Page 1

ВРО~АРСЬКОГО МІСЬКОГО К О,.М І Т ЕТ У К О М У Н І СТ И Ч lf О І П А Р Т 11 УК 'А І И И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ І РАПОННОІ !_»АД НАРОДНИХ

OrfAR

.

МІ.СЬКОІ

Гавета а~одить а

17

ІСві'І'Вв

року

t_U37

.м. 63 (6936)

. 'Середа,

17

1985

квітня

року

Ціва

3

коп.

..

·~.

ПРИ КЛ.А . д ком УНІ · с · тд

Трудящі Радянського Союзу! Ш_ирше розгортайте

соціаnістичнв змагання за гідну зустріч

XXVII

-

Вносять

'JУК. Нео.цворазов:d переможеJU, райовіІоrо соцlалі­ стич:воrо ·змаrаииJІ ва жиивах, він І зараз, у період

весІUПІІІХ польових роСSІт, трудитьСJІ внсокопрод~-к­ rввво, береже кожну DIIJIJDiy робо11оrо часу. Івах­ ше йому JJe дозJІоJІJІе совІсть, адже АватоJІій Іва­ новn хомувІст, де!Іутат сtJІЬСЬкоt Ради народвих Депута~Ів. Н• перІод . весJЦВої кампавН вів затверд­ жеиий керІвввком ТR111'Jacoвoro депутатськс·rо поста. Тож зрозумlлим в йоrо иамаruи:вя доаtоrтися: ЗJІа­

Щоденник. польових .робіт

воду

ф ПоІІ:ним ходом ведеться сІвба ярих куJІЬтур у rocпo ~apcmnx району. Вже посіяно однорічні трави на площІ 1450 rектарів при планІ 3513 rектарtв. У Господарствах району вже посаджено ранню

8

механізатори .. о:пександр nроцентів. А~дрlйович КЛименко, Успіху :механІзаторІв МикоJІа . ФедоровиЧ На­ сприяє ударна праця А. С'. стич та АНатолій Сиr.: о-

rод~евостІ усtж , .лавок посІвrіоrо . компл!Ксу, юdс­ воrо виконаНня: .ЕОЖВІПІ пріщtвцикtfм дорученої йо­

нович

му справи, оо в1.ц .цьоrо 3аJІежвть дОJІЯ иайбутиьо-

Можна казвати ztесПП,

амІачну

Одними з перших у рад­ багаторічні трави. Щоден­ госп! <Великодн:мерсьний• ні норми :єиробІтку вони внве.'Іи аrреrатн 8 . nоле виконують на 110-120

·

.

з'їздУ.· КПРС!

(ІЗ ЗАК.."ІИRІВ ЦК КПРС).

7 11011eмut рцrоспу ЬІеІ!t 80-pi'I'IJI СРСР тру­

~ вем8JІО moztel, uя: Пр<щя: може СJtужвти взtрqем. Один а ви мехавtзатор А. І. Гриrор­

rо врожаю.

.

Кондратенко.

во­

ни вхоДRТЬ до спец!апьно-

.

rо загону родючості, кот­ рий протиrо:м: року дів 1

соТІJІ хомувІстІв а · мІ­

сьхоІ парторrавtацІІ, ЯІd задають тов у колектв­ ІJаХ, мобІJІІЗОВУJОТЬ широкІ маси трудящих ва rt.цву

rосnодарсТвІ.

аустрl'І XX:.VII з'Ізду КПРС, 40-рІчча BeJDIJ(oї Пере­ моrв, 50-рІчча стахавовськоrо руху. У Іх ч:всJІі паля: ГоrоJІІвсьхоІ стрІчкоткацької фабрВRИ 'IJieB КПРС Н. ·м. Чоп. Вона працюе ивн1 в рахунок 11ервиJІ 1986 ~ку. Це 1 стмар деревообробиого комбІвату В,. Д. Овуфрівв, · д.л.а .ooro перевико­ нании :!ІмІИИНХ · :!Іавдавь стмо _нормою. Це І пред­

Кондратенка,

який

зить.

для

поживу

капусту на площІ

8

підво­

рослин

8

бе3nосередньо в поле до агрегатІв. Трудівник за­

безпечу«

Іх безnеребІйну

287 гектарів при плащ 3355 1 ектар1в.

роботу.

НИНІ О. А. Rтrмевко та М. Ф. НасТJІ'іІ . вносять

r.

68 гектарІв при 11лан1 109,5 гек-

7арз. Першими .виконали цю роботу в радгоспах (І:Великодимерський•, (І:ЛІткlвський•. У ІrлемзаводІ «Рудна• приступиJІИ до сівби кормових буряків. ПовіJІЬно ведетьсJІ посадка картоппt в rоспо­ дарствах Броварського виробничого об'єднання рад­ госпІв. Всього в районІ П посаджено ва площі

е У ·радгоспах •Гоголlвс.,•:нй•, ІменІ Мічуріна, І •Заворицькнй• затягують строки проведевва підІ покривного посІву баrаторІчннх трав. .~,~· .

ПЕТРОВА.

аміачну вод_у на площі пtд

ставвики партІйвої орrаиtзадіі ЗІ,ІІІОду пороmковоІ метаJІурrіі Імеиt 60-рІчча РадивсьхоУ України В. В. Кузнецов, І .. М. Чвжма, Л. В. Протасова, Н. Ю. Жукова, А. Т. Тарасов. СаМе комувіств ~оІм пр:в:кпадо:и. спрвтоть фор­ ІІІуJІUВІО у m.цей поііуffя: ucCЖo.J вІдn'овtдальиосrt аа доручену справу, вчаь Іх зваходвти І впровад·

жунатв у ВttробНJІЦЦ!UІЄ~-Щ\.JJ. . ~ ~то~ти осторонь .

· · · · · • . ... . ,. · Про те, що для сотень, 'I'RiJr'f"gRЬ иартІt :ав­

rромадськоrо ЖВТТJІ.

робввча. дІильвІсть. nеио пов'язана з rрома,цською, . свІдчать . такі факти. Серед депутатів міської, ра­ йоииої,

селищної,

сl.:rьськвх

Рад вародних депута­

тІв комуністів и~чуєтЬса 880 чоловік. БІльше трьохсот :имодих · кандидатІв у члени . КПРС і чле­

в1в партІї перебун&JО"fЬ ва комсомольській роботі. t{езаперечним авторитетом користуються серед ко­

.лег водІй автоПідприємства

депутат мі-

.'Ni 31014,

ськради О . Ф. Црокопець, оператор машиииоrо доїииа радrоспу сРусанtвеький• В. І. Шевченко, ·па :!Івову обрана, до речІ, депутатом райоввоІ Pa-

IUI

вародвn депутатів, сехретар хомІтету ЛКСМУ

ДОКу о. ~- Тоиашук та десятки Інших.

І

. .

па~:ш:ои~:а~=rя~сл;:r~~~о~~і':lт/~~тl.

'І'ІІИСЬКИЙ• ІменІ 50-річчя СРСР, заводу пороmхової

ме'l'алургІІ ІмеRІ 60•річча Радавської України, Кв-

Як 1 всі радинськt то- rt1вниRам

Іаської птахофабрики, tншвх конективІв проводить-

ди, тр:удівники

Іх відповІдальностІ аа доручену справу, реалізацію

ківськоr птахофабрики ro- топлі.

си веJІВКа робота по пtдвищеишо

ролі комуністів,

вироtіввчих І соціальних завlанЬ.

ОстанRІм. часом

Туються

Ті

різанні

·

партІйнІ

коМІтети.

1

бtоро

мело

зай-

:иаютьса пtдвищеВвим · активностІ члевtв RПРС . є , ще в мІстt 1 районІ коле1rтивв, де комуиlстн

ЗВО чо.ттовік. більшІсть з муть

викоиакиа

І

доручень

·

rромалських

б

о ов язк, в

див-

ду нц!У .

з2ания

і

депутат в

вони

п1дтверджують

ве

nерелбачається

випv ститя на J

·карбованців, . 4.9

по-

1 Зараз, кoJJR ми rотуємоса д<J черrовоrо nартій· конкретними

УІ

д .11амв.

тисячі

•1 .-них

-

n

...

вІдділом зобетону. На честь пере-

за- .:можцtв

за березень. Понад · план резні було пІдн ято прапор

них

метрів.

чим скороче-

но вІдставання та лютому.

Ес!

три

цехи

в

обре

формува·JІЬНІ ції.

п~ревиконали

Цьому

план

соціалІСтичне

зм'l-

ВІдповідальнІ

за· Перемоги. Ударна праuя в м ком натv . ~-; ';БІТН .

на зеконом-

матеріалах,

ел.ек-

ки планують

перерахува-

ти у фонд нинішньоr п'я- .

метри констру.fЩ ІИ , "."'0'. 2 виконати план пер· повн1стю п ер екрити ш оrо кварта.'1у. ставання першого до · речІ. формувальний

JJRx справ. По."Іе дІя.1ьностt дІJя докладанна зусиль . т rь сусідам дуже широке. Про ті питавпІІ, икt потребую'tь пер- і ra иму -

парторганізацІї

3

об 'єднань І підприємств, копrоспtв І радrоспtв, ви ­ робничих бриrад. спецІалІстами і вченими. Обов' я зок члеиlв партІї домагатнея обов'язкового здНtсненик 1. ....нtв І зобов'язань. залучати до уЧ;1 сті в боро ••.ЄіІ аа пtдвищевв~t ефективності роботr~ знижекия

собІвартості

продукції,

пІдвищекия

зацl)jм

трудЯЩLХ

сповьа

в.,.,

доІ1'' 11 ''

. р~..-.-3"'!1

ст1 кожвоrо її tлена

'.,

11"tJт1f.. r.· ··

t.'J1 t liЦ\ ' д.J:: tll

·

t.!:ЖmLи

М

112

~!ИНУЛОГО

кварталу:

· n нт ажни х

ро6\т

' Іі СИЛ'ІМИ

(103,6

:!

вл::tсни ·

ПрОІІР Н

!~!Ч~ .

