Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, еДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

І

Газета виходить з17 квітня До 113-ї річниці

В. І. Леніна

муз'ей Горки Леи1исьК! (Мос­ ковська область). MeMtr ріадьний

музей

ється 'в В.

І.

відкри'ва'

шкоді

Ле!'!іна.·

Він

стане

рн.чного заповідник!' еГор· іКИ Лен:нсЬкі •. Доля цьо· ТО

СТ'8.РО'ВИННОГО'

двоповер'

Ради звернулися за допп­ агротеХНіЧНі строки.

Це пра-

50.

цLвники ільничих брига,!t, представники шефських

ОргаНіза.ціЙ.

спеціа.'ІIСти

гоооодарства, Вони працю-

ють

швидко,

розривно зв'я,зан.а з іМ'ЯМ

заглушує

гурют

KPYlI1CbKOЇ У

році в

lS20

Іл.'І:Ч часте зустрічався з: д:тьми,

і

к,ежна

така

~тр~ч бу.'!а lIJ!JII

зу­

них сз •.

тем._ Уже діє пеl'JШ8 чеТJга. іМ!'!мор:алу. П('}]ffiIСТЮ ,10''Ііамічено ввести. в діЮ до 66-ї р:чниці Щ:JI~~Ї

rc

Жовrиевої

сQIЦ1.а.1І~СТИ'UiОї

ревО.'ІЮДії.

Клятва ІЛЛічу, Черкаси. Бага,то про що згада.'Іа робітНІЩЯ рад­ rоспу

ІменІ. Ком:нтерну

Чорн06аї,вськсго району В. СКРИlПRа бі.'ІЯ па.м'ЯТНИ­ !Ка В. І. Лен:ну. по'В'Я'ЗУЮ­ 'Чи синсві Волсдl червО­ нИй ГЗJIстyu\. 'цей С1іМО­ ро6юШ. з простогО' полот­ на червоний Т,рикутник IВсна дбзЙ.'ІИВ'О з6ереtла з :переможного 1945 року. ТодІ тут же, б~ля поста· lМеЕТУ.' цей raл,С'тУ1К ПО'В'Я­ за"Тlа Ій мати. Ще грим:ли боІ у Бер­

nlHi,

коли

жителі

села

з!БРaJIИСЯ на сход. Обгс1В0рю.валlfся два питаняя: lІРС пров,едєння весняно! с:в6и І ПРО' встановл,єння пам' Я'І'ни'Ка ІллІчу. Бронзсву постать вождя рево.'ІЮЦ!Ї

сюди

достави·

ли перед сам,ою вІйною. ПІд, час гітлер~вськоУ на· вали патр}оти надJйнс схс· вали скульптуру. Як не старалися

ти дсрогу

па

воро,ги.

ВИЯВИ,

для жител~в се­

рел!кв:ю

Ум

не

ВД'8лс­

ся.

На схс'дl виріши.'ІИ, що :вдень землероби орати­ муть І сІятимуть, а ввече-

pL

при світлІ гасових лІх­

тарІв.,

працюватимуть над

спсрудженням

постамен·

ту.

Уда,рн<Ж> працею, T~OP­ 'чим

пошуксм

:в!рнІсть

довсдять

ленlнсь'Ким

зап о­

вlт-ам все новІ) по'Коління хліборобів. Серед сІль' ських НОБаторі~

В. Скрипка, чию було

вlд,значено

роботу

ордеНО!d

Леніна. ТакоІ ж високої нагсроди удосТОЄНІ п'ят· .иа;щять її однссе.'ІЬЧJI.Н І сам

радгосп.

,

(ТАРС-РАТАУ.)

садІння

а

l\ЮГОЮ ДО' пенсІ'онер:в се· ла. Більше 20 чолов:к з

" рс'зуМіНням на

,вправно,

голоси

Горках буд~ відкритО' ,!tИ­ тя:чИ'й бу;rиюж, а неВДОВЗі тут почала працЮsати IПROJIа першого ступеня.

ПАР ТІ'

УКР А , Н И,

КИ,ВСЬКО,

ОБЛАСТІ

квітня

року

22

1983

тоня

таке

Люди

вlдгукнул.ИСЯ

дня у

20

щІ

картоп.'ІЯ

графіКОМ.

посадити

Далі

.1 Я гда .1е.

були

ря,в

пло­

Це

pa.J;rocn

чить. що

СИ

ВИJCад­ на

гектарів, як перед'

бачено

прохання;

забезпеченІ

господарстві

жується

її

наша на

зна·

має :зан·

в

кращі

доро'га

про·

картопляне

пО,

людей

. ПЕРШИЙ

мотора

неІ

ються

ки

О.цеж:анItPовИ'Ч Вздовжстрlч-

т.ранопортера

сто-

роБОТOIq. ПО'дбали про по· с·бс.1уто·вування

і

ии .вручну відбирають Н$- працюють у за.критому прщаТ,Иі ДJJЯ С'8діиии ііа.мет! пІ;! п.'І:вкою. Що­ 'бульби. А. О. О. ОНИ,СИМОв ,днн бе;Еосередньо до їх­ иanраВJIяе потж ~apтon1l! нього ~:tця роботи пnи'

'. 'А

aSTCoMo(i!nJl.

К()JIИ а&&аИ'1'ажена, ма-

rirииа

їжджав маши:на з свіжИ1>! Х.'І!бом,

трИчІ

на

тиждень

~"їta.it~, розп?"~.,, туТ, п'Р.оводмьс.я «мо.,очНі

ще 'аа сортуваии! І р.зas-

-

дн,І.

прозаж МО.'Іочних

ше у ,t6сП6.д~tют:&1 иартoonJ'J!.3sли

лише: в'ручну.

Уже

-

двічі

цміні·

rocno;tapc

~ращ:1І

т в а

А в ИИН1ШnОМУ .'рОЦIР;аП- вJrаштсвуяд-а Д.'ІЯ нас гооои! yмlnioЦi· 'Налагод'И- продаж поросят 'пря:мо ли роботу ·каРТСJ!.1Іер~і3КИ. 'Та:ккм ; ЧИНОМ' щ~дня під' ,гОТОВJIJiЄТЬСИ

до

сад:,иня

тоНіН п. - це ДOЗlВOлмо

'60

_ ПGЯОНИЗ roorry І. В.

весни

вані

саджальникам.

- Та,к ми позначаємо ;reHHY, норму. - вІдразу поясни,та Васи.1~ВН'а Дійшов

Перше прац1вники

Троєщи,нського

гсспрозра­

хун,ковсго цеху Броварсь' KOIГC виробничогО'· дерево­

обрсбного об'єднання зобо.

роковим

зустрі'ти

дост­

виконанням

чоти'

римісячного, пла:ну.

Для 'ЦЬОго у них

пІдсп~'ви. пла,н

по

реалізацН

про­

ВЩЮНaJIИ

на

процентів. що дало

112

мсжливіrСТЬ

в

є вс!

Квартальний

дукції в'они

відвантажити

торгове.'ІЬНУ

надпланових тисячі

50,5

від

прапорця :І-\у,

агроном Надія Лавреха.

ст.аиов.'ІЯТЬ

7,4

середньому

в

к:логра,.1\ОІа,

що 'на діВ\Кілorрама біль' ше

проти

пер!оду В

вl;що,віднс,гс

минулого

авангардІ

ногО'

року.

соцlал:стич­

зматання

іДУТЬ

тва-

ри.нни'ки ві;rді.'І,иа !менІ Леніна, ;Іе бригадиром В. П. Шевчук. У paЦ~OH!

коріВ

з'явидися

зе:rенІ

КОР:lIИ. Уже тиждень ху· доба випаС1іЄТЬСЯ на ози-

Колектив ВУЗ.1а

районного

зв'язку став

пере­

м~реж~ І МОjfщем у обilаеному соці-

Вfj,р[}б,в н" І. ; карбованцІв, І аЛІСТИЧНОМУ

-

.

змаганНІ,

за

прапорця ю~ртоплю

,на,

геюара. А даЛі

5,5

починається

понаднормсва

р060та. а значить

,18

до

виконав !lОР­

-

посади.в

дсдатке,ва

-

піш·

ОП,lата.

Картопляне

зберегти

І.

густоту

М.

Бур'ян

гектарі

,висі,вається

тисяч· картоп.'ІИН. А КОЛИ :І-І,ехан!затор ді. йшов до меж!, його вже чекаБ аВТО:\fобіль-заванта'

80-90

жувач, Мико.1И

Федоро,ви,

ча Семенчука.

- Картоплю п~дво,зимо вчасно. Так, щ06иартОп. .'Іесаджа.rnка не простсю· вала, псяснив &lн. Ю.'І,&ка

-

хвилин

тракторист,

вмl.'ІС

у РАЦІОНІ­

ЗЕЛЕНІ М'Ому жи:ті.

КОРМИ

цей час В. Я. Гераскмєвко, В. В. ПОМіт;но ЗРОС.'Іи середньо­ Ситюн, Г. ОЛОВЄНRО, добо,ві надсї МО.1о·ка на Г. І. Тер,,'ІЮК та інші. корову: з 7,4 до 9,8 кІлО­ Тварин,ни,ки l'оспсдар· грама. Лише на 0.3 кі,ло­ ства трудяться напмегли­ гра,ма

І за

ПОСТУ'ІІида,ся

.'ІІде­

рам бригада М. П. Дідун (в,і;І;ІI.'ІОК імені Кірова.) .. Найвищих У господар­ стві надоїв по 14-16 Іі:логра:vr;,в молока до'

во,

машинного

прагнуть ударнсю пра­

цею с:знаменувати 1 Травня - Де,нь

СВЯт.о м.lж­

народної смІдарності тру­ дящих.

биваються 'у цІ днІ опера­ тори

відходів,

початку

року

Із

яких

з рехі~ний

В. ЗАГРЕБЕЛЬНИИ" I'>;)JlОВИИЙ

дсїння

зоотехнІк.

ВИСОКА ВІД3НАКА ління зв'язку д. М. дугина.

Червоний прапор повів

'",

виготовле-

В.

Р.

Цокало,

.'1истоноmа

начальник раивузла обговорено

проект закону

нО' товарів широкого вжит- облаСНОІ Ради народних де- зв'язку В. В. К()робко. Про СРСР «Про тр}'дові колек­ іІ1у на ців.

50

необхідність тисяч' карбован- путатів та облпрОфради. ,~альшого по- тиви і підвищення їх ро­ На зборах· п-артіино-гос- .1іпшення обс.'Іуговування .1і в упраБ.'lінні підприємст-

Найваroміший внесок у загальні здобутки .зробиlВ колек'тив лозо~меблевої

дільниці,

МУН'ЇСТ Зразки ної

Я!КУ

очолює

КО·

працІ

тут

завершили чотирИМі­ ПЕР.ЛОn'('J.·,~нrr

rpомадськвй дент.

ЧИВ

активу

високу населення

заступник

начальника

кореспон­

РІЗЕЦЬ ІНЖЕНЕРА Харків.

та

зв'язківцям вр)'- підприємств,

показують

еячні особисті завдан~я. В.

нагороду

нnвинок

М. В. Єреденно. Jiиївського обласного ви- ~IOHTep ВИСОКОПРQДУКТИВ-. робничо-технічного управ- кий,

меблевики: номуніСт П. -о. Ледейкс, Г. Л. МитаIIl1(О, В. І. БІльська, яні перши­

ми

подарського

КСМ'!ІО з И Ц

ПРОМИС.'10ВИХ

вами,

устаНQвами,

органі.

впровадження заціями». електро·

І. ВОРОБЕИ,

А. І. Jiовбасинсь­ старший інженер

голова профкому рай­

говорили

ВУЗJlа зв'язку •.

