво· рама будІ8ВВЦ'І'В&.,. ВНКОВ•

'РОб АІJtЬІІІЩІ. В. І. Семе­

нець

n.

мовтажввком

ю. І'рІоцевком та брв­ rадвров В. Ф. Гаврвто­ кок (181137).

сf)"ТО м, свмнноr~


сМОВЕ

сторІнка.

4

22 DІТІUІ 1988

Ж8ТТІ»

poQ

ШtlXDBUiJ HAfG

Наш

Че.и_пІоІUІ яlcma НА ПЕРШОсТІ мlС'І'а з шахів серед шКІл пере-могу досИ1'Ь

доовlдчена

ко.ман·

да · середньо І школи .М

··

Це не

дивно.

бо за

9. ІІ

В41'алlй

-

дест"ИКласники КарпеВІКо (nе.ршо­

{)ООРЯ\lJ/НІtК

з

-щренt<о І Баня _ХЩКов, а серед дІІВчат ~ Юля Голавче.нко (6-4% .клас). В

Тре'J'є

вибороли

~

Тут ·;вІдМінно грав

Боимр

JСУІІІвля

2.

Rltt,

Ceprt-й

сходИНІЦІ.

опинилися

гра·

.Швед.

яка

Ваrа'І'ЬОМ було

керІв

орrанlзацlІ.

змаІ'а.нt.

.на

·

приз

ЦК ВЛКСМ сБ1Ла тура•. ДНЯМИ ВІДБУЛОСЯ ще

У

тИвного црофІлю • .М в

.

пере-можцями

N! 5,

С'І'али

с ЬОГОДНІ

Андрій Артемчуtе, Опек· самр ВІлочицький (обИ·

Мак·

5),

9),

Оксана

(ІШКОла-Інтернат),

mщ>­

Олена ·

Ва·ндура (школа ~

5).

ВизначЩІЖ:·Я 1 можцl у ЗмаганнІ

пере· з 'КУ·

льовоІ

спор-

до

--:-

Нйник та Олена Парвина•

плаванні

Lнте,рнат

9, · а .·

заліку

сим ПазИ"l (.М

'

підводному

особистому

два Із школи М

ІВійсьнОІВо-прИ!КЛадного . баУ

зма·

ni~

F!'J>И парrІІІ -

завnав дворазовий JСО.Н.КурсІВ

роов'яваиня

шахових

ДluiиnE@R(y (ідо виконав норму

3 . за,.

С'І'рlльби.

tuoi ra3e'J'И ветЕран бро­ ва.рсьJРІХ waxl8 Щаи Фе.до.рови.ч Тященtсо. ВіН . цров1В · ~аис одночасноt r.рн . на 20 дошках. Ha.Jt1trЬ ~на

ра

nt.цбИJ)н

На

до

оста'l'оч.н:і пW:ум·

·комав,ц найвлучиішИми були JUJCGЛИ М 6, ; .НJ 7,

5,

лІКу

а в особнетому за·

...,..

. Парохов,

Пало

·ГриrорІ:й Вlлаи. АидРlй ЦЩіуJtьський • . ~на еа. .моІАленко, Світлана По­ r.ребс'мса, Ірина Щербах.

Вирішую піти

ва'ННЯ

можна

що

Серед

так

-

wколи М

М

2, І

\.

цуuсор

тий

· • .

.

РобитЬся

це

.

так:

r

m- .

.

верноІ ковбаси, 1 с:оло­ ІDІЙ ortpoк, 8ЙЦJІ, . еІль. 'Іорвий перець, кІлька JІІІ­

2

стків

салату

. або

зеленІ

петруШКИ, 1 е~.аова аоаска rtp'IJIЦI 'ІН хрону. тертого з бурJПСОм. Окоринку буJtКИ с~ер­

·

ти на тєртушцl , оби~а . КінцІ 6уJІІКи обрізати. а з с:ередньоУ

вдовнtКИ

20

м'якушку.

яйця мити

части-ни

см

Круто

за-

вирЮати

зварені

обчистити. вtцокре. жовтки вІд бІІІкіtІ .