.:,_r;• pp '1

.IJ

по

Бондар, секретар цехомУ

Пі' ТР\'~ИІІ И . "!

Т;:І •1:.1 ЦЬ ' "0

hiO!!!. .1. tO.

ner: "'-

'llJ '>· .:· JІь ·

Дu6рuію.1ь-

К.

1\·І .

щ_о б

в :дква р

·

Б. ПОЛІГУШКО,

r)ЮмадсЬкий

кореспон­

дент.

JU

пе­ ськоrо.

а ). ::~ обf'ягу .товаr н< . -<'Іv лІ · :' 'ІЬНОЇ ПрОЛу~•J ІЇ, ::1 І'Н · '0•"oJ Т nY ffЗ ОдНОГО роб \І

"~ · зр

штабу

проведеИИJО с..,;отивха.

і

е ю:Ід ряду (110,5 процен­ а ). з о6~.: ягу . бу д\в ель н n·

ї'

пектнвtв. Треба, щоб кожен, хто носить званн: члена партії, nодумкІІ запитав себе: •Чи все я З!'" бив для колективу? Який мtй RОНкретннй внес~~ у lioro здобз-ткн?•. Тільки така, усвідомлена в!.nn ' відальнІсть кожьоrо trомунtстІt за доnучІ!~ " іІ!'~~ ­ дf,lян&у роботи настз-·пq-т;.Іflrт" д!й . nn(.,!.' ••,· ш• ~н..си

·· е gиконав основні !'!ав.цан­

mtocтt, посилення режиму економії усіх членів· кr

роні

пра

ваче.Іrьвик

Опе.ративнІ дан і

ПЕРЕВИКОНАННЯМ

1\Іостозаrtн

завдан-

0

" " дала можливІсть форму~ Понад план необ ... д~~ випричо,му на роблених коштів nтахІвни- Rальним цехам М 1 та rотовитн ще 6 ~~ _куvІчних

nриеметва також Допома-

Горбачова на зустрІчІ :а керІвниками промисЛових

сп у чено-

сприяло го перлітового піску.

цех М 2 (начальник ре- талу, xv комсомолець В. · в.

ШОЧ!!рrовоrо внрlшенил, йшла, зокрема. мова у ви­ ступІ rеиеральиоrо секретаря ЦК КПРС М. С.

і

бетонозмІшувального

та · виготовлення

"' воrо форуму, коли всІ радянськІ люди самовІддано , троенерг1І. сировині , кор- тирічки. трудиться, щоб rlдио заверm11тн ХІ-у п'ятирічку, , . мах. Члени колективу nідВ. КУДРЕНКО, комуністи повнии;І бути в авяиrардt великих і ма-

попрацювали

сІчні нолективи цехів компл ентування готової продvк-

:'устрІ.чІ 4О-рІчч" . Вели."'"'Ї ня стоять перед кол, е_нти-· п n~ бі і

фабри-

9.6 тисячі ии. 800 "'арбованuів

соцзмаr(J.н ня. ·ко-

комбінату лективу цього ц еху, у бе-

санітарну гання, присвячене гІдній

територ\У

.,..

Іш;Jрта 1у

їх випущено 1327. кv . біч- Тр~довоr славп.

металолом, садити- мІсяця.

очистку

D

завдання

нонструк- 130 кубічних метрів залІ-

контролю

Інженерно-технічні водобудІвного

робниптв! nтахівничоУ npo- водитимуть

латьса, Вк ва заАвий тиrар. ПасвІІиlсть прояв.1Jяtorь ко&tуиlстн-депутати ПухіяІ:ької. Заворицько'!, ГоrолівськоІ сіJІЬСЬКИХ Рад вародних депутатів. справжиьому вагомІПЩ,

прийнято

яких. буде зайнята на ни- муть дерева 1 кущі, про- дійове

яе справлаються з :ПоставлеІІRМИ завДаинями, на

...........

залізобетонних

цій

rехнІчного

мереж, у радгоспах сГоrолівсь~... tмеиt Мічурl- j · ~-часть у ньому _в_Ізьмуть ші роботи. Вони збиратиtвшвх

"J

радгоспу tмен1 - таку нількtсть збірних над

Семипол- МІчуріна 'У

вІдзначити день

кар- 1

Bl. •ставаива

vuбt.._.. -етр1в Прн....сн. дь"О) ІІИІТУСТ·И8 П""-

·10.227

предметиtше вИрішують ці ПІІтаИJЦ партійні opraномунІетичного суботника, працівники, службо;:.цІ. радrоспів в1зац1мl радrоспу комбІнату ~Т~>пли-·"• · ~ .... nn • · ' І ' присвяченоrо · . 115-й .J')Ічни. с хто безпосередньо не зайсБобрацький•, Імені Доку11аєва. Проте такий пtдxlzt спостеріrавn.сJІ не скрізь. На цІ з дня народження В. І. нятий виробництвом проремонтио-механІчному заводІ, в райоRІ електро- 1 .'Іеніна, ударною . nрацею . . ЦукцІУ. 'Виконvватимуть Ін· ва та

Скоро'ІJВІІО

Доnоможемо ·сусІдам

котра

· 1 о сп рудженн

ro

освоІла на Б ова с ко

Р

шляхопроводу

тисячІ

NfСП8'І'Ч8\К~МаТ

Р Ь

·

247.d

нарбованцtв: дІ.1h

npo

rрамІв) , друrа

з

15.04.84 р. ) .

r Плосківський:.

ниця, яку очолює М. М І •'І~'НЇ 60-річч!! Ващук

(будує

Р Ід тунельного

шляхоnро-

СР СР

типу n1 r>

j ~ Ав~ нr~рn:.

:: енн\ше Ниєва); дІльниРч ·. "еА І . КІрова старшого вию ,Jі роба В О 1 • 11 ''Х ІвськиА:.

Нf'-викова , яна пра!!t()Є "' 1}П~ .,рулня:. І.н:~І n!J..po: дt· ..\fH Ці >рса .

Житомир! 1И.

'

·

В . ГОНЧАР~К..

СІІ)'JІІІІМ

раАСІІІ~rсм:nуnравІІІННІІ

l

середнr.адобоаІ надоr мо11ока району аа- 15 квІтн,. 198 (Перша rрафа наDсtно молока

~ ,)vr?НІВСЬ~ИН»

.ьс~риuьки~•

с:Кр,.силівс ·.о;и•1:.

-

-

'

rосnодар.ствах року на корову (кІло-

більше (4-) aiSo менше (-) nорІБНІІНО

17,3

+0.2 «ЖердівсЬкий:. «Вел икІ'!димер .:. сЛітківський:.

І (О

- 0,2 13.4 + 0.2. «Зор!!:. 12.2 -~ ..5 і мені Мічуріна ІІ о - L 0 сГGГОЛіВСЬКИЙ:. 10.8 tO.i'i 10.4 10 І)

8,5

7.5

+0. 1

7.4

О

7, 1 - 0,4 6.8 О

6.J - 0.1 6,d -0,9

~~:1 сЗаnлавиий:. . ,2 +0,9 + 1 2 •ЗавориuькиА:. 5,':! · 0,6 + 1·6 імені Докучаєва 5,0 7 0,1 +CJ.7

По району

8,32 -1 <',21


'fРИtrІВС:'-МА

1+1СЦИnЛІНА П'АЦІ - - - - - - - -

АО СПРІВИ-ПО-fОСПОААРСЬІІ Питання зміцнення трудовеІ дис­ ципліни постійно . розr ляд~ЮJЬСJJ на засіданнях. зg.водс~:>ког,о _ ко1.1~тету профспілки. цеховr~х комітетів . а та­ кож на робітничих зборах. [Jри цьо• му наголос робиться на те. що соціа­ : лі етична дисциnJІ!на - це. перш. з& . в~е. потреба працювати з повною вІддачею, проявЛяти інЩіатнву. rre-rot:· подарськи станитися до виробництва. У цій робот! велика роль належить профгрупам та цеховим профстлко­ вим

організаціям,

. ються

про

Саме

вони:

створення. у

груп!

·

ко­

·

позначається на nоказниках роботи. Візьмемо для прикладу бригаду Т. J\11. Рощенко з nресового цеху. Профгрупергом тут Р . В. Шевчук. У цьому колектив! 18 чоловік. вс! пІдвищують свої ЗНЮJНЯ у школі ко­ мунІстичної _праці. ЗміннІ завдання бригада виконує на 110-115 nроцен­

визнана кращою

на завод! . Тон·

чив . що потрІбна напружена й інІціа­ тивна . чесна й сумлІнна робота иож· ного вІд робітника до мінІстра.

соціалістичному змаганню задають пресува .'!ЬНІЩ! Г. О. Дарда. Л . В.

АндрІєвська та Р. В. Щевчуf(, як! працюють особливо високоnродук-

вІд інженера до анадеміна. Треба рі- шуче nідвищувати відповідальність надрів. організованість дисцпплlнr.

·

тивна.

1

Бригада вже відпрацювала один день на заощадженій сировинІ. а за·

Це, цілком стосується і нашого ко­

воду.

Тут немає жодного порушника дисцип,11ни.

Активно борються з ними члени бригади В. П. Васяновича з цеху ПВХ пластrшату . Багато з ауRажень. наприклад. було зроблено робІтнико­ вІ Розумову. Він зміниtJ свсє став­ лення до роботи 1 зараз добре пра·

вихованню

дусІ

робІтників

номуніетичного

став·

шість.

Великою

і

важливою

п!дмогщо

у

боротьбі за високу трудову JІИСЦІЩЛ!·

ну є Закон про трудові . колеКТJІJИ t nідвищення Іх ролі в уІrравлtниt !!Ja· nриємством. Він- ·JІlд~р,иває ІfОІІt ro•

не п<Jрушу~ трудову дисципліну.