різьблення по дере,ву М. В~~lюціЦ}lЬМУ та бойовому Бритвиним. Працюючи над подви,гові, радянського на­ нею, автор не раз бував роду, ВRлючен( до ,nОСТ,ій'

«Ленін у Го.J;Жах. завер­ шує .(Іенінlану, створену n.ркlзськитм Інженером, майстром художнього

у польоті~

"Союз І-В" простору рону

квіТНЯ

20

у мl,сцях, зв'язаних з ної 'е1lСПОЗИЦії·, Централь I,M'&"rf вождя революції, .Horo музею Збройних Сип ВИ!lча,в ре.'І!квlї музеїв СРСР, експонуваJ1ИСЯ на

МОС1!!ви і ЛенІнграда. Ло- м!жнародних виставках.

го роботи, присвячеЕі ре-

(РАТАУ),

1983

в Радянськсму Сою.

зІ здійснено запуск кос· М;ЧНОГО корабля «Союз Т-8., пі.10тованогЬ екіпа· жем у с'Клад.l

кс,мандира

корабля Пlдполновн,!!на ТИТQoва Володи,мира Геор­

гійовича, борТ-інженера Героя Радянського Союзу,

ЛЬОічи,на

'

KOC~!OHaBTa

СРСР Стрека.10ва, Генна· дія Михайловича і ко-мо· навта-дослі;rника Героя Радянсько'го Союзу, льот·

чика-космонавта СРСР Сереброва Олександра 0.1ександровича. Програма п о л ь о' т У передбачає СТlffiування

кораб.1Я «Ссюз Т·В. з србlтальним КО~lПлексом

«Салюr·7. 1443~. Ек::паж

«Космос' має

виконати

науново - техн:чні 1 меди­ ко-бlоло,гічні ДОС,l:дження і е1і'спери~енти на борту пілотованого комплексу. Самопсчуття носмонав­

тів Титова, Стреliа.10ва І Сереброва добре. Бортов1 ,системи иораб.'IJ! «Союз' Т-В. працюють нормально.

(ТАРС).

ПО.'1е

Успіху сприяло раціональ- перший квартал 1983 р'о­ Про цобутки та заВ;J;ання Н. А. ПеченЮк. не вико,ристання виробии· ку. Йому прис}'джено пе­ liо:rективу присутні)1 роз- . На зборах б}'ЛО також

чих

і

манез'

зай· руючи машиною, З1l0ВУ має у нинІшньому рсЦі зайняв Н-ОВУ за:Г~НIІ\У. А коли на' землю ОІ1у. 350 гежТа.рlв.ТрУД:ВННRИ зобов'язаШfСЯ на ион,"НО'МУ СТИ.lИСЯ густІ сутінки. геКТ1ірl зІбрати по 140 iB-8Н МИіК·ОJ1аЙовIfЧ Б~р'ян центнер:в БУ.'ІьБ. З осенІ YB:;:vrKHYB фари. Прапсрець П.10ща бу.'1а виорана на за.'ІВlUИВСЯ за.'Іеио позацу. зЯ'б, на к'ожен гектар Н. ГАМАЛІИ.

УtПІШНО прохо.дить за­

KOPC~Y

му

праl!10рці.

верша.JІЬИИЙ етап ЗИМівлІ худоби у раДГО'ЩІі «Вели­ кодимерськиЙ~. Середньо­ ~'сБОВI надої мсло'Ка на

rрудящІРС

св,іт'у

травня

в'язалися

.

директср .paд~ БЕ!ІЗ«'Іере6lЙіНу роботу на ТерещенкО', ~ад~и1 бульб. Тепер щО"

правофnангові ~ьo~o

, .

ки.

,Такий тактичний пnи· нам,. йом доlЗ~ОЛИВ забезпечити

Рап,ортують СвЯТО

тут,· на - кататному ПО:І~. - схоче рсзпов:лиж!.н~

не

хаН:ЗОБаної ланки Івана веде трактор з двома сад' жалка,ми ПОВіЛЬН'О. на тре­ МIffiолайовича Бур'яна. На вІтрІ маЙорі.1И чер' тій швидності. На кожно·

,ні .буnьб Р.e6o'rа органІ-,·та .кВc.JIОМОЛDRНКХ про~ук, П.10щі 3()!aM~";ДI!l! ам1ни. РанІ· тів. Jt'1)

зауваження

зробили механ1затсрам та Щo{j

бутове

Ми

які'сть садіння висІву· насіння.

садіння,

ять кІлЬка ро6іМ'ИЦЬ. Во· пр,о уМОВИ їх працІ. Ж:н'Ки

ПРЯМО' в Ку'ЗО'S

~аджальниіКИ

ЖодногО'

ЕКЗАМЕН"

пср!цкує сл,юсар-иаладчик

Олександр ОНИСИМ()ІВ.

продовжувала а,гроном.

Старанно трудятьсяр­ топлярі. Особливо стара'

РО.1ЮЄМО І но.рми

ДО'

Біли

-

п.10щl,

хаА.'10 Іванович Ми.кита~ь Петрович На­ Тут довгІ гони віД'мl­ та Василь трактор лаНКовt>гс ме· горнНІЙ. Ми ПОСТіЙНО КО'НТ­

картоплІ.

картоплер:зкк.

внесли по 80 тонн орга. нічних дрбрив. - Уже по,садили БІль· ше половини заплановано! роЗ/повідь

Ціна % КОП.

Відповідно до програмя дослідження космічного

198З·го РОНУ---------------------

ці. Іх більше

ЗбуджеНі

ІллІч знаходи,•. час подба·

П'ятниця,

в:кдючи,ти в рсботу другу спар,ену Н1іртоплесаджал· ку. Звичайно, перевагу надаємо руЧНО':\іУ нар:зан­ ню нартолді .. Тому разом з ви~юнкомом сідьської

щсдняпlдroтсвляють

тк про дітей. '3 ін~'ЦіаТИВI!. В. І. Лен;на і Н. К.

ІСТ И Ч НО,

ДЕПУТАТІВ

На.п.ружениЙ весняний день у заВ<)рицьких хлі' бср06tв. І ншрута ця починається тут, на иагат, ному полі. Біля розкритого кагата сидять роБІтни-,

ХОВО'ГО' фл~геля дорО'га сеrщю 'кожної радянськоІ людини: йо,го історія не­ ВОЖДЯ революції. " У тяжкі роки громадя~­ сьокої в:йни ВоДОДИlмир

ti

КОМ У

КОМІТЕТУ

НАРОl1НИХ

1937 року. JV! 63 (6519)

ЗА ВИСОКИМ УРОЖАМ

пам'ягі

частиною державного lсто'

РАД

ТРУДОВА ВАХТА

$ дня народження

Меморіальний

МІСЬКОГО

РАйОННО'

ПІДСУМКИ

1ДАрноl

ПРАЦІ

КоаIУН~СТИЧНИЙ су60?о ник, присвячений І1З·Й річницІ з дня народження

В.' І. Леніна, пройшов у мІстах і селах YKpaїH~ в обстановЦі ВИСОRОГО по. ЛіТИЧного І трудовО'го під·

,

несення.

Яи псвідомили норес­ пон.дента РАТАУ в Рес­ пуб:Іі!l\анському штабі по пlдгото.вцl й проведенню суботника, в ньому' взяли участь 29.5 мі.'ІьЙсна чс. .'Іовік, З яких 11.6 мl.'ІЬ·

йона. працювали

на роб0-

чmх мІсцях. Вироблено ПРО'МИС.'ІОВОЇ продукції на

151.2

мільйона

карбсван­

ців. у фонд сдинадцятоt п'ятир!'ІКИ перераховано

30,1 Mi.1Ь~OH,a Rарбсвано ців з.аробlТної плати. у ході

Всесоюзного K~

муністичного суботника трудящі респубд!Ки вн­ я'вили творче ставлеННIІ до працІ, прагнення мак­ си~!а,1ЬНО

наявнІ

використати

резерви

І

можли­

в'ості ДЛЯ нарощування випуску продукЦіІ. В ці­ лому по респуБЛіці поН'ад

700

lю.пективів

пlдпри.

ємств І організаціЙ пра­ цювали на збережених си­ ровині, матеріалах І енер.

горесурсах.. За рахунок цього вироблено продук~ ц:ї на 14,5 мІльйона кар­ БОRднці.в.

По ударному працювали

цього дня б.'1ИЗЬКС шест& мlльйонj,в TpyдIBHНR!B с!льсМ\ого гссподарства. у. складних

погодних

умовах

засІяно ' понад 300 тисяч гектар!в рІллі. ЕкІпажі сl.J1ьськогоспо;rа р с ь fi О ! авіацІї обробили бlдЬш як

75

ТКС1А

reKTapIB

nан18.

'

'


н О В е

життя

а

ПАРТIЙJi& *MTT~: AI't'НqT

J 'ІЕ""

НOМVHICT'.

О Б, О В' Я3ЇJ K~

повести за собою Rолек'l"ИВ нашого район.

нОго ШЛJlХО,ВОГО ремонтно­

будівельного управлlННlI невеликий . Трудиться 8 н",ому близьно ста чоло­ в:к ,

але

завдання

ШЛЯХОВИlками

переil

стоять

повІдальні.

Лише

нього. року

ЇМ

від­

нин~ш­

ЛИl!а Димерка на ді JfЯ'НЦ! вІд Гоголева до ЗорІ. а танож капітальний ремонт дорІг l{аЛИlillll{а ПухІв­

1=_ _==-____...-==IІІІІІІІІ~IІІІІІІІІ. . .I!)ІІІІ8. . . . .~_=-====:::=;===-НАш

ІІАВИІЦ'.АТИ П"ІУ.І ••НІСІЬ ПРАЦІ Анал із П ід'сумнlв

Перші

кро~и

на

діве л ьним и о.рганІ,зац!ями м і ста І район у за перший

300

кілометрів до­

ріг .

Нв;тень початон бу­ дІвельного сезону, перший віД\l'lов;дальний eT3JI1 здій<;­

ДOOOlМoгy

працювали

з-ав ­

плаНОl!ане можна при умо­

дань _ В ід того, ян успіш­ щ) ЙОГО буде пройдено: залежатИlМУТЬ дальшІ УС­ Піхи шляхо'вин!в. Цю Істи­ ну глибоно усвlдо-млюють 'Беl драц1,в.нини упра·влІR­

вІ . ще кожен член молек­ тиву буде ДИСЦИil1Л і но,ва­

нення

нЯ ,

1,

визначених

в

першу

чер,гу,

чл.е­

ни партійної оргаНіЗації, якІ бу .'1И присутнІми не ­

щодавно на партійних збо­ рах . йшлося на них про Cl>В'З.Нгардну роль ком унl­

CT ~B І! новому сезонІ . Тре­

ним. у

повн Ій

домлюватиме ніСть за

м і рі

в;дповlдаJIЬ­

доручену

сприятиме

усвІ­

справу ,

орган І зованосТІ

ri

роботІ. В цій с.пра.вІ Є зрушеню,. од'нак особли,ву увагу пз-ртійцям треба зв·ернути на з~lцнення дис,цип.лJни . Чого г~lxa таїти. трапляються у нас 1 виnаДIІІИ зап :з нень, ' 1

ба ef{з,зати, що в цьому планІ парторганізац1я вже яагромад'ила певниой дос­ в : д роботи . На сьогоднІ, ІПРlfм і ром , номунІсти є в

фанти

ІКОЖЯОМ\У Пjдрозділ!

нувати взятІ зобов ' я'зання.

вироБНИЧОМУ виконроб-

ирадlЖО1К

Є й !ншl мо..'ІІенти, ян! заважають нам успішно І

Р,исоиоородуктивно вико ­

Хоч на СЬОГОДНі вс ! об'єн­

сМ<их дІльницях, у відд і ЛІ головного механІка, на

ти

ментацією,

але

lВиробничlй баз і, Інших дl­ ляин-ах . ВсІ в о ни пере­

1!з

матер ! алl,в , до

довИ'Ки

ВІН&СНТИ

виробницт'ва,

в і д­

Gначаються

ви'сокою

л : ниlстю

ijJlliQHaHHI

у

ставлених

'за

завдань,

собою

чле.нІв

С"М­

по­

ведуть

безпартійних

1 11

Про

ДОПQвІ.ді

женера

виступах

Г.