-

Ковбасу, огірок, обчище­ ний вІд шкІрки, бimm І одну четВЕІрту (1/4) вий­

няrоІ з булки .м'якушки

ro

cHotu жк.иь• -

верною ковбасою. жавма­ ми І посіченою м'.я.куш­ кою 5уЛ'Ки . Розтерту іІІасу сlче<tими тамн.

ного

Іншими, по-

ра-ніше

дОдати

перцю,

мІшшю.

продук­

'1\РОХИ

чор.

щІльно

за-

повннти булку'

цІєю су·

Начи·нену

·

паnір або серветку і за· лишити на холоді на дf:"

· який час.

Потім порl3ати

впоперек на бутерброди за-втовшки nриблизно 0.5 см . Приир~ити зе. nеR'Ню nетрушІ!И чи

Редактор

А.

СвІаа

б,.uа (.Ш:.:.Х

шкн, rdльва ШІС'ІІdа

са­

ropo.-o-

IЩpeJJJІ 103'7 ro~. средІ, ПІІ'І'Нвца, суббо'fа.

само,

І, подава·

;вк

ки

nос1чену

кушку

зепень

булки

.

зазначе-

но в поnере.ц;ньоиу ре. цептl, додаю'Іи до начин· не

·

(м'я­

·додава·

тн). . Не ветиг ла npНl'O'fY8a. тк своІ м0заІ..Н1 бу­ терброди (а зробила я Іх з невелнчкоІ булочки, зменшивши всі коипоиев· · ти мв:чі, бо дУЖе багато._ все одно не з'Імо удвЬх), як прийшла моя Катери· на. І принесла чудовий nиріг з · lзюмом та roplxa.

ми.

Aoro

KOJJИ тtт.ки втнrпа

цей

·

зробити,

Що ти,

.,....

nиріг

кий•.

бlдGІІаш­

-

дуже

А с~Ч'іu!А-

каже.­ сшвид·

-

за·

раЗ nокуПJТStємо. ПнрІr а ІаІОІІСJІІ !8 rоріDІІІІ. Вороіпно 1· кг, грецькі ropt.xи обчищені

-

пату.

так

иаІ

100 r іІаиа, 100 r п, 100 r JLDUeJIOJ!O св­ ру, 1 eomnad OrlpOJC, 2 ІІЙЦJІ, 2 '111111 . . . . . . el•eнoro . JфOIIJ 'ІІІ ІІе'І'РУ­

ВОЛОШННВНКО.

17

сала.

ту. Б.УТЕРВРОДИ 11.

rородсиоrо в paAOHJII)f'O СоН'fОв вароц.ь: ~­ 'fатов Киевской обпасти . (На украинском .•аьnсе).

·

буnку

заго~нутн в n~амент.ниА

орrав &poaapcJCOro

Газета вьrходвт с вьrхо.ца: вториик,

-

.:.... 2

склянки,

1,5

СlUІЩІКИ.

гус·

сkроп

-

6ухн~ , Зняти його з вог­ ню, додати то.вченl або перенрученІ через м'ясо­ рубку горІхи. цукор 1 добре перемtшати . Готове tkтo роздlлmи на · 4 шматки 1 кожний тонко розкатати. Qднн 3 плас· nOКJJac'I'И

:На

300

r.

ІЗtОМ без КІсТ().

види

~авня

·1

...нм;

·тu

рооІ<іІІеЮ:ВаІН1UІ

оrолошеw. '

гардеробника.

пoonyr в

·

салонІ

з

ра

за

1Іf1ДИІВ1дуапьним

п~

·

обрщцових

достама ЖИІ!Н:Х ta~-l'l'lв;

приби.раІfНЯ

по-

сувені­

замовnееRЯ'М;

речей.

прІШ'Иачеиих

АЛЯ

НОВСJІРІЧИН.Х

ЯЛИІ!ОК.

{3SJmJ(Н від . нас~лени.R п;риймаються щоден.но з 1J. ю 17 rодини no телефону 5-2~1. Лаакаво просимо до бюро добрих послуг еВес-

·

нявка•.

.Трудівники ·

·

міс.Та

району!