Постійно 1 цілеспрямовано веде ви­ ховну роботу цеховий комІтет тран­

ризоити

розвитку

сОЦl$JІіСТИ'ПfОt

де­

мократії. творчо! ін1цfатцви та госпо­

спортного цеху. На своєму засіданні він прийняв рішення направити на ,nікування від алкоголізму вантажни­ на Тимченка та тракториста Іщука. Через деякий rrnc вони стали добро­ совісно

у

.'!ення до праці І береж.1ивості сприяє l товариський суд. У першому квар· та.тrl ним розгЛянуто три справи, у той час як торІк за цей перІод -

· трудової

цює.

·

Активному заводу

участь у громадському житті за­

дарського етаnлення ного труд!внина.

до

сnравИ JСОЖ·

В, РОЖRО, голова комітету врофепt.цq IQOt

трудитися.

ду пластмас.

~-------У КРАТНАХ СОЦІАЛІЗМУ..._..__ _~--.

ТР АНТОРИ ДЛЯ ЛІСІВ Братіслава. Черго· r::ий за ,1ізничний состав з 65 лісовими колісними

тракторами

виру­

шив у Радянський Союз з заводу важко­ го машинобудуг- а ння в с .1овацьному мі с ті Тир.­ стена. Це підпрrrєм­ ство ~ найбі .1ЬШІІЙ у республіці виробник та­ кої техніки . І хоч у

списку них

·

його Зарубіж­

партнерів

налічує·

1ься більш як

20 нраУн

свtту ,

виконанню

дянських

лісних тра.нтор1в JUOX модифінацій і ио!ІП1лекти

ра­

.замовлень

тут приділяється особ­ .пива увага. Тирстен· ськl машинобудівники поставлять в СРСР

тільки в · нинішньому роІ:.\1 більш як 500 вИ­ сонопр?дунтивних

частин

·

ЦІІtІІном

нІІіІт.,

цівюти лІсового госnодарст;щ СРСР одер-

··

жать

майже

таких

мащин.

2

тисяч!

в иявилосt!. М

fl

доку­

кість пожеж,

лінвідувати ні

мента про сгвоrсн!!Я по-· прщшни. ин! призводили жежних частин по профі­ до Ух виникнення. лактиці

1

ліквідації

вю1аrа л о

nо­

саме

жит­

_тя . До рев о люції вогонь знищував величезні ма· теnіа л ьні цінності . В од­ ній ті.'!ЬfіИ Одесі, де в

роrІі

проживало

~

- - -. .nоеІАОМ~N

управління торгівлі.

.

ну .N'2 1 оrітово-роздрlбпого П-'ОДО0ВО'l8ВОГО kОМб!наТу

(ОРПН). продмаrу госцnродукти• Jli сЬкого

сСlль­ 16 мі"

с.пожи.вТ<Іварист­

ва. nриймальяоrо цуюс­ ту хі~чистки nобу'.Гкомбl· нату (на вул1щJ Г~r~р1на) u аІJтисаніте.рпо:иу

'-; ':

звич <j іі ''" ·

ватно

запладів

та

коло

було

27

нЯ :rоргівлl.

ВІльmtсть

кабінети,

регулярно

управnlв·

них nунктів району. Це, :зокрема, члени дПд племптахозаводу ~Рудня•. радгоспу-комбінату сНа· :1итянський• імені 50р!чч!'І СРСР, радгоспу сБо­ Gрицьний•, БогданівськоУ птахофпбрини. Вони та

ГОМИМІ-1

'~ІІіХdМИ ' у

!11\КО-

ЧЛеНИ іНШИХ друЖИН ПРИ·

ЗаТИ, ЩО ТіJПіЙ Під Х і,1 ДО­

·,•,сж.Іих х;.рvжин пм·мпта· '::::>з2rюд~.: «Ру пня• А. Я. і\ІовчаР , о·~пів !пенІ

ЗВОЛИВ

1\f.

до цієІ спра­

ма·

сн трудящих. об'єднані в ДО6рОВіЛІ,НЇ ІІРОПІЛОЖЄЖНЇ др v жини (;,ІІ.l) . С .•! ід скас з меншити·

fx

цІ$1 камnанІТ

торrІвnІ

rотовностІ

аов• СІрнrам

-иесприятJDІВ1

та

до

вІдвІІІ'nJ

nобуту,

:аапежить

мето10

;,

весннноrо

nерІоду

І

ne. реА.

nідl"!J~смста' сервІсу,

14

ТJІЮІИ ДJІІІ иом:у

в1Мі.л1

собноrо

цемаІ пІД•

приміщення вза•

маrа2инtв не могли ito:uaО.меuІ •araa• .М 8 rani, ие вистачає стела• литися наn!!жиим сан1тар· ОРПК. Він sиахед~тьсJІ у жlв, ;хліб виклаztено н•

ним етанем

і

приміщень.

асерединl

підвальному

КуJІЬтура об- JJ<ИтJIOвoro

. приміщеннІ

праз~rльно, · через

що він

·будинку. ПІд- дефорМУється.

слуrовуванюt по!('уПців собни брудпІ. ІІаставJІеиІ fie при:~:атнl для зберІ.· там бажає бутІІ далеко тарою; нема води і !leU'rИ- гання nро~унтів nідсобни кращою. .ІJяцІУ; овечі по~аються в nродмаrу Nt 1 . де завелиМо.ІІоwd 11Jif13111J Н 31 торговий зал брудними. C.f! rризуни . ІJрf!мlщення )1tpaa~ .,...._, Нема }fеnеребраними, і;, смІт· магазину потребув нanJ· J:І~coбJtoro uPffiOщtинJІ, тям; цибуля г~щла. ~ІЦ!.- тат.ноrо ремонту 1 на· 10.1111, J!aef'R." Nlf. Н4 для JJізаціІІ тут JІЄ діє. п v п•nena 1 nІд не -т· ........_, , - Інщ"'rо H~cпpa~Jte :JtOnqzmльнe с:ту нt:~А "r .. ч • - · .......~uou

...

б

"

ІиаеитарJІ. Тому . цей І!а-

KJ!U на nочатку березня 6yJ аакритнй органами · . . Одcaнtтapwore ·u.r.rrядy.

Q

бу

.r.мнаІіН.ІІ

JЛ!Одовот.чl

ЛQ

товари

(завІ•

внявпе- дую'{!\ о. ·Г. Горохlа~ьна):

не рейдовою 1'1 гастро~mмt Давно необхідно ~lдре• .N.! 27 · цродмагах М 32 монтуааТJІІ · 1 гастроном

та

""' N! te «Сlльrоспnрqдукти• Холщtиліінf шафи .,~~ ··27 .

про,цмаг

-r с··lJrьrocп•

цаІ<, не уеуиуеши пору· rастрономl"Піоrо вl.ttдtлy DроДуити• ,N'g 16. шеиь. nрацІвники 'М$rави- останнього мага:щну ви· Отже, рейд показав. що

ку торrуваJІJІ У АЄНЬ пере· явилися вимкненими ХОЧ"~ не вс! "lдприє~ства сервl· ~~ . . . . ' ч . п.,О.маr 16 2. Шдвал Уха биуло з~поІJнено ковба· су пtдrотовленl в санІтар­

маrазииу СИ}'ИЙ, цукор там с м • 3берlrІієтьси на 6Р.тон~:1й В анну. Jnя миття ·ие пІдлозі. 1 не па дерев'JІ· встаН(')влено в маrаанвt npQ'I'eUJiiІ .N.! .14 управних . ~wlтчастих стела- Щнв.11 торrt.т. Лрмміщен.

ному й технічному вІдноwенн1 до нормацьної ро­ боти, до нультурнr.го oб-

слуrовування

населення.

Необх!д:г.о вжити всіх за­

закладу nотре- ходів.

що6

виrtравиш

в коридорІ. иnучl това- бує капітального реЮ>нту: становище якнайlІівидРrе. ри п~упцl одержуJОть У торгова площа залу І пІд- Адже Від нього залежпть

тісному

фасувальном~ хоча

собок недоста1ия. У хлlІ'І- не .тільки настрій.

ї!ОВИНР.!

Іх отримуваш черзз в!нонечко. Шдсобни 't'Y'J.' заха·

РейАова бриrца: В. ІІАПОЛОВ за!ІІдуючий uозаmтатним Ііддlж"м тepriвJd місьивикоик«>му,

ращені. Тогговий зал пе-

В.

:~ ет•ю!)еан!і на си.111.д това-

те.рвl

та

тюr.vшені

·

БІЛЕНКО

СТРОП

0.

О . ХАНІН -

сані·

протипожежнІ

правила, а таІІож створен!

etto1!oм1C'I;'

Jdкap

!'rlCЬJtBИROИRoмy,'

санеn;дстаJЩіІ,

rpo~eьld

Т. ШКУРКО,

івеиехтори

місьивю:ои-.

вому.

НІІ618КІ . Паближавтьс.r свято

чеиия.

десяткu

JІелике лу

40-річчя

-

10

виsвляють

Пере~ війни,

мог• рцжt~ського наро.цу у січня

Велихій Вітчизняній !ійні.

RERCІI аиим

1983

"риsначепа

учасникІв із

першоrо

року

не була

20-процентна

ДентральмпА Комітеr :КПРС нао~бав~а до пеІJсії за без-

і Рада Міністріа СРСР перервкий стаж роботи на І!{)ИЙіІJІJІИ ряд UOCT&UO!I, О.ЦПОМУ Пі,!ІПрИЄІ\JСТВЇ через

житлових

зrі.цио

і пими иадаtоn.си аідс}·тність

обоt~'язковоі

- Факту робо!и ~е . чотирьох юсящв данням успішно справл.ІІ­ лих військовослужбовців. Н& 1 сІчня 1983 року або ються члени колентиву ро­ . . иізніwе. Вже виявлено 28 жежн()І частини М 215, . Мtський вІддщ coui~~ nких mсників · війни t

І

що в селищ!