це

за~lною

розрахуН1<~В

техд ону­

в

доведеться

П()IIJра.вни.

нористь

ГО.l0ВНОГО іН ­

. М. Rocm<a, 1

Тане.

бригад,

коле,к т и В а м

якІ

ТРУДJlТЬ~~

гс;юпрозрахуІО!У

У'ВагоМ="і

на

_

Необ!йшли

йшЛОСЯ

зв'ЯЗlКУ

ст~новище аж н і яи не на

ко.'н~ктиву .

Що Ж зроблено І що потр і бно зробити У цьому

напрямі?

за6езпеченІ

комунІст,",

та.кorо

питання ,

значно

краще .

,юю

б.рати

"Jlени

-

І

нас

ПРИІНлаl{.

КПРС

«

І ;ЖV.

за,вданпя ВЖ1Є

"a.:t.1

в

-

пonере­ !(Ва 1'-

другому

КО.'J~ктИ!ву

управ.'ІіН.

мова

в

т.

ч.

ПДБП-2 Бров. ПМR РБУ-4 БЗБR ПМf{ - 5

ШБУ-50 СПМН-580 Разом по мІсту Трест «Бро в арис :.lьБУДIІІ У т. ч. П М f{-7

QI'I'OД&JЮf'И ГОГОЛів

ва с'О6ою. П. ТРЕТIIR, ......р • .".opraJltMцІ!.

Бе'

-

СемІнар пропаrандистlв Дммн У будинку ItyJlЬ­ тн за'llOДУ сТq.ргмаш. '!Л~J1 черговий семl­

аа ре.лііГіУ. Політи.на КПРС

"f

('Т!влениl до релlгlІ. церн,ви. вІруючих.. яку

прочитав дектор мlсь.ної ва.р !1Р()Лаганднстів. товариства У центрІ уваги ПРНСУ'Т­ органі;зац!І .х булн пита'НИJII піДГОТОВ· «3нamtя. Б. М . Риеов . На семІнарі з ІНфОР­ RИ до npоведеНIН'JII пlдсум­ !tOI!ИХ заlНЯ'!ІЬ У системІ ,мацІєю про попередні під­ марксистсько • ле.нIНсьно­ СYU'tfКИ винонанн. плз-ніlВ 1 J!снавчаиня, яКІ вІ!Дбу­ еоЦ1.дlc·тичних зоБOlв ' nзань

ДутьсJII

23 тра,вия. Пропа­

трудовими

колентивами

rаЩIrСТИ оз.наЙоми.лися з иіста І райин;у у першому ,~омендаЦіями каБІнету квартаЛІ 1983 рону висту­ полlтос'в1ти щодо q8ll!ep- пкв завІдуючий ВіДД!'ЛОМ іреннн навчальн(')го !'оку. щюпаган'дИ і агІтації мі­

QБГQВО'рИJlИ >tодиt<и sпx

прсблеми

п.роведеНlRЯ

ме­

чеJn'О­

з·анять.

. Учасни.ни семІ'нару ІВ

~інавлfoННщ.f

просJIYX.~­

.ів 4~ ~~ Т",: .пр'J'

Cf1l(HOМY І{омпартП Ук'раї­ ни О. М. Іщеt!~О. В. ХРИПУН.

ЗlPllдую'nIЙ по.лlтое'fТJI парТі!.

каБІнетом lIJіс~ккому

111.4

111.О

~04.o

94,7 82 ,0 )02,0

101.5

Р9 , 2

106,0

101,0

1 )0,6 101.2

101.3

89,0

87 ,1

60,4

~7 , 9

і02 , 5

86.2

] 10.1

~9.8

ПМК-24 СПМf{-5б9 СПМR-503

73,9

71 ,3

89,5 1~ , Й

JOO,7

ДаРНИЦЬ1і€ РБУ УправЛ і ННя механ:.зацl! CМ!1JfJy~:y

94.1 102..1

10З , 5 JO~ , O

СПМf{-1 СПМf{ - 2

Н>О.О tО3.З

107.7

110,0

1-03,8

1()1,7

РайШРБУ РБУ оБJ1м і сцемрому Спец. РБУ . Разом ПО селу

lQl,7

100,0 105.8

1'''''

lOQ,O tO~,8 86,Ь

. 9~,$ І 97,1

88,.

Для компрееорних ста.цlЙ

"~-ПIIJ"'"

Jtu lI088pei9PJIВ ~I

rQqepQtVJNN1

arpo.

r",,-

00PQ . . . "4~

"'е_

~'88QМ

~ б1ldмm.8JIIWI

1(0 1 нрееи8. А "'0 кlВЦJl ро.,.-

,..одатково

буде

ви·

~ ще п'пва"'ЦJl!'Ь

arper.YlB.

ПОКИ щО Іж ВВ­

роБJrЦТ118

11IHtCP)eТIaCR

.. ~ • илощах.

об'єдаавнl 3 пуеlЮМ

Ме

еИОРУЮR)'JJ8JIоrо Л08ВОrо

'lепеJt

re-

MexaвoeB~aцa~

вом ЦЦJ ПJlOЩ' ЦІ

311....

но IJOSпвrp8тьа.

ІІа 8R1ааж: Jrtвop" .... 1ІІ0~J(ВЙ eJJeцIulcT, lDIе·

HOMytНi -

Ae4t

р06іТ

' 122,5 76 ,7

101,5 JOO,9

ПМf{ - 8 ПJl..Ш - 9

М. П.

5з;а'І'И І! експлуата Ц 1 ю пl.д'їз,!l де села Rуйбишев. "реl~ТИ рекоостру·н,цІю

фРОНТ

95іВ

10~ , 2 ~OO , 7

Це

ет1в nlлнти цІ дУМНИ иа npаиткщІ., повести JI!Ю-­

роняй

ми

~OI.2

]00,6 102,4 78,7

з

кя необхідно виконати ши­

Головною причиною не­ ВИНО/lання

Ke",.,oHOJIOr

:ауборlaa.n..

ноl 1(ільвиці,

комсомолка

СвtТЛца Ворlуе; 8JOIзу - Ье CILIIадавц вarвtTa. Наftбезпосереди1ше ношеННJl

до

плану

силами

власнн­

нсмектив

ПМR

!llлсутні'сть

8б , 4

DlIua.eJl. Була вона ооов ' яз<ж

4Бров.арисlл ь

Бро ­

називає

матерІалІв :

металон<>нструкц!й, НУ . пронату. За три

Мостопої зд -814

Разом по !'Іlсту

єдиний 'з п;дроздl

тресту

варської

ПМК - 15 БМ У -35 СБМУ - 6

з.ацlн,а·вленою. ви:кликала ЧИІМ'8ЛО ц1нних дУ'МО'К.

Тепер

ВИ1іо"а­

цента.

за Сlчень-березеRЬ

. Трест «Брова,рнпромжитл06УJl.

зробwrи вИCf{овон, ЩО роз­

все ж наl:!ВЇДtlовlдаль­

иіш!

СПМR-503

бето­ м і ся­

цІ будІliеЛ.НIІ,КIf нв одер, жали 164 тонни метало-

-вел.ИІ<У

И6ГО господарства.

мину·

1

буд., що виконав пла,н :, rtіі'ПіДРJIIДУ на 102,5 про­

Opr!'Hf!aцft

ГIИl64f, М. 8. . ТатаРІІН, П!,!tгоroвчу роботу. При­ !З. І. ФеДlOCенно, бе'зпар­ чому , наголос р06ився на. Т!ЙН! П . А. ца.ренне , М. І. не06хіДНОСТI поліпшити Па.нтюх . Ц1Н8(lИМ б~в І виступ ,!І іяльнlсть нолеНТИ.вlв 1 ножного їх член!. НинІ аа з60рах ИlilЧаль.JlfI(а обл­ &Же уком:плектоване госп· шляroуду В . Х. Мсуюрнсг. 1'oзраХj"Н'Іі()В1 бригади на ro. - Ві. ДІІВ ~ади ЩІ })е'З­ 'ЮлІ з J<о'Ц)'ністами М. В. ПОJ\LRу комунІстІв по ви­ Да'НИЛЮtЮМ Та В . С . Свя. рООНИЧИХ підроздIJ!'IХ •. ор­ соцlалlСТИЧflоrо щенк{}м, зроблено ремонт rа.иіаацІ! ІІІЛIfХ~ВОЇ будІвельно! тех­ змitrаНlНЯ. н :'J<и , мехаНІзм і в -асфальто­ З атмосфе,ри, .а пану­ бетонного заводу, б~тум­ "aJla на збора.х,можна булопров~дено

:11.

ь.

ме ус·пІх. З виступІв ко­ МyJr!c.Ti. можна ЗРобити що

ПМК

БаРIfПРОМЖИ""lобуд~ , РБУ - 24 -

у ПРОЦtктах).

ям перен~ення вихО8Н<>! ро6О'І'и беЗlJ10CереДІНЬО на робочІ міс.uя. там, де пра­ ЦЯ коле.нтив.ів пІдРоздІлІв

BItCJf~IIffl{ .

колективІв .

17

обчислювальиого центру деР.С'lатнстIІКИ,

С . І . V значнІй ' мІрІ ВИ'І3НaJЧа'l'И­

номун:стів

Товстенна , К К HOB~Ha , В. М. Н\лов-а, П. А . Дем­ чука, О . Н. Чориеусьна та ІншИх. Вони зазначи­ ,Jfи , що в ЗИМОВИ1Й період

Я!<

-

1983 р . (3а даинмн мІського ІнфQрмацlйlJО­

будмате ­

р І алів.

4. On~Ш-2.

лами

будlвельнимн органІзацlями

можуть і повиннІ подати l(ерівниlКИ р~дг~пів І п-rа­

здійснити за­

оprаНlза1UA

27

генпtДРЯQ .х~шt' JlОГ() м.1ellllll. колектЩlИ 20. а власними сн- ПДБП-2, Бро,в·арської

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

шляхови нам

Звичайн() ,

з

І)

----__________

ШЛЯХУ

хофабрик району .

ТИ. план нали

Кв·артал показав, що ' в бе­ Подолали вlдст ..аКНIІ бу- ЛIJ завдаНІІЯ лише з ген­ тресту «Бро- пІдряду. Rолентив ПМR­ резнІ тру д О'В! ко л ективи д~ве .'1ЬНИ'!{И

винонати . ремонтно-БУ ді­ дО ВlfI{онаЩIЯ . намІ чеНИ.Jr вельних роб ! т. на суму планіl уже sро6лено­ 1 мІльйон 300 ТИ'СJlЧ кар­ аедеТ~fI Я!МQЧJИий ремонт, б&ВанцІ.в 1 забезпечити црофІлювання обочин. за утримання в зразКОВОМУ міна знанІв. У цІй справІ

станІ

вИW­

нання п і дрядних роБІт 1у ·

ка, RрасиліВJlа -:- Требу­ хіІ . (2,7 нlл()Мt тра'). Плоске Свl тил ь н е (1 нІлометр).

належить

КОМЕНТАР

...

CDоруджеlllUl

газопроводу Уренгой Ужrород мають трудlвнв­ кв Сумського машннобу· Дівного об'єдна1Qlя ІмеНІ

...

.... .epeKa".....rmro

~.

фм-о М.

l'JwIeJIQ.

(ФотохронІка

РАТАУ) .

1(0нструи,цИt. (це БІльше пол·овини заnлаffованого).