Броварське б10ро подорожей та екскурсНі пропонуе на відпускний період . Тихий .сплеск ласкавого моря, щедре весня·

поклас­

JІ:КИА

ПО'І'ІРібно

nопередньо

збІmІ

з ~ водою

чи ·молоком. ЗрОС)ити :но­ Же!о! на тІстІ неrлибокі

Н81Црі3И У 9ИIVIJW ромбlа. Випtкати а •дУХОВці. Коли пирІг буде готовнй, . над• rпибшимн. рІзи зW(іитн

·

на цих марШрутах .

Паселяються туристи в кімнати на три· п'ять місць приватного сектора в межах міста.

Ялта

03.05 - 20.05. 18.05 - 04.06. Вартість 186 карбованців, автобус. залізниця. Ао~~ушта 03.05 15.05, вартість путівки 135 карбованців, автобус,· залізниця. · Зепеноградськ Світлогорськ Калінін­ град Нипа -. Палаига -:- КлеАпеда Шаулий 19.05 02.06. вартість путівки 200

путівки

карбованців

(авіа) .

Херсон

-- Скадовськ - Чулаковка - Же­ порт 14.05 26.05, вартість путівки

. лезний 120 карбованців

(залізниця) . Приємного· відпочинку!

ЛИСТ,

тн шар rоріхово-ізюмноІ начиикн , потім насТуП· lfИ'R пnacr , наЧИ'І8Су і таи далІ : Зверху пр~UЦ)и• ти nластом тіста. Защіпи­ tн ираІ. змастwrи жовт· . ком.

квітів, екзотичні дерева і gущі зустрінуть вас

Право~~Інни

Броварської раАсnоживсnІ.ІІкн

повідомляє, що 23 квітня · цього року, в суботу , о 10 годині на ринку в селі Ски(')ині

.

проводиться

ПЕРЕДСВЯТКОВИR по продажу

ЯРМАРОК

промислових .товарів

весняно­

літнього асортименту; а також господарських

·товарів, кулінарних і кондитерських виробів підприємств громадського харчування, про­ довольчих товарів ;

зanwra пиріг густим цуи­ роею.t сиропом знову

. стаакти

в

1

no-

духовку - на

од·

ну-двІ секунди, не довше.

Інакше

пирІг

буде

твер­

дим.

Це

чудова

вНІІічttа

до

Копе.К'І'• . раwоспу •Аsа.кrерд. щиро сnІвчуває ди· реК'І'ОРУ Р!ІАГОспу ПРИХОДЬКО ЕимJ .О.векс!ІанІ 3 при~'·

•од)" смері-І П сес'fрв

иашоrо дружнього чаю .

Hacrynнoro

разу

Кате·

рина пообІцяла мет Кlль- · tca рецеот\8 .ДО СВ.ІІ'J'КОВО.

ro

стоЛу

травне91

-

на6лнжають61

свма.

А на сьоrодн1 з· поваrою

в,_.рнна

-

КІІаІДІТ•

· · 4"-

·

.

DедаrоrічивІ 'fa уtІа18с:ЬКІІА КОЛІеК!nІМ мlськоr серед·. ИЬОІ . ШНQІІК Jlt 7 8НСJІОВЩОЮ'fЬ щвре спІаЧу,-rЯ BЧJfl'eJIЬ· ц1 укр&ІІІ'Сьноf MOIItl ._ . ~ М. П. СТАСЮК 'f&

n

JІ(Дним

1

IIJ)II80AY ae~f cмeprt

·

.

матерІ,

n

все.

ARQIJalia.

Ре..актор А. ВОЛОШИJІЕНКО.