На"ита, на­

ного з-абеа.печеини

ч:1пьники нараулІв Г. А. Перенос, М. С. ЛиТJииен­ Ію, водії машин П. М. Ве­

лично, Г .. Я. Лю6енно, бІйці Г. Дмитренко. І. Л. Дмитренке. Вони 1 іv:ні товариш! nост!йио nа­

n.

~~~лю& проведено

ім nерерахунок

в житт• рІшення партн 'r& nенсії. В травні ц~оого року

уря.цу.

Вже

проведено вnни одержать пенсії в uо­

nІ!рРрнуиок пенсіІ

і валідам війни першої

ін· ІОJІУ розмірі.

rpr-

1 пи і 102 інваJІі~ам війни

У всі~ цих ЗІJ~ОJ&Х про•

13елmtий гум:а• і литої ГРУІІИ. Так, в пер­ нанн! Е:;?rих :юбов'яJань. ьGли в належний протипо, м'ятають, що боротьба з ні~м пauzoi соціаліетичноі вогнем справа веазви­ Серед лравоф.lаРrови" йо- жежний стан господарськІ і ШОГО TJ)&IBJI Ц.ОГО JIORY сІJстеми, rлибо~е. повага старший !нсnе<>ио иримІ~ення. зразково об­ чайно важлив·а. А том-..' б го ;;сіJ!ьшитм•;r роsмір пен­

вогнwнн у

ви з а лучаJ:иrя широкІ

nр~щІJммнІ,

переа1рених покупцІв.

проводяться заняття з бо­ будщшЦJ . Вберегти ХХ та йовоІ 1 фізичної підготов- дІючі о6'єнти, житло від

голова презиці;' рай,;нн···, ради _::; (;r1pQBI '1 пр(;тиn r'r.>::~·:нoro Т'JР. :· ::-ІІСТВ •

тому

РЕІІІАОВА - - - •

nеретворенмІС) 8psвapiJ у мІсто JHCC!KO· nраЦІ, ВИСО~Оі нуп~;~отурн та 31)4а­

ревІрим

.

Чистов, сІ>обрицький• ..,.,. О. О. Литвин, сКраснлі"­ ський• с. А. Юхиме~­

.: і :Jднали пожежні депо. З ~:айнрашого боку в цих та 'нr:..;н< ді;:::~х заrrІіоМеіщу­ ,;а.~и себР начальнини. по­

..

вІа

ра. Своєчасно не .вивози· ться й сухе сміт':'l'І з_ га­

С'ІJ'ОНома М

І'ІСІ

І(ОВОІ'О nорІІІДНУ. УсnІх

racтpo­

!JOMa М 3 ~ ПОрОЖНІІ ТА· .

.

РАТАУ),

npqAYKTMBHOT

сЗом• В. М. Шкару· сЛІтиІ.всьний• - С. В .

Держnо;кніІrляду В. В Недашh іВС}.ННй. Інс:-:rhТе · ри І . І . Х\'ТЬІ'О, ()_ Е. о. )JОДНИК. О. В. Ващеннс.

приб ир~., : ' а rи

nрІІНТИЧННХ

ОстаннІми ремами ведеТ..ся "Іnкnрямо!Іан, ро­ СІоп

етані. t>tля обох ocтamJ!)c

Г.О· ;;чи. Одним їм.

Hr>FIOCTBO,peHi

ЧІІС

Антисанітар ін, бвавідnовідапьність ІІІ

.а жахож. . оваче:s.о.rо иaraзJr·

na,

нротиnожежних дружи! 1 словом слід· згадати і гра­ роблять усе, щоб дотри - :.tадських активlстlв з тру­ :нання протипожежних .1ових колентпІіІlв населе­

на­

уряд nок.:Іа;:tалп веJІині на­

дії На жежні

ГtммадІсм Доро­

reoдesl1. Фото Ю~ ОnІйнмна,

І в наш час бійцІ час- ки, пол!тінформа~lї. піJІьrи учасни- Умови пожЕ!ж наш прямий . .• (Ідат-~tові тин 1 qлени добровільних У день свята добрим обов'изак. З · таким зав­ ' к&м війни та сім' ям заrиб- хенше

нор~1 стало заІ\6ном для кожного трудового коленсе,~ення у два ра:1и мен­ тиву. можного громадянише. ніж зараз , трапилося на. 67-у річницю з . дня 37 4 nожежі. Не менша їх заснування радянсьноІ по· кількість виниr-;ала і в жежnої охс;.юни пожежаінших .\Іістах Росії І Ук­ охоронпІ 1 Іх добровl J!ЬНі раїни . Ось чщt\' - партія і nо~tічниh·'1 зустрічають ва-

191 3

І

nід

01.--................-.зw--11111---

посту

ва

2

ІЦе

двір' я продмаrlв М •·

... .,,

(ТАРС).

ко·

s

Мохнач

ЮрІсм Оnенсандром

tфooroxPQиtкa

квітня 1918 року, невдовзі після переСьоrоднl в усіх частІЦІаХ но та ЬІші. :':'ІОги Ве.ТJикої Жовтневої соціа..11стичної рево- для вихоВ;!ННЯ вlдм!нии­ З кожним роком у на­ .'Іюції, В. І . ЛенІн підписав декрет «Про _;,ів бойоІ!оУ 1 полlтичноІ шому районі стають дu організацію державних заходів по бороn.бІ підготовки створено всі ладУ . кові заклади СQЦі· з вогнем» . . .'·~юви: обладнано навчаль­ ат.но-ку льтурноrо при:ща-

Підписання цього

спЕік

fІІІохна~~ем

щ:tиміщеннl.

17

же;;,

Євмещеином,

жах. М ясо gозрубуєт~с:я ня ц:ьоrо

до

них. У цілому ж за ни• нlшню п ' ятирічну пра­

-.а_...:~_ _. __ __.._ _ _ _ СЛУЖБА

Завжди

запасних

·

10)1 88КJІАА8ІІ n.. І. :s трет.,онурснмнамм

лективу.

роблені кошти перерахув,ала у Фонд миру . Молодь ко.'1ективу бере актив-

: ну

ПОРRдку•.

ВИробничники вносять кон!фе'!'!d по зміцненню трудово І дисципліни на заводі, використанню для цієІ 111ети моральних та мате}t1альних заходів. ' Велика роль у виховаНJd ~я~ колективу, есобливо молоді, нале­ жить раді наставників. Н<!Іжного моло­ дого працівника. який прийшов иа nідприємство, занрln.лJ()Ємо ва иаєтав­ нинами. Особливою повагою корис­ туються у молодих виро6ничиииhІ В. П. Полянично, А. Н. Полотюrи, Р . J\11. Назарько та інші. Товариш М. С. Горбачов під час зустрічІ в ЦН НПРС з керІвниками nромислових об ' єднань і підприємств, ко'jугоспів 1 радгоспів. виробничих бригад. спеціалістами. вченими зазна­

технІна-

технІнrму

nрацю!(Іть ма будівництв та t>іесnnуатацІТ меnІо.р атмвнмх р~,:т- УІ(рjаfмм, с;;ередньоJ A:SIT, Капхстану. · Ка :sнІмну (справа наnІ•

жодного nорушника тp~rnoliOr

-

І

Іиnусннинм

. пропозиції

ньої взаємодоnомоги. нетерпlння до порушників. А д!Jювнй наєтрій добре

тів!

нІма-r дротехнІна ВІІентрмна.

нинами треба вести рішучу боротьбу.

лектив! необхІдного морально-психо­ логічного клІмату. обстановки друж­

·

дІмюl" .-ут nрофесіями тех.

І дуже добре. що робІтники розумі-. ють. що з порушниками та rx еаХІИ­

турбу-

кожному

НОІО, :і ПІtМІІУЦЬRИА тех•

нІнум. rl омеІІІераІ,Іії І еnем­ трІ4ф1ІС4&& · clnІtCI>N8f'O rocnoдaPC'fl•· • &nм:s~мо 13511 учнів oaon()oo

З ініціативи sаводсьиоrо коміпrу профспілки у ~рофгрупах црове,І&ЄJЮ ~бори з rюряд~щм денним: сУ JИСЦИПЛЇRИ і. грома,ІІСЬНОГО

О&ІІАать.

...

r~ІІІ МІІ&, мн•ІфІнованмх сn ...ІаІІІС-rІв, "МІ ІІМіІОт~ уnР8!UІ8ТИ CIUIA ... OIO Т8ХНІ•

НіЛЬ·

·-

;:nro

П. Луговий та інші .

1;,';1'-

,Щорса

в.

r.

НиричеJ:іНО,

кож~н

робити

з

них

вrе

.: · юн:!! -, ТИ С.

намагає""ьс"

мождиве,

щоf.

nожеж.

ТРОЮІМЕНКО,

!fаЧ8J1ЬИИК в!ддІ.'ІtаНІ01 Держпо:r·~·'' :r:l!;ty ра:йвІ;~ііfл:у ШІутрішв 1 х спршв.

·

j ;"'

' r;i' Бі~.І'ІОВЇДНО Н& ЗО і

!

Еарбованців

/ Також

в&

збільшено

20

місяць •

розмір

: r:~веії 245 сім' .Р.М ЗІІГ!Іб1 .1ИХ • F,Ї~С~Кt'ВQ~Л~':аt6"1ЦЇ.В. ,

1

ЮПfІ

n_рацатии

В1ЦІ·

JJJ!JCTJ.CЯ

суспільства Вітчизни.

же захиснихів

В. КОСТИВА~ З9ВІД)JІО"~ д1яом

'1~\":ЬІ!ІІ>-11

c.t-~.!CtJIЬкoro

безпечеюІJL

n~д· за­


сИ О

Начальнqом штабу по,.ку Єаrев М~аttлоВІJ1ГМа­

Тусовськвй стu иесподІв.ио. ДQІ.tв ир~уJІа tз стреJО.

ROJJaІІIU'IJaТН