У

бере.зні

з

Ч,аЛЬНИJНlв

винИ

nоста­

неДолоставлеНG

ПМR-24 тресту сБ.роВl8РИ· с і льбуд ••

Взагалі ж серед 27 бу. д:;вельних органrзацій ли­ ше

в

Таі\ИХ

коленти'вах.

ян ПМf{-15, РБУ-4, БЗБR. GПМR-580, C;nMH-509, СПМf{ - 503 та СПМR-l

нерівнин и.

пар­

тійн І о'ргаНlзації та пра­ цо: внини еноном1 ч н и Jj служб

ну пи

п.ридlляють

увагу

-

тому.

пlд,вищення

тивностІ

продук-

працІ

заВЖ~1І

випереджали

зароб і'МіОУ не

належ.

щоб тем.

зростання

плати.

можна

при.клад.

Цьсrо

сна'зати, про

на.

НО.'lЄf(ТИВИ

ПМК-9 та ПМR-24

Tt'ecTY •• ' ЯКі

«Броварисlльб у Д заsдання

ностІ

по

працІ

продywrиlt"

виненали

пов ідно на 86,]

1

в1 д­

67.7

процента при зростаннІ нубометРIВ те~п і в зароБ І тної платв Янщо це ПОВТО­ на 127,1 І 117,4 ПJЮ'Цєи. РІІТЬСЯ, то будlвницт.во та. Про ЯКУ ефе.кТИВн1СТіі таких &8.жлнвих пусно:вих будІвельних роБІт можна 06'єктІв ян цех метало­ говорити за таних УМ' Оов? керамlt<и за.воду порошко­ Ан.алогlчне становищ. в01 меТё!ЛУ'ргіr, З-алIСblНИЙ СНJ1'a.J10СЯ у ПМR-8 цегельннй завод . нова БМУ-35. ПДБП-2. ПМК-$ 1I1льниця зз,воду пластмас та Інших колеJl'l'И,вах . та ІНШІ пРОмисловІ оо'єк­ НеобхІдно пам·ятат •• ТIІ можуть опинитися під що резерви пі,двищен". загрозою зриву. також бетону.

600

ЯІК nраlИЛО.

О,ll.НіЄЮ

_ltваЖЛИВ1ШЦ кевниона-,ння

.

ефективності

&

npичи.н

nлано в и х

n'BjIaHb є НИЗqНИЙ вироб:.

-

веЛЬ,НН1<lв

нах.

Саме

наст!

праЦі БУJl;t.

у наших

вІд

всІх

1

КОЖsНОГ()

У РООУЛЬ1'атах теж на IЮЖfЮГО працюючо­ бми . свідомо'!

l'I'. Вз·irТИ хоча б н~ле,н'l"ИВ СВМУ-6 тресту

рrmромжктлобуд. . зваокаЮOlИ

на

ру.

заЦ\нUJlе­

своєї ро­ ДИСЦИI!ІJft·

ни .

вмІлого органl!з!тороо нерl·в,иицтsа . по. стІйного вдос~оналеия. ГООПОЩірсь.ного меХ81flзМУ,

«Брова- СЬfЮГ О Не-

повнв

уном­

ПJlекту·ваНня "адрам'И, зав­

залежатиме

,ІІ&ННЯ по .,Ці тут

Ra 77 про-це.нтІ'в. Там ' са­

історичних рlше'Rb ХХУ1 з'Узд'У КПРС І лие1'О'l1!,ІІ~ вого ,(1982 р . ) ІМенУ'МУ

ма :картина

ЦН

проДухтив.н.сетІ ВИІ<онана лище

1•

ПМR-9 та

винонаян"

КПРС.

D*ЩІИНИfl ВIАА.ln ___ _Е.. , - - - - - -.....21!11

Али аручностl" броварчан з метМб I!НПlpаВJIе.нн1Я недолllilв, зазначених "І 1МС1ВИO&t Ради M1Нic'ТJ'LB СРСР «Про се.рЙознl H~ )t&л\ки в режимІ роботи пLдприємств. організацій f установ.

зайнятих

обслуговуван'НЯМ

населення.,

в лютому 1983 року MicbKBН1<OIfКOM РО3ГЛЯ'Н'Ув Ц. питання на своєму 3ае\,Даннl. . Цьому ІІе~дуваJlа вели·ка оргаиlзаторська робота : проведено ряд ІН­ С'1'РУКТИВНИХ нар8!Ц з нерівНИіНами 1 головни,ми спе-­

цlалістами lІ1дпрнЄlМСТІВ служби cєplВicy , ПОГО,llжеи~ режими Іх роботи з ормн!заЦіИМИ, ynравлИmJlМИ І ВіДДілами облвиконному. !з сІчці ц. р . MIcbHpa!toЦI!tlt, газета СНО1lе життя. ВНІС'тупила зІ 3BepHeHH~ М

броварча,н -

висловити евоІ !1ропозицlІ щодо Вl!JC)o

рядкуввмня режи1't1у робоТИ ІІіДПРllЄМСТВ цій ефери обслуговування .

1

OPг~~OA

З урахуванням циос побажань 1 пропозwцНt І бум ,щесено ЗМ!НИ в режИмИ діЯЛblНОСт1 173 п~· ЄМCT~ Із 222 ІСнуючих. Значна частина ух віДКРИ"І. єт~я о 7-8 rодинl, а зак ривається о 20-21. У 1Цfxlднi ДНі функціОНУЮТЬ чергов'і ательє. майетер­ ні і приймальні 11'j'НIити служби побуту. OpraHi30вано дільницІ термінового ремонту . ~lмчИ'Стни. Н. пі.дn:pиємствах міста відкрито чотири номплексн~ npийма'JIЬН1 пуННіти . Передбачається оргаиl.зуваТ!f виїзне обслуговуванН'я мешманціl! гуртожиткlв!rW С1'а .

Дещо змінefIO І'р8ф1Jк роботи органlGЩIЙ ЖИТJЮ­ lЮ-комунаЛЬН()fО

госп()да~Т'Ва .

!І них ведеться І! окремі дні з

Прийом

8

до

20

насеЛeJfJIJl ГОДИ'НИ. а

_

су60ml з 9 до 18 годlИШi. Замовлення rrpи~ ЮТЬСJII з 7 годин ЗО хвилИіН. а ВИ1Нонуються в 3pyЧf 'Н'И,й•• для заМОl8Jfина час. НововвеіЦення у режимІ ро6оти стоcyJCY1'1>СЯ 1 _ приеметв торгівлІ. ВсІм 1О непродовольчим мага­ зинам мlсьноro управлІння торr!влі визначено ЄJ1~.

ний вихІДний понеДілон. а 40 ПРОДОВОЛЬЧИХ ма. гаЗИllіів працюють без вихіДних . Причому. 26 з ИИ2: приймають понynЦlв з 8 до 20 години. ЗмІнено

граф і К обслуговування броварчан у спеЦlаЛіЗОDЗ.н.их магазинах сХліб», «Молоко. з 7 до дини. ФуннцlОНУЮТЬ три чергові магази·ни.

20 ~ 3'а Jr()io

передн~ми замовленнями праЦ!ВНИіКів !І'рОмисло.виж пlil!IlРИЄМСТВ. органІзацІй обслуговує магазин .NQ 341. Впоряд}(овацо танож роботу в і ддІлу внутрІШНІХ справ. пронуратури . CYlJiY. юридичної ко,нсультацIУ. нотарІальне! контори, вузла 3В'язку, авт~fI1дприєм"

СТВа м

09014 .

ощадних нас. дошкІльних заJlлаД!!І.

вlдд : л!в соцlа.,!ЬНОГ·О ни здор~в'я.

за6е,зпечен.ня ,

закладІв

охоро­

Пе'рШі тижні ФУIИЩIОНУВання ' пІдприємств. устао!. нов, заклаДlв , заЙЮIТИХ обслугову'В'анlUlМ бр6,!!рчац по HOB O~y режиму. дають пlдста,ву сн~ати, що гра.

фіК їх роботи У зн,ачн1й мірі став прийнятним дц населення. ВІн доз,воляє ПОРІНlше задооо л ьняти по­ треби громадян. еиOOlОМИТИ їх вільний час •


"OB~' ЖИТТЯ &РИГАIIНИИ ПІIlРАII !»о,мова ~ондеита

иашого корес. а

'.

д.

еЗаПЛ8JJRВЙ.

QлlйІПІКОМ,

ПРВЦJOватвме

методом

воввм

ва IUfPOЩfва_'

.

вартоцІ.

Іване дм.wгрсвичу,­

-

sвернувся головний агро­ МІМ радгоспу Г. М. Нор1(0 до людини, що сид!ла

кабl,нl

рмст

ДТ- 75.

Транто.

-

підіЙЩов.

ла

що вів p~MH.

но І 1rfзтер!алЬJiО заЦl кав лений. щ06 на «CBOЄMY~

8t1'

врожай. І. зрозумІло . не п1~ ка і~шу р()60ТУ. як -о

Чим же ,,:и В&ІС ~цІ кавИ'8?

що бачнтRМУ. що картоп ' ля ДСГJJЯНУТ3 ще не T~K , Jg( ПС!_ Р~;:6но.

nснували

п,рацю~ти

за пслl

НОВИІМ Ме1'одом. ТО мовлвтись не стр.

-

Перш аа все. 11 стаю

-

ВИРОСТИ'l'Н

I(G.1ІИ моральну

«ПРИїЖДЖАЙТЕ

_

В О СЕН И)) бригадним

IACftf, -

поq<зза.в

пL!tри­ П()!!НИМ

на

мене.

~ у Зqр061ТНУ не втра ·

тите?

3..

г""'"~""peм ~"""'I'*

C~OCT!tmJJм

у

..... ""...

иетЬCR.

~ У зар06:1'1(У lІк,раа І НІ втрачу, З-І'liд при­

и

можу

втратити

в

вap06irny. Цри сил,ьнНt за­ сус.і. Все Lнше заJJежить В!-Д мене.

..... ---

Що саме? Врожай, чи, ян p~ 1tажуть, НlJще.виЙ

за­ ре­

проходять

лю-

призовнинами

маТlІІМе вІд цьсго мораль·

І

І

ому

ц ~uлен сть в т.

слокій

й

ЧЯ'М краще ""ТИ,

ними

буду працю-

ТИМ

ВИЩИМ

......

ВIІ'Г,рає

SUcе

Воио-то

так.

Ам 8ИНі

Сі"

llIlri>

моєІ ка те ПОАК. JJ&ц4ТJI І на ІнщІ ре6оц. 3а..,..

б у де

Щ~ ~JlIIiН,II1Q . . I~.

-

ді тей матер :. - бути гІд­

традиціЙ

понол:.нь

радян­

ських людей. Звичайно, Ta~ i проводи запам'ятову­ ються

юнакам

на

все

життя.

держава,

Дещс і>Иакще п ідходить до пІдготовни проводів своІх дітей у арм і ю сн­ рема категорія б'ВтькІв.

вt>бов'язанн'!

Шд.раховується

125 цеllтнеріВ.

ває

Реадь"о?

Веаеуині1lНО.

напинаютьси .величезні на­ ,мети . Бат,ьк,ам хочетьGИ.

щоб у них було еве

rt.:P-

ше, іМ< у JIIOд'EIA., щоб fJ"!JМ ЩО агада тн CJmOВ! і

Ао 80J10ШIUIВItКО. '

вональ­

багато

ан­ тече

бурх-nив\ сумНі

на ·

ГOCTe~ б~­

неповноmтНlХ

товариШіВ призовнина. РсзчуленІ організато~в торжества сад овлятЬ УСІ Х за столи і наJJивають спиртне всі,м пІдряд, в то-

3л о ЧИН ІІІ

хто скІльки хо­ ян реЗУ:Jьтат­ тяж;{Ий з .l0':ШН.·

p!Jl'I{y тІв . І скоєно

Те ж са, ме бу ло

Т О р lН 1

на вулиц} польов : й .