РЕДАІЩІІ: 251020, bl.Ou ._cn., .. Spo8aPJI, 1у.1. blta.кa, t~. ІМАJМТОра - ....S.71: 88С?уnнtІІС8 ІМАІ~• 8/МІІІу l'lap'i'tAifOf'O ЖМТ1'111, !ІІАІІНІАМWІОf'О С8Кр8Т8РfІ 4-04-11J 8ІААІІІу сІІІИ:~ rocnOA&pcтaa •- 4-23-:11: вІМІІІу nроммСІІ080сТІ І сОЦJ8ІІІІоНМХ n~ам~ - 4-ОZ..П: аІААJІІу ІІМСТІ8 І мас0801 peoonl -4-04-81: МСІрМ~ІІТа мІсциоrо р8АІОМОіІмННІІ- 5-11-11,

A.RPECA

1

~~~~ лруnового аесtльноrо подарунка,

б~ошнGМ,

змастwrн маспом,

КОМІІТ8'І'8 KOMNY1IВC'I'B'18CJCol ІІарІ'ІЬІ )'.....,.,

Див

СКJJЯНКИ, ·масло

2

цритрусити

перемІшати з

БУТЕРБРОДИ І. СвЬва .бутса (400 г), 100 масяа, 100 .r варе­ ноІ коабаса, 100 r

соколовА.

цущювиА

ТІв

скибки

..

KO.MlTeTy

вг лож-Юt топленого масла 1 n.роrrушкувати на ньому Ізюм, ПОІКН :вІн не роз-

неї нс:мкладено .масу, при· готовлену з рІзних nро­

дутІв

комфорrні

вlдзнв-

Замісити тІсто 3 бороw· . на, вqци та солІ. На ско­ ворwсу пОк.tасти 2 стоnо·

11 риг( 'r увати

дру!Кування

слуг;

Пе.ре·

в.рУ"fеНІ

ПівскЛЯНІКИ, с.ІЛЬ.

ти

(оплата

не сонце, вічно зелені парки, ніжні аромати 'ІОІ< -

посІhТН . і\1аl:ло . розтерти з r~рчиuею чи х,роном, лІ­

адресою;

соиажами каЗІСн с"Че,рвона UИJООЧІ(а•;

Долинська,

.

використо­

це

Лlдlя :tва·

МlСЬІКОГО

Т<іплеие

буЛІКИ ~0131ІUКИ · 0,5 СМ, з середнии яких вийня­ то •м'якУІШІ:У І за:мlС'І'Ь

..,#~

ВИГОО'ОВЛеШІ!ІІ обр.Іщови.х ctpl'IOН; послуги Щпа Мороза 1 ~и;

Рущенок.

· н.

замовлень за

. nрийом в1Д населения Dм1ч:ноІ чис-nси;

-

Ірина

6,

залишилися

-

роз·

ДТСААФ.

вlд обІ(ду, копченостІ. яй­ ця. оrLрки, плавлений сир rощо. МозаїчнІ бу.

терброди

·

.

' І<И

би Із nневматичноt гвин· тLвии місця розrюд.lли.nися

вувати все. що знайдеться пlд ру!Кою: м'ясні страви,

·-

.

UІІІеАцара, теm,рацІввВКа; nоздqювлевня .діІrей з днем на.родженвя

Машевсьхий, ЮрlА Лук'я· ненко та Валерій Куt.мов;

: моищя-м

Л іІ змагаНні зІ С'І',РІJ:Іь­

'

реnеrщми. доставка

І'Іjрийом,

.

Світлана

сма­

речІ:, є . в. мене два рецепти І\fОЗаїчних бутер ­ ~одtв, Для Іх приготу­

'

про обмін жиrrповоІ площі 'І'ОЩО; поспуrв oфtцlama. посмоr.tНІАІ<и, ·

М 7; серед юианlв Олексій Рилов, Петро

Не'Н'КО,

ще

на

rpypa;

комунальних ПOICJIYr та Ін.);

З8ІА8ЧJ~ХОД19·

серед Дівчат

,lBa ДНІ. ленЬ'Кі хитрощі•. Зроблю сбутербродний стІл• . До

!ІІИ роз­

'

по·

авансу

одержаtНИЯ в аmец1 nltdв:

вИКОІНаJUіЯ разових доручень 3аМ'ОВНВКІ!В