322-м полком довелось ВІlчаJІЬИRІСdІ штабу, а иа йоrо місце рри:Jначиm. капітаиа Матусовськоrо, и~-

·

чальвика зв'ащ во.uу.

квітня

17

:Ж И ТТ~-

Федl!t Чихмаи. 'Мму мІсЦІ. де 1 181:1 ро­ До цього моменту аtн ці -стояла знаменита бата­ рея РаєвсІІкбrе. тепет> 3ай· уже nl~бn ТРІ! т:цІии. Але· ТІ'етього I'ЮtTfi!Jry мав nозицН' І!ртдmвl~lон nlС.ІІ-" снаряд удари!:! R$ПІтана Зеленава з ворожий 1 :JЗ-го артилерІйсьног6 зo~cll\t поруч. ВІд сильноФедір уnав 1 п~лку. Цejt ІJІ!ІРім ми веt ro mбуху

J ра

йон БородІнськоrо. JJO.· J!JI, J комаи.дир. по.пку, раnтом твжко з•хворl•ща, М(іув

RДром йому вlдlрваJ!О рувін став

Ry. Зблtднувши,

Подарунки

ків розділило цІ nодвиги, здійснені на священному

учасн-икам

цока3уват~t наnрям друrою руною .... Стс:~ Тf'Идцять "о­ по!ІІ

J')oetйetoкol еоІ~к.оІ

СJЩВИ.

БОРОДІНО: РІК 1941·й нинуте під

Можайськ

ного

з

наннями

вона

мала

ворогові

заrту­

шлях

до

стt>ЛІщі нашої БаrьнІвщи­ пи Москви. Rомандир дивіз!І nолно11нин В. І. Полесу­ хін

ішов

тим

самим

У !fерщих ptJдax -'апс-­

ністи. Bopor

до

будинку

музею.

хто

. Воїни

вийіпл<~

~!"!ави.

а

дІзнав­

ІІ .. ...

тяrши

авторучку.

він,

raдax:

сНа

rе~Ині

из.

С!'f.'1Ь- Зy88JІЬHJ{ft

етмлн

у

пол!.

розташу&анн.ІІ

с~Jертельне nopaneQfl. За· r&коТ врм!І

noщt'Y

БlтюцькІІА. На

про

правила

проведення

3емлянnх

робІт

мета.JІ_евими

стяти про це дисnетчера раМну електромереж. Найбільще црщюди обривают~оеJІ тоді. коли· в стовn вдаряютt> тран-

.tювих J'ЗЙО!flв Бровареаяого ДОНу. заводу «'rорrм•ш•. 61JІJІ профтеJt)'чJfщ~ща (з оону вулиць Демабрпст1в. Польової), в СеJІІ{Щі Нмптt.

рАжJ .

спорти! засоби, nри цьому nощкод· жуючи саму опо-ру аинлинаючи ааіі­

деnомаrае:

нам

у

Hs

ме~жl.

населеІ'\ИІ'І

виявленні

віD;омостl

не

ма·

ІЦНІ­

не

очищає

що радує наЩ зtр

nовітря.

Аде

rnбмt ЛIJtlй .

б.1ИЗЬНОСТЇ аід nрщюдів Е•зденни треба

но~І

час

nоrоцжу_.ати

з

JI

щноду

норені дерев.

кабєл~м

·1

.

.ян.

верхнього

напринлап

дитячого

!ТJ'О·

де са­

lit під

біля

фабри~:и

. rрико1ажу?

Не

еден·

~tо8хtдио ~• розмt­ фермах. •

toNM ро~м1ІПУJІ·

ліиtJІми.

н

..мtfокакнJІ

ЛJJИЗ1!8lІІ!! · де м•ео•еІ ;~a­ в

pa~t

nощноджеІЦІ.ІІ

n6wiн1o. що

очtІtУстье• а

ЦЬОМ)'

ll

1

Сьоrоднl ми

n!Ч>!'Я'fl!.f;MO

t

анаємо

цро

це.

область.

•АІІРУВКИ

Всес8Іnп.ому

ХІІ

фестива-.

а MOJIO.Ai І сту){ентlв roJyюn. трудіви н к и С.ІІ8'&с•коrо керамtч­

воrо

комбІнату.

Ху­

дожники створили

підприємства зра:щн орнгі·

uальипх

подарункових

виробів. Це вгзн «МолодІжна,., «Фо­ рум•, «Бутон,., кавовий набІр «Затишок•. На знІмку: живоmІ­ еець комбінату Л. П. Бородіна демонструє фестивальІІі вироби.

Фото І. Брул.

В. ДІ!:НПСОВ.

(ФотохроніRа

РАТА}') .

3АRЛІ811 ТРУ6ЕJКд

заптuщих

Трубежа

для

зе.

. виро·

У своєм:'!' внcrynt. іяже­

діє

насосна

станцІя,

громаджуІІальний для води обсяrо~ сячі нубометрtв.

нв­

басейн 9.6 ти­

значи.'Іи,

що

вже

зараз

необхІдно nовести бороть­ бу за СТ!!Орення: півтора­ річного запасу нормів.

Однак через орrалtза· Головний Інженер-гІд· ційні недолІни. ІІСJІQСТіІТ· ротехнік райс!льгссп· М. Севрук, чив. що радгосп має· всІ пю иlлькlсть доt!РИ!!. що УРРі\Влінн.я вносяться, тут ие зу~1іЛІІ Я:ІіfІй ·виступив на зборах. умови для налагодженнп забезnечити цеобхlднІ <'.у­ :1робив ква.'ІІфікованнй нормовнробиицтіrсі. Забез· ражнl запаси. закрема, не <шалі:З впнорисrання ме­ nечення худ·оби ЛОВІ'іОц1н­ земе.1ь, дав ними 1 рі5ЦОМ!НіТНИМИ досягли преектноJ вр()ша~· JІІорованих Н()Сті сuлосноІ куь-урудзн. необхідні поради. нормами протвrом sимо­ f'Qзмова, що вІ.І'Ібулася ІІ()-стlІ\ловоrо утримання. Недоліком у нормови­ на зборах, безnеречно. no· Адже у paл,rocrr1 '7 43 rен­ робцицТJІІ г. 1 те. що пере­ сJІу:щить добрщr сти~1У· тари меJІ1()роианих зе· задуженця nл()щ іноnІ тяг­ лом у робот! нормовироб· мель, тобто ножен четиер­ неться занадто довго нцчникlв. тий rентар. Чимало 1 зро­ по років. До того шуввннх 2Sй га ТІ! ж другий уніс трав часто В. ДЖЕЖЕЛІЯ, осушеJfИХ 484 ra зе­ ~стиrають зібрати мше з rромадський кореспои· мель . 10-12 процентіІІ n.11ощ. демт. нер-гJдротехt~Ік rо<:падар­ ства Ц, Желєз.І(о · зазна­

s..:...to

Одержали · міцні

Допоміг • ветJІІкар

знання Htiд!311UJІO 11411 заніцч.­ тооре~аt nІ~rетоекк ли курен ІІОЛ!JІ у М!СЬ• в. в. ROI!IJ!ioOIY.

кому

му

ХочоТІос" смuатм

СПСІІ)'nІ'ІJQ-о'tе~И11ЦІО.

кJ'Іубt

дТСААФ. за то' тецпмх

c.nll t

eara"

До ионтори •Зоря• зайш.1а

радгоспу стурбова-

на жtнна Ц. Г. Проqенно.

Вома

шукала

rоловного

!Jfeт~y·· нт.пtнаря: захворіла норо­

час к••чm• ІІІбУЛІt )f1Ц· тору ІOJІtJІfl• М. Ф. Bt"· ЯflY вона ПИХ 3Н8И& ЦО TtXf!!'lH"114Y С'-'НеІаУ. Вім JZQКJIQ Mlf«CJto аа-nервІстна, Ьб~.луrоауеаинJе. tteenлya. МУМ :JYCMJIJ!>, що6 JIJ'(HTII тримапа а _ Індивідуально. тацt! ц1Qмoбtn1Jt та

nPa·

I.MJ1P. w.rtцOІOfQ IIYJ[y. Цt пtдце)),пиnос•

'

t

ма

tcnJІтt

Держа•тоtиеnеицtJ; І не

мас Ш6ферс.,кttt маІстер­ АСУ нt ностt. адже 11ct мм паn•

s

«JrУдІІ•·

nou·

иорметщІув~ТІІ ІС1 ~!ІІІІtRІt Добре ntлrотуаац J(ур­ длn ~.~tьту~ноrо •одtнм• еаитtв може дМІU$ ІJstІUJa• іач :! 'XOPOUJCІ.a т~~.Ttf'l• цтомІ'І61n1І. "" Іttмmt ІІІС

пtдrотоаІЮ.а,

.I!J<Пft

І'іІШt 8ІНJ11ДІЧ1,

М.

JMlf:

38Ц1fІаІНТ11 IYДtf'l'O• -рію. має ве.'ІІПtе . терnіиип. аИМОГJІИІМЙ. Саме такt 'Ptl•

еи liPifT21MЦJІ1

•ІCifJІUi'IY

.Норова

розтелитися.

Гоnовний ветлінаІ' рад·

Вудо~о ••маrацс• •и· rocn:y Ц. М. Мороз свсє·

ІІПlІаДКQВО.

иою

rосnодарств!.

моrла

lltRRO.

М. І<ОР· В. САИІС~і•.

'f}'RIIK.

.,.. .....

З. 1'6P~UIWI . fPJR

fDPABJIBIOTЬ АОЩЛМИ

~~спо nодав ~й допомогу.

}((IJ)OBa

J!ОfІравилася,

дає

uмцо молока. Господиня

A.V*I

ВДЯЧНа

ГОJІОІНО~1У

аеТ,ІІ!марю за доnомогу.

Н. ОПАНАСЕНКО, Qенсtоиер.

MEJIOPATOPI .3~~c:•J: озб~~~~~~~~~J~~