Статистина ствердж у Є, що 80 процент і в непов­ нолІтнІх скоюють пр ав о-­ порушення і злочини п;С­ .1Я вживання спиртн ог о. Що

ж

до

хуліганських

проявІв . то в с і в о ни , як праВИ.l0, вчиняються м о­ .'10ДДЮ В H e TBepe 3 0~IY ста­ ні. ПІд впливом ал к аН­ .'1'10 пі,сля проводJ в у .~p­ міЮ с-вого товариша здтс­

сандіР Б . : окоїли хуліган­

сьНі вчин~и Онса.на М. 1

Ол€нз Д. Шд час

проводІв

до

лав армії батьки не по м l­

му числі А неПОВ'НОЛіТНіМ. ЧЮОТЬ, щО за ст і .'! нер!Ц­ Знають батьки про те,}\О сідають і непрохані що у

втягування

пІдЛ і ТКів

-

пияцтво

це

гості.

Тан,

побу вавши

на

пору-

одни-х та,ких про,водах , ча­

ства, але його вимог не Д-ООРИиwyютьCJI. А BTi.'l[, УfrВ'ЗСМ Президії ВерховноУ Ради УРСР «Про заходя по посил€нню бо-

без з апрощення п ішла на друге свято, пот і м на третє. І т,аие ~с,вяткуван­ ня. затя,глося для неї аж Н'3. місяць,

шення діЮЧСГО за1\онодав- . ти.рнадцятилітня Ольга Ч.

рот'ь6и з п·иЯ'Цтвсм і 'Зл:ко-

гсл і,змом.

адм·:нlcrративну

І

вJдnсв!д.альність 3з

ClПсюван,ня

!!.им

Номентvвати

названі

передбачено ПРИ'!(.'Іади 'не потрібно. ВО­ карну

НИ перенонливо

свідчать.

дорослих у що перетВорюється хо-

JreповнолlТ-

роше

традиційне

ЩО.цо

МleJЮВJleRИХ щедрИм

33(:тережень, на"&едУ кІль-

розмахом , вабу-

вають контролю!'!ат» пов~

к. ПРИК}І'\ід;!'J3. ~ltlll'Y roereй І. На цро.всдц OlJlНa гро- ИEl!lOМ«)лtmfx.

мадlПlИН'8 Т. М. Л~К'$800 го в армІю

йoro друзям. ЗaлtpOUlУСТЬ~ П1дJL1ткІ'8.

свято,

ноли до йсго організаціІ бутк ГОЛОСJllв- п!.дходЯ'lЬ необдумано, з

було багато

В<жИ

JfИЛИ

f(»-

ВItЧМЬiпlк

ЗО1lреМ<l.

В. ГОЛУБ,

ІнспеКЦl1 8

onpaвax иеllOвиолlти!х .

---------.АСТосуІТІ І СІ11

АРМОВАНА ПОЛІМЕРНА ПЛІВКА Hob-кА

Oropo~1

-

нили кра,ДіЖКУ шуби іЗ ІОНОЛИ Вадим К і Оле к­

піСЛRСВRта

ніх. зз,па­ ЩoCS .не

гостей , необхІдних с.1в Ужj І ClПиртних ЯАпоІв.

Цри-

мають

нільнlсть

160.

ІУ.'ІЬТІТ , я'кого, Зр()~У'МіJJО, І(УАН nоощJl1l)".. ~Ч.!Т.,· !1МІв".те восеяи lJa :!!биI!~ б~ає бєз JI~boro ЦИК­ СJI !lCII'lY"J'Т,. - ПРnO1'Jl.eefi ,РnU Ірснсаю . llY робіТ над йоl'О ВКРО- до m>UU ·.1 ....~1. 1 ,.. '0"081_ •• ЩУВЦНВМ.

звертають­

А nШ& ла,нма?

m>IЦJCМ1D.

ItIJJ!!'OllllJf.fIII.

стсяти на охороняти

славних

старших

ка.ртоолl?

~~.'IJJ 1(1 •• Щ& MOPPtТWo

н.

І

свята

такІ

спідки. Серед

ви­

радянських людей.

ся до своїх Іх,н :й наказ

з

гос­

урочис­

передовІ

Схвильовано

що

,

НерІДКО

виступають

нака'з: пильно СТОРОЖі миру,

ТодІ

тех­

МlYзинв,нти

УВАГА: П!ДЛІТОИ

........- -

кІлькість

HO-іНСТРJ'U€нта'lЬНогО самблю, 1 горlлна

роБНИЧНИКИ , односельці. ВОНИ дають :>'ЮЛОД ; Й змІнІ

ае"в р.адгоеп на ви рощу-

мене мorлп,

свята

нс . Тоді всна бачитиме результати своєІ прац:,

заДOllСJlеНЮI.

і

солдат­

велина

тей,

тих проводів до лав Ра­ дянської Армії. П€ред

Буду NfPO'JД)"N/m рааО!4 врО<Жай ка ртOtI Л І , тим Із сво!м цwарпик~ еа- бtJn,шy зарплату ОТРЮlаю Л~РIЄм КОЩI... ка lNto..y " за свою працю . B~д

рlзнищ!?

_училищ

почнуться

фронтовини,

цалих ПИJJОМ вІй розум' Т.ЛіоН·И каl'ТelПЛИt. u.ьoro 1fN'Й ви.вча.ючиЙ пог JlЯд.­ - A1Je ак 'іІ й раJФпе' І 11. Црuдil.. C,UHa УМЩlа є, ВlІрощу'ваJПI. 8 ЧClltу Ж

J(OJJ,IJ

профес ; йно-

ДИ1lа, де б (ІОна не ПР !! ' цювала, ,uo р060ТI'І повин ­ в'8. СТІ/ВИТИСЬ д06росов:с ­

н,

Не ­

вчорашн:х загальноос

ські буд.ні. А сьогодн і , в Ді кві тневі дн:, все часті­ ше в м іСТі і селах району

дlllХ ПО чином . А матерІальна за­

11 ІТ11І1,1ІІ'СЬ. ва.

технічних

стати

В:тчи'зни .

шкіл,

нінумІв

,

ЩС

-

обов'язск

віТН;х

крinлеNоІ за 1tJИQЮ з_емлІ. люди оц:нять УІ належним

запита!! я, ПJ)ІІ- вщ>ощуваlЩ~ ВРОЖІІIQ ІІа ~ Справа НО' ~ВOЄMY nOJJI. оу ~епе 1000 HelilAOMO чим обер­ зара"" """""еІО 8З гектара.

-

вважаю,

виконати' с,вящен­

н-а захист

говсрили про і матеріальну

я

рІкою.

Іх

забаром для випускни.нів

висский

зацlкавленlCТ.ь?

кає

ний

-Що ви мали на ува'

81.

ІІИТЬСЯ

висс·

забезпечує я·кlсть Нми менІ за,nро-

Настала пора весняно­ го призОІВУ юнакl·В у ар­ мію . СиlНИ стали доросли­ ми, і Бать';~:вщина закли­

ся

.

У цьсму _РМ І с.- мto рesyльтату. Інша брИ'1'8І,ІІІ0.J'0 пIдРIІДУ. ClIТyaц1Jl зарu. Я мораль­

-

Цща-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... , ..

не дОСІЯВ , тре ­ ае ДОІІСJЮВ, не

ня до зби.р.·п..сарияє J%OC,ІП"нению

.киі

аа

-

IвшИІІ. eJlONIIВ, · .ід '!18РИА я,кост! роБO'f.1d1 cqtв· 7" -

трактор.стом

адгосцу

~.". ".,.,.,. ... z",..._

у'IIIІ -~_IIII!!!!II!I-=:!II_--==-=-=--==-

~O*fP)'J'

, !JNIUJP! .,....

шf

110! МJ:t!cи 1081OJ1.,," 6YllYMfJf I!JI8tJut8Q ІР

"'.PНIМUwICi>ro.

МПllц.

ffJII' 3.,"'...... .u.., 2-2.5 .,... ".. 1J0I'0

пtЖрl.веJl"ии/t

ТІ

ШJJWllе,

MaTep~~ СК!lаД'f;Т~Я 8 iIIiQ'X !ІOJI!rмернщс nJ\'1$Q!( ,

Ж

KQfO

ct(n~~O

бу.lfaPl.

. ФуJИЩ1ОПIImIВorо

8 '!'РJJtиЦtй~ K~eT~, , вар­ тість 6y-д:.вИИlЦ'1lВ8 знижу­ . Застосовують 4рмо,аІіУ ЄT1Ie~ У 1,5-2,5 раза у плЬв.кУ в orОРОДЖУI9ЧИХ ПQРI~'НН1 а ТРідИU1bИ'­ ~~НСТРУ'}Щ ~ "Х сlльсьно­ ми будКJtк&1'tfИ.

:між ЯКИІМи с.К,ДОРОіlн,г псл!:Меру) .

"Q

.

гomo,Uapcьt<1Ц If(ср~:вниках, теплицях,

прнм:ще,нь: lівчари Я Х,

реженню

сIЛЬСЬ1{ОГoca:rо­

техн:ки .

ва

1\0лТ'ос.пЩJfG

ПО БУд-J,ющтву.

ПИ1ан"

придбання

Hol

mli'!~ю~

віД НУТІІСЬ

l'al&кy

I(ОНСУJlьтацlІ та1l01

з.

з

або

ефекти в­

ftfОЖУТЬ

звер'

адреСою:

в сlльсьно­ 252013, м. КиІв-ІЗ, вул. 5, .Вуд­ му rrx:подарств! одн:єУ Будlндус"рl,У, ТОННІ( IІрмованої ПОJlімер' пласТН1<:t. М. ЦОПКОВ, ної Itл!вки СТIІНОilИТIа дО

IВПровадження

lf1IOX т.исяч

1ІРИевер 1'.РмІIDOМОСІІ­

нарбованцІ!!

«ШВИДКІСТЬ»

з

НОJW!ИМ

роком

еРІ)-

ного rоспсдарства нашоІ I!раІни. Автотран~п(')ртом

:nоетаМЯЮТЬСJ1 рІзнома · 91тні вантажі у найвідда ленlш1 КУТО1ffiИ багатОна ·

nlоиа.льної БатьнІвщини, перевсзиться м.!льйони

иа.сажир1в.

СlІ"І:НИКа

,

б~еки

~'/X"!.

J!Ниit аа l'П8ИRJIIМ Де.рж­ .trn>!1fепеJщIІ ниьсы<ІI об.л8с~1 ПРОВСАЩ'~Я 3

1 по 30 КlВl'ТЮ1 пІд IJ83ВОЮ «ШВИдllrіС1Ь •.

У про.uецзl m-oro •• ходу пЩlиmu 8З1tТи ~~TЬ всІ .ВТ()'1'l'~JJ(ЩОРТЯІ гос­

подаретв~ ра.й~у t Ц1И1'&кІ кола гp()мaдcы(I•. Мета М!СЯЧ1JИlКа

-

повєс-

ОСТIІЩ'н!м часом a~rOMQ- -ТИ не,йрIЦl"Jщ БQ>pQ1'ьБу

б!льиий пари краІни зрjС у кl,лька разів, з6lльши -

3

J!'Вcь

xobo-траВJCПОРТИИХ

швидкІсть

транспОРТУ.

рУ'іУ

П()РУJд.еН:l{~" 1фаВИJ1 руху. ЯКІ ведуть до mл.IrpИ'1'од.

З ulєю метою необхІ'А '

Домогтися чІтного виJ(t'Jнаиня ксжним всдіЄМ

но ЩlfPше пропагувати правила руху JIt( серед

правил шляхово'го руху _ невІдкладне завдаНИJl

водlЬ . так І серед Вlее­ лен-ия шJtJIXОМ проведен­

жва.вилаСь

Jfению .