ку. ПрІзвища чиrа'Чі8, ЯІ<1 · ІJЄІРШНІМИ надІШлють пра· мn:ь!{l Вl:дп091,Ф, бу,дуть иадруковаиl.

рокІ!В. Але, як на грІХ, nригостити Уї Шчим. в

· рожньо,

3-ro

:wсінчеивя

В'JІЖІ!rЬ

досвtдчеиоrо ~а:има rост·

мене

майже

речі,

перемоrу.·

rурuківЩв. Иоли

IW

за

І<оеалеи.ку,

Н1 Євтух, Щ<>б QЯ'І'ку&аТИ

обіцЯла зайти Кате. рина, ми не бачи.rіися сто холодильнику

пoдapyи-

ооспуn населенню~ nр~аноо окуnлрІв, опрм

ряду) ·і І<ИІРWJЮІСУ· Трохи ~ не ВІЮrачипо Оле·

~ на nриз· нa­

1'4

.

ВвІйuuІН до неІ змагання З ШеС'І'И вцдlІВ: ПlДІВОДНОГО сnорту. радІосnорту. ОТ•РІЛWИ кульовоІ, ІЗ nневматичноХ 11Винтtв.ки,

. rатоборства.

захоо.nююче

будин:ку

ки, з'61Сувапос.я. що до­ СІІlдчевИй wuJcт nрограв · .

НАЙШВИДШі, НАЙВJІУЧШШІ

Броварах стартувала

трщцицlйна спартакіада серед школярІв .мІСта з технічних 1 вlйсЬ1<ОВО· nрикладних видів · с-порту .

лн

одне

1

Мейиl урОЧ.ИС'І'ОСТІ;

.

До

Лере!1ІОЖеt(.Ь дач

.1

Цей ту,рнІр, 1'82С би ~и­ ти, , npeм'q>a до на·

шахІстІв.

rypnolвЦlll

грамоти

І<QМІСОМолу

nloнepcJ>Rol

стуwrих

гання ЮІіИХ

спqртсменам

вручено

мtсьt<кому

ІІІВ1rrІВ,

ІЦ.ру8уааНЮі вІзитвих кар'І'ОІ< 1 заnрошень на сі· ·

1~

мІсце на с.воІй дошцІ.

rрома:д.'ІІ!Іам

ІІtНТSРІl npory~c:.~i

ша­

зФ.яла

вручеНШІ

орибира.нuя вва}mІР; доrпяд аа д11'юІа;

хьи ІШ(ОJІИ .М 5 . За цю ко.маsду вИ!СТу2Іала наАмо­ падша з учаснИІСІв чемr nloнa-ry друrокласющя Іра

Лffl>Ш школи М З не· аюдІ1!анка. І перш за вс.е

1'

д'OC'l'dlca к:вm!ds · у театр, Кі:Но тощо;

tЗаІМовлеиня

yчetd> відОмоrо

.-

нашоrо треие,ра АнатоліЯ Оrепаиця. На Че111ерт1А

А оо< друrе мІсце ШJCo­

за 'КОманду

місце

CiiiOprC'МeflИ ШКОЛИ

цьому фото).

що

Цри будиику п~ «10t1ЛейниІt• прац!Оє тру·

д911е об'вДН8ІНВJІ ~. бюро :добрих лослуr с,Весн~ • .яке а~є такі ВИ'ДН ~:

ка.

іх загалЬІИому залtку 16 ОЧОІК 3 20 МОЖЛИВЩ (rіереможц1в .ви бачи-те на

тому.

д.ОРОГІ БРОВАРЧАН Н!

(3-й ~лас) і ЮрІй (10-А). В Іх активі 13,5 оч·

КЗІНдидатсь·

tоtми балами), Слава Дех·

.

Рца оеs·..-.им

Колесов. Маі«:нм Інюшин і Олені!- Євтух, . а такОж брати Пісоцькі Слава

СІКJІ!д .вИІСТуnа·лн, головним

· чІf!Іом,

rypr•

ли зовсІм ще моподt

кІвц1 буДІWСу пlOJfeipiВ учи1 4-<В масу: Роман ДЗІНИЛеsко (перша дош· ка), Руслам Иириток, СергІй Кавале-нко, Сапnсо

ceptWІlx одержала

Друк

Іцекс

81285.

Офсе'fиий.

дРукований

аркуш.

~r

1

Т8ра8

15.745 прнмtриІ$Кfв. ~ІСНІІ М 2386.

#63 1988  
#63 1988  
Advertisement