ІІЦЦ~~ РіІЙОНів. . Иожєн, хто npoж!lsa~ а ·иащсму І ~top'~ в.нд~RО точи! роара· вів І)Своrли ІЩІr8ТО1'• Та· СпочаткУ nроrно:щианt ре· ,Jtcтt 1 ра.й"иІ. повикен nам'ятати, щп >,упни цщщ води 1 стро• тарбунарсtокоrо \)dоку, З. *.JIMH зуюше!lня вони за· с;а,!!іЙНіСТЬ 8ЛЄК1роnЩТ3Ч~НН.ІІ 3:> 'lr· ! :~Ів лоливіа дли ko*нoro .аоnомогою матемаrнчJі"Jt С!ССУІЗ!І~ Jщше на трети· СІ:иn 1 ві.!f ньоrо еамоrо, иаскlльFи , nOJI~ . , Бони ро3роблєпі 13 розрахунків веии р63 о. ні Об!іІодн~них nлощ. НиrІ'равильн6 вІf! . користується е "Е!;:т_рr, · .т,аf.ораторlях уnравлlн!> били ефективний 1'dетоД ні, виsначцвши заходи no ен~рrі€;Ю 1 Щ< nOBO]If{Ti!CЯ б!Ліі e,1(h- · .1рошуаащ,них ецстем 1 визначенн" :щrraeiJ io.no- Інтенсифікації зрошувана· i'pol\tepe~. ~аnроrрамованl ні! підви- rx в грунті, що дало змо- го землеробства, влровадІІ· ;цені врожаІ зерна, нор- гу безnомилном вибирати ли на 135 тисячах генІас 1\1. ВЕЛИГОJТ!:, ї\.ИИ, мffi 1 овочів. для кожного hdля режим рів. засту::юrк ;J ::.•Jаnьвика "району rючинку.

pato

Що ;;: .1.'-'~10 рu6ити там, де вже висад:нені :LЕ'рева ПТJП''" на,~ na!'it:>rІя

nреwодами

тисІоо, особливо Ці сtоеу~тІ!еJІ баs Іід·

ЗС1-"даю'І'ь

Треба дивитиrь.

дити .:~er-ern, щn() аgно буда J:інією 1 не над -кабелем. ми.

І

е.ІІентром~>реж.

Чю1алу

nід

ntщдeCJf.lt!fCЬI";(ИX смах;, затопмn. ,qe•нl

1

мель

нращf!

.8.1/ftMl'PifЧHi мерtЖІ. 3MtJnJIИТЬeJІ •Ід• п;~л. ~;о Jio проводІв. Т!ім,. хто бу~ ко­ рffстуватцсь nл•вучпми засоб~щк. сл!n не ~а.буватИ про бе3пену руху ЦІJХ rфО!ІОДаМИ. Там. ,118 буде І(~бЄ3· nечним збJщженнJІ a6JJJ а •tArІJІYitltЦ· юrми е.,ентромеf!ежt • бу.QJІJІ""· ІJІІІИ· rpoeнeprlя тпмча~ов!3 буде вІ.!Хключа­

ться ~ітер. дереаа заминають rтровод11

Дерев~ треба постійно пІдрlз~ти ' ІІ!ісцях зt!іляжечня з J1!ІІ1ею. Дм FИ нонанн11 ціеУ }'Іоботя 11 б83nосе;епнІА

nід

худоби

Весtнrиа

(повітряна або. ж набеJІьна) · з !'І!щим зеленим друr0м не JІРУЖИТЬ. І npo це не тре_б~ забувати. Я:и тtльни здіймає­

мо~r перехо}f(ИХ.

ле

llitt · акмоrи

електромер . еж~

загроза уJ)аження елентричнt~м стру-

· t:JІlд

можна.

JІнс.а

1

лІІfій і обривают:І:! їх. а цє rтриз~:JдИТі> LICJ і11дсутноет1 світла 1 аинихаг

архlтентурі

ЛіТІФ~ таборах, щоб

ву ловести про дарааа, то всІ з І'!ОІ!а­ гою 1 любо11'ю етавляться до нщvоrо

upyra.

ра

бит»ся, s ворогом. Ми по· ІJHRHi битися ,-ак, щ-16 DCII кре,їна ~f'B.rA Ее TlJП>· ни Бородіно 1812 ):ІОН\'. ~ й Бородtно 1941-ro ... -... ·

щування кормІв.

за tндив!дуалЬJІИІ\f будlJjниц­

}\е~НВНІ1К!М l'&дrocntJ ЗII~PffYТ1f особливу УІІ!')' щемкІІ стlІtЛа . ТJІ•рпи Nl

снлад~

був посланий

тмм в села" району 3 мете~ заборо­ ни ~ведити хлtаи, rapU«t. буДJЦІКЯ

не

ної в траJіспортне nоложення. eliJ ~а­ валювання дерев на лінlІ. Янщ6 мо­

зеленого

стежити

rричннх ліній. що !'Іебе;щечце~ l'J!JІ ЖИТТЯ. ДіТJІІМ 'rpet§a J''-'З'JІeJQOJaTJI, ЩІ) машт6иуватк trpм ІЩІ лі~tІІМП та nо­ б.іІиау rраиеформаториих nt.teтa~tц1Іt

наважуюtІоС.ІІ,

техніки,

Це . насамперед, стосуєт~оея жпт·

безnосередньо

Найбільше П'-'ШНСІ,ttжень м~режt бу­ вІІе: від наУ:щу *одіJ;Іми. що nеребу­ вають у нетr~ере:Зому еtац!,. typ6Y::;ny. великогабаритна~

·

Районній

·

них осіб. Люди хоч.. і бачцлІ(, хто зробив шІ{оду. t тим більwе зали­ ШІІЮТІ;>ся без світла. але да·щ и'о~. хі.дці

ПJ'OTНJiff11K8

подіцщеннf:І вино­

риетани~

дворовими агорожами на житло•' ІУ масиві. що Ух городJ!Т& ЖЕНи? частина мета.11евих стрижніІіІ крtnлєкиІ} 3агли6л$fІа · бt-:hoceeeднtso б~ля кабеля, Ин це мае: місце біля будmп>у сtоматoJtorlчнoY лолfнлІнlни. Особливу боротьбу треба nевеtтя з еамозахsатом 3емлі nід особисті га-.

.110 нІ'>ого не наблцжались. сповl-

npo

ва

'fQ~!Y треба бути обережюtми в поводженнІ біля цих провоJІів, нап~ЮІJІад, при обрl:щі дерев, ремонтt даху, будівництві жител. І особли~у ебе~ежщсть нєобхlдію допшмувати nри вияв.ценнІ обірваноrо nроаоду. Н1 в яно~~У разІ не можна до нь..,го наб:щжащсь. треба nоnередити. щоб й

ло

НЛ

IJPOtY.IR·

ДовеJ.Uока

СІОУ

На не~аЕніх партІйУ госrrодарствl е JІD­ СпецІалІсти ращf'спу, них зборах в радгосnі статня нlльпість насосІв. дирентор В. Ма:1епа, що с~ЩІорпцьний• йшла цо­ дощувальних усуаноsон, nиступили на зборах, :1<1·

садити в інІДе мІсце. А що. роGиrи з •ТИМИ

ноли

88TJ)ИM8JI8

KIJP/11 3

дЯт~ся цід елеюричною наnругою, що. н~безnечна · дл·и -життя людини.

роботи

н.я:

гинули й !HUIJ Уе•арпщ!. nередати наказ про контр­ Біля yJ.J!лl.JteJ rар"ати за- атаку. І Jrоли пін ІШа:зуsац .'Тf!ШИІІСІІ ОДИJl Ha.!дtmH наnрям pjЩTQ~OJ'Q удару,

ЧЄКІа'\'1'1 Jt1 ТОІЮ чаеу, ИОJ!И фабрІ(!(. ЗІ!.• лишиться без епентроенергtУ7 Дони дерева n1алі, їх негайно треба пере

виnадни,

Ворt>дlи­

nеребиТу

Але мана, ~ nродов~у~. ло. сказані ним nеред лочат· на мовчввши. є 111 ген Михай­ ком боУв біля дам'ящнка

Мабуть, ножем nомічає, що ІСІ наші вулицІ. двори, nоля. обсновані лрщюдамц елещромереж. яні зна;.о-

р&жим

Музею.

.

~ 3она~ цроход.жеJІня електрокабелів, доrримуватІtt~ техніки бе3nе'і<и.

є

сьноr()

•кий кои~.ла иакаs кома~дуwан·

смертІ> .. ~ · лович. справJІв на иас Иутуsову; •Священне мtG· Осе~блцву ~:~Млёет• l t1д- тont Jte.щtчeзiJ& враження qe! Тут не мопша погано·

е.ртилериети

М.

Тр~ба 3а~Ж.І111 nам'ятати

рійниU

RyHKT,

lf!/.Щ!·6tv бУв v будИИfіУ

,.,JІИ"И:Х:

поперепить небезпеку

жаль.

тниник •тра~ убитиNи t ff.OJ)&RelfJІJofИ (\.!fВ3ЬКО 1()

Є.

аuтилерії

МожайСІ.кому

1

Перf)ко­

о Ф~дtр nобрtв на nерев'ІІ­ 'fJЩtч 'fOJJo81JІ. ДИІІWtt !IR•

.О бер е·ж в іст ь

1нш1

Поетf)lл!

гармат 1 к:vле~етtв.

nриУхали иемандІ{р днsІ­ з!ї nолосухін 1 цаЧальнин

eno-

дt>м напише у СІІоїх

tiaP'J'J.f,

полк. де мачальниІіОм шта­ бу tан нееподівано t:T<Hi

-

MapшaJt Рад.янськоrо Союзу Г. И. Жунов зrо­

1оfУИ1стично!

ШБИДНОСТІtХ 11 at$!{y Ці на- руку вр~туsати НІ! ІІд~JІО· рубещl ~~;о пІдходУ реsер­ ші лозиuІї nl.mJ'Iн ІttмецьJ(і c~t ... вів. СправднлисJІ СJІОІІ ведучи воrонь з _ Подвиt Федора Чих­ комдива В. І. Полосухіна, Пе?р6П'!а.І!с!:.І-'"Й танни,

дlнському

... •.

nоле захищати

з усіх ооиtв

utєї

·

вагу ~и.~tвил~t efltnyra ctJ)· ще й тому, що nе!>@д цим жанта · ОлtJІСJ.ІІ Ру~ських 3 xreca з nоJJІтnрацівннкІв протмтаннс•их rю:щовtв нам, яJ< · у 1812 - Я пам'ятато. як r>ано­ батареУ вранці, ~ резцовідає с~· rJрмат. Сам Qлtt<etlt під- році тут, в Бородіно. без­ годні Єіген МихайлщшЧ. бив п'Jf'fЬ T&ІJИlfl, aJit бУв -Іменний прапорщик f!ОСій­

дивІзії,

прибув зі сходу . В графі •мета вІдвідання•, rіоду­ мавши, зазначив: "Боро­ дінсьне

Бій поча•е~

Матусовсьний. зІій­ ІІІав позиц!І 11 CJЩI'!MV пентрі оборони. на БоfІо·

написав.

номандир

.

SДОр()ІЮЮ