і пра.ц!ВНИlf{іВ Держав то - . ня бесl,а. .1ІefЩІЙ, зиету­ ШСпекц.іІ . Особливс по- п1в у ПJ)ЄCl І по ралюмо.­ робота. у

..ет......

8есии працІвникв СІІОЖJIJS'ІОІ моа­

рацlі поч8JIИ uаштовуватв у селах ве'llРПі базарв, '

l

містІ ведlльнІ врмарки. ОеаБJlИВО 6агат.олюдним був ярмаров на невому plfВКy MI~Ta, у якому взвJIИ участь майже усІ рад­ госпробкооnи. НайБІльший внторг зробнлн працІв ­ IIUII Семвпоmclвс"кого, Велнкоднмерськог.о, Боб­ рицького радгоспрсЮкоопlв І об'єднання громадсько­ а

rolt

харqyваllИJI. В цlJЮМУ ж кооператорн вторгуваЛIІ

..айже 100 и. фото:

ТВсJIЧ карбованцІв. lU'opl JJІворуч - торгують продавцІ ка­

JlJI'fllRebKOrO магазнну промтоваРів СТИНЧЕНКО та О . ШПИЛЬОВА.

.N2 6 Г. ХРИ­ праворуч­

продавцІ шевченкІвськооо магазнну.N2 10 Н . ХИТ­ РА та Р. ДЕКАЛЕНКО, а внизу продавець унІ­ вермагу .ПривІтииЙ. О . ДЕРКАЧ . Фото А . Козака.

ЗА БЕЗПЕКУ РУХУ

стає пит~ма ва,га ав' тооОбілЬИОГО транспорту У вантажному 061гу наРСА-

І

з

бу1f,J.

яа P~H.

АД! МІСАЧНИК

Ярмаркують К88ператори

техноло­

~'f;11ІИi3f'N,ІІ

Господаре'f8а

t8их пл іlЮН 1-1,5 року та пол:,вlнілхлоркдних армо ' ІВ.НИХ . п .,lвон 3-4

ефє.нт

процесІ

~TPYHMPCЬKCГO І tleхноло­ rlЧЦt)rо 6Jt)I'0 сБудплас­ ТИК. YlIp4IHC~«O .. :ж-

аР:\іова­

Еноном:чний

арму-

Ц~"'­

Гічних лінІях екооеримен­ тальнО'Го прoek'l'НО-Ю)Н-

зб!JlЬШУЄТЬСЯ ~TPOK eH~­ плуатацП і стансвить .!ІЛJl

РІЖИ.

nл!.JlcК

ц у 'JlIUI~Y Т,ПOJlorlq­ -ному

у пор:'ВНЯНН! з неармо­ вани,ми плівками значно

пол і етиленових

,..

Дуоб1fЮМІ!ІМ

,аП.

оранжереях.

ПqРННКах, а також май­ СfеРЮIХ по ремонту І збе­ дарсьноІ

ПРИl3н.аЧ~!,1І

знаХСДИТЬСIІ (apмв,тyJJa з

ЦЬО-

КУ напрямку в перLсд мі-

СІ:МІІЮІ амorocnoдарсте

сл;1д

інг0ТОВИТИ

достатню

кJл,ькlсть матерІалів на­ o'rJ\oY агlтац!І і роопо.всю­ ДИТЯ Іх на тернторіУ авт-<>гocnодзрств, 'на тран -

спортних перщу ТаЛ<Сl ..

засобах

чергу,

і,

в

автобусах

і

1:Иструктажах

во·

дІ!'в ОС~JlИ:ВУ увагу необ­ ХіДНО

звернути

пущеШUI

на

вилаД'К,lв

недо­

управ-

лLиня

автотранспортом

во~іями

у

уваmним

ну

ТОДі і г : чних

МИ таних

д и 'спетчера­

зсш и сів .

Не остання рол ь У про­

В€дeНHi мlСЯЧІшна вІдве­ дена масовому учаСІІИ'КУ руху пі ШОХОДУ . Ста ­ пока зує ,

шляхах

м:ста

ПОЛОВИ'на

що

на

район у

1

при.год

трап л я '

ється з причин наїзду а.втотранспорту на пlшо ­ xo~i,B з Іх же вИНИ.

нетверезому

Вина пІшоход ів У таких

СТІкІ. перевищеиня в'ста­ НОілєm швидкостей ру­ ху І 'Інших грубп пору­

перехід перед транспор' том, що б л изьно руха ·

шень

ється.

правил

руху.

ДiroПетчерам

авТОІІІІ!д-

пр~меТ'1І при видачІ до· рожИі.х 1fист-кІв , на дорсж­

ньому ЛИС'ГКУ роБИТИ заПИС червоним олІвцем: «Унга рейд ~швид· HkTb~, а :кep1eJUll1l&М ' .<lС-

ВИlпаднах одна

або

вимагаєть'

бути

І

обаЧ Л ИВIJIМ,

і та

ж.

-

зупини'!'и

ли

не

трап л яються

м іс це

у

веденнІ ~Іісячника дить,ся б оротьбі З q;Пl

Вlу лвчни,;vr

Т И 3.М 0':\1.

Діти

с тр:чаютьс я

TO ~1Y

школа

про­

в і ДВО ­ д итя ­

тра Ю18 -

част: ше

з у­

3

вулицею.

і

батьки по­

в и нНі потурбу ва тися, щоб ;:j : т,ей навчити правильн:й повед:нц : на вулицІ не

т : лыии

теоретич,н о ,

- 'з

Й

пр ак тично .

Велику р обо'!'і

допомогу в ЦіЙ

ПОК.lю, ані

КОМСОМО.1ЬСЬН\

них

одержав

н еобхі д н о

ка·

Ш.'ІЯ­

І\ і

вующІ.

У

прове,1€НН1

за Р УJWlМ ШОХОД і,В участь

курсанти

но-техн ічногс но м у

о рг а н : зац і ї

І

подаlТЧ

п~онерсь·

UJ!I( :л .

створити

Y~I

пат­

лlц.т,во житель с . Се~Ш'І10 ' Р УЛЬНі з аг о ни, ГРУПИ! п ости, ,1.1Я н а Г .1Я;:j У з а по­ лск О . С . Ле.вочн!Н. шн о дярів на Ос06JlИil1і:Х знань від веДlН-НОЮ

наг ЛЯДУ

тр анспорт у і пі ­ повинні В З:1 ТИ спор т ив­

к л у6у

р а й­

ДТСААФ.

Отже,

Т :.1ЬКИ

антивнСі

учас'!'ь усіх орган :'за.ц : Й і шир о ких н і _'!

Важ ,шве

перебування

елементар

на

хах.

нетвереЗО:\I У через IreВИ '

правил

м ожна.

не б уде ТИХ ' тра­ випадк;в, які - інко­

п ішоход:в У стані . C8JМe

ROНаІН'НЯ 'цих

тільни

з а·вжди знати І пам ' ятати , щ о авіотранспорт швид­ ко

викон а ltНЯ

. не

Потр ібно

псдарств зробити поеревф­

тистика

При

пішоход.:'в

ся.

гр О:l-l а дсь ко с­

ті у пр о в е д е нні М: С ЯЧI1И­ ка. виконанні вищ ез г а,1а '

них

з а хоД : в ,

праців н и кюlИ

вп'мог

праВИ.l

дотрим а li ні тр ан с п о р т у

р у ху

даст ь

з могv забе зп е читв б езапа ­

рій НІІ Й ту

і

р ух і\ ВТ 01Ор а НС I10Р ­

П l I! Ю Х ОД'В

р а йо н у .

н-а

Ш .lяха х

М . ГР АБОВИН.

Інспектор Броварсько­ го вІддІлу шлях·:>Во - п з т­ рульної службн, лейте­ нант м!ліції ; О . ДАВИДОВ. начальник відділеННlІ ДержавтоІнспекції міс!, ­ ц,зго вІддІлу внутрішніх справ, лейтенант ~l i ,1 1 ції.


'ето!'.

)І( ИТ Т "

НО В'Е

1t

- - - - - - - - - - - -___,цо 113-1 ріЧИllці а ДНЯ народження .. І. JleиeJ.М---------------. Змалюванню незабутньо·го образу дорогого Ілліча, ролІ безс,мертних ідей

8

:Іенlнlзму

!l!еЙ,но­

'МУ ідухоаному зрост'Зннl буД!ВНИКі<! 'l{омун!стиЧ'Но~ то

_81ДВОДИТЬ­

суопільства

ся чільне місце в творчос­ Ті українських радянсь­ ІКИХ

письменник;в,

в

тІм

v поезІї А. Ма­ лишка. Ще молодий поет числ! ' й у ВірШі

",Ленін у Таммер­

фОРСі'>

(1938) підкре·слив.

що

той

на

час

ристувався

ритетом

.яR

ЛеНІн

вели.ким

і

авто­

)\ерlвник.

Це видно з то·го. з уваrою

ко-

поrтyлярнlстю

партійтний , І

заХOnо'1енням

~y:

СJlОВО

те,

.

що

мовив

ліч після перемоги Вео'!и­ іК'ОГО Жовтня. коли трудя­ царсЬ':{о'( скинули

соцІальний і національ­ .ний гн і т і з;хобули омр:я­ н>у віками справжню во­ ЛЮ. Просто й дохідливо

р03Ilовlдає про це А.

Ма­

.тrJrшно

вір·

сюжетному

Ші «Оповідан:ня про с;ч­ невий вечір» (1939 рІк).

Образ

ГО.l0ВНОГО

героя

ОХРіМа уособлює н€за!Можне селннство України, що з'Ззнало багато страж' OДiJJHb на своєму віку. але нІша не зломило його. Яоrо А

стріляли.

вlи

ие

бо

Та

клали на обнІжок,

треба

жит ь

уже в

І

марними

страждання

і

У

щеб

радІстю

з '

диною

ти

і

за

дорогою

щиро

те."

RYЖJДИ

в

лю­

подЯ1tува­

щО

.~()P08

з.'!ИДJrIВ

темну

гору.:

Товариш Ленl.н. ЩО ТН менІ СІ<а."ш, Jlкщо тебе • в rcxTI "

lIorrpOQlY? А пехвзли'Тися в.же· бу­ ле·таки Нема

чкм: садів

~aItJlX. у . ПI.а:rlРlІlм, мо'. А на світІ ~IM. ЛlOдн, В нас: І чес.і. І робочі ...

І

ВCIO

Л'нстпетращш ' до ш~и.;tше,

чена,1а сумна

дІд

з~'

ка:

IJrJliч

-

JЮМeJI...

Аому

-

шепнуло

І

вім

З8Стиr"

І

й

«чи

схедить

йогО' І

' жити

не

враз

що

•'варто;

не

СО1ЩЮ,

чи

треба?~.

почув ,-

ма'РШ : "О' кеба JlЮдеА єднаючи . в рі"нlО.

праП()IJИ

І

ЛенІв

шумl.,и

АСllозорl

nocNlxa~"w:. ' ІКнв1І1І.

наГ:ІRмвторгиен,

Ати.

були

клИ)ка..'Іа

жертви:

перШІ РО'ки РадЯІН-

своїх

справедливий

()З13і·ріЛИМ

:)

Шамо.

рlll

нІ

на

3

06-

.в.

І.

КВІТНЯ

22

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ в . І. ЛЕНІНА І ЗАГАльноСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ ro.30 Мелодії Ро,lі . Коицерт Державноrо російського на-

родного

оркестру Ім. М. Оси-

пова.

Урочисті

113-А

,бори.

• За

'праВИJlами

телефlJlЬМIІ

спільноі

rри ...... Медовиll МIСЯЦЬ~. 15.30 МІХ.ва І москвичІ. 16.00 Сучасна ЛенІнlаиа.

JlикиА

симфонlчниА

plчниц1 •

п.

нь

ім.

О.

Бородіна.

У

" мі

nporpa-

твор,,' А. Дворжака. Сьогодні v світІ.

ПРОГРАМА

УКРАУНСЬКОГО

е8сх..

Бетховен.

10.55.71.

«Патмична.

,оната.

11_15 ТеJleфlJlЬМ «Леніно кушкІно..

тромаrнетизму не

І

іх

технІч·

засто'ування.

12.10 TBOII. 1'2.40 Театр

земля.

ровесннку.

Історичноrо

портре-

та. .Ленlніана. ХХ lIiK~. І. ШвеJlОВ. .ЛастІВI[И Аав" ніх Н34I#" 13.45 Сонячне КОJlО. 16.00 Новнни. 16. Ю СрібниА дзвlночОС. 16.30 Вперед, ОРJlята! 16.110 Концерт патріОТИЧВОТ nі!> ві.

ПРОГРАМА

етюди>.

«ноВАЯ

ЖИЗНЬ:>

ОРГ8.

оБJlастн.

(На

vкраииско.,

, Редактор

Е.

В.

скр;,зь

H!+ra

оч,:

а

чи

•.

послІдовне

ядернQI

зброї,

і

мІ(

впев'Нено

.'!ишив·ся

в

б

не

жити.

гов,орить

Щоб

В внукн.

понад

муки.

свІтом,

ватрудженl

до

Й.QIнносил:Й партії., яка на всіх

етапах

буд}внкцтва

правда

світила.

венач~

то

пІ­

в

кожнІй І

ЛенІна саме

ДОJlнні. в хатинІ

ім·я.' ленlнсь.ка

правда

нашогО'

часу

могла

А.

вильне

оцінити

допо·

Ма.1ИШКУ всі

п.р'8.­ подІІ

Я'кі дедалІ ширяться І, зерн'а,

ють

душах.

11

глибоке

пуска-

норlнн.я,

на·

в-орогами,

11 напол€'гливр'ст~

в творч;й

праці,

вш~вненості

в

вІри І

побудоВі

номунl>ЗМу . Сад

шепочетьсSl,

стаJlЬ сонве

встае

Спра1lа

"J1еIlОчетьс ..

наА

ПОJlИ-М.,

ЛенІна,

СJlа.а

ЛенІна, S вамк!

МУ)l.рlcть Левіна -

ж. заБУJlо<А-такн ... СОJlОJlКІІ. мабуть. маСJlа".

Н. ГРИГОРЕНКО, лектор місыtІI оргаи1. зації товариства .Зиав­

На

ия»

Ere

псарнl в

пан-американа,

БJlюзнlрства 'чорноrо ДЛА хо"у1в отих ,

омана рукн.

,

вчителька.

3аступIПIR

Проте, хай я'1( не БІС. нуються пал!І 131ЙJНи. як

А.

редактора

волоmИНЕНКО.

. '..

нІде похилюс

клятві J1енlнськlА

Минув ріК відтоd, як у столиці Радяв~ кої України Києві YJIOi' чисто відкрито иовий будинок Київського ФЬ>

моУА.

джерелом

кожного

з

нас,

наснагу

!!:

більше добіРНІ

даючи си.;r~ в боротьбі

яснІй І ТРУJlовіА. заJlу>4і ПОКJlОНЮСIІ

жнв.отворним

си.'!·у

все ян

проро·стають

людських

Гер0Ічне житм й бо. ротьба вєли.нorо Лені.на, йor6 безсмеР11не вчення є ,іля

народ пl~ :Комуністич-

ної партії творчо вт!лює в життя .'1енІНСЬНІ ідеІ,

він ганьбить фа­ шистських недобиткІв і зрадник;,в, ще забули по­ вчальні урони історії:

соціалІзму поК'Ззала себе мудрим керманичем. Пое­ TOO\-КО:wyНісту веJ!bМИ :Ко­ Т!.'ІОСЯ. щоб .ленінська

синн.

Радянсьний

про народу

партію,> А. Малишко сп!­ ває гімн .1енінсь.к:Й .м!ль­

широким.

Парті1

свІтом,

в світ!. зонрема вАмери' ці. Від іменІ ра;х,ЯіНСЬКОГО ,

РУІІв.

.Шсня

родинІ

Ве.1ике Ta~.

Jllти

вперед

Своєі

про

11 ,орах І

запо!tlтом ми АJlемо

Aoro

-

поет,

знали

Ідемо

або знають нерlвництвом у Викриr.ле­

шов би «поміж людей. по­ між народІв'> розповІдати правду ПРО' ОIДНУ країну,

жити

А

З

знають

ному світі. «Якби про­ жить меНі сто літ».

Ілліча:

."вlн.

не

І\раїну Р'Зд. здебільшогО'

суворІ ясноту.

правнуки.

У поезії

трудовому

був,

CBO€Y

клятвою

пtJlIЙНАВШИ

фронті. Повернувся 4 поет. сурмач бойових по­ ходІв. до кіНця відданий справ! Леніна. Де

душІ

НіЧОГО

мету,

ІншІ

Як велична ораторі 'І звучить поезія .ЛеНІНу •. в ~кій постають образи Вождя. Батьнlвщини. На­ роду. 3анІнчується вона

І

р1цНС>ГО дому, готов! до здійсн~'Ння .'!€нінсь'Ких .за· на

У

І

Ле­

живий)

J1rHIJjChKY

КОJlИСЬ.

ленінським завітом трудІ. без (оря І війни,

В

усього світу, бо в деяких країнах за рубежем або

У ПОХОJlах. • ТРУJlI. пам'ятаючи раJlсхті

ВJДУ'Риміли переможн! бої. повернулися воїни

(хто

спаJlКУ,

правду

Aoro

супро·

«зорнІ

І

тн

Будем

в

дає

Бать­

~ізщи+н!, народові. 'Цією думкою ПРОЙНI'fТі вІРші з ЦННЛУ «РЯД'КИ прО' Лені· на.. 3ооРТ'аючись до на­ щадк:IВ, поет поверхово. а вчати цей

My'f

зею В. І. Лен!на.

потоці його відвідува:, 'ІІв побуваJIИ тися'll. робіТНJП(іВ, хліборобів,

само­

відданому сЛужІННІ

лlалу Цеитральиого

u;ей час у велелюдво1llY

вчителів і учнів иашОо

міста і району. Ту",

ro

воин ГJIИбше озиайоми~ лися

ЗaRJIикає не глибоrxо ви­ безцlиний

з життям

ЛI'щійиою

і

рево­

діяльиістю

веJIИкоrо

вождя

CBiT~

ВОГО пролетаріату.

скарб. щоб не з6итися на

ф(Yrо В. Полотияка•.

жят1'Є!В!Й дерозі:

І.

' М.

Прнлежаєва.