иuщнс~. що ?ани підбито,

дванадшЩ!t. nteJІ.II

зронили

tY

r~римножи.ли

322-й

по­

дала книгу ві.І'І:1Ивlв віn~ відувач1в. Вінтор Іванович мовчин nогортав її 1. ви­ що

ломоrли иам.

3~-і ~І)ілеп<.Іюї нt>ro aвtaцUI:JІere

не

неК'!,

дивіЗії

1.

переД

.

ви.

ли в иащу MPtJ.Іory. оа. тііrьflи одна ,ttетам.: D1JІ час боІв на Sopo)lqJCЬ~ Му ПОЛІ біЛЬШ Jік 300 'Ю•

лу на І!Иnа~!Jн аедtJІИ~ f'УКОю, •t~ nono!!з д~ rар­ ' ВІсім . JІ;КІІ І НО"JеЙ ftm• еьгню ло !анJt,ц:. ЗtнltJfи- маtи. Як ЗумІtі sарядит!f м1ли боІ на Bopo.дtИCI/JJOo нt' здиву$алиеа - tоді • rapмt?Y. не nам'іfтаЄ. Лед- МУ nолі 1 n:ри.Леr.ІІlй ~ 1941-му етt~іл..б• s. :,*нІ- ~е трнм,tІ(J<Jись na ногах, ньr1rо мlсцевостt. Тfт Р· 117 п1ЛбtfnJt тен по и•:,амиІП цtJІ~~ бу- еІ'fІ.ймав. бjЮ!fЬ6$•ие чудФ J'ІИШИJІОСЬ ЛІІ новин010. О:нІІІі, n~тtм. висько в nepexp~etJt пако­ фашист~кмх таиf!1J. nро­

росlі~с~ноУ ~!!іс:ькової сла-

невеличкоrо

жінна-ст"рож шись,

:r<ij.t. ;с ft

CltJiІJ

i.IJt ... tJPtJ·

Sі~Ц!>ИИЙ е!вет гарм~тн, nраву Р":'­ подали за~tи :J пPQUHJfRN ~~ у 'I}JWI ~не іідчува).'І. прийняти

-ta

С!1ЯТине!(), У с.ою. з•нlтнм"J! дуже до-- рами .

беземертнnю

Бород:Інськоrо

Назустріч

nолосухім

наfіаз~ли Ум роsчм~тиtи fiY Ф~д!р Бід дере• сеН!ОРИ OOCTf!1· СТИСНуВЦІН

-'-

націонал:ьною

стоІJ•

nорога міста,

~OJ!l(ii'J'lJ 1 оФt• Лісовій r•.nRJиni. реЩашу- лебіЧюі, ~tи чори~ rромад­ .'!~В\1( = AИJl;tlJ в~лись JІ4Ш1 $еІі1ТнИИ11. .[.11 танк• повзе дримо на церіІІ наш()І

Т~!!­

дІнеькому ПСJЛ! тому полі, яке вже да:rно СТіІ/10

шл~t­

хом, яним у 1812 році їхав ИутузоІІ, Н"ІІІІічаючи рОЗGТановку €ВОІ~ QIЙCJ;.H. Березова алея ~пвела nо~­ новника

груnщо

ків 1 авіацією, особлИво вперто б11nася 32 а стр! ЛеЦ!>Rа ДЩф!Я ПОЛНОВНН· HCJ. nолосухіна В. І. Через ~ 30 рон! в пІс."ІJІІ nоходу НаnоJІеОІі_. цій ди­ вІзІ~ .аовмося с•рестити збро!Q з ворогом f/3 Бf rю­

Далекого Сходу. Разом з іншими частинами і з'єд­ пити

велиною

ф~стивалю

никlа MotК.JSИ ~УJІИ ІЦ>МУ•

===========НАВІЧНО В ПАМ'ЯТІ HAfiOAHai.:========== 32-у . ЧЕРВОНО П Р А­ напрямІ проtІ'І . 40-r6 мот()­ вважа.ш иtйі.'НіІf!ЦІ tапно- на RКИЙСЬ час втрати. СВ1ІІбРНУ Саратовську стрі­ корпуеу enpora, . пІд rримІj­ небезпе~н)ІJ,І. · n0руч, на ДІ'Jміеть. Оnриtомнц~щи, лецьку дивізІю було пере­

року

1985

електро~ер~ж.

MtJfii'IJІaтo-paм nPJІЧOJ)JIO• ластt ttр()ГИОЗУJІІ!ЦІ• m~.U- 1)ВТО"РН

Першими в Одесь:кій об- зрошен!'Ія.

(РАТАУ).


fІГбИ""!

'ЖRTTJ~

' !V~

</~~"til~.:·. •,·../:.

.,!~·

: t-.

\

':\ 7__, ~\;J:. ?lj· Ку..:ьтурно-мвете~~~е ж в~а==~=·:·======

t _

KOflQEPT f . КИІВСЬКІЙ

ФІІІАРМОНІТ

·е

І

no

·

rи придІJІJПОТЬ ХJІОІІ'ІИКІв та

цьому

росли

nитаннІ

робuТь

вистуnив

вистуnив

завідУю­

чий райвІдділом

К'Jльтури

інсnентора

101

можливість виступити · нращим хо-

Нречко та баrато інших.

моги тnудовим колективам

ро вим колекти!Іі!.М

1 ресnубліки. Саме один

3

. Ниєва, обдасті

М.

н ії відбувся цими .tXR!'rМИ. Разом з

народною

Rиєва

Аматори баrато

каnелою готувались

до

І

І

з

У . день сенційних 88ИІІfЬ бібліотечні nраuІвниобмінялися досвідом роботи no nоданню доnо­

М.

у

Гвоздь), самодіяльною народною :хоровою наnелою вчителtіі НиУвсьного Будинку

:керівник -

вчителя

(художній

:нат:хненнлм

цього концерту. І

Броварськоrо

'40-річчю

раf\онного

Нонцерт

Перемоrи

радлясьного

ні.

хор

nідготував змісТовиу

добрий

вокал,

ия~

відділу

мето­

нультури

натхненням

до

готує велику

40-річчя

творами , в яких осnі1Іується наше nрекрасне

Цими

сьогодення .

Ю. ЧМІЛЬ, ХfдожвШ иєрівІШR самодіJІль­ воrn вародвоrо хору райовв~

ro

r . r.

будиику куm.турв.

Група ба~ ВІД РЕДАКЦПt

Дійсно, напtтальlпtй ре­ монт

:на сцеНі Минола Шевер та Оленсандр Гриценко: високою викоиавською · майстерн_Істю бровар­

..,...

Добре nрийнлли глядачі аиступ провідних солістів хор,·: МаріІ

.об 'єктивну, високоавторитетиу дум- Мельниченко, Ольги МикЙ:ТЮJ(; На­ ·

ну про виступ · !СОЛеfСТИВІІІ ·. вислов- діІ СтецеНJRQ, Оленсандра та Ніни :J:Іюв внеоне жюрі, ' до ttxaдy ·. ГриценЩ Jla,цll Нолесниц 1 ЛідЦ го входsсrь видаТВ1 ., митц1 .;. · БУгай. . ·

·

r.

тридцяти сnівакі11

цього р азу не

само­ бу ли

просто гля­

дачами в театрІ .

ч~ . з&.uровв.иа пуб.'llна. Фото А.

театру

оnери 1 балету ім. т. Шевченка на виставу сЄв· геній Онєгін•.

Більше дІяльних

Зв'язни

у них з столичними май­ страми міцні і давнІ. Не­ одноразо~ броварчани дивилися спентакл1 nро­

·Koaan.

славленого

киІвськІ чергу,

нолентиву,

митці,

завжди

в у

жані гості. Щиро

могу,

та

свою

нас ба·

вдячні

nрак,-ичну

яну

доnо­

nодають

Ім

професійні артисти. Само­ діяльний народний хор районного будинну ну ль­ тури

з

кожним

удосконалює

роном

виконавсьну

майстерність, вже

ли ще у. жовти!

вно'Іре

цJвники . nересувноІ меха• нізованоІ нолони М 13 та будlвельно-монтажноrо уnравлІння .М 35. ЗІ слів

голови номІтету профсnІ.л- · ни тресту

дянували

велJіІ\у радІсть

Винопаний, але аали, тилось багато недоробощ · Так І не замінено сан'l'е~ нІну, у груnах _не зроблеr но захисні решітки длJІ

батареІ, у восьми rpyпu - не замінено nІдлоги~

Термlиово необхІдно д!

будовувати три

спен­

театру

за

зустрічІ з

·

.

Коресnо!ідеІіТіІ МІсцевоrо раДІQМО8АеННІІ

-

AtW~~.a l!PYJШPHI:

_, 19-~05; аІРдІІІІt

ІІfС"МАСЛОІІОСТІ,

ІІМСТ!8

tt-4-4i7.

~~;~р~ь~ rо;;.~~рня киrвсЬ!<ОГО о~~;;с_п•;~;; :п_. -~-- -

&РfІіОрм, 1~11. Киfrr,ька. 15-4.

Теnефонн: ред;антор.:о 19-S-зz, ••'-туПJо!МІса Dед.JІСТUра, аІдАІІІ) пвр·~ІІ<ноrс жмn-. ·- 19-4-47;_ аІдr.оьfд;аnьноr~ ІN.N!)еТарІІ, аі,ІUІ:nу ('.ln"~"W0/'0 1'o;:noдa~raa ~- 19-3-t8; І масово\ rюботм - ·

; ; - ; ; ; · ; :-

nавlльй

_ни для Ігор, встановити

них та в інших лавочки. Потребують заміни смал!

форм. и. . З осені на в~. ну,

з

весни

на

B!Jtt

літо

· нладаються · ці роботи, t1 дlТЯІ\1 деЯких .груn no су тІ нlде гратися.

не

«Вровас

ремо~

-

до~

проявляючи

нео~

·

Реяактор І. ФЕДЯf\

Запр_ошувмо ва коицеР"

спо~:яах JІР.ц.·'li.l}l'Щ1t_ ~";;nir-vr.ф•;

;;/<><>0211. likl~~ обл~, К, .BJ)O;D&P!L "~ hi'JDF:ІoR- . JU.

1

~~;roprl>ur.l.

.

. 'У ІІ'JІ'1'ВJЩJО, 10 Dl~

ц. р., в приміщеивt дит~

чої музичиоІ школи

.J\19 І! 28) вlдбу.