на

~~~~=rll~.

сЧас

вільну

.

теІІУ ••

і перетВОРСИ1І1І

2О'.З() Кnнцерт

,амблю АРСР.

Ми­

ІндП.

артист

(BloJlOH-

ПУАІ •.

Чемrтlонат

свІту

з

хокею.

fII!.4б СlІqlCllІ

колекТ!lВИ Р08енськоУ

20.50 21.00 21.30

8.00 8.15

12.00

·ДержаВКОГQ

"анцю

ц-

13.35

UT

haykobo-'ПОПУJlIlРНН •. фІль)! про К4смІчну 1[0-

«Гіriотеза

сюжети.. Цикл ' IJiсекь на Є.' ДОJlма"о8СЬКОГО ВИКGНУ. Л. Серебрении"ов. 1().І5 Більше хороших то.арl•• 10.45 Сві". РnCJlИИ. ' 11.30 .Переможцl.. I(Jlуб фРОIІ' товнх' друзів. Зу~трl'l "те·'

.' вlpi!JI :'

тан-'

....

скульптура.

з

Ча-

приво.l,У.

. JlITIIA

RО,річчя

музею

де

Друrоrо

В.

письменник

з'їз'

І.

ЛенІна.

ве­ Заrре·

П.

6е;'ьниА.

свІт танцю~. , ФIJrьм·концерт. Катруснн кінозаJl.

16.00 17.00

Товариська

,болу.

зустРІч

.Днlпро.

-

Запрошуємо вlдеідати нрмарок. Управління

23

ЦТ,

бyrи

здоро­

.Оптвмl­

передача '

еРе.

пошта:..

До

МіжвародвоrОДВJI

, TYPKMeBChKoro '

ДJl"

14.20 Музичний

всІх.

Зем.1".

кlо<к.

Всесвіт•

23 из

театру

оперети.

8а­

Інструме,нтах.

Прем'єра

JloKYMeHTaJlhlloro

Чемпіонат е~ропи ' , віJlЬної боротьбн. ' ВечІрня казка. .ЧарlвlПtА tKpaH:'. ' 20.15 Проrpама «ЗДОРОВ·ІІ~.

19.30

20.00

21.00 Проrрама «Ча,~; 21.35 Художнlil теJl~фIJlЬМ Браrіна~.

1

І

.А«­

2

c~­

рП.

у неділю,

24

квітня,

О

10

годині ранку в npи­

мlщ€Ни! редакції газети ",Нове життя. від6удеть­ C.JI чеproве засl.данвя лLтстудН «:Криниця •. Рада студ1І. редакцlУl

255020.

Телефон.:

11,

БРОВАРИ

КИlВСЬКА.'

години ранку

масиву

У , ЯР~lарку візьмуть участь піДПРИ6мства торгівлі 'F& грома;хського

харчування

системи райспоживспілки.

- " ._- - .,------"--"

Вроварська райміськрада Товариства рятуваиня на водах УРСР ПРОВОДИТЬ НАБІР на курси судоводtїв-любителів. Той, хто зак!нчить курси, oдepuкyє право Y'l"1>a~ ляти моточовна·l\Ш потужн:стю двитуна від 50 до 75 нінських сил.

З'а довіднами звертатися на адресу: м. Бровари:

вул.иц.я Гагар:на. 15. 3ая'ви приймаються протягом десяти днів 3 дня опублінування оголошення.

КИІВСЬКОІ

Броварського

об'єднання

.РаЙС!.,ьгоспхl-

Мі;)' ВІКJlОВЛЮ6 щире спІвчуття ,таршому диспетчеру автопарка Г. Д. БілоусовІіІ 3 приводу смеРТі її чо· J10вlка.

Ко.1ектив

автопlJlприємства

IlOUЗ

спl8ЧУТТЯ шоферу П. В. ГаАовому часної смерті Aoro сина АнаТОJllя.

ОБЛАСТІ.

\54.

редактора 19-3·82; заступннка редактора. ві.а:діЛу пар-тIАRоrо життя відповідальноrо секретаря. відділу ci.1ЬCЬKOГ~ rоспо"арства 19-3-18; кореспондевта місцевого рад іомов.1ення 19-З·I}5; вiдAlліа _ПРОКИCIJIовостl. ластіВ І масоllOЇ р06. )та 19+67. '

19.4.47;

38

та біля універмаг, раЙСПОіКивспі.1КИ в Броварах проводитиметься ярмарок.

КОJlекти.

ДО УВАГИ ЛІТСТУДІПЦІВІ

ВУЛ.

_

квітнн, в суботу,

ринку житлового

уиівермаІ')\

піВфаБРИliати, швейні вироби, взуття, трикотажні ВИ1 роби, тканини, господарчі товари. ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ЯРМАРОК

ков,ького

тонlна

Дирекція

МI.:1ютlн. «Дівочий Вистава Мое-

оrJlЯJl.

18.00 Супутник кlног.1ядача. 18.45 . Кочцерт 8иконавцl. на

s фут­ OJlIMniil·

Шановні покупці!

Ласкаво просимо зав-іт-ати ДО нашого YI:liBepMarY!

менті продовольqі товари, овочі, кулінарні вироби, H~

«Живи!!

М;жнаро.а:ниЙ

пеРСПО.1ОХ- о

19.00

швейних та т,ммта,,"

Ле-

КіН<lJlодаток.

рnдних

виставку-продаНІ

На ньому будуть представлені в широкому асорти"

нін» .

Ю.

ПРОВО~ТЬ

нt4X виробів весняно·літнього асортименту.

eKpall.

І4,5{) До.умеНТ'tJ!ьииil

15.20 15.35

квітня

24

со­

J1lдарно,ті МОJlодl. .Розу. мом І си.,ою ми переможе­ . мо.. ДОКу>4ентаJlьниl фlJlЬМ про орrа/llзацlю' КомунІ. СТИЧНGУ ·.,0.10дl ЧIJlI.

ІЗ.30 ЛЮJlина.

та

універмаг раЙСПОНlивспілки

тt.1е'фlльму «СI.,ьське жНТ' тя Во.10димира І Тетяви ••

15.50 • Каsковий

ААреса

БРО,Вlрекого, ropo.a:cxoro ' \

оуб6ота.

до

иого

JlIICKY'. 9.00 17-й тRраЖ.СПОРТJlОТО~. 9.10 ДJl. вас, бат'ьки! 9.55 О. ФeJlьцмаи. _ .lспаllськl

1931. года.

І.

Передача 2. 14.15 Доброго вам здоров'я. 14.45 СатиричниА об·єктив. 15.15 , НовІ книrи. Передачу

8.00 nporpaMa ' .Ча,~.

'

пг­

ду рсдрп, Репортаж з Ки· TВChKoro фІлІалу UrHTpa.1h-

.O\IТII·

музе..

побачення.

розважальиа

IЗ.Об УІІІ СпартакІада Укра Тни . Волейбол. ЧО.10ві­ кя. ФlнаJl.

.1І)'7сыlтT

4-1 rBapJlIAchKOi

Роздуми

стина

23 КВІТНІ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГР~МА

10.55

редача.

12.30

Музичиа

кова

ІЗ.ЗО Стадlои КиТв.

театр.

теле'!УРВjpу­

ХудожнlйфіJlЬМ Стична TpareA!"' •

те.'1tбачення.

театром.

Пl>И,Jначаеться

Е,традна

Тімнастнка. хочеш

Якщо

11.35 Проrрама

туриста.

з

Продов»tеRII.

ні ранку розпочнеться ярмарок по продажу продоволЬоі

~x, промислрвих і господарчих товарів.

«Ч.с», .

ВИМ.

10.26

молодlжниli

'Проrрама

,1A1

ПРОГРАМА

21.00 Проrрама «Ча,'. 2"1.35 Мо.,ОдIЖНИЙ вечІР у Кон­

ський

добраlfiч,і

та

у суботу, 23 квітнн, 8tltH уніеермагу, що .по вулиці Гагаріна, о 8-й ГОД,"

І! ЗАГАЛЬН()СОІОЗИЛ'

8.30

10.30 Компас ІІ.ОО Зустріч

На

XMeJЦo8ВOKOI оБJ{ктеl. '

1eAfЮWУСме ЖІ ,..,марки

«СОНІІЧнІ 'КJlарвеТн~. 23.05 НОВИН'И.

«пЛаСТИJlI.

Д:ктуа.1ьна камера.

1i'8paflrl!.

кyмf» '

Ф. Чіааер. eW4ItтtrlO .UJI":>. 19.00 АІ[ТУІЛ ... І камера. ' , f9.4<J ТелетурвІр .СоIІА" кнр­ нети'. CaMoJl,l ...ni Х)'1.0:Жиl

Музика

1>0.00

СУБОТА.

п.тавца.

BapoМlY

ПРОГРАМА УКРАУНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННІ(

мІстична: траrеді.~.

язые) __

про

.ВесеJl">.

церrнlй СТУJlіі ОС1:анкіно. 3}-с:ТРlч з МОJlОДИМН праlllв­ ннкамк мlлlцl1. 2З.50 Новини.

11

ОИ<J8леНИIf».

ранlв

сьи з61Р11& СРСР.

Міжнародвий фесТИIl6"Ь

,Дон Пас"уаJlе'. Г. ДонІцетті.

Телеварнс про Rароіиоro учителя срср З. ШОlOбова.

8.45

V

новиА іжак'. «Остання на­ речена 3мІІІ Горинича •. Прем'єра фlл"му·оперн

11.06 .Твlр

ФЕДЯЯ. апреля

. Газета выодитT С 11 Дни 8hlxqAa; .торних, с:реАІ,

витворами

смертоносної

маян у тучІ. для трудящих

соБІ.

за заповІтами

в

Збірна СРСР зБІрна .чССР. 11 перервІ Якщо ХО'lеш бути здоровим.

ЦТ

ttомитет. Коммунистической партии УкраинЬІ. горо1і. ского и раЙОRАОГО Советов, иароJlRыx Jlепу:таТОI Квеа. ск ой

полнах.

-

Пщ.мевиlІР ' про 20,00 Лев,lна. P031J1)1IiJl,~.

.цАНСЬ:'а.

-

в

ротах.,

бери

урочистою

повзли

у розвl;rUі.

науково-техвlчва рево-. 19.30 Му.1ЬТф;ЛЬМИ

ка І

17.00 Вперше на екрав! УТ )1.0к08ОУ 1.1Ім1Т. кумеитаЛЬRиА фіJlЬМ • КвІт· ' 13;00 . Ро<l!,ськиА lІевl

ранах.

воджували Іх

.

Радянські вони не

са[Іер.ах,

9-. Fl.OO

16.06 УЧНslМ ПТУ. ФIЗlІка. ~ЗІІ.

І

на

'leлы.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Ко-

11.40 ШкlльниА eKpall . Фl3ljКІ 9 КЛ. ОсновнІ закоии еJlек-

у

боло'Тах.

ІВ.ОО

21.00 Проrрама .Час~. 21.30 ХудожнІй фl.1ЬМ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

і А. Ма.'!ИШ:КО. со.'1дати, де б

SOJlOTOM

диl

служив

Грає наРОJlИИЙ 'СРСР Д. Шафран

12.4<J ІсторіА. 7 I[JI. М. JloJlOllQo со •• Iб.5О Урочи,тr ,асIJlаННА І кон- 13.35 Жии СJlО.а- Jlевlна. церт. при,вячrнl ІІЗ·А річ- 14.15 «ЗнаНИА СИJlа'. НаУК0ницl з дня наРОJlжения В. І. bo-попу.1ЯРВ"Й "'урна.... Лен;на. ТрансляцІя з Кр"м- 15.00 Е. Казакевич; .СннlЙ зо· •118cbKoro ПаJlацу з·Тздlв. шит·.· 20.:Ю Ро,IАський .,узеЙ. Радян- 15.20 Новини. 'ька скульптура. 18.00 Новини. 21.00 Проrрама «Чао . 18.15 . ·УРОf(И ХЛіба'. Тмеиа.р~. , 21.35 Ко'щерт наРОll.Иоrо арти- , 19.00 К.1уб мандрІвникІв. ста СРСР . •1ауреата 'Ленlн- 20 . 00В~чlрн.' казка. «ВеСe.JIкза. " ськоі прем І'! Св. РІхтера та 20.15 ДокумеН1'аJlьииll ТeJlrфіJrЬМ

23;30

де

115.46

оркестр

ква.р тет у

частинІ.

мисль.

Пізнав

ЛеНіна,

l4.ео Secl.aa lТ1)J1ітичноro огицча Ю. Летувова. 14.30 Новини. 14.45 Очевидне - неймовІрне.

Центра.1ЬНОГО теJlебачеНИА І В,есоюзноrо радІо.

Державного

я

силь­

с,правляв

Iм'lІ

А

роз­

яке

портрет

стецтво

J6.:Ю О. БородІн. СимфоніІІ '" 2 12.10 Фlзика. 8 KJI. Закови збе-

«Боrатирська'., Викоиу~ Ве-

поет

те,

враження

творчість

Іф~вкче­

JlНПНЯ~. 23.25.новини.

1'0.3'5. 11.40

Н.5{) ДокументаJlьнl

про

но

нащадку.

Щоб

TeJ!enporpaM

2O.f5 На добраніч. дІти! 21.00 Проrpама .Час~. 21.:)5 Ху.а:ожнlА фlJlЬМ

люцlll.

П:~ ~~:::::

пІДТрим­

.Не забуду

вoiiH~B

KaBTaTa-Q1МтOo Ів.ЗО

Лefll'н~.

родж.нн. в. І. Леlliва. КО"­ церт. ТраНСJl.цISl 3 ПаJlацу КУJlЬТУРИ .y",paiHa~. В па­ рервl -Актуальна Kal&qa.

П'j1ТНИЦЯ.

шими

УІ.;

17.20 І. 17.55

синІв

двобій

фашизмом"

Ямо

вІрш!

одвагу.

різцем,

у

БІЙЦіВ,

І

повІдає

в!1Й

не

дерогов"азом.

ВЦжІіІ

Творча пр'ЗlIl1! ' :радянсь· кoro ' HaJ)<'JrY була ,·ltЄpє, рвана

!

Та

зав­

ясним

"а seMJlI 'tiJlЬEII у

'І1яGКке горе ще ~liцн1-­ ше зг'ур'Тувало ТРУДЯЩИХ міста й сеЛа наБа\О:1ІО Ле· Н;ІНСЬКОЇ партП: Хто бачнть Mlr. , той 61"1111І навіть' Bropl. ЯІ[

серцях

не

_JlQбкиІ

, '

Рсхте,

вождя

епорою

біf.ЩLв не

у

пов!т:в

I'Q~.

сераll не' !tIjI,"уа.

ЗДМОСЯ ковалеві,

вже

жди був

пО'

o"pyry.

'

доротого

4:ХОДИ,'ІИ

На

рм

що був на гва рди%ському ПРЗJпорl, який вручили за вІдвагу і героїзм в і ЙСЬно­

ням оскаженіші'Х з.агарб­ ни'к:m. Та і в ГРI3Ні роки В:ЙНИ, кОЛИ В!ТЧИ'3на п~

вмер.

не

кою,

НЬОгО

Особливої шани Й пова­ ги зажив ВQ .l0ДИМИР Іл­

в

гостІ

поді.'ІИТИСЯ

запросити

ОХріМ сам Відвозить йо­ го де міста. Але там на

МИСJlЬ

щі нолишньої Росії назавжди

рішив

Леніна.

адресата

мудрий ЧОJlовІк, йоrо матро,и. і се~1"ПIІ" І Jlиварі ВЗЯJlИ соБІ навІк.

І

ЇХНЬОЮ

Щоб

rаряче й 110"'УМ'Slие, ЛенІн.

НАМИ

3

... за ськоУ влади в1'дБУЛИ<:JI значні змІни ва селі. 1 комнезамівець ОХРіМ вК­

я:ною

слухал,И його виступ деле­ гати Першої K(")Hci)(~peHЦ;Y РСДРП, щО вІдбуваласІ'! 25-30 грдня 1905 ро· І

СПРАВА ЛЕНІНА

це жахають нас найневf,

Iнд.екС

619&4.

ваниА аркуш , Бронарська

Друк

8иr.10 ••1ЮЄ г.1и60ке 3 приводу перед­

.нсо"нА.

Обсяг

Ін'раж 12,56а IІримірник;н. друкарня КИЇRСЬКОГО

)

аруко.;

За\.!. 1603. обласного

УПР"ВJlI"ня V справах .иnанниuгв П<lJ1іграфll І КНИЖКОR"! ,oprI8J1I, Ддре,а друкарні: 255020, 14. Бровари Киїпськоl областІ. вул. КиїВс..... 154, Телефон 19-4·37.

#63 1983  
#63 1983  
Advertisement