(вул. Кірова, детьсs

сот.вий

ковце})t

педаrоrа школи І . .В. Су'І• нової (rtrapa). · ВЩ alnьmrtt,

Дире~ АдмІнІстраціІІ,

nартІА­

на та npoфcnlnкoaa ор­ rані:аацІї радrосnу-комбІ­ нату •КаnнтІІНСІtкн_ й• Іме-· ні 50-рІЧЧІІ СРСР ансnо-.

ЛІОІОТІt

rnнбоке сnІачуттн деnутату ра­ Ради народних

!?nepa!opy,

конно•

деnутатів НадІJ нІ Кривець :а nередчасноJ

батька.

Грмrор/а­ nриводу

смертІ

n

Коnектма мІськоrо аІА­ діnу анутрІwнІх cnpu дlny

М.

nрнаоду

r.

ГРНГОРІJІ

Корніенну

смертІ

а

ноrо

.

ГНАТОВИЧА.

-----КоІІеІПНа

nансеру

wкІраен,~~~tа­

анс:nоаnюс rnм­

боке сnІачуnн nІкарю r. Ф. ОвдІ~..ку :а nрмаодУ nередчасної cмeprf

мнколн •

М. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Дни вЬІХода: вторвu, t;ред,., ~н ца, 'суббо'І'а.

Ронома,.

батька

наrороду.

І nренрасю:м .

11.

П.

у

щиро

АДРЕСА РЕДАКЦ/J; 255020, К!:ТІІІська ~ме~

Г.

на, обсяr робіт, nередба. чений кошт.орис.ом, був виконаний.

ансnовnю~ rnмбоке сnіа­ чуттн сnІвробітнІ!Іку ai,~t­

Після закінчення

сПОБАЯ ЖИЗНЬ•-орrан БровареИОrо rороJІско. ко митета Коммувиств~<ЕсноІІ naJ»ИB УкоаниЬІ, го ропекого и · оаІtоиного · Советсв J>еродиwх nепу­ 'fатов Киевской nбпасти . /На ''НРввиском яз~:о~ке). Редактор В: . ФІ!:ltЯЯ. Газета вьrхоnит с 17 8т;J~.nя 1937 rona.

1983 р~

ну. Виконували його пра·

підтверджує звання на­ родного. І ось цей ·пере­ гляд вистави був для них

танлю броварські сnіваки

ro

дитсадку,

а

аматори сцени і за теоре­ тичну

своєму

хідноІ зацlнавленості.

учасники

академіЧного

у

будівельники rресту сБро­ вариnромжитлобуд• nоча­

го ,

самодіяльного народного хору будинку нультури були заnрошені колекти­ вом Ниrвсь1)ого Державно­

го

На фото: вгорІ иистуnав са­ модіяльний народний хор; nраво­ руч ~ сnlвщрть Надія Нолеснин 1 Лідія Бугай; внизу (зліва наnраво) ·

гаченьну• (яка, на жаль, дуже plДJ<o з'являється в репертуарі ха­

днями

кас

пІдrотували

тує свій дитсадок

сnівакам

нlс'DЬ, nоповнює · реnертуар новими

ножний твІр винонаний s глибоним розумінням· Ідеї, образу. Ду­

тІJІі.кв

риnромжитлобуд•

Наrорода

Перемоги,

вони

розви­

Ось так трест

В. СЕРГІИЧУК.

'!'Ворчим пt.цнесек·

удосконалює винонавсьну майстер­

1 nрофесійних хорових ·· ровп ':колективів)•.

нощ~кmвlв, музИRанти.' І, що. особливо важливо, після нонцерту

1

nрограму

хоровий

(солістна Надія Стеценно), украІн­ ськоr народноУ nіснІ в обJJОбЦі Верьовки сОй, не nугай, nу­

вІ любителІ хорового- . cntвy, чис· ленні учасники і ' нерtвиини - само-

Зарu хор а

продемонстрував

Вистуn був · дуже в!дnовідаль· ·ним, адже концерти народно! хороВОЇ філармонlУ відвідують вимогли-

nровела

В. М. Головко.

стрlй, і головне, що була музика;

же сnодобалась lнтерnретацlл 1 винонання nіснІ-реквІєму для иа­ poдfi'oro хору сСтеnом , стеnом ...)>

діяльних

ного

4 Сьогоднt ми

rгематичну nрограму з творі11 ра· дянських номnозиторі11, унраІнсьних народних пісень. ·

яні

~ст обласного науково­ методичногО центру облас~

аnлодисменти

чистий

nрактичні

заияття з хореографІчного

:коле:ктИву і керівнинlв . Загальну думну жюрі висловив м. п. ГринІ!­

nочули . хор, що

!ІидІлити

жа.н:ру,

глядачів і одностайна думка жю­

будинку шин, який сказав:

nрисвячений

народу у ВелнкНt Вітчизняній війНаш

слід

Людмила Поривай) У pl, яне відзначило · велину роботу

:концерті взяв участь і ' самодtяльний украУнсьlt!а.ііt народний хор нvльтури.

свідчили

заверша·

Серед. інших заходів, визначенні· на семІнар для нлубних nрацtвнин!в,

мав· цей снладний Ісnит: виступ хору nройшов з великим усnІхом, що

соцІалістич­

m.ного ,рону n ' ятирІчки.

області.

ного задоволення можна . констату.. вати, що нолектив з честю витри­

npo

виконанні

цих зобов'язань

бандуристів НиІвсьного nолlтехніч- теnер з nочуттям велн.І\оrо · мораль• ного інституту (художній :керіВнцк - народний артист. УРСР микола

агіт­

кут.тури.

ЗрозумІло, ЩО ' від вистуnу хо-

rромадськості

nрограмою

бригади Плоскlвського 1 Світильнlвського будиннів

JIY залежав його авторитет, репута:ких конц~рТl!І у ' тацlя серед широних НіЛ музичио!

::1;1лі НиївсЬкоІ держаJ!ноІ фlлармо-

самодіяльною

УРСР

s

пися

щоб

дJІJІ Ігор павільйов:и; що звахо~тьсs ва вyJIIDil.

йоиноІ інсnенціt в спра­ вах неnовнолІтнІх Н . Т. Мансимовоt, Інсnектора · Держnожнагляду О . ·ю . Оrороднин, санІтарного пlнаря І. Я. Сергієнка, голови мІськному 'nроф­ сnlлни - nрацівників ну ль­ тури В. А. Чирок. Після цього присуtні ознайqми- .

радний· артист СРСР, nрофесор, :художній керівник Державного ва· служеного анадемічного украІнсь· кого хору Ім . Г. Г. Верьовки А. Т. Авдієвський (голова жюрі), народ• ний артист УРСР, nрофесор П. І. :Муравсьний, народний артис'!' УРСР, nрофесор М. П. Грннипnm,

Ось

І досІ ще ве

ра­

лонному валі імен! М. Ли· сенна відбувс11: . nерший Jrol{цepт НиІвськоІ народноІ хорово І . філарІІІОніІ, яка була створена з ін!ціа· тиви музичного Товариства УРСР. Народна хорова філармонія явмє собою HOJ'IY форму nponaryвaн· ня самодіяль_ного хорового мнете-

усе,

виховаmпо дівчаток,

можуть захtІІ'ПП'ІІ ремонт,

Л. Ф. Дехтярею ·о. З lнт~ресом прослуханІ :аистуnи

1

обурІОе те, що уже дру­ rвй рtв у дитсадку не

nитання роботи закладів нультури no обслуговуван­ RЮ сільських трудівників в ІJерІод весняно-лІтніх робІт, в інформацією no яному

діток

здоровими,

нутими.

риства сЗнання• О. М. Ноnитов. Було танож розглянуто

артнет

своІх

буд•. Хорошкй садок, йо­ rо працівІІИRИ баrато ува~

удосконаленню лен,

відnовідальний секретар органІзаЦІІ това­

наро11ний

ВоJРІМо

двтZІ'ІВЙ садок .NII 16 ·тре­ сту •Броварипромжитло-

ційноІ nроnаганди у зв'яз­ ну з nідготовкою до 40річчя ВеликоУ Перемоги і XXVII з'Ізду НПРС. У

· мtськоІ

У RBITIO мИ:иУпоrо: poXf • Ro- си:равп респуdлtки І кpal!nrt на-

І

38ЦІИ8ВDВНОСТІ

семінар ня

·

Б в а

ЧерrQвиА 'V'чаСИRRІІ cerodвapy культосвіткІх праці1JнинІв району обговорили завдан­

цтва., в концертах якоІ надаєтьсЯ

ЧИТАЧ 5'Є ТРИВОГУ

.

брата

Індекс 81285. ,%tpytt високий. Оt:ІСІІР дР)"КО!ІаНИІІ

!I.Pif)i lll,

'

ТИР1UІС

lЗ.,Ні tтрич: ;:" " ''·~ . ЗамоапевІtІ( М 202~,

63 номер 1985 рік  

63 